Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum"

Transkript

1 Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato:

2 FORORD Hva er en reguleringsplan Formålet med en reguleringsplan er å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn. I noen tilfeller vil en reguleringsplan også omfatte en konsekvensutredning. Reguleringsplanens innhold En reguleringsplan omfatter ett eller flere kart med tilhørende bestemmelser. Planen kan inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål. Formålene kan beskrives hver for seg eller i kombinasjon. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser er juridisk bindende. I tillegg inneholder planen ofte en planbeskrivelse. I et tidsrom på 10 år fra planen er vedtatt er den grunnlag for ekspropriasjon uten ny behandling av ekspropriasjonsgrunnlaget. Reguleringskartet er normalt tatt inn bakerst i planheftet. I tillegg lages et illustrasjonshefte med supplerende tegninger. Behandling av reguleringsplan Normalt planlegger Statens vegvesen etter pbl. 3-7 jf 12. Dette gir Statens vegvesen mulighet til å gjennomføre alle ledd i planarbeidet fram til sluttbehandlingen i kommunestyret. Ved oppstart av planarbeidet skal det varsles ved offentlig kunngjøring. Dette skal sikre at grunneiere, og andre berørte får anledning til å delta i planprosessen. Det utarbeides et planforslag som legges ut til offentlig ettersyn. Etter at fristen for merknader er ute gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av planen blir foretatt. Deretter sendes planen til kommunen for sluttbehandling. Det er kommunestyret som har myndighet til å vedta en reguleringsplan. Noen av sektormyndighetene har innsigelsesrett mot planen. Ved eventuelle innsigelser ikke blir tatt til følge, kan kommunen be om mekling hos fylkesmannen. Dersom mekling ikke fører fram skal planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig godkjenning. Departementet kan avgjøre om innsigelsene skal tas til følge og kan i så fall gjøre de endringer i planen som kreves. Kommunen kunngjør planvedtaket. Klage på vedtatt reguleringsplan Vedtak om reguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter pbl jf 1-9. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter 1-9.

3 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrum INNHOLD 1. INNLEDNING Reguleringsplanprosessen og reguleringsplanens innhold Medvirkning Planområde Bakgrunn for tiltaket Formål med planen Forhold til andre planer Fremdrift Redegjørelse for naturmangfoldlovens DAGENS SITUASJON PLANBESKRIVELSE Standardvalg og beskrivelse av tiltaket Geotekniske forhold Landskapsbilde Universell utforming Landbruk Områder for lek i nærmiljø Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Kulturmiljø Støy Vibrasjoner Luftforurensning Forurensning av jord og vann Materialvalg og avfallshåndtering HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET GRUNNERVERV VEDLEGG 1 Innspill til varsel om planoppstart

4 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringsplanprosessen og reguleringsplanens innhold Forslaget til reguleringsplan fv.281, Tårnhuset - Filtvet er utarbeidet av Statens vegvesen med hjemmel i plan og bygningslovens (pbl). Prosjektet følger plan- og bygningslovens prosesskrav for utarbeidelsen av reguleringsplan. Oppstart av planarbeidet ble i henhold til pbls 12-8 kunngjort i lokalavisene Drammens tidende og Røyken og Hurums avis i januar Det ble også informert om oppstart på Hurum kommune sine hjemmesider. Innspill som er kommet gjennom varslingen er listet opp i vedlegg 1. Forslag til reguleringsplan og bestemmelser legges ut på offentlig ettersyn, jf. pbl med frist for å komme med merknader. Fristen fastsettes av Hurum kommune. Kommunen og Statens vegvesen skal så behandle innkomne merknader før planen blir sendt til kommunestyret for vedtak. Er det innsigelser til planen, må saken avgjøres av Miljøverndepartementet dersom ikke kommunen tar innsigelsen til følge. Endelig planvedtak kunngjøres av Hurum kommune. 1.2 Medvirkning Representanter fra Statens vegvesen informerte om prosjektet på et møte i Filtvet Vel. Det ble også arrangert et åpent møte på Filtvet 26. mai I tillegg har det vært jevnlig dialog med en av de mest berørte grunneierne, og de to mest berørte eiendommene har vært befart sammen med grunneier. Reguleringsplankart med reguleringsbestemmelser vil være juridisk bindende i forhold til hvilke tiltak Statens vegvesen kan og må gjennomføre i forbindelse med byggingen av forta/gang- og sykkelveg. Vedtatt reguleringsplan gir også hjemmel for å erverve nødvendig grunn for gjennomføring av tiltaket. Planen skal også vise hvilke tiltak som skal gjennomføres for å bøte på negative effekter av vegbyggingen. Gjennom en reguleringsplanprosess i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser skal en også sikre seg at alle grunneiere og berørte instanser har mulighet til å ivareta sine egne interesser gjennom informasjon og medvirkning. 1.3 Planområde Planområdet strekker seg fra Husebyveien i nord til Filtvet sentrum i sør. I planområdet er det mest bolig- og fritidsbebyggelse, med innslag av næringsbebyggelse, kommunale eiendommer og en landbrukseiendom. Filtvet inngår i et fjordlandskap. Planområdet ligger mellom et bratt bekkesøkk på vestsiden, med frodige og tette randsoner av løvskog, og et område med mindre terrengformer som skogkledde knauser og koller. Vegetasjonen består av blandingsskog og furu på kollene. Husebyveien er høyest over havet, og Filtvet sentrum ligger nesten nede på nivå med Oslofjorden. 3

5 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrumm Boligeiendommenee har frittstående trær, hekker og typiske hageareal. En eiendom skiller seg ut. Eiendommen kalles for Tårnhuset og har en estetisk vakker og historisk hage med flere trær som tilfører nye kvaliteterr til landskapsbildet. Bilde 1 Tårnhuset, SEFRAK nr , Tronborg, gnr/bnr 45/ Bakgrunn for tiltaket Fra Filtvet sentrum (Helsetunet) og mot Husebyveien er det i dag ikke noe trafikksikkert tilbud for gående og syklende.. Fylkesveg g 281 er smal (ca. 4 m) og det er vanskelig forr tungtransport å møtes her. Dette kan skape farlige situasjoner for gående ogg syklende, som er henvist til å gå på vegens smale skulder. I Filtvet sentrum er dett også dårlige siktforhold gjennom svingen mot Jokerbutikken. 1.5 Formål med planen Formålet med planen er å sikre et trafikksikkert tilbud for gående og syklende langs fv281, samt mer oversiktlige forhold for de kjørende. Et kantstopp for buss b ved Tårnhuset skal utbedres, og de andre bussholdeplassene i planområdet skal oppgraderes. 1.6 Forhold til andre planer Reguleringsplanen er forankret i Hurum kommunes kommunep lan vedtatt Her ligger gang- og sykkelvegen på østsiden av fv281 med sideskifte like nord for Helsetunet. Hurum kommunes trafikksikkerhetsplan ønsker videreføring til Husebyveien som trinn II, og etter ønske fra Hurum kommune, omfatter forslag til reguleringsplan også denne delen. Det foreligger tilgrensende reguleringsplaner.. Statens vegvesen og kommunen har tidligere sett på mulig gang- og sykkelvegtrasé langs vestsiden av fylkesvegen. Dette ble vurdert som vanskelig å få til t på grunn av bratt skråning og nærføring til ny bebyggelse. Planen grenser til reguleringsplan for Filtvet sentrum som ble vedtatt

6 1.7 Fremdrift Det er lagt opp til følgende fremdriftsplan: Utarbeide forslag til detaljregulering vår/høst 2011 Offentlig ettersyn februar-mars 2011 Behandle og vedta reguleringsplan Vår 2011 Byggeplanlegging, startet høsten 2011 Byggeperiode: Prosjektet sikter mot byggestart høsten 2012 med ferdigstillelse høsten Enkelte sluttarbeider vil foregå lengre. 1.8 Redegjørelse for naturmangfoldlovens 8-12 Tiltaket er utredet i forhold til naturmangfoldloven miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking ( 8 12). Relevante miljøforhold er beskrevet i planbeskrivelsen. Det aktuelle området er undersøkt gjennom databasen arealis og befaringer. I forhold til tiltakets størrelse og omfang vurderes dette kunnskapsgrunnlaget som godt. Naturmangfoldlovens 8 Kunnskapsgrunnlaget og 9 Føre-var-prinsippet vurderes derfor som oppfylt. Tiltaket innebærer etablering av gang og sykkelveg langs eksisterende veg på strekningen Husebyveien til Filtvet sentrum, og anses som relativt lite. Mot boligområdene/naturområdene på hver side av vegen vil vegetasjon reetableres slik det er i dag. Tiltaket berører for det meste områder som er opparbeidet som hage eller grøft. Tiltaket vurderes ikke å gi økt belastning på berørte økosystemer i forhold til dagens situasjon ( 10 Økosystemtilnærming og samla belastning). Tiltakshaver vil bekoste planlagte tiltak for i istandsetting av berørte naturområder ( 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver). Tiltakshaver vil benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig skånsomme i forhold til natur og miljø ( 12 Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder). En nærmere beskrivelse av disse vil framgå av Plan for ytre miljø som henhold til Statens vegvesens retningslinjer for prosjektstyring vil bli utarbeidet i forbindelse med byggeplanen for tiltaket. 5

7 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrum 2 DAGENS SITUASJON I dag finnes det på strekningen kun gang- og sykkelveg fra vest inn til Filtvet sentrum og frem til helsetunet. Syklister og gående mellom Husebyveien og Filtvet sentrum må bruke vegen eller vegens skulder, noe som fører til utrygge forhold både for myke trafikanter og kjørende. Fv281 har fartsgrense på 60 km/t fra Husebyveien som går over til 40 km/t når bebyggelsen starter og den fortsetter videre gjennom sentrum. Dagens trafikk er ca ÅDT (2010). Prosjektstrekningen ligger hovedsakelig i tettbygd til spredtbygd boligområde, hvor boligene ligger nært fylkesvegen. Mellom Bjørnstadlia og Husebyveien er det landbruksområde på vestsiden av vegen, og friluftsområde på østsiden. Området på østsiden av vegen er avsatt til utbyggingsområde i kommuneplanen for Hurum kommune, og det ligger et hyttefelt ved Bjørnstadlia (østsiden). Hyttefeltet ligger i god avstand til vegen. Det finnes verken registrerte naturreservater/verneområder, kulturminner på strekningen (planområdet ble undersøkt juni 2011), eller prioriterte naturtyper. Bekkedraget vest for vegen blir ansett for å ha lokal verdi. Landbruksarealet, som ligger på vestsiden av vegen mellom Bjørnstadlia og Husebyveien, blir ikke direkte berørt av tiltaket. På strekningen har det i perioden 2003 og fram til i dag vært to ulykker; en bilulykke og en motorsykkelulykke. Bilulykken førte til lettere skader og motorsykkelulykken førte til alvorlig skade. 6

8 3 PLANBESKRIVELSE 3.1 Standardvalg og beskrivelse av tiltaket Det er planlagt ny gang- og sykkelveg fraa Husebyveien og rundt svingen sør for Bjørnstadlia. Gjennom boligområdene og sentrum vil det på grunnn av nærføring til bebyggelse anlegges fortau. Se figurene nedenunder for normalprofil for løsning fortau og gang-- der fortauet skifter side ved helsetunet. Ved Tårnhuset etableres det kantstopp for buss, øvre og sykkelveg. Det planlegges tilrettelagt krysningspunkt over fartshump med intensivbelysning bussholdeplasser i planområdet skal oppgraderes. Figur 1 Normalprofil fortau Figur 2 Normalprofil gang- og sykkelveg I svingen ved den gamle bensinstasjonen i Filtvet sentrum er det stilt spørsmål om det bør legges inn rekkverkk langs fortauet for ytterligere sikre gående ogg syklende mot uønskete krysninger. Det er vurdert om det skal være ledegjerde her, menn i følge fagområdet forr trafikksikkerhet, er avvisende kantstein den beste løsningen. Forr å hindre at kjøretøy kommer inne på fortauet ved kutting av sving, er det lagt opp til kantsteinn på 18 cm langs fortauet på denne delstrekningen. I tilleggg er den enee adkomsten til den gamle bensinstasjonen tatt bort, slik at det nå er kun adkomst ned til verkstedgarasjen før svingen. For å hindre at store kjøretøy kutter svingen, må det sannsynligvis gjøres tiltak i kjørebanen. Slike tiltak er ikke del av dettee prosjektet. 7

9 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrumm Det foreligger en nylig vedtattt reguleringsplan for Halvorshavn hyttefelt (vedtatt ). Tiltakshaver har vært i kontakt med Statens vegvesen og kryssløsningen er r lagt inn planforslaget fra Statens vegvesen. Ved ca. profil 380 ligger Bjørnstadlia. Her er det foreslått å legge adkomsten til Bjørnstadveien 35 (gbnr. 46/2) og Bjørnstadveien 444 (gbnr. 46/28) sammenn med krysset inn til Bjørnstadlia, se figur 3. Nevnte eiendommer vil da kjøre på gang- g og sykkelvegen frem f til Bjørnstadlia. Gang- og sykkelvegen dimensjoneres her for lastebil. Figur 3 Utsnitt ny adkomstløsning 3.2 Geotekniskee forhold Bart fjell og hav- og fjordavsetninger preger området, se figur 4 for utsnitt fra kvartærgeologiske kart. Det ble derfor forventet leiree i grunnundersøkelsene, men det er ikke kartlagtt kvikkleire i området tidligere. Det ser ut til å være flere gamle rasgroper i området, hvor det står igjen noen platåer med løsmasser mellom disse og fjellet. Figur 4 Kvartærgeologisk kart over området 8

10 På østsiden av eksisterende veg er det mye fjell i dagen og det ble antatt grunt til fjell i sonene mellom fjellutstikkene, og derfor antatt at det ikke ville bli store problemer med fundamenteringen her. Av den grunn ble gang- og sykkelvegen lagt på østsiden av eksisterende veg for å minimere eventuelle geotekniske problemer i prosjektet. Mot Filtvet sentrum krysser gang- og sykkelvegen over til vestsiden av eksisterende veg, der den kobler seg på eksisterende gang- og sykkelveg. Her er løsmassedekket tykkere, men terrenget er flatere. Resultater grunnundersøkelser Grunnundersøkelsene ble gjennomført i perioden oktober 2011 av Statens vegvesen. På grunn av at det var antatt grunt til berg i områdene der gang- og sykkelvegen skal fundamenteres og at inngrepet er lite, ble det antatt å støte på få problemer i forbindelse med fundamenteringen. Grunnundersøkelsene er derfor konsentrert langs den planlagte traseen, der mye fokus har vært rettet mot fundamentering av en del murer i nærføring mot hus i området. I tillegg ble det gjort noen boringer ut mot skråningene hvor det skal sprenges en del i området. Det var ønskelig å avdekke mulig kvikkleire i nærheten av disse områdene. Det ble også gjort undersøkelser i forbindelse med foreslått plassering av riggplass. Kvikkleire defineres som en leire med omrørt skjærstyrke under 0,5 kpa, og den blir flytende ved omrøring. I vingeboringen fra borhull 10, der riggplassen var planlagt, er det funnet leire som grenser til kvikkleire. Foreslått riggområde ble derfor tatt ut planforslaget. Leira har en omrørt skjærstyrke på 0,8 kpa. Det er altså ikke påvist kvikkleire, men den omrørte skjærstyrken er så lav at det er fare for at det kan være kvikkleire i området. Materialet må derfor behandles som kvikt ut fra det foreløpig begrensede omfanget av grunnundersøkelser. Foreliggende grunnundersøkelsene er ikke omfattende nok til å gjøre noen gode geotekniske vurderinger, og det er derfor nødvendig med supplerende grunnboringer før disse vurderingene kan gjennomføres. Først og fremst er det ønskelig å avgrense kvikkleiresonen, men det er også behov for å utlede parametere for beregninger. Den geotekniske rapporten vil derfor ikke bli skrevet før resultatene fra supplerende grunnboringer foreligger. Resultatene fra grunnundersøkelsene er omtalt i geoteknisk notat som er vedlagt planforslaget. Resultatene er knyttet opp mot profilnummereringen langs gang- og sykkelvegen. Ytterligere behov for undersøkelser er beskrevet. 3.3 Landskapsbilde Planområdet ligger i tilknytning til fv281 og Filtvet sentrum. Fra Husbyveien i nord består planområdet av skog og nord jordbruk. Videre fra Bjørnstadlia ligger det boliger tett opp til fv281 til Filtvet sentrum. I krysset mot Filtvet fyr er det flere utflytende asfaltområder. Ved den gamle bensinstasjonen i Filtvet sentrum vil det nye fortauet bedre siktforholdene gjennom svingen mot Jokerbutikken. Tiltaket vil føre til et bredere profil på vegen, som enkelte steder vil få veien til å virke noe overdimensjonert i forhold til omkringliggende områder. For å dempe dette, samt minske inngrepet i eiendommene langs vegen, anlegges det fortau der forholdene er trangest. Det vil 9

11 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrumm også etableres støttemurer for ytterligere minske inngrepet, se figur 5 og 6, illustrasjon for Bjørnstadveien 24 og 26. Figur 5 Ved Bjørnstadveien 24 hhvv før og etter tiltaket (fasadene er kun illustrasjon) Figur 6 Ved Bjørnstadveien 26 hhvv før og etter tiltaket (fasadene er kun illustrasjon) 10

12 Enkelte steder på strekninger vil det bli relativt høye skjæringer i fjell. Disse vil potensielt gi et noe dominerendee inntrykk, og kan derfor mykes opp med vegetasjonsnv nisje i forkant av fjellskjæringen, se ffigur 7. Figur 7 Prinsippskisse for å myke opp bratte fjellskjæringer 3.4 Universell utforming Tiltakett skal oppfylle krav til universell utforming for nye anlegg. Høydesprang for nedsenket kantstein ved gangfelt bør være maks 2 cm. Gang- og sykkelvegen skal være fri for hinder samt at det skal etableres ledelinjer, naturlige eller retningsindikatorer, ved d gangfelt. Kantstein kan fungere som en naturlig ledelinje. Strekningen har flere holdeplasser for buss. Holdeplassene bør være så synlig som mulig slik at passasjerene e finner de og bruker kollektivtilbudet, samtidig som kjørende ser holdeplassene. Holdeplassene kan markeres med avvikende belegg mot resten av fortauet. Retningsindikatorer skal angi hvor passasjerene kan gå på bussen, se figur nedenfor. Gang- ogg sykkelvegen skal belyses. Figur 8 Eksempel på holdeplass med riktig utformet kunstig ledelinje. Foto: Finn Aslaksen. 3.5 Landbruk Strekningen passerer et jordbruksareal, men vil ikke ha noe direkte innvirkning på dette, da gang- og sykkelvegen vil bli lagt på motsatt side av vegen. 11

13 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrumm 3.6 Områder for lek i nærmiljø Prosjektet berører ingen arealer avsatt til lek eller aktivitet spesielt rettet mot barn. Forr øvrig vil prosjektet gjøre barns ferdsel langs fv281 tryggere og dermed gjøre friområdene rundt planområdet mer tilgjengeligee for barn ogg unge. 3.7 Nærmiljø og friluftsliv Det er ingen statlig sikrede friluftsområder i prosjektområdet, men m strekningen brukes av de som skal gå ned til Filtvet fyr og områdene nede ved sjøen. Prosjektet vil sikre en god tilgjengelighet og de omkringliggende boligområdene vil være godt g tjent med en tryggere løsning for ferdsel på strekningen. 3.8 Naturmiljø Det er utført kartlegging av fremmede arter i området sommerenn Dett er funnet Parkslirekne i svingen ved gnr/ /bnr 46/12, se figur 9 og 10. Ifølge regional handlingsplan mot m fremmede skadelige arter for region sør er målsettingen i forhold til denne arten på kort sikt å begrense, samt hindre spredning, og på lang sikt utrydde. I byggeprosjekter snakkes det da om å utrydde lokalt. Figur 9 Parkslirekne, høy risiko på Norsk svarteliste (2007) Figur 10 Observasjon av fremmedee arter på strekningen (rosa felt langs vegen) 12

14 Det er ingen verdifulle naturtyper på strekningen, men det ligger en naturtype med lokal verdi i bekkedraget vest for prosjektområdet og Filtvet sentrum. Det er viktig å unngå avrenning i forbindelse med anleggsarbeidet til dette området. 3.9 Kulturmiljø Kulturmiljø omfatter den kulturhistoriske forankringen i området. Området er preget av menneskelig bruk og virksomhet. Bygningsmiljøene domineres av tettstedbebyggelse med private hager. Det er ikke registrert noen funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, iht. de nasjonale databasene. Kulturminneundersøkelser ble utført sommeren 2011, og det ble ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området. Tårnhuset er en engelsk herskapsvilla i Windstor- stil fra Bygningen er et såkalt SEFRAK- bygg (SEFRAK nr , Tronborg, gnr/bnr 45/19). Gjerdet rundt bygningen er i samme stil, med port mot fv281. Ved gjennomføring av prosjektet vil deler av hagen og gjerdet komme i konflikt med fortauet som skal etableres. Gjerdet som er en del av hageanlegget må da tas forsiktig ned, og settes opp igjen ved den nye tomtegrensen. Det er viktig at originaldelene bevares Støy Prosjektet fører ikke til økt trafikk på strekningen og ingen endring i støysituasjonen for eksisterende boliger i nærheten av vegen. SFTs veileder til miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (støyretningslinjen) sier: Miljø- og sikkerhetstiltak som ikke forverrer støyforholdene ved eksisterende virksomhet skal som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. Dette er en videreføring av tidligere praksis nedfelt i retningslinjer om Fylkesmannens rolle i plansaker som omhandler støy (T-1/86). Et typisk eksempel på denne type tiltak er etablering av gang- og sykkelveg langs eksisterende veg. Statens vegvesens vurdering er dermed at det ikke er behov for støytiltak på strekningen Vibrasjoner Det blir ingen endringer av støy/vibrasjoner som følge av ny gang- og sykkelveg/fortau. I anleggsperioden vil det bli noen forstyrrelser for beboerne i boligområdene rundt strekningen. Dette må tas hensyn til ved for eksempel tid på døgnet for arbeid. Arbeidstid for støyende arbeider må avklares med de lokale myndigheter i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for byggingen av anlegget. Ytterligere vurderinger angående støy i anleggsperioden vil bli gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan Luftforurensning Det blir ingen endring i luftforurensning som følge av bygging av tiltaket. I anleggsfasen vil det være transport til og fra prosjektområdet av tunge kjøretøy, noe som kan gi et endret forurensningsbilde i anleggsperioden i forhold til hva som er normalen i området. 13

15 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrum 3.13 Forurensning av jord og vann Det må sikres at det ikke blir avrenning i forbindelse med anleggsarbeidene til bekkedraget vest for strekningen og til jordbruksområdene i den nordlige enden av prosjektområdet. Ved den gamle bensinstasjonen skal grunnen undersøkes for forurensning Materialvalg og avfallshåndtering Området skal fremstå som helhetlig og det skal brukes materialer som samsvarer med omkringliggende områder. Det skal være av god kvalitet og enkelt å vedlikeholde. Utbyggingen skal føre til så lite som mulig av produsert avfall. Alt farlig avfall skal behandles forskriftsmessig. Etter endt anleggsperiode skal området være ryddet og alle midlertidige bygg, veger og anlegg skal være fjernet. Rigg- og anleggsområder skal tilbakeføres til opprinnelig karakter. Det er registrert fremmede skadelige arter på strekningen, arten parkslirekne. Som følge av dette skal overflødige masser deponeres i et varig deponi, og utstyr og maskiner rengjøres før bruk på andre prosjekter, slik at spredning av arten unngås. Dette ivaretas i byggeplanleggingen. 14

16 4 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) I forbindelse med forberedelse, byggeplanlegging og prosjektering skal forholdene legges til rette slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. I detalj- og reguleringsplanen er ikke tekniske valg og detaljer endelig avklart. Det må forutsettes at byggeplanen får målsetting om avdekking og løsning av forhold som har betydning for helse, miljø og sikkerhet i gjennomføringsfasen. Før byggearbeidene skal starter, skal det lages en plan som skal sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø for byggearbeiderne og andre som ferdes på og nær anleggsområdene. 5 VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET Virksomhetsbasert sårbarhet: - Forurensning til omkringliggende områder i forbindelse med snørydding/ salting/ feiing. Infrastruktur: - Ingen risiko for viktige infrastrukturanlegg. Drikkevann: - Det er ingen risiko for forstyrrelse eller forurensing av drikkevannskilder. Krigssårbarhet, terrorisme, sabotasje: - Ingen nærhet til arealer eller anlegg med risiko for terrorisme, sabotasje eller som er sårbart i tilfelle krig. 6 GRUNNERVERV Planforslaget forutsetter erverv av grunn og rettigheter. Dette er i hovedsak arealer til fremtidige veger og veganlegg, men også grunn som vil bli midlertidig beslaglagt i anleggsperioden. Utgangspunktet for formelt erverv er vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplanen viser hvilke arealer som berøres av utbyggingen, og gir utbygger grunnlag for å kreve/skaffe hjemmel til disse eiendommene. Forhandlingene med den enkelte grunneier kan starte før planen er vedtatt dersom grunneier ønsker det. For de grunneierne som har boliger som må erverves er det et mål å starte forhandlingene i god tid før anleggsstart. Det legges stor vekt på likebehandling av grunneiere og at avtalene inngås innenfor erstatningsrettslige regler. Det søkes i størst mulig grad å komme frem til minnelig avtaler eller avtaleskjønn. Dersom det ikke lykkes, har Statens vegvesen anledning til å ekspropriere grunn og rettigheter. Skjønnsretten vil da fastsette erstatningen. Avgjørelser her kan ankes videre i rettssystemet. Vegvesenet dekker utgifter til teknisk og juridisk bistand både ved forhandlinger om erstatninger og i eventuelle skjønn. På grunnervervstegning (W-tegning) vil det fremgå en oversikt over foreløpige beregnede arealer som medgår fra de enkelte eiendommer. Arealer som avstås permanent til veganlegget, vil bli oppmålt og arealberegnet eksakt når veganlegget er ferdig. Ved beregning 15

17 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrum av foreløpige arealer, er grensen for grunnerverv satt minimum 3 meter fra vegens skulderkant, eventuelt 1 meter fra skjæringstopp/fyllingsfot. Noe areal blir midlertidig beslaglagt som anleggsområde under anleggsperioden. Disse midlertidige beslaglagte arealene vil bli istandsatt og tilbakeført eiendommene etter endt bruk av vegvesenet. 16

18 VEDLEGG 1 Innspill til varsel om planoppstart Avsender Merknad Kommentar Buskerud fylkeskommune Opplyser at det ikke finnes opplysninger om automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Før BF kan uttale seg skal det utføres kulturminneregistreringer. Tas til etterretning. Fylkesmannen i Buskerud Det informeres om flere eldre bygninger som er SEFRAKregistrert; kun ett (SEFRAK nr , Tronborg, gnr/bnr 45/19 (Tårnhuset)) blir direkte berørt av tiltaket, det ønskes dermed at gang- og sykkelvegen legges på motsatt side av vegen i forhold til dette huset, eventuelt bør gjerdet tas forsiktig ned og settes opp ved ny tomtegrense. Forutsetter at Lov om forvaltning av naturens mangfold legges til grunn for planleggingen. Videre bes det om ivaretagelse av landskapsmessige hensyn, ihht. Den europeiske landskapskonvensjonen, samt at prinsippene for universell utforming vektlegges. Det bes om at planforslaget ivaretar vassdragsinteresser i tråd med St.meld. nr 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Tas til orientering. Videre planprosess vil viser hvilken side som er mest hensiktsmessig. Dersom gang- og sykkelvegen legges på østsiden, skal hensynet til gjerdet ivaretas. Tas til etterretning. Norges Handicapforbund v/inger Marie H. Nilsen Telenor Eiendom v/ Gunn Bøe Madsen Støyhensyn for eksisterende støyømfintlig bebyggelse må ivaretas. Ønsker å understreke at universell utforming skal legges til grunn i planleggingen, slik det står i plan og bygningsloven, slik at gang- og sykkelvegen blir brukbar for alle som skal ferdes der. Informerer om at Telenor Eiendom sin eiendom på gnr./bnr. 45/123 har mye kabler i grunnen som må tas hensyn til. Geir Sylen Bor i huset i gnr./bnr. 45/153, Bjørnstadveien 24 og er en av to som er mest berørt av tiltaket. Han ønsker flere ting som Støybildet forandres ikke og Statens vegvesen anser ikke tiltaket som utløsende for støytiltak. Tas til etterretning. Tas til etterretning Det er planlagt fortau langs bebyggelsen på grunn av nærføring til flere eiendommer. Statens vegvesen er klar over at denne 17

19 Planbeskrivelse fv281 Husbyveien - Filtvet sentrum Odd Evensen Laila Prüsse Lisbeth Villø Bente Irene Skaug/S.C. Ragunathan kompensasjon for nærføringen. Er positive til tiltaket, men lurer på om utbyggingen medfører stenging av deres innkjørsel i noen perioder, om den nye vegen krever avstått areal fra deres tomt og om den nye vegen kommer på deres side av fylkesvegen (Vestsiden, Bjørnstadveien 33) Vil vite om gang- og sykkelvegen kommer på hennes side av vegen (Bjørnstadveien 20), og hva det i så fall vil bety for tomt/trær og hekk. Lurer på hva som skjer hvis vegvesenet tar deler av tomten, om det gis noe kompensasjon for at tomten blir mindre og om eventuelle gjerder og trær blir erstattet. Vurderer å selge hytta (Bjørnstadveien 22) før sommeren, og vil ha litt opplysninger om hvordan prosessen er. Mener at trafikksikkerheten allerede har blitt forbedret på grunn av nye fartsdumper, og at flere fartsdumper kan være et godt alternativ til gang- og sykkelveg. Dersom dette ikke får gjennomslag ønsker det kun fortau istedenfor gang- og sykkelveg, og da ev. med et krav om at vegen forskyves tilsvarende slik at skadene blir minst mulig på hver eiendom. De ønsker også at eksisterende fartsdumper beholdes. Spesielle merknader for gnr./bnr. 45/42: Bygging av fortau vil vanskeliggjøre bygging av garasje som er planlagt på eiendommen. Det kreves at Statens vegvesen tar ev. ekstra utgifter i forbindelse med at garasjen må være et annet sted. Det ligger også septiktank/rør til vann, kloakk og overflatevann ved siden av gjerdet. Det kreves at 18 eiendommen er en av de som blir mest påvirket av tiltaket. Det har vært gjennomført befaring på eiendommen, og det er opprettet kontakt med grunneier. Gang- og sykkelvegen er planlagt å gå på østsiden av vegen i området ved Bjørnstadveien 33, det vil derfor ikke bli noe konflikt med eiendommen. Gang- og sykkelvegen vil gå på østsiden av vegen i dette området, dvs. på samme side av vegen som Bjørnstadveien 20. På dette punktet vil det imidlertid lages fortau istedenfor gang- og sykkelveg, og arealinngrepet blir mindre. På dette punktet vil det imidlertid lages fortau istedenfor gang- og sykkelveg, og arealinngrepet blir mindre. Det er gjort en vurdering av strekningen, og den samlede konklusjonen er at det er en fordel for trafikksikkerheten at det bygges gang- og sykkelveg/fortau på strekningen. De eksisterende fartsdumpene vil ikke fjernes. Når det gjelder inngrep på tomten vil noe areal gå bort i forbindelse med tiltaket. Det bør være mulig å bygge garasje på eiendommen etter at tiltaket er ferdig. Medfører tiltaket at septiktank/vannrør må flyttes, vil Statens vegvesen bekoste dette.

20 Ove Johnny Strømstad Hanne Monica Berg Martinsen Kirkeng eiendom AS Øystein Braaten Statens vegvesen tar regningen for evt. flytting av disse. Alle soverom ligger mot fylkesvegen, og man frykter at ved fjerning av trær/busker m.m i forbindelse med tiltaket, vil støy/innsyn fra vegen bli verre, samtidig som selve tapet av vegetasjonen i seg selv er negativt. Ved fjerning av vegetasjonen kreves flytting og tilførsel av matjord på Statens vegvesen sin regning. Vil gjerne vite hvordan adkomsten til eiendom gnr./bnr. 45/73 (Bjørnstadveien 18) skal løses. Eier mener også det vil være nødvendig med støyhindrende tiltak. Det er også ønske om å vite noe om tidsperspektivet i saken. Ønsker å vite hva slags konsekvenser tiltaket får for sin eiendom i Bjørnstadveien 5, og vil gjerne ha litt mer informasjon om hva som er planlagt, hvilken side av vegen tiltaket kommer på og annen nødvendig informasjon Eier gnr./bnr. 45/5 hvor det drives Jokerbutikk. Butikken er eneste dagligvareforretning i Filtvet, og viktigheten av denne understrekes. Butikken sliter med å drive med overskudd, og det er avgjørende for videre drift at en gang- og sykkelveg ikke går på bekostning av parkeringen til butikken, da hver eneste parkeringsplass er verdifull. Kommenterer at Hurum kommune har kloakkrør fram til Tårnhuset og Filtvet vannrør har gamle rør langs prosjektstrekningen. Mener at det ville være en fordel å koordinere bygging av gangveg med vann og kloakk til planlagt bygging av 19 Tiltaket utløser ikke støytiltak i følge retningslinjen T-1442 som omhandler støy. Dette håndteres i grunnervervprosessen i henhold til erstatningspraksis og faste erstatningsregler. Eksisterende adkomster til eiendommer søkes opprettholdt som i dag. Når det gjelder denne eiendommen er det skissert omlegging av adkomsten etter grunneiers ønske. Gang- og sykkelveg tiltak er ikke utløsende for støytiltak. Planen er planlagt sendt ut på høring/offentlig ettersyn februar 2011 og da vil et forslag til detaljplan foreligge. Fra Filtvet sentrum til Helsetunet vil det bli fortau på vestsiden av vegen. Fra Helsetunet til svingen nord for Tårnhuset planlegges fortau på østsiden av vegen. Videre til Husebybakken planlegges gangog sykkelveg. Krysningspunktet over til østssiden er lagt sør for eiendommen, noe som betyr at eiendommen ikke blir berørt av tiltaket. Tas til etterretning. Det er ingen konkrete planer om dette foreløpig i prosjektet.

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Arne Gunnar Sem - 32214457 2014/023341-004 2014/1501

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

Reguleringsendring. Planbeskrivelse. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune. Region nord Harstad kontorsted Dato: rev

Reguleringsendring. Planbeskrivelse. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune. Region nord Harstad kontorsted Dato: rev Reguleringsendring Planbeskrivelse Fortau langs fv 885 Sandnes Hadsel kommune Region nord Harstad kontorsted Dato:02.06.16 - rev. 21.06.16 Forord Gjeldene reguleringsplan for «Del av Sandnes» - «Trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1)

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1) DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID 108-2016_FIGS1) FORSLAG TIL BESTEMMELSER HØRINGSUTKAST Dato for siste revisjon: 24.05.2017 Dato

Detaljer

Massedeponi ved Strømsnes

Massedeponi ved Strømsnes Massedeponi ved Strømsnes Dato: 07.03.08 INNHOLD 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Reguleringsplanprosessen... 4 1.2 Reguleringsplanens innhold... 4 1.3 Planområdet... 5 1.4 Problemstilling... 5 1.5 Formål med

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse med merknadsbehandling. Reguleringsendring. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune

Planbeskrivelse med merknadsbehandling. Reguleringsendring. Fortau langs fv 885 Sandnes. Hadsel kommune Planbeskrivelse med merknadsbehandling Reguleringsendring Fortau langs fv 885 Sandnes Hadsel kommune Region nord Harstad kontorsted Dato: 02.09.2016 Forord Gjeldene reguleringsplan for «Del av Sandnes»

Detaljer

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru Rv 3 Nåverdal bru Side i Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru FORORD Statens vegvesen Region midt har utarbeidet reguleringsplan for ny bru på rv 3 i Nåverdalen. Rennebu kommune er ansvarlig planmyndighet

Detaljer

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien Nasjonal planid: 01061155 Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien (Kilde: Kartinnsyn, Fredrikstad kommune) Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre +

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde

Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for fv. 17, Bangsundsvingene, Namsos kommune Strekning Jakobsvika, Langøra, deler av Kalvøya friluftsområde Statens vegvesen igangsetter arbeid med reguleringsplan for R

Detaljer

Overskrift Forprosjekt linje to Filtvet - Tårnhuset Fv 281

Overskrift Forprosjekt linje to Filtvet - Tårnhuset Fv 281 Overskrift Forprosjekt linje to Filtvet - Tårnhuset Fv Enkel Forklarende landskapsanalyse tittel eller undertittel linje to RAPPORT R A P P O R T Ressursavdelingen Ve g - o g t r a f i k k a v d e l i

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn. Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn. Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Region sør Drammen kontorsted Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato:30.04.2012 Merknadsbehandling

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Fv. 128 Gang- og sykkelveg. Slitu-Sekkelsten Askim kommune og Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Fv. 128 Gang- og sykkelveg. Slitu-Sekkelsten Askim kommune og Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Fv. 128 Gang- og sykkelveg Slitu-Sekkelsten Askim kommune og Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted Juni 2016 1. FORMÅLSPARAGRAF Formålet med reguleringsplanen er å gi et

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE

REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE REGULERINGSPLAN FOR SVARTNES FRITIDSBOLIGOMRÅDE Plandokumentet er utarbeidet av: SWECO Grøner AS Hamar for Hans Martin Svartnes 01. november 2006. PLANBESKRIVELSE 1. Bakgrunn: På oppdrag for Hans Martin

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/ Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2015/9151-9 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg 1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren. Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune. Region øst Gran, anl

Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren. Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune. Region øst Gran, anl Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune:Gran kommune Region øst Gran, anl 07.05.2016 Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren Planbeskrivelse Reguleringsendring av Rv4

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN 7986/2015 Ørland kommune PlanID 1621 2013 04 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV 245 - UTHAUGSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering Mars 2017 Bypakke Bodø Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Informasjon om planoppstart Elisabet Kongsbakk Innhold Innhold... 1 1 Innledning... 2

Detaljer

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser Planid:1149_5052 Detaljreguleringsplan for nye Eikjevegen i hht. plankart med tegn.nr. 01, 02 og 03, datert 01.02.2016 Reguleringsbestemmelser 1 GENERELT 1.1 Formålet med planen er å tilrettelegge for

Detaljer

Forord. Gang og sykkelveg

Forord. Gang og sykkelveg Forord Statens vegvesen region øst har utarbeidet reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Rv172 fra Svingen til Fråstad i Fet kommune. Strekningen er 1420 meter og kobles sammen med eksisterende gang

Detaljer

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi

Fra Aas Jakobsen/Via Nova/Asplan Viak: Bjørn Bertheussen Stein M. Slaatsveen Jan Martin Staavi Velkommen! Fra Jernbaneverket: Olav Nordli, kommunikasjonsrådgiver (ordstyrer) Anne Braaten, prosjektsjef Jarle Tangen, prosjekteringsleder Gunnar Sletten, fagansvarlig Dagrun Mysen Kulbotten, grunnerverv

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Lier kommune alternativ 1 1 FELLESBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER. Lier kommune alternativ 1 1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Lier kommune alternativ 1 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Planens formål er å regulere ny Rv 23 Dagslet - Linnes på strekningen Røyken grense Linnes. Grunnlaget for planen er å avlaste

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for fortau og kurveutbedring langs riksveg 356 i Flakvarp Reguleringsplanen sist datert : 15. april 2005 Reguleringsbestemmelser datert: 15. april 2005 1. Generelt

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen.

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen. NB! Dette dokumentet er kun en analyse fra ekstern konsulent som skisserer forskjellige løsninger for buss og båtopplagg på Øra. Kommunen har i dette området ikke vurdert eller tatt stilling til løsning.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 276 Arkivsaksnr.: 11/4675-33 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Rv. 111 Holdeplasser. Torpebergveien - Vesten Fredrikstad kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Rv. 111 Holdeplasser. Torpebergveien - Vesten Fredrikstad kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Rv. 111 Holdeplasser Torpebergveien - Vesten Fredrikstad kommune Region øst Moss kontorsted Vedtatt 20.10.2016 Riksveg 111 Holdeplasser, Fredrikstad kommune Nasjonal planid: 01061140

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM

PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FV. 704 RØDDEKRYSSET TANEM Plan id: Trondheim kommune: r20130015 Planforslaget er datert: 10.09.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 FORMÅLSPARAGRAF... 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRUA. AREALFORMÅL Området er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og bygningslovens 12-5:

DETALJREGULERING FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRUA. AREALFORMÅL Området er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og bygningslovens 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRUA Sist revidert av Lunner kommune:20.10.2016 Plan nr. 0533-2016-0006 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/02679-21 Arkivkode. Dagali-18 Saksbehandler Trond Bølstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 13.11.2014 49/14 2 Kommunestyret 26.11.2014 85/14

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring

SAKSFRAMLEGG. 2.gangsbehandling - reguleringsplan for ombygging av Rotneskrysset til rundkjøring Arkivsak: 2013/2911-18 Arkiv: L12 Saksbehandler: Tiril Wormdal Selboe SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for teknikk, næring og kultur 16.05.2017 Formannskapet 23.05.2017 Kommunestyret 30.05.2017

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune: Gran kommune. Region øst Gran, anl Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren

Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune: Gran kommune. Region øst Gran, anl Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren Prosjekt: Rv.4 Gran grense - Jaren Parsell: Regulering av kjettingplass Kommune: Gran kommune Region øst Gran, anl 07.05.2016 Reguleringsendring Rv.4 Roa Jaren Planbeskrivelse Reguleringsendring av Rv4

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 12/00529-18 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 207/ Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 207/ Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-7 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 207/15 09.12.2015 4-049 Brattbekktjønna hyttefelt - detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Detaljreguleringsplan

Detaljreguleringsplan Planbestemmelser Sweco Detaljreguleringsplan Fv. 117 Storveien - Kryssutbedring Ålekilene PlanID: 01061094 Fredrikstad kommune Statens vegvesen Region øst Moss kontorsted Høringsutgave mars 2017 1 Formålsparagraf

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gang- og sykkelveg langs Fv. 35 på strekningen Tørneskog Sogndalstrand. Første gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandler ArkivsakID: 15/424 Arkivkode: FA - L12 Brann- og beredskapsrådgiver 1 Magne Eikanger Saksnummer Utvalg Dato 037/16 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 15.06.2016 Detaljreguleringsplan

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

E6 Åsen - Kleiva

E6 Åsen - Kleiva E6 Åsen - Kleiva 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru ved Grennebakken og Følkesgrenda er ikke høye nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 1 AVGRENSNING 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN REGULERINGSPLAN FOR FV 62, GANG- OG SYKKELVEG JEVIKA - HARGOTA Nesset kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PlanID: 201501 Planen er datert: 11.06.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 02.03.2016 Dato

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

PLAN NR 276 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 228, STRANDLYKKJA MJØSLI

PLAN NR 276 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 228, STRANDLYKKJA MJØSLI STANGE KOMMUNE PLAN NR 276 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 228, STRANDLYKKJA MJØSLI Dato: 30.01.2013 Sist revidert: 04.09.2013 Plankart er datert: 30.01.2013 Plankart sist revidert: 30.01.2013 Planen opphever

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31. mai 2017. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret:

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Planidentifikasjon: 1571 20120001 Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: 21.06.2012 Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Reguleringsplan E 39 Halsa fergekai. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG

DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG DETALJREGULERING AV SYKKELEKSPRESSVEG ØST, DELSTREKNING BROMSTADVEGEN ARKITEKT EBBELLLS VEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 25.11.2013 Dato for godkjenning av bygningsrådet

Detaljer

Reguleringsplan: 336R-3 Gamlegrendåsen Nord - parkering Hovdeplassen barnehage.

Reguleringsplan: 336R-3 Gamlegrendåsen Nord - parkering Hovdeplassen barnehage. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan: 336R-3 Gamlegrendåsen Nord - parkering Hovdeplassen barnehage. 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 1 2 INNLEDNING... 1 3 Planstatus... 2 3.1 Historikk... 2 4 PLANPROSESS... 3 4.1 Innkomne

Detaljer