ik aff: Q ' _ 't;filast ifk Fv. 420, detaljregulering for Biesletta Innhold Forord" name="description"> ik aff: Q ' _ 't;filast ifk Fv. 420, detaljregulering for Biesletta Innhold Forord">

aff: Fv. 420, detaljregulering for Biesletta _ 't;filast -.> c: PRs Statens vegvesen /..Te "" gaff Q ' II KOR ' : ar,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "aff: Fv. 420, detaljregulering for Biesletta _ 't;filast -.> c: PRs 33400 Statens vegvesen /..Te "" gaff Q ' II 11 11 1 1 2011 3763-14 KOR ' : ar,"

Transkript

1 Statens vegvesen II c: PRs KOR II ' : /..Te "" gaff 11 il3 1 ar, 3. - r e rnirrti lnr- -.> ik aff: Q ' _ 't;filast ifk Fv. 420, detaljregulering for Biesletta

2 Innhold Forord 2 1 Sammendrag 3 2 Bakgrunn for planarbeidet Hensikten med planen Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold Krav om konsekvensutredning? 4 3 Planprosessen Reguleringsplanprosess Medvirkning 5 4 Planstatus og rammebetingelser Overordnede planer Gjeldende reguleringsplaner Tilgrensende planer Temaplaner Statlige planretningslinjer/rammer/føringer Trafikksikkerhet generelt om nullvisjonen 7 5 Beskrivelse av planområdet Lokalisering av planområdet Dagens trafikksituasjon Dagens miljøforhold 9 6 Beskrivelse av planforslaget Planlagt arealbruk og regulering Planlagt vegutforming 11 7 Virkninger av planforslaget Konsekvenser for bruker Konsekvenser, virkninger og avbøtende tiltak for miljø Konsekvenser for samfunn 18 8 Videre planarbeid Miljøoppfølging Tekniske planer 19 9 Vedlegg 19

3 Forord In T'S 30.2: ed :20.3 ryvar nr [lei 0. planerhe der De"airegaiIe`952!3'1, 31 25:5 000, I 0 207, ' Regulenngsbestermelser, dater aen cy eie ben fl ay 23.1 '.20:2. Hir De,nycc ngs ove- 12-'0 re- ).2) cgs c.e- 3-7 c 'c oi!jnijln oden var eye' -ar 5:atels,r aemarneed rnedchms:3:1 "r c"." :"2"3":,.01r.rnuneagraer: yinknn-ne rfcrsaget. Dencrr e-da a a..ajc'e se ge eteeesse' c ece, e SSY "ge' en lejelig: ein e.,rc 3/ Sin Skagestoac Sntens vegvesen Regioc Sor, 00/21028 Syencsen.135. Siarens yeaveser, I eg d23-: Drl JuHrirhj f,jr fg, 32C Bi.slntti, L :j1-\nreskrhp

4 1 Sarnrnendrag a.attn,t optsity nsti elg san: -anet ee, eq naturressurset Tiltatatat p inlaat men tiqtattpteiighet tor alca tanså t 1:» 2i, BytHi,itta, Grunstid urtmptri,t PHit.tBESKRIVE!

5 2 Bakgrunn for planarheidot 2 1 :Idrisikten in,2d dlinerd,drrmeen.enejeihre sy,r.emeri moc gode aen reder,e nr.entgrueedd 33 on JV heyediontermdrene serdrim. no:edo delor dikor.e!'m r-srad de:3ne.reir de oder,:o!c;hccer'c' ;c5 -cfr '33e-de od.:ede repdrere: 3e: mberroes,olide nt reite :or orrepedsy deoe pd de fkrogsre nniertsdrerre s'r:re mdder 3egr.ormdsor Ri*C" esetto.ser eerrom en i 3cm Jjge' ' re:re'11;22 cgqdrorcic 'Cr HiCt2 SC.C? C'.5^--;CS2Cr : 01; Tor';Ccg reerner og SHUIC:Ce sen' er totr 'eseare med 'd sys:em:ruder. si m. 420 'o' err :dormenecorience, erierdiv: eg :eyg: mogo ree Andr? romnsioner -ed coosme.:et nosr rom rer er-oljoer ce erred nr Forsideistdlor, plankonsulent, oierfordiold cone-r,.mroome- '29"..JCCHiCjinjr eene:crery.ad Aus:-.Agder Fe eskommiele og NOE. ure 2 3 Kniv om konsekvensutrodding? Irmed -ed rrecl.cmr-rc.,"e :;,. ]'!C; kedsele.e-s,:"e'c" 11; f 70 BH1e:ti, ivirn,. rriniurl PLANE3FSKRIVi!Sr.

6 tor o koperne pted innspd ti melding em uppstorr vir 1/ Stb.pg.teber _rdne:der 0 30rrin. fl.1:c ndn Ho brden og :333'Ce0;2: 13" :et:3 \13: tererre meg c.jn enk pensukt toker-, okononnske rommer. CO',33.") ops. ett nekorreyrdbgheten e o.c -Orn i Stotent, vegvesen rron: r enen cnoes 2. pros 000n: nc nn: :3;r33133C3: :1.0 01,n,3åcPenbg noung bkep ur ni et kontme meg.unspb t.prsikgiet Hr nnsc, yo' 27." )lontorsegget beenberget med nentdikk po ipp!nusppl. 2.n/e1rbs pebunihnn og uent:k 7'.3n:(33.3:3' ; 2 tb- 0133:13CE3an Oppstod ov reguleringsnianarpebdet ble kunnglort Dyien ; ebo te grbbre :g rert tonteret tuere perone -)totbge rigorgoner, nbsse skaog dktke 0 nterepert twocr pbb ssetblerde I neb PHn- on on:=3533r3 vw. qrimstad,kommune.no. 2? 1gloter De: sn-,3:3 n _3355.3n. 1n., Je torribun pg r bot koonse He di Steen nolvebsen Motet opp ene ck 0:: ot eipb tremm,ce bie den i grupper etter buor de bndde interesser. De skrev og teo.net nnsp lene :33to' He: rorraie: betpringeb ' nbcp bt b013 uer g en wee1

7 3.).Yrit;:tiii Li me e.mg om oppstart -11 mei ele ont t.);;:tst8:1kom mo 22 mnsoi tro, utt '!3 orun eeo Sann o 2).2); )ttent et tm-irig g et,ters)n. 88:e.temmtdng 3v imisomne ttr rmith) og P'_

8 4 Planstatus og rammebetingelser herunder forholdet til andre planer og retningslinjer 4.1 Overordnede planer o Fylkeskommunale planer o kommuneplanens arealdel o kommunedelplaner /Byplanen 4.2 Gjeldende reguleringsplaner o Hasseldalen, del 1 og del 2 vedtatt o Arendalsveien 95 (Bieheia) vedtatt o Bie appartment og feriesenter vedtatt o Temse Frivoll, midtrekkverk E18 vedtatt Tilgrensende planer 4.4 Temaplaner o Hovedplan for sykkel. Grimstad kommune 4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer o Statlige planretningskjer lf. 6-2 pbl erstatter Rikspolitiske retningslinjer etter P konkretisering av nasjonale forventninger til planlegginga. o RPR (rikspolitisk retningslinje) som er gitt etter PBL første ledd skal gjelde inntil de eventuelt blir avløst av nye o RPRforå ivareta barn o un es interesser o RPR i lanle in en for samordnet areal- o trans ort lanl in 4.6 Trafikksikkerhet generelt om nullvisjonen Nullvisjonen er visjonen om et transportsystem som ikke fører til død eller livsvarig skade. Nullvisjonen er forankret i Nasjonal transportplan og innebærer en ambisjon om en markant og varig reduksjon av antall drepte og livsvarige skadde i trafikken. Nullvisjonen fastslår at trafikksikkerheten en kvalitet som kjennetegner et godt planlagt, godt bygd og velfungerende transportsystem. «REPTE VARIG SKADDE Detaljregulering for fv. 420, Biesletta, Grimstad kommune PLANBESKRIVELSE

9 5 Beskrivelse av planområdet med fokus på dagens situasjon 5.1 Lokalisering av planområdet o Fv.420, Grimstad kommune, Aust-Agder fylke. t 1./1 o Planens avgrensing er satt ut fra hvor det er ønske om å utbedre forholdene de myke trafikantene og for 3 oppnå et helhetlig nett for gående og syklende på hovedinnfartsåren til Grimstad. Planavgrensingen ligger inntil eksisterende løsninger eller inntil andre planlagte tiltak for gående og syklende. Strekningen planområdet omfatter ca. 1,3 km. ' t g. ors:et,. 5.2 Dagens trafikksituasjon ÅDT var årsdøgntrafikken (ÅDT) 6150 på fv. 420 over Biesletta og andelen av tunge kjøretøy er 6 %. Fartsgrensen er hovedsakelig 50 km/t innenfor planområdet Ulykkessituasjon På strekningen innenfor planområdet har det vært 6 ulykker i perioden bilulykker i kryss og 1 møteulykke. 1 fotgjengerulykke ved kryssing utenfor gangfelt og 2 MC-ulykker. Totalt 9 personer ble lettere skadd og 1 alvorlig skadd i de registrerte ulykkene Trafikksikkerhet for myke trafikanter Dagens tilbud for myke trafikanter langs gang- og sykkelveg på vestsiden av fylkesveien. Gang- og sykkelvegen er skilt fra fylkesveien med en bred rabatt. Gang- og sykkelvegen er mye brukt, noe som kan skape konflikter mellom gående og syklende. Det er mange beboere på østsiden av vegen som må gå langs fylkesveien uten fortau for å komme til et krysningspunkt. Det er kryss og avlørsler på strekningen som har svært dårlig sikt og farlige situasjoner oppstår ofte Kollektivtilbud Nettbuss trafikkerer denne strekningen. Det er varierende bruk av de forskjellige busstoppene, enkelter svært lite brukt Tilrettelegging for universell utforming Det er pr. i dag ikke universell utforming på busstopp og krysningspunkt på strekningen. Stigningsforholdene på gang -og sykkelvegen tilfredsstiller kravene til universell utforming. Detaljregulering for fv. 420, Biesletta, Grimstad kommune PLANBESKRIVELSE

10 Ddgens milloforhold ) innotho.2dolooden.o r..3.3 Nrrm ann fo'odsfo; Tire:teleoc,no or barn mme Yrr3clE og genererre.'em.se ovnom ryj usrie. ;Lee:1,..LJer 3ncs.apsregodo '.. L.,Hoc 3-r'srsrrap rso _ddjs.jho 1,2 no*orrrer Det er registreden dei )iole dcur I ororildet DIsse e ncrtfestet og bh Ldst. 1.; O; 11.; n?;;.ercse.".ns] e. - preb;;;;;; ;;;t; >2H*2-Oe' je. - Mrsrl kr..luur iro menes om.der vor Itrrminner inniirn c,orn en ':,. 0 r e he: ele. sammendeod ^)led L.Loider KLiL o oistonske henceise' erleryo.. orr-rrriro riturssirrin rirrge -9er srereererrse rc.2.,,e iesolc:2- CS,.;)i- JrTorkecogoe ionjel'oc eiser or 3.6 6ri le)m,;moolold. saltfl deo oog.$)e tc»..se-e' r.1e nar.:33er: _ oded Jed..:L3Vo'd.1. r2'. oqvlonenngene sk.3 drorg..j, av rest,:n! hrv,.,7nsomrijet 01 nywrmr,ldremjet o LaLteL i -20,2 SL]rorr,-.2de:!,',urnskaden om naturmangfolc,ll. NM. 3L basererr,rerg po ook i onol,lislosningene rimurbase -e od r:sorr:inke- no; etre rin,intor drryrrjoet viser 0o05co oom en ' na:orlyde. OmMrder ormssrster verr r\r:spr)re rrsr,:r.rd. A reen '71t?".h2; hes:ekos:an ennca Jor oi do.rer. or,c, Toyie og eo de d'aornor nd strnme ,,I, 1,1

11 se: i'2:s.-e/nen 2 00 fl HT: spes:w.ser:e ac; 2,r N;),][5.: innente olanområdet ser- so Kjemeomr ce :Crdbruk ;; et - 1 0' e' 3r--- Ti" De::e e nt?::.-you Jrreyidenng OÇ 902 ;:» 0 1*,;Ho,se;,;;ge ye3!er som syzer: luhrinn f "31,2 1,1

12 6 Beskrivelse av planforslaget med fokus på planlagt arealbruk 6.1 Planlagt arealbruk og regulering I planforslaget er det lagt inn følgende arealformål: Kjøreveg KV, Fortau F, Sykkelfelt SV, Gangveg G, Gang-/sykkelveg GS, Kollektivholdeplass KH, Leskur LP, Annet vegforrnål teknisk og grøntareal, AVT og AVG, kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer KFS. Faresone Høyspentlinjer er tegnet inn i med Fl 370_1 og 2, hensynsone grønnstruktur er tegnet inn med H_540_1. Reguleringsbestemmelsene følger plankartet og gir utdypende opplysninger om arealformål og hensynsoner. På tilgrensende områder, som ikke er regulert i annen reguleringsplan, vil byggegrensa være i hht. Vegloven 29 annet ledd. 6.2 Planlagt vegutforming Vegen er dimensjonert som S1, beskrevet i Håndbok 017. Vegbredden på strekningen fra Rådhuset til Bieheia er planlagt med 3,0 x 2 kjørefelt med sykkelfelt på 1,5 m på hver side. Rabatt mellom veg og gang -og sykkelvegen er planlagt 1,5 m. Fortau på østsiden har bredde på 2,5 m og gang- og sykkelvegen på vestsiden har lik bredde som dagensituasjon på 3,5 m. se figur prinsippskisse av typisk snitt. Figur Prinsippskisse for typisk snitt av planforslag Detaljregulering for fv. 420, Biesletta, Grimstad kommune PLAN BESKRIVE LSE

13 Kryss inn fra Langhaveheia blir hevet shk at sikten blir tilfredsstillende for bilistene som skal inn på fylkesvegen. Avkjørslene på østsiden er i dag korte og har dårlig sikt. Ved etablering av fortau vil brukere få mer sikt og fortauet vil fungere som en slags «buffersone». 1 avkjørsel flyttes og 1 avkjørsel er planlagt stengt. Tilgjengelighet for gående og syklende Ved å etablere fortau på østsiden av fylkesveien vil behovet for kryssing av vegbanen reduseres og trygghetsfølelsen økes for fotgjengerne. Syklistene som sykler i høy hastighet kan bruke sykkelfeltet og vil komme hurtig fram samtidig som trygghetsfølelsen på gang- og sykkelvegen vil øke fordi det her blir lavere hastighet på de syklende og mer plass til gående. Felles atkornstveger og eiendomsforhold Ved bilforretningen Repstad Bil NS er det en felles adkomstveg til bohgfelt på Naxbie. Avkjørselen er lite definert og det er uklart hvordan de ulike trafikantgruppene skal forholde seg. Det er planlagt å snevre inn avkjørselen med en rabatt for å gjøre forholdene mere lesbare. Rabatten er overkjørbar for at store kjøretøy som skal inn til forretningen får en grei adkomst. Utforming og plassering av rabatten bestemmes i forbindelse med prosjektering av tekniske planer. Universell utforming Stigningsforholdene på gang- og sykkelvegen og fortauet tilfredsstiller kravene til universell utforming. Samtlige busslommer på strekningen oppgraderes til universell standard, dvs med 16 cm høy kantstein og taktil merking for blinde og svaksynte. Trabkkforhold Årsdøgntrafikken på strekningen er 6150 og er forventet å øke på grunn av forventet fortetting av boliger langs Arendalsveien i kommende år. Arendalsveien er en av hovedinnfartsårene til Grimstad sentrum. Det er ønske om å prioritere gående og syklende på denne strekningen for å gi et trygt alternativt tilbud til bilkjøring. Grunnforhold Det finnes noe kvikkleire igrunnen innenfor planområdet, men tiltaket ligger i et område med flatt terreng hvor kvikkleiren ligger stabilt mellom fjell i dagen. Prosjektet omfatter lite utfylling utenfor eksisterende veg og tiltaket vil ikke endre grunnforholdene innenfor planområdet. Geoteknisk rapport ligger som vedlegg til reguleringsplanen. 7 Virkninger av planforslaget I forbindelse med utarbeidelse av planer for utbygging skal det gjennomføres analyse av samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Risiko- og sårbarhetsvurderingen er vist i tabell Tabell 7-1. Sjekklista er hentet fra nettsiden Fylkesmannen i Aust-Agder. I risikovurderingene det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Detaljregulering for fv. 420, Biesletta, Grimstad kommune PLANBESKRIVELSE

14 I - I 1 ',NIA,,- tp. : hur her,vm (1,71»..; Eornold diler dansket hendese Vwdenng Ne, Nabrddr.e orhold td'e ro lfigi:d;fingur GMLiCet yubi h? Nauvurru hensi.1 'hr sh?nsd JCt MOn hedde sef si ved ene sorneteriindusr :'etuk Hj.;;L? GOT sa fo ders» ste' sses e,,erhser'cr :ris.531 raf; dhed X skr 1:: sh7osinsg.uson

15 derr,crerl Ce; gdr Coydgerrftnier 1 cr1 1dr drdreddi cr ure! Tirg r1c.1 rdrr kkoreibarnehage rs; br.ss:dgrg rdc rigg gmrgrge: sces ed he inirk; Tglirgere bruk vi og-gde: pargrkebiorurense: r rrhukrekrur sonclor Omgrverser vi de: regciert kannmugasrner i rïu'ncten. meg kkekreg Mre 'or nnet ing hrovirg rksomhet Skbg grkke: seg sehi et sdgorisi r X X Annet

16 7.2 Konsekvenser for bruker Reguleringsplanen viser de ulike formålene det reguleres til. Formålene er avgrenset med tanke på best mulig tilrettelegging for brukerne, nødvendig areal for å gjennomføre anlegget, samtidig som berørte grunneierer forsøkt waretatt på mest mulig skånso måte. I KV I FT I Kjø-eveg (2011) FortaL (2012) I 65 I Gany/sykkelveq (2051 Sykketvey-felt (207) Arrer veg;runn - tekniske arleg7j (2018) Arren veggrirn - grøi2re31 (2019) Leskur/:tattformlak (2026) K3nektivludep,ass (2073) KFS Parkerir) (2080) Korrhterte 'ar sarterlselsalegg oq/euer teknisk rfrastruktstraseer (2800; Grunnervervsprosessen Nødvendigrunnerverv gjennomføres etter at reguleringsplanen er vedtatt. Grunnerverver foretar befaring på hver eiendom sammen med grunneter for å kartlegge forholdene. Kjøpekontrakt eller arbeidstillatelse underskrives. Hvis ikke partene blir enige går saken videre til ekspropriasjonsvedtak, forhåndstiltredelse eller rettslig skjønn. Videre blir erstatning utbetalt og anleggsarbeidene kan starte. Helseeffekt De viktigste grunnene til mindre fysisk aktivitet i befolkningen, er stillesittende arbeid og økt bilbruk. Færre går eller sykler. Veldig få i Norge i dag oppnår anbefalingen om 30 minutter daghg aktivitet. En samfunnsøkonomisk analyse av å bygge sammenhengende sykkelnett i norske byer tyder på at nytten av dette tiltaket er minst 4-5 ganger størr enn kostnadene knyttetil utbygging og vedlikehold. Dette er en analyse som tar med virkninger både for trafikantgrupper og andre berørte parter i samfunnet enten det dreier seg om positiveffekter av fysisk aktivitet, ulykker, miljøforhold eller reisetid og arealbruk. Helsegevinstene utgjør den største nyttekomponenten. (Folkehelsearbedet veien til god helse for alle, Helsedirektoratet, 2010) En viktig målsetting med tilrettelegging for sykkel er å overføren andel av biltrafikken til økt bruk av sykkel. Bilister kjører i rushtrafikken, til de tider da vegnettet er mest belastet. Blant denne gruppen finner en også det viktigste potensialet for økt sykling. Bilistener potensielle "transportsyklister" til/fra arbeid. For å kunne nå dem, må en kunne gi et tilbud som kan konkurrere med bilreise hva gjelder tid, sikkerhet og komfort. Et mål må være å få folk til å velge miljøvennlig transport og å legge til rette for bedre helse. God framkommelighet er et sentralt kriterium for utforming av hovedsykkelnettet. Derfor er det viktig at Detaljregulenng for fv. 420, Biesletta, Grimstad kommune PLANBESKRIVELSE

17 sykkelvegnettet tilrettelegges slik at det blir oppfattet som trafikksikkert og komfortabelt å sykle til/fra arbeid. 7.3 Konsekvenser, virkninger og avbøtende tiltak for miljø Nærmiljø og frduftsliv Barn og unge Tiltaket vil gjøre at barn og unge kan ferdes trygt til fots og på sykkel mellom hjem, skole og ulike fritidsaktiviteter. Støy Ved planlegging av vegprosjekter skal man forholde seg til Retningslinje for behandling av støy og arealplanlegging (T-1442/2012)utgitt av miljødepartementet jf. kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.. Det følger av kap i T-1442/ avsnitt at: og sikkerhetstiltak (se delmisjoner, kapittel 6) som ikke endrer støyforholdene ved eks/sterende virksomhet ber som hovedregel kunne gjennomføres uten samtichg utbedring av støyforholdene. Det anbefales likevel at støyhltak utredes og kostnadsvurderes i større saker, og der bolger og Mstitusjoner ligger i rod sone.» Definisjon av Miljø- og sikkerhetstiltak i kap. 6 er: «Følgende typer altak omfattes av begrepet miljø- og sikkerhetshltak: trafikksikkerhetshitak, tiltak for gående og syklende og kollektivtiltak som planlegges etter p/an- og bygmhgsloven. Også større ombygginger av gater og knutepunkter Mngår dersom de er begrunnet ut fra hensyn til m418 og/eller sikkerhet Tiltak som har som hovedhensikt å bedre framkommeligheten for biz som tunneler, økt antall kjørefelt og byssutbedringer, detheres ikke som og sikkerhetstiltak» Støyvurdering I og med at gang- og sykkelvegen er et miljø- og sikkerhetstiltak som ikke endrer støyforholdene (et av målene med tiltaket er å få flere til å bruke gang- og sykkelvegen istedenfor bil), har Statens vegvesen vurdert at tiltaket ikke generere mer støy enn dagensituasjon og det vil ikke være nødvendig med støytiltak Landskap Fv. 420 blir liggende som i dag. Det meste av tiltaket blir liggende innenfor eksisterende veggrunn og medfører små terrenginngrep. De negative konsekvensene av tiltaket ansees derfor som små. Innenfor arealene regulert til annen veggrunn skal fyllinger pusses til med egnet vekstmasse, eventuell tilsåing og beplanting avklares gjennom arbeidet med tekniske planer. Mot landbruksarealene er det viktig å slake ut fyllingene slik at vegen får en naturlig tilgrensing mot tilliggende arealer, og slik at mest mulig areal kan benyttes til landbruk også etter at tiltaket er gjennomført. Detaljregulering for fv. 420, Biesletta, Grimstad kommune P1ANBESKRIVELSE

18 KultormiLo 21) r Hgoerge goo COVJ '60603 i '606' geogoo nir-yos og v ss,s c gong yg:m er ognot ode t2rj"j3,. 3KeTm2 'relt.e...2 j<3.1-3e;.3.3'. 3:23*:C" ccc, nees eghogr. ngscro oo".220 pigrkoing cy nourrnonog(logn!gr.:, eru ggrompl,nnil grcih og vi,riering.3\j ore vor c; r!l-p.,r Tect.ono OHegosIggisY ;no oglicoop'chg ngh Do: v Jog:::hog. ;.; hic..2 o:hno:e sc'ego se 3..ss bc13"cl'chg j'itib..3"3.2 plasierpige'3v j ritn nc; iv o'ng:yr og.oner ie.:33 ' v eveneeft rgc3 1v3:2 Jrn n : csr.

19 7.3.5 Naturressurser Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt (som høstbar ressurs), vannforekomster, berggrunn og mineraler. I det pågående arbeidet er det vurderinger knyttet til tap av landbruksareal som er aktuelt. Kilder for vurdering av konsekvenser er hovedsakelig digitalt markslagskart, landbruksplanen for Grimstad kommune, datert og befaringer. Det aktuelle området består av noe jordbruksareal. Jordteigene som blir berørt er klassifisert som A-jord, lettbrukt, dyrka jord. Konsekvensene for naturressursene vurderes samlet sett som ubetydelige. Planforslaget medfører at 2500 m2 av det dyrkbare arealet blir beslaglagt. Det skal i de tekniske planene sørges for at jorda håndteres slik at den er dyrkbar etter anleggsfasen. 7.4 Konsekvenser for samfunn Det er gjennomført kostnadsberegning for prosjektet. Gjennom videre behandlingsprosess vil en avklarendelig hvordan progektet skal finansieres, omfang og når det skal bygges. Anbudskonkurranse vil bli utlyst når byggestart er klarert. Detaljregulering for fv. 420, Biesletta, Grimstad kommune PLANBESKRIVELSE

20 8 Videre planarbeid 8.1 Miljøoppfølging Miljøoppfølging NM-plan) i Statens vegvesens prosjekter defineres av håndbok 151 styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekter. Miljøoppfølging berører flere av temaene som nevnes i kapittel 7. Det skal utarbeides en plan for å sikre at føringer og krav for det ytre miljøet blir ivaretatt på en systematisk måte i den videre detaljering, prosjektering og gjennomføringsfasen, jf. reguleringsbestemmelsene. 8.2 Tekniske planer Når reguleringsplanen er vedtatt, skal det utarbeides teknisk plan (byggeplan) med konkurransegrunnlag for tiltaket. 9 Vedlegg 1. Innkomne merknader i forbindelse med melding av oppstart 2. Sammendrag av innkomne merknader i forbindelse med melding av oppstart med Statens vegvesen sine kommentarer 3. Innkomne merknader i forbindelse med offentlig høring 4. Sammendrag av innkomne merknader i forbindelse med offentlig høring med Statens vegvesen sine kommentarer 5. Geoteknisk rapport, innkomne innspill 6. Tegningshefte Detaljregulering for fv. 420, Biesletta, Grimstad kommune PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE ViaPhoto Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 13.05.2015 Forord Reguleringsplan er utarbeidet av Statens vegvesen Region

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FV. 420, BIESLETTA, GRIMSTAD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR FV. 420, BIESLETTA, GRIMSTAD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FV. 420, BIESLETTA, GRIMSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Høringsutkast Region sør Arendal, R.vegktr Plan og prosjektering Agder Dato: Oktober 2012 Innhold Forord... 2 1 Sammendrag... 3

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

PLAN BESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for (fv 132,133) Gunnarsboveien - Eikestøveien, Moland

PLAN BESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for (fv 132,133) Gunnarsboveien - Eikestøveien, Moland PLAN BEKRIVELE Detaljreguleringsplan for (fv 132,133) Gunnarsboveien - Eikestøveien, Moland HØRINGUTKAT Arendalkommune AL08-Trafikksikkerhetsutvalget Reguleringsplanstaben November2013 Forord Dette detaljreguleringsplanforslaget

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer.

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer. Planbeskrivelse Detaljregulering for Slettheiveien gang og sykkelvei Plan nr 1399 Dato 10.11.2014 Rev. 29.06.2015 Bakgrunn Kristiansand Kommune ved Ingeniørvesenet fremmer forslag om gang-/sykkelvei langs

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FV. 420, BIESLETTA GRIMSTAD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR FV. 420, BIESLETTA GRIMSTAD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FV. 420, BIESLETTA GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser Høringsutkast Region sør Arendal, R.vegktr Plan og prosjektering Agder Dato: Oktober 2012 DETALJREGULERING FOR FV. 420 BIESLETTA

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

Plassen industriområde

Plassen industriområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Plassen industriområde i Alvdal kommune November 2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Ark.: L12 61 Lnr.: 7052/11 Arkivsaksnr.: 10/790-16 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert 21.06.2011. 2. Plankart M 1:1000

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 14/1597 Saksnr Utvalg Type Dato 015/15 Plan- og miljøstyret PS 09.03.2015 Detaljplan Vik sør 193/43

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2014/668-16 Arkiv: 023724900 Saksbehandler: Odd J. Sandholt Dato: 10.08.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 25.08.2015

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Rapport fra TS-revisjon Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Region nord Bodø, R.vegktr Miljø og trafikksikkerhet 25.10.2012 1. Innledning Etter henvendelse fra Vegavdeling

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Hovedplan for sykkeltrafikk i Arendal

Hovedplan for sykkeltrafikk i Arendal Statens vegvesen Hovedplan for sykkeltrafikk i Arendal Kommunedelplan med konsekvensutredning Oppsummering av høringsuttalelser Forslag til planprogram P:\Diverse prosjekter\09_sykkeltrafikkplaner\sykkeltrafikkplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

Planomtale krav til innhald

Planomtale krav til innhald Planomtale krav til innhald Bakgrunn: Spørsmål frå fleire kommunar om kva ein planomtale/planbeskrivelse bør innehalde Fylkeskommunen og fylkesmannen har i ein del saker reist motsegn på formelt grunnlag

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/519-12/1883-3 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 28.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan gang- sykkelvei langs E6 fra

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien

Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/647-12/2353-2 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 13.03.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan krysset E6 Fv. 161, Bonesveien

Detaljer

064/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret

064/15 Utval for tekniske saker og næring /15 Kommunestyret Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 064/15 Utval for tekniske saker og næring 26.05.2015 052/15 Kommunestyret 11.06.2015 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 12/235-15/14183 Plan 1136 - Reguleringssak

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201302622-17 Saksbehandler Kathrine Hesthag Rv 9 Strai detaljregulering offentlig ettersyn - saksfremstilling Sammendrag Tiltaket er på Strai

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60, bnr.36, Sannarnes, Eigersund SAKEN GJELDER Planforslaget omfatter område HF i gjeldende kommuneplan. Formålet i planen er fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Kommunedelplan - Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 2012-2022. Planbestemmelser

Kommunedelplan - Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 2012-2022. Planbestemmelser Kommunedelplan - Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 2012-2022 Planbestemmelser Vedtatt i Molde kommunestyre, sak KST 72/13, 1 Generelt 1.1 Planområde Planen gjelder for hele Molde kommune.

Detaljer

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon Til: Ullensaker kommune Fra: Anders Hartmann, Planarkitekt Dato/Rev: 2015-03-27 Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Fv. 766 Fløanskogen - fortau. Prosjekt: Flatanger kommune. Planbeskrivelse Planbestemmelser Plankart

REGULERINGSPLAN. Fv. 766 Fløanskogen - fortau. Prosjekt: Flatanger kommune. Planbeskrivelse Planbestemmelser Plankart REGULERINGSPLAN Prosjekt: Fv. 766 Fløanskogen - fortau Flatanger kommune Planbeskrivelse Planbestemmelser Plankart Region midt Steinkjer kontorsted Dato: 10.04.2012 INNHOLD FORORD... 2 1 PROSJEKTETS OMFANG

Detaljer

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013

Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011. Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Analyse av alle trafikkulykker med drepte syklister i Norge 2005-2011 Runar Hatlestad Sandvika 04.06.2013 Ulykkeanalyser 2005 Ulykkesgrupper Ulykkesanalysegrupper Rapporter 2010 3 Temaanalyser av et utvalg

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.08.2012 12/114

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.08.2012 12/114 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 16.08.2012 12/114 Arkivsaksnr: 2011/2354 Klassering: L12 Saksbehandler: Egil Stensheim REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR FV. 285, GANG-/SYKKELVEG

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN

Statens vegvesen. Oppstart av planarbeid. Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Statens vegvesen Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ellen Agnes Huse / 625 53771 15/208406-1 16.10.2015

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik.

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT Avgrensing av planområdet Regulert område er vist med plangrense på

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 05.12.2016 050/16 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Detaljeregulering - Buksnes skole - Vestvågøy kommune - 1.gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING Plankart og bestemmelser Rv. 4 Hadeland Sandvold Amundrud Gran kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0 3780 Dimensjoneringsklasse: UH5 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT):

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Bestemmelser til plan nr , Sandnes kommune. Reguleringsplan for fv.44 Gausel stasjon Hans og Grete Stien

Bestemmelser til plan nr , Sandnes kommune. Reguleringsplan for fv.44 Gausel stasjon Hans og Grete Stien Bestemmelser til plan nr 2009 119, Sandnes kommune Reguleringsplan for fv.44 Gausel stasjon Hans og Grete Stien Revidert 19.06.2015 1 GENERELT 1.1 Formål Planen inngår som en del av hovedaksen for kollektivtrafikk

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Libru Blakstad Tiltak for syklende og gående. Mulighetsstudie

Libru Blakstad Tiltak for syklende og gående. Mulighetsstudie Libru Blakstad Tiltak for syklende og gående Mulighetsstudie Mål for prosjektet Effektmål Økt sykkel - og gangtrafikk mellom Froland og Arendal, samt på kortere strekninger mellom skole, hjem, arbeid og

Detaljer

Hovedplan for sykkeltrafikk i Larvik og Stavern

Hovedplan for sykkeltrafikk i Larvik og Stavern Statens vegvesen Hovedplan for sykkeltrafikk i Larvik Kommunedelplan med konsekvensutredning Forslag til planprogram Oppsummering av høringsuttalelser Prosjektnummer 204548 Ansvarssted 22330 Mai 2010 P:\07

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka

Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka EVU kurs Trafikkteknikk Oslo høsten 2007 Utforming av sykkelanlegg basert på håndbok 233 Sykkelhåndboka Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Denne presentasjonen er i stor grad

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR 50490 Arkivsaksnr.: 14/534

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR 50490 Arkivsaksnr.: 14/534 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR 50490 Arkivsaksnr.: 14/534 VEDTAKELSE AV PLANPROGRAM - OMRÅDEPLAN FOR UTVIDELSE AV HERØY MARINE NÆRINGSPARK Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer