Årsrapport KLP-fondene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport KLP-fondene"

Transkript

1 Årsrapport KLP-fondene 2007

2 for dagene som kommer

3 innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9

4 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning forvalter 20 fond. Den samlede forvaltningskapitalen i fondene økte med 2 milliarder kroner i løpet av året, av dette utgjorde netto nytegning nesten milliarder kroner. Styret i KLP fondsforvaltning: Foran: Hans Jørgen Gade og Anne Beate Lien. Bak fra venstre: Erik Bartnes, Aage E. Schaanning (leder), Per Victor Nordan og Cathrine Hellandsvik (vara). Inge Nordeide var ikke til stede da bildet ble tatt. Kort om KLP fondene i 2007 Alle verdipapirfondene ga i 2007 en avkastning i forhold til sine referanseindekser innenfor det forventete utfall. Valuta hadde betydelig innvirkning på avkastningen i de fondene som investerer utenfor Norge, og det var en stor fordel å være i valutasikrete fond, da norske kroner styrket seg mot de fleste valutaer. Avkastningen varierte i våre aksjefond mellom en positiv avkastning på 3% og en negativ avkastning på over 9 %. Det norske aksjemarkedet ga den beste avkastningen, mens vårt ikkevalutasikrede Asia fond hadde størst negativ avkastning,. Dette fondet har et stort innslag av japanske aksjer. Våre pengemarkeds- og obligasjonsfond ga alle en avkastning på mellom 3% og 4,6%. Dette gjelder også for vårt globale kredittfond, selv om det i andre halvår var stor uro i kredittmarkedene globalt. KLP Fondsforvaltning forvalter 20 fond. I løpet av året ble det ikke etablert nye fond. Den samlede forvaltningskapitalen i fondene økte med 2 milliarder kroner til 38 milliarder kroner i løpet av året. Av dette utgjorde netto nytegning nesten milliarder kroner. Selskapets markedsandel blant norske fondsforvaltere økte fra 7,7% til 9,3%. Makroøkomiske forhold i 2007 Veksten i bruttonasjonalprodukt i OECD-landene ble noe lavere enn i USA hadde en BNP-vekst på 2,3%, Euro-området 2,6% og Japan,4%, mens vekstraten i fremvoksende økonomier fortsatt er svært høy, som f eks. i Kina - ca.,2%. Oppmerksomheten knyttet til utviklingen i det amerikanske boligmarkedet ble betydelig, og da spesielt knyttet til den negative utviklingen i subprime markedet (boliglån til personer med lav kredittverdighet). Som en følge av dette økte bankenes tap på utlån, dette hadde ringvirkninger utenfor USA og banksektoren, og påvirket aksjekurser og den økonomiske veksten generelt. Den amerikanske sentralbanken reduserte utlånsrenten for å motvirke svakere vekst. Som en konsekvens av antatt lavere økonomisk vekst i USA svekket den amerikanske dollaren seg gjennom året, og mest etter at bevisstheten om kredittproblemene økte. Oljeprisen lå gjennom 2007 høyere enn forventet. Gjennomsnittlig oljepris for 2007 var på ca.72 USD pr. fat. Norsk økonomi er fortsatt i stor grad preget av oljeprisutviklingen. Den høye oljeprisen og rentedifferansen mellom Norge og utlandet medførte at den handelsvektede kroneindeksen styrket seg. Norges Bank fortsatte å øke styringsrentene, fra 3,50% til 5,25%, for å motvirke presset i økonomien. Økningen av renten har vært gradvis, dette skyldes den lave prisveksten. Den reelle underliggende prisveksten i økonomien var begynnelsen av året helt nede på,0% på årsbasis, men økte til,8% ved årets slutt.. Verdipapirmarkedene i 2007 Til tross for at usikkerhet preget finansmarkedene gjennom den siste halvdelen av 2007, ble det et relativt bra år for aksjemarkedet. Blant vinnerne var de nyere markedene som Kina (+95%), India (+65%) og Brasil (44%). Japan, som ikke ser ut til å klare å dra fordel av veksten i det øvrige Asia, hadde et fall i aksjemarkedet på ca. 2%. I USA steg Dow Jones Indeksen 6,4%, S&P500 indeksen med 3,5% og NASDAQ indeksen med 9,8% (alle tall i lokal valuta). I Norge steg Oslo Børs med,4% godt hjulpet av den sterke utviklingen i oljeprisen, mens den nordiske referanseindeksen steg vel %. Risikoforhold Våre fond har ulik grad av risiko. Risikorammene er gitt i fondenes vedtekter. For våre aktivt forvaltede aksjefond avviker sammensetningen av aksjer i fondene fra de respektive fondenes indekser. For de indeksnære aksjefondene er avviket fra referanseindeksenes avkastning, som forventet, svært begrenset. I 3

5 tillegg til dette er seks av de utenlandske indeksnære aksjefondene valutasikret, slik at valutarisikoen for norske investorer praktisk talt er borte. De norske rentefondene kjennetegnes ved lav kredittrisiko da fondene ikke plasserer i kreditter som overstiger 20 prosent kredittvekt etter de reglene som gjelder for norske livsforsikringsselskaper og banker. Rentefondene har forskjellige mål og rammer for løpetid. Vårt nye globale kredittfond investerer kun i selskapsobligasjoner som har kredittrating som er minimum investment grade. Alle fondenes risikorammer overvåkes på daglig basis gjennom fastlagte rutiner for risikoovervåkning. Overvåkningen av risikorammene foretas av en avdeling som er adskilt fra forvaltningen. Regnskap Fondenes årsregnskaper er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til disse og kjenner ikke til ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering av regnskapene. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurderingen av regnskapene for fondene. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift av forvaltningsselskapet. Rapportering KLP Fondsforvaltning AS rapporterer i henhold til forskrift om forvaltningsselskapers periodiske rapportering. Andelseierne KLP Fondsforvaltning AS har både institusjonelle kunder og personkunder. I fondene er det i alt 239 institusjonelle kunder og 78 personkunder. De institusjonelle kundene har 99% av fondenes samlede forvaltningskapital. Selskapet er landets nest største fondsforvalter for institusjonelle kunder. Det norske fondsmarkedet Forvaltningskapitalen i norskregistrete fond vokste i 2007 fra 343 milliarder til 40 milliarder, av dette var netto nytegning 58 milliarder kroner. Av dette var nytegningen i aksjefond 5 milliarder kroner. Det er verdt å merke seg at ca 22% av den totale nytegningen i norskregistrerte verdipapirfond ble foretatt av utenlandske kunder. Privatpersoner reduserte sine fondsbeholdninger med 4 milliarder i Selskapet KLP Fondsforvaltning AS har kontor i Oslo og er pr forretningsfører for følgende verdipapirfond: Verdipapirfond KLP KLP Pengemarked KLP Aktiv Rente KLP Rentefond II KLP Pensjon KLP Pensjon II KLP Obligasjon Global I KLP AksjeNorge KLP AksjeNorden KLP AksjeGlobal Aktiv KLP AksjeNorge Indeks KLP AksjeGlobal Indeks I KLP AksjeGlobal Indeks II depotmottaker Nordea Bank Norge ASA Nordea Bank Norge ASA Nordea Bank Norge ASA Nordea Bank Norge ASA Nordea Bank Norge ASA Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Nordea Bank Norge ASA Nordea Bank Norge ASA Nordea Bank Norge ASA Nordea Bank Norge ASA Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP AksjeGlobal Indeks III Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP AksjeGlobal Indeks IV Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP AksjeUSA Indeks USD Nordea Bank Norge ASA KLP AksjeUSA Indeks II KLP AksjeAsia Indeks I KLP AksjeAsia Indeks II KLP AksjeEuropa Indeks I Nordea Bank Norge ASA Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB KLP AksjeEuropa Indeks II Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Selskapet hadde i 2007 forvaltningsinntekter på 7,2 millioner kroner og oppnådde et årsresultat på 0,6 millioner kroner. Etiske retningslinjer og eierprinsipper for investeringsvirksomheten KLP Fondsforvaltning AS har sluttet seg til KLP konsernets retningslinjer om etikk knyttet til finansielle plasseringer. Disse retningslinjene er basert på FNs retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. I tillegg er også selskaper som har tobakksproduksjon som hovedbeskjeftigelse ekskludert fra investeringsuniverset. De etiske ekskluderingene til Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) gjøres også gjeldende for selskapets investeringsvirksomhet. Retningslinjene ble innført i 2002, og vi har nå fem års historikk fra dette. Så langt kan vi konstatere at den etiske filtreringen ikke påvirker avkastningen i særlig grad. Styret har vedtatt følgende eierprinsipper for KLP fondene;. KLP fondene skal være en ansvarlig finansiell investor og eier, som tar sosiale og miljømessige hensyn, med formål om å oppnå best mulig avkastning over tid, hensyntatt forsvarlig risiko. 2. KLP Fondsforvaltning AS kan på vegne av KLP fondene være representert i selskapsorganer, men skal ikke være representert i børsnoterte selskapers styrer. 3. KLP Fondsforvaltning AS kan på vegne av KLP fondene samarbeide med andre investorer og organisasjoner når dette er hensiktsmessig. 4. KLP Fondsforvaltning AS skal på vegne av KLP fondene opptre på en aktsom og forutsigbar måte, og være bevisst det ansvar for negative konsekvenser som kan følge av utvist passivitet fra aksjonærenes side. 5. KLP Fondsforvaltning AS skal på vegne av KLP fondene opptre på en måte som ivaretar langsiktig verdiskapning for andelseierne og bidrar til en bærekraftig utvikling. 6. KLP Fondsforvaltning AS skal på vegne av KLP fondene opptre i tråd med selskapets verdier; åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert. Veien fremover Styret i KLP Fondsforvaltning AS takker alle innskytere for den tillit som er vist i året som gikk, og håper at fondenes nåværende andelseiere fortsetter som andelseiere. Samtidig ønsker vi nye andelseiere velkommen. Fra vår side skal vi anstrenge oss for å levere konkurransedyktig avkastning, samtidig som vi vil fortsette å satse på å videreutvikle vår forvaltningskompetanse. I tillegg vil vi sørge for å ha attraktive fondsprodukter, konkurransedyktige priser og god service for våre andelseiere. Resultat i verdipapirfondene i 2007: Verdipapirfond Valutasikret resultat netto utdelt utdelt til Overført til/fra Avkastning til andelseierne andelseierne opptjent i 2007 i løpet av året pr egenkapital KLP Pengemarked ,6% KLP Aktiv Rente ,58% KLP Rentefond II ,28% KLP Pensjon ,48% KLP Pensjon II ,% KLP Obligasjon Global I JA ,07% KLP AksjeNorge ,9% KLP AksjeNorden NEI ,80% KLP AksjeGlobal Aktiv NEI ,85% KLP AksjeNorge Indeks ,86% KLP AksjeGlobal Indeks I NEI ,2% KLP AksjeGlobal Indeks II JA ,29% KLP AksjeGlobal Indeks III JA ,9% KLP AksjeGlobal Indeks IV JA ,4% KLP AksjeUSA Indeks USD * ,62% KLP AksjeUSA Indeks II JA ,62% KLP AksjeAsia Indeks I NEI ,2% KLP AksjeAsia Indeks II JA ,54% KLP AksjeEuropa Indeks I NEI ,93% KLP AksjeEuropa Indeks II JA ,83% * Dette fondet er denominert i USD, her er resultatet omregnet til NOK (kurs 5,44) Oslo, 0. april

6 Markedskommentar Fra venstre: Ståle Øksnes, adm.dir. KLP Fondsforvaltning, Jeanett Bergan, rådgiver ansvarlige investeringer og Aage E. Schaanning, adm.dir. KLP Kapitalforvaltning. tilbakeblikk 2007 Ved inngangen til 2007 var det ventet at veksten i verdensøkonomien ville bremse noe. I USA forventet man en gradvis svekkelse av den økonomiske veksten. Usikkerheten lå blant annet i hvordan fallet i boligbyggingen og boligprisene ville påvirke forbrukerne. For eurolandene var det ventet moderat nedgang i veksten, mens anslagene for Japan var justert noe ned. Utviklingen i det amerikanske boligmarkedet ble verre enn ventet, og da spesielt innen subprime segmentet (boliglån til personer med lav kredittverdighet). Den amerikanske sentralbanken kuttet renten for å motvirke svakere vekst. Den amerikanske dollaren svekket seg gjennom hele året, men mest etter at uroen i kredittmarkedene startet på høsten. Oljeprisen har nok en gang vært høyere enn markedene har forventet. Oljeprisen har steget fra et nivå på ca. 60 USD (amerikanske dollar) pr. fat til nesten 00 USD pr. fat. Med et snitt på ca.72 USD pr. fat for 2007 har det nok en gang blitt stilt spørsmål om dette ville dempe veksten i verden, men det ser ut som om man har tilpasset seg høye energipriser i både produksjon og forbruk. For Norge ville en høy oljepris medføre en relativt god vekst selv om man også ventet noe høyere renter. Den økonomiske veksten for de fleste regionene ble som forventet noe lavere enn i USA hadde en vekst på 2,3%, Euro-området 2,6% og Japan,4%. Kina viser fortsatt svært høy vekst med ca.,2%. Norge Norsk økonomi er fortsatt i stor grad preget av oljeprisutviklingen. Oljeprisen startet året på ca. 60 USD pr. fat, og steg mer eller mindre sammenhengende gjennom året til ca. 95 USD pr. fat ved utgangen av året. Den høye oljeprisen og rentedifferansen medførte at den handelsvektede kroneindeksen styrket seg. Norges Bank fortsatt å øke rentene. Årsaken til den gradvise økningen av renten i små, ikke hyppige skritt har vært den lave prisveksten. Den reelle underliggende prisveksten i økonomien reflekteres i konsumprisindeksen justert for avgifter og energi, den såkalte kjerneinflasjonen. Denne var på begynnelsen av året helt nede på,0% på årsbasis, men økte til,8% ved årets slutt. Kjerneinflasjonen lå i hele 2007 under Norges Banks inflasjonsmål på 2,5%, selv om den nærmer seg gradvis målet. Norsk økonomi opplever gode tider og veksten har vært sterkere enn det sentralbanken har lagt til grunn. Dette er bakgrunnen for at Norges Bank har økt styringsrenten fra 3,50% til 5,25%. For året sett under ett innebar dette at 3-måneders renten økte fra 3,90% til 5,89%, mens 0-årsrenten økte fra 4,36% til 4,69%. Rentedifferansen mellom norske og europeiske 3-måneders renter økte fra 0,20%-poeng til ca.,20%-poeng. For 0-års statsobligasjoner var differansen tilnærmet uendret på 0,40%-poeng. I Norge har markedene blitt påvirket av den internasjonale kreditturoen gjennom spreadutgang. Spreaden mellom swaprentene (interbankrentene) og statsrentene har økt kraftig. Siden Norge ikke har noe subprime marked vil vi ikke se tap av denne typen hos bankene. Det nærmeste vi kommer den type lån er lån til borettslag med høy gjeld, avdragfrihet i noen år og lav egenkapital hos kjøperne. Her vil vi kunne se noe tap de neste årene, men dette vil neppe ha noen betydning for den samlede økonomien i Norge. Den samlede kredittveksten var fortsatt svært høy i 2007 og lå i overkant av 4%. Husholdningenes opplåning stod for ca. 2%, tilsvarende en årsvekst på omlag 80 milliarder. Husholdningenes gjeld i forhold til inntekt er nå på nivå med den såkalte jappetiden på 980-tallet. Gjeldsbelastningen er ennå ikke på samme nivå, siden rentenivået var høyere den gangen. Låneveksten for bedriftene var ca. 2%. Den kraftige økningen viser en fortsatt sterk tro på fremtidsutsiktene, og har medført stor etterspørsel etter arbeidskraft. Forbruket fortsatte å øke i 2007 og var på nivå med Norges Banks anslag. Arbeidsmarkedet viste en god utvikling gjennom Arbeidsledigheten, målt ved NAVs (Nye Arbeids- og Velferdsetaten) registrerte ledige og personer på tiltak, falt fra 2,6% ved inngangen til året til,7% ved utgangen av Registrerte ledige og personer på tiltak falt fra ca til ca personer. Ledigheten er nå på det laveste nivået siden 987. Oljeprisen lå i gjennomsnittsnitt på ca. 72 USD pr. fat i Oljeprisen holdt seg høy som følge av god etterspørsel og vedvarende uroligheter i Midt-Østen og flere oljeproduserende land. Oljeselskapene har også problemer med å øke produksjonen ettersom antall nye store funn av oljefelt er avtagende. Mot slutten av året var oljeprisen ca. 95 USD pr. fat. Den høye gjennomsnittsprisen har resultert i et stort overskudd på handelsbalansen for Norge. USA Utsiktene for 2007 bar preg av forventninger om noe lavere vekst, men usikkerheten var stor. De økonomiske indikatorene viste ved utgangen av foregående år et blandet bilde, med boligmarkedet som den store usikkerhetsfaktoren. I februar ble usikkerheten rundt subprime lån nevnt for første gang, men det var først etter sommeren at subprime virkelig ble et hovedtema. Bankene begynte å ta tap på denne type utlån, samtidig som de var forsiktige med å låne ut penger til hverandre. Dette førte til problemer med likviditeten, og sentralbankene tilførte likviditet til markedet. Parallelt med dette utviklet boligmarkedet seg svakt. Omsetningen av både nye og brukte boliger viste en fallende tendens. Boligsalget falt like raskt som i resesjonen på begynnelsen av 80-tallet. Prisene, målt ved den indeksen som regnes som mest pålitelig, viste ett fall på rundt 6 prosent på årsbasis. Etter sommeren kom FED (den amerikanske sentralbanken) med en uttalelse om at veksten hadde vært god hittil i år, men erkjente at den ville kunne falle fremover som følge av uroen i kredittmarkedene og problemene i boligmarkedet. FED kuttet derfor styringsrenten med til sammen,0-prosentpoeng til 4,25% frem mot årsskiftet. Arbeidsmarkedet i USA bunnet ut med en arbeidsløshet på 4,4 % i mars. Siden den gangen har arbeidsløsheten steget til 5,0%. Økende arbeidsløshet og uro på kredittmarkedene, samt fallende boligpriser setter spørsmålstegn ved hvor stort det private forbruket vil bli fremover. Det private forbruket står for ca. 70% av BNP og vil derfor være en viktig drivkraft i økonomien. Inflasjonen har gjennom året vært stigende og var ved utgangen av året på 4,3%, mye som følge av høye energipriser. Kjerneinflasjonen viste en mer positiv utvikling og var på 2,3% ved årsskiftet. Dette er fortsatt over målet til sentralbanken, som derfor så en inflasjonsfare som følge av høye energi- og råvarepriser. Fallende vekstutsikter og rentekutt har ført til mindre interesse for amerikanske dollar. Signaler om at de asiatiske landene vil diversifisere sine valutareserver ut av dollar kan ha forsterket dette, og har ført til at amerikanske dollar svekket seg gjennom året. Europa Eurolandene viste en aktivitet i økonomien som var omlag som ventet. BNP-veksten var ca. 2,6% i eurolandene. Samtidig var det en sterk utvikling i arbeidsmarkedet i eurolandene som medførte at arbeidsledigheten falt fra 7,6% til 7,2%. Dette er den laveste ledigheten på 25 år. Den sterke veksten medførte at euroen styrket seg mot de 6 7

7 "Til tross for at usikkerhet preget finansmarkedene ble det et relativt bra år for aksjemarkedet. 3 mnd. NIBOR og 0 års stat % % 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00,00 3 mnd. NIBOR og 0 års stat 3 mnd. NIBOR 0 års stat fleste valutaer. Til tross for dette økte eksporten fra eurolandene. Investeringene tok seg opp og fallende ledighet ga sterkere vekst i privat forbruk. Inflasjonen var ved utgangen av året kommet opp i 3,%, noe som er langt over målet på 2,0%. Det er i første rekke høye mat- og energipriser som har trukket opp inflasjonen. På denne bakgrunnen valgte ECB (europeiske sentralbank) å øke styringsrenten fra 3,50% til 4,0%. Kreditt Markedet for selskapsobligasjoner var veldig ulikt i første og andre halvår av I første halvår var markedet preget av samme stabilitet som i 2006, med relativt små bevegelser i rentedifferansen mellom selskapsobligasjoner med høy kredittverdighet og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid. Etterspørselen etter nyutstedte obligasjoner var stor, og av risikofaktorer var investorenes fokus rettet mot gjeldsfinansierte oppkjøp og muligheten for forringet kredittkvalitet og påfølgende prisfall. Mot slutten av juni begynte dette bildet å forandre seg og utover andre halvår har markedet hatt en kraftig negativ utvikling. Nyhetsbildet har vært preget av saker som nedgang i boligpriser i USA, store tap for banker og investorer som følge av mislighold av boliglån, påfølgende mangel på kortsiktig likviditet og mot slutten av året, spekulasjoner om en forestående resesjon i USA. Dette førte til stor volatilitet, lite risikovillighet blant investorene, relativt få nyutstedelser og en voldsom økning i rentedifferansen. Forskjellen mellom selskapsobligasjoner med høy kredittverdighet og sammenlignbare statsobligasjoner endte i desember på,47 prosent. Dette er en økning på 0,78 prosentpoeng siden mai i Aller verst gikk dette ut over finanssektoren og de lavere kredittkvalitetene, og vi må tilbake til begynnelsen av 2003 for å finne tilsvarende nivåer. Aksjemarkedene Globalt Innledningen til aksjeåret 2007 bygde videre på den positive trenden fra siste halvdel av I løpet av de to første månedene drev gode inntjeningstall og stabile økonomiske nøkkeltall de fleste indekser mot nye rekordnoteringer. Mens man i Europa kunne glede seg over en sterk økonomi og høyere boligpriser, hadde denne trenden begynt å slå sprekker i USA. Den økende risikoviljen som hadde etablert seg i aksjemarkedet forsvant som dugg for solen. Etter den første skarpe reaksjonen, hentet imidlertid aksjemarkedene seg raskt inn igjen med støtte fra gode kvartalsrapporter. Mot slutten av sommeren økte imidlertid volatiliteten igjen. Svake data fra det amerikanske boligmarkedet kombinert med stadig strengere utlånspolitikk fra bankene økte usikkerheten omkring verdensøkonomiens videre utvikling. Markedene falt kraftig i begynnelsen av august, men med tilførsel av likviditet og rentekutt i USA roet finansmarkedene seg utover høsten. På tross av stimulerende pengepolitikk ble vi imidlertid stadig minnet på problemene i bolig- og lånemarkedene. Flere finansinstitusjoner, også europeiske, ble tvunget til å ta store avskrivninger på investeringer og utlån i boligmarkedet. Dette utløste en runde med aksjesalg verden over. I tillegg hadde oljeprisen satt nye rekordnoteringer og etter hvert gjort et kraftig innhogg i lommeboken til den jevne amerikanske forbruker. På tross av dette steg aksjemarkedet frem mot jul. Frykten for smitteeffekten fra svake boligmarkeder og store tap hos finansinstitusjoner sendte imidlertid markedene på nytt inn i en kraftig korreksjon de siste dagene av året. Til tross for at usikkerhet preget finansmarkedene gjennom den siste halvdelen av 2007, ble det et relativt bra år for aksjemarkedet. Blant vinnerne var de nyere markedene som Kina (+95%), India (+65%) og Brasil (+44%). Japan som ikke ser ut til å klare å dra fordel av veksten i Asia ble igjen en av årets tapere med et fall på ca. 2%. I USA steg Dow Jones 6,4%, S&P500 med 3,5% og NASDAQ med 9,8%. På bransjenivå kunne teknologi, olje, energi og gruvedrift vise til relativ styrke, mens finans, eiendom og helse hadde en svak utvikling. Små selskaper hadde også en langt svakere utvikling enn store internasjonale selskaper. Aksjemarkedet i Norden Med en overvekt av internasjonale selskaper på de nordiske børsene beveger alltid disse seg i flukt med det internasjonale konjunkturbildet. I 2007 var, som tidligere sagt, dette sterkt preget av utviklingen i den amerikanske økonomien med en tiltagende frykt for resesjon mot slutten av året. Samlet endte den nordiske indeksen med en oppgang på 4,7% i 2007, men forskjellene børsene imellom var sjeldent stor: Helsinki +20,5%, Oslo +,5%, København + 5,5% og til slutt Stockholm med minus 6,0%. De viktigste forklaringene til disse forskjellene ligger i de to tyngste aksjene i indeksen, nemlig Nokia (+75%) og Ericsson (-44%) og ellers i sektordifferanser. Best gikk det for sektorene: Kraft: Skyldes hovedsaklig en oppgang på 5% i finske Fortum Telekom: De to vekstaksjene Millicom (+73%) og Tele2 (+30%) bidro mest, mens TeliaSonera (+20%) og Telenor (+3%) også utviklet seg sterkere enn sine lokale indekser. Kapitalvarer: Sterk vekst i Vestas (+3%) og Orkla (+52%), begge eksponert mot alternativ energi men også en tradisjonell sensyklisk aksje som ABB (+52%) bidro godt De dårligste sektorene var: Software: En rekke småselskaper på alle de nordiske børsene. Råvarer: Norske Skog (-56%), Boliden (-49%) og Huhtamäki (-44%) Generelt kan man si at sektorer og selskaper med defensive kvaliteter var børsvinnere, mens konjunkturelle aksjer tapte mest. Aksjemarkedet i Norge 2007 ble igjen et godt år på Oslo Børs selv om usikkerheten spredte seg gjennom året. Fondsindeksen steg med 0%. Siden bunnen i begynnelsen av 2003 har aksjemarkedet steget med nesten 400%. Fortsatt høy oljepris og gode resultater fra de børsnoterte selskapene forklarer i stor grad årets børsoppgang. Året startet med oppgang, men det ble en stigende usikkerhet og økende volatilitet gjennom året. Etter at Oslo Børs nådde all time high på sommeren begynte markedene å se konsekvensen av flere år med sterk vekst og for slapp kreditthåndtering av spesielt amerikanske finansinstitusjoner. Dette førte til den finansielle subprime uroen som økte i omfang gjennom hele året. Subprime førte til en likviditetskrise i pengemarkedene som igjen førte til store likviditetstilførsler fra sentralbankene. Vi har ennå ikke sett det endelige resultatet av likviditetsproblemene. Det siste halve året har svingningene i aksjekursene vært store, og det indikerer en usikkerhet om aksjenes inntjeningsmulighet i fremtiden. Råvarer og solenergi var de dominerende temaene for 2007 på Oslo Børs, og aksjer som var positivt eksponert mot stigende råvarepriser fikk en sterk utvikling. Positive bidragsytere på Oslo Børs med denne type eksponering var Yara, Norsk Hydro og Statoil. Den sterke veksten i Kina og stor finansiell interesse for å investere i råvarer er hovedårsakene til råvareprisoppgangen. Solenergiselskapet REC hadde en avkastning på over 40% grunnet sterk investortro både på bransjen og selskapets vekstpotensial. Grunnet sitt store eierskap i REC fikk både Orkla og Hafslund en sterk utvikling gjennom året. Norske Skogindustrier, Marine Harvest og Storebrand var blant de svakeste aksjene på børsen. KLP AksjeNorge var i liten grad eksponert mot disse selskapene i året som gikk. Frykt for resesjon i USA vil trolig føre til fortsatt store svingninger på Oslo Børs som er meget utsatt for endringer i makroforhold. KLP rentefondene KLP Pengemarked, KLP Aktiv Rente og KLP Rentefond II ga en avkastning i 2007 på linje med bankrenten. De lengre obligasjonsfondene ga en avkastning som var lavere enn bankrenten. Dette skyldes renteøkning i markedet som ga kurstap, samt spreadutgang for kredittpapirene. Det norske pengemarkedsfondet ga en avkastning som var bedre enn sin referanseindeks. De fire norske obligasjonsfondene oppnådde en avkastning som var noe lavere enn sine referanseindekser. Hovedforklaringen er økt spread (rentemargin) mellom swaprentene (interbankrentene) og renten på statspapirer. Spreadutgangen skyldes kjøp av norske statssertifikater og statsobligasjoner, noe som har medført mangel på denne type 8 9

8 aksjeindekser 2007* OSEFX OSEBX VINXFNOK KLPWRLDNOK KLPWRLDHNK KLPUSAUSD "Fortsatt ser det meste bra ut for norsk økonomi, men det er noen skyer på himmelen Resatt til 00 pr papirer, ikke økt kredittfrykt. Rentefondene ga samlet sett en avkastning som var noe bedre enn konkurrerende fond. KLP Obligasjon Global I oppnådde i fjor en mindreavkastning på 0,9% i forhold til sin referanseindeks. Forskjellen i avkastning mellom porteføljen og referanseindeks kom i stor grad av at porteføljen i de siste månedene av året var overvektet i sektorer som var hardt rammet av den internasjonale finansuroen. KLP aksjefondene KLP AksjeNorge hadde en avkastning i 2007 på 3,2%, noe som var bedre enn referanseindeksen som steg med 0,2%. Generelt gode selskapsvalg samt at fondet unngikk de største taperne på børsen bidro til meravkastningen. Den relativt sett beste bidragsyterne for fondet ble Expert som ble kjøpt av børs på midten av året. Investeringene i KLP AksjeNorden ga i 2007 en avkastning på -0,8%, mot referanseindeksens +,2%. De største negative bidragsyterne til avkastningen i 2007 var enkelte småselskaper som Biofuel Energy, Aker Biomarine, Hemtex og Ossur og de svenske selskapene Electrolux og Volvo. Mens undervekt i Norske Skog, og danske GN Store Nord bidro positivt. På årsbasis falt verdien av KLP AksjeGlobal Aktiv med 5,85%. Dette var 0,96%poeng svakere enn vår referanseindeks. Våre overvekter i teknologi og bioteknologi samt undervekt i finans bidro positivt, mens vår overvekt i Japan bidro negativt. Våre indeksfond har som mål å gjenskape referanseindeksens avkastning. Fire av fondene er globale, mens de øvrige syv dekker Norge, Europa, USA og Asia. Vi forvalter valutasikrede indeksfond og fire som ikke er valutasikret. Indeksfondene hadde et avkastningsavvik i forhold til sine referanseindekser varierende fra +0,4% til -0,80%. Avvikene skyldes fondets metodikkostnader, skatt (som ikke hensyntas av referanseindeksen), samt noe svakere avkastning for fondets porteføljer relativt til indeksene. Utsiktene for 2008 Ved inngangen til det nye året er usikkerheten om den økonomiske utviklingen større enn på lenge. De fleste anslagene viser en svakere vekst i verdensøkonomien enn det man så i For eurolandene og Japan anslås kun moderat svakere vekst for Kina er forventet fortsatt å ha en høy vekst, men sannsynligvis noe lavere enn vi har sett de siste årene. Den største usikkerheten gjelder utviklingen for amerikansk økonomi. Noen mener det svake boligmarkedet og uroen i kredittmarkedene vil føre amerikansk økonomi inn i resesjon, men andre mener økonomien vil bedre seg i løpet av andre halvår av USA Det var stor usikkerhet knyttet til amerikansk økonomi ved utgangen av De økonomiske indikatorene viste ved utgangen av foregående år et svakt bilde, med bolig- og arbeidsmarkedene som de største usikkerhetsfaktorene sammen med kredittmarkedene. Den svake utviklingen har medført at sentralbanken har kuttet styringsrenten fra 5,25% til 4,25%. Det er forventninger om at sentralbanken vil kunne kutte renten til ca. 3% i løpet av Markedsaktørenes forventninger for BNPveksten for 2008 ligger på ca. 2,%. Forventningene for året er ikke så mye lavere enn de var for 2007, men man forventer et meget svakt. halvår. Inflasjonen anslås til 2,8% for Utviklingen i dollarkursen vil nok en gang være et usikkerhetsmoment, etter at dollaren svekket seg i Både fra Asia og fra olje- og kapitaleksportører fra Midt-Østen har det kommet signaler om at de ønsker å diversifisere seg ut av dollar. Mens man tidligere trodde at en vedvarende høy oljepris vil kunne dempe aktivitetsnivået, ser det nå ut som om økonomien tåler en høyere oljepris enn det man tidligere trodde. Gjennom fjoråret steg arbeidsløsheten fra 4,4% til 5,0%. Økende arbeidsløshet og uro på kredittmarkedene, samt fallende boligpriser setter spørsmålstegn ved hvor høyt det private forbruket vil bli fremover. Det private forbruket står for ca. 70 prosent av BNP og vil derfor være en viktig drivkraft i økonomien. Vi tror sentralbanken vil kutte renten aggressivt i et forsøk på å unngå en eventuell resesjon. Markedet venter en rente under 3% ved utgangen av Utviklingen i økonomien, og da spesielt bolig- og arbeidsmarkedene, vil trolig være avgjørende for hvor lavt renten blir satt. Europa Eurolandene hadde en vekst på linje med anslagene for 2007, men det var som vanlig sprik mellom de ulike landene. Tyskland, Spania og Frankrike lå i overkant eller på linje med regionen, mens Italia viste en svakere utvikling. For 2008 tilsier anslagene at veksten i eurosonen vil være noe lavere enn i Dette skyldes en sterkere euro, lavere global vekst og høyere finanskostnader for bedriftene. De siste årene har veksten i stor grad vært drevet frem av bedriftsinvesteringer og eksport. Bidraget fra det private forbruket har vært forholdsvis beskjedent. Med en arbeidsledighet som forsetter å falle, og nå er på det laveste nivået på 25 år, er det spørsmål om lønnveksten kan hjelpe det private forbruket. BNP-veksten for 2008 anslås til ca. 2,0%. Dette er noe svakere enn i ECB opprettholder sin prognose om at aktiviteten i den europeiske økonomien vil holde seg robust og vokse på linje med trendveksten; anslått til,5%-2,0%. Det er i første rekke innenlandsk etterspørsel som forventes å være drivkraften. Den største usikkerheten vil være i hvor stor grad nedgangen i amerikansk økonomi vil påvirke veksten i eurolandene. Påvirkningen fra amerikansk økonomi vil sannsynligvis ha mindre å si nå enn tidligere da en større del av eksporten går til Øst-Europa. Prisveksten i eurolandene var 3,% i Dette er langt over sentralbankens målsetting. ECB forventer at inflasjonen vil ligge over målet i hele inneværende år, men gradvis komme ned mot målet til neste år. Sentralbanken anser fortsatt høye energipriser som den største trusselen for inflasjonsutviklingen. ECB er bekymret for den høye inflasjonen og har signalisert at de vil være beredt til å øke renten dersom dette er nødvendig. Samtidig erkjenner de at usikkerheten er stor rundt vekstutsiktene og at risikoen ligger på nedsiden. Vi tror sentralbanken vil se an utviklingen og holde renten uendret på 4,0% frem til sommeren. Endring av renten vil deretter avhenge av inflasjonsutviklingen og den generelle økonomiske utviklingen. Norge Norsk økonomi har utviklet seg godt de siste årene, med god BNPvekst, høy kredittvekst og fallende arbeidsledighet. Norges Banks største problem har vært den lave inflasjonen. Gjennom 2007 var konsumprisindeksen justert for avgifter og energi, den såkalte kjerneinflasjonen, lavere enn Norges Bank inflasjonsmål på 2,5%. Mot slutten av året tok inflasjonen seg noe opp og endte på,8%. Ved inngangen til 2008 har norsk økonomi lagt bak seg fire år med god vekst. Fortsatt ser det meste bra ut for norsk økonomi, men det er noen skyer på himmelen. Det er usikkerhet om veksten internasjonalt. Dessuten har boligprisene i Norge falt de siste seks månedene. Konsensusanslag for BNP-veksten for fastlands-norge i inneværende år er derfor nedjustert til ca. 3,5% fra anslaget for 2007 på 5,8%. Etter at norsk økonomi har vist god fart de siste årene begynner kapasitetsbeskrankningene å komme til syne. Dette gjør seg spesielt utslag i mangel på kvalifisert arbeidskraft. De siste rapportene fra arbeidsmarkedet i 2007 viste at veksten i sysselsettingen fortsetter. Ved utgangen av 2007 viste NAVs (Nye Arbeids- og Velferdsetaten) tall over arbeidsledige og de som er på tiltak en ledighet på 2,0%. Den positive utviklingen forventes å fortsette i Ledigheten vil sannsynligvis ikke falle like raskt som foregående år da vi allerede er nede på de laveste nivåene vi har sett på 8 år. Det stramme arbeidsmarkedet medfører at anslagene for lønnsveksten vil ligge i området 5,75%. Den samlede kredittveksten er fortsatt høy i Norge. Husholdningenes gjeldsvekst har vært høyere enn lønnsveksten de siste årene. Dette skyldes sannsynligvis de høye boligprisene. Husholdningenes opplåning er på et meget høyt nivå selv om nivået er noe lavere enn for et år siden. Samtidig har bedriftene og kommunene fortsatt å øke opplåningen. I markedet er det priset inn uendrede renter ut året. Med en inflasjon som nærmere seg målet og god fart i norsk økonomi er det mulighet for en renteøkning før sommeren noe som vil gi en styringsrente på 5,50%. I motsatt retning trekker svakere utsikter for internasjonal økonomi og en sterk krone. Utviklingen i kronekursen vil da kunne bli utslagsgivende for hvor høyt Norges Bank kan sette renten. Vi tror Norges Bank vil avvente utviklingen og holde renten uendret på 5,25% frem til sommeren. 0

9 Hva er kreditt? Denne artikkelen beskriver egenskaper ved globale kredittinvesteringer med høy kvalitet. Dette illustreres ved investeringene i KLP Fondsforvaltnings fond KLP Obligasjon Global I. Med ordet kreditt forstår vi et lån. Fondet KLP Obligasjon Global I investerer i lån. Det vil si kontrakter der låntageren har fått penger, og forpliktet seg til å betale disse pengene tilbake med renter. De lånene som fondet investerer i har visse egenskaper; kontrakten er utformet som et omsettelig lån som kalles en obligasjon, disse obligasjonene har en fast rente, har høy prioritet og er utstedt av foretak med god kredittverdighet. Ofte noteres obligasjonslånene på børser, og omsetningen skjer i første rekke mellom meglere og institusjonelle investorer. Utstedere av obligasjonslån søker finansiering gjennom investeringsbanker. Disse investeringsbankene søker så å finne investorer som har behov for å gjøre investeringer med samme risikoprofil som låntagerne har behov for på sine lån. Investorer i fastrente selskapsobligasjoner vil typisk være en aktør med rentefølsomme forpliktelser og relativt lang investeringshorisont. Et typisk eksempel på en investor i selskapsobligasjoner med fast kupong (rentebetalinger til fastsatte tider) vil være et pensjonsfond. En investor i selskapsobligasjoner med fast kupong og høy kredittverdighet vil ta flere ulike typer risiko. Den viktigste klassen av risiki er renterisiko. Avhengig av om rentenivået går opp eller ned, eller hvordan forskjellen mellom renter med ulike løpetider endrer seg, vil dette føre til gevinst eller tap i porteføljen. Renten, som kuponger og hovedstolsforfall kan reinvesteres til, vil også ha betydning for avkastningen av investeringene over tid. Kredittrisiko innebærer gevinst eller tap som følge av at en låntager ikke kan gjøre opp for seg, eller som følge av at markedsaktørene revurderer prisingen av en låntagers kredittverdighet. Det er naturlig å skille mellom tap fra mislighold og tap eller gevinst fra endringer i prising (kurssvingninger). For investorer som avgrenser seg til å investere i obligasjoner med høy kredittverdighet, såkalte investment grade obligasjoner, er sannsynligheten for å oppleve et mislighold lav. Derimot kan det tenkes at investoren må selge obligasjoner med tap som følge av at utstederens kredittverdighet har avtatt. Det er vanlig å observere markedets prising av kredittrisiko som en renteforskjell mot statsrenter eller swaprenter. Dersom investorene krever en høyere renteforskjell for å kompensere for risiko, avtar obligasjonene i verdi, alt annet like. Tilsvarende øker verdien av obligasjonene dersom investorene krever en lavere renteforskjell for å kompensere for risiko. Endringer i renteforskjellen representerer markedsrisiko. Risiko knyttet til kreditten kan således deles i misligholdsrisiko og prisrisiko. En viktig forskjell mellom markedsrisiko og kredittrisiko er at kredittrisiko har betydning for hvilke kontantstrømmer som vil finne sted, mens markedsrisiko har å gjøre med hvilken diskonteringsrente som benyttes for å verdsette disse kontantstrømmene. Dette betyr at tap fra kreditthendelser får man ikke tilbake, mens tap fra som følge av markedsrisiko får man tilbake i form av høyere rente. En tredje kilde til risiko er likviditetsrisiko. Den aller mest likvide form for investering er et innskudd på en bankkonto. Der er det ikke kostnader forbundet med å gjøre transaksjoner. Alle investeringer i verdipapirmarkeder innebærer å oppgi likviditet. Tap fra likviditetsrisiko gjør seg gjeldende når man må selge unna investeringer for å fremskaffe kontanter. Investorer som kjenner sitt eget behov for kontanter kan gjøre investeringer i obligasjoner med kontantstrømmer på samme tid som, og med samme beløp som eget kontantbehov. Avvik fra en slik strategi innebærer et mulig tap som følge av investeringens illikviditet. Muligheten for at investoren vil lide tap fra illikviditet er investeringens likviditetsrisiko. Selskapsobligasjoner regnes som mindre likvide enn statsobligasjoner og aksjer. En del av renteforskjellen for selskapsobligasjoner skyldes disse investeringenes lavere likviditet. Selskapsobligasjoner er altså befengt med markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Når slike obligasjoner lover en høyere effektiv avkastning enn statsobligasjoner med tilsvarende løpetid skyldes dette at investorene i selskapsobligasjonene krever kompensasjon for de ytterligere risiki som investorene påtar seg. To forhold kan avgjøre om slike investeringer fremstår som attraktive for en bestemt investor. For det første kan det tenkes at enkelte investorer har større evne til å bære risiko enn andre. Dernest, dersom de fleste investorer er risikoaverse, vil det kunne eksistere risikopremier som kan høstes av investorer i markedet. Endelig kan det tenkes at en investor hevder å kunne velge tidspunktet for å gjøre en investering, eller å kunne velge ut de enkelte obligasjonslånene, på en måte som er bedre enn markedet generelt. Faktorer som lang investeringshorisont, høy egenkapitalandel, høy grad av sikkerhet omkring utgående kontantstrømmer samt bredt diversifiserte investeringsalternativer trekker i retning av større evne til å bære risiko, og til å høste eventuelle risikopremier. For å vurdere om en forvalter har gjort gode eller dårlige investeringsbeslutninger er det vanlig å sammenligne avkastningen på et fond med avkastningen for en referanseindeks. En referanseindeks er ment å være et mål på markedet, eller de investeringsalternativer som er tilgjengelig for forvalteren. Referanseindeksen fungerer også som en praktisk instruksjon til forvalter for hvilken risikoprofil som oppdragsgiveren ønsker. KLP Obligasjon Global I har en referanseindeks som er sammensatt av store obligasjonslån med fast kupong og høy prioritet utstedt av kredittverdige utstedere. Fondet passer for investorer som søker å høste ulike risikopremier i markedet. Forvaltningen søker å tilføre verdi for innskytere ved å gi en høy grad av diversifisering over utstedere, bransjer og regioner. 2 3

10 økonomi innhold Fondsoversikt 6 Opplysninger om KLP Fondene 7 KLP Pengemarked 8 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon II 26 KLP Obligasjon Global I 28 KLP AksjeNorge 38 KLP AksjeNorden 42 KLP AksjeGlobal Aktiv 46 KLP AksjeGlobal Indeks I 50 KLP AksjeGlobal Indeks II 72 KLP AksjeGlobal Indeks III 74 KLP AksjeGlobal Indeks IV 76 KLP AksjeNorge Indeks 78 KLP AksjeEuropa Indeks I 82 KLP AksjeEuropa Indeks II 92 KLP AksjeUSA Indeks USD 94 KLP AksjeUSA Indeks II 04 KLP AksjeAsia Indeks I 06 KLP AksjeAsia Indeks II 6 Regnskapsprinsipper 8 Revisjonsberetning 9

11 FONDSOVERSIKT opplysninger om klp-fondene KLP Pengemarked KLP Aktiv Rente KLP Rentefond II KLP Pensjon KLP Pensjon II KLP Obligasjon Global I KLP AksjeNorge KLP AksjeNorden KLP AksjeGlobal Aktiv Pengemarkedsfond med lavest risiko av alle KLP-fondene. Verdipapirene har en gjennomsnittlig durasjon på ca. 3 måneder. Dette er et alternativ til bankinnskudd. Obligasjonsfond som normalt har en gjennomsnittlig durasjon på verdipapirene i fondet på ca. 3 måneder. Fondet har anledning til å investere inntil 20% av fondets midler i obligasjoner med durasjon lengre enn ett år. Obligasjonsfond som har en gjennomsnittlig durasjon på verdipapirene i fondet på ca. år. Obligasjonsfond som har en gjennomsnittlig durasjon på verdipapirene i fondet på ca. 3 år. Obligasjonsfond som har en gjennomsnittlig durasjon på verdipapirene i fondet på ca. 5 år Dette er et indeksnært fond som investerer i det globale obligasjons-, derivat- og valutamarkedet. Fondet er valutasikret i norske kroner. Fondet investerer bredt i alle bransjer på Oslo Børs. Fondet investerer i et representativt utvalg av de største selskapene på børsene i Oslo, Stockholm, Helsinki og København. Fondet investerer hovedsakelig i store selskaper i Nord-Amerika, Europa og Japan. KLP AksjeGlobal Indeks I Fondet investerer i det globale aksjemarkedet. Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet referanseindeksen. Fondet er ikke valutasikret. Fondets navn Avkastning Avkastning ref. Volum pr. Forv. Std.gebyr; Minste år 2007 indeks år honorar inn/ut innskudd % % Indeks mill. kr. % % kr. KLP Pengemarked 4,6 4,44 STX.330 0,5 0,00/0, KLP Aktiv Rente 4,58 4,85 mnd. Nibor - 0,5% 62 0,5 0,00/0, KLP Rentefond II 4,28 4,38 ST3X 22 0,20 0,00/0, KLP Pensjon 3,48 3,92 ST4X 87 0,20 0,00/0, KLP Pensjon II 3, 3,45 ST5X 3 0,20 0,00/0, KLP Obligasjon Global I 3,07 3,26 Lehman Glob agg ,2 0,05/0,05 0 mill KLP AksjeNorge 3,9 0,2 OSEFX 4.966,20,00/0, KLP AksjeNorden -0,80,7 VINXFNOK.792,20,00/0, KLP AksjeGlobal Aktiv -5,85-4,89 KLP WRLD NOK* 34 0,70 0,50/0, KLP AksjeGlobal Indeks I -5,2-4,89 KLP WRLD NOK*.026 0,0 0,0/0,05 0 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 2,29 2,63 KLP WRLD HNK* ,3 0,0/0,05 0 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 2,9 2,63 KLP WRLD HNK* 297 0,25 0,0/0,05 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 2,4 2,63 KLP WRLD HNK* 30 0,35 0,50/0, KLP AksjeNorge Indeks,86,46 OSEBX ,0/0,0 0 mill KLP AksjeEuropa Indeks I -0,93-0,96 KLP Europa 70 0,0 0,25/0,05 0 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 4,83 4,78 KLP Europa val.sikret 2,453 0,3 0,25/0,05 0 mill KLP AksjeUSA Indeks USD 5,62 5,97 KLP USA.425 0,0 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II,62 2,06 KLP USA val.sikret ,3 0,05/0,05 0 mill KLP AksjeAsia Indeks I -9,2-8,63 KLP Asia 75 0,0 0,05/0,05 0 mill KLP AksjeAsia Indeks II -2,54 -,74 KLP Asia val.sikret.478 0,3 0,05/0,05 0 mill Totalvolum Fondenes regler for innskudd og uttak KLP AksjeGlobal Indeks II, III og IV KLP AksjeNorge Indeks KLP AksjeEuropa Indeks I og II KLP AksjeUSA Indeks USD og II KLP AksjeAsia Indeks I og II Fondene investerer i det globale aksjemarkedet. Fondene tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet referanseindeksen og er valutasikret. Fondet investerer i det norske aksjemarkedet. Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet referanseindeksen. Fondene investerer i det europeiske aksjemarkedet. Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet referanseindeksen. KLP AksjeEuropa Indeks I er ikke valutasikret. KLP AksjeEuropa Indeks II er valutasikret. Fondene investerer i det amerikanske aksjemarkedet. Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet referanseindeksen. KLP AksjeUSA Indeks USD er ikke valutasikret. KLP AksjeUSA Indeks II er valutasikret. Fondene investerer i det asiatiske aksjemarkedet. Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet referanseindeksen. KLP AksjeAsia Indeks I er ikke valutasikret. KLP AksjeAsia Indeks II er valutasikret. Innskudd Uttak Antall uttak Generelt Bemerk Ved tegning av andeler før kl. 3 gis det valuta i fondet samme dag, under forutsetning at fondet får tilgang til tegningsbeløpet. Ved melding før kl. 3 gis uttakskurs samme dag. Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Kredittilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Disclaimer Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinster ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg. 6 7

12 KLP PENGEMARKED Forvaltningen av dette fondet er utkontraktert til KLP Kapitalforvaltning ASA KLP Pengemarked skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med lav kurs- og kredittrisiko, utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, kraftverk med garanti, kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 0 og 4 mnd. Verdipapirenes korte løpetid gjør at kurssvingningene i fondet vil være helt minimale. Fondet egner seg som et alternativ til å ha innskudd i bank. RESULTATREGNSKAP NOTE PORTEFØLJEINNTEKTER OG PORTEFØLJEKOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/ kurstap PORTEFØLJERESULTAT FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT ÅRSRESULTAT Anvendelse av årsresultat: Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere per 3.2 Overført til/fra opptjent egenkapital Noteopplysninger Note : RegnskapsprinsiPper (se side 8) NOTE 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 7) Egenkapital IB Tegninger Innløsninger Overført til/fra opptjent egenkapital -27 d vs Referanseindeks = Egenkapital 2007 UB årsregnskap 2007 (alle beløp i kr) NOTE BALANSE PR EIENDELER Fondets verdipapirportefølje Andre fordringer Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over-/underkurs SUM INNSKUTT EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Annen gjeld SUM GJELD 2 SUM EGENKAPITAL OG GJELD antall andeler Antall andeler 3.2. Innløsningskurs , , ,58 00, ,32 00,35 KLP Pengemarked vs. Referanseindeks KLP Pengemarked 2007 vs Referanseindeks 2007 Porteføljesammensetning KLP Pengemarked pr. 3. desember 2007 ISIN nr. Verdipapir Rentereg Risiko Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Ureal. Gevinst Andel total klasse av tap port. NO OBOS ,0 % SUM FINANSIERINGSSELSKAP ,0 % NO BOLIG- OG NAERINGSBANKEN ASA N+0.0% ,5 % NO STOREBRAND BANK ASA ,50 % NO STOREBRAND BANK ASA ,25 % NO DNBNOR ,88 % SUM FORRETNINGSBANKER ,4 % NO BN-KREDITT ,49 % NO EIENDOMSKREDITT AS ,25 % NO TERRA BOLIGKREDITT ,75 % SUM KREDITTFORETAK, AS ,50 % NO KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER +0.03% ,50 % SUM KREDITTFORETAK, FORENING ,50 % NO SPAREBANKEN SOR ,38 % NO SPAREBANKEN HEDMARK ,88 % NO SPAREBANKEN MIDT-NORGE ,75 % NO SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE ,53 % NO AURSKOG SPAREBANK 3 MNDR N ,38 % NO SPAREBANKEN ROGALAND ,52 % NO SPAREBANKEN JEVNAKER LUNNER N ,7 % NO FANA SPAREBANK ,52 % NO SPAREBANKEN TELEMARK N ,75 % NO LOM & SKJAK SPAREBANK N ,33 % NO GRAN SPAREBANK N ,25 % NO KLEPP SPAREBANK N ,63 % NO SPAREBANKEN MIDT-NORGE ,28 % NO SANDNES SPAREBANK ,87 % NO HELGELAND SPAREBANK ,0 % NO SOGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK ,00 % NO SPAREBANKEN NORD-NORGE ,00 % NO HELGELAND SPAREBANK ,75 % NO NARVIK SPAREBANK ,63 % NO SPAREBANKEN OST ,50 % NO MODUM SPAREBANK ,88 % NO TOTENS SPAREBANK ,75 % NO SPAREBANKEN ROGALAND ,76 % NO SPAREBANKEN MORE ,25 % NO SPAREBANK HALLINGDAL ,88 % NO FRON SPAREBANK ,76 % NO SOGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK ,65 % NO NOTTERO SPAREBANK ,76 % NO SPAREBANKEN VOLDA ORSTA ,76 % NO KRAGERO SPAREBANK ,53 % NO SPAREBANKEN VESTFOLD ,76 % NO HALDEN SPAREBANK ,78 % SUM SPAREBANKER ,63 % SUM VERDIPAPIRER ,77 % 05,00 04,50 04,00 03,50 KLP Pengemarked Referanseindeks 0.25 år Kredittforetak, forening,5 % Forretningsbanker 0 % Kontanter 4 % Porteføljens omløpshastighet:,7 Gjennomsnittlig effektiv rente: 4,04% 03,00 02,50 02,00 Kredittforetak AS KLP 7,5 Pengemarked % Referanseindeks 0.25 år Finansieringsselskap 3 % 0, ,00 Sparebanker 73,5 % 00,50 00,

13 KLP AKTIV RENTE Forvaltningen av dette fondet er utkontraktert til KLP Kapitalforvaltning ASA KLP Aktiv Rente skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med lav kurs- og kredittrisiko, utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, kraftverk med garanti, kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 0 og 2 mnd. KLP Aktiv Rente har anledning til å ha inntil 20% av fondets midler i obligasjoner. Maksimalt 0% av fondets markedsverdi kan plasseres i rentederivatene FRA og renteswapper. Formålet med eventuelle derivatinvesteringer er å oppnå en hensiktsmessig forvaltning av fondet. Verdipapirenes korte løpetid gjør at kurssvingningene i fondet vil være små. RESULTATREGNSKAP NOTE PORTEFØLJEINNTEKTER OG PORTEFØLJEKOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/ kurstap PORTEFØLJERESULTAT FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT ÅRSRESULTAT årsregnskap 2007 (alle beløp i kr) NOTE BALANSE PR EIENDELER Fondets verdipapirportefølje Andre fordringer Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over-/underkurs SUM INNSKUTT EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL ISIN nr. Kuponger Verdipapir Rentereg Risiko klasse Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Ureal. Gevinst av tap Andel total NO ,0 BOLIG- OG NAERINGSBANKEN ASA N+0.0% ,46 % NO ,04 DNBNOR ,85 % SUM FORRETNINGSBANKER ,3 % NO ,5 SPAREBANKEN MIDT-NORGE ,82 % NO ,40 NOTTERO SPAREBANK ,7 % NO ,20 LILLESTROM SPAREBANK ,6 % NO ,78 LOM & SKJAK SPAREBANK N ,84 % NO ,72 GRAN SPAREBANK N ,46 % NO ,92 KLEPP SPAREBANK N ,46 % NO ,73 SANDNES SPAREBANK ,83 % NO ,38 SPAREBANKEN SOR ,84 % NO ,78 HELGELAND SPAREBANK ,84 % NO ,8 SANDSVAR SPAREBANK ,84 % NO ,95 SPAREBANKEN VESTFOLD ,84 % NO ,75 FRON SPAREBANK ,84 % NO ,68 SOGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK ,84 % NO ,92 SPAREBANKEN VOLDA ORSTA ,84 % NO ,85 KRAGERO SPAREBANK ,84 % NO ,08 HALDEN SPAREBANK ,84 % SUM SPAREBANKER ,30 % SUM VERDIPAPIRER ,6 % Porteføljens omløpshastighet:,49 Gjennomsnittlig effektiv rente: 4,07% port. Anvendelse av årsresultat: Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere per 3.2 Overført til/fra opptjent egenkapital GJELD Annen gjeld SUM GJELD 2 SUM EGENKAPITAL OG GJELD Noteopplysninger Note : RegnskapsprinsiPper (se side 8) NOTE 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 7) Egenkapital IB Tegninger Innløsninger Overført til/fra opptjent egenkapital 267 d vs Referanseindeks = Egenkapital 2007 UB Antall andeler Innløsningskurs Antall andeler 3.2. Innløsningskurs ,58 023, ,59 023, ,66 02,27 KLP Aktiv Rente vs. Referanseindeks KLP Pengemarked 2007 vs Referanseindeks 2007 Porteføljesammensetning KLP Aktiv Rente pr. 3. desember ,00 04,50 04,00 KLP Pengemarked Referanseindeks 0.25 år forretningsbanker % Kontanter 8 % 03,50 03,00 02,50 02,00 KLP Pengemarked Referanseindeks 0.25 år 0, ,00 00,50 Sparebanker 8 % 00,

14 KLP RENTEFOND II Forvaltningen av dette fondet er utkontraktert til KLP Kapitalforvaltning ASA KLP Rentefond II skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med høy kredittverdighet og liten kursrisiko, utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, kraftverk med garanti, kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 6 og 24 mnd. RESULTATREGNSKAP NOTE PORTEFØLJEINNTEKTER OG PORTEFØLJEKOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/ kurstap PORTEFØLJERESULTAT årsregnskap 2007 (alle beløp i kr) BALANSE PR NOTE EIENDELER Fondets verdipapirportefølje Andre fordringer Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd SUM EIENDELER ISIN nr. Kuponger Verdipapir Rentereg Risiko klasse Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Ureal. Gevinst av tap Andel total NO ,70 STOREBRAND BANK ASA ,59 % NO ,0 BOLIG- OG NAERINGSBANKEN ASA N+0.0% ,72 % NO ,5 BOLIG- OG NAERINGSBANKEN ASA ,40 % NO ,04 DNBNOR ,77 % SUM FORRETNINGSBANKER ,48 % NO ,53 BUSKERUD FYLKE ,77 % SUM FYLKESKOMMUNAL GARANTI ,77 % NO ,30 BARUM KOMMUNE ,36 % NO ,30 BARUM KOMMUNE ,7 % SUM KOMMUNAL GARANTI ,07 % NO ,50 HEDMARK ENERGI ,76 % SUM KRAFTVERK ,76 % port. FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over-/underkurs SUM INNSKUTT EGENKAPITAL NO ,25 EIENDOMSKREDITT AS ,4 % NO ,68 TERRA BOLIGKREDITT AS ,6 % SUM KREDITTFORETAK, AS ,75 % NO ,57 LANDKREDITT ,42 % SUM KREDITTFORETAK, FORENING ,42 % ÅRSRESULTAT Anvendelse av årsresultat: Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere per 3.2 Overført til/fra opptjent egenkapital Noteopplysninger Note : RegnskapsprinsiPper (se side 8) NOTE 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 7) Egenkapital IB Tegninger Innløsninger seindeks + Overført 2007 til/fra opptjent egenkapital = Egenkapital UB Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Annen gjeld SUM GJELD 2 SUM EGENKAPITAL OG GJELD Antall andeler Antall 3.2. andeler Innløsningskurs Innløsningskurs ,62 026, ,59 06, ,80 05,40 NO ,00 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE ,9 % NO ,30 SPAREBANKEN MORE ,39 % NO ,40 SPAREBANKEN NORD-NORGE ,74 % NO ,0 KLEPP SPAREBANK ,58 % NO ,75 SPAREBANKEN ROGALAND ,7 % NO ,60 LARVIKBANKEN BRUNLANES SPAREBANK ,3 % NO ,50 SANDNES SPAREBANK ,3 % NO ,05 SPAREBANKEN GRENLAND ,32 % NO ,40 NOTTERO SPAREBANK ,50 % NO ,50 SPAREBANKEN OST ,7 % NO ,0 SPAREBANKEN VEST ,85 % NO ,20 LILLESTROM SPAREBANK ,74 % NO ,60 SPAREBANKEN GRENLAND ,30 % NO ,73 SANDNES SPAREBANK ,29 % NO ,0 HELGELAND SPAREBANK ,30 % NO ,08 HALDEN SPAREBANK ,72 % NO ,30 SPAREBANKEN MORE ,3 % SUM SPAREBANKER ,26 % SUM VERDIPAPIRER ,5 % Porteføljens omløpshastighet: 0,87 Gjennomsnittlig effektiv rente: 4,50% KLP Rentefond II vs. Referanseindeks KLP Rentefond 2007 II vs Referanseindeks 2007 Porteføljesammensetning Rentefond II pr. 3. desember KLP Rentefond II Referanseindeks år Forretningsbanker 4,5 % Kontanter 5 % KLP Rentefond Kredittforetak år AS II Referanseindeks 8 % Kommunal garanti 7 % Kraftverk % Fylkeskommunal garanti 7 % Kredittforetak, forening 3,5 % Sparebanker 54 % 22 23

15 KLP PENSJON Forvaltningen av dette fondet er utkontraktert til KLP Kapitalforvaltning ASA KLP Pensjon skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med høy kredittverdighet, utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, kraftverk med garanti, kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 2 og 4 år. ISIN nr. Kuponger Verdipapir Rentereg Risiko klasse Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Ureal. Gevinst av tap Andel total port. årsregnskap 2007 (alle beløp i kr) NO ,00 BANK OSLO ,55 % NO ,25 STOREBRAND BANK ASA ,2 % SUM FORRETNINGSBANKER ,67 % RESULTATREGNSKAP NOTE PORTEFØLJEINNTEKTER OG PORTEFØLJEKOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/ kurstap PORTEFØLJERESULTAT FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT ÅRSRESULTAT Anvendelse av årsresultat: Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere per 3.2 Overført til/fra opptjent egenkapital Noteopplysninger Note : RegnskapsprinsiPper (se side 8) NOTE 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 7) NOTE BALANSE PR EIENDELER Fondets verdipapirportefølje Andre fordringer Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over-/underkurs SUM INNSKUTT EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Annen gjeld SUM GJELD 2 SUM EGENKAPITAL OG GJELD NO ,00 OSLO KOMMUNE ,52 % SUM KOMMUNAL GARANTI ,52 % NO ,80 BN-KREDITT ,74 % NO ,60 EIENDOMSKREDITT AS ,62 % NO ,25 EIENDOMSKREDITT AS ,54 % SUM KREDITTFORETAK, AS ,90 % NO ,60 KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER ,64 % SUM KREDITTFORETAK, FORENING ,64 % NO ,0 KLEPP SPAREBANK ,59 % NO ,65 NARVIK SPAREBANK ,68 % NO ,40 NOTTERO SPAREBANK ,9 % NO ,80 SPAREBANKEN MIDT-NORGE ,47 % NO ,50 SPAREBANKEN OST ,59 % NO ,34 LILLESTROM SPAREBANK ,75 % NO ,25 SANDSVAR SPAREBANK ,56 % NO ,90 SANDNES SPAREBANK ,2 % NO ,25 FANA SPAREBANK ,78 % NO ,40 SPARBANKEN VEST ,60 % NO ,60 TIME SPAREBANK ,08 % NO ,50 SPAREBANKEN PLUSS ,22 % NO ,60 SPAREBANKEN GRENLAND ,8 % NO ,60 SPAREBANKEN HEDMARK ,6 % NO ,30 SPAREBANK HALLINGDAL ,69 % NO ,35 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE ,6 % NO ,60 SPAREBANKEN NORD-NORGE ,66 % NO ,75 RYGGE-VAALER SPAREBANK ,73 % SUM SPAREBANKER ,22 % NO ,00 DEN NORSKE STAT ,23 % NO ,50 DEN NORSKE STAT ,6 % NO ,00 DEN NORSKE STAT ,73 % NO ,25 DEN NORSKE STAT ,88 % SUM STATSOBLIGASJONER ,99 % Egenkapital IB Tegninger Innløsninger Overført til/fra opptjent egenkapital 538 = Egenkapital UB eransindeks 2007 Antall Antall andeler andeler 3.2. Innløsningskurs , , ,54 984, ,02 0,23 SUM VERDIPAPIRER ,94 % Porteføljens omløpshastighet: 0,36 Gjennomsnittlig effektiv rente: 4,82% KLP Pensjon vs. Referanseindeks 2007 Porteføljesammensetning KLP Pensjon pr. 3. desember 2007 KLP Pensjon vs Referansindeks ,00 04,00 03,00 02,00 KLP Pensjon Referanseindeks 3 år Forretningsbanker 8 % KLP Pensjon Kommunal Referanseindeks 3 år garanti,5 % Statsobligasjoner 5 % Kontanter,5 % 0,00 00, ,00 Kredittforetak AS 0 % Kredittforetak, forening 4 % Sparebanker 60 %

16 KLP PENSJON II Forvaltningen av dette fondet er utkontraktert til KLP Kapitalforvaltning ASA KLP Pensjon II skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med høy kredittverdighet utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, kraftverk med garanti, kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 4 og 6 år. ISIN nr. Kuponger Verdipapir Rentereg Risiko klasse Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Ureal. Gevinst av tap Andel total port. RESULTATREGNSKAP NOTE PORTEFØLJEINNTEKTER OG PORTEFØLJEKOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/ kurstap PORTEFØLJERESULTAT FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT årsregnskap 2007 (alle beløp i kr) BALANSE PR NOTE EIENDELER Fondets verdipapirportefølje Andre fordringer Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over-/underkurs SUM INNSKUTT EGENKAPITAL NO ,85 OSLO KOMMUNE ,03 % SUM KOMMUNAL GARANTI ,03 % NO ,65 BOLIG- OG NARINGSKREDITT ASA ,0 % SUM KREDITTFORETAK, AS ,0 % NO ,75 SPAREBANKEN SOR ,92 % NO ,34 LILLESTROM SPAREBANK ,46 % NO ,5 SPAREBANKEN PLUSS ,04 % SUM SPAREBANKER ,42 % NO ,65 STATKRAFT ,64 % SUM STATSFORETAK ,64 % NO DEN NORSKE STAT ,7 % NO ,5 DEN NORSKE STAT ,3 % NO DEN NORSKE STAT ,55 % NO ,25 DEN NORSKE STAT ,58 % SUM STATSOBLIGASJONER ,43 % SUM VERDIPAPIRER ,53 % ÅRSRESULTAT Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL Porteføljens omløpshastighet: 0,2 Gjennomsnittlig effektiv rente: 4,5% Anvendelse av årsresultat: Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere per 3.2 Overført til/fra opptjent egenkapital GJELD Annen gjeld SUM GJELD 2 SUM EGENKAPITAL OG GJELD Noteopplysninger Note : RegnskapsprinsiPper (se side 8) NOTE 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 7) Egenkapital IB Tegninger Innløsninger Overført til/fra opptjent egenkapital -93 nseindeks = Egenkapital 2007 UB 3 53 Antall Antall andeler andeler 3.2. Innløsningskurs , , ,83 28, ,68 80,49 KLP Pensjon II vs. Referanseindeks KLP Pensjon 2007 II vs referanseindeks 2007 Porteføljesammensetning KLP Pensjon II pr. 3. desember KLP Pensjon II Referanseindeks 5 år Kommunal garanti 6 % Kredittforetak AS 3 % Kontanter 3,5 % 02 0 KLP Pensjon Sparebanker II 3,5 % Referanseindeks 5 år 00 Statsforetak 6,5 % Statsobligasjoner 67,5 %

17 KLP OBLIGASJON GLOBAL I Forvaltningen av dette fondet er utkontraktert til KLP Kapitalforvaltning ASA KLP Obligasjon Global I er et indeksnært fond som investerer i det globale obligasjons-, derivat- og valutamarkedet. Fondet er valutasikret i norske kroner. ISIN nr. Kuponger Verdipapir Rentereg Risiko klasse Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Ureal. Gevinst av tap Andel total port. RESULTATREGNSKAP NOTE PORTEFØLJEINNTEKTER OG PORTEFØLJEKOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/ kurstap PORTEFØLJERESULTAT årsregnskap 2007 (alle beløp i kr) NOTE BALANSE PR EIENDELER Fondets verdipapirportefølje Andre fordringer Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd SUM EIENDELER FR ,00 PRTP 4 0/29/ ,2 % US053332AF92 5,50 AZO /5/ ,43 % US2260KAC99 5,50 COSTCO WHOLESALE CORP ,22 % US23794AG06 6,20 DARDEN RESTAURANTS INC ,04 % US437076AL65 3,75 HD 3 3/4 09/5/ ,7 % US54866CM75 5,60 LOWE S COMPANIES INC ,09 % US8762EAP6 5,38 TARGET CORP ,34 % US8762EAR7 6,50 TARGET CORP ,90 % XS ,63 MCD5 5/8 0/07/ ,07 % XS ,50 KINGFI4 /2 0/ ,06 % XS ,3 KGF KINGFISHER PLC ,06 % XS ,00 LIZ 5 07/08/ ,2 % XS ,88 MARKS & SPENCER PLC ,3 % SUM DETALJHANDEL ,76 % FORVALTNINGSINNTEKTER OG FORVALTNINGSKOSTNADER Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT ÅRSRESULTAT Anvendelse av årsresultat: Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere per 3.2 Overført til/fra opptjent egenkapital Noteopplysninger Note : RegnskapsprinsiPper (se side 8) NOTE 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 7) Egenkapital IB Tegninger Innløsninger Overført til/fra opptjent egenkapital = Egenkapital UB EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over-/underkurs SUM INNSKUTT EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Annen gjeld SUM GJELD 2 SUM EGENKAPITAL OG GJELD Antall andeler Antall 3.2 andeler Innløsningskurs Innløsningskurs ,2 942, ,64 03,26 US2585AB03 5,80 BROOKFIELD ASSET MGMNT ,44 % US96008YAB 5,3 WDC 5.25 /5/ ,7 % XS ,63 LAND / ,7 % SUM EIENDOM ,78 % US62983PAA30 6,07 NAKILAT INC ,04 % XS ,00 NGGLN 7 2/6/ ,00 % XS ,88 SGN4 7/8 2/2/ ,6 % SUM ENERGI ,20 % JP58425B599,79 HSBC.79 09/ ,07 % US02586AX77 6,5 AMERICAN EXPRESS ,68 % US02635PTC76 5,40 AMER GENL FIN ,53 % US02635PTP89 5,90 AMERICAN GENERAL FINANCE ,43 % US02666QZH90 5,0 AMERICAN HONDA FINANCE ,23 % US03076CAB28 5,65 AMPX /5/ ,7 % US046003JU47 6,95 ASSOCIATES CORP NA ,96 % US073902KD90 4,55 BSC /23/ ,7 % US25577AY24 5,65 CIT GROUP INC ,9 % US2558AW87 5,40 CIT /30/ ,3 % US2558AX60 5,40 CIT /07/ ,6 % US49RAH2 4,30 CAT /0/ ,8 % US72967DQ3 5,85 C /02/ ,22 % US72967DZ2 5,25 C 5 /4 02/27/2 CITIGROUP INC ,22 % US72967EC8 5,88 CITIGROUP INC ,82 % US72967EL7 5,30 CITIGROUP INC ,54 % US22237LPM80 4,3 CFC 4 /8 09/5/ ,3 % US2254LAB99 6,3 CS 6 /8 /5/ ,28 % US2254LAL7 3,88 CS 3 7/8 0/5/ ,8 % US24422EQL64 5,5 JOHN DEERE CAPITAL CORP ,22 % US36962G2G80 5,40 GENERAL ELEC CAP CORP ,22 % US378272AA66 6,00 GLENCR6 04/5/ ,7 % US384GCU67 6,3 GOLDMAN SACHS GROUP INC ,22 % US384GEV23 5,30 GOLDMAN SACHS GROUP INC ,3 % US3843UAA97 3,88 GS 3 7/8 0/5/ ,8 % US3844LAC46 5,45 GOLDMAN SACHS GROUP INC ,45 % US40429CFZ05 5,90 HSBC FINANCE CORP ,46 % US4482FY58 6,40 HSBC /7/ ,8 % US4503UAR23 5,5 SFI5.5 03/0/ ,6 % US4503UAW8 5,88 SFI /5/ ,9 % US459745FP53 5,00 AIG 5 04/5/ ,8 % US45974VB32 5,30 INTL LEASE FINANCE CORP ,35 % US45974VZW7 4,63 AIG4 5/8 06/02/ ,22 % US46625HGG92 5,60 JPM /0/ ,23 % US47239AC60 6,25 JEF6 /4 0/5/ ,6 % US49446RAH2 5,70 KIMCO REALTY CORP ,3 % US524908JA92 3,50 LEH3 /2 08/07/ ,8 % US5257PSZ52 5,88 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS ,22 % US55263ECJ29 5,00 BAC /5/5 MTN ,2 % US5908YJ698 6,40 MERRILL LYNCH & CO ,89 % US5908YUW9 5,00 MERRILL LYNCH & CO ,2 % US5908YVV00 4,79 MER /04/ ,7 % US674462T52 5,25 MORGAN STANLEY ,44 % 28 29

18 ISIN nr. Kuponger Verdipapir Rentereg Risiko klasse Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Ureal. Gevinst av tap Andel total port. ISIN nr. Kuponger Verdipapir Rentereg Risiko klasse Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Ureal. Gevinst av tap Andel total port. US67446C235 5,45 MORGAN STANLEY ,3 % US67446H55 5,55 MORGAN STANLEY ,3 % US67446HS2 5,38 MS 5 3/8 /4/ ,7 % US6746SBC26 4,00 MS 4 0/5/ ,7 % US7453WAH25 4,35 PRUX /5/08 MTN ,20 % US828807BE69 4,88 SPG /5/ ,22 % US939322AP84 4,20 WM 4.2 0/5/ ,6 % US9853BAE48 4,50 GDW /5/ ,8 % XS ,25 GE 5 /4 2/07/ ,08 % XS ,3 GOLDMAN SACHS GROUP INC ,43 % XS ,3 INVSA 6 /8 03/ ,07 % XS ,5 C /2/ ,6 % XS ,88 VW 4 7/8 05/22/ ,3 % XS ,38 HLCFI /23/0 MTN ,06 % XS ,75 RCEANA3 3/4 07/ ,3 % XS ,3 MER5 /8 09/24/ ,7 % XS ,75 GE /5/0 MTN ,09 % XS ,80 C 0.8 0/30/ ,08 % XS ,50 HSBC 4 /2 / ,3 % XS ,75 GE 0 3/4 02/05/ ,04 % XS ,50 CIMPPL4 /2 05/ ,06 % XS ,38 HOLZSW 4 3/8 2/ ,2 % XS ,3 BSC5 /8 0/20/ ,08 % XS ,00 LEH 5 0/26/ ,09 % XS ,3 NYL5 /8 02/03/ ,7 % XS ,25 GS 5 /4 2/5/ ,08 % XS ,00 GE 03/2/ ,04 % XS ,3 GE /03/5 MTN ,08 % XS ,25 GE 3 /4 03/7/ ,06 % XS ,8 FWFIN / ,08 % XS ,3 SYNNVX4 /8 04/ ,06 % XS ,75 GE /5/ MTN ,09 % XS ,50 BAC4 /2 09/2/ ,09 % XS ,09 SLMA.09 2/ ,07 % XS ,40 C 2.4 0/3/ ,4 % XS ,75 GE 4 3/4 03/6/ ,7 % XS ,38 MORGAN STANLEY ,28 % XS ,75 NYL3 3/4 0/9/ ,06 % XS ,50 LPTY 5 /2 2/ ,46 % XS ,00 GENERAL ELEC CAP CORP ,76 % XS ,3 AMERICAN GENERAL FINANCE ,7 % XS ,38 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG ,25 % XS ,50 GOLDMAN SACHS GROUP INC ,29 % XS ,50 GLENCORE FINANCE EUROPE ,04 % XS ,50 INVESTOR AB ,08 % XS ,99 MORGAN STANLEY ,6 % XS ,63 AMER EXPRESS CREDIT CO ,45 % XS ,75 GE CAPITAL EURO FUNDING ,5 % XS ,50 MORGAN STANLEY ,25 % XS ,3 AMERICAN HONDA FINANCE ,0 % XS ,88 VOLKSWAGEN LEASING GmbH ,45 % XS ,38 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS ,38 % SUM FINANSIERINGSSELSKAP ,73 % BE ,00 FORTIS BANK SA/NV ,64 % FR ,80 DEXMA / ,04 % FR ,88 CSSE CEN CSSE EPARG PREV ,92 % US0258FYH62 5,55 AMERICAN EXPR CENTURION ,45 % US060505AX2 4,88 BAC4 7/8 0/5/ ,22 % US060505BC74 3,25 BAC3 /4 08/5/ ,8 % US060505DK72 5,38 BANK OF AMERICA CORP ,45 % US06406HBB42 5,00 BANK OF NEW YORK CO INC ,22 % US632NAW65 5,50 RBS /26/ MTN ,22 % US2027ABU08 5,00 CBA 5 /06/ ,45 % US255A0HQ94 5,38 DEUTSCHE BANK AG LONDON ,45 % US255E0AA75 5,38 DB 5 3/8 03/02/ ,8 % US4042Q0AN93 3,88 HSBC 3 7/8 09/ ,7 % US69349LAC28 4,88 PNC /2/7 MTN ,6 % US857477AD5 5,38 STATE STEET CORP ,08 % US86794AZ63 6,00 SUNTRUST BANKS ,3 % US92976WAT36 4,38 WB 4 3/8 06/0/ ,8 % XS ,75 ALLIANCE & LEICESTER PLC ,04 % XS ,38 ABBEY 5 3/8 2/ ,00 % XS ,75 DPB 3/4 0/07/ ,08 % XS ,63 DEUTSCHE BANK AG ,45 % XS ,60 POLH.6 02/5/ ,0 % XS ,38 HBOS 4 3/8 2/ ,7 % XS ,25 AL /30/ ,08 % XS ,25 NAB /30/08 MTN ,09 % XS ,80 HBOS0.8 0/02/ ,08 % XS ,25 BNG /07/09 MTN ,09 % XS ,65 DEPFA.65 2/ ,08 % XS ,63 RABOBK4 5/8 05/ ,7 % XS ,20 RABOBK / ,0 % XS ,50 ANZ4 /2 2/5/ ,7 % XS ,50 ACAFP 4 /2 2/ ,09 % XS ,75 WFC4 3/4 /30/ ,7 % XS ,63 RY /07/0 MTN ,09 % XS ,80 RABOBK / ,0 % XS ,38 BANQUE FED CRED MUTUEL ,09 % XS ,25 NAB5 /4 0/20/ ,44 % XS ,3 AUST & NZ BANKING GROUP ,45 % XS ,3 ROYAL BK CANADA ,32 % XS ,00 RABOBANK NEDERLAND ,45 % XS ,00 RABOBANK NEDERLAND ,09 % XS ,20 SOCIETE GENERALE ,9 % XS ,3 NATIONAL AUSTRALIA BANK ,36 % XS ,63 BK OF ENGLAND EURO NOTE ,09 % XS ,3 SANTANDER INTL DEBT SA ,63 % XS ,38 DEUT APOTHEKE AERZTEBANK ,8 % XS ,63 BANQUE FED CRED MUTUEL ,25 % XS ,3 CREDIT SUISSE LONDON ,9 % SUM FORRETNINGSBANKER ,03 % US00289AB6 5,60 ABBOTT LABORATORIES ,45 % US002824AQ34 4,35 ABT /5/ ,7 % US046353AB45 5,90 ASTRAZENECA PLC ,05 % US046353AC28 5,40 ASTRAZENECA PLC ,46 % US022AL2 5,25 BMY5 /4 08/5/ ,8 % US022AP35 5,88 BMY5 7/8 /5/ ,22 % US44060AJ93 6,05 HOSPIRA INC ,22 % US532457AZ7 5,50 ELI LILLY & CO ,55 % US58933AE7 5,95 MRK5.95 2/0/ ,8 % US806605AE 5,55 SCHERING-PLOUGH CORP ,8 % US806605AH42 6,55 SCHERING-PLOUGH ,70 % US983024AJ99 5,50 WYE /5/ ,8 % US983024AN02 5,95 AMERICAN HOME PRODUCTS ,22 % XS ,25 GSK /9/ ,08 % XS ,88 GSK4 7/8 0/02/ ,09 % XS ,25 SANFP 4 /4 09/ ,06 % XS ,05 ABBOTT JAPAN CO LTD ,02 % XS ,00 GSK 3 06/8/ ,2 % XS ,75 MRKFN /07/ ,06 % XS ,63 BMY4 5/8 /5/ ,09 % XS ,50 SANOFI-AVENTIS ,44 % XS ,00 SCHERING-PLOUGH ,3 % XS ,63 ASTRAZENECA PLC ,0 % SUM FARMASI ,94 % NL ,50 ING GROEP NV ,02 % US00440EAG26 5,88 ACE5 7/8 06/5/ ,8 % US00440EAJ64 5,70 ACE INA HOLDINGS ,7 % US020002AR2 5,00 ALL 5 08/5/ ,7 % US026874AZ07 6,25 AIG6 /4 05/0/ ,8 % US53079EAG98 6,50 LIBMUT6 /2 03/ ,6 % US5956RAN89 5,00 MET /5/ ,2 % 30 3

19 ISIN nr. Kuponger Verdipapir Rentereg Risiko klasse Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Ureal. Gevinst av tap Andel total port. ISIN nr. Kuponger Verdipapir Rentereg Risiko klasse Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Ureal. Gevinst av tap Andel total port. US63862AE9 6,25 NFS /5/ ,8 % US64952GAE89 5,88 NYLIN /5/ ,7 % US7453EZ69 5,40 PRICOA GLOBAL FUNDING ,2 % US74432QAP00 5,0 PRUDENTIAL FINANCIAL INC ,3 % US74432QAQ82 5,70 PRUDENTIAL FINANCIAL INC ,6 % US970648AA9 5,3 WSH5 /8 07/5/ ,8 % US98372PAF53 5,25 XL /5/ ,7 % US98372PAK49 6,25 XL CAPITAL LTD ,4 % XS ,60 GNW.6 06/20/ ,27 % XS ,30 ALLSTATE LIFE FUNDING ,04 % XS ,38 AIG4 3/8 2/30/ ,7 % XS ,95 AIG /5/ ,6 % XS ,38 MET5 3/8 2/09/ ,08 % XS ,63 MGFUND4 5/8 0/ ,08 % XS ,00 ALZ 4 /23/ ,88 % SUM FORSIKRING ,29 % US29736RAC43 6,00 ESTEE LAUDER ACE TRST I ,22 % US585055AH96 4,75 MDT4 3/4 09/5/ ,7 % US74278DA47 4,95 PG /5/ ,8 % US74278DF34 5,55 PROCTER & GAMBLE CO ,3 % US9324PAP7 5,25 UNH5 /4 03/5/ ,8 % US9324PAW23 6,00 UNITEDHEALTH GROUP INC ,3 % US94973VAJ6 5,00 WLP 5 0/5/ ,8 % USL7765AAA27 5,30 PROCTER & GAMBLE CO ,09 % XS ,25 PG 6 /4 0/3/ ,09 % XS ,00 PG 2 06/2/ ,08 % XS ,75 COLGATE PALMOLIVE CO ,3 % XS ,50 JOHNSON & JOHNSON ,45 % SUM HELSEFORETAK ,20 % US85590AAK07 6,25 STARWOOD HOTELS & RESORT ,04 % SUM HOTELL ,04 % BE ,88 SOLBBB4 7/8 0/ ,06 % DE ,3 DBB5 /8 /28/ ,07 % DE ,38 DBAHN /3/ ,07 % DE000A0JRFB0 4,50 BASGR 4 /2 06/ ,06 % FR ,00 LVMHY /29/ ,06 % FR ,3 AIRP /23/ ,06 % FR ,88 BOUY 5 7/8 05/ ,07 % FR ,88 SCHN 3 7/8 0/ ,06 % FR ,45 LAFP /04/3 MTN ,06 % FR ,63 LVMHY /0/ MTN ,06 % FR ,3 AIRP /25/0 MTN ,06 % FR ,75 AIRP /25/4 MTN ,06 % FR ,38 BOUY /29/ ,06 % FR ,38 LVMHY /22/2 MTN ,06 % FR ,25 BOUY 4 /4 07/ ,05 % FR ,3 SCHN // ,2 % FR ,25 SGOFP 4 /4 05/ ,2 % FR ,88 SGOFP 4 7/8 05/ ,2 % FR ,75 CIMENTS FRANCAIS ,2 % FR ,38 SCHNEIDER ELECTRIC SA ,5 % NL ,3 TNTNA 5 /8 2/ ,06 % NL ,88 TNTNA 3 7/8 06/ ,06 % NL ,38 TNT NV ,3 % US0374AT28 5,25 APACHE CORPORATION ,23 % US03746AAC45 4,38 APA /5/ ,7 % US06849VAB99 4,88 ABX /5/ ,7 % US289TAY0 5,65 BURLINGTON NORTH SANTA FE ,09 % US289TAZ75 6,5 BURLINGTON NORTH SANTA FE ,09 % US2626PAE34 5,30 CRHLN 5.3 0/ ,34 % US26408GJ6 5,60 CSX CORP ,2 % US4923BN09 6,05 CAT /5/ ,02 % US20825CAF4 5,90 COP 5.9 0/5/ ,8 % US2987BAJ70 4,75 COBRE /5/ ,7 % US263534BQ6 5,25 E.I. DU PONT DE NEMOURS ,22 % US29250NAB0 5,60 ENBRIDGE INC ,3 % US3428XAM83 3,50 FDX3 /2 04/0/ ,7 % US36294BAB09 5,50 GS-CALTEX OIL CORP ,29 % US384GCS2 4,3 GOLDMAN SACHS GROUP INC ,25 % US494550AS56 5,3 KMP5 /8 /5/ ,7 % US573284AJ5 6,25 MARTIN MARIETTA MATERIAL ,04 % US655422AT08 6,00 FALI /5/ ,22 % US69320DAA72 5,00 PCZ /5/ ,2 % US74005PAQ72 5,25 PRAXAIR INC ,09 % US77537AV92 6,00 ROHM&HAAS HLDGS ,4 % US822582AA0 5,63 RDSALN5 5/8 06/ ,05 % US822582AB83 4,95 SHELL INTERNATIONAL FIN ,68 % US84265VAA35 7,50 PCU /27/ ,9 % US88579EAC93 5,70 3M COMPANY ,67 % US99TAH68 6,88 CVRD 6 7/8 / ,04 % US98385XAH98 5,65 XTO /0/ ,8 % USG4672CAB2 6,25 HUWHY 6 /4 0/ ,8 % USU4034CAC65 6,30 GULF SOUTH PIPELINE ,22 % XS ,38 ROLLS 7 3/8 06/ ,9 % XS ,75 SIEM 5 3/4 07/ ,07 % XS ,3 UPMKYM 6 /8 0/ ,06 % XS ,00 BYIF 6 04/0/ ,07 % XS ,25 AKZO 4 /4 06/ ,06 % XS ,88 CIBASC4 7/8 06/ ,2 % XS ,38 DOW4 3/8 06/25/ ,06 % XS ,25 DBAHN /08/5 MTN ,06 % XS ,38 LUCSHI4 3/8 07/ ,3 % XS ,88 HUWHY 5 7/8 07/ ,07 % XS ,3 CELR /24/ ,06 % XS ,3 BP /07/08 MTN ,09 % XS ,88 TOTF /23/0 MTN ,09 % XS ,75 TOTAL 3 3/4 02/ ,3 % XS ,50 ROLLS 4 /2 03/ ,3 % XS ,25 AMCOR 4 /4 03/ ,3 % XS ,3 STERV /23/4 MTN ,06 % XS ,00 LAFCP 5 07/6/ ,2 % XS ,50 BAA4 /2 09/30/ , % XS ,63 CELR /07/ ,06 % XS ,65 DBB.65 2/0/ ,0 % XS ,88 APD3 7/8 03/0/ ,24 % XS ,75 LAFP LAFARGE SA ,06 % XS ,25 STORA 3 /4 06/ ,06 % XS ,88 MOLHB 3 7/8 0/ , % XS ,50 PARKER-HANNIFIN CORP ,9 % XS ,00 DSM 4 /0/ ,2 % XS ,25 LAFP /23/6 MTN ,06 % XS ,63 DANGAS4 5/8 06/ ,06 % XS ,63 BYIF 5 5/8 05/ ,7 % XS ,50 BYIF 4 /2 05/ ,06 % XS ,50 SCHN 4 /2 0/ ,06 % XS ,00 LGCOIL6 08/08/ ,06 % XS ,3 RDSALN5 /8 0/ ,45 % XS ,00 DBB 4 0/6/ ,67 % XS ,25 RIO TINTO FINANCE PLC ,6 % XS ,25 AKTIEBOLAGET SKFAKTIEBOLAGET SKF ,2 % XS ,38 BP CAPITAL PLC ,07 % XS ,3 TOTAL CAPITAL SA ,3 % XS ,75 REPSOL INTL FINANCE ,07 % XS ,63 AIR PRODUCTS & CHEMICALS ,8 % XS ,75 CEMEX FINANCE EUROPE BV , % XS ,75 LINDE FINANCE BV ,8 % XS ,88 LINDE FINANCE BV ,09 % XS ,00 3M COMPANY ,32 % XS ,25 ITW 5 /4 0/0/ ,3 % XS ,25 DSM NV ,26 % SUM INDUSTRISELSKAP ,86 % US039483AU65 5,38 ADM /5/ ,5 % 32 33

20 ISIN nr. Kuponger Verdipapir Rentereg Risiko klasse Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Ureal. Gevinst av tap Andel total port. ISIN nr. Kuponger Verdipapir Rentereg Risiko klasse Pålydende Ansk.kost Markedsverdi Ureal. Gevinst av tap Andel total port. US20568AQ34 5,0 BGX /5/ ,7 % US20569AA64 5,90 BUNGE NA FINANCE LP ,2 % XS ,50 CARGI /29/4 MTN ,06 % SUM JORDBRUK ,60 % DE000A0DLU5 4,38 LANDS /4/ ,06 % DE000A0DLU69 4,88 LANDS /4/ ,2 % FR ,88 LYOE /3/ ,07 % US444CW63 5,5 CPWPO /0/ ,22 % US8608CE42 5,95 CLEVELAND ELECTRIC ILLUM ,08 % US202795HS28 6,5 EXC ,02 % US209EQ25 5,70 CONSOLIDATED EDISON ,3 % US2037AH3 7,00 CEG /0/ ,9 % US25746UAM8 5,00 D 5 03/5/ ,7 % US29268BAC54 6,80 ENEL FINANCE INTERNATION ,67 % US306NAB73 4,45 EXC /5/ ,8 % US3408EZ62 5,55 FLORIDA POWER & LIGHT ,4 % US373334GE55 5,70 GEORGIA POWER COMPANY ,68 % US402479BX67 5,30 GULF POWER CO ,22 % US40427GAC96 7,88 HQ /5/ ,9 % US46507VAG77 7,95 ISECO /30/ MTN ,9 % US65473QAR48 5,45 NI /5/ ,6 % US69352JAK34 6,00 PPL ENERGY SUPPLY LLC ,04 % US6954CD86 5,75 PACIFICORP ,04 % US842400ER06 5,00 EIX 5 0/5/ ,8 % US842400EZ22 5,55 EIX5.55 0/5/ ,2 % US843646AF7 4,88 SO /5/ ,7 % US927804FC37 5,95 VIRGINIA ELECTRIC POWER ,05 % US976656BZ06 5,70 WEC 5.7 2/0/ ,04 % USL2967VCX2 5,70 ENEL FINANCE INTERNATION ,8 % XS ,38 ELESM 4 3/8 06/ ,06 % XS ,25 DEH /08/ ,07 % XS ,3 NGGLN 6 /8 08/ ,07 % XS ,75 EOAGR 5 3/4 05/ ,07 % XS ,38 EOAGR 6 3/8 06/ ,9 % XS ,38 ELESM 5 3/8 02/ ,3 % XS ,38 EDF4 3/8 2/5/ ,06 % XS ,3 NGGLN 4 /8 09/ ,06 % XS ,75 REE /8/3 MTN ,06 % XS ,38 IBDRF /29/0 MTN ,06 % XS ,00 UNF /09/ ,06 % XS ,3 EDN /0/0 MTN ,06 % XS ,3 ENEL 4 /8 05/ ,06 % XS ,63 CEZP /08/ ,06 % XS ,25 TRNIM 4 /4 0/ ,2 % XS ,3 NUON /7/4 MTN ,2 % XS ,50 NUONNV4 /2 2/ ,2 % XS ,50 OBRKRF4 /2 03/ ,06 % XS ,50 IBERDU3 /2 06/ ,06 % XS ,3 ELEPOR4 /8 06/ ,06 % XS ,50 ESTONE4 /2 / ,06 % XS ,63 SSE /20/ ,08 % XS ,25 ELEPOR4 /4 06/ ,2 % XS ,63 ELEPOR4 5/8 06/ ,06 % XS ,00 VERBUND INTERNATIONAL FI ,6 % XS ,3 CEZ AS ,9 % XS ,38 EDP FINANCE BV ,27 % XS ,00 EDP FINANCE BV ,35 % SUM KRAFTVERK ,29 % PTBRIHOM000 4,50 BRISA-AUTO ESTRADAS PORT ,5 % US294429AF2 6,30 EQUIFAX INC ,23 % US959802AH24 6,20 WU 6.2 /7/ ,3 % XS ,3 RENTKL6 /8 / ,09 % XS ,80 BRIS /26/ ,06 % XS ,50 MAN4 /2 06/0/ ,2 % XS ,63 RENTOKIL INITIAL PLC ,09 % SUM KOMMERSIELLE TJENESTER ,87 % US84474AY47 5,75 SOUTHWEST AIRLINES CO ,3 % SUM LUFTFART ,3 % FR ,3 AUCHAN4 /8 05/ ,06 % FR ,00 AUCHAN3 06/28/ ,2 % FR ,63 CARR /06/ ,2 % FR ,88 ETAB ECON CASINO GUICH-P ,03 % FR ,3 CARREFOUR SA ,39 % US035229CU52 4,95 BUD /5/ ,22 % US929BM56 4,38 CCE /5/ ,8 % US25244SAD36 5,50 DIAG 5 /2 04/ ,8 % US487836AS72 6,60 KELLOGG CO ,23 % US50075NAL82 5,25 KFT /0/ ,7 % US7343PAA93 4,88 PASX /5/ ,7 % US73448BF42 5,5 PEPSICO INC ,23 % US87656XAC56 6,3 TATELN6 /8 06/ ,07 % XS ,50 TSCO 5 /2 2/ ,09 % XS ,00 CBRY 02/0/ ,08 % XS ,25 CSG /30/09 MTN ,06 % XS ,38 HLB /5/ MTN ,06 % XS ,20 TESCO PLC ,06 % XS ,3 TESCO PLC ,03 % SUM MATVARER ,55 % FR ,88 VIVFP 3 7/8 02/ ,06 % FR ,63 VIVFP 3 5/8 04/ ,2 % US20030NAD30 5,50 CMCSA 5 /2 03/ ,8 % US224044BP2 4,63 COX 4 5/8 0/5/ ,8 % US652482BN98 6,5 NEWS AMERICA INC ,22 % US88737AC95 5,88 TWX5 7/8 /5/ ,04 % US925524AV24 5,50 CBS5 /2 05/5/ ,5 % XS ,75 BSY7 3/4 07/09/ ,02 % XS ,75 REEDLN5 3/4 07/ ,06 % XS ,63 BERTEL4 5/8 06/ ,06 % XS ,63 RTRGRP4 5/8 / ,06 % XS ,3 WOLKLU5 /8 0/ ,3 % XS ,63 BTGG /06/5 MTN ,06 % XS ,38 ITVLN 5 3/8 0/ ,08 % XS ,38 WPP GROUP PLC ,09 % XS ,00 WPP GROUP PLC ,20 % XS ,00 BRITISH SKY BROADCASTING ,04 % XS ,38 DAILY MAIL & GENERAL TRU ,03 % SUM MEDIA ,79 % US6899AS54 5,90 OMC /5/ ,22 % SUM MARKEDSFØRING ,22 % DE ,25 HNKG /0/3 MTN ,06 % US89054AN90 5,95 CLOROX ,09 % US89054AP49 5,45 CLOROX ,09 % US48056AP24 6,30 HASBRO INC ,3 % US478366AR88 5,50 JCI5 /2 0/5/ ,7 % XS ,00 BMW 5 08/06/ ,3 % XS ,63 DCX /0/0 MTN ,06 % XS ,25 BMW5 /4 /2/ ,43 % SUM PRODUKSJON ,34 % US36870AG46 4,75 DNA /5/ ,7 % US428236AM52 5,40 HEWLETT-PACKARD CO ,8 % US459200DU23 4,95 IBM CORP ,90 % US68402LAE48 5,00 ORCL 5 0/5/ ,8 % US9842BS4 5,50 XEROX CORPORATION ,3 % SUM TEKNOLOGI ,56 % BE ,38 BELGACOM S.A. DROIT PUB ,24 % DE ,75 VOD /27/ ,06 % FR ,3 FRANCE TELECOM ,40 % 34 35

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 Innhold Styrets årsberetning 1 Opplysninger om KLPfondene 8 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 18 KLP Pensjon II 20 KLP Statsobligasjon

Detaljer

Årsrapport KLP Fondsforvaltning AS

Årsrapport KLP Fondsforvaltning AS Årsrapport KLP Fondsforvaltning AS 2009 Innhold Styrets årsberetning 2 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 12 KLP Rentefond II 14 KLP Pensjon 16 KLP Pensjon

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 Innhold Styrets årsberetning 1 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 11 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 17 KLP Pensjon

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

KLP-FONDENE ÅRSRAPPORT 2006

KLP-FONDENE ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 FOR DAGENE SOM KOMMER INNHOLD KLP FONDSFORVALTNING 2006 Styrets årsberetning 4 Markedskommentar 9 Kostnader er viktig i langsiktig sparing 16 Opplysninger om fondene 19 KLP Pengemarked

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Fondsforvaltning AS

årsrapport 2014 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2014 KLP Fondsforvaltning AS Forsidefoto: Ragnar Norstad Åpen og Tydelig KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig,

Detaljer

å rsrappor t 2015 for KLP-fondene

å rsrappor t 2015 for KLP-fondene å rsrappor t 2015 for KLPfondene Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og Ansvarlig KLP inviterte i 2015 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Realistisk optimisme. Innhold. Styrets årsberetning 2 Markedskommentarer 7

Realistisk optimisme. Innhold. Styrets årsberetning 2 Markedskommentarer 7 KLPfondene Årsrapport 2008 Innhold Styrets årsberetning 2 Markedskommentarer 7 Fondsoversikt 15 Opplysninger om KLPfondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 101,02 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge. Folketrygdfondet 40 år Halvårsrapport 2007 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Folketrygdfondet 40 år Godt resultat for Statens pensjonsfond Norge for første halvår 2007 Resultat 10,7 mrd. kroner - 10,0 prosent

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Oktober 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.10.15 : 102,48 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 3,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 102,62 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 November 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.11.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005

SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 SKAGEN Høyrente Institusjon juli 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente Institusjon Av lavrisiko norske pengemarkedsfond skal SKAGEN Høyrente Institusjon gi den høyeste avkastningen. Avkastningen måles

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 102,32 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 4,2 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i mai SKAGEN Høyrente Institusjon 0,54% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Høyrente august 2005

SKAGEN Høyrente august 2005 SKAGEN Høyrente august 2005 Målsettingen til SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente skal gi bedre avkastning enn de beste høyrentetilbudene i bank, og samtidig være like trygt som bankinnskudd. Over tid skal

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer