MØTEINNKALLING. Sak 18, 19 og 24 er vedleggene sendt ut tidligere, og medlemmene bes om at disse tas med til møtet. SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Sak 18, 19 og 24 er vedleggene sendt ut tidligere, og medlemmene bes om at disse tas med til møtet. SAKSLISTE"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Sak 18, 19 og 24 er vedleggene sendt ut tidligere, og medlemmene bes om at disse tas med til møtet. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0017/05 05/00391 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0018/05 05/00138 ÅRSMELDING /05 05/00062 REGNSKAP /05 05/ TERTIALRAPPORT /05 02/00751 NASJONAL TRANSPORTPLAN HAVN 0022/05 05/00132 NASJONAL TRANSPORTPLAN /05 04/01018 AVTALER MED TROMS REISELIV AS 0024/05 05/00382 LANGSUNDFORBINDELSEN - KOMMUNEDELPLAN RV 863 NY MAPPE 0025/05 05/00435 VANNLEDNING HANSNES - STAKKVIK 0026/05 02/02112 STEDSUTVIKLINGSPLAN FOR VANNVÅG

2 0027/05 03/00600 VINMONOPOL I BUTIKK 0028/05 04/00084 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 0029/05 05/00252 FULLFØRING AV VANN OG AVLØP NYBORG BOLIGFELT 0030/05 05/00289 UTSKIFTING AV KOMMUNALE BILER 0031/05 05/00383 FAKKEN VINDKRAFTPARK OG LINJENETT 0032/05 05/00387 REFERAT SAKER Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

3 Sak 0017/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00391 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0017/05 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Protokollen fra møtet godkjennes. Saksutredning: Protokollen er sendt ut tidligere og legges med dette fram til godkjenning. Side 3 av 3

4 Sak 0018/05 ÅRSMELDING 2004 Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 05/00138 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0096/05 Formannskapet / Formannskapet 0018/05 Kommunestyret / HSU - HELSE Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar administrasjonens årsmelding for 2004 til etterretning. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0096/05 Behandling: Forslag til vedtak: Saken utsettes. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPETS MØTE : Kontrollutvalget skal behandle årsmeldinga i møte og vedtaket der bli delt ut til formannskapets og kommunestyrets medlemmer. Side 4 av 4

5 Sak 0018/05 ÅRSMELDING 2004 FORORD: Administrasjonen legger med dette fram årsmeldinga for Årsmeldinga gir en kortfattet oversikt over viktige utviklingstrekk i kommunesamfunnet vårt har vært et særdeles aktivt år, med mange positive hendelser. Vi har åpnet Rebbenesøyog omegn landskapsvernområde. Vi har for første gang hatt besøk fra Kongehuset. Vi har åpnet det nye servicekontoret, og det er etablert nye bedrifter og virksomheter i kommunen. Langsundforbindelsen nærmer seg realisering. Befolkningsutviklingen og fødselstallene er imidlertid bekymringsfulle, og dette krever stort fokusi tiden framover. Årsmeldingen kommenterer også den økonomiske situasjonen for Karlsøy kommune. Hansnes, Jan-Hugo Sørensen rådmann Side 5 av 5

6 Sak 0018/05 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Næringsliv 2. Befolkningsutvikling 3. Infrastruktur og kommunikasjoner 4. Boligbygging 5. Markedsføring av kommunen 6. Offentlig Service Kontor 7. Interkommunalt samarbeid 8. Personal 9. Næringskontoret 10. Boligkontoret 11. Økonomiavdelingen 12. Miljø- og landbrukskontoret 13. Byggesaks- og oppmålingskontoret 14. Anleggskontoret 15. Kultur- og oppvekstetaten 16. Helse- og sosialetaten 17. Økonomi 18. Utfordringer de nærmeste årene 1 NÆRINGSLIV Fiskerinæringen Store deler av fiskerinæringen i Karlsøy gjennomgikk konkurse r og omstruktureringer i 2003, og det var knyttet stor spenning til hvordan dette ville utvikle seg framover. I 2004 har GPG Norge A/S videreført den tidligere driften ved anleggene i Vannvåg, Kristoffervalen og Vannavalen. Burøysundbruket er overtatt av nye eiere, Forsølbruket v/ Roy-Arne Pettersen, og driften startet opp igjen høsten Reinøy Sjømat A/S har i 2004 økt aktiviteten ved anlegget i Stakkvik, og selskapet har spennende planer for framtiden. Torsvågbruket A/S, som er en del av konsernet Norfra A/S, har hatt en stabil drift i Dåva-anlegget i Dåfjord står fortsatt uten drift, men det jobbes aktivt med salg av anlegget, og vi forventer at det skjer en avklaring i 1. halvår Blant annet har Karlsøy kommune fått tilbud om å kjøpe Dåva-anlegget, men vi har ikke gått videre med den saken da vi er kjent med at det er private interessenter som ønsker å overta eiendommene. Side 6 av 6

7 Sak 0018/05 Aurora Salmon A/S overtok mesteparten av virksomheten til Dåfjord Laks A/S som gikk konkurs. Aurora Salmon A/S har valgt å satse på kjernevirksomheten, oppdrett av laks, mens de øvrige tjenester som forfabrikk, slakting, notvaskeri, service m.v. kjøpes fra andre. Aurora A/S har fortsatt ganske mange sjølokaliteter i vår kommune, mens dette gir betydelig færre arbeidsplasser enn tidligere. Havfangst A/S, som driver oppdrettsvirksomheten i Dyrsfjord, har drevet stabilt i området siden de på 1990-tallet overtok anlegget etter Dyrsfjord Edelfisk A/S som gikk konkurs. Nofi A/S driver i dag servicestasjonen for oppdrett på Skjæret i Dåfjord. Nofi A/S leier bygning og utstyr hos Aurora Salmon A/S. Nofi A/S er i drøftelser med Karlsøy kommune om et tettere samarbeid i tiden framover. Hansnes Brønnbåtservice A/S, som eide flere brønnbåter som leverte tjenester til oppdrettsnæringen, ble solgt ut av kommunen i Fiskeflåten i Karlsøy har blitt betydelig fornyet de siste årene. Selv om det er få store fartøyer, så har vi fått mange mellomstore og små kystfartøyer som skaper stor aktivitet. Det er særlig positivt at mange unge har anskaffet seg eget fartøy, slik at rekrutteringen til næringen sikres. Det er også positivt at vi har fått mange moderne fartøyer, med gode bekvemmeligheter for fiskerne. Vi opplever også en ny trend ved at flere satser på hurtiggående kystfartøyer. Også i 2004 må vi gi honnør til Vannareid Samdriftskontor A/S, som har medvirket til den offensive satsingen innenfor fiskerinæringen i Karlsøy. Avslutningsvis tar vi med det flotte kaianlegget for fiskeflåten i Torsvåg, som ble åpnet i Dette var et betydelig prosjekt som ble muliggjort med statlig tilskudd og samarbeid mellom fiskerne og kommunen. Dette prosjektet gjør velferds- og arbeidsforholdene for fiskerne på Vestre Vannøy betydelig bedre. Fiskerinæringen i Karlsøy sysse lsetter nå: 157 fiskere i B-manntallet (heltidsfiskere) 72 fiskere i A-manntallet (deltidsfiskere) I tillegg kommer fiskeindustrien, men her har vi ikke fått inn nøkkeltallene da fiskerikontorene er sluttet å føre slik statistikk. Landbruksnæringen Landbruksnæringen i Karlsøy er fortsatt i tilbakegang, men vi opplever også at unge familier satser på næringen. Mange av de som har satset på jordbruk driver dette som kombinasjonsnæring ved at en av partene, eller begge, har et annet yrke i tillegg. Mange landbrukseiendommer i Karlsøy er de siste årene overtatt av nye eiere som driver meget begrenset landbruksvirksomhet, eksempelvis noe potetdyrking, hestehold eller lignende. Side 7 av 7

8 Sak 0018/05 Landbruksnæringen sysselsetter i dag 47 personer, inklusiv deltidsavløsere på gårdsbruk. Videre er 10 personer sysselsatt på deltid med vedhogst. Andre nøkkeltall fra landbruksnæringen: 1059 melkegeiter fordelt på 13 bruk. I tillegg kommer 243 bukker og ungdyr 1082 vinterfora sau fordelt på 18 bruk 6 storfe, men ingen melkekyr 2552 da fulldyrket areal 78 da overfaltedyrket areal 366 da innmarksbeite areal Reiselivsnæringen Karlsøy kommune har fortsatt enorme muligheter til å utvikle reiseliv og turisme. Havfiske, opplevelsesturisme, turer sommer og vinter m.m. gjør Karlsøy kommune attraktiv. Vannøy Sjøcamping er den reiselivsbedriften i Karlsøy som har hatt størst suksess de siste 20 årene. Bedriften har markedsført seg på en god måte både innenlands og utenlands. Grønnsliskaret har hatt flere eierskifter de senere årene, og nye eierer vurderes nå. Skogsfjordvatn Grendehus og Hansnes Kro og Overnatting er de eneste etablissementene på Ringvassøya som tilbyr overnatting. Karlsøy Brygge driver sin aktivitet først og fremst i sommerhalvåret. Ny reiselivsbedrift i Torsvåg er under planlegging, og det forventes oppstart sommeren Troms fylkeskommune har tatt initiativ til å etablere et felles reiselivsselskap for hele fylket. Karlsøy kommune har derfor meldt seg ut av Destinasjon Tromsø A/S, og vi vurderer nå innmeldingen i det nye selskapet Troms Reiseliv A/S. Nye næringsetableringer Kommunens administrative og politiske ledelse har også i 2004 brukt mye av sin arbeidskraft til å arbeide for nye næringsetableringer i kommunen. Vi arbeider med flere større næringsprosjek ter, herunder utflytting av bedrifter fra Tromsø til Karlsøy. I dette arbeidet er etablering av nye industriområder på Åbornes og Glimbukta viktig. Det synes som om de mange fordelene med tiltakssonen nå er blitt mer synlige ovenfor næringslivet i Tromsø. Energiproduksjon og leveringskvalitet Side 8 av 8

9 Sak 0018/05 Troms Kraft har planer om å etablere vindkraftproduksjon på Fakken på Vannøya. Anlegget vil bety at Karlsøy blir netto eksportør av energi. Det er planlagt byggestart i 2006 med ferdigstillelse i Dette betyr at Karlsøy kommune vil kunne få betydelige inntekter fra eiendomsskatt på anlegget fra Samtidig med dtete arbeider Troms Kraft for å forbedre leveringskavliteten av strøm ute i Karlsøy. I dag er Karlsøy, og særlig Vannøya, det område i fyl ket som har dårligst leveringskvalitet på strømforsyningen. Dette er selvsgat et alvorlig problemn for næringslivet og innbyggerne. Troms Kraft bygger nå ny kraftlinje på Vestre Vannøy. Karlsøy kommune har fremmet krav ovenfor Troms Kraft at kraftlinjen ut på Østre Vannøy ut til Kristoffervalen også blir fornyet. I framtiden bør det være et stort potensiale for energiproduksjon i Karlsøy, både vindkraft, bølgekraft og tidevannskraft. 2 BEFOLKNINGSUTVIKLING OG VISJONEN ET LEVENDE ØYRIKE Innbyggertallet i en kommune er det viktigste barometer for den samlede utvikling i området. Befolkningsutviklingen i Karlsøy er fortsatt meget bekymringsfull, og oversikten viser følgende: 1. januar Antall innbyggere Fødselsoverskudd kvartal (foreløpige tall) Nedgangen i folketallet skyldes først og fremst fraflytting, herunder at mye av ungdommen vår ikke kommer tilbake etter avsluttet skolegang/studier. De siste årene har dette blitt forsterket ved at fødselstallene er redusert, slik at vi har et fødselsunderskudd (fødte døde). For vår kommune betyr en nedgang i folketallet følgende: Reduksjon i statlig rammetilskudd Reduksjon i skatteinntekter Reduksjon i andre inntekter (brukerbetalinger, kommunale avgifter og lignende) Dårligere søkning til barnehager og skoler Vanskeligere å opprettholde et desentralisert tilbud innenfor mange områder Side 9 av 9

10 Sak 0018/05 Mindre boligbygging Tiltak for å snu denne utviklingen er fundamentalt viktig for å opprettholde Karlsøy kommune som et Levende øyrike. Kommunaldepartementet og Kommunenes Sentralforbund startet i begynnelsen av 2004 Kommunestrukturprosjektet, hvor målet var å vurdere den framtidige kommunestrukur i landet. Karlsøy kommunestyre har behandlet spørsmålet flere ganger, og konkludert med følgende: Karlsøy kommune bør bestå som egen kommune Karlsøy kommune skal delta i et tettere interkommunalt samarbeid med nabokommunene Karlsøy kommune ønsker regiontilhørighet nordover når fylkeskommunene erstattes av regioner 3 INFRASTRUKTUR OG KOMMUNIKASJONER Forbedring av kommunikasjonene og gode infrastrukturer er fortsatt de viktigste elementene for å få nye næringsetableringe rog boligbygging. I 2004 har det blant annet vært jobbet med følgende prosjekter innenfor infrastruktur - og kommunikasjonsområdet: RV 863 Langsundforbindelsen Vannøy- og Karlsøyforbindelsene Opprustning og asfaltering av fylkesveiene Utvidet seilingstid og frekvens på ferjesambandene Ny fiskerihavn i Vannvåg Forbedring av mobildekningen Overtakelse av linkstasjonen på Rebbenesøy (Stompedalstuva) og overtakelse av høyspentanleggene til linkstasjonene på Rebbenesøy og Vannøy (Kvalkjeften) Leveringskvalitet strømforsyning Vannøya Fylkesveien fra Dåfjordeidet og fram mot Skogsfjordvatnet ble rustet opp og asfaltert i Statens Vegvesen har bekreftet at veien videre fram til Mikkelvik blir asfaltert i løpet av sommeren/høsten Samtidig har distriktsvegsjefen orientert kommunen om at opprustningen og asfalteringen av fylkesveien fra Dåfjordeidet til Mikkelvik blir 7 millioner kroner rimeligere enn budsjettert. Karlsøy kommune har ovenfor Troms fylkeskommune og Statens Vegvesen bedt om at disse midlene blir benyttet til asfaltering av andre fylkesveier i Karlsøy, og at veien fra Reinskard ferjeleie og videre gjennom Stakkvik blir asfaltert i Planleggingen av den nye fiskerihavnen i Vannvåg er nå godt i gang, og Kystverket har bevilget midler til modelltank-forsøk. Kommunen på sin side har forberedt seg ved at det er Side 10 av 10

11 Sak 0018/05 utarbeidet reguleringsplan for havna, samtidig som vi erverver Kvalshaugsberg steinuttak som blant annet vil kunne levere de steinmasser vi har behiv for når utbyggingen kommer i gang. I 2004 har kommunen brukt mye penger, tid og krefter på de store prosjektene Langsund-, Vannøy- og Karlsølyforbindelsene. Vi har fått utarbeidet mulighetsstudier av disse prosjektene, og dette arbeidet er utført av Sjurelv Konsultasjon, Tromsø. Videre har 2004 vært et hektisk år for Langsundforbindelsen A/S og Statens Vegvesen sin prosjektgruppe for RV 863 Langsundforbindelsen. I begynnelsen av 2003 inngikk Karlsøy kommune avtale med Statens Vegvesen om utarbeidelse av kommunedelplan for dette prosjektet. Planleggingskostnadene er beregnet til 4,5 millioner kroner, og kommunen skal dekke en tredjedel av dette. I prosjektgruppa sitter det representanter for ulike fagavdelinger i Statens Vegvesen, styrelederen i Langsundforbindelsen A/S og ingeniør Vidar Haug og rådmann Jan-Hugo Sørensen fra Karlsøy kommune. I 2004 har det skjedd viktige avklaringer med hensyn til grunnundersøkelser, trasealternativer og kostnadsberegninger. Videre har fylkestinget i Troms i april 2005 prioritert prosjektet, og sluttet seg til spleiselaget som Karsløy kommune har foreslått. Karlsøy kommunestyre/formannskap har foreslått kommunalt tilskudd med 30 millioner kroner til prosjektet, forutsatt byggestart i Kommunedelplanen legges ut til ettersyn i begynnelsen av mai måned 2005, og skal sluttbehandles av kommunestyret høsten Det gjenstår nå kun 2 trasealternativer, Hansnes Reinskard og Lanes Rakkenes. Statens Vegvesen har informert Karlsøy kommune om at de ikke vil bruke sin innsigelsesrett i forhold til det trasevalg som kommunestyret velger. Når det gjelder utvidet seilingstid og frekvens på ferjesambandene, så synes det vanskelig å få gjennomslag for dette hos fylkeskommunen og staten. Det er fortsatt et betydelig problem for næringslivet i Karlsøy, innbyggerne og til reisende at ferjene ligger flere timer i stillstand midt på dagen og at ferjesambandene stenger tidlig lørdag-ettermiddag. Her må kommunen fortsette arbeidet for å få gjennomslag for våre krav. Paradoksalt synes det å være enklere å få statlige og fylkeskommunale bevilgninger til nye turistferjesamband i sommersesongen enn fornuftige kommunikasjoner til næringslivet og befolkningen ute på øyene i Karlsøy som ikke har noen omkjøringsmuligheter. 4 BOLIGBYGGING Boligbyggingen de siste årene har tatt seg noe opp, etter en periode med liten aktivitet. I 2004 er det bygd nye boliger først og fremst på Hansnes, Gamnes og Vannahamre. Salg av tomter i kommunale boligfelt for kr 1,-, som er en kampanje begrenset fram til , vil forhåpentligvis være med på å gi fart i boligbyggingen og tilflyttingen til kommunen. Kommunen har nå etablert boligfelt på Vannareid, Vannvåg, Kristoffervalen, Stakkvik, Hansnes (Kardemomme, Slettmobakken og Nyborg) og Gamnes. Side 11 av 11

12 Sak 0018/05 Boligfeltet i Kristoffervalen ferdigstilles i MARKEDSFØRING AV KOMMUNEN Karlsøy kommune gjennomførte i 2004 en aktiv markedsføring med annonser i riksdekkende aviser. Markedsføringen var rettet inn mot privatpersoner og næringsliv, og ble fulgt opp med brosjyren Fete fordeler. Kommunestyret vedtok at man i 2004 og 2005 skal selge tomter i kommunale boligfelt for kr 1,-. Kommunen har i 2004 gitt til sammen 12 tilsagn om slike tomter, fordelt på følgende boligfelt: Gamnes Slettmobakken, Hansnes Nyborg, Hansnes Stakkvik Vannareid Kristoffervalen SUM Vi har også gitt 7 tilsagn hittil i 2005, pr Tilsagnene forutsetter byggestart innen 9 måneder, dog seinest Foreløpig er ingen av disse tomtene påbegynt, men vi forventer oppstart på flere byggeprosjekter våren/sommeren Disse markedsføringstiltakene ble gjennomført samtidig med at HKH Kronprins Haakon Magnus åpnet Rebbenesøy og omegn landskapsvernområde 17. juni 2004, og kommunen fikk derfor en del ekstra oppmerksomhet via media. Samtidig med dette har Kommunaldepartementet, i samarebid med kommunene og fylkeskommunene i tiltakssonen, kjørt i gang en større landsomfattende markedsføringskampanje for tiltakssonen. 6 OFFENTLIG SERVICEKONTOR Nytt administrasjonsbygg på Hansnes Karlsøy kommune åpnet sitt nye Offentlige Service Kontor (OSK) i desember Det nye bygget inneholder alle kommunale kontorer og tjenester, i tillegg til tannklinikken, politiet, trygdekontoret, ligningskontoret, kirkelige kontorer, legetjenesten, fysioterapi og A- etat (Tromsprodukt A/S). Leietakerne er med på å betale om lag en tredjedel av utgiftene til bygget. Side 12 av 12

13 Sak 0018/05 Folkebiblioteket, som har høy kvalitet, er nå blitt mye mer tilgjengelig for publikum. Både brukerne og de ansatte er meget fornøyde med bygget, og vi er faktisk en av de få kommuner i landet som har etablert et Offentlig Service Kontor hvor alle offentlige etater og helsetjenester er samlokalisert. Karlsøy kommune har brukt Norconsult A/S som prosjektleder på OSK-bygget, mens den lokale byggeledelse har vært ut ført av ing. Torgeir Bøe på anleggskontoret. Denne byggeledelsen har vært utført på en meget god måte av vårt eget mannskap, og vi har vunnet erfaringer og tjent penger på dette. Servicekontoret hadde i 2004 sitt tredje driftsår, og har etter hvert tatt rollen som kommunens ansikt utad. Publikum bruker nå i stor grad servicekontoret for å komme i kontakt med kommunen. Målsetting / oppgaver: Det overordnede målet med oppretting av servicekontoret var: God service til innbyggere, næringsliv og andre God service internt til etater, avdelinger, skoler, barnehager m.v. De konkrete mål og arbeidsoppgaver har siden oppstarten vært: 1. Felles post- og epostmottak 2. Felles arkiv 3. Scanning av inngående post 4. Nytt og moderne telefonanlegg 5. Felles telefonmottak for alle kontorer, skoler, barnehager, institusjoner m.v. 6. God opplæring og service på dataområdet via IKT -konsulenten 7. Nyetablerere i Karlsøy gis god og samordnet service via boligsekretæren og næringskonsulenten 8. Kundemottak i moderne lokaler med lett adkomst og parkering, herunder adkomstmuligheter for rullestolbrukere og andre funksjonshemmede 9. Administrering møterom og møteromsutstyr 10. Ansvar for politiske møter i kommunestyre, formannskap, hovedutvalg m.v. Med disse målene skulle servicekontoret være en innarbeidings fase mot Offentlig Service Kontor (OSK) i det nye administrasjonsbygget. Rådmannskontoret med rådmann og kontorsjef, samt personalkonsulent har også i praksis fungert som en del av servicekontoret. Kontorsjefen fungerer som leder av servicekontoret. Personale: Servicekontoret har i 2004 hatt følgende bemanning: Serviceleder/kontorsjef 100% stilling Boligsekretær 100% stilling IKT-konsulent 100% stilling Plan- og næringskonsulent 100% stilling Personalkonsulent 100% stilling Seniorkonsulent 20% stilling ekstra innleid 2. halvår Servicemedarbeidere: 100% stilling 80% stilling Side 13 av 13

14 Sak 0018/05 50% stilling 20 % stilling samt en 50% stilling som står ubesatt Til sammen 7,7 stillingshjemler bemannet av i alt 10 personer. Men da inngår flere spesialfunksjoner i sentraladministrasjonen. Den flyttet vi inn i nytt bygg og vi fikk dermed ei anna bemanning. Dette vil bli omtalt i neste årsmelding. Økonomi / budsjettavvik: Servicekontoret er utskilt som eget ansvarsområde i Kostra, dvs. adskilt fra administrasjonen for øvrig. Dette kan bli et kunstig skille, ikke minst fordi kontoret med alle funksjonene nevnt ovenfor fordeler seg over tre ansvarsområder i Kostra: Servicekontor, Administrasjon og Næring. Dette forh oldet kan slå negativt ut på enkelte regnskapsposter i Kostra. Arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøet må sies å være godt. Men det kan til tider bære preg av den usunne stressfaktoren som kommer med en konstant følelse av ikke å komme à jour og av at arbeidet ikke blir utført tilfredsstillende nok. Dermed kan også publikum til tider føle at de ikke blir godt nok ivaretatt. Internt løses dette daglig med en god og hjelpsom tone mellom kollegene. Vi flyttet i desember inn i nytt Offentlig Servicekontor og vi ser fram til et større og inkluderende OSK i det nye administrasjonsbygget. Vannvåg forretningssenter Karlsøy kommune overtok forretningsbygget i Vannvåg i Vi har tidligere i 2003 etablert Lyd-/bilde-studio og møterom i bygget. Kommunestyret ga i desember 2004 endelig klarsignal til etablering av helsesenter i bygget. Det forventes at helsesentret åpnes i juni Teknisk uteseksjon og lager er allerede etablert i bygget. Videre åpnet kommunen et kommunalt utekontor i bygget i april 2005, og dette benyttes av ordfører (fast kontordag hver ferdag) og administrasjonen ved behov. Hittil er det bare etablert leieavtale med frisørforretningen, men vi jobber nå med etablering av kafe i byggets 2. etasje. 7 INTERKOMMUNALT SAMARBEID Karlsøy kommune deltar i Regionrådet for Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Videre har vi flere interkommunale samarbeidsprosjekter med Tromsø kommune: Skolen på Rebbenesøy Skolen på Reinøy Renovasjon Brann og feiing Side 14 av 14

15 Sak 0018/05 Helstjenester Karlsøy kommunes miljø- og landbrukskontor yter landbrukstjenester til Søndre Reinøy. Det er særlig brann - og feieavtalen som kostnadsmessig koster mye for Karlsøy kommune. Vi holder derfor på med å oppgradere ansatte innenfor anleggskontoret, slik at vi i tiden framover kan trappe ned denne samarbeidsavtalen med Tromsø. 8 PERSONAL Målsetting: Personalkontoret skal bistå etatene, ansatte, politikere og publikum for øvrig i saker som gjelder lønn- og personal. Ressurser: 100% stilling personalkonsulent Personalkonsulentstillinger er tillagt rådmannens stab. Regnskap: Personalkontoret har ikke eget budsjett. Budsjettet ligger under administrasjonsavdelingen. Arbeidsoppgaver: Personalkontoret har saksbehandling/sekretærfunksjon for flg. utvalg: Administrasjonsutvalget - avholdt 1 møter. Behandlet 5 saker. Ansettelsesutvalget avholdt 18 møter. Behandlet 37 saker. Forhandlingsutvalget gjennomført 12 forhandlinger. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) avholdt 3 møter. Behandlet 11 saker. Attføringsutvalget (ATU) avholdt 4 møter. Behandlet 15 saker. Saksbehandlingen for ATU er tillagt en saksbehandler på lønningskontoret, i samarbeid med personalkonsulenten. Fra er arbeidsgiveransvaret for renholdspersonalet tillagt personalkonsulenten. Inkluderende Arbeidsliv (IA) Karlsøy kommune har inngått avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA) fra Dette innebærer at arbeidsgiver, trygdeetatens arbeidslivstjeneste og arbeidstakerne har inngått avtale om samarbeid for å få ned sykefraværet, øke pensjoneringsalderen og få flere funksjonshemmede i arbeid. Arbeidsmiljøutvalget har satt flg. mål: Langsiktig mål: Redusere sykefraværet fra 12,2 % til 7,5% innen Så langt som mulig skal våre ansatte med redusert funksjonsevne få tilrettelagt jobb i kommunen. Øke den reelle pensjoneringsalderen med 1 år i forhold til gjennomsnittet i kommunen innen Delmål: Side 15 av 15

16 Sak 0018/05 A) Karlsøy kommune skal utvikle et godt arbeidsmiljø basert på åpenhet, tillit, ansvar og medbestemmelse. Sykefraværet skal reduseres i: 2003 til 10,5 % 2004 til 9 % 2005 til 7,5 % Alle (uavhengig av rolle) skal yte sitt til at Karlsøy kommune skal få tildelt arbeidsmiljøprisen fra KLP i B) En ansatt skal minst få prøvd ut et annet tilbud C) Karlsøy kommune skal ha en personalpolitikk som verdsetter seniorer med de kunnskaper og erfaringer de har. Personalkonsulenten har ansvaret for tilrettelegging og oppfølging av IA-arbeidet. Organisering av renholderne i team: Personalansvaret for renholderne er tillagt personalkonsulenten. Dette arbeidet ble så vidt påbegynt i I 2004 er renholderne organisert i 3 team, slik: Vannareid, Vannvåg og Ringvassøy. Man har skjært ned ca. 3 stillinger. Sykefraværet: Sykefraværet har variert de siste årene: 7,6 % i ,9 % i ,9 % i ,5 % i ,2 % i ,8 % i ,1 % i 2004 Målet innen utgangen av 2004 var 9 %. Dvs. at vi har hatt en økning på 1,3 % i forhold til utgangen av Og 3,1 % mer enn målet for utgangen av Det er fortsatt langtidsfraværet som er høyt. Opplæring: Karlsøy kommune i samarbeid med KS startet et lederutviklingsprogram (JAZZ) for ledere med personalansvar og hovedtillitsvalgte (26 stk. deltar). Denne opplæringen er videreført i JAZZ endringsledelse er et lederutviklingsprogram som er med å få samtlige ledere til å dra i samme retning. Programmet tar for seg vi -følelse, holdninger, omstilling, brukermedvirkning og service tilpasset kommunens utfordringer. JAZZ deltakerne har følgende utgangspunkt for å utvikle kommunen: Visjon: Trivs el og muligheter i et levende øyrike Omdømme: Mulighetenes kommune Side 16 av 16

17 Sak 0018/05 Hovedmålsetting: Brukertilfredshet gjennom ansvarsbeviste medarbeidere Adferdsverdier: o Resultatorientert o Positivitet o Samhandling o Robusthet Videre har kommunen lagt til rette for: at ansatte skal kunne ta Datakortet. Daglig drift: Fortsatt tar den daglige driften enormt mye av arbeidstiden. Telefoner og møter spiser opp tiden man ønsker å bruke til utviklingsarbeid. Det er rett og slett ikke mulig for en person å nå over alle oppgavene som ligger til personalkontoret. Personalsystemet NLP: Personalsystemet er fortsatt ikke helt på plass. Dette skyldes for liten kapasitet både på lønningskontoret og personalkontoret. Arbeidsmiljøet: På slutten av 2004 flyttet som kjent administrasjonen inn i nytt administrasjonsbygg, der både kommunale og statlige tjenester er under samme tak. Dette har gitt bedre tilgjengelighet for publikum og enklere hverdag for de ansatte, med andre ord ei god bedring av arbeidsmiljøet. Administrativ organisasjonsplan Kommunestyret har tidligere bedt rådmannen å legge fram forslag til ny administrativ organisering. Dette arbeidet ble startet opp i 2004 og forventes avsluttet høsten Kommunestyret godkjente den administrative organiseringen for 2 3 år siden, og vi har etter den tid foretatt en del mindre justeringer av organiseringen. Utfordringer i 2005: Sluttføre omorganiseringen på renhold Sluttføre arbeidet med NLP systemet Oppfølging av IA-arbeidet Oppfølging av lederutviklingskurset Jazz. 9 NÆRINGSKONTORET Målsetting / oppgaver: Administrering av kommunens næringsfond, som inkluderer veiledning til søkere, saksbehandling til formannskap, etterbehandling/utbetalinger, oppfølging. Tilrettelegging for næringslivet, inkludert deltakelse i planle gging av infrastruktur. Være kommunens kontaktledd med næringslivet. Administrere arbeidet med kommuneplanen, herunder arealdel og kommunedelplaner. Side 17 av 17

18 Sak 0018/05 Personale: Plan- og næringskonsulent inngår som en del av kommunens servicekontor. Næringsfondet: Statstilskuddet til kommunenes næringsfond / utviklingsfond fordeles av fylkeskommunen etter er særskilt fordelingsnøkkel. Karlsøy kommune ble i 2004 tildelt kr , - som ble overført næringsfondet. Karlsøy kommune har vært i en særstilling i forhold til mange andre kommuner. Kommunen har hatt tilgjengelig midler på næringsfondet hvert år. Dette fordi kommunen helt siden innføringen av kommunale næringsfond på tallet har vært restriktive med tilskudd og i hovedsak bevilget fra fondet til lån. Formannskapet behandlet 44 søknader til næringsfondet i Fem av disse søknadene ble det gitt avslag på. Nedenfor følger en oversikt over bevilgningene fra næringsfondet for 2004, sammenholdt med tallene for Næring/prosjekt Tilskudd 2004 Tilskudd 2003 Lån 2004 Lån 2003 Herav utbet * Fiskefartøy Fiskemottak Fiskematprod Landbruk Gartneri Akvakultur Forprosjekt industrietablering 3/2 utkantbutikker butikkstøtten ** Dagligvare ellers Etablererskole Kafe/pub/restaurant Reiseliv Destinasj. Tromsø Andre komm medlemskap Fiskeridagan 03/ NorFishing Kommunale tiltak Kunst / håndverk Annen nær. (tele, transport, regnsk.) Utviklingslag SUM: Side 18 av 18

19 Sak 0018/05 * Av innvilget i ** 3 butikker i 2003, 2 butikker i 2004 Formannskapet har i 2004 innvilget tilskudd på til sammen kr ,- (2003: ). I dette tallet inngår flere bevilgninger til rene kommunale tiltak, den største bevilgningen er Framtidsbilde 4 utviklingsperspektiv på framtidas Karlsøy (kr ,-) som ikke er påbegynt i Totalt innvilget som lån i 2004: kr ,- (2003: kr ,-). Flere lån ble innvilget sent på året 2004, og ble først utbetalt etter årsskiftet. Innvilget tilskudd og lån til sammen kr ,- fordelt på 39 søkere (mot kr ,- i 2003 fordelt på 26 søkere). Av dette er kr ,- utbetalt pr I 2005 bør det være en mer sellektiv bruk av fondet av to grunner: For det første har kommunestyret i k-sak 83/04, budsjett 2005 og økonomiplan , gjort vedtak om å overføre kr ,- av renteinntekter på næringsfondet til kommunens driftsbudsjett (punktvedtak 49 b). For det andre reduseres renteinntektene betraktelig i forhold til 2004, fordi rentefoten er satt ned fra 4,7% i 2004 til 2,9% i Vedlagt følger status på næringsfondet pr , med samla tall for inn - og utbetalinger i Reguleringsplaner og kommuneplanen Kommunen har flere reguleringsplaner under utarbeidelse: Torsvåg Kvalshaugsberg Åbornes Glimbukta Boligfelt Stakkvik I 2004 ble følgende reguleringsplaner godkjent: Vannvåg havn Hansnes industriområde, Gunnarjorda nedenfor RV 863 I tillegg har private grunneiere og andre aktører flere reguleringsplaner under arbeid. Kommunen startet i 2004 opp arbeidet med kommuneplanen, både tekstdelen og arealdelen. Vi har de siste 10 årene merket en betydelig interesse for kjøp av eiendommer og bygninger i Karlsøy, og det har skjedd en merkbar økning i markedsprisene. Det er særlig eiendommer og bygninger som kan brukes til fritidsformål som dominerer dette bildet. Det er derfor en stor utfordring for oss å hindre at store deler av kommunen blir dominert av hytter og fritidshus. Det er spesielt viktig at hytter og fritidshus ikke etableres inne i eller i nærheten av tettbebyggelsen. Side 19 av 19

20 Sak 0018/05 Driftsutvalget skal i sitt møte drøfte det første forslaget til arealdisponering. Den nye kommuneplanen forventes å være klar for behandling i kommunestyret i BOLIGKONTORET Bemanningen på boligkontoret har i 2004 vært 1,5 stilling. Begge stillingene sorterer inn under servicekontoret. Boligkontorets primæroppgaver er: - Administrering av startlån - Tilskudd til tilpasning/etablering - Bostøtte - Utleie kommunale boliger - Rådgivning i forhold til nevnte ordninger. Startlån Karlsøy kommune opptok i 2004 kr ,- i startlån i Husbanken. Etter at overskridelse fra 2003 var inndekket, var det totalt kr ,- til videreutlån i Av dette er kr ,- lånt ut. I hovedsak er det gitt startlån som toppfinansiering ved kjøp av boliger, totalt 19 boliger har fått startlån.det er videre gitt startlån til 6 nybygg.i tillegg er det gitt lån til refinansiering og utbedring av bolig. Tilskudd til tilpasning/etablering Karlsøy kommune disponerer tilskudd til mindre utbedringer/tilpasninger av brukt bolig. Dette tilskuddet blir i hovedsak tildelt eldre personer som trenger midler til for eksempel skifting av vinduer, utbedring av bad etc. Totalt sett er det i 2004 tildelt kr ,- i tilskudd. Bevilget boligtilskudd opp til kr ,- kreves ikke tilbakebetalt. Når det gjelder tilskudd til etablering er det tildelt kr ,- Boligtilskudd større enn kr ,- kan kreves betalt tilbake eller gjøres om til rente- og avdragspliktig lån hvis boligen overdras, disponeres av annen person, eller tas i bruk til annet formål enn forutsatt. Bindingstiden er 10 år fra utbetalingsdatoen. Bostøtte Ved tildeling av bostøtte for 3. termin 2004, var det 96 personer/husstander som mottok bostøtte. Total utbetaling av bostøtte til Karlsøy kommune kr ,-. Side 20 av 20

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

1. Innledning Side 2. 2. Næringsliv Side 5. 3. Energiproduksjon og leveringskvalitet Side 8. 4. Befolkningsutvikling Side 8

1. Innledning Side 2. 2. Næringsliv Side 5. 3. Energiproduksjon og leveringskvalitet Side 8. 4. Befolkningsutvikling Side 8 ÅRSMELDING 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Side 2 2. Næringsliv Side 5 3. Energiproduksjon og leveringskvalitet Side 8 4. Befolkningsutvikling Side 8 5. Infrastruktur og kommunikasjon Side 9 6.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Vannareid skole Møtedato: 18.05.2005 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Vannareid skole Møtedato: 18.05.2005 Tid: 08.30 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Vannareid skole Møtedato: 18.05.2005 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Vi møter

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Servicekontoret Hansnes, 23.12.2005 Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 05/00462 05/008814 151 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0185/04 04/00925 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET30.09.04.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0185/04 04/00925 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET30.09.04. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 15.10.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 6/4/2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid skole og Offentlig servicekonotr Møtedato: 18.05.2005 og 20.05.2005 Tilstede på møtet: 1. dag: Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: 26.08.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007 Økonomileder til oppfølging 14.12.2007 Hansnes, Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 07/01493 07/010534 150 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den 12.12. og 13.12.2007.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0033/03 03/00057 DAG NILSEN: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL KUNSTATELIER/- VERKSTED

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0033/03 03/00057 DAG NILSEN: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL KUNSTATELIER/- VERKSTED Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 12.02.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 21.11.2008 Til stede på møtet: Svein H. Tårnes, Jostein Richardsen, Mona Sørensen, Jan Olsen, Kay Morten Bull Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Sommarøy Møtedato: 11.01.2005 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Tove Eliassen, Kjell Lekang, Mari-Ann Myrvang, Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.04.2010 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Bjørn Lian,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 03.09.2007 kl. 10.00 i møterom Lerresfjord (Brann) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet er invitert på besøk til Hansnes skole. Ordføreren har avtalt med rektor at formannskapet kommer til skolen kl 1100.

MØTEINNKALLING. Formannskapet er invitert på besøk til Hansnes skole. Ordføreren har avtalt med rektor at formannskapet kommer til skolen kl 1100. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset - Øyriket : 17.04.2013 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 77746000 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 17.10.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 26.06.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Mari-Ann Myrvang. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms

Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms Til fylkestinget i Troms Hansnes, 10. juni 2008 Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms Karlsøy kommune har siden 1986 arbeidet med

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen.

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. PROTOKOLL Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Nye administrasjonsbygg, møterom 2. etasje Møtedato: 27.01.2005 Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. Forfall:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

VARIG TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER - LOKALISERING

VARIG TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER - LOKALISERING Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset - Hansnses - Kantina Møtedato: 23.02.2006 Tid: 1500 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Stortingets kommunalkomite besøker Karlsøy

Stortingets kommunalkomite besøker Karlsøy Stortingets kommunalkomite besøker Karlsøy Karlsøy kommune, 26. april 2016 Rådmann Jan-Hugo Sørensen Hansnes Karlsøy kommune 1964 2016 Helgøy kommune og Karlsøy kommune ble slått sammen til en ny kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0132/07 07/00293 KOMPETANSEPLAN - KARLSØY KOMMUNE 2007-2011 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 07.11.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.11.2005 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann-Ellen Johansen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.11.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Gudmund Mikkelsen, Mari-Ann Myrvang, Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 25.08.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Mari

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Videokonferanserommet, Medby oppvekstsenter Dato: 24.01.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/03 02/00540 SØKNAD OM PERMISJON FRA HANSNES SKOLE FOR Å DRA PÅ KLASSETUR ETTER MUNTLIG EKSAMEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/03 02/00540 SØKNAD OM PERMISJON FRA HANSNES SKOLE FOR Å DRA PÅ KLASSETUR ETTER MUNTLIG EKSAMEN Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Vannvåg barnehage : 29.04.2003 Tid: Kl. 09.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46017 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014 Havnestyresak nr.: 08/2015 Vardø havnestyre : 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2014 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Anne Ma. Vik ble valgt til å underskrive protokollen. SAKSLISTE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2007 Møtestart: 17.20 Møteslutt: 18.45 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Guttorm Veabø

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 25.09.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Jan Olsen, Mona Sørensen, Kjellaug Klemetsen, Jostein Richardsen. Forfall:

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 25.08.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 22.11.2007 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 22.11.2007 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 22.11.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng

MØTEBOK. Hovedutvalg for drift og utvikling. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Inghild Blomstereng Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 3. utkast 16.02.2016 LIV HUSBY UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. Bakgrunn Stortinget har

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård Eilertsen, KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Grønnliskaret Møtedato: 28.05.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Bård

Detaljer