VESTFOLD ARBEIDERPARTI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VESTFOLD ARBEIDERPARTI"

Transkript

1 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Uttalelser vedtatt på årsmøtet 2012 Arbeid Franchisedrift må reguleres i lovverk! Felles ansvar for et anstendig arbeidsliv Ungdomsgarantien Anbudspraksis Ufrivillig deltid Arbeidsmuligheter til alle... 6 Skole og kultur Flere lærlingeplasser - også i det offentlige Oppussing og renovering av videregående skoler Bevar Nevlunghavns gamle kystkultur! Skolene må ha god kvalitet og bidra til mestring Forskningsnøkkel Nærskoleprinspippet Kulturkort... 9 Samferdsel Samferdsel Trygt hjem for en 50-lapp til ungdom under 22 år Bedre kollektivtilbud i Vestfold Trafikk Helse Likeverdig tannhelsetilbud nå! Homofile må også få gi blod Klima og energi Forutsigbare rammer for biogassanlegg Olje- og gassvirksomheten er viktig for Vestfold Vi trenger en aktiv forvaltning av kysten vår nå! Klimameldingen Stopp nedbyggingen av sikkerheten i Oslofjorden Kommunalt... 18

2 25. Kirkebygg som kulturskatt Rettighetsfesting av BPA Kommuneøkonomi Gjenreis den sosiale boligpolitikken Nei til privatisering Internasjonalt Demokratisering: den arabiske våren Norge i kampen for retten til abort Retten til rent vann Israel-Palestina konflikten Kurdernes kamp Barn på flukt Annet Sosialdemokratiet og utjevning av ulikheter Nasjonalt nødnummer for døve og sterkt tunghørte Mågerø Dyrevelferd Dersom ikke annet er nevnt, oversendes uttalelsene til sentralstyret, stortingsgruppa og regjeringen. 2

3 Arbeid 1. FRANCHISEDRIFT MÅ REGULERES I LOVVERK! Over lang tid har det vært fokus på innholdet i og utbredelsen av franchise som driftsform. Kritikken har vært skarp mot et system, som gir franchisegiver den hele og fulle makt over alle økonomiske og driftsmessige forhold, mens franchisetaker bærer det hele og fulle ansvar for daglig drift. For franchisetakere er det kontrakten med franchisegiver som regulerer vilkårene for ansettelse og drift. Kontrakten er definert som konfidensiell og brudd på konfidensialiteten kan medføre straff for franchisetaker. I dag finnes det ikke lovverk som gir franchisetakere noen grunnleggende beskyttelse knyttet til det å inngå en franchisekontrakt. I mange land er det etablert lovverk, som i prinsippet skal sikre franchisetaker innsyn i alle relevante opplysninger knyttet til inngåelse av kontrakten. Dette lovverket er fraværende i Norge, og tilstanden åpner for en tilfeldig og ofte urettferdig behandling av franchisetakerne. I dag finnes ingen oversikt over antallet franchisetakere og arbeidstakere i franchisebedrifter i Norge. De fleste finner vi varehandelen, men omfanget av franchisedrift øker i alle bransjer. Driftsformen slik den framstår med franchisegivers allmakt, undergraver de lønnsog arbeidsvilkår fagbevegelsen kjemper for, og legger hindringer i veien for opprettelse av tariffavtaler. Fraværet av tariffavtaler åpner også for dårlige lønns- og arbeidsvilkår og for sosial dumping. Sammenlignet med andre næringer brukes begrepene hovedentreprise og underentreprise for å beskrive større prosjekter. I franchisedrift må franchisegiver defineres som hovedentreprenør og franchisetaker som underentreprenør i de kjedene som har denne driftsformen. I debatten om virkemidler mot sosial dumping i andre næringer brukes begrepet solidaransvar for å understreke prinsipielle sider ved hovedentreprenørens ansvar for etterlevelse av arbeidslivets lover og avtaler. De samme prinsipper må legges til grunn for franchisegivers ansvar overfor franchisetakers mulighet til å innfri tarifferte lønns- og arbeidsvilkår for ansatte. Franchisegiver skal bære solidaransvar for å innfri de økonomiske konsekvensene av det inngå en tariffavtale. I franchisebedrifter skal franchisegiver bære solidaransvar for etterlevelse av lover, som har betydning for arbeidstakernes rettigheter. Vestfold Arbeiderparti vil arbeide for at det etableres en franchiselov som bærer i seg som de viktigste elementene at den sikrer franchisetakeres og ansattes rettigheter i kjeder som drives etter franchisemodell. Loven skal pålegge franchiseforetakene registreringsplikt i Brønnøysund-registrene. Dette for å gi en reell oversikt over omfanget av virksomheten, og dermed også åpne for større innsyn og åpenhet omkring franchisedrift. 2. FELLES ANSVAR FOR ET ANSTENDIG ARBEIDSLIV Mens arbeidsledigheten i landene rundt oss øker i kjølvannet av den internasjonale finans- og gjeldskrisen, har det lykkes den rød-grønne regjeringen å holde tilnærmet full sysselsetting her i landet.

4 Norge har i dag Europas laveste arbeidsledighet. I enkelte bransjer er det fortsatt stort behov for arbeidskraft. Andre deler av næringslivet, og da særlig eksportrettet industri, merker allerede synkende etterspørsel i viktige markeder. Av erfaring vet vi at høyere rente, sterk krone og økte kostnader for næringslivet, lett fører til at viktige industriarbeidsplasser går tapt. Derfor gjelder det å holde orden i norsk økonomi. Det nære samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet, et høyt teknologisk nivå og høy produktivitet er en konkurransemessig fordel for norsk næringsliv. Siden regjeringsskiftet i 2005 er det skapt nye arbeidsplasser i Norge, - de aller fleste i privat sektor. Det er i seg selv uttrykk for en vellykket næringspolitikk. Et velorganisert arbeidsliv med faste og trygge arbeidsplasser, et godt arbeidsmiljø og ei lønn å leve av er bildet på norsk arbeidsliv. Det er resultatet av generasjoners kamp for et godt og inkluderende arbeidsliv. Det nære faglig/politiske samarbeidet mellom Landsorganisasjonen og Arbeiderpartiet har vært drivkraften i dette arbeidet. Norske arbeidstakere har i dag rettigheter som fagorganiserte i andre land bare kan drømme om. Den kampen er ikke vunnet en gang for alle. Den må kjempes om og om igjen. Derfor gjelder det å hegne om det lov og regelverk som har gitt norske arbeidstakere økt medvirkning. Arbeiderpartiet vil derfor nedkjempe høyresidens forsøk på å svekke arbeidsmiljøloven. Selv om de aller fleste norske arbeidstakere nyter godt av et anstendig arbeidsliv, er det noen som ikke gjør det. De siste årene er det avdekket at mange norske oppdragsgivere, både offentlige og private, utnytter tilgangen på billig arbeidskraft fra landene i Øst-Europa på det groveste i jakten på rask fortjeneste. Formidling av arbeidskraft er blitt big business med avgrensninger til internasjonal kriminalitet og menneskehandel. Denne virksomheten har vokst i omfang og bidrar nå til å svekke stabiliteten i arbeidslivet. Omfattende utleie av arbeidskraft, midlertidige ansettelser og kortsiktige arbeidskontrakter er allerede med på å undergrave opparbeidete rettigheter og normale ansettelsesvilkår. En sterkt økende arbeidsledighet i Europa vil ventelig føre til at flere retter blikket mot nord der det fortsatt etterspørsel etter arbeidskraft. Vestfold Arbeiderparti aksepterer ikke at de som kommer til Norge for å søke arbeid skal behandles dårligere enn våre egne arbeidstakere. Derfor støtter vi regjeringens tiltak mot sosial dumping. Vestfold Arbeiderparti ber regjeringen sikre de sterke begrensningene i muligheten for midlertidige ansettelser og innleie som norsk lov har i dag. I den forbindelse ber vi regjeringen benytte reservasjonsretten vi har gjennom EØS-avtalen på vikarbyrådirektivet. Dette for å motvirke økt bruk av midlertidig ansatte og for å sikre arbeidstakernes rettigheter. Videre er Vestfold Arbeiderparti for følgende punkter for å styrke vikarers stilling i arbeidslivet: Innleier gis solidaransvar for innleide arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår Lovfesting av innleiers ansvar for innleides arbeidstid Full innsynsrett for tillitsvalgte både i utleie og innleiebedrifter Drøftingsplikt ved innleie Opplysningsplikt om lønns- og arbeidsvilkår mellom innleier, vikarbyrå og vikarbyråansatte 4

5 Kollektiv søksmålsrett Lik behandling av innleide og fast ansatte. Betaling mellom oppdrag for ansatte i leiefirma At ved offentlige anskaffelser skal leverandører med hovedsaklig faste ansettelser prioriteres 3. UNGDOMSGARANTIEN Vestfold Arbeiderparti ber Regjeringen stramme inn og oppfylle ungdomsgarantien, det vil si at all arbeidsfør ungdom under 25 år skal tilbys arbeid eller utdanning, - eller i noen tilfeller også behandling. Ikke under noen omstendighet bør ungdom henvises til langvarig sosialhjelp Alt for mange faller ut av videregående skole. Særlig gjelder dette yrkesfaglige studieretninger. En av fire elever fullfører ikke utdanningen på normert tid. Vestfold Arbeiderparti viser i den forbindelse til det nære samarbeidet mellom Vestfold fylkeskommune og NAV for å hindre frafall i videregående skole og skape alternative opplærings- og praksistilbud til ungdom som av ulike grunner ikke klarer å fullføre videregående utdanning. Vestfold Arbeiderparti ber fylkeskommunen og kommuner om å intensivere arbeidet med å skaffe flere lærlingeplasser. Vestfold Arbeiderparti ber dessuten om at ungdom som søker NAV får fast saksbehandler i NAV som kan følge opp den enkelte arbeidssøker over tid. Vestfold Arbeiderparti vil som et ledd i styrkingen av ungdomsgarantien: Sørge for at ungdom på tiltak kommer raskere ut i ordinært arbeid Styrke Ny Giv-satsingen med økt fokus på forebygging tidlig i ungdomsskolen. 4. ANBUDSPRAKSIS Kommunenes anbudspraksis har stor betydning for kampen mot sosial dumping. Vestfold Arbeiderparti ber partiets folkevalgte i kommuner og fylkeskommunen passe på at det stilles krav til arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår når relevante offentlige oppdrag og kontrakter lyses ut på anbud. Spesielt viktig er dette på de områdene der tariffavtalens lønnsbestemmelser er allmenngjorte, det vil si bygg og renhold. Vestfold Arbeiderparti ber også om at det stilles krav om at de bedriftene som skal konkurrere om offentlige oppdrag innenfor bygg, anlegg og service må være lærlingbedrifter og at oppdragene utføres i størst mulig grad med egne ansatte. 5. UFRIVILLIG DELTID Det er de siste årene satt stort fokus på ufrivillig deltids arbeid. Mange steder er det opprettet prosjekter mot ufrivillig deltid. De som rammes av ufrivillig deltids arbeid er i en livssituasjon med lite forutsigbarhet. Vestfold Arbeiderparti mener at kampen mot ufrivillig deltid også må kjempes i hjemfylket og på flere arenaer. Vestfold Arbeiderparti vil: 5

6 sørge for hel stilling på alle arbeidsplasser hvor ansatte har slike rettmessige krav. Følge opp alle kommuner og partilag med konkrete forslag for innføring av hele stillinger. Oversendes fylkesstyret. 6. ARBEIDSMULIGHETER TIL ALLE Norge er ikke ett likestilt land når det kommer til arbeidsmuligheter, det er fortsatt flere personer som ikke blir vurdert når det kommer til jobbintervjuer. Dette er ett problem som vi i Horten AUF vil endre på! Vi krever at alle mennesker, uansett kjønn og etnisk bakgrunn skal ha lik mulighet til lik jobb og mulighet til å bli intervjuet uavhengig av navn! Statistikken sier at utenlandske menn har kun 20 % sjanse for å bli innkalt til intervju om jobb tilbud, mens utenlandske kvinner har kun 10 % sjanse for bli innkalt til intervju om jobb tilbud! Dette er skremmende fakta synes Horten AUF, alle har rett til arbeid uansett hvilket land de kommer fra! Budskapet som har vært i arbeiderbevegelsen er like viktig nå, som den har vært i alle år nemlig: Arbeid til alle er jobb nummer én! Dette budskapet vil aldri dø ut, for det er ikke alle i Norge som er i arbeid og ikke alle som har de arbeidsmulighetene som de har! La Norge være det landet som skal skape dagsorden når det kommer arbeidsliv og arbeidsmuligheter! Derfor krever Horten AUF at alle skal ha like arbeidsmuligheter og rettigheter i arbeidslivet! Horten AUF vil: Likestille menn og kvinner i arbeidslivet Gi utenlands personer lik mulighet til arbeidsintervju Oversendes styret for videre bearbeiding. 6

7 Skole og kultur 7. FLERE LÆRLINGEPLASSER - OGSÅ I DET OFFENTLIGE Vestfold Arbeiderparti er glad for at de siste årenes fokus på betydningen av yrkesfag har ført til en økning i antall læreplasser og en økt velvillighet blant det private og offentlige til å tilby disse. Yrkesfagene med lærlingeordningen er en viktig bidragsyter til et arbeidsliv med høy kompetanse, noe som er viktig både for den enkelte og for å sikre en høyproduktiv privat og offentlig sektor. Samtidig bidrar lærlingeordningen til en verdifull kontakt mellom skole og arbeidsliv. Vestfold Arbeiderparti er likevel bekymret for at ikke målet til KS om én lærlingeplass per 1000 innbygger følges opp i alle Vestfoldkommuner. Vi vil be alle kommuner bidra til dette. Samtidig er Vestfold Arbeiderparti bekymret for profesjonsbarrierer som kan gjøre enkelte institusjoner i det offentlige mindre velvillige til å ta i mot lærlinger. Dette gjelder især helsefagene, hvor vi i fremtiden får et stort rekrutteringsbehov. Vestfold Arbeiderparti ønsker fokus på denne problematikken og hvordan den kan løses på en god måte for både lærling og institusjon. Dette må ses på både med henseende til behovet for lærlingeplasser og med tanke på hvordan et større mangfold av profesjoner i helsevesenet kan være positivt for fremtidens helsetjenester. 8. OPPUSSING OG RENOVERING AV VIDEREGÅENDE SKOLER Per i dag er det flere skoler i Vestfold som trenger oppussing, utbygging eller renovering. Enten på grunn av for liten plass eller dårlige og helse farlige skoler. Vestfold Arbeiderparti mener at fylkeskommunen gjør for lite i forhold til å opprettholde en god standard på de videregående skolene. På grunnlag av dette krever Vestfold Arbeiderparti at fylkeskommunen stetter av mer middler til oppussing, utbygging eller renovering av de videregående skolene. Dette kommer av at det er et stort etterslep rundt dette i Vestfold. Dette har en innvirkning på elevenes trivsel på skolen som igjen påvirker innsatsen til eleven. Vestfold Arbeiderparti vil: At fylkesskommunen skal sette utbygging og renovering av videregående skoler der det er behov på dagsorden At alle videregående skoler skal ha gode friarealer for elevene Oversendes fylkestingsgruppa 9. BEVAR NEVLUNGHAVNS GAMLE KYSTKULTUR! Nevlunghavn er et flott eksempel på tidligere tiders kystkultur. Både som fiskeri og los-havn er Nevlunghavn blant de best bevarte i Vestfold, noe det er verdt å ta vare på. Bebyggelsen, sporene etter gammel kystkultur er en severdighet av verdi for Nevlunghavn og Larvik, og tas det vare på, vil det kunne øke verdiskapingen i Nevlunghavn og dermed i Larvik kommune. Imidlertid gir ikke reguleringsplanen for Nevlunghavn god nok beskyttelse av kulturminnene. Nåværende reguleringsplan ble vedtatt i 1991, og allerede den 7

8 gangen ble det anbefalt å lage en egen helhetlig verneplan for Gamle Nevlunghavn, uten at noe har skjedd. Så seint som i fjor anbefalte riksantikvar Jørn Holme det samme da han besøkte Nevlunghavn. Årsmøtet i Berg A-lag oppfordrer derfor at arbeidet med å lage en reguleringsplan med klare, tydelige og forpliktende reguleringsbestemmelser prioriteres. Planen må ivareta de kulturminner som finnes på stedet., etter en forutgående antikvarisk registrering. Form, materialbruk og detaljering må ivaretas gjennom klare bestemmelser. Det bes også om at det nedlegges bygge - og dele forbud i Gamle Nevlunghavn inntil ny reguleringsplan er vedtatt. Nevlunghavn som kystkulturminne er en viktig ressurs for framtida! Oversendes fylkestingsgruppa. 10. SKOLENE MÅ HA GOD KVALITET OG BIDRA TIL MESTRING Kunnskap er avgjørende for å løse morgendagens oppgaver. Vestfold Arbeiderparti mener dette krever en skole hvor både de ytre rammebetingelsene i form av bygninger og utstyr og det pedagogiske innholdet har en kvalitet som bidrar til elevenes mestring. Vi må ha et utdanningssystem som gir alle muligheter til å bruke sine ressurser og ta aktivt del i samfunnet og demokratiutøvelse. Barn med spesielle behov må ha undervisning og oppfølging fra kompetente og kvalifiserte ansatte. Antallet barn med behov for spesialundervisning øker, mens den praktiske gjennomføringen av unervisningen overlates til assistenter uten formell kompetanse. Dette er uheldig både for assistentenes arbeidsforhold og for elevenes læring. Vestfold Arbeiderparti mener denne utviklingen kan være med på øke sosiale forskjeller og bør snus. Kunnskap er ferskvare, og det må legges til rette for livslang læring gjennom gode muligheter for etter- og videreutdanning, og gjennom stipendordninger som gjør det mulig å utdanne seg uavhengig av inntekt, sivil status, kjønn, alder og tidligere utdanning. Vestfold Arbeiderparti krever at: Det bevilges tilstrekkelige midler til vedlikehold og opprusting av skolebygg. Spesialundervisning ivaretas av undervisningspersonale med formell Kompetanse Ny GIV satsingen styrkes med økt fokus på forebygging og tidlig innsats Stipendsatsene økes og tilpasses utgiftene til de ulike opplæringstilbudene Borteboerstipendet økes 11. FORSKNINGSNØKKEL Norge er en storleverandør av energi gjennom vår olje- og gassproduksjon. I framtiden kan vi møte store utfordringer med fallende produksjon innenfor pertroleums-sektoren. Dette betyr at store inntekter til staten kan gå tapt og norske arbeidsplasser er truet. Velferdsstaten avhenger av store og stabile inntekter for å kunne yte gode tilbud til befolkningen. Forskning på fornybar teknologi og energikilder kan stå for store andeler av landets verdiskapning og arbeidsplasser i framtida. Dette krever derimot større og mer forutsigbare bevilgninger. Samtidig vil 8

9 dette bidra til å stabilisere Norge som en pådriver innenfor miljø og dermed et forbilde for andre land som skal og må kutte i sine klimagassutslipp. For å sikre mer forutsigbarhet innenfor forskningen vil Vestfold Arbeiderparti binde inntekter fra petroleumssektoren opp mot forskning på fornybar teknologi og energikilder. Ved å investere i forskning for framtiden viser Arbeiderpartiet ansvar og langsiktig planlegging for norsk økonomi og arbeidsliv. Vestfold Arbeiderparti vil: Binde inntekter fra petroleumssektoren opp mot forskning på fornybar teknologi og energikilder 12. NÆRSKOLEPRINSPIPPET I dag har Vestfold fylke karakterbasert opptak på videregående skoler. Dette er en løsning som gjør at mange elever ikke får tilbud om skoleplass i deres nærmiljø. Karakterbasert opptak gjør at mange elever blir nødt til å reise langt for å komme på skolen. Det går mye tid som ellers kunne gått til skolearbeid i reisetid. Dette blir også kostbart for elevene og fylkeskommunen med tanke på transport. Det er elever med dårlige karakter som er mest utsatt da det er disse elevene med dårligst karakterer som ikke kommer inn på skolene i deres nærmiljøer, dette kan føre til høyere drop out. Vestfold Arbeiderparti ønsker å innføre geografisk opptak. Dette innebærer at eleven har krav til å komme inn på den videregående skolen som ligger nærmest eleven. Dette vil føre til at reisetiden til eleven blir kortere som også vil ha en innvirkning på frafallet i videregående skole. Vestfold Arbeiderparti vil: At Vestfold fylkeskommune skal gi elever rett til å gå på sin nærskole og ha mulighet til å søke på en annen ved særskilt behov Oversendes fylkestingsgruppa 13. KULTURKORT Vestfold Arbeiderparti mener kulturtilbudene bør bli bedre, og dermed er et godt tiltak kulturkort. Dette går ut på at ungdom mellom 16 og 20 år betaler en viss sum hver 6 måned, for så å få et stort avslag på en rekke kulturelle aktiviteter slik som kino, konserter, sportsarrangementer, utstillinger, forestillinger og festivaler. Kortene vil gjelde for hele fylket. I Buskerud fylke har kulturkortet blitt prøvd ut. Diverse arrangementer her kostet kun 50 kr ved bruk av et slikt kort og prisen på kortet hvert halvår var på 200 kr. Dessverre ble dette tilbudet lagt ned i desember I Oslo har kulturkort vært gratis for dem i gjeldende aldre. Det blir tilbudt en prøveperiode på tre år. En spesifikk logo på de kulturelle aktivitetene klargjør at prisreduseringen er her. Kortet er lett tilgjengelig over nettet eller det få bli utlevert på biblioteket. Dagens kulturtilbud er mange, men det er prisen vi vil spesielt gjøre noe med. En kinobillett koster omtrent 100 kr, med kulturkortet vil prisen bli halvert. Mange flere 9

10 unge vil forhåpentligvis bli hyppige besøkere av kulturarrangementer om kortet er tilgjengelig. Vestfold Arbeiderparti vil: Innføre kulturkort i Vestfold At man betaler en avgift som gir brukeren rabatt eller gratis inngang på kulturtilbud i Vestfold 10

11 Samferdsel 14. SAMFERDSEL Jernbane Vestfold Arbeiderparti er svært tilfreds med den rød/grønne regjeringens satsing på jernbanen og prioriteringen av Vestfoldbanen. Det er svært viktig at jernbaneinvesteringene økes ytterligere i kommende NTP-periode med hovedvekt på IC-triangelet. Befolkningsveksten på vestsiden av Oslofjorden med et sterkt økende transportbehov til og fra hovedstaden, kan bare løses av en moderne og tidsmessig jernbane. Derfor må sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Grenland fortsatt ha høy prioritet. Når dobbeltsporstrekningen Farriseidet-Porsgrunn, er ferdig, gjenstår tre strekninger på denne delen av IC-nettet. Det er Drammen-Kobbervikdalen, Nykirke- Barkåker og Tønsberg-Larvik. Vestfold Arbeiderparti kan vanskelig se at de store investeringsoppgavene i jernbanenettet kan løses innen rimelig tid uten lånefinansiering og minner om at Arbeiderpartiets landsmøter i g 2011 etter forslag fra Vestfold, har vedtatt prosjektfinansiering av større infrastrukturoppgaver. Vi foreslår konkret at det etableres en statlig låneordning etter mønster av den svenske Riksgjeldsnemnden. Manglende plankapasitet har så langt vært en jernbanepolitisk flaskehals. De siste årene har Jernbaneverket fått tildelt de midler de har hatt evne og mulighet til å bruke. Skal takten i jernbaneutbyggingen økes ytterligere, er det avgjørende at også plankapasiteten utvides. Vestfold Arbeiderparti krever at samme stasjonsmønster som nå opprettholdes. E 18-utbyggingen I 2016 vil E 18 være ferdig som firefelts motorvei fra Buskerud til Telemarks grense. Bilistene står i dag for storparten av byggekostnadene. Bompengekostnadene ser ut til å bli så høye at trafikklekkasjen til tilstøtende vegnett, blir så stor at det ikke bare svekker finansieringen av E 18, men øker trafikkbelastningen og ulykkesrisikoen på sideveiene i en slik grad at det blir nødvendig med avbøtende tiltak. Vestfold Arbeiderparti krever at Staten tar sin tilmålte del av ansvar for utbyggingen av E18, bidrar til redusert kalkulasjonsrente og lengre nedbetalingstid for opptatte lån, slik at bomavgiften og trafikklekkasjen kan reduseres. Vestfold Arbeiderparti ber dessuten om at fylkeskommunen i samråd med berørte kommuner også vurderer ulike tiltak som bidrar til å redusere trafikklekkasjen. 15. TRYGT HJEM FOR EN 50-LAPP TIL UNGDOM UNDER 22 ÅR Ungdom bør tilbys trygg og sikker hjemtransport i helgene for 50 kroner. Ordningen forbedrer samtidig ungdoms mobilitet. Det gjør at ungdommer kan bo i alles fylkets kommuner og likevel delta i aktiviteter. 11

12 Fylkeskommunen skal dekke et eventuelt mellomlegg. Dette er først å fremst å se på som et trafikksikkerhetstiltak. En stor andel av bilulykker der ungdom er involvert skjer på kveldene i helgene. En trafikkulykke rammer ikke bare den involverte, men familie, venner og hele samfunnet rundt. I områder uten nattbusstilbud bør ungdom kunne tilbys denne løsningen. Det er relativt små kostnader forbundet med å innføre "hjem for en femtilapp" og gir ungdommene trygghet. Flere fylker har prøvd ut ordningen og brukerne (ungdommen) er overveiende positive til den. Oversendes fylkestingsgruppa. 16. BEDRE KOLLEKTIVTILBUD I VESTFOLD VKT er ansvarlig for kollektivtilbudet i Telemark og Vestfold. Selskapet skal betjene en region som omfatter 32 kommuner og om lag innbyggere. Det foretas ca. 16 millioner reiser årlig med det lokale buss-, tog- og ferjetilbudet i regionen. VKT sier: VKT skal gi regionens innbyggere et best mulig kollektivtilbud. Vi synes i dag at dette tilbudet ikke er godt nok. Vi ønsker en bedre og mer samkjørt kollektivtrafikk. Vi vil at man ikke skal trenge å stå en time å vente på neste buss. Bussene må korrespondere bedre. Vestfold Arbeiderparti ønsker et bedre kollektivtilbud ut i distriktene i fylket. Vestfold Arbeiderparti ønsker et mer samkjørt tilbud mellom buss og tog i Vestfold. Vi ønsker et felles reisekort som dekker disse to transportmidlene. Dette kommer som et tillegg til dagens tilbud og skal gjelde alle. Trygt hjem for 50-lappen er en ordning som går ut på at ungdom i en begrenset alder vil bli tilbudt trygg og sikker hjemtransport da de befinner seg ute på kveldene. Transporten kan bestå av drosje, på steder hvor nattbuss ikke er et alternativ allerede. Dette er et tilbud som gjelder ungdom/studenter. Ved Jarlsberg travbane må mange elever fra Melsom videregående skole bytte buss for å rekke den bussen de skal ta til hjemstedet sitt. Her er det ingen fotgjengerovergang, mye trafikk og svært vanskelig å komme over veien. Det må lages en fotgjengerovergang her slik at elevene trygt kan krysse veien. Vestfold Arbeiderparti vil: 1. Kollektivtilbudet i fylket skal bli bedre og bli mer samkjørt. 2. Busstilbudet til distriktene skal bli bedre 3. At man innfører et miljøkort som gjelder buss og tog. 4. At man skal innføre trygt hjem for 50-lappen Oversendes fylkestingsgruppa. 17. TRAFIKK Larvik Arbeiderparti registrer at ny nasjonal transportplan nærmer seg mer og mer. Vi har fått gjennomslag for mange store saker som ny E18 og jernbaneplan, noe vi synes er flott gjennomført av vår regjering, de holder det de og vi har lovet. Vi har nå overtatt styringen i Larvik og da har vi et stort transportproblem som IKKE har vært særlig høyt prioritert av det tidligere borgerlige styre, forbindelsen østvest gjennom Torstrand, Indre havn og Langestrand. 12

13 Vi ser at det kan være flere alternativer og vi nevner noen: Tunnel fra Lågen og frem til Hammerdalen, trafikkmaskin og ny tunnel under Langestrand. Synketunnel fra Kanalkaia frem til Jordfallen. Flere ringveiløsninger rundt Larvik, for eksempel gamle E 18, men den må ha hjelp av flere ringveier. For å få vite hva som gir best effekt må vi få fagfolk til å komme med forslag. Deretter må vi få et kostnadsoverslag slik at vi kan begynne å tenke på finansiering. Årsmøtet ber derfor Kommunestyregruppa ta opp disse sakene og først få vurdert om en slik løsning kan komme med i NTP som en del av stamveien RV 40 Elveveien og hvordan vi ellers kan få tilskudd til dette trafikkproblemet. Uansett er dette et så viktig sak for vår kommune at vi ber om at utredningen sette i gang snarest. Oversendes fylkestingsgruppa 13

14 Helse 18. LIKEVERDIG TANNHELSETILBUD NÅ! Landsmøtet i 2009 vedtok programmet for perioden I kapitlet Likeverdig tannhelsetilbud står det bl.a.: Målet om et likeverdig helsetilbud gjelder også for tannhelsefeltet. Arbeiderpartiet vil derfor at tannhelsefeltet skal bli en del av det offentliges ansvar på lik linje med det øvrige helsevesen. Videre står det: I perioden vil vi: at det settes tak for hvor mye den enkelte selv skal dekke av utgifter til nødvendig tannbehandling, slik at alle får råd til å ivareta sin tannhelse på en god måte. Vestfold Arbeiderparti er skuffet over at regjeringen ikke har tatt tannhelsen mer på alvor og forventer at programformuleringene snarest blir omsatt i politisk handling. 19. HOMOFILE MÅ OGSÅ FÅ GI BLOD Helsedirektoratets retningslinjer er i dag strenge når det gjelder hvem som kan bli blodgivere. Blant annet står det at «menn som har eller har hatt seksuell kontakt med andre menn utelukkes permanent fra blodgivning». Blodbanken uttrykker selv et stort behov for å få flere til å stille opp som blodgivere, og vi ligger bak våre naboland når det gjelder andel blodgivere i befolkningen. Danmark har nesten fire ganger så mange blodgivere som Norge sett i forhold til befolkningen. Når det gjelder utestengelse på livstid for menn som har hatt seksuell omgang med menn, begrunner Helsedirektoratet det med at dette er en gruppe som har økt risiko for å bli smittet med HIV og hepatitt. Imidlertid må alle som blir vurdert som blodgivere testes på forhånd i tillegg til at alt blod som tappes testes hver gang. Det blir derfor urimelig å ekskludere en hel gruppe på livstid. Vestfold Arbeiderparti mener at ekskludering på bakgrunn av seksuell legning er feil, og at menn som har eller har hatt seksuell omgang med andre menn ikke skal ekskluderes fra blodgiving. Vestfold Arbeiderparti vil: At homofile skal kunne gi blod på lik linje med alle andre Klima og energi 20. FORUTSIGBARE RAMMER FOR BIOGASSANLEGG I Vestfold arbeider offentlige og private interesser for å etablere et biogassanlegg basert på organisk husholdnings- og husdyravfall. Anlegget vil produsere biogass med et biprodukt som kan tilbakeføres til landbruket i form av biogjødsel som erstatning og/eller supplement til tradisjonell gjødsling. Biogassen er først og fremst tenkt brukt i kollektivtrafikken. Fylkeskommunen og andre instanser har stilt seg positive til og er innstilt på de endringer i infrastrukturen omlegging til biogass vil kreve. 14

15 Mange forutsetninger ligger til rette for et biogassanlegg i Vestfold. Stor befolkningsmasse og mange husdyrbønder betyr sikker tilgang til råvaren; store landbruksarealer sikrer at biogjødselen kan tilbakeføres lokalt. Den store befolkningsmassen i vårt relativt lille fylke sikrer behovet for biogassen i kollektiv, tungtransport, og kanskje på lengre sikt personbil. En tomt for anlegget er allerede sett ut. Samtidig krever anlegget forutsigbare rammebetingelser for å konkurrere med produksjonsanlegg i utlandet på pris. Vestfold Arbeiderparti krever at det legges opp til forutsigbare rammebetingelser slik at biogassanlegg med lokale forutsetninger for å lykkes, slik som det planlagte anlegget i Vestfold, kan bli en realitet. Blant annet må følgende vurderes: Støtteordninger for omlegging og bruk av biogass i kollektiv- og tungtransporten. Brenningsforbud også for våtorganisk avfall. Et forutsigbart avgiftsregime hvor biogass gjøres konkurransedyktig sammenlignet med fossilt drivtstoff. Legge inn oppgraderingsprosessen fra biogass til biometan inn i Innovasjon Norges Bioenergiprogram. Legge inn mulighet til støtte for oppretting av infrastruktur for mellomlagring i Bioenergiprogrammet. Ordninger som eventuelt sikrer bønders lønnsomhet for levering til anlegget. 21. OLJE- OG GASSVIRKSOMHETEN ER VIKTIG FOR VESTFOLD Olje- og gassvirksomheten har stor betydning for norsk økonomi, og skaper store ringvirkninger over hele landet. Ringvirkningene fra olje- og gassvirksomheten dreier seg om langt mer enn de ressursene om mobiliseres for hver enkelt feltutbygging. Petroleumsloven skal sikre at petroleumsressursene kommer hele det norske samfunn til gode samtidig som det tas nødvendige hensyn til distriktspolitiske interesser og annen virksomhet. En betydelig andel av investeringer, oppgradering og vedlikehold av installasjonene på norsk sokkel utføres av norske bedrifter. Eksport av norsk olje- og gassteknologi er eksport av norsk kompetanse i sikker olje- og gassutvinning. Denne kompetansen er utviklet på norsk sokkel og i Norge. Norsk olje- og gassnæring har hatt muligheten for å lære hjemme, under strenge krav, for å bli de beste i verden. Ikke minst i økonomiske nedgangstider er det viktig at denne kompetansen vedlikeholdes og videreutvikles gjennom nye prosjekter. Vestfold er en del av hele landet. I Norge er i overkant av er direkte eller indirekte sysselsatt i petroleumssektoren, en ikke ubetydelig andel av disse kommer fra Vestfold. En stor andel av det private næringsliv i Vestfold er knyttet til olje- og gassvirksomheten. Myndighetene må iverksette tiltak i forhold til oljeselskapene og lisensene slik at nye utbyggings- og vedlikehold/modifikasjonsprosjekter ikke blir utsatt, men tempoet holdes oppe. En stabil aktivitet i olje- og gassnæringen har stor betydning for leverandørindustrien og for lokalsamfunn i hele landet. I tillegg må Norge ta klimakrisen på alvor, noe som krever næringspolitiske virkemidler som legger til rette for utvikling av bærekraftige og fremtidsrettede 15

16 arbeidsplasser. Norge må starte omleggingen til et lavutslipps samfunn så snart som mulig. 22. VI TRENGER EN AKTIV FORVALTNING AV KYSTEN VÅR NÅ! Viktige bestander som hummer, ål, kysttorsk og brisling langs Oslofjorden og på Skagerrakkysten er overbeskattet. Dette må ta slutt. Bestandene må forvaltes på en slik måte at det også i framtida skal være mulig å drive yrkes- og fritidsfiske i dette området. Kyststripen ut mot havet og fjordarmene er viktige oppvekstområder for fisk. Derfor er det så viktige at det biologiske mangfoldet bevares og at lokale fiskebestander, som flere steder er redusert til et kritisk lavt nivå, vernes mot ytterligere beskatning og gis anledning til å bygge seg opp igjen. Historien i Vestfold viser at det kan gå aldeles galt når effektive fiskebåter slippes til i fjordarmene. Lokale bestander har ikke samme bærekraft som pelagiske arter. Det haster med å få til en forvaltning som begrenser bruken av de mest effektive redskapene inne i fjordene. Fjordlinjer må etableres og det må settes inn tiltak som begrenser uttaket for å unngå at lokale fiskebestander kollapser helt. Spesielt viktig er det at lysfisket etter brisling inne i fjordene stoppes. Dette er en form for rovfiske som tømmer hele fjordbassenger for fisk. Svensk forskning viser at lys tiltrekker seg større fisk og forskerne mener at et slikt fiske vil kunne utrydde lokale torskebestander. Vi er glade for at det nå er forbud mot å fiske ål og at det er lagt restriksjoner på hummerfisket. Mye tyder på at hummerbestanden er i ferd med å ta seg som følge av dette. Vi er også glad for at minstemålet og maskevidden i bunngarn er økt. Skal tiltakene virke effektivt, og for å begrense tyvfisket, er det imidlertid nødvendig å sette inn kontrolltiltak. Både fiskere og fritidsfiskere har derfor tatt til orde for en gjeninnføring av et lokalt fiskerioppsyn. Med bakgrunn i forskning og sammenstillinger forventer vi en mer aktiv forvaltning langs kysten i sør. Vi forventer fremdrift på følgende tiltak: Forbud mot lysfiske innenfor fjordlinjer, alternativt på dybder under 100 meter Lokale verneområder med garnforbud. Påbud om rist i reketrål (med oppsamlingspose og med tilstrekkelig maskevidde til at småfisken slippes igjennom) må vurderes i samråd med fiskernes organisasjoner. Områder må kartlegges og der bestandene har kollapset eller gytebestanden er særlig lav, må det komme strenge tiltak. Innføring av lokalt fiskerioppsyn. Med en fremtidsrettet forvaltning vil vi klare å opprettholde og øke produksjonen av sjømat også i vårt område. Oslofjorden og Skagerak har vært matfat for lokalbefolkningen i området. Slik må det også være i framtida, derfor må uttaket balanseres med fiskebestandenes bærekraft. 16

17 23. KLIMAMELDINGEN Vår klode trenger sterk og snarlig reduksjon i klimagassutslippene. Norge, som er blitt velstående mye takket være olje og gass, som har gitt, gir og kommer til å gi store klimagassutslipp, har et særlig ansvar for å bidra til en rask reduksjon. I arbeidet med den nye klimameldingen som er bebudet i 2012 må klimaforliket fra 2008 følges opp. Utslippsreduksjonene innrettes slik at de minst mulig rammer konkurranseutsatte næringer. 24. STOPP NEDBYGGINGEN AV SIKKERHETEN I OSLOFJORDEN Vestfold Arbeiderparti ser med stor uro på økningen av antall skip som trafikkerer Oslofjorden uten los og gjentagende forslag om flytting av losbordingsfeltet fra Færder og innover i Oslofjorden. Vestfold Arbeiderparti mener at sikkerheten i Oslofjorden er avhengig av at losbordingsfeltet er lokalisert langt ute i Oslofjorden og ikke, som forslått gjentatte ganger, ved Slagentangen og Bastøfergene. Vestfold Arbeiderparti er svært bekymret for den sterke økningen av at dispensasjon fra losplikt vil gi en uakseptabel risiko for nye ulykker. Nye forskrifter om losplikt og losavgifter fastsatt med virkning fra 1. januar 2011 har gitt en økning på 588 prosent av antall skip som seiler i Oslofjorden uten los. VestfoldArbeiderparti vil peke på Full City sommeren 2009 og Godafoss vinteren 2011 som tragiske eksempler og som har kostet samfunnet ca. 400 millioner kroner hittil. Teknologi alene kan ikke erstatte den sikkerhet lostjenesten gir med kjentmann fysisk tilstede på brua, før skipet ankommer det mest trafikkerte området med både tankbåter på vent utenfor oljeraffineriet på Slagentangen og kontinuerlig tverrgående fergeforbindelse mellom Horten og Moss. Vestfold Arbeiderparti krever en gjennomgåelse av regelverket for skip som gis dispensasjon fra losplikt. Vi anmoder om at de stadige omkamper om flytting av losbordingsfeltet fra Færder en gang for alle legges død. 17

18 Kommunalt 25. KIRKEBYGG SOM KULTURSKATT Staten må fult ut dekke de kostnadene som trengs til restaurering av vernede og listeførte kirker, gjerne som en ordning gjennom riksantikvaren. Begrunnelse: Kirkebygg rundt omkring i Norge er en stor kulturskatt, som må bevares. Dette sørger riksantikvaren for at blir gjort, men det er kommunene som må dekke alle kostnadene ved restaurering. Restaurering av kirkebygg er svært kostbart, da byggene er gamle og skal bevares i sin opprinnelige form. Ordningen med rentekompensasjon for lån til kirkebygg dekker på langt nær kommunenes behov for midler. Vi mener at kirkene er en nasjonal skatt, og noe nasjonen som helhet bør verne om. Utbredelsen av gamle kirker er stor i noen kommuner, med få innbyggere, mens andre kommuner med mange innbyggere har få verneverdige kirker. Dette gjør at enkelte kommuner får store kostnader til kirkene. Oversendes fylkesstyret 26. RETTIGHETSFESTING AV BPA Stortinget skal behandle rettighetsfesting av BPA i I forbindelse med arbeidet med denne rettighetsfestingen mener Sande Ap at det må sikres en enhetlig definisjon av hva BPA skal være og hvilke ytelser som skal ligge til ordningen slik at alle brukere sikres likebehandling i hele landet. 27. KOMMUNEØKONOMI Kommuneøkonomien er under press. Det er et misforhold mellom forventningene til de oppgavene kommunene er satt til å løse og de økonomiske rammebetingelsene som gjør det mulig å oppfylle de samme forventningene. Vestfold kommer særlig dårlig ut i så måte. Vestfold Arbeiderparti krever at: Nye oppgaver og nye reformer fullfinansieres Økonomiske overføringer utformes på en måte som sikrer prioritering av kommunenes primæroppgaver som skoler, barnehager, eldreomsorg og tjenester til utsatte grupper. Resultatene av lønnsforhandlinger og beslutninger som får konsekvenser for pensjonskostnader kompenseres gjennom overføringene til kommunene. Kriteriene i inntektssystemet endres slik at lavinntektskommunenes situasjon bedres. 18

19 28. GJENREIS DEN SOSIALE BOLIGPOLITIKKEN I følge regjeringens eget boligutvalg lever innbyggere i dag uten en akseptabel boligstandard. Vestfold Arbeiderparti ser med bekymring på at stadig flere unge har problemer med å skaffe seg bolig. Med et historisk lavt rentenivå må Husbanken settes i stand til, i enda større grad enn nå, å hjelpe unge og vanskeligstilte inn på boligmarkedet. Staten må også legge til rette for at kommunene kan tilby flere utleieboliger. Boligpolitikken må bidra til sosial inkludering og ikke forsterke forskjellene i samfunnet. 29. NEI TIL PRIVATISERING Privatisering av kommunal eiendom i mange tilfeller innebærer kulturhus og andre kommunale tiltak for unge. Dette er med på å svekke kulturtilbudet og fritidstilbudet til unge i Vestfold fylkeskommune! Vestfold Arbeiderparti er sterkt kritisk til all privatisering som blir foreslått i Vestfold. Vestfold Arbeiderparti vil: Si nei til privatisering av kulturtilbud for unge Stille seg kritisk til all privatisering av offentlige tjenester Gå inn for rekommunalisering av eksisterende private kulturtilbud Oversendes den faglig-politiske samarbeidskomiteen 19

20 Internasjonalt 30. DEMOKRATISERING: DEN ARABISKE VÅREN Vestfold Arbeiderparti ser med stor optimisme på mulighetene for demokratisering i Midt-Østen som den arabiske våren fører med seg. Autoritære ledere har i flere land blitt tvunget til avgang; i andre land har demokratiseringsbølgen ført til kraftige protester mot autoritære regimer. Autoritære lederes avgang er imidlertid ikke en sikker vei til demokrati. Den økonomiske situasjonen og muligheter for arbeid er en viktig faktor for at for eksempel befolkningen i Egypt skal oppleve en demokratiseringsprosess som fruktbar. 25 prosent av egypterne lever på under to dollar om dagen og det er tegn på økende fattigdom og arbeidsledighet. Dette skjer samtidig med at antall arbeidsføre voksne øker. Likevel har overgangsregjeringen i liten grad endret den politiske økonomien i mer rettferdig retning. Ett eksempel er tung subsidiering av drivstoff, noe som fortrinnsvis gagner de rike. Et annet eksempel er at den langvarige nedprioriteringen av et tidligere godt utdanningssystem synes å fortsette. Vestfold Arbeiderparti er bekymret for at de økonomiske prioriteringene vil undergrave demokratiseringen. I andre land er situasjonen fastlåst mellom en demokratiseringsvennlig opposisjon og mektige ledere. I tillegg til at opposisjonen i Syria har problemer med å handle og fremstå samlet, blir de som aksjonerer gjenstand for statlig vold og mord. Her skiller Syrias regime seg fra f.eks. Egypts forhenværende leder Mubarak. Førstnevnte utøver i større grad kollektiv vold mot egne innbyggere. Det er beklagelig at det internasjonale samfunnet ikke klarer å handle raskt nok for å støtte opposisjonen i Syria. Vestfold Arbeiderparti er bekymret for at støtten fra Russland og Kina til Bashar al-assads regime og en fragmentert opposisjon vil motvirke den demokratiske bølgen i regionen. En ytterligere usikkerhetsfaktor i regionen er Iran. Med politisk vilje kan landet på relativt kort tid utvikle atomvåpen, som i videre konsekvens kan bety en proliferasjon i regionen. Vestfold Arbeiderparti mener en slik utvikling vil være katastrofal for en videre demokratisering. Iran innehar allerede kompetansen til å bli en atommakt, noe et preemptivt angrep ikke vil kunne fjerne. En effektiv tilnærming i dette tilfellet kan derfor være oljeembargo: Irans finansielle system har allerede blitt betydelig redusert. Faren er at slike boikotter ikke rammer beslutningstakere og heller bidrar til å rette folkets misnøye mot det internasjonale samfunn. Vestfold Arbeiderparti: krever at Norge sammen med det internasjonale samfunnet finner måter å stimulere revolusjonerte lands økonomi på, slik at økonomien i større grad innrettes mot og støtter en demokratiseringsprosess. mener det er uakseptabelt at Russland og Kina bruker vetoretten i FNs sikkerhetsråd til å hindre en fordømmelse av Syria. Et lands suverenitet skal ikke være et absolutt når man feiler å beskytte, eller bruker vold mot, egne innbyggere. ber regjeringen fortsette sin støtte og samarbeid for demokratisering med den Arabiske liga. 20

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 2 Forslagsnr: 7000 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG 1 Innsendte forslag fra kommunepartiene og AUF i Rogaland ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 I

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

Innkomne forslag til årsmøte 2014,

Innkomne forslag til årsmøte 2014, 1 2 Innkomne forslag til årsmøte 2014, Telemark Arbeiderparti 3 INTERNASJONALT: 4 5 6 AUF i Telemark FORSLAG 1 - Midtøsten: 7 8 9 10 11 12 13 Det må utformes en aktiv anbefaling til næringslivet fra norske

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 1) Ny vekst og utvikling for Oppland Oppland er et fylke med store variasjoner og store avstander. Næringslivet består av sterke industriklynger,

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

Faglige og politiske mål 2012 2016

Faglige og politiske mål 2012 2016 Faglige og politiske mål 2012 2016 www.handelogkontor.no 1 Innhold Utfordringer... 4 Visjon... 4 Organisasjonsidé... 4 En sikker og god lønnsutvikling... 5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

Innkomne politiske saker:

Innkomne politiske saker: Innkomne politiske saker: Forslag 1: Respekt for lærerne... 2 Forslag 2: Midtøsten... 5 Forslag 3: Nei til regjeringens angrep på arbeidstagerne og rasering av arbeidsmiljøloven... 7 Forslag 4: Ikke selg

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler 13. september 2012 9 1. Handlingsprogram og medlemsfordeler Handlingsprogram og medlemsfordeler er utredet av følgende arbeidsgruppe: Håvard Sivertsen, Postkom Cathrine Ertsås, Postkom Helge Haukeland,

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015 2014-2015 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform

Detaljer

Årsmtøteforslag Hordaland Arbeiderparti Innhold 1 Arbeiderpartiet i Bergen... 5 Et grønnere Bergen... 5 2 Arbeiderpartiet i Bergen...

Årsmtøteforslag Hordaland Arbeiderparti Innhold 1 Arbeiderpartiet i Bergen... 5 Et grønnere Bergen... 5 2 Arbeiderpartiet i Bergen... Årsmtøteforslag Hordaland Arbeiderparti Innhold 1 Arbeiderpartiet i Bergen... 5 Et grønnere Bergen... 5 2 Arbeiderpartiet i Bergen... 6 Nei til proff-boksing... 6 3 Arbeiderpartiet i Bergen... 6 Omskjæring

Detaljer

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle!

Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Høyres alternative statsbudsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens velferd og skape muligheter for alle! Innholdsfortegnelse 1 Høyres alternative budsjett 2007: Høyre vil investere mer i morgendagens

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk Unge Høyres Landsforbund 2010 Grenser for politikk Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Unge Høyres verdigrunnlag og prinsipper... 3 Mennesket... 3 Samfunnet... 3 Politikken... 4 Privatlivet og det sivile

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo. Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret

Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo. Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret Færre tester, mer elevtid Forslagsstiller: Sentralstyret SV vil jobbe for en ny skoledag med flere lærere, fysisk aktivitet, sunn mat og hjelp til å gjøre leksene ferdig på skolen. Vi mener at flere tester

Detaljer