MØTEINNKALLING. Sak 18, 19 og 24 er vedleggene sendt ut tidligere, og medlemmene bes om at disse tas med til møtet. SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Sak 18, 19 og 24 er vedleggene sendt ut tidligere, og medlemmene bes om at disse tas med til møtet. SAKSLISTE"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Sak 18, 19 og 24 er vedleggene sendt ut tidligere, og medlemmene bes om at disse tas med til møtet. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0017/05 05/00391 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0018/05 05/00138 ÅRSMELDING /05 05/00062 REGNSKAP /05 05/ TERTIALRAPPORT /05 02/00751 NASJONAL TRANSPORTPLAN HAVN 0022/05 05/00132 NASJONAL TRANSPORTPLAN /05 04/01018 AVTALER MED TROMS REISELIV AS 0024/05 05/00382 LANGSUNDFORBINDELSEN - KOMMUNEDELPLAN RV 863 NY MAPPE 0025/05 05/00435 VANNLEDNING HANSNES - STAKKVIK 0026/05 02/02112 STEDSUTVIKLINGSPLAN FOR VANNVÅG

2 0027/05 03/00600 VINMONOPOL I BUTIKK 0028/05 04/00084 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 0029/05 05/00252 FULLFØRING AV VANN OG AVLØP NYBORG BOLIGFELT 0030/05 05/00289 UTSKIFTING AV KOMMUNALE BILER 0031/05 05/00383 FAKKEN VINDKRAFTPARK OG LINJENETT 0032/05 05/00387 REFERAT SAKER Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

3 Sak 0017/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/00391 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0017/05 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Protokollen fra møtet godkjennes. Saksutredning: Protokollen er sendt ut tidligere og legges med dette fram til godkjenning. Side 3 av 3

4 Sak 0018/05 ÅRSMELDING 2004 Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 05/00138 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0096/05 Formannskapet / Formannskapet 0018/05 Kommunestyret / HSU - HELSE Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar administrasjonens årsmelding for 2004 til etterretning. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0096/05 Behandling: Forslag til vedtak: Saken utsettes. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPETS MØTE : Kontrollutvalget skal behandle årsmeldinga i møte og vedtaket der bli delt ut til formannskapets og kommunestyrets medlemmer. Side 4 av 4

5 Sak 0018/05 ÅRSMELDING 2004 FORORD: Administrasjonen legger med dette fram årsmeldinga for Årsmeldinga gir en kortfattet oversikt over viktige utviklingstrekk i kommunesamfunnet vårt har vært et særdeles aktivt år, med mange positive hendelser. Vi har åpnet Rebbenesøyog omegn landskapsvernområde. Vi har for første gang hatt besøk fra Kongehuset. Vi har åpnet det nye servicekontoret, og det er etablert nye bedrifter og virksomheter i kommunen. Langsundforbindelsen nærmer seg realisering. Befolkningsutviklingen og fødselstallene er imidlertid bekymringsfulle, og dette krever stort fokusi tiden framover. Årsmeldingen kommenterer også den økonomiske situasjonen for Karlsøy kommune. Hansnes, Jan-Hugo Sørensen rådmann Side 5 av 5

6 Sak 0018/05 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Næringsliv 2. Befolkningsutvikling 3. Infrastruktur og kommunikasjoner 4. Boligbygging 5. Markedsføring av kommunen 6. Offentlig Service Kontor 7. Interkommunalt samarbeid 8. Personal 9. Næringskontoret 10. Boligkontoret 11. Økonomiavdelingen 12. Miljø- og landbrukskontoret 13. Byggesaks- og oppmålingskontoret 14. Anleggskontoret 15. Kultur- og oppvekstetaten 16. Helse- og sosialetaten 17. Økonomi 18. Utfordringer de nærmeste årene 1 NÆRINGSLIV Fiskerinæringen Store deler av fiskerinæringen i Karlsøy gjennomgikk konkurse r og omstruktureringer i 2003, og det var knyttet stor spenning til hvordan dette ville utvikle seg framover. I 2004 har GPG Norge A/S videreført den tidligere driften ved anleggene i Vannvåg, Kristoffervalen og Vannavalen. Burøysundbruket er overtatt av nye eiere, Forsølbruket v/ Roy-Arne Pettersen, og driften startet opp igjen høsten Reinøy Sjømat A/S har i 2004 økt aktiviteten ved anlegget i Stakkvik, og selskapet har spennende planer for framtiden. Torsvågbruket A/S, som er en del av konsernet Norfra A/S, har hatt en stabil drift i Dåva-anlegget i Dåfjord står fortsatt uten drift, men det jobbes aktivt med salg av anlegget, og vi forventer at det skjer en avklaring i 1. halvår Blant annet har Karlsøy kommune fått tilbud om å kjøpe Dåva-anlegget, men vi har ikke gått videre med den saken da vi er kjent med at det er private interessenter som ønsker å overta eiendommene. Side 6 av 6

7 Sak 0018/05 Aurora Salmon A/S overtok mesteparten av virksomheten til Dåfjord Laks A/S som gikk konkurs. Aurora Salmon A/S har valgt å satse på kjernevirksomheten, oppdrett av laks, mens de øvrige tjenester som forfabrikk, slakting, notvaskeri, service m.v. kjøpes fra andre. Aurora A/S har fortsatt ganske mange sjølokaliteter i vår kommune, mens dette gir betydelig færre arbeidsplasser enn tidligere. Havfangst A/S, som driver oppdrettsvirksomheten i Dyrsfjord, har drevet stabilt i området siden de på 1990-tallet overtok anlegget etter Dyrsfjord Edelfisk A/S som gikk konkurs. Nofi A/S driver i dag servicestasjonen for oppdrett på Skjæret i Dåfjord. Nofi A/S leier bygning og utstyr hos Aurora Salmon A/S. Nofi A/S er i drøftelser med Karlsøy kommune om et tettere samarbeid i tiden framover. Hansnes Brønnbåtservice A/S, som eide flere brønnbåter som leverte tjenester til oppdrettsnæringen, ble solgt ut av kommunen i Fiskeflåten i Karlsøy har blitt betydelig fornyet de siste årene. Selv om det er få store fartøyer, så har vi fått mange mellomstore og små kystfartøyer som skaper stor aktivitet. Det er særlig positivt at mange unge har anskaffet seg eget fartøy, slik at rekrutteringen til næringen sikres. Det er også positivt at vi har fått mange moderne fartøyer, med gode bekvemmeligheter for fiskerne. Vi opplever også en ny trend ved at flere satser på hurtiggående kystfartøyer. Også i 2004 må vi gi honnør til Vannareid Samdriftskontor A/S, som har medvirket til den offensive satsingen innenfor fiskerinæringen i Karlsøy. Avslutningsvis tar vi med det flotte kaianlegget for fiskeflåten i Torsvåg, som ble åpnet i Dette var et betydelig prosjekt som ble muliggjort med statlig tilskudd og samarbeid mellom fiskerne og kommunen. Dette prosjektet gjør velferds- og arbeidsforholdene for fiskerne på Vestre Vannøy betydelig bedre. Fiskerinæringen i Karlsøy sysse lsetter nå: 157 fiskere i B-manntallet (heltidsfiskere) 72 fiskere i A-manntallet (deltidsfiskere) I tillegg kommer fiskeindustrien, men her har vi ikke fått inn nøkkeltallene da fiskerikontorene er sluttet å føre slik statistikk. Landbruksnæringen Landbruksnæringen i Karlsøy er fortsatt i tilbakegang, men vi opplever også at unge familier satser på næringen. Mange av de som har satset på jordbruk driver dette som kombinasjonsnæring ved at en av partene, eller begge, har et annet yrke i tillegg. Mange landbrukseiendommer i Karlsøy er de siste årene overtatt av nye eiere som driver meget begrenset landbruksvirksomhet, eksempelvis noe potetdyrking, hestehold eller lignende. Side 7 av 7

8 Sak 0018/05 Landbruksnæringen sysselsetter i dag 47 personer, inklusiv deltidsavløsere på gårdsbruk. Videre er 10 personer sysselsatt på deltid med vedhogst. Andre nøkkeltall fra landbruksnæringen: 1059 melkegeiter fordelt på 13 bruk. I tillegg kommer 243 bukker og ungdyr 1082 vinterfora sau fordelt på 18 bruk 6 storfe, men ingen melkekyr 2552 da fulldyrket areal 78 da overfaltedyrket areal 366 da innmarksbeite areal Reiselivsnæringen Karlsøy kommune har fortsatt enorme muligheter til å utvikle reiseliv og turisme. Havfiske, opplevelsesturisme, turer sommer og vinter m.m. gjør Karlsøy kommune attraktiv. Vannøy Sjøcamping er den reiselivsbedriften i Karlsøy som har hatt størst suksess de siste 20 årene. Bedriften har markedsført seg på en god måte både innenlands og utenlands. Grønnsliskaret har hatt flere eierskifter de senere årene, og nye eierer vurderes nå. Skogsfjordvatn Grendehus og Hansnes Kro og Overnatting er de eneste etablissementene på Ringvassøya som tilbyr overnatting. Karlsøy Brygge driver sin aktivitet først og fremst i sommerhalvåret. Ny reiselivsbedrift i Torsvåg er under planlegging, og det forventes oppstart sommeren Troms fylkeskommune har tatt initiativ til å etablere et felles reiselivsselskap for hele fylket. Karlsøy kommune har derfor meldt seg ut av Destinasjon Tromsø A/S, og vi vurderer nå innmeldingen i det nye selskapet Troms Reiseliv A/S. Nye næringsetableringer Kommunens administrative og politiske ledelse har også i 2004 brukt mye av sin arbeidskraft til å arbeide for nye næringsetableringer i kommunen. Vi arbeider med flere større næringsprosjek ter, herunder utflytting av bedrifter fra Tromsø til Karlsøy. I dette arbeidet er etablering av nye industriområder på Åbornes og Glimbukta viktig. Det synes som om de mange fordelene med tiltakssonen nå er blitt mer synlige ovenfor næringslivet i Tromsø. Energiproduksjon og leveringskvalitet Side 8 av 8

9 Sak 0018/05 Troms Kraft har planer om å etablere vindkraftproduksjon på Fakken på Vannøya. Anlegget vil bety at Karlsøy blir netto eksportør av energi. Det er planlagt byggestart i 2006 med ferdigstillelse i Dette betyr at Karlsøy kommune vil kunne få betydelige inntekter fra eiendomsskatt på anlegget fra Samtidig med dtete arbeider Troms Kraft for å forbedre leveringskavliteten av strøm ute i Karlsøy. I dag er Karlsøy, og særlig Vannøya, det område i fyl ket som har dårligst leveringskvalitet på strømforsyningen. Dette er selvsgat et alvorlig problemn for næringslivet og innbyggerne. Troms Kraft bygger nå ny kraftlinje på Vestre Vannøy. Karlsøy kommune har fremmet krav ovenfor Troms Kraft at kraftlinjen ut på Østre Vannøy ut til Kristoffervalen også blir fornyet. I framtiden bør det være et stort potensiale for energiproduksjon i Karlsøy, både vindkraft, bølgekraft og tidevannskraft. 2 BEFOLKNINGSUTVIKLING OG VISJONEN ET LEVENDE ØYRIKE Innbyggertallet i en kommune er det viktigste barometer for den samlede utvikling i området. Befolkningsutviklingen i Karlsøy er fortsatt meget bekymringsfull, og oversikten viser følgende: 1. januar Antall innbyggere Fødselsoverskudd kvartal (foreløpige tall) Nedgangen i folketallet skyldes først og fremst fraflytting, herunder at mye av ungdommen vår ikke kommer tilbake etter avsluttet skolegang/studier. De siste årene har dette blitt forsterket ved at fødselstallene er redusert, slik at vi har et fødselsunderskudd (fødte døde). For vår kommune betyr en nedgang i folketallet følgende: Reduksjon i statlig rammetilskudd Reduksjon i skatteinntekter Reduksjon i andre inntekter (brukerbetalinger, kommunale avgifter og lignende) Dårligere søkning til barnehager og skoler Vanskeligere å opprettholde et desentralisert tilbud innenfor mange områder Side 9 av 9

10 Sak 0018/05 Mindre boligbygging Tiltak for å snu denne utviklingen er fundamentalt viktig for å opprettholde Karlsøy kommune som et Levende øyrike. Kommunaldepartementet og Kommunenes Sentralforbund startet i begynnelsen av 2004 Kommunestrukturprosjektet, hvor målet var å vurdere den framtidige kommunestrukur i landet. Karlsøy kommunestyre har behandlet spørsmålet flere ganger, og konkludert med følgende: Karlsøy kommune bør bestå som egen kommune Karlsøy kommune skal delta i et tettere interkommunalt samarbeid med nabokommunene Karlsøy kommune ønsker regiontilhørighet nordover når fylkeskommunene erstattes av regioner 3 INFRASTRUKTUR OG KOMMUNIKASJONER Forbedring av kommunikasjonene og gode infrastrukturer er fortsatt de viktigste elementene for å få nye næringsetableringe rog boligbygging. I 2004 har det blant annet vært jobbet med følgende prosjekter innenfor infrastruktur - og kommunikasjonsområdet: RV 863 Langsundforbindelsen Vannøy- og Karlsøyforbindelsene Opprustning og asfaltering av fylkesveiene Utvidet seilingstid og frekvens på ferjesambandene Ny fiskerihavn i Vannvåg Forbedring av mobildekningen Overtakelse av linkstasjonen på Rebbenesøy (Stompedalstuva) og overtakelse av høyspentanleggene til linkstasjonene på Rebbenesøy og Vannøy (Kvalkjeften) Leveringskvalitet strømforsyning Vannøya Fylkesveien fra Dåfjordeidet og fram mot Skogsfjordvatnet ble rustet opp og asfaltert i Statens Vegvesen har bekreftet at veien videre fram til Mikkelvik blir asfaltert i løpet av sommeren/høsten Samtidig har distriktsvegsjefen orientert kommunen om at opprustningen og asfalteringen av fylkesveien fra Dåfjordeidet til Mikkelvik blir 7 millioner kroner rimeligere enn budsjettert. Karlsøy kommune har ovenfor Troms fylkeskommune og Statens Vegvesen bedt om at disse midlene blir benyttet til asfaltering av andre fylkesveier i Karlsøy, og at veien fra Reinskard ferjeleie og videre gjennom Stakkvik blir asfaltert i Planleggingen av den nye fiskerihavnen i Vannvåg er nå godt i gang, og Kystverket har bevilget midler til modelltank-forsøk. Kommunen på sin side har forberedt seg ved at det er Side 10 av 10

11 Sak 0018/05 utarbeidet reguleringsplan for havna, samtidig som vi erverver Kvalshaugsberg steinuttak som blant annet vil kunne levere de steinmasser vi har behiv for når utbyggingen kommer i gang. I 2004 har kommunen brukt mye penger, tid og krefter på de store prosjektene Langsund-, Vannøy- og Karlsølyforbindelsene. Vi har fått utarbeidet mulighetsstudier av disse prosjektene, og dette arbeidet er utført av Sjurelv Konsultasjon, Tromsø. Videre har 2004 vært et hektisk år for Langsundforbindelsen A/S og Statens Vegvesen sin prosjektgruppe for RV 863 Langsundforbindelsen. I begynnelsen av 2003 inngikk Karlsøy kommune avtale med Statens Vegvesen om utarbeidelse av kommunedelplan for dette prosjektet. Planleggingskostnadene er beregnet til 4,5 millioner kroner, og kommunen skal dekke en tredjedel av dette. I prosjektgruppa sitter det representanter for ulike fagavdelinger i Statens Vegvesen, styrelederen i Langsundforbindelsen A/S og ingeniør Vidar Haug og rådmann Jan-Hugo Sørensen fra Karlsøy kommune. I 2004 har det skjedd viktige avklaringer med hensyn til grunnundersøkelser, trasealternativer og kostnadsberegninger. Videre har fylkestinget i Troms i april 2005 prioritert prosjektet, og sluttet seg til spleiselaget som Karsløy kommune har foreslått. Karlsøy kommunestyre/formannskap har foreslått kommunalt tilskudd med 30 millioner kroner til prosjektet, forutsatt byggestart i Kommunedelplanen legges ut til ettersyn i begynnelsen av mai måned 2005, og skal sluttbehandles av kommunestyret høsten Det gjenstår nå kun 2 trasealternativer, Hansnes Reinskard og Lanes Rakkenes. Statens Vegvesen har informert Karlsøy kommune om at de ikke vil bruke sin innsigelsesrett i forhold til det trasevalg som kommunestyret velger. Når det gjelder utvidet seilingstid og frekvens på ferjesambandene, så synes det vanskelig å få gjennomslag for dette hos fylkeskommunen og staten. Det er fortsatt et betydelig problem for næringslivet i Karlsøy, innbyggerne og til reisende at ferjene ligger flere timer i stillstand midt på dagen og at ferjesambandene stenger tidlig lørdag-ettermiddag. Her må kommunen fortsette arbeidet for å få gjennomslag for våre krav. Paradoksalt synes det å være enklere å få statlige og fylkeskommunale bevilgninger til nye turistferjesamband i sommersesongen enn fornuftige kommunikasjoner til næringslivet og befolkningen ute på øyene i Karlsøy som ikke har noen omkjøringsmuligheter. 4 BOLIGBYGGING Boligbyggingen de siste årene har tatt seg noe opp, etter en periode med liten aktivitet. I 2004 er det bygd nye boliger først og fremst på Hansnes, Gamnes og Vannahamre. Salg av tomter i kommunale boligfelt for kr 1,-, som er en kampanje begrenset fram til , vil forhåpentligvis være med på å gi fart i boligbyggingen og tilflyttingen til kommunen. Kommunen har nå etablert boligfelt på Vannareid, Vannvåg, Kristoffervalen, Stakkvik, Hansnes (Kardemomme, Slettmobakken og Nyborg) og Gamnes. Side 11 av 11

12 Sak 0018/05 Boligfeltet i Kristoffervalen ferdigstilles i MARKEDSFØRING AV KOMMUNEN Karlsøy kommune gjennomførte i 2004 en aktiv markedsføring med annonser i riksdekkende aviser. Markedsføringen var rettet inn mot privatpersoner og næringsliv, og ble fulgt opp med brosjyren Fete fordeler. Kommunestyret vedtok at man i 2004 og 2005 skal selge tomter i kommunale boligfelt for kr 1,-. Kommunen har i 2004 gitt til sammen 12 tilsagn om slike tomter, fordelt på følgende boligfelt: Gamnes Slettmobakken, Hansnes Nyborg, Hansnes Stakkvik Vannareid Kristoffervalen SUM Vi har også gitt 7 tilsagn hittil i 2005, pr Tilsagnene forutsetter byggestart innen 9 måneder, dog seinest Foreløpig er ingen av disse tomtene påbegynt, men vi forventer oppstart på flere byggeprosjekter våren/sommeren Disse markedsføringstiltakene ble gjennomført samtidig med at HKH Kronprins Haakon Magnus åpnet Rebbenesøy og omegn landskapsvernområde 17. juni 2004, og kommunen fikk derfor en del ekstra oppmerksomhet via media. Samtidig med dette har Kommunaldepartementet, i samarebid med kommunene og fylkeskommunene i tiltakssonen, kjørt i gang en større landsomfattende markedsføringskampanje for tiltakssonen. 6 OFFENTLIG SERVICEKONTOR Nytt administrasjonsbygg på Hansnes Karlsøy kommune åpnet sitt nye Offentlige Service Kontor (OSK) i desember Det nye bygget inneholder alle kommunale kontorer og tjenester, i tillegg til tannklinikken, politiet, trygdekontoret, ligningskontoret, kirkelige kontorer, legetjenesten, fysioterapi og A- etat (Tromsprodukt A/S). Leietakerne er med på å betale om lag en tredjedel av utgiftene til bygget. Side 12 av 12

13 Sak 0018/05 Folkebiblioteket, som har høy kvalitet, er nå blitt mye mer tilgjengelig for publikum. Både brukerne og de ansatte er meget fornøyde med bygget, og vi er faktisk en av de få kommuner i landet som har etablert et Offentlig Service Kontor hvor alle offentlige etater og helsetjenester er samlokalisert. Karlsøy kommune har brukt Norconsult A/S som prosjektleder på OSK-bygget, mens den lokale byggeledelse har vært ut ført av ing. Torgeir Bøe på anleggskontoret. Denne byggeledelsen har vært utført på en meget god måte av vårt eget mannskap, og vi har vunnet erfaringer og tjent penger på dette. Servicekontoret hadde i 2004 sitt tredje driftsår, og har etter hvert tatt rollen som kommunens ansikt utad. Publikum bruker nå i stor grad servicekontoret for å komme i kontakt med kommunen. Målsetting / oppgaver: Det overordnede målet med oppretting av servicekontoret var: God service til innbyggere, næringsliv og andre God service internt til etater, avdelinger, skoler, barnehager m.v. De konkrete mål og arbeidsoppgaver har siden oppstarten vært: 1. Felles post- og epostmottak 2. Felles arkiv 3. Scanning av inngående post 4. Nytt og moderne telefonanlegg 5. Felles telefonmottak for alle kontorer, skoler, barnehager, institusjoner m.v. 6. God opplæring og service på dataområdet via IKT -konsulenten 7. Nyetablerere i Karlsøy gis god og samordnet service via boligsekretæren og næringskonsulenten 8. Kundemottak i moderne lokaler med lett adkomst og parkering, herunder adkomstmuligheter for rullestolbrukere og andre funksjonshemmede 9. Administrering møterom og møteromsutstyr 10. Ansvar for politiske møter i kommunestyre, formannskap, hovedutvalg m.v. Med disse målene skulle servicekontoret være en innarbeidings fase mot Offentlig Service Kontor (OSK) i det nye administrasjonsbygget. Rådmannskontoret med rådmann og kontorsjef, samt personalkonsulent har også i praksis fungert som en del av servicekontoret. Kontorsjefen fungerer som leder av servicekontoret. Personale: Servicekontoret har i 2004 hatt følgende bemanning: Serviceleder/kontorsjef 100% stilling Boligsekretær 100% stilling IKT-konsulent 100% stilling Plan- og næringskonsulent 100% stilling Personalkonsulent 100% stilling Seniorkonsulent 20% stilling ekstra innleid 2. halvår Servicemedarbeidere: 100% stilling 80% stilling Side 13 av 13

14 Sak 0018/05 50% stilling 20 % stilling samt en 50% stilling som står ubesatt Til sammen 7,7 stillingshjemler bemannet av i alt 10 personer. Men da inngår flere spesialfunksjoner i sentraladministrasjonen. Den flyttet vi inn i nytt bygg og vi fikk dermed ei anna bemanning. Dette vil bli omtalt i neste årsmelding. Økonomi / budsjettavvik: Servicekontoret er utskilt som eget ansvarsområde i Kostra, dvs. adskilt fra administrasjonen for øvrig. Dette kan bli et kunstig skille, ikke minst fordi kontoret med alle funksjonene nevnt ovenfor fordeler seg over tre ansvarsområder i Kostra: Servicekontor, Administrasjon og Næring. Dette forh oldet kan slå negativt ut på enkelte regnskapsposter i Kostra. Arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøet må sies å være godt. Men det kan til tider bære preg av den usunne stressfaktoren som kommer med en konstant følelse av ikke å komme à jour og av at arbeidet ikke blir utført tilfredsstillende nok. Dermed kan også publikum til tider føle at de ikke blir godt nok ivaretatt. Internt løses dette daglig med en god og hjelpsom tone mellom kollegene. Vi flyttet i desember inn i nytt Offentlig Servicekontor og vi ser fram til et større og inkluderende OSK i det nye administrasjonsbygget. Vannvåg forretningssenter Karlsøy kommune overtok forretningsbygget i Vannvåg i Vi har tidligere i 2003 etablert Lyd-/bilde-studio og møterom i bygget. Kommunestyret ga i desember 2004 endelig klarsignal til etablering av helsesenter i bygget. Det forventes at helsesentret åpnes i juni Teknisk uteseksjon og lager er allerede etablert i bygget. Videre åpnet kommunen et kommunalt utekontor i bygget i april 2005, og dette benyttes av ordfører (fast kontordag hver ferdag) og administrasjonen ved behov. Hittil er det bare etablert leieavtale med frisørforretningen, men vi jobber nå med etablering av kafe i byggets 2. etasje. 7 INTERKOMMUNALT SAMARBEID Karlsøy kommune deltar i Regionrådet for Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Videre har vi flere interkommunale samarbeidsprosjekter med Tromsø kommune: Skolen på Rebbenesøy Skolen på Reinøy Renovasjon Brann og feiing Side 14 av 14

15 Sak 0018/05 Helstjenester Karlsøy kommunes miljø- og landbrukskontor yter landbrukstjenester til Søndre Reinøy. Det er særlig brann - og feieavtalen som kostnadsmessig koster mye for Karlsøy kommune. Vi holder derfor på med å oppgradere ansatte innenfor anleggskontoret, slik at vi i tiden framover kan trappe ned denne samarbeidsavtalen med Tromsø. 8 PERSONAL Målsetting: Personalkontoret skal bistå etatene, ansatte, politikere og publikum for øvrig i saker som gjelder lønn- og personal. Ressurser: 100% stilling personalkonsulent Personalkonsulentstillinger er tillagt rådmannens stab. Regnskap: Personalkontoret har ikke eget budsjett. Budsjettet ligger under administrasjonsavdelingen. Arbeidsoppgaver: Personalkontoret har saksbehandling/sekretærfunksjon for flg. utvalg: Administrasjonsutvalget - avholdt 1 møter. Behandlet 5 saker. Ansettelsesutvalget avholdt 18 møter. Behandlet 37 saker. Forhandlingsutvalget gjennomført 12 forhandlinger. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) avholdt 3 møter. Behandlet 11 saker. Attføringsutvalget (ATU) avholdt 4 møter. Behandlet 15 saker. Saksbehandlingen for ATU er tillagt en saksbehandler på lønningskontoret, i samarbeid med personalkonsulenten. Fra er arbeidsgiveransvaret for renholdspersonalet tillagt personalkonsulenten. Inkluderende Arbeidsliv (IA) Karlsøy kommune har inngått avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA) fra Dette innebærer at arbeidsgiver, trygdeetatens arbeidslivstjeneste og arbeidstakerne har inngått avtale om samarbeid for å få ned sykefraværet, øke pensjoneringsalderen og få flere funksjonshemmede i arbeid. Arbeidsmiljøutvalget har satt flg. mål: Langsiktig mål: Redusere sykefraværet fra 12,2 % til 7,5% innen Så langt som mulig skal våre ansatte med redusert funksjonsevne få tilrettelagt jobb i kommunen. Øke den reelle pensjoneringsalderen med 1 år i forhold til gjennomsnittet i kommunen innen Delmål: Side 15 av 15

16 Sak 0018/05 A) Karlsøy kommune skal utvikle et godt arbeidsmiljø basert på åpenhet, tillit, ansvar og medbestemmelse. Sykefraværet skal reduseres i: 2003 til 10,5 % 2004 til 9 % 2005 til 7,5 % Alle (uavhengig av rolle) skal yte sitt til at Karlsøy kommune skal få tildelt arbeidsmiljøprisen fra KLP i B) En ansatt skal minst få prøvd ut et annet tilbud C) Karlsøy kommune skal ha en personalpolitikk som verdsetter seniorer med de kunnskaper og erfaringer de har. Personalkonsulenten har ansvaret for tilrettelegging og oppfølging av IA-arbeidet. Organisering av renholderne i team: Personalansvaret for renholderne er tillagt personalkonsulenten. Dette arbeidet ble så vidt påbegynt i I 2004 er renholderne organisert i 3 team, slik: Vannareid, Vannvåg og Ringvassøy. Man har skjært ned ca. 3 stillinger. Sykefraværet: Sykefraværet har variert de siste årene: 7,6 % i ,9 % i ,9 % i ,5 % i ,2 % i ,8 % i ,1 % i 2004 Målet innen utgangen av 2004 var 9 %. Dvs. at vi har hatt en økning på 1,3 % i forhold til utgangen av Og 3,1 % mer enn målet for utgangen av Det er fortsatt langtidsfraværet som er høyt. Opplæring: Karlsøy kommune i samarbeid med KS startet et lederutviklingsprogram (JAZZ) for ledere med personalansvar og hovedtillitsvalgte (26 stk. deltar). Denne opplæringen er videreført i JAZZ endringsledelse er et lederutviklingsprogram som er med å få samtlige ledere til å dra i samme retning. Programmet tar for seg vi -følelse, holdninger, omstilling, brukermedvirkning og service tilpasset kommunens utfordringer. JAZZ deltakerne har følgende utgangspunkt for å utvikle kommunen: Visjon: Trivs el og muligheter i et levende øyrike Omdømme: Mulighetenes kommune Side 16 av 16

17 Sak 0018/05 Hovedmålsetting: Brukertilfredshet gjennom ansvarsbeviste medarbeidere Adferdsverdier: o Resultatorientert o Positivitet o Samhandling o Robusthet Videre har kommunen lagt til rette for: at ansatte skal kunne ta Datakortet. Daglig drift: Fortsatt tar den daglige driften enormt mye av arbeidstiden. Telefoner og møter spiser opp tiden man ønsker å bruke til utviklingsarbeid. Det er rett og slett ikke mulig for en person å nå over alle oppgavene som ligger til personalkontoret. Personalsystemet NLP: Personalsystemet er fortsatt ikke helt på plass. Dette skyldes for liten kapasitet både på lønningskontoret og personalkontoret. Arbeidsmiljøet: På slutten av 2004 flyttet som kjent administrasjonen inn i nytt administrasjonsbygg, der både kommunale og statlige tjenester er under samme tak. Dette har gitt bedre tilgjengelighet for publikum og enklere hverdag for de ansatte, med andre ord ei god bedring av arbeidsmiljøet. Administrativ organisasjonsplan Kommunestyret har tidligere bedt rådmannen å legge fram forslag til ny administrativ organisering. Dette arbeidet ble startet opp i 2004 og forventes avsluttet høsten Kommunestyret godkjente den administrative organiseringen for 2 3 år siden, og vi har etter den tid foretatt en del mindre justeringer av organiseringen. Utfordringer i 2005: Sluttføre omorganiseringen på renhold Sluttføre arbeidet med NLP systemet Oppfølging av IA-arbeidet Oppfølging av lederutviklingskurset Jazz. 9 NÆRINGSKONTORET Målsetting / oppgaver: Administrering av kommunens næringsfond, som inkluderer veiledning til søkere, saksbehandling til formannskap, etterbehandling/utbetalinger, oppfølging. Tilrettelegging for næringslivet, inkludert deltakelse i planle gging av infrastruktur. Være kommunens kontaktledd med næringslivet. Administrere arbeidet med kommuneplanen, herunder arealdel og kommunedelplaner. Side 17 av 17

18 Sak 0018/05 Personale: Plan- og næringskonsulent inngår som en del av kommunens servicekontor. Næringsfondet: Statstilskuddet til kommunenes næringsfond / utviklingsfond fordeles av fylkeskommunen etter er særskilt fordelingsnøkkel. Karlsøy kommune ble i 2004 tildelt kr , - som ble overført næringsfondet. Karlsøy kommune har vært i en særstilling i forhold til mange andre kommuner. Kommunen har hatt tilgjengelig midler på næringsfondet hvert år. Dette fordi kommunen helt siden innføringen av kommunale næringsfond på tallet har vært restriktive med tilskudd og i hovedsak bevilget fra fondet til lån. Formannskapet behandlet 44 søknader til næringsfondet i Fem av disse søknadene ble det gitt avslag på. Nedenfor følger en oversikt over bevilgningene fra næringsfondet for 2004, sammenholdt med tallene for Næring/prosjekt Tilskudd 2004 Tilskudd 2003 Lån 2004 Lån 2003 Herav utbet * Fiskefartøy Fiskemottak Fiskematprod Landbruk Gartneri Akvakultur Forprosjekt industrietablering 3/2 utkantbutikker butikkstøtten ** Dagligvare ellers Etablererskole Kafe/pub/restaurant Reiseliv Destinasj. Tromsø Andre komm medlemskap Fiskeridagan 03/ NorFishing Kommunale tiltak Kunst / håndverk Annen nær. (tele, transport, regnsk.) Utviklingslag SUM: Side 18 av 18

19 Sak 0018/05 * Av innvilget i ** 3 butikker i 2003, 2 butikker i 2004 Formannskapet har i 2004 innvilget tilskudd på til sammen kr ,- (2003: ). I dette tallet inngår flere bevilgninger til rene kommunale tiltak, den største bevilgningen er Framtidsbilde 4 utviklingsperspektiv på framtidas Karlsøy (kr ,-) som ikke er påbegynt i Totalt innvilget som lån i 2004: kr ,- (2003: kr ,-). Flere lån ble innvilget sent på året 2004, og ble først utbetalt etter årsskiftet. Innvilget tilskudd og lån til sammen kr ,- fordelt på 39 søkere (mot kr ,- i 2003 fordelt på 26 søkere). Av dette er kr ,- utbetalt pr I 2005 bør det være en mer sellektiv bruk av fondet av to grunner: For det første har kommunestyret i k-sak 83/04, budsjett 2005 og økonomiplan , gjort vedtak om å overføre kr ,- av renteinntekter på næringsfondet til kommunens driftsbudsjett (punktvedtak 49 b). For det andre reduseres renteinntektene betraktelig i forhold til 2004, fordi rentefoten er satt ned fra 4,7% i 2004 til 2,9% i Vedlagt følger status på næringsfondet pr , med samla tall for inn - og utbetalinger i Reguleringsplaner og kommuneplanen Kommunen har flere reguleringsplaner under utarbeidelse: Torsvåg Kvalshaugsberg Åbornes Glimbukta Boligfelt Stakkvik I 2004 ble følgende reguleringsplaner godkjent: Vannvåg havn Hansnes industriområde, Gunnarjorda nedenfor RV 863 I tillegg har private grunneiere og andre aktører flere reguleringsplaner under arbeid. Kommunen startet i 2004 opp arbeidet med kommuneplanen, både tekstdelen og arealdelen. Vi har de siste 10 årene merket en betydelig interesse for kjøp av eiendommer og bygninger i Karlsøy, og det har skjedd en merkbar økning i markedsprisene. Det er særlig eiendommer og bygninger som kan brukes til fritidsformål som dominerer dette bildet. Det er derfor en stor utfordring for oss å hindre at store deler av kommunen blir dominert av hytter og fritidshus. Det er spesielt viktig at hytter og fritidshus ikke etableres inne i eller i nærheten av tettbebyggelsen. Side 19 av 19

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre 08.11.12 til 20.11.12 08.11.12 21.11.12 29.11.12 til 13.12.12

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

Balsfjord kommune - for framtida

Balsfjord kommune - for framtida Balsfjord kommune - for framtida 30.mars 2009 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Hovedoversikt drift... 5 Analyse... 8 Ordfører og folkevalgte organ... 18 Rådmannen og rådmannens støttegruppe... 19 Økonomikontoret...

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Måsøy kommune. Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003. 17. mai på Ingøya

Måsøy kommune. Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003. 17. mai på Ingøya Måsøy kommune Fra åpningen av vindmølleparken 4. juni ÅRSMELDING 2003 17. mai på Ingøya INNHOLD MÅSØY KOMMUNES REGNSKAP 2003 3 smessig overskudd framkommer slik: 3 Hovedtall fra balanseregnskapet 3 Likviditet

Detaljer

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring.

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Ag. Balsfjord kommune - for framtida

Ag. Balsfjord kommune - for framtida Ag. Balsfjord kommune - for framtida niwiliu11111 I Foto: Gunn Grønås. Nye Storsteinnes skole 23.mars 2011 Innholdsfortegnelse Forord 3 Hovedoversikt drift 4 Analyse 6 Ordfører og folkevalgte organ 17

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Årsmelding 2001. Tromsø kommune

Årsmelding 2001. Tromsø kommune Årsmelding 21 Tromsø kommune Innhold Rådmannens forord 3 Økonomisk analyser 4 Administrativ omstilling 1 Miljøstatus i Tromsø 14 Kort om året som gikk 16 Avdelingsbidragene Sentraladministrasjonen 18 Teknisk

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009 Hammerfest Kommune Årsrapport 2009 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 3 ORGANISASJON... 4 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 5 STYRINGSPERSPEKTIV... 7 5.1 Økonomi... 7 5.2 Medarbeidere... 9 5.3 Likestilling,

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

RÅDMANNENS KOMMENTAR...

RÅDMANNENS KOMMENTAR... Innhold 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2. BEFOLKNINGSSAMMENSETNING OG BEHOV.... 7 2.1. INNBYGGERNE I HATTFJELLDAL.... 7 2.2. FREMSKRIVING AV FOLKETALL FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER.... 7 2.3. LEVEKÅRSDATA...

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg mot 2016 Kommuneplan for Mål oppnådd i Mål: Full barnehagedekning: Resultat: Alle som ønsket det fikk tilbud om plass ved hovedopptaket Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere: Mål: 3 prosent.

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer