SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32)"

Transkript

1 SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32) En god skole for alle er bærebjelken i et godt samfunn. I fellesskolen møtes barn fra alle samfunnslag og bakgrunner hverandre og lærer i felleskap. Uten en god fellesskole vil vi ikke klare å skape eller bevare framtidens arbeidsplasser i et mer mangfoldig samfunn. Derfor setter Rogaland Arbeiderparti skole og utdanning på dagsorden. Lærerens oppgaver i skolen er å forberede og å lede læringsaktivitetene slik at den enkelte elev får et godt læringsutbytte. For å sikre god kvalitet på læringsaktivitenene må lærertettheten økes spesielt på Trinn. I tillegg skal den enkelte pedagog ha en godt egnet kontorplass. For at lærerne skal få bruke tiden sin til undervisning, må ressursene til merkantile oppgaver orden og vedlikehold økes. En realisering av planene om et SFO-tilbud midt på dagen, med fysisk aktivitet, leksehjelp og kultur, vil gjøre det ennå viktigere å få inn flere yrkesgrupper i skolen. I tillegg må vi arbeide for å få en mer balansert kjønnssammensetning i skoler og barnehager. Det er viktig med fortsatt innsats for å sikre at de elevene som starter på en utdanning gjennom videregående skole fullfører utdanningsløpet. Mulighetene må økes for individualiserte utdanningsløp med tilpassede kombinasjoner av skole og praksis. En god rådgivningstjeneste både på ungdomskolene og i de videregående skolene, inkludert karrieresentre, er nødvendig for å kunne veilede ungdom inn i et riktig utdanningsløp. Rogaland er det fylket som er best på å skaffe læreplasser i landet. Likevel trenger vi mange flere læreplasser. Stat og kommune må ta et større ansvar for å framskaffe flere læreplasser enn de gjør i dag. Samfunnet er i stadig endring, og nye utfordringer krever ny kunnskap. Fellesfagene i videregående skole bør gjennomgås for å sikre at alle elevene får med seg den kunnskapen de trenger i dagens samfunn. For eksempel er kunnskap om samfunnsøkonomi viktig for å forstå finanskrise, eurokrise, arbeidsledighet etc. Et annet eksempel er kunnskap om psykisk helse. Psykiske lidelser er sykdommer som rammer stadig flere. Elever i videregående skole bør få god kunnskap om hvordan oppnå en god psykisk helse. I tillegg vil det være behov for nye fag og linjer med en profil som er rettet mot framtidens utfordringer som for eksempel «miljø og energi», «entreprenørskap og bedriftsutvikling» og maritime og marine fag. Det totale omfanget av faginnholdet må ikke utvides. Når nye temaer tas inn må andre gå ut for at faget totalt skal være håndterlig både for eleven og lærere. En god grunn-, etter- og videreutdanning må sikres for alle voksne. Det må utvikles en nasjonal strategi for å oppnå dette med gode økonomiske rammer, motivasjonstiltak og individuelt

2 tilrettelagte tilbud, basert på bruk av arbeidsplassen som læringsarena. Fagskolene må ha en finansieringsordning som sikrer forutsigbare rammevilkår. Voksne med realkompetanse på et felt, må få bedre anledning til å demonstrere og dokumentere denne, slik at kompetansen kan bli formelt anerkjent. Mulighet for å avlegge fagprøver på engelsk er ett konkret tiltak. Et annet tiltak er å etablere «Y-veien» ved alle høyere utdanningsinstitusjoner, slik at personer i kraft av fagbrev og yrkeserfaring er kvalifisert for opptak til høyere utdanning. Alle barn som ønsker det må få et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris, slik som de er blitt lovet av regjeringen gjennom Kulturløftet II. Kulturskolene skal være for alle, uavhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok, kulturell bakgrunn og funksjonsnivå. Når barn får utvikle sine evner og mestrer nye ferdigheter, blir de sterkere, får et rikere liv og skaper et rikere samfunn for oss alle. Rogaland Arbeiderparti vil derfor at: mulighetene skal økes for individualiserte utdanningsløp med tilpassede kombinasjoner av skole og praksis stat og kommune må ta et større ansvar for å framskaffe læreplasser fag og fagområder i videregående skole skal være oppdatert og dekke kunnskap som er viktig i dagens samfunn og for framtidens utfordringer. det må utvikles en nasjonal strategi for etter- og videreutdanning med gode økonomiske rammer, motivasjonstiltak og individuelt tilrettelagte tilbud basert på bruk av arbeidsplassen som læringsarena. rådgivningstjenesten i overgangen fra ungdomskolen til videregående skole styrkes spesielt. fagprøver må også kunne avlegges på engelsk «Y-veien» etableres ved universiteter og høyskoler for personer med fagbrev som vil ta en høyere utdanning alle barn som ønsker det skal få et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris BOLIG- OG AREALPOLITIKK (forslag ivaretatt: 18, 26, 43) Norge er i verdenstoppen når det gjelder bostedsareal per. person. 8 av 10 eier sitt eget hjem. Likevel medfører økt befolkningsvekst, spesielt i de store byene, et svært presset boligmarked. Mange grupper har store problemer med å komme inn på boligmarkedet. Dette gjelder unge mennesker i etableringsfasen, flyktninger, bostedsløse og økonomisk vanskeligstilte. I tillegg vil fremtidige demografiske endringer medføre økt behov for boliger tilrettelagt for eldre. Det er viktig at boligmarkedet ikke skaper klasseskiller. Å ha et sted å bo er en forutsetning for god helse, utdanning, arbeid, identitet og samfunnsdeltakelse. Rogaland

3 Arbeiderparti mener derfor at alle har krav på å kunne bo godt, trygt og til en overkommelig pris. På grunn av dagens økonomiske situasjonen har Finanstilsynet kommet med en anbefaling om å øke egenkapitalen ved opptak av boliglån til 15 %. Dette er krevende for mange som nå skal etablere seg. Rogaland Arbeiderparti vil at alle skal kunne ha mulighet til å eie sin egen bolig, samtidig som vi skal ha et godt leiemarked. Dette oppnår vi først og fremst ved å sikre god tilgang på nye boliger, samtidig som vi tilrettelegger for finansieringsordninger som bidrar til inntreden i boligmarkedet, herunder Husbanken, startlån etc. Uten en markant økning i boligbyggingen, herunder arealer til boligbygging i pressområder, vil økte rammer for lånefinansiering kunne bidra til at boligprisene presses ytterligere opp Rogaland Arbeiderparti vil: utvide dagens BSU-ordning inntil kr. ha en kritisk gjennomgang av dokumentavgiften ved kjøp av egen bolig for førstegangsetablerer legge til rette for å sikre økt boligproduksjon i pressområder styrke boligbyggelagenes rolle som aktør i boligmarkedet, slik at disse kan sikre tilgang til rimelige boliger se nærmere på ordninger om å leie ut kommunale boliger til kostpris med pålegg om boligsparing sikre videre utbygging av studentboliger sikre videre utbygging av boliger tilrettelagt for eldre at ordning med bostøtten styrkes slik at flere som har behov får tilgang til gode boliger. Støtteordningene må ta hensyn til de ulike kostnadsnivåene i boligmarkedet. at regjeringen fortsetter sin målretta innsats med å etablere egnede boliger til personer med redusert boevne, herunder rusavhengige. at kommunale utleieboliger holder en god standard. at kommunene setter relevante krav til god standard for utleieboliger. at boliger og institusjoner skal være universelt utformet VELFERDS- OG FORDELINGSPOLITIKK (forslag ivaretatt: 02, 07, 24, 29, 40, 42 og 45) Arbeiderpartiet skal være en garantist for like og gode velferdstilbud, uavhengig av hvor du bor i landet. Den kommunale sektoren har store utfordringer i å opprettholde kvaliteten i velferdstilbudet, og tilby tilfredsstillende oppfølgning og rehabilitering ved behov. Det er derfor viktig at alle kommunene benytter seg av de inntektsmuligheter en har, samt at regjeringen til enhver tid jobber for en rettferdig fordeling av midler til kommunal sektor. Når noen blir rammet av kreft er det viktig med riktig og rask helsehjelp. Ikke bare for å overvinne sykdommen, men også en

4 god rehabilitering. I dag er ikke rekonstruksjon av bryst en del av behandlingen av brystkreft. Dette fører i mange tilfeller til usikkerhet og redusert livskvalitet. Rogaland Arbeiderparti mener derfor at rekonstruksjonen av bryst skal være et ledd i behandlingen. Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem. Vold skaper utrygghet, medfører helseskader, tap av velferd og begrenser den enkeltes livsutfoldelse. Rogaland Arbeiderparti vil at regjeringen skal gå inn for en forutsigbar finansieringsordning som innebærer at alle de kommuner som bevilger midler til behandlingstiltak i forhold til vold i nære relasjoner automatisk er garantert at staten bidrar med 50 % av finansieringen. Dette er nødvendig for å realisere regjeringens nye handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Lik representasjon i demokratiske organer er et viktig suksesskriterium for ethvert samfunn. Å tilrettelegge for høyere deltagelse av kvinner er en prioritert oppgave. Det er svært variert hvor godt dette følges opp av den enkelte kommune. Rogaland Arbeiderparti vil derfor ha en innskjerping, gjennom en bedre kontroll og en styrking av kommuneloven på dette området. Personer med utviklingshemming har ulike behov. De må derfor tilbys tilpassede botilbud. Rogaland Arbeiderparti ønsker ikke en utvikling hvor tilbudet blir institusjonspreget. Kompetanse og økonomi må sikres slik at det over hele landet blir en god standard på bosted, arbeid og aktivitet. Media er en viktig del av vår samfunnsstruktur. Det er derfor viktig å ivareta medias tilstedeværelse i hele Norge. Rogaland Arbeiderparti ønsker at rammebetingelsene for nyhetsmediene endres, slik at de gir en rimelig sikkerhet for at det i alle landsdeler er minst en by med to allmenne dagsaviser. Kriseberedskapen i Norge er i stor grad avhengig av ideelle frivillige organisasjoner. Disse frivillige organisasjonene, som Røde Kors og Norsk Folkehjelp, er viktige i alt fra leteaksjoner til naturkatastrofer. Dette er en styrke for vårt samfunn. Rogaland Arbeiderparti mener derfor at frivillige organisasjoner, som er en del av Norges kriseberedskap, skal få avgiftsfritak ved kjøp av nødvendige driftsutstyr til bruk i beredskapen. Bruken av dopingpreparater er sterkt økende i Norge. Blant de alvorlige bivirkningene er høyt blodtrykk, sterilitet, leverskader, økt risiko for enkelte kreftformer, aggresjon og depresjoner. Kombinasjonen av en labil psyke, økt aggressivitet og voksende kroppsstyrke, settes i sammenheng med mange grove voldstilfeller. I løpet av det siste året har ungdomsvolden nærmest fordoblet seg i Rogaland. Politiet mener at hovedårsaken er økende misbruk av dopingmidler. Bruk av stoffer som androgene anabole steroider kan også kobles mot kriminelle miljøer, og brukere er hyppig representert i fengslene.

5 Rogaland Arbeiderparti erkjenner at soningsforholdene i fengslene på Haugalandet er utilfredsstillende og ser behovet for å vurdere et nytt fengsel i regionen. Rogaland Arbeiderparti vil: at rekonstruksjon av bryst blir et ledd i behandlingen av brystkreft. at kommuneloven styrkes for å sikre lik representasjon i folkevalgte organ. at personer med utviklingshemming og andre med spesielle hensyn sikres tilpassede botilbud ved behov. at rammebetingelsene for nyhetsmediene endres for å sikre to allmenne dagsaviser i minst en by i hver landsdel. at frivillige organisasjoner, som er en del av Norges kriseberedskap, skal få avgiftsfritak ved kjøp av nødvendige driftsutstyr til bruk i beredskapen. at landsmøtets vedtak om endring av tippenøkkelen følges opp med en rask implementering. At en må få på plass et lovforbud mot bruk, besittelse og erverv av dopingmidler. INTERNASJONAL POLITIKK (forslag ivaretatt: 14, 15, 16, 17 og 38) Rogaland Arbeiderparti er bekymret over den økonomiske situasjonen i Europa. Arbeidsledigheten stiger dramatisk og mest bekymringsfullt er det å se en hel generasjon unge mennesker gå arbeidsledige. De unge mister troen på fremtiden, og på at politikerne er i stand til å løse vitale samfunnsoppgaver. Troen på demokratiet forvitrer. I tillegg til den store påkjenningen dette er for den enkelte som rammes, innebærer ledigheten en stor sløsing med samfunnets ressurser. Rogaland Arbeiderparti støtter regjeringens forsvarlige økonomiske politikk for å holde full sysselsetting i Norge. Arbeidskraften er den viktigste ressursen for alle land, og ny vekst i de gjeldsrammede landene i Europa er avhengig av at flere får anledning til å bidra i arbeidsmarkedet. I tillegg ser vi en økning i arbeidsledige mennesker uten utdanning som prøver lykken i Norge. Norges ansvar overfor arbeidsflyktninger som kommer hit er begrenset. Vi må derfor bli bedre på å kommunisere det reelle kompetansebehovet vårt ut i Europa. Dette for å unngå en massiv tilstrømning av arbeidsflyktninger som kommer hit forgjeves. Jakten på god matjord foregår over hele verden. Enorme landområder, ikke bare i Afrika, men også i Asia og Latin- Amerika har i løpet av de siste årene skiftet eiere. Internasjonale selskaper og rike land kjøper opp eller leier matjord i fattige land for å skaffe seg profitt og sikre egenforsyning. Rogaland Ap er bekymret over hvordan såkalt

6 landgrabbing har økt i omfang og vil påvirke forholdene for småbønder, matproduksjon og sult i de landene hvor jorda blir kjøpt og leiet. Rogaland Arbeiderparti ønsker at FN skal foreta en kritisk gjennomgang av landgrabbing. På den måten vil de fattige landene få en større del av profitten. Rogaland Arbeiderparti mener også at utvidelse av industriell produksjon av agrodrivstoff må stoppes. Dette har FNs spesialrapportør for retten til mat tatt til orde for. FN har varslet at de ønsker et midlertidig forbud mot ny industriell produksjon av agrodrivstoff for å gi tid til utvikling av ny teknologi og regelverk for denne produksjonen. Dette er nødvendig for å øke matsikkerheten og for å forhindre sultkatastrofer. I statsbudsjettet for 2012 foreslår regjeringen å bevilge 3 milliarder kroner til humanitær bistand, noe som er en økning på 182,6 millioner fra Den samlede bistanden utgjorde 27,4 milliarder i 2011, noe som er en økning på 52% siden Rogaland Arbeiderparti er stolte over å ha en regjering som har fokus på humanitært arbeid, og som stadig øker bevilgningene til bistand. Samtidig er det viktig at vi ikke bare tenker kvantitet, men også har fokus på kvaliteten. Rogaland Arbeiderparti ønsker at de økte bevilgningene til bistand i enda større grad følges opp med økte midler til kontroll- og effektiviseringstiltak i mottakerlandene, samtidig som fokuset på antikorrupsjonsarbeid økes. Et av tiltakene kan være at pengene i større grad blir kanalisert gjennom ansvarlige, frivillige organisasjoner var preget av demonstrasjoner, sammenstøt og omveltninger i Nord-Afrika og Midtøsten. Den arabiske våren startet i Tunisia, men spredte seg etter hvert til Egypt, Algerie, Libya, Marokko, og senere til Syria, Jemen, Bahrain og andre land. Bakgrunnen for opprøret var folkets ønske om demokrati, menneskerettigheter og bedre levekår i land som har vært og er preget av undertrykking, korrupsjon og tyranni. Rogaland Arbeiderparti støtter de arabiske demokratiforkjemperne i deres kamp for demokrati og verdighet, og et samfunn der grunnleggende menneskerettigheter blir respektert. Regjeringen må anerkjenne Palestina som stat og støtte Palestinas kamp for å bli tatt opp i FN som stat. Rogaland Arbeiderparti vil også be regjeringen om betydelig økte rammer for den frivillige og humanitære solidaritetsinnsatsen overfor Palestina. Rogaland Arbeiderparti mener at: Norges kompetansebehov må kommuniseres bedre i Europa, slik at arbeidsledige ikke kommer hit forgjeves. FN må foreta en kritisk gjennomgang av landgrabbing. industriell produksjon av agrodrivstoff må stoppes i tråd med FNs anbefaling.

7 økte bevilgninger til bistand må etterfølges av kontroll- og effektiviseringstiltak i mottakerlandene. fokuset på antikorrupsjonsarbeid i land som mottar norsk bistand må økes. Norge må vise sin støtte til kampene for demokrati i Nord-Afrika og Midtøsten som startet med den «Arabiske våren». Norge må anerkjenne Palestina som stat, støtte deres kamp for å bli tatt opp som stat i FN og øke rammene for den frivillige og humanitære solidaritetsinnsatsen SAMFERDSEL (forslag ivaretatt: 03, 19 og 23) En velfungerende infrastruktur er avgjørende for at det skal være attraktivt å bo og arbeide i Rogaland også i fremtiden. Høy befolkningsvekst, vedlikeholdsetterslep og et fylke i stadig utvikling setter klare krav til prioriteringsrekkefølge, og som rogalendinger må vi være tydelige på hvilke store prosjekter som skal ha hovedfokus inn mot NTP Ferjefri kyststamvei mellom Kristiansand og Trondheim er av avgjørende betydning for fremtidens næringsliv, og for å sikre gode rammevilkår på Vestlandet. Rogaland Arbeiderparti har derfor dette som en av sine hovedmålsetninger innenfor samferdselsektoren, og denne må tas inn i NTP. Herunder følger også viktigheten av tunnelprosjektet Rogfast og at dagens fremdriftsplan holdes med oppstart i Terminaltangenten nord må også på plass. Videre mener Rogaland Ap at E134 må oppgraderes, og at Haukelitunnelene må på plass i første periode av NTP. Fylkevegnettet preges av store vedlikeholdsetterslep, og vi frykter at sikkerheten på veiene kan bli betraktelig forverret dersom ikke tiltak fattes på kort sikt. Rogaland Arbeiderparti vil fortsette å arbeide for at midler tiltenkt vedlikehold av vei skal gå til dette, og at bevilgningene økes. I tillegg må vi legge til rette for å få mer av godstransporten over på jernbane og kjøl. Rogaland Arbeiderparti ønsker, på sikt, å bygge høyhastighetstog mellom Stavanger og Oslo. Dette vil utvide bolig- og arbeidsmarkedet, og gi fylket økt konkurransekraft. For å nå målsetningene innenfor samferdsel ønsker Rogaland Arbeiderparti å se på muligheten for å endre finansieringen av større samferdselsprosjekter. Her må det vurderes å finansiere de største samferdselsprosjektene med midler fra Statens pensjonsfond utland. En investering i egen infrastruktur kan bli minst like viktig for fremtidig næringsliv som penger på bok. Modellen må samtidig virke på en måte som ikke legger for stort press på norsk økonomi. Dersom andelen som reiser kollektivt skal økes trenger vi nye incentiver og en større helhetstankegang. Rogaland Arbeiderparti skal være en pådriver for å få bygget ut et fullverdig kollektivtilbud og effektive sykkelveier raskest

8 mulig. Det skal samtidig arbeides videre med saker som billigere studentkort, at barn opp til 18 år betaler barnebillett og å få ned parkeringsdekningen rundt store arbeidsplasser når et fullverdig kollektiv- og sykkeltilbud er på plass. Rogaland har de siste årene arbeidet godt med tanke på universell utforming. Det gode arbeidet innenfor dette området skal videreutvikles og opprettholdes. Rogaland Arbeiderparti vil: realisere ferjefri kyststamvei mellom Kristiansand og Trondheim, og sikre at fremdriftsplanen til Rogfast holdes. at E134 skal oppgraderes, og at Haukelitunnelene må på plass på sikt bygge høyhastighetstog mellom Stavanger og Oslo. vurdere alternative finansieringsordninger av samferdselsprosjekt. intensivere arbeidet med å få mer av godstrafikken over på bane og kjøl. videreutvikle et godt kollektivtilbud i fylket, med fortsatt fokus på universell utforming. ASYL OG INTEGRERING (ivaretar forslagene: 5, 13, 21, 37 og 44) Verdier som demokrati, rettsikkerhet og ytringsfrihet står sterkt i vårt land. Samtidig har vi et stort engasjement for menneskerettighetene både nasjonalt og internasjonalt. Norge er en sterk rettsstat og Arbeiderpartiet fastholder de grunnleggende prinsippene i asylinstituttet, det vil si at mennesker med behov for beskyttelse fra forfølgelse har rett på asyl og at de som får endelig avslag må reise ut av landet. En rettferdig og rask behandling er viktig for asylsøkere. På grunn av stor tilstrømming de siste årene har ikke myndighetene klart å ha en tilstrekkelig rask behandling og oppfølgning. Det har også resultert i at mennesker med avslag på asylsøknad har ved en feil fått skattekort, og dermed kunne arbeide og etablere seg og sin familie i det norske samfunn. Av hensyn til en human behandling bør Norge gi de familier hvor mor eller far ved en feil har fått skattekort, og dermed mulighet til å arbeide og få en tilknytning til Norge, et generelt engangsamnesti. En vesentlig utfordring i arbeidet med asyl og integrering er at saksbehandlingstiden før endelig vedtak og eventuell effektuering av retur er for lang. Dette medfører at mange mennesker med avslag på sine asylsøknader slår rot i lokalsamfunn og får barn som er født i Norge med de komplikasjoner dette har for frivillig retur. Det er viktig at det arbeides aktivt for å redusere denne saksbehandlingstiden uten at vi går på kompromiss med prinsippene i rettstaten. Rogaland arbeiderparti mener også at alle andre personer, som av ulike årsaker ikke kan returnere, men samarbeider med myndighetene for å få dette til, skal gis midlertidig opphold

9 og arbeidstillatelse slik at de kan forsørge seg selv og sine familier og ta del i samfunnet frem til kjent utreisedato. Rogaland Arbeiderparti vil: ha en human behandling av alle mennesker. at Norge skal legge større vekt på de anbefalinger som kommer fra FN angående hvilke land vi ikke skal tvangsreturnere til. at returordningene revurderes i lys av FNs anbefalinger. at saksbehandlingstiden, inkl ankemuligheter reduseres så kraftig som mulig uten at det går på tvers av asylsøkernes rettsikkerhet. at asylsøkere med avslag, men hvor det er klart at de ikke kan returnere frivillig på lang tid får midlertidig arbeidstillatelse frem til kjent utreisedato. at for de familier hvor mor eller far ved en feil har fått skattekort, og dermed mulighet til å arbeide og få en tilknytning til Norge, skal gis et generelt engangsamnesti. I de senere år har innvandrerbefolkningen økt sterkt i Rogaland. Dette viser tydelig hvilke utfordringer vår region står overfor når det gjelder integrering. Rogaland arbeiderparti mener det er viktig å legge til rette for flere naturlige møteplasser mellom etniske nordmenn og mennesker med andre bakgrunner. Deltakelse i arbeidslivet er en vesentlig forutsetning for reell inkludering i samfunnet. Det er viktig å få folk ut i arbeid så raskt som mulig og helst parallelt med introduksjonsprogrammet. Her må både privat- og offentlig arbeidsliv ta ansvar. Rogaland arbeiderparti ønsker å sikre at deltakerne gjennom introduksjonsprogrammet får kulturell og språklig kompetanse som gjør overgangen til arbeidslivet enklere. Det er også viktig å tilby opplæring og oppfølging ut over minimum for de som har kapasitet til videre utdanning på høyskoler og universiteter. En god del flyktninger trenger oppfølging innen både språk og kultur ut over introduksjonsprogrammet og Rogaland arbeiderparti ønsker at dette arbeidet skal styrkes slik at også disse gruppene kan bedre sine muligheter mot arbeidslivet. Rogaland arbeiderparti mener at det i denne fasen er viktig å tilby alternative opplæringsmetoder for de gruppene som av forskjellige årsaker ikke fult ut klarer nyttiggjøre seg tradisjonell språk og kulturopplæring. Rogaland arbeiderparti tror samtidig det kan være hensiktsmessig å etablere en fadderordning hvor innvandrerne får oppfølging av en person med kjennskap og interesse til både deres egen og norsk kultur. Rogaland Arbeiderparti vil at vi styrker bruken av de naturlige møteplassene, som

10 kulturelle institusjoner og idrettsarenaer, vi har mellom etniske nordmenn og mennesker med andre bakgrunner at det lages en ordning som tilbyr oppfølging ut over introduksjonprogrammet til personer som får tilbud om å gå på høyskoler og universitet. at personer som er ferdig med introduksjonsprogrammet, uten å være klar for det norske arbeidslivet, får tilbud og videre oppfølging inn mot arbeidsmarkedet. at det etableres en fadderordning hvor innvandrere får oppfølging av en person med kjennskap eller interesse til deres egen kultur og norsk kultur. ENERGI, MILJØ OG NÆRINGSPOLITIKK (ivaretar forslagene 4, 9, 10, 20, 22, 30, 34, 36, 39 og 41). (forslaget 28, er avvist. Forslag 11 oversendes styret for videre oppfølgning). Rogaland opplever en sterk næringsvekst. Denne er delvis begrunnet i satsning inne petroleum, maritim, marin og annen virksomhet knyttet til sjøen. Denne veksten kommer av sterk satsning på teknologi, forskning og utnytelse av ulik kompetanse i regionen. Skal vi fortsette som en av de fremste vekstregionene i Norge, må vi ikke sovne i timen, men fortsatt være våkne og initiativrike i forhold til nye muligheter og videreutvikling av eksisterende kompetanse. Et godt eksempel på dette er den unike kombinasjonen av kompetanse innen helserelatert virksomhet. Ved for eksempel å kombinere kunnskapen innen teknologi, helse og prosjektledelse som finnes på Universitetet i Stavanger, Universitetssykehuset og privat næringsvirksomhet har regionen store muligheter for å være en innovatør innen helseteknologi og utvikling av helseledelse. Rogaland Arbeiderparti vil derfor: sikre og bygge ut kompetanse innen innovasjon og entreprenørskap, og se virkemiddelapparatet under ett, blant annet gjennom Innovasjon Norge, SIVA, Regionale forskningsfond og forskningsfondet. at de videregående skolene i Rogaland har en profil rettet mot framtidens utfordringer ved blant annet å tilby egne linjer for «Miljø og energi» og «Entreprenørskap og bedriftsutvikling», styrke maritime og marine fag, og videreutvikle samarbeidet med «Ungt entreprenørskap» at det skal startes et pilotarbeide for framtidens utfordringer innen helse og omsorg som bygger på kompetansen i regionen. Verden har et økende energibehov og det er udiskutabelt at man i en overgangsfase på flere tiår fremdeles vil måtte bruke fossil energi til å dekke dette behovet. Vi vet imidlertid at dette har negative miljøkonsekvenser, og det må være et mål at vi snarest mulig tar i bruk bærekraftige og funksjonelle alternative energiformer. I mellomtiden må det utvikles rensemetoder som reduserer de skadelige miljøutslippene fra

11 fossil energi. Norge er i en spesielt gunstig stilling, fordi vi har stor fortjeneste på utvinning av våre petroleumsressurser. Det gir oss også et spesielt ansvar for å benytte deler av vår fortjeneste til det beste for hele klodens miljø. Rogaland har sterke forutsetninger for å ivareta og være en ledende region for fortsatt leting og utvinning av petroleum. Da er det viktig at vi bidrar til en langsiktig og jevn videreføring av virksomheten for å unngå store svingninger i olje- og gassvirksomheten, og tilknyttede offshorenæringer. Samtidig skal regionen bruke sin kompetanse på videreutvikling og forskning for økt utvinningsgrad fra eksisterende felt. Rogaland Arbeiderparti vil at: Norge skal være verdensledende på viktige områder når det gjelder bærekraftige energiformer. Det må være vårt mål at tidsbroen mellom fossil- og ny bærekraftig energi skal være kortest mulig. alle skal ta ansvar for å redusere skadelige virkninger på klodens miljø og utnytte begrensede energiressurser mest mulig effektivt. Det norske samfunn skal derfor være energigjerrig og utslippseffektiv. Det må opprettes gode støtteordninger for å stimulere til dette. Norge skal bidra til en effektiv bruk av energi i Europa gjennom å legge flere kabler til utlandet for å kunne utnytte ren overskuddsenergi. Dette forutsetter også at man effektiviserer eksisterende vannkraftanlegg og oppgraderer vårt innenlandske strømnett. Rogaland skal være en sentral aktør i et kompetansesenter for økt utvinning fra eksisterende felt Rogaland skal samarbeide tett med øvrige petroleumsregioner, herunder nordområdene for sammen å sikre en stabil og framtidsrettet petroleumsvirksomhet til beste for hele landet. Arbeidstakers rettigheter Sosial dumping er en stor utfordring og må bekjempes. Dagens regler for allmenngjøring av tariffavtaler har vist seg å ha begrenset effekt. Regjeringen må arbeide for at alle relevante individuelle rettigheter tilknyttet et arbeidsoppdrag må kunne inkluderes allmenngjøringen. Hovedregelen etter norsk rett er at arbeidstakerne har rett til fast ansettelse. Dette er et prinsipp som også skal overholdes i framtiden. Imidlertid er det situasjoner der det er behov for arbeidskraft i en kortere periode på grunn av spesielle omstendigheter. Arbeidsmiljøloven åpner derfor for midlertidige ansettelser og vikarbruk under helt spesielle situasjoner. Den rødgrønne regjeringen har som mål å sikre rettigheter og betingelser for både midlertidig tilsatte og vikarer. For å få til dette har man gjennom lovgivning og forskrifter, gjennom flere år, opparbeidet en stadig bedre sikring. Det gjenstår allikevel en del før man kan sikre alle

12 arbeidstakeres rettigheter, uavhengig av tilsettingsform. Derfor har Arbeiderpartiet utarbeidet en tiltakspakke som skal utgjøre en slik sikring. Mange EU-land har et svakere vern for midlertidig tilsatte enn Norge, og behovet for et direktiv, som i større grad likestiller ansatte i vikarbyråene med fast ansatte, er absolutt til stede. Store deler av norsk fagbevegelse mener imidlertid at Vikarbyrådirektivet kan åpne for økt bruk av midlertidig ansatte og vikarer ved at EUs rettsystem/esa vil underkjenne norske særretter og nasjonal lovgivning, med bakgrunn i at direktivet har rettigheter som ligger på et lavere nivå enn den norske lovgivningen. Derfor har det i flere lokallag og fagforbund blitt fattet vedtak som krever at Regjeringen ikke implementerer dette direktivet, og bruker reservasjonsretten som ligger i EØS-avtalen. Rogaland Arbeiderpartis årsmøte deler denne skepsisen, og ber regjeringen sikre rettighetene for både midlertidig og fast tilsatte, også for framtiden, gjennom en sterk lovgivning parallelt med en implementering. Dersom dette ikke er mulig må regjeringen bruke reservasjonsretten mot direktivet.

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Visjon Vestlandet 2030

Visjon Vestlandet 2030 Visjon Vestlandet 2030 Intercity på Vestlandet i 2030 Bergen Stord Haugesund - Stavanger Regionale virkninger av Intercityforbindelse mellom Bergen - Stord - Haugesund - Stavanger Utarbeidet av: Oppdragsgivere:

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner?

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Oslo, 17. februar 2015 Ranveig Nygård, fagleder innvandrertjenesten Hammerfest 1.januar 2015:10400 innbyggere 15% av befolkningen har innvandrerbakgrunn

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Dato xx/xx 2016 Navn,.. Tittel,.. Østlandssamarbeidet InterCity er vår tids Bergensbane Befolkningen øker raskest og mest på Østlandet

Detaljer

Uttalelser. vedtatt av Bodø Arbeiderpartis Årsmøte 2014

Uttalelser. vedtatt av Bodø Arbeiderpartis Årsmøte 2014 Uttalelser vedtatt av Bodø Arbeiderpartis Årsmøte 2014 Bodø, 18.januar 2014 Styrk barnehagene i Bodø Barnehagene skal være et trygt og tilrettelagt tilbud, som utvikler barns iboende nysgjerrighet og utforskertrang.

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Side 2 Forslagsnr: Fra: 73 (9 - Uttalelser) 701 SOSIALE INSTITUSJONERS

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Bolig for (økt) velferd

Bolig for (økt) velferd Bolig for (økt) velferd En målrettet innsats for at alle skal bo godt og trygt Regiondirektør Margot Telnes Boligutvalget slo fast viktige utfordringer Mange får ikke nok hjelp Vanskelig å påvise resultater

Detaljer

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger

Prinsipprogram StOr 2015-2018. Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger Prinsipprogram StOr 2015-2018 Studentorganisasjonen StOr v/universitetet i Stavanger INNLEDNING Dokumentet omhandler de prinsippene som StOr bygger sin politikk og virksomhet på. Prinsipprogrammet er delt

Detaljer

Nok mat til alle og rent vann.

Nok mat til alle og rent vann. Nok mat til alle og rent vann. Eivind Berg, LMD Nok mat til alle global og nasjonale utfordringer. Rent vann nasjonale utfordringer. Viktig deklarasjon og mål om den globale matsikkerhet. Toppmøtet om

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Bolig for økt velferd

Bolig for økt velferd Bolig for økt velferd En målrettet innsats for at alle skal bo godt og trygt Administrerende direktør Bård Øistensen Boligsosial lederkonferanse 12. november 2015 «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015 Bolig og folkehelse Kunnskapingsmøte desember 2015 Statlig strategi - Bolig for velferd Kommunal - og moderniseringsdepartementet Arbeids - og sosial departementet Helse - og omsorgsdepartementet Justis

Detaljer

Ung på boligmarkedet. Nr

Ung på boligmarkedet. Nr Ung på boligmarkedet Nr. 7 16 November 16 Innledning Norske myndigheter er bekymret for at høy boligprisvekst og høy gjeld i husholdningene kan utgjøre en fare for den finansielle stabiliteten i norsk

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Husbanken ikke til å kjenne. igjen?

Husbanken ikke til å kjenne. igjen? Husbanken ikke til å kjenne Fra generell til selektiv innretning Fra volum til kvalitet Fra investering til konsumentstøtte Fra personmarked til kommune Økt satsing på kommuner med boligsosiale utfordringer

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Husbankkonferansen Bolig for velferd

Husbankkonferansen Bolig for velferd Husbankkonferansen 2017 Bolig for velferd Nasjonale mål for boligpolitikken Boliger for alle i gode bomiljø Trygg etablering i eid eller leid bolig Boforhold som fremmer velferd og deltakelse 2 Vanskeligstilte

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Mariann Blomli, sekretariatsleder Boligsosialt utviklingsprogram 13. september 2011 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Saksnr.: 2017/8169 Løpenr.: 147854/2017 Klassering: A60 Saksbehandler: Therese Kastet Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 14.09.2017 Innspill til revisjon av Langtidsplan

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Ulobas visjon. Uloba arbeider for en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer.

Ulobas visjon. Uloba arbeider for en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer. Ulobas visjon Uloba arbeider for en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse og deltar på alle samfunnets arenaer. FN KONVENSJONEN FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE. Artikkel 24

Detaljer

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( )

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Disposisjon Hvorfor strategi og hvilke aktører er med er i strategien Bakgrunn tidligere strategier og utfordringsbilde sett fra

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar 3.11.09 Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Avgrensning og avklaring Jeg vil Snakke om forskning og høyere utdanning fordi begge

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017 2021 Yrkesseksjon kontor og administrasjon Innledning Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon har som hovedoppgave å arbeide for gode

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen Bolig for velferd Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015 Inger Lise Skog Hansen 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Hvordan følges strategien opp regionalt

Hvordan følges strategien opp regionalt Hvordan følges strategien opp regionalt Om vi bor, hvordan vi bor og hvor vi bor, er faktorer som har betydning for velferd og levekår. Bolig er for en liten gruppe mennesker en kritisk mangelvare, men

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv

Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Bosetting og kvalifisering av innvandrere - KS interessepolitiske perspektiv Utviklingsprogram for inkludering av innvandrere, Kongsberg 10.10.16 Audun Kvale, Spesialrådgiver KS 35000 30000 25000 Uforutsigbare

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Husbanken 2012 Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Noen fakta 350 ansatte fordelt på 6 regionkontorer og 3 sentrale kontorer i Drammen Disponerer årlig mellom 15 og

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør. 3. februar 2016

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør. 3. februar 2016 Nytt fra Husbanken Bård Øistensen Administrerende direktør 3. februar 2016 «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning for et godt liv Sammen med arbeid og helse et grunnleggende element i velferdsstaten

Detaljer

Bolig for velferd. Fagdag barnefattigdom Skien, , Inger Lise Skog Hansen

Bolig for velferd. Fagdag barnefattigdom Skien, , Inger Lise Skog Hansen Bolig for velferd Fagdag barnefattigdom Skien, 4.12.15, Inger Lise Skog Hansen Boligpolitikken formet det norske samfunnet 2 Verdens beste boligstandard, men 130 000 vanskeligstilte på boligmarkedet. 90

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Møte med Arbeiderpartiet. Kristiansand, 2. november 2016 Anita S Dietrichson, adm dir i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Møte med Arbeiderpartiet. Kristiansand, 2. november 2016 Anita S Dietrichson, adm dir i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Møte med Arbeiderpartiet Kristiansand, 2. november 2016 Anita S Dietrichson, adm dir i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Sørlandets vareeierforum Bakgrunn: Sørlandets vareeierforum ble opprettet

Detaljer

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 Forslag nr. 1 STUDENTBOLIGER Det må bygges flere studentboliger og som et minimum må takten øke fra dagens 1000 årlig til 2000. I

Detaljer

"BOLIG FOR VELFERD", HUSBANKEN OG UNGDOM I SVEVET

BOLIG FOR VELFERD, HUSBANKEN OG UNGDOM I SVEVET "BOLIG FOR VELFERD", HUSBANKEN OG UNGDOM I SVEVET FELLES STRATEGI - FELLES ANSVAR! Fem ansvarlige departementer Seks direktorater iverksetter Husbanken koordinerer Frivillige og ideelle organisasjoner

Detaljer

Integrering og bosetting av flyktninger hva er mulighetsrommet? Husbankens svar

Integrering og bosetting av flyktninger hva er mulighetsrommet? Husbankens svar Integrering og bosetting av flyktninger hva er mulighetsrommet? Husbankens svar «Bolig er roten til alt godt» - en forutsetning for et godt liv Sammen med arbeid og helse et grunnleggende element i velferdsstaten

Detaljer