MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Olve i 3. etasje. Tidspunkt: 08:30 11:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 11.06.2014. Steinkjer rådhus, Olve i 3. etasje. Tidspunkt: 08:30 11:00"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: Møtested: Steinkjer rådhus, Olve i 3. etasje Tidspunkt: 08:30 11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post: Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Unntatt off. PS 14/15 Godkjenning av protokoll fra møte i Husnemnda PS 14/16 PS 14/17 PS 14/18 Oversikt over tilsagn, tildeling og restbeholdning av startlån og boligtilskudd (etablering og tilpasning)pr. 1.juni 2014 Ny nasjonal forskrift om startlån, med tilhørende retningslinjer, med virkning fra 1. april 2014 Start lån - tilbakebetaling eller reutlån av innfridde formidlingslån (Start lån) Erik Bartnes leder Side2

3 PS14/15GodkjenningavprotokollframøteiHusnemnda Side3

4 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda /16 Arkivsaksnr: 2013/6447 Klassering: Saksbehandler: Odd Georg Skjemstad OVERSIKT OVER TILSAGN, TILDELING OG RESTBEHOLDNING AV STARTLÅN OG BOLIGTILSKUDD (ETABLERING OG TILPASNING) PR. 01. JUNI 2014 Trykte vedlegg: - Tilsagn og forhåndsgodkjenninger pr Startlån og boligtilskudd Rådmannens forslag til vedtak: Husnemnda tar informasjonen om kvoter og forbruk av startlån og tilskudd til orientering. Torunn Austheim rådmann Side4

5 Saksopplysninger: Status for tildeling av startlån og tilskudd viser at første rammetildeling av startlån fra Husbanken allerede er disponert. Tildeling av tilskudd til både etablering er på et høyere nivå enn tidligere, i henhold til rammen, som er betydelig økt fra 2013 til Tildeling av tilskudd til tilpasning følger normalt forløp. Saksvurderinger: Saksbehandlingen innen startlån vil derfor stoppe opp en kort periode, i påvente av ny rammetildeling fra Husbanken. Svar fra Husbanken Midt-Norge om tildeling av nye rammer for startlån og tilskudd til etablering og tilpasning forventes å foreligge i løpet av juli. Søknader fra låntakere for 2014 vil trolig utgjøre betydelig mer enn den totale rammen Steinkjer kommune har omsøkt fra Husbanken for Saksbehandlingen vil derfor trolig måtte stanse høsten 2014 når rammen er brukt opp. Alternativt må enten rammen økes, eller flere søknader avslås fra kommunens side. Bolig- og tildelingskontoret har fokus på å følge saksbehandlingsrutinene for samarbeid med private banker, med de justeringer som er gjort for å unngå at det oppstår kapasitetsproblemer innenfor rammen. Med nåværende utvikling på tildelingene, vil rammene for tilskudd til etablering og tilpasning bli disponert i løpet av Side5

6 RAPPORT STARTLÅN OG TILSKUDD TIL ETABLERING OG TILPASNING 2014 pr STARTLÅN TILSKUDD ETABLERING TILSKUDD TILPASNING Udisponerte midler fra forrige år kr - kr kr Bevilget av Husbanken kr kr kr Innfridde midler til reutlån kr - kr - kr - Til disposisjon kr kr kr Sum forhåndstilsagn kr kr Sum bevilgning kr kr kr Disponert pr. dato kr kr kr Annullerte tilsagn kr - kr - kr - Tilgjengelig (kan benyttes til nye saker) kr kr kr Side6 Side 1 av 1

7 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda /17 Arkivsaksnr: 2013/5264 Klassering: 252 Saksbehandler: Grete Waaseth NY NASJONAL FORSKRIFT OM STARTLÅN - MED TILHØRENDE RETNINGSLINJER MED VIRKNING FRA 1. APRIL 2014 Trykte vedlegg: - Ny nasjonal forskrift med virkning fra Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån i Steinkjer, med virkning fra Rådmannens forslag til vedtak: - Husnemnda opprettholder kommunale retningslinjer for tildeling av startlån, med virkning fra , uten endringer. - Dersom det viser seg å være påkrevet, bes rådmannen om å iverksette oppdatering av de kommunale retningslinjene, når oppgradert veileder for tildeling av startlån foreligger fra Husbanken. Torunn Austheim rådmann Side7

8 Saksopplysninger: Steinkjer kommune vedtok reviderte retningslinjer for startlån, med virkning fra 2. desember Til grunn for de kommunale retningslinjene om startlån lå daværende forskrift om startlån fra Husbanken med ikrafttredelse fra , og høringsnotat for den nye forskriften, utsendt Ny forskrift er nå vedtatt og trådte i kraft Rådmannen har derfor gjennomgått de kommunale retningslinjene, for å påse at de ikke bryter med den nye forskriften. På bakgrunn av den nye forskriften har Husbanken iverksatt oppgradering av den nasjonale veilederen for tildeling av startlån. Ferdig oppgradert versjon vil foreligge om kort tid. Den nå gjeldende forskriften har få endringer sammenlignet med høringsnotatet, som forelå på det tidspunkt Steinkjer kommune utarbeidet våre retningslinjer. Endringene gjelder i hovedsak presiseringer under 3 (se vedlegg), hvor det åpnes for at kommunen kan tildele startlån, uavhengig av vurderingene i paragrafens annet ledd, dersom: "c) boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet eller d) lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger." Saksvurderinger: Med den nye forskriften ønsker nasjonale myndigheter, i større grad enn tidligere, å nå frem til de personene som er vanskeligst stilt på boligmarkedet, og som samtidig har økonomisk evne til å betjene et lån. Den nye forskriften åpner også for å kunne formidle startlån med opptil 50 års nedbetalingstid. Dette er forhold som var kjent gjennom høringsnotatet, på det tidspunktet da de kommunale retningslinjene for tildeling av startlån i Steinkjer ble utarbeidet. Rådmannen anser nåværende retningslinjer for tildeling av startlån i Steinkjer kommune for å ivareta hensynet i nasjonale forskriften, som trådte i kraft , og anbefaler at de kommunale retningslinjene opprettholdes uten endring. Det kan bli behov for å gjøre tilpasninger i retningslinjer eller saksbehandlingsrutiner når oppgradert veileder for tildeling av Startlån foreligger fra Husbanken. Side8

9 Forskrift om startlån fra Husbanken Dato FOR Departement Kommunal- og moderniseringsdepartementet Publisert I 2014 hefte 3 Ikrafttredelse Sist endret Endrer FOR Gjelder for Norge Hjemmel LOV Kunngjort ! kl Rettet Korttittel Forskrift om startlån fra Husbanken Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12. mars 2014 med hjemmel i lov 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken 1 fjerde ledd. 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. 2. Långiver Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån av startlån til enkeltpersoner. 3. Hvem kan få startlån Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren: a) forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og b) har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir. Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Uavhengig av vurderingene etter annet ledd kan kommunen gi startlån i alle disse situasjonene: a) husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det, b) husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin, c) boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet eller d) lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger. 4. Hva det kan gis lån til Kommunen kan gi lån til: a) kjøp av bolig, Side9

10 b) utbedring og tilpasning av bolig, c) oppføring av ny bolig og d) refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet. Kommunen kan bruke startlånet til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan oppnås. 5. Prioriteringer Departementet kan gi ytterligere føringer for tildeling av startlånet. 6. Rente- og avdragsvilkår Rente- og avdragsvilkår for lån fra Husbanken til kommunene er regulert i forskrift 25. mai 2011 nr. 550 om rente- og avdragsvilkår for Husbanken. Startlån fra kommunen skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår. Startlån har en nedbetalingstid på inntil 30 år. I særlige tilfeller kan kommunene innvilge en nedbetalingstid på inntil 50 år. Det forutsettes da at: a) det dokumenteres at låntaker har varig lav inntekt, b) det sannsynliggjøres at boligen tilfredsstiller husstandens behov over lang tid, c) det sannsynliggjøres at tilgjengelige private leieboliger i området er uegnede og/eller innebærer en betydelig høyere utgift på lang sikt enn det aktuelle startlånet og d) det dokumenteres at kommunen ikke anser det som økonomisk forsvarlig å gi et lån med kortere nedbetalingstid. Vilkåret i annet ledd bokstav a kan fravikes dersom husstanden har barn eller står i fare for å miste boligen, og husstanden kan dokumentere lav, forutsigbar inntekt. Vilkårene i annet ledd bokstavene b og c kan også fravikes dersom husstanden står i fare for å miste boligen. Kommunen gis anledning til å påplusse husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader. Dersom det dokumenteres at de faktiske utgiftene til administrasjon og forvaltning av låneordningen overstiger 0,25 prosentpoeng, kan kommunene i tillegg kreve gebyr for inndekning av det overskytende beløpet. Kommunene står fritt til å tilby gunstigere rente- og avdragsvilkår, blant annet andre nedbetalingsplaner. Slike avtaler endrer ikke lånevilkårene som gjelder mellom kommunen og Husbanken. 7. Sikkerhet for lånet og dekning av tap Lån fra Husbanken gis som gjeldsbrevslån. Startlån fra kommunen skal sikres med pant i boligen eller adkomstdokumenter til boligen. Kommunene har tapsrisikoen for de første 25 prosent av gjenstående hovedstol samt forfalte renter og omkostninger før realisering av pant. Staten har tapsrisikoen for et eventuelt restbeløp etter realisering av pantet. 8. Klageadgang Det er ikke klageadgang på Husbankens avgjørelse om lån til kommuner. Det er klageadgang etter forvaltningslovens regler på kommunens vedtak om tildeling, utmåling av startlån og på avvisning og avslag på søknader om startlån. 9. Oppfølging og kontroll Kommunene skal innhente og kontrollere opplysninger som er nødvendige for å behandle søknader om startlån og ved utbetaling av startlån. Kommunene skal rapportere til Husbanken om bruken av midlene i samsvar med bestemmelser Side10

11 fastsatt av Husbanken. 10. Retningslinjer Husbanken kan fastsette nærmere retningslinjer om beregning av tap som staten skal dekke, jf. 7. Husbanken kan også gi retningslinjer om saksbehandling og administrering av startlån. Kommunene kan fastsette eget regelverk i samsvar med forskriften. Kommunale retningslinjer skal sendes Husbanken til orientering. 11. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. april Fra samme dato oppheves forskrift 22. desember 2004 nr om startlån fra Husbanken. Side11

12 Side12

13 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /53 Husnemnda /18 Formannskapet Arkivsaksnr: 2014/4169 Klassering: 252 Saksbehandler: Trond Waldal START LÅN - TILBAKEBETALING ELLER REUTLÅN AV INNFRIDDE FORMIDLINGSLÅN (START LÅN) Trykte vedlegg: 1. Notat regnskapsføring av startlån (GKRS datert / ) 2. Retningslinjer for startlån fra Husbanken (HB 7.B.13) Rådmannens forslag til innstilling: Formannskapet fastsetter at innfridde startlån tilbakebetales Husbanken i sin helhet som ekstraordinære innbetalinger. Behandling i Formannskapet : Ordfører Bjørn Arild Gram foreslo: Saken sendes Husnemnda til innstilling før endelig behandling av saken i formannskapet. Votering: Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet : Saken sendes Husnemnda til innstilling før endelig behandling av saken i formannskapet. Side13

14 Torunn Austheim rådmann Side14

15 Saksopplysninger: Startlån i kommunen gis ved kjøp, bygging, utbedring av bolig og i enkelte tilfeller refinansiering av privat gjeld. Lånet skal sørge for at vanskeligstilte husstander skal kunne etablere seg og bli boende i boligen over tid. Startlån i Steinkjer gis i hovedsak sammen med lån i bank der kommunen tar topprisikoen vanligvis de siste 15 %. Kommunen har de siste årene økt innlånene av startlån fra Husbanken betydelig. I 2012 var igangsatte startlån på 46 mill. kroner, i 2013 steg dette til 56 mill. kroner fordelt på 171 lånesaker. Innlånene fra Husbanken har vært 50 mill. kroner i året. Ved siste årsskifte var kommunens totale utlånsportefølje i startlån ca. 142 mill. kroner fordelt på 523 låntakere. Når en bolig med påhvilende startlån selges, blir lånet betalt tilbake (innfridd) til kommunen. Slike midler avsettes til fond og utgjør mellom 8 og 10 mill. kroner i året. Disse har tidligere år, i varierende grad, blitt reutlånt til nye låntakere i stedet for å bli tilbakebetalt til Husbanken. Når en låntaker innfrir startlånet til kommunen, kan det innfridde lånet som hovedregel ikke lånes ut på nytt. Imidlertid har Kommunal- og regionaldepartementet åpnet for at pengene kan re-utlånes dersom ny låntaker overtar opprinnelig låntakers forpliktelser. Det vises i den forbindelse til kommunelovens bestemmelser og til rundskriv H-15/2003 fra KRD: Kommunelovens 50 nr. 7 c inneholder bestemmelser om mottatte avdrag på utlån: Mottatte avdrag på utlån eller refusjoner av gitte forskutteringer etter nr. 6, skal uavkortet nyttes til nedbetaling eller innfrielse av innlån til kommunen eller fylkeskommunen. Departementet har i rundskriv H-15/2003 gitt følgende kommentarer om håndtering av innfridde formidlingslån: Saken omhandler spørsmål knyttet til Kommunelovens 50 nr. 7c om mottatte avdrag på formidlingslån. Enkelte kommuner ønsker å sette av mottatte ekstraordinære avdrag til fond for så å låne midlene ut på nytt. I henhold til Kommuneloven skal slike innbetalinger uavkortet nyttes til nedbetaling eller innfrielse av innlån til kommunen. Departementet konkluderte imidlertid med at slike re-utlån kan gjennomføres dersom ny låntager overtar opprinnelige låntagers forpliktelser. Etter departementets oppfatning måtte utlån av midler som kommunen hadde mottatt ved innløsningen av eldre utlån, betraktes som en konvertering hvor utlånet hadde fått ny debitor. Dersom en debitor overtar opprinnelig debitors forpliktelser, må det være tilstrekkelig at forholdet balanseføres, og ikke resultatføres. Dersom ny debitor får andre lånebetingelser enn opprinnelig debitor, må kommunen få endret sine betingelser på innlånet. I motsatt fall griper ordningen med formidlingslån direkte inn i kommunens drift. Samme tema er tatt inn i Retningslinjer for startlån fra Husbanken pkt. 9.2 (følger vedlagt). Mesteparten av startlånsporteføljen består av lån med flytende rente, men gjenstående løpetid varierer mye. I de tilfellene kommunen tidligere har benyttet seg av re-utlån, har tilbudet til ny låntaker vært å tre inn i lånet til den enhver tid gjeldene flytende rente men med standard nedbetalingstid på 25 år. Departementets tolkning skjerper kravene til re-utlån i og med at "ny debitor må overta opprinnelig debitors forpliktelser". Dette tolkes dithen at utlånet består (samme rente / samme gjenstående løpetid), men har fått ny låntaker. Innfridde startlån utgjør 8 10 mill. kroner årlig og utgjør mange tilbakebetalte lån, til ulike rentebetingelser og ulike gjenstående løpetider. Re-utlån innenfor de rammer som departementet har fastsatt krever at ny Side15

16 debitor overtar lån (innenfor et utvalg av mange tilbakebetalte lån) med en tidligere fastsatt rente og en gjenværende løpetid (som vil variere ut fra hvor "gammelt" lånet er). Håndtering av re-utlån i tråd med departementets strenge forutsetninger vil etter all sannsynlighet føre til at låntakere takker nei til å overta lån og tre inn i tidligere debitors forpliktelser. Det som søkere av startlån etterspør, er lån med flytende eller fast rente (låntakerne kan sjøl velge) og en nedbetalingstid på 25 år d.v.s. et ordinært startlån. For kommunens del vil en administrering av en re-utlåns ordning i tråd med departementets bestemmelser kreve ressurser som boligkontoret i dag ikke rår over. Avvikling av re-utlån betyr at den årlige tildelingen av startlån må tilpasses de årlige innlånene fra Husbanken. Med den begrunnelse som er gitt ovenfor tilrår rådmannen at tilbakebetalte startlån gjennom året tilbakebetales Husbanken som ekstraordinære innbetalinger. Side16

17 NOTAT Regnskapsføring av formidlingslån NOTAT - REGNSKAPSFØRING AV FORMIDLINGSLÅN Fastsatt av GKRS' styre med endringer BAKGRUNN Kommuner og fylkeskommuner1 kan med hjemmel i kommuneloven 50 nr. 6 ta opp lån for videre utlån. KRS nr. 3 "Lån Opptak, avdrag og refinansiering" behandler regnskapsføring av avdrag på slike innlån. Dette notatet omhandler regnskapsføring av renter og avdrag på utlån av slike midler, heretter kalt formidlingslån, renter på innlånene og håndtering av tap. Husbankens startlån er den mest utbredte formen for formidlingslån. Startlån tildeles kommuner for videre utlån til enkeltpersoner til boligformål. Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken, men kommunene kan kreve en margin for å dekke egne kostnader eller tilby lempeligere vilkår. Kommunen kan også tilby andre avdragsplaner enn det som gjelder for Husbankens utlån til kommunen. Risikoen for mislighold av startlån er delt mellom kommunen og staten, slik at kommunen har risikoen for de første 25 % av startlånets restgjeld på tapstidspunktet, mens staten har risikoen for de siste 75 %. Kommunen kan benytte midler på tapsfond til å dekke tap på startlån. 2. REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV FORMIDLINGSLÅN 2.1 Renter og avdrag Det fremgår av forskrift om årsbudsjett (budsjettforskriften) 5 og forskrift om årsregnskap og årsberetning (regnskapsforskriften) 3 at driftsregnskapet skal omfatte alle løpende inntekter og innbetalinger i året. Fra merknadene til budsjettforskriften 5 femte ledd nr. 7 siteres: "alle inn- og utbetalinger knyttet til utlån og forskutteringer skal føres i investeringsregnskapet". Som det fremgår av KRS nr. 3 "Lån Opptak, avdrag og refinansiering" skal derfor mottatte avdrag på utlån og refusjoner av gitte forskotteringer, samt avdrag på innlån til videre utlån eller forskotteringer, regnskapsføres i investeringsregnskapet. Dette gjelder også bruk av lån opptatt til videre utlån og selve utlånstransaksjonen. Behandling av renter knyttet til formidlingslån er ikke spesielt nevnt verken i budsjettforskriften, regnskapsforskriften eller forarbeidene til kommunelovens økonomibestemmelser2. Merknadene til budsjettforskriften 5 femte ledd nr. 7 omtaler innbetalinger og utbetalinger. Renter er derimot i kommunal regnskapsterminologi å anse som inntekter og utgifter. Renteinntekter knyttet til formidlingslån er å anse som en løpende inntekt etter budsjettforskriften 5 nr. 1, jf. regnskapsforskriften 3, og skal regnskapsføres i driftsregnskapet på samme måte som renteinntekter knyttet til andre utlån. Det følger da naturlig at også renteutgifter på kommunens innlån til formidlingslån regnskapsføres i driftsregnskapet. 1 I notatet brukes "kommuner" om både kommuner og fylkeskommuner 2 Ot.prp. nr. 43 ( ) Side 1 Side17

18 NOTAT Regnskapsføring av formidlingslån 2.2 "Overdekning" og "underdekning" Som det fremgår av KRS nr. 3 reserverer kommuneloven 50 nr. 7 c) inntekter fra mottatte avdrag på utlån og refusjoner fra forskotteringer til nedbetaling av kommunens innlån. Dersom kommunen faktisk betaler mindre avdrag enn mottatte avdrag og refusjoner skulle tilsi, skal derfor det overskytende beløpet avsettes til bundet investeringsfond. Dette fondet kan kun anvendes til å dekke avdrag på og innfrielse av innlån. Ulik avdragsprofil på innlån og utlån av formidlingslån kan også medføre underdekning dersom avdrag på kommunens innlån overstiger avdrag på utlån fra låntakerne. En slik underdekning må finansieres av andre finansieringskilder i investeringsregnskapet, dersom kommunen ikke har midler på bundet investeringsfond for avdrag. Departementet har i rundskriv H-15/2003 gitt følgende kommentarer om håndtering av innfridde formidlingslån: "Saken omhandler spørsmål knyttet til Kommunelovens 50 nr 7c om mottatte avdrag på formidlingslån. Enkelte kommuner ønsker å sette av mottatte ekstraordinære avdrag til fond for så å låne midlene ut på nytt. I henhold til Kommuneloven skal slike innbetalinger uavkortet nyttes til nedbetaling eller innfrielse av innlån til kommunen. Departementet konkluderte imidlertid med at slike "re-utlån" kan gjennomføres dersom ny låntager overtar opprinnelige låntagers forpliktelser. Etter departementets oppfatning måtte utlån av midler som kommunen hadde mottatt ved innløsningen av eldre utlån, betraktes som en konvertering hvor utlånet hadde fått ny debitor. Dersom en debitor overtar opprinnelig debitors forpliktelser, må det være tilstrekkelig at forholdet balanseføres, og ikke resultatføres. Dersom ny debitor får andre lånebetingelser enn opprinnelig debitor, må kommunen få endret sine betingelser på innlånet. I motsatt fall griper ordningen med formidlingslån direkte inn i kommunens drift." GKRS legger imidlertid til grunn at slike "re-utlån" som hovedregel innebærer at kommunens krav på den opprinnelige debitor innfris, mens det etableres et nytt krav på ny debitor. Det foretas følgelig to separate transaksjoner. Bruttoprinsippet tilsier at den samlede tilgang og bruk av midler skal fremgå fullstendig av kommunens bevilgningsregnskap. Slike "re-utlån" skal derfor regnskapsføres som mottatte avdrag og utlån i investeringsregnskapet. 2.3 Tap Kommunens utlån er klassifisert som et anleggsmiddel (anleggsfordring) i balanseregnskapet. Når det oppstår tap på kommunens anleggsfordringer, vil det ikke medføre endringer i arbeidskapitalen. Kommunens andel av tap på utlån av formidlingslån (hovedstol) skal regnskapsføres som nedskrivning av anleggsmidler i samsvar med KRS nr. 9 "Nedskrivning av anleggsmidler", det vil si direkte mot egenkapitalen (kapitalkonto). Dersom tapet, eller deler av dette, er knyttet til inntektsførte renter, vil rentene være regnskapsført som en kortsiktig fordring i balansen. Tap knyttet til inntektsførte renter vil dermed innebære en endring i arbeidskapitalen og anses som en utgift som skal utgiftsføres i driftsregnskapet. Statens andel av tap på startlån kommer til oppgjør ved at Husbanken nedskriver sin fordring på kommunen. Siden hele anleggsfordringen (utlånet) står oppført i kommuneregnskapet vil både nedskrivningen av anleggsfordringen og Husbankens nedskrivning av sin fordring på kommunen måtte håndteres i kommuneregnskapet. Både den resterende saldo på anleggsfordringen og nedskrivningen av kommunens innlån regnskapsføres direkte mot egenkapitalen (kapitalkonto). Nedskrivningen av kommunens innlån skal spesifiseres i note for kapitalkontoen. Dersom kommunen bruker av tapsfond for å dekke sin andel av tapet på formidlingslån, vil bruken av fondet komme i stedet for fremtidige inntekter i investeringsregnskapet og brukes Side 2 Side 18

19 NOTAT Regnskapsføring av formidlingslån til å finansiere kommunens nedbetaling av sitt innlån. Bruk av tapsfond inntektsføres som bruk av fond i investeringsregnskapet. 3. Oppsummering Innlån og utlån av formidlingslån regnskapsføres i investeringsregnskapet og balanseføres under anleggsmidler med motpost kapitalkonto Ordinære og ekstraordinære avdrag og mottatte avdrag og innfrielser knyttet til formidlingslån føres i investeringsregnskapet, jf. KRS nr. 3 Innbetaling av avdrag eller innfrielse av formidlingslån, må gå til nedbetaling eller innfrielse av kommunens innlån, jf. KRS nr. 3 Påløpte renter av innlån knyttet til formidlingslån og opptjente renter på utlån regnskapsføres i driftsregnskapet. Renter på innlånte formidlingslån som ikke er lånt ut (ubrukte lånemidler), omkostninger og refunderte omkostninger fra låntaker samt kommunens utgifter med å drive tjenesten (lønn, administrasjon, husleie m.v.) knyttet til formidlingslån regnskapsføres i driftsregnskapet, jf. regnskapsforskriften 3 andre ledd nr. 1 og 3. Overdekning (betalt mindre i avdrag på innlån enn mottatte avdrag og refusjoner) avsettes til bundet investeringsfond. Underdekning som det ikke er dekning for på bundet investeringsfond for avdrag, må finansieres av andre finansieringskilder i investeringsregnskapet. Kommunens andel av tap på utlån av formidlingslån (hovedstol) føres mot kapitalkonto. Tap på inntektsførte renter utgiftsføres i driftsregnskapet. Det bør utarbeides egen note for tap på slike lån. Side 3 Side19

20 HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis lån i ordinære kredittinstitusjoner. 2 Hvem kan få lån Startlån kan gis til kommuner for videre utlån til enkeltpersoner til boligformål. Startlån er behovsprøvd og kan omfatte blant andre unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Kommunen kan utarbeide egne retningslinjer for hvordan ordningen skal praktiseres, forutsatt at disse ivaretar formålet og hovedintensjonene for ordningen. Kommunale retningslinjer skal sendes Husbanken til orientering. 3 Hva det kan gis lån til Boligen skal være egnet for husstanden, rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet. Det er en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at søker kan klare å betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Tilsagn/vedtak om lån forutsetter at det er tilgjengelige budsjettmidler. Kommunen kan gi lån til husstander for: a) Kjøp av bolig Lånet kan nyttes til kjøp av selveide helårsboliger og andre type bygg som etter utbedring skal nyttes til bolig. For boliger i borettslag vil både kjøpesum og andel fellesgjeld bli lagt til grunn for vurderingen. Side20

21 Kombinasjonen, kjøp og utbedring, kan være et godt alternativ for enkelte husstander, som for eksempel unge i etableringsfasen, etter som dette ofte er blant de rimeligste løsningene. I så fall blir kostnadene både for kjøp og utbedring lagt til grunn ved vurderingen. b) Utbedring av bolig Kommunene kan gi lån til utbedringer. c) Oppføring av bolig Startlån kan gis som topplån ved oppføring av ny bolig. d) Refinansiering Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. f) Forhåndsgodkjenning Kommunen kan gi en skriftlig godkjenning om at lånesøker vil få startlån hvis søker finner en egnet bolig. 4 Låneutmåling Kommunen kan velge å bruke startlånet til å fullfinansiere boligen eller som topplån der det private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Som prinsipp kan kommunen legge til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av finansieringen bør være startlån. For særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. 5 Rente- og avdragsvilkår Rente- og avdragsvilkårene fastsettes i samsvar med forskrift av 25. mai 2011 nr 550 om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken. Videreutlån til enkeltpersoner skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rentevilkår. Kommunene gis anledning til å påplusse husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader, eller tilby lempeligere vilkår uten at dette får virkning for lånevilkårene mellom kommunen og Husbanken. Kommunen kan også tilby andre avdragsplaner enn det som gjelder for Husbankens utlån til kommunen. Dersom kommunen tilbyr lempeligere vilkår enn den har på innlånet, må kostnadene ved dette dekkes av kommunen og får ikke innvirkning for lånevilkårene mellom kommunen og Husbanken. Kommunene kan i tillegg innkreve gebyr for å dekke de faktiske utgiftene ved forvaltningen av låneordningen. 6 Sikkerhet for lånet Lån fra Husbanken til kommuner gis som gjeldsbrevlån. Ved videreutlån bør lånet sikres med pant i boligen. Se punkt 9.3 om dekning av tap. Kommunen fastsetter selv hvilken prioritet som skal kreves. Side21

22 7 Kommunens låneopptak Husbanken fastsetter en årlig søknadsfrist.. Kommunene kan likevel når som helst søke om tilleggsmidler. Husbanken kan dele bevilgning og utbetaling av lånemidler for å sikre en best mulig disponering av lånerammen. Midlene blir utbetalt til kommunene når Husbanken har mottatt: - låneavtale undertegnet av ordfører - dokumentasjon på at kommunestyret har fattet vedtak om låneopptaket - eventuell dokumentasjon på at det foreligger godkjenning av låneopptaket fra fylkesmannen. 8 Klageadgang Det erklageadgang på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, awisning og avslag på lån eller tilskudd etter forvaltningslovens regler. Klagen må begrunnes og skal nevne det vedtak det klages over og hvilken endring som ønskes. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram. Klagens sendes kommunen som behandler denne. 9 Andre bestemmelser 9.1 Rapporteringer Kommunene skal rapportere til Husbanken om bruken av midlene. Krav til rapportering vil følge i det årlige skriv fra Husbanken. 9.2 Ekstra innfrielser I følge kommunelovens bestemmelser skal avdraget på lån uavkortet benyttes til nedbetaling/innfrielse av innlånet. Ved ekstraordinære avdrag/innfrielser har imidlertid KRD åpnet for at pengene kan reutlånes dersom ny låntaker overtar opprinnelig låntakers forpliktelser. 9.3 Dekning av tap Formålet med tapsfond og tapsdeling er å stimulere kommunene til optimal bruk av startlån ved å gi kommunene sikring mot tap knyttet til forsvarlig bruk av disse lånene Tapsdeling Tapsdeling kan brukes når det er konstatert tap på startlån finansiert av Husbanken ved realisering av panteobjektet eller gjennomført gjeldsordning. Er lånet innfridd, refinansiert eller tatt opp i annen finansinstitusjon, vil tapsdeling med Husbanken ikke kunne benyttes. Tapsdeling må søkes innen ett år etter at tapet er konstatert. Søknadsskjema HB 4.S.13. Ved realisering av panteobjektet skal renter og omkostninger dekkes først. Som regel vil alle renter dekkes. Renter som kommunen har betalt på sitt innlån og som etter låneavtalen skulle dekkes av låntaker, men som ikke er dekket, kan legges til tapet og beregningsgrunnlaget for tapsdelingen. Det vil si at etter at pantet er realisert og frem til søknad om tapsdeling er sendt fra kommunen, kan renter som kommunen skal betale på sitt innlån (restkravet) og som etter låneavtalen skulle ha vært betalt av kunden, legges til tapet og beregningsgrunnlaget for tapsdelingen. Eventuell overkurs som ikke dekkes av pantet (og som skulle ha vært betalt av kunden), kan også legges til tapet og beregningsgrunnlaget for tapsdelingen Side22

23 I gjeldsordninger skal det ikke søkes om tapsdeling før gjeldsordningen er fullført. Renteutgifter som kommunen har hatt ved betjening av sitt innlån og som etter låneavtalen skulle dekkes av låntaker i gjeldsordningsperioden og frem til søknad om tapsdeling er sendt fra kommunen, kan legges til tapet og beregningsgrunnlaget for tapsdelingen hvis dette ikke blir dekket ved dividende. Renter som påløper etter at søknad er sendt fra kommunen og frem til kommunen innbetaler sin andel av tapet, dekkes ikke. Tap som følge av at et krav er foreldet kan ikke kreves delt med Husbanken. Husbanken dekker normalt ikke noen del av tap som følge av kommunens brudd på finansavtaleloven 47. Husbanken kan likevel i særlige tilfeller godkjenne deling av tap som har oppstått ved at kravet har blitt redusert gjennom dom eller forlik grunnet manglende overholdelse av finansavtaleloven 47. Husbanken dekker heller ikke tap som har oppstått når kommunen ikke har sikret pant i boligen. Husbanken kan likevel godkjenne deling av tap hvis mangel på pantesikkerhet er godt begrunnet og lånetilsagn er gitt før 1. januar Kommunen har tapsrisikoen for de første 25 prosent av startlånets restgjeld på tapstidspunktet. Staten har tapsrisikoen for de siste 75 prosent. Beregningsgrunnlaget er hele restgjelden før oppgjør for salg er mottatt. Det er fra opprettet en forsøksordning med 50 % tapsdeling for utvalgte kommuner. Tap på startlån utbetalt fra forsøkskommunene mellom og , skal dekkes med 50 % av staten fra første krone. Tapsdeling forutsetter at kommunen innbetaler sin andel av tapet innen 3 måneder etter at deling er innvilget. Det tapet kommunen etter eventuell tapsdeling med Husbanken må bære, kan belastes kommunens tapsfond dersom vilkårene for det er oppfylt (se pkt 9.3.2). Hvis Husbanken er blitt belastet for en del av tapet, og kommunen på et senere tidspunkt får inndrevet hele eller deler av restkravet, skal det innfordrede beløp godskrives partene i henhold til prioriteringsreglene (for garantiansvaret). Kommunene kan trekke fra kostnadene ved innkrevingen før endelig beløp fordeles Tapsfond Kommunen kan søke Husbanken om å sette av deler av tildelt tilskudd til tapsfond for startlån, se nærmere HB 8.B.21 (Retningslinjer om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer). For tapsfond etablert av tilskuddsmidler gjelder følgende bestemmelser: Tapsfondet kan benyttes når det er konstatert tap på startlån, etableringslån fra 1996 og senere samt kommunale videreutlån fra andre finansinstitusjoner. Lånene må falle innenfor de krav til målgruppe og vilkår som gjelder for startlån fra Husbanken. Reglene om beregning av renter ved tapsdeling gjelder tilsvarende for den delen av tapet som skal dekkes av tapsfondet. I de tilfellene reglene om tapsdeling ikke kommer til anvendelse, er skjæringspunktet for beregning av renter den datoen kommunen mottar oppgjør for realisert pant eller gjennomført gjeldsordning. Tapsfondet kan ikke benyttes til foreldede krav og normalt ikke til tap som følge av kommunens brudd på finansavtaleloven 47. Husbanken kan likevel etter søknad fra kommunen i særlige tilfeller godkjenne at kommunen bruker av tapsfondet hvor tapet har oppstått ved at kravet har blitt redusert gjennom dom eller forlik grunnet manglende overholdelse av finansavtaleloven 47. Side23

24 Tapsfondet kan heller ikke benyttes hvis kommunen ikke har sikret pant i boligen. Husbanken kan likevel i særlige tilfeller godkjenne at tapsfondet benyttes hvis mangel på pantesikkerhet er godt begrunnet og lånetilsagn er gitt før 1. januar Tapsfondet kan benyttes selv om kommunen har refinansiert sitt startlån hos andre långivere. Tapsfondet kan bare benyttes i den utstrekning det var tilgjengelige midler i tapsfondet da tapet ble konstatert. Om tapet kan deles med Husbanken, se punkt ovenfor, er uten betydning såfremt vilkårene ovenfor er oppfylt. Dersom kommunen på et senere tidspunkt får inndrevet hele eller deler av restkravet som er belastet tapsfondet, skal det innfordrede beløp fratrukket inndrivningskostnader godskrives fondet. Avkastning på den del av tapsfondet som er bygget opp av tilskuddsmidler fra Husbanken, skal tillegges fondet eller benyttes til tilskudd i samsvar med retningslinjene om tilskudd HB 8.B.21. Kommuner som ønsker å tilbakeføre midler fra tapsfond til tilskudd til videretildeling, kan søke Husbanken om dette. Dersom fondets størrelse etter en helhetsvurdering gir grunnlag for det, kan Husbanken stille som et vilkår for å tildele nye tilskudd at kommunen tilbakefører et nærmere angitt beløp fra tapsfondet til tilskudd til viderefordeling. Side24

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken Side 1 av 5 HB 7.B.13 Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 09.2009 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til

Detaljer

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksframlegg Arkivnr. 252 Saksnr. 2013/1941-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Per Ingar Almås Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksdokumenter: 1. Brev

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE Fastsatt av Strand kommune, rådmannen mai 2014 INNHOLD RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I STRAND KOMMUNE... 3 1. Formål... 3 2. Hvem behandler søknadene...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN 1 Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1.april 2014 (FOR-2014-02-12-273.) 2 Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1 1.Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet rimelig, nøktern og god bolig og beholde den.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Side1. Møtedato: 26.06.2014. Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Side1. Møtedato: 26.06.2014. Rådhuset, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 12:00 MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 26.06.2014 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N

Retningslinjer for startlån AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N AURE KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLAÅ N Vedtatt av kommunestyret 18.10.2006 1 Innhold Retningslinjer for startlån... 3 1. Formål... 3 2. Krav til inntekt... 3 3. Hva det kan gis lån til... 4 4. Forhåndsgodkjenning...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 03.12.2012. Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje. Tidspunkt: 08:30-10:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 03.12.2012. Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje. Tidspunkt: 08:30-10:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 03.12.2012 Møtested: Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling i 4.etasje Tidspunkt: 08:30-10:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån i Alta kommune Vedtatt i Alta formannskap den 17.02.16 PS 21/16 Innhold

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd. - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg Husbankkonferansen 2015 Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg De statlige virkemidlene Kommunale boliger er et kommunalt virkemiddel Startlån Bostøtte Tilskudd til kommunale boliger Grunnlån kommunale

Detaljer

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte

Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014. Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Husbankkonferansen i Midt-Norge 2014 Startlånets rolle i boligmarkedet og i bosetting av vanskeligstilte Startlån 2014 Ramme: kr 20 mrd - grunnlån og startlån (ca 7 mrd til startlån) Tildeling/delutbetalinger

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016 Retur: Husbanken Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Tana kommune - Deanu gielda Rådhusveien 3 9845 Tana MuTTATT MAY,2016 \ Deres dato 19.01.2016 Vår dato 02.03.2016 Deres referanse Vår referanse 2016/1379-2

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Møtedato: 26.08.2013. Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 08:30-11.30

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Møtedato: 26.08.2013. Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 08:30-11.30 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 26.08.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 08:30-11.30 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Veileder for Tapsdeling og Tapsfond

Veileder for Tapsdeling og Tapsfond 1 Veileder for Tapsdeling og Tapsfond Veileder til punktene 9.3.1 tapsdeling og 9.3.2 tapsfond i retningslinjene for startlån (HB 7.B.13). Kommunen må gjøre seg kjent med retningslinjene. Denne veilederen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune

Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Retningslinjer for startlån i Trondheim kommune Vedtatt i Bystyret 26/10-17 1. Formål Startlånet skal bidra til å skaffe og sikre varige og egnede boliger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Vedlegg IV Analyse av startlån

Vedlegg IV Analyse av startlån Vedlegg IV Analyse av startlån Prioritering av startlån til de varig vanskeligstilte Startlåneordningen ble etablert i 2003. Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede er for varig vanskeligstilte

Detaljer

Forslag til endrede retningslinjer for startlån

Forslag til endrede retningslinjer for startlån KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 05.06.2013 011/13 HDU Kommunestyret 20.06.2013 058/13 HDU Saksansv.: Tom Østhagen Arkiv:K1-243 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016.

Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS , med virkning fra regnskapsåret 2016. Kommunal regnskapsstandard nr 3 (KRS) Fastsatt som KRS av styret i Foreningen GKRS 17.12.2015, med virkning fra regnskapsåret 2016. 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven bygger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 08:30 11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen. Tidspunkt: 08:30 11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Tidspunkt: 08:30 11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 95 07 02 21 eller e-post: grete.waaseth@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Utbetaling av lånet Fristen for utbetaling av lånet er satt til to måneder etter bevilgning. bevilgningen.

Utbetaling av lånet Fristen for utbetaling av lånet er satt til to måneder etter bevilgning. bevilgningen. uwahusbanken Retur Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Deres dato 31 08.2015 Vår dato 15.09.2015 Deres referanse Vår referanse #0/146CEPSAL Side 1 av 2 KOMMUNE Oppdal kommune Inge Krokanns veg 2 7340 Oppdal

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

REGNSKAPSFØRING AV LÅN

REGNSKAPSFØRING AV LÅN REGNSKAPSFØRING AV LÅN - Presentasjon av revidert KRS nr. 3 Knut Erik Lie Utredningsleder GKRS Seniorrådgiver NKRF KRS nr. 3 Regnskapsføring av lån Gammel KRS nr. 3 (F) Avdrag på lån når skal avdrag føres

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering

KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering KRS 3 (F) Lån - Opptak, avdrag og refinansiering Utskriftsdato: 7.12.2017 11:40:25 Status: Gjeldende Dato: 27.4.2012 Utgiver: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Dokumenttype: Prosess Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU)

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret iforeningen GKRS27.09.2011 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013 Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 31.01.2013 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6180 Klassering: 256/D11 Saksbehandler: Trond Waldal STEINKJERHALLEN AS - ENDRING AV TIDLIGERE KOMMUNAL LÅNEGARANTI,

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer HB 8.B.28 - Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer - Side 1 av 5 HB 8.B.28 06.2014 Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer Innhold: 1 Formål 2 Tildelingskriterier

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

PS 12/81 Referatsaker

PS 12/81 Referatsaker PS 12/81 Referatsaker Side 120 Kommunalteknisk kontor Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.04.2012 23869/2012 2010/1497 U52 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Formannskapet 02.05.2012

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.05.2015 Tid: 09:30 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vararepresentanter.

Detaljer

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din!

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din! kan oppfylle boligdrømmen din! 2 Innhold I denne brosjyren gir vi deg informasjon om startlån fra kommunen. Du får også informasjon om boligtilskudd og bostøtte. Startlån er et finansieringstilbud for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 02.02.2015. Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 08:30-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: 02.02.2015. Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 08:30-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 02.02.2015 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 08:30-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 04.12.06 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 05.05.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. VESTNES KOMMUNE Formannskapet Innkalling til møte i Formannskapet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 26.10.2015 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Rana kommune. Informasjon om Startlån,

Rana kommune. Informasjon om Startlån, Rana kommune Informasjon om Startlån, Hvorfor settes temaet på dagsordenen? Tidsaktuelt tema strategisk virkemiddel for kommunen. Stor vekst i utlån risiko. Trangere nåløye for boliglån. Finanstilsynets

Detaljer

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Gjeldende fra 01.04.2016 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering. Vedtatt av Alta formannskap den

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering. Vedtatt av Alta formannskap den Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 2 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering Vedtatt av Alta formannskap den 17.0216. PS 21/16

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 23.10.2012 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Namsos formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 23.10.2012 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 23.10.2012 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 27.06.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HB 8.B.24. Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd

HB 8.B.24. Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd HB 8.B.24 Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd INNLEDNING Fra 2017 er en del av tilskuddet innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Kommunene kan derfor ikke lenger søke om boligsosialt kompetansetilskudd.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/02904-002 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kragerø Kommune opptar gjeldsbrevlån

Detaljer

HB 8.B.24. Veileder for. boligsosialt kompetansetilskudd. Alle skal bo godt og trygt

HB 8.B.24. Veileder for. boligsosialt kompetansetilskudd. Alle skal bo godt og trygt HB 8.B.24 Veileder for boligsosialt kompetansetilskudd Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold Innledning Side 3 1. Formål Side 4 2. Tildelingskriterier Side 4 3. Tilskuddsutmåling Side 4 4. Prioriteringer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Møterom 2. etg., Bygg- og anleggsavd. Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda. Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda. Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim SITUASJONSRAPPORT FOR PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" Rådmannens forslag

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Husbank-konferansen Dag oktober Startlån Vigdis Ulleberg

Husbank-konferansen Dag oktober Startlån Vigdis Ulleberg Husbank-konferansen 2016 Dag 2-20. oktober Startlån Vigdis Ulleberg Startlån 2016 Ramme Midt-Norge: kr 908.000.000,- Startlån To tildelinger: 1. tildeling bevilget mars - 2. tildeling i september Tildelt

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Husbankkonferansen Startlån

Husbankkonferansen Startlån Husbankkonferansen 2017 Startlån Hjelp til å skaffe egnet bolig Målsetting 8: Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig 2 Startlånets formål Startlånet skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer

Detaljer

HB 8.B.15 gjeldende for 2015 13.10.2014

HB 8.B.15 gjeldende for 2015 13.10.2014 HB 8.B.15 gjeldende for 2015 13.10.2014 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL STUDENTBOLIGER FRA HUSBANKEN Innhold 1. Formål 2. Hvem kan få tilskudd 3. Hva det kan gis tilskudd til 4. Søknad og fordeling av

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/10 10/326 FELLESMØTE KOMMUNESTYRET/STYRET IBESTAD EIENDOM

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/10 10/326 FELLESMØTE KOMMUNESTYRET/STYRET IBESTAD EIENDOM Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 31.05.2010 Tid: Kl 17.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Ny forskrift for startlån - Fagseminar om framskaffelse av eid bolig ved hjelp av startlån

Ny forskrift for startlån - Fagseminar om framskaffelse av eid bolig ved hjelp av startlån Ny forskrift for startlån - Fagseminar om framskaffelse av eid bolig ved hjelp av startlån Hvem er det som får startlån? - 12512 husstander i 2012 - disse fikk kr 7,028 mrd (37% høyere enn i 2011) - 57%

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 10.09.2012 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG.

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Vedtatt i Lørenskog kommunestyre 20.06.12. Sak.nr. 078/12. 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Formål Formålet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

N6S' Startlån2015. Husbanken 05 MAR2015. Verran kommune MOTTATT Malm. Rente- og avdragsvilkår. Utbetaling av lånet

N6S' Startlån2015. Husbanken 05 MAR2015. Verran kommune MOTTATT Malm. Rente- og avdragsvilkår. Utbetaling av lånet LJ Husbanken Retur: Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Deres datoderes referanse 22.12.2014 Vår datovår referanse 27.02.20152015/291-3 610/14636123 Side 1 av 2 Verran kommune 7790 Malm MOTTATT 05 MAR2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR 2012 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kragerø

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.01.2013 5819/2013 2013/610 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Formannskapet 30.01.2013 13/12 Bystyret 14.02.2013 Skjerstad bygningsstiftelse

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger

Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Engasjement i selskaper regnskapsmessige problemstillinger Kommunal regnskapsstandard nr. 13 Foreløpig standard (F) Foreløpig standard fastsatt av styret i Foreningen GKRS 21.04.2016. Standarden trer i kraft fra regnskapsåret 2017. regnskapsmessige problemstillinger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post:

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post: MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 15.10.2015 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus F 2 (3.etg.) Tirsdag 20.04.2010 kl. 12.00 Se vedlagte saksliste

Detaljer

Kravspesifikasjon Anskaffelse av forvalteravtale

Kravspesifikasjon Anskaffelse av forvalteravtale Kravspesifikasjon Anskaffelse av forvalteravtale Kravspesifikasjonen beskriver Oslo kommunes behov og krav til forvalters oppgaver. Side 2 av 11 1 MÅL FOR GJENNOMFØRING AV TJENESTEN... 4 2 BESVARELSE PÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter for 2011.

Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter for 2011. Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter for 2011. Første del. Forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån

Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1 FAUSKE KOMMUNE Vedtatt i K-styre 11.02.2010 K-008/10 Fauske kommunes retningslinjer og vilkår for startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Saksframlegg. Stiftelsen Olavsfestdagene - søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital Arkivsaksnr.: 08/39816

Saksframlegg. Stiftelsen Olavsfestdagene - søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital Arkivsaksnr.: 08/39816 Saksframlegg Stiftelsen Olavsfestdagene - søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital Arkivsaksnr.: 08/39816 Forslag til vedtak: 1. Trondheim kommune stiller garanti for lån som Stiftelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer