ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET"

Transkript

1 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl

2

3 For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å ha en funksjonshemning og å få en diagnose Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes egne erfaringer med en progredierende funksjonshemning Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl VidensCentret for DøvBlindBlevne 2005

4 Det nordiske projektet Seks temahefter: Teori og metode Å få en diagnose Å få støtte Å være delaktig Utdanning, arbeid og organisasjonsliv Fortellinger VidensCentret for DøvBlindBlevne 2005 Generatorvej 2 A, 2730 Herlev, Danmark Tlf www. dbcent.dk ISBN En varm takk til: De 20 informantene for deres velvilje til å dele sine erfaringer med oss. Intervjuerne for det store ekstraarbeidet de har bidratt med i prosjektet. Oticon-fondet for det finansielle bidraget som gjorde dette forskningsprosjektet mulig.

5 Inhold Om døvblindhet Fra ikke å forstå til den forferdelige visshet Erfaringer med å ha hørsels- og synsproblemer uten å kjenne diagnosen Manglende begripelighet Konteksten har stor betydning for valg av mestringsstrategier Erfaringer med å ha en funksjonshemning og å få en diagnose Verdt å tenke over Resymé Litteratur

6 Dette temaheftet er et av i alt 6 temahefter som er resultatet av Det nordiske prosjektetet om innsamling av døvblindblittes egne erfaringer med en progredierende funksjonshemning. 20 døvblindblitte fra Danmark, Sverige, Island og Norge har over en femårsperiode hvert år deltatt i et intervju om de praktiske, følelsesmessige og sosiale konsekvensene som et progredierende hørsels- og synstap medfører, bl.a. på grunn av endringer i forutsetningene for kommunikasjon. I heftene omtales prosjektet som Det nordiske prosjektetet for å understreke at det er snak om erfaringer fra døvblindblitte i alle de nordiske landene, unntatt fra Finland. Les mer om prosjektorganisasjon, metoder og teorier i temahefte nr. 1, Teori og metode. Om døvblindhet Personene i denne undersøkelsen er alle døvblindblitte som følge av den arvelige sykdommen Usher syndrom. Den gir en kombinasjon av et hørselstap som kan variere fra moderat hørselstap til egentlig døvhet og øyesykdommen Retinitis pigmentosa, også kalt RP, som gradvis ødelegger øyets netthinne. Les mer om Usher syndrom, hørselstap og RP i temahefte nr. 1, Teori og metode. Personer med Usher syndrom er enten døve med tegnspråk som morsmål eller hørselshemmede i moderat til alvorlig grad med landets talespråk som morsmål. Samtidig har de en øyesykdom som over tid, innskrenker synsfeltet deres mer og mer. Noen blir blinde, mens et flertall bevarer en synsrest langt opp i årene. Noen av de døvblinde som er med i prosjektet, oppfatter og omtaler seg selv som døvblinde, mens andre oppfatter og omtaler seg som døve med et alvorlig synsproblem, hørselshemmede med et alvorlig synsproblem eller sterkt svaksynte med et alvorlig hørselseproblem. På grunn av det kombinerte sansetapet har alle store problemer i forhold til kommunikasjon, informasjonstilegnelse og fri bevegelse. Dette gjelder selv om de fleste kan se noe, og selv om alle med moderat til alvorlig hørselstap bruker det nasjonale talespråket. 6

7 I undersøkelsen her omtaler vi personer som døvblindblitte eller døvblinde for å gjøre det enkelt. Temaheftene er: 1. Teori og metode Om hovedtrekk, teorier, metoder og empirisk grunnlag 2. Å få en diagnose Om erfaringer med å ha en funksjonshemning og å få en diagnose 3. Å få støtte. Om betydningen av støtte og rådgivning for egen mestring 4. Å kunne delta Om å være delaktig til tross for en progredierende funksjonshemning 5. Utdanning, arbeid og organisasjonsliv Om å ta en utdanning, være yrkesaktiv og å organisere seg 6. Fortellinger Dagliglivet som døvblindblitt 7

8 Fra ikke å forstå til den forferdelige visshet I dette heftet vil vi sette fokus på hvordan det er å ha en funksjonshemning uten å kjenne diagnosen. Man kan ha følelsen av at noe er galt, og opplever alltid å være mer klossete og oppfatte senere enn andre. Man prøver å finne forklaringer, men greier det ikke. Senere ser vi på de døvblindblittes fortellinger om hvordan de har fått diagnosen sin og hvordan det førte til sjokk og sorg, men for noen også til lettelse. Det var godt å få en forklaring. Fortellingene vitner om helt forskjellige reaksjoner og handlinger, både før og etter at diagnosen er stilt. Det blir tydelig hvor viktig det er hvordan man får besked om en så alvorlig diagnose og på hvilket tidspunkt i livet den blir gitt. Heftet innledes med en introduksjon til de begrepene som vi har funnet relevante å bruke her. Det er imidlertid ikke nødvendig å kjenne disse begrepene for å kunne få utbytte av informantenes egne fortellinger. Så er du mest interessert i fortellingene, kan du gå direkte frem til disse på side 13. De begrepene som introduseres på de kommende sidene, har å gjøre med forståelse, mestring og meningsdannelse. Disse begrepene er sentrale når vi skal utvikle en forståelse av de svært forskjellige historiene om å ha en funksjonshemning og å få en diagnose, som vi har møtt i prosjektet. Felles for disse tre begrepene er en antagelse om at mennesker som rammes av plutselige og/eller uforståelige begivenheter, prøver å gjenvinne en form for balanse gjennom sine handlinger. Det kan være fysiologisk, sosialt eller emosjonelt. Handlingene kan gjelde en selv eller omgivelsene, og de kan være både praktisk konkrete og holdningsbearbeidende. Avhengig av hvordan man forstår det som har rammet en, kan prosessen handle om å gjenoppbygge en mening med livet, å gjenvinne sine sosiale roller og funksjoner og å kunne makte praktiske gjøremål tross funksjonshemningen. Forståelse, mestring og meningsdannelse er uttrykk for forskjellige måter å beskrive og å forstå hvordan mennesker håndterer at det skjer noe uventet i livet. Det uventede kan være positivt eller negativt, en lottogevinst eller en diagnose. Plutselig er alt forandret. For å komme videre i livet må man tilpasse seg de nye omstendighetene. En uventet stressfylt hendelse kan oppleves som en skade, en trussel eller en utfordring. Ifølge den israelske sosiologen Aron Antonovsky og den amerikanske psykologen Richard Lazarus, 8

9 henger opplevelsen av en stressfylt hendelse sammen med de erfaringene vi har fra før, og hvordan de sosiale, kulturelle og økonomiske livsvilkårene er. Forståelse Forståelse inngår sammen med begrepene håndterbarhet og mening i Antonovskys teori om opplevelse av sammenheng. Antonovsky har gjennom en menneskealder forsket på hvorfor noen mennesker overvinner motstand, kriser og voldsomme begivenheter uten å bukke under. Forskningen har ført til utvikling av begrepet opplevelse av sammenheng. Det betyr at han ser menneskets opplevelse av tilværelsen som meningsfull, forståelig og håndterbar som avgjørende for hvordan det reagerer på stressfaktorer. Antonovsky påpeker at en person med en sterk opplevelse av begripelighet, forventer at de stimuli vedkommende vil møte i fremtiden, er forutsigbare, eller i hvert fall at de som kommer som en overraskelse, kan innpasses i en sammenheng og forklares. Det betyr at personen har som utgangspunkt å anta at problemer kan struktureres og forstås. Selv da man får en diagnose som Usher syndrom, klarer man å forvandle kaos til orden. En søker kanskje ytterligere opplysninger på nettet, oppsøker personer som har diagnosen, prøver kanskje ut hjelpemidler, oppsøker psykolog eller noe helt annet. Hermed er ikke sagt noe om at det oppleves som akseptabelt eller meningsfullt å få en slik diagnose, men selve stressfaktoren å få diagnosen, blir til å håndtere. Personer som ikke har erfaring med at hendelser i livet er til å forstå, vil forbli i kaos. De vil på forhånd oppgi ethvert forsøk på å forstå og handle i forhold til sin situasjon og bare forholde seg til sitt følelsesmessige problem. Antonovsky beskriver hvordan en person som har en generell opplevelse av eller erfaring med å mestre livet og dets utfordringer, reagerer annerledes enn den som ikke har en slik opplevelse. Noen vil for eksempel ved en alvorlig diagnose, reagere med frykt, smerte, sinne, skyld, sorg og bekymring, mens andre vil reagere med angst, raseri, skam, fortvilelse, forvirring og føle seg forlatt. Det som atskiller disse to følelsesmessige kompleksene, er at det første utstyrer personen med en motivasjon til å handle, mens det andre er lammende. Følelsene er i den første gruppen fokuserte, mens følelsene i den andre er diffuse... det er klart at fokuserte følelser er mer forenelige med en oppfattelse av at problemene er forståelige. De fokuserte følelsene vil videre med større sannsynlighet aktivere mestringsstrategier, mens de diffuse følelsene medfører ubevisste forsvarsmekanismer (Antonovsky 1987, 152). 9

10 Å ha erfaring med at hendelser i livet er til å forstå og å mestre, gjør det altså ifølge Antonovsky lettere å ha denne tilgangen til den konkrete situasjonen eller det konkrete problemet man står overfor. Begrepet blir sentralt i fortellingene om å ha levd i mange år uten å kunne forstå hvorfor man var litt annerledes. Mestring Antonovsky bruker ovenfor begrepet mestringsstrategier. Hos Richard Lazarus brukes begrepet mestring (på engelsk coping) til å betegne den måten individet håndterer sin situasjon på i øyeblikket. Valget av mestringsstrategi skjer i en dynamisk prosess som varierer over tid og er betinget av individets vurdering av situasjonen. Overordnet skjelnes det mellom to former for mestring, den problemfokuserte og den emosjonelt fokuserte: Den problemfokuserte mestringen omfatter aktive handlinger med henblikk på å løse et problem. Den anvendes både når man tror at noe kan endres, når man aksepterer en gitt situasjon og når man bearbeider egne følelsesmessige reaksjoner i forbindelse med denne. Kort sagt, når man ser problemet i øynene og handler deretter. Den emosjonelt fokuserte mestringen er ikke rettet mot løsning av selve problemet, men snarere mot å endre opplevelsen av det. Det kan være ved å insistere på å fokusere på det positive i situasjonen eller ved å søke å unngå situasjoner hvor man blir konfrontert med bestemte problemer. Endelig kan den emosjonelt fokuserte mestringen komme til uttrykk ved at individet skaper distanse til situasjonen jeg orker ikke å ta problemet opp nå, så jeg kjører en tur. Kanskje kan avstanden føre til at individet får kontroll over situasjonen og senere kan benytte seg av en problemfokusert mestring. Det er avgjørende å forstå at det ikke er tale om en vektlegging av de to typene mestringsstrategi, hvor den ene er bedre enn den andre. Det handler snarere om å kjenne seg selv og sine omgivelser så godt at man kan føle hvilken strategi som vil være mest egnet til å mestre den stressfaktoren man står overfor i øyeblikket. Å mestre en situasjon betyr å klare å holde den ut i øyeblikket. Det er ikke underforstått at den valgte strategien også vil virke på lang sikt. Mestring er ikke en individuell prosess løsrevet fra aktører omkring individet. Tvert imot viser undersøkelser at omfang og hyppighet samt tidspunkt for den støtten som ytes, har avgjørende betydning for hvordan individet kan mestre situasjonen sin. 10

11 Meningsdannelse De amerikanske sosiologene Corbin og Strauss utviklet en teori om hvordan mennesker lærer å leve med kronisk sykdom. De viser hvordan personer som får en kronisk diagnose, må skape et helt nytt livsperspektiv og et nytt bilde av seg selv. De påpeker at det er et arbeid å reparere bruddet som oppstår på individets levde og forventede livshistorie. Dette arbeidet har til formål å nå frem til igjen å kunne oppleve å ha kontroll over tilværelsen og oppleve den som meningsfull. Corbin og Strauss fokuserer på de ikke-medisinske konsekvensene av å få en kronisk diagnose. De beskriver hvordan opplevelses- og meningsaspekter påvirker sosiale relasjoner og praktiske forhold som både er atskilt fra sykdommen og samtidig er en del av den. De beskriver inngående et arbeid som både består i å mestre hverdagens små og store utfordringer og i å skape mening i livet tross sykdommen. Det å leve med diagnosen forutsetter aksept av situasjonen. Aksepten kan komme til uttrykk ved at man formulerer seg ikke-devaluerende om sin egen sosiale identitet og tillegger aktiviteter som er mulige, særlig verdi. Aksept skjer ikke hos den enkelte i en isolert prosess, men er i høy grad avhengig av hvordan den enkeltes nettverk reagerer. Aksept og verdiomskrivning utvikles i et gjensidig forhold mellom den funksjonshemmede og dennes nære relasjoner. Aksept beskrives i litteraturen som noe som enten er knyttet til resignasjon eller til en endret måte å forholde seg til eller reagere på etter at forandringen er skjedd. Hvis resignasjon er koplet til å gi opp og å være passiv, er det ved en endret måte å forholde seg på lagt vekt på at aksepten fører til nye handlingsmuligheter. Den svenske sosiologen Carin Fredriksson skriver i denne sammenhengen: Å akseptere skal forstås som revurdering og bevisstgjøring som har betydning for handlinger i hverdagen. (Fredriksson, 2001, s. 29) I denne forbindelse er det verdt å legge merke til at den svenske forskeren i rehabilitering, Ann-Christine Gullaksen, gjennom intervjuer med mennesker med kroniske lidelser har erfart at aksept for mange likestilles med å ha forsonet seg med sin funksjonshemning. Hun bruker begrepet erkjenne om en fase som kommer før aksepten. I dette ligger å ha erkjennelsen av at det er ting man ikke kan uten å ha avfunnet seg med situasjonen (Gullaksen, 1998). 11

12 Vi har ovenfor redegjort for noen teoretisk funderte begreper som dreier seg om hvordan mennesker skaper mening og balanse i livet. Nå skal vi se nærmere på hvordan de døvblindblitte informantene i dette prosjektet forteller om hvordan de reagerte på å få en diagnose som også innebærer et progredierende synstap. Vi vil fokusere på hva som hadde betydning for om de fant mening i situasjonen de var i og utviklet en identitet som kunne omfatte diagnosen. 12

13 Erfaringer med å ha hørsels- og synsproblemer uten å kjenne diagnosen Mange informanter forteller om hvordan de som barn følte at det var noe galt og om hvordan deres følelse fikk konsekvenser for dem selv og deres relasjoner til omverdenen. Petter som er 33 år og har et middels hørsels- og synstap, forteller: De første problemene jeg kan huske med synet mitt, var allerede som barn når vi skulle ha det moro nyttårsaften. Da kunne jeg ikke være med de andre når de gikk ut for å ringe på folks dørklokker. Så skulle man jo skynde seg vekk, men det kunne jeg ikke fordi jeg var nattblind. Det tenkte jeg ikke over den gangen. Borghild som er 54 år og har et alvorlig hørsels- og synstap, kan på samme måte fortelle om hvordan hun som barn undret seg: Jeg har jo heller aldri forstått hvorfor jeg ikke kunne gripe ballene i dødball, håndball og lignende. Jeg har jo skinnlegger som en fotballspiller fordi jeg alltid har gått på alt mulig. Jeg er alltid blitt kalt for klossete på skolen... Ja, jeg har slått meg mye i tidens løp. Både Borghild og Petter opplevde å være annerledes uten å kunne forstå hvorfor. Mange andre har lignende historier om hvordan de opplevde å bli betegnet som sære eller klossete, og hvordan barndommen har vært preget av problemer med å bli mobbet, føle seg utenfor og selv trekke seg ut. Å ha hørsels- og synstap har for mange gitt problemer med å skape og å opprettholde gode sosiale kontakter i skoletiden. Det forteller Mads om. Han er 35 år, døv og med en alvorlig synsnedsettelse, gikk som barn på internatskole for døve. Det husker han slik: Jeg fikk svært lite hjelp. De visste ikke hvordan de skulle kommunisere med meg. De brukte store tegn, mens de burde brukt små. Noen av dem var gode... mange visste at jeg så dårlig, men de var usikre. Vi var ikke så gode venner. De visste at jeg så dårlig, men likevel klarte jeg ikke å oppfatte. Vi pratet veldig lite Jo, de pratet nok litt med meg. Det henger kanskje sammen med at de ikke visste hvordan de skulle kommunisere med meg. Det var dårlig lys og avstand. Jeg fikk psykiske problemer... Jeg var så sjenert og fikk svært lite oppmerksomhet. Og min mor og far bodde langt unna. Lone som er 48 år og døv med et middels synstap, forteller om hvordan hun selv trakk seg bort fra kameratene fordi hun ikke kunne følge med dem ut om kvelden: 13

14 Jeg var ute sammen med andre, men følte at det var en del ting jeg ikke kunne være med på. Automatisk ble det til at jeg ble hjemme på internatet. Jeg var ikke mye ute når det ble mørkt. Jeg visste ikke hvorfor. Det ble automatisk til at jeg var mye inne, mens de andre var ute. Jeg synes jeg har mistet mye av min ungdomstid. Lise, som er 48 år og har et middels hørsels- og synstap, forteller at hun gikk ut om kvelden, men når hun tenker etter, tok hun faktisk alltid sine forholdsregler: Jeg begynte å få problemer med mørket. Jeg gikk jo ut likevel, men helst på kjente steder... Når jeg gikk kveldstur, var det alltid sammen med noen. Jeg behøvde ikke holde i noen. Jeg gikk helt vanlig. Lise beskriver slik hvordan hun fra hun var liten brukte kompenserende metoder uten egentlig å være bevisst på det. Hun tilpasset seg det dårlige synet ved å sørge for å gå på kjente steder eller sammen med andre og kunne på den måten følge kameratene sine. Marie som er 48 år og døv med et alvorlig synstap, husker hvordan det var å bli mobbet, men etter et skoleskifte fikk hun også erfaring med hvordan kamerater som hadde samme problem, ga mulighet for å utveksle erfaringer og forstå bedre hva som egentlig var galt. De andre kameratene mobbet meg. Du har innskrenket synsfelt, du kan bare se rett frem... Jeg var faktisk ikke klar over det selv. Men så var det en gutt i klassen vår. Jeg kunne se at vi hadde de samme problemene og at de andre ikke hadde det. Da jeg så flyttet til en annen døveskole, var det flere som hadde det, Usher. På den måten kunne vi utveksle erfaringer, og der lærte jeg hva Usher var. Så det er faktisk kameratene som hjalp meg. Jo, jo, min mor fortalte, men ikke nok. Det var vanskelig for henne å forklare det. Marie beskriver hvilken betydning det fikk for henne å møte andre mennesker med samme erfaringer og problemer som henne selv, og hvordan noe av det som hittil hadde vært uforståelig, fikk en forklaring. 14

15 Manglende begripelighet De fortellingene vi hører er ganske typiske. Jo eldre den intervjuede døvblindblitte er, jo mer sannsynlig er det at vi hører en fortelling om at han eller hun selv følte at noe var galt, men ikke søkte etter eller fikk innsikt i årsaken. Antonovsky antar at begripelighet, det å kunne forstå seg selv og verden omkring seg som meningsfull og sammenhengende, er en meget avgjørende forutsetning for å kunne handle hensiktsmessig i forhold til egne behov og ønsker. Det Marie forteller om er nettopp den manglende begripeligheten. Hun og de andre kan ikke forstå hvorfor de ikke kan gjøre som andre. For flere blir konsekvensen at de får et dårlig selvbilde og trekker seg vekk fra sosiale relasjoner med kamerater. Dette skjer særlig i ungdomsårene da erfaringer med å etablere sosiale relasjoner står svært sentralt. Anna som er 50 år og med et middels hørsels- og synstap, tilhører en søskenflokk der flere har Usher syndrom. Hennes historie er litt annerledes: Jeg kan huske at vi var ute og lekte gjemsel. Det var mørkt og jeg så ingenting. Helt siden jeg var 7 år, har jeg gått med denne tilstanden... Når vi skulle ut å gå, var vi avhengige av hverandre. Vi prøvde alltid å være to. Så kunne vi holde hverandre i hånden og hjelpe hverandre, støtte hverandre i mørket. Vi trodde at det skulle være slik. Vi følte oss veldig normale. Slik hadde vi det mens andre ikke nødvendigvis behøvde å ha det som oss. Folk er forskjellige... For Anna og hennes søsken opplevdes det å ikke kunne se i mørket som helt normalt, fordi de andre rundt dem hadde det på samme måten. Hun fikk først høreapparater da hun kom i 7. klasse på døveskolen. Annas fortelling viser hvor viktig omgivelsenes forståelse av ens funksjonshemning er. Hun opplevde å være som alle andre og fikk derfor ikke problemer med at hun følte seg mindreverdig. Det samme kan Monica, som er 43 år og døv med en alvorlig synsnedsettelse, fortelle om, ikke fordi det var andre med Usher syndrom omkring henne, men fordi hennes mor viste respekt for henne lenge før det var kjent at hun hadde et synstap. Jeg husker det som det var i går da jeg var tre år gammel. Jeg satt ute på benken, og det var mørkt. Jeg satt og ventet. Mor, som sto i lyset fra utelampen, forventet at jeg ville reise meg og gå, men jeg ble bare sittende, for når jeg satt der, følte jeg meg trygg og sikker. Mor ropte på meg, og ville at jeg skulle komme bort til henne. Men det føltes vanskelig der i mørket. Til slutt kom mor bort til meg, og så gikk vi sammen derfra. 15

16 Hadde Monicas mor skjelt henne ut, krevd at hun kom når det ble ropt, sagt at hun var klossete osv., ville historien om hvordan hun opplevde å ha en funksjonshemning vært ganske annerledes. Når man føler at noe er galt Alle informantene har følt at noe var galt før de fikk diagnosen. Konsekvensene for dem har vært forskjellige. Mange, særlig eldre, har opplevd å føle seg klossete og utenfor i sosiale sammenhenger. Det har vært uforståelig for dem at de ikke kunne gjøre som andre. Det har for noen betydd at de ga opp å delta i sosiale sammenhenger og derfor ikke fikk erfaringer med sosiale fellesskap. Enkelte kan fortelle om hvordan de tross det uforståelige klarte å handle på en måte som gjorde det mulig å være en del av det sosiale livet. Det gjelder 3-årige Monica som sitter og venter på mor og unge Lise som følger med kameratene ut og bare tar noen enkle forholdsregler. Noen av de intervjuede døvblindblitte har siden funnet ut at foreldrene kjente til diagnosen lenge før de selv og opplever det som et stort svik. Det skal vi nå høre mer om. Et sjokk Ikke overraskende beskriver flertallet av dem som først fikk sine diagnoser som unge eller voksne, at de ble svært sjokkerte. Mange opplevde å føle seg helt alene i verden med et avgrunnsdypt tap å forholde seg til. Lone forteller at hun fikk sin diagnose som 30- åring i forbindelse med et besøk hos øyelegen da hun skulle ha lesebriller. Det var helt fryktelig. Jeg fikk ingen støtte. Det var fryktelig, og midt i byen... Jeg ventet på bussen, det var dårlig vær og jeg var helt alene. Jeg kom hjem helt alene, og jeg syntes det var fryktelig. Det var grusomt. Lone forteller videre at hun siden fant ut at moren fikk vite diagnosen da Lone var 18 år, men uten å fortelle henne om den. Det har vært - og er - et stort arbeid å komme videre. Lone forteller om den første tiden etter diagnosen: Jeg opplever at det kan være helt sort og deprimerende, det er sant. Jeg opplever å sitte uten lyst til å gjøre noe som helst. Helt alene sitter jeg her i leiligheten. Jeg kan se hvordan situasjonen er, men har ikke krefter. Jeg må bare kjempe meg gjennom situasjonen. Slike situasjoner har det vært mange av. Anna hadde lenge selv lett etter informasjon om hva som kunne være galt. Som 33-åring 16

17 kontaktet hun legen i den nærmeste småbyen, fordi hennes mørkesyn var så dårlig at hun hadde problemer med å se om dagen i gråvær. Det førte ikke til noen avklaring. Den kom 9 år senere, da Anna oppsøkte en annen lege som sendte henne videre til spesialist. Denne kunne fortelle henne at hun hadde Usher syndrom type 2. Jeg forsto ikke hva slags sykdom det var, hva den betydde. Men så fortalte legen meg hvordan den utviklet seg med stadig dårligere syn, spesielt i mørke. Man blir nattblind, får dårlig sidesyn, og det har med hørselen å gjøre. Da legen fortalte at jeg var i ferd med å bli nattblind, fikk jeg et sjokk. Det gikk veldig hardt inn på meg. Det klarer jeg ikke å leve med..! Jeg fikk et sjokk. Jeg hadde vanskelig for å tro det. Kan man virkelig leve med det? Hvorfor skulle det ramme meg? Jeg har satt spørsmålstegn ved om noe slikt kunne hende meg. Jeg tenkte på alle årene som var gått tapt og all den uvissheten jeg hadde gått i. Hva er dette for noe? Hvis jeg hadde funnet ut av hva jeg feilte den gangen, så er det klart at jeg hadde gjort mye mer med livet mitt. Men nå er synet blitt så dårlig. Jeg har mistet lysten til alt. Når Anna forteller dette, er det 7 år siden hun har fått diagnosen. Hun gir uttrykk for at det fortsatt er et arbeid å skape mening i at nettopp hun skulle rammes av et hørsels- og synstap, og i tillegg skulle rekke å bli 43 år før hun fikk avklart hva som var galt. Anna gir uttrykk for at hun ville ha valgt å gjøre noen ting annerledes hvis hun på et tidligere tidspunkt hadde visst at hun hadde Usher syndrom type 2. For henne har det betydd tap ikke å kjenne diagnosen: Jeg mener det kunne vært oppdaget tidligere, og jeg kunne fått hjelp tidligere. Det er trist å tenke på. Legen kunne jo ha henvist meg til en spesialist tidligere. Det er jo derfor vi har dette systemet. Hele min ungdom er gått tapt. All den mobbingen, og lærerne som ikke forsto. Det var fælt! Av og til tenker jeg på at jeg skulle ha skrevet et brev til kommunen og fortalt om situasjonen min, hvordan jeg har mistet mine barndoms- og ungdomsår. De kunne betale en tur verden rundt for meg så jeg kunne bruke den siste rest av syn til å lære noe, få flere inntrykk og opplevelser. De skylder meg noe. Jeg kunne få erstatning. Anna har ikke handlet i forhold til den bitterheten hun føler, kanskje fordi det likevel har lykkes henne å komme videre fra den første tidens opplevelser av totalt tap av mening. Hun forteller hvordan hun først ga opp, men deretter besluttet å kjempe for å få et godt liv: 17

18 For det første gikk det to dager. Så begynte jeg å tenke og se ut gjennom vinduet, tenkte og begynte å bruke fornuften. Jeg tenkte at selv om det er dårlig med synet og hørselen, så må livet gå videre. Og litt senere kom jeg til å tenke på hjelpemiddelsentralen, og så på hjelpemidler. Jeg prøvde noen av dem, og da så jeg litt mer lyst på det... Etter flere besøk på hjelpemiddelsentralen fikk jeg samlet meg. Så hjalp legen meg med å komme til psykolog. Det hjalp meg til å se litt lysere på situasjonen, i hvert fall i den første tiden. Men egentlig er det det at jeg har arbeidet med meg selv hele tiden, som har hjulpet meg. Det er egentlig bare meg selv som kan gjøre noe. Slik har det alltid vært. Å akseptere sin funksjonshemning kan være en livslang prosess Annas fortelling rommer forskjellige mestringsstrategier. Først beskriver hun opplevelsen av et mestringstap som ikke kan bearbeides så det forsvinner en gang for alle. For Anna og andre med en progredierende funksjonshemning er det en livslang prosess å forstå og akseptere å leve med den. Når det første sjokket er over, forteller Anna hvordan hun blir oppmerksom på hjelpemidler og psykolog og dermed foretar problemorientert mestring. Hun gir ikke opp, men arbeider målrettet med å skape ny mening og finne måter å kompensere for funksjonshemningen. Der Anna forteller at det var smertelig ikke å få innsikt i sin funksjonshemning mens hun var yngre, forteller Line som i dag er 35 år og døv, hvor sjokkerende det var for henne å få diagnosen som 16-åring. Konteksten hun fikk informasjonen i på døveskole, av en tilfeldig ansatt, langt fra sine foreldre og uten noen form for forberedelse gjorde sitt til at situasjonen ble helt uutholdelig for Line: Jeg fikk vite at jeg hadde Usher da jeg var 16 år. Mine foreldre fortalte meg det ikke. Det var en fra boavdelingen som fortalte meg det. Han fortalte at jeg hadde Usher. Jeg ble sjokkert. Mange som arbeider der ble sinte på ham fordi han hadde fortalt meg det. Jeg husker ikke nøyaktig hva som skjedde. Jeg husker godt at jeg traff ham på internatet. Jeg var sjokkert og jeg gråt veldig mye... Jeg fikk en kraftig reaksjon... De andre var ikke forberedt. Jeg fikk noe krisehjelp for de var ikke forberedt. De ble sjokkert... Så fikk jeg en samtale med psykolog. Det var veldig alvorlig, og det var veldig trist, og jeg var i sjokk. Intervjueren spør videre Line om hvorfor hun ble så sjokkert. Hva var det den ansatte fortalte? Han sa ikke så mye. Han fortalte om syn og lys. Jeg husker ikke så mye. Videre spør intervjueren om Lines foreldre visste at hun hadde Usher syndrom. 18

19 Ja, mine foreldre visste det, men de ville ikke fortelle meg det. De var redde for å såre meg. Jeg husker godt da jeg var liten og skulle få undersøkt øynene mine. Jeg husker det veldig godt. Jeg visste ikke at jeg så dårlig. Mine foreldre gråt mye, men de fortalte meg ingenting. Det at foreldrene visste om diagnosen og reagerte på det de visste uten å fortelle Line om det, kan ytterligere ha bidradd til at hun følte seg alene med sin nye viten. Hun forstår foreldrenes forsøk på å ta hensyn, men opplevde likevel at de sviktet henne. Foreldrenes handlinger har stor betydning Det gjelder for de fleste informantene over 30 år at foreldrene ikke fortalte dem om diagnosen selv om foreldrene deres visste om den. Informantene under 30 år forteller derimot at foreldrene deres fra tidlig alder har tatt hånd om deres funksjonshemning og latt dem vokse opp med bevisstheten om at noe var galt. Slik kom diagnosen ikke som lyn fra klar himmel. Tonje, som er 17 år og døv med et middels synstap, forteller: Jeg og foreldrene mine merket synsproblemer da jeg var 7-8 år gammel. Så tok de meg med til øyelegen. Det er flere i min familie som er døvblinde. Mor har fått mye informasjon om Usher som hun så har fortalt meg. Tonjes fortelling inneholder tre viktige informasjoner om hva som har betydning for at diagnosen på en progredierende funksjonshemning kan bli et livsvilkår man lever med, og ikke bare en uforståelig, urimelig og urettferdig hendelse. Tonje får diagnosen som barn. Hun har ennå ikke skapt en biografi om seg selv, så det er ikke noen fremtidsutsikter som blir slått i stykker. Tonje er i en trygg situasjon sammen med sin mor da hun får diagnosen. Det er en som kjenner og er glad i henne, en som hun kan dele sine tanker med. Tonje kjenner også andre som har diagnosen. Hun har sett mennesker med et hørsels- og synstap i barndommen, og har derfor erfart at det er mulig å leve med det. Uklar beskjed og lang erkjennelsesprosess Vi har allerede hørt om hvor tilfeldig både Lone, som egentlig bare kom til øyelege for å få lesebriller, og Line, som snakket med en ansatt på døveskolen, opplevde å få diagnosen. Vi har også hørt om Anna som selv oppsøkte leger uten å kunne få svar på hvorfor hun hadde problemer. De tre informantenes historier er karakteristiske. Jens, som i dag er 46 år og døv med et meget alvorlig synstap, forteller om en svært lang erkjennelsesprosess. Denne var preget av både mangel på informasjon om hvilken diagnose han har og om hva den innebærer: 19

20 Da jeg var 7 år gammel, oppdaget man at jeg så dårlig, men man visste ikke nøyaktig hvilken øyesykdom det var. Da jeg var 19, fikk jeg vite at jeg hadde RP, men da ble jeg ikke lei meg for jeg visste ikke hva det var. Først da jeg var 27 år, fikk jeg vite at det var en alvorlig øyesykdom. Da ble jeg forferdelig lei meg og sjokkert... Jeg hadde allerede på det tidspunktet følt at RP betydde noe svært alvorlig. Jeg leste en artikkel i en avis om hva RP innebærer. Jens forteller at det aldri har vært en lege som har fortalt ham hva det innebærer å ha Usher syndrom. Da han hadde lest artikkelen, fant han frem brevet med sin diagnose, så at det var RP og rev det i stykker. Det var for overveldende. Senere velger han å ta kontakt med en øyelege for å snakke med ham om RP. Men denne legen var ikke sympatisk, han var uvennlig. Han var slett ikke interessert i å fortelle, men jeg hadde krav på en ordentlig undersøkelse og behandling. Ja, jeg stilte krav, men han ville over hodet ikke diskutere det... en veldig usympatisk lege. Da vi var ferdige, fortalte øyelegen til tolken at synet mitt ville bli dårligere. Tolken følte seg ille til mote og fortalte det til meg. 20

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 1/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Teori og metode Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Det kan jo f innes årsaker til problemene det forstår jeg bedre nå Om hovedtrekk,

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid

Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid Tunghørte i overgangsfasen utdanning - arbeid Hvilke mestringsstrategier/mestringsressurser tar tunghørte i bruk når de begynner i jobb? Prosjektleder: Anne Marie Kjeka Anne Marie Kjeka 2015 Materialet

Detaljer

Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN

Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 4/2005 Norsk institutt

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad Nytt svangerskap etter tap av barn Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad www.lub.no www.etbarnforlite.no 3. opplag, 8000. Revidert i 2014. Første gang utgitt av Foreningen

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

«Ja visst ble livet annerledes» Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade

«Ja visst ble livet annerledes» Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade «Ja visst ble livet annerledes» Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerneskade Illustrasjoner av Eldbjørg Ribe Kirsten Sæther (red.) KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Hefter

Detaljer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer Veileder basert på foreldres egne erfaringer Anne-Mette Bredahl 2012 Heftets tittel: Foreldre med synshemning Veileder basert på foreldres egne erfaringer Utgitt: 2012 Utgitt av: Huseby kompetansesenter

Detaljer

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport side 1 Forord Oslo Krisesenter (OK) gjennomførte fra 1999 til 2002 et prosjekt ved navn Brobyggerprosjektet. Hovedmålsettingen til prosjektet var å utvikle metoder

Detaljer