Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene."

Transkript

1 Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Tid: Lørdag 10. mai 2014 kl 14 til søndag 11. mai kl 14 Sted: Håndverkeren kurs- og konferansesenter, Oslo I forkant av det formelle årsmøtet inviterer styret til et spennende og dagsaktuelt oppspill fra kl 11 til 13. Styret presenterer også et rikholdig kulturprogram i løpet av helgen. Det sendes ut mer informasjon om dette etter påske. Delegatene får samtidig mer informasjon om fullmaktsskjema, delegatfordeling, overnatting m.m. Dette legges også ut på våre hjemmesider. Registrering og kaffe finner sted allerede fra kl 10, og programmet lørdag/søndag er som følger: LØRDAG 10. MAI Registrering og kaffe Oppspill til årsmøtet Lunsj Møtestart årsmøte Møteavslutning 1. dag Vi inviterer til teater! Og deretter årsmøtemiddag. SØNDAG 11. MAI Møtestart 2. dag Lunsj og hjemreise Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen Norsk teaterråd Lise Sveine /.sign/ ordfører i Representantskapet vedlegg Ivar Christiansen /.sign./ styreleder Morten Hagevik /.sign./ generalsekretær

2 SAKSPAPIRER Velkommen til årsmøte! Oslo mai 2014

3 Saksliste Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av dagsorden c) Godkjenning av forretningsorden d) Valg av referenter e) Valg av to til å signere protokollen f) Valg av fullmaktskomité g) Valg av tellekorps h) Valg av redaksjonskomité Sak 3 Styrets årsmelding for 2013 Sak 4 Årsregnskap og revisors beretning for 2013 Sak 5 Sak 6 Rapport fra kontrollkomiteen Innkomne forslag 6a: Vedtektsendringer Sak 7 Handlingsprogram for Sak 8 Sak 9 Søknadsbudsjett for kommende år Valg 3

4 Sak 1 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden vedtatt. Sak 2 KONSTITUERING Forslag til vedtak: Referenter: o. o. Protokollunderskrivere: o. o. Fullmaktskomite: o. o. o. Tellekorps: o. o. Redaksjonskomite: o. o. o. o. Vedlegg til saken: Saksliste Forretningsorden 4

5 Forretningsorden Årsmøte i Norsk teaterråd Fullmakter Representantskapet godkjenner fullmaktene til delegatene etter fremlegg fra Fullmaktskomiteen. Fullmaktskomiteen velges på møtet. Fullmaktskomiteen avslutter sitt arbeid ved å redegjøre for antall stemmeberettigede. Den som har fått stemmerett ved møtets start må være til stede for å utøve denne. 02. Permisjon Permisjon fra møtet under forhandlingene skal det søkes skriftlig om til Representantskapets ordfører. 03. Ordstyrer Representantskapets ordfører/varaordfører leder møtet. Når den fungerende ordfører ønsker ordet i en sak må denne overlate møteledelsen til den andre ordføreren. 04. Vedtaksprotokoll Vedtaksprotokoll føres av møtets valgte referenter. I protokollen skal det kun føres forslag, navn på forslagstiller, avstemningsresultat og endelig vedtak. 05. Talerett Talerett på møtet har de av Fullmaktskomiteen godkjente representanter fra medlemsorganisasjonene, fylkesrådenes representanter, samt inntil to observatører fra hver medlemsorganisasjon, styret og andre tillitsvalgte i Norsk teaterråd, samt sekretariatet. De som ønsker ordet må gi tegn om dette ved å vise tildelte nummerskilt/stemmetegn. Møtet vedtar eventuelle avgrensninger i taletid under hver enkelt sak etter forslag fra ordstyrer. 06. Forslag Alle forslag skal fremsettes skriftlig til ordstyrer på særskilte ark, undertegnet med forslagstillers navn og organisasjonstilhørighet. Det er ikke tillatt å fremsette forslag, eller trekke forslag tilbake, etter at det er satt strek i en sak. 07. Stemmemåter Før avstemning foretas en opptelling av antall stemmeberettigede i salen. Når saker skal avgjøres gjelder vanlig flertall, med unntak av vedtektsendringer som krever 2/3 flertall. Ordstyrer avgjør stemmemåten når det blir satt frem krav om denne fra møtet. Et valg skal være skriftlig dersom noen krever dette, og alltid når det er foreslått flere kandidater til samme verv. Ved stemmelikhet avholdes ny avstemning. Hvis denne avstemning også gir stemmelikhet, avgjøres saken ved loddtrekning. Utregningsgrunnlaget beregnes ut i fra de til enhver tid antall stemmer i salen. Blanke stemmer skal regnes opp og være med i utregningsgrunnlaget. 09. Nummerskilt Møtets representanter er tildelt røde nummerskilt (tale-, forslags- og stemmerett). Styret har gule nummerskilt (tale- og forslagsrett). Øvrige tilstedeværende har hvite nummerskilt (talerett). 10. Trivsel og møtekultur I Teaterrådet er det et stort mangfold med ulike behov og synspunkter. Møtets representanter bes tenke på at alle skal føle seg velkomne. 5

6 Sak 3 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2013 Forslag til vedtak: Årsmelding for 2013 godkjennes. Vedlegg til saken: Årsmelding for 2013 Sak 4 ÅRSREGNSKAP FOR 2013 OG REVISORS BERETNING Forslag til vedtak: Årsregnskap for 2013 godkjennes. Vedlegg til saken: Årsregnskap for 2013 Sak 5 RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN Forslag til vedtak: Kontrollkomiteens rapport for 2013 tas til etterretning. Vedlegg: Kontrollkomiteens rapport for

7 Sak 6a VEDTEKTSENDRINGER Styret i Norsk teaterråd legger med dette frem forslag til endringer i Norsk teaterråds vedtekter. Følgende endringer foreslås: Ny 1: Verdigrunnlag Tydeliggjøring og forenkling av 2 og 3 Forenkling av årsmøtet som institusjon ved å fjerne representantskapet som begrep i vedtektene Derved fjerning av representantskapets ordførere, og innføring av ordinære årsmøteledere. Innkomne forslag Styret viser til forslag fra HATS og VT som ligger som vedlegg til denne saken. Norsk teaterråd har også mottatt et forslag fra HATS om endring av vedtekter (se vedlegg 1). Styret i Norsk teaterråd har drøftet forslagene knyttet til Norsk teaterråds formål og oppgaver, og har prøvd å tilpasse det fremlagte forslaget til HATS sine punkter. HATS forslag om fjerning av ordførerskapet er fremmet videre av styret, dog uten at man har vedtektsfestet valg av møteleder. Styret har valgt å ikke fremme forslag om fjerning av kontrollkomiteen. Dette med den begrunnelse at man i en medlemsorganisasjon som Norsk teaterråd har stor nytte av den kontrollfunksjonen som kontrollkomiteen utfører, ikke minst i forhold til vedtekter. Noregs Ungdomslag og fjorårets valgkomité har foreslått å endre fordelingen mellom faste styremedlemmer og varaer fra dagens 5/5 til 7/3, dvs øke antall faste styremedlemmer (se vedlegg 2) Styret har drøftet forslag, og valgt å ikke foreslå en endring av vedtektenes paragraf på dette punkt. Begrunnelsen for dette er at antall styremedlemmer (5 faste og hvor 1. vara alltid blir innkalt) anses som å representere medlemsmassen i Teaterrådet på en god måte. En økning av antall styremedlemmer vil også medføre en økt økonomisk belastning i forhold til møtehonorar og reise/opphold i forbindelse med styremøtene, selv om dette ikke har vært utslagsgivende for styrets vedtak om å ikke fremme dette forslaget. 7

8 Begrunnelse for endring Styret viser til vedlegg 3 for Norsk teaterråds eksisterende vedtekter, og begrunner sine forslag i forkant av hver paragraf nedenfor. 1 Verdigrunnlag I eksisterende vedtekter ligger verdigrunnlaget delvis innebakt i formål og oppgaver, men dette er utydelig. En ny, overordnet paragraf som definerer grunnlaget for hele organisasjonen er en god måte å sammenfatte verdier og fellesidentitet på tvers av organisasjoner. Verdigrunnlagsparagrafen gir også Norsk teaterråd nye muligheter i forhold til bl.a. søke om midler innenfor helse og rehabilitering, hvor det i flere sammenhenger etterspørres formuleringer i vedtektene knyttet til organisasjonens kobling til saksfeltet. Paragraf Eksisterende vedtekter Styrets forslag 1 VERDI- GRUNNLAG Grunnlaget for Norsk teaterråd ligger i en erkjennelse av at teater er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både teater som egenartet kunst og kulturform og til teater som grunnlag for sosial samhandling, demokrati, helse og rehabilitering. For Norsk teaterråd er alle teatersjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. 2 Formål Styret forslår en tydeliggjøring av Norsk teaterråds formål, slik at man ikke bare er et samarbeidsorgan, men interesseorganisasjonen og samarbeidsnettverket, altså en ønsket heving av paraplyens status. Styret foreslår også at det settes inn en formulering om at man er frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig. Dette har ikke tidligere stått. Paragraf Eksisterende vedtekter Styrets forslag 2 FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale og internasjonale spørsmål av felles interesse for medlemsorganisasjonene. Norsk teaterråd er forvalter av ulike statlige tilskuddsordninger. Norsk teaterråd er interesseorganisasjonen og samarbeidsnettverket for amatørteaterfeltet i Norge. Norsk teaterråd er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon. 8

9 3 Oppgaver Eksisterende paragraf foreslås forenklet og ryddet opp i, slik at man får færre punkter. Det foreslås også å legge inn diskrimineringspunkter slik flere organisasjoner, bl.a. Norges idrettsforbund har. Paragraf Eksisterende vedtekter Styrets forslag 3 OPPGAVER Norsk teaterråd skal arbeide for: at alle som ønsker, får oppleve og utøve teater/scenekunst av best mulig kvalitet å fremme kunstnerisk fornyelse og utvikling å målrette virksomheten og sikre at ressursene blir utnyttet best mulig. å øke interessen for frivillig teater/scenekunst i Norge å øke forståelsen av innsatsen til frivillige organisasjoner i den offentlige forvaltning og hos de politiske myndigheter å samordne nasjonale og internasjonale saker av felles interesse for medlemsorganisasjonene å drifte Dramas teaterforlaget å forvalte de statlige tilskuddsordningene på en god måte som kommer amatørteateret til gode og arbeide for nye tilskuddsordninger til amatørteaterfeltet å arbeide for mangfold og inkludering i amatørteaterorganisasjonene. Norsk teaterråd skal: Arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve og oppleve teater/scenekunst av best mulige kvalitet, uten å bli diskriminert på grunn av livssyn, seksuell orientering eller etnisk opprinnelse. Koordinere og initiere faglig og organisatorisk samarbeid på amatørteaterfeltet, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forvalte de offentlige økonomiske virkemidlene som organisasjonen til enhver tid disponerer til beste på amatørteaterfeltet.. Koordinere og initiere interessepolitisk samarbeid på amatørteaterfeltet. Fremme kunstnerisk fornyelse og utvikling. Norsk teaterråds arbeid skal preges av frivillighet, demokrati og likeverd. 4 til 6 Styret foreslår at begrepet representantskap tas ut av vedtektene. De siste årene har årsmøtene i representantskapet i realiteten vært ordinære årsmøter, og styret anser begrepet representantskap å være lite hensiktmessig for vår organisasjon. Årsmøte er enklere, mer forståelig, og alle skjønner hva det er. I paragraf 4 til 6 blir det derfor en del endringer, representantskap tas ut, og årsmøte kommer inn. 9

10 Paragraf Eksisterende vedtekter Styrets forslag 4 MEDLEMSKAP [ ] Unntak fra annet og tredje ledd kan gjøres etter vedtak i representantskapet. Slikt vedtak krever 2/3 flertall. Disse kravene gjelder også ved opptak av nye medlemsorganisasjoner. Unntak fra dette kan gjøres etter vedtak i representantskapet. Søknad om medlemskap må sendes Norsk teaterråd senest 60 dager før representantskapet sitt årsmøte. Søknad om medlemskap blir endelig avgjort av representantskapet med simpelt flertall, etter innstilling fra styret. [ ] [ ] Unntak fra annet og tredje ledd kan gjøres etter vedtak i årsmøtet. Slikt vedtak krever 2/3 flertall. Disse kravene gjelder også ved opptak av nye medlemsorganisasjoner. Unntak fra dette kan gjøres etter vedtak i årsmøtet. Søknad om medlemskap må sendes Norsk teaterråd senest 60 dager før årsmøtet. Søknad om medlemskap blir endelig avgjort av årsmøtet med simpelt flertall, etter innstilling fra styret. [ ] Paragraf Eksisterende vedtekter Styrets forslag 5 LEDELSE Norsk teaterråd blir ledet av et representantskap hvis medlemmer er utpekt av medlemsorganisasjonene og et styre valgt av representantskapets årsmøte. Generalsekretæren leder den daglige driften i sekretariatet. Norsk teaterråd blir ledet av et årsmøte og et styre valgt av årsmøtet. Generalsekretæren leder den daglige driften i sekretariatet. 10

11 Paragraf Eksisterende vedtekter Styrets forslag 6 REP.SKAPET endres til ÅRSMØTET Representantskapet er Norsk teaterråds øverste organ, og består av representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesråd. Disse har tale-, forslagog stemmerett. Styremedlemmer har ikke stemmerett i representantskapet og kan heller ikke stemme med fullmakt i representantskapet. Alle medlemsorganisasjoner og fylkesråd i Norsk teaterråd har rett til å fremme saker for årsmøtet. Innkommende saker må være sekretariatet i hende minst 40 dager før årsmøtet. Representantskapets årsmøte kan delegere til representantskapets høstmøte å avgjøre enkeltsaker. 5.1 Representantskapets sammensetning Representantskapet sammensettes slik at alle medlemsorganisasjoner får to stemmer hver. I tillegg fordeles et antall stemmer som tilsvarer én stemme pr. organisasjon, til medlemsorganisasjonene i forhold til mottatt statsstøtte året før. Styret foretar denne fordelingen etter en fast matematisk modell. Ingen organisasjon kan ha mer enn seks stemmer. Fylkesråd som er godkjent av styret i Norsk teaterråd, får én stemme hver. Ved opptak av nye fylkesråd økes representantskapet med én for hvert nye fylkesråd. Alle medlemsorganisasjoner og fylkesråd kan møte med inntil 2 (to) observatører med talerett. Stemmerett på årsmøtet har representanter fra medlemsorganisasjonene som har betalt medlemskontingent, samt valgte representanter fra fylkesrådene. Årsmøtet er Norsk teaterråds øverste organ, og består av representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesråd. Disse har tale-, forslag- og stemmerett. Styremedlemmer har ikke stemmerett i årsmøtet og kan heller ikke stemme med fullmakt i årsmøtet. Alle medlemsorganisasjoner og fylkesråd i Norsk teaterråd har rett til å fremme saker for årsmøtet. Innkommende saker må være sekretariatet i hende minst 40 dager før årsmøtet. 6.1 Årsmøtets sammensetning Årsmøtet sammensettes slik at alle medlemsorganisasjoner får to stemmer hver. I tillegg fordeles et antall stemmer som tilsvarer én stemme pr. organisasjon, til medlemsorganisasjonene i forhold til mottatt statsstøtte året før. Styret foretar denne fordelingen etter en fast matematisk modell. Ingen organisasjon kan ha mer enn seks stemmer. Fylkesråd som er godkjent av styret i Norsk teaterråd, får én stemme hver. Ved opptak av nye fylkesråd økes årsmøtet med én for hvert nye fylkesråd. Alle medlemsorganisasjoner og fylkesråd kan møte med inntil 2 (to) observatører med talerett. Stemmerett på årsmøtet har representanter fra medlemsorganisasjonene som har betalt medlemskontingent, samt valgte representanter fra fylkesrådene. 5.2 Representantskapets ordfører Representantskapets ordfører er leder av representantskapet. 11

12 Ordføreren skal lede representantskapets årsmøter og de øvrige møtene i representantskapet. Ordfører skal i samarbeid med styret i Norsk teaterråd og generalsekretæren, forberede møtene i henhold Norsk teaterråds vedtekter. Ordfører har møterett på styremøtene i Norsk teaterråd. 5.3 Representantskapets årsmøte Årsmøtet i representantskapet skal holdes innen 15. juni. Innkalling skal sendes ut senest 60 dager før årsmøtet. Dagsorden med sakspapirer skal sendes ut minst 30 dager før årsmøtet. Følgende saker skal behandles på representantskapets årsmøte: Styrets årsmelding Regnskap og revisjonsberetning Rapport fra kontrollkomiteen Innkomne forslag Handlingsprogram for de neste to år Søknadsbudsjett for kommende år Valg: a) Ordfører og varaordfører i representantskapet for to år b) Styremedlemmer og varamedlemmer c) Medlemmer til utvalg d) Kontrollkomite for to år e) Valgkomite for to år f) Statsautorisert revisor for ett år g) Scenetekstfondets styre for to år. Forslag på kandidater som er på valg sendes valgkomiteen innen den frist som representantskapet setter. Både medlemsorganisasjoner og fylkesråd kan fremme forslag på kandidater. 6.2 Årsmøtet Årsmøtet skal holdes innen 15. juni. Innkalling skal sendes ut senest 60 dager før årsmøtet. Dagsorden med sakspapirer skal sendes ut minst 30 dager før årsmøtet. Følgende saker skal behandles på årsmøtet: Styrets årsmelding Regnskap og revisjonsberetning Rapport fra kontrollkomiteen Innkomne forslag Handlingsplan for de neste to år Valg: a) Styremedlemmer og varamedlemmer b) Medlemmer til utvalg c) Kontrollkomité for to år d) Valgkomité for to år e) Statsautorisert revisor for ett år f) Scenetekstfondets styre for to år. Forslag på kandidater som er på valg sendes valgkomiteen innen den frist som årsmøtet setter. Både medlemsorganisasjoner og fylkesråd kan fremme forslag på kandidater. 12

13 Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med årsmøtepapirene. Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med årsmøtepapirene. 5.4 Andre møter i Representantskapet Møter i representantskapet kan innkalles ved behov. Innkalling skal skje når styret, eller minst 1/2- parten av medlemsorganisasjonene mener det er nødvendig. Innkalling skal sendes ut senest 30 dager før representantskapsmøtet. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller minst 1/2-parten av medlemsorganisasjonene krever det. Medlemsorganisasjonene må få varsel om ekstraordinært årsmøte med 30 dagers frist, og saksdokumentene må sendes innen 14 dager før møtet. 6.3 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når styret eller minst 1/2-parten av medlemsorganisasjonene krever det. Medlemsorganisasjonene må få varsel om ekstraordinært årsmøte med 30 dagers frist, og saksdokumentene må sendes innen 14 dager før møtet. 13

14 7 Styret Her har man ryddet opp, slik at alle oppgaver til styret (som tidligere var spredd på flere paragrafer) samles. Paragraf Eksisterende vedtekter Styrets forslag 6.1 Funksjon Styret leder Norsk teaterråds virksomhet mellom representantskapsmøtene og legger til rette for møter i representantskapet. 7.1 Funksjon Styret leder Norsk teaterråds virksomhet mellom årsmøtene STYRET Styret er Norsk teaterråds øverste organ mellom møtene i representantskapet, og ansvarlig for at virksomheten blir drevet i samsvar med gjeldene lover, vedtekter og de vedtak som årsmøtet og representantskapet gjør. Styret vedtar styrehonorar i henhold til innstilling fra Kontrollkomiteen. Styret ansetter generalsekretær. Styret skal utvikle god kontakt mellom medlemsorganisasjonene og legge til rette for møteplasser og samarbeidsprosjekter. Styret er vedtaksdyktige når minst tre styremedlemmer er til stede. Styret skal ha minst fem styremøter pr. år vara kalles inn til hvert styremøte. Styret har fullmakt til å vedta budsjett for påfølgende budsjettår etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet. Budsjettet må være i tråd med vedtatt arbeidsprogram, fordelingskriterier og departementets tildelingsbrev. 6.2 Sammensetning Styret i Norsk teaterråd består av leder, nestleder og tre styremedlemmer, samt fem varamedlemmer. 6.3 Valg av styret Styret blir valgt på representantskapets årsmøte etter nominasjon fra Styret er Norsk teaterråds øverste organ mellom årsmøtene, og ansvarlig for at virksomheten blir drevet i samsvar med gjeldene lover, vedtekter og de vedtak som årsmøtet gjør. Styret fordeler statlige tilskudd i henhold til tildelingsbrev, kriterier fastsatt av årsmøtet og retningslinjer fastsatt av styret. Styret kan opprette rådgivende utvalg på viktige arbeidsområder for Norsk teaterråd. Styret vedtar styrehonorar i henhold til innstilling fra Kontrollkomiteen. Styret ansetter generalsekretær. Styret skal utvikle god kontakt mellom medlemsorganisasjonene og legge til rette for møteplasser og samarbeidsprosjekter. Styret er vedtaksdyktige når minst tre styremedlemmer er til stede. Styret skal ha minst fem styremøter pr. år. 1. vara kalles inn til hvert styremøte. Styret har fullmakt til å vedta budsjett for påfølgende budsjettår etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet. Budsjettet må være i tråd med vedtatt arbeidsprogram, fordelingskriterier og departementets tildelingsbrev. 7.2 Sammensetning Styret i Norsk teaterråd består av leder, nestleder og tre styremedlemmer, samt fem varamedlemmer. 7.3 Valg av styret Styret blir valgt på årsmøtet etter nominasjon fra medlemsorganisasjonene og fylkesrådene.

15 medlemsorganisasjonene og fylkesrådene. Leder blir valgt ved særskilt valg for 2 (to) år.styremedlemmene blir valgt for to år. Varamedlemmene blir valgt i prioritert rekkefølge for 1 (ett) år. Leder blir valgt ved særskilt valg for 2 (to) år.styremedlemmene blir valgt for to år. Varamedlemmene blir valgt i prioritert rekkefølge for 1 (ett) år. En medlemsorganisasjon og/eller en enkeltperson kan inneha styreledervervet i maksimum seks år sammenhengende. En medlemsorganisasjon og/eller en enkeltperson kan inneha styreledervervet i maksimum seks år sammenhengende. Skriftlig votering skal gjennomføres dersom dette foreslås av en av representantene og dersom to kandidater er foreslått til samme plass. Skriftlig votering skal gjennomføres dersom dette foreslås av en av representantene og dersom to kandidater er foreslått til samme plass. 8 og 9 Representantskap tas ut. Paragraf Eksisterende vedtekter Styrets forslag Kontrollkomiteen består av 3 (tre) medlemmer og velges for to år. Det velges 1 (ett) varamedlem for ett år. Kontrollkomiteen består av 3 (tre) medlemmer og velges for to år. Det velges 1 (ett) varamedlem for ett år. 8 KONTROLL- KOMITE Kontrollkomiteen svarer kun for representantskapet. Kontrollkomiteens oppgave er å føre tilsyn med forvaltning av Norsk teaterråds midler. Kontrollkomiteen skal også føre kontroll med at styret arbeider i samsvar med vedtekter og vedtak fattet av representantskapet. Kontrollkomiteen svarer kun for årsmøtet. Kontrollkomiteens oppgave er å føre tilsyn med forvaltning av Norsk teaterråds midler. Kontrollkomiteen skal også føre kontroll med at styret arbeider i samsvar med vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet. Kontrollkomiteen skal årlig gi rapport til representantskapet og skal innstille om godkjenning av Norsk teaterråds regnskap. Etter innstilling fra kontrollkomiteen engasjerer representantskapet statsautorisert revisor for Norsk teaterråd. Kontrollkomiteen skal årlig gi rapport til årsmøtet og skal innstille om godkjenning av Norsk teaterråds regnskap. Etter innstilling fra kontrollkomiteen engasjerer representantskapet statsautorisert revisor for Norsk teaterråd. 15

16 Kontrollkomiteen innstiller overfor styret på honorering av styrets medlemmer. Kontrollkomiteen innstiller overfor styret på honorering av styrets medlemmer. Paragraf Eksisterende vedtekter Styrets forslag 9 VALG- KOMITE Valgkomiteen, som er satt sammen av fem medlemmer, innstiller overfor representantskapet på valg i henhold til 5.3, annet ledd, 7. punkt. Medlemmene i valgkomiteen velges for to år. Representantskapets årsmøte oppnevner valgkomiteen etter innstilling fra styret. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Leder blir oppnevnt for ett år av gangen. Valgkomiteen, som er satt sammen av fem medlemmer, innstiller overfor årsmøtet på valg i henhold til 6.3, annet ledd, 6. punkt. Medlemmene i valgkomiteen velges for to år. Årsmøtet oppnevner valgkomiteen etter innstilling fra styret. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Leder blir oppnevnt for ett år av gangen. Tidligere paragrafer vedrørende Forvaltning av statlige tilskuddsmidler og Utvalg og arbeidsgrupper foreslås overført til 7 Styret, og strykes. Paragraf Eksisterende vedtekter Styrets forslag FORVALTNING AV STATLIGE TILSKUDDS- MIDLER Styret fordeler statlige tilskuddsmidler i henhold til tildelingsbrev, kriterier fastsatt av representantskapet og retningslinjer vedtatt av styret Paragrafen kuttes. (Følgende setning settes inn i 7 Styret: Styret fordeler statlige tilskuddsmidler i henhold til tildelingsbrev, kriterier fastsatt av representantskapet og retningslinjer vedtatt av styret) Paragraf Eksisterende vedtekter Styrets forslag UTVALG OG ARBEIDS- GRUPPER Representantskapet kan opprette rådgivende utvalg på viktige arbeidsområder for Norsk teaterråd. Spelutvalget skal være et rådgivende organ for styret i arbeidet med å fordele det statlige tilskuddet til historiske spel. Paragrafen kuttes. (Følgende setning settes inn i 7 Styret: Styret kan opprette rådgivende utvalg på viktige arbeidsområder for Norsk teaterråd.) 16

17 Spelutvalget består av fire medlemmer, hvorav to oppnevnes fra eksterne samarbeidspartnere som har kompetanse om drift av spel og andre relevante spelspørsmål Representantskap tas ut. 10 SEKRETARIATET Norsk teaterråds daglige drift blir utført av sekretariatet. Sekretariatet ledes av en generalsekretær. Generalsekretæren ansettes av styret på åremål. Åremålets lengde er fire år med mulighet til forlengelse med inntil fire nye år. Stillingen som generalsekretær skal utlyses minst 6 (seks) måneder før utgangen av åremålsperioden. Sekretariatet består av det antall styret finner formålstjenlig og forsvarlig. Generalsekretæren har personalansvar og ansetter medarbeidere i sekretariatet. 11 MEDLEMSKONTINGENT Medlemsorganisasjoner betaler årlig kontingent til Norsk teaterråd. Årsmøtet i representantskapet fastsetter størrelsen på kontingenten. 12 VEDTEKTSENDRINGER Forslag til endringer i Norsk teaterråds vedtekter må være sekretariatet i hende senest 60 dager før årsmøtet og sendes medlemsorganisasjonene senest 30 dager før årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall, og trer i kraft fra det tidspunktet årsmøtet fastsetter. Hvis ikke annet er bestemt trer vedtektene i kraft fra vedtagelsestidspunkt. 17

18 13 OPPLØSNING Vedtak om oppløsning av Norsk teaterråd og om hvordan disponible midler skal disponeres krever 3/4 flertall. Blanke stemmer teller ikke. Vedtak må fattes på to påfølgende ordinære årsmøter i representantskapet. 14 EKSKLUSJON Eksklusjon av organisasjoner som arbeider i strid med Norsk teaterråds vedtekter kan gjøres i årsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til vedtak Styrets forslag til endring av vedtekter vedtas. Vedlegg: Norsk teaterråds vedtekter Forslag til vedtektsendringer fra HATS Forslag til vedtektsendringer fra Noregs ungdomslag 18

19 VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD, VEDTATT FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale og internasjonale spørsmål av felles interesse for medlemsorganisasjonene. Norsk teaterråd er forvalter av ulike statlige tilskuddsordninger. 2 OPPGAVER Norsk teaterråd skal arbeide for: at alle som ønsker, får oppleve og utøve teater/scenekunst av best mulig kvalitet å fremme kunstnerisk fornyelse og utvikling å målrette virksomheten og sikre at ressursene blir utnyttet best mulig. å øke interessen for frivillig teater/scenekunst i Norge å øke forståelsen av innsatsen til frivillige organisasjoner i den offentlige forvaltning og hos de politiske myndigheter å samordne nasjonale og internasjonale saker av felles interesse for medlemsorganisasjonene å drifte Dramas teaterforlaget å forvalte de statlige tilskuddsordningene på en god måte som kommer amatørteateret til gode og arbeide for nye tilskuddsordninger til amatørteaterfeltet å arbeide for mangfold og inkludering i amatørteaterorganisasjonene. 3 MEDLEMSKAP Som medlemmer i Norsk teaterråd kan opptas frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som hele eller deler av sin virksomhet. Medlemsorganisasjoner må oppfylle følgende krav: organisasjonen må være basert på medlemskap av individuelle medlemmer eller lokallag som medlemmer; organisasjonen må være demokratisk oppbygd og ha et allmennyttig formål; organisasjonen må ha lokallag med dokumentert teater/scenekunstvirksomhet i minst 3 (tre) fylker; organisasjonen må ha selvstendig økonomi med budsjett og regnskap organisasjonen må ha vært i drift i minst ett år. Unntak fra annet og tredje ledd kan gjøres etter vedtak i representantskapet. Slikt vedtak krever 2/3 flertall. Disse kravene gjelder også ved opptak av nye medlemsorganisasjoner. Unntak fra dette kan gjøres etter vedtak i representantskapet. Søknad om medlemskap må sendes Norsk teaterråd senest 60 dager før representantskapet sitt årsmøte. Søknad om medlemskap blir endelig avgjort av representantskapet med simpelt flertall, etter innstilling fra styret. Medlemsorganisasjonen må sende inn revidert årsregnskap og beretning innen en måned etter avholdt årsmøte. De organisasjoner som avholder årsmøte hvert annet år, må sende inn revidert årsregnskap og beretning innen 1. juli i godkjennelsesåret 19

20 4 LEDELSE Norsk teaterråd blir ledet av et representantskap hvis medlemmer er utpekt av medlemsorganisasjonene og et styre valgt av representantskapets årsmøte. Generalsekretæren leder den daglige driften i sekretariatet. 5 REPRESENTANTSKAPET Representantskapet er Norsk teaterråds øverste organ, og består av representanter fra medlemsorganisasjonene og fylkesråd. Disse har tale-, forslag- og stemmerett. Styremedlemmer har ikke stemmerett i representantskapet og kan heller ikke stemme med fullmakt i representantskapet. Alle medlemsorganisasjoner og fylkesråd i Norsk teaterråd har rett til å fremme saker for årsmøtet. Innkommende saker må være sekretariatet i hende minst 40 dager før årsmøtet. Representantskapets årsmøte kan delegere til representantskapets høstmøte å avgjøre enkeltsaker. 5.1 Representantskapets sammensetning Representantskapet sammensettes slik at alle medlemsorganisasjoner får to stemmer hver. I tillegg fordeles et antall stemmer som tilsvarer én stemme pr. organisasjon, til medlemsorganisasjonene i forhold til mottatt statsstøtte året før. Styret foretar denne fordelingen etter en fast matematisk modell. Ingen organisasjon kan ha mer enn seks stemmer. Fylkesråd som er godkjent av styret i Norsk teaterråd, får én stemme hver. Ved opptak av nye fylkesråd økes representantskapet med én for hvert nye fylkesråd. Alle medlemsorganisasjoner og fylkesråd kan møte med inntil 2 (to) observatører med talerett. Stemmerett på årsmøtet har representanter fra medlemsorganisasjonene som har betalt medlemskontingent, samt valgte representanter fra fylkesrådene. 5.2 Representantskapets ordfører Representantskapets ordfører er leder av representantskapet. Ordføreren skal lede representantskapets årsmøter og de øvrige møtene i representantskapet. Ordfører skal i samarbeid med styret i Norsk teaterråd og generalsekretæren, forberede møtene i henhold Norsk teaterråds vedtekter. Ordfører har møterett på styremøtene i Norsk teaterråd. 5.3 Representantskapets årsmøte Årsmøtet i representantskapet skal holdes innen 15. juni. Innkalling skal sendes ut senest 60 dager før årsmøtet. Dagsorden med sakspapirer skal sendes ut minst 30 dager før årsmøtet. Følgende saker skal behandles på representantskapets årsmøte: Styrets årsmelding 20

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 Program for årsmøtet 26. april 2014 0930 Registrering og litt fingermat + drikke

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer