Forord. April 2011 Statens vegvesen, Region vest Ressursavdelingen Planseksjonen, Sør-Rogaland distrikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. April 2011 Statens vegvesen, Region vest Ressursavdelingen Planseksjonen, Sør-Rogaland distrikt"

Transkript

1 Forord Denne rapporten som omhandler deltema risiko og sårbarhet, er en del av planarbeidet som blir gjennomført for reguleringsplan med konsekvensutredning for E134 ved Stordalen i Etne kommune, Hordaland fylke. Tiltakshaver og ansvarlig for konsekvensutredningen er Statens vegvesen Region vest. Utredningen skal både bidra til best mulig utforming av vegtiltaket, og gi planmyndighetene grunnlag for å behandle og vedta planene. Vedtatt løsning skal så legges til grunn for reguleringsplanlegging og bygging. Ansvarlig for planarbeidet i Statens vegvesen har vært senioringeniør Knut Nyland. Senioringeniør Berit Skjellerudsveen har vært ansvarlig for deltemaet ROS-analyse. Denne risiko- og sårbarhetsvurderingen av ulike alternativ til traséløsninger innen planområdet er skrevet med utgangspunkt i planprogrammet for E134 Stordalstunnelen Lauareid-Håland-Bakka og er basert på en befaring, innhentet relevant bakgrunnsdata, litteratur, lovverk, data om historiske uønskede hendelser, lokalkunnskap, erfaringsdata og sjekklister. April 2011 Statens vegvesen, Region vest Ressursavdelingen Planseksjonen, Sør-Rogaland distrikt Risiko- og sårbarhetsvurdering av alternativ for E134-Stordalstunnelen 1

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning ROS-analyse Bakgrunn Mål Hovedmål Målsetning for evt. ny E Beskrivelse Avgrensning Influensområde Trafikkgrunnlag Utforming av ny vegløsning Formelle krav Krav til tunnelgeometri og sikkerhetsutstyr Trafikksikkerhet Ulykkestatistikk Registrerte trafikkulykker i influensområdet Registrerte ras Dyrepåkjørsler Metode for vurdering av risiko Vanlige trafikkulykker Storulykker Gods/farlig gods transport Erfart risiko ved transport av farlig gods i Norge Tunnelulykker Frekvensberegninger Virksomhetsbasert risiko Anleggsfasen Tunneldriving Naturbasert risiko Flom og hydrologi Sårbarhet Valg av type risikovurdering Beskrivelse av risiko, sannsynlighet og konsekvens Risikovurdering av hovedalternativene Forutsetninger Fremgangsmåte Resultat Tiltak Tiltak i anleggsfasen Tiltak i driftsfasen Tiltak mot dyrepåkjørsel Planlagte forebyggende tiltak Konklusjon Kildehenvisninger Vedlegg Risiko- og sårbarhetsvurdering av alternativ for E134-Stordalstunnelen 2

3 Sammendrag Metode De nye vegløsningene er gjennomgått for å finne kritiske punkt/strekninger som eventuelt vil kunne føre til alvorlig, meget alvorlig skade eller død. Faktorer som påvirker robustheten til løsningsalternativene er økning i trafikken, fart, vegutforming, konfliktpunkter mellom trafikanter, mellom trafikant og terreng og tilgjengelighet for AMK-innsats. Disse påvirker i sin tur antall og alvorlighetsgrad av forventede ulykker og sannsynligheten for storulykker (f. eks i forbindelse med transport av farlig gods, særlig i tunnel). Det er hendelser som medfører fare for at personer kan bli drept eller hardt skadd i forbindelse med trafikkulykker og storulykker som er hovedfokus og blir lagt størst vekt i den endelige oppsummeringen/ rangeringen av alternativene. I tillegg blir andre forhold som kan medføre risiko også diskutert. Statens vegvesen har i sitt trafikksikkerhetsarbeid lagt vekt på å kombinere den teknisknaturvitenskaplig tilnærming med kvantitative metoder og den samfunnsvitenskaplige, med en kvalitativ vurdering av risiko. Denne tilnærming har dannet grunnlaget for utarbeidelsen av håndbok 271, Risikovurdering i vegtrafikken (Vegdirektoratet 2007). Beskrivelse av alternative løsninger Det foreligger 2 prinsippløsninger for ny trasé mellom Lauareid og Bakka. Tre alternativ med en lang tunnel, en kort tunnel og bru over Hålandsbekken, med tilkobling til eksisterende fv. 48 ved Håland (alternativene 1, 2 og 3) og et alternativ med en lang tunnel (alternativ 4). Alternativene vises i figur 1. Figur 1. Oversikt over alternative traseér Risiko- og sårbarhetsvurdering av alternativ for E134-Stordalstunnelen 3

4 Influensområdet Influensområdet for vurdering av risiko og sårbarhet omfatter de deler av vegnettet som blir berørt/påvirkes av valgt løsningsalternativ og sårbare objekt innenfor området. Områdebeskrivelse og registreringer Analysen har hatt fokus på uønskede hendelser på vegen som kan medføre fare for omkringliggende arealer og anlegg, samt uønskede hendelser i nærområdet som kan medføre fare eller ulempe for ferdsel på vegen. Registreringene som omtales i denne rapport består av en kartlegging av vanlige trafikkulykker i området, registrering av ras og av hydroligiske forhold. For storulykker er det foretatt en gjennomgang, på overordnet nivå, av transport av farlig gods og av registrerte uønskede hendelser i forbindelse med transport av farlig gods på nasjonalt nivå. Stordalsvatnet og bekkene som drenerer til innsjøen er en del av Etnevassdraget som er verna i verneplan IV. Det er ikke lokalisert andre spesielt sårbare objekter innenfor planområdet unntatt høyspent ledninger, et skiferbrudd og eventuelt noen private brønner. Vurdering av omfang og konsekvenser av uønskede hendelser En risikovurdering innebærer at det er noen som vurderer. Konklusjonene som en kommer frem til er ikke en objektiv sannhet. Derfor er det viktig at forutsetningene og avveiningene som en har valgt blir beskrevet. For å sammenligne ulike alternativ er det vanlig å tallfeste sannsynlighet og konsekvens. På dette plannivået har en valgt kun å foreta en grov rangering av ulike elementer ved løsningsalternativene. Antall kjørefelt, stigning, kryss, kurvatur, sideterreng og konfliktpunkter med myke trafikanter er med på å avgjøre hvorvidt det er møteulykker, utforkjøring, kryssulykker eller ulykker med myke trafikanter eller MC som er de største bidragsyterne til risikoen i de nye hovedvegsystemene. For storulykker er det løsninger med tunnel av en viss lengde og om det er flere tunneler som vurderes å gi størst risiko. Det er muligheten for brann i kjøretøy og de konsekvensene dette kan få i tunnel pga. vanskelige forhold for rømning, redning og brannslukning som gir størst bidrag til risikoen. I samfunnsøkonomiske kostnader anslås storulykker i nullalternativet å utgjøre ca. 1/50 av det trafikkulykkene utgjør. Nullalternativet Alle alternativene for et nytt transportsystem blir vurdert opp mot et null-alternativ i 2035, uten tiltak. Den totale trafikkmengden på den aktuelle strekningen av E134 anslås å ha økt til Resultat Rangering av risikobidraget skjer etter skalaen Reduksjon av risikoen + Ingen/liten konsekvens 0 Økning av risikoen - Risikovurderingen av alternativene vises i tabell 1. Risiko- og sårbarhetsvurdering av alternativ for E134-Stordalstunnelen 4

5 Tabell 1. Vurdering av alternativ basert på en gjennomgang av risikoelement Risikoparameter Alternativ 0 1 1B 2 3 3A 4 Trafikkøkning Total veglengde Tunnellengde (ubehag og mengde sprengstein) Stigning i tunnel Stigning rampe v. Håland Avstand mellom tunnelportal og bru/kryss (sikt) Logisk og lettlest trafikkbilde, kobling til lokalveg Avkjørsler Konflikt med myke trafikanter Risiko for tunnelbrann/storulykke Kryssing av bekk Risiko for konflikt med eksisterende brønner Risiko for dyrepåkjørsel Rangering av totalbilde Ved at en stor del av trafikken på eksisterende veg med dårlig standard vil bli overført til et sikrere vegsystem og ved at det blir færre avkjørsler vil ulykkesfrekvensen reduseres. Vegen vil bli utbygd etter de krav som gjelder for stamveg (S4). Konsekvensene av ferdig veg er viktigst. For trafikksikkerheten og lokalmiljøet vil det være en klar fordel at boligene blir samlet på en side av stamvegen. Det er lite som skiller alternativene fra hverandre når det gjelder trafikksikkerhet. Alternativ med lang tunnel kommer best ut når det gjelder trafikkulykker, men her trekker opplevd ubehag og muligheten for brann og storulykke noe ned. Ikke uventet kommer 0- alternativet og alternativ 1b med kortest strekning med ny ved dårligst ut. ROS-analysen viser at kombinasjonen av bru, kurve og avstand til tunnel i alternativ 2 kan gi noe flere ulykker pga faren for ising / glatt vegbane ved ugunstige klimatiske forhold. Alternativ 3 innholder også bru som ligger i kurve, men brua er kortere og kurvaturen noe bedre. Bruen bør være lang nok for å gi plass til både bekk og faunapassasje. Tunnel på hele strekningen vil kunne løse mange av utfordringene ift landskapsinngrep og kulturminner, men vil også gi en del andre utfordringer bla håndtering av tunnelmasser og avrenning. Det planlagte tiltaket har som mål å oppnå forbedret rassikring og trafikksikkerhet. Prosjektet kan føre til at vegen kommer nærmere noen private brønner, og økt trafikk kan føre til mer bruk av vegsalt. Tiltak for å beskytte brønnene under anleggs- og driftsfasen må vurderes. Ulempene og eventuelle følger for allmenne og private interesser, også på lengre sikt er blitt vurdert. For å motvirke ulemper er det lagt vekt på sikkerhet mot skade på mennesker og miljø og på en best mulig landskapsmessig tilpasning og å opprettholde det naturlige liv i vassdraget. Det vil bli satt vilkår i funksjonskontraktene for nødvendig vedlikehold. Det bør senere utarbeides en mer detaljert ROS-analyse for valgt løsning og beredskapsplan for tunnelen som grunnlag for vurderinger rundt bl.a. nødvendige installasjoner m.m. Risiko- og sårbarhetsvurdering av alternativ for E134-Stordalstunnelen 5

6 1 Innledning 1.1 ROS-analyse Det stilles krav om ROS-analyse/risikovurdering i forbindelse med konsekvensutredningen etter Plan- og bygningsloven fra Denne ROS-analysen er en overordnet analyse som skal vurdere 4 alternativ for veg og tunnel i Stordalen på E134. Formålet med ROS-analysen er å avdekke samfunnsrisiko og sårbarhet i forhold til det planlagte prosjektet, og foreslå avbøtende tiltak der det avdekkes forhold med kritisk risiko eller sårbarhet i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Analysen må dekke både anleggsfase og ferdig bygd veganlegg. Hovedhensikten med en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er å foreta en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og å vurdere hvilken risiko disse hendelsene representerer. Sannsynligheten for at en hendelse inntreffer anslås etter beste evne. Analysen skal kunne vurdere hvorvidt situasjonen blir bedre eller dårligere for gods, personbil, kollektiv, syklende/gående hvis tiltaket gjennomføres. Dessuten må miljøaspektene synliggjøres. Analysen skal bidra til beslutningsgrunnlaget for å avgjøre hvilke hendelser som skal legges til grunn for dimensjoneringen av konstruksjonen og for beredskapen. Rapporten skal svare på spørsmålet om hvilke farer som kan påvirke veganlegget og hvilke farer kan veganlegget utgjøre for sårbare objekter/virksomheter og omgivelsene. Det moderne transportsystemet ivaretar ikke bare viktige samfunnsmessige interesser, men kan også gi utilsiktede skadevirkninger og bidra til økt risiko. Forbedret vegstandard kan bl.a. føre til økt ferdsel i områder som hittil har vært lite berørt av trafikk. Personer med spesiell ekspertise relevant for å vurdere risiko og sårbarheter (for eksempel TS-kompetanse, VA-kompetanse, el- kompetanse, lokalkunnskap, helse- og sosialfaglig bakgrunn, brannvesenet, m.fl.) bør involveres i neste gjennomgang. Vurderingen av mange av risikoparametrene som gjennomgås i ROS-analysen vil være de samme for alle 4 alternativene. Videre prøver en å se på de faktorene der vurderingen av risikoparametrene for de ulike alternativene er forskjellige. Det henvises til planprogrammet for kart som viser de ulike alternativene. Risikofaktorer i forbindelse med Kultur- og fornminner, Kulturmiljøer eller kulturlandskap, Friluftsliv i nærmiljøet og barnetråkk, Viltforvaltning og fiskeforvaltning blir omtalt i egne temarapporter. Støy-temaet er også tatt ut av risikovurderingen, da det forutsettes at tilstrekkelige skjermingstiltak blir gjennomført i henhold til gjeldende bestemmelser. Vurdering av støy er gjort i egen rapport som inneholder støyberegninger. Det er ingen krav til bestemt ROS-analysemetodikk i retningsliner/rundskriv, men grunnleggende for all metodikk er at sikkerhetsproblemer identifiseres gjennom å stille spørsmål om hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe. En ROS-analyse skal optimalt utføres av en flerfaglig gruppe (Statens vegvesens Veileder for risikovurderinger i vegtrafikken ). Videre skal den: Risiko- og sårbarhetsvurdering av alternativ for E134-Stordalstunnelen 6

7 Beskrive systemet og gi en realistisk fremstilling av risikobildet Vurdere hvorvidt den planlagte vegen vil medføre endret risiko for mennesker, miljø eller materielle verdier og lete etter svakheter i foreslåtte planløsninger Identifisere risikoobjekt Identifisere sårbare objekt Anslå fremtidig sannsynlighet og konsekvens basert på eksisterende statistikk og annen kunnskap og vurdere hvilken risiko mulige uønskede hendelser representerer Foreslå forebyggende, skadereduserende (og sannsynlighetsreduserende) og redningsog beredskapsmessige tiltak Kunne brukes som underlag for beslutninger og valg mellom alternativer Vurderingen av om en hendelse vil inntreffe eller ikke uttrykkes vanligvis med en sannsynlighet. Sannsynlighet er ikke en objektiv størrelse, og det kan ikke gis eksakte svar eller garantier for hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe. Kunnskapsinnhenting og - vurdering i relasjon til de(n) uønskede hendelser man ønsker å belyse er en vesentlig del av arbeidet med å komme fram til en fornuftig vurdering. Vurdringskriterier for risiko består her bl.a. av identifikasjon av avvik fra nullvisjonens krav til et sikkert vegsystem og beslutningskriterier er bl.a. ulike vegnormaler (Håndbok 017 Vegbygging, 021 Vegtunneler, 231 rekkverk osv.). Risikovurderingene baserer seg på dokumentert kunnskap fra Statens vegvesens håndbøker, rapporter utgitt av DSB, TØI og tidligere utførte ROS-analyser, analyse av ulykkesbildet og en overordnet gjennomgang av hele prosjektet og de ulike elementene. Datagrunnlaget består av bl.a. av anslag for trafikkvekst, andel tunge kjøretøy og analyse av trafikkulykker på dagens vegnett. Fordi denne risikovurderingen gjøres på et stadium hvor en fortsatt har flere alternativ gjøres det ikke noen detaljert vurdering av sannsynlighets og konsekvens av uønskede hendelser av hver enkelt variant. Dette må eventuelt gjøres når en har valgt et alternativ for å optimalisere valgt hovedløsning. Det viktigste for beslutningene i denne planfasen er den relative forskjellen i risiko slik at alternativene kan rangeres i forhold til risiko. 1.2 Bakgrunn Reguleringsplanen Det finnes en tidligere reguleringsplan for Stordalstunnelen som inngikk som del av reguleringsplan for Rv. 11 Teigland Håland. Planen ble utarbeidet i 1995 av Bruer Scandiaconsult. Den ble oversendt til sluttbehandling i Etne kommune i januar Riksvegen ble planlagd som avkjørselfri/avkjørselregulert stamveg med 8,5 meter vegbredde og dimensjonerende fart 80 km/t. Kryssene var planlagde som fullkanaliserte T-kryss. Trafikken i 1990 var 900 kjt, med ca 20 % tunge biler. En regnet med en trafikkøkning til 1200 kjt i 2010 og 1500 i Risiko- og sårbarhetsvurdering av alternativ for E134-Stordalstunnelen 7

8 Haugalandspakken er navnet på en utbyggings- og finansieringsplan for mange vegprosjekt i Nord-Rogaland/Hordaland bla. på E134. E134-prosjektet var inne på listen for 2016, men er nå trukket ut og vil være utført med statlige midler og bompenger i perioden I kommuneplanen for Etne er området for ny tunnel ved Stordalsvatet vist som trafikkområde. Kommuneplanen er under revidering. I henhold til 0-visjonen skal det ikke forekomme ulykker med drepte eller livsvarig skadde i transportsektoren (NTP 2008). Det betyr at vegene må utformes slik at det er lett å handle riktig og vanskelig å handle feil, og at vegtrafikksystemet har beskyttende barrierer mot alvorlige konsekvenser av feilhandlinger (Veileder for sikkerhetsstyring i vegtrafikken, 2006). Statens vegvesen har også en miljøvisjon om at transport ikke skal gi alvorlig skade på mennesker eller miljø (NTP ). 0-visjonen og miljøvisjonen vil innebære målsettinger som er i konflikt med hverandre. Det bør derfor tas sikte på å balansere målsettingene på trafikksikkerhet og miljø slik at vi som samfunn oppnår en akseptabel måloppnåelse på begge områdene. Alternative løsninger På det nåværende planstadiet er det 4 ulike hovedalternativ som skal vurderes. Alternativ 1 ligner mest på den godkjente planen frå fra Lauareid til Håland og en ny vegløsning fra Håland langs dagens E134 med tunnel ved Bakka. Kobling til Skånevikvegen skjer med kryss ved Håland. Alternativ 1b følger eksisterende veg rundt Neset. Alternativ 2 er en kombinasjon av alternativ 1 og 3. Alternativ 3 starter som de andre alternativene, men ved Håland blir linjen hevet slik at en ikke kommer inn på eks. E134 før en kommer til Bakka. Alternativ 3a har en alternativ kryssløsning ved Håland. Alternativ 4 er en lang tunnel mellom Lauareid og Bakka. For nærmere omtale av alternativene henvises til Planprogrammet. Parametre og registreringer for alle alternativene er oppsummert i Vedlegg 1. Valg av løsning vil bli gjort med bakgrunn i en vurdering av følgende tema: trafikksikkerhet landbruk/kulturminne/kulturmiljø landskap/friluft kollektivtrafikk naturmiljø, naturressurs, nærmiljø og støy Hålandsvassdraget massedeponi/rigg anleggskostnader og anleggsgjennomføring Risiko- og sårbarhetsvurdering av alternativ for E134-Stordalstunnelen 8

9 1.3 Mål Hovedmål Ved å gjennomføre handlingsprogrammet for Transportplanen for Haugalandet vil en: Få på plass et godt samordnet transportsystem som er utformet på en miljøvennlig forsvarlig måte samtidig som det gir mulighet til å redusere næringslivets transportkostnader og dermed styrke konkurranseevnen for E134. Redusere tallet på trafikkulykker og miljøproblem som følge av trafikken. Lage gode løsinger for dagens og framtidig befolknings- og næringslivsutvikling Målsetning for evt. ny E134 Hovedmålsettingene som er nevnt overfor gjelder alle prosjekt i Haugalandspakken. Under er en liste målsettinger for Etne kommune: Bedre trafikksikkerhet på strekningen E134 ved Lauareid-Håland-Neset, med færre ulykker og nestenulykker Gang- og sykkelveg, evt. kombinert samleveg i området Bedre støyforhold i nærmiljøet Forenkle anleggsabeidet/tid Ta spesielt hensyn til vassdrag, landskap og kulturminne/miljø/dyrka mark 1.4 Beskrivelse Hovedvegnettet Det eksisterende overordnede hovedveinettet i området består i grove trekk av E134 og fv. 48. I tillegg til de overordnede veiene finnes kommunale- og private veger Dagens trafikkbilde er som følger: E134 fra krysset ved Frette/Lauareid til Skånevikkrysset har en ÅDT på om lag (2008) E134 fra Skånevikkrysset til Nese ved Noreimstronda har en ÅDT på om lag (2008) Fv. 48 Skåneviksvegen har 800 ÅDT (2008). Dagens E134 er svært rasutsatt, smal, svingete, har store stigninger, mange farlige avkjørsler, og boligene ligger helt opp mot vegen. Figur 2 viser dagens E134 i bratt terreng. Risiko- og sårbarhetsvurdering av alternativ for E134-Stordalstunnelen 9

10 Figur 2. Rasutsatt område på dagens veg. Geometrisk utforming og standardkrav E134 langs Åkrafjorden er ombygd med lik og rimelig høy standard, god kurvatur, fullkanaliserte T-kryss, stor grad planfri krysning for lokalveger og jordbruksveger Stordalstunnelen er siste lenke i denne utbyggingen. Det er et mål at standarden skal være mest mulig lik. Forholdet til vassdraget - naturmiljø, landskap og friluftsliv Hålandvassdraget er sidevassdrag til det verna Etnevassdraget. Etnevassdraget ble vernet i 1993 som resultat av verneplan for vassdrag IV. Det vil være viktig å minimere inngrep i og ved elva, og å utforme gode avbøtende tiltak. Støy Området langs dagens E134 har i dag støybelastning. Omlegging av E134 kan utløse støytiltak der kravene i retningslinje T-1442 frå Miljøverndepartementet slår inn. Gang- og sykkeltrafikk Eksisterende veg kan brukes til gang-/sykkelveg kombinert med samleveg forutsatt at vegen skiltes med km/t. Løsningen for gang og sykkeltrafikk er ikke detaljutredet. Kollektivtrafikk Det er viktig å få til plassering av bussholdeplasser i området som er trafikksikre og som samtidig ligger rett til i forhold til passasjergrunnlaget. De skal i utgangspunktet legges til ramper eller kryssområder, ikke på fri vegstrekning, og utformes slik at ferdsel for gående sikres mot konflikt med kjørende. Risiko- og sårbarhetsvurdering av alternativ for E134-Stordalstunnelen 10

11 Det planlegges dobbeltsidige busslommer ved Lauareid, ved Bakka og ved kryss/avkjøring og undergang som kommer ved Håland. For Alternativ 3 vil busslommene ligge på begge sider av det gamle skolehuset. Busslommene må detaljutredes når endelig alternativ er valgt. Figur 3. Dagens bussholdeplasser Figur 4. Bussholdeplass ved avkjørsel og kryssing av høyspent ledning over dagens veg. Risiko- og sårbarhetsvurdering av alternativ for E134-Stordalstunnelen 11

12 Riggområde/deponi/massehandtering Planen skal vise områder for tunnelrigg og riggområde elles. Planen skal også komme med forslag til handtering av masser. Det er planlagt riggområde ved Nærnes, Håland og ved Lauareid. Riggområdet ved Håland gir de største utfordringene i forhold til kulturminner. Landbruksareal Landbruksareal på innsiden av vegen vest for Neset kan enten få tilkomst over tunnelen/portalen eller via undergang. Dette blir likt for alle tunnelalternativene. 1.5 Avgrensning I denne rapporten er det ulykkesrisikoen i trafikken på det fremtidige veganlegget som blir gjenstand for den grundigste gjennomgangen. I tillegg blir risikoen forbundet ved noen andre temaer beskrevet, men på en mer overordnet måte. Risiko i forbindelse med anleggsfasen blir også vurdert på et overordnet nivå. Det er utarbeidet egne temarapporter for veganleggets konsekvenser for landskap, nærmiljø, naturmiljø, og kulturmiljø, dvs. ikke-prissatte konsekvenser. 2 Influensområde Planområdet for ny E134 går fra området Lauareid (der Åkrafjordprosjektet blir avsluttet) til Neset. Fram til Bakka er avstanden om lag 3,5 km. Figur 5. Planområdet. Etnevassdraget Stordalsvatnet på 8,5 km² er den største innsjøen i Etnevassdraget og ligger 51 moh. I tilsigsområdet finnes diffuse forurensningskilder som dyrket mark, beite og veisalting. Belastningen vurderes som lav. Risiko- og sårbarhetsvurdering av alternativ for E134-Stordalstunnelen 12

13 Etnevassdraget har en livskraftig lakse- og sjøørretbestand. Fiskebestandene har vært gjenstand for en rekke granskinger, hovedsaklig av Rådgivende Biologer as Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag ble vedtatt i Retningslinjenes geografiske virkeområde omfatter følgende deler av de enkelte verneobjekt:» vassdragsbeltet, d.v.s. hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et område på inntil 100 meters bredde langs sidene av disse, andre deler av nedbørsfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi.» Korteste avstand til Stordalsvatnet på eksisterende veg (alternativ 1B) er ca. 90 m mellom Nautanes og Bruravikjo. I NVEs retningslinjer om behandling av saker etter Vassdragsloven stilles det strengere krav til tiltak i vassdrag som er vernet mot kraftutbygging enn ellers. NVE ønsker å få informasjon så tidligst mulig i planleggingen om tiltak i/langs vernede vassdrag innenfor 100-metersbeltet langs vassdraget. Med hjemmel i vannressursloven og forskrift om internkontroll for å oppfylle lov om vassdrag og grunnvann av fører NVE tilsyn med landskaps-, natur- og miljømessige forhold i prosjekter som innebærer bygging i og over vassdrag men også tiltak utenfor vassdraget som kan få konsekvenser for vannføring og vannkvalitet-/sedimentforhold. NVE fører tilsyn i byggefasen og følger opp gjennomføringen av godkjente miljø- og landskapsplaner. Gode løsinger for miljø og landskap forutsetter et godt samarbeid mellom Statens vegvesen og NVE under byggingen. NVE har en stasjon for måling av grunnvannsnivå, vannføring, vanntemperatur i den sørvestre delen av Stordalsvatnet. NVE har sikringstiltak i Stordalselva oppstrøms Stordalsvatnet. Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforvaltningsforskriften) som gjennomfører EUs rammedirektiv for vann i norsk rett gjelder fra Denne forskriften setter krav til Statens vegvesen om å ha kontroll over utslipp i de ulike vannforekomster og gjøre tiltak slik at vannforekomsten tilbakeføres til naturtilstand. I området er vannforsyning basert på mindre fellesanlegg eller enkeltløsninger, basert på grunnvann eller overflatevann. I enkelte områder er vannkvaliteten mindre tilfredsstillende. Avløp fra boliger rundt Stordalen blir ført via slamavskillere til infiltrasjon i grunnen. Grunnvannsressursene er koblet opp mot informasjonsportalen til vannregionmyndighetene (Vannportalen, Vann-Nett), som koordinerer gjennomføring av vannforskriften, implementeringen av EUs Vanndirektiv i Norge. I databasen Vann-nett ligger data fra en grovkarakterisering fra 2007 og en tilstandsvurdering for grunnvann, elv og innsjø (og kystvann) gjort i 2010 ( ). Samtidig er mulig påvirkning og risikoen for ikke å oppnå en god tilstad i grunnvann, innsjø og elv i 2021 vurdert. I grovkarakteriseringen får Stordalsvatnet merkelappen mulig risiko for ikke å nå god tilstand i 2021, mens tilstanden Stordalsvatnet er satt til god i Derimot er Risiko- og sårbarhetsvurdering av alternativ for E134-Stordalstunnelen 13

14 Stordalsvatnet ble fortsatt karakterisert som en mulig risiko innsjø i 2021 i vurderingen gjort pga. at en har registrert annen påvirkning i Stordalsvatnet. Det er ikke registrert påvirkning av grunnvann, men i området rundt Etne sentrum har en i grovkarakteriseringen fra 2007 ( ) satt kategorien mulig risiko for påvirkning av grunnvann i 2021 (satt ). Figur 6. Grunnvann. Området rundt Stordalsvtet er markert som område med drikkevannsvern. Innenfor blå linje er det også risiko for forurensing av privat drikkevann. E134 langs Stordalsvatnet er en strekning med bar veg vinterstrategi hvilket betyr at vegen blir saltet. I grovkarakteriseringen av elveforekomstene er elvene satt til kategorien mulig risiko. Tilstanden i elvene er satt til ikke satt/udefinert i Elveforekomstene lenger ned mot Etne er påvirket av landbrukspåvirkning (og spredt påvirkning). Her er også elver som klassifiseres som SMVF ( ). Det er ikke registrert påvirkning på elv fra punktforurensning i planområdet ( ). Det er heller ikke registrert spredt forurensning i aktuelt område, det er kun registrert lenger nede i Etneelva (mot Etne sentrum), her er det også registrert hydromorfologisk og annen påvirkning ( ). Det er mulig risiko for påvirkning av sur nedbør i elvene rundt Stordalsvatnet i Risiko- og sårbarhetsvurdering av alternativ for E134-Stordalstunnelen 14

15 Data for bestand av anadrom fisk registrert i Vann-nett er fra 2006 Området omfatter Stordalsvatnet og Stordalselva. Bestandene for laks og sjøaure karakteriseres som moderat/lite påvirket og hensynskrevende. Etne-vassdraget er normalt åpent for laks og sjøørret til ca. 1 km ovenfor Frette. I år har Fylkesmannen i Hordaland stoppet fisket etter laks- og sjøaure i Etnevassdraget og Litledalsvassdraget i Etne kommune ut 2010 i samråd med Etne elveeigarlag og Sørelva Elveeigarlag. Stopp i fisket gjelder så langt opp i vassdragene som det går anadrom fisk og i 100- metersonen utenfor vassdraget. Vedtaket er gjort med heimel i 11 i lakse- og innlandsfiskelova. Det er tillatt å fiske etter innlandsfisk i innsjøer, jf. Forskrift om fiske etter innlandsfisk i innsjøer med anadrom laksefisk i Hordaland. Bakgrunnen for vedtaket er den kritiske bestandssituasjonen for laks- og sjøaure. Det er ikke registrert vandringshinder for fisk i området (men i den lille innsjøen sør for Stordalsvatnet). Figur 7. Hålandabekken med dagens kulvert på E134. Geologi og grunnforhold Bergartene i området er i hovedsak metabasalt. I vegskjæringen like øst for mulig tunnel påhugg på Håland har bergarten en porfyrittisk struktur. I området er det også et skiferbrudd som tar ut grønnskifer. Det er utført fjellkontrollboringer både langs eksisterende E134 og langs ny trasé. Det er registrert 8 svakhetssoner i området. En svakhetssone har stor utstrekning og strekker seg fra Stordalsvannet i sørøst, gjennom skiferbruddet og videre nordvestover. Risiko- og sårbarhetsvurdering av alternativ for E134-Stordalstunnelen 15

16 Noen soner ble observert som søkk i terrenget, i enkelte av disse rant det små bekker. Ved Lauareid finnes det et område med urmasser anslått til ca m 3. Rasfaren i et påhuggsområde her vurderes å være stor. Figur 8. Ortofoto som viser topografien og skiferbruddet i planområdet. Eksisterende tekniske anlegg Etne elektrisitetslag opplyser at de har kiosker, høy- og lavspentlinjer spredt i området. Må kontaktes ved grave- /og anleggsarbeider. Oppfordrer til medvirkning i tidlig planfase. SKL Nett har en 66 k V kraftledning med høyspentmaster som krysser dagens E134 mellom Neset og Hustufta. Der ligger et skiferbrudd ved eksisterende E134. Her vil det oppstå betydelig massetransport som kan øke sannsynligheten for UØH/ulykker. Andre sårbare objekt I influensområdet/nærområdene finnes ingen barne-/ungdomsskoler. Det finnes skoler i Etne sentrum (Enge skule), Skånevik og Litledalen (Rygg skule). Det er ønske om å ta vare på det gamle skolehuset ved Håland. Risiko- og sårbarhetsvurdering av alternativ for E134-Stordalstunnelen 16

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING NOTAT Oppdrag 2120536 Kunde Statens vegvesen Region vest Notat nr. 1 Til Lilli Mjelde Fra Rambøll SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A Dette vedlegget utdyper vurderingene gjort i planprogrammets kap. 7. 1 Innledning En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal vurdere

Detaljer

1 Formål med planarbeidet

1 Formål med planarbeidet Innhold 1 Formål med planarbeidet...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Krav om konsekvensutredning og planprogram...1 2 Generelt om arbeidet med reguleringsplanen...2 2.1 Formålet med reguleringsplanen...2 2.2 Avgrensning

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

1 Innledning og sammendrag Risikovurdering E6-prosjektet i forhold til planlagt Ringvei sør Organisering av arbeidet...

1 Innledning og sammendrag Risikovurdering E6-prosjektet i forhold til planlagt Ringvei sør Organisering av arbeidet... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 533980 Reguleringsplan E6 Ranheim - Værnes Dato: 2014-12-11 Skrevet av: Diana van der Meer Kvalitetskontroll: Jostein Rinbø ROS-VEDLEGG, RINGVEI SØR INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru Rv 3 Nåverdal bru Side i Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru FORORD Statens vegvesen Region midt har utarbeidet reguleringsplan for ny bru på rv 3 i Nåverdalen. Rennebu kommune er ansvarlig planmyndighet

Detaljer

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg. Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering, utnytte kapitalen i eksisterende veg Hans Silborn, Statens vegvesen Vegdirektoratet Suboptimalisering? Er det suboptimalisering å utbedre E6 på deler av strekningen Oslo Trondheim Steinkjer

Detaljer

Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kryss i tunnel

Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kryss i tunnel Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kryss i tunnel 1.7.2016 Oppdragsnr.: 147188 Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-012 Bergen Pb. 1199, NO-811 Bergen Notat nr.: 07 Tel: +47 37 00 Fax: +47 37 01 Oppdragsnr.:

Detaljer

Risikovurdering. Ny rv. 94 i Hammerfest. Området med tunnel og rundkjøring ved Breilia

Risikovurdering. Ny rv. 94 i Hammerfest. Området med tunnel og rundkjøring ved Breilia Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 2013-12-05 Risikovurdering Ny rv. 94 i Hammerfest. Området med tunnel og rundkjøring ved Breilia Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn for risikovurderingen...

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 25.10.2013 Tunnelsikkerhet i Rogaland

Fylkesberedskapsrådet 25.10.2013 Tunnelsikkerhet i Rogaland Sikkerheten i norske vegtunneler er styrt gjennom lover/forskrifter og håndbøker. De viktigste er: Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse vegtunneler (tunnelsikkerhetsforskriften). Fastsatt ved

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE. Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune. Prosjekt Vestoppland

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE. Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune. Prosjekt Vestoppland RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE Rv. 4 Hadeland Sandvold - Amundrud Gran kommune Prosjekt Vestoppland 04.12.2015 Innhold FORORD... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 3 ANALYSEMETODE... 3

Detaljer

Sikkerhetsstyring i vegtrafikken

Sikkerhetsstyring i vegtrafikken Sikkerhetsstyring i vegtrafikken - en forutsetning for nullvisjonen Direktør Lars Erik Hauer Vegdirektoratet Nullvisjonen NTP 2014-2023 En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller

Detaljer

Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap

Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap Revidert planbestemmelse jfr. vedtak i sak xxxxxxx i Steinkjer formannskap 2 Bestemmelser og retningslinjer 1.1 Planforutsetninger Kommunedelplanen for Asphaugen erstatter gjeldende kommunedelplan fra

Detaljer

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord

Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Region vest Vegavdeling Rogaland Plan- og forvaltningsseksjon Stavanger 12.05.2017 Fv. 491/281 tunnel Espedal- Frafjord Innhold 1. FORORD... 2 2. BAKGRUNN... 3 2.1 Reguleringsplan for fv. 492 tunnel Espedal

Detaljer

Risikovurdering Tørkop - Eik

Risikovurdering Tørkop - Eik Region sør Prosjektavdelingen 15.09.2015 Risikovurdering Tørkop - Eik Kommunedelplan med konsekvensutredning fv.319 Svelvikveien Temarapport - 11 Statens vegvesen, 2015 Dokumentinformasjon Rapporttittel

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Arena tunnelsikkerhet. Vegvesnets behov for bedre sikkerhet i tunneler. Statens vegvesen Snorre Olufsen Sikkerhetskontrollør Region sør

Arena tunnelsikkerhet. Vegvesnets behov for bedre sikkerhet i tunneler. Statens vegvesen Snorre Olufsen Sikkerhetskontrollør Region sør Arena tunnelsikkerhet Vegvesnets behov for bedre sikkerhet i tunneler Statens vegvesen Snorre Olufsen Sikkerhetskontrollør Region sør Vegforvalterens oppgave Rv Fv Statens vegvesen en forvaltningsetat

Detaljer

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat

Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør. Grunnlagsnotat Vedlegg 1 til sak V-13/15: Vegprioriteringer og innspill til «Riksvegutredningen 2015» E16 Bjørgo Øye sør Grunnlagsnotat Valdresrådet har i brev av 22. september 2014 bedt Vegforum E16 drøfte om det bør

Detaljer

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan

DE/KART/ANNET. Mai Planprogram. Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan DE/KART/ANNET Mai - 2010 Planprogram Nytt kryss E6 og E8 i Skibotn Vegutbedring E8 Halsebakkan Planprogram 1 Side Planprogram Dette planprogram danner grunnlag for planarbeidet med reguleringsplan for

Detaljer

Nye N500 Vegtunneler og V520 Tunnelveiledning. Mona Lindstrøm Statens vegvesen

Nye N500 Vegtunneler og V520 Tunnelveiledning. Mona Lindstrøm Statens vegvesen Nye N500 Vegtunneler og V520 Tunnelveiledning Mona Lindstrøm Statens vegvesen . Tunnelhåndbøkene, revidert og utgitt i 2016 Generelt N500 er bedre samordnet med de øvrige normalene. - Krav som står i andre

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Svv. Prosjekt: Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Kommune: Gran

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Svv. Prosjekt: Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Kommune: Gran Risiko- og sårbarhetsanalyse Svv Prosjekt: Rv. 4 Hadeland Parsell: Nytt Amundrudkryss Kommune: Gran Region øst Prosjekt Vestoppland 2.5.2017 Innhold FORORD... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Tunnelsikkerhet utbedring av tunneler

Tunnelsikkerhet utbedring av tunneler Tunnelsikkerhet utbedring av tunneler Bransjemøte med konsulenter og entreprenører 25. april 2014 Gudmund Nilsen, Vegdirektoratet Nøkkeltall Riksvegtunneler per januar 2013 Antall tunneler: 500 Total tunnellengde:

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Tverrforbindelse Losen- Ler

Tverrforbindelse Losen- Ler E 6 Røskaft- Skjerdingstad Tverrforbindelse Losen- Ler Vurdering av forkastede løsninger Kommune: Melhus Region midt Trondheim kontorsted UTFYLLENDE ALTERNATIVSVURDERING VEDRØRENDE TVERRFORBINDELSEN FRA

Detaljer

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen NOTAT Oppdrag Gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll Oppdragsnummer 24354001 Oppdragsleder Anita Myrmæl Opprettet av Ketil Flagstad Dato 14.2.2017 Kontrollert av Isabela Queiroz TRAFIKK 1 Sammendrag

Detaljer

E6 Åsen - Kleiva

E6 Åsen - Kleiva E6 Åsen - Kleiva 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru ved Grennebakken og Følkesgrenda er ikke høye nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

KU-notat b): Byåstunnelen - fraviksbehandling og videre arbeid

KU-notat b): Byåstunnelen - fraviksbehandling og videre arbeid KU-notat 52-17 b): Byåstunnelen - fraviksbehandling og videre arbeid Notat Til: Fra: Kontaktutvalget i Miljøpakken Terje Simonsen Saksbehandler/innvalgsnr: Terje Ørnulf Simonsen +4792294332 Vår dato: 11.09.2017

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Vegsikkerhetsforskriften. Arild Engebretsen Statens vegvesen

Vegsikkerhetsforskriften. Arild Engebretsen Statens vegvesen Vegsikkerhetsforskriften Arild Engebretsen Statens vegvesen FOR 2011-10-28 nr 1053: Forskrift om sikkerhetsforvaltning av veginfrastrukturen 1. Formål og virkeområde 2. Definisjoner 3. Trafikksikkerhetsmessig

Detaljer

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsgiver USBL Rapporttype ROS-analyse 2014-09-02 HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (8) HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 1350002009 Oppdragsnavn: Heggen boligfelt, detaljregulering

Detaljer

Oppsummering av tidligere vurderte varianter

Oppsummering av tidligere vurderte varianter Oppsummering av tidligere vurderte varianter I forkant av utarbeidelse av planprogrammet er det vurdert flere varianter for løsning av E39 på strekningen fra utløpet av Byhaugtunnelen og til Smiene. Det

Detaljer

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 TEKNISKE DATA Fra- til profil: Dimensjoneringsklasse: Steinkjer kommune S5 Fartgrense: 80 Trafikkgrunnlag

Detaljer

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1 Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 med tunnelarm til Sekken 1 Forord Statens vegvesen Region Midt har, som tiltakshaver, igangsatt plan- og utredningsarbeid for fv 64 og tunnelarm til Sekken. Prosjektet

Detaljer

Seminar innen beredskap, innsats og redning Utbedringsprogram for vegtunneler

Seminar innen beredskap, innsats og redning Utbedringsprogram for vegtunneler Utbedringsprogram for vegtunneler Statens vegvesen Jane Bordal Veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet Rammer for vegforvalter Nasjonal transportplan og handlingsprogram Handlingsprogrammet 2014-2017

Detaljer

Konseptvalgtutredning E18

Konseptvalgtutredning E18 Konseptvalgtutredning E18 Knapstad (Østfold) Vinterbro (Akershus) Delrapport Trafikksikkerhet og trafikkulykker Foto: VidKon Side 1 av 10 INNHODSFORTEGNESE 1 INNEDNING 3 2 METODE 3 3 DAGENS UYKKESSITUASJON

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Fv. 220 Bagn-Reinli. Sør-Aurdal kommune. Region øst

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Fv. 220 Bagn-Reinli. Sør-Aurdal kommune. Region øst RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Fv. 220 Bagn-Reinli Sør-Aurdal kommune Region øst Innhold FORORD... 2 1 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 2 ANALYSEMETODE... 3 2.1 Beskrive analyseobjektet, formål og vurderingskriterier...

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Vindafjord ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

KONSEPTVALGUTREDNING UTKAST KVU E6 FAUSKE - MØRSVIKBOTN

KONSEPTVALGUTREDNING UTKAST KVU E6 FAUSKE - MØRSVIKBOTN KONSEPTVALGUTREDNING UTKAST KVU E6 FAUSKE - MØRSVIKBOTN Region nord POLITISK SAMRÅDINGSMØTE 12. DESEMBER 2014 Konsept 0+ Konsept 0++ Konsept 1 Dagens Konsept 2 Lang Konsept 3 Konsept 0 Opprusting Utstrossing

Detaljer

Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring Sikker veg i byggeperioden. Steinar Aspen, prosjektleder E18 Vestfold midt

Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring Sikker veg i byggeperioden. Steinar Aspen, prosjektleder E18 Vestfold midt Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring Sikker veg i byggeperioden Steinar Aspen, prosjektleder E18 Vestfold midt Vegtilsynets konferanse om sikkerhetsstyring (Sikker) veg i byggeperioden Ingen solskinnshistorie!!

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Region sør Prosjektavdelingen 10.12.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommundelplan med konsekvensutredning fv.319 Svelvikveien Vedlegg - 14 Hallvard Holtung, Asplan Viak, 2014 Dokumentinformasjon Rapporttittel:

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Region sør Utbyggingsavdelingen Dato: April 2009 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mulighetsanalyse for ny rv. 305 fra 1999 og endring av premisser

Detaljer

Endringer i ny utgave av HB051

Endringer i ny utgave av HB051 Endringer i ny utgave av HB051 Krav til utførende virksomhet - Den virksomhet som ifølge godkjent arbeidsvarslingsplan har fått og påtatt seg ansvaret for at varsling og sikring til enhver tid er i samsvar

Detaljer

Høring på forslag til ny håndbok N100 - Veg- og gateutforming

Høring på forslag til ny håndbok N100 - Veg- og gateutforming Saknr. 16/20991-3 Saksbehandler: Eli N. Ruud-Olsen Høring på forslag til ny håndbok N100 - Veg- og gateutforming Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune gir følgende høringsuttalelse på håndbok N100

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Risikovurderinger i vegtrafikken Ann Karin Midtgaard, Veg- og transportavdelingen, Statens vegvesen Region sør Ulik bruk av risikobegrepet På folkemunne: Ulykkesrisiko = ulykkesfrekvens Eks: Det er høy

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune.

STØYRAPPORT. Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen. Plan 0485 i Sola kommune. STØYRAPPORT Detaljregulering for utbedring i kryss mellom fv. 510 Kleppvegen og fv. 379 Vigdelsvegen Oppdragsgiver: Dato: 1. november 2011 Plan 0485 i Sola kommune FORORD Statens vegvesen har

Detaljer

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene Eksportvegen E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen og Hjelvikbruene 1 E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen Eksportvegen gjennom Møre og Romsdal Tryggere trafikk, kortere reisetid og bedre framkommelighet

Detaljer

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll

Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Planprogram Prosjekt: Ny E6 i tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Løkvoll Kåfjord kommune Region nord Tromsø sentrum, ktr Dato: 4. okt. 2011 Planprogram Dette planprogram danner grunnlag

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

Forprosjekt fv. 193 Verrabotn Meltingen

Forprosjekt fv. 193 Verrabotn Meltingen Forprosjekt fv. 193 Verrabotn Meltingen Bakgrunn Som en del av Fosenpakken «ei tim te by n» er det bevilget midler til utbedring av fv. 193 mellom Verrabotn og Meltingen. Målet med forprosjektet er å finne

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming NVF-seminar Fornying av veger Tromsø 26.-27. mai 2011 Terje Giæver Statens vegvesen Vegdirektoratet Del D Utbedring av eksisterende

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Etne ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min Åpent møte

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer for alternativ C7

Bestemmelser og retningslinjer for alternativ C7 Sotrasambandet. Rv 555 Fastlandssambandet Sotra Bergen. Parsell Kommunegrensen mot Fjell - Storavatnet i Bergen. Kommunedelplan Plan Id 19920000 Bergen kommune, tegning nr02. Dato/revisjon: 16.02.2012

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

2

2 2 Forord Dette dokumentet er et vedlegg til forprosjekt for ny gang- og sykkelvei fra Liaveien til Trollåsveien, samt utforming av kryssene ved Trollåsveien og Rosenholmveien. Dette vedlegget gir noe mer

Detaljer

TRAFIKALE VURDERINGER FOR ANLEGGSFASEN

TRAFIKALE VURDERINGER FOR ANLEGGSFASEN Oppdragsgiver: Statoil ASA Oppdrag: 601632-00 JoSEPP, oppfølging Dato: 22.05.2015 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Steinar Onarheim TRAFIKALE VURDERINGER FOR ANLEGGSFASEN INNHOLD Innledning...

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Rapport fra TS-revisjon Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Region nord Bodø, R.vegktr Miljø og trafikksikkerhet 25.10.2012 1. Innledning Etter henvendelse fra Vegavdeling

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

ITS og vegutforming. Jan Erik Engstrøm

ITS og vegutforming. Jan Erik Engstrøm ITS og vegutforming Jan Erik Engstrøm ITS handlingsplan Det bør arbeides med realistiske scenarier for ITS-utrustning for det overordnede vegnettet, som kan være premiss for arbeidet med framtidige vegnormaler.

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan

Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Region nord Vegavdeling Nordland Plan og forvaltning 21.05.2014 Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Slambanken i Sør-Varanger kommune Atkomst KILA fra E6 Kirkenes sentrum 1. Innledning Etter

Detaljer

Temadag om elg/reinpåkjørsler og forebyggende tiltak Tromsø 8. nov.2011

Temadag om elg/reinpåkjørsler og forebyggende tiltak Tromsø 8. nov.2011 Temadag om elg/reinpåkjørsler og forebyggende tiltak Tromsø 8. nov.2011 Erland Røsten Statens vegvesen, Vegdirektoratet Omnibus undersøkelse 1000 personer (Tryg forsikring) Hva er du mest engstelig for

Detaljer

Furuhaugen. Trafikksikkerhetsvurdering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikksikkerhetsvurdering. Dato Fra Til

Furuhaugen. Trafikksikkerhetsvurdering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikksikkerhetsvurdering. Dato Fra Til Furuhaugen Trafikksikkerhetsvurdering Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikksikkerhetsvurdering Dok.nr Tittel 02.09.2015 Lisa Haugen Berge Selberg Arkitekter AS Dato Fra Til

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE Sist revidert: 29.08.16 Vedtatt av kommunestyret: Planid: 0536060 Arkivsak: 1514/16 METODE OG FORUTSETNINGER 2 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for:

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 57, GS-veg Vennolumsvegen Trintom skole I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven

Detaljer

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune

Askania AS Vestre Spone i Modum kommune COWI AS Osloveien 10 Postboks 3078 3501 Hønefoss Telefon 02694 wwwcowino Askania AS Vestre Spone i Modum kommune Konsekvensutredning Tema: Transport og trafikk Mars 2008 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruk av kvalitative risikovurderinger i Statens vegvesen

Bruk av kvalitative risikovurderinger i Statens vegvesen Bruk av kvalitative risikovurderinger i Statens vegvesen - Eksempler fra Region sør Seminar ESRA 10. desember 2015 Arild Nærum, Statens vegvesen veg- og transportavdelingen region sør Plan- og byggeprosess

Detaljer

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole Kommunedelplan med Konsekvensutredning Fv. 319 Svelvikveien Åpent møte Åskollen skole Åpent møte: Åskollen skole Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Gjennomgang av planprogrammet Hva er et planprogram

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet E6 Kolomoen Kåterud Reguleringsplan Stange kommune Prosjektpresentasjon Stange 26. januar 2011 Agenda 18.00 18.05 Innledning/velkommen Stange kommune 18.05 18.20 E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata Ulykkesanalyse Fv 7 Karmsundgata -Fra Opelkrysset til Gard Svein Ringen jr. Seksjonsleder Trafikksikkerhetsseksjonen, Veg- og transportavdelinga Region vest Mai 1 (vedlegg mars 1) 1. Innledning I forbindelse

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18. DESEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan 0514, del av

Detaljer

Trafikksikkerhetsrevisjon Trinn 1 Reguleringsplan E6 Megården Mørsvikbotn (Sørfoldtunnelene)

Trafikksikkerhetsrevisjon Trinn 1 Reguleringsplan E6 Megården Mørsvikbotn (Sørfoldtunnelene) Beregnet til: Statens vegvesen Dokumenttype: Rapport 05.07.2016 Trafikksikkerhetsrevisjon Trinn 1 Reguleringsplan E6 Megården Mørsvikbotn (Sørfoldtunnelene) TOMBON TS-REVISJONER v/tommy Bones tombon2014@gmail.com

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

Statens vegvesen. Ev 134 Stordalsprosjektet - Geologisk og geoteknisk vurdering av alternativer

Statens vegvesen. Ev 134 Stordalsprosjektet - Geologisk og geoteknisk vurdering av alternativer Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Knut Nyland Ragnhild Øvrevik og Øystein Holstad Saksbehandler/innvalgsnr: Ragnhild Øvrevik - 51911527 Vår dato: 06.12.2010 Vår referanse: 2010/083935-022 Ev 134 Stordalsprosjektet

Detaljer

Ulykker i tunneler. Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen

Ulykker i tunneler. Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen Ulykker i tunneler Arild Engebretsen Rådgiver Statens vegvesen Hendelser i tunneler Oppgitt årsak til hendelse 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Bensinmangel Brann/branntilløp i kjøretøy Gjenstand i kjørebanen

Detaljer

Evaluering av tiltak for å redusere påkjørsler av hjortevilt Bodø 19. mai 2011

Evaluering av tiltak for å redusere påkjørsler av hjortevilt Bodø 19. mai 2011 Evaluering av tiltak for å redusere påkjørsler av hjortevilt Bodø 19. mai 2011 Erland Røsten Statens vegvesen, Vegdirektoratet Status påkjørsel av hjortevilt 17 hjortevilt blir drept på veg hver dag (6

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Håndbok N500 Vegtunneler, revisjon og nye krav.

Håndbok N500 Vegtunneler, revisjon og nye krav. Håndbok N500 Vegtunneler, revisjon og nye krav. Jan Eirik Henning Statens vegvesen Vegdirektoratet Håndbok N500 Vegtunneler, revisjon og nye krav. Skal si noe om Revisjonsarbeidet Status og fremdrift Omtale

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Utvikling av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i Norge

Utvikling av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i Norge Sammendrag: Utvikling av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i Norge TØI rapport 1323/2014 Forfatter: Alena Høye Oslo 2014 45 sider Ulykkesmodeller er utviklet for riks- og fylkesvegnettet

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Kommunestyret Arkiv: 201307 Arkivsaksnr: 2012/2256-11 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Kommunestyret PlanID 201307 - Reguleringsplan med konsekvensutredning

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk KU utvidelse av Lia pukkverk Side 13.1 13 Trafikksikkerhet 13.1 Metode Alle beregninger av ulykkeskostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer