Det innkalles til styremøte kl på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30."

Transkript

1 Møteinnkalling Oslo, INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles til styremøte kl på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl Innkallingsbrev med saksframlegg sendes som e-post til alle medlemmer og varamedlemmer. Saksdokumenter unntatt offentlighet sendes bare til de faste medlemmene. Alle sakspapirer sendes også som post til styrets medlemmer. Varamedlemmer skal bare møte etter særskilt innkalling. Eventuelt forfall meldes snarest til Liv Thorvaldsen, tlf , slik at vararepresentant kan innkalles. Peter Tornquist rektor Tove Blix direktør Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Org. nr: PB 5190, Majorstua E: NO-0302 OSLO nmh.no

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold HS 16/14 Revidert årsregnskap 2013 HS 17/14 Regnskap per 1 tertial 2014 HS 18/14 Langtidsbudsjett HS 19/14 Kvalitetssikringssystemet - Studentevaluering av læringsmiljø 2013 HS 20/14 Sykefraværsrapportering 2013 HS 21/14 Uønsket seksuell oppmerksomhet/trakassering - Informasjon, tiltak og retningslinjer HS 22/14 Vedtekter for advokat Thorvald Meyer og hustru Elsa Margrethe Meyers musikklegat HS 23/14 Søknad om opprykk til professor HS 24/14 Søknad om opprykk til professor HS 25/14 Styremøter høsten 2014 og våren 2015 HS 26/14 Ny strategi for Norges musikkhøgskole - målbilde, strategiske temaer og skisse til tiltak Orienteringssaker OS 4/14 Tilstandsrapport om høyere utdanning 2014, muntlig orientering OS 5/14 OS 6/14 OS 7/14 Orienteringssak - revisjon av retningslinjer for BOA ved NMH og innføring av TDI modell Hovedavtalen i staten - tilpasningsavtalen ved Norges musikkhøgskole Om strukturmeldingen, muntlig orientering U.off. X X X

3 Saksframlegg Dato: Arkivsaksnr.: /730 Saksnr. Møtedato Styret 17/ Regnskap per 1. tertial 2014 Regnskapet per ble avlagt d.å. til KDs (Kunnskapsdepartementets) etter godkjenning av rektor. Regnskapet er oppstilt og avlagt i samsvar med KDs mal for universitets- og høgskolesektoren. Driftsresultatet (resultat av ordinære aktiviteter) for 1. tertial 2014 viser et overskudd på 0,857 mill kroner. Dette er 4,192 mill kroner bedre enn periodisert budsjett for perioden og 3,758 mill kroner bedre enn 1. tertial Driftsinntektene viser en økning på 6,932 mill kroner (9,21 %) sammenlignet med 1 tertial Endringen knytter seg blant annet til pris- og lønnsjustering og bevilgning vedrørende Cempe på 3 mill kroner. Regnskapet er i henhold til periodisert budsjett i Driftskostnadene viser en økning på 3,179 mill kroner (4,07 %) i forhold til 1. tertial 2013, herav er lønnskostnadene økt med 2,808 mill kroner. Øvrig drift ligger 0,323 mill kroner høyere enn 1. tertial Norges musikkhøgskole er tilfreds med at det økonomiske resultatet per 1. tertial Det er planlagt høy aktivitet ved NMH i 2014 med hensyn til investeringer og gjennomføring av engangstiltak. Det vises her til note 15. Sum driftsinntekter per 1. tertial er 82,224 mill kroner, som er 0,198 mill kroner høyere enn periodisert budsjett. Budsjettavviket skyldes periodeforskyvning mellom regnskap og budsjett knyttet til inntektsføring på prosjekter og en ikke budsjettert ekstrabevilgning knyttet til TUP på 1 mill kroner. Samtidig er utgifter knyttet til øveflygel og piano på 1,673 mill kroner postert i mars Dette reduserer inntektene. Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11 T: Saksbehandler Org. nr: PB 5190, Majorstua E: Cathrine Bøgestub NO-0302 OSLO nmh.no E: T:

4 Driftskostnadene per 1. tertial er 3,995 mill kroner (4,38 %) lavere enn periodisert budsjett, herav er det et underforbruk på 1,404 mill kroner (2,67 %) knyttet til lønn og 2,542 mill kroner knyttet til andre driftskostnader (eksklusiv avskrivninger). Underforbruket på lønn og sosiale kostnader på 1,404 mill kroner under periodisert budsjett knytter seg til fastlønn for faglig tilsatte og timelærere og skyldes delvis sykdom/permisjoner som det ikke er budsjettert med. Andre driftskostnader viser et underforbruk på 2,542 mill kroner sammenlignet med budsjett. Hovedårsaken til underforbruket er periodeforskyvning mellom budsjett og regnskap. Når det gjelder investeringer føres de over inntektsbudsjettet og finansieres med 3,940 mill kroner av årets bevilgning samt av avsetning fra tidligere år på til sammen 29,381 mill kroner inkluderer 3,3 mill kroner i tilleggsbevilgning fra KD i desember Avsetning fra tidligere år er ikke lagt inn i budsjettet for Det er per 1. tertial gjennomført investeringer for 2,329 mill kroner (jfr. note 5 i regnskapet per ), mens budsjetterte investeringer per 1.tertial er på 1,182 mill kroner. Dette gir et avvik på 1,147 mill kroner som i hovedsak skyldes innkjøp av øvepiano og øveflygel. Investeringene er i henhold til investeringsplanen. Øvepianoer og øveflygler er finansiert av tilleggsbevilgning fra KD i desember Videre er NMH i ferd med å sluttføre anskaffelser vedrørende nytt konsertflygel og øveorgel. Dette forventes å være klart i løpet av juni NMH vil i løpet av sommeren foreta ombygging av kantine og resepsjon. I tillegg vil prosjektet med investeringer i lyd og lys i salene bli igangsatt i juni og gjennomført i løpet av sommeren Begge investeringene er i tråd med gjeldende investeringsplan. Forslag til vedtak: Styret tar regnskapet per 1. tertial til etterretning. Tove Blix direktør Cathrine Bøgestub økonomisjef Vedlegg 1 Regnskap per 1. tertial 2014-vedlegg 2 Ledelseskommentarer per 1. tertial

5 sal Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Norges musikkhøgskole Regnskap per

6 UniversIteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Virksomhet: Norges musikkhøgskole Generelle regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med de anbefalte Statlige Regnskapsstandarderne (SRS)og de tilhørende veiledningsnotater som er utarbeidet av Finansdepartementet og Direktoratet for økonomistyring med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. Anvendte regnskapsprinsipper Inntekter Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS10. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og andre departement som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode som skal behandles som bevilgninger etter bestemmelsene i SRS10 og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen i I balanseoppstillingen. Bidrag og tilskudd fra statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd samt bidrag og tilskudd fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger. Inntekter som forutsetter en motytelse behandlet etter bestemmelsene i SRS9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår. Kostnader Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. 1 Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader. Top Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap. Ornløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt ' poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddefflangsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet Versjon Versjon :49

7 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Aksjer og andre finansielle eiendeler Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet. Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og aksjer anskaffet før 1. januar 2003 og som ble overført fra gruppe 1 til gruppe 2 fra 1. januar 2009, har motpost i Innskutt virksornhetskopital. Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av eksternt oppdragsvirksomhet, har motpost i Opptjent virksornhetskopital. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Når verdifallet ikke er forventet å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Vorige driftsmidler Alternativ I (gjelder NOKUT i 2014) Investeringer og påkostninger i eiendom, bygg og utstyr som har en kostpris som overstiger kr og en økonomisk levetid på over tre år, er kostnadsført fortløpende og presentert på linjen Kostnadsførte investeringer og pakostninger. Mindre anskaffelser er kostnadsført som andre driftskostnader. Balanse- og resultatregnskapet inkluderer derfor ikke poster for henholdsvis varige driftsmidler eller avskrivninger. Tilsvarende gjelder for immaterielle eiendeler. Alternativ 2 (gjelder alle institusjoner som balansefewer sine anleggsmidler) Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varig driftsmidler balanseføres med motpost Forpliktelser knyttet til onleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap.gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi avforpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist som Utsatt inntekt fro forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi ovhendede onleggsmidler i note 1. For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger, infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv, og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangs-punktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker. For omløpsmidler, kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i åpningsbalansen, er virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdifastsettelsen. Immaterielle eiendeler Alternativ 1 (gjelder NOKUT I 2014) Eksternt innkjøpte immaterielle elendeler som har en kostpris som overstiger kr og en økonomisk levetid på mer enn tre år, er kostnadsført løpende og presentert på linjen Investeringer og pdkostninger. Mindre anskaffelser er kostnadsført under andre driftskostnader. Alternativ 2 (gjelder alle Instltusjoner som balansefører sine anleggsmidler) Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost Forpliktelser knyttet til onleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed Versjon Versjon :49

8 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg er det for kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Internhandel Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet. Pensjoner De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK. Voluto Pengeposter i utenla ndsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Virksornhetskapital Universiteter og høyskoler kan bare opptjene virksomhetska pita I innenfor sin oppdragsvirksomhet.. Deler av de midlene som opptjenes innenfor oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor formålet til institusjonen. Midler som gjennom interne disponeringer er øremerket slike formål, er klassifisert som virksornhetskapital ved enhetene. Kontantstrørn Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter. Kontoplan Standard konto plan og Kunnskapsdepa rtementets anbefalte føringsko nto plan for virksom heter i unive rsitets- og høyskolesektoren er lagt til grunn. Selvossurandørprinsipp Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultat-regnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser. Stotens konsernkontoordning Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle bankinnskudd / utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank. Bankkonti utenfor konsernkontordningen er presentert på linjen Andre bankinnskudd i avnitt IV i balanseoppstillingen. Versjon Versjon :49

9 Uniyersdeterog høyskoler- standardmalfor årsregnskap Resultatregnskap Virksomhet: Norges musikkhøgskole Org nr: Driftsinntekter Inntekt fra bevil nin er Inntekt fra eb rer Inntekt fra tilskudd o overførin er Gevinst ved sal av eiendom, anle o maskiner Sal s- o leieinntekter Andre drifisinntekter Sum driftsinntekter ote Referanse RE.1 RE RE.3-16 RE RE RE RE 7 Driftskostnader Lønn o sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsførte investerin er o Avskrivnin er Nedskrivnin er Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat åkostnin er RE.8 RE RE RE RE.12 4,5 RE RE RE 15 Finansinntekter o fmanskostnader Finansinntekter RE.16 Finanskostnader RE.17 Sum finansinntekter o finanskostnader RE 18 Inntekter fra eierandeler i selska r 111.1/. Utb e fra selska er m.v. RE 19 Sum inntekter fra eierandeler i selska er 0 RE20 Resultat av ordinære aktiviteter Avre nm er Avre nin med statskassen bruttobuds'etterte Avre nin bevil nin sfinansiert aktivitet (nettobuds'etterte Sum avre nin er Periodens resultat RE21 RE RE RE RE.25 Dis onerin er Tilført annen o tent virksomhetska ital 8 RE26 Sum dis onerin er RE27 InnkrevnIn svirksomhet o andre overførin er til staten Inntekter av av ifter o eb rer direkte til statskassen Avre nin med statskassen innkrevninqsvirksomhet Sum innkrevnin svirksomhet o andre overførin er til staten Tilskuddsforvaltnin o andre overførincrer fra staten Overførin er fra statskassen til tilskudd til andre Utbetahn er av Oskudd til andre Sum tilskuddsfonraltnin o andre overførin er fra staten 9 RE 28 9 RE30 0 RE31 10 RE32 10 RE33 o RE34 Dato Versjon:

10 439 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Balanse Virksomhet: Norges musikkhøgskole EIENDELER Note Referanse Anle smidler I Immaterielle eiendeler Forsknin o utviklin 4 Retti heter o li nende irnmaterielle eiendeler 4 Sum immaterielle eiendeler Il Vari e driftsmidler B nin er tomter o annen fast eiendom 5 Maskiner o trans ortmidler 5 Driftsløsøre inventar. verktø o li nende 5 Anle under utførelse Beredska sanskaffelser 5 Sum vari e driftsmidler III Finansielle anle smidler Investerin er i datterselska er Investerin er i tilkn et selska Investerin er i aks.er o andeler Obli asbner o andre fordrin er Sum finansielle anle smidler Sum anle smidler Al 01 Al Al 1 All 01 All All 03 All 04 All All 1 AIII 01 AIII 02 Alll 03 Alll 04 0 AItLI AIV 1 Omlø smidler I Varebeholdnin er o forskudd til leverandører Varebeholdnin er Forskuddsbetalin er til leverandører Sum varebeholdnin er o forskudd til leverandører 0 0 BI.3 Il Fordrin er Kundefordrin er BII.1 Andre fordrin er BII.2 0 tente ikke fakturerte inntekter Sum fordrin er BII.4 III Investerin er Tø enfondet o Observatoriefondet Sum finansielle omlø smidler IV Kasse o bank Bankinnskudd å konsernkonto i Nor es Bank 17 Andre bankinnskudd 17 Andre kontanter o kontantekvivalenter 17 Sum kasse o bank Sum omlø smidler Sum eiendeler BIV 1 BIV 2 BIV BIV BIV BV 1 Dato Versjon:

11 Universiteter og heyskoler - standard mal for årsregnskap Balanse Virksomhet: Norges musikkhegskole VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD Virksomhetska ital Note Referanse I Innskutt virksomhetska ital Innskutt virksomhetska ital 8 C 01 Sum mnskutt virksomhetska ital 0 o C 02 Il 0 "ent virksomhetska ital 0 tent virksomhetska ital C 03 Sum o tent virksomhetska ital 0 C 04 Sum virksomhetska ital 0 C 1 G'eld I Avsetnin for lan sikti e fo liktelser Ikke inntektsført bevil nin kn et til anle smidler Andre avsetnin er for for liktelser Sum avsetnin for lan sikti e fo liktelser Il Annen lan sikti "eld Øvri lan sikti.eld Sum annen lan sikti eld 4, DI 1 DI DI DII 1 III Kortsikti 'eld Leverandør.eld DIII 1 Sk Idi skattetrekk DIII 2 Sk Idi e offentli e av ifter DIII 3 Avsatte ferie en er DI114 Forskuddsbetalte ikke o tente inntekter 16 o 0 DIII.5 Annen kortsikti 'eld DIII.6 Sum kortsikti eld DIII.7 IV Avre nin med statskassen Avr nin med statskassen bruttobuds'etterte 7 Avsetnin bevil nin sfinansiert aktivitet nettobuds'etterte Ikke inntektsførte bevil nin er o bidra nettobudietterte Ikke inntektsførte aver o aveforsterknin er 15 Sum avre nm er DIV DIV DIV 3 DIV DIV 5 Sum 'eld DVA Sum virksomhetska ital o 'eld DVI 1 Dato: Versjorrl

12 Umverseeter og hayskoler - standard mal for årsregnskap Kontantstromoppstilling etter den direkte modellen Virksomhet: Norges musikkhogskole Kontantstrammerfra operasjonellealaiiiteter B 2014 Ralaranse Innbetalinger Mnbetalinger av bebilgning (nettobudsjetterte) (5.1 hmbetalinger av skatter, avgifier og gebmer til starskassen o o o 0 1(5.2 innbetalinger fra statskassen til tilskudd til mdre o o o 0 K.5.3 Umbetalinger fra salg av varer og tjenester (5 4 innbetalinger av avgifter, gebynn og lisenser o o a 0 KS 5 innbetalinger av tilskudd og overforinger fra andre statsetater K513 innbetalinger av utbytte 0 o o 0 K57 innbetalinger av renter o o o 0 1(5.8 innbetaling av refinjoner e KS.9 andre innbetalin er K.S.10 SIIIII ina. er KS.INN Utbetalioger utbetalinger av lønn og sosiale kostnader K.S.11 utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk (5.12 utbetalinger av renter o o utbeealinger av skatter og offentlige avgifter (5.14 utbetalinger og overforinger til andre statsetater 0 o 0 1( utbetalinger og overforinger til andre virksomheter o a o 1( andre utbetalin er /(5 15 Sum utbetalin er (5.U7 Netto kontantstrem fra o raionelle aklisiteter* KS.OP Kontanbirommerfra Investeringsaktiviteter innbetalinger ved salg av varige drifismidler ( utbetalinger ved kjop av varige drifismidler (+) K5.17 innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 0 0 K utbetalinger ved kjop av aksjer og andeler i andre foretak (-) 0 0 K utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter (+) 0 0 KS 20 innbetalin er ved sal av andre investerin sowekter Netto kontantstrem fra investerin sakthiteter KS INV Kontantsfrommerfra finansieringsaktivitaer (neftobuskjeltene) innbetafinger av virksombetskapital K tilbakebetalinger av virksombetskapital (+) ( utbetalin er av ut e til statskassen K5.24 Netto kontantstrem fra finanslerin aktiviteter KS.FIN Effekt av valutakursendrin er å kontanter o kontantekvivalenter +/ KS.24A Netto endrtng i kontanter og kontantekvivalenter (+/-) K5.25 Beholdnin av kontanter o kontantekvivalenter ved eriodens be nnelse (5.26 Beholdnin av kontanter o konlanteksisalenter ved eriodens slutt ( Antemming Nots periodens resultat K5.27 bokført verdi avhendede anleggsmidler KS.28 ordinane avskrivninger 1 42 K5.29 nedskrivning av anleggsmidler 1(550 netto avregninger as KS.31 inntekt fra bevilgning (gjelder vanligvis bnatobudsjetterte virksombeter) KS32 arbeidsgiveravgiwgruppeliv fort på kap K5.33 avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) (534 resultatandel i datterselskap K.S.35 resultatandel tilknyttet selskap KS.36 endring i ikke inntektsfort bevilgning ktnnet til anleggsmidler 906 1(5 37 endring i varelager ns.38 endring i kundefordringer (5.39 endring i ikke inntektsfone bevilgranger og bidrag (5.40 endring i ikke inntektsforte gaver og gaveforsterkninger K5.41 endring i leverandorgjeld (5.42 effekt av valutakunendringer KS.43 inntekter til pensjoner (kalkulatoriske) 0 KS.44 pensjonskostnader (kalkulatoriske) 1(5.45 poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktibiteter KS.461 konigering av avsetning for feriepenger når ansatte går over i annen statsstilfmg A endring i andre tidsabgrensningsposter KS 47 Netto kontantstrom fra o ras'oteelle aldiviteter KS AVS Dato: Varsjonl

13 Universiteter og heyskoler - standan1 mal for årsregnskap VIrksandast Norpos mustitkingskolo Oppstilling av bevilgaingsrapportering for 1. tertial 2014 Beholdnin er å konti i ka ital ska r Konto Tekst 6001/ Oppgjørskonto i Norges Bank Leieboerinnskudd Tøyenfondet Observatoriefondet 6402xx/8102xx Gaver o aveforsterknin er Note I 7 I I Endrin Referanse -240 BI Beholdnin er ra ortert i likvidra ort I) 'orskontoi No es Bank Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank Endrin er i oden +/-) Sunt ående saldo Orskonto i N es Bank Regnskap ,447 B11.1 e bankkonti No es Bank2) Inngående saldo rå i øvrige bankkonti i Norges Bank Endrin i 'oden +/-) Sum in ående saido ovri e bankkonfi i No es Bank BII.2 Samlet tildelin i henhold til Mbetalin sbrev Sandet U iftska ittel Ka ittelnavo Post Posttekst tildelin 260 Universiteter og høyskoler 50 Staft ige universiteter og hoyskoler Felles enheter 01 Driftsutgifter Felles enheter 21 Spesielle driftsutgifter FelIes enheter 50 Senter for internasjonalisering av utdanning Felles enheter 51 Drift av nasjoanale fellesoppgaver Felles tiltakfor univ. og hs 01 Styrking av talenhavildingsprogram I Felles tiltakfor univ. og hs 45 Storre utstyrsanskaffelser, kan overfores Sum Iwyere utdanning og jagskoler xxxx ;1(ifol.lIer. XX xxxx r1 \ jk XX Sum utbendin er i alt B1111 I) Dersom vabondteten disponererflere opmuomkontorr i Norges Bank enn den ordimere drifiskontoen. skal også disse beltoldnmgen spesifiseres med umgående sal (10. endring i pehoden og tagetende saldo. Slike beholdnmger skal også mnga i ovemikten over beholdninger rapportert til kenntaingtakapet 2) Vesetalige belop vwsniseres mrmkstt nedembe Dato: Versjon: :50

14 Univemileter cet heyskoke - standag rnal for årsregnakap Virksombet Norges muelklehegskole Note I Spesifikasjon nv driftsinntekter B 2014 Referanaa innlektfra bevggnbrger y'ra Kwingrapsdeparlemeign Overfort bevilgning fra foregående år (bnmobudsjellerte virksombeter) Periodens bevagning fra Kunnskapsdepartememetv $40 N1.2 - brutto benyttet til investeriagsformil / varige driftsmidler av periodens bevilgning 1 dralstilskudd (-) N1.3 - ubtukt bevilgning til investeringsfonnål(tnuttobudsjetterte virksombeter) N1.4 + utsan inntekt fra forpagelse kinitet til investeringer (makiminger) (+) I N1.5 + utsau inntekt fra forpagelse knyttet til investeringek bokfart verdi avbendede anleggsmidler (+) N1.6 + inntekt ta pensjoner (gelder virksombeter sorn er med i sentra1ordneng) N1.7 - utbetefing av tilskudd til andre (-) N1.8 Andre poster som vedrerer bevilgninger fra Kunnskapsdepanementet* I N1.9 Surn inntekt bevil nin er ra Kunnsk de emententee $ N1.10 VesentlrgetildelInger skal speslfiresespb egnelinjer under oppsgllin gen. DIskudd og uverfaringer fra anaby departement Periodens tilskuddloverfering fra andre departement 0 Nt11 - brutto benyttet ta investeringsformil 1varige dzifismidler av periodens bevilgoing 1 drifistilskudd (-) 0 N ubmkt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjettale erksombeter) 0 N utsatt inntekt fis forpliktelse Inyttet til inveszeringer (avskrivninges) (+) 0 N utsatt imnekt fiet forpbletelse Imyttet til infirmeringer, bakfert verdi avbendede anlegantidlet (+) 0 N utbetafing av blsk-udd til andre (-) 0 N1.17 Andre poster som vedrarer tildcudd og overforinger fra andig departemern (sfeaftsera) I 025 I N1.18 Sunt diskudd orin er endre emeni I N1.19 Vesentligesilskudelbvelfognger skal spestfinres på egnefirger under oppsnffingers Sum Inntekt ro bevil nin er mk REI fresalggre tsk N1.20 Tilsktdd og averforhiger fra andre slalhge forvallaingsevganer Periodens tilskudd /overfaing I N121 Periodens tfiskudd /overfaing N1.21 Andre tildwdd /overferinger i perioden 0 0 N1.21A - mbetaling av tilskudd til andre (-) 0 ONI2lB Periodens tilslatdd /overforing fra Utdanningsdirektoratet N utbetaling av ulskudd fra Utdamtenpdirektoratet til andre (-) N121D Paiodens tildeudd /overforing fra NFR N123 - utbetaling av pededens tilskudevoverfering fra NFR lit andre (-) Andre poster som vedrerer tilskudd/overforinger fra andre statlige forvagningsorganer (spesifiseres) 0 0 N1.30 Sum ritskurfd 0 o orin er na andre statti e orvaftnin so aner N1.31 VesentlIgebletragskal spestfiserespå i egneaungt ustderoppstillingen scanbenyttesnt InveneUnger skal behandles etter rorrhktelsesnodellen apusesffisreres 1Kilovsnater Tilskudd ni onnen bkfrogsiencoutert aktivakt. Periodens tilskuddioverfaring fra regionale fonkningsfond (RFF) 0 0 N1.22A - utbetaling av taskuddloverforing fia regionale forsimingsfond til andre (-) 0 0 N1220 Periodens tilslaidd/ovafering fra kommunale og fylkakomnarnale etater 66 5 ONI.32 Periodens tildwdd/ovafeeing fra organisasjoner eg stiftelser N1.33 Periodens tilskudd/ovafering fra meringsliv og private 0 0 N1.34 Periodens tildadd/overfiering fra EUs nromeprograrn for fordereng 0 0 N utbetaling av periodens tilskuddkverfiaring fra EUs rammeprogram for forskning til andre (-) 0 0 N1.36A Periodens tilskudd/overforing fia EU til undervisning og annet N utbetaling av periodens tilskudd/overfering fra 011 til undervisning og amtet til andre (-) N1.36A Periodens tilskuddloverforing fra andre Sum tilskucld dl annen Oldra mansiert aktivitet I N1.38 Vesenillgebidrag skal speufiserespå i egneavsnettartderappnillinget Midler son berunes rg investeringer seal behandles etterforplaselsesnsodelien ogspes1fisreres Clusrnistet Tifoluddira kaver og saveforstentminger Mottatte gavengavefontaiminger i pesioden N ikke inntektsfirrle gaver ost gaveforstakninger ( NI41 + utsan inntekt fra mottatte gavedgaveforsterkanger (+) N1.42 Sum filskudd ra aver ave arsterkni er N1.43 Iresentligeb1dragskal spesifiserespå egnelinjer eller I egneavsnitt wuler oppsr1111agegartgler sombenyttesrg investeringer skel behandler etterforptgaeliesmodellen og spestfisreres i KO-avsnitter Sum tilskudd o over odn er a andre ink Si resultatre s I I N1A4 Gevinst ved salg av eiembmanlegg, maskiner mv. Salg av eiendom Salg av maskiner, utstyr mv N1.46 Salg av andre driftsmidler N1A7 GeMut ved av dendom, ante o maskiner mv. (litre RE.4 I resteling tsk i Vesenalgesalgstransalsgronershrl kommenteresogder skal angis evetneell oremerking av midlene.merk at deter den tvgnskapsmessigegevinst og ike solgsnon somskal sperifiseres under diftsinntellek ogsånote 9. Dato: Versjan: :50

15 Un1versileler esshayskoler - slandarcl mal for årsragnslsap Nole I Spesifikasjon av driftsientekter, forts Salgs- og leieimnekter Inntekt fra oppdraplinanslen akeivilet Statlige eleter N1.49 Kommunale og fy1keskommunale etater 0 0 N1.50 Orgenisasjoner og stiltelser 0 0 N1.51 Nreringsliv/privat 0 0 N1.52 Andre 0 0 N1.54 Saar huttekt nansiert aktivita N1.55 Andre salgs- og lekinnteber Leieinntekter N1.56 Salgsinntekter I 320 I Andre selgs- og kieinntekter N1.57 Sum andre sal 5-0 leldnntekter N1.59 Sum sal s- leitinntelam link RES i resultarre isk et) I 908 N1.60 Atvire inmekter: Gaver som skal inntektsreres N1.61 Diverse reksjoner N1.192 Ersuaning bøkerivideo etc N1.152 øvrige andre inetekter N1.63 Sam andre inntekter (link RES i resullatre N1.65 Gebyrer og lisenser. Gebyrer N1.661 Lisenser N1.662 Sum el lisenser (link RE.2 i resaatar N1.66 evesentlige inntelaer av denttehpen skal mealiseres i egneamnitt under oppaillingen liene avsninet skal bare brukesnår gebyerene eller asenseneskal klassifiseressom drtfiamtekt for inottasjonen. Dersom instintsjonen Irever bat gebyer eller monar matler knytet til lisenserpå vegneav staan og somstal overfores til statskassen,skal slike midler klassiliseressom innrevningsvalsombet og sentems i avsnitatfor imareadegairksomhel i resultatregnskapet og.wesifiseres i note 9. Suns driftslmentekter N1.67 Tkskuddog overhifinger Insendre slatege towstmingsomanar, Nomes bmkningsrdel og ds ntgionele forskningsfoncleneskal som bovedregel behandles regnskapsmessig som bickagi nentskepet for2011 Dato: Versjore :50

16 Universiteter og heyskoler - standard mal for årsregnskap VIrksombet Norges musikkhugskole Referanse Lenninger N2.1 Feriepenger I I Arbeidsgiveravgift N2.3 PensjonskosInader* N2.4 Sykepenger og andre refusjoner N2.5 Andre ber N2.6 Sum lemeskostnader N2.7 Aotan årsvert N2.8 Gjelder virhomheter som betalerpensjonspremie selv (alle som har unntakfra bruttoprinsippet): Pensjoner kosinadsferes i resultatregnskapet baseripåfaktisk pagg premie for regnskapsåret. Premiesats til Statens pensjonskasse er 13,15prosentfor Premiesatsenfor 2013 var12,16prosent. Dato: Versjon: :51

17 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Vfrksomhet Norges musikkhegskole Referanse Husleie N3.1 Vedlikehold egne bygg og anlegg N3.2 Vedlikehold og ombygging av leide lokaler N3.3 Andre kosmader til drift av eiendom og lokaler N3.4 Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv I 739 N3.5 Mindre utstyrsanskaffelser I 964 N3.6 Leie av maskiner, inventar og lignende N3.7 Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksteme N3.8 Reiser og dien I N3.9 Øvrige driftskosinader (11) Na10 Sum andre driftskostnader N3.11 (*)Spesifiseres isterhgere under oppstillingen dersom det er andre vesentlige poster som bor fremgå av regnskapet Dato: Versjon: :51

18 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Virksomhet: Norges musikkhegskole Note 5 Varize driftsmidler Tomter Drifts- bygninger øvrige bygn nge Anlegg utrorelse under Infrastruklin- eiendeler Bercdskaps- anskaldelser Maskiner, Annet inven ar transnottmidler og utstyr Sum Referanse Arskaffelseskost N5.1 + tilgang pr (+) o N5.2 - avgang anskaffelseskost pr (-) N5.3 +/- fra anle under utførelse ti1 annen gu c +/ N5 4 Anskaffelseskost o N5 5 - akkumulette nedskrivninger pr (-) 0 0 n 0 0 o N5.6 - nedskrivninger pr (-) o N5.7 - akkumulerte avskovninger $ (-) o N5.8 - ordinæreavskrnminger pr (,) n I 123 N5.9 + aklonnulert avskrivnins av mn r o N alansefort verdi 30, o o o o N5.11 Avskrivningsalser (levetider) /9gert år gr Ingen Vnicsomhets- Voksorehetsavskrioning dekomponert dekomponcrt avskrivning spesifikt mestfikt 3-15 årlinerett 3-15 år lineart 'Filleggsopplysninger når det er avhendet anleggsmidler: Vederlag ved avhending av anleegsmidler N bokfort verdi av avhendede anle smuller* N5.13 Re mska Ismessi 5 'evinst/tit N5.14 * Når det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen tilfaller virksomheten Resterende forpliktelse vedrørende bokførl verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokførl verdi avhendede anleggsmidler". *Når det er sannsynlignetsovervekt for at salgssummen ikke tilfaller virksomheten: *Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av atthenaede anleggsmidler er regnskapsfert direkte mot "avregning med statskassen" i balansen liniversiteter og høyskoler m.v. som kostnadsforer anskaftelser og pakostninger, skal oppgi anskaffelser av andre varige driftsmidler som har en kostpris større enn kr (dersom dette avviker fra benyttet sats, skal laktisk sets oppgis) og økonomisk levetid over 3 år. Vedlikebold og mindre investeringer og påkostninger skal kostnadsfores som andre drillskostnader. Regnskapsposten består av investeringer og pålcostninger til: Eiendom ug bygg (benyttes kun av de som eier egne bygg) Teknisk data og undervisningsotstyr Anleggsmaskiner og transportmidler o o 0 Kontormaskiner og annet inventar Sum investerin ter o åkostnin er av vari e driftsmidler 0 0 N5 15 Dato: Versjon: :51

19 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Virksomhet: Norges musikkhegskole Finansiuntekter Referanse Renteinntekter N6.1 Agio gevinst N6.2 Oppskrivning av aksjer N6.2A Annen finansinmekt N6.3 Sum finansiontekter N6.4 Finanskosteader Rentekosmad N65 Nedslotning av aksjer N6.6 Agio tap N6.7 Annen fmanskostnad N6.8 Sum finanskostnader N6.9 1:tbytte fra selskaper m.v. Monatt utb,yttefra selskap XX N6.010 Monatt utbytte fra selskap YY N6010 Mottan utbytte fra selskapzz N6010 Mottatt utbvtle fra selska andre selska * N&011 Sum mottatt utbvtte N6.11 Spesifiseres om nødvendig på egne linjer under oppstillingen. Note6 Finassiantekterog finanskostuader._- Grunnla bere nin av rentekostnad investert ka ital: Gjennomsnitt i 31A erioden Balansefert verdi immaterielle eiendeler Balanseført verdi varige driftsmidler Sum Antall måneder på rapporteringstidspunktet: (må fylles ut) Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2014: Fastsatt rente for år 2014: Beregnet rentekostnad på investert kapitar: ,79 % 179 Beregning av rentekostnader på den kapitalen som er investert i virksomheten vises her i henhold til "Utkast til veiledningsnotat om renter på kapital". Gjelder bare institusjoner som balanselører anleggsmidler Beregnet rentekostnad på investert kapital skal kun gis som noteopplysning Den beregnede rentekostnaden skal ikke regnskapsføres. Dato: Versjon: :52

20 Universiteter og høyskoler - standard mal for årsregnskap Virksomhet: Norges musikkhegskole Note 13Kundefordlinger Referanse Kundefordringer til pålydende N13.1 Avsatt til latent ta N13.2 Sum kundefordrin er N13.3 Dato: Versjon:

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Årsregnskap for 2007 120608 1 Innholdsfortegnelse SIDE 1 LEDELSESKOMMENTARER 3 2 REGNSKAPSPRINSIPPER 4 3 RESULTATREGNSKAPET 7 4 BALANSE 8 5 NOTER 11 6 LIKVIDITET - KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Høgskolen i Sør-Trøndelag Org nr. 975 264 750 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 01.01.2010 31.12.2010 Alle beløp i NOK Alle beløp i hele tusen Regnskapsprinsipper Universiteter og høyskoler Versjon 20100120 RPS Generelle

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Resultatregnskap Org.nr: 977027233 Note 31.08.2014 31.08.2013 31.12.2013 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 219 150 195 034 310 926 Inntekt fra gebyrer 1 0 0 0 Inntekt fra tilskudd og overføringer

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene Fortegnsregler i oppgjørspakken I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene skal derfor alle tall være positive. 17.12.2013

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS Konsernregnskap 2007 Høgskolen i Nord-Trøndelag Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 1 Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) 2 007 2 006 Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640 Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 994 997 1 994 320 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 388 897 329 281 479 498

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Styret Sted: Oslo Dato: 03.03.2016

MØTEINNKALLING. Til: Styret Sted: Oslo Dato: 03.03.2016 MØTEINNKALLING Til: Styret Sted: Oslo Dato: 03.03.2016 STYRET Møtedato 11.03.2016 Tidspunkt Kl. 13.00 Lunsj serveres kl. 12.30 Møtested 140 Innkallingsbrev med saksframlegg sendes som e post til alle medlemmer

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 165 420 157 308 Tilskudd andre statlige

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Avlagt årsregnskap 2014

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Avlagt årsregnskap 2014 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 13.02.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Avlagt årsregnskap 2014 HS-V-02/15 Saksbehandler/-sted: SØR / økonomidirektør Tidligere sak(er):

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

1.tertial 2015 969 159 570 MVA

1.tertial 2015 969 159 570 MVA 1.tertial 2015 969 159 570 MVA 1. tertialregnskap 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 969 159 570 MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Vedlegg 1: Virksomhet: Nasjonalbiblioteket Rapport kjørt: 29.01.2016 09:53 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Virksomhet:

Resultatregnskap. Virksomhet: Resultatregnskap Virksomhet:. Org.nr:974767880 Tall i 1000 kroner Note 31.08.2015 31.08.2014 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 2 795 845 2 828 555 Inntekt fra gebyrer 1 Inntekt fra tilskudd og

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial tertial

Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial tertial Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial 2006 2.tertial 2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 600 577 608 062 894 402 Tilskudd fra NFR 1 10 873 10 149 17 226

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Hedmark. Note 30.04.2012 30.04.2011 31.12.2011 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 164 245 156 865 416 982 Tilskudd og overføringer fra andre 1 7 038 9 533

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen Bakgrunn for forenkling SRS Børmer-utvalget NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Gul Bok 2017 Finansdepartementet

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Høgskoleni Mo de Vitenskapelig høgskole I logistik:

Høgskoleni Mo de Vitenskapelig høgskole I logistik: Høgskoleni Mo de Vitenskapelig høgskole I logistik: LEDELSESKOMMENTAR ÅRSREGNSKAP2012 Institusjonens formål Høgskolen i Molde (HiMolde) er en statlig vitenskaplig høyskole i logistikk. HiMolde skal tilby

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM

FREIDIG SPORTSKLUBBEN 7046 TRONDHEIM Årsregnskap for 2016 7046 TRONDHEIM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

2. tertialregnskap MVA

2. tertialregnskap MVA 2. tertialregnskap 2009 969 159 570 MVA 2. tertialregnskap 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap 969 159 570 MVA KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Resultatregnskapet avlegges med et overskudd på 0,678

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger 3 Overgangsbestemmelser 7 Iverksettelse

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag Organisasjonsnummer RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000)

Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag Organisasjonsnummer RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag Organisasjonsnummer 971 575 905 RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) Morselskap: 2005 2004 Note 2005 300 310 288 873 Tilskudd fra KD og andre departement

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Vedlegg: 1. Resultatregnskap, balanse og noter pr. 31.08.2015 2. Resultatregnskap pr enhet pr. 31.08.2015 3. Ledelseskommentarer til regnskapet.

Vedlegg: 1. Resultatregnskap, balanse og noter pr. 31.08.2015 2. Resultatregnskap pr enhet pr. 31.08.2015 3. Ledelseskommentarer til regnskapet. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 12.10.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Delårsregnskap pr. 2. tertial 2015. HS-V-33/15 Saksbehandler/-sted: Ingrid Volden / SØR Tidligere

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger i pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Grunnleggende prinsipper 4

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer