RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13665001"

Transkript

1 ØEN EIGEDOM ROALD ØEN Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde OPPDRAGSNUMMER VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK TORMOD UTNE KVÅLE BERNT HEGGØY Sweco

2 Endringar REV. DATO ENDRINGA GJELD KONTR. AV UTARB. AV 0 NOBEHE NOTORM Sweco Tvildesvegen 16D NO 5705 Voss, Norge Telefonnummer Faks Sweco Norge AS Org.nr: Hovedkontor: Oslo Tormod Utne Kvåle Rådgjevar akustikk Mobil TUK p:\5181\ _riaku angedalsvegen førde reguleringsplan vegtrafikkstøy \08 rapporter - notater\ _riaku01 rev0

3 Innhald 1 Innleiing 1 2 Lyduttrykk 1 3 Støykrav T Føresetnader Metode Situasjon Trafikk 4 5 Støyavbøtande tiltak 5 6 Resultat gitt støyskjerm langs veg Støynivå på uteareal Støynivå ved fasade 7 7 Resultat utan støyskjerm langs veg Støynivå på uteareal Støynivå ved fasade 9 8 Konklusjon 9 Referansar 10 repo002.docx TUK p:\5181\ _riaku angedalsvegen førde reguleringsplan vegtrafikkstøy\08 rapporter - notater\ _riaku01 rev0

4 1 Innleiing Sweco Norge AS har på oppdrag frå Roald Øen, via Arki Arkitektar AS ved Gyril Fimreite gjort vurdering av vegtrafikkstøy for reguleringsplan for Angedalsvegen 47 og 49, gnr. 22, bnr. 10 m.fl., Førde kommune. Tomta ligg i gul og raud støysone frå vegtrafikkstøy, og reguleringsplanen må støyvurderast. Formålet med planen er fortetting av Angedalsvegen 49 med leilegheitsbygg i 2 etasjar med 6 leilegheiter. For Angedalsvegen 47 er det planlagt ny innkøyring. Tomta har fasade direkte mot Fv 481 Angedalsvegen. Oversiktskart er vist i Figur 1. Reguleringsområde Figur 1. Kartutsnitt (Kartverket, 2 Lyduttrykk I rapporten vert følgjande faglege uttrykk for støy nytta: L den, dag-kveld-natt lydnivå: A-vekta tidsmidla lydtrykknivå for eit heilt døgn der støybidraga i kveldsperioden (kl ) er gjeve eit tillegg på 5 db og støybidraga i nattperioden (kl ) er gjeve eit tillegg på 10 db. Maksimalt støynivå (L 5AF): For vegtrafikk utandørs er maksimalt støynivå definert til det som vert overskride av dei 5 % mest støyande (tunge) kjøretøya. I regelverket for innandørs støy er maksimalt støynivå definert som det absolutt høgaste støynivået, og ein reknar antallet overskridingar av dette. Maksimalt støynivå vert brukt til å vurdera risiko for søvnforstyrring der det er stor nattrafikk. 1 (10) TUK p:\5181\ _riaku angedalsvegen førde reguleringsplan vegtrafikkstøy \08 rapporter - notater\ _riaku01 rev0

5 3 Støykrav Førde kommune har ikkje eigne kommuneplanføresegner angåande støy. Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T ) vert lagt til grunn for denne vurderinga. 3.1 T-1442 Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442 definerer raud og gul støysone for ulike støykjelder. Støysonene vert rekna i 4 m høgd og er eit planleggingsverktøy for å sjå om støy må vera eit tema i planutforminga. Grenseverdiane er ikkje juridisk bindande, men er gjevne som tilrådingar ved etablering av nye bustadar og anna busetnad med støyfølsam bruksføremål. Grenseverdiane kan gjerast juridisk bindande gjennom reguleringsplan eller i føresegner til kommuneplan. Tabell 1 viser grensene for gul og raud sone der vegtrafikk er støykjelde. Støynivåa er gjevne i døgnmidla lydnivå, L den, og maksimalt støynivå L 5AF. Tabell 1. Kriterier for støysoneinndeling når støykjelda er vegtrafikk. Alle verdiar er frittfeltverdiar. Utandørs støynivå Gul sone Støysoneinndeling for vegtrafikkstøy Utandørs støynivå i nattperioden kl Utandørs støynivå Raud sone Utandørs støynivå i nattperioden kl Lden = 55 db L5AF = 70 db Lden = 65 db L5AF = 85 db Ved bygging av bustadar er tilrådd grense for støy lik nedre grense for gul sone, dvs. Lden = 55 db. Dette gjeld utanfor støyømfintlige rom (soverom og stover). Prognosetidspunktet bør leggast år fram i tid, for ikkje å undervurdera støyen. Tilrådd grenseverdi til maksimal lydtrykknivå L5AF = 70 db gjeld der det er meir enn 10 hendingar over grenseverdi på natt (f.eks. 10 tunge kjøretøyer). I dette tilfellet vil Lden være dimensjonerande. T-1442 opnar for bygging i gul støysone gitt at visse krav vert oppfylt. Det vert eksplisitt opna for avvik i sentrumsområde der høg arealutnytting er ønskt. Dette må godkjennast av lokale planmyndigheiter. Det skal då leggast vekt på at alle bustadar får ei stille side (dvs. støynivå Lden = 55 db eller lågare der vegtrafikk er støykjelde) der dei fleste støyfølsame romma ligg, og at det er tilgang til eigna uteareal med tilfredsstillande støyforhold. I tillegg må det dokumenterast at krava til innandørs støynivå i TEK vert overhaldt. 2 (10) TUK p:\5181\ _riaku angedalsvegen førde reguleringsplan vegtrafikkstøy\08 rapporter - notater\ _riaku01 rev0 angedalsvegen førde vegtrafikkstøy_a.docx

6 4 Føresetnader 4.1 Metode Utandørs støynivå er rekna ved hjelp av rekneverktyet CadnaA v etter gjeldande nordiske metode 2 for vegtrafikkstøy. Støynivå ved fasade er rekna 1,5 m over golvflatenivå. Som underlag er det brukt digitale kart med 1 m ekvidistanse, samt situasjonsplan og planomtale mottekne frå plankonsulent (Arki Arkitektar AS ved Gyril Fimreite, ). 4.2 Situasjon Planområdet ligg direkte mot Fv 481 Angedalsvegen, sjå situasjonsplan i Figur 2. Det er planlagt å byggja leilegheitsbygg i 2 etasjar med tilhøyrande parkering og boder i bakkant. Eksisterande bustad Figur 2 Situasjonsplan (Arki Arkitektar AS, ). Statens vegvesen planlegg utbetring av gang-/sykkelveg langs nordsida av Angedalsvegen. Ny tilkomst til Angedalsvegen 47 og 49 er planlagt frå Lindborgvegen. Utbetringa er ikkje planlagt i detalj på noverande tidspunkt og det er uvisst kor langt inn på tomta ny gang-/sykkelveg vil koma. 3 (10) TUK p:\5181\ _riaku angedalsvegen førde reguleringsplan vegtrafikkstøy \08 rapporter - notater\ _riaku01 rev0

7 I planomtalen er situasjonsplanen ytterligare detaljert med forslag til planløysing. Figur 3 Utsnitt detaljert situasjonsplan (Arki Arkitektar AS, ). Leilegheiter i 1.etasje får privat hage på mark, leilegheiter i 2. etasje er planlagt med altan. Felles uteareal er planlagt nord for bygg på mark. 4.3 Trafikk Årsdøgntrafikken 3 på Fv 481 Angedalsvegen i dag og i prognoseår 2035 er vist i Tabell 2. For eit prognoseår 2035 er det rekna med 30 % høgare trafikk. Andelen tungtrafikk og skilthastigheit er rekna lik i prognoseåret. Tabell 2 Trafikkmengder, hastigheit og døgnfordeling på aktuelle veglenkjer Veg ÅDT 2014 kjt./døgn ÅDT 2035 kjt./døgn Andel tungtrafikk % Skilthastigheit km/t Døgnfordeling dag/kveld/natt Fv /15/10 Støy frå andre vegar i området er underordna Fv 481 Angedalsvegen grunna avstand og/eller trafikkmengd og er ikkje rekna med. % 4 (10) TUK p:\5181\ _riaku angedalsvegen førde reguleringsplan vegtrafikkstøy\08 rapporter - notater\ _riaku01 rev0 angedalsvegen førde vegtrafikkstøy_a.docx

8 5 Støyavbøtande tiltak Då utbetringa av Angedalsvegen er nært foreståande, men ikkje endeleg vedteken er støysituasjonen vurdert med og utan støyskjerm langs veg. Støyskjerm langs Angedalsvegen er naudsynt for å sikra tilfredsstillande støynivå på privat uteareal på mark og ved fasade for 1. etasje. Denne må ha høgd 1,8 m over senterline veg og utstrekning som vist i Figur 4. I denne vurderinga er skjermen plassert 2,5 m frå ytterkant fortau. Endeleg plassering bør vera så nært ytterkant fortau som mogleg Støysituasjon uteareal og fasade Prosjektnr: Angedalsvegen 47/ Nybygg Støynivå ved fasade: mest utsatte etasje Støysonekart: Utregningshøgde: h = 1.5 m Utregnet med rutenett på: 1 x 1 m Støyskjerm Indikator: Lden [dba] 55.0 <=... < <= Figur 4 Illustrasjon skjerming Uavhengig av skjerming langs veg må altanar i 2. etasje sør og nord for bygg ha tett rekkverk med høgd 1,2 m. Dette sikrar tilfredsstillande støynivå på store delar av altanane og fasaden bak. 5 (10) TUK p:\5181\ _riaku angedalsvegen førde reguleringsplan vegtrafikkstøy \08 rapporter - notater\ _riaku01 rev0

9 6 Resultat gitt støyskjerm langs veg 6.1 Støynivå på uteareal Uteareal på marknivå vil tilfredsstilla krav om støynivå Lden under 55 db på største delen av arealet Støysituasjon uteareal Prosjektnr: Angedalsvegen 47/ Med skjerming langs veg Utregningshøgde: h = 1.5 m Utregnet med rutenett på: 1 x 1 m Indikator: Lden [dba] 55.0 <=... < <= Figur 5 Støysituasjon uteareal på mark, med skjerm langs veg Private uteplassar som altan i 2. etasje får tilfredsstillande støynivå. 6 (10) TUK p:\5181\ _riaku angedalsvegen førde reguleringsplan vegtrafikkstøy\08 rapporter - notater\ _riaku01 rev0 angedalsvegen førde vegtrafikkstøy_a.docx

10 6.2 Støynivå ved fasade Med støyskjerm langs veg vil ingen fasadar i 1. etasje få støynivå over Lden = 55 db. I 2. etasje vil fasade mot veg vera støyutsett opp mot Lden = 61 db. Sidefasade mot sørvest vert marginalt støyutsett over grenseverdi Lden = 55 db Figur 6 Støynivå ved fasade 2. etasje Lden [db] Gitt foreslått planløysing og skjerming av altanar i 2. etasje vil alle leilegheiter få ei stille side. 7 (10) TUK p:\5181\ _riaku angedalsvegen førde reguleringsplan vegtrafikkstøy \08 rapporter - notater\ _riaku01 rev0

11 7 Resultat utan støyskjerm langs veg 7.1 Støynivå på uteareal Utan skjerm langs veg vil kun bakre del av tomta tilfredsstilla krav til støynivå på uteareal. Felles uteareal er plassert nord for bygg og vil få tilfredsstillande støynivå, Lden 55 db Støysituasjon uteareal Prosjektnr: Angedalsvegen 47/ Utan skjerming langs veg Utregningshøgde: h = 1.5 m Utregnet med rutenett på: 1 x 1 m Indikator: Lden [dba] 55.0 <=... < <= Figur 7 Støysituasjon uteareal på mark, utan skjerm langs veg Private uteplassar som altan i 2. etasje får tilfredsstillande støynivå. 8 (10) TUK p:\5181\ _riaku angedalsvegen førde reguleringsplan vegtrafikkstøy\08 rapporter - notater\ _riaku01 rev0 angedalsvegen førde vegtrafikkstøy_a.docx

12 7.2 Støynivå ved fasade Utan støyskjerm langs veg vert 1. etasje støyutsatt som vist i Figur 8. Hjørneleilegheit i 1.etasje får i denne situasjonen ikkje stille side. Tett rekkverk på altan sikrar stille side for alle bueiningane i 2. etasje. 1. etasje 2. etasje Figur 8 Støynivå ved fasade, Lden [db] 8 Konklusjon Planmyndigheit må vurdera om kompromissa i T-1442 kan gjerast gjeldande for dette området. Planane som ligg føre vil tilfredsstilla avvikskrav i T-1442 gitt følgjande tiltak. - Støyskjerm langs Angedalsvegen 49 som vist i illustrasjon med minimum høgd 1,8 m over senterline veg. - Tett rekkverk på altanar i 2. etasje med høgd 1,2 m. Støyskjerm langs veg må byggast så fort dei endelege planane for utbetring av Angedalsvegen er klare. I ein midlertidig situasjon fram til denne skjermen kan byggast vil ein ikkje tilfredsstilla krav til stille side for 1 av 6 bueiningar. Fasade må dimensjonerast for å tilfredsstilla krav til innandørsstøynivå, ref. TEK-10. Utan skjerming langs Angedalsvegen vil lydisolasjonskrav til fasade auke. Det bør i reguleringsføresegnene stillast følgjande krav: Uteareal skal ha støynivå L den høgst 55 db. Alle bueiningar med fasade støyutsatt over L den = 55 db skal vera gjennomgåande og ha ei stille side (L den 55 db). Minimum 50% av antall rom til støyfølsom bruk og minimum 1 soverom i kvar bueining skal ha vindauge mot stille side. Vindauge i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert bør ha utvendig solavskjerming. Behov for kjøling må og vurderast. Støyskjerm langs Angedalsvegen må byggast så snart som mogleg. 9 (10) TUK p:\5181\ _riaku angedalsvegen førde reguleringsplan vegtrafikkstøy \08 rapporter - notater\ _riaku01 rev0

13 Referansar 1 T-1442, Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, Håndbok 064: Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy. Statens vegvesen, Trafikktal er henta frå og er data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeleggjort av Statens vegvesen 10 (10) TUK p:\5181\ _riaku angedalsvegen førde reguleringsplan vegtrafikkstøy\08 rapporter - notater\ _riaku01 rev0 angedalsvegen førde vegtrafikkstøy_a.docx

RAPPORT. Vurdering av vegtrafikkstøy, detaljregulering, Grøvlesvingen, Bergen kommune KÅRE VASSENDEN OPPDRAGSNUMMER RIAKU

RAPPORT. Vurdering av vegtrafikkstøy, detaljregulering, Grøvlesvingen, Bergen kommune KÅRE VASSENDEN OPPDRAGSNUMMER RIAKU KÅRE VASSENDEN Vurdering av vegtrafikkstøy, detaljregulering, Grøvlesvingen, Bergen kommune OPPDRAGSNUMMER 99788001 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK UTARBEIDA AV MARITA SØRBØ KONTROLLERT AV FRODE EIKELAND

Detaljer

RAPPORT. RIAKU ROP bustadar Volda STIV KULING AS SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING OPPDRAGSNUMMER FORPROSJEKT RIAKU01 REV1

RAPPORT. RIAKU ROP bustadar Volda STIV KULING AS SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING OPPDRAGSNUMMER FORPROSJEKT RIAKU01 REV1 STIV KULING AS RIAKU ROP bustadar Volda OPPDRAGSNUMMER 21889001 STØYFAGLIG VURDERING SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK UTARBEIDA AV TORMOD UTNE KVÅLE KONTROLLERT AV FRODE ATTERÅS Endringar REV. DATO ENDRINGA

Detaljer

RAPPORT. RIAKU Solås Steinsvik, Bergen Detaljregulering VEIDEKKE EIENDOM AS SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. RIAKU Solås Steinsvik, Bergen Detaljregulering VEIDEKKE EIENDOM AS SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING OPPDRAGSNUMMER VEIDEKKE EIENDOM AS RIAKU Solås Steinsvik, Bergen Detaljregulering OPPDRAGSNUMMER 18668001 STØYFAGLIG VURDERING SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK UTARBEIDA AV TORMOD KVÅLE KONTROLLERT AV BERNT HEGGØY Endringsliste

Detaljer

RAPPORT. Adolph Bergs vei 58, Bergen, støyvurdering KONSEPTBYGG AS SWECO NORGE AS OPPDRAGSNUMMER 15244001 RIAKU01 19.05.2015 BRG AKUSTIKK MARITA SØRBØ

RAPPORT. Adolph Bergs vei 58, Bergen, støyvurdering KONSEPTBYGG AS SWECO NORGE AS OPPDRAGSNUMMER 15244001 RIAKU01 19.05.2015 BRG AKUSTIKK MARITA SØRBØ KONSEPTBYGG AS Adolph Bergs vei 58, Bergen, støyvurdering OPPDRAGSNUMMER 15244001 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK KJETIL FOLLESØ MARITA SØRBØ Sweco Endringsliste VER. DATO BESKRIVELSE KONTR. AV UTARB. AV 0

Detaljer

RAPPORT. Boliger Plassen i Bjørkavågen, Sula kommune. Vegtrafikkstøy. TIKAL UTVIKLING AS SWECO NORGE AS BRG VOSS AKUSTIKK-PA OPPDRAGSNUMMER 15803001

RAPPORT. Boliger Plassen i Bjørkavågen, Sula kommune. Vegtrafikkstøy. TIKAL UTVIKLING AS SWECO NORGE AS BRG VOSS AKUSTIKK-PA OPPDRAGSNUMMER 15803001 TIKAL UTVIKLING AS Boliger Plassen i Bjørkavågen, Sula kommune. Vegtrafikkstøy. OPPDRAGSNUMMER 15803001 RIAKU01, REV. 0 SWECO NORGE AS BRG VOSS AKUSTIKK-PA FRODE ATTERÅS BERNT HEGGØY (KS) Sweco Endringsliste

Detaljer

RAPPORT. RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune HERØY KOMMUNE SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13656001 RIAKU01

RAPPORT. RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune HERØY KOMMUNE SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13656001 RIAKU01 HERØY KOMMUNE RIAKU Reguleringsendring Eggesbønes, Herøy kommune OPPDRAGSNUMMER 13656001 VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK KJETIL FOLLESØ EDVARD FALCH (KS) Sweco Endringsliste VER. DATO BESKRIVELSE

Detaljer

Reguleringsplan Bruvoll Lindås Støyfagleg vurdering

Reguleringsplan Bruvoll Lindås Støyfagleg vurdering RAPPORT Reguleringsplan Bruvoll Lindås Støyfagleg vurdering Kunde: Prosjekt: Atle Bruvoll Andersen RIAKU Bruvoll Lindås reguleringsplan Prosjektnummer: 57253001 Dokumentnummer: RIAKU01 Rev.: 0 Rapporteringsstatus:

Detaljer

RAPPORT RIAKU01 REV.2

RAPPORT RIAKU01 REV.2 RAPPORT RIAKU01 REV.2 MONTASJE KOMPAGNIET AS Berekning av vegtrafikkstøy ved Wernersholmveien 71-73 Oppdragsnummer 99149001 Bergen 24.11.2015 Sweco Norge AS Vest Akustikk Utarbeida av Marita Sørbø Kontrollert

Detaljer

RAPPORT. RIAKU Storetveitvegen 144 m.fl. reguleringsplan ARD AREALPLAN AS SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING VEGTRAFIKKSTØY

RAPPORT. RIAKU Storetveitvegen 144 m.fl. reguleringsplan ARD AREALPLAN AS SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING VEGTRAFIKKSTØY ARD AREALPLAN AS RIAKU Storetveitvegen 144 m.fl. reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 22669001 STØYFAGLIG VURDERING VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK UTARBEIDA AV TORMOD UTNE KVÅLE KONTROLLERT AV FRODE

Detaljer

Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen

Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen Kommuneplan Arealdelen 2012 2024 Rapportar frå Kilde Akustikk AS Støyvurdering for bustadområda Bigset vest og Hjørungavåg ved skulen Vedlegg 4 til planomtale Godkjent av Hareid kommunestyre 21.06.2012,

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan boliger Nordvik, Bergen. Vegtrafikkstøy RANDI NORDVIK SWECO NORGE AS OPPDRAGSNUMMER RIAKU01_REV

RAPPORT. Reguleringsplan boliger Nordvik, Bergen. Vegtrafikkstøy RANDI NORDVIK SWECO NORGE AS OPPDRAGSNUMMER RIAKU01_REV RANDI NORDVIK Reguleringsplan boliger Nordvik, Bergen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 19456001 SWECO NORGE AS UTARBEIDA AV FRODE ATTERÅS KONTROLLERT AV TORMOD UTNE KVÅLE Endringsliste REV. DATO ENDRING

Detaljer

Knudsen Eiendomsselskap as. Boliger Knudsen eiendom, Fyllingsdalen. Støyfaglig underlag til reguleringsplan.

Knudsen Eiendomsselskap as. Boliger Knudsen eiendom, Fyllingsdalen. Støyfaglig underlag til reguleringsplan. Knudsen Eiendomsselskap as Boliger Knudsen eiendom, Fyllingsdalen. Støyfaglig underlag til reguleringsplan. RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 98459002 Kunde: Knudsen Eiendomsselskap as Boliger

Detaljer

RAPPORT. Randaberg sentrum øst områderegulering PLAN VEST AS OPPDRAGSNUMMER 99177800 RIAKU01 REV.1 22.05.2014 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK

RAPPORT. Randaberg sentrum øst områderegulering PLAN VEST AS OPPDRAGSNUMMER 99177800 RIAKU01 REV.1 22.05.2014 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK PLAN VEST AS Randaberg sentrum øst områderegulering OPPDRAGSNUMMER 99177800 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK UTFØRT AV MARITA SØRBØ KONTROLLERT AV BERNT HEGGØY Sweco Endringsliste VER. DATO ENDRINGEN GJELDER

Detaljer

ÅROSSANDEN 5 OG 7, SØGNE Vurdering av støy fra veitrafikk

ÅROSSANDEN 5 OG 7, SØGNE Vurdering av støy fra veitrafikk Dato : 16.03.2016 Antall sider : 5 Antall vedlegg : 1 ÅROSSANDEN 5 OG 7, SØGNE Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Årossanden AS v/ Erik Langeland Utført av: Kontrollert av: Katrine Arnesen

Detaljer

RAPPORT. Grøvlehaugen, Bergen - reguleringsplan BERGEN NÆRINGSTOMT AS SWECO NORGE AS VOS AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING VEGTRAFIKKSTØY

RAPPORT. Grøvlehaugen, Bergen - reguleringsplan BERGEN NÆRINGSTOMT AS SWECO NORGE AS VOS AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING VEGTRAFIKKSTØY BERGEN NÆRINGSTOMT AS Grøvlehaugen, Bergen - reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 17356001 STØYFAGLIG VURDERING VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS VOS AKUSTIKK TORMOD UTNE KVÅLE BERNT HEGGØY Sweco Endringsliste REV.

Detaljer

RAPPORT. Møhlenpris Oppveksttun. Vegtrafikkstøy på uteområde. SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER RIAKU

RAPPORT. Møhlenpris Oppveksttun. Vegtrafikkstøy på uteområde. SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER RIAKU Møhlenpris Oppveksttun. Vegtrafikkstøy på uteområde. OPPDRAGSNUMMER 99420001 RIAKU01 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK FRODE ATTERÅS BERNT HEGGØY (KS) Sweco Endringsliste VER. DATO ENDRING GJENNOMGÅTT GODKJENT

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Frode Atterås. Boliger Schweigårds vei Støy fra vegtrafikk. Revisjon 2.

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Frode Atterås. Boliger Schweigårds vei Støy fra vegtrafikk. Revisjon 2. OPPDRAG Schweigårds vei 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Frode Atterås DATO KONTROLLERT AV Tormod Kvåle Boliger Schweigårds vei 22-24.

Detaljer

RAPPORT. Hardangervegen 4 reguleringsplan VEDLEGG 2 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR BOLIGFORVALTNING STØYRAPPORT OPPDRAGSNUMMER RIAKU01-REV0

RAPPORT. Hardangervegen 4 reguleringsplan VEDLEGG 2 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR BOLIGFORVALTNING STØYRAPPORT OPPDRAGSNUMMER RIAKU01-REV0 VEDLEGG 2 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR BOLIGFORVALTNING Hardangervegen 4 reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 14866001 STØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK MARITA SØRBØ KIRSTI KVANES-LARSEN Sweco Endringsliste VER.

Detaljer

RAPPORT. Vurdering av vegtrafikkstøy, for reguleringsplan Bekkjarvikveien 2, Bergen GUNNAR JENSEN OPPDRAGSNUMMER 97944002 RIAKU01 REV B 04.07.

RAPPORT. Vurdering av vegtrafikkstøy, for reguleringsplan Bekkjarvikveien 2, Bergen GUNNAR JENSEN OPPDRAGSNUMMER 97944002 RIAKU01 REV B 04.07. GUNNAR JENSEN Vurdering av vegtrafikkstøy, for reguleringsplan Bekkjarvikveien 2, Bergen OPPDRAGSNUMMER 97944002 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK UTARBEIDA AV TORMOD UTNE KVÅLE KONTROLLERT AV BERNT HEGGØY

Detaljer

RAPPORT Rådgivende ingeniører og konsulenter

RAPPORT Rådgivende ingeniører og konsulenter Rådgivende ingeniører og konsulenter Kjøita 42, 4630 Kristiansand Tlf.: 38 60 34 60, Faks: 45 40 45 71 Foretaksreg.: NO 962392687 MVA Eneboliger Kvåle Vurdering av støyforhold på uteplasser Oppdragsgiver

Detaljer

RAPPORT. Østre Nattlandsfjellet - vegtrafikkstøy KONSEPTBYGG AS RAPPORT OPPDRAGSNUMMER RIAKU SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK

RAPPORT. Østre Nattlandsfjellet - vegtrafikkstøy KONSEPTBYGG AS RAPPORT OPPDRAGSNUMMER RIAKU SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK KONSEPTBYGG AS Østre Nattlandsfjellet - vegtrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 99701001 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK ESPEN HATLEVIK Espen Hatlevik (Utførende) Frode Atterås (Kvalitetskontroll) Endringsliste VER.

Detaljer

RAPPORT. Støyutredning Lyderhornslien sør felt B5 - vegtrafikkstøy NCC UTVIKLING AS OPPDRAGSNUMMER RIAKU01-REV

RAPPORT. Støyutredning Lyderhornslien sør felt B5 - vegtrafikkstøy NCC UTVIKLING AS OPPDRAGSNUMMER RIAKU01-REV NCC UTVIKLING AS Støyutredning Lyderhornslien sør felt B5 - vegtrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 17821001 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK MARITA SØRBØ TORMOD UTNE KVÅLE Sweco Endringsliste. DATO ENDRINGEN GJELDER

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan Eidekollen, Kvaløya, Tromsø kommune EIDE BYGG EIENDOM AS SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER 12826001 RIAKU01-REV0

RAPPORT. Reguleringsplan Eidekollen, Kvaløya, Tromsø kommune EIDE BYGG EIENDOM AS SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER 12826001 RIAKU01-REV0 EIDE BYGG EIENDOM AS Reguleringsplan Eidekollen, Kvaløya, Tromsø kommune OPPDRAGSNUMMER 12826001 SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK BERNT HEGGØY Sweco Versjonsliste VER. DATO ENDRINGEN GJELDER KONTR. AV UTARB.

Detaljer

RAPPORT. RIAKU Storetveitvegen 20 Bergen rammesøknad GOSTUDY AS SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING OPPDRAGSNUMMER RIAKU01_REV0

RAPPORT. RIAKU Storetveitvegen 20 Bergen rammesøknad GOSTUDY AS SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING OPPDRAGSNUMMER RIAKU01_REV0 GOSTUDY AS RIAKU Storetveitvegen 20 Bergen rammesøknad OPPDRAGSNUMMER 14474001 STØYFAGLIG VURDERING SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK TORMOD UTNE KVÅLE FRODE ATTERÅS (KS) Sweco Endringsliste REV. DATO ENDRINGA

Detaljer

RAPPORT. Liamyrane næringsområde, støyvurdering SOGNNES EIENDOM AS OPPDRAGSNUMMER RIAKU01 REV SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK

RAPPORT. Liamyrane næringsområde, støyvurdering SOGNNES EIENDOM AS OPPDRAGSNUMMER RIAKU01 REV SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK SOGNNES EIENDOM AS Liamyrane næringsområde, støyvurdering OPPDRAGSNUMMER 14762001 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK MARITA SØRBØ FRODE EIKELAND Sweco Endringsliste VER. DATO ENDRINGEN GJELDER KONTR. AV UTARB.

Detaljer

RAP P ORT. Detaljregulering Holsbergåsen Holmemarka aust, Meland ABO PLAN OG ARKITEKT UR AS BRG VOSS AKUSTIKK - PA VEGTRAFIKKSTØY

RAP P ORT. Detaljregulering Holsbergåsen Holmemarka aust, Meland ABO PLAN OG ARKITEKT UR AS BRG VOSS AKUSTIKK - PA VEGTRAFIKKSTØY RAP P ORT ABO PLAN OG ARKITEKT UR AS Detaljregulering Holsbergåsen Holmemarka aust, Meland OPPDRAGSNUMMER 1 2964001 VEGTRAFIKKSTØY 1 8.11.2015 BRG VOSS AKUSTIKK - PA UTARBEIDA AV TORMOD UTNE KVÅLE KONTROLLERT

Detaljer

R AP P O RT. Støyutredning Tveit Askøy kommune - vegtrafikkstøy RAVNANGER HUS AS BEREGNING AV UTENDØR S STØY OPPDRAGSNUMMER: 1710 8001

R AP P O RT. Støyutredning Tveit Askøy kommune - vegtrafikkstøy RAVNANGER HUS AS BEREGNING AV UTENDØR S STØY OPPDRAGSNUMMER: 1710 8001 R AP P O RT RAVNANGER HUS AS Støyutredning Tveit Askøy kommune - vegtrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER: 1710 8001 BEREGNING AV UTENDØR S STØY SWECO NORGE AS - AKUSTIKK 30.9.2015 Utarbeidet av Jenny Luneng Kontrollert

Detaljer

Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland

Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland NOTAT OPPDRAG E134 Ørvella bru DOKUMENTKODE 313152-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen ANSVARLIG ENHET 2041 Sør Kristiansand Spesialrådgivning KONTAKTPERSON Solfrid Førland

Detaljer

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS

RAPPORT. Myrkdalen Fjellandsby. Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby. Sweco Norge AS Myrkdalen Fjellandsby Oppdragsnr. 98825001 Vurdering vegtrafikkstøy. FK1-FK3 Myrkdalen Fjellandsby FK1-FK3 VOSS Sweco Norge AS Utarbeidet av Bernt Heggøy Kontrollert av Kjell Olav Aalmo 1 (9) S w e co

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 126686-RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 126686-RIA-NOT-001. EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen NOTAT OPPDRAG Heggtoppen 5, Lier DOKUMENTKODE 16686-RIA-NOT-001 EMNE Støyberegninger iht. reguleringsplanskisse TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Arkitekt Bengt G. Michalsen AS OPPDRAGSLEDER Vidar Støen

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

RAPPORT. RIAKU Paradis S10 veitrafikkstøy WAHL EIENDOM BOLIGUTVIKLING AS STØYRAPPORT OPPDRAGSNUMMER RIAKU01 REV

RAPPORT. RIAKU Paradis S10 veitrafikkstøy WAHL EIENDOM BOLIGUTVIKLING AS STØYRAPPORT OPPDRAGSNUMMER RIAKU01 REV WAHL EIENDOM BOLIGUTVIKLING AS RIAKU Paradis S10 veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 22358001 STØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK MARITA SØRBØ TORMOD UTNE KVÅLE Sweco Endringsliste REV. DATO ENDRINGEN GJELDER KONTR.

Detaljer

Bergen Bolig og Byfornyelse. Støyvurdering Haukås 199/150

Bergen Bolig og Byfornyelse. Støyvurdering Haukås 199/150 Bergen Bolig og Byfornyelse Støyvurdering Haukås 199/150 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 95851001 Kunde: Bergen Bolig og Byfornyelse Støyvurdering Haukås 199/150 Sammendrag: Prosjekt Haukås 199/150

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T T-1521 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet

Detaljer

Haukedalen Støyfaglig vurdering Vegtrafikkstøy

Haukedalen Støyfaglig vurdering Vegtrafikkstøy RAPPORT Haukedalen Støyfaglig vurdering Vegtrafikkstøy Kunde: Prosjekt: Block Watne AS RIAKU Haukedalen B4, K4 og K5 Prosjektnummer: 58202001 Dokumentnummer: RIAKU01 Rev.: 0 Sammendrag: Sweco Norge AS

Detaljer

Rapport_. Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring. Arild Reinertsen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring. Arild Reinertsen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring OPPDRAGSGIVER Arild Reinertsen EMNE DATO: 26. JUNI 2014 DOKUMENTKODE: 312941-RIA-RAP-002 RAPPORT OPPDRAG Støyutredning, reguleringsplan rundkjøring DOKUMENTKODE

Detaljer

N o t a t 312014-16 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer

N o t a t 312014-16 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer N o t a t 312014-16 Oppdrag: E39 Rosseland - Storenes Dato: 28. mars 2011 Emne: Oppdr.nr.: 312014-16 Til: Statens Vegvesen Bjarte Sandve Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av: Erling Vartdal

Detaljer

RAPPORT RIAKU01. Støyvurdering, detaljregulering bolig og næring, Fanavegen 39 Bergen SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT RIAKU01. Støyvurdering, detaljregulering bolig og næring, Fanavegen 39 Bergen SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER Støyvurdering, detaljregulering bolig og næring, Fanavegen 39 Bergen OPPDRAGSNUMMER 99451001 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK UTARBEIDET AV TORMOD UTNE KVÅLE KONTROLLERT AV BERNT HEGGØY Sweco Endringsliste

Detaljer

RAPPORT. Prosjekt Sørlia - støyberegning STRAXBO EIENDOM AS SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER KJELL OLAV AALMO (KS)

RAPPORT. Prosjekt Sørlia - støyberegning STRAXBO EIENDOM AS SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER KJELL OLAV AALMO (KS) STRAXBO EIENDOM AS Prosjekt Sørlia - støyberegning OPPDRAGSNUMMER 14531001 SWECO NORGE AS TRD AKUSTIKK MATHIAS EFTEVAND (UTF) KJELL OLAV AALMO (KS) repo002.docx 2013-06-14 Sweco Endringsliste VER. KONTR.

Detaljer

Rapport_. Støyutredning, Fv. 21 Vestsideveien. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Støyutredning, Fv. 21 Vestsideveien. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Støyutredning, Fv. 21 Vestsideveien OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 813915-RIA-RAP-001 RAPPORT OPPDRAG 206325 - Fv. 21 Vestsideveien Lier, GS DOKUMENTKODE

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T N o t a t RIA-001 Rev-01 Oppdrag: Skårer syd - reguleringsplan med KU Dato: 11. september 2013 Emne: Oppdr.nr.: 124530 Til: Civitas AS Kopi: Utarbeidet av: Vemund S. Thorød Sign.: VST Kontrollert av: Elin

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Gotebakken Ulstein Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09.

STØYVURDERING. Boliger Gotebakken Ulstein Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09. STØYVURDERING Boliger Gotebakken Ulstein Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 24.09.2012 På forespørsel fra Per Mulvik AS v/heidi Istad er det foretatt

Detaljer

RAPPORT. Støyvurdering Hamnsundsambandet, strekninga Kverve-Hamnsund NORDPLAN AS SWECO NORGE AS VOSS - AKUSTIKK KOMMUNEDELPLAN OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Støyvurdering Hamnsundsambandet, strekninga Kverve-Hamnsund NORDPLAN AS SWECO NORGE AS VOSS - AKUSTIKK KOMMUNEDELPLAN OPPDRAGSNUMMER NORDPLAN AS Støyvurdering Hamnsundsambandet, strekninga Kverve-Hamnsund OPPDRAGSNUMMER 22387001 KOMMUNEDELPLAN SWECO NORGE AS VOSS - AKUSTIKK UTARBEIDA AV TORMOD UTNE KVÅLE KONTROLLERT AV FRODE ATTERÅS

Detaljer

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen.

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen. Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen Plan 0486 i Sola kommune Støyrapport November 2011 1. INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

RAPPORT. RIAKU Ustedalen Hotell - VTS USTEDALEN HOTELL AS OPPDRAGSNUMMER 19837001 RIAKU01 23.02.2016 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK EDVARD FALCH (KS)

RAPPORT. RIAKU Ustedalen Hotell - VTS USTEDALEN HOTELL AS OPPDRAGSNUMMER 19837001 RIAKU01 23.02.2016 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK EDVARD FALCH (KS) USTEDALEN HOTELL AS RIAKU Ustedalen Hotell - VTS OPPDRAGSNUMMER 19837001 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK HALLVARD GRANSETH EDVARD FALCH (KS) Endringsliste VER DATO REVIDERT KONTR. AV UTARB. AV 00 Edvard Falch

Detaljer

Statens vegvesen. E105 Sør-Varanger. Vegtrafikkstøy.

Statens vegvesen. E105 Sør-Varanger. Vegtrafikkstøy. Statens vegvesen RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 97917001 Kunde: Statens vegvesen Samandrag: Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Statens vegvesen å utreda støy for eksisterande (A0) og utbetra

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T gul sone (55 L den 65 L den ), er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. For øvrige områder (hvit sone) vil det normalt ikke

Detaljer

RAPPORT. RIAKU Markaneset vegtrafikkstøy TORDAX AS STØYUTREDNING OPPDRAGSNUMMER RIAKU01_REV SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK

RAPPORT. RIAKU Markaneset vegtrafikkstøy TORDAX AS STØYUTREDNING OPPDRAGSNUMMER RIAKU01_REV SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK TORDAX AS RIAKU Markaneset vegtrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 19382001 STØYUTREDNING SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK JENNY LUNENG MARITA SØRBØ (KS) Endringsliste REV DATO KONTR. AV UTARB. AV REV00 25.2.2016 Første

Detaljer

Støyrapport reguleringsplan Fana

Støyrapport reguleringsplan Fana RAPPORT Støyrapport reguleringsplan Fana Kunde: Prosjekt: Vest Prosjektutvikling AS RIAKU Fanaflaten Bergen VTS Prosjektnummer: 28834001 Dokumentnummer: RIAKU01 Rev.: 01 Samandrag: Støy frå vegtrafikk

Detaljer

KU Rv.5 Markegata, Florø STØY

KU Rv.5 Markegata, Florø STØY RAPPORT KU Rv.5 Markegata, Florø STØY Kunde: Prosjekt: Flora kommune Bistand KU Florø sentrum Prosjektnummer: 29297001 Dokumentnummer: RIAKU01 Rev.: 00 Rapporteringsstatus: Endeleg For kommentar Utkast

Detaljer

KAMPESTADLIA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Definisjoner 2. 3 Myndighetskrav 3 3.1 T-1442/2012 3 3.2 NS 8175:2012 4 3.3 Kommuneplan Kongsberg 4

KAMPESTADLIA BARNEHAGE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Definisjoner 2. 3 Myndighetskrav 3 3.1 T-1442/2012 3 3.2 NS 8175:2012 4 3.3 Kommuneplan Kongsberg 4 KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KKF KAMPESTADLIA BARNEHAGE STØYVURDERING FOR REGULERINGSPLAN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2

Detaljer

RAPPORT. Granveien 10, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 99710001 RIAKU01 25.11.2013 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK. Sweco. repo001.

RAPPORT. Granveien 10, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 99710001 RIAKU01 25.11.2013 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK. Sweco. repo001. Granveien 10, veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 99710001 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK MATS ANDREAS GISKE (UTFØRENDE) KJELL OLAV AALMO (KS) Sweco Sammendrag Sweco Norge AS er engasjert av SMF Invest AS for

Detaljer

RAPPORT. Fv 60 Blindheimshallen-Hatlehol-Flisnes. Veitrafikkstøy NORDPLAN AS, AVD. ÅLESUND SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER 99848001

RAPPORT. Fv 60 Blindheimshallen-Hatlehol-Flisnes. Veitrafikkstøy NORDPLAN AS, AVD. ÅLESUND SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER 99848001 repo002.docx 2013-06-14 NORDPLAN AS, AVD. ÅLESUND Fv 60 Blindheimshallen-Hatlehol-Flisnes. Veitrafikkstøy OPPDRAGSNUMMER 99848001 SWECO NORGE AS VEST AKUSTIKK KIRSTI KVANES / FRODE ATTERÅS (KS) Sweco repo002.docx

Detaljer

Fauske kommune. Omsorgsboliger Eiaveien, Fauske. Vegtrafikkstøy

Fauske kommune. Omsorgsboliger Eiaveien, Fauske. Vegtrafikkstøy Fauske kommune Vegtrafikkstøy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAKU01 9860001 Kunde: Fauske kommune Georg de Besche dy Sammendrag: Sweco Norge har beregnet og vurdert støy fra vegtrafikk mot planlagte

Detaljer

pka Arkitekter Eikåsen 1 - Støyberegninger

pka Arkitekter Eikåsen 1 - Støyberegninger pka Arkitekter - Støyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 97787001 Kunde: pka Arkitekter - Støyberegninger Sammendrag: Det er utført støyberegninger i forbindelse med forslag til reguleringsplan

Detaljer

Det er i tillegg utført støyberegninger for alternativ 12900 for ny E18 mellom rundkjøring på Rugtvedt og Bambletunnelen.

Det er i tillegg utført støyberegninger for alternativ 12900 for ny E18 mellom rundkjøring på Rugtvedt og Bambletunnelen. R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: E18 Rugtvedt Dørdal E18 Rugtvedt Dørdal, endelig støyberegning Statens vegvesen Region sør Dato: 12. oktober 2012 Oppdrag / Rapportnr. 3 12813 / 01

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Mælengtunet Alvdal Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 02.10.

STØYVURDERING. Boliger Mælengtunet Alvdal Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 02.10. STØYVURDERING Boliger Mælengtunet Alvdal Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 02.10.2012 På forespørsel fra BoligPartner AS v/idar Sambu er det foretatt

Detaljer

Støyvurdering av reguleringsplan Fv. 540 Fyllingsdalen, Skarphaugen - Ørnahaugen. S we c o No r g e A S Org.nr: Hovedkontor: Lysaker

Støyvurdering av reguleringsplan Fv. 540 Fyllingsdalen, Skarphaugen - Ørnahaugen. S we c o No r g e A S Org.nr: Hovedkontor: Lysaker Statens vegvesen Støyvurdering av reguleringsplan Fv. 540 Fyllingsdalen, Skarphaugen - Ørnahaugen Oppdragsnummer 97762001 Bergen Sweco Norge AS Utarbeida av Marita Sørbø Kontrollert av Kjell Olav Aalmo

Detaljer

Støyuvurdering Sorperogarden

Støyuvurdering Sorperogarden Støyuvurdering Sorperogarden Oppdragsgiver: Per Kolås Rev. 0 Dato 2015-03-17 Utarb. Lars Erik Solbraa Innhold 1. Innledning... 3 2. Lydkrav... 4 3. Beregningsgrunnlag... 5 4. Resultater... 6 4.1 Støysonekart...

Detaljer

Sentrumsplan Voss - støykartlegging

Sentrumsplan Voss - støykartlegging RAPPORT Kunde: Prosjekt: Voss Kommune Sentrumsplan Voss - støykartlegging Prosjektnummer: 10209360 Dokumentnummer: RIAKU01 Rev.: 1 Rapporteringsstatus: Endelig Oversendelse for kommentar Utkast Utarbeidet

Detaljer

RAPPORT. Utredning av veitrafikkstøy - Harstad kommune HARSTAD KOMMUNE REV HARSTAD KOMMUNE SWECO NORGE AS OSL AKUSTIKK.

RAPPORT. Utredning av veitrafikkstøy - Harstad kommune HARSTAD KOMMUNE REV HARSTAD KOMMUNE SWECO NORGE AS OSL AKUSTIKK. RAPPORT HARSTAD KOMMUNE Utredning av veitrafikkstøy - Harstad kommune 11193001 REV 0 21.11.2014 SWECO NORGE AS OSL AKUSTIKK HARSTAD KOMMUNE PETTER H. ERIKSEN Øystein Kanstad repo002.docx 2013-06-14 Sweco

Detaljer

STØYVURDERING. Jessheim Park - Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.04.

STØYVURDERING. Jessheim Park - Ullensaker Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.04. STØYVURDERING Jessheim Park - Ullensaker Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.04.2015 På forespørsel fra Jessheim Stadion Bolig AS er det foretatt

Detaljer

KJELSVIKA - SANDE KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy

KJELSVIKA - SANDE KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy RAPPORT : 1010786400-00- R01 Dato : 09.09.2015 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 1 KJELSVIKA - SANDE KOMMUNE Vurdering av vegtrafikkstøy Oppdragsgiver: Utført av: Kontrollert av: BoligPartner v/monika

Detaljer

Figur 1 Kartutsnitt situasjonsplan Eliløkken. Planen viser bl.a boligbygg og grøntareal

Figur 1 Kartutsnitt situasjonsplan Eliløkken. Planen viser bl.a boligbygg og grøntareal Figur 1 Kartutsnitt situasjonsplan Eliløkken. Planen viser bl.a boligbygg og grøntareal Side 2 av 11 Regelverk Gjeldende støyregelverk er retningslinje, T-1442/2012, heretter kalt T-1442. Med denne retningslinjen

Detaljer

RAPPORT. Andersgarden 97-1 Sula - støyutredning BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OPPDRAGSNUMMER REV SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK

RAPPORT. Andersgarden 97-1 Sula - støyutredning BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK OPPDRAGSNUMMER REV SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK Andersgarden 97-1 Sula - støyutredning OPPDRAGSNUMMER 465351 BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK BJØRN THOMAS BRUSTAD MELHUS SIDEMANNSKONTROLL: RASMUS NORD OPPDRAGSLEDER: RASMUS

Detaljer

NOTAT NOTAT - STØY INNHOLD

NOTAT NOTAT - STØY INNHOLD NOTAT Oppdragsgiver: Frei kommune Oppdrag: 515702 Reguleringsplan Rensvika Del: Dato: 2009-11-09 Skrevet av: Alf Idar Småge Kvalitetskontroll: NOTAT - STØY INNHOLD 1 Støyutredning... 2 2 Grenseverdier

Detaljer

Ny veg Skånevik - Etne

Ny veg Skånevik - Etne Kilde Akustikk AS Rapport 4486-1 Ny veg Skånevik - Etne Støysonekart Ulike vegalternativ ved Skånevik. for Plan vest AS august 08 Rapport 4486-1 16 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen -

Detaljer

RAPPORT. Støyutredning. RIAKU Tollaneset Fusa VTS. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAKU01 Rev.: 00

RAPPORT. Støyutredning. RIAKU Tollaneset Fusa VTS. Prosjektnummer: Dokumentnummer: RIAKU01 Rev.: 00 RAPPORT Støyutredning Kunde: Prosjekt: FanAgro AS RIAKU Tollaneset Fusa VTS Prosjektnummer: 55116001 Dokumentnummer: RIAKU01 Rev.: 00 Sammendrag: Sweco Norge AS er engasjert av FanAgro AS for å beregne

Detaljer

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.01.2014 Rev.: 12.02.2014

STØYVURDERING. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.01.2014 Rev.: 12.02.2014 STØYVURDERING Boliger Trondheimsvegen 120, Kløfta - Ullensaker Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 28.01.2014 Rev.: 12.02.2014 På forespørsel fra

Detaljer

Kommunedelplan Myrkdalen

Kommunedelplan Myrkdalen Kilde Akustikk AS Rapport 4772-1 Kommunedelplan Myrkdalen Vegtrafikkstøy Utsnitt av kommuneplanens arealdel datert 3.11.2008 for Opus Bergen AS desember 08 Rapport 4772-1 16 sider Voss Versjon Vår ref

Detaljer

Støyutredning - reguleringsplan

Støyutredning - reguleringsplan Bergenhus, gnr 166 bnr. 520 mfl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_65170000 RAPPORT Støyutredning - reguleringsplan Kundenavn: Oppdrag: SKB Vest AS RIAKU Kong Oscars gate 22-24, vegtrafikkstøy Oppdragsnummer:

Detaljer

STØYVURDERING. Boliger Langset Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.04.2015

STØYVURDERING. Boliger Langset Eidsvoll Kommune Støyvurdering. Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.04.2015 Prosjekt: Vedrørende: STØYVURDERING Boliger Langset Eidsvoll Kommune Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 30.04.2015 På forespørsel fra PLAN1 AS er det foretatt beregning av støyforhold

Detaljer

RAPPORT RIAKU01. Ruskeneshaugen 5, Bergen kommune - veitrafikkstøy. Sweco Norge AS Akustikk. Utarbeidet av Kirsti Kvanes-Larsen

RAPPORT RIAKU01. Ruskeneshaugen 5, Bergen kommune - veitrafikkstøy. Sweco Norge AS Akustikk. Utarbeidet av Kirsti Kvanes-Larsen Ruskeneshaugen 5, Bergen kommune - veitrafikkstøy Oppdragsnummer 13863001 Bergen 27.05.2016 Sweco Norge AS Akustikk Utarbeidet av Kirsti Kvanes-Larsen Kontrollert av Frode Eikeland 1 (15) S w e co Storetveitvegen

Detaljer

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland

Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland Utarbeidet for reguleringplan for utbedring av Rv13 og tilstøtende veier gjennom Jørpeland 1.2.2011 SAMMENDRAG Hensikten med denne første støyutredningen er å gi en oversikt over støyforholdene i reguleringsplanområdet.

Detaljer

VOLLGATA 44 FAUSKE INNHOLD 1 INNLEDNING 2. 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 2.1 Støynivå utendørs 3 2.2 Støynivå innendørs 4

VOLLGATA 44 FAUSKE INNHOLD 1 INNLEDNING 2. 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 3 2.1 Støynivå utendørs 3 2.2 Støynivå innendørs 4 UNIKUS AS VOLLGATA 44 FAUSKE STØYFAGLIG UTREDNING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

Detaljer

RAPPORT. Flystøy /81/34 ALVØEN EIENDOMMER AS VOSS AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING TIL REGULERINGSPLAN OPPDRAGSNUMMER RIAKU03_REV1

RAPPORT. Flystøy /81/34 ALVØEN EIENDOMMER AS VOSS AKUSTIKK STØYFAGLIG VURDERING TIL REGULERINGSPLAN OPPDRAGSNUMMER RIAKU03_REV1 ALVØEN EIENDOMMER AS Flystøy 130-80/81/34 OPPDRAGSNUMMER 99688003 STØYFAGLIG VURDERING TIL REGULERINGSPLAN VOSS AKUSTIKK UTARBEIDET AV TORMOD UTNE KVÅLE KONTROLLERT AV BERNT HEGGØY Endringsliste REV. DATO

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

Musskjerneset campingplass

Musskjerneset campingplass Kilde Akustikk AS Rapport 5884-1 Musskjerneset campingplass Støyvurdering Utsnitt av reguleringsplan. for Ing. Egil Ulvund AS juni 11 Rapport 5884-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen

Detaljer

STØYVURDERING. Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02.

STØYVURDERING. Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune. Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02. STØYVURDERING Trolldalen boligfelt - Herøy Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 27.02.2015 På forespørsel Herøy kommune er det foretatt beregning

Detaljer

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk

SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk RAPPORT : Dato : 10.11.2016 Antall sider : 6 Antall vedlegg : 2 SOMMERFRYDVEIEN 3, ARENDAL KOMMUNE Vurdering av støy fra veitrafikk Oppdragsgiver: Birkenlund Eiendom AS v/ Tore Pettersen Utført av: Kontrollert

Detaljer

1 INNLEDNING... 1 2 FORUTSETNINGER OG METODE... 3 3 REGELVERK... 4 4 BEREGNINGER OG VURDERINGER... 5

1 INNLEDNING... 1 2 FORUTSETNINGER OG METODE... 3 3 REGELVERK... 4 4 BEREGNINGER OG VURDERINGER... 5 Oppdragsgiver: FG Prosjekt AS Oppdrag: 515006 Reguleringsplan Ørnvika vest Del: Dato: 2010-12-08 Skrevet av: Alf Idar Småge Kvalitetskontroll: TAN REGULERINGSPLAN ØRNVIKA VEST - STØY INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

KIWI LANGENES, SØGNE KOMMUNE Vurdering av støy fra vegtrafikk i forbindelse med reguleringsplan

KIWI LANGENES, SØGNE KOMMUNE Vurdering av støy fra vegtrafikk i forbindelse med reguleringsplan RAPPORT : Dato : 08.09.2015 Antall sider : 10 Antall vedlegg : 1 KIWI LANGENES, SØGNE KOMMUNE Vurdering av støy fra vegtrafikk i forbindelse med reguleringsplan Oppdragsgiver: Utført av: Kontrollert av:

Detaljer

REGULERINGSPLAN Øvre Neslia. Gnr. 81, bnr. 3, 6 og 105 NESLIA KVINNHERAD KOMMUNE STØYBEREKNINGER

REGULERINGSPLAN Øvre Neslia. Gnr. 81, bnr. 3, 6 og 105 NESLIA KVINNHERAD KOMMUNE STØYBEREKNINGER REGULERINGSPLAN Øvre Neslia Gnr. 81, bnr. 3, 6 og 105 NESLIA KVINNHERAD KOMMUNE STØYBEREKNINGER Fusa 30.05.2011 1 1. Bakgrunn Øvre Neslia AS har planar om etablering av bustadfelt i Øvre Neslia på eigedom

Detaljer

Reguleringsplan for Fjeldmora Elverum Helsehus

Reguleringsplan for Fjeldmora Elverum Helsehus RAPPORT Kunde: ASAS arkitektur v/ Espen Nordli Larsen Sammendrag: Deler av planområdet ligger i gul sone iht T-1442. Områdene i gul sone er imidlertid i all hovedsak nordøstvendte parkeringsarealer. Med

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske Nord OPPDRAG Lund Østre OPPDRAGSNUMMER 29423001 OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske OPPRETTET AV Mats A. Giske DATO KVALITETSKONTROLL Bjørn Thomas Melhus Innledning Dette notatet vurderer støynivå utendørs fra

Detaljer

Støyvurdering av to leilegheitsblokker i Førde, gnr. 61, bnr. 84 og bnr. 31. S we c o No r g e A S Org.nr: 967032271 Hovedkontor: Lysaker

Støyvurdering av to leilegheitsblokker i Førde, gnr. 61, bnr. 84 og bnr. 31. S we c o No r g e A S Org.nr: 967032271 Hovedkontor: Lysaker Støyvurdering av to leilegheitsblokker i Førde, gnr. 61, bnr. 84 og bnr. 31. Oppdragsnummer 99371001 Bergen Sweco Norge AS Vest Akustikk Marita Sørbø Kontrollert av Bernt Heggøy 1 (13) S w e co Storetveitvegen

Detaljer

Støyvurdering for etablering av rundkjøring og trafikkøkning på Heggveien

Støyvurdering for etablering av rundkjøring og trafikkøkning på Heggveien RAPPORT Hegg skole Kunde: L2 Arkitekter AS v/thomas Gevelt Løvdahl Sammendrag: Rundkjøring vil føre til en liten økning i opplevd lydnivå for uteoppholdsområdene til boligene som blir berørt av tiltaket.

Detaljer

Rapport 2830-2. Kilde Akustikk AS. LONE Camping. Trafikkstøy utendørs. for PROFIER AS april 07

Rapport 2830-2. Kilde Akustikk AS. LONE Camping. Trafikkstøy utendørs. for PROFIER AS april 07 Kilde Akustikk AS Rapport 2830-2 LONE Camping Trafikkstøy utendørs for PROFIER AS april 07 Rapport 2830-1 11 sider Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2007-04-26 2 0/20001693/D701140.doc

Detaljer

Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka

Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka RAPPORT Trafikkstøyanalyse Hålandsmarka OPPDRAGSGIVER Prosjektil AS EMNE DATO / REVISJON: 24. april 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 216962-RIA-RAP-002 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske

OPPDRAGSLEDER. Mats A. Giske OPPRETTET AV. Mats A. Giske OPPDRAG Humlehaugen - støy fra vegtrafikk OPPDRAGSLEDER Mats A. Giske DATO OPPDRAGSNUMMER 22827001 OPPRETTET AV Mats A. Giske KVALITETSKONTROLL KJAA Humlehaugen 21 Dette notatet vurderer støynivå utendørs

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG. Utskrift av beregninger av støyberegning: Vedlegg 1. Veitrafikk og jernbane. Lden. Vedlegg 2. Tett rekkverk, høyde 1,6 m.

INNHOLD VEDLEGG. Utskrift av beregninger av støyberegning: Vedlegg 1. Veitrafikk og jernbane. Lden. Vedlegg 2. Tett rekkverk, høyde 1,6 m. INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER... 4 2.1 Utendørs støy - T-1442... 4 2.2 TA 2115: Veilederen til T-1442... 4 2.3 Innendørs støy - NS 8175... 5 3 MÅLSETTING... 6 4 TRAFIKKFORHOLD...

Detaljer

Reguleringsområde i Nordnæsdalsveien, Gnr 25, Bnr 127, 128 mfl, Fyllingsdalen, Bergen kommune. Eksternstøy.

Reguleringsområde i Nordnæsdalsveien, Gnr 25, Bnr 127, 128 mfl, Fyllingsdalen, Bergen kommune. Eksternstøy. Reguleringsområde i Nordnæsdalsveien, Gnr 25, Bnr 127, 128 mfl, Fyllingsdalen, Bergen kommune. Eksternstøy. Oppdragsnummer 13179001 Bergen Sweco Norge AS Vest Akustikk Utarbeidet av Kirsti Kvanes Kontrollert

Detaljer

RAPPORT. Støyvurdering av foreslått reguleringsplan for Kjøkkelvik Marina KJØKKELVIKVEIEN 146 AS OPPDRAGSNUMMER RIAKU

RAPPORT. Støyvurdering av foreslått reguleringsplan for Kjøkkelvik Marina KJØKKELVIKVEIEN 146 AS OPPDRAGSNUMMER RIAKU KJØKKELVIKVEIEN 146 AS Støyvurdering av foreslått reguleringsplan for Kjøkkelvik Marina OPPDRAGSNUMMER 12713001 SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK MARITA SØRBØ BERNT HEGGØY Sweco Endringsliste VER. DATO ENDRINGEN

Detaljer

Støyvurdering. Svebergmarka etappe 3 og 4, Malvik

Støyvurdering. Svebergmarka etappe 3 og 4, Malvik Støyvurdering Svebergmarka etappe 3 og 4, Malvik Divisjon Engineering Prosjektnummer: T1300010013 Dokumentnr. RAP-RE-RIA-001 Rev.: 1 Dato: 16.10.2013 Utarbeidet av: Svenn Erik Skjemstad Kontrollert av:

Detaljer

Reguleringsplan Ilseng

Reguleringsplan Ilseng Harald Husom Reguleringsplan Ilseng Gnr/Bnr 211/74, 75 og 160 Jernbanestøy 2011-11-23 Innhold 1 Innledning 5 2 Grenseverdier 6 3 Beregninger 7 4 Resultater 8 Referanser 8 Vedlegg 8 x:\nor\oppdrag\hamar\511\34\5113447\5

Detaljer

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY

BEREGNING AV TRAFIKKSTØY BEREGNING AV TRAFIKKSTØY Ringgatas forlengelse, Hamar Prosjekt: Vedrørende: Beregning av støysoner Utarbeidet av: ing. Anders Bakstad Dato: 31.05.2006 På oppdrag for Hamar Kommune v/ Ole Chr. Bang er det

Detaljer

BLOCK WATNE AS. Ødegård park Trafikkstøyberegninger

BLOCK WATNE AS. Ødegård park Trafikkstøyberegninger BLOCK WATNE AS Ødegård park Trafikkstøyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 11.10.2013 Kunde: Block Watne AS Ødegård park Trafikkstøyberegninger Sammendrag: Beregningene viser at veitrafikkstøy

Detaljer

RAPPORT. Lauvåsen støyberegning - Fræna Kommune FRÆNA KOMMUNE SWECO NORGE AS TRD MOLDE OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Lauvåsen støyberegning - Fræna Kommune FRÆNA KOMMUNE SWECO NORGE AS TRD MOLDE OPPDRAGSNUMMER FRÆNA KOMMUNE Lauvåsen støyberegning - Fræna Kommune OPPDRAGSNUMMER 13987001 SWECO NORGE AS TRD MOLDE BJØRN THOMAS BRUSTAD MELHUS/ MATHIAS EFTEVAND Sweco Endringsliste VER. DATO ENDRINGEN GJELDER KONTR.

Detaljer

STØYVURDERING. Boligfelt Borgen B4 - Ullensaker Kommune

STØYVURDERING. Boligfelt Borgen B4 - Ullensaker Kommune STØYVURDERING Boligfelt Borgen B4 - Ullensaker Kommune Prosjekt: Vedrørende: Støyvurdering Utarbeidet av: siv.ing. Gert Berg Knudsen Dato: 11.04.2014 På forespørsel fra Trysilhus AS er det foretatt støyvurdering

Detaljer

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy

FASIT ingeniørtjenester AS. Hjorten, Kaupanger Veitrafikkstøy FASIT ingeniørtjenester AS RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIAku01_rev01 12375001 Kunde: FASIT ingeniørtjenester AS Sammendrag: I forbindelse med planlagt etablering av nytt motell ved Hjorten

Detaljer