ik aff: Q ' _ 't;filast ifk Fv. 420, detaljregulering for Biesletta Innhold Forord" name="description"> ik aff: Q ' _ 't;filast ifk Fv. 420, detaljregulering for Biesletta Innhold Forord">

aff: Fv. 420, detaljregulering for Biesletta _ 't;filast -.> c: PRs Statens vegvesen /..Te "" gaff Q ' II KOR ' : ar,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "aff: Fv. 420, detaljregulering for Biesletta _ 't;filast -.> c: PRs 33400 Statens vegvesen /..Te "" gaff Q ' II 11 11 1 1 2011 3763-14 KOR ' : ar,"

Transkript

1 Statens vegvesen II c: PRs KOR II ' : /..Te "" gaff 11 il3 1 ar, 3. - r e rnirrti lnr- -.> ik aff: Q ' _ 't;filast ifk Fv. 420, detaljregulering for Biesletta

2 Innhold Forord 2 1 Sammendrag 3 2 Bakgrunn for planarbeidet Hensikten med planen Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold Krav om konsekvensutredning? 4 3 Planprosessen Reguleringsplanprosess Medvirkning 5 4 Planstatus og rammebetingelser Overordnede planer Gjeldende reguleringsplaner Tilgrensende planer Temaplaner Statlige planretningslinjer/rammer/føringer Trafikksikkerhet generelt om nullvisjonen 7 5 Beskrivelse av planområdet Lokalisering av planområdet Dagens trafikksituasjon Dagens miljøforhold 9 6 Beskrivelse av planforslaget Planlagt arealbruk og regulering Planlagt vegutforming 11 7 Virkninger av planforslaget Konsekvenser for bruker Konsekvenser, virkninger og avbøtende tiltak for miljø Konsekvenser for samfunn 18 8 Videre planarbeid Miljøoppfølging Tekniske planer 19 9 Vedlegg 19

3 Forord In T'S 30.2: ed :20.3 ryvar nr [lei 0. planerhe der De"airegaiIe`952!3'1, 31 25:5 000, I 0 207, ' Regulenngsbestermelser, dater aen cy eie ben fl ay 23.1 '.20:2. Hir De,nycc ngs ove- 12-'0 re- ).2) cgs c.e- 3-7 c 'c oi!jnijln oden var eye' -ar 5:atels,r aemarneed rnedchms:3:1 "r c"." :"2"3":,.01r.rnuneagraer: yinknn-ne rfcrsaget. Dencrr e-da a a..ajc'e se ge eteeesse' c ece, e SSY "ge' en lejelig: ein e.,rc 3/ Sin Skagestoac Sntens vegvesen Regioc Sor, 00/21028 Syencsen.135. Siarens yeaveser, I eg d23-: Drl JuHrirhj f,jr fg, 32C Bi.slntti, L :j1-\nreskrhp

4 1 Sarnrnendrag a.attn,t optsity nsti elg san: -anet ee, eq naturressurset Tiltatatat p inlaat men tiqtattpteiighet tor alca tanså t 1:» 2i, BytHi,itta, Grunstid urtmptri,t PHit.tBESKRIVE!

5 2 Bakgrunn for planarheidot 2 1 :Idrisikten in,2d dlinerd,drrmeen.enejeihre sy,r.emeri moc gode aen reder,e nr.entgrueedd 33 on JV heyediontermdrene serdrim. no:edo delor dikor.e!'m r-srad de:3ne.reir de oder,:o!c;hccer'c' ;c5 -cfr '33e-de od.:ede repdrere: 3e: mberroes,olide nt reite :or orrepedsy deoe pd de fkrogsre nniertsdrerre s'r:re mdder 3egr.ormdsor Ri*C" esetto.ser eerrom en i 3cm Jjge' ' re:re'11;22 cgqdrorcic 'Cr HiCt2 SC.C? C'.5^--;CS2Cr : 01; Tor';Ccg reerner og SHUIC:Ce sen' er totr 'eseare med 'd sys:em:ruder. si m. 420 'o' err :dormenecorience, erierdiv: eg :eyg: mogo ree Andr? romnsioner -ed coosme.:et nosr rom rer er-oljoer ce erred nr Forsideistdlor, plankonsulent, oierfordiold cone-r,.mroome- '29"..JCCHiCjinjr eene:crery.ad Aus:-.Agder Fe eskommiele og NOE. ure 2 3 Kniv om konsekvensutrodding? Irmed -ed rrecl.cmr-rc.,"e :;,. ]'!C; kedsele.e-s,:"e'c" 11; f 70 BH1e:ti, ivirn,. rriniurl PLANE3FSKRIVi!Sr.

6 tor o koperne pted innspd ti melding em uppstorr vir 1/ Stb.pg.teber _rdne:der 0 30rrin. fl.1:c ndn Ho brden og :333'Ce0;2: 13" :et:3 \13: tererre meg c.jn enk pensukt toker-, okononnske rommer. CO',33.") ops. ett nekorreyrdbgheten e o.c -Orn i Stotent, vegvesen rron: r enen cnoes 2. pros 000n: nc nn: :3;r33133C3: :1.0 01,n,3åcPenbg noung bkep ur ni et kontme meg.unspb t.prsikgiet Hr nnsc, yo' 27." )lontorsegget beenberget med nentdikk po ipp!nusppl. 2.n/e1rbs pebunihnn og uent:k 7'.3n:(33.3:3' ; 2 tb- 0133:13CE3an Oppstod ov reguleringsnianarpebdet ble kunnglort Dyien ; ebo te grbbre :g rert tonteret tuere perone -)totbge rigorgoner, nbsse skaog dktke 0 nterepert twocr pbb ssetblerde I neb PHn- on on:=3533r3 vw. qrimstad,kommune.no. 2? 1gloter De: sn-,3:3 n _3355.3n. 1n., Je torribun pg r bot koonse He di Steen nolvebsen Motet opp ene ck 0:: ot eipb tremm,ce bie den i grupper etter buor de bndde interesser. De skrev og teo.net nnsp lene :33to' He: rorraie: betpringeb ' nbcp bt b013 uer g en wee1

7 3.).Yrit;:tiii Li me e.mg om oppstart -11 mei ele ont t.);;:tst8:1kom mo 22 mnsoi tro, utt '!3 orun eeo Sann o 2).2); )ttent et tm-irig g et,ters)n. 88:e.temmtdng 3v imisomne ttr rmith) og P'_

8 4 Planstatus og rammebetingelser herunder forholdet til andre planer og retningslinjer 4.1 Overordnede planer o Fylkeskommunale planer o kommuneplanens arealdel o kommunedelplaner /Byplanen 4.2 Gjeldende reguleringsplaner o Hasseldalen, del 1 og del 2 vedtatt o Arendalsveien 95 (Bieheia) vedtatt o Bie appartment og feriesenter vedtatt o Temse Frivoll, midtrekkverk E18 vedtatt Tilgrensende planer 4.4 Temaplaner o Hovedplan for sykkel. Grimstad kommune 4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer o Statlige planretningskjer lf. 6-2 pbl erstatter Rikspolitiske retningslinjer etter P konkretisering av nasjonale forventninger til planlegginga. o RPR (rikspolitisk retningslinje) som er gitt etter PBL første ledd skal gjelde inntil de eventuelt blir avløst av nye o RPRforå ivareta barn o un es interesser o RPR i lanle in en for samordnet areal- o trans ort lanl in 4.6 Trafikksikkerhet generelt om nullvisjonen Nullvisjonen er visjonen om et transportsystem som ikke fører til død eller livsvarig skade. Nullvisjonen er forankret i Nasjonal transportplan og innebærer en ambisjon om en markant og varig reduksjon av antall drepte og livsvarige skadde i trafikken. Nullvisjonen fastslår at trafikksikkerheten en kvalitet som kjennetegner et godt planlagt, godt bygd og velfungerende transportsystem. «REPTE VARIG SKADDE Detaljregulering for fv. 420, Biesletta, Grimstad kommune PLANBESKRIVELSE

9 5 Beskrivelse av planområdet med fokus på dagens situasjon 5.1 Lokalisering av planområdet o Fv.420, Grimstad kommune, Aust-Agder fylke. t 1./1 o Planens avgrensing er satt ut fra hvor det er ønske om å utbedre forholdene de myke trafikantene og for 3 oppnå et helhetlig nett for gående og syklende på hovedinnfartsåren til Grimstad. Planavgrensingen ligger inntil eksisterende løsninger eller inntil andre planlagte tiltak for gående og syklende. Strekningen planområdet omfatter ca. 1,3 km. ' t g. ors:et,. 5.2 Dagens trafikksituasjon ÅDT var årsdøgntrafikken (ÅDT) 6150 på fv. 420 over Biesletta og andelen av tunge kjøretøy er 6 %. Fartsgrensen er hovedsakelig 50 km/t innenfor planområdet Ulykkessituasjon På strekningen innenfor planområdet har det vært 6 ulykker i perioden bilulykker i kryss og 1 møteulykke. 1 fotgjengerulykke ved kryssing utenfor gangfelt og 2 MC-ulykker. Totalt 9 personer ble lettere skadd og 1 alvorlig skadd i de registrerte ulykkene Trafikksikkerhet for myke trafikanter Dagens tilbud for myke trafikanter langs gang- og sykkelveg på vestsiden av fylkesveien. Gang- og sykkelvegen er skilt fra fylkesveien med en bred rabatt. Gang- og sykkelvegen er mye brukt, noe som kan skape konflikter mellom gående og syklende. Det er mange beboere på østsiden av vegen som må gå langs fylkesveien uten fortau for å komme til et krysningspunkt. Det er kryss og avlørsler på strekningen som har svært dårlig sikt og farlige situasjoner oppstår ofte Kollektivtilbud Nettbuss trafikkerer denne strekningen. Det er varierende bruk av de forskjellige busstoppene, enkelter svært lite brukt Tilrettelegging for universell utforming Det er pr. i dag ikke universell utforming på busstopp og krysningspunkt på strekningen. Stigningsforholdene på gang -og sykkelvegen tilfredsstiller kravene til universell utforming. Detaljregulering for fv. 420, Biesletta, Grimstad kommune PLANBESKRIVELSE

10 Ddgens milloforhold ) innotho.2dolooden.o r..3.3 Nrrm ann fo'odsfo; Tire:teleoc,no or barn mme Yrr3clE og genererre.'em.se ovnom ryj usrie. ;Lee:1,..LJer 3ncs.apsregodo '.. L.,Hoc 3-r'srsrrap rso _ddjs.jho 1,2 no*orrrer Det er registreden dei )iole dcur I ororildet DIsse e ncrtfestet og bh Ldst. 1.; O; 11.; n?;;.ercse.".ns] e. - preb;;;;;; ;;;t; >2H*2-Oe' je. - Mrsrl kr..luur iro menes om.der vor Itrrminner inniirn c,orn en ':,. 0 r e he: ele. sammendeod ^)led L.Loider KLiL o oistonske henceise' erleryo.. orr-rrriro riturssirrin rirrge -9er srereererrse rc.2.,,e iesolc:2- CS,.;)i- JrTorkecogoe ionjel'oc eiser or 3.6 6ri le)m,;moolold. saltfl deo oog.$)e tc»..se-e' r.1e nar.:33er: _ oded Jed..:L3Vo'd.1. r2'. oqvlonenngene sk.3 drorg..j, av rest,:n! hrv,.,7nsomrijet 01 nywrmr,ldremjet o LaLteL i -20,2 SL]rorr,-.2de:!,',urnskaden om naturmangfolc,ll. NM. 3L basererr,rerg po ook i onol,lislosningene rimurbase -e od r:sorr:inke- no; etre rin,intor drryrrjoet viser 0o05co oom en ' na:orlyde. OmMrder ormssrster verr r\r:spr)re rrsr,:r.rd. A reen '71t?".h2; hes:ekos:an ennca Jor oi do.rer. or,c, Toyie og eo de d'aornor nd strnme ,,I, 1,1

11 se: i'2:s.-e/nen 2 00 fl HT: spes:w.ser:e ac; 2,r N;),][5.: innente olanområdet ser- so Kjemeomr ce :Crdbruk ;; et - 1 0' e' 3r--- Ti" De::e e nt?::.-you Jrreyidenng OÇ 902 ;:» 0 1*,;Ho,se;,;;ge ye3!er som syzer: luhrinn f "31,2 1,1

12 6 Beskrivelse av planforslaget med fokus på planlagt arealbruk 6.1 Planlagt arealbruk og regulering I planforslaget er det lagt inn følgende arealformål: Kjøreveg KV, Fortau F, Sykkelfelt SV, Gangveg G, Gang-/sykkelveg GS, Kollektivholdeplass KH, Leskur LP, Annet vegforrnål teknisk og grøntareal, AVT og AVG, kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer KFS. Faresone Høyspentlinjer er tegnet inn i med Fl 370_1 og 2, hensynsone grønnstruktur er tegnet inn med H_540_1. Reguleringsbestemmelsene følger plankartet og gir utdypende opplysninger om arealformål og hensynsoner. På tilgrensende områder, som ikke er regulert i annen reguleringsplan, vil byggegrensa være i hht. Vegloven 29 annet ledd. 6.2 Planlagt vegutforming Vegen er dimensjonert som S1, beskrevet i Håndbok 017. Vegbredden på strekningen fra Rådhuset til Bieheia er planlagt med 3,0 x 2 kjørefelt med sykkelfelt på 1,5 m på hver side. Rabatt mellom veg og gang -og sykkelvegen er planlagt 1,5 m. Fortau på østsiden har bredde på 2,5 m og gang- og sykkelvegen på vestsiden har lik bredde som dagensituasjon på 3,5 m. se figur prinsippskisse av typisk snitt. Figur Prinsippskisse for typisk snitt av planforslag Detaljregulering for fv. 420, Biesletta, Grimstad kommune PLAN BESKRIVE LSE

13 Kryss inn fra Langhaveheia blir hevet shk at sikten blir tilfredsstillende for bilistene som skal inn på fylkesvegen. Avkjørslene på østsiden er i dag korte og har dårlig sikt. Ved etablering av fortau vil brukere få mer sikt og fortauet vil fungere som en slags «buffersone». 1 avkjørsel flyttes og 1 avkjørsel er planlagt stengt. Tilgjengelighet for gående og syklende Ved å etablere fortau på østsiden av fylkesveien vil behovet for kryssing av vegbanen reduseres og trygghetsfølelsen økes for fotgjengerne. Syklistene som sykler i høy hastighet kan bruke sykkelfeltet og vil komme hurtig fram samtidig som trygghetsfølelsen på gang- og sykkelvegen vil øke fordi det her blir lavere hastighet på de syklende og mer plass til gående. Felles atkornstveger og eiendomsforhold Ved bilforretningen Repstad Bil NS er det en felles adkomstveg til bohgfelt på Naxbie. Avkjørselen er lite definert og det er uklart hvordan de ulike trafikantgruppene skal forholde seg. Det er planlagt å snevre inn avkjørselen med en rabatt for å gjøre forholdene mere lesbare. Rabatten er overkjørbar for at store kjøretøy som skal inn til forretningen får en grei adkomst. Utforming og plassering av rabatten bestemmes i forbindelse med prosjektering av tekniske planer. Universell utforming Stigningsforholdene på gang- og sykkelvegen og fortauet tilfredsstiller kravene til universell utforming. Samtlige busslommer på strekningen oppgraderes til universell standard, dvs med 16 cm høy kantstein og taktil merking for blinde og svaksynte. Trabkkforhold Årsdøgntrafikken på strekningen er 6150 og er forventet å øke på grunn av forventet fortetting av boliger langs Arendalsveien i kommende år. Arendalsveien er en av hovedinnfartsårene til Grimstad sentrum. Det er ønske om å prioritere gående og syklende på denne strekningen for å gi et trygt alternativt tilbud til bilkjøring. Grunnforhold Det finnes noe kvikkleire igrunnen innenfor planområdet, men tiltaket ligger i et område med flatt terreng hvor kvikkleiren ligger stabilt mellom fjell i dagen. Prosjektet omfatter lite utfylling utenfor eksisterende veg og tiltaket vil ikke endre grunnforholdene innenfor planområdet. Geoteknisk rapport ligger som vedlegg til reguleringsplanen. 7 Virkninger av planforslaget I forbindelse med utarbeidelse av planer for utbygging skal det gjennomføres analyse av samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Risiko- og sårbarhetsvurderingen er vist i tabell Tabell 7-1. Sjekklista er hentet fra nettsiden Fylkesmannen i Aust-Agder. I risikovurderingene det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Detaljregulering for fv. 420, Biesletta, Grimstad kommune PLANBESKRIVELSE

14 I - I 1 ',NIA,,- tp. : hur her,vm (1,71»..; Eornold diler dansket hendese Vwdenng Ne, Nabrddr.e orhold td'e ro lfigi:d;fingur GMLiCet yubi h? Nauvurru hensi.1 'hr sh?nsd JCt MOn hedde sef si ved ene sorneteriindusr :'etuk Hj.;;L? GOT sa fo ders» ste' sses e,,erhser'cr :ris.531 raf; dhed X skr 1:: sh7osinsg.uson

15 derr,crerl Ce; gdr Coydgerrftnier 1 cr1 1dr drdreddi cr ure! Tirg r1c.1 rdrr kkoreibarnehage rs; br.ss:dgrg rdc rigg gmrgrge: sces ed he inirk; Tglirgere bruk vi og-gde: pargrkebiorurense: r rrhukrekrur sonclor Omgrverser vi de: regciert kannmugasrner i rïu'ncten. meg kkekreg Mre 'or nnet ing hrovirg rksomhet Skbg grkke: seg sehi et sdgorisi r X X Annet

16 7.2 Konsekvenser for bruker Reguleringsplanen viser de ulike formålene det reguleres til. Formålene er avgrenset med tanke på best mulig tilrettelegging for brukerne, nødvendig areal for å gjennomføre anlegget, samtidig som berørte grunneierer forsøkt waretatt på mest mulig skånso måte. I KV I FT I Kjø-eveg (2011) FortaL (2012) I 65 I Gany/sykkelveq (2051 Sykketvey-felt (207) Arrer veg;runn - tekniske arleg7j (2018) Arren veggrirn - grøi2re31 (2019) Leskur/:tattformlak (2026) K3nektivludep,ass (2073) KFS Parkerir) (2080) Korrhterte 'ar sarterlselsalegg oq/euer teknisk rfrastruktstraseer (2800; Grunnervervsprosessen Nødvendigrunnerverv gjennomføres etter at reguleringsplanen er vedtatt. Grunnerverver foretar befaring på hver eiendom sammen med grunneter for å kartlegge forholdene. Kjøpekontrakt eller arbeidstillatelse underskrives. Hvis ikke partene blir enige går saken videre til ekspropriasjonsvedtak, forhåndstiltredelse eller rettslig skjønn. Videre blir erstatning utbetalt og anleggsarbeidene kan starte. Helseeffekt De viktigste grunnene til mindre fysisk aktivitet i befolkningen, er stillesittende arbeid og økt bilbruk. Færre går eller sykler. Veldig få i Norge i dag oppnår anbefalingen om 30 minutter daghg aktivitet. En samfunnsøkonomisk analyse av å bygge sammenhengende sykkelnett i norske byer tyder på at nytten av dette tiltaket er minst 4-5 ganger størr enn kostnadene knyttetil utbygging og vedlikehold. Dette er en analyse som tar med virkninger både for trafikantgrupper og andre berørte parter i samfunnet enten det dreier seg om positiveffekter av fysisk aktivitet, ulykker, miljøforhold eller reisetid og arealbruk. Helsegevinstene utgjør den største nyttekomponenten. (Folkehelsearbedet veien til god helse for alle, Helsedirektoratet, 2010) En viktig målsetting med tilrettelegging for sykkel er å overføren andel av biltrafikken til økt bruk av sykkel. Bilister kjører i rushtrafikken, til de tider da vegnettet er mest belastet. Blant denne gruppen finner en også det viktigste potensialet for økt sykling. Bilistener potensielle "transportsyklister" til/fra arbeid. For å kunne nå dem, må en kunne gi et tilbud som kan konkurrere med bilreise hva gjelder tid, sikkerhet og komfort. Et mål må være å få folk til å velge miljøvennlig transport og å legge til rette for bedre helse. God framkommelighet er et sentralt kriterium for utforming av hovedsykkelnettet. Derfor er det viktig at Detaljregulenng for fv. 420, Biesletta, Grimstad kommune PLANBESKRIVELSE

17 sykkelvegnettet tilrettelegges slik at det blir oppfattet som trafikksikkert og komfortabelt å sykle til/fra arbeid. 7.3 Konsekvenser, virkninger og avbøtende tiltak for miljø Nærmiljø og frduftsliv Barn og unge Tiltaket vil gjøre at barn og unge kan ferdes trygt til fots og på sykkel mellom hjem, skole og ulike fritidsaktiviteter. Støy Ved planlegging av vegprosjekter skal man forholde seg til Retningslinje for behandling av støy og arealplanlegging (T-1442/2012)utgitt av miljødepartementet jf. kapittel Feil! Fant ikke referansekilden.. Det følger av kap i T-1442/ avsnitt at: og sikkerhetstiltak (se delmisjoner, kapittel 6) som ikke endrer støyforholdene ved eks/sterende virksomhet ber som hovedregel kunne gjennomføres uten samtichg utbedring av støyforholdene. Det anbefales likevel at støyhltak utredes og kostnadsvurderes i større saker, og der bolger og Mstitusjoner ligger i rod sone.» Definisjon av Miljø- og sikkerhetstiltak i kap. 6 er: «Følgende typer altak omfattes av begrepet miljø- og sikkerhetshltak: trafikksikkerhetshitak, tiltak for gående og syklende og kollektivtiltak som planlegges etter p/an- og bygmhgsloven. Også større ombygginger av gater og knutepunkter Mngår dersom de er begrunnet ut fra hensyn til m418 og/eller sikkerhet Tiltak som har som hovedhensikt å bedre framkommeligheten for biz som tunneler, økt antall kjørefelt og byssutbedringer, detheres ikke som og sikkerhetstiltak» Støyvurdering I og med at gang- og sykkelvegen er et miljø- og sikkerhetstiltak som ikke endrer støyforholdene (et av målene med tiltaket er å få flere til å bruke gang- og sykkelvegen istedenfor bil), har Statens vegvesen vurdert at tiltaket ikke generere mer støy enn dagensituasjon og det vil ikke være nødvendig med støytiltak Landskap Fv. 420 blir liggende som i dag. Det meste av tiltaket blir liggende innenfor eksisterende veggrunn og medfører små terrenginngrep. De negative konsekvensene av tiltaket ansees derfor som små. Innenfor arealene regulert til annen veggrunn skal fyllinger pusses til med egnet vekstmasse, eventuell tilsåing og beplanting avklares gjennom arbeidet med tekniske planer. Mot landbruksarealene er det viktig å slake ut fyllingene slik at vegen får en naturlig tilgrensing mot tilliggende arealer, og slik at mest mulig areal kan benyttes til landbruk også etter at tiltaket er gjennomført. Detaljregulering for fv. 420, Biesletta, Grimstad kommune P1ANBESKRIVELSE

18 KultormiLo 21) r Hgoerge goo COVJ '60603 i '606' geogoo nir-yos og v ss,s c gong yg:m er ognot ode t2rj"j3,. 3KeTm2 'relt.e...2 j<3.1-3e;.3.3'. 3:23*:C" ccc, nees eghogr. ngscro oo".220 pigrkoing cy nourrnonog(logn!gr.:, eru ggrompl,nnil grcih og vi,riering.3\j ore vor c; r!l-p.,r Tect.ono OHegosIggisY ;no oglicoop'chg ngh Do: v Jog:::hog. ;.; hic..2 o:hno:e sc'ego se 3..ss bc13"cl'chg j'itib..3"3.2 plasierpige'3v j ritn nc; iv o'ng:yr og.oner ie.:33 ' v eveneeft rgc3 1v3:2 Jrn n : csr.

19 7.3.5 Naturressurser Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt (som høstbar ressurs), vannforekomster, berggrunn og mineraler. I det pågående arbeidet er det vurderinger knyttet til tap av landbruksareal som er aktuelt. Kilder for vurdering av konsekvenser er hovedsakelig digitalt markslagskart, landbruksplanen for Grimstad kommune, datert og befaringer. Det aktuelle området består av noe jordbruksareal. Jordteigene som blir berørt er klassifisert som A-jord, lettbrukt, dyrka jord. Konsekvensene for naturressursene vurderes samlet sett som ubetydelige. Planforslaget medfører at 2500 m2 av det dyrkbare arealet blir beslaglagt. Det skal i de tekniske planene sørges for at jorda håndteres slik at den er dyrkbar etter anleggsfasen. 7.4 Konsekvenser for samfunn Det er gjennomført kostnadsberegning for prosjektet. Gjennom videre behandlingsprosess vil en avklarendelig hvordan progektet skal finansieres, omfang og når det skal bygges. Anbudskonkurranse vil bli utlyst når byggestart er klarert. Detaljregulering for fv. 420, Biesletta, Grimstad kommune PLANBESKRIVELSE

20 8 Videre planarbeid 8.1 Miljøoppfølging Miljøoppfølging NM-plan) i Statens vegvesens prosjekter defineres av håndbok 151 styring av utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekter. Miljøoppfølging berører flere av temaene som nevnes i kapittel 7. Det skal utarbeides en plan for å sikre at føringer og krav for det ytre miljøet blir ivaretatt på en systematisk måte i den videre detaljering, prosjektering og gjennomføringsfasen, jf. reguleringsbestemmelsene. 8.2 Tekniske planer Når reguleringsplanen er vedtatt, skal det utarbeides teknisk plan (byggeplan) med konkurransegrunnlag for tiltaket. 9 Vedlegg 1. Innkomne merknader i forbindelse med melding av oppstart 2. Sammendrag av innkomne merknader i forbindelse med melding av oppstart med Statens vegvesen sine kommentarer 3. Innkomne merknader i forbindelse med offentlig høring 4. Sammendrag av innkomne merknader i forbindelse med offentlig høring med Statens vegvesen sine kommentarer 5. Geoteknisk rapport, innkomne innspill 6. Tegningshefte Detaljregulering for fv. 420, Biesletta, Grimstad kommune PLANBESKRIVELSE

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune

REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE. ViaPhoto. Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt. Arendal kommune REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE ViaPhoto Fv420 Sprøkilen - Torsbudalen, Sykkelfelt Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 13.05.2015 Forord Reguleringsplan er utarbeidet av Statens vegvesen Region

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FV. 420, BIESLETTA, GRIMSTAD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR FV. 420, BIESLETTA, GRIMSTAD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FV. 420, BIESLETTA, GRIMSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Høringsutkast Region sør Arendal, R.vegktr Plan og prosjektering Agder Dato: Oktober 2012 Innhold Forord... 2 1 Sammendrag... 3

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

PLAN BESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for (fv 132,133) Gunnarsboveien - Eikestøveien, Moland

PLAN BESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for (fv 132,133) Gunnarsboveien - Eikestøveien, Moland PLAN BEKRIVELE Detaljreguleringsplan for (fv 132,133) Gunnarsboveien - Eikestøveien, Moland HØRINGUTKAT Arendalkommune AL08-Trafikksikkerhetsutvalget Reguleringsplanstaben November2013 Forord Dette detaljreguleringsplanforslaget

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon

Rapport fra TS-revisjon Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og trafikksikkerhet 2014-08-25 Rapport fra TS-revisjon Nivå 2: Reguleringsplan Fv12 Mercurvegen 1. Innledning Etter henvendelse fra Hilde Heitmann, Midtre

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy»

Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» Levanger kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 2013-10-18 Planbeskrivelse Reguleringsplan «Kv.81 omlegging Myr, Ytterøy» 1 Rev. 1 Dato: 18.10.13 Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1)

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1) DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID 108-2016_FIGS1) FORSLAG TIL BESTEMMELSER HØRINGSUTKAST Dato for siste revisjon: 24.05.2017 Dato

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FV. 420, BIESLETTA GRIMSTAD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR FV. 420, BIESLETTA GRIMSTAD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FV. 420, BIESLETTA GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser Høringsutkast Region sør Arendal, R.vegktr Plan og prosjektering Agder Dato: Oktober 2012 DETALJREGULERING FOR FV. 420 BIESLETTA

Detaljer

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser Planid:1149_5052 Detaljreguleringsplan for nye Eikjevegen i hht. plankart med tegn.nr. 01, 02 og 03, datert 01.02.2016 Reguleringsbestemmelser 1 GENERELT 1.1 Formålet med planen er å tilrettelegge for

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

PRESENTASJON AV PLANPROGRAM. Fv.283 Rosenkrantzgata Kommunedelplan med konsekvensutredning

PRESENTASJON AV PLANPROGRAM. Fv.283 Rosenkrantzgata Kommunedelplan med konsekvensutredning PRESENTASJON AV PLANPROGRAM Fv.283 Rosenkrantzgata Bakgrunn, eksisterende forhold Viktigste/Eneste inn-/ut-korridor vest for Drammen nord for Drammenselven Trafikkmengden er i dag på samme nivå som før

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer.

Slettheiveien er en skolevei som mange barn bruker til å komme til skolen. Samtidig er veien bussvei med en ÅDT på ca. 4.000 kjøretøyer. Planbeskrivelse Detaljregulering for Slettheiveien gang og sykkelvei Plan nr 1399 Dato 10.11.2014 Rev. 29.06.2015 Bakgrunn Kristiansand Kommune ved Ingeniørvesenet fremmer forslag om gang-/sykkelvei langs

Detaljer

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 FORMÅLSPARAGRAF... 3

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru

Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru Rv 3 Nåverdal bru Side i Reguleringsplan: Rv 3 Nåverdal bru FORORD Statens vegvesen Region midt har utarbeidet reguleringsplan for ny bru på rv 3 i Nåverdalen. Rennebu kommune er ansvarlig planmyndighet

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Fv.46 Miljøgate i Vikedal Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen

Fv.46 Miljøgate i Vikedal Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen Fv.46 Miljøgate i Vikedal Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen Åpent møte 14. november 2011 Franka Häussler, prosjektleder Statens vegvesen Region Vest Hensikt med møtet Informere om planprosessen

Detaljer

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6

E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 PLANPROGRAM Prosjekt: Parsell: E6 Sparbu - Vist reguleringsplan midtdeler og g/s-veg Hp 15km 8,0-12,6 TEKNISKE DATA Fra- til profil: Dimensjoneringsklasse: Steinkjer kommune S5 Fartgrense: 80 Trafikkgrunnlag

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

E6 ÅSEN nord - MÆRE. Folkemøte Verdal. Verdal videregående skole 6. juni

E6 ÅSEN nord - MÆRE. Folkemøte Verdal. Verdal videregående skole 6. juni E6 ÅSEN nord - MÆRE Folkemøte Verdal Verdal videregående skole 6. juni 2017 Ny E6 Åsen nord - Mære PROGRAM Bakgrunn Det vi har gjort siden sist Hele strekningen- anbefalt forslag Spørsmålsrunde Pause VERDAL

Detaljer

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole Kommunedelplan med Konsekvensutredning Fv. 319 Svelvikveien Åpent møte Åskollen skole Åpent møte: Åskollen skole Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Gjennomgang av planprogrammet Hva er et planprogram

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte 3. okt 2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Informasjonsmøte 3. oktober 2016 Oppstart av planarbeid og høring

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for del av Sjøbergs gate. Nasjonal planid: Arkivsak: 17/844. Vedtak om igangsetting:

Planbeskrivelse. Detaljregulering for del av Sjøbergs gate. Nasjonal planid: Arkivsak: 17/844. Vedtak om igangsetting: Planbeskrivelse Detaljregulering for del av Sjøbergs gate Nasjonal planid: 20140052 Arkivsak: 17/844 Vedtak om igangsetting: 28.08.14, sak 35/14 Høringsperiode: Kommunestyrets vedtak: Innhold 1. Bakgrunn...

Detaljer

E6 ÅSEN nord - MÆRE. Folkemøte Levanger. NORD universitetet Røstad 7. juni Nytt bilde

E6 ÅSEN nord - MÆRE. Folkemøte Levanger. NORD universitetet Røstad 7. juni Nytt bilde E6 ÅSEN nord - MÆRE Folkemøte Levanger Nytt bilde NORD universitetet Røstad 7. juni 2017 Ny E6 Åsen nord - Mære PROGRAM Bakgrunn Det vi har gjort siden sist Hele strekningen - presentasjon av anbefalt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet DETALJREGULERING FOR RV 70 SAGHØGDA MEISINGSET Tingvoll kommune Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Arkiv: 20120005 Arkivsaksnr: 2012/1247-33 Saksbehandler: Roar Moen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12.05.2014 DETALJREGULERING

Detaljer

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn

Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 12/00529-18 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Gang- og sykkelveg Storlinna, Andfossen - Dales veg - utleggelse til offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Ark.: L12 61 Lnr.: 7052/11 Arkivsaksnr.: 10/790-16 Saksbehandler: Gudmund Forseth REGULERINGSPLAN FOR LINFLÅKRYSSET 2. GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert 21.06.2011. 2. Plankart M 1:1000

Detaljer

Plassen industriområde

Plassen industriområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Plassen industriområde i Alvdal kommune November 2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 24.02.2015 FA - L12, PLANID - 201404 14/1597 Saksnr Utvalg Type Dato 015/15 Plan- og miljøstyret PS 09.03.2015 Detaljplan Vik sør 193/43

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 13/2316-34+33+32+31+29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEI ENGA - HEM, GBNR 132/6,7, 12 M.FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn.

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn. Statens vegvesen Adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Wibeke Knudsen / 48224371 15/200273-13 18.12.2015 Reguleringsplanforslag Rema

Detaljer

1 Formål med planarbeidet

1 Formål med planarbeidet Innhold 1 Formål med planarbeidet...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Krav om konsekvensutredning og planprogram...1 2 Generelt om arbeidet med reguleringsplanen...2 2.1 Formålet med reguleringsplanen...2 2.2 Avgrensning

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering Mars 2017 Bypakke Bodø Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Informasjon om planoppstart Elisabet Kongsbakk Innhold Innhold... 1 1 Innledning... 2

Detaljer

Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune

Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune Forslag til detaljregulering Forslag til planbestemmelser Rv. 4 Hadeland Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune Region øst Prosjekt Vestoppland 6.6.217 OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL DETALJREGULERING

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 23. mars 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2014/668-16 Arkiv: 023724900 Saksbehandler: Odd J. Sandholt Dato: 10.08.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 25.08.2015

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen NOTAT Oppdrag Gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll Oppdragsnummer 24354001 Oppdragsleder Anita Myrmæl Opprettet av Ketil Flagstad Dato 14.2.2017 Kontrollert av Isabela Queiroz TRAFIKK 1 Sammendrag

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune

Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna. Fall Søndre Land kommune Forslag til reguleringsplan for fortau fv. 114, Holmevegen - Sliperilinna Fall Søndre Land kommune Statens vegvesen Region øst Vestoppland distrikt - februar 2008 Forslag til reguleringsplan fortau fv.

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

Elektrifisering av Trønderog Meråkerbanen

Elektrifisering av Trønderog Meråkerbanen Agenda Velkommen Bane NOR orienterer om status på elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen SWECO presenterer film/visualisering av ferdig bygd vegløsning SWECO presenterer planforslaget og løsninger

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes

Rapport fra TS-revisjon. Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Rapport fra TS-revisjon Reguleringsplan E105 Bjørkheim - Storskog Parsell 1B: Ternevann - Elvenes Region nord Bodø, R.vegktr Miljø og trafikksikkerhet 25.10.2012 1. Innledning Etter henvendelse fra Vegavdeling

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 208 FRÅ FV 44 TIL KRYSSET FV 208/FV 211

PLAN : DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 208 FRÅ FV 44 TIL KRYSSET FV 208/FV 211 Akiv: PLNR-1121.0425.00, K2-L12 Vår ref.: 10/2226-9 Journalpostid: 11/24008 Saksbeh.: Ingvild Kristine Wathne Røst PLAN 1121.0425.00: DETALJREGULERING AV GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 208 FRÅ FV 44 TIL KRYSSET

Detaljer

E6 Åsen - Kleiva

E6 Åsen - Kleiva E6 Åsen - Kleiva 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru ved Grennebakken og Følkesgrenda er ikke høye nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2015p081e08 17/2121-12 Dato: 21.09.2017 DETALJREGULERING - LANGBAKKEN 54-60 MED ADKOMST NY HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: 1. Plankart

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 44/17 Plan og miljøutvalget Arkivsaksnr.:16/124

Saksnummer Utvalg Møtedato 44/17 Plan og miljøutvalget Arkivsaksnr.:16/124 Skaun kommune Arkivkode: EA 8/9 Arkivsaksnr.: 16/124 Saksbehandler: Jørgen Sætre Saksnummer Utvalg Møtedato 44/17 Plan og miljøutvalget 03.10.2017 Arkivsaksnr.:16/124 SAKEN GJELDER: 1. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING

1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING Dato: 30/12/2013 Revidert: 12/03/2014 Vedtatt: 1.1 Plantype Planen er en detaljregulering etter Plan og bygningslovens 12 3 1.2 Formål Reguleringsplanen skal legge

Detaljer

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg

E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg E6 Kvithammer - Skatval, gang- og sykkelveg Reguleringsplan - Forslag til planprogran R A P P O R T Ressursavdelinga Region midt 9. juni - 22. juli 2011 Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 6. juni 2011

Detaljer

Kommunedelplan med KU Fv. 319 Svelvikveien

Kommunedelplan med KU Fv. 319 Svelvikveien Kommunedelplan med KU Fv. 319 Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Planprosess - planprogram Planprogrammet har vært styrende for den kommunedelplanen med KU som vi har lagd. Det har Fastsatt formålet med

Detaljer

Detaljregulering for Vegkryss Fv064/Frænavegen i Årødalen, plannr

Detaljregulering for Vegkryss Fv064/Frænavegen i Årødalen, plannr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201413 Saksmappe: 2014/2821-14 Saksbehandler: Øystein Klempe Dato: 02.03.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Vegkryss Fv064/Frænavegen i Årødalen, plannr 201413 Utvalgssaksnr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

Kommunedelplan - Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 2012-2022. Planbestemmelser

Kommunedelplan - Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 2012-2022. Planbestemmelser Kommunedelplan - Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 2012-2022 Planbestemmelser Vedtatt i Molde kommunestyre, sak KST 72/13, 1 Generelt 1.1 Planområde Planen gjelder for hele Molde kommune.

Detaljer

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret:

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Planidentifikasjon: 1571 20120001 Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: 21.06.2012 Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Reguleringsplan E 39 Halsa fergekai. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Detaljreguleringsplan for del av Grimsrudveien

ÅS KOMMUNE. Detaljreguleringsplan for del av Grimsrudveien ÅS KOMMUNE Plan ID R-290 Detaljreguleringsplan for del av Grimsrudveien PLANBESKRIVELSE FORORD Ås kommune detaljregulerer del av Grimsrudveien på Vinterbro med nytt fortau. Reguleringsforslaget er vurdert

Detaljer

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE

PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Akiv: PLNR-1121.0423.00, K2-L12 Vår ref.: 10/907-17 Journalpostid: 12/469 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 1121.0423.00: DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG PÅ TANGEN, BRYNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Bakgrunn. Hensikten med planen.

Bakgrunn. Hensikten med planen. Planbeskrivelse Vår ref. Saksnr.-løpenr. 12/519-12/1883-3 Oppgis ved alle henv. Vår dato Arkivkode L12 Avd/Saksb /KAH Deres ref. 28.02.2012 Planbeskrivelse reguleringsplan gang- sykkelvei langs E6 fra

Detaljer

Hovedplan for sykkeltrafikk i Arendal

Hovedplan for sykkeltrafikk i Arendal Statens vegvesen Hovedplan for sykkeltrafikk i Arendal Kommunedelplan med konsekvensutredning Oppsummering av høringsuttalelser Forslag til planprogram P:\Diverse prosjekter\09_sykkeltrafikkplaner\sykkeltrafikkplan

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer