VESTFOLD ARBEIDERPARTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VESTFOLD ARBEIDERPARTI"

Transkript

1 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Uttalelser vedtatt på årsmøtet 2012 Arbeid Franchisedrift må reguleres i lovverk! Felles ansvar for et anstendig arbeidsliv Ungdomsgarantien Anbudspraksis Ufrivillig deltid Arbeidsmuligheter til alle... 6 Skole og kultur Flere lærlingeplasser - også i det offentlige Oppussing og renovering av videregående skoler Bevar Nevlunghavns gamle kystkultur! Skolene må ha god kvalitet og bidra til mestring Forskningsnøkkel Nærskoleprinspippet Kulturkort... 9 Samferdsel Samferdsel Trygt hjem for en 50-lapp til ungdom under 22 år Bedre kollektivtilbud i Vestfold Trafikk Helse Likeverdig tannhelsetilbud nå! Homofile må også få gi blod Klima og energi Forutsigbare rammer for biogassanlegg Olje- og gassvirksomheten er viktig for Vestfold Vi trenger en aktiv forvaltning av kysten vår nå! Klimameldingen Stopp nedbyggingen av sikkerheten i Oslofjorden Kommunalt... 18

2 25. Kirkebygg som kulturskatt Rettighetsfesting av BPA Kommuneøkonomi Gjenreis den sosiale boligpolitikken Nei til privatisering Internasjonalt Demokratisering: den arabiske våren Norge i kampen for retten til abort Retten til rent vann Israel-Palestina konflikten Kurdernes kamp Barn på flukt Annet Sosialdemokratiet og utjevning av ulikheter Nasjonalt nødnummer for døve og sterkt tunghørte Mågerø Dyrevelferd Dersom ikke annet er nevnt, oversendes uttalelsene til sentralstyret, stortingsgruppa og regjeringen. 2

3 Arbeid 1. FRANCHISEDRIFT MÅ REGULERES I LOVVERK! Over lang tid har det vært fokus på innholdet i og utbredelsen av franchise som driftsform. Kritikken har vært skarp mot et system, som gir franchisegiver den hele og fulle makt over alle økonomiske og driftsmessige forhold, mens franchisetaker bærer det hele og fulle ansvar for daglig drift. For franchisetakere er det kontrakten med franchisegiver som regulerer vilkårene for ansettelse og drift. Kontrakten er definert som konfidensiell og brudd på konfidensialiteten kan medføre straff for franchisetaker. I dag finnes det ikke lovverk som gir franchisetakere noen grunnleggende beskyttelse knyttet til det å inngå en franchisekontrakt. I mange land er det etablert lovverk, som i prinsippet skal sikre franchisetaker innsyn i alle relevante opplysninger knyttet til inngåelse av kontrakten. Dette lovverket er fraværende i Norge, og tilstanden åpner for en tilfeldig og ofte urettferdig behandling av franchisetakerne. I dag finnes ingen oversikt over antallet franchisetakere og arbeidstakere i franchisebedrifter i Norge. De fleste finner vi varehandelen, men omfanget av franchisedrift øker i alle bransjer. Driftsformen slik den framstår med franchisegivers allmakt, undergraver de lønnsog arbeidsvilkår fagbevegelsen kjemper for, og legger hindringer i veien for opprettelse av tariffavtaler. Fraværet av tariffavtaler åpner også for dårlige lønns- og arbeidsvilkår og for sosial dumping. Sammenlignet med andre næringer brukes begrepene hovedentreprise og underentreprise for å beskrive større prosjekter. I franchisedrift må franchisegiver defineres som hovedentreprenør og franchisetaker som underentreprenør i de kjedene som har denne driftsformen. I debatten om virkemidler mot sosial dumping i andre næringer brukes begrepet solidaransvar for å understreke prinsipielle sider ved hovedentreprenørens ansvar for etterlevelse av arbeidslivets lover og avtaler. De samme prinsipper må legges til grunn for franchisegivers ansvar overfor franchisetakers mulighet til å innfri tarifferte lønns- og arbeidsvilkår for ansatte. Franchisegiver skal bære solidaransvar for å innfri de økonomiske konsekvensene av det inngå en tariffavtale. I franchisebedrifter skal franchisegiver bære solidaransvar for etterlevelse av lover, som har betydning for arbeidstakernes rettigheter. Vestfold Arbeiderparti vil arbeide for at det etableres en franchiselov som bærer i seg som de viktigste elementene at den sikrer franchisetakeres og ansattes rettigheter i kjeder som drives etter franchisemodell. Loven skal pålegge franchiseforetakene registreringsplikt i Brønnøysund-registrene. Dette for å gi en reell oversikt over omfanget av virksomheten, og dermed også åpne for større innsyn og åpenhet omkring franchisedrift. 2. FELLES ANSVAR FOR ET ANSTENDIG ARBEIDSLIV Mens arbeidsledigheten i landene rundt oss øker i kjølvannet av den internasjonale finans- og gjeldskrisen, har det lykkes den rød-grønne regjeringen å holde tilnærmet full sysselsetting her i landet.

4 Norge har i dag Europas laveste arbeidsledighet. I enkelte bransjer er det fortsatt stort behov for arbeidskraft. Andre deler av næringslivet, og da særlig eksportrettet industri, merker allerede synkende etterspørsel i viktige markeder. Av erfaring vet vi at høyere rente, sterk krone og økte kostnader for næringslivet, lett fører til at viktige industriarbeidsplasser går tapt. Derfor gjelder det å holde orden i norsk økonomi. Det nære samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet, et høyt teknologisk nivå og høy produktivitet er en konkurransemessig fordel for norsk næringsliv. Siden regjeringsskiftet i 2005 er det skapt nye arbeidsplasser i Norge, - de aller fleste i privat sektor. Det er i seg selv uttrykk for en vellykket næringspolitikk. Et velorganisert arbeidsliv med faste og trygge arbeidsplasser, et godt arbeidsmiljø og ei lønn å leve av er bildet på norsk arbeidsliv. Det er resultatet av generasjoners kamp for et godt og inkluderende arbeidsliv. Det nære faglig/politiske samarbeidet mellom Landsorganisasjonen og Arbeiderpartiet har vært drivkraften i dette arbeidet. Norske arbeidstakere har i dag rettigheter som fagorganiserte i andre land bare kan drømme om. Den kampen er ikke vunnet en gang for alle. Den må kjempes om og om igjen. Derfor gjelder det å hegne om det lov og regelverk som har gitt norske arbeidstakere økt medvirkning. Arbeiderpartiet vil derfor nedkjempe høyresidens forsøk på å svekke arbeidsmiljøloven. Selv om de aller fleste norske arbeidstakere nyter godt av et anstendig arbeidsliv, er det noen som ikke gjør det. De siste årene er det avdekket at mange norske oppdragsgivere, både offentlige og private, utnytter tilgangen på billig arbeidskraft fra landene i Øst-Europa på det groveste i jakten på rask fortjeneste. Formidling av arbeidskraft er blitt big business med avgrensninger til internasjonal kriminalitet og menneskehandel. Denne virksomheten har vokst i omfang og bidrar nå til å svekke stabiliteten i arbeidslivet. Omfattende utleie av arbeidskraft, midlertidige ansettelser og kortsiktige arbeidskontrakter er allerede med på å undergrave opparbeidete rettigheter og normale ansettelsesvilkår. En sterkt økende arbeidsledighet i Europa vil ventelig føre til at flere retter blikket mot nord der det fortsatt etterspørsel etter arbeidskraft. Vestfold Arbeiderparti aksepterer ikke at de som kommer til Norge for å søke arbeid skal behandles dårligere enn våre egne arbeidstakere. Derfor støtter vi regjeringens tiltak mot sosial dumping. Vestfold Arbeiderparti ber regjeringen sikre de sterke begrensningene i muligheten for midlertidige ansettelser og innleie som norsk lov har i dag. I den forbindelse ber vi regjeringen benytte reservasjonsretten vi har gjennom EØS-avtalen på vikarbyrådirektivet. Dette for å motvirke økt bruk av midlertidig ansatte og for å sikre arbeidstakernes rettigheter. Videre er Vestfold Arbeiderparti for følgende punkter for å styrke vikarers stilling i arbeidslivet: Innleier gis solidaransvar for innleide arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår Lovfesting av innleiers ansvar for innleides arbeidstid Full innsynsrett for tillitsvalgte både i utleie og innleiebedrifter Drøftingsplikt ved innleie Opplysningsplikt om lønns- og arbeidsvilkår mellom innleier, vikarbyrå og vikarbyråansatte 4

5 Kollektiv søksmålsrett Lik behandling av innleide og fast ansatte. Betaling mellom oppdrag for ansatte i leiefirma At ved offentlige anskaffelser skal leverandører med hovedsaklig faste ansettelser prioriteres 3. UNGDOMSGARANTIEN Vestfold Arbeiderparti ber Regjeringen stramme inn og oppfylle ungdomsgarantien, det vil si at all arbeidsfør ungdom under 25 år skal tilbys arbeid eller utdanning, - eller i noen tilfeller også behandling. Ikke under noen omstendighet bør ungdom henvises til langvarig sosialhjelp Alt for mange faller ut av videregående skole. Særlig gjelder dette yrkesfaglige studieretninger. En av fire elever fullfører ikke utdanningen på normert tid. Vestfold Arbeiderparti viser i den forbindelse til det nære samarbeidet mellom Vestfold fylkeskommune og NAV for å hindre frafall i videregående skole og skape alternative opplærings- og praksistilbud til ungdom som av ulike grunner ikke klarer å fullføre videregående utdanning. Vestfold Arbeiderparti ber fylkeskommunen og kommuner om å intensivere arbeidet med å skaffe flere lærlingeplasser. Vestfold Arbeiderparti ber dessuten om at ungdom som søker NAV får fast saksbehandler i NAV som kan følge opp den enkelte arbeidssøker over tid. Vestfold Arbeiderparti vil som et ledd i styrkingen av ungdomsgarantien: Sørge for at ungdom på tiltak kommer raskere ut i ordinært arbeid Styrke Ny Giv-satsingen med økt fokus på forebygging tidlig i ungdomsskolen. 4. ANBUDSPRAKSIS Kommunenes anbudspraksis har stor betydning for kampen mot sosial dumping. Vestfold Arbeiderparti ber partiets folkevalgte i kommuner og fylkeskommunen passe på at det stilles krav til arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår når relevante offentlige oppdrag og kontrakter lyses ut på anbud. Spesielt viktig er dette på de områdene der tariffavtalens lønnsbestemmelser er allmenngjorte, det vil si bygg og renhold. Vestfold Arbeiderparti ber også om at det stilles krav om at de bedriftene som skal konkurrere om offentlige oppdrag innenfor bygg, anlegg og service må være lærlingbedrifter og at oppdragene utføres i størst mulig grad med egne ansatte. 5. UFRIVILLIG DELTID Det er de siste årene satt stort fokus på ufrivillig deltids arbeid. Mange steder er det opprettet prosjekter mot ufrivillig deltid. De som rammes av ufrivillig deltids arbeid er i en livssituasjon med lite forutsigbarhet. Vestfold Arbeiderparti mener at kampen mot ufrivillig deltid også må kjempes i hjemfylket og på flere arenaer. Vestfold Arbeiderparti vil: 5

6 sørge for hel stilling på alle arbeidsplasser hvor ansatte har slike rettmessige krav. Følge opp alle kommuner og partilag med konkrete forslag for innføring av hele stillinger. Oversendes fylkesstyret. 6. ARBEIDSMULIGHETER TIL ALLE Norge er ikke ett likestilt land når det kommer til arbeidsmuligheter, det er fortsatt flere personer som ikke blir vurdert når det kommer til jobbintervjuer. Dette er ett problem som vi i Horten AUF vil endre på! Vi krever at alle mennesker, uansett kjønn og etnisk bakgrunn skal ha lik mulighet til lik jobb og mulighet til å bli intervjuet uavhengig av navn! Statistikken sier at utenlandske menn har kun 20 % sjanse for å bli innkalt til intervju om jobb tilbud, mens utenlandske kvinner har kun 10 % sjanse for bli innkalt til intervju om jobb tilbud! Dette er skremmende fakta synes Horten AUF, alle har rett til arbeid uansett hvilket land de kommer fra! Budskapet som har vært i arbeiderbevegelsen er like viktig nå, som den har vært i alle år nemlig: Arbeid til alle er jobb nummer én! Dette budskapet vil aldri dø ut, for det er ikke alle i Norge som er i arbeid og ikke alle som har de arbeidsmulighetene som de har! La Norge være det landet som skal skape dagsorden når det kommer arbeidsliv og arbeidsmuligheter! Derfor krever Horten AUF at alle skal ha like arbeidsmuligheter og rettigheter i arbeidslivet! Horten AUF vil: Likestille menn og kvinner i arbeidslivet Gi utenlands personer lik mulighet til arbeidsintervju Oversendes styret for videre bearbeiding. 6

7 Skole og kultur 7. FLERE LÆRLINGEPLASSER - OGSÅ I DET OFFENTLIGE Vestfold Arbeiderparti er glad for at de siste årenes fokus på betydningen av yrkesfag har ført til en økning i antall læreplasser og en økt velvillighet blant det private og offentlige til å tilby disse. Yrkesfagene med lærlingeordningen er en viktig bidragsyter til et arbeidsliv med høy kompetanse, noe som er viktig både for den enkelte og for å sikre en høyproduktiv privat og offentlig sektor. Samtidig bidrar lærlingeordningen til en verdifull kontakt mellom skole og arbeidsliv. Vestfold Arbeiderparti er likevel bekymret for at ikke målet til KS om én lærlingeplass per 1000 innbygger følges opp i alle Vestfoldkommuner. Vi vil be alle kommuner bidra til dette. Samtidig er Vestfold Arbeiderparti bekymret for profesjonsbarrierer som kan gjøre enkelte institusjoner i det offentlige mindre velvillige til å ta i mot lærlinger. Dette gjelder især helsefagene, hvor vi i fremtiden får et stort rekrutteringsbehov. Vestfold Arbeiderparti ønsker fokus på denne problematikken og hvordan den kan løses på en god måte for både lærling og institusjon. Dette må ses på både med henseende til behovet for lærlingeplasser og med tanke på hvordan et større mangfold av profesjoner i helsevesenet kan være positivt for fremtidens helsetjenester. 8. OPPUSSING OG RENOVERING AV VIDEREGÅENDE SKOLER Per i dag er det flere skoler i Vestfold som trenger oppussing, utbygging eller renovering. Enten på grunn av for liten plass eller dårlige og helse farlige skoler. Vestfold Arbeiderparti mener at fylkeskommunen gjør for lite i forhold til å opprettholde en god standard på de videregående skolene. På grunnlag av dette krever Vestfold Arbeiderparti at fylkeskommunen stetter av mer middler til oppussing, utbygging eller renovering av de videregående skolene. Dette kommer av at det er et stort etterslep rundt dette i Vestfold. Dette har en innvirkning på elevenes trivsel på skolen som igjen påvirker innsatsen til eleven. Vestfold Arbeiderparti vil: At fylkesskommunen skal sette utbygging og renovering av videregående skoler der det er behov på dagsorden At alle videregående skoler skal ha gode friarealer for elevene Oversendes fylkestingsgruppa 9. BEVAR NEVLUNGHAVNS GAMLE KYSTKULTUR! Nevlunghavn er et flott eksempel på tidligere tiders kystkultur. Både som fiskeri og los-havn er Nevlunghavn blant de best bevarte i Vestfold, noe det er verdt å ta vare på. Bebyggelsen, sporene etter gammel kystkultur er en severdighet av verdi for Nevlunghavn og Larvik, og tas det vare på, vil det kunne øke verdiskapingen i Nevlunghavn og dermed i Larvik kommune. Imidlertid gir ikke reguleringsplanen for Nevlunghavn god nok beskyttelse av kulturminnene. Nåværende reguleringsplan ble vedtatt i 1991, og allerede den 7

8 gangen ble det anbefalt å lage en egen helhetlig verneplan for Gamle Nevlunghavn, uten at noe har skjedd. Så seint som i fjor anbefalte riksantikvar Jørn Holme det samme da han besøkte Nevlunghavn. Årsmøtet i Berg A-lag oppfordrer derfor at arbeidet med å lage en reguleringsplan med klare, tydelige og forpliktende reguleringsbestemmelser prioriteres. Planen må ivareta de kulturminner som finnes på stedet., etter en forutgående antikvarisk registrering. Form, materialbruk og detaljering må ivaretas gjennom klare bestemmelser. Det bes også om at det nedlegges bygge - og dele forbud i Gamle Nevlunghavn inntil ny reguleringsplan er vedtatt. Nevlunghavn som kystkulturminne er en viktig ressurs for framtida! Oversendes fylkestingsgruppa. 10. SKOLENE MÅ HA GOD KVALITET OG BIDRA TIL MESTRING Kunnskap er avgjørende for å løse morgendagens oppgaver. Vestfold Arbeiderparti mener dette krever en skole hvor både de ytre rammebetingelsene i form av bygninger og utstyr og det pedagogiske innholdet har en kvalitet som bidrar til elevenes mestring. Vi må ha et utdanningssystem som gir alle muligheter til å bruke sine ressurser og ta aktivt del i samfunnet og demokratiutøvelse. Barn med spesielle behov må ha undervisning og oppfølging fra kompetente og kvalifiserte ansatte. Antallet barn med behov for spesialundervisning øker, mens den praktiske gjennomføringen av unervisningen overlates til assistenter uten formell kompetanse. Dette er uheldig både for assistentenes arbeidsforhold og for elevenes læring. Vestfold Arbeiderparti mener denne utviklingen kan være med på øke sosiale forskjeller og bør snus. Kunnskap er ferskvare, og det må legges til rette for livslang læring gjennom gode muligheter for etter- og videreutdanning, og gjennom stipendordninger som gjør det mulig å utdanne seg uavhengig av inntekt, sivil status, kjønn, alder og tidligere utdanning. Vestfold Arbeiderparti krever at: Det bevilges tilstrekkelige midler til vedlikehold og opprusting av skolebygg. Spesialundervisning ivaretas av undervisningspersonale med formell Kompetanse Ny GIV satsingen styrkes med økt fokus på forebygging og tidlig innsats Stipendsatsene økes og tilpasses utgiftene til de ulike opplæringstilbudene Borteboerstipendet økes 11. FORSKNINGSNØKKEL Norge er en storleverandør av energi gjennom vår olje- og gassproduksjon. I framtiden kan vi møte store utfordringer med fallende produksjon innenfor pertroleums-sektoren. Dette betyr at store inntekter til staten kan gå tapt og norske arbeidsplasser er truet. Velferdsstaten avhenger av store og stabile inntekter for å kunne yte gode tilbud til befolkningen. Forskning på fornybar teknologi og energikilder kan stå for store andeler av landets verdiskapning og arbeidsplasser i framtida. Dette krever derimot større og mer forutsigbare bevilgninger. Samtidig vil 8

9 dette bidra til å stabilisere Norge som en pådriver innenfor miljø og dermed et forbilde for andre land som skal og må kutte i sine klimagassutslipp. For å sikre mer forutsigbarhet innenfor forskningen vil Vestfold Arbeiderparti binde inntekter fra petroleumssektoren opp mot forskning på fornybar teknologi og energikilder. Ved å investere i forskning for framtiden viser Arbeiderpartiet ansvar og langsiktig planlegging for norsk økonomi og arbeidsliv. Vestfold Arbeiderparti vil: Binde inntekter fra petroleumssektoren opp mot forskning på fornybar teknologi og energikilder 12. NÆRSKOLEPRINSPIPPET I dag har Vestfold fylke karakterbasert opptak på videregående skoler. Dette er en løsning som gjør at mange elever ikke får tilbud om skoleplass i deres nærmiljø. Karakterbasert opptak gjør at mange elever blir nødt til å reise langt for å komme på skolen. Det går mye tid som ellers kunne gått til skolearbeid i reisetid. Dette blir også kostbart for elevene og fylkeskommunen med tanke på transport. Det er elever med dårlige karakter som er mest utsatt da det er disse elevene med dårligst karakterer som ikke kommer inn på skolene i deres nærmiljøer, dette kan føre til høyere drop out. Vestfold Arbeiderparti ønsker å innføre geografisk opptak. Dette innebærer at eleven har krav til å komme inn på den videregående skolen som ligger nærmest eleven. Dette vil føre til at reisetiden til eleven blir kortere som også vil ha en innvirkning på frafallet i videregående skole. Vestfold Arbeiderparti vil: At Vestfold fylkeskommune skal gi elever rett til å gå på sin nærskole og ha mulighet til å søke på en annen ved særskilt behov Oversendes fylkestingsgruppa 13. KULTURKORT Vestfold Arbeiderparti mener kulturtilbudene bør bli bedre, og dermed er et godt tiltak kulturkort. Dette går ut på at ungdom mellom 16 og 20 år betaler en viss sum hver 6 måned, for så å få et stort avslag på en rekke kulturelle aktiviteter slik som kino, konserter, sportsarrangementer, utstillinger, forestillinger og festivaler. Kortene vil gjelde for hele fylket. I Buskerud fylke har kulturkortet blitt prøvd ut. Diverse arrangementer her kostet kun 50 kr ved bruk av et slikt kort og prisen på kortet hvert halvår var på 200 kr. Dessverre ble dette tilbudet lagt ned i desember I Oslo har kulturkort vært gratis for dem i gjeldende aldre. Det blir tilbudt en prøveperiode på tre år. En spesifikk logo på de kulturelle aktivitetene klargjør at prisreduseringen er her. Kortet er lett tilgjengelig over nettet eller det få bli utlevert på biblioteket. Dagens kulturtilbud er mange, men det er prisen vi vil spesielt gjøre noe med. En kinobillett koster omtrent 100 kr, med kulturkortet vil prisen bli halvert. Mange flere 9

10 unge vil forhåpentligvis bli hyppige besøkere av kulturarrangementer om kortet er tilgjengelig. Vestfold Arbeiderparti vil: Innføre kulturkort i Vestfold At man betaler en avgift som gir brukeren rabatt eller gratis inngang på kulturtilbud i Vestfold 10

11 Samferdsel 14. SAMFERDSEL Jernbane Vestfold Arbeiderparti er svært tilfreds med den rød/grønne regjeringens satsing på jernbanen og prioriteringen av Vestfoldbanen. Det er svært viktig at jernbaneinvesteringene økes ytterligere i kommende NTP-periode med hovedvekt på IC-triangelet. Befolkningsveksten på vestsiden av Oslofjorden med et sterkt økende transportbehov til og fra hovedstaden, kan bare løses av en moderne og tidsmessig jernbane. Derfor må sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Grenland fortsatt ha høy prioritet. Når dobbeltsporstrekningen Farriseidet-Porsgrunn, er ferdig, gjenstår tre strekninger på denne delen av IC-nettet. Det er Drammen-Kobbervikdalen, Nykirke- Barkåker og Tønsberg-Larvik. Vestfold Arbeiderparti kan vanskelig se at de store investeringsoppgavene i jernbanenettet kan løses innen rimelig tid uten lånefinansiering og minner om at Arbeiderpartiets landsmøter i g 2011 etter forslag fra Vestfold, har vedtatt prosjektfinansiering av større infrastrukturoppgaver. Vi foreslår konkret at det etableres en statlig låneordning etter mønster av den svenske Riksgjeldsnemnden. Manglende plankapasitet har så langt vært en jernbanepolitisk flaskehals. De siste årene har Jernbaneverket fått tildelt de midler de har hatt evne og mulighet til å bruke. Skal takten i jernbaneutbyggingen økes ytterligere, er det avgjørende at også plankapasiteten utvides. Vestfold Arbeiderparti krever at samme stasjonsmønster som nå opprettholdes. E 18-utbyggingen I 2016 vil E 18 være ferdig som firefelts motorvei fra Buskerud til Telemarks grense. Bilistene står i dag for storparten av byggekostnadene. Bompengekostnadene ser ut til å bli så høye at trafikklekkasjen til tilstøtende vegnett, blir så stor at det ikke bare svekker finansieringen av E 18, men øker trafikkbelastningen og ulykkesrisikoen på sideveiene i en slik grad at det blir nødvendig med avbøtende tiltak. Vestfold Arbeiderparti krever at Staten tar sin tilmålte del av ansvar for utbyggingen av E18, bidrar til redusert kalkulasjonsrente og lengre nedbetalingstid for opptatte lån, slik at bomavgiften og trafikklekkasjen kan reduseres. Vestfold Arbeiderparti ber dessuten om at fylkeskommunen i samråd med berørte kommuner også vurderer ulike tiltak som bidrar til å redusere trafikklekkasjen. 15. TRYGT HJEM FOR EN 50-LAPP TIL UNGDOM UNDER 22 ÅR Ungdom bør tilbys trygg og sikker hjemtransport i helgene for 50 kroner. Ordningen forbedrer samtidig ungdoms mobilitet. Det gjør at ungdommer kan bo i alles fylkets kommuner og likevel delta i aktiviteter. 11

12 Fylkeskommunen skal dekke et eventuelt mellomlegg. Dette er først å fremst å se på som et trafikksikkerhetstiltak. En stor andel av bilulykker der ungdom er involvert skjer på kveldene i helgene. En trafikkulykke rammer ikke bare den involverte, men familie, venner og hele samfunnet rundt. I områder uten nattbusstilbud bør ungdom kunne tilbys denne løsningen. Det er relativt små kostnader forbundet med å innføre "hjem for en femtilapp" og gir ungdommene trygghet. Flere fylker har prøvd ut ordningen og brukerne (ungdommen) er overveiende positive til den. Oversendes fylkestingsgruppa. 16. BEDRE KOLLEKTIVTILBUD I VESTFOLD VKT er ansvarlig for kollektivtilbudet i Telemark og Vestfold. Selskapet skal betjene en region som omfatter 32 kommuner og om lag innbyggere. Det foretas ca. 16 millioner reiser årlig med det lokale buss-, tog- og ferjetilbudet i regionen. VKT sier: VKT skal gi regionens innbyggere et best mulig kollektivtilbud. Vi synes i dag at dette tilbudet ikke er godt nok. Vi ønsker en bedre og mer samkjørt kollektivtrafikk. Vi vil at man ikke skal trenge å stå en time å vente på neste buss. Bussene må korrespondere bedre. Vestfold Arbeiderparti ønsker et bedre kollektivtilbud ut i distriktene i fylket. Vestfold Arbeiderparti ønsker et mer samkjørt tilbud mellom buss og tog i Vestfold. Vi ønsker et felles reisekort som dekker disse to transportmidlene. Dette kommer som et tillegg til dagens tilbud og skal gjelde alle. Trygt hjem for 50-lappen er en ordning som går ut på at ungdom i en begrenset alder vil bli tilbudt trygg og sikker hjemtransport da de befinner seg ute på kveldene. Transporten kan bestå av drosje, på steder hvor nattbuss ikke er et alternativ allerede. Dette er et tilbud som gjelder ungdom/studenter. Ved Jarlsberg travbane må mange elever fra Melsom videregående skole bytte buss for å rekke den bussen de skal ta til hjemstedet sitt. Her er det ingen fotgjengerovergang, mye trafikk og svært vanskelig å komme over veien. Det må lages en fotgjengerovergang her slik at elevene trygt kan krysse veien. Vestfold Arbeiderparti vil: 1. Kollektivtilbudet i fylket skal bli bedre og bli mer samkjørt. 2. Busstilbudet til distriktene skal bli bedre 3. At man innfører et miljøkort som gjelder buss og tog. 4. At man skal innføre trygt hjem for 50-lappen Oversendes fylkestingsgruppa. 17. TRAFIKK Larvik Arbeiderparti registrer at ny nasjonal transportplan nærmer seg mer og mer. Vi har fått gjennomslag for mange store saker som ny E18 og jernbaneplan, noe vi synes er flott gjennomført av vår regjering, de holder det de og vi har lovet. Vi har nå overtatt styringen i Larvik og da har vi et stort transportproblem som IKKE har vært særlig høyt prioritert av det tidligere borgerlige styre, forbindelsen østvest gjennom Torstrand, Indre havn og Langestrand. 12

13 Vi ser at det kan være flere alternativer og vi nevner noen: Tunnel fra Lågen og frem til Hammerdalen, trafikkmaskin og ny tunnel under Langestrand. Synketunnel fra Kanalkaia frem til Jordfallen. Flere ringveiløsninger rundt Larvik, for eksempel gamle E 18, men den må ha hjelp av flere ringveier. For å få vite hva som gir best effekt må vi få fagfolk til å komme med forslag. Deretter må vi få et kostnadsoverslag slik at vi kan begynne å tenke på finansiering. Årsmøtet ber derfor Kommunestyregruppa ta opp disse sakene og først få vurdert om en slik løsning kan komme med i NTP som en del av stamveien RV 40 Elveveien og hvordan vi ellers kan få tilskudd til dette trafikkproblemet. Uansett er dette et så viktig sak for vår kommune at vi ber om at utredningen sette i gang snarest. Oversendes fylkestingsgruppa 13

14 Helse 18. LIKEVERDIG TANNHELSETILBUD NÅ! Landsmøtet i 2009 vedtok programmet for perioden I kapitlet Likeverdig tannhelsetilbud står det bl.a.: Målet om et likeverdig helsetilbud gjelder også for tannhelsefeltet. Arbeiderpartiet vil derfor at tannhelsefeltet skal bli en del av det offentliges ansvar på lik linje med det øvrige helsevesen. Videre står det: I perioden vil vi: at det settes tak for hvor mye den enkelte selv skal dekke av utgifter til nødvendig tannbehandling, slik at alle får råd til å ivareta sin tannhelse på en god måte. Vestfold Arbeiderparti er skuffet over at regjeringen ikke har tatt tannhelsen mer på alvor og forventer at programformuleringene snarest blir omsatt i politisk handling. 19. HOMOFILE MÅ OGSÅ FÅ GI BLOD Helsedirektoratets retningslinjer er i dag strenge når det gjelder hvem som kan bli blodgivere. Blant annet står det at «menn som har eller har hatt seksuell kontakt med andre menn utelukkes permanent fra blodgivning». Blodbanken uttrykker selv et stort behov for å få flere til å stille opp som blodgivere, og vi ligger bak våre naboland når det gjelder andel blodgivere i befolkningen. Danmark har nesten fire ganger så mange blodgivere som Norge sett i forhold til befolkningen. Når det gjelder utestengelse på livstid for menn som har hatt seksuell omgang med menn, begrunner Helsedirektoratet det med at dette er en gruppe som har økt risiko for å bli smittet med HIV og hepatitt. Imidlertid må alle som blir vurdert som blodgivere testes på forhånd i tillegg til at alt blod som tappes testes hver gang. Det blir derfor urimelig å ekskludere en hel gruppe på livstid. Vestfold Arbeiderparti mener at ekskludering på bakgrunn av seksuell legning er feil, og at menn som har eller har hatt seksuell omgang med andre menn ikke skal ekskluderes fra blodgiving. Vestfold Arbeiderparti vil: At homofile skal kunne gi blod på lik linje med alle andre Klima og energi 20. FORUTSIGBARE RAMMER FOR BIOGASSANLEGG I Vestfold arbeider offentlige og private interesser for å etablere et biogassanlegg basert på organisk husholdnings- og husdyravfall. Anlegget vil produsere biogass med et biprodukt som kan tilbakeføres til landbruket i form av biogjødsel som erstatning og/eller supplement til tradisjonell gjødsling. Biogassen er først og fremst tenkt brukt i kollektivtrafikken. Fylkeskommunen og andre instanser har stilt seg positive til og er innstilt på de endringer i infrastrukturen omlegging til biogass vil kreve. 14

15 Mange forutsetninger ligger til rette for et biogassanlegg i Vestfold. Stor befolkningsmasse og mange husdyrbønder betyr sikker tilgang til råvaren; store landbruksarealer sikrer at biogjødselen kan tilbakeføres lokalt. Den store befolkningsmassen i vårt relativt lille fylke sikrer behovet for biogassen i kollektiv, tungtransport, og kanskje på lengre sikt personbil. En tomt for anlegget er allerede sett ut. Samtidig krever anlegget forutsigbare rammebetingelser for å konkurrere med produksjonsanlegg i utlandet på pris. Vestfold Arbeiderparti krever at det legges opp til forutsigbare rammebetingelser slik at biogassanlegg med lokale forutsetninger for å lykkes, slik som det planlagte anlegget i Vestfold, kan bli en realitet. Blant annet må følgende vurderes: Støtteordninger for omlegging og bruk av biogass i kollektiv- og tungtransporten. Brenningsforbud også for våtorganisk avfall. Et forutsigbart avgiftsregime hvor biogass gjøres konkurransedyktig sammenlignet med fossilt drivtstoff. Legge inn oppgraderingsprosessen fra biogass til biometan inn i Innovasjon Norges Bioenergiprogram. Legge inn mulighet til støtte for oppretting av infrastruktur for mellomlagring i Bioenergiprogrammet. Ordninger som eventuelt sikrer bønders lønnsomhet for levering til anlegget. 21. OLJE- OG GASSVIRKSOMHETEN ER VIKTIG FOR VESTFOLD Olje- og gassvirksomheten har stor betydning for norsk økonomi, og skaper store ringvirkninger over hele landet. Ringvirkningene fra olje- og gassvirksomheten dreier seg om langt mer enn de ressursene om mobiliseres for hver enkelt feltutbygging. Petroleumsloven skal sikre at petroleumsressursene kommer hele det norske samfunn til gode samtidig som det tas nødvendige hensyn til distriktspolitiske interesser og annen virksomhet. En betydelig andel av investeringer, oppgradering og vedlikehold av installasjonene på norsk sokkel utføres av norske bedrifter. Eksport av norsk olje- og gassteknologi er eksport av norsk kompetanse i sikker olje- og gassutvinning. Denne kompetansen er utviklet på norsk sokkel og i Norge. Norsk olje- og gassnæring har hatt muligheten for å lære hjemme, under strenge krav, for å bli de beste i verden. Ikke minst i økonomiske nedgangstider er det viktig at denne kompetansen vedlikeholdes og videreutvikles gjennom nye prosjekter. Vestfold er en del av hele landet. I Norge er i overkant av er direkte eller indirekte sysselsatt i petroleumssektoren, en ikke ubetydelig andel av disse kommer fra Vestfold. En stor andel av det private næringsliv i Vestfold er knyttet til olje- og gassvirksomheten. Myndighetene må iverksette tiltak i forhold til oljeselskapene og lisensene slik at nye utbyggings- og vedlikehold/modifikasjonsprosjekter ikke blir utsatt, men tempoet holdes oppe. En stabil aktivitet i olje- og gassnæringen har stor betydning for leverandørindustrien og for lokalsamfunn i hele landet. I tillegg må Norge ta klimakrisen på alvor, noe som krever næringspolitiske virkemidler som legger til rette for utvikling av bærekraftige og fremtidsrettede 15

16 arbeidsplasser. Norge må starte omleggingen til et lavutslipps samfunn så snart som mulig. 22. VI TRENGER EN AKTIV FORVALTNING AV KYSTEN VÅR NÅ! Viktige bestander som hummer, ål, kysttorsk og brisling langs Oslofjorden og på Skagerrakkysten er overbeskattet. Dette må ta slutt. Bestandene må forvaltes på en slik måte at det også i framtida skal være mulig å drive yrkes- og fritidsfiske i dette området. Kyststripen ut mot havet og fjordarmene er viktige oppvekstområder for fisk. Derfor er det så viktige at det biologiske mangfoldet bevares og at lokale fiskebestander, som flere steder er redusert til et kritisk lavt nivå, vernes mot ytterligere beskatning og gis anledning til å bygge seg opp igjen. Historien i Vestfold viser at det kan gå aldeles galt når effektive fiskebåter slippes til i fjordarmene. Lokale bestander har ikke samme bærekraft som pelagiske arter. Det haster med å få til en forvaltning som begrenser bruken av de mest effektive redskapene inne i fjordene. Fjordlinjer må etableres og det må settes inn tiltak som begrenser uttaket for å unngå at lokale fiskebestander kollapser helt. Spesielt viktig er det at lysfisket etter brisling inne i fjordene stoppes. Dette er en form for rovfiske som tømmer hele fjordbassenger for fisk. Svensk forskning viser at lys tiltrekker seg større fisk og forskerne mener at et slikt fiske vil kunne utrydde lokale torskebestander. Vi er glade for at det nå er forbud mot å fiske ål og at det er lagt restriksjoner på hummerfisket. Mye tyder på at hummerbestanden er i ferd med å ta seg som følge av dette. Vi er også glad for at minstemålet og maskevidden i bunngarn er økt. Skal tiltakene virke effektivt, og for å begrense tyvfisket, er det imidlertid nødvendig å sette inn kontrolltiltak. Både fiskere og fritidsfiskere har derfor tatt til orde for en gjeninnføring av et lokalt fiskerioppsyn. Med bakgrunn i forskning og sammenstillinger forventer vi en mer aktiv forvaltning langs kysten i sør. Vi forventer fremdrift på følgende tiltak: Forbud mot lysfiske innenfor fjordlinjer, alternativt på dybder under 100 meter Lokale verneområder med garnforbud. Påbud om rist i reketrål (med oppsamlingspose og med tilstrekkelig maskevidde til at småfisken slippes igjennom) må vurderes i samråd med fiskernes organisasjoner. Områder må kartlegges og der bestandene har kollapset eller gytebestanden er særlig lav, må det komme strenge tiltak. Innføring av lokalt fiskerioppsyn. Med en fremtidsrettet forvaltning vil vi klare å opprettholde og øke produksjonen av sjømat også i vårt område. Oslofjorden og Skagerak har vært matfat for lokalbefolkningen i området. Slik må det også være i framtida, derfor må uttaket balanseres med fiskebestandenes bærekraft. 16

17 23. KLIMAMELDINGEN Vår klode trenger sterk og snarlig reduksjon i klimagassutslippene. Norge, som er blitt velstående mye takket være olje og gass, som har gitt, gir og kommer til å gi store klimagassutslipp, har et særlig ansvar for å bidra til en rask reduksjon. I arbeidet med den nye klimameldingen som er bebudet i 2012 må klimaforliket fra 2008 følges opp. Utslippsreduksjonene innrettes slik at de minst mulig rammer konkurranseutsatte næringer. 24. STOPP NEDBYGGINGEN AV SIKKERHETEN I OSLOFJORDEN Vestfold Arbeiderparti ser med stor uro på økningen av antall skip som trafikkerer Oslofjorden uten los og gjentagende forslag om flytting av losbordingsfeltet fra Færder og innover i Oslofjorden. Vestfold Arbeiderparti mener at sikkerheten i Oslofjorden er avhengig av at losbordingsfeltet er lokalisert langt ute i Oslofjorden og ikke, som forslått gjentatte ganger, ved Slagentangen og Bastøfergene. Vestfold Arbeiderparti er svært bekymret for den sterke økningen av at dispensasjon fra losplikt vil gi en uakseptabel risiko for nye ulykker. Nye forskrifter om losplikt og losavgifter fastsatt med virkning fra 1. januar 2011 har gitt en økning på 588 prosent av antall skip som seiler i Oslofjorden uten los. VestfoldArbeiderparti vil peke på Full City sommeren 2009 og Godafoss vinteren 2011 som tragiske eksempler og som har kostet samfunnet ca. 400 millioner kroner hittil. Teknologi alene kan ikke erstatte den sikkerhet lostjenesten gir med kjentmann fysisk tilstede på brua, før skipet ankommer det mest trafikkerte området med både tankbåter på vent utenfor oljeraffineriet på Slagentangen og kontinuerlig tverrgående fergeforbindelse mellom Horten og Moss. Vestfold Arbeiderparti krever en gjennomgåelse av regelverket for skip som gis dispensasjon fra losplikt. Vi anmoder om at de stadige omkamper om flytting av losbordingsfeltet fra Færder en gang for alle legges død. 17

18 Kommunalt 25. KIRKEBYGG SOM KULTURSKATT Staten må fult ut dekke de kostnadene som trengs til restaurering av vernede og listeførte kirker, gjerne som en ordning gjennom riksantikvaren. Begrunnelse: Kirkebygg rundt omkring i Norge er en stor kulturskatt, som må bevares. Dette sørger riksantikvaren for at blir gjort, men det er kommunene som må dekke alle kostnadene ved restaurering. Restaurering av kirkebygg er svært kostbart, da byggene er gamle og skal bevares i sin opprinnelige form. Ordningen med rentekompensasjon for lån til kirkebygg dekker på langt nær kommunenes behov for midler. Vi mener at kirkene er en nasjonal skatt, og noe nasjonen som helhet bør verne om. Utbredelsen av gamle kirker er stor i noen kommuner, med få innbyggere, mens andre kommuner med mange innbyggere har få verneverdige kirker. Dette gjør at enkelte kommuner får store kostnader til kirkene. Oversendes fylkesstyret 26. RETTIGHETSFESTING AV BPA Stortinget skal behandle rettighetsfesting av BPA i I forbindelse med arbeidet med denne rettighetsfestingen mener Sande Ap at det må sikres en enhetlig definisjon av hva BPA skal være og hvilke ytelser som skal ligge til ordningen slik at alle brukere sikres likebehandling i hele landet. 27. KOMMUNEØKONOMI Kommuneøkonomien er under press. Det er et misforhold mellom forventningene til de oppgavene kommunene er satt til å løse og de økonomiske rammebetingelsene som gjør det mulig å oppfylle de samme forventningene. Vestfold kommer særlig dårlig ut i så måte. Vestfold Arbeiderparti krever at: Nye oppgaver og nye reformer fullfinansieres Økonomiske overføringer utformes på en måte som sikrer prioritering av kommunenes primæroppgaver som skoler, barnehager, eldreomsorg og tjenester til utsatte grupper. Resultatene av lønnsforhandlinger og beslutninger som får konsekvenser for pensjonskostnader kompenseres gjennom overføringene til kommunene. Kriteriene i inntektssystemet endres slik at lavinntektskommunenes situasjon bedres. 18

19 28. GJENREIS DEN SOSIALE BOLIGPOLITIKKEN I følge regjeringens eget boligutvalg lever innbyggere i dag uten en akseptabel boligstandard. Vestfold Arbeiderparti ser med bekymring på at stadig flere unge har problemer med å skaffe seg bolig. Med et historisk lavt rentenivå må Husbanken settes i stand til, i enda større grad enn nå, å hjelpe unge og vanskeligstilte inn på boligmarkedet. Staten må også legge til rette for at kommunene kan tilby flere utleieboliger. Boligpolitikken må bidra til sosial inkludering og ikke forsterke forskjellene i samfunnet. 29. NEI TIL PRIVATISERING Privatisering av kommunal eiendom i mange tilfeller innebærer kulturhus og andre kommunale tiltak for unge. Dette er med på å svekke kulturtilbudet og fritidstilbudet til unge i Vestfold fylkeskommune! Vestfold Arbeiderparti er sterkt kritisk til all privatisering som blir foreslått i Vestfold. Vestfold Arbeiderparti vil: Si nei til privatisering av kulturtilbud for unge Stille seg kritisk til all privatisering av offentlige tjenester Gå inn for rekommunalisering av eksisterende private kulturtilbud Oversendes den faglig-politiske samarbeidskomiteen 19

20 Internasjonalt 30. DEMOKRATISERING: DEN ARABISKE VÅREN Vestfold Arbeiderparti ser med stor optimisme på mulighetene for demokratisering i Midt-Østen som den arabiske våren fører med seg. Autoritære ledere har i flere land blitt tvunget til avgang; i andre land har demokratiseringsbølgen ført til kraftige protester mot autoritære regimer. Autoritære lederes avgang er imidlertid ikke en sikker vei til demokrati. Den økonomiske situasjonen og muligheter for arbeid er en viktig faktor for at for eksempel befolkningen i Egypt skal oppleve en demokratiseringsprosess som fruktbar. 25 prosent av egypterne lever på under to dollar om dagen og det er tegn på økende fattigdom og arbeidsledighet. Dette skjer samtidig med at antall arbeidsføre voksne øker. Likevel har overgangsregjeringen i liten grad endret den politiske økonomien i mer rettferdig retning. Ett eksempel er tung subsidiering av drivstoff, noe som fortrinnsvis gagner de rike. Et annet eksempel er at den langvarige nedprioriteringen av et tidligere godt utdanningssystem synes å fortsette. Vestfold Arbeiderparti er bekymret for at de økonomiske prioriteringene vil undergrave demokratiseringen. I andre land er situasjonen fastlåst mellom en demokratiseringsvennlig opposisjon og mektige ledere. I tillegg til at opposisjonen i Syria har problemer med å handle og fremstå samlet, blir de som aksjonerer gjenstand for statlig vold og mord. Her skiller Syrias regime seg fra f.eks. Egypts forhenværende leder Mubarak. Førstnevnte utøver i større grad kollektiv vold mot egne innbyggere. Det er beklagelig at det internasjonale samfunnet ikke klarer å handle raskt nok for å støtte opposisjonen i Syria. Vestfold Arbeiderparti er bekymret for at støtten fra Russland og Kina til Bashar al-assads regime og en fragmentert opposisjon vil motvirke den demokratiske bølgen i regionen. En ytterligere usikkerhetsfaktor i regionen er Iran. Med politisk vilje kan landet på relativt kort tid utvikle atomvåpen, som i videre konsekvens kan bety en proliferasjon i regionen. Vestfold Arbeiderparti mener en slik utvikling vil være katastrofal for en videre demokratisering. Iran innehar allerede kompetansen til å bli en atommakt, noe et preemptivt angrep ikke vil kunne fjerne. En effektiv tilnærming i dette tilfellet kan derfor være oljeembargo: Irans finansielle system har allerede blitt betydelig redusert. Faren er at slike boikotter ikke rammer beslutningstakere og heller bidrar til å rette folkets misnøye mot det internasjonale samfunn. Vestfold Arbeiderparti: krever at Norge sammen med det internasjonale samfunnet finner måter å stimulere revolusjonerte lands økonomi på, slik at økonomien i større grad innrettes mot og støtter en demokratiseringsprosess. mener det er uakseptabelt at Russland og Kina bruker vetoretten i FNs sikkerhetsråd til å hindre en fordømmelse av Syria. Et lands suverenitet skal ikke være et absolutt når man feiler å beskytte, eller bruker vold mot, egne innbyggere. ber regjeringen fortsette sin støtte og samarbeid for demokratisering med den Arabiske liga. 20

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 Forslag nr. 1 STUDENTBOLIGER Det må bygges flere studentboliger og som et minimum må takten øke fra dagens 1000 årlig til 2000. I

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid

Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid Røros hotell 25.5.2016 Jan Vaage fylkeslege Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva slags samfunn vil vi ha? Trygt Helsefremmende

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Side 2 Forslagsnr: Fra: 73 (9 - Uttalelser) 701 SOSIALE INSTITUSJONERS

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

Hefte 3 innkomne forslag

Hefte 3 innkomne forslag Hefte 3 innkomne forslag 3-1 Forslag til årsmøte saken «VALG» Fra Marthe Hammer og Marianne Sæhle : Styret i Bergen SV bes om at det velges en kvinnepolitisk leder for Bergen SV. Styret i Bergen SV velger

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29)

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som er kalt sammen av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået og har trådt sammen

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo Bemanningsbransjen Kristine Nergaard, Fafo Fra kontoryrker til utleie i mange yrker Før 2000, generelt forbud mot utleie Unntak var gjort for kontoryrker (bredt definert) Bransjen ble betegnet «vikarbyråer»

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2010-007 mellom FELLESFORBUNDET på den ene side og NHO REISELIV på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2010 Riksavtalen samt mellom FELLESFORBUNDET Og bedrifter som

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Verdiskaping og samferdsel

Verdiskaping og samferdsel Verdiskaping og samferdsel Kristiansund 16 mars 2011 Øyvind Halleraker Stortingsrepresentant for Høyre Fundamentet Norge må ha et variert næringsliv Bedriftene må være lønnsomme Bedriftene må ha eiere

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017.

HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. HANDLINGSPROGRAM FOR UNGDOMMENS FYLKESTING 2018 Vedtatt av Ungdommens fylkesting 8. desember 2017. FORMÅL MED HANDLINGSPROGRAMMET Ungdommens fylkesting ønsker å bli tatt på alvor. Handlingsprogrammet er

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Fagligpolitisk kurs 19.mars 2015, Bodø Skillelinjene i norsk politikk har blitt tydeligere med den sittende regjeringen. Regjeringen og samarbeidspartene har pekt ut omstilling

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TROMSØ. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Høyre har ikke svart på noen av spørsmålene. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap sier ja, uten forbehold. Det er slutt med privatisering dersom

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014 Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017 Møte med politikerne 25. november 2014 Forfattere: FAU lederne ved skolene i Elverum Dato: 18. november 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt med

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Oversikt Målene for bærekraftig utvikling Dette er en forsmak på et Fafo-notat som kommer i oktober

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

Stiftelseserklæring.

Stiftelseserklæring. 1 Stiftelseserklæring. I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918, Trondhjem

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Av advokatene Marco Lilli og Jarle Ringheim INNLEDNING Som Kluge Advokatfirma DA redegjorde for i nyhetsbrev i mars i år, skapte spørsmålet om innføring av Direktiv

Detaljer

PS15/26Interpellasjon

PS15/26Interpellasjon PS15/26Interpellasjon Side615 Interpellasjon til Bodø bystyres møte 26.mars 2015 Bodø kommunes ansvar for et seriøst arbeidsliv Ordfører. I skriftlig spørsmål til ordfører i bystyremøte 12.februar avviste

Detaljer

Karlsøy FrP For folk flest

Karlsøy FrP For folk flest EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Karlsøy FrP For folk flest Ordførerkanditat Frank Harry Pettersen Karlsøy kommune 2015 2019 Godt valg til Karlsøyinnbyggerne! Det betyr noe for deg hvem som styrer Karlsøy.

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012 ÅM 0 POLITISKE UTTALELSER Redaksjonskomiteens innstilling Redaksjonskomiteen innstiller på at Oslo Venstres årsmøte behandler uttalelser. Redaksjonskomiteens innstiller på at følgende uttalelser behandles:

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Rådgivende dokument til LOs ledelse 2005

Rådgivende dokument til LOs ledelse 2005 Rådgivende dokument til LOs ledelse 2005 Innledning I forbindelse med Stortingsvalget og regjeringsskiftet høsten 2005 besluttet LOs sentrale ungdomsutvalg å utarbeide et rådgivende dokument til LOs ledelse.

Detaljer

Hvor går du, Kommune-Norge?

Hvor går du, Kommune-Norge? Hvor går du, Kommune-Norge? Helge Eide, KS Akershus høstkonferanse 26.10.2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «Der man tidligere har kunnet imøtekomme etterspørsel på flere områder samtidig,

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

UTTALELSER FRA ÅRSMØTET

UTTALELSER FRA ÅRSMØTET 1 UTTALELSER FRA ÅRSMØTET NEI TIL RESERVASJONSRETT Østfold Arbeiderpartiet ber Stortinget avvise et forslag om at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise sine pasienter til abort. Kvinner som

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

11Jeg i arbeidslivet

11Jeg i arbeidslivet 11Jeg i arbeidslivet Arbeidsmarkedet Arbeidsmarkedet er stadig i utvikling. En kan forvente å måtte skifte yrke flere ganger i løpet av en arbeidskarriere. Arbeidsmarkedet blir mer internasjonalt. Flest

Detaljer