SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal august Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1"

Transkript

1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2. kvartal august 2012 Side 1

2 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and potential financial performance. Although SpareBank 1 SR-Bank believes that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, no assurance can be given that such expectations will prove to have been correct. Accordingly, results could differ materially from those set out in the forward-looking statements as a result of various factors. Important factors that may cause such a difference for SpareBank 1 SR-Bank include, but are not limited to: (i) the macroeconomic development, (ii) change in the competitive climate, (iii) change in the regulatory environment and other government actions and (iv) change in interest rate and foreign exchange rate levels. This presentation does not imply that SpareBank 1 SR-Bank has undertaken to revise these forward-looking statements, beyond what is required by applicable law or applicable stock exchange regulations if and when circumstances arise that will lead to changes compared to the date when these statements were provided. Side 2

3 Hovedtrekk Resultat før skatt hittil i år ble 798 mill kr (752 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt på 12,3 % (11,9 %) Resultat før skatt for 2. kvartal ble 405 mill kr (416 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt på 11,8 % (12,6 %) Utlånsvekst på 9,3 % og innskuddsvekst på 9,7 % siste 12 måneder Økte utlånsmarginer innskuddsmarginer under press Betydelig styrket inntjening fra inn- og utlånsaktiviteten Netto renteinntekter tillagt provisjoner og resultatbidrag fra kredittforetakene øker med 8,4 % fra første kvartal Lave nedskrivninger på utlån - stabilt nivå av misligholdte og tapsutsatte lån Uro i finansmarkedene påvirker avkastning på finansielle investeringer negativt Kjernekapitaldekning på 11,4 % - vellykket aksjeemisjon gjennomført Egenkapitalen styrket med 1,52 mrd kr gjennom fortrinnsrettsemisjon og rettet emisjon mot konsernets ansatte i 2. kvartal Side 3

4 Nøkkeltall Egenkapitalavkastning Kjernekapitaldekning 12,6 % 13,9 % 12,9 % 11,8 % 10,0 % 9,6 % 10,6 % 10,5 % 11,4 % 7,2 % 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 12 Innskuddsdekning Resultat pr aksje i kr 60,2 % 61,9 % 63,2 % 66,8 % 67,6 % 1,51 1,73 1,58 1,19 0,86 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 12 Side 4

5 Utsikter Høy oljepris, store nye oljefunn, lav arbeidsledighet og økende boligbygging i bankens kjerneområde. God kredittkvalitet og lavt mislighold; venter fortsatt lave tap og nedskrivninger. Ser mulighet for nye forretninger med solide kunder, i markeder med tilfredsstillende marginer. Vedvarende og til dels tiltagende internasjonal usikkerhet kan gi mulige negative konsekvenser også for norsk økonomi. Nye reguleringer, blant annet i form av strengere krav til kapital og finansiering, kan medføre et behov for en mindre kapitalintensiv vekst framover enn det som har vært vanlig de siste årene. Fokus på effektiv drift og diversifiserte inntekter fra mange produkt- og tjenesteområder gjør imidlertid konsernet mindre avhengig av netto renteinntekter. God likviditet og inndekning av det vesentlige av refinansieringsbehovet for året allerede i første halvår. Gjennomført kapitalinnhenting styrker konsernets evne til fortsatt å møte kundenes finansieringsbehov på en offensiv måte. Side 5

6 Resultatutvikling kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. Konsernregnskap (mill kr) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto avk. på finansielle investeringer Sum inntekter Sum driftskostnader Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på utlån og garantier Resultat før skatt Skattekostnad Ordinært resultat Side 6

7 Nøkkeltall kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv Egenkapitalavkastning etter skatt (%) 12,3 11,9 11,8 12,9 13,9 7,2 12,6 Rentenetto (%) 1,21 1,28 1,22 1,21 1,34 1,35 1,28 Nedskrivninger i % av brutto utlån 0,13 0,12 0,13 0,13 0,18 0,11 0,05 -inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 0,09 0,09 0,09 0,09 0,12 0,08 0,04 Misligholdte og andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 1,31 1,22 1,31 1,33 1,10 1,25 1,22 -inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 0,90 0,94 0,90 0,89 0,76 0,90 0,94 Kostnadsprosent 51,5 50,8 50,1 52,8 38,1 62,0 48,0 Brutto utlånsvekst, inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt (%) 9,3 14,5 9,3 10,3 11,2 15,6 14,5 Innskuddsvekst (%) 9,7 15,8 9,7 7,1 5,4 15,5 15,8 Forvaltningskapital (mrd kr) Utlånsportefølje i SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt (mrd kr) Resultat pr aksje (kr) 2,42 * 2,83 1,19 * 1,58 1,73 0,86 1,51 Bokført egenkapital pr aksje (kr) 44,8 48,5 44,8 49,1 48,8 47,7 48,5 Antall utstedte aksjer (mill) * Resultat pr aksje pr og for 2. kv. 12 er beregnet på nytt antall aksjer etter emisjon juni Side 7

8 Mill kr Konsernets inntektsprofil kv kv kv kv kv. 12 Netto renteinntekter Provisjonsinntekter SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt Resultatandeler SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt Netto provisjons- og andre inntekter Side 8

9 Utlån og innskuddsmarginer Utlånsmarginer 2,09% 1,93% 1,96% 1,97% 2,00% 1,99% 1,96% 2,13% 2,28% 1,32% 1,22% 1,26% 1,19% 1,06% 1,02% 0,99% 1,39% 1,64% 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv 12 Bedriftsmarkedet Personmarkedet Innskuddsmarginer 0,44% 0,63% 0,56% 0,50% 0,59% 0,65% 0,69% 0,16% 0,27% 0,24% 0,08% 0,05% 0,08% 0,14% 0,06% 0,25% 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv 12-0,03% -0,16% Bedriftsmarkedet Personmarkedet Definisjon: Snitt kunderente minus 3 mnd glidende gjennomsnitt av 3 mnd NIBOR. Utlånsmarginer inkluderer porteføljer i SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt Side 9

10 Mill kr Mill kr Utlånsvolum og 12 måneders vekst Bedriftsmarked ,8 % 2. kv. 10 0,3 % 3. kv. 10 2,9 % 4. kv. 10 4,8 % 1. kv ,1 % 2. kv ,1 % 11,8 % 3. kv kv. 11 8,9 % 1. kv. 12 7,2 % 2. kv % 10% 5% 0% -5% Volum 12 mnd vekst % Personmarked ,1 % 17,1 % 17,2 % 17,1 % ,1 % 12,3 % 12,0 % 10,7 % 9,8 % 15% 10% % 0 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 12 0% Volum 12 mnd vekst % * Inkluderer utlån i SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt Side 10

11 Utlånsportefølje pr Jord- og skogbruk + fiske: 2,8 (2,8) Industri/kraft- og vannforsyn./bygg og anlegg: 4,0 (6,3) Varehandel, hotell og restaurant: 2,0 (2,0) Shipping: 1,4 (1,3) Offshore/olje og gass: 4,7 (5,1) Personkunder: 32,1 (39,4) Eiendomsdrift: 15,3 (14,5) Sum Personkunder: 63,5 (62,5) Alle tall i %. Tall pr i parentes. Utlån før individuelle nedskrivninger, nominelle beløp, og ekskl. ufordelte opptjente renter. Sektorfordeling i hht standardinndeling fra SSB. Boliglån i SB1 Boligkreditt: 31,4 (23,1) Tjenesteytende virksomhet: 4,9 (4,6) Offentlig forvaltning: 1,4 (0,8) Side 11

12 Lav eksponering mot shippingsegmentet Utlån til konvensjonell shipping er lav og utgjør 1,4 % av totale utlån Utlån til offshoresektoren utgjør 4,7 % av totale utlån Produkttank; 8,1% Seismikk; 7,1 % Tørrlast ; 4,7 % Gass; 3,3 % Annet; 3,4 % Summen av utlån, utrukne rammer og garantier til disse sektorene utgjør 10,8 mrd kr. 19 % av eksponeringen er mot konvensjonell shipping 81 % av eksponeringen er mot offshoresektoren Rigg; 19,4 % Offshore Service Vessels ; 54,1 % Sektorfordeling i hht standardinndeling fra SSB. Side 12

13 Belåningsgrad boliglån Ca 2,4 % av eksponeringen overstiger 85 % av sikkerhetsverdiene. For nye kunder oppdateres markedsverdi på panteobjektet første gang tre år etter innvilgelse. Etter tre år oppdateres markedsverdien månedlig. 100% 90% 80% 70% 93,3 % 69,9 % Belåningsgrad - boliglån 60% 50% 40% 30% 20% 18,9 % Beregningen av LTV tar utgangspunkt i sikkerhetenes markedsverdi. Ved saldofordelt LTV gjelder at for lån som overstiger 70 % av sikkerhetens markedsverdi, fordeles det overskytende på de øvrige intervallene. Ved totalfordelt LTV tilordnes hele det aktuelle lånet til ett og samme intervall. Tallene inkluderer portefølje i SB1 Boligkreditt. 10% 0% 4,3 % 7,0 % 1,0 % 1,4 % 4,1 % Under 70 % % % Over 100 % Saldofordelt LTV Totalfordelt LTV Side 13

14 Mill kr Mill kr Innskuddsvolum og 12 måneders vekst Bedriftsmarked ,7 % 3,3 % 13,3 % 20,1 % 19,5 % 16,0 % 3,0 % 2,5 % 6,6 % 20% 15% 10% 5% 0 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 12 0% Volum 12 mnd vekst % Personmarked ,3 % 5,1 % 13,6 % 13,9 % 13,7 % 15,1 % 9,6 % 11,3 % 10,0 % 20% 15% 10% 5% 0 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 12 0% Volum 12 mnd vekst % Side 14

15 Netto provisjons- og andre inntekter kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. Beløp i mill kr Betalingsformidling Sparing/plassering Forsikring Provisjonsinntekter EiendomsMegler Garantiprovisjon Tilrettelegging/kundehonorar Øvrige Netto provisjons- og andre inntekter ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt Provisjonsinntekter SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt Netto provisjons- og andre inntekter inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt Side 15

16 Netto avkastning på finansielle investeringer kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. Beløp i mill kr Utbytte Inntekter av eierinteresser Kursgevinst/tap verdipapir herav kursendring aksjer og egenkapitalbevis herav kursendring sertifikat og obligasjoner Kursgevinst/tap valuta/renter herav kursgevinst kunde- og egenhandel herav IFRS-effekter Netto avk. på finansielle investeringer Side 16

17 Resultat datterselskaper Beløp i mill kr EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS Antall omsetninger Resultat før skatt 72,2 35,6 SpareBank 1 SR-Finans AS Forvaltningskapital, mrd kr 5,8 5,1 Resultat før skatt 51,6 41,4 SR-Forvaltning AS Forvaltet kapital, mrd kr 6,1 6,4 Resultat før skatt 11,5 13,2 Øvrige Resultat før skatt 4,8 13,5 Side 17

18 Resultatandel tilknyttede selskaper Beløp i mill kr SpareBank 1 Gruppen AS (19,5 % eierandel) Resultat etter skatt 52,1 48,0 Korrigert resultatbidrag fra ,3 1,9 SpareBank 1 Boligkreditt AS (34,4 % eierandel) Resultat etter skatt 49,1 15,0 SpareBank 1 Næringskreditt AS (30,7 % eierandel) Resultat etter skatt 3,7 3,2 Bank 1 Oslo Akershus AS (19,5 % eierandel) Resultat etter skatt 14,6 9,8 Korrigert resultatbidrag fra ,4-0,4 BN Bank ASA (23,5 % eierandel) Resultat etter skatt 15,6 17,1 Amortisering 4,2 14,6 Øvrige Resultat før skatt - 0,3 Sum tilknyttede selskap Resultat etter skatt 153,0 109,3 Side 18

19 Driftskostnader kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. Mill kr Personalkostnader Engangseffekt, pensjonsføringer Sum personalkostnader IT kostnader Markedsføring Øvrige administrasjonskostnader Sum administrasjonskostnader Avskrivninger Driftskostnader faste eiendommer Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader Totale driftskostnader Side 19

20 Nedskrivning på utlån og garantier kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. Kostnadsførte nedskrivninger (mill kr) Bedriftskunder Personkunder Endring i gruppevise nedskrivninger Sum kostnadsførte nedskrivninger Balanseførte nedskrivninger (mill kr) Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Sum nedskrivninger Side 20

21 Mill kr Prosent Netto nedskrivninger på utlån 0, ,41 0,38 0,38 0, ,32 0,35 0, ,23 0, ,19 0,13 0, ,13 0,09 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00-0,05 Individuelle nedskrivninger Gruppe nedskrivninger Nedskrivning i % av gjennomsnittlig brutto utlån Nedskrivning i % av gjennomsnittlig brutto utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt Side 21

22 Misligholdte og tapsutsatte engasjement Misligholdte engasjement Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdte) Mill kr 0,49% Mill kr 1,26% 1,13% 0,42% 0,42% 0,41% 0,35% 0,31% 348 0,33% 0,34% ,28% 415 0,34% ,81% 0,64% 753 0,72% 0,58% 762 0,69% 0,47% 696 0,82% 0,56% % 26% 30% 33% 32% 23% 31% 35% 41% 39% kv Avsetningsgrad Brutto misligholdte lån Brutto misligholdte lån i % brutto utlån Brutto misligholdte lån i % brutto utlån Inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt kv Avsetningsgrad Tapsutsatte engasjement Tapsutsatte engasjement % brutto utlån Tapsutsatte engasjement % brutto utlån Inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt Brutto misligholdte engasjement mislighold før fradrag av individuelle nedskrivinger. Mislighold over 90 dager. Tapsutsatte engasjement nedskrevne engasjement som ikke er misligholdt, men hvor det foreligger objektive bevis for verdifall som følge av tapshendelser hos debitor som vurderes å redusere utlånets fremtidige kontantstrøm. Side 22

23 Milliarder jul. 12 aug. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 des. 12 jan. 13 feb. 13 mar. 13 apr. 13 mai. 13 jun. 13 Milliarder Markedsfinansiering og likviditetsstyring Forfall neste 12 månedene Meget god likviditet og god tilgang til markedet Utstedt ca. 9,6 mrd kr og kjøpt tilbake ca. 4,3 mrd kr hittil i år 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Netto refinansieringsbehov de neste 12 månedene er 5,5 mrd kr av totalt utestående funding på 41 mrd kr Funding Forfall pr år Egenbeholdning Likviditetsbuffer på 23,1 mrd kr ved utgangen av juni ,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Funding Egenbeholdning Side 23

24 Prosent Soliditet Kjernekapitaldekningen ved utgangen av 2. kvartal 2012 var 11,4 %. 12,7 Ren kjernekapital ved utgangen av 2. kvartal 2012 var 9,2 %. SpareBank 1 SR-Bank har som mål at kjernekapitaldekningen skal være minimum 10 %, mens ren kjernekapitaldekning skal være minimum 9 %. 12,0 10,0 8,0 8,6 10,9 10,0 9,3 9,3 8,3 10,6 11,9 9,2 10,2 11,4 På grunn av overgangsregler kan minstekrav til IRB-kapitaldekning frem til 2015 maksimalt reduseres til 80 % i forhold til Basel I-reglene. 6,0 4,0 2, Ren kjernekapital Ren kjernekapital ekskl. overgangsregler (IRB) Kjernekapitaldekning Kjernekapitaldekning ekskl. overgangsregler (IRB) Side 24

25 Side 25 VEDLEGG

26 SRBANK pr Eierandeler pr : Fra Rogaland, Agder-fylkene og Hordaland: 61,7 % Fra utlandet: 6,2 % 10 største: 55,1 % 20 største: 60,0 % Børskurs 32,10 40,70 57,00 50,00 27,08 Børsverdi (mill kr) Antall eiere pr : Ansatte i konsernet eide 2,2 % ved utgangen av 2. kvartal 2012 Bokført egenkapital pr aksje (inkl utbytte) (konsern) Bokført egenkapital pr aksje (inkl utbytte) (morbank) 44,76 48,75 47,45 42,07 37,23 40,32 42,81 41,80 36,85 32,06 Omsetning i 2. kvartal 2012: 3,5 % av utstedte aksjer. Resultat pr aksje (konsern) 2,42 5,42 6,84 6,88 3,00 Utbytte pr aksje n.a. 1,50 2,75 1,75 0,83 Pris/Resultat pr aksje 6,63 7,51 8,33 7,27 9,03 Pris/Bokført egenkapital (konsern) 0,72 0,83 1,20 1,19 0,73 Pris/Bokført egenkapital (morbank) 0,80 0,95 1,36 1,36 0,84 Side 26

27 20 største aksjonærer pr # Investor Beholdning Prosentandel 1 Sparebankstiftelsen SR-Bank ,2 % 2 Gjensidige Forsikring ASA ,4 % 3 SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad ,4 % 4 Folketrygdfondet ,3 % 5 Odin Norge ,1 % 6 Frank Mohn AS ,1 % 7 Odin Norden ,6 % 8 Skagen Global ,3 % 9 Clipper AS ,9 % 10 JPMorgan Chase Bank, U.K ,8 % 11 SHB Stockholm Clients Account, Sverige ,6 % 12 FLPS, U.S.A ,5 % 13 Olav Stangeland ,5 % 14 Westco AS ,5 % 15 Køhlergruppen AS ,5 % 16 Varma Mutual Pension Insurance, Finland ,5 % 17 Vpf Nordea Norge Verdi ,4 % 18 Tveteraas Finans AS ,4 % 19 Maaseide Promotion AS ,4 % 20 Skagen Global II ,4 % Topp 5 48,4 % Topp 10 55,1 % Topp 20 60,0 % Side 27

28 Rating Long-term debt Moody s A1 Fitch Long-term IDR A- Outlook On review Outlook Stable Outlook Oppdatert 9. mars 2012 Oppdatert 24. februar 2012 Ratinghistorikk AAA/Aaa AA+/Aa1 AA/Aa2 AA-/Aa3 A+/A1 A/A2 A-/A3 BBB/Baa BB/Ba B Moody's Fitch Side 28

29 Mill kr Sparing og plassering - porteføljeutvikling Kapital under forvaltning på 11,6 mrd kr pr Økt fra 11,2 mrd kr pr antall aktive spareavtaler med ca 43,0 mill kr i månedlig nytegning Det vesentlige av kapitalen forvaltes av SR-Forvaltning og ODIN Forvaltning kv kv kv kv kv. 12 ODIN SR-Forvaltning Spareprodukter Liv Eiendomssyndikater Øvrig Side 29

30 NOK mrd Likviditetsportefølje Likviditetsbuffer - overlevelsesevne Obligasjonsporteføljen Obligasjonsinvesteringer Markedsverdi i mill kr % andel Herav bokført iht amortisert kost i mill kr Norsk stat/kommune % 0 Utenlandsk statsgarantert % 0 Bytteordning % OMF % 0 Norsk bank/finans % 75 Utenlandsk bank/finans % 329 Industri % 0 Totalt % Likviditetsbuffer: kontanter, korte plasseringer, trekkrettigheter i Norges Bank (obligasjoner inkl OMF) og boliglån som p.t. er klar til å overføres til kredittforetakene. Forutsatt uendrede innskudd og utlån, og ingen nye innlån i perioden. Side 30

31 Verdipapirinvesteringer Treasuryporteføljen har meget lav risiko Banken har ingen eksponering mot statsgjeld i EUperifere land Total portefølje Risikokategori Rating Markedsverdi mill kr Prosent Total Bytteordning AAA % Veldig lav risiko AAA, AA+, AA og AA % Lav risiko A+, A og A % Moderat risiko BBB+, BBB og BBB % Høy risko BB+, BB og BB % Veldig høy risiko B+ og lavere % Totalt % Likviditetsformål Risikokategori Rating Markedsverdi mill kr Prosent Treasury Bytteordning AAA % Veldig lav risiko AAA, AA+, AA og AA % Lav risiko A+, A og A % Moderat risiko BBB+, BBB og BBB % Høy risko BB+, BB og BB- 0 0 % Veldig høy risiko B+ og lavere 0 0 % Totalt % Tradingformål Risikokategori Risikoprofil - obligasjoner Rating Markedsverdi mill kr Prosent Trading Veldig lav risiko AAA, AA+, AA og AA- 0 0 % Lav risiko A+, A og A- 8 1 % Moderat risiko BBB+, BBB og BBB % Høy risko BB+, BB og BB % Veldig høy risiko B+ og lavere % Totalt % Aksjer /EK-bevis Aksjer & EK-bevis Markedsverdi i mill kr Sandnes Sparebank 41 Statoil ASA 12 Investor AB 12 SpareBank 1 SMN 11 SpareBank 1 Nord-Norge 11 Kongsberg Gruppen ASA 10 Telenor ASA 8 Wilh. Wilhelmsen ASA 8 Transocean ASA 7 Norsk Hydro ASA 7 Austevoll Seafood ASA 6 Prosafe SE 5 Øvrige 37 Sum 174 Side 31

32 Risikoprofil i utlånsporteføljen 91,4 % av utlånseksponeringen er mot lav og laveste risiko. Forventet tap* i denne del av porteføljen er meget begrenset og utgjør 0,04 %. 100% 80% 60% 91,4 % Utlånsporteføljen fordelt på risikogrupper 91,6 % 1,5 % av utlånseksponeringen er mot høy og høyeste risiko. Forventet tap* i denne del av porteføljen utgjør 3,8 %. 68 % av utlånseksponeringen er mot engasjementer som utgjør mindre enn 10 mill kroner. Dette tilsvarer 99 % av antall kunder. 18,7 % av utlånseksponeringen er mot kunder som har en eksponering over 100 mill kroner. Kredittkvaliteten i denne delen av porteføljen er bedre enn i bedriftsmarkedsporteføljen for øvrig. * Forventet tap gjennom en konjunktursyklus. 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 7,1 % 6,3 % 1,5 % 2,0 % Laveste - Lav Middels Høy - Høyeste Andel av utlånseksponering (EAD) jun 2. kv Andel av utlånseksponering (EAD) jun 2. kv Utlånsporteføljen fordelt på engasjementsstørrelse 67,9 % 68,4 % 13,3 % 13,9 % 8,7 % 8,8 % 10,0 % 8,9 % Under 10 mill mill mill Over 250 mill Andel av utlånseksponering (EAD) jun 2. kv Andel av utlånseksponering (EAD) jun 2. kv Side 32

33 Utlånsporteføljen har lav konsentrasjon av store enkeltengasjement SpareBank 1 SR-Bank har ved utgangen av 2. kvartal 2012 til sammen 28 engasjementer med tapspotensial gitt realisasjon over 100 mill kroner. Disse engasjementene utgjør 4,7 % av utlånseksponeringen. 100% 90% 80% 70% 83,7 % Utlånsporteføljen fordelt etter tap gitt realisasjon (LGR) 83,8 % Det ligger en klart definert strategi bak denne portefølje-sammensetningen, og vekst og risikoprofil er blant annet styrt gjennom særskilte kredittstrategiske rammer for konsentrasjonsrisiko 60% 50% 40% 30% LGR (Loss given realisation). Beregnet tap ved realisasjon av et enkelt engasjement. Tilsvarer LGD uten statistisk korrigering for at enkelte misligholdte engasjementer friskmeldes før inndrivelse. Beregningen er basert på realisasjonsverdi av stilte sikkerheter i en nedgangskonjunktur. Tallene inkluderer portefølje overført til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt. 20% 10% 0% 11,6 % 11,2 % 3,2 % 3,7 % 1,5 % 1,3 % Under 10 mill mill mill Over 250 mill Andel LGR jun 2. kv Andel LGR jun 2. kv Side 33

34 Mill kr Risikoprofil Utlån i bedriftsmarkedet Kvaliteten i bedriftsmarkedsporteføljen vurderes som god. Risikoprofilen har over tid hatt en relativt stabil utvikling hvor nærmere 80 % av engasjementene har forventet tap lavere enn 0,5 %. Andel av engasjementene med forventet tap over 2 % er redusert og utgjør ved utgangen av kvartalet 3,7 %. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Utviklingen i bedriftsmarkedsporteføljen fordelt på risikogrupper 4,9 % 4,6 % 4,6 % 3,9 % 3,7 % 16,1 % 15,1 % 17,0 % 16,8 % 18,7 % 78,9 % 80,3 % 78,4 % 79,3 % 77,5 % 2. kv kv kv kv kv Laveste - Lav Middels Høy - Høyeste Migrering i bedriftsmarkedsporteføljen siste 12 måneder Laveste - Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,50 % Middels risiko, forventet tap 0,50 % - 2,00 % Høy - Høyeste risiko, forventet tap over 2,00 % Kunder i avgang Nye kunder Endring eksisterende kunder Samlet endring Side 34

35 Risikoprofil Utlån i bedriftsmarkedet Porteføljen innen eiendomsdrift representerer konsernets største konsentrasjon om en enkelt bransje, og utgjør 15 % av samlet utlånseksponering inkludert personmarkedskunder. En vesentlig del av denne porteføljen består av næringseiendom for utleie. 100% 90% 80% Utlån til næringseiendom for utleie fordelt på risikogrupper 4,8 % 3,8 % 3,5 % 2,1 % 2,9 % 9,3 % 12,3 % 12,4 % 13,4 % 15,9 % Porteføljen av næringseiendom for utleie domineres av engasjementer med lav risiko. 87,8 % av eksponeringen er klassifisert som lav risiko mens 2,9 % er klassifisert som høy risiko. 70% 60% 50% Porteføljen preges av næringseiendom med langsiktige leiekontrakter og finansielt solide leietagere. Andelen ledig areal er begrenset. En vesentlig del av porteføljen er rentesikret 40% 30% 20% 79,3 % 82,8 % 84,2 % 85,5 % 87,8 % 10% Laveste - Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,50 % Middels risiko, forventet tap 0,50 % - 2,00 % Høy - Høyeste risiko, forventet tap over 2,00 % 0% 2. kv kv kv kv kv. 12 Laveste - Lav Middels Høy - Høyeste Side 35

36 Mill kr Risikoprofil Utlån i personmarkedet Kvaliteten i personmarkedsporteføljen er vurdert som meget god med lavt tapspotensial. 100% 80% Personmarkedsporteføljen fordelt på risikogrupper 0,5 % 0,6 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 1,1 % 1,6 1,0 % 1,0 % 0,9 Utviklingen preges av stabilitet der 98,9 % er vurdert å representere lav og laveste risiko for banken. Det alt vesentlige av porteføljen er sikret med pant i fast eiendom, og belåningen er gjennomgående moderat sett opp mot sikkerhetsverdiene. Dette tilsier begrenset tapspotensial så lenge disse verdiene ikke forringes vesentlig. Laveste - Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,50 % Middels risiko, forventet tap 0,50 % - 2,00 % Høy - Høyeste risiko, forventet tap over 2,00 % 60% 40% 20% 0% ,4 % 97,8 % 98,7 % 98,7 % 98,9 % 2. kv kv kv kv kv Laveste - Lav Middels Høy - Høyeste Migrering i personmarkedsporteføljen siste 12 måneder Kunder i avgang Nye kunder Endring eksisterende kunder Samlet endring Tallene inkluderer portefølje overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Side 36

37 Balanse Balanse (mill kr) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser Virksomhet som skal selges Investering i eierinteresser Øvrige eiendeler Eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innlån statsforvaltning vedrørende bytteordning OMF Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utsendelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Sum egenkapital Gjeld og egenkapital Side 37

38 SpareBank 1 SR-Bank ASA Forretningsområder Kapitalmarked Personmarked Bedriftsmarked Administrasjon & støtte Antall årsverk: 40 Antall årsverk : 533 Antall årsverk : 183 Antall årsverk : 208 Heleide datterselskaper Antall årsverk : 213 Antall årsverk : 12 Antall årsverk : 33 Hovedvirksomhet: Omsetning av boliger og næringseiendom Hovedvirksomhet: Aktiv forvaltning Hovedvirksomhet: Leasing Deleide selskaper SpareBank 1 Gruppen AS (19.5 %) BN Bank ASA (23.5 %) Bank 1 Oslo Akershus AS (19,5 %) SpareBank 1 Boligkreditt AS (34.4 %) SpareBank 1 Næringskreditt AS (30.7 %) Holdingselskap for produktselskaper i SpareBank 1 alliansen Forretningsbank lokalisert i Oslo og Trondheim Forretningsbank lokalisert i Oslo Kredittforetak utsteder av OMF (boliglån) Kredittforetak utsteder av OMF (næringseiendomslån) Side 38

39 SpareBank1 Alliansen Alliansens eiere Alle kreditt beslutninger gjøres lokalt Samspar Sparebanken Hedmark 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 12,0 % 10,0 % Stordriftsfordeler relatert til kostnader, IT løsninger, markedsføring og merkevarubygging Produkter, provisjon, utbytte Salg, låneportfølje, kapital BN Bank Bank 1 Oslo Akershus SpareBank 1 Gruppen AS Selskap i SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Næringskreditt SpareBank 1 Livforsikring (100 %) SpareBank 1 Markets (97 %) SpareBank 1 Skadeforsikring (100 %) Inkasso (100 %) ODIN Forvaltning (100 %) SpareBank 1 Factoring (100 %) Banksamarbeidet Side 39

40 Vår visjon: Anbefalt av kunden Hensikt Finansielle mål Hensikten med SpareBank 1 SR-Bank er å skape verdier for den regionen vi er en del av Gi et bærekraftig bidrag til verdiskapingsprosessen i regionen gjennom; Bærekraftig og lønnsom forretningsmodell Eiervennlig og stabil utbyttepolitikk EK-avkastning på % i et normalt marked Topp 50 % EK-avkastning og kostnader / inntekter i en nordisk benchmark Ren kjernekapital på minimum 9 % Strategiske mål Strategisk fokus Vi skal være Sør- og Vestlandets mest attraktive leverandør av finansielle tjenester Basert på; Gode kundeopplevelser Sterk lagfølelse og profesjonalitet Lokal forankring og beslutningskraft Soliditet, lønnsomhet og tillit i markedet Målrettet kundevekst og økt produktmiks Fokus på innovasjon og effektivisering Kompetanse tilpasset fremtidige kundebehov Diversifisert fundingmix Side 40

41 Kontaktinformasjon Adresse Konsernledelse Investor Relations Bjergsted Terrasse 1 Postboks Stavanger Tel Arne Austreid CEO Tel E-post. Vidar Torsøe Investor Relations Tel E-post. Inge Reinertsen CFO Tel E-post. Side 41

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 3. kvartal 2012. 1. november 2012. Side 1

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 3. kvartal 2012. 1. november 2012. Side 1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3. kvartal 2012 1. november 2012 Side 1 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events

Detaljer

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy

Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Den store Aksjekvelden 2016 Direktør IR, Stian Helgøy Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

3. kvartal 2011. 28. Oktober 2011. Arne Austreid, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

3. kvartal 2011. 28. Oktober 2011. Arne Austreid, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2011 28. Oktober 2011 Arne Austreid, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 4. kvartal 2012. Foreløpig årsregnskap 2012. 8. februar 2013. Side 1

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 4. kvartal 2012. Foreløpig årsregnskap 2012. 8. februar 2013. Side 1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 4. kvartal 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 8. februar 2013 Side 1 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon Sparebanken Hedmark Årspresentasjon 2013 26.02.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 2. kvartal 2011 10. august 2011 Arne Austreid, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal og per

Investorpresentasjon 3. kvartal og per Investorpresentasjon 3. kvartal og per 30.09.2016 Adm. dir. Vise adm. dir./cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg SpareBank 1 Østfold Akershus Nøkkeltall 30.09.16 2015 Ren kjernekapitaldekning 14,5

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal august Side 1

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal august Side 1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2. kvartal 2013 14. august 2013 Side 1 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events

Detaljer

Sørvestlandets ledende finanskonsern

Sørvestlandets ledende finanskonsern 1. KVARTAL 2015 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and potential financial performance. Although

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

3. kvartal 2010. 28. oktober 2010. Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

3. kvartal 2010. 28. oktober 2010. Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2010 28. oktober 2010 Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Hovedtrekk - 3. kvartal 2010 Resultat før skatt pr

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

1. kvartal april Arne Austreid, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

1. kvartal april Arne Austreid, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Konsern 1. kvartal 2011 28. april 2011 Arne Austreid, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig resultat Oslo, 12. februar 2016 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 3. kvartal oktober Side 1

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 3. kvartal oktober Side 1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Side 1 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Resultatpresentasjon - første halvår 2016 Administrerende direktør Richard Heiberg

Resultatpresentasjon - første halvår 2016 Administrerende direktør Richard Heiberg Resultatpresentasjon - første halvår 2016 Administrerende direktør Richard Heiberg Oppkjøpet av Bank 1 Oslo Akershus gjennomført Fortsatt Norges mest solide regionsparebank. Mer kompetent, økt bredde og

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017.

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Årsregnskap 2016 Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Året 2016 Meget godt resultat Vekst i driftsinntekter og godt breddesalg God underliggende

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat per tredje kvartal Oslo, 28. oktober Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste utdanningsnivå og halvparten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 1. kvartal april Side 1

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 1. kvartal april Side 1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 1. kvartal 2013 30. april 2013 Side 1 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA 1. kvartal 2014

SpareBank 1 SR-Bank ASA 1. kvartal 2014 SpareBank 1 SR-Bank ASA 1. kvartal 2014 Page 1 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and potential

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

Sparebanken Sør Q2 2011

Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør Q2 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern Foreløpig årsresultat 2009 4. februar 2010 Hovedpunkter 2009 Meget godt årsresultat Stabile netto renteinntekter Godt finansresultat Fortsatt moderat tapsutvikling Styrket soliditet

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 4. KVARTAL OG FORELØPIG 2012 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 4. kvartal februar Arne Austreid, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 4. kvartal februar Arne Austreid, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank ASA 4. kvartal 2011 Foreløpig årsregnskap 8. februar 2012 Arne Austreid, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Side 2 4. kvartal 2011 Side 3 4.

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST

FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST FØRSTE HALVÅR OG 2. KVARTAL 2017 JAN ERIK KJERPESETH KONSERNSJEF SPAREBANKEN VEST EN MER PRESTASJONSORIENTERT BANK - GOD LØNNSOMHET PÅ VESENTLIG HØYERE EGENKAPITAL Egenkapitalavkastning og ren kjernekapital

Detaljer

Recoveryplan - Praktiske erfaringer. Finans Norge, 7. desember 2017 Peder Skouen

Recoveryplan - Praktiske erfaringer. Finans Norge, 7. desember 2017 Peder Skouen Recoveryplan - Praktiske erfaringer Finans Norge, 7. desember 2017 Peder Skouen Sør- og vestlandets ledende finanskonsern Rogaland Befolkning 470.000 Markedsandel 36 % Etablert år 1839 Markedsstrategi

Detaljer

Resultatpresentasjon, 1. halvår 2017

Resultatpresentasjon, 1. halvår 2017 Resultatpresentasjon, 1. halvår 2017 Fusjonert bank, nytt navn og børsnotering Sparebanken Hedmark og Bank 1 Oslo Akershus AS fusjonerte med virkning fra den 1. april. Ny organisasjonsstruktur og konsernledelse

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Foreløpig Årsregnskap 2015 Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Noen hovedtall Konsern 2015 2014 Resultat etter skatt 85,2 mill 131,8 mill Egenkapitalavkastning 6,7 % 11,6 % Netto renteinntekter

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS

2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS 2. KVARTAL 2013 SPAREBANK 1 SR-FINANS Godt resultat og styrket egenkapital 2. kvartal 2013 Resultat før skatt: 81,7 mill kroner (51,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 58,8 mill kroner (37,1 mill kroner)

Detaljer

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern 2. KVARTAL 2015 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and potential financial performance. Although

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 9,3 (7,4) Kostnadsgrad

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA

SpareBank 1 SR-Bank ASA Page 1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 1. kvartal 2014 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2. kvartal 2014 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect

Detaljer

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS

FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS FØRSTE HALVÅR 2014 SPAREBANK 1 SR-FINANS AS Godt resultat og styrket egenkapital 1. halvår 2014 Resultat før skatt: 74,0 mill kroner (81,7 mill kroner) Resultat etter skatt: 52,7 mill kroner (58,8 mill

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Investorpresentasjon 1. kvartal 2016

Investorpresentasjon 1. kvartal 2016 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon 1. kvartal 2016 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm dir/cfo: Lillian E. Lundberg

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Regnskap artal 2011 Oslo, 27. april 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Bedret rentenetto og økte kostnader Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i 2011 er på MNOK 28 (49). Resultatreduksjonen

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans RESULTATER FOR DNB-KONSERNET Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før skatt i milliarder kroner 6,8 (8,7) Kostnadsgrad i prosent 41,8 (37,0) Egenkapitalavkastning

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Hovedtrekk 3. kvartal 2009 Styrker egenkapitalen med ca 1,2 mrd kr i en rettet emisjon mot Gjensidige Forsikring BA samt offentlig fortrinnsrettemisjon

Detaljer

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012

Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 Regnskap første halvår og andre kvartal 2012 9. august 2012 Finn Haugan, konsernsjef Oppsummering Godt 1. halvår 2012, overskudd 510 mill kroner og egenkapitalavkastning på 11,7 % Egenkapitalemisjon på

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer