Privat forslag: pilotprosjekt «Aktivitetsskole» og ny rammeplan for SFO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Privat forslag: pilotprosjekt «Aktivitetsskole» og ny rammeplan for SFO"

Transkript

1 Privat forslag: pilotprosjekt «Aktivitetsskole» og ny rammeplan for SFO 1. Bakgrunn Forslagsstiller, Pål Hafstad Thorsen (Ap), mener at Bergen kommune må tenke nytt omkring skolefritidsordningen (SFO) i bergensskolen for å møte de forventninger elevene har om et tilbud med bedre innhold. Samtidig møte de krav foreldre stiller om et kvalitetsløft for SFO og en mer helhetlig skolehverdag. «I kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen 2011» fremkommer det at kommunen har for liten kunnskap om innhold og kvalitet i de ulike skolefritidsordningene. Bystyret inviteres i dette private forslaget til å definere klarere hvordan SFO kan formes til en læringsarena som bedre understøtter skolens arbeid for elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Samtidig ber forslagsstiller bystyret ta stilling til om det kan iverksettes pilotprosjekt i bergensskolen som kan danne grunnlag for en ny rammeplan for skolefritidsordningen. Skolefritidsordningen i Bergen kjennetegnes ved: (Sakset fra Bergen kommune) SFO skal være et trygt sted for alle barn SFO skal gi barna muligheter for allsidig lek og varierte aktivitetsformer SFO skal stimulere til sosiale aktiviteter samtidig som det skal være mulig å være alene SFO skal være et positivt element i og en integrert del av skolehverdagen, slik at en får til en helhet i skoledagen for de minste. SFO skal som et minimum ha et fast aktivitetstilbud, for å sikre et mer likeverdig aktivitetstilbud Fra og med 1.august 2009 endret Oslo kommune navn på skolefritidsordningen (SFO) til Aktivitetsskolen. I forkant ble det utarbeidet en ny rammeplan. Rammeplanen gir retning for innhold og organisering av tilbudet. Aktivitetsskolen er et tilbud til alle barn på trinn, og for barn med særskilte behov på trinn. Rektor er administrativ og faglig leder for Aktivitetsskolen og har ansvaret for at skole og Aktivitetsskolen samarbeider om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Aktivitetsskolen i Oslo kjennetegnes ved: (Sakset fra Oslo kommune) Å være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling Å gi et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skole Å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart Å ha en sterk forankring i skolens ledelse Å gi et kvalitativt godt leksetilbud

2 2. Aktivitetsskolen i Oslo Aktivitetsskolen i Oslo er en alternativ læringsarena som bygger opp under læringsmålene på skolen. Den preges av tydelige regler og grenser for atferd, samspill og aktiviteter. Målet for Aktivitetsskolen er at elever og foresatte opplever stabilitet, trygghet, tilhørighet, toleranse og trivsel. Elever skal være aktive og få utfordringer innen fysiske, estetiske og kreative aktiviteter når de er på Aktivitetsskolen. Hver skole har ansvar for å utarbeide lokale planer for Aktivitetsskolen som sikrer samordning av skole, Aktivitetsskolen, leksehjelp og fritid. For å tydeliggjøre forventningene til Aktivitetsskolen i tråd med rammeplanen og forskrift ble det 1. august 2011 innført en kvalitetsstandard for tilbudet Oslostandarden. Oslostandarden beskriver hvilke forventninger elever, foresatte, ansatte og skoleledere kan ha til Aktivitetsskolen i Oslo og skal sikre likeverdighet i tilbudet på tvers av skolene. Oslo kommune har definert klare målområder. Mål og innhold er strukturert rundt følgende fem målområder: Natur, teknikk og miljø Fysisk aktivitet og lek Kunst, kultur og kreativitet Mat og helse Lekser og fordypning For hvert målområde er det utarbeidet en beskrivelse samt mål og retningsgivende føringer. I arbeidet med å utforme lokale planer, er det tatt utgangspunkt i de retningsgivende føringene når man skal utforme innhold som sikrer måloppnåelse for den enkelte elev. (Eksempel - sakset fra Oslo kommune) Målområde 2: Fysisk aktivitet og lek Aktivitetsskolen skal være en arena hvor man tilrettelegger for daglig fysisk aktivitet og lek. Fysisk aktivitet er et vidt begrep og rommer lek, friluftsliv, trim, trening, mosjon og kroppsøving. Fysisk aktivitet fremmer elevenes konsentrasjonsevne, motoriske kompetanse, mestringsfølelse, selvtillit og psykiske helse. Aktivitetsskolen skal benytte nærmiljø og nærområder, og utvikle samarbeid med lokale idrettslag for å fremme fysisk aktivitet. Lek representerer en helt sentral side ved elevenes sosiale utvikling samtidig som den har en egenverdi. Leken gir kroppsbeherskelse og utvikling av motoriske ferdigheter.

3 Gjennom lek kan elevene tilegne seg kunnskap, verdier og holdninger. Det er viktig at elevene opplever en kombinasjon av frie og styrte aktiviteter både inne og ute. De styrte aktivitetene er en forutsetning for å gi den frie leken gode vilkår. Mål: Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal eleven videreutvikle sine sosiale og grunnleggende ferdigheter, og gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap. Retningsgivende føringer for utforming av innhold: Aktivitetsskolen gir daglig tilbud om frie og styrte aktiviteter ute og inne Aktivitetsskolen gir elevene mulighet for valg av aktiviteter på ulike læringsarenaer Det søkes samarbeid med lokale aktører og frivillige organisasjoner (Eksempel - sakset fra Oslo kommune) Målområde 5: Lekser og fordypning Som det fremgår av forskriften, skal Aktivitetsskolen ha tilbud om lekselesing og leksehjelp. Aktivitetsskolen må lage rutiner som sikrer at leksehjelpstilbudet er samordnet og koordinert med skolen. Leksehjelpen må gis i egnede lokaler og med kvalifisert personale. Skolen og Aktivitetsskolen bør oppmuntre elevene til å delta på leksetilbudet. Gjennom tilbudet kan elevene få hjelp og veiledning med leksene i alle skolefag. Det er viktig at elevene opplever at de får den hjelpen de trenger. Foresatte må få god informasjon om leksehjelpstilbudet og bli involvert i elevenes arbeid med lekser. Arbeid med lekser og skolefag gir elevene mulighet til fordypning i ulike temaer og fagområder og videreutvikling av grunnleggende ferdigheter. Aktivitetsskolen bør tilrettelegge for aktiviteter hvor elevenes naturlige nysgjerrighet og vitebegjær blir ivaretatt. Aktivitetsskolen oppfordres til samarbeid med frivillige organisasjoner i forbindelse med organiseringen av leksehjelpstilbudet. Mål: Gjennom leksehjelpstilbudet skal elevene gis mulighet for faglig utvikling og progresjon. Retningsgivende føringer for utforming av innhold: Skolen og Aktivitetsskolen samarbeider om organiseringen av leksehjelpstilbudet Aktivitetsskolen har rutiner som sikrer at leksehjelpstilbudet når alle elevene og gis til de som ønsker det Leksehjelpstilbudet har egnede lokaler og kvalifisert personale Aktivitetsskolen tilrettelegger for at elevene kan fordype seg i ulike temaer og fagområder

4 3. Skolefritidsordningen i Bergen Skolefritidsordningen i Bergen er forankret i bystyresak 103/10 «Friere skolefritid». Her vektlegger mange av de kommunale skolefritidsordningene at det er en arena for «læring i sosial kompetanse og samhandling». Utvikling av sosiale relasjoner og samhandling med andre barn og voksne er viktige elementer av arbeidet som utføres i SFO. Fra og med 2010 har bystyret vedtatt at alle de kommunale skolefritidsordningene i Bergen, skal som et minimum ha et fast aktivitetstilbud. Aktiviteten skal være et tilbud for barna ved siden av å være et leke- og oppholdstilbud. Aktiviteten kan gjerne inneholde: Idrettsrelaterte elementer Kulturrelaterte elementer Andre type aktiviteter: Forming, tekstil, musikk, kunst osv. Flere av de lokale skolefritidsordningene har utarbeidet egne lokale målsettinger, årsplaner, virksomhetsplaner og satsingsområder. Satsningsområdene til ordningene varierer fra fysisk aktivitet, leksegrupper/ leksehjelp, turer og friluftsliv, mat & helse til samarbeid med idrettslag og andre kulturinstitusjoner. Det er stor variasjon mellom de ulike skolefritidsordningene i innhold og satsingsområder. (Jfr.tekst hentet fra «kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen 2011»). Det er utarbeidet en egen håndbok for skolefritidsordningen som skal gjelde for de kommunale ordningene. Målsettingen med håndboken er at den skal være: et styringsredskap for rektorer og SFO-ledere et grunnlag for informasjon til foreldre et grunnlag for satsingsområder og vurdering av kvalitet i SFO I kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen 2011 er kommunens skolefritidsordning lite omtalt, men noe utdypende om innføring av brukerundersøkelser, idrettslige aktiviteter og kulturrelaterte aktiviteter. Om leksehjelp i SFO i Bergen står følgende skrevet: «..ble innført som et gratis tilbud for foreldre og foresatte fra 1-4 trinn fra høsten 2010.» *** Leksehjelpen fordeles som 8 uketimer (2 timer pr. trinn). De fleste leksehjelpsgruppene er lagt til like etter skoletid og i SFO tiden. Tilbudet er frivillig for elevene og gjennomføres av assistenter tilknyttet den enkelte skole. For bystyret er det viktig å merke seg følgende fra kvalitetsmeldingen: «Det viser seg at rundt halvparten av elevene på SFO benyttet seg av leksehjelpstilbudet skoleåret 2010/2011. Fordelingen mellom skolene og de ulike trinnene varierer.» Det fremheves i kvalitetsmeldingen som en utfordring avslutningsvis: «Skoleeier har for liten kunnskap om innhold og kvalitet i de ulike ordningene.» *** Forslagsstiller antar at hva kommunen egentlig mener er at tilbudet ble innført som et gratis tilbud for elever fra 1.-4.trinn (jfr. opplæringsloven 13-7a plikt for kommunen til å ha tilbud om leksehjelp.)

5 4. Fremleggelse for bystyret Forslagsstiller har tatt kontakt med utvalgte skolemiljøer og bedt om høringsinnspill til det private forslaget. Søreide skoles FAU har kartlagt tilbudet Oslo kommune har i Aktivitetsskolen og ønsker at når Nye Søreide skole er realisert skal skolen få prøve ut et pilotprosjekt. FAU skriver i sitt høringsinnspill: «Vi har med stor interesse fulgt kvalitetsforbedringen i Oslo etter at SFO ble omdøpt til Aktivitetsskolen i En tydelig standardheving og klare mål for et variert tilbud har medført at foreldres forventninger om et godt faglig og sosialt tilbud i SFO- tiden er blitt tilfredsstilt. Vi ser med misunnelse på et ettermiddagstilbud i Utdanningsetatens regi som sier at «Aktivitetsskolen skal gi tilbud om aktiviteter som bidrar til barnas faglig og sosiale læring.» Videre: «Vi i FAU på Søreide skole, oppfordrer derfor Bergen Kommune om å snarlig igangsette et pilotprosjekt i forhold til «Aktivitetsskolen» i Bergen og ser Nye Søreide skole som et utmerket sted å starte den første piloten. Og så får vi håpe at de gode erfaringer vi sikkert vil få på Nye Søreide skole, kan være til inspirasjon for en bredere implementering av dette spennende konseptet i hele Bergen.» I kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen 2011 skriver rektor ved Skjold skole, Jan Ove Johansen, følgende: «Skolen arbeider jevnlig med å forbedre helheten i hele skolehverdagen. Alle aktiviteter skal enten være læringsfremmende eller læringsstøttende. Det betyr at vi ønsker å se SFO som en mer integrert del av elevenes skolehverdag.» Ståle Omholt, avdelingsleder SFO Sælen skole, utdyper i kvalitetsmeldingen: «De første årene på skolen, er SFO skolens ansikt utad. Det er vi som tar imot barna om morgenen og det er vi som sender barna hjem på ettermiddagen. Det er derfor svært viktig at barna får en god og trygg start på skolestarten. Vi legger stor vekt på den uformelle kontakten med foresatte i garderoben og føler vi skaper gode relasjoner mellom hjem/skole/sfo på et tidlig tidspunkt.» Fortellinger fra kommunens kvalitetsmelding understreker hvor viktig SFO faktisk er for bergensskolen, men peker også på at den må bli en mer integrert del av elevenes skolehverdag. Møte de forventninger elevene har om et tilbud med bedre innhold. Samtidig møte de krav foreldre stiller om et kvalitetsløft for SFO og en mer helhetlig skolehverdag. Forslagsstiller mener det er nødvendig at Bergen kommune tar utfordringen med å innhente kunnskap om innhold og kvalitet i de ulike skolefritidsordningene. Denne manglende kunnskapen identifiserer at bystyret må se nærmere på organiseringen av SFO og muligheten for å ta grep og løfte kvaliteten i tilbudet. Forslag til vedtak: 1. Bystyret ber byrådet utrede mulighetene for å utarbeide en ny rammeplan for SFO som gir retning for innhold og organisering av tilbudet slik Aktivitetsskolen i Oslo er organisert. 2. Bystyret ber byrådet innhente evaluering av Aktivitetsskolen i Oslo og måler dette opp mot en evaluering av skolefritidsordningen i Bergen. 3. Bystyret imøtekommer ønsket fra Søreide skoles FAU og ber byrådet sette i verk et pilotprosjekt med Aktivitetsskole etter modell, rammeplan og standard som i Oslo.

6 Vedlegg til saken: - Høringsinnspill fra Søreide skole FAU Aktuelle lenker til saken: - Bergen kommune: Kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00127/230212_kvalitetsmel_ a.pdf - Bergen kommune: Bystyresak 103/10: Friere skolefritid Oslo kommune: Rammeplan for Aktivitetsskolen. - Oslo kommune: Oslostandard for Aktivitetsskolen. ernett%20(ude)/info/brosjyrer/oslostandard%20aktivitetsskolen5_trykk_ny.pdf

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Soria Moria Kultur&Turisme AS Fætten 94 7652 Verdal Email: rolf.vestvik@vktv.no Mobil: 908 22701 Org.nr. 989 620 053. Verdal 7.

Soria Moria Kultur&Turisme AS Fætten 94 7652 Verdal Email: rolf.vestvik@vktv.no Mobil: 908 22701 Org.nr. 989 620 053. Verdal 7. Soria Moria Kultur&Turisme AS Fætten 94 7652 Verdal Email: rolf.vestvik@vktv.no Mobil: 908 22701 Org.nr. 989 620 053 Verdal 7. februar 2014 Verdal kommune v/øystein Kvistad Johannes Bruns gt 2 7650 Verdal

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer