Det innkalles til styremøte kl på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30."

Transkript

1 Møteinnkalling Oslo, INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles til styremøte kl på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl Innkallingsbrev med saksframlegg sendes som e-post til alle medlemmer og varamedlemmer. Saksdokumenter unntatt offentlighet sendes bare til de faste medlemmene. Alle sakspapirer sendes også som post til styrets medlemmer. Varamedlemmer skal bare møte etter særskilt innkalling. Eventuelt forfall meldes snarest til Liv Thorvaldsen, tlf , slik at vararepresentant kan innkalles. Peter Tornquist rektor Tove Blix direktør Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Org. nr: PB 5190, Majorstua E: NO-0302 OSLO nmh.no

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold HS 16/14 Revidert årsregnskap 2013 HS 17/14 Regnskap per 1 tertial 2014 HS 18/14 Langtidsbudsjett HS 19/14 Kvalitetssikringssystemet - Studentevaluering av læringsmiljø 2013 HS 20/14 Sykefraværsrapportering 2013 HS 21/14 Uønsket seksuell oppmerksomhet/trakassering - Informasjon, tiltak og retningslinjer HS 22/14 Vedtekter for advokat Thorvald Meyer og hustru Elsa Margrethe Meyers musikklegat HS 23/14 Søknad om opprykk til professor HS 24/14 Søknad om opprykk til professor HS 25/14 Styremøter høsten 2014 og våren 2015 HS 26/14 Ny strategi for Norges musikkhøgskole - målbilde, strategiske temaer og skisse til tiltak Orienteringssaker OS 4/14 Tilstandsrapport om høyere utdanning 2014, muntlig orientering OS 5/14 OS 6/14 OS 7/14 Orienteringssak - revisjon av retningslinjer for BOA ved NMH og innføring av TDI modell Hovedavtalen i staten - tilpasningsavtalen ved Norges musikkhøgskole Om strukturmeldingen, muntlig orientering U.off. X X X

3 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: /730 Saksnr. Møtedato Styret 17/ Regnskap per 1. tertial 2014 Regnskapet per ble avlagt d.å. til KDs (Kunnskapsdepartementets) etter godkjenning av rektor. Regnskapet er oppstilt og avlagt i samsvar med KDs mal for universitets- og høgskolesektoren. Driftsresultatet (resultat av ordinære aktiviteter) for 1. tertial 2014 viser et overskudd på 0,857 mill kroner. Dette er 4,192 mill kroner bedre enn periodisert budsjett for perioden og 3,758 mill kroner bedre enn 1. tertial Driftsinntektene viser en økning på 6,932 mill kroner (9,21 %) sammenlignet med 1 tertial Endringen knytter seg blant annet til pris- og lønnsjustering og bevilgning vedrørende Cempe på 3 mill kroner. Regnskapet er i henhold til periodisert budsjett i Driftskostnadene viser en økning på 3,179 mill kroner (4,07 %) i forhold til 1. tertial 2013, herav er lønnskostnadene økt med 2,808 mill kroner. Øvrig drift ligger 0,323 mill kroner høyere enn 1. tertial Norges musikkhøgskole er tilfreds med at det økonomiske resultatet per 1. tertial Det er planlagt høy aktivitet ved NMH i 2014 med hensyn til investeringer og gjennomføring av engangstiltak. Det vises her til note 15. Sum driftsinntekter per 1. tertial er 82,224 mill kroner, som er 0,198 mill kroner høyere enn periodisert budsjett. Budsjettavviket skyldes periodeforskyvning mellom regnskap og budsjett knyttet til inntektsføring på prosjekter og en ikke budsjettert ekstrabevilgning knyttet til TUP på 1 mill kroner. Samtidig er utgifter knyttet til øveflygel og piano på 1,673 mill kroner postert i mars Dette reduserer inntektene. Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Cathrine Bøgestub NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

4 Driftskostnadene per 1. tertial er 3,995 mill kroner (4,38 %) lavere enn periodisert budsjett, herav er det et underforbruk på 1,404 mill kroner (2,67 %) knyttet til lønn og 2,542 mill kroner knyttet til andre driftskostnader (eksklusiv avskrivninger). Underforbruket på lønn og sosiale kostnader på 1,404 mill kroner under periodisert budsjett knytter seg til fastlønn for faglig tilsatte og timelærere og skyldes delvis sykdom/permisjoner som det ikke er budsjettert med. Andre driftskostnader viser et underforbruk på 2,542 mill kroner sammenlignet med budsjett. Hovedårsaken til underforbruket er periodeforskyvning mellom budsjett og regnskap. Når det gjelder investeringer føres de over inntektsbudsjettet og finansieres med 3,940 mill kroner av årets bevilgning samt av avsetning fra tidligere år på til sammen 29,381 mill kroner inkluderer 3,3 mill kroner i tilleggsbevilgning fra KD i desember Avsetning fra tidligere år er ikke lagt inn i budsjettet for Det er per 1. tertial gjennomført investeringer for 2,329 mill kroner (jfr. note 5 i regnskapet per ), mens budsjetterte investeringer per 1.tertial er på 1,182 mill kroner. Dette gir et avvik på 1,147 mill kroner som i hovedsak skyldes innkjøp av øvepiano og øveflygel. Investeringene er i henhold til investeringsplanen. Øvepianoer og øveflygler er finansiert av tilleggsbevilgning fra KD i desember Videre er NMH i ferd med å sluttføre anskaffelser vedrørende nytt konsertflygel og øveorgel. Dette forventes å være klart i løpet av juni NMH vil i løpet av sommeren foreta ombygging av kantine og resepsjon. I tillegg vil prosjektet med investeringer i lyd og lys i salene bli igangsatt i juni og gjennomført i løpet av sommeren Begge investeringene er i tråd med gjeldende investeringsplan. Forslag til vedtak: Styret tar regnskapet per 1. tertial til etterretning. Tove Blix direktør Cathrine Bøgestub økonomisjef Vedlegg 1 Regnskap per 1. tertial 2014-vedlegg 2 Ledelseskommentarer per 1. tertial

5 sal Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Norges musikkhøgskole Regnskap per

6 UniversIteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Virksomhet: Norges musikkhøgskole Generelle regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med de anbefalte Statlige Regnskapsstandarderne (SRS)og de tilhørende veiledningsnotater som er utarbeidet av Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. Anvendte regnskapsprinsipper Inntekter Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS10. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og andre departement som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode som skal behandles som bevilgninger etter bestemmelsene i SRS10 og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen i I balanseoppstillingen. Bidrag og tilskudd fra statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd samt bidrag og tilskudd fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger. Inntekter som forutsetter en motytelse behandlet etter bestemmelsene i SRS9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår. Kostnader Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. 1 Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader. Top Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap. Ornløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt ' poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddefflangsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet Versjon Versjon :49

7 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Aksjer og andre finansielle eiendeler Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet. Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og aksjer anskaffet før 1. januar 2003 og som ble overført fra gruppe 1 til gruppe 2 fra 1. januar 2009, har motpost i Innskutt virksornhetskopital. Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av eksternt oppdragsvirksomhet, har motpost i Opptjent virksornhetskopital. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Når verdifallet ikke er forventet å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Vorige driftsmidler Alternativ I (gjelder NOKUT i 2014) Investeringer og påkostninger i eiendom, bygg og utstyr som har en kostpris som overstiger kr og en økonomisk levetid på over tre år, er kostnadsført fortløpende og presentert på linjen Kostnadsførte investeringer og pakostninger. Mindre anskaffelser er kostnadsført som andre driftskostnader. Balanse- og resultatregnskapet inkluderer derfor ikke poster for henholdsvis varige driftsmidler eller avskrivninger. Tilsvarende gjelder for immaterielle eiendeler. Alternativ 2 (gjelder alle institusjoner som balansefewer sine anleggsmidler) Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varig driftsmidler balanseføres med motpost Forpliktelser knyttet til onleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap.gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi avforpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist som Utsatt inntekt fro forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi ovhendede onleggsmidler i note 1. For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger, infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv, og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangs-punktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker. For omløpsmidler, kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i åpningsbalansen, er virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdifastsettelsen. Immaterielle eiendeler Alternativ 1 (gjelder NOKUT I 2014) Eksternt innkjøpte immaterielle elendeler som har en kostpris som overstiger kr og en økonomisk levetid på mer enn tre år, er kostnadsført løpende og presentert på linjen Investeringer og pdkostninger. Mindre anskaffelser er kostnadsført under andre driftskostnader. Alternativ 2 (gjelder alle Instltusjoner som balansefører sine anleggsmidler) Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost Forpliktelser knyttet til onleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed Versjon Versjon :49

8 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg er det for kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Internhandel Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet. Pensjoner De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK. Voluto Pengeposter i utenla ndsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Virksornhetskapital Universiteter og høyskoler kan bare opptjene virksomhetska pita I innenfor sin oppdragsvirksomhet.. Deler av de midlene som opptjenes innenfor oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor formålet til institusjonen. Midler som gjennom interne disponeringer er øremerket slike formål, er klassifisert som virksornhetskapital ved enhetene. Kontantstrørn Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter. Kontoplan Standard konto plan og Kunnskapsdepa rtementets anbefalte føringsko nto plan for virksom heter i unive rsitets- og høyskolesektoren er lagt til grunn. Selvossurandørprinsipp Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultat-regnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser. Stotens konsernkontoordning Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle bankinnskudd / utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank. Bankkonti utenfor konsernkontordningen er presentert på linjen Andre bankinnskudd i avnitt IV i balanseoppstillingen. Versjon Versjon :49

9 Uniyersdeterog høyskoler- standardmalfor årsregnskap Resultatregnskap Virksomhet: Norges musikkhøgskole Org nr: Driftsinntekter Inntekt fra bevil nin er Inntekt fra eb rer Inntekt fra tilskudd o overførin er Gevinst ved sal av eiendom, anle o maskiner Sal s- o leieinntekter Andre drifisinntekter Sum driftsinntekter ote Referanse RE.1 RE RE.3-16 RE RE RE RE 7 Driftskostnader Lønn o sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investerin er o Avskrivnin er Nedskrivnin er Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat åkostnin er RE.8 RE RE RE RE.12 4,5 RE RE RE 15 Finansinntekter o fmanskostnader Finansinntekter RE.16 Finanskostnader RE.17 Sum finansinntekter o finanskostnader RE 18 Inntekter fra eierandeler i selska r 111.1/. Utb e fra selska er m.v. RE 19 Sum inntekter fra eierandeler i selska er 0 RE20 Resultat av ordinære aktiviteter Avre nm er Avre nin med statskassen bruttobuds'etterte Avre nin bevil nin sfinansiert aktivitet (nettobuds'etterte Sum avre nin er Periodens resultat RE21 RE RE RE RE.25 Dis onerin er Tilført annen o tent virksomhetska ital 8 RE26 Sum dis onerin er RE27 InnkrevnIn svirksomhet o andre overførin er til staten Inntekter av av ifter o eb rer direkte til statskassen Avre nin med statskassen innkrevninqsvirksomhet Sum innkrevnin svirksomhet o andre overførin er til staten Tilskuddsforvaltnin o andre overførincrer fra staten Overførin er fra statskassen til tilskudd til andre Utbetahn er av Oskudd til andre Sum tilskuddsfonraltnin o andre overførin er fra staten 9 RE 28 9 RE30 0 RE31 10 RE32 10 RE33 o RE34 Dato Versjon:

10 439 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Balanse Virksomhet: Norges musikkhøgskole EIENDELER Note Referanse Anle smidler I Immaterielle eiendeler Forsknin o utviklin 4 Retti heter o li nende irnmaterielle eiendeler 4 Sum immaterielle eiendeler Il Vari e driftsmidler B nin er tomter o annen fast eiendom 5 Maskiner o trans ortmidler 5 Driftsløsøre inventar. verktø o li nende 5 Anle under utførelse Beredska sanskaffelser 5 Sum vari e driftsmidler III Finansielle anle smidler Investerin er i datterselska er Investerin er i tilkn et selska Investerin er i aks.er o andeler Obli asbner o andre fordrin er Sum finansielle anle smidler Sum anle smidler Al 01 Al Al 1 All 01 All All 03 All 04 All All 1 AIII 01 AIII 02 Alll 03 Alll 04 0 AItLI AIV 1 Omlø smidler I Varebeholdnin er o forskudd til leverandører Varebeholdnin er Forskuddsbetalin er til leverandører Sum varebeholdnin er o forskudd til leverandører 0 0 BI.3 Il Fordrin er Kundefordrin er BII.1 Andre fordrin er BII.2 0 tente ikke fakturerte inntekter Sum fordrin er BII.4 III Investerin er Tø enfondet o Observatoriefondet Sum finansielle omlø smidler IV Kasse o bank Bankinnskudd å konsernkonto i Nor es Bank 17 Andre bankinnskudd 17 Andre kontanter o kontantekvivalenter 17 Sum kasse o bank Sum omlø smidler Sum eiendeler BIV 1 BIV 2 BIV BIV BIV BV 1 Dato Versjon:

11 Universiteter og heyskoler - standard mal for årsregnskap Balanse Virksomhet: Norges musikkhegskole VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD Virksomhetska ital Note Referanse I Innskutt virksomhetska ital Innskutt virksomhetska ital 8 C 01 Sum mnskutt virksomhetska ital 0 o C 02 Il 0 "ent virksomhetska ital 0 tent virksomhetska ital C 03 Sum o tent virksomhetska ital 0 C 04 Sum virksomhetska ital 0 C 1 G'eld I Avsetnin for lan sikti e fo liktelser Ikke inntektsført bevil nin kn et til anle smidler Andre avsetnin er for for liktelser Sum avsetnin for lan sikti e fo liktelser Il Annen lan sikti "eld Øvri lan sikti.eld Sum annen lan sikti eld 4, DI 1 DI DI DII 1 III Kortsikti 'eld Leverandør.eld DIII 1 Sk Idi skattetrekk DIII 2 Sk Idi e offentli e av ifter DIII 3 Avsatte ferie en er DI114 Forskuddsbetalte ikke o tente inntekter 16 o 0 DIII.5 Annen kortsikti 'eld DIII.6 Sum kortsikti eld DIII.7 IV Avre nin med statskassen Avr nin med statskassen bruttobuds'etterte 7 Avsetnin bevil nin sfinansiert aktivitet nettobuds'etterte Ikke inntektsførte bevil nin er o bidra nettobudietterte Ikke inntektsførte aver o aveforsterknin er 15 Sum avre nm er DIV DIV DIV 3 DIV DIV 5 Sum 'eld DVA Sum virksomhetska ital o 'eld DVI 1 Dato: Versjorrl

12 Umverseeter og hayskoler - standard mal for årsregnskap Kontantstromoppstilling etter den direkte modellen Virksomhet: Norges musikkhogskole Kontantstrammerfra operasjonellealaiiiteter B 2014 Ralaranse Innbetalinger Mnbetalinger av bebilgning (nettobudsjetterte) (5.1 hmbetalinger av skatter, avgifier og gebmer til starskassen o o o 0 1(5.2 innbetalinger fra statskassen til tilskudd til mdre o o o 0 K.5.3 Umbetalinger fra salg av varer og tjenester (5 4 innbetalinger av avgifter, gebynn og lisenser o o a 0 KS 5 innbetalinger av tilskudd og overforinger fra andre statsetater K513 innbetalinger av utbytte 0 o o 0 K57 innbetalinger av renter o o o 0 1(5.8 innbetaling av refinjoner e KS.9 andre innbetalin er K.S.10 SIIIII ina. er KS.INN Utbetalioger utbetalinger av lønn og sosiale kostnader K.S.11 utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk (5.12 utbetalinger av renter o o utbeealinger av skatter og offentlige avgifter (5.14 utbetalinger og overforinger til andre statsetater 0 o 0 1( utbetalinger og overforinger til andre virksomheter o a o 1( andre utbetalin er /(5 15 Sum utbetalin er (5.U7 Netto kontantstrem fra o raionelle aklisiteter* KS.OP Kontanbirommerfra Investeringsaktiviteter innbetalinger ved salg av varige drifismidler ( utbetalinger ved kjop av varige drifismidler (+) K5.17 innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 0 0 K utbetalinger ved kjop av aksjer og andeler i andre foretak (-) 0 0 K utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter (+) 0 0 KS 20 innbetalin er ved sal av andre investerin sowekter Netto kontantstrem fra investerin sakthiteter KS INV Kontantsfrommerfra finansieringsaktivitaer (neftobuskjeltene) innbetafinger av virksombetskapital K tilbakebetalinger av virksombetskapital (+) ( utbetalin er av ut e til statskassen K5.24 Netto kontantstrem fra finanslerin aktiviteter KS.FIN Effekt av valutakursendrin er å kontanter o kontantekvivalenter +/ KS.24A Netto endrtng i kontanter og kontantekvivalenter (+/-) K5.25 Beholdnin av kontanter o kontantekvivalenter ved eriodens be nnelse (5.26 Beholdnin av kontanter o konlanteksisalenter ved eriodens slutt ( Antemming Nots periodens resultat K5.27 bokført verdi avhendede anleggsmidler KS.28 ordinane avskrivninger 1 42 K5.29 nedskrivning av anleggsmidler 1(550 netto avregninger as KS.31 inntekt fra bevilgning (gjelder vanligvis bnatobudsjetterte virksombeter) KS32 arbeidsgiveravgiwgruppeliv fort på kap K5.33 avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) (534 resultatandel i datterselskap K.S.35 resultatandel tilknyttet selskap KS.36 endring i ikke inntektsfort bevilgning ktnnet til anleggsmidler 906 1(5 37 endring i varelager ns.38 endring i kundefordringer (5.39 endring i ikke inntektsfone bevilgranger og bidrag (5.40 endring i ikke inntektsforte gaver og gaveforsterkninger K5.41 endring i leverandorgjeld (5.42 effekt av valutakunendringer KS.43 inntekter til pensjoner (kalkulatoriske) 0 KS.44 pensjonskostnader (kalkulatoriske) 1(5.45 poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktibiteter KS.461 konigering av avsetning for feriepenger når ansatte går over i annen statsstilfmg A endring i andre tidsabgrensningsposter KS 47 Netto kontantstrom fra o ras'oteelle aldiviteter KS AVS Dato: Varsjonl

13 Universiteter og heyskoler - standan1 mal for årsregnskap VIrksandast Norpos mustitkingskolo Oppstilling av bevilgaingsrapportering for 1. tertial 2014 Beholdnin er å konti i ka ital ska r Konto Tekst 6001/ Oppgjørskonto i Norges Bank Leieboerinnskudd Tøyenfondet Observatoriefondet 6402xx/8102xx Gaver o aveforsterknin er Note I 7 I I Endrin Referanse -240 BI Beholdnin er ra ortert i likvidra ort I) 'orskontoi No es Bank Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank Endrin er i oden +/-) Sunt ående saldo Orskonto i N es Bank Regnskap ,447 B11.1 e bankkonti No es Bank2) Inngående saldo rå i øvrige bankkonti i Norges Bank Endrin i 'oden +/-) Sum in ående saido ovri e bankkonfi i No es Bank BII.2 Samlet tildelin i henhold til Mbetalin sbrev Sandet U iftska ittel Ka ittelnavo Post Posttekst tildelin 260 Universiteter og høyskoler 50 Staft ige universiteter og hoyskoler Felles enheter 01 Driftsutgifter Felles enheter 21 Spesielle driftsutgifter FelIes enheter 50 Senter for internasjonalisering av utdanning Felles enheter 51 Drift av nasjoanale fellesoppgaver Felles tiltakfor univ. og hs 01 Styrking av talenhavildingsprogram I Felles tiltakfor univ. og hs 45 Storre utstyrsanskaffelser, kan overfores Sum Iwyere utdanning og jagskoler xxxx ;1(ifol.lIer. XX xxxx r1 \ jk XX Sum utbendin er i alt B1111 I) Dersom vabondteten disponererflere opmuomkontorr i Norges Bank enn den ordimere drifiskontoen. skal også disse beltoldnmgen spesifiseres med umgående sal (10. endring i pehoden og tagetende saldo. Slike beholdnmger skal også mnga i ovemikten over beholdninger rapportert til kenntaingtakapet 2) Vesetalige belop vwsniseres mrmkstt nedembe Dato: Versjon: :50

14 Univemileter cet heyskoke - standag rnal for årsregnakap Virksombet Norges muelklehegskole Note I Spesifikasjon nv driftsinntekter B 2014 Referanaa innlektfra bevggnbrger y'ra Kwingrapsdeparlemeign Overfort bevilgning fra foregående år (bnmobudsjellerte virksombeter) Periodens bevagning fra Kunnskapsdepartememetv $40 N1.2 - brutto benyttet til investeriagsformil / varige driftsmidler av periodens bevilgning 1 dralstilskudd (-) N1.3 - ubtukt bevilgning til investeringsfonnål(tnuttobudsjetterte virksombeter) N1.4 + utsan inntekt fra forpagelse kinitet til investeringer (makiminger) (+) I N1.5 + utsau inntekt fra forpagelse knyttet til investeringek bokfart verdi avbendede anleggsmidler (+) N1.6 + inntekt ta pensjoner (gelder virksombeter sorn er med i sentra1ordneng) N1.7 - utbetefing av tilskudd til andre (-) N1.8 Andre poster som vedrerer bevilgninger fra Kunnskapsdepanementet* I N1.9 Surn inntekt bevil nin er ra Kunnsk de emententee $ N1.10 VesentlrgetildelInger skal speslfiresespb egnelinjer under oppsgllin gen. DIskudd og uverfaringer fra anaby departement Periodens tilskuddloverfering fra andre departement 0 Nt11 - brutto benyttet ta investeringsformil 1varige dzifismidler av periodens bevilgoing 1 drifistilskudd (-) 0 N ubmkt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjettale erksombeter) 0 N utsatt inntekt fis forpliktelse Inyttet til inveszeringer (avskrivninges) (+) 0 N utsatt imnekt fiet forpbletelse Imyttet til infirmeringer, bakfert verdi avbendede anlegantidlet (+) 0 N utbetafing av blsk-udd til andre (-) 0 N1.17 Andre poster som vedrarer tildcudd og overforinger fra andig departemern (sfeaftsera) I 025 I N1.18 Sunt diskudd orin er endre emeni I N1.19 Vesentligesilskudelbvelfognger skal spestfinres på egnefirger under oppsnffingers Sum Inntekt ro bevil nin er mk REI fresalggre tsk N1.20 Tilsktdd og averforhiger fra andre slalhge forvallaingsevganer Periodens tilskudd /overfaing I N121 Periodens tfiskudd /overfaing N1.21 Andre tildwdd /overferinger i perioden 0 0 N1.21A - mbetaling av tilskudd til andre (-) 0 ONI2lB Periodens tilslatdd /overforing fra Utdanningsdirektoratet N utbetaling av ulskudd fra Utdamtenpdirektoratet til andre (-) N121D Paiodens tildeudd /overforing fra NFR N123 - utbetaling av pededens tilskudevoverfering fra NFR lit andre (-) Andre poster som vedrerer tilskudd/overforinger fra andre statlige forvagningsorganer (spesifiseres) 0 0 N1.30 Sum ritskurfd 0 o orin er na andre statti e orvaftnin so aner N1.31 VesentlIgebletragskal spestfiserespå i egneaungt ustderoppstillingen scanbenyttesnt InveneUnger skal behandles etter rorrhktelsesnodellen apusesffisreres 1Kilovsnater Tilskudd ni onnen bkfrogsiencoutert aktivakt. Periodens tilskuddioverfaring fra regionale fonkningsfond (RFF) 0 0 N1.22A - utbetaling av taskuddloverforing fia regionale forsimingsfond til andre (-) 0 0 N1220 Periodens tilslaidd/ovafering fra kommunale og fylkakomnarnale etater 66 5 ONI.32 Periodens tildwdd/ovafeeing fra organisasjoner eg stiftelser N1.33 Periodens tilskudd/ovafering fra meringsliv og private 0 0 N1.34 Periodens tildadd/overfiering fra EUs nromeprograrn for fordereng 0 0 N utbetaling av periodens tilskuddkverfiaring fra EUs rammeprogram for forskning til andre (-) 0 0 N1.36A Periodens tilskudd/overforing fia EU til undervisning og annet N utbetaling av periodens tilskudd/overfering fra 011 til undervisning og amtet til andre (-) N1.36A Periodens tilskuddloverforing fra andre Sum tilskucld dl annen Oldra mansiert aktivitet I N1.38 Vesenillgebidrag skal speufiserespå i egneavsnettartderappnillinget Midler son berunes rg investeringer seal behandles etterforplaselsesnsodelien ogspes1fisreres Clusrnistet Tifoluddira kaver og saveforstentminger Mottatte gavengavefontaiminger i pesioden N ikke inntektsfirrle gaver ost gaveforstakninger ( NI41 + utsan inntekt fra mottatte gavedgaveforsterkanger (+) N1.42 Sum filskudd ra aver ave arsterkni er N1.43 Iresentligeb1dragskal spesifiserespå egnelinjer eller I egneavsnitt wuler oppsr1111agegartgler sombenyttesrg investeringer skel behandler etterforptgaeliesmodellen og spestfisreres i KO-avsnitter Sum tilskudd o over odn er a andre ink Si resultatre s I I N1A4 Gevinst ved salg av eiembmanlegg, maskiner mv. Salg av eiendom Salg av maskiner, utstyr mv N1.46 Salg av andre driftsmidler N1A7 GeMut ved av dendom, ante o maskiner mv. (litre RE.4 I resteling tsk i Vesenalgesalgstransalsgronershrl kommenteresogder skal angis evetneell oremerking av midlene.merk at deter den tvgnskapsmessigegevinst og ike solgsnon somskal sperifiseres under diftsinntellek ogsånote 9. Dato: Versjan: :50

Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230.

Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Styremedlemmer Oslo, 1. mars 2013 INNKALLING TIL STYREMØTE 08.03.2013 Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Det vil

Detaljer

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 37a113 Sak nr.: 211/4918 Møte: 2.6.13 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 213 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Universitetsstyret Universitetet Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Regnskap for Universitetet første tertial 2014 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges med dette frem for universitetsstyret

Detaljer

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD OG INNOVATIV PRAKSIS AS Org. 985 638 187 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning Årsregnskap og styrets årsberetning 2012 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2012 - Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/6061 18.12.14 Regnskap for 2014 og delårsrapportering i Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-10/2014 av 13. november 2014 angående avslutning av statsregnskapet

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer

Veiledning til Føringskontoplanen

Veiledning til Føringskontoplanen Veiledning til Føringskontoplanen Prosjekt: Regnskapsprogrammet Prosjekt Løsning Dato 04.12.2013 Side 1 av 89 Konto Endringslogg Dato R-102 Oppdatering gjennomført etter endringer tatt inn i R-102 av 13.

Detaljer

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

100 % av alle nye pensjonister skal få sin første pensjon senest en måned etter siste lønning.

100 % av alle nye pensjonister skal få sin første pensjon senest en måned etter siste lønning. 100 % av alle nye pensjonister skal få sin første pensjon senest en måned etter siste lønning. I 2013 ble 8 av 19 544 nye pensjoner betalt for sent. Det betyr at 99,9 % ble betalt i tide. 50 Årsregnskap

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Oppdatert i henhold til standard kontoplan som gjelder fra 1.1.2014. Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer