Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum"

Transkript

1 Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato:

2 FORORD Hva er en reguleringsplan Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en konsekvensutredning. Reguleringsplanens innhold En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg eller i kombinasjon. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser er juridisk bindende. I tillegg inneholder planen ofte en planbeskrivelse. I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget. Reguleringskartet er normalt tatt inn bakerst i planheftet. I tillegg lages et illustrasjonshefte med supplerende tegninger. Behandling av reguleringsplan Normalt planlegger Statens vegvesen etter pbl. 3-7 jf 12. Dette gir Statens vegvesen mulighet til å gjennomføre alle ledd i planarbeidet fram til sluttbehandlingen i kommunestyret. Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at grunneiere, og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et planforslag som legges ut til offentlig ettersyn. Etter at fristen for merknader er ute gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. Deretter sendes planen til kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har myndighet til å vedta en reguleringsplan. Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Ved eventuelle innsigelser ikke blir tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Dersom mekling ikke fører fram skal planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning. Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de endringer i planen som kreves. Kommunen kunngjør planvedtaket. Klage på vedtatt reguleringsplan Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter pbl jf 1-9. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter 1-9.

3 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrum INNHOLD 1. INNLEDNING Reguleringsplanprosessen og reguleringsplanens innhold Medvirkning Planområde Bakgrunn for tiltaket Formål med planen Forhold til andre planer Fremdrift Redegjørelse for naturmangfoldlovens DAGENS SITUASJON PLANBESKRIVELSE Standardvalg og beskrivelse av tiltaket Geotekniske forhold Landskapsbilde Universell utforming Landbruk Områder for lek i nærmiljø Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Kulturmiljø Støy Vibrasjoner Luftforurensning Forurensning av jord og vann Materialvalg og avfallshåndtering HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET GRUNNERVERV VEDLEGG 1 Innspill til varsel om planoppstart

4 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringsplanprosessen og reguleringsplanens innhold Forslaget til reguleringsplan fv.281, Tårnhuset - Filtvet er utarbeidet av Statens vegvesen med hjemmel i plan og bygningslovens (pbl). Prosjektet følger plan- og bygningslovens prosesskrav for utarbeidelsen av reguleringsplan. Oppstart av planarbeidet ble i henhold til pbls 12-8 kunngjort i lokalavisene Drammens tidende og Røyken og Hurums avis i januar Det ble også informert om oppstart på Hurum kommune sine hjemmesider. Innspill som er kommet gjennom varslingen er listet opp i vedlegg 1. Forslag til reguleringsplan og bestemmelser legges ut på offentlig ettersyn, jf. pbl med frist for å komme med merknader. Fristen fastsettes av Hurum kommune. Kommunen og Statens vegvesen skal så behandle innkomne merknader før planen blir sendt til kommunestyret for vedtak. Er det innsigelser til planen, må saken avgjøres av Miljøverndepartementet dersom ikke kommunen tar innsigelsen til følge. Endelig planvedtak kunngjøres av Hurum kommune. 1.2 Medvirkning Representanter fra Statens vegvesen informerte om prosjektet på et møte i Filtvet Vel. Det ble også arrangert et åpent møte på Filtvet 26. mai I tillegg har det vært jevnlig dialog med en av de mest berørte grunneierne, og de to mest berørte eiendommene har vært befart sammen med grunneier. Reguleringsplankart med reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold til hvilke tiltak Statens vegvesen kan og må gjennomføre i forbindelse med byggingen av forta/gang- og sykkelveg. Vedtatt reguleringsplan gir også hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring av tiltaket. Planen skal også vise hvilke tiltak som skal gjennomføres for å bøte på negative effekter av vegbyggingen. Gjennom en reguleringsplanprosess i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser skal en også sikre seg at alle grunneiere og berørte instanser har mulighet til å ivareta sine egne interesser gjennom informasjon og medvirkning. 1.3 Planområde Planområdet strekker seg fra Husebyveien i nord til Filtvet sentrum i sør. I planområdet er det mest bolig- og fritidsbebyggelse, med innslag av næringsbebyggelse, kommunale eiendommer og en landbrukseiendom. Filtvet inngår i et fjordlandskap. Planområdet ligger mellom et bratt bekkesøkk på vestsiden, med frodige og tette randsoner av løvskog, og et område med mindre terrengformer som skogkledde knauser og koller. Vegetasjonen består av blandingsskog og furu på kollene. Husebyveien er høyest over havet, og Filtvet sentrum ligger nesten nede på nivå med Oslofjorden. 3

5 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrumm Boligeiendommenee har frittstående trær, hekker og typiske hageareal. En eiendom skiller seg ut. Eiendommen kalles for Tårnhuset og har en estetisk vakker og historisk hage med flere trær som tilfører nye kvaliteterr til landskapsbildet. Bilde 1 Tårnhuset, SEFRAK nr , Tronborg, gnr/bnr 45/ Bakgrunn for tiltaket Fra Filtvet sentrum (Helsetunet) og mot Husebyveien er det i dag ikke noe trafikksikkert tilbud for gående og syklende.. Fylkesveg g 281 er smal (ca. 4 m) og det er vanskelig forr tungtransport å møtes her. Dette kan skape farlige situasjoner for gående ogg syklende, som er henvist til å gå på vegens smale skulder. I Filtvet sentrum er dett også dårlige siktforhold gjennom svingen mot Jokerbutikken. 1.5 Formål med planen Formålet med planen er å sikre et trafikksikkert tilbud for gående og syklende langs fv281, samt mer oversiktlige forhold for de kjørende. Et kantstopp for buss b ved Tårnhuset skal utbedres, og de andre bussholdeplassene i planområdet skal oppgraderes. 1.6 Forhold til andre planer Reguleringsplanen er forankret i Hurum kommunes kommunep lan vedtatt Her ligger gang- og sykkelvegen på østsiden av fv281 med sideskifte like nord for Helsetunet. Hurum kommunes trafikksikkerhetsplan ønsker videreføring til Husebyveien som trinn II, og etter ønske fra Hurum kommune, omfatter forslag til reguleringsplan også denne delen. Det foreligger tilgrensende reguleringsplaner.. Statens vegvesen og kommunen har tidligere sett på mulig gang- og sykkelvegtrasé langs vestsiden av fylkesvegen. Dette ble vurdert som vanskelig å få til t på grunn av bratt skråning og nærføring til ny bebyggelse. Planen grenser til reguleringsplan for Filtvet sentrum som ble vedtatt

6 1.7 Fremdrift Det er lagt opp til følgende fremdriftsplan: Utarbeide forslag til detaljregulering vår/høst 2011 Offentlig ettersyn februar-mars 2011 Behandle og vedta reguleringsplan Vår 2011 Byggeplanlegging, startet høsten 2011 Byggeperiode: Prosjektet sikter mot byggestart høsten 2012 med ferdigstillelse høsten Enkelte sluttarbeider vil foregå lengre. 1.8 Redegjørelse for naturmangfoldlovens 8-12 Tiltaket er utredet i forhold til naturmangfoldloven miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking ( 8 12). Relevante miljøforhold er beskrevet i planbeskrivelsen. Det aktuelle området er undersøkt gjennom databasen arealis og befaringer. I forhold til tiltakets størrelse og omfang vurderes dette kunnskapsgrunnlaget som godt. Naturmangfoldlovens 8 Kunnskapsgrunnlaget og 9 Føre-var-prinsippet vurderes derfor som oppfylt. Tiltaket innebærer etablering av gang og sykkelveg langs eksisterende veg på strekningen Husebyveien til Filtvet sentrum, og anses som relativt lite. Mot boligområdene/naturområdene på hver side av vegen vil vegetasjon reetableres slik det er i dag. Tiltaket berører for det meste områder som er opparbeidet som hage eller grøft. Tiltaket vurderes ikke å gi økt belastning på berørte økosystemer i forhold til dagens situasjon ( 10 Økosystemtilnærming og samla belastning). Tiltakshaver vil bekoste planlagte tiltak for i istandsetting av berørte naturområder ( 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver). Tiltakshaver vil benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig skånsomme i forhold til natur og miljø ( 12 Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder). En nærmere beskrivelse av disse vil framgå av Plan for ytre miljø som henhold til Statens vegvesens retningslinjer for prosjektstyring vil bli utarbeidet i forbindelse med byggeplanen for tiltaket. 5

7 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrum 2 DAGENS SITUASJON I dag finnes det på strekningen kun gang- og sykkelveg fra vest inn til Filtvet sentrum og frem til helsetunet. Syklister og gående mellom Husebyveien og Filtvet sentrum må bruke vegen eller vegens skulder, noe som fører til utrygge forhold både for myke trafikanter og kjørende. Fv281 har fartsgrense på 60 km/t fra Husebyveien som går over til 40 km/t når bebyggelsen starter og den fortsetter videre gjennom sentrum. Dagens trafikk er ca ÅDT (2010). Prosjektstrekningen ligger hovedsakelig i tettbygd til spredtbygd boligområde, hvor boligene ligger nært fylkesvegen. Mellom Bjørnstadlia og Husebyveien er det landbruksområde på vestsiden av vegen, og friluftsområde på østsiden. Området på østsiden av vegen er avsatt til utbyggingsområde i kommuneplanen for Hurum kommune, og det ligger et hyttefelt ved Bjørnstadlia (østsiden). Hyttefeltet ligger i god avstand til vegen. Det finnes verken registrerte naturreservater/verneområder, kulturminner på strekningen (planområdet ble undersøkt juni 2011), eller prioriterte naturtyper. Bekkedraget vest for vegen blir ansett for å ha lokal verdi. Landbruksarealet, som ligger på vestsiden av vegen mellom Bjørnstadlia og Husebyveien, blir ikke direkte berørt av tiltaket. På strekningen har det i perioden 2003 og fram til i dag vært to ulykker; en bilulykke og en motorsykkelulykke. Bilulykken førte til lettere skader og motorsykkelulykken førte til alvorlig skade. 6

8 3 PLANBESKRIVELSE 3.1 Standardvalg og beskrivelse av tiltaket Det er planlagt ny gang- og sykkelveg fraa Husebyveien og rundt svingen sør for Bjørnstadlia. Gjennom boligområdene og sentrum vil det på grunnn av nærføring til bebyggelse anlegges fortau. Se figurene nedenunder for normalprofil for løsning fortau og gang-- der fortauet skifter side ved helsetunet. Ved Tårnhuset etableres det kantstopp for buss, øvre og sykkelveg. Det planlegges tilrettelagt krysningspunkt over fartshump med intensivbelysning bussholdeplasser i planområdet skal oppgraderes. Figur 1 Normalprofil fortau Figur 2 Normalprofil gang- og sykkelveg I svingen ved den gamle bensinstasjonen i Filtvet sentrum er det stilt spørsmål om det bør legges inn rekkverkk langs fortauet for ytterligere sikre gående ogg syklende mot uønskete krysninger. Det er vurdert om det skal være ledegjerde her, menn i følge fagområdet forr trafikksikkerhet, er avvisende kantstein den beste løsningen. Forr å hindre at kjøretøy kommer inne på fortauet ved kutting av sving, er det lagt opp til kantsteinn på 18 cm langs fortauet på denne delstrekningen. I tilleggg er den enee adkomsten til den gamle bensinstasjonen tatt bort, slik at det nå er kun adkomst ned til verkstedgarasjen før svingen. For å hindre at store kjøretøy kutter svingen, må det sannsynligvis gjøres tiltak i kjørebanen. Slike tiltak er ikke del av dettee prosjektet. 7

9 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrumm Det foreligger en nylig vedtattt reguleringsplan for Halvorshavn hyttefelt (vedtatt ). Tiltakshaver har vært i kontakt med Statens vegvesen og kryssløsningen er r lagt inn planforslaget fra Statens vegvesen. Ved ca. profil 380 ligger Bjørnstadlia. Her er det foreslått å legge adkomsten til Bjørnstadveien 35 (gbnr. 46/2) og Bjørnstadveien 444 (gbnr. 46/28) sammenn med krysset inn til Bjørnstadlia, se figur 3. Nevnte eiendommer vil da kjøre på gang- g og sykkelvegen frem f til Bjørnstadlia. Gang- og sykkelvegen dimensjoneres her for lastebil. Figur 3 Utsnitt ny adkomstløsning 3.2 Geotekniskee forhold Bart fjell og hav- og fjordavsetninger preger området, se figur 4 for utsnitt fra kvartærgeologiske kart. Det ble derfor forventet leiree i grunnundersøkelsene, men det er ikke kartlagtt kvikkleire i området tidligere. Det ser ut til å være flere gamle rasgroper i området, hvor det står igjen noen platåer med løsmasser mellom disse og fjellet. Figur 4 Kvartærgeologisk kart over området 8

10 På østsiden av eksisterende veg er det mye fjell i dagen og det ble antatt grunt til fjell i sonene mellom fjellutstikkene, og derfor antatt at det ikke ville bli store problemer med fundamenteringen her. Av den grunn ble gang- og sykkelvegen lagt på østsiden av eksisterende veg for å minimere eventuelle geotekniske problemer i prosjektet. Mot Filtvet sentrum krysser gang- og sykkelvegen over til vestsiden av eksisterende veg, der den kobler seg på eksisterende gang- og sykkelveg. Her er løsmassedekket tykkere, men terrenget er flatere. Resultater grunnundersøkelser Grunnundersøkelsene ble gjennomført i perioden oktober 2011 av Statens vegvesen. På grunn av at det var antatt grunt til berg i områdene der gang- og sykkelvegen skal fundamenteres og at inngrepet er lite, ble det antatt å støte på få problemer i forbindelse med fundamenteringen. Grunnundersøkelsene er derfor konsentrert langs den planlagte traseen, der mye fokus har vært rettet mot fundamentering av en del murer i nærføring mot hus i området. I tillegg ble det gjort noen boringer ut mot skråningene hvor det skal sprenges en del i området. Det var ønskelig å avdekke mulig kvikkleire i nærheten av disse områdene. Det ble også gjort undersøkelser i forbindelse med foreslått plassering av riggplass. Kvikkleire defineres som en leire med omrørt skjærstyrke under 0,5 kpa, og den blir flytende ved omrøring. I vingeboringen fra borhull 10, der riggplassen var planlagt, er det funnet leire som grenser til kvikkleire. Foreslått riggområde ble derfor tatt ut planforslaget. Leira har en omrørt skjærstyrke på 0,8 kpa. Det er altså ikke påvist kvikkleire, men den omrørte skjærstyrken er så lav at det er fare for at det kan være kvikkleire i området. Materialet må derfor behandles som kvikt ut fra det foreløpig begrensede omfanget av grunnundersøkelser. Foreliggende grunnundersøkelsene er ikke omfattende nok til å gjøre noen gode geotekniske vurderinger, og det er derfor nødvendig med supplerende grunnboringer før disse vurderingene kan gjennomføres. Først og fremst er det ønskelig å avgrense kvikkleiresonen, men det er også behov for å utlede parametere for beregninger. Den geotekniske rapporten vil derfor ikke bli skrevet før resultatene fra supplerende grunnboringer foreligger. Resultatene fra grunnundersøkelsene er omtalt i geoteknisk notat som er vedlagt planforslaget. Resultatene er knyttet opp mot profilnummereringen langs gang- og sykkelvegen. Ytterligere behov for undersøkelser er beskrevet. 3.3 Landskapsbilde Planområdet ligger i tilknytning til fv281 og Filtvet sentrum. Fra Husbyveien i nord består planområdet av skog og nord jordbruk. Videre fra Bjørnstadlia ligger det boliger tett opp til fv281 til Filtvet sentrum. I krysset mot Filtvet fyr er det flere utflytende asfaltområder. Ved den gamle bensinstasjonen i Filtvet sentrum vil det nye fortauet bedre siktforholdene gjennom svingen mot Jokerbutikken. Tiltaket vil føre til et bredere profil på vegen, som enkelte steder vil få veien til å virke noe overdimensjonert i forhold til omkringliggende områder. For å dempe dette, samt minske inngrepet i eiendommene langs vegen, anlegges det fortau der forholdene er trangest. Det vil 9

11 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrumm også etableres støttemurer for ytterligere minske inngrepet, se figur 5 og 6, illustrasjon for Bjørnstadveien 24 og 26. Figur 5 Ved Bjørnstadveien 24 hhvv før og etter tiltaket (fasadene er kun illustrasjon) Figur 6 Ved Bjørnstadveien 26 hhvv før og etter tiltaket (fasadene er kun illustrasjon) 10

12 Enkelte steder på strekninger vil det bli relativt høye skjæringer i fjell. Disse vil potensielt gi et noe dominerendee inntrykk, og kan derfor mykes opp med vegetasjonsnv nisje i forkant av fjellskjæringen, se ffigur 7. Figur 7 Prinsippskisse for å myke opp bratte fjellskjæringer 3.4 Universell utforming Tiltakett skal oppfylle krav til universell utforming for nye anlegg. Høydesprang for nedsenket kantstein ved gangfelt bør være maks 2 cm. Gang- og sykkelvegen skal være fri for hinder samt at det skal etableres ledelinjer, naturlige eller retningsindikatorer, ved d gangfelt. Kantstein kan fungere som en naturlig ledelinje. Strekningen har flere holdeplasser for buss. Holdeplassene bør være så synlig som mulig slik at passasjerene e finner de og bruker kollektivtilbudet, samtidig som kjørende ser holdeplassene. Holdeplassene kan markeres med avvikende belegg mot resten av fortauet. Retningsindikatorer skal angi hvor passasjerene kan gå på bussen, se figur nedenfor. Gang- ogg sykkelvegen skal belyses. Figur 8 Eksempel på holdeplass med riktig utformet kunstig ledelinje. Foto: Finn Aslaksen. 3.5 Landbruk Strekningen passerer et jordbruksareal, men vil ikke ha noe direkte innvirkning på dette, da gang- og sykkelvegen vil bli lagt på motsatt side av vegen. 11

13 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrumm 3.6 Områder for lek i nærmiljø Prosjektet berører ingen arealer avsatt til lek eller aktivitet spesielt rettet mot barn. Forr øvrig vil prosjektet gjøre barns ferdsel langs fv281 tryggere og dermed gjøre friområdene rundt planområdet mer tilgjengeligee for barn ogg unge. 3.7 Nærmiljø og friluftsliv Det er ingen statlig sikrede friluftsområder i prosjektområdet, men m strekningen brukes av de som skal gå ned til Filtvet fyr og områdene nede ved sjøen. Prosjektet vil sikre en god tilgjengelighet og de omkringliggende boligområdene vil være godt g tjent med en tryggere løsning for ferdsel på strekningen. 3.8 Naturmiljø Det er utført kartlegging av fremmede arter i området sommerenn Dett er funnet Parkslirekne i svingen ved gnr/ /bnr 46/12, se figur 9 og 10. Ifølge regional handlingsplan mot m fremmede skadelige arter for region sør er målsettingen i forhold til denne arten på kort sikt å begrense, samt hindre spredning, og på lang sikt utrydde. I byggeprosjekter snakkes det da om å utrydde lokalt. Figur 9 Parkslirekne, høy risiko på Norsk svarteliste (2007) Figur 10 Observasjon av fremmedee arter på strekningen (rosa felt langs vegen) 12

14 Det er ingen verdifulle naturtyper på strekningen, men det ligger en naturtype med lokal verdi i bekkedraget vest for prosjektområdet og Filtvet sentrum. Det er viktig å unngå avrenning i forbindelse med anleggsarbeidet til dette området. 3.9 Kulturmiljø Kulturmiljø omfatter den kulturhistoriske forankringen i området. Området er preget av menneskelig bruk og virksomhet. Bygningsmiljøene domineres av tettstedbebyggelse med private hager. Det er ikke registrert noen funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, iht. de nasjonale databasene. Kulturminneundersøkelser ble utført sommeren 2011, og det ble ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området. Tårnhuset er en engelsk herskapsvilla i Windstor- stil fra Bygningen er et såkalt SEFRAK- bygg (SEFRAK nr , Tronborg, gnr/bnr 45/19). Gjerdet rundt bygningen er i samme stil, med port mot fv281. Ved gjennomføring av prosjektet vil deler av hagen og gjerdet komme i konflikt med fortauet som skal etableres. Gjerdet som er en del av hageanlegget må da tas forsiktig ned, og settes opp igjen ved den nye tomtegrensen. Det er viktig at originaldelene bevares Støy Prosjektet fører ikke til økt trafikk på strekningen og ingen endring i støysituasjonen for eksisterende boliger i nærheten av vegen. SFTs veileder til miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (støyretningslinjen) sier: Miljø- og sikkerhetstiltak som ikke forverrer støyforholdene ved eksisterende virksomhet skal som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. Dette er en videreføring av tidligere praksis nedfelt i retningslinjer om Fylkesmannens rolle i plansaker som omhandler støy (T-1/86). Et typisk eksempel på denne type tiltak er etablering av gang- og sykkelveg langs eksisterende veg. Statens vegvesens vurdering er dermed at det ikke er behov for støytiltak på strekningen Vibrasjoner Det blir ingen endringer av støy/vibrasjoner som følge av ny gang- og sykkelveg/fortau. I anleggsperioden vil det bli noen forstyrrelser for beboerne i boligområdene rundt strekningen. Dette må tas hensyn til ved for eksempel tid på døgnet for arbeid. Arbeidstid for støyende arbeider må avklares med de lokale myndigheter i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggingen av anlegget. Ytterligere vurderinger angående støy i anleggsperioden vil bli gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan Luftforurensning Det blir ingen endring i luftforurensning som følge av bygging av tiltaket. I anleggsfasen vil det være transport til og fra prosjektområdet av tunge kjøretøy, noe som kan gi et endret forurensningsbilde i anleggsperioden i forhold til hva som er normalen i området. 13

15 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrum 3.13 Forurensning av jord og vann Det må sikres at det ikke blir avrenning i forbindelse med anleggsarbeidene til bekkedraget vest for strekningen og til jordbruksområdene i den nordlige enden av prosjektområdet. Ved den gamle bensinstasjonen skal grunnen undersøkes for forurensning Materialvalg og avfallshåndtering Området skal fremstå som helhetlig og det skal brukes materialer som samsvarer med omkringliggende områder. Det skal være av god kvalitet og enkelt å vedlikeholde. Utbyggingen skal føre til så lite som mulig av produsert avfall. Alt farlig avfall skal behandles forskriftsmessig. Etter endt anleggsperiode skal området være ryddet og alle midlertidige bygg, veger og anlegg skal være fjernet. Rigg- og anleggsområder skal tilbakeføres til opprinnelig karakter. Det er registrert fremmede skadelige arter på strekningen, arten parkslirekne. Som følge av dette skal overflødige masser deponeres i et varig deponi, og utstyr og maskiner rengjøres før bruk på andre prosjekter, slik at spredning av arten unngås. Dette ivaretas i byggeplanleggingen. 14

16 4 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) I forbindelse med forberedelse, byggeplanlegging og prosjektering skal forholdene legges til rette slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. I detalj- og reguleringsplanen er ikke tekniske valg og detaljer endelig avklart. Det må forutsettes at byggeplanen får målsetting om avdekking og løsning av forhold som har betydning for helse, miljø og sikkerhet i gjennomføringsfasen. Før byggearbeidene skal starter, skal det lages en plan som skal sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø for byggearbeiderne og andre som ferdes på og nær anleggsområdene. 5 VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET Virksomhetsbasert sårbarhet: - Forurensning til omkringliggende områder i forbindelse med snørydding/ salting/ feiing. Infrastruktur: - Ingen risiko for viktige infrastrukturanlegg. Drikkevann: - Det er ingen risiko for forstyrrelse eller forurensing av drikkevannskilder. Krigssårbarhet, terrorisme, sabotasje: - Ingen nærhet til arealer eller anlegg med risiko for terrorisme, sabotasje eller som er sårbart i tilfelle krig. 6 GRUNNERVERV Planforslaget forutsetter erverv av grunn og rettigheter. Dette er i hovedsak arealer til fremtidige veger og veganlegg, men også grunn som vil bli midlertidig beslaglagt i anleggsperioden. Utgangspunktet for formelt erverv er vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplanen viser hvilke arealer som berøres av utbyggingen, og gir utbygger grunnlag for å kreve/skaffe hjemmel til disse eiendommene. Forhandlingene med den enkelte grunneier kan starte før planen er vedtatt dersom grunneier ønsker det. For de grunneierne som har boliger som må erverves er det et mål å starte forhandlingene i god tid før anleggsstart. Det legges stor vekt på likebehandling av grunneiere og at avtalene inngås innenfor erstatningsrettslige regler. Det søkes i størst mulig grad å komme frem til minnelig avtaler eller avtaleskjønn. Dersom det ikke lykkes, har Statens vegvesen anledning til å ekspropriere grunn og rettigheter. Skjønnsretten vil da fastsette erstatningen. Avgjørelser her kan ankes videre i rettssystemet. Vegvesenet dekker utgifter til teknisk og juridisk bistand både ved forhandlinger om erstatninger og i eventuelle skjønn. På grunnervervstegning (W-tegning) vil det fremgå en oversikt over foreløpige beregnede arealer som medgår fra de enkelte eiendommer. Arealer som avstås permanent til veganlegget, vil bli oppmålt og arealberegnet eksakt når veganlegget er ferdig. Ved beregning 15

17 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrum av foreløpige arealer, er grensen for grunnerverv satt minimum 3 meter fra vegens skulderkant, eventuelt 1 meter fra skjæringstopp/fyllingsfot. Noe areal blir midlertidig beslaglagt som anleggsområde under anleggsperioden. Disse midlertidige beslaglagte arealene vil bli istandsatt og tilbakeført eiendommene etter endt bruk av vegvesenet. 16

18 VEDLEGG 1 Innspill til varsel om planoppstart Avsender Merknad Kommentar Buskerud fylkeskommune Opplyser at det ikke finnes opplysninger om automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Før BF kan uttale seg skal det utføres kulturminneregistreringer. Tas til etterretning. Fylkesmannen i Buskerud Det informeres om flere eldre bygninger som er SEFRAKregistrert; kun ett (SEFRAK nr , Tronborg, gnr/bnr 45/19 (Tårnhuset)) blir direkte berørt av tiltaket, det ønskes dermed at gang- og sykkelvegen legges på motsatt side av vegen i forhold til dette huset, eventuelt bør gjerdet tas forsiktig ned og settes opp ved ny tomtegrense. Forutsetter at Lov om forvaltning av naturens mangfold legges til grunn for planleggingen. Videre bes det om ivaretagelse av landskapsmessige hensyn, ihht. Den europeiske landskapskonvensjonen, samt at prinsippene for universell utforming vektlegges. Det bes om at planforslaget ivaretar vassdragsinteresser i tråd med St.meld. nr 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Tas til orientering. Videre planprosess vil viser hvilken side som er mest hensiktsmessig. Dersom gang- og sykkelvegen legges på østsiden, skal hensynet til gjerdet ivaretas. Tas til etterretning. Norges Handicapforbund v/inger Marie H. Nilsen Telenor Eiendom v/ Gunn Bøe Madsen Støyhensyn for eksisterende støyømfintlig bebyggelse må ivaretas. Ønsker å understreke at universell utforming skal legges til grunn i planleggingen, slik det står i plan og bygningsloven, slik at gang- og sykkelvegen blir brukbar for alle som skal ferdes der. Informerer om at Telenor Eiendom sin eiendom på gnr./bnr. 45/123 har mye kabler i grunnen som må tas hensyn til. Geir Sylen Bor i huset i gnr./bnr. 45/153, Bjørnstadveien 24 og er en av to som er mest berørt av tiltaket. Han ønsker flere ting som Støybildet forandres ikke og Statens vegvesen anser ikke tiltaket som utløsende for støytiltak. Tas til etterretning. Tas til etterretning Det er planlagt fortau langs bebyggelsen på grunn av nærføring til flere eiendommer. Statens vegvesen er klar over at denne 17

19 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrum Odd Evensen Laila Prüsse Lisbeth Villø Bente Irene Skaug/S.C. Ragunathan kompensasjon for nærføringen. Er positive til tiltaket, men lurer på om utbyggingen medfører stenging av deres innkjørsel i noen perioder, om den nye vegen krever avstått areal fra deres tomt og om den nye vegen kommer på deres side av fylkesvegen (Vestsiden, Bjørnstadveien 33) Vil vite om gang- og sykkelvegen kommer på hennes side av vegen (Bjørnstadveien 20), og hva det i så fall vil bety for tomt/trær og hekk. Lurer på hva som skjer hvis vegvesenet tar deler av tomten, om det gis noe kompensasjon for at tomten blir mindre og om eventuelle gjerder og trær blir erstattet. Vurderer å selge hytta (Bjørnstadveien 22) før sommeren, og vil ha litt opplysninger om hvordan prosessen er. Mener at trafikksikkerheten allerede har blitt forbedret på grunn av nye fartsdumper, og at flere fartsdumper kan være et godt alternativ til gang- og sykkelveg. Dersom dette ikke får gjennomslag ønsker det kun fortau istedenfor gang- og sykkelveg, og da ev. med et krav om at vegen forskyves tilsvarende slik at skadene blir minst mulig på hver eiendom. De ønsker også at eksisterende fartsdumper beholdes. Spesielle merknader for gnr./bnr. 45/42: Bygging av fortau vil vanskeliggjøre bygging av garasje som er planlagt på eiendommen. Det kreves at Statens vegvesen tar ev. ekstra utgifter i forbindelse med at garasjen må være et annet sted. Det ligger også septiktank/rør til vann, kloakk og overflatevann ved siden av gjerdet. Det kreves at 18 eiendommen er en av de som blir mest påvirket av tiltaket. Det har vært gjennomført befaring på eiendommen, og det er opprettet kontakt med grunneier. Gang- og sykkelvegen er planlagt å gå på østsiden av vegen i området ved Bjørnstadveien 33, det vil derfor ikke bli noe konflikt med eiendommen. Gang- og sykkelvegen vil gå på østsiden av vegen i dette området, dvs. på samme side av vegen som Bjørnstadveien 20. På dette punktet vil det imidlertid lages fortau istedenfor gang- og sykkelveg, og arealinngrepet blir mindre. På dette punktet vil det imidlertid lages fortau istedenfor gang- og sykkelveg, og arealinngrepet blir mindre. Det er gjort en vurdering av strekningen, og den samlede konklusjonen er at det er en fordel for trafikksikkerheten at det bygges gang- og sykkelveg/fortau på strekningen. De eksisterende fartsdumpene vil ikke fjernes. Når det gjelder inngrep på tomten vil noe areal gå bort i forbindelse med tiltaket. Det bør være mulig å bygge garasje på eiendommen etter at tiltaket er ferdig. Medfører tiltaket at septiktank/vannrør må flyttes, vil Statens vegvesen bekoste dette.

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Reguleringsplan TEKNISKE DATA. E6 Helgeland. Prosjekt: Strandjord - Messingslett. Parsell: Rana kommune

Reguleringsplan TEKNISKE DATA. E6 Helgeland. Prosjekt: Strandjord - Messingslett. Parsell: Rana kommune Reguleringsplan Prosjekt: Parsell: E6 Helgeland Strandjord - Messingslett Rana kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 15300-21750 Dimensjoneringsklasse: S2 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 1100 Planforslag

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil:

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil: REGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Sandelv - Møllnes PLANHEFTE 1: PLANBESKRIVELSE Alta kommune TEKNISKE DATA Fra profil - til profil: 25200-31575 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD

GNR 63 BNR 1 MED FLERE- REGULERINGSPLANSAK - FV 152 MÅNA - GISLERUD Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert:

Under arbeidet med planen har følgende myndigheter vært involvert: side 1 Forord Statens vegvesen, Region midt har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak og forskjønning av fv. 17 gjennom Vellamelen sentrum i Steinkjer

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T MULTICONSULT Rapport 119685 Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 156, Torvet Fjordvangen Detalj- og reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 107, Hellvikveien Detalj- og

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015

Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Sammendrag av innkomne merknader etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers og rådmannens kommentarer, datert 06.02.2015 Innledning...2 Sandbakken og Klavestadhaugen Velforening, datert 08.12.2014,

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer