SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal august Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1"

Transkript

1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2. kvartal august 2012 Side 1

2 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and potential financial performance. Although SpareBank 1 SR-Bank believes that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, no assurance can be given that such expectations will prove to have been correct. Accordingly, results could differ materially from those set out in the forward-looking statements as a result of various factors. Important factors that may cause such a difference for SpareBank 1 SR-Bank include, but are not limited to: (i) the macroeconomic development, (ii) change in the competitive climate, (iii) change in the regulatory environment and other government actions and (iv) change in interest rate and foreign exchange rate levels. This presentation does not imply that SpareBank 1 SR-Bank has undertaken to revise these forward-looking statements, beyond what is required by applicable law or applicable stock exchange regulations if and when circumstances arise that will lead to changes compared to the date when these statements were provided. Side 2

3 Hovedtrekk Resultat før skatt hittil i år ble 798 mill kr (752 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt på 12,3 % (11,9 %) Resultat før skatt for 2. kvartal ble 405 mill kr (416 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt på 11,8 % (12,6 %) Utlånsvekst på 9,3 % og innskuddsvekst på 9,7 % siste 12 måneder Økte utlånsmarginer innskuddsmarginer under press Betydelig styrket inntjening fra inn- og utlånsaktiviteten Netto renteinntekter tillagt provisjoner og resultatbidrag fra kredittforetakene øker med 8,4 % fra første kvartal Lave nedskrivninger på utlån - stabilt nivå av misligholdte og tapsutsatte lån Uro i finansmarkedene påvirker avkastning på finansielle investeringer negativt Kjernekapitaldekning på 11,4 % - vellykket aksjeemisjon gjennomført Egenkapitalen styrket med 1,52 mrd kr gjennom fortrinnsrettsemisjon og rettet emisjon mot konsernets ansatte i 2. kvartal Side 3

4 Nøkkeltall Egenkapitalavkastning Kjernekapitaldekning 12,6 % 13,9 % 12,9 % 11,8 % 10,0 % 9,6 % 10,6 % 10,5 % 11,4 % 7,2 % 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 12 Innskuddsdekning Resultat pr aksje i kr 60,2 % 61,9 % 63,2 % 66,8 % 67,6 % 1,51 1,73 1,58 1,19 0,86 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 12 Side 4

5 Utsikter Høy oljepris, store nye oljefunn, lav arbeidsledighet og økende boligbygging i bankens kjerneområde. God kredittkvalitet og lavt mislighold; venter fortsatt lave tap og nedskrivninger. Ser mulighet for nye forretninger med solide kunder, i markeder med tilfredsstillende marginer. Vedvarende og til dels tiltagende internasjonal usikkerhet kan gi mulige negative konsekvenser også for norsk økonomi. Nye reguleringer, blant annet i form av strengere krav til kapital og finansiering, kan medføre et behov for en mindre kapitalintensiv vekst framover enn det som har vært vanlig de siste årene. Fokus på effektiv drift og diversifiserte inntekter fra mange produkt- og tjenesteområder gjør imidlertid konsernet mindre avhengig av netto renteinntekter. God likviditet og inndekning av det vesentlige av refinansieringsbehovet for året allerede i første halvår. Gjennomført kapitalinnhenting styrker konsernets evne til fortsatt å møte kundenes finansieringsbehov på en offensiv måte. Side 5

6 Resultatutvikling kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. Konsernregnskap (mill kr) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto avk. på finansielle investeringer Sum inntekter Sum driftskostnader Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på utlån og garantier Resultat før skatt Skattekostnad Ordinært resultat Side 6

7 Nøkkeltall kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv Egenkapitalavkastning etter skatt (%) 12,3 11,9 11,8 12,9 13,9 7,2 12,6 Rentenetto (%) 1,21 1,28 1,22 1,21 1,34 1,35 1,28 Nedskrivninger i % av brutto utlån 0,13 0,12 0,13 0,13 0,18 0,11 0,05 -inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 0,09 0,09 0,09 0,09 0,12 0,08 0,04 Misligholdte og andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 1,31 1,22 1,31 1,33 1,10 1,25 1,22 -inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 0,90 0,94 0,90 0,89 0,76 0,90 0,94 Kostnadsprosent 51,5 50,8 50,1 52,8 38,1 62,0 48,0 Brutto utlånsvekst, inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt (%) 9,3 14,5 9,3 10,3 11,2 15,6 14,5 Innskuddsvekst (%) 9,7 15,8 9,7 7,1 5,4 15,5 15,8 Forvaltningskapital (mrd kr) Utlånsportefølje i SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt (mrd kr) Resultat pr aksje (kr) 2,42 * 2,83 1,19 * 1,58 1,73 0,86 1,51 Bokført egenkapital pr aksje (kr) 44,8 48,5 44,8 49,1 48,8 47,7 48,5 Antall utstedte aksjer (mill) * Resultat pr aksje pr og for 2. kv. 12 er beregnet på nytt antall aksjer etter emisjon juni Side 7

8 Mill kr Konsernets inntektsprofil kv kv kv kv kv. 12 Netto renteinntekter Provisjonsinntekter SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt Resultatandeler SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt Netto provisjons- og andre inntekter Side 8

9 Utlån og innskuddsmarginer Utlånsmarginer 2,09% 1,93% 1,96% 1,97% 2,00% 1,99% 1,96% 2,13% 2,28% 1,32% 1,22% 1,26% 1,19% 1,06% 1,02% 0,99% 1,39% 1,64% 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv 12 Bedriftsmarkedet Personmarkedet Innskuddsmarginer 0,44% 0,63% 0,56% 0,50% 0,59% 0,65% 0,69% 0,16% 0,27% 0,24% 0,08% 0,05% 0,08% 0,14% 0,06% 0,25% 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv 12-0,03% -0,16% Bedriftsmarkedet Personmarkedet Definisjon: Snitt kunderente minus 3 mnd glidende gjennomsnitt av 3 mnd NIBOR. Utlånsmarginer inkluderer porteføljer i SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt Side 9

10 Mill kr Mill kr Utlånsvolum og 12 måneders vekst Bedriftsmarked ,8 % 2. kv. 10 0,3 % 3. kv. 10 2,9 % 4. kv. 10 4,8 % 1. kv ,1 % 2. kv ,1 % 11,8 % 3. kv kv. 11 8,9 % 1. kv. 12 7,2 % 2. kv % 10% 5% 0% -5% Volum 12 mnd vekst % Personmarked ,1 % 17,1 % 17,2 % 17,1 % ,1 % 12,3 % 12,0 % 10,7 % 9,8 % 15% 10% % 0 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 12 0% Volum 12 mnd vekst % * Inkluderer utlån i SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt Side 10

11 Utlånsportefølje pr Jord- og skogbruk + fiske: 2,8 (2,8) Industri/kraft- og vannforsyn./bygg og anlegg: 4,0 (6,3) Varehandel, hotell og restaurant: 2,0 (2,0) Shipping: 1,4 (1,3) Offshore/olje og gass: 4,7 (5,1) Personkunder: 32,1 (39,4) Eiendomsdrift: 15,3 (14,5) Sum Personkunder: 63,5 (62,5) Alle tall i %. Tall pr i parentes. Utlån før individuelle nedskrivninger, nominelle beløp, og ekskl. ufordelte opptjente renter. Sektorfordeling i hht standardinndeling fra SSB. Boliglån i SB1 Boligkreditt: 31,4 (23,1) Tjenesteytende virksomhet: 4,9 (4,6) Offentlig forvaltning: 1,4 (0,8) Side 11

12 Lav eksponering mot shippingsegmentet Utlån til konvensjonell shipping er lav og utgjør 1,4 % av totale utlån Utlån til offshoresektoren utgjør 4,7 % av totale utlån Produkttank; 8,1% Seismikk; 7,1 % Tørrlast ; 4,7 % Gass; 3,3 % Annet; 3,4 % Summen av utlån, utrukne rammer og garantier til disse sektorene utgjør 10,8 mrd kr. 19 % av eksponeringen er mot konvensjonell shipping 81 % av eksponeringen er mot offshoresektoren Rigg; 19,4 % Offshore Service Vessels ; 54,1 % Sektorfordeling i hht standardinndeling fra SSB. Side 12

13 Belåningsgrad boliglån Ca 2,4 % av eksponeringen overstiger 85 % av sikkerhetsverdiene. For nye kunder oppdateres markedsverdi på panteobjektet første gang tre år etter innvilgelse. Etter tre år oppdateres markedsverdien månedlig. 100% 90% 80% 70% 93,3 % 69,9 % Belåningsgrad - boliglån 60% 50% 40% 30% 20% 18,9 % Beregningen av LTV tar utgangspunkt i sikkerhetenes markedsverdi. Ved saldofordelt LTV gjelder at for lån som overstiger 70 % av sikkerhetens markedsverdi, fordeles det overskytende på de øvrige intervallene. Ved totalfordelt LTV tilordnes hele det aktuelle lånet til ett og samme intervall. Tallene inkluderer portefølje i SB1 Boligkreditt. 10% 0% 4,3 % 7,0 % 1,0 % 1,4 % 4,1 % Under 70 % % % Over 100 % Saldofordelt LTV Totalfordelt LTV Side 13

14 Mill kr Mill kr Innskuddsvolum og 12 måneders vekst Bedriftsmarked ,7 % 3,3 % 13,3 % 20,1 % 19,5 % 16,0 % 3,0 % 2,5 % 6,6 % 20% 15% 10% 5% 0 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 12 0% Volum 12 mnd vekst % Personmarked ,3 % 5,1 % 13,6 % 13,9 % 13,7 % 15,1 % 9,6 % 11,3 % 10,0 % 20% 15% 10% 5% 0 2. kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 12 0% Volum 12 mnd vekst % Side 14

15 Netto provisjons- og andre inntekter kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. Beløp i mill kr Betalingsformidling Sparing/plassering Forsikring Provisjonsinntekter EiendomsMegler Garantiprovisjon Tilrettelegging/kundehonorar Øvrige Netto provisjons- og andre inntekter ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt Provisjonsinntekter SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt Netto provisjons- og andre inntekter inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt Side 15

16 Netto avkastning på finansielle investeringer kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. Beløp i mill kr Utbytte Inntekter av eierinteresser Kursgevinst/tap verdipapir herav kursendring aksjer og egenkapitalbevis herav kursendring sertifikat og obligasjoner Kursgevinst/tap valuta/renter herav kursgevinst kunde- og egenhandel herav IFRS-effekter Netto avk. på finansielle investeringer Side 16

17 Resultat datterselskaper Beløp i mill kr EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS Antall omsetninger Resultat før skatt 72,2 35,6 SpareBank 1 SR-Finans AS Forvaltningskapital, mrd kr 5,8 5,1 Resultat før skatt 51,6 41,4 SR-Forvaltning AS Forvaltet kapital, mrd kr 6,1 6,4 Resultat før skatt 11,5 13,2 Øvrige Resultat før skatt 4,8 13,5 Side 17

18 Resultatandel tilknyttede selskaper Beløp i mill kr SpareBank 1 Gruppen AS (19,5 % eierandel) Resultat etter skatt 52,1 48,0 Korrigert resultatbidrag fra ,3 1,9 SpareBank 1 Boligkreditt AS (34,4 % eierandel) Resultat etter skatt 49,1 15,0 SpareBank 1 Næringskreditt AS (30,7 % eierandel) Resultat etter skatt 3,7 3,2 Bank 1 Oslo Akershus AS (19,5 % eierandel) Resultat etter skatt 14,6 9,8 Korrigert resultatbidrag fra ,4-0,4 BN Bank ASA (23,5 % eierandel) Resultat etter skatt 15,6 17,1 Amortisering 4,2 14,6 Øvrige Resultat før skatt - 0,3 Sum tilknyttede selskap Resultat etter skatt 153,0 109,3 Side 18

19 Driftskostnader kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. Mill kr Personalkostnader Engangseffekt, pensjonsføringer Sum personalkostnader IT kostnader Markedsføring Øvrige administrasjonskostnader Sum administrasjonskostnader Avskrivninger Driftskostnader faste eiendommer Øvrige driftskostnader Sum andre driftskostnader Totale driftskostnader Side 19

20 Nedskrivning på utlån og garantier kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. 2. kv. Kostnadsførte nedskrivninger (mill kr) Bedriftskunder Personkunder Endring i gruppevise nedskrivninger Sum kostnadsførte nedskrivninger Balanseførte nedskrivninger (mill kr) Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Sum nedskrivninger Side 20

21 Mill kr Prosent Netto nedskrivninger på utlån 0, ,41 0,38 0,38 0, ,32 0,35 0, ,23 0, ,19 0,13 0, ,13 0,09 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00-0,05 Individuelle nedskrivninger Gruppe nedskrivninger Nedskrivning i % av gjennomsnittlig brutto utlån Nedskrivning i % av gjennomsnittlig brutto utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt Side 21

22 Misligholdte og tapsutsatte engasjement Misligholdte engasjement Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdte) Mill kr 0,49% Mill kr 1,26% 1,13% 0,42% 0,42% 0,41% 0,35% 0,31% 348 0,33% 0,34% ,28% 415 0,34% ,81% 0,64% 753 0,72% 0,58% 762 0,69% 0,47% 696 0,82% 0,56% % 26% 30% 33% 32% 23% 31% 35% 41% 39% kv Avsetningsgrad Brutto misligholdte lån Brutto misligholdte lån i % brutto utlån Brutto misligholdte lån i % brutto utlån Inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt kv Avsetningsgrad Tapsutsatte engasjement Tapsutsatte engasjement % brutto utlån Tapsutsatte engasjement % brutto utlån Inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt Brutto misligholdte engasjement mislighold før fradrag av individuelle nedskrivinger. Mislighold over 90 dager. Tapsutsatte engasjement nedskrevne engasjement som ikke er misligholdt, men hvor det foreligger objektive bevis for verdifall som følge av tapshendelser hos debitor som vurderes å redusere utlånets fremtidige kontantstrøm. Side 22

23 Milliarder jul. 12 aug. 12 sep. 12 okt. 12 nov. 12 des. 12 jan. 13 feb. 13 mar. 13 apr. 13 mai. 13 jun. 13 Milliarder Markedsfinansiering og likviditetsstyring Forfall neste 12 månedene Meget god likviditet og god tilgang til markedet Utstedt ca. 9,6 mrd kr og kjøpt tilbake ca. 4,3 mrd kr hittil i år 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Netto refinansieringsbehov de neste 12 månedene er 5,5 mrd kr av totalt utestående funding på 41 mrd kr Funding Forfall pr år Egenbeholdning Likviditetsbuffer på 23,1 mrd kr ved utgangen av juni ,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Funding Egenbeholdning Side 23

24 Prosent Soliditet Kjernekapitaldekningen ved utgangen av 2. kvartal 2012 var 11,4 %. 12,7 Ren kjernekapital ved utgangen av 2. kvartal 2012 var 9,2 %. SpareBank 1 SR-Bank har som mål at kjernekapitaldekningen skal være minimum 10 %, mens ren kjernekapitaldekning skal være minimum 9 %. 12,0 10,0 8,0 8,6 10,9 10,0 9,3 9,3 8,3 10,6 11,9 9,2 10,2 11,4 På grunn av overgangsregler kan minstekrav til IRB-kapitaldekning frem til 2015 maksimalt reduseres til 80 % i forhold til Basel I-reglene. 6,0 4,0 2, Ren kjernekapital Ren kjernekapital ekskl. overgangsregler (IRB) Kjernekapitaldekning Kjernekapitaldekning ekskl. overgangsregler (IRB) Side 24

25 Side 25 VEDLEGG

26 SRBANK pr Eierandeler pr : Fra Rogaland, Agder-fylkene og Hordaland: 61,7 % Fra utlandet: 6,2 % 10 største: 55,1 % 20 største: 60,0 % Børskurs 32,10 40,70 57,00 50,00 27,08 Børsverdi (mill kr) Antall eiere pr : Ansatte i konsernet eide 2,2 % ved utgangen av 2. kvartal 2012 Bokført egenkapital pr aksje (inkl utbytte) (konsern) Bokført egenkapital pr aksje (inkl utbytte) (morbank) 44,76 48,75 47,45 42,07 37,23 40,32 42,81 41,80 36,85 32,06 Omsetning i 2. kvartal 2012: 3,5 % av utstedte aksjer. Resultat pr aksje (konsern) 2,42 5,42 6,84 6,88 3,00 Utbytte pr aksje n.a. 1,50 2,75 1,75 0,83 Pris/Resultat pr aksje 6,63 7,51 8,33 7,27 9,03 Pris/Bokført egenkapital (konsern) 0,72 0,83 1,20 1,19 0,73 Pris/Bokført egenkapital (morbank) 0,80 0,95 1,36 1,36 0,84 Side 26

27 20 største aksjonærer pr # Investor Beholdning Prosentandel 1 Sparebankstiftelsen SR-Bank ,2 % 2 Gjensidige Forsikring ASA ,4 % 3 SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad ,4 % 4 Folketrygdfondet ,3 % 5 Odin Norge ,1 % 6 Frank Mohn AS ,1 % 7 Odin Norden ,6 % 8 Skagen Global ,3 % 9 Clipper AS ,9 % 10 JPMorgan Chase Bank, U.K ,8 % 11 SHB Stockholm Clients Account, Sverige ,6 % 12 FLPS, U.S.A ,5 % 13 Olav Stangeland ,5 % 14 Westco AS ,5 % 15 Køhlergruppen AS ,5 % 16 Varma Mutual Pension Insurance, Finland ,5 % 17 Vpf Nordea Norge Verdi ,4 % 18 Tveteraas Finans AS ,4 % 19 Maaseide Promotion AS ,4 % 20 Skagen Global II ,4 % Topp 5 48,4 % Topp 10 55,1 % Topp 20 60,0 % Side 27

28 Rating Long-term debt Moody s A1 Fitch Long-term IDR A- Outlook On review Outlook Stable Outlook Oppdatert 9. mars 2012 Oppdatert 24. februar 2012 Ratinghistorikk AAA/Aaa AA+/Aa1 AA/Aa2 AA-/Aa3 A+/A1 A/A2 A-/A3 BBB/Baa BB/Ba B Moody's Fitch Side 28

29 Mill kr Sparing og plassering - porteføljeutvikling Kapital under forvaltning på 11,6 mrd kr pr Økt fra 11,2 mrd kr pr antall aktive spareavtaler med ca 43,0 mill kr i månedlig nytegning Det vesentlige av kapitalen forvaltes av SR-Forvaltning og ODIN Forvaltning kv kv kv kv kv. 12 ODIN SR-Forvaltning Spareprodukter Liv Eiendomssyndikater Øvrig Side 29

30 NOK mrd Likviditetsportefølje Likviditetsbuffer - overlevelsesevne Obligasjonsporteføljen Obligasjonsinvesteringer Markedsverdi i mill kr % andel Herav bokført iht amortisert kost i mill kr Norsk stat/kommune % 0 Utenlandsk statsgarantert % 0 Bytteordning % OMF % 0 Norsk bank/finans % 75 Utenlandsk bank/finans % 329 Industri % 0 Totalt % Likviditetsbuffer: kontanter, korte plasseringer, trekkrettigheter i Norges Bank (obligasjoner inkl OMF) og boliglån som p.t. er klar til å overføres til kredittforetakene. Forutsatt uendrede innskudd og utlån, og ingen nye innlån i perioden. Side 30

31 Verdipapirinvesteringer Treasuryporteføljen har meget lav risiko Banken har ingen eksponering mot statsgjeld i EUperifere land Total portefølje Risikokategori Rating Markedsverdi mill kr Prosent Total Bytteordning AAA % Veldig lav risiko AAA, AA+, AA og AA % Lav risiko A+, A og A % Moderat risiko BBB+, BBB og BBB % Høy risko BB+, BB og BB % Veldig høy risiko B+ og lavere % Totalt % Likviditetsformål Risikokategori Rating Markedsverdi mill kr Prosent Treasury Bytteordning AAA % Veldig lav risiko AAA, AA+, AA og AA % Lav risiko A+, A og A % Moderat risiko BBB+, BBB og BBB % Høy risko BB+, BB og BB- 0 0 % Veldig høy risiko B+ og lavere 0 0 % Totalt % Tradingformål Risikokategori Risikoprofil - obligasjoner Rating Markedsverdi mill kr Prosent Trading Veldig lav risiko AAA, AA+, AA og AA- 0 0 % Lav risiko A+, A og A- 8 1 % Moderat risiko BBB+, BBB og BBB % Høy risko BB+, BB og BB % Veldig høy risiko B+ og lavere % Totalt % Aksjer /EK-bevis Aksjer & EK-bevis Markedsverdi i mill kr Sandnes Sparebank 41 Statoil ASA 12 Investor AB 12 SpareBank 1 SMN 11 SpareBank 1 Nord-Norge 11 Kongsberg Gruppen ASA 10 Telenor ASA 8 Wilh. Wilhelmsen ASA 8 Transocean ASA 7 Norsk Hydro ASA 7 Austevoll Seafood ASA 6 Prosafe SE 5 Øvrige 37 Sum 174 Side 31

32 Risikoprofil i utlånsporteføljen 91,4 % av utlånseksponeringen er mot lav og laveste risiko. Forventet tap* i denne del av porteføljen er meget begrenset og utgjør 0,04 %. 100% 80% 60% 91,4 % Utlånsporteføljen fordelt på risikogrupper 91,6 % 1,5 % av utlånseksponeringen er mot høy og høyeste risiko. Forventet tap* i denne del av porteføljen utgjør 3,8 %. 68 % av utlånseksponeringen er mot engasjementer som utgjør mindre enn 10 mill kroner. Dette tilsvarer 99 % av antall kunder. 18,7 % av utlånseksponeringen er mot kunder som har en eksponering over 100 mill kroner. Kredittkvaliteten i denne delen av porteføljen er bedre enn i bedriftsmarkedsporteføljen for øvrig. * Forventet tap gjennom en konjunktursyklus. 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 7,1 % 6,3 % 1,5 % 2,0 % Laveste - Lav Middels Høy - Høyeste Andel av utlånseksponering (EAD) jun 2. kv Andel av utlånseksponering (EAD) jun 2. kv Utlånsporteføljen fordelt på engasjementsstørrelse 67,9 % 68,4 % 13,3 % 13,9 % 8,7 % 8,8 % 10,0 % 8,9 % Under 10 mill mill mill Over 250 mill Andel av utlånseksponering (EAD) jun 2. kv Andel av utlånseksponering (EAD) jun 2. kv Side 32

33 Utlånsporteføljen har lav konsentrasjon av store enkeltengasjement SpareBank 1 SR-Bank har ved utgangen av 2. kvartal 2012 til sammen 28 engasjementer med tapspotensial gitt realisasjon over 100 mill kroner. Disse engasjementene utgjør 4,7 % av utlånseksponeringen. 100% 90% 80% 70% 83,7 % Utlånsporteføljen fordelt etter tap gitt realisasjon (LGR) 83,8 % Det ligger en klart definert strategi bak denne portefølje-sammensetningen, og vekst og risikoprofil er blant annet styrt gjennom særskilte kredittstrategiske rammer for konsentrasjonsrisiko 60% 50% 40% 30% LGR (Loss given realisation). Beregnet tap ved realisasjon av et enkelt engasjement. Tilsvarer LGD uten statistisk korrigering for at enkelte misligholdte engasjementer friskmeldes før inndrivelse. Beregningen er basert på realisasjonsverdi av stilte sikkerheter i en nedgangskonjunktur. Tallene inkluderer portefølje overført til SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt. 20% 10% 0% 11,6 % 11,2 % 3,2 % 3,7 % 1,5 % 1,3 % Under 10 mill mill mill Over 250 mill Andel LGR jun 2. kv Andel LGR jun 2. kv Side 33

34 Mill kr Risikoprofil Utlån i bedriftsmarkedet Kvaliteten i bedriftsmarkedsporteføljen vurderes som god. Risikoprofilen har over tid hatt en relativt stabil utvikling hvor nærmere 80 % av engasjementene har forventet tap lavere enn 0,5 %. Andel av engasjementene med forventet tap over 2 % er redusert og utgjør ved utgangen av kvartalet 3,7 %. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Utviklingen i bedriftsmarkedsporteføljen fordelt på risikogrupper 4,9 % 4,6 % 4,6 % 3,9 % 3,7 % 16,1 % 15,1 % 17,0 % 16,8 % 18,7 % 78,9 % 80,3 % 78,4 % 79,3 % 77,5 % 2. kv kv kv kv kv Laveste - Lav Middels Høy - Høyeste Migrering i bedriftsmarkedsporteføljen siste 12 måneder Laveste - Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,50 % Middels risiko, forventet tap 0,50 % - 2,00 % Høy - Høyeste risiko, forventet tap over 2,00 % Kunder i avgang Nye kunder Endring eksisterende kunder Samlet endring Side 34

35 Risikoprofil Utlån i bedriftsmarkedet Porteføljen innen eiendomsdrift representerer konsernets største konsentrasjon om en enkelt bransje, og utgjør 15 % av samlet utlånseksponering inkludert personmarkedskunder. En vesentlig del av denne porteføljen består av næringseiendom for utleie. 100% 90% 80% Utlån til næringseiendom for utleie fordelt på risikogrupper 4,8 % 3,8 % 3,5 % 2,1 % 2,9 % 9,3 % 12,3 % 12,4 % 13,4 % 15,9 % Porteføljen av næringseiendom for utleie domineres av engasjementer med lav risiko. 87,8 % av eksponeringen er klassifisert som lav risiko mens 2,9 % er klassifisert som høy risiko. 70% 60% 50% Porteføljen preges av næringseiendom med langsiktige leiekontrakter og finansielt solide leietagere. Andelen ledig areal er begrenset. En vesentlig del av porteføljen er rentesikret 40% 30% 20% 79,3 % 82,8 % 84,2 % 85,5 % 87,8 % 10% Laveste - Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,50 % Middels risiko, forventet tap 0,50 % - 2,00 % Høy - Høyeste risiko, forventet tap over 2,00 % 0% 2. kv kv kv kv kv. 12 Laveste - Lav Middels Høy - Høyeste Side 35

36 Mill kr Risikoprofil Utlån i personmarkedet Kvaliteten i personmarkedsporteføljen er vurdert som meget god med lavt tapspotensial. 100% 80% Personmarkedsporteføljen fordelt på risikogrupper 0,5 % 0,6 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 1,1 % 1,6 1,0 % 1,0 % 0,9 Utviklingen preges av stabilitet der 98,9 % er vurdert å representere lav og laveste risiko for banken. Det alt vesentlige av porteføljen er sikret med pant i fast eiendom, og belåningen er gjennomgående moderat sett opp mot sikkerhetsverdiene. Dette tilsier begrenset tapspotensial så lenge disse verdiene ikke forringes vesentlig. Laveste - Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,50 % Middels risiko, forventet tap 0,50 % - 2,00 % Høy - Høyeste risiko, forventet tap over 2,00 % 60% 40% 20% 0% ,4 % 97,8 % 98,7 % 98,7 % 98,9 % 2. kv kv kv kv kv Laveste - Lav Middels Høy - Høyeste Migrering i personmarkedsporteføljen siste 12 måneder Kunder i avgang Nye kunder Endring eksisterende kunder Samlet endring Tallene inkluderer portefølje overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Side 36

37 Balanse Balanse (mill kr) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser Virksomhet som skal selges Investering i eierinteresser Øvrige eiendeler Eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innlån statsforvaltning vedrørende bytteordning OMF Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utsendelse av verdipapirer Finansielle derivater Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Sum egenkapital Gjeld og egenkapital Side 37

38 SpareBank 1 SR-Bank ASA Forretningsområder Kapitalmarked Personmarked Bedriftsmarked Administrasjon & støtte Antall årsverk: 40 Antall årsverk : 533 Antall årsverk : 183 Antall årsverk : 208 Heleide datterselskaper Antall årsverk : 213 Antall årsverk : 12 Antall årsverk : 33 Hovedvirksomhet: Omsetning av boliger og næringseiendom Hovedvirksomhet: Aktiv forvaltning Hovedvirksomhet: Leasing Deleide selskaper SpareBank 1 Gruppen AS (19.5 %) BN Bank ASA (23.5 %) Bank 1 Oslo Akershus AS (19,5 %) SpareBank 1 Boligkreditt AS (34.4 %) SpareBank 1 Næringskreditt AS (30.7 %) Holdingselskap for produktselskaper i SpareBank 1 alliansen Forretningsbank lokalisert i Oslo og Trondheim Forretningsbank lokalisert i Oslo Kredittforetak utsteder av OMF (boliglån) Kredittforetak utsteder av OMF (næringseiendomslån) Side 38

39 SpareBank1 Alliansen Alliansens eiere Alle kreditt beslutninger gjøres lokalt Samspar Sparebanken Hedmark 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 12,0 % 10,0 % Stordriftsfordeler relatert til kostnader, IT løsninger, markedsføring og merkevarubygging Produkter, provisjon, utbytte Salg, låneportfølje, kapital BN Bank Bank 1 Oslo Akershus SpareBank 1 Gruppen AS Selskap i SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Næringskreditt SpareBank 1 Livforsikring (100 %) SpareBank 1 Markets (97 %) SpareBank 1 Skadeforsikring (100 %) Inkasso (100 %) ODIN Forvaltning (100 %) SpareBank 1 Factoring (100 %) Banksamarbeidet Side 39

40 Vår visjon: Anbefalt av kunden Hensikt Finansielle mål Hensikten med SpareBank 1 SR-Bank er å skape verdier for den regionen vi er en del av Gi et bærekraftig bidrag til verdiskapingsprosessen i regionen gjennom; Bærekraftig og lønnsom forretningsmodell Eiervennlig og stabil utbyttepolitikk EK-avkastning på % i et normalt marked Topp 50 % EK-avkastning og kostnader / inntekter i en nordisk benchmark Ren kjernekapital på minimum 9 % Strategiske mål Strategisk fokus Vi skal være Sør- og Vestlandets mest attraktive leverandør av finansielle tjenester Basert på; Gode kundeopplevelser Sterk lagfølelse og profesjonalitet Lokal forankring og beslutningskraft Soliditet, lønnsomhet og tillit i markedet Målrettet kundevekst og økt produktmiks Fokus på innovasjon og effektivisering Kompetanse tilpasset fremtidige kundebehov Diversifisert fundingmix Side 40

41 Kontaktinformasjon Adresse Konsernledelse Investor Relations Bjergsted Terrasse 1 Postboks Stavanger Tel Arne Austreid CEO Tel E-post. Vidar Torsøe Investor Relations Tel E-post. Inge Reinertsen CFO Tel E-post. Side 41

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015

Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 Regnskap 2. kvartal og 1. halvår 2015 12. august 2015 Finn Haugan, konsernsjef Det går bra i Midt-Norge - moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014

Resultat 1. kvartal 2014. 6. mai 2014 Resultat 1. kvartal 2014 6. mai 2014 SpareBank 1 Nord-Norge 1. kvartal 2014 Hovedtrekk: (Tall i parentes er for samme periode i 2013) Resultat før skatt 473 mill kroner (235 mill kroner). Resultat etter

Detaljer

1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 782 millioner kroner (661 millioner) Resultat 606 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014

Regnskap pr. 4. kvartal 2014. Foreløpig årsregnskap 2014 Regnskap pr. 4. kvartal 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Olav Arne Fiskerstrand Adm. direktør 29. Januar 2015 Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014

SpareBank 1 Nord-Norge. Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 SpareBank 1 Nord-Norge Regnskap 2. kvartal 2014 (Urevidert) 13. August 2014 Finansiell måloppnåelse Nord-Norge konjunkturbildet Finansielle drivere og hovedtall Strategi Oppsummering 1 2 Finansiell måloppnåelse

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE Til medlemmene i - Representantskapet - Kontrollkomiteen - Styret - Ansvarlig revisor Tromsø, 3. mars 2015 REPRESENTANTSKAPSMØTE Det innkalles til representantskapsmøte Tirsdag 24. mars 2015 kl 13.00 i

Detaljer

Dette er ikke en foss. Det er framtiden.

Dette er ikke en foss. Det er framtiden. Dette er ikke en foss. Det er framtiden. ÅRSRAPPORT 2013 SPAREBANK 1 SR-BANK Disse guides viser minimums området som skal være rundt logoen. Logoen må plasseres på riktig mørkeblå farge. For mer info om

Detaljer

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014

Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 0 Helgeland Sparebank Regnskap hittil i år og 4. kvartal 2014 Generell informasjon Helgeland Sparebank driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 15 kontorer i 13 kommuner på Helgeland

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1

Regnskap 3. kvartal 2010 Helgeland Sparebank Konsern 2010Q1234 1 Regnskap 3. kvartal Helgeland Sparebank Konsern Q1234 1 Hovedtrekk i 3. kvartal Godt resultat Positive verdiendringer på verdipapirer Lave tap på utlån Redusert kostnader i % av inntekter og i % av forvaltning

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal-foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 14 3. kv. 14 2. kv. 14 1. kv. 14 4. kv. 13 3. kv. 13

Detaljer

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest

Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2012 Konsernet Sparebanken Vest 23. August 2012 Stein Klakegg, Administrerende direktør 1 Lokal storbank for innbyggere og bedrifter på Vestlandet Hver femte bedrift og hver

Detaljer

delårsrapport 4. kvartal urevidert

delårsrapport 4. kvartal urevidert 12 delårsrapport 4. kvartal urevidert 2 4. KVARTAL 2012 Innhold 3 Hovedtall konsern 4 Kvartalsrapport fra styret 11 Finansregnskapet 11 Resultat 12 Balanse 13 Egenkapitaloppstilling 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen Årsrapport 2009 Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse Fra administrerende direktør 1 Viktige hendelser i 2009 2 SpareBank

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer