Fylkes-ROS for Finnmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkes-ROS for Finnmark"

Transkript

1 Fylkes-ROS for Finnmark Risiko- og sårbarhetsanalyse for Finnmark fylke

2 FORORD... 2 KAPITTEL 1 INNLEDNING... 3 KAPITTEL 2 FINNMARK GEOGRAFI OG DEMOGRAFI NATUR OG MILJØ KLIMAENDRINGER: FINNMARK MOT ÅR VARMERE, VÅTERE, VILLERE? RISIKO OG SÅRBARHET I FINNMARK KAPITTEL 3 SVIKT I KRITISK INFRASTRUKTUR SVIKT I KRAFTFORSYNINGEN SVIKT I TELEKOMMUNIKASJON BRUDD I TRANSPORTNETTET KAPITTEL 4 ULYKKER MED MASSESKADE ULYKKER TIL SJØS FLYULYKKER STORULYKKE PÅ LAND Storbranner Store trafikkulykker KAPITTEL 5 UØNSKEDE NATURHENDELSER FLOM OG ISGANG SKRED EKSTREMVÆR DAMBRUDD KAPITTEL 6 SYKDOMMER SOM RAMMER MENNESKER PANDEMISK INFLUENSA SMITTE FRA DRIKKEVANN KAPITTEL 7 UTBRUDD AV SMITTSOMME DYRESYKDOMMER MUNN- OG KLAUVSJUKE (MKS) FUGLEINFLUENSA (AVIÆR INFLUENSA) KAPITTEL 8 ATOMHENDELSER HENDELSER/ULYKKER VED SIVILE KJERNEKRAFTVERK HENDELSER/ULYKKER MED REAKTORDREVNE FARTØY UHELL VED LAGRING AV BRUKT BRENSEL RADIOAKTIVE KILDER PÅ AVVEIE ANDRE ATOMULYKKER KONSEKVENSER KAPITTEL 9 UØNSKEDE HENDELSER KNYTTET TIL PETROLEUMSAKTIVITET AKUTT FORURENSNING STORULYKKE VED PETROLEUMSINSTALLASJON LITTERATURLISTE Fylkes-ROS for Finnmark 1

3 Forord Finnmark er et trygt fylke å bo i. Men også våre innbyggere og samfunn opplever økte utfordringer i forhold til at samfunnet blir stadig mer sårbart. Selv om vi er spart for hendelser knyttet til store bo-konsentrasjoner, er vi mer avhengig av og utsatt for brudd i kritisk infrastruktur enn andre, vi har et barskere klima og vi står overfor en næringsutvikling i fylket som vil utfordre vår sårbarhet og stille økte krav til beredskap på alle plan. Framtidige klimaendringer vil ytterligere kunne forsterke slik utvikling. Det er derfor viktig at vi i all samfunnsaktivitet legger til grunn at det usannsynlige kan inntreffe. For å redusere virkningene for innbyggere og samfunnsliv, er det viktig å møte slik økt sårbarhet både ved forebygging gjennom god og forutseende samfunnsplanlegging generelt, og gjennom godt planverk og god krisehåndteringsevne hos beredskapsaktører på alle plan. Fylkesmannen har i oppgave å være regional pådriver, rettleder og samordner for arbeid med sikkerhet og beredskap i fylket, og sørge for kartlegging av viktige utfordringer i fylket knyttet til arealbruk og uforutsette risikohendinger. Fylkesmannen i Finnmark har derfor utarbeidet en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Finnmark, med mål å avdekke og forebygge uønskede, utilsiktede hendelser i samfunnet. I foreliggende ROS-analyse er det fokusert på større uønskede, utilsiktede hendelser som går utover det som regnes som normal påkjenning på et samfunn og som håndteres av nødetatene og enkeltkommuner i en normalsituasjon. Det er fokusert først og fremst på utfordringer og i noe mindre grad på nye forebyggende og skadeavvergende tiltak. Vi har også på enkelte områder hatt vansker med å anslå sannsynlighet for at ulike risikoer inntreffer, og omfang av konsekvenser. Denne Risiko- og sårbarhetsanalysen er en førsteutgave av Fylkes-ROS for Finnmark, som skal utvikles og utvides løpende i forhold til ny kunnskap om og utvikling i aktuelle utfordringer. Vi håper likevel at foreliggende versjon skal bli til nytte for kommuner, regionale myndigheter og virksomheter med ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap. Jeg vil takke eksterne og interne bidragsytere til analysen og ønske alle aktører lykke til i det videre arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Fylkesmannen i Finnmark, desember 2008 Gunnar Kjønnøy Fylkes-ROS for Finnmark 2

4 Kapittel 1 Innledning Samfunnssikkerhet er et begrep som siden slutten av 90- tallet er mer og mer brukt. De fleste forholder seg til følgende definisjon, gitt i Stortingsmelding nr 17 ( ): Den evne samfunnet som sådan har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger. Hvor sårbare er vi når uønskede hendelser oppstår? Kan vi planlegge oss bort fra usikkerhet og ukjente risikoer? Et samfunn fritt for farer og påkjenninger er ikke mulig, men vi kan gjøre noe for å minske farene for at noe uønsket skulle inntreffe, og vi kan gjøre noe for å redusere konsekvensene av disse hendelsene. Embetsoppdraget fra Justis- og politidepartementet/direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) angir Fylkesmannens oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap. I embetsoppdraget heter det blant annet at fylkesmannen skal holde oversikt over de viktigste samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer i fylket. Denne oversikten skal knyttes til: Særskilte risikoområder Aktuelle risikovirksomheter Klimaforhold Samfunnskritiske funksjoner Mål for Fylkes-ROS i Finnmark Målene for Fylkes-ROS for Finnmark sammenfattes i følgende punkter: Gi en oversikt over de viktigste utfordringene Finnmark står overfor når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap Skape bevissthet omkring ansvar og oppgaver til viktige beredskapsaktører Være et grunnlag og/eller hjelpemiddel for kommunale ROS-analyser Være et redskap for planlegging av Fylkesmannens krisehåndtering Være et planleggingsgrunnlag for Beredskapsrådet 1 og regionale, fylkeskommunale og statlige etater og myndigheter Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) En risiko- og sårbarhetsanalyse er et metodeverktøy for analyse og vurdering av risiko samt beskrivelse av relevante forebyggende og skadebegrensende tiltak. I NOU 2000:4, Et sårbart samfunn, er begrepene satt opp slik: Risiko: uttrykk for fare for tap av viktige verdier som følge av en uønsket hendelse. Risiko uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av en hendelse. Matematisk kan en utrykke det slik: Sannsynlighet X konsekvens = risiko. Sårbarhet: utrykk for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. En ROS-analyse gir oss et risikobilde, det vil si oversikt over: Hva som kan gå galt Sannsynligheten for at det går galt Konsekvensene dersom det går galt 1 Beredskapsrådet i Finnmark erstatter det tidligere Fylkesberedskapsrådet. Sammensetningen er som følger: Fylkesmannen, Politimestrene i Østfinnmark og Vestfinnmark, Forsvaret, Helse Finnmark, Mattilsynet, Kystverket, Sivilforsvarsdistriktene i Øst-Finnmark og Vest-Finnmark og Fylkeskommunen. Fylkes-ROS for Finnmark 3

5 Sannsynlighet og konsekvens er en sentral del av ROS-analyser. DSB opererer med følgende kriterier for sannsynlighet og konsekvens: Sannsynlighet: Begrep Lite sannsynlig Noe sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Frekvens Mindre enn en gang hvert 50. år Mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 50. år Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. år Mer enn en gang hvert år Å beregne sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe i en ROS på Fylkesnivå gir ikke alltid like mye mening. Sannsynlighet i en risikoanalyse lar seg lettere beregne i en virksomhet hvor en har konkrete parametre å forholde seg til. Videre er sannsynlighet ofte beregnet ut i fra historisk erfaring. Vi har få erfaringer med hendelser i en størrelseskategori av de som inngår i vår Fylkes-ROS, dvs. at det statistiske grunnlaget for beregning av sannsynlighet er dårlig på mange områder. Det er problematisk å fastsette sannsynlighet for hendelser som enda ikke har inntruffet, særlig gjelder dette hendelser og konsekvenser hvor klima er en ukjent faktor. I en del ROS-analyser på nasjonalt nivå er sannsynlighet gitt med tallverdi. I Fylkes-ROS for Finnmark er disse innlemmet, med vurderinger i forhold til nedskalering på fylkesnivå. Konsekvens: Begrep Liv og helse Samfunnsviktige viktige Miljø funksjoner Ufarlig Ingen personskader Ingen eller kortvarlig stans Ingen skade på miljøet En viss fare Få og små personskader Stans < 6 timer Ubetydelig skade Farlig Alvorlig personskade, dødsfall kan forekomme Stans 6 24 timer Miljøskader som krever tiltak Kritisk 1 3 døde Stans timer Omfattende og langvarige skader på miljøet Katastrofalt Mange døde og alvorlig skadde Stans > 48 timer Varige skader på miljøet Konsekvenser kan utredes for flere områder. I Fylkes-ROS for Finnmark er følgende konsekvensområder interessante: Liv og helse Samfunnskritiske funksjoner Miljø og materiell Selv om sannsynligheten for en hendelse skulle være usikker eller lav, kan konsekvensene av en hendelse kunne bli så store at en analyse av hendelsen samt identifisering av tiltak er nødvendig. Dette innebærer at vi vektlegger konsekvenser tyngre enn sannsynlighet. Like viktig som identifisering av risiko og sårbarhet er tiltak som kan iverksettes på bakgrunn av analysen. Tiltakene kan være: Forebyggende har til hensikt å redusere sannsynligheten for hendelsen Skadebegrensende har til hensikt å minske skadevirkningene ved en uønsket hendelse og raskest mulig komme tilbake til normalsituasjonen Fylkes-ROS for Finnmark 4

6 I Fylkes-ROS for Finnmark vil nye forebyggende og skadereduserende tiltak bli foreslått. Imidlertid vil det være andre etater og instanser som vil være ansvarlige for gjennomføringen av tiltakene. Det er vanlig å skille mellom uønskede utilsiktede hendelser ( Safety ) og uønskede tilsiktede hendelser ( Security ), Tilsiktede hendelser vil eksempelvis være kriminalitet, terrorhandlinger etc., og vil ikke bli behandlet nærmere her på grunn av at dette er taushetsbelagte problemstillinger. Fylkes-ROS for Finnmark skal være et åpent og tilgjengelig dokument, og vil følgelig kun omhandle uønskede utilsiktede hendelser i fredstid. Gjennomføring av analysen Arbeidet med Fylkes-ROS har vært prosjektorganisert, med arbeidsgruppe i beredskapsstaben hos Fylkesmannen. Styringsgruppa har bestått av: Fylkesmann Gunnar Kjønnøy Assisterende fylkeslege Bjørn Øygard Seksjonsleder forurensning Evy Jørgensen Fylkesberedskapssjef Henry O. Søderholm Prosjektleder har vært rådgiver Kjersti Solvoll fra Fylkesmannens beredskapsstab. Det har vært knyttet en referansegruppe til prosjektet bestående av viktige etater med beredskapsansvar i fylket og på statlig nivå: Politiet Sivilforsvaret Statens strålevern Helse Finnmark Mattilsynet Heimevernsdistrikt 18 Norges vassdrags- og energidirektorat Statnett Kystverket Kraftberedskapsorganisasjonens distriktssjef Finnmark fylkeskommune Fylkesberedskapssjef i Troms Alta kommune Sør-Varanger kommune Lebesby kommune Rullering av Fylkes-ROS Risiko og sårbarhet er ikke en statisk gitt størrelse. Risiko utvikler seg over tid, i takt med blant annet læring fra ulykker, feil og suksesser, anvendelse av ny teknologi, utvikling av arbeidsmetoder, oppdatering av regelverk og oppfølgingsaktiviteter både i næringenes og myndighetenes regi 2. Fylkes-ROS for Finnmark er ikke en endelig oversikt over hvor sårbart fylket er, men et redskap for å arbeide videre med sårbarhetsidentifisering og forebygging. Fylkes-ROS skal rulleres jevnlig, og hvert fjerde år skal oppdatert versjon av ROS foreligge. Uønskede hendelser i Finnmark En rekke uønskede hendelser som har inntuffet og som kan inntreffe ble identifisert i oppstartfasen av prosjektet. Gjennom møter internt med fagavdelingene hos Fylkesmannen 2 Håndtering av risiko for akutt forurensning i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med dagens aktivitetsnivå og scenario for aktivitet i Rapport fra arbeidsgruppe på oppdrag fra Miljøverndepartementet, 2005 Fylkes-ROS for Finnmark 5

7 og med referansegruppa til prosjektet ble om lag 65 ulike mulige hendelser identifisert. Dette er hendelser som spenner vidt, fra ulykker på lekeplasser til store atomulykker. Noen av hendelsene var også konsekvenser av andre hendelser. Ikke alle hendelser egner seg for analyse på fylkesnivå. Kommunene og ulike virksomheter er ansvarlige for ROS-analyser på et mer detaljert nivå enn en Fylkes-ROS vil være. Fylkes- ROS for Finnmark er en grovanalyse og en analyse på overordnet nivå. I en Fylkes-ROS er det hendelser som går utover det som regnes som normal påkjenning som vil være gjenstand for analyse. Helsetjenestene, kommunene og nødetatene skal kunne håndtere mindre hendelser i en normalsituasjon. For at en hendelse skal være interessant på overordnet nivå, må en hendelse berøre flere enn en enkelt kommune. Hendelsene er gruppert i ulike områder, og danner grunnlaget for de 7 analysekapitlene i rapporten: Svikt i kritisk infrastruktur Ulykker med masseskade Uønskede naturhendelser Sykdommer som rammer mennesker Utbrudd av smittsomme dyresykdommer Atomhendelser Uønskede hendelser knyttet til petroleumsaktivitet Oppbyggingen av rapporten Kapittel 2 består av en generell beskrivelse av Finnmark sett i et sårbarhets- og beredskapsperspektiv. Geografisk beliggenhet, demografisk struktur, natur og miljø er faktorer som påvirker analysen av ulike uønskede hendelser. Videre er forventede klimaendringer og mulige konsekvenser av disse omtalt her. I svært mange av hendelsene som er vurdert, er klima en usikkerhetsfaktor som påvirker sårbarheten. I analysekapitlene 3 9 tar vi for oss ulike mulige hendelser. Kapitlene er bygd opp med en generell innledning, med påfølgende vurdering av sannsynlighet og konsekvens. Forebyggende og skadereduserende tiltak er foreslått til mot slutten av hvert kapittel. Fylkes-ROS for Finnmark 6

8 Kapittel 2 Finnmark 2.1 Geografi og demografi Finnmark er i utstrekning like stort som Danmark, og har en befolkning på rundt mennesker 3. Fylket, med sine 19 kommuner, dekker 15 % av Norges totale landareal, men har bare vel 1,5 % av folketallet. Fylket er preget av grisgrendt punktbosetning og har få store sentra. Det er lange avstander mellom deler av bygdesamfunnene i fylket og mellom større tettsteder i fylket. Lange avstander er tidvis en beredskapsmessig utfordring; når været er dårlig og veiene og flyplassene stenger stopper trafikken både av personell og forsyninger. Samtidig er spredt bosetning og lange avstander noe som gjør Finnmark mindre sårbart enn andre fylker ved for eksempel faren for spredning av smittsomme sykdommer på mennesker og dyr. Som eneste fylke i landet grenser Finnmark mot Russland. I sør har Finnmark også grense mot Finland. Finnmark er et flerkulturelt fylke med en befolkning sammensatt av norske, samiske, finske/kvenske og russiske innbyggere. Andelen russere er økende og utgjør nær 10 % av innbyggerne i Sør-Varanger kommune. Finnmark har i de senere årene også fått en stor andel innbyggere fra andre deler av verden. Befolkningstallet har vært jevnt synkende siden 1976, og de siste årene har fraflyttingen også har vært tiltagende. Liten befolkning, lav folketetthet og begrenset tilgang på materielle ressurser ved en hendelse, svekker beredskapen i fylket ytterligere. Samtidig har vi ikke lenger en hær med sine ressurser tilstede i fylket. Landsdelskommando Nord-Norge (LDKN) har ivaretatt et tungt beredskapsfokus, og hatt godt samarbeid med sivile myndigheter og instanser. LDKN legges 3 Pr juli 2008 var folketallet Fylkes-ROS for Finnmark 7

9 ned fra 1. august 2009 når Forsvarets Operative Hovedkvarter etableres i Bodø. Det er usikkert hvorvidt ny struktur vil kunne ivareta nordområdefokuset slik LDKN var i stand til å gjøre. Finnmark befinner seg geografisk sett i Norges periferi. Samtidig er Finnmark i sentrum for det som nå benevnes som nordområdene, de nye ressursområdene for landet. Vi velger derfor å snu kartet på hodet. I regjeringens nordområdestrategi poengteres det at det er Nord-Norge som vil oppleve den sterkeste utviklingen, og erkjennelsen av nordområdenes betydning for landet som helhet er økende. Barentssamarbeidet er en del av denne politikken. Barentsregionen omfatter 13 fylker i Norge, Sverige, Finland og Russland. Samarbeidet mellom regionene er forankret i det euro-arktiske Barentsrådet og omfatter en rekke konkrete samarbeidsområder innenfor blant annet miljøvern, atomsikkerhet, nød- og redningstjenester utdanning og forskning etc. 6 7 Kartet over viser Norge, sett fra nord. Kilde: Statoil. Jakten på polare lavtrykk Uvær i nord er vanskeligere å varsle enn uvær i Sør-Norge. Arktiske fronter og polare lavtrykk er så små at de ikke alltid fanges opp av modeller og satellittbilder. I februar og mars 2008 startet jakten på polarstormen. Forskere fløy høyt og lavt over Barentshavet på jakt etter ekstremvær. Målet er å utvikle bedre værvarsel. Et lavtrykk sett fra innsiden. Foto: Erik Kolstad, Bjerknessenteret for klimaforskning Fylkes-ROS for Finnmark 8

10 En mer presis værvarsling vil være av betydning for å varsle og håndtere beredskapssituasjoner. 1. mars 2007 åpnet det internasjonale polaråret, som skal vare i 2 år. Forskningsressurser og finansiering fra over 60 land koordineres i et ekstraordinært krafttak for å bedre kunnskapen om Arktis og Antarktis. Dette er det fjerde polaråret i løpet av de siste 125 årene. Tidligere har naturvitenskapene stått i sentrum, denne gang er også samfunnsvitenskapene med. Virkninger av klimaendringer, miljøpåvirkninger og næringsaktivitet vil bli sett nærmere på. Klimaendringer vil gjøre det mulig å ferdes over polhavet om sommeren og om høsten. Deler av skipstransporten til og fra Østen vil gå gjennom polbassenget, og gjennom Nordøstpassasjen. Dette vil komme til å utfordre beredskapen i nordområdene, Norge forventes med sin beliggenhet å bli tillagt betydelig ansvar. Nordøstpassasjen Strekningen mellom Rotterdam og Yokohama: nautiske mil. Suez-ruten strekningen mellom Rotterdam og Yokohama: nautisk mil Natur og miljø Finnmark er Norges største fylke og har store uberørte naturområder med ren luft og lite støy. Noen av landets største vassdrag ligger i Finnmark. Det er store naturverdier langs vassdragene, og mange av dem i er i mindre grad enn i resten av landet preget av bosetting og inngrep. Det er iverksatt omfattende sikringstiltak mot flomskader og erosjon langs disse vassdragene. Fokuset på miljø har økt i de senere år, og utfordringene på dette området er mange. Klima og geografi gjør fylket spesielt sårbart i forhold til ulike typer miljøforurensning. Den økologiske sårbarheten er stor av to grunner. For det første er den generelle evnen til å oppta og bryte ned forurensende materiale dårlig på grunn av lave temperaturer. For det andre har vi sårbare næringskjeder på grunn av næringsfattige økosystemer. Næringsfattig økosystem er en betegnelse på fjell-økosystemer, dvs. at vi bruker fjell og utmark som beiteland, og ikke gjødsla mark. Økosystemene er prega av generell artsfattigdom, korte næringskjeder og effektivt opptak og oppkonsentrering av næringsstoffer i mange arktiske 4 Kilde: International Sea Route Programme, INSROP Fylkes-ROS for Finnmark 9

11 plante- og dyrearter. Dette innebærer at næringsfattige økosystemer er spesielt sårbare for forurensning. Forurensninger vil ikke bare utgjøre en trussel for det biologiske mangfoldet, men kan ha alvorlige konsekvenser for næringslivet. Spesielt fiskeri- og landbrukssektoren er utsatt, noe kostnadene etter Tsjernobylulykken i 1986 har vist. Totalkostnadene for mottiltak i Norge knyttet til rein og sau, inkludert forskning og utvikling av mottiltak og målinger, er over en 15 års periode er beregnet til ca 565 millioner kroner 5. Mindre alvorlige utslipp som ikke har helsemessige konsekvenser, kan likevel få stor markedsmessig betydning. Det skal i noen sammenhenger lite til før markedet reagerer følelsesmessig på hendelser en tror kan ha innvirkning på matkvalitet, for eksempel forurenset fisk eller bær. Lokal luftforurensning i form av støv og kjemiske komponenter anses for å være et mindre problem i Finnmark, dersom vi ser bort fra forurensningen fra Nikel i Russland, rett øst for Kirkenes. Status for miljøtilstanden i Pasvikområdet er nylig rapportert etter en omfattende miljøovervåking 6. I arktiske områder er det dokumentert høye nivå av miljøgifter på grunn av langtransportert forurensning. Over tid gir dette opphoping av miljøgifter i næringskjeden og dermed forhøyet nivå i fisk og sjøfugl. Dette er ikke et utbredt problem for Finnmark. Det pågår kontinuerlig overvåkning som sikrer oppdatert kunnskap om miljøtilstand. Barentshavet er et av sokkelhavene som omgir Polhavet, og er det desidert varmeste av randhavene. Økosystemet i Barentshavet er et at de rikeste, reneste og mest produktive havområdene i verden. Barentshavet er fortsatt relativt lite påvirket av menneskelig aktivitet. Men interessen for oljevirksomhet er stor, og aktiviteten er økende både på norsk og russisk side. Transporten av olje langs Finnmarkskysten har allerede nådd et meget stort omfang og forventes å utvikle seg raskt videre, noe som medfører skjerpede krav til sjøsikkerhet og beredskap. Økt sjøtransport kan medføre utfordringer knyttet til havrett og ansvarsspørsmål i forbindelse med eventuelle ulykker og utslipp. Fylket kan også representere mulig basevirksomhet for funn i vestlig del av russisk sektor. Miljøet i nord og dermed også i Finnmark er under et stadig økende press. Eksterne faktorer som langtransportert forurensning og klimaendringer så vel som påvirkninger fra fiske og fangst, industri og turisme bidrar til å øke dette presset. 2.3 Klimaendringer: Finnmark mot år varmere, våtere, villere? Klimaet på jorden er i endring. Hvorvidt klimaendringene er menneskeskapt eller ikke er ikke tema her. Selv om tiltak for utslippsreduksjoner kommer i gang i utstrakt skala, vil klimaendringene likevel komme, viser rapport fra FNs klimapanel (IPCC). Globalt, nasjonalt, regionalt og også delvis lokalt forsøker en nå å beregne hvordan kommende klimaendringer vil kunne slå ut. Det finnes ikke et klart svar på hvordan klimaet blir i framtiden, men klimaendringene er her og vil komme til å berøre alle. Som samfunn må vi tilpasse oss både gradvise endringer og mer ekstreme hendelser. 5 Statens Strålevern, Stråleverninfo nr 5/01: Femten år siden Tsjernobylulykken konsekvenser i Norge 6 Pasvikprogrammet Oppsummeringsrapport, miljøtilstanden i grenseområdet mellom Norge, Finland og Russland. Fylkesmannen i Finnmark, Rapport nr 7, 2008 Fylkes-ROS for Finnmark 10

12 En rekke forskningsprogrammer er igangsatt for å se på hvordan klimaendringene vil slå ut hos oss 7. Endringene vil sannsynligvis bli merkbare på temperatur, nedbør og havnivå. Temperatur: 7 Se bla. sidene til Cicero, Meteorologisk Institutt, Polarinstituttet, Forskningsrådet etc. Fylkes-ROS for Finnmark 11

13 Som kartet over viser forventes den største temperaturøkningen i Norge å finne sted i Finnmark og indre Troms. I Finnmark er det antydet en temperaturøkning mellom 2,8-4 C. Innad i fylket vil vi finne store lokale forskjeller. Temperaturen vil øke mest om vinteren, det vil si at vintrene blir mildere og mer snøfattige. Vinterstid vil finnmarkinger flest merke en nedgang i snømengde. Nedbør Fram mot år 2100 vil nedbørsmengden mest sannsynlig øke og den vil komme som regn. Vi vil få store lokale forskjeller, mest langs kysten. I følge RegClim 8 vil ekstremnedbør opptre oftere i hele landet. Langs kysten av Troms og Finnmark antydes mengder tilsvarende nåværende årsmaksimum å forekomme 2,5 3 ganger per år. Vind Dataene som angår vind er litt mer usikre enn det som angår temperatur og nedbør, men sannsynligvis vil ikke endringene være særlig store. En kan i Norge forvente opptil om lag 4 flere døgn med sterkere vind enn 15 m/s, som er stiv til sterk kuling. Havstigning Grunnen til at havet stiger er økende havtemperatur og smelting av is på land og ved polene. Hittil har vi kun hatt tall for den globale havstigningen, og lite data for hvordan dette vil 8 RegClim er et koordinert forskningsprosjekt for utvikling av scenarier for klimautviklingen i Norden, omliggende havområder og deler av Arktisk ved en global oppvarming. Deltagende institusjoner: Meteorologisk Institutt, Institutt for geofag (UiO), Bjerknessenteret for klimaforskning, Universitetet i Bergen ved: Havforskningsinstituttet, Geofysisk institutt og Nansen Senteret for Miljø og Fjernmåling. Finansiert gjennom Norklima i Norges forskningsråd. Fylkes-ROS for Finnmark 12

14 påvirke norskekysten. Bjerknessenteret for klimaforskning har i oktober 2008 på oppdrag fra DSB ved klimasekretariatet utarbeidet en rapport over stigning i havnivå langs norskekysten. Tallene for kommunene i Finnmark ser slik ut 9 : Flo og fjære skyldes i hovedsak månens tiltrekningskraft, men også solen spiller en rolle. Omkring nymåne og fullmåne vil månen og solen ligge på en rett linje i forhold til jorden og trekke i samme retning, noe som gir ekstra høy flo, såkalt springflo. Dette er ikke den høyeste mulige vannstand, for i tillegg spiller værforholdene en betydelig rolle. Under værforhold med lavt lufttrykk (eksempelvis storm og uvær) vil havnivået øke som følge av redusert trykk mot havflaten. I tillegg kan sterk pålandsvind føre til at vannet langs kysten blir stuet opp mot land, og vi får stormflo. Sett i lys av stipulert havstigning, vil ekstraordinære værforhold (som springflo kombinert med pålandsvind), gi nye utfordringer for samfunn som fra før av ligger nært eksisterende havnivå. Økt forekomst av ekstremvær Definisjonen på ekstremvær er situasjoner der været er en fare for liv, helse, miljø og materielle verdier 10. Økningen i temperatur vil føre til et mer ustabilt klimasystem, noe som trolig vil føre til flere ekstreme værsituasjoner. Hendelser som i dag anses for å være ekstreme, vil sannsynligvis bli mer vanlig i de neste 50 årene. Vi vil måtte forvente en økning av de mest ekstreme nedbørs- og vindepisodene i Nord-Europa 11. I framtiden kan vi forvente at disse ekstreme værsituasjonene inntreffer opptil dobbelt så ofte. 9 Bjerknessenteret: Havnivåstigning. Estimat av fremtidig havnivåstigning i norske kystkommuner. 10 Nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapport (NSBR) Samfunnets sårbarhet overfor naturutløste katastrofer, DSB 11 Klimaendringer i Barentshavet. Harald Loeng. Rapportserie Norsk Polarinstitutt, nr Fylkes-ROS for Finnmark 13

15 Ising er et vinterfenomen som skyldes at sjøsprøyt fryser på installasjoner og skip på havet. Med økt vind og bølger om vinteren vil dette problemet sannsynligvis øke. Konsekvenser av et endret klima i Finnmark hva kan vi forvente? Det som er interessant i denne sammenhengen er konsekvenser i form av uønskede hendelser som har preg av å inntreffe plutselig, og som vil komme til å utfordre beredskapen, altså ikke de endringene vi kan observere over tid. Dersom klimaendringene slår til slik de er beskrevet til nå, vil beredskapen kunne bli utfordret i forhold til: Vassdragene vil i store deler av fylket få økt vannføring, særlig i vinterhalvåret. Tidligere isgang og et endret flommønster vil være mulige konsekvenser Økt forekomst av erosjon Flere ras kan gjøre at ferdselsårer må stenge oftere enn nå Hyppigere tilfeller av kloakkutslipp fra overløp gir økt risiko for at avløpsvann trenger inn i drikkevannsnettet. Hyppigere linjebrudd innen kraftforsyningen pga. store snøfall (tung, våt snø), ising, skred og flom. Dette vil gi større vedlikeholdsbehov, økte krav til beredskap og skjerpede designkrav for nye anlegg Økt havnivå vil gi større skader ved ekstremvær Økt turisme i kombinasjon med høyere frekvens av ekstremvær vil kunne føre til økt beredskapsbehov Vestlandsforskning publiserte i 2006 en regional klimasårbarhetsanalyse for Nord-Norge 12. Formålet med analysen var å vurdere variasjon i klimasårbarhet mellom kommunene i Nordland, Troms og Finnmark. Klimasårbarhet deles her inn i tre kategorier, framstilt i modellen under: 12 VF-rapport 4/06. Regional klimasårbarhetsanalyse for Nord-Norge. Norsk oppfølging av Arctic Climate impact Assesment (NorACIA) Fylkes-ROS for Finnmark 14

16 Naturlig sårbarhet er sårbarhet overfor naturlige prosesser som er påvirket av klimaendringer. Eksempel er skred, erosjon, flom etc. Samfunnsøkonomisk sårbarhet sier noe om samfunnsmessige egenskaper og prosesser som påvirker den lokale sårbarheten for klimaendringer. Her ligger også endringer i klimapolitikken (eksempelvis innføring av avgifter på utslipp) noe som gir grunnlag for å definere enkelte samfunn som dobbelt klimasårbare; altså sårbare overfor både klimaendringer og klimapolitikk. Eksempel på samfunnsøkonomisk sårbarhet er andel sysselsatte innenfor klimasårbare næringer, lengde på veinett etc. Institusjonell sårbarhet er i dette tilfellet den kapasitet lokale institusjoner har til å gjennomføre tiltak for å tilpasse seg klimaendringer. Eksempelvis om en kommune har nødvendig faglig kunnskap til å analysere klimautfordringene, og om de har tilstrekklig økonomisk grunnlag for å gjennomføre tilpasningstiltakene. Vestlandsforskning samlet inn data fra kommunene i de tre nordligste fylkene, sammenstilte indikatorene og veide institusjonell sårbarhet opp mot kombinasjonen av samfunnsøkonomisk og naturlig sårbarhet og rangerte kommunene ut fra en samlet lokal sårbarhet. Alle kommunene er vurdert i forhold til 22 indikatorer som favner om naturlig, samfunnsøkonomisk og institusjonell sårbarhet. For 7 av indikatorene var det ikke mulig, på grunn av kunnskapsmangel eller datamangel, å beregne sårbarheten. Tabellen nedenfor viser oversikt over de antatt mest sårbare finnmarkskommunene i forhold til indikatorer knytta til naturlig sårbarhet 13 : Sårbarheitstema Indikator Naturleg sårbarheit Flaum km vassdragsstrekning prioritert for flaumsonekartlegging Antatt mest utsette kommunar 1. Alta 5. Kárásjohka / Karasjok 10. Deatnu Tana 11. Guovdageaidnu/ Kautokeino 12. Sør-Varanger Leirskred Tal historiske skadeskred 4. Porsanger Tørrsnøskred Tal historiske skadeskred 4. Loppa 5. Hammerfest Nordkapp Skred generelt Andel av riks- og fylkesvegane gjennom potensielt skredfarlig område Tettstadareal innafor potensielt skredfarlig område 2. Loppa 3. Loppa 5. Nordkapp 6. Alta Det understrekes i rapporten at resultatene er kommet fram gjennom en metode som er under utvikling. Videreutvikling av indikatormodellen, bedre datagrunnlag og ny innsikt i sammenhengene rundt klimasårbarhet vil senere kunne føre til en endret rangering av kommunene. Siden rapporten ble publisert i 2006, kan noe av datagrunnlaget være endret. Loppa kommune er i denne undersøkelsen den mest klimasårbare kommunen i Nord-Norge, med treff på 5 sårbarhetsindikatorer: Tørrsnøskred: Tall historiske skadeskred (5) Skred generelt: Del av riks- og fylkesveger gjennom potensielt skredfarlig område (2) 13 Nummereringen av kommunene viser til deres rangering i forhold til de 89 Nordnorske kommunene, som var gjenstand for Vestlandsforsknings undersøkelse av klimasårbarhet Fylkes-ROS for Finnmark 15

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer

ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar?

ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar? 2014 ROS Trøndelag Varmar våtar villar eller tørrar? Rapporten er et resultat av et spleiselag og dugnadsinnsats i begge Trøndelagsfylkene. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Fylkesmennene,

Detaljer

TEMA NasjoNalt risikobilde 2012

TEMA NasjoNalt risikobilde 2012 TEMA NasjoNalt risikobilde 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-273-0 Foto forside: Flere hundre personer ble evakuert fra sine hjem ved flommen

Detaljer

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014

Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Nedre Glomma helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2014 Rapporten inneholder: Arbeidsmetode Planlegging og oppstart Forutsetninger og avgrensinger Beskrivelse av analyseobjekt Hendelser

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015 Vedtatt i bystyret 26. mars 2015 Foto: Nils Skumsvoll, Varden Sammen om Porsgrunn Innholdsfortegnelse DEL 1 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON... 4 DEL 2 INTRODUKSJON

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 28.10.2013 K-069/13 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet 8 4. Målsetting 10 5.

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 5/2010 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 1: Oppsummering av kunnskapsstatus Carlo Aall (red.) Vestlandsforsking, Pb 163,

Detaljer

Regional ROS-analyse av helseberedskapen i Nordområdene.

Regional ROS-analyse av helseberedskapen i Nordområdene. Regional ROS-analyse av helseberedskapen i Nordområdene. 1 Regional ROS-analyse av helseberedskapen i Nordområdene. Del 1: Svalbard, Jan Mayen og havområde Helse Nord RHF: Olaf Jacobsen. Safetec: Marian

Detaljer

ROS Lister. Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunene i Listerregionen 2012. Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer. ROS Lister - side 1

ROS Lister. Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunene i Listerregionen 2012. Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer. ROS Lister - side 1 ROS Lister Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunene i Listerregionen 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer ROS Lister - side 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Sammendrag 5 3 Organisering av arbeidet

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Farsund kommune Flekkefjord kommune Hægebostad kommune Kvinesdal kommune Lyngdal kommune Sirdal kommune 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer Innholdsfortegnelse

Detaljer

Svalbard Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013. Offentlig versjon

Svalbard Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013. Offentlig versjon Svalbard Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013 Offentlig versjon 2 FORORD De overordnede prinsippene om ansvar, likhet, nærhet og samvirke ligger til grunn for alt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid,

Detaljer

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015

Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune. Politisk behandlet juni 2015 Helhetlig ROS-analyse for Marker kommune Politisk behandlet juni 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål... 2 2.0 Definisjoner... 3 3.0 Styrende dokumenter... 4 4.0 Grunnlagsdokumenter...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ØSTRE TOTEN KOMMUNE OKTOBER 2012 Østre Toten kommune Side 1 1 Innledning 3 1.1 Hjemmelsgrunnlag 3 1.2 Bakgrunn for ROS-analysen 3 1.3 Mål 3 2 Sammendrag 4 3 Metode 5 3.1 Definisjoner

Detaljer

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen.

Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. RANDABERG KOMMUNE ROS-ANALYSE OKTOBER 01 ROS-ANALYSE Kartlegging og vurdering av uønskede hendelser i kommunen. Randaberg kommune Tungindustri i Mekjarvikområdet (Foto: Ove Tennfjord) ROS-analyse Randaberg

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Rakkestad kommune 2014-06-27 Oppdragsnr.: 5136132 J05 2014-06-27 Endelig versjon til bruk ToAHe KHMe KHMe B04 2014-06-16 Høringsutgave II - til gjennomgang i kommunen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE for Hadeland 2012 Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer ROS-analyse Hadeland 16.04.12 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Sammendrag 5 3. Organisering av arbeidet

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 1/2011 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 3: Egne analyser av sårbarhet overfor klimaendringer belyst med eksempler fra

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Tilpasning og avbøtende tiltak Klimaendringer i norsk Arktis

Tilpasning og avbøtende tiltak Klimaendringer i norsk Arktis Rapportserie nr. 132 Report series no. 132 Tilpasning og avbøtende tiltak Klimaendringer i norsk Arktis NorACIA delutredning 5 Arild Buanes, Jan Åge Riseth, Eirik Mikkelsen Norsk Polarinstitutt er Norges

Detaljer

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40

www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 www.pwc.no Øvre Romerike Overordnet regional risiko- og sårbarhetsanalyse August 2013 23. august 2013 Side 1 av 40 Øvre Romerike, regionalt samarbeid v / Tor Johan Ekkjestøl, Prosjektleder Beredskapsansvarlig,

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst - ROS- og beredskapsanalyse - Metode for beregning av beredskapslager 1 Sammendrag med anbefalinger... 3 2 Innledning... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Omfang...

Detaljer

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP. Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK FROGN NESODDEN OPPEGÅRD SKI ÅS BEREDSKAP Forvaltningsrevisjonsrapport - Frogn kommune Revisjonsrapport 2/2015 Ski, 23.april

Detaljer