Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum"

Transkript

1 Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato:

2 FORORD Hva er en reguleringsplan Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en konsekvensutredning. Reguleringsplanens innhold En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg eller i kombinasjon. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser er juridisk bindende. I tillegg inneholder planen ofte en planbeskrivelse. I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget. Reguleringskartet er normalt tatt inn bakerst i planheftet. I tillegg lages et illustrasjonshefte med supplerende tegninger. Behandling av reguleringsplan Normalt planlegger Statens vegvesen etter pbl. 3-7 jf 12. Dette gir Statens vegvesen mulighet til å gjennomføre alle ledd i planarbeidet fram til sluttbehandlingen i kommunestyret. Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at grunneiere, og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et planforslag som legges ut til offentlig ettersyn. Etter at fristen for merknader er ute gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. Deretter sendes planen til kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har myndighet til å vedta en reguleringsplan. Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Ved eventuelle innsigelser ikke blir tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Dersom mekling ikke fører fram skal planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning. Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de endringer i planen som kreves. Kommunen kunngjør planvedtaket. Klage på vedtatt reguleringsplan Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter pbl jf 1-9. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter 1-9.

3 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrum INNHOLD 1. INNLEDNING Reguleringsplanprosessen og reguleringsplanens innhold Medvirkning Planområde Bakgrunn for tiltaket Formål med planen Forhold til andre planer Fremdrift Redegjørelse for naturmangfoldlovens DAGENS SITUASJON PLANBESKRIVELSE Standardvalg og beskrivelse av tiltaket Geotekniske forhold Landskapsbilde Universell utforming Landbruk Områder for lek i nærmiljø Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Kulturmiljø Støy Vibrasjoner Luftforurensning Forurensning av jord og vann Materialvalg og avfallshåndtering HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET GRUNNERVERV VEDLEGG 1 Innspill til varsel om planoppstart

4 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringsplanprosessen og reguleringsplanens innhold Forslaget til reguleringsplan fv.281, Tårnhuset - Filtvet er utarbeidet av Statens vegvesen med hjemmel i plan og bygningslovens (pbl). Prosjektet følger plan- og bygningslovens prosesskrav for utarbeidelsen av reguleringsplan. Oppstart av planarbeidet ble i henhold til pbls 12-8 kunngjort i lokalavisene Drammens tidende og Røyken og Hurums avis i januar Det ble også informert om oppstart på Hurum kommune sine hjemmesider. Innspill som er kommet gjennom varslingen er listet opp i vedlegg 1. Forslag til reguleringsplan og bestemmelser legges ut på offentlig ettersyn, jf. pbl med frist for å komme med merknader. Fristen fastsettes av Hurum kommune. Kommunen og Statens vegvesen skal så behandle innkomne merknader før planen blir sendt til kommunestyret for vedtak. Er det innsigelser til planen, må saken avgjøres av Miljøverndepartementet dersom ikke kommunen tar innsigelsen til følge. Endelig planvedtak kunngjøres av Hurum kommune. 1.2 Medvirkning Representanter fra Statens vegvesen informerte om prosjektet på et møte i Filtvet Vel. Det ble også arrangert et åpent møte på Filtvet 26. mai I tillegg har det vært jevnlig dialog med en av de mest berørte grunneierne, og de to mest berørte eiendommene har vært befart sammen med grunneier. Reguleringsplankart med reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold til hvilke tiltak Statens vegvesen kan og må gjennomføre i forbindelse med byggingen av forta/gang- og sykkelveg. Vedtatt reguleringsplan gir også hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring av tiltaket. Planen skal også vise hvilke tiltak som skal gjennomføres for å bøte på negative effekter av vegbyggingen. Gjennom en reguleringsplanprosess i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser skal en også sikre seg at alle grunneiere og berørte instanser har mulighet til å ivareta sine egne interesser gjennom informasjon og medvirkning. 1.3 Planområde Planområdet strekker seg fra Husebyveien i nord til Filtvet sentrum i sør. I planområdet er det mest bolig- og fritidsbebyggelse, med innslag av næringsbebyggelse, kommunale eiendommer og en landbrukseiendom. Filtvet inngår i et fjordlandskap. Planområdet ligger mellom et bratt bekkesøkk på vestsiden, med frodige og tette randsoner av løvskog, og et område med mindre terrengformer som skogkledde knauser og koller. Vegetasjonen består av blandingsskog og furu på kollene. Husebyveien er høyest over havet, og Filtvet sentrum ligger nesten nede på nivå med Oslofjorden. 3

5 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrumm Boligeiendommenee har frittstående trær, hekker og typiske hageareal. En eiendom skiller seg ut. Eiendommen kalles for Tårnhuset og har en estetisk vakker og historisk hage med flere trær som tilfører nye kvaliteterr til landskapsbildet. Bilde 1 Tårnhuset, SEFRAK nr , Tronborg, gnr/bnr 45/ Bakgrunn for tiltaket Fra Filtvet sentrum (Helsetunet) og mot Husebyveien er det i dag ikke noe trafikksikkert tilbud for gående og syklende.. Fylkesveg g 281 er smal (ca. 4 m) og det er vanskelig forr tungtransport å møtes her. Dette kan skape farlige situasjoner for gående ogg syklende, som er henvist til å gå på vegens smale skulder. I Filtvet sentrum er dett også dårlige siktforhold gjennom svingen mot Jokerbutikken. 1.5 Formål med planen Formålet med planen er å sikre et trafikksikkert tilbud for gående og syklende langs fv281, samt mer oversiktlige forhold for de kjørende. Et kantstopp for buss b ved Tårnhuset skal utbedres, og de andre bussholdeplassene i planområdet skal oppgraderes. 1.6 Forhold til andre planer Reguleringsplanen er forankret i Hurum kommunes kommunep lan vedtatt Her ligger gang- og sykkelvegen på østsiden av fv281 med sideskifte like nord for Helsetunet. Hurum kommunes trafikksikkerhetsplan ønsker videreføring til Husebyveien som trinn II, og etter ønske fra Hurum kommune, omfatter forslag til reguleringsplan også denne delen. Det foreligger tilgrensende reguleringsplaner.. Statens vegvesen og kommunen har tidligere sett på mulig gang- og sykkelvegtrasé langs vestsiden av fylkesvegen. Dette ble vurdert som vanskelig å få til t på grunn av bratt skråning og nærføring til ny bebyggelse. Planen grenser til reguleringsplan for Filtvet sentrum som ble vedtatt

6 1.7 Fremdrift Det er lagt opp til følgende fremdriftsplan: Utarbeide forslag til detaljregulering vår/høst 2011 Offentlig ettersyn februar-mars 2011 Behandle og vedta reguleringsplan Vår 2011 Byggeplanlegging, startet høsten 2011 Byggeperiode: Prosjektet sikter mot byggestart høsten 2012 med ferdigstillelse høsten Enkelte sluttarbeider vil foregå lengre. 1.8 Redegjørelse for naturmangfoldlovens 8-12 Tiltaket er utredet i forhold til naturmangfoldloven miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking ( 8 12). Relevante miljøforhold er beskrevet i planbeskrivelsen. Det aktuelle området er undersøkt gjennom databasen arealis og befaringer. I forhold til tiltakets størrelse og omfang vurderes dette kunnskapsgrunnlaget som godt. Naturmangfoldlovens 8 Kunnskapsgrunnlaget og 9 Føre-var-prinsippet vurderes derfor som oppfylt. Tiltaket innebærer etablering av gang og sykkelveg langs eksisterende veg på strekningen Husebyveien til Filtvet sentrum, og anses som relativt lite. Mot boligområdene/naturområdene på hver side av vegen vil vegetasjon reetableres slik det er i dag. Tiltaket berører for det meste områder som er opparbeidet som hage eller grøft. Tiltaket vurderes ikke å gi økt belastning på berørte økosystemer i forhold til dagens situasjon ( 10 Økosystemtilnærming og samla belastning). Tiltakshaver vil bekoste planlagte tiltak for i istandsetting av berørte naturområder ( 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver). Tiltakshaver vil benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig skånsomme i forhold til natur og miljø ( 12 Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder). En nærmere beskrivelse av disse vil framgå av Plan for ytre miljø som henhold til Statens vegvesens retningslinjer for prosjektstyring vil bli utarbeidet i forbindelse med byggeplanen for tiltaket. 5

7 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrum 2 DAGENS SITUASJON I dag finnes det på strekningen kun gang- og sykkelveg fra vest inn til Filtvet sentrum og frem til helsetunet. Syklister og gående mellom Husebyveien og Filtvet sentrum må bruke vegen eller vegens skulder, noe som fører til utrygge forhold både for myke trafikanter og kjørende. Fv281 har fartsgrense på 60 km/t fra Husebyveien som går over til 40 km/t når bebyggelsen starter og den fortsetter videre gjennom sentrum. Dagens trafikk er ca ÅDT (2010). Prosjektstrekningen ligger hovedsakelig i tettbygd til spredtbygd boligområde, hvor boligene ligger nært fylkesvegen. Mellom Bjørnstadlia og Husebyveien er det landbruksområde på vestsiden av vegen, og friluftsområde på østsiden. Området på østsiden av vegen er avsatt til utbyggingsområde i kommuneplanen for Hurum kommune, og det ligger et hyttefelt ved Bjørnstadlia (østsiden). Hyttefeltet ligger i god avstand til vegen. Det finnes verken registrerte naturreservater/verneområder, kulturminner på strekningen (planområdet ble undersøkt juni 2011), eller prioriterte naturtyper. Bekkedraget vest for vegen blir ansett for å ha lokal verdi. Landbruksarealet, som ligger på vestsiden av vegen mellom Bjørnstadlia og Husebyveien, blir ikke direkte berørt av tiltaket. På strekningen har det i perioden 2003 og fram til i dag vært to ulykker; en bilulykke og en motorsykkelulykke. Bilulykken førte til lettere skader og motorsykkelulykken førte til alvorlig skade. 6

8 3 PLANBESKRIVELSE 3.1 Standardvalg og beskrivelse av tiltaket Det er planlagt ny gang- og sykkelveg fraa Husebyveien og rundt svingen sør for Bjørnstadlia. Gjennom boligområdene og sentrum vil det på grunnn av nærføring til bebyggelse anlegges fortau. Se figurene nedenunder for normalprofil for løsning fortau og gang-- der fortauet skifter side ved helsetunet. Ved Tårnhuset etableres det kantstopp for buss, øvre og sykkelveg. Det planlegges tilrettelagt krysningspunkt over fartshump med intensivbelysning bussholdeplasser i planområdet skal oppgraderes. Figur 1 Normalprofil fortau Figur 2 Normalprofil gang- og sykkelveg I svingen ved den gamle bensinstasjonen i Filtvet sentrum er det stilt spørsmål om det bør legges inn rekkverkk langs fortauet for ytterligere sikre gående ogg syklende mot uønskete krysninger. Det er vurdert om det skal være ledegjerde her, menn i følge fagområdet forr trafikksikkerhet, er avvisende kantstein den beste løsningen. Forr å hindre at kjøretøy kommer inne på fortauet ved kutting av sving, er det lagt opp til kantsteinn på 18 cm langs fortauet på denne delstrekningen. I tilleggg er den enee adkomsten til den gamle bensinstasjonen tatt bort, slik at det nå er kun adkomst ned til verkstedgarasjen før svingen. For å hindre at store kjøretøy kutter svingen, må det sannsynligvis gjøres tiltak i kjørebanen. Slike tiltak er ikke del av dettee prosjektet. 7

9 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrumm Det foreligger en nylig vedtattt reguleringsplan for Halvorshavn hyttefelt (vedtatt ). Tiltakshaver har vært i kontakt med Statens vegvesen og kryssløsningen er r lagt inn planforslaget fra Statens vegvesen. Ved ca. profil 380 ligger Bjørnstadlia. Her er det foreslått å legge adkomsten til Bjørnstadveien 35 (gbnr. 46/2) og Bjørnstadveien 444 (gbnr. 46/28) sammenn med krysset inn til Bjørnstadlia, se figur 3. Nevnte eiendommer vil da kjøre på gang- g og sykkelvegen frem f til Bjørnstadlia. Gang- og sykkelvegen dimensjoneres her for lastebil. Figur 3 Utsnitt ny adkomstløsning 3.2 Geotekniskee forhold Bart fjell og hav- og fjordavsetninger preger området, se figur 4 for utsnitt fra kvartærgeologiske kart. Det ble derfor forventet leiree i grunnundersøkelsene, men det er ikke kartlagtt kvikkleire i området tidligere. Det ser ut til å være flere gamle rasgroper i området, hvor det står igjen noen platåer med løsmasser mellom disse og fjellet. Figur 4 Kvartærgeologisk kart over området 8

10 På østsiden av eksisterende veg er det mye fjell i dagen og det ble antatt grunt til fjell i sonene mellom fjellutstikkene, og derfor antatt at det ikke ville bli store problemer med fundamenteringen her. Av den grunn ble gang- og sykkelvegen lagt på østsiden av eksisterende veg for å minimere eventuelle geotekniske problemer i prosjektet. Mot Filtvet sentrum krysser gang- og sykkelvegen over til vestsiden av eksisterende veg, der den kobler seg på eksisterende gang- og sykkelveg. Her er løsmassedekket tykkere, men terrenget er flatere. Resultater grunnundersøkelser Grunnundersøkelsene ble gjennomført i perioden oktober 2011 av Statens vegvesen. På grunn av at det var antatt grunt til berg i områdene der gang- og sykkelvegen skal fundamenteres og at inngrepet er lite, ble det antatt å støte på få problemer i forbindelse med fundamenteringen. Grunnundersøkelsene er derfor konsentrert langs den planlagte traseen, der mye fokus har vært rettet mot fundamentering av en del murer i nærføring mot hus i området. I tillegg ble det gjort noen boringer ut mot skråningene hvor det skal sprenges en del i området. Det var ønskelig å avdekke mulig kvikkleire i nærheten av disse områdene. Det ble også gjort undersøkelser i forbindelse med foreslått plassering av riggplass. Kvikkleire defineres som en leire med omrørt skjærstyrke under 0,5 kpa, og den blir flytende ved omrøring. I vingeboringen fra borhull 10, der riggplassen var planlagt, er det funnet leire som grenser til kvikkleire. Foreslått riggområde ble derfor tatt ut planforslaget. Leira har en omrørt skjærstyrke på 0,8 kpa. Det er altså ikke påvist kvikkleire, men den omrørte skjærstyrken er så lav at det er fare for at det kan være kvikkleire i området. Materialet må derfor behandles som kvikt ut fra det foreløpig begrensede omfanget av grunnundersøkelser. Foreliggende grunnundersøkelsene er ikke omfattende nok til å gjøre noen gode geotekniske vurderinger, og det er derfor nødvendig med supplerende grunnboringer før disse vurderingene kan gjennomføres. Først og fremst er det ønskelig å avgrense kvikkleiresonen, men det er også behov for å utlede parametere for beregninger. Den geotekniske rapporten vil derfor ikke bli skrevet før resultatene fra supplerende grunnboringer foreligger. Resultatene fra grunnundersøkelsene er omtalt i geoteknisk notat som er vedlagt planforslaget. Resultatene er knyttet opp mot profilnummereringen langs gang- og sykkelvegen. Ytterligere behov for undersøkelser er beskrevet. 3.3 Landskapsbilde Planområdet ligger i tilknytning til fv281 og Filtvet sentrum. Fra Husbyveien i nord består planområdet av skog og nord jordbruk. Videre fra Bjørnstadlia ligger det boliger tett opp til fv281 til Filtvet sentrum. I krysset mot Filtvet fyr er det flere utflytende asfaltområder. Ved den gamle bensinstasjonen i Filtvet sentrum vil det nye fortauet bedre siktforholdene gjennom svingen mot Jokerbutikken. Tiltaket vil føre til et bredere profil på vegen, som enkelte steder vil få veien til å virke noe overdimensjonert i forhold til omkringliggende områder. For å dempe dette, samt minske inngrepet i eiendommene langs vegen, anlegges det fortau der forholdene er trangest. Det vil 9

11 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrumm også etableres støttemurer for ytterligere minske inngrepet, se figur 5 og 6, illustrasjon for Bjørnstadveien 24 og 26. Figur 5 Ved Bjørnstadveien 24 hhvv før og etter tiltaket (fasadene er kun illustrasjon) Figur 6 Ved Bjørnstadveien 26 hhvv før og etter tiltaket (fasadene er kun illustrasjon) 10

12 Enkelte steder på strekninger vil det bli relativt høye skjæringer i fjell. Disse vil potensielt gi et noe dominerendee inntrykk, og kan derfor mykes opp med vegetasjonsnv nisje i forkant av fjellskjæringen, se ffigur 7. Figur 7 Prinsippskisse for å myke opp bratte fjellskjæringer 3.4 Universell utforming Tiltakett skal oppfylle krav til universell utforming for nye anlegg. Høydesprang for nedsenket kantstein ved gangfelt bør være maks 2 cm. Gang- og sykkelvegen skal være fri for hinder samt at det skal etableres ledelinjer, naturlige eller retningsindikatorer, ved d gangfelt. Kantstein kan fungere som en naturlig ledelinje. Strekningen har flere holdeplasser for buss. Holdeplassene bør være så synlig som mulig slik at passasjerene e finner de og bruker kollektivtilbudet, samtidig som kjørende ser holdeplassene. Holdeplassene kan markeres med avvikende belegg mot resten av fortauet. Retningsindikatorer skal angi hvor passasjerene kan gå på bussen, se figur nedenfor. Gang- ogg sykkelvegen skal belyses. Figur 8 Eksempel på holdeplass med riktig utformet kunstig ledelinje. Foto: Finn Aslaksen. 3.5 Landbruk Strekningen passerer et jordbruksareal, men vil ikke ha noe direkte innvirkning på dette, da gang- og sykkelvegen vil bli lagt på motsatt side av vegen. 11

13 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrumm 3.6 Områder for lek i nærmiljø Prosjektet berører ingen arealer avsatt til lek eller aktivitet spesielt rettet mot barn. Forr øvrig vil prosjektet gjøre barns ferdsel langs fv281 tryggere og dermed gjøre friområdene rundt planområdet mer tilgjengeligee for barn ogg unge. 3.7 Nærmiljø og friluftsliv Det er ingen statlig sikrede friluftsområder i prosjektområdet, men m strekningen brukes av de som skal gå ned til Filtvet fyr og områdene nede ved sjøen. Prosjektet vil sikre en god tilgjengelighet og de omkringliggende boligområdene vil være godt g tjent med en tryggere løsning for ferdsel på strekningen. 3.8 Naturmiljø Det er utført kartlegging av fremmede arter i området sommerenn Dett er funnet Parkslirekne i svingen ved gnr/ /bnr 46/12, se figur 9 og 10. Ifølge regional handlingsplan mot m fremmede skadelige arter for region sør er målsettingen i forhold til denne arten på kort sikt å begrense, samt hindre spredning, og på lang sikt utrydde. I byggeprosjekter snakkes det da om å utrydde lokalt. Figur 9 Parkslirekne, høy risiko på Norsk svarteliste (2007) Figur 10 Observasjon av fremmedee arter på strekningen (rosa felt langs vegen) 12

14 Det er ingen verdifulle naturtyper på strekningen, men det ligger en naturtype med lokal verdi i bekkedraget vest for prosjektområdet og Filtvet sentrum. Det er viktig å unngå avrenning i forbindelse med anleggsarbeidet til dette området. 3.9 Kulturmiljø Kulturmiljø omfatter den kulturhistoriske forankringen i området. Området er preget av menneskelig bruk og virksomhet. Bygningsmiljøene domineres av tettstedbebyggelse med private hager. Det er ikke registrert noen funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, iht. de nasjonale databasene. Kulturminneundersøkelser ble utført sommeren 2011, og det ble ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området. Tårnhuset er en engelsk herskapsvilla i Windstor- stil fra Bygningen er et såkalt SEFRAK- bygg (SEFRAK nr , Tronborg, gnr/bnr 45/19). Gjerdet rundt bygningen er i samme stil, med port mot fv281. Ved gjennomføring av prosjektet vil deler av hagen og gjerdet komme i konflikt med fortauet som skal etableres. Gjerdet som er en del av hageanlegget må da tas forsiktig ned, og settes opp igjen ved den nye tomtegrensen. Det er viktig at originaldelene bevares Støy Prosjektet fører ikke til økt trafikk på strekningen og ingen endring i støysituasjonen for eksisterende boliger i nærheten av vegen. SFTs veileder til miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (støyretningslinjen) sier: Miljø- og sikkerhetstiltak som ikke forverrer støyforholdene ved eksisterende virksomhet skal som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. Dette er en videreføring av tidligere praksis nedfelt i retningslinjer om Fylkesmannens rolle i plansaker som omhandler støy (T-1/86). Et typisk eksempel på denne type tiltak er etablering av gang- og sykkelveg langs eksisterende veg. Statens vegvesens vurdering er dermed at det ikke er behov for støytiltak på strekningen Vibrasjoner Det blir ingen endringer av støy/vibrasjoner som følge av ny gang- og sykkelveg/fortau. I anleggsperioden vil det bli noen forstyrrelser for beboerne i boligområdene rundt strekningen. Dette må tas hensyn til ved for eksempel tid på døgnet for arbeid. Arbeidstid for støyende arbeider må avklares med de lokale myndigheter i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggingen av anlegget. Ytterligere vurderinger angående støy i anleggsperioden vil bli gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan Luftforurensning Det blir ingen endring i luftforurensning som følge av bygging av tiltaket. I anleggsfasen vil det være transport til og fra prosjektområdet av tunge kjøretøy, noe som kan gi et endret forurensningsbilde i anleggsperioden i forhold til hva som er normalen i området. 13

15 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrum 3.13 Forurensning av jord og vann Det må sikres at det ikke blir avrenning i forbindelse med anleggsarbeidene til bekkedraget vest for strekningen og til jordbruksområdene i den nordlige enden av prosjektområdet. Ved den gamle bensinstasjonen skal grunnen undersøkes for forurensning Materialvalg og avfallshåndtering Området skal fremstå som helhetlig og det skal brukes materialer som samsvarer med omkringliggende områder. Det skal være av god kvalitet og enkelt å vedlikeholde. Utbyggingen skal føre til så lite som mulig av produsert avfall. Alt farlig avfall skal behandles forskriftsmessig. Etter endt anleggsperiode skal området være ryddet og alle midlertidige bygg, veger og anlegg skal være fjernet. Rigg- og anleggsområder skal tilbakeføres til opprinnelig karakter. Det er registrert fremmede skadelige arter på strekningen, arten parkslirekne. Som følge av dette skal overflødige masser deponeres i et varig deponi, og utstyr og maskiner rengjøres før bruk på andre prosjekter, slik at spredning av arten unngås. Dette ivaretas i byggeplanleggingen. 14

16 4 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) I forbindelse med forberedelse, byggeplanlegging og prosjektering skal forholdene legges til rette slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. I detalj- og reguleringsplanen er ikke tekniske valg og detaljer endelig avklart. Det må forutsettes at byggeplanen får målsetting om avdekking og løsning av forhold som har betydning for helse, miljø og sikkerhet i gjennomføringsfasen. Før byggearbeidene skal starter, skal det lages en plan som skal sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø for byggearbeiderne og andre som ferdes på og nær anleggsområdene. 5 VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET Virksomhetsbasert sårbarhet: - Forurensning til omkringliggende områder i forbindelse med snørydding/ salting/ feiing. Infrastruktur: - Ingen risiko for viktige infrastrukturanlegg. Drikkevann: - Det er ingen risiko for forstyrrelse eller forurensing av drikkevannskilder. Krigssårbarhet, terrorisme, sabotasje: - Ingen nærhet til arealer eller anlegg med risiko for terrorisme, sabotasje eller som er sårbart i tilfelle krig. 6 GRUNNERVERV Planforslaget forutsetter erverv av grunn og rettigheter. Dette er i hovedsak arealer til fremtidige veger og veganlegg, men også grunn som vil bli midlertidig beslaglagt i anleggsperioden. Utgangspunktet for formelt erverv er vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplanen viser hvilke arealer som berøres av utbyggingen, og gir utbygger grunnlag for å kreve/skaffe hjemmel til disse eiendommene. Forhandlingene med den enkelte grunneier kan starte før planen er vedtatt dersom grunneier ønsker det. For de grunneierne som har boliger som må erverves er det et mål å starte forhandlingene i god tid før anleggsstart. Det legges stor vekt på likebehandling av grunneiere og at avtalene inngås innenfor erstatningsrettslige regler. Det søkes i størst mulig grad å komme frem til minnelig avtaler eller avtaleskjønn. Dersom det ikke lykkes, har Statens vegvesen anledning til å ekspropriere grunn og rettigheter. Skjønnsretten vil da fastsette erstatningen. Avgjørelser her kan ankes videre i rettssystemet. Vegvesenet dekker utgifter til teknisk og juridisk bistand både ved forhandlinger om erstatninger og i eventuelle skjønn. På grunnervervstegning (W-tegning) vil det fremgå en oversikt over foreløpige beregnede arealer som medgår fra de enkelte eiendommer. Arealer som avstås permanent til veganlegget, vil bli oppmålt og arealberegnet eksakt når veganlegget er ferdig. Ved beregning 15

17 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrum av foreløpige arealer, er grensen for grunnerverv satt minimum 3 meter fra vegens skulderkant, eventuelt 1 meter fra skjæringstopp/fyllingsfot. Noe areal blir midlertidig beslaglagt som anleggsområde under anleggsperioden. Disse midlertidige beslaglagte arealene vil bli istandsatt og tilbakeført eiendommene etter endt bruk av vegvesenet. 16

18 VEDLEGG 1 Innspill til varsel om planoppstart Avsender Merknad Kommentar Buskerud fylkeskommune Opplyser at det ikke finnes opplysninger om automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Før BF kan uttale seg skal det utføres kulturminneregistreringer. Tas til etterretning. Fylkesmannen i Buskerud Det informeres om flere eldre bygninger som er SEFRAKregistrert; kun ett (SEFRAK nr , Tronborg, gnr/bnr 45/19 (Tårnhuset)) blir direkte berørt av tiltaket, det ønskes dermed at gang- og sykkelvegen legges på motsatt side av vegen i forhold til dette huset, eventuelt bør gjerdet tas forsiktig ned og settes opp ved ny tomtegrense. Forutsetter at Lov om forvaltning av naturens mangfold legges til grunn for planleggingen. Videre bes det om ivaretagelse av landskapsmessige hensyn, ihht. Den europeiske landskapskonvensjonen, samt at prinsippene for universell utforming vektlegges. Det bes om at planforslaget ivaretar vassdragsinteresser i tråd med St.meld. nr 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Tas til orientering. Videre planprosess vil viser hvilken side som er mest hensiktsmessig. Dersom gang- og sykkelvegen legges på østsiden, skal hensynet til gjerdet ivaretas. Tas til etterretning. Norges Handicapforbund v/inger Marie H. Nilsen Telenor Eiendom v/ Gunn Bøe Madsen Støyhensyn for eksisterende støyømfintlig bebyggelse må ivaretas. Ønsker å understreke at universell utforming skal legges til grunn i planleggingen, slik det står i plan og bygningsloven, slik at gang- og sykkelvegen blir brukbar for alle som skal ferdes der. Informerer om at Telenor Eiendom sin eiendom på gnr./bnr. 45/123 har mye kabler i grunnen som må tas hensyn til. Geir Sylen Bor i huset i gnr./bnr. 45/153, Bjørnstadveien 24 og er en av to som er mest berørt av tiltaket. Han ønsker flere ting som Støybildet forandres ikke og Statens vegvesen anser ikke tiltaket som utløsende for støytiltak. Tas til etterretning. Tas til etterretning Det er planlagt fortau langs bebyggelsen på grunn av nærføring til flere eiendommer. Statens vegvesen er klar over at denne 17

19 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrum Odd Evensen Laila Prüsse Lisbeth Villø Bente Irene Skaug/S.C. Ragunathan kompensasjon for nærføringen. Er positive til tiltaket, men lurer på om utbyggingen medfører stenging av deres innkjørsel i noen perioder, om den nye vegen krever avstått areal fra deres tomt og om den nye vegen kommer på deres side av fylkesvegen (Vestsiden, Bjørnstadveien 33) Vil vite om gang- og sykkelvegen kommer på hennes side av vegen (Bjørnstadveien 20), og hva det i så fall vil bety for tomt/trær og hekk. Lurer på hva som skjer hvis vegvesenet tar deler av tomten, om det gis noe kompensasjon for at tomten blir mindre og om eventuelle gjerder og trær blir erstattet. Vurderer å selge hytta (Bjørnstadveien 22) før sommeren, og vil ha litt opplysninger om hvordan prosessen er. Mener at trafikksikkerheten allerede har blitt forbedret på grunn av nye fartsdumper, og at flere fartsdumper kan være et godt alternativ til gang- og sykkelveg. Dersom dette ikke får gjennomslag ønsker det kun fortau istedenfor gang- og sykkelveg, og da ev. med et krav om at vegen forskyves tilsvarende slik at skadene blir minst mulig på hver eiendom. De ønsker også at eksisterende fartsdumper beholdes. Spesielle merknader for gnr./bnr. 45/42: Bygging av fortau vil vanskeliggjøre bygging av garasje som er planlagt på eiendommen. Det kreves at Statens vegvesen tar ev. ekstra utgifter i forbindelse med at garasjen må være et annet sted. Det ligger også septiktank/rør til vann, kloakk og overflatevann ved siden av gjerdet. Det kreves at 18 eiendommen er en av de som blir mest påvirket av tiltaket. Det har vært gjennomført befaring på eiendommen, og det er opprettet kontakt med grunneier. Gang- og sykkelvegen er planlagt å gå på østsiden av vegen i området ved Bjørnstadveien 33, det vil derfor ikke bli noe konflikt med eiendommen. Gang- og sykkelvegen vil gå på østsiden av vegen i dette området, dvs. på samme side av vegen som Bjørnstadveien 20. På dette punktet vil det imidlertid lages fortau istedenfor gang- og sykkelveg, og arealinngrepet blir mindre. På dette punktet vil det imidlertid lages fortau istedenfor gang- og sykkelveg, og arealinngrepet blir mindre. Det er gjort en vurdering av strekningen, og den samlede konklusjonen er at det er en fordel for trafikksikkerheten at det bygges gang- og sykkelveg/fortau på strekningen. De eksisterende fartsdumpene vil ikke fjernes. Når det gjelder inngrep på tomten vil noe areal gå bort i forbindelse med tiltaket. Det bør være mulig å bygge garasje på eiendommen etter at tiltaket er ferdig. Medfører tiltaket at septiktank/vannrør må flyttes, vil Statens vegvesen bekoste dette.

20 Ove Johnny Strømstad Hanne Monica Berg Martinsen Kirkeng eiendom AS Øystein Braaten Statens vegvesen tar regningen for evt. flytting av disse. Alle soverom ligger mot fylkesvegen, og man frykter at ved fjerning av trær/busker m.m i forbindelse med tiltaket, vil støy/innsyn fra vegen bli verre, samtidig som selve tapet av vegetasjonen i seg selv er negativt. Ved fjerning av vegetasjonen kreves flytting og tilførsel av matjord på Statens vegvesen sin regning. Vil gjerne vite hvordan adkomsten til eiendom gnr./bnr. 45/73 (Bjørnstadveien 18) skal løses. Eier mener også det vil være nødvendig med støyhindrende tiltak. Det er også ønske om å vite noe om tidsperspektivet i saken. Ønsker å vite hva slags konsekvenser tiltaket får for sin eiendom i Bjørnstadveien 5, og vil gjerne ha litt mer informasjon om hva som er planlagt, hvilken side av vegen tiltaket kommer på og annen nødvendig informasjon Eier gnr./bnr. 45/5 hvor det drives Jokerbutikk. Butikken er eneste dagligvareforretning i Filtvet, og viktigheten av denne understrekes. Butikken sliter med å drive med overskudd, og det er avgjørende for videre drift at en gang- og sykkelveg ikke går på bekostning av parkeringen til butikken, da hver eneste parkeringsplass er verdifull. Kommenterer at Hurum kommune har kloakkrør fram til Tårnhuset og Filtvet vannrør har gamle rør langs prosjektstrekningen. Mener at det ville være en fordel å koordinere bygging av gangveg med vann og kloakk til planlagt bygging av 19 Tiltaket utløser ikke støytiltak i følge retningslinjen T-1442 som omhandler støy. Dette håndteres i grunnervervprosessen i henhold til erstatningspraksis og faste erstatningsregler. Eksisterende adkomster til eiendommer søkes opprettholdt som i dag. Når det gjelder denne eiendommen er det skissert omlegging av adkomsten etter grunneiers ønske. Gang- og sykkelveg tiltak er ikke utløsende for støytiltak. Planen er planlagt sendt ut på høring/offentlig ettersyn februar 2011 og da vil et forslag til detaljplan foreligge. Fra Filtvet sentrum til Helsetunet vil det bli fortau på vestsiden av vegen. Fra Helsetunet til svingen nord for Tårnhuset planlegges fortau på østsiden av vegen. Videre til Husebybakken planlegges gangog sykkelveg. Krysningspunktet over til østssiden er lagt sør for eiendommen, noe som betyr at eiendommen ikke blir berørt av tiltaket. Tas til etterretning. Det er ingen konkrete planer om dette foreløpig i prosjektet.

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Overskrift Forprosjekt linje to Filtvet - Tårnhuset Fv 281

Overskrift Forprosjekt linje to Filtvet - Tårnhuset Fv 281 Overskrift Forprosjekt linje to Filtvet - Tårnhuset Fv Enkel Forklarende landskapsanalyse tittel eller undertittel linje to RAPPORT R A P P O R T Ressursavdelingen Ve g - o g t r a f i k k a v d e l i

Detaljer

Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn. Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn. Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Region sør Drammen kontorsted Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato:30.04.2012 Merknadsbehandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/631-15 Arknr.: PLA L12 Saksbehandler: Ingeborg Austreng BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 20/14 08.09.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 25/14 08.09.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen.

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen. NB! Dette dokumentet er kun en analyse fra ekstern konsulent som skisserer forskjellige løsninger for buss og båtopplagg på Øra. Kommunen har i dette området ikke vurdert eller tatt stilling til løsning.

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen

Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen REGULERINGSPLAN Fv. 17 Glombergan - Setvikdalen Meløy kommune Merknadshefte Region nord Dato: Mai 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Reguleringsplan... 2 1.2 Offentlig ettersyn... 2 1.3 Informasjonsarbeid...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling

Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling Slettheiveien gang og sykkelvei detaljregulering saksfremstilling Sammendrag Tiltaket er på Slettheia ca. 2,5 km vest for Kristiansand sentrum. Planområdet omfatter Slettheiveien fra krysset med Kartheia

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien

Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien Foranalyse av alternativer for utvidelse av Goaveien Utarbeidet av Randaberg kommune avdeling Plan og forvaltning Dato 08.12.2014 Innledning Randaberg kommune har gjennomført en enkel analyse for å vurdere

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

Statens vegvesen. Notat 01, Gang- og sykkelvei langs Fv281 Filtvet - Foreløpig geoteknisk vurdering

Statens vegvesen. Notat 01, Gang- og sykkelvei langs Fv281 Filtvet - Foreløpig geoteknisk vurdering Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kari Floten Hanne Bratlie Ottesen Saksbehandler/innvalgsnr: Hanne Bratlie Ottesen +47 32214550 Vår dato: 10.11.2011 Vår referanse: 2011/172514-001 Notat 01, Gang-

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag Rv 9 Strai detaljregulering offentlig ettersyn - saksfremstilling Sammendrag Tiltaket er på Strai

Detaljer

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd

TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd TMN 07.06.2012 PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for gnr. 47, bnr.21 Almlia Steinbrudd Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet.... 5 4. Beskrivelse

Detaljer

Rv. 35 Gang- og sykkelveg Bjørndalssvingen - Engerkrysset

Rv. 35 Gang- og sykkelveg Bjørndalssvingen - Engerkrysset REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 35 Gang- og sykkelveg Bjørndalssvingen - Engerkrysset Modum kommune Region sør Drammen kontorsted August 2011 FORORD Hva er en reguleringsplan Formålet med en reguleringsplan

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/1699 / 27 Ordningsverdi: 09062012-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer.

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer. Planbeskrivelse Detaljregulering for Slettheiveien gang og sykkelvei Plan nr 1399 Dato 10.11.2014 Rev. 29.06.2015 Bakgrunn Kristiansand Kommune ved Ingeniørvesenet fremmer forslag om gang-/sykkelvei langs

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Ark.: L12 61 Lnr.: 7052/11 Arkivsaksnr.: 10/790-16 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert 21.06.2011. 2. Plankart M 1:1000

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Grunneier møter Jernbaneverket. Grunneier møter Jernbaneverket

Grunneier møter Jernbaneverket. Grunneier møter Jernbaneverket Grunneier møter Jernbaneverket 1 Grunneier møter Jernbaneverket 2 Grunneier møter Jernbaneverket Grunneier møter Jernbaneverket Kommuneplan Reguleringsplan Grunnerverv Anleggsperiode Denne presentasjonen

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR KROKBAKKEN GNR 18 BNR 849 PLANBESKRIVELSE. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 10.09.

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR KROKBAKKEN GNR 18 BNR 849 PLANBESKRIVELSE. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 10.09. 2013 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR KROKBAKKEN GNR 18 BNR 849 PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 10.09.2013 Navn på plan/tiltak: Krokbakken gnr 18 bnr 849 Kommune: Vestvågøy kommune Plantype: Detaljregulering

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN 372R-4. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering ved Tislegård ungdomsskole. Kommune: Kongsberg

Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN 372R-4. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering ved Tislegård ungdomsskole. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-4 Planbeskrivelse Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering ved Tislegård ungdomsskole Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 26.01.2015 E134 Damåsen Saggrenda, omreguleringer

Detaljer

Vedlegg til: Arkivsaksnr.: 10/2780-43 Arkiv: REG 315-1

Vedlegg til: Arkivsaksnr.: 10/2780-43 Arkiv: REG 315-1 OPPSUMMERING AV INNSPILL OG KOMMENTARER TIL REGULERINGSPLAN 0605_358 HØNENGATA 18-20 VED 2. GANGS BEHANDLING, 25.09.2012 Vedlegg til: Arkivsaksnr.: 10/2780-43 Arkiv: REG 315-1 Denne planen ble varslet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b

DETALJREGULERING FELT K1a/ K1b Til høringsinstanser, grunneiere og naboer: Buskerud fylkeskommune, Pb. 3563, 3007 Drammen, postmottak@bfk.no Fylkesmannen i Buskerud, Grønland 32, 3007 Drammen, fmbupost@fylkesmannen.no Nes kommune, Rukkedalsvegen

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 09.04.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Reguleringsplan For Myllakollen

Reguleringsplan For Myllakollen Planbeskrivelse Reguleringsplan For Myllakollen Referanse: 07/1229-30 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.08.2012 12/114

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.08.2012 12/114 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.08.2012 12/114 Arkivsaksnr: 2011/2354 Klassering: L12 Saksbehandler: Egil Stensheim REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR FV. 285, GANG-/SYKKELVEG

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Grunneier møter Jernbaneverket

Grunneier møter Jernbaneverket M O D E R N I S E R I N G AV V E S T F O L D B A N E N Drammen Sande Holmestrand Skoppum Tønsberg Stokke Torp Sandefjord Porsgrunn Larvik Gammelt spor Bygges 2008-2015 Dobbeltspor VI BYGGER FOR FREMTIDEN

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer