Året BNkonto ga i perioder bedre avkastning enn pengemarkedsfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Året 1995. BNkonto ga i perioder bedre avkastning enn pengemarkedsfond"

Transkript

1 Året 1995 BNbank tar nye markedsandeler BNkonto passerte fem milliarder kroner og kunder BNkonto ga i perioder bedre avkastning enn pengemarkedsfond Nye produkter lansert BNkort og BNfastrente Brutto utlån var 20 milliarder kroner ved utgangen av året banken erfarte pressede marginer og redusert utlånsvolum BNbank på Internett første bank i Norge med elektronisk lånesøknad Rendyrking av hovedvirksomheten BNforvaltning solgt til Fokus Bank Årsoverskuddet ble 95 millioner kroner Styret foreslår et utbytte på 10 kroner pr. aksje som gir et utdelingsforhold på 103 prosent Finansielle hovedtall Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK mill. kr) Netto renteinntekter (% av GFK) 0,96 1,33 1,78 1,59 1,25 Kostnadsfaktor (% av GFK) 0,48 0,42 0,38 0,30 0,24 Driftsresultat etter tap på utlån (% av GFK) 0,54 0,91 1,32 1,00 0,58 Brutto utlån pr (mill. kr) Tapsprosent (% av brutto utlån) -0,07-0,03 0,34 0,49 0,39 Innskudd fra kunder pr (mill. kr) Verdipapirgjeld pr (mill. kr) Kapitaldekning pr (%) 12,1 13,7 13,3 14,0 13,1 Kjernekapitaldekning pr (%) 11,7 11,4 11,0 11,3 10,3 Egenkapitalrentabilitet (%) 5,10 9,36 12,07 9,40 5,78 Utbytte (kr) 10,00 8,50 7,75 6,00 0,00 Årsverk pr (antall) Se sidene for definisjoner av finansielle hovedtall. 1

2 Presentasjon av BNbank Historikk fra AS Næringskreditt til BNbank Bolig- og Næringsbanken ASA (BNbank) kan føre sin historie tilbake til 1961 og har operert under tre forskjellige navn, AS Næringskreditt, Bolig- og Næringskreditt AS og Bolig- og Næringsbanken ASA. Selskapet ble stiftet i Trondheim 15. september 1961 under navnet AS Næringskreditt med en aksjekapital på tre millioner kroner. Formålet var å medvirke til finansiering av næringsvirksomhet ved å formidle og yte lån i det nordenfjelske Norge. Bak AS Næringskreditt sto i det vesentlige banker og forsikringsselskaper. I 1974 ble markedsområdet utvidet til å omfatte hele Norge. Selskapet etablerte avdelingskontor i Oslo i Bakgrunnen for dette var selskapets sterke vekst i Sør-Norge. AS Næringskreditt inngikk en forretningsføreravtale med Den Nordenfjelske Bykredittforening med virkning fra 1. juli Samtidig ble utlånsvirksomheten utvidet til også å omfatte boliglån. I tråd med dette ble navnet endret til Bolig- og Næringskreditt AS (BNKreditt). første gang i selskapets historie ble aksjer lagt ut til offentlig tegning uten fortrinnsrett for de daværende aksjonærer. Alle tidligere utvidelser hadde skjedd ved lukkede eller rettede emisjoner. Emisjonen tok sikte på å spre aksjen utover den begrensede krets som var med fra starten. Dette la grunnlaget for børsintroduksjonen av aksjen i mai I statsråd 27. mars 1992 fikk Bolig- og Næringskreditt AS bankkonsesjon, og startet bankvirksomhet 30. september I forbindelse med bankomdanningen ble navnet endret til Bolig- og Næringsbanken AS. FOTO: ARNE RATHE Hovedhensikten med banketableringen var å tilby markedet innskuddsprodukter for således å redusere avhengigheten av verdipapirmarkedet som finansieringskilde Oslo-kontor etableres Starter bankvirksomhet og skifter navn til BNbank 1989 Børsintroduksjon 1988 Offentlig aksjetegning Tilbyr boliglån og skifter navn til BNkreditt Landsdekkende utlånsvirksomhet Aksjekapitalen er utvidet en rekke ganger. Den største utvidelsen skjedde i For 1961 AS Næringskreditt stiftes i Trondheim BNbanks hovedkontor i Trondheim. 2

3 BNbanks virksomhet BNbank er landets fjerde største forretningsbank med en forvaltningskapital på 22,3 milliarder kroner pr. 31. desember Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Oslo. FOTO: SVEIN IVAR PEDERSEN Geografisk fordeling av utlån pr (millioner kroner) Forretningsidé Det overordnede mål for bankens samlede virksomhet er å oppnå best mulig avkastning på egenkapitalen innenfor gjeldende lovverk og andre pålagte rammer Driften av banken skjer i tråd med følgende generelle idégrunnlag: Banken skal ha en profil som en solid og kostnadseffektiv finansinstitusjon, og bibeholde en fleksibel og liten organisasjon. BNbanks kontor i Dronningens gt. 40 i Oslo. Bankens virksomhet er landsdekkende og konsentrert om to områder innlån og utlån. I tilknytning til innlånsvirksomheten driver banken også betalingsformidling. Utlånsvirksomheten finansieres hovedsakelig ved utstedelse av verdipapirer og innskudd fra kunder. Innskudd fra kunder består i det alt vesentlige av innskudd på BNkonto. Banken gir lån mot pant i fast eiendom til bedrifter, personkunder og det offentlige. Det tilbys lån med både flytende og fast rente. Bedriftsmarked Oslo/Oslokontor Organisasjonsplan pr Økonomi IT Bedriftsmarked Trondheim Adm. direktør Juridisk/depot Personal Personmarked Intern kontroll Finans Banken hadde totalt 104 årsverk fordelt på 74 årsverk i Trondheim og 30 årsverk i Oslo ved utgangen av Banken er organisert i bedriftsmarked, personmarked, finans og støttefunksjoner. 579 Bedriftsmarked betjener næringsliv og offentlig sektor og har avdelinger i Trondheim og Oslo. Banken gir lån til næringslivet over hele Norge. Utlånsmassen er imidlertid konsentrert i sentrale strøk med en klar overvekt av kunder innenfor eiendomsdrift, tjenesteyting og handelsvirksomhet. Volumet av utlån til næringslivet var 12,2 milliarder kroner pr. 31. desember Personmarked omfatter innskudd, betalingsformidling og lån og har avdelinger i Trondheim og Oslo. Banken gir lån til personkunder og borettslag over hele Norge, men hovedsakelig til kunder bosatt i byer og tettsteder. Volumet av utlån innenfor personmarked var 7,7 milliarder kroner pr. 31. desember Bankens hovedprodukt på innskuddssiden er BNkonto, som kombinerer høyrentekontoens avkastning med lønnskontoens brukervennlighet (betalingskort og giro). Banken har innskuddskunder i 90 prosent av landets kommuner. Hovedtyngden av bankens innskuddskunder er hjemmehørende i Oslo/Akershus og Sør-Trøndelag. I tillegg til BNkonto tilbys innskuddsprodukter med ulike rentebindingsalternativ, BNfastrente. Banken skal forvalte sparemidler ved å motta innskudd fra privatpersoner, bedrifter og offentlig sektor, og ved utstedelse av obligasjoner og sertifikater. Banken skal drive pantelånsvirksomhet. Banken skal ha en lav risikoprofil i all sin virksomhet, herunder skal kredittrisiko og rente- og valutakursrisiko i størst mulig grad søkes avdekket. Banken skal tilby konkurransedyktige vilkår basert på kostnadseffektiv drift ved markedsføring av et begrenset antall standardiserte produkter og tjenester. Økonomitidsskriftet Dine Penger har kåret BNbank til «Norgesmester i høyrente» to år på rad. 3

4 BNbank har gitt lån til Holmenkollen Park Hotell. Finansavdelingen er ansvarlig for bankens opplåning og daglig styring av rente-, valutakurs- og likviditetsrisiko. Avdelingen holder til i Trondheim. Alle støttefunksjoner er fellesfunksjoner som befinner seg ved hovedkontoret og betjener virksomheten både i Trondheim og Oslo. Markedsføringsaktiviteter Markedsføringsaktivitetene har til hensikt å øke markedets bevissthet om BNbank som en solid og kostnadseffektiv bank med markedsledende tilbud på et begrenset antall produkter og tjenester. Dette gjenspeiles i bankens slagord: Bedre betingelser på innskudd og lån. Det har vært gjennomført periodevise markedsføringsaktiviteter og lanseringen Mill. kr FOTO: PEDER AUSTRUD Innskudd på BNkonto av BNkort i mars/april ble en markert profileringskampanje for banken. Annonsering i dagspressen har bidratt til innskuddsøkningen på BNkonto. I tillegg har positiv omtale i media økt kjennskapen til banken og dens konkurransedyktige vilkår var også året da BNbank, som første bank i Norge, la ut elektronisk lånesøknad på Internett. Internettsidene inneholder dessuten informasjon om bankens produkter og tjenester. Markedsaktivitetene har for øvrig vært orientert mot ytterligere bearbeidelse av den eksisterende kundemasse. BNkort Konkurranseforhold Pantelånsmarkedet BNbanks hovedkonkurrenter i pantelånsmarkedet er banker, statsbanker, kredittforetak og livsforsikringsselskaper. Forretnings- og sparebankene opererer både i person- og bedriftsmarkedet. Forretningsbankene har imidlertid en større andel av sine samlede utlån i bedriftsmarkedet enn sparebankene. I takt med at bankene har lagt kriseårene bak seg, har de etter hvert gjenvunnet markedsandeler de siste årene. Statsbankene har store markedsandeler innenfor personmarkedet. For BNbanks vedkommende er det først og fremst Husbanken og Postbanken som er konkurrenter. Begge gir lån mot pant i fast eiendom med både fast og flytende rente. Alle statsbankene, bortsett fra Postbanken og Kommunalbanken, finansieres ved lån fra staten. I tillegg til de ovennevnte konkurrenter skjer en stor del av kredittilførselen til større foretak og kommuner ved direkte låneopptak i obligasjonsmarkedet og i utenlandske finansinstitusjoner. Publikums kreditt etter kilde % 1994 Forretningsbanker 22,4 Sparebankene 20,7 Statsbankene inkl. Postbanken 19,3 Kredittforetak 6,0 Finansieringsselskaper 2,3 Forsikringsselskaper 7,1 Obligasjonsmarkedet 7,1 Markedslån 0,4 Lån fra utlandet 14,7 Kreditt i alt 100,0 Kilde: Norges Bank Kredittforetak og hypotekbanker (les BNbank) er som oftest spesialisert innenfor langsiktige lån mot pant i fast eiendom. Tradisjonelt har dette vært lån med lang rentebindingstid Dreiningen i avkastningskurven de siste årene har medført at renter med lang bindingstid nå er høyere enn de korte rentene. Dette bidrar antagelig til å forklare 4

5 hvorfor kredittforetakene har redusert sin andel av publikums kreditt de siste årene. I tillegg er låneporteføljer til en viss grad blitt flyttet ut av kredittforetak i forbindelse med oppkjøp og fusjoner. BNbanks omdanning fra kredittforetak til forretningsbank i 1992 har også redusert kredittforetakenes relative andel av kredittmarkedet. BNbanks andel av det samlede norske kredittmarked på 875 milliarder kroner, utgjør 2,3 prosent. Innskuddsmarkedet Publikums finansielle fordringer % 1994 Bankinnskudd 30,6 Obligasjoner 3,7 Sertifikater 1,0 Aksjer 15,8 Andeler i verdipapirfond 2,2 Grunnfondsbevis 0,2 Markedslån 0,2 Forsikringskrav 20,4 Andre fordringer 25,9 Totale fordringer 100,0 Kilde: Norges Bank I innskuddsmarkedet har forretnings- og sparebankene samt Postbanken enerett til å motta innskudd fra en ubestemt krets av innskytere. Det har vært små endringer i markedsandeler mellom disse de siste årene. De senere år har verdipapirfondene gitt bankene økt konkurranse. Dette gjelder særlig obligasjons- og pengemarkedsfond. Uavhengige undersøkelser har vist at BNkontoens vilkår er konkurransedyktig med avkastningen i pengemarkedsfond. Forsikringsselskapene har også i noen grad produkter som konkurrerer med bankinnskudd. BNbanks andel av det samlede norske innskuddsmarked på 483 milliarder kroner, utgjør 1,3 prosent. Obligasjonsmarkedet Innlån via obligasjonsmarkedet var tidligere forbeholdt kredittforetakene. Liberaliseringen av det norske finansmarkedet innebar bl.a. at også banker fikk adgang til slik finansiering. Dette fremmet bankenes mulighet til å tilby fastrentelån på linje med kredittforetakene, og har medført en bransjeglidning mellom banker og kredittforetak slik at de nå har større konkurranseflate. BNbanks andel av det samlede norske obligasjonsmarked på 317 milliarder kroner, utgjør fem prosent. Obligasjonsgjeld fordelt på utsteder % 1995 Stat og statsgaranterte 44 Fylker og kommuner 14 Bank og forsikring 17 Kredittforetak 16 Handel og industri 7 Øvrige 2 Total 100 Kilde: VPS Rentemarginen % Utvikling i bankenes rentemargin Kilde: Norges Bank Bankenes rentemargin har vært fallende de siste årene og spredningen i rentemarginen mellom enkeltbanker er blitt mindre. Dette indikerer sterk konkurranse i innskudds- og utlånsmarkedene. BNbanks rentemargin har også vært fallende de senere år, men på grunn av at banken konkurrerer innenfor lavrisikosegmentet på utlånssiden, er nivået på rentemarginen lavere og endringene mindre. Bankenes resultatutvikling Som nedenforstående illustrasjoner viser, kjennetegnes BNbank av stabile resultater, begrensede tap og lave kostnader. For andre banker er situasjonen at regnskapstallene varierer mye mer over tid. Driftsresultat før tap i prosent av GFK % 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 BNbank 1987 = Forretningsbanker 0, % Driftskostnader i prosent av GFK BNbank Forretningsbanker Tap i prosent av utlån BNbank Forretningsbanker 5

6 Styrets beretning Oppsummering av 1995 BNbank oppnådde et årsoverskudd på 95 millioner kroner, som tilsvarer 9,73 kroner i fortjeneste pr. aksje i Styret foreslår at det deles ut et utbytte på 10 kroner pr. aksje. Innskudd på BNkonto fortsatte å vokse og banken reduserte ytterligere sin avhengighet av verdipapirmarkedet som finansieringskilde, i tråd med målsettingen. Den harde konkurransen og stor differanse mellom korte og lange renter medførte redusert utlånsvolum i Banken avtalte salg av det heleide datterselskapet BNforvaltning til Fokus Bank på slutten av Økonomisk utvikling Resultat Bankens driftsresultat etter tap på utlån ble 132 millioner kroner, mot 228 millioner kroner i Hovedårsaken til resultatutviklingen er reduksjonen i netto renteinntekter. Netto renteinntekter ble 232 millioner kroner mot 334 millioner kroner i Reduksjonen skyldes i hovedsak tre forhold. Den viktigste årsaken er lavere avkastning på bankens egenkapital. I forbindelse med en større regulering av fastrentelån sommeren 1994, ble egenkapitalen sammen med andre frie midler frigjort og replassert i det korte markedet til vesentlig lavere avkastning enn det som ble oppnådd tidligere. Egenkapitalen har vært plassert kort i 1995 og synkende korte renter har medført stadig lavere avkastning på bankens egenkapital. Nivået på netto renteinntekter for 1995 er også påvirket av at avdragsstrukturen på bankens utlån innenfor korte tidsbånd ikke har vært fullstendig tilpasset på innlånssiden. På grunn av den kraftige rentenedgangen i 1993, har dette hatt langtidseffekter som i perioder har påvirket nivået på netto renteinntekter, for 1995 i ugunstig retning. Hard konkurranse i pantelånsmarkedet har også medført noe reduserte marginer både på nye lån og på en stadig større del av fastrenteporteføljen etter hvert som denne har kommet til renteregulering. Verdipapirresultatet ble forbedret sammenlignet med 1994, selv om det ble et netto kurstap på åtte millioner kroner i Kurstapene som særlig oppstod i siste kvartal, er av teknisk karakter og skyldes handel i obligasjoner med høy kupongrente og kort gjenværende løpetid. Andre driftsinntekter ble redusert som følge av lavere forretningsførerhonorar fra Den Nordenfjelske Bykredittforening. Kostnadene forbundet med driften av banken i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) var henholdsvis 0,48 prosent og 0,42 prosent i 1995 og Andre driftskostnader økte med 11 millioner kroner som følge av høyere sikringsfondsavgift og større omfang av markedsføringsaktiviteter. Fortsatt er reglene for beregning av sikringsfondsavgift den enkeltfaktor som betyr mest for kostnadsnivået i banken, idet denne avgiften alene utgjør 31 prosent av bankens ordinære driftskostnader. Eksklusive denne avgiften ville kostnadsfaktoren vært 0,33 prosent i Markedsføringskostnadene har økt som følge av kampanjer for å øke kjennskapen til banken og dens tjenester. Personalkostnadene ble på samme nivå som i 1994, etter å ha vist økning hvert av de foregående år. Dette er oppnådd på tross av stadig mer salgsrettet virksomhet. Økende andel av lån med flytende rente og høyere omløpshastighet i kundemassen, har i tillegg medført økt ressursbruk 6

7 på grunn av behovet for tettere kundekontakt og økt oppfølging fra bankens side. Banken avtalte salg av det heleide datterselskapet BNforvaltning til Fokus Bank på slutten av 1995, og fikk med dette et regnskapsmessig tap på fire millioner kroner i Det ble netto inntektsført 14 millioner kroner under tap på utlån, mot seks millioner kroner i Fortsatt god gjeldsbetjeningsevne hos låntakerne, høy kvalitet i utlånsporteføljen og et sterkt eiendomsmarked, har gjort at banken har større tilbakeføringer av tidligere tapsavsetninger enn nye tap. Inntrykket av en positiv tapsog misligholdsutvikling forsterkes av at misligholdsmassen er mer enn halvert de siste to årene. Bankens årsoverskudd ble 95 millioner kroner etter en skattekostnad på 37 millioner kroner. Balanse og soliditet Forvaltningskapitalen ble redusert med millioner kroner i 1995 og var millioner kroner ved utgangen av året. Den lavere forvaltningskapitalen skyldes hovedsakelig redusert utlånsvolum. Banken hadde en kapitaldekning på 12,1 prosent ved utgangen av 1995, basert på en risikovektet balanse på millioner kroner og en ansvarlig kapital på millioner kroner. Kjernekapitaldekningen var 11,7 prosent på samme tidspunkt. Banken reduserte sin ansvarlige kapital i desember 1995 ved å benytte seg av retten til å innfri ett ansvarlig lån på 300 millioner kroner. Bankens soliditet, hensett den lave risiko som ligger i bankens virksomhet og forventet utlånsutvikling, anses å være betryggende også etter innfrielsen av det ansvarlige lånet. Utbyttepolitikk og resultatdisponering Utdelingsforhold på 103 prosent En av målsettingene i bankens aksjonærpolitikk, er at aksjonærene bør gis et årlig utbytte som skal stå i et rimelig forhold til bankens driftsresultat og økonomiske stilling. Bankens virksomhet er kjennetegnet av lav risiko og betryggende soliditet, samtidig som utsiktene for vesentlig lønnsom utlånsvekst på kort sikt synes begrensede. Den økonomiske situasjonen for banken tilsier på denne bakgrunn ikke behov for ytterligere styrking av kjernekapitalen og styret foreslår å utdele hele årsoverskuddet til aksjonærene. Overføringer og disponering av årsoverskuddet blir: Millioner kroner Utbytte (10 kroner pr. aksje) 98 Overført fra reservefond -145 Overført til disposisjonsfond 159 Overført fra tilbakeføringsfond -17 Sum Utbytte/utdelingsforhold Utbytte/aksje (kr) Utdelingsforhold (%) Utbytte i kr Utdelingsforhold Virksomhetsområdene BNforvaltning ble etablert i 1994 for å komplettere bankens øvrige spareprodukter. Markedet for sparing i aksje- og obligasjonsfond har siden etableringen av selskapet ikke vist den forventede utvikling Resultatene i selskapet har derfor ikke vært tilfredsstillende og fortsatt eie ville krevd betydelig ressursinnsats fra banken. Dette, sammen med en økt intern fokusering på bankens sentrale produkter innskudd og pantelån gjorde at banken vedtok å selge forvaltningsselskapet. Fokus Bank har kjøpt BNforvaltning og vil formelt overta aksjene når konsesjon foreligger. Innlån Renteutviklingen i Norge påvirkes av forholdene i utlandet, spesielt i Tyskland. De lange rentene har gjennomgående vært fallende både i Tyskland og USA i 1995 og dette gjorde seg også gjeldende i Norge. Renten på norske tiårs statsobligasjoner har gått betydelig ned og var 6,4 prosent ved utgangen av 1995, eller 1,7 prosentpoeng lavere enn ved inngangen til året. Internasjonalt har også de korte rentene vist en fallende tendens i De norske pengemarkedsrentene har ikke fulgt denne utviklingen fullt ut og rentedifferansen mot Tyskland har økt. Dette har trolig sammenheng med at Norge befinner seg i en annen konjunkturfase enn det øvrige Europa og dermed har hatt mindre behov for ytterligere pengepolitisk stimulans. Forskjellen mellom korte og lange renter er redusert gjennom Differansen mellom BNkonto-renten og markedsrenten på bankens obligasjonslån med forfall i 2002, var 1,6 prosentpoeng ved utgangen av 1995, mot 3,2 prosentpoeng ved inngangen til året. Rentedifferansen mellom obligasjoner utstedt av BNbank og Den Norske Stat har variert mellom 0,4 og 0,7 prosentpoeng i

8 Bankens netto rentebærende gjeld er redusert med en milliard kroner i løpet av Innskuddene har økt, mens verdipapirgjelden er vesentlig redusert siden begynnelsen av året. Innskudd fra kunder utgjorde 29 prosent av rentebærende gjeld pr. 31. desember 1995, mot 22 prosent ved forrige årsskifte. Tilsvarende andeler for verdipapirgjelden var 68 prosent og 75 prosent. 100 % Rentebærende gjeld Innskudd fra kunder Lån og innskudd fra finansinstitusjoner Lån opptatt ved utstedelse av verdipapirer Bedret innskuddsdekning illustreres også ved at innskudd på BNkonto utgjorde 87 prosent av lån med flytende rente ved utgangen av 1995, en økning på 11 prosentpoeng siden 31. desember Utlån Den totale kredittveksten i 1995, målt ved utviklingen i publikums innenlandske bruttogjeld, var fem prosent i 1995, mens veksten i bankutlånene var ti prosent. BNbank opplevde en reduksjon i utlånsvolumet på 905 millioner kroner eller fire prosent i Rentereguleringene i november/desember hvor en femdel av utlånsmassen ble renteregulert, medførte alene 650 millioner kroner i ekstraordinære innfrielser og avdrag. Et innfrielsesomfang i denne størrelsesorden er i samsvar med erfaringene fra de siste års reguleringer av fastrentelån. Årsaken er hovedsakelig skarp konkurranse og låntakernes økende evne og vilje til å nedbetale gjeld. Konkurransesituasjonen i pantelånsmarkedet gjør at marginene på engasjementer til de beste kundene i enkelte tilfeller har kommet ned på nivåer som vanskelig kan aksepteres av banken ut fra inntjeningshensyn. BNbank har derfor bevisst avstått fra å ta de mest marginalt prisede utlånene. mrd. kr Næring Bolig Brutto utlån Det er særlig boliglånsmassen inkl. borettslag som har blitt redusert, slik at disse lånene utgjør 38 prosent av totale utlån pr. 31. desember 1995, mot 40 prosent ett år tidligere. Tilsvarende tall for næringslån var henholdsvis 61 prosent og 59 prosent. Mens de fleste boliglånskundene fortsatt velger flytende rente, er det en tendens til at flere næringslånskunder velger fast rente, riktignok med kort rentebinding. 58 prosent av boliglånsmassen hadde flytende rente pr. 31. desember 1995 og bare 13 prosent av næringslånsmassen. Arbeidsmiljø og organisasjon Banken hadde 104 årsverk engasjert ved utgangen av 1995 og 102 årsverk gjennomsnittlig engasjert i Samarbeidet mellom ledelse og de ansatte er godt. Det har vært avholdt fire møter i arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget som består av representanter fra bankens ledelse og funksjonærforening. Styret vurderer arbeidsmiljøet i banken som godt. Styret og tillitsvalgte Styreformann Harald Arnkværn har meddelt banken at han fratrer sitt verv for å tiltre som ny styreformann i Christiania Bank og Kreditkasse. Ny styreformann velges på representantskapsmøte 19. mars For fullstendig oversikt over tillitsvalgte og deres aksjeinnehav vises til sidene

9 Fremtidsutsikter Det norske finansmarkedet er preget av betydelig overkapasitet. Konkurransen i pantelånsmarkedet vil derfor være sterk, men styret legger til grunn at marginene i de markedssegmenter banken opererer i, ikke i vesentlig grad svekkes ytterligere. I denne situasjonen vil BNbank arbeide for å øke lojaliteten til eksisterende kunder samtidig som nye kunder skal tiltrekkes ved ytterligere markedsføring av bankens konkurransedyktige vilkår. Til tross for nye aktører og skjerpet konkurranse i innskuddsmarkedet, antas BNkontoens gode markedsposisjon å vedvare i 1996 og således bidra til ytterligere ønsket vekst i kundeinnskudd. Selv om innskudd fra kunder er et satsningsområde, vil verdipapirmarkedet enda en tid være bankens viktigste finansieringskilde. Driftskostnadene, eksklusive avgift til Forretningsbankenes Sikringsfond, ventes å bli på samme nivå som i Banklovkommisjonen avga innstilling angående fremtidig sikringsfondsordning på slutten av Av vesentlig økonomisk betydning for banken er nye regler for beregning av sikringsfondsavgift. Kommisjonen avga delt innstilling på dette punkt, men lovforslaget vil uansett redusere sikringsfondsavgiften for banken. Anvendt på 1995-tallene ville sikringsfondsavgiften etter flertallets innstilling blitt redusert med ca. 20 millioner kroner. Det antas at et lovforslag vil bli fremmet og behandlet av Stortinget våren 1996, men både dette og iverksettelsestidspunktet er usikkert. Driftsresultat før tap på utlån forventes å ligge på et noe høyere nivå enn i Dette forklares hovedsakelig av at bankens innlån er bedre tilpasset utlånsporteføljen etter betydelige rentereguleringer i november/desember Bankens driftskonsept med lave kostnader og lav risiko i all sin virksomhet, ligger fast. Styret forventer at dette sammen med arbeidet for å øke kjennskapen til banken og dens tjenester, over tid vil resultere i økende forretningsvolum og dermed bedret inntjening. Trondheim, 22. februar 1996 Harald Arnkværn Torvall Lind Johan Solbu Braaten (formann) (nestformann) Thor Arne Falkanger Elisabeth L. Hagen Erik Reime Reinertsen Frode Hassel (adm. dir.) 9

10 Millioner kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto kursgevinster/-tap(-) på verdipapirer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn, honorarer og andre personalkostnader 6,7,8, Andre driftskostnader 10, Tap ved salg av datterselskap Sum andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Skattekostnad Årsoverskudd Overføringer og disponering av overskudd: Resultatregnskap Konsernbidrag til datterselskap Utbytte Overført fra(-)/til reservefond Overført til disposisjonsfond Overført fra tilbakeføringsfond Sum overføringer og disponeringer

11 Balanse pr Millioner kroner Note Eiendeler Kontanter, innskudd på postgiro og i Norges Bank Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Innskudd i og utlån til norske finansinstitusjoner Sum innskudd og kortsiktige plasseringer Brutto utlån Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån Andre fordringer Overtatte eiendommer Anleggsmidler 19, Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Lån og innskudd fra finansinstitusjoner Innskudd fra kunder Lån opptatt ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Aksjekapital Fond Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Pantstillelser og garantiansvar 31 Renteinstrumenter, valutabalanse og betingede utfall 28,29,30 Trondheim, 22. februar 1996 Harald Arnkværn Torvall Lind Johan Solbu Braaten (formann) (nestformann) Thor Arne Falkanger Elisabeth L. Hagen Erik Reime Reinertsen Frode Hassel (adm. dir.) 11

12 Kontantstrømanalyse Årsrapport 1995 Millioner kroner Drift: Rente- og provisjonsinnbetalinger Renteutbetalinger Andre driftsinnbetalinger Andre driftsutbetalinger Inngått på tidligere avskrevne fordringer Betalte skatter Netto kontantstrøm fra driften Utlåns-/innlånsvirksomhet: Økning(-)/reduksjon i innskudd i og utlån til norske finansinstitusjoner Økning/reduksjon(-) i lån og innskudd fra finansinstitusjoner Økning(-)/reduksjon i utlån Økning(-)/reduksjon i overtatte eiendommer Økning/reduksjon(-) i innskudd fra kunder Økning/reduksjon(-) i lån opptatt ved utstedelse av verdipapirer Økning(-)/reduksjon i andre fordringer Økning/reduksjon(-) i annen gjeld Netto kontantstrøm fra utlåns-/innlånsvirksomheten Økning/reduksjon(-) i ansvarlig lånekapital Investering i anleggsmidler: Investering i varige driftsmidler Økning(-)/reduksjon i øvrige anleggsmidler Netto kontantstrøm fra investering i anleggsmidler Netto endring i kontanter og kortsiktige plasseringer i verdipapirer Kontanter og kortsiktige plasseringer i verdipapirer pr Kontanter og kortsiktige plasseringer i verdipapirer pr

13 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper 1 Generelt Årsregnskapet utarbeides i henhold til forskrifter gitt av Kredittilsynet og god regnskapsskikk. I forhold til 1994 er det ikke foretatt endringer i regnskapsprinsipper. Konsernregnskap Det er ikke satt opp konsernregnskap i Eneste datterselskap med aktivitet i 1995, Bolig- og Næringsbanken Forvaltning AS, ble avtalt solgt til Fokus Bank i slutten av 1995 og det er helt uvesentlig forskjell i resultatregnskapet for banken og konsernet. Det vises til note 33 med hensyn til forskjell i regnskapsmessig presentasjon av konsernets og bankens resultatregnskap. Tapet ved salget vises som egen linje under bankens driftskostnader. Det er fortsatt ingen aktivitet i de gjenværende heleide datterselskapene Bolig- og Næringsbanken Invest AS og Bolig- og Næringskreditt AS. Alle tall i årsrapporten refererer seg til banken. Inntekts- og kostnadsføring Generelt gjelder at periodisering av renteinntekter på langsiktige eiendeler skal reflektere den effektive avkastning på eiendelen ved kontraktsinngåelse. Tilsvarende gjelder renteutgifter og gjeld. Underkurs ved utbetaling og overkurs ved innfrielse av utlån samt over-/underkurs på innlån, resultatføres som en justering til renteinntekt/-kostnad etter følgende prinsipp: For lån med regulerbar rente periodiseres over-/underkursen frem til første rentereguleringstidspunkt. For lån med fast rente periodiseres over-/underkursen frem til forfallsdato. Over-/underkurs ved oppkjøp av egne obligasjoner/sertifikater for refinansieringsformål, periodiseres på samme måte som over-/underkurs på innlån beskrevet i foregående avsnitt. Det foretas ikke periodisering av over-/underkurs for egne obligasjoner som inngår i markedspleie. Inntekter fra gebyrer, provisjoner o.l. som overstiger de direkte kostnadene ved opprettelse/endring av utlånsengasjement, blir planmessig inntektsført frem til første rentereguleringstidspunkt. Andre provisjoner og gebyrer resultatføres etter som de opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Inntektsføring av renter på tapsutsatte engasjementer er omtalt under avsnittet om tap og avsetninger for tap på utlån. Sikringsbokføring Sikringsbokføring anvendes som et ledd i bankens generelle målsetting om at regnskapet skal reflektere de underliggende økonomiske realiteter av alle transaksjoner. Sikringsbokføring benyttes når det foretas transaksjoner hvor intensjonen er å oppnå økonomisk sikring av tidligere eller fremtidige transaksjoner. Dette sikrer at endringer i verdien på den sikrede post (sikringsobjektet) og sikringsinstrumentet blir bokført i samme periode. Banken stiller følgende krav for å benytte sikringsbokføring: 1) Sikringsobjektet kan identifiseres og innebærer ved endringer i markedsverdi en risiko for banken. 2) Sikringsobjektet identifiseres som sikret ved etablering av sikringsinstrumentet eller ved beslutning om sikring. 3) Det er sannsynlig at verdiendringer på sikringsinstrumentet og sikringsobjektet har en høy grad av korrelasjon, slik at den økonomiske risiko i vesentlig grad reduseres. Sikringen oppløses dersom kravene ikke lenger er oppfylt eller dersom sikringsobjektet eller -instrumentet avhendes. Dersom korrelasjonskriteriet ikke lenger er oppfylt eller sikringsinstrumentet selges, vil resultateffekten av sikringsinstrumentet frem til oppløsningstidspunktet behandles som om sikringen ikke var oppløst. Avhendes sikringsobjektet vil resultateffekten av både objektet og sikringsinstrumentet resultatføres på oppløsningstidspunktet, det første som realisert og det siste som urealisert. Valuta Balanseposter i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter bankenes midtkurser for valuta på balansedagen. Valutapostene er i det vesentlige sikret ved tilsvarende poster på motsatt side i balansen eller ved instrumenter utenfor balansen. Inntekter og kostnader i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etter kursene på transaksjonstidspunktet. Rente- og valutainstrumenter utenfor balansen Rente- og valutainstrumenter utenfor balansen er avtaler som inngås for å sikre fremtidige rentevilkår eller motvirke effekten av kurssvingninger. Renteinstrumenter benyttes i sikrings- og handelsøyemed, mens valutainstrumenter kun benyttes som sikringsinstrumenter. Klassifisering som sikring eller handel avgjøres ved avtaleinngåelsen ut fra intensjonen med transaksjonen. Den regnskapsmessige behandling avgjøres av denne klassifikasjonen. Inntekter og utgifter vedrørende sikringsinstrumentene og de tilhørende sikringsobjekter periodiseres og grupperes på samme måte, mens 13

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95 Innhold og Prospekt 95 Presentasjon av BNbank... 2 Styrets beretning... 6 Resultatregnskap... 10 Balanse... 11 Kontantstrømanalyse... 12 Noter til regnskapet... 13 5-års oversikt over regnskaps-/nøkkeltall...

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer

BNbanks forretningsstrategi

BNbanks forretningsstrategi Årsrapport 1999 BNbanks forretningsstrategi Det overordnede mål for konsernets samlede virksomhet er å oppnå best mulig avkastning på egenkapitalen innenfor egen forretningsidé, gjeldende lovverk og andre

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS å r s r a p p o r t 2008 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap...12 Balanse...12 Endring i egenkapital...13 Kontantstrømoppstilling...13 Noter 1 Regnskapsprinsipper... 14 2 Renteinntekter

Detaljer

Dette er Sparebanken Rogaland

Dette er Sparebanken Rogaland Dette er Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland er regionens ledende bank med 57 kontorer i 26 kommuner fra Ølen i Hordaland til Flekkefjord i Vest-Agder. Banken består av 39 tidligere lokale sparebanker

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 1999

Årsberetning og regnskap 1999 Årsberetning og regnskap 1999 Selskapets navn er Kommunalbanken AS Trykk på tittelen i innholdsfortegnelsen, for å gå direkte til ønsket side. INNHOLD Dette er Kommunalbanken Analytisk tallmateriale Årsberetning

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS 3 Innhold Side Kort presentasjon 4 Rammebetingelser..... 4 Konkurranseforhold. 5 Utlån.. 5 Innlånsvirksomheten... 6 Kapitalforvaltningen..

Detaljer

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 (BELØP I MILL KRONER) nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 fra resultatregnskapet 932 1 019 1 030 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1 038 1 021 932 223 122 317 Sum

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 createurene.no Foto: Rino Larsen/Studio Oscar/Terra-Gruppen Årsrapport 2004 Banken der du treffer mennesker Å bygge en

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsmelding for 2002 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2011 Jernbanepersonalets Sparebank STYRETS BERETNING FOR 2011 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Årsberetning 2012 Bien Sparebank AS

Årsberetning 2012 Bien Sparebank AS Årsberetning 2012 Bien Sparebank AS BIEN SPAREBANK AS ÅRSBERETNING 2012 1885-2012 127 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian K. Angell, banksjef

Detaljer

Årsregnskap 2007. Nøtterø Sparebank

Årsregnskap 2007. Nøtterø Sparebank Årsregnskap 2007 Nøtterø Sparebank STYRETS ÅRSBERETNING Norsk økonomi opplevde sterkt vekst gjennom 2007. De tre første kvartalene av året viste en volumøkning i bruttonasjonalprodukt for fastlands-norge

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4. Fokus Bank, Årsrapport 2004, side 1/44

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4. Fokus Bank, Årsrapport 2004, side 1/44 Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 Fokus Bank, Årsrapport, side 1/44 ÅRSRAPPORT - I KORTE TREKK Fokus Bank-konsernet har gjennom året erfart en tiltakende forretningsmessig aktivitet. - Utlånsvekst på 19 prosent

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer