Driftsresultatet ble 955 mill. kroner. Dette er 84 mill. kroner høyere enn året før, men 45 mill. kroner lavere enn resultatmålet for 2003.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsresultatet ble 955 mill. kroner. Dette er 84 mill. kroner høyere enn året før, men 45 mill. kroner lavere enn resultatmålet for 2003."

Transkript

1 BKK ÅRSRAPPORT 2003 Årsberetning 2003 Året 2003 var preget av svært lave magasinbeholdninger ved inngangen av året og historisk høye kraftpriser i årets første måned. Gjennomsnittlig systempris for hele året ble 29 øre/kwh. Dette er det høyeste prisnivået som er registrert etter at energiloven trådte i kraft i Faren for en vanskelig forsyningssituasjon i Hordaland gjorde at BKK tok samfunnsansvar og holdt igjen vann i magasinene. Dermed sikret egenproduksjonen sammen med overføring inn til Hordaland forsyning ut april Magasinbeholdningen er bygget opp gjennom året med 975 GWh. Fjernvarmeanlegget fra Rådalen til Bergen sentrum ble åpnet 28. august. Konsernets avkastning har økt i 2003 til 4,7 prosent på verdijustert egenkapital. Dette er fortsatt lavere enn de krav styret har fastsatt. Finansielle forhold BKK-konsernet hadde i 2003 en omsetning på mill. kroner. Dette er en økning på 244 mill. kroner fra Økningen kommer i hovedsak av høyere overføringsinntekter med 129 mill. kroner, økt salg av bredbåndstjenester med 29 mill. kroner og økning i andre driftsinntekter med 113 mill. kroner. Energisalget fra vannkraftproduksjon gikk derimot ned med 45 mill. kroner som følge av svært lav produksjon. De økte overføringsinntektene motsvares av tilsvarende økninger i kostnader til nettap og til nettleie for overliggende nett. Konsernets andel av oppgjøret mellom norske og nederlandske parter for en tidligere inngått kraftutvekslingsavtale som ble avsluttet, er inntektsført. Driftsresultatet ble 955 mill. kroner. Dette er 84 mill. kroner høyere enn året før, men 45 mill. kroner lavere enn resultatmålet for Det er innarbeidet resultatandeler i tilknyttede selskaper der BKK eier mellom 20 og 50 prosent, med til sammen 152 mill. kroner. Det er da foretatt regnskapsmessige avskrivninger og nedskrivninger av merverdier med 66 mill. kroner. Resultatet fra tilknyttede selskaper var 109 mill. kroner høyere enn året før. Av disse hadde Fjordkraft den største resultatfremgangen. Andre netto finanskostnader ble redusert med 53 mill. kroner. Forbedringen skyldes lavere rentenivå og vesentlig bedre avkastning på aksjer enn i foregående år. Resultatet før skatt ble 720 mill. kroner, en økning på 246 mill. kroner fra året før. Skattekostnaden økte med 45 mill. kroner, hvorav skatt på grunnrente økte med 25 mill. kroner. Årets skattekostnad er redusert med vel 23 mill. kroner som følge av for stor avsetning tidligere år. Betalbar skatt var 37 mill. kroner høyere enn året før. Den samlede skatte- og avgiftsbelastningen for 2003 beløp seg til 490 mill. kroner, inkludert konsesjonsbetingede avgifter og erstatninger. Konsernets årsresultat ble 553 mill. kroner. Minoritetsinteresser i deleide datterselskaper som gikk med underskudd gjør at BKK AS andel av årsresultatet er 561 mill. kroner. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede. Konsernets totalkapital utgjorde mill. kroner og egenkapitalen mill. kroner, som gir en egenkapitalandel på 45,7 prosent. Basert på prising ved gjennomført emisjon mot Statkraft i juni 2002, anslår styret verdijustert egenkapital til om lag 12 milliarder kroner. Dette gir en verdijustert egenkapitalandel på 57,4 prosent. Rentebærende gjeld var mill. kroner. Avkastningen på regnskapsført egenkapital var 7,6 prosent og på verdijustert egenkapital 4,7 prosent. Selskapet har ikke nådd sine resultatmål i Styret anser oppnådd avkastning som tilfredsstillende tatt i betraktning at vannkraftproduksjonen ble 21 prosent lavere enn middelproduksjon. I 2003 brukte BKK kun det norske obligasjons- og sertifikatmarkedet som finansieringskilde. Et godt obligasjonsmarked i første del av 2003 ble benyttet til å forlenge forfallstrukturen på lånegjelden. Totalt tok BKK opp fem nye obligasjonslån med løpetid fra tre til fem år. Utestående lånevolum på disse lånene var ved årskiftet omkring 1,5 milliarder kroner. Økt aktivitet i obligasjonsmarkedet førte til redusert lånevolum i sertifikatmarkedet. Ved utgangen av året var utestående sertifikatlån ca. 1,5 milliarder kroner, en nedgang på ca. 800 mill. kroner fra forrige årsskifte. Figuren viser forfallstrukturen på BKKs lånegjeld.

2 Som en sikkerhet mot urolige finansmarkeder har BKK langsiktige kommiterte trekkfasiliteter som likviditetsbuffer. Den består av to syndikatlån på totalt mill. kroner. I tillegg kommer en kortsiktig trekkrettighet i selskapets hovedbank på 500 mill. kroner. Trekk i syndikatlån var 200 millioner ved årsskiftet mot 800 mill. kroner i fjor. I 2003 forfalt et av selskapets syndikatlån på 800 mill. kroner. Lånet ble erstattet av et nytt femårig syndikatlån på 750 mill. kroner. Konsernets investeringer i 2003 var (i mill. kr): Kraftverksanlegg 140 Nettanlegg 145 Fjernvarmeanlegg 182 Tele-/bredbåndsanlegg 87 Andre investeringer 95 Sum investeringer 649 I tillegg kjøpte BKK samtlige gjenværende aksjer i INO AS for 1,5 mill. kroner. Det ble investert 6,4 mill. kroner i Vestnorsk Enøk AS, hvor eierandelen økte til 78 prosent. I morselskapet bidro de operasjonelle aktivitetene med en netto kontantstrøm på mill. kroner. Selskapets investeringer innebar en netto negativ kontantstrøm på 205 mill. kroner, mens finansieringsaktiviteter ga en netto negativ kontantstrøm på 418 mill. kroner. Netto økning i bankinnskudd, kontanter og lignende ble dermed 478 mill. kroner. De enkelte virksomhetsområdene Kraftproduksjonen er den delen av kjernevirksomheten som bidrar mest til konsernets resultat. De faktorene som påvirker resultat i størst grad, er prisene på kraftbørsen Nord Pool og ressurstilgangen i form av nedbør. Gjennomsnittlig systempris i elspotmarkedet i 2003 var 29 øre/kwh. Dette er 9 øre høyere enn i Prisen var høyest i januar med en middel på 52 øre/kwh. Etter det sank prisen jevnt frem mot sommeren, med 20 øre/kwh som laveste månedsmiddelpris i juni. I andre halvår var gjennomsnittsprisen 27 øre/kwh, med oktober på topp med 30 øre/kwh. Prisene i terminmarkedet steg i løpet av 2003, men med en markert topp i november. Årskontrakten for 2004 ble da omsatt for 30 øre/kwh, mens den i begynnelsen av året ble omsatt for 22 øre/kwh. Etter maksimumsnoteringen i november falt prisnivået, og sluttprisen på 2004-kontrakten ble 24 øre/kwh. Også prisene for årskontrakter for 2005 og 2006 steg i løpet av året kontrakten hadde en maksimumsnotering på 25 øre/kwh i november. Mot slutten av året ble prisen for kontrakten notert til 23 øre/kwh, mens den i begynnelsen av året ble omsatt for 19 øre/kwh. De høye prisene i terminmarkedet i november var i stor grad forårsaket av lite nedbør i oktober, og dermed en økende usikkerhet for forsyningssituasjonen til vinteren. En mild desember med mer nedbør enn normalt førte til lavere priser mot slutten av året. Summen av energi lagret i snø og vannmagasin i Nord Pool-området lå ved inngangen av 2003 mellom 35 og 40 TWh under det normale. Vannsituasjonen bedret seg gradvis, og ved utgangen av året var den hydrologiske balansen ca. 15 TWh lavere enn det normale for årstiden. Både i Norge og Sverige var tilsiget lavere enn normalt i Bedringen i den hydrologiske balansen skyldes høy import og redusert forbruk i forhold til året før. Totalt ble det importert 17 TWh til Nord

3 Pool-området i 2003, og forbruket var 2 prosent lavere enn året før. Med normale nedbørforhold vil det sannsynligvis ikke bli balanse før i 2005, men med mye nedbør kan man være tilbake i en normalsituasjon i god tid før neste vinter. Det totale elkraftforbruket i Norge i 2003 var på 115 TWh. Dette er 5 prosent lavere enn året før, og detlaveste siden Kraftimporten til Norge var på 7,8 TWh. Totale tilsig til BKKs kraftverk er beregnet til ca. 90 prosent av midlere årstilsig. Dette er 12 prosentpoeng mer enn i Svikten fordelte seg noenlunde jevnt mellom første og andre halvår. Produksjonen i BKKs kraftverk ble i 2003 bare GWh, eller 79 prosent av midlere årsproduksjon. Dette skyldes tilsig under det normale, samt den svært tørre høsten 2002 og dermed lav magasinbeholdning ved inngangen til året. Magasinbeholdningen var litt under det normale ved utgangen av året. BKK har bygd magasinene kraftig opp i løpet av året, og venter en produksjon i 2004 omtrent som normalt. Nygard pumpekraftverk i Modalen kommune er under bygging og er planlagt ferdig i desember Kraftverket vil få en netto produksjon på 74 GWh. I januar 2004 fikk BKK konsesjon for Kløvtveit kraftverk (41 GWh) i Gulen kommune. Nettvirksomhetens resultat avhenger av myndighetenes reguleringsregime for nettinntektene, inntjening på forretningsområder utenfor monopolvirksomhet og utviklingen i selskapets kostnader. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt inngangsverdier for beregning av årlige inntektsrammer for perioden , men inntektene vil likevel variere i takt med endringer i rentenivå og prisnivå. I forbindelse med kvalitetsjustering av inntektsrammen for ikke levert energi (KILE) er det inntektsført 8,5 mill. kroner. Det er en differanse mellom NVEs forventningsverdi og verdien av BKKs faktiske avbrudd pr. 31. desember 2003 på 50,5 mill. kroner. Dette beløpet er ikke regnskapsført og gir mulighet for fremtidig motregning eller inntektsføring. Ved utgangen av 2003 hadde BKK 343 mill. kroner til gode hos sine nettkunder i form av mindreinntekt. Dette skyldes at inntektene fra nettleien de siste årene har vært lavere enn det BKK har anledning til å hente inn ifølge de årlige inntektsrammene fra NVE. Mindreinntekten vil bli hentet inn gradvis ved å øke nettleien de nærmeste årene. Omsetningen utenom monopolvirksomheten øker og utgjorde i prosent av nettvirksomhetenssamlede driftsinntekter. Viktige forretningsområder er veglys, bygging av bredbåndsanlegg og annet tjenestesalg. Nye satsingsområder er boligalarm og andre trygghetstjenester. Bredbåndsvirksomheten økte omsetningen med 11 prosent i Veksten ligger i bedriftsmarkedet og spesielt i borettslagsmarkedet i Bergen, der BKK har tatt en betydelig posisjon som kabel-tv-leverandør. For å utnytte kapasitet og bedre lønnsomheten i selskapet har salget i hovedsak skjedd langs etablerte fibertraseer og ved radiosendere. Det er også inngått kontrakter om bredbåndsleveranser med kommuner rundt Bergen. Bredbåndsvirksomheten er konsentrert geografisk og produktmessig i BKK har dannet en allianse sammen med flere andre everkseide bredbåndsleverandører med tanke på fremtidig samarbeid. I 2004 blir hovedsatsningsområdene å øke antall kunder i allerede etablert nett, konsentrere salget mot selskapets definerte markedssegmenter og videreutvikle alliansen. Fjernvarmeanlegget ble offisielt åpnet den 28. august Samlet varmeleveranse har vært 28 GWh. Produksjonen ved Fana kraftvarmeverk var 55 GWh elektrisk kraft. Det er inngått langsiktige avtaler om leveranse av fjernvarme på 135 GWh, og ved årsskiftet var 80 prosent av kundene tilknyttet. Det gjenstår kun mindre arbeider med tilknytning av resterende kunder i løpet av vinteren Rådgivingsvirksomheten innen planlegging, bygging og drift av vannkraftanlegg omsatte for 11,4 mill. kroner i Dette er likt med året før. Enøkvirksomheten overtok i november aktiviteten fellesmåling fra BKK Bredbånd for å øke selskapets kontaktflate i markedet. Virksomheten har vært gjennom en betydelig omstilling som følge av at staten har lagt om enøk-politikken. Omsetningen i selskapet ble 20 mill. kroner. BKK har valgt å satse videre på enøk fordi vi tror energipolitikken vil føre til økt oppmerksomhet på effektiv energibruk, og at det vil bli et økende marked for enøk-rådgiving. Personal og organisasjon Ved utgangen av 2003 hadde BKK medarbeidere, inkludert 39 lærlinger. I 2002 var antallet medarbeidere og 35 lærlinger. Antall årsverk inkludert lærlinger var 982, ni årsverk færre enn i Gjennomsnittsalderen i konsernet (eksklusive lærlinger) er 45 år. For kvinner er gjennomsnittsalderen 43 år og for menn 46 år. Turnover var 0,6 prosent i Lederutvikling har også i 2003 vært høyt prioritert. Blant annet ble et system for ledervurdering implementert i hele organisasjonen. 151 ledere fikk tilbakemelding på sin utøvelse av lederrollen fra sine overordnede, sideordnede og underordnede. I tillegg har 116 ledere og lederkandidater (herav 19 kvinner) deltatt på ett eller flere av konsernets lederutviklingsprogrammer som består av: Lederutviklingsprogrammet (som gir studiepoeng), Ledelse og Mot (tretrinns program i mellommenneskelige relasjoner) og Prosjektledelse. BKK har også arrangert personalutviklingsdag for alle ansatte. På denne temadagen ble omdømme, kundefokus og lønnsomhet diskutert. I 2003 fikk 35 ansatte stipend til etterog videreutdanning. BKK arbeider målrettet med å bedre sitt omdømme for å styrke konkurranseevnen. Gjennom BKKs profilbarometer måles publikums totalinntrykk regelmessig. I tillegg måles oppfatning av service, informasjon, pålitelighet og pris. Totalinntrykket sank betydelig i første halvår, men har fra sommeren 2003 vist en positiv utvikling. Det er ennå et stykke frem til det nivået BKK har satt som mål for et tilfredsstillende omdømme.

4 Styret takker alle ansatte for god innsats og for verdifulle bidrag til utvikling av BKK i året som er gått. Likestilling Det er pr. 31. desember 2003 ansatt 832 menn og 179 kvinner i BKK. Kvinneandelen er 18 prosent og varierer fra 53 prosent i morselskapet til 10 prosent i nettselskapet. I operative stillinger er forholdet 408 menn og 9 kvinner. Av 151 ledere er 16 kvinner. Det er ingen kvinner i konsernledelsen. Gjennomsnittlig årslønn unntatt konsernledelse var kr For menn var snittet kr og for kvinner kr prosent av BKKs kvinnelige medarbeidere arbeidet deltid, mens 1,3 prosent av mennene gjorde det samme. Redusert stillingsprosent er i all hovedsak basert på arbeidstakers ønske. Rekrutteringsarbeidet i BKK er i utgangspunktet basert på intern rekruttering. Det er i løpet av året gjennomført en større omorganisering i BKK Nett. Selskapet hadde før omorganiseringen 91 ledere hvorav fire kvinner (4,4 prosent). Etter omorganiseringen er det 74 ledere hvorav fem kvinner (6,8 prosent). Av totalt åtte nyansatte i konsernet i 2003 var to kvinner. Flere tiltak som er satt i gang for å bedre rekrutteringen av kvinnelige søkere vil bli videreført. BKK-konsernets strategiplan inneholder følgende om mangfold og likestilling: BKK skal oppnå et mangfold fordi dette gir økt verdiskaping og omstillingsevne. Vi ønsker å få en bedre balanse i konsernet når det gjelder alder, kjønn og erfaringsbakgrunn. BKK vil øke andelen kvinnelige ledere ved å motivere kvinner for lederstillinger. I BKK skal alle medarbeidere gis samme muligheter til arbeid og faglig utvikling, og likestilles med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring og avansement. Arbeidsmiljø Sykefraværet i konsernet var 4,9 prosent mot 4,6 prosent året før. Fraværet fordeler seg på 1,7 prosent korttidsfravær (1-16 dager) og 3,1 prosent langtidsfravær (over 16 dager). Korttidsfraværet økte med 0,1 prosent, mens langtidsfraværet økte med 0,2 prosent. Som IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) har BKK arbeidet aktivt for å redusere sykefraværet i Tett oppfølging av sykemeldte har gitt resultater. Fraværet i 2003 utgjorde arbeidsdager og kostet anslagsvis 19,3 mill. kroner brutto og 8,8 mill. kroner etter trygderefusjoner. Det ble registrert 204 (214 i 2002) uønskede hendelser hvorav 66 (74 i 2002) medførte personskade. 28 (23 i 2002) av personskadene førte til fravær. Ni (fem i 2002) av hendelsene var alvorlige personskader med fravær over 16 dager. Disse oppstod i forbindelse med fall, bilulykke, klemskade ved lossing/ bruk av beltevogn og klatring i mast. Styret er fortsatt ikke fornøyd med rapporteringen av uønskede hendelser og vurderer rapporteringen som en svært viktig kilde til å bedre sikkerhetsarbeidet i konsernet. BKKs medarbeidere hadde til sammen 337 fraværsdager på grunn av skade, mot 258 året før. H1-verdien (antall skader som medfører fravær pr. 1 million arbeidstimer) var 15, mot 12 de tre foregående årene. Økningen har skjedd i nettvirksomheten, mens produksjonsvirksomheten har redusert H1-verdien fra 13 til 4. Målet for H1-verdien er 8. F-verdien (antall fraværsdager på grunn av arbeidsskade pr. 1 million arbeidstimer) var 175 mot 134 året før. Det er i januar 2004 startet en holdningskampanje for å forsterke det skadeforebyggende arbeidet i konsernet. Styret vil ha fokus på skader som fører til fravær i Ytre miljø Konsernets hovedvirksomhet er basert på vannkraft som er en ren, miljøvennlig og fornybar energikilde. Produktet elektrisk kraft medfører ingen negativ miljøbelastning når det forbrukes. Reguleringsanlegg og kraftledninger medfører likevel inngrep i natur og miljø. I forbindelse med nye anlegg gjennomfører BKK omfattende konsekvensvurderinger av miljøpåvirkninger. Slike vurderinger gjennomføres også løpende i utbygde vassdrag. BKK legger stor vekt på å redusere inngrepene i naturen gjennom både pålagte og frivillige tiltak. Eksempler på tiltak er minstevannsføring, bygging av terskler, utsetting av fisk, tilpassing av kraftledninger til terrenget og reduksjon av støy fra transformatorer. Konsernets ledningsnett utgjør en vesentlig estetisk påvirkning av det ytre miljø. Alternative løsninger som å legge jordkabler istedenfor luftlinjer medfører betydelige merkostnader på høye spenningsnivåer. BKK har så langt kommet halveis i plan for å kable de seks mest skjemmende luftledningene i tettbygde strøk i Bergen. Det er rapportert tre miljøuhell i Ca. 75 liter hydraulikkolje lekket ut fra Fossmark kraftverk til fjorden med ubetydelige miljøkonsekvenser. I tillegg blåste to tomme fat for flydrivstoff på vannet, og minstevannsføringen i ett vassdrag ble fraveket i knappe to timer uten at følgeskader er observert. Konsernets bygg har i 2003 benyttet utelukkende elektrisk kraft til oppvarming. Fra og med mars 2004 vil i tillegg fjernvarme bli tatt i bruk ved BKKs hovedkontor. Miljøbelastningen knyttet til transport er ikke ubetydelig. Konsernet har 330 kjøretøyer som i 2003 kjørte til sammen 5,9 mill. kilometer. I tillegg har BKKs medarbeidere kjørt 1,05 mill. kilometer med egne biler i arbeidsgivers tjeneste. Utslippene i forbindelse med tjenestekjøring er beregnet til tonn CO2 og 4,6 tonn NOx. I by og bynære områder benytter 86 prosent av bilparken piggfrie vinterdekk. Gjennomsnittsalderen på bilparken er 3,8 år. Samtlige biler med bensinmotor har katalysator. BKK genererte 752 tonn avfall i 2003, hvorav 22 tonn var farlig avfall. Avfallsmengden er redusert med anslagsvis 250 tonn siden Det ble oppnådd en sorteringsgrad på 74 prosent (90 prosent ved anlegget på Kokstad), mens konsernets mål er 80 prosent. I 1999 var sorteringsgraden ca. 25 prosent. Alle kjemiske stoffer i bruk er registrert, og det er et mål å holde antall ulike stoffer på et minimum av hensyn til rett miljøhåndtering. Konsernet har god kontroll over avfallshåndteringen. Utover dette innebærer konsernets aktivitet ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. Miljørisikoen ved konsernets aktiviteter vurderes som lav.

5 Utsikter fremover Kraftforbruket er redusert i forhold til tidligere år. Dette skyldes i noen grad den knappe energisituasjonen og de høye prisene som har ført til at deler av forbruket er blitt flyttet til andre energibærere som olje og ved, men også andre samfunnsøkonomiske faktorer har medvirket til forbruksreduksjonen. Langtidsvirkningene av knapphetssituasjonen kan innebære endringer i energibruken, men vi regner med at forbruksveksten vil fortsette i et mer langsiktig perspektiv. Det blir diskutert om kraftprisene gir tilstrekkelige investeringssignaler for investorer i kraftmarkedet. Ser man på prisingen av 2006-kontrakter på ulike tidspunkter med stor forskjell i magasinbeholdningen, vil man se at markedet i løpet av 2003 har oppjustert prisforventingene for fremtiden. Dette kan skyldes flere forhold, for eksempel lavere forventninger til investeringer i ny produksjonskapasitet, økt interesse for prissikring blant kraftkjøperne og økte olje- og kullpriser. Prissignalene i terminmarkedet gir ennå ikke gode nok insentiver til å bygge gasskraftverk i Norge. Innen 2010 regner styret likevel med at disse kan bli realisert. Det ser ut til at det vil bli iverksatt et grønt sertifikatsystem i Norge fra Det er fortsatt uklart om et slikt system kan etableres i fellesskap med Sverige. Systemet er forutsatt teknologinøytralt, og vil stimulere en allerede sterk interesse for bygging av mindre vannkraftverk i Norge. En slik utbygging vil skape bedre energibalanse i normale år, men vil ha mindre betydning i tørre år. Konsekvensene av dette vil være fortsatt lave eller moderate kraftpriser ved normale tilsig, men en redusert evne til å håndtere tørre perioder. Styret mener at det fortsatt er viktig å lete etter løsninger som gir bedre utvekslingskapasitet med kontinentet. Den planlagte kabelen mellom Norge og Nederland som det er gitt konsesjon for, kan representere ett viktig bidrag. Konsernet har satt i gang en prosess for å øke sin kompetanse innen området nye regnskapsstandarder (IFRS), og styret planlegger å rapportere etter IFRS fra og med Hovedutfordringen blir trolig standardens krav til sikringsbokføring innen kraftomsetning. Arbeidet med å øke lønnsomheten og forbedre omdømmet vil stå sentralt i Dette vil sammen med en tilfredsstillende kapitalsituasjon og en kompetent organisasjon gi konsernet en god utgangsposisjon for å møte kundenes og eiernes forventinger. BKK starter 2004 med noe lavere vannmagasiner enn normalt. Dersom tilsigs- og markedsforholdene blir omtrent som i et normalår, venter styret at konsernets resultat blir noe lavere enn i Disponering av årets resultat Morselskapets årsregnskap viser et resultat til disposisjon på 560,8 mill. kroner. Selskapets frie egenkapital før avsetning til utbytte er 982 mill. kroner. Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: Avsatt til utbytte Avgitt konsernbidrag etter skatt Overført til annen egenkapital 420,0 mill. kroner 122,8 mill. kroner 18,0 mill. kroner Forslaget om utbytte er i samsvar med selskapets utbyttepolitikk. Ved utgangen av 2003 har morselskapet en egenkapitalandel på 46,5 prosent. Bergen, 31. desember mars 2004

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Året 2004 kan oppsummeres med tilnærmet normal vannressurssituasjon, bygging av nye kraftverk, et større nettsammenbrudd og fokus på kunder.

Året 2004 kan oppsummeres med tilnærmet normal vannressurssituasjon, bygging av nye kraftverk, et større nettsammenbrudd og fokus på kunder. Page 1 of 9 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Årsberetning 2004 Året 2004 kan oppsummeres med tilnærmet normal vannressurssituasjon, bygging av nye kraftverk, et større nettsammenbrudd og fokus på kunder.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av BKK AS og konsernets resultat, eiendeler og gjeld og finansielle stilling.

Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av BKK AS og konsernets resultat, eiendeler og gjeld og finansielle stilling. Årsberetning 2006 Hovedpunkter Året 2006 ble meget godt for BKK med vekst i alle virksomhetsområder. I forhold til 2005 er endringene som følger Energiinntekter 1 875 mill. kroner - øker med 2,3 prosent.

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Tredje kvartal 2002. Naturen i arbeid

Tredje kvartal 2002. Naturen i arbeid Tredje kvartal Naturen i arbeid STATKRAFT TREDJE KVARTAL Sammendrag Statkraft oppnådde et konsernresultat på 1.940 mill. kr før skatt i årets tre første kvartaler. Det er 1.012 mill. kr mindre enn etter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK

agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK SAK 05/14: Godkjennelse av årsregnskap for 2013 for Agder Energi AS og FORSLAG TIL VEDTAK konsernet, samt styrets årsberetning - herunder utdeling av utbytte med 707

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2010-30. SEPTEMBER 2010 (Tall for 2009 i parentes)

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

styrets kommentar AGDER ENERGI KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2007

styrets kommentar AGDER ENERGI KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2007 KVARTALSRAPPORT styrets kommentar 1 AGDER ENERGI 4. KVARTAL 2007 styrets kommentar 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2007 2007 ble et godt år for Agder Energi. Omsetningen økte med 7 % til over 5 mrd.

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

KVARTALSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT E-CO ENERGI 1. HALVÅR

KVARTALSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT E-CO ENERGI 1. HALVÅR Q2 KVARTALSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT E-CO ENERGI 2011 1. HALVÅR E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Andre kvartal 2002. Naturen i arbeid

Andre kvartal 2002. Naturen i arbeid Andre kvartal Naturen i arbeid STATKRAFT ANDRE KVARTAL Sammendrag Statkraft oppnådde et konsernresultat på 1.771 mill. kr før skatt i første halvår. Det er 560 mill. kr mindre enn i første halvår i fjor.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3

w T T 01 P e e w o l l 0 s e e w 3 t f f.e a o O b o k n 2 - s k s c l 2 o s 2 o. 4 4 1 no 5 1 1 5 S 1 69 0 69 0 e n 0 t 1 r u m 2008 E-CO ENERGI Q3 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q3 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-30. SEPTEMBER 2008 (Tall for 2007 i parentes) E-CO oppnådde

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2015

KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2015 Agder Energi fikk i 2015 et resultat etter skatt på 1 220 mill. kr (majoritetens andel), mot 475 mill. kr i 2014.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 12. april:

Kraftsituasjonen pr. 12. april: : Fortsatt kraftimport til Norge Kraftutvekslingen med de andre nordiske landene snudde fra norsk eksport i uke 12, til import i uke 13. Også i uke 14 har det vært en norsk kraftimport. Prisene i Tyskland

Detaljer

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.)

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) Arkivsak-dok. 12/01050-1 Saksbehandler Jan Gunnar Thors Saksgang Styret for Drangedal everk KF Kommunestyret Møtedato Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) DRANGEDAL

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007 1. NOVEMBER 2007

TREDJE KVARTAL 2007 1. NOVEMBER 2007 TREDJE KVARTAL 27 1. NOVEMBER 27 TRE KVARTALER KORT FORTALT EBITDA EBITDA 5 395 mkr (-2 75) Produksjon 29,1 TWh (-7,) Snitt spotpris 18,6 øre/kwh (-21,3) Økte inntekter sikringshandel Resultat etter skatt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 21. juni:

Kraftsituasjonen pr. 21. juni: : Lavt tilsig femte uke på rad Beregnet tilsig til det norske kraftsystemet var 5,5 TWh i uke 24. Det er 9 prosent av normalt, og tilsiget har nå vært under normalt de siste fem ukene. Likevel økte tilsiget

Detaljer

Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 3. KVARTAL 2006 E-CO ENERGI. Q3 E-CO Kvartalsrapport 2006

Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 3. KVARTAL 2006 E-CO ENERGI. Q3 E-CO Kvartalsrapport 2006 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q3 3. KVARTAL 2006 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30. SEPTEMBER 2006 (Tall for 2005 i parentes)

Detaljer

Styrets beretning - delårsregnskap pr. 30. juni 2015

Styrets beretning - delårsregnskap pr. 30. juni 2015 Styrets beretning - delårsregnskap pr. 30. juni 2015 TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene Tafjord

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2011 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved :

Utarbeidet 24. september av handelsavdelingen ved : Rekordvarm sommer ga ikke rekordlave priser Kraftmarkedet har hatt stigende priser gjennom sommeren Norske vannmagasiner har god fyllingsgrad ved inngangen til høsten Forventes «normale» vinterpriser Utarbeidet

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2012 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 26. august 2014 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2 Et ledende norsk konsern innen fornybar

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 03-2015

KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 3. KVARTAL 2015 Agder Energi hadde pr. 3. kvartal et resultat etter skatt på 806 mill. kr (majoritetens andel), mot 469 mill.

Detaljer

Dette er BKK. Utskrift av BKK årsrapport 2004

Dette er BKK. Utskrift av BKK årsrapport 2004 Dette er BKK Page 1 of 1 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Dette er BKK BKK er det ledende kraftkonsernet på Vestlandet og et av Norges største selskaper innenfor produksjon, engrosomsetning og transport

Detaljer

Kraftsituasjonen pr. 24. mai:

Kraftsituasjonen pr. 24. mai: : Økt forbruk og produksjon Kaldere vær bidro til at forbruket av elektrisk kraft i Norden gikk opp med fire prosent fra uke 19 til 2. Samtidig er flere kraftverk stoppet for årlig vedlikehold. Dette bidro

Detaljer

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon 2 Ringeriks-Kraft AS Administrerende direktør Ole Sunnset 13 ansatte Ringeriks-Kraft Produksjon AS Ringeriks-Kraft

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer