OMRÅDEREGULERING AV SKI VEST I SKI KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING OM NATURTYPER, BIOLOGISK MANGFOLD OG VEGETASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEREGULERING AV SKI VEST I SKI KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING OM NATURTYPER, BIOLOGISK MANGFOLD OG VEGETASJON"

Transkript

1 SKI BOLIG OG NÆRINGSUTVIKLING AS Ski Vest - Teknisk infrastruktur m.m. OPPDRAGSNUMMER OMRÅDEREGULERING AV SKI VEST I SKI KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING OM NATURTYPER, BIOLOGISK MANGFOLD OG VEGETASJON OSL SKI PLAN OG LANDSKAP ANITA MYRMÆL

2 Sammendrag Områderegulering av Ski vest til bolig, næring og offentlig tjenesteyting vurderes å gi liten/ubetydelig negativ konsekvens for naturmangfold med kunnskapen som foreligger om planområdet i dag. Med unntak av én observasjon av stær, er det ikke påvist naturtyper eller rødlistearter som gir planområdet spesiell verdi. Det anbefales imidlertid å gjøre tilleggsregistreringer i hekkesesongen fordi tidspunktet på året ikke har vært godt egnet. Med forebyggende tiltak både i anleggs- og driftsperioden vurderes utbyggingen å ha ubetydelig konsekvens for Østensjøvann naturreservat som ligger nedstrøms Finstadbekken. Det anbefales å sette av arealer til grønne korridorer og kantsoner, bevare store, gamle trær, restaurere og forebygge forurensning til Finstadbekken og begrense spredning av svartelistearter. Det anbefales også å legge inn i reguleringsbestemmelsene krav om miljøoppfølgingsprogram som beskriver tiltak om forurensning, støy, støv, fremmede arter, massehåndtering m.m. i både anleggs- og driftsfase.. Sweco Ski Jernbaneveien Ski Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Oslo Anita Myrmæl Plan og landskap Ski Mobil

3 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 Metode Influensområde 3 3 Beskrivelse av planområdet Geologi og jordsmonn Vegetasjon og dyreliv Vann og vassdrag Verneområder Naturtyper Rødlistearter Svartelistearter 9 4 Konsekvenser av planforslaget alternativet Planområdets verdi for naturmiljø Tiltakets omfang Konsekvens for naturmiljø 13 5 Vurdering etter naturmangfoldlovens Avbøtende tiltak 16 7 Usikkerhet 17 8 Konklusjon 17 9 Referanser 18 1 (18) LJ f:\prosjekter \61137 ski magasinleir\01. områderegulering-plansak\04. planforslag-utarbeidelse\utredninger-rapporter\naturmangfoldrapport ski vest.docx

4 1 Bakgrunn Et område vest for jernbanen kalt Ski vest i Ski kommune ønskes områderegulert til bolig, næring og tjenesteyting. Ifølge planprogram for områdereguleringen vedtatt , skal det utarbeides konsekvensutredning. Det henvises til flere tema som skal utredes i samsvar med kommuneplanens bestemmelser, herunder også eget punkt om «Naturtyper, biologisk mangfold og vegetasjon». Det går videre fram av planprogrammet at «Konsekvensutredningen skal tilpasses planområdet, både med hensyn til omfang og antall utredningstemaer». Sweco Norge As har fått i oppdrag fra Ski Bolig og Næringsutvikling AS å utarbeide en rapport om «Naturtyper, biologisk mangfold og vegetasjon». repo001.docx (18) Figur 1 Illustrasjonsplan av Ski vest, foreløpig versjon pr LJ f:\prosjekter \61137 ski magasinleir\01. områderegulering-plansak\04. planforslag-utarbeidelse\utredningerrapporter\naturmangfoldrapport ski vest.docx

5 2 Metode Det ble gjort søk i Naturbase, i Ski kommunes kartportal Follokart og i Artskart pr og Torsdag 30.oktober 2014 ble det gjennomført befaring og kartlegging i hele planområdet. Det ble sett spesielt etter områder som oppfyller krav til naturtyper beskrevet i DN håndbok (oppdatert 2007). Det ble også sett etter arter som står oppført på Norsk rødliste 2010 og arter på Norsk svarteliste Til vurdering av verdi, omfang og konsekvens i denne rapporten er Statens vegvesens håndbok V712 (tidligere 140) Konsekvensanalyser kap. 6.5 Ikke prissatte konsekvenser Naturmiljø lagt til grunn. Videre er det gjort en vurdering etter naturmangfoldlovens Miljørådgiver Hanna Bjørgaas i Sweco har kvalitetssikret rapporten. 2.1 Influensområde Skogarealene og det gjenværende naturmiljøet i planområdet har som følge av boligutbygging og veianlegg i stor grad blitt avskåret fra større sammenhengende grøntområder. Påvirkninger innenfor planområdet vurderes derfor i begrenset grad å influere på naturmiljøet utenfor planområdet. Påvirkning på vannkvaliteten i Finstadbekken i planområdet kan imidlertid ha konsekvenser for vannkvaliteten nedstrøms til Østensjøvannet. Influensområdet settes derfor til å være planområdet og Finstadbekken nedstrøms til og med Østensjøvannet. 3 (18) LJ f:\prosjekter \61137 ski magasinleir\01. områderegulering-plansak\04. planforslag-utarbeidelse\utredninger-rapporter\naturmangfoldrapport ski vest.docx

6 3 Beskrivelse av planområdet Planområdet er i dag delvis utbygd, se Figur 2. Planområdet er relativt flatt. Figur 2 Ortofoto av planområdet med grense. Kilde: Vedtatt planprogram. Siden flybildet ble tatt er det også oppført en midlertidig barnehage i planområdet, se fig. 5. Arealet består av kulturmiljøet Magasinleiren med omkringliggende grøntområder, områder med blandingsskog, dyrkamark, Follo DPS med adkomst og parkering, en midlertidig barnehage, en trafostasjon, Finstadbekken, gang- og sykkelvei langs bekken og veiareal. Arealet er avgrenset av Søndre tverrvei i sør, Vestvegen i øst og boligbebyggelse med barneskole i nord og vest. Skogteigen nordvest i planområdet vokser ifølge Skog og landskaps database «Kilden» på særs høg bonitet, mens skogen sør for Villenga har middels bonitet. Den fulldyrka marka i planområdet utgjør et areal på 25 daa, se Figur 3. 4 (18) repo001.docx LJ f:\prosjekter \61137 ski magasinleir\01. områderegulering-plansak\04. planforslag-utarbeidelse\utredningerrapporter\naturmangfoldrapport ski vest.docx

7 Figur 3 Utsnitt fra kilden.skogoglandskap.no. 5 (18) LJ f:\prosjekter \61137 ski magasinleir\01. områderegulering-plansak\04. planforslag-utarbeidelse\utredninger-rapporter\naturmangfoldrapport ski vest.docx

8 3.1 Geologi og jordsmonn Løsmassene i planområdet består av tykk havavsetning nordlige og østlige deler, tykk strandavsetning i vestlige deler og humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn i den midtre og sørvestlige delen, se Figur 4. Det foreligger ikke opplysninger om berggrunnen i i dette området i NGUs nasjonale berggrunnsdatabase. Figur 4 Løsmasser i området Ski Vest. Kilde NGU nasjonal løsmassedatabase. 3.2 Vegetasjon og dyreliv Vegetasjon Skogholtet i nordvest, mellom magasinleiren og Finstad skole, består lengst nord av ung løvskog med mye bjørk og innslag av selje, lind, smågran og platanlønn. Feltsjiktet er dominert av bringebær, geitrams, burot, nesler, sløke og med innslag av bl.a. reinfann og ryllik. Nærmere skolen blir det større og eldre skog med gran, osp, selje, spisslønn og et par store hestekastanjer. Deler av denne skogen er lekeområde for skolen, og feltsjikt og bunnsjikt er i stor grad slitt ned. 6 (18) repo001.docx LJ f:\prosjekter \61137 ski magasinleir\01. områderegulering-plansak\04. planforslag-utarbeidelse\utredningerrapporter\naturmangfoldrapport ski vest.docx

9 I området rundt Magasinleiren er det gressletter med enkelte store, plantede bjørker, hestekastanjer og lønn sp. Skogen mellom Villenga og Søndre tverrvei består til dels av blåbærgranskog med innslag av bjørk, selje og enkelte små og unge eiketrær. Det er spor etter plukkhogst og få læger. Skogen står ganske tett i deler av området og bunnvegetasjonen er sparsom. I andre deler av skogen er det tettvokst, ung løvskog. I planområdet ellers er det fulldyrka mark og en del ny skrotemark som har oppstått etter maseforflytning og masselagring. Figur 5 Skjermdump fra Artskart pr (18) LJ f:\prosjekter \61137 ski magasinleir\01. områderegulering-plansak\04. planforslag-utarbeidelse\utredninger-rapporter\naturmangfoldrapport ski vest.docx

10 Dyreliv Det er ikke registrert viltområder eller trekkveier i planområdet i Naturbase eller Follokart. Det er observert rev, rådyr grevling og mye fugl i skogholtet ved Magasinleiren (S. Fossheim, beboer i nærområdet). I Artskart er det registrert stær og kaie i planområdet mellom Follo DPS og Vestvegen se Figur 5. Stær er oppført som «Nær truet» i Norsk rødliste I skogholtet ved Magasinleiren og Finstad skole er det flersjiktet skog med både bar- og løvtrær som kan være er potensielt rest-leveområde for flere småfuglarter mellom de utbygde områdene rundt. Tidspunktet for befaringen var ikke godt egnet til å registrere fugleliv. I artskart er det også i planområdet registrert sommerfuglarter som engblåvinge, sølvblåvinge, tiriltungeblåvinge, engsmyger og gullringvinge i Ingen av artene er rødlistet. 3.3 Vann og vassdrag Finstadbekken renner gjennom planområdet i en opparbeidet grøft med pukk. Bekken er nærmest tørrlagt i tørre perioder, men kan renne friskt ved mye nedbør. Bekken kommer fra boligområdene på Finstad og har i lang tid hatt dårlig vannkvalitet på grunn av gammelt og utett avløp (Ski kommune, årsmelding Grønt regnskap 2013). Bekken ligger i rør fra planområdet og ca. 1 km nedstrøms. På grunn av vannkvaliteten, lite vannføring, inngrep og rørlegging er det liten grunn til å tro at bekken pr i dag er levested for mange akvatiske organismer. Det pågår nå rehabilitering av avløpsledningene oppstrøms planområdet, og vannkvaliteten ventes å bli forbedret i årene fremover. Det er ingen dammer i planområdet. Finstadbekken munner ut i Østensjøvann naturreservat ca. 3 km sør for planområdet. Vannet og kantsonen rundt ble fredet i 1992 for å sikre et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og dyreliv. Østensjøvann er næringsrikt og har dårlig vannkvalitet bl.a. som følge av avrenning fra landbruk og utett avløp (ref. faktaark Naturbase). 8 (18) repo001.docx LJ f:\prosjekter \61137 ski magasinleir\01. områderegulering-plansak\04. planforslag-utarbeidelse\utredningerrapporter\naturmangfoldrapport ski vest.docx

11 Figur 6 Finstadbekken renner gjennom planområdet og videre ut i verneområdet Østensjøvann. 3.4 Verneområder Det er ingen verneområder i planområdet. Nedstrøms planområdet ligger Østensjøvann naturreservat. Naturreservatet er vurdert å ligge i influensområdet for tiltaket pga. Finstadbekken. 3.5 Naturtyper Det er ikke registrert naturtyper i planområdet i Naturbase eller i Ski kommunes kartportal. Det ble ikke funnet arealer under befaringen som kvalifiserer til naturtype etter DN håndbok Rødlistearter Det er bare registrert én art på rødlista i Artskart, og dette er stær (nær truet). Det ble ikke funnet rødlistearter i planområdet under befaringen. Befaringstidspunktet var ikke egnet til å registrere vår- og forsommerplanter eller hekkende fugl. Det utelukkes derfor ikke at det kan være truede arter i området. Det er noen store trær i området, men lite eller ingen gammelskog, få læger eller andre elementer som ellers kan være viktige leveområde for moser, lav, sopp, insekter eller andre småkryp. 3.7 Svartelistearter I planområdet ble det under befaringen registrert flere svartelistearter, herunder kanadagullris, hagelupin, platanlønn og rødhyll. Det er også tidligere registrert kanadagullris og russekål langs Søndre tverrvei i Artskart. Kanadagullris, hagelupin og 9 (18) LJ f:\prosjekter \61137 ski magasinleir\01. områderegulering-plansak\04. planforslag-utarbeidelse\utredninger-rapporter\naturmangfoldrapport ski vest.docx

12 platanlønn er oppført i Norsk svarteliste 2012 i kategorien «Svært høy risiko (SE)», mens rødhyll og russekål er oppført med «Høy risiko (HI)» 4 Konsekvenser av planforslaget alternativet Konsekvensene av et tiltak framkommer ved å måle forventet tilstand etter tiltaket mot forventet tilstand uten tiltak. 0-alternativet er altså en referanse for å si noe om konsekvens. I 0-alternativet inngår andre vedtatte planer som vil bli gjennomført uavhengig av tiltaket som skal utredes. Store deler av arealet ble i 2001 regulert til offentlig bebyggelse (formål sykehus) se Figur 7. Magasinleiren med skogen øst for Finstad skole er pr i dag uregulert. Det planlagte sykehuset ble ikke bygget, og i stedet ble Follo DPS bygget på en mindre del av det regulerte området. Det er i kommuneplanen lagt opp til stor befolkningsvekst i Ski i årene fremover, og dette vil medføre mer trafikk og mer støy. Dette vurderes likevel å ha begrenset effekt på naturmiljøet i dette planområdet. 0-alternativet vurderes derfor, litt forenklet, å være dagens situasjon når det gjelder tema naturmiljø. Figur 7 Planstatus i planområdet. 10 (18) repo001.docx LJ f:\prosjekter \61137 ski magasinleir\01. områderegulering-plansak\04. planforslag-utarbeidelse\utredningerrapporter\naturmangfoldrapport ski vest.docx

13 4.2 Planområdets verdi for naturmiljø Verdien av naturmiljø er etter Statens vegvesens håndbok V712 inndelt i en tredelt skala, se Tabell 1. Tabell 1 Verdisetting av naturmiljø etter Statens vegvesen håndbok V (18) LJ f:\prosjekter \61137 ski magasinleir\01. områderegulering-plansak\04. planforslag-utarbeidelse\utredninger-rapporter\naturmangfoldrapport ski vest.docx

14 Planområdet inneholder ingen verneområder, naturtyper, viltområder eller har funksjonsområder for fisk eller ferskvannsarter, kjente geologiske forekomster eller landskapsøkologiske funksjoner av betydning. Dette tilsier i følge tabellen at området har liten verdi. Det er registrert en fugleart i kategorien «nær truet» i planområdet, og som kan gi middels verdi. Lokaliseringen i kartet og bruken av dette arealet i dag tilsier imidlertid at dette ikke kan være en hekkelokalitet. Det er ikke påvist at det finnes andre rødlistede plante- eller dyrearter i planområdet, men det kan ikke utelukkes at dette finnes. Med kunnskapen om planområdet som foreligger i dag vurderes planområdet for Ski vest i sum å ha liten verdi for naturmiljø. Naturreservatet Østensjøvann, som ligger utenfor planområdet, men er på grunn av Finstadbekken vurdert å være i influensområdet for utbyggingen av Ski vest. Verneområdet har kvaliteter som tilsier stor verdi for naturmiljø. 4.3 Tiltakets omfang Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket vil medføre. Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet. Kriteriene for vurdering av omfang går fram av Figur 8. Figur 8 Vurdering av omfang eller tiltakets påvirkning etter Statens vegvesen håndbok V712. Naturmiljøet i planområdet er i dag betydelig påvirket av menneskelig aktivitet i form av bygninger, veiarealer, trafostasjon, høyspentledning, dyrkamark, skrotemark, midlertidig massedeponering, svartelistearter og bekk som har fått forandret sitt naturlige leie. Noen skogarealer er likevel igjen i planområdet. Ved full utbygging vil store deler av skogarealet sør for Villenga bli erstattet av bygg, veiarealer og tilrettelagte lek og grøntarealer. Deler av skogarealene ved Finstad skole og Magasinleiren planlegges også bygget ut til boliger og lekeareal/ballplass. Dette tilsier at 12 (18) repo001.docx LJ f:\prosjekter \61137 ski magasinleir\01. områderegulering-plansak\04. planforslag-utarbeidelse\utredningerrapporter\naturmangfoldrapport ski vest.docx

15 deler av naturmiljøet blir forringet. Bekkeløpet vurderes restaurert, og i såfall kan denne delen av naturmiljøet bli noe forbedret. I sum vurderes det gjenværende naturmiljøet innenfor planområdet Ski vest å bli noe forringet. Etter figur 8 tilsier dette lite negativt omfang. Tiltaket settes derfor til å ha lite negativt omfang i planområdet. Vannkvaliteten i Finstadbekken og Østensjøvann er i dag dårlig som følge av tilførsler fra avløp og avrenning fra landbruk. Det forutsettes at Finstadbekken bare tilføres rent overvann fra tette flater på Ski Vest i driftsperioden, og at vannkvaliteten nedstrøms til Østensjøvannet ikke forringes ytterligere av utbyggingen. Uhell med lekkasjer fra drivstofftanker og anleggsutstyr i byggeperioden kan medføre forurensning til Finstadbekken og Østensjøvann. Sannsynligheten for større uhell som kan ha negativ effekt helt ned til Østensjøvann vurderes som liten. Det forutsettes imidlertid at forurensning til Finstadbekken i bygge- og anleggsperioden forebygges. Tiltaket vurderes å ikke medføre endring nedstrøms i finstadbekken og Østensjøvann. Tiltaket settes derfor til å ha intet omfang for influensområdet utenfor planområdet. 4.4 Konsekvens for naturmiljø Konsekvensen for et miljø/område kommer fram ved å sammenholde miljøet/områdets verdi og omfanget. Konsekvensen leses av på konsekvensvifta i Tabell 2. Liten verdi for naturmangfold sammenholdt med lite negativt omfang gir liten/ubetydelig negativ konsekvens i planområdet (-/0). Stor verdi for naturmangfold sammenholdt med intet negativt omfang gir ubetydelig konsekvens for Østensjøvann i influensområdet (0). 13 (18) LJ f:\prosjekter \61137 ski magasinleir\01. områderegulering-plansak\04. planforslag-utarbeidelse\utredninger-rapporter\naturmangfoldrapport ski vest.docx

16 Tabell 2 Konsekvensvifte etter Statens vegvesens håndbok V Vurdering etter naturmangfoldlovens kunnskapsgrunnlaget Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 14 (18) repo001.docx LJ f:\prosjekter \61137 ski magasinleir\01. områderegulering-plansak\04. planforslag-utarbeidelse\utredningerrapporter\naturmangfoldrapport ski vest.docx

17 Vurdering: Kunnskapsgrunnlaget anses akseptabelt. Det er gjennomført naturtypekartlegging i Ski kommune i flere omganger der bl.a. Stiftelsen Biofokus har vært leid inn (Årsmelding Grønt regnskap 2013). Det er også gjort MiS-registreringer (Miljøregistreringer i Skog). Naturtypene er innarbeidet i kommunens kartportal. Befaringen i planområdet Ski Vest er gjennomført av vegetasjonsøkolog. Tidspunktet for befaring 30. oktober var imidlertid ikke egnet for ytterligere registrering av fugl, og det anbefales å gjøre en supplerende kartlegging av fugl i skogområdet rundt Magasinleiren i hekkesesongen. Tidspunktet var heller ikke godt egnet for registrering av karplanter som blomstrer vår eller sommer, og det kan derfor gjøres tilleggsregistreringer på forsommeren. 9 føre-var-prinsippet Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Vurdering: Det vurderes i dette tilfellet å foreligge tilstrekkelig kunnskap til å ta en beslutning og iverksette eventuelle nødvendige forvaltningstiltak. Det foreligger ikke risiko av betydning for alvorlig eller irreversibel skade på naturmiljøet. 10 økosystemtilnærming og samlet belastning En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Vurdering: Planområdet er i dag belastet i form av utbygging, høyspentanlegg, inngrep i bekk, forurensning i Finstadbekken, midlertidig massedeponi/masseforflytning, svartelistearter, trafikkstøy fra Vestvegen og Søndre tverrveg m.m. Planområdet vil, som følge av tiltaket, bli ytterligere belastet i form av nedbygging og støy knyttet til økt trafikk og næringsvirksomhet. Finstadbekken kan bli ytterligere forurenset i anleggsfase og driftsfase uten forebyggende tiltak. 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. Vurdering: Det anbefales å utarbeides miljøoppfølgingsprogram (MOP) som beskriver tiltak for å hindre eller redusere miljøbelastningen av utbyggingen og hvem som har ansvar for å utføre tiltakene. Planen og de avbøtende tiltakene skal i samsvar med det etablerte prinsippet forurenser betaler og 11 naturmangfoldloven bekostes av tiltakshaver (se også kap 6). 15 (18) LJ f:\prosjekter \61137 ski magasinleir\01. områderegulering-plansak\04. planforslag-utarbeidelse\utredninger-rapporter\naturmangfoldrapport ski vest.docx

18 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Vurdering: Teknikker og driftsmetoder for å unngå eller begrense skade på naturmangfoldet beskrives i MOP. 6 Avbøtende tiltak Bevare og/eller etablere grønne korridorer og kantvegetasjon I den foreløpige illustrasjonsplanen legges det opp til flere gjennomgående grøntkorridorer i planområdet. Det er også lagt opp til en grønn buffer mot Finstad skole der det i dag er et skogområde. Sammenhengende grønne korridorer og kantvegetasjon i form av busker, trær og et variert feltsjikt kan være viktige spredningsveier og restleveområder for fugler, insekter og andre artsgrupper i byområder og tettbygde strøk, og anbefales bevart eller etablert. Bevare store, gamle trær Store, gamle trær er vakre landskapselementer, leveområde for moser, lav, insekter og småkryp, og leve eller rasteområde for fugler. Det anbefales å la store gamle trær stå så fremt de er friske og ikke til fare for omgivelsene. Finstadbekken Bekken går i dag i en opparbeidet pukk-grøft i rett linje gjennomplanområdet og vannet har dårlig kvalitet. Det anbefales å lage kulper eller la bekken meandrere for å la partikler sedimentere og motvirke flom nedstrøms. Videre er vegetasjon langs vassdrag også viktig for bekkens funksjon som leveområde for arter som er knyttet til vann. Kantvegetasjon langs vassdrag bremser avrenning fra tette flater, motvirker erosjon, gir skygge og gir næring i form av strøfall til vannlevende organismer. Forurensning av Finstadbekken må forebygges både i anleggs- og driftsfase. Begrense spredning av svartelistearter I planområdet er det både større bestander og spredte forekomster av fremmede arter som kanadagullris, hagelupin, platanlønn og rødhyll. Toppmasser fra planområdet mår ikke spres til andre steder der det ikke finnes slike arter i dag. Toppmasser med frø fra svartelistearter bør legges under fast dekke eller deponeres på godkjent sted. repo001.docx (18) Miljøoppfølgingsprogram Det anbefales også å legge inn i reguleringsbestemmelsene krav om miljøoppfølgingsprogram (se kap. 5) som beskriver tiltak om forurensning, støy, støv, fremmede arter, bevare store trær, massehåndtering m.m. i både anleggs- og driftsfase. MOP anbefales godkjent av kommunen før igangsettingstillatelse. LJ f:\prosjekter \61137 ski magasinleir\01. områderegulering-plansak\04. planforslag-utarbeidelse\utredningerrapporter\naturmangfoldrapport ski vest.docx

19 7 Usikkerhet Tidspunktet for kartleggingen som ble gjort i forbindelse med denne rapporten var ikke egnet for å undersøke vår- og sommerblomstrende karplanter og hekkende fugl. Det er heller ikke gjort grundige artsregistreringer av moser, lav og sopp. Det kan derfor ikke utelukkes at det finnes rødlistede arter i planområdet. Området framstår imidlertid relativt sterkt påvirket av menneskelig aktivitet, uten gammelskog, dammer, hule eiker, våtmark eller andre biotoper som ofte kan være hotsports for rødlistearter. Det anbefales likevel å gjøre tilleggsregistreringer av fugl og plantearter i hekke- og vekstsesongen, bl.a. i skogområdet ved Magasinleiren. 8 Konklusjon Områderegulering av Ski vest til bolig, næring og offentlig tjenesteyting vurderes å gi liten/ubetydelig negativ konsekvens for naturmangfold med kunnskapen som foreligger om planområdet i dag. Med unntak av én observasjon av stær, er det ikke påvist naturtyper eller rødlistearter som gir planområdet spesiell verdi. Det anbefales imidlertid å gjøre tilleggsregistreringer i hekkesesongen fordi tidspunktet på året ikke har vært godt egnet. Med forebyggende tiltak både i anleggs- og driftsperioden vurderes utbyggingen å ha ubetydelig konsekvens for Østensjøvann naturreservat som ligger nedstrøms Finstadbekken. Det anbefales å sette av arealer til grønne korridorer og kantsoner, bevare store, gamle trær, restaurere og forebygge forurensning til Finstadbekken og begrense spredning av svartelistearter. Det anbefales også å legge inn i reguleringsbestemmelsene krav om miljøoppfølgingsprogram som beskriver tiltak om forurensning, støy, støv, fremmede arter, massehåndtering m.m. i både anleggs- og driftsfase. 17 (18) LJ f:\prosjekter \61137 ski magasinleir\01. områderegulering-plansak\04. planforslag-utarbeidelse\utredninger-rapporter\naturmangfoldrapport ski vest.docx

20 9 Referanser Direktoratet for naturforvaltning, Kartlegging av naturtyper Verdisetting av biologisk mangfold. DN-håndbok 13 2.utgave 2006 (oppdatert 2007). Ski kommune, Årsmelding grønt regnskap Statens vegvesen, Vegdirektoratet Håndbok V712. Konsekvensanalyser. Databaser Artsdatabanken, Artskart Artsdatabanken, Fremmedartsbasen og Norsk rødliste Follokart Miljødirektoratet, Naturbase NGU, Nasjonal berggrunnsdatabase NGU, Nasjonal løsmassedatabase Skog og landskap, Kilden til arealinformasjon Muntlige kilder: S. Fossheim 18 (18) repo001.docx LJ f:\prosjekter \61137 ski magasinleir\01. områderegulering-plansak\04. planforslag-utarbeidelse\utredningerrapporter\naturmangfoldrapport ski vest.docx

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 er i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Plannavn: Reguleringsendring av reguleringsplan for fritidsbustader på del av gnr.139 bnr.2,5, Etne kommune Planid: Eiendom: gnr.139 bnr.2,5 Prosjektnummer: B53780

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse AS Oppdrag: Detaljregulering Spikkestadveien 3-5 Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 4.6.2013 Skrevet av: Heiko Liebel Arkiv: Kvalitetskontr: Rein Midteng,

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Planområde. Grønt. Vurdering av. Naturmangfold

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Planområde. Grønt. Vurdering av. Naturmangfold Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Planområde Grønt Vurdering av Naturmangfold Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING. 3 2. VURDERING AV TILTAKET

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Eksempler fra en planhverdag Overarkitekt Erik A. Hovden, Planavdelingen, Ski kommune Velkommen til Ski kommune ca 29.300 innbyggere - 165 km 2 totalt

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN PLASSEN 5 REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN Paragrafer som blir berørt i forslaget: 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE.

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. Utarbeida 29.04.14 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS Det er ønske om etablering av 6 bustadtomter

Detaljer

Granvin småbåthavn, Granvin

Granvin småbåthavn, Granvin Granvin småbåthavn, Granvin Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Ing. Egil Ulvund AS, Jondal

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 180/13 m.fl. Saksnummer: 17/5267 Karel Grootjans, biolog og senior miljørådgiver i Sweco Norge AS

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 180/13 m.fl. Saksnummer: 17/5267 Karel Grootjans, biolog og senior miljørådgiver i Sweco Norge AS Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Biri

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold)

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold) Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Vinterhugu

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM PLANID: 2011 008 VURDERINGER I FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 8-12 Utarbeidet av Omega Areal AS Sist revidert: 31.10.2014 Naturmangfoldlovens formål er å ta vare på naturens

Detaljer

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD WKN rapport 2013:4 5. JULI 2013 R apport 2 013:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Oppdragsgiver:

Detaljer

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 24.11.2015 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: Harald Kvifte NATURMILJØ INNHOLD Innledning...

Detaljer

RAPPORT. Vedlegg 8 DETALJREGULERING AV GRAN NY6 I ENEBAKK KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING OM NATURMILJØ OSLOVEIEN NÆRINGSSENTER AS

RAPPORT. Vedlegg 8 DETALJREGULERING AV GRAN NY6 I ENEBAKK KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING OM NATURMILJØ OSLOVEIEN NÆRINGSSENTER AS Vedlegg 8 OSLOVEIEN NÆRINGSSENTER AS DETALJREGULERING AV GRAN NY6 I ENEBAKK KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING OM NATURMILJØ OSL SKI PLAN OG LANDSKAP ANITA MYRMÆL, CAND SCIENT, SENIOR MILJØRÅDGIVER/BIOLOG Sammendrag

Detaljer

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust

Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Planbeskrivelse 5013 Reguleringsplan for Myklabust Arkivsak: 09/704 Arkivkode: PLANR 5013 Sakstittel: PLAN NR. 5013 - REGULERINGSPLAN FOR MYKLABUST- GNR.118/2 M.FL. SE TILLEGG BAKERST, INNARBEIDET 14.04.2011

Detaljer

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 ar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for naustområde Bakk, Haraldseidvågen Planid: 1160-13-05 Eigedom: Del av gnr. 162 bnr. 6, 109, 67 Prosjektnummer: B53592 Dato: 11.03.2013

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

GARDERMOEN VEST NÆRINGSPARK

GARDERMOEN VEST NÆRINGSPARK Beregnet til Reguleringsplan med KU for utbygging av Gardermoen Vest Næringspark Dokument type Fagrapport naturmangfold Dato Juni 2017 GARDERMOEN VEST NÆRINGSPARK KONSEKVENSUTREDNING OG UTREDNING I HENHOLD

Detaljer

Bærekraftig forvaltning, høstingsverdig overskudd og naturmangfoldloven. Nils Kristian Grønvik jurist, viltseksjonen DN

Bærekraftig forvaltning, høstingsverdig overskudd og naturmangfoldloven. Nils Kristian Grønvik jurist, viltseksjonen DN Bærekraftig forvaltning, høstingsverdig overskudd og naturmangfoldloven Nils Kristian Grønvik jurist, viltseksjonen DN Naturmangfoldloven 16 tredje og fjerde ledd 16. (høsting av vilt og lakse- og innlandsfisk)

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 ar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for Strand naustområde i Sandeid Eigendomar: Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr. 27 bnr. 14, 22, 23, 27 og 29 Prosjektnummer: B53647 Dato:

Detaljer

Pland-id: 05020347 Eiendom (gnr./bnr.): 77/73 og 77/28 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold)

Pland-id: 05020347 Eiendom (gnr./bnr.): 77/73 og 77/28 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold) Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Bjørnsveen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei.

SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. SAKSFRAMLEGG IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Ragna Gunn Bye Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Nei. Hjemmel: Møte offentlig Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Arkivsaksnr.: 12/1108 Klageadgang:

Detaljer

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold:

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold: 2013-06-14 Reguleringsplan Grønneflåte - Utredning naturmiljø Innledning Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nore og Uvdal kommune å utrede naturmiljø ved regulering av Grønneflåta barnehage. Planområdet

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN

NOTAT 1 INNLEDNING VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN Oppdragsgiver: Jarle Viken Oppdrag: 532105 Steinbrot Heggdalene, Leikanger Del: Dato: 2013-05-24 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN INNHOLD 1 Innledning... 1 2

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold.

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Utgave: 1 Dato: 20.11.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for Farsund Lista. Registrering av

Detaljer

RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG. Hvilke regelverk gjelder

RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG. Hvilke regelverk gjelder RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG Hvilke regelverk gjelder TEMADAG STIKLESTAD VERDAL 9.APRIL 2015 Seniorrådgiver Øystein Lorentsen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG Hvilke regelverk

Detaljer

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent.

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent. Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 530952 Petterbråten II Detaljregulering boligfelt Gol Del: Dato: 2012-11-09 Skrevet av: Heiko Liebel Kvalitetskontroll:

Detaljer

BioFokus-notat 2014-47

BioFokus-notat 2014-47 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune. Kommunen ønsker at tiltaket vurderes i forhold til naturmangfoldloven.

Detaljer

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET WKN rapport 2015:4 12. OKTOBER 2015 R apport 2 015:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart

Detaljer

Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde. Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde. Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Etne kommune 04. desember 2014 er i forhold til NML Naturmangfaldlovens føremål er å ta vare på naturens biologiske,

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for utleigehytter i Mjelkevika Ytre Matre, Kvinnherad kommune Prosjektnummer: B55011 Dato: 01.12.2016 Versjon Dato Skildring Utarbeidd av

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3

OPPDRAGSLEDER. Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV. Frode Løset INNLEDNING BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON... 3 14 OPPDRAG Deponi Tyristrand, Ringerike kommune OPPDRAGSNUMMER 12662001 OPPDRAGSLEDER Kim Rudolph-Lund OPPRETTET AV Frode Løset DATO TIL RINGERIKE KOMMUNE KOPI TIL KAI BAUGERØD Innhold INNLEDNING BAKGRUNN...

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for Løebakken, Skånevik sentrum del av gnr. 136, bnr. 13 og 24 Stad: Etne kommune Dato: 12. mai 2015 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for Gjerdsvik naustområde del av gnr. 11, bnr. 1 og gnr. 15, bnr. 1 Prosjektnummer: B54251 Dato: 04. mars 2015 Naturmangfaldlovens føremål

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-20 Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker - 2 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Hartman

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova Detaljregulering for Skare barnehage. Odda kommune 16. februar 2016

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova Detaljregulering for Skare barnehage. Odda kommune 16. februar 2016 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Detaljregulering for Skare barnehage Odda kommune 16. februar 2016 Tittel: Detaljregulering for Skare barnehage ar i høve til naturmanfaldlova 8-12 Naturmangfaldlovas

Detaljer

Vurderingar i høve til naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til naturmangfaldlova 8-12 Detaljreguleringsplan for Skjeljavik hyttefelt, Vikebygd Endring Vindafjord kommune ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Naturmangfaldlova sitt føremål er å ta vare

Detaljer

"2 # )(* " ' " ( " 2! 3 & ) & " ( &( ' #2 # ' & & (' " +' "" *" 7 " 6;86756:58 & * ' ' "&0/ ( $&( */ & ( ( &. (# 1 ' '( & *0/ " &' & (/

2 # )(*  '  (  2! 3 & ) &  ( &( ' #2 # ' & & ('  +'  * 7  6;86756:58 & * ' ' &0/ ( $&( */ & ( ( &. (# 1 ' '( & *0/  &' & (/ VEDLEGG 11 Konsekvens: Sannsynlighet 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Vurdering NML faggruppe

Detaljer

Naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Nina M. Aas

Naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Nina M. Aas Naturmangfoldloven og forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven Nina M. Aas Naturmangfoldloven kap. II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Kommer revidert veileder

Detaljer

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult).

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult). Notat Vår ref.: Leif Appelgren Dato: 27.10.14 Prosjekt Forus næringspark B5 Innledning På oppdrag fra Asplan Viak har Ecofact utført en kartlegging av naturmangfold i område B5 i Forus næringspark i Sandnes

Detaljer

MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD

MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e): Oppdragsgiver:

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Reguleringsplan for eiendom 108 /478 m.fl., Vinterbro

Reguleringsplan for eiendom 108 /478 m.fl., Vinterbro Reguleringsplan for eiendom 108 /478 m.fl., Vinterbro Landskapsanalyse Figur 1 Skråfoto av planområdet, sett fra sør (1881/kart 2014), 29.08.2014 Revidert: 15.03.15 Forord Denne landskapsanalysen er laget

Detaljer

Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk

Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk Seniorrådgiver Ida Sletsjøe, Halvdagsseminar om naturmangfoldloven, Naturmangfoldloven en oversikt Kapittel I Formål og virkeområde

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Naturmangfoldlovens grunnmur

Naturmangfoldlovens grunnmur Naturmangfoldlovens grunnmur SABIMA-seminar 20. mars 2010 Christian Steel Biomangfold går tapt 20 % av artene er på rødlista Arealendringer desidert største trussel Villmarkspregede områder Kort historikk

Detaljer

Tysnes kommune Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Tysnes kommune Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Tysnes kommune ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Områdeplan for Våge sentrum Prosjektnummer: B54002 Dato: 16. januar 2014 er i forhold til NML Naturmangfaldlovens føremål er å ta vare på naturens

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Levik hytteområde Vurdering i henhold til Naturmangfoldloven

Levik hytteområde Vurdering i henhold til Naturmangfoldloven NOTAT Vår ref.: KBS-01759 Dato: 18. mars 2013 Levik hytteområde Vurdering i henhold til Naturmangfoldloven Prosjektil Areal AS ønsker å regulere et område ved Levik i Lysefjorden til hyttebebyggelse og

Detaljer

Del: Naturmiljøvurderinger Dato: Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.:

Del: Naturmiljøvurderinger Dato: Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen Del: Naturmiljøvurderinger Dato: 19.12.2011 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.: 526323 1. BAKGRUNN I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2015-22 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune.

Detaljer

Detaljregulering - planprogram. Prosjekt: Fv. 282 Leirpollskogen bru. Kommune: Tana. Høring av forslag til planprogram. Høringsfrist: 30.

Detaljregulering - planprogram. Prosjekt: Fv. 282 Leirpollskogen bru. Kommune: Tana. Høring av forslag til planprogram. Høringsfrist: 30. NVE Detaljregulering - planprogram Prosjekt: Fv. 282 Leirpollskogen bru Kommune: Tana Høring av forslag til planprogram. Høringsfrist: 30. mars 2016 Region nord Vadsø kontorsted Dato: 15.02.2016 Innhold

Detaljer

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen

Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Kartlegging av biologiske verdier ved Løvenskioldbanen Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-13 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Rieber prosjekt AS kartlagt biologiske verdier ved Løvenskioldbanen i Bærum.

Detaljer

Lien hyttegrend, Stranda

Lien hyttegrend, Stranda Lien hyttegrend, Stranda Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Håkon Wågsæther, Stranda Kontaktperson

Detaljer

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen Juridisk rådgiver Frode Torvik Ny naturmangfoldlov >Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold >10 kapitler og 77 paragrafer samt 15

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING MOLO HAMNNESET I MEHAMN. PLAN-ID 201402 Dato: 23.04.2014. Dato for siste revisjon: 26.01.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015, PS 15/15 1. Bakgrunn Hensikten

Detaljer

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering...

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering... Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA regulering Vestby Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED

Detaljer

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Dvalåssyd Utarbeidetav: PlankontoretHalvardHommeAS.Prosjektnr:2620 Vednaturforvalter IdaLarsen,juni 2014 Sammendrag Grunneier ønsker å få utarbeidet en detaljreguleringsplan

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

RØROS KOMMUNE Plan, drift og landbruk

RØROS KOMMUNE Plan, drift og landbruk RØROS KOMMUNE Plan, drift og landbruk Adresseliste Røros, 12.03.2013 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 12/960-2 2166/13 PLAN 99/1 Petter Hermansen 72 41 94 76 _ SØKNAD OM OPPARBEIDELSE

Detaljer

Naturmangfoldloven kap II. Tone Lise Alstad Eid og Tonje Faanes Direktoratet for naturforvaltning

Naturmangfoldloven kap II. Tone Lise Alstad Eid og Tonje Faanes Direktoratet for naturforvaltning Naturmangfoldloven kap II Tone Lise Alstad Eid og Tonje Faanes Direktoratet for naturforvaltning Ny naturmangfoldlov- kort om loven Trådte i kraft 1. juli 2009 Felles regler for all natur i Norge Lovens

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016

Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016 Detaljreguleringsplan for Lørenskog vinterpark Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for Solnes, gnr. 138 bnr. 8, 15, 23 m.fl. Nedre Vats Prosjektnummer: B55229 Dato: 12.09.2017 Naturmangfaldlovas føremål er å ta vare på naturens

Detaljer

Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P45. Plankonsulent: Planområde. Grønt. Vurdering av. Naturmangfold

Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P45. Plankonsulent: Planområde. Grønt. Vurdering av. Naturmangfold Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as Plankonsulent: P45 Planområde Grønt Vurdering av Naturmangfold Hopsnesveien 48, gnr 41 bnr 973 m.fl Dato: 2.1.2017 Revidert 28.4.2017 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING.

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 068/004 Arkivsaksnr.: 14/819-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 068/004 Arkivsaksnr.: 14/819-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 068/004 Arkivsaksnr.: 14/819-4 Klageadgang: Ja GBNR 068/004 - TERRENGINNGREP I VASSDRAG Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Bruk av naturmangfoldloven i motorferdselsaker Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Viktige dokumenter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Nasjonal forskrift for bruk av

Detaljer

BioFokus-notat 2015-3

BioFokus-notat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplasss Stefan Olberg BioFokus-notat 2015-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Follo Prosjekter AS undersøkt biologisk mangfold i en eikelund

Detaljer

Gjennomgang av relevante bestemmelser i Naturmangfoldloven

Gjennomgang av relevante bestemmelser i Naturmangfoldloven Vedlegg 06_03_Naturmangfold_02.09.2013 FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING BYGDA 2.0, SOSSVIKA Gjennomgang av relevante bestemmelser i Naturmangfoldloven Gjennomgang ved Pir II AS Fylkesmannen har i innspill

Detaljer

1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2013/4090-7 Saksbehandler: Jan Arne Løvås Saksframlegg 1748 gnr 43 bnr 4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - naust - Disp pbl 1-8 og LNF Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

Hva er en nødvendig for å opprettholde økologisk funksjonsområde i kantsonen i jordbruksområder? Tilpasning og avveining av ulike hensyn.

Hva er en nødvendig for å opprettholde økologisk funksjonsområde i kantsonen i jordbruksområder? Tilpasning og avveining av ulike hensyn. Miljøvernavdelingen Hva er en nødvendig for å opprettholde økologisk funksjonsområde i kantsonen i jordbruksområder? Tilpasning og avveining av ulike hensyn. RPR for verna vassdrag hva er forskjell på

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NYTT BOLIGFELT HAUGALIA SØR

KONSEKVENSUTREDNING NYTT BOLIGFELT HAUGALIA SØR KONSEKVENSUTREDNING NYTT BOLIGFELT HAUGALIA SØR Etnedal kommune, plan og næring 19.3.2015 Innledning Det foreslås et nytt boligfelt gjennom reguleringsplan Haugalia sør. Boligfeltet dekker et areal på

Detaljer

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Anders Thylén BioFokus-notat 2014-30 albatre Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Chice Living kartlagt naturverdier i et planområde på Tømtebakken,

Detaljer

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/ Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2015/9151-9 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg 1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Denne presentasjonen fokuserer på aktuelle tema og problemstillinger for kommunale planleggere og byggesaksbehandlere.

Denne presentasjonen fokuserer på aktuelle tema og problemstillinger for kommunale planleggere og byggesaksbehandlere. I Håndbok for bygge- og anleggsarbeid langs vassdrag ønsker Jæren vannområde å gi råd og veiledning knyttet til bygge- og anleggsarbeid som kan medføre forurensning til vassdrag og reduksjon i biologisk

Detaljer

Reguleringsplan Eiodalen

Reguleringsplan Eiodalen Ecofact rapport 32 / Norconsult Roy Mangersnes www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-031-4 / Norconsult Ecofact rapport 32 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Mangersnes, R. 2010: Reguleringsplan

Detaljer

FNF Hordaland. Norges Vassdrag- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 20. mars 2013

FNF Hordaland. Norges Vassdrag- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 20. mars 2013 FNF Hordaland Norges Vassdrag- og Energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Bergen, 20. mars 2013 UTTALELSE TIL SØKNAD OM BYGGING AV HJORTEDALSELVA KRAFTVERK I FUSA KOMMUNE Vi viser til brev

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

1748 gnr 59 bnr 6 - søknad om klubbhus / redskapshus Lennavika hyttefelt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

1748 gnr 59 bnr 6 - søknad om klubbhus / redskapshus Lennavika hyttefelt. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2012/3249-6 Saksbehandler: Jan Arne Løvås Saksframlegg 1748 gnr 59 bnr 6 - søknad om klubbhus / redskapshus Lennavika hyttefelt Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv. Landbruk. Faresoner. Kulturminner. Naturvern. Gang- og sykkelveier

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv. Landbruk. Faresoner. Kulturminner. Naturvern. Gang- og sykkelveier Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027 TEMAKART Oppdatert etter bystyrets behandling 19.03.15 Friluftsliv Temakart - Statlig sikrede friluftsområder...2 Temakart - Statlig sikrede og andre viktige friluftsområder...3

Detaljer

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv

TEMAKART. Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027. Friluftsliv Mandal kommune Kommuneplan 2015 2027 TEMAKART Friluftsliv Temakart - Statlig sikrede friluftsområder... 1 Temakart - Statlig sikrede og andre viktige friluftsområde... 2 Temakart Barnetråkk... 3 Temakart

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer