Hole gjennom tusen år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hole gjennom tusen år"

Transkript

1 Kopiert fra gammel hjemmeside: Hole gjennom tusen år Hole historielags kalender for år 2000 ønsker å gi små glimt av Holes historie gjennom det tusenåret som nå er gått. For 1000 år siden ble kristendommen innført i Norge. I ngen annen begivenhet har dette tusenåret satt så dype kulturelle spor. Kristendommen, som de første 500 år var katolsk og deretter protestantisk, har i stor grad regulert menneskenes liv og påvirket deres tanker og gjerninger. Kalenderen er utarbeidd og skrevet av Margit Harsson. Noen av tekstene er skrevet av Gudmund Bakke. Kilder for bildene er oppgitt på hver side M. Harsson / H. Viktil

2 Utsikt fra Norderhov mot Røyse Vi ser Frøshaugåsen med sine fine linjer heve seg i landskapet med Finnemarka og Tyrifjorden i bakgrunnen. Frøshaugåsen ble i gammel tid kalt en hol, et ord brukt om rundaktige og isolerte høyder. For kanskje 2000 år siden ble en gård ryddet ved åsen, og gården fikk etter hvert navnet Hole. På 1300-tallet skrives gårdsnavnet i dativ flertall "i Holom". Foto: Bjørn Geir Harsson Etter at kristendommen var innført fikk gården Hole funksjon som prestegård, og en liten steinkirke ble bygget på gården mot slutten av 1100-tallet. Fra 1200-tallet var gården med kirke sentrum i Hole sokn som også inkluderte Tyristrand. Gården Stein ble sentrum i Steins sokn. Etter reformasjonen på 1500-tallet ble Hole og Steins sokn slått sammen, og i 1647 er navnet Hole prestegjeld brukt om hele Hole og Tyristrand, i 1680 skrevet "Hoellem prestegield". I 1837 ble lokalt selvstyre innført, og vi fikk navnet Hole formannskapsdistrikt som fra 1863 ble erstattet med navnet Hole herred, et navn som var i bruk fram til ca Tyristrand ble utskilt som egen kommune fra Fra rundt 1957 fikk bygda vår dagens navn Hole kommune, et navn som formelt ikke eksisterte årene , da Hole var del av Ringerike kommune. I dag brukes det gamle ordet på Frøshaugåsen i stadig nye sammenhenger, som for eksempel i navnet på Hole historielag Harsson / Viktil

3 1000-tallet Olavsskulptur i tre Det er kjent i alt 340 kirker og kapeller som er vigslet til St. Olav, noe som viser helgenkongens popularitet gjennom årtusenet. I mange kirker har det vært bilder og figurer av helgenkongen. Denne Olavsfiguren i furu fra rundt 1250 har stått i Røldal kirke, Hordaland. Skulpturen er 147 cm høy. Olav sitter på en tronstol som har ryggstykke med tre spir. Det runde ansiktet er omgitt av hår og skjegg med gullfarge og krone med liljemotiv. Venstre arm er løftet mot brystet, høyre arm er borte. Kongen er kledd i fotsid kjortel og kappe som faller i tette folder. Kappens innside er malt i pels-imitasjon. Klærne er nå bronsefarget, men har trolig vært rød eller forgylt. Halslinning og belte er malt i gull og svart. Foto: Universitetet i Bergen. Bergen Museum (MA 0294) Olav den hellige vokste opp hos stefaren Sigurd Syr, og ifølge Snorre lå Sigurds gård på Ringerike. Det er en lokal tradisjon om at Olav ble født på Bønsnes etter at faren Harald Grenske var drept i Sverige. Moren Åsta giftet seg om igjen med Sigurd Syr som ifølge sagaen var Halvdan Svartes tippoldebarn. På 1100-tallet var Stein kjent som gammel kongsgård, så trolig var det på denne gården Olav vokste opp sammen med blant annet halvbroren Harald Hardråde. Olav den hellige ble drept i slaget på Stiklestad 29. juli Da var han 35 år gammel og hadde vært konge i Norge i 13 år ( ). Olav den hellige hadde kjempet med til dels brutale midler for å få kristendommen innført. Året etter kong Olavs død, den 3. august 1031, ble Olavs lik overført til Kristkirken i Nidaros. Kong Olav ble erklært hellig av kirken, og dermed kunne helgendyrkingen begynne.

4 1100-tallet Steinkirke på Stein Den vakre steinkirken fra 1100-tallet lå i ruiner da P.A. Brandt malte den på 1820-tallet. Kirken hadde både skip, kor og apsis, et halvrundt utbygg bak alteret. På tegningen ser vi rester etter apsisens runding til høyre, og et rundbuet romansk vindu høyt oppe på veggen i koret. Foto: Håndskriftsamlingen ved Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo (Ms. fol. 1056:1). To kirkesogn i Hole Kirkens makt og selvstendighet vokste sterkt på 1100-tallet. Norge hadde fått sine første klostre, og bispedømmer var opprettet i Oslo, Bjørgvin, Nidaros og Stavanger. I fikk Norge egen erkebiskop med sete i Nidaros, og byggingen av Nidarosdomen tok til. Ringerike tilhørte Hamar bispedømme opprettet fra 1153, samme år som Hamar domkirke ble påbegynt i nærheten av Harald Hardrådes gamle kongsgård. Tienden ble innført, hver mann skulle betale 1/10 av all innkomst av åker, fe og fisk. En fjerdedel av tienden skulle soknekirkene ha. Mange eldre trekirker ble erstattet med steinkirker. I Hole ble det mot slutten av 1100-tallet bygget to steinkirker, på gårdene Hole og Stein. Disse to steinkirkene ble soknekirker i henholdsvis Hole og Steins sokn, på 1400-tallet f.eks. skrevet "Holæ sokn" og "Steins kirkiu sokn". Hole og Steins sokn eksisterte fram til reformasjonen på 1500-tallet. Hundreåret var ellers preget av borgerkrigstid, om kamp mellom kongssønner som mente de hadde rett til å herske over hele eller deler av Norge. Samfunnet var preget av den sterkestes rett, ikke av lover og regler. Fra slutten av hundreåret var landet delt mellom birkebeinere og baglere. Benedikt av Gomnes var en av lederne for baglerpartiet, og han var kongens syslemann (tjenestemann) på Ringerike. Benedikt dro på hærferd og falt i Bergen 1206.

5 1200-tallet Ribbungene på Frognøya Ribbungene var en opprørsflokk som i 1220-åra forsøkte å legge under seg store deler av Østlandet. Ordet ribbung betyr 'røver, villstyring', og navnet passet godt på den flokken som rundt 1220 fikk den 17-årig Sigurd Ribbung som leder. I 1221 dro ribbungene med skip opp Drammensfjorden, Tyrifjorden og Randsfjorden. De dro båtene over land mellom fjordene. Birkebeinere og bønder dro mot ribbungene, og det ble et kraftig slag ved Leinestrand i Hole. Der skal 240 ribbunger ha falt. Men lederen Sigurd kom seg unna, og han fortsatte med herjing og drap. Vinteren tok han gisler blant bøndene og slo seg ned på Frognøya i Tyrifjorden. Derfra fortsatte ribbungene sine røvertokter. Stadig kom det klager til kong Håkon Håkonsson om ribbungenes ran og herjinger. Flere ganger prøvde Sigurd Ribbung å få til fred med kong Håkon mot at Sigurd skulle få halve Norge. Men kongen ville ikke gå med på å dele landet. Våren 1226 døde Sigurd plutselig i Oslo. I 1276 møter vi navnet Krokskogen første gang i skriftlige kilder. Kong Magnus Lagabøte reiste i august det året fra Oslo, om "Kroka skog" og videre til Hadeland. Magnus Lagabøte var konge , og i hans tid ble den første norske landslova laget. Frognøya i Tyrifjorden (bildet) der Ribbungene holdt til vinteren Til venstre ser vi Røyse-halvøya med Leinestrand rett nord for nordspissen av Frognøya, der det store slaget mellom birkebeinere og ribbunger skal ha stått. Foto: Widerøe 1947.

6 1300-tallet Mannedaude og ødetid I 1349 kom det et handelsskip til Bergen som skulle få skjebnesvangre følger for landet vårt. Skipet brakte med seg en sykdom som på folkemunne fikk navnet mannedauden, senere kalt svartedauden. Pesten tok kanskje livet av mer enn halvparten av folket. Resultatet ble sterk avfolking og mange øde gårder etter Det ble rikelig med jord til de som overlevde pesten, og folk flyttet fra utkantgårder til større og mer sentrale og lettdrevne gårder. I Hole er det flere navn som vitner om slike ødegårder: Ødegarden under Rud på Røyse, Øderå under Mo i Steinsfjerdingen og Ødelien under Utvika i Utstranda. Men det var flere gårder enn disse som ble uten fastboende folk. Alle gårdene på østsida av Steins- og Holsfjorden lå øde, og både Rytteraker og Fekjær ble underbruk under andre gårder. På Steinssletta var det bare Sonerud som var ødegård, mens i kirkebygda Hole vet vi at Berg, Frognøya og Domholt var ødegårder i seinmiddelalderen. Den største gjenryddinga av ødegårder skjedde først på 1600-tallet. Rudsødegarden i Kroksund (bildet) har et navn som forteller at gården var ødegård under (Østre) Rud. Gården ligger noe avsides som mange av ødegårdene gjorde. Men hva het gården før mannedauden? I ei jordebok 1624 er "Gletting" nevnt som ødegård under Østre Rud. Kanskje dette er eldste navnet på gården? Foto: Bjørn Geirr Harsson 1999.

7 1400-tallet Loftet brant ned på Frøyhov Det er få kilder som forteller om Hole på 1400-tallet. Folketallet var sterkt redusert på grunn av mannedauden, og det var stor mangel på arbeidskraft til å opprettholde gårdene. Men det fins noen brev, såkalte diplomer, som er skrevet i Hole og som forteller om salg av gårder og om mølle- og kvernfosser i Åsa og Tyristrand. Ett diplom er referat fra en rettssak på Frøyshov: En vinterdag i 1454 begynte det å brenne i loftet på Frøyhov på Røyse. Flere menn kom til for å hjelpe, men loftet var det ikke mulig å redde. Den 1. april 1454 er retten satt på grannegården Frøyshov for å avgjøre om noen kan lastes for brannen. Dyre Gjestsson og Pål Alvsson er stevnet, og de fører fram flere vitner, blant dem Per Jønsson og Elling Omundsson. Etter å ha sverget på bok fortalte Per og Elling at de var av de første menn som kom til for å slokke brannen. De hadde undersøkt og funnet ut at ilden begynte under svalgangen som sammenbandt loftet med buene. Det var da høy i loftet, men der brant det ikke før hele loftet stod i lys lue. Etterpå gikk de og så nøye etter om noen hadde gått vestfra mot loftet i snøen, men de så ikke spor verken til eller fra. Det var bare spor i snøen etter ei ku som hadde gått både til og fra der ilden først hadde begynt. Til vitne om det som var fortalt satte lagrettemennene Esten, Harald og Dyre sine segl på dette brevet som ble skrevet på sted, dag og tid som før er sagt i det Herrens år Frøyhov, søndre (bildet) ca Bildet er usignert, men er trolig malt av Sara Moe. Vi ser hovedbygningen med stabbur til venstre. Ved gjerdet står ei mjelkekjerre og ved stabburet ei møkkakjerre. Sara Moe var født på gården Mo i Steinsfjerdingen Jørgen Moe var hennes onkel. Hun var gift med agronom Knut Mo på Berger i Norderhov. Sara Moe var en habil kunstner, og har etterlatt seg mange vakre malerier med motiv fra Ringerike.

8 1500-tallet Søhol og sjuårskrigen Under den nordiske sjuårskrigen forsøkte svenskekongen Erik 14, Gustav Vasas sønn, å erobre Norge for å få adgang til havet i vest. Et av hans hærtog startet i februar 1567 fra Dalarna inn i Østerdalen til Hamar. Svenskene for hardt fram. En samtidig kilde beretter at de "brente så alt for fot, hva i veien var og slo i hjel både mann og kvinne og sparte ingen." Svenskene forsøkte forgjeves å ta Akershus festning, og de herjet over store deler av Østlandet. De plyndret og brant byene Sarpsborg, Skien, Konghelle og Hamar. En flåte fra Bergen under ledelse av Erik Munk seilte østover for å stoppe svenskene, og norske soldater under ledelse av Mogens Svale, eier av herregården Rosendal i Hardanger, kom til Ringerike for å ta opp kampen med en svensk tropp som herjet her. Det kom til et slag ved Søhol på Røyse. Mogens og hans soldater skal ha vunnet en lett seier, og svenskene trakk seg snart ut av Østlandet. Mer viten om slaget på Søhol sommeren 1567 har vi ikke, men nord for Søhol skal en liten dal ha blitt kalt Svenskedalen i gammel tid. Kanskje noen av de svenske soldatene som falt i slaget, ble gravlagt her? Tekst: Gudmund Bakke. Søhol (bildet) er en gammel gård som ligger på en høyde, en hol, omtrent midt på Røyse. Søhol har vært oppdelt i flere gårdsbruk med navn som Daniels, Embrets, Gudbrands, I Lars, Neristua, Nordistua, Nystua og Oppistua. I bakgrunnen noe til venstre ser vi gården Hundstad med Hundstad skole foran. Foto: Widerøe Harsson / Bakke / Viktil

9 1600-tallet Finner og plasser på Krokskogen På grunn av kriger og uår vandret store folkegrupper fra de store skogene i Midt-Finland vestover og slo seg ned i Värmland rundt år Etter 1620 flyttet mange videre mot vest, og i 1640-åre kom de første skogfinner med sine neversko og rugposer til Krokskogen. Fordi finnene drev svedjebruk, de brant skog og sådde rug i asken, hadde de behov for store og urørte skogområder. I tillegg livnærte de seg av snarefangst, fiske, skogsarbeid og kølbrenning. Styresmaktene så delvis med velvilje på de arbeidssomme finnene, og futene gav dem bygselbrev på plasser i Kongens Allmenning. I 1686 er det nevnt 6 finneplasser i Hole prestegjeld, og i alt har det vært et tyvetalls finneplasser på Krokskogen i Hole og Norderhov. Da behovet for trekøl ble borte etter at Bærums Værk ble nedlagt i 1872, flyttet mange finner tilbake til grensestrøkene mot Sverige. De som ble igjen gikk etter hvert opp i lokalbefolkningen. Det renner nok finneblod i mange holeværinger i dag, og noen finske ord lever videre i en rekke stedsnavn på Krokskogen. Tekst: Gudmund Bakke. Monsebråtan (bildet) ligger lengst øst på Krokskogen nær grensa til Norderhov. Plassen har navn etter Mons Anderssen som fikk bygselseddel i 1660 og som fremdeles bodde her i Andre kjente finneplasser i Hole er Benteplassen, Dammersplassen (Langen), Finneflagsetra, Høymyr, Kneika, Mattisplassen, Niskinn, Soterud og Toresplassen. Foto: Wilse, Norsk Folkemuseum Harsson / Bakke / Viktil

10 1700-tallet Mange husmannsplasser i Hole Fra slutten av 1600-tallet begynte en utvikling som skulle føre til store sosiale og økonomiske forskjeller. I løpet av 1700-tallet vokste det fram en samfunnsklasse av husmannsfamilier som livberget seg ved å leie hus og jord mot å betale med egen arbeidskraft. Mot slutten av tallet var omtrent halvparten av husstandene i Hole husmannsfamilier. Rundt 1740 var det uår med sult og stor barnedødelighet. Folk på Ringerike måtte bake brød av mask, rughalm og bark, forteller futen Wiel i Året 1773 er kalt det store dødsåret. I Hole kjenner vi rundt 230 navn på husmannsplasser, navn som er lett kjennelige fordi de ofte ender på ord som rud, bråtan, plassen, haugen, stua og enga. En del nedsettende navn var det også, navn som viser at dette var småkårsfolk. Ingen ville vel i dag like å bo i Griserud eller Muggerud, men det har husmannsfamilier i Hole gjort. Husmannsplassene lå ofte litt avsides, i utkanten av storgårdene. Det fortelles at på alle husmannsplasser var det katt, sikkert for å holde mus borte. Viksenga (bildet) var husmannsplass under gården Vik som i dag er blitt kommunesenter. Plassen ligger på Blomshøgda mellom Viksåsen og Steinsåsen. I husmannsstua er det en liten gang, kjøkken, stue og et lite kammers med ei lang seng som går fra vegg til vegg. Bak ovnen på kjøkkenet, i veggen inn til kammerset, er det to små hull med lemmer som kan skyves til side. Lemmene er et minne om den gang kammerset huset personer som var syke på sinnet. Gjennom hullet i veggen fikk de mat, og i det vesle kammerset kunne de være innestengt i lang tid. Foto: Bjørn Geirr Harsson 1999

11 1800-tallet Bønder i opprør 1818 Da Karl Johan, fransk fyrste og én av Napoleons hærførere, ble kronet til norsk konge i Nidarosdomen den 7. september 1818, var det sterk uro i landet. Etter 1814 var den økonomiske situasjonen blitt stadig verre, og særlig var misnøyen sterk blant bøndene. Det var pengemangel og kornmangel. I april 1818 fortelles det om "allmuesamlinger" i Buskerud, og i juli 1818 reiste en samling av bønder fra Buskerud og Hedmark med følgende budskap til Stortinget: "Sørg for at ikke Mangel driver oss til Raseri, thi hva vil Følgene da blive?" Men Stortinget, som var dominert av embetsmenn, tok ikke mye notis av bøndene, og bøndenes "Raseri" vokste. I september ble det sendt ut løpesedler som oppfordret bønder fra hele Østlandet til å møte i Sundvollen på Ringerike september. Oppslutningen var stor. Flere hundre bønder samlet seg i Sundvollen før de marsjerte over Krokskogen mot Kristiania. Fra Kristiania ble borgerkorps og militære sendt mot bøndene. De møttes i Lommedalen der bøndene ble omringet og 300 av dem arrestert. Etter forhør og noen dagers fengsling på Akershus festning ble alle unntatt fem bønder sendt hjem igjen. Sundvollen (bilde tatt rundt 1880) har fra gammelt vært et viktig knutepunkt for reisende. Før det ble bru over Kroksund tidlig på 1800-tallet, var det fast ferjekone eller mann her. I 1647 het ferjekona Marte som blant annet blir husket fordi hun krevde dobbelt betaling av de reisende. Bildet er tatt fra Sundøybrua mot Sundvollen og Krokskogen. Vi ser ei lita stue på Sundøya der to beitende hester er fraspent to karjoler. Her er nok reisende med fotografiapparat på besøk. Fotograf: P.A. Thorén, Kristiania. Etter kopi i Hole bygdearkiv.

12 1800-tallet Sundvollen Misjonsforening 1898 Noen av kvinnene i Sundvollen Misjonsforening 1898 er sikkert etterkommere av bønder som gjorde opprør i Vi kjenner navnet på noen av kvinnene: 1. rekke fra venstre (alle sittende): Berthe Bentsen, Kari Tjernsli?, Lina Sundøen, Louise Hansen Mølleberget, ukjent, ukjent. 2. rekke fra venstre (alle stående): Sigrid Berg (gift med lærer Johannes Berg ved Sundvollen skole), Karen Larsen, ukjent, Louise Nilsen Øverjordet?, Gonor Kristoffersen?, ukjent, ukjent, ukjent. De to mennene bak er Anders Nilsen Øverjordet og pastor Møller. I 1840 stiftet misjonskvinnen Gustava Kjelland og noen bondekvinner i Lyngdal den første kvinneforening for hedningemisjonen. Dette var første foreningsaktivitet for kvinner, og slike såkalte "damemisjonsforeninger" ble etter hvert stiftet over hele landet. For første gang fikk kvinnene ta del i et organisert fellesskap der omsorg og interesse for fremmede land og mennesker sto i sentrum. Det er hevdet at kvinneforeningene var med og la grunnlaget for kvinnenes stemmerett som ble innført i Norge fra På bildet har flere av kvinnene strikketøy mellom hendene. Kanskje strikker de gevinster til basar og utlodninger, noe som var viktig i kvinnenes pengeinnsamlinger til misjonsarbeidet. Det er betydelige pengesummer som kvinner på denne måten har gitt til ulike misjonsselskaper gjennom årene. Foto: Hole bygdearkiv.

13 1900-tallet Første bilulykke i Hole Fra århundreskiftet begynte bilene å komme, og i august 1901 kjørte den første bilen gjennom Ringerike med P.S. Beduin fra Holland ved rattet. I 1902 var det registrert 9 biler i Norge. Det var en sensasjon med vogn som gikk uten hest, men mange hester ble vettskremte. Den 8. juni 1905 var Petter Øverbye fra Hole og sønnen ute og kjørte med to hester. Ved Sollihøgda møtte de en automobil, og bilen skremte hestene slik at de løp løpsk. Både Øverbye og sønnen ble "skamfert", og den ene hesten måtte bøte med livet. Ikke bare bileieren, men også passasjeren ble holdt ansvarlig for ulykken. Begge ble dømt til å betale kr 25 til Øverbye og i tillegg erstatte hesten. Som en følge av denne og andre ulykker ble det i Hole og Norderhov innført bilfrie dager: bilene fikk kun kjøre på veiene lørdag, søndag og mandag. I 1910 satte Bennett reisebyrå i gang ei fast bilrute mellom Kristiania og Sundvollen. Bilen hadde plass til 11 passasjerer og gikk hver søndag i sommerhalvåret. På vei fra Hønefoss til RøyseFørst kommer lastebilen, deretter en traktor tauet av lastebilen og til slutt ei kjerre forspent to hester (bildet er tatt ca 1920). Høyt på kjerra sitter Hans Leine som eier alle 3 kjøredoningene. På traktoren sitter sønnen Engebret, på lasteplanet står fra venstre (med ryggen til) politimann Store-Knut (Knut Bråten) fra Hønefoss, lensmann Arnt Kristoffer Engen fra Hole, Lauritz Thingelstad fra Nedre Leine, og foran sitter Andreas fra Hukebakk, en plass under Leine. Lastebilsjåfør er Jakob Leine, Hans Leines yngste sønn. Her må noe ulovlig ha foregått med både lensmann og politi på lasteplanet. Foto: Hole bygdearkiv.

14 1900-tallet Taubanen i Krokkleiva - en turistattraksjon 1900-tallet er ofte kalt teknikkens århundre. Landbruks- og husholdningsmaskiner har totalt forandret holeværingenes arbeidsdag. Også turistnæringen tok teknikken i bruk. Den 17. mars 1948 ble taubanen Sundvollen - Kleivstua offisielt åpnet. Det var vertskapet på Kleivstua, Leif og Inga Falck, som hadde fått bygget banen til en pris av kroner. Turen én vei tok 14 minutter, var 1250 meter lang og kostet to kroner, og på 1 time kunne banen frakte 150 personer opp Krokkleiva. Taubanen ble en stor suksess. I løpet av fem påskedager i 1948 ble 5000 personer fraktet opp og ned Kleiva, og tidlig i juni kunne taubanen frakte passasjer nr Første sommeren hadde taubanen så mange som passasjerer! Fra tidlig i september ble driften redusert til lørdager og søndager, og i skisesongen var taubanen åpen for skiløpere på søndager. Taubanen ble omgjort fra stolheis til tønneheis i 1958, og etter nesten 30 års drift ble banen nedlagt i Bildet er et prospektkort fra 1950-åra. Vi ser taubanehuset nederst i Krokkleiva og den lange køen med turister som venter på en tur med "Svevebanen til Kleivstua".

Gamle setre på Krokskogen

Gamle setre på Krokskogen Kopiert fra gammel hjemmeside: Gamle setre på Krokskogen Holekalenderen for 1997 har som tema: Gamle setre på Krokskogen. Kalenderen inneholder fotografier av 12 gamle Hole-setre på Krokskogen. Til hvert

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Stein - en storgård på Ringerike

Stein - en storgård på Ringerike Kopiert fra gammel hjemmeside: Stein - en storgård på Ringerike en bok på 269 sider, illustrert med bilder, kart og tegninger, skrevet av Margit Harsson. Gården Steins historie er som et tverrsnitt av

Detaljer

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN

Rubinen. Rubinen ARNE BERGGREN ARNE BERGGREN er en prisbelønt forfatter og dramatiker. Rubinen er andre bok i serien Dauinger. facebook.com/dauingerberggren ISBN 978-82-489-1173-9 9 788248 911739 Rubinen Steffen er halvt død, halvt

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES EN BANK PÅ HELLIG GRUNN Olav den hellige var Norges viktigste helgen. Etter hans død på Stiklestad 29. juli 1030 ble liket smuglet til Nidaros. Sagaen forteller

Detaljer

Bygningene. Innholdsfortegnelse

Bygningene. Innholdsfortegnelse Bygningene Innholdsfortegnelse 1) Utstein kloster http://www.miljostatus.no/tema/kulturminner/kulturmiljoer/fredete-kulturmiljoer/utstein-kulturmiljo/bygningene/ Side 1 / 5 Bygningene Publisert 09.12.2014

Detaljer

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER LES Diamant INNHOLD DIALOG/SAMTALE.. 7 BOK... 29 FAKTA... 47 RELIGION/LIVSSYN.. 65 HISTORIE.. 95 SANG/DIKT 109 AVIS... 117 BREV... 129 RAPPORT.. 135 REFERAT.. 139 REKLAME.. 141 JOBB/CV. 143 KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

Detaljer

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere!

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Program : Kort familiepresentasjon. Litt slektshistorie. Bevertning med koldtbord og tid for samtale rundt

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

SKIEN PÅ TUR ÅfoSSTIEN RUNdT

SKIEN PÅ TUR ÅfoSSTIEN RUNdT SKIEN PÅ TUR åfosstien rundt ÅFOSSTIENE er et nettverk av stier som går gjennom variert tur terreng i skog og utmark i bydelen Åfoss. Gården Åfoss har gitt navn til bydelen. Navnet betyr trolig stor og

Detaljer

Ringerikes Blad. Gamlekara på Fegri. den 7. april 2006

Ringerikes Blad. Gamlekara på Fegri. den 7. april 2006 den 7. april 2006 Gamlekara på Fegri. Dette bildet er ikke så gammelt, men viser gamlekara på Fegri på Tyristrand. Disse møttes kl 10 om formiddagen og gikk samlet tur opp i Klavåsen. De som ikke var raske

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Litt historien om MARKAHAUGPLASSEN. En husmannsplass til Marken gård i skogene mellom Byåsen og Byneset

Litt historien om MARKAHAUGPLASSEN. En husmannsplass til Marken gård i skogene mellom Byåsen og Byneset Litt historien om MARKAHAUGPLASSEN En husmannsplass til Marken gård i skogene mellom Byåsen og Byneset Ved Kjell Ivar Aune 10. oktober 2016 GÅRDEN MARKEN I boka Nes eller Bynes fra 1894 har O.J. Høyem

Detaljer

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN:

2013 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1471-6 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det var lenge siden ulykken. Lenge

Detaljer

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Arnt Kristensen (15.03.1875 27.07.1961) kom fra Stavnes. Hans foreldre var Kristian Hansen (30.07.1844 05.08.1915) som kom fra Sagfjorden

Detaljer

SKIEN PÅ TUR langs ÅfoSSTIENE

SKIEN PÅ TUR langs ÅfoSSTIENE SKIEN PÅ TUR langs Åfosstiene Skotfoss bruk Einaren ÅFOSSTIENE er et nettverk av stier som går gjennom variert tur terreng i skog og utmark i bydelen Åfoss. Gården Åfoss har gitt navn til bydelen. Navnet

Detaljer

Fakta om Island. OFFISIELT NAVN: Lýðveldið Ísland (Republikken Island). INNBYGGERTALL: 329.100 (182. i verden).

Fakta om Island. OFFISIELT NAVN: Lýðveldið Ísland (Republikken Island). INNBYGGERTALL: 329.100 (182. i verden). Fakta om Island OFFISIELT NAVN: Lýðveldið Ísland (Republikken Island). INNBYGGERTALL: 329.100 (182. i verden). AREAL: 103.000 kvadratkilometer (107. i verden). OPPDAGET: År 874. SELVSTENDIG: 17. juni 1944

Detaljer

Bringsen. Klaver. Note Fra koral til barcarole, s.82. CD Tonar frå Trøndelag, spor 19 Eg veit ei lita gjente, spor 15

Bringsen. Klaver. Note Fra koral til barcarole, s.82. CD Tonar frå Trøndelag, spor 19 Eg veit ei lita gjente, spor 15 Bringsen 1930 Klaver Note Fra koral til barcarole, s.82 CD Tonar frå Trøndelag, spor 19 Eg veit ei lita gjente, spor 15 Manuskripter i Nasjonalbiblioteket Mus.ms. 9670 "Bringsen". [4] s. Springar nedtegnet

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

KOS 5. - 13. JUNI 2014

KOS 5. - 13. JUNI 2014 KOS 5. - 13. JUNI 2014 Tirsdag den 10. juni kjørte vi vestover på øya igjen. Her står jeg utenfor leiebilen i en liten by som heter Mastihari. Enda en link. Restauranter og butikker nede ved havnen. Fra

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

VIL DU VÆRE MED SÅ HENG PÅ!

VIL DU VÆRE MED SÅ HENG PÅ! VIL DU VÆRE MED SÅ HENG PÅ! Turer rundt på Ringerike Et besøk til Hole og Ringerike gir deg uforglemmelige kulturhistoriske opplevelser. Tre inn i et eventyrlandskap av høydepunkter! www.ringerikes.museum.no

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Parasha 3 Brit hadashah

Parasha 3 Brit hadashah Parasha 3 Brit hadashah Apostlenes gjerninger Kapittel 7 Romerbrevet Kapittel 3 Romerbrevet Kapittel 4 Romerbrevet Kapittel 5 Galaterbrevet Kapittel 3 Galaterbrevet Kapittel 5 Kolosserbrevet Kapittel 2

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Turinebråten var borte i Huset ble revet, satt opp ved Hugsted og døpt Villand.

Turinebråten var borte i Huset ble revet, satt opp ved Hugsted og døpt Villand. Her bodde naboene 1. Turinehogget (Iglebråtan) Opprinnelig husmannsplass. Navnet skriver seg fra den siste som bodde der, Turine Bjørnsdatter Hugget. Hun mistet et øye og måtte flytte til datteren Marie

Detaljer

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS)

Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Fantomsmerte. Krim, 2011 (Gyldendal Norsk Forlag AS) Tidligere utgitt: Skinndød. Krim, 2010 Fantomsmerte. Krim, 2011 Blodtåke. Krim, 2013 Den onde arven. Ungdomsbok, 2013 Våpenskjold. Krim, 2014 Banesår. Krim, 2015 2017 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Handverk

Detaljer

Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles

Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles KJØLLEFJORD Kirkestedet ble opprettet i Skjøtningberg prestegjeld mellom 1668 og 1683. Etter 1720 kalles prestegjeldet Kjøllefjord. Kjøllefjord, med den eldre kirkegården hvor Kjøllefjord 2 ble bygget.

Detaljer

OSCAR BODØGAARD 1923-2011

OSCAR BODØGAARD 1923-2011 Malingen har størknet, mesteren er borte. Minnene og maleriene, er blitt enda sterkere. Oscar Bodøgaard døde 22. november i år. Men hans atelier dirrer ennå av liv og kunst. Oscar er betrakteren, den fødte

Detaljer

Kulturminner og kulturhistorier

Kulturminner og kulturhistorier Kulturminner og kulturhistorier Post 11 Sjøbadene 59.43363 N, 5.24491 Ø I Asalavika fikk Haugesund sitt første offentlige bad (ligger på Hauge, sør for kartet). Haugesund byselskap anla i 1915 et friluftsbad

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Kv ern eribyg da v år

Kv ern eribyg da v år Kv ern eribyg da v år En faktabok skrevet av elevene ved Tverlandet skole 2014/2015 Forord Denne faktaboka er laget av elevene ved Tverlandet skole. Bakgrunnen for boka er de opplysningene elevene har

Detaljer

Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn

Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn Froen-Tjuåsen-Fløyspjeld-Bonn Froen Froen er den største og en av de eldste gårdene i Frogn. Beliggenheten var tidligere enda mer sentral enn i dag, idet den naturlige veien mellom Oslo og det vestlige

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

OPPGAVER 3. runde. 8. 10. klasse

OPPGAVER 3. runde. 8. 10. klasse OPPGAVER 8. 10. klasse Våren 2013 8. 10. klasse Oppgave 1 Svar på spørsmål Oppgaven er hentet fra den utdelte teksten fra 2. Mosebok. Svar på spørsmålene. Tillatt tid på denne oppgavene er 5 minutter.

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Meg Rosoff. Slik har jeg det nå. Til norsk ved Bjarte Bjørkum

Meg Rosoff. Slik har jeg det nå. Til norsk ved Bjarte Bjørkum Meg Rosoff Slik har jeg det nå Til norsk ved Bjarte Bjørkum Vinner av Astrid Lindgren Memorial Award 2016 Meg Rosoff Slik har jeg det nå Til norsk ved Bjarte Bjørkum Vinner av Astrid Lindgren Memorial

Detaljer

Ringerike. Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 101, 200-233, 241-243, 252-254

Ringerike. Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 101, 200-233, 241-243, 252-254 Ringerike Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 101, 200-233, 241-243, 252-254 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden

Detaljer

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) 13 2006 1 Innholdsfortegnelse (AN Avisa Nordland, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 2006 side 3 MA 08.06.2006 Årsmøte fradag, den 16.06.2006 på Ørnes Hotell (annonse) 4 MA 08.06.2006 Ny bok fra Historielaget

Detaljer

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Vidar Kvalshaug Det var en gang en sommer Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Tilegnet Olav, Iver og Alma Å bygge en båt som flyter En fire år gammel gutt var lei av å være inne i

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

GRILLING HOS SILA OG ERIK 15. AUGUST 2010. Kjell står klar med trillebåra for å frakte alt utstyret ned til fjorden hvor grillen står.

GRILLING HOS SILA OG ERIK 15. AUGUST 2010. Kjell står klar med trillebåra for å frakte alt utstyret ned til fjorden hvor grillen står. GRILLING HOS SILA OG ERIK 15. AUGUST 2010 Silja gjør klar grillristene. Kjell står klar med trillebåra for å frakte alt utstyret ned til fjorden hvor grillen står. Grillen klargjøres. Det er fint nede

Detaljer

Byåsen Historielag 1 MARKEN GÅRD. Diverse informasjon om gården, mølledriften mm. FOTO Byåsen Historielag kia 2012

Byåsen Historielag 1 MARKEN GÅRD. Diverse informasjon om gården, mølledriften mm. FOTO Byåsen Historielag kia 2012 Byåsen Historielag 1 MARKEN GÅRD Diverse informasjon om gården, mølledriften mm. FOTO 1963 Byåsen Historielag kia 2012 Byåsen Historielag 2 MARKEN GÅRD Mennesker har ferdes i området i flere tusen år på

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

"Tjærebrenning i Troms".

Tjærebrenning i Troms. "Tjærebrenning i Troms". "Det brennes ennå en del tjære omkring i landet, etter den gamle og velprøvde metoden. Her bringer "Skogeieren" en reportasje fra Dividalen i Troms. Jordskiftelandmåler Kristian

Detaljer

Åsa Elstad åpnet søndagens samling med foredraget om hverdag og festklær i Troms og Nordland.

Åsa Elstad åpnet søndagens samling med foredraget om hverdag og festklær i Troms og Nordland. Tromsklea seminar Troms Historielag og Troms Fylkeshusflidslag arrangerte i samarbeid seminar om Tromsklea. Nærmere et 20-talls seminardeltagere deltok lørdag og søndag på Bjorelvnes grendehus den første

Detaljer

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Snøkrystaller Snøkrystaller, snø som faller. Snø på trærne, snø på klærne. Snø på bakken, au en snøball midt i nakken. Se nå snør

Detaljer

Bibelforskning om Jesus

Bibelforskning om Jesus På sporet av Jesus Bibelforskning Skriftene i bibelen blir grundig utforsket Spesielt fortellingene om Jesus Studerer tekster både i og utenfor bibelen for å forstå (historiske kilder) Bibelforskning om

Detaljer

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie.

Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. Fra Nasjonalromantikk til romantisk realisme til realisme i norsk litteraturhistorie. NASJONALROMANTIKKEN Kommer til syne i malekunst, musikk og litteratur I litteratur kommer romantikken mest til uttrykk

Detaljer

1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen

1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen 1814 og Grunnloven av Dag Kristoffersen Litteratur: Nasjonalt: Karsten Alnæs: 1814 miraklenes år Eli Fure: Eidsvoll 1814 Eidsvoll1814.no Stortinget.no Litteratur og kilder: Lokalt: Langs Lågen 2014- om

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Fam. Bergersen flytter til Familien Bergersen flyttet til Lillestrøm i

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Denne boken anbefales å lese

Denne boken anbefales å lese Denne boken anbefales å lese TRENIKKENE var et lite folk laget av tre. Alle var de skåret ut av treskjæreren Eli. Verkstedet hans lå oppe på en topp med utsikt over landsbyen. Alle trenikkene var forskjellige.

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham I Allah's navn den barmhjertige den nåderike Profetens ammemor حلمية بنت أيب ذؤيب السعدية ريض هللا عهنا Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Oversatt av Abu

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union 17. mai 1814 -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union Viktige hendelser Norsk selvstendighet Norge i union med Danmark (1380-1814) Kielfreden 14. januar 1814: Norge gis til

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

NORGE I JUNI / JULI 2010

NORGE I JUNI / JULI 2010 NORGE I JUNI / JULI 2010 Lørdag 19, juni var vi startklare for Vestlandstur. Første stopp var Gjøvik. Isak hadde bursdag så vi var innom ham med marsipankake og to flasker vin. Så gikk ferden videre mot

Detaljer

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ

LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ LEIKRIT: ENDALIG ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ 1. INT. TAXI -DAG (22) kjører taxibilen gjennom et tomt øde landskap På Baksetet sitter en MANN (40) og hans SØNN (11) De ser rejseklare ut, og virker

Detaljer

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat Cecilia Gaathe bor på Perlen pensjonat sammen med faren sin, Alan W. Gaathe, som eier og driver stedet. Moren Iselin Gaathe druknet på mystisk vis i Skutebukta forrige sommer. Leo Bast har nettopp flyttet

Detaljer

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Huldrebarn Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Gården Den lille gården er stor nok for dere. Det er mat på bordet. Mor og far er alltid i nærheten. Dere er små ennå, men

Detaljer

NORSKE FRONTSØSTRE I TYSK TJENESTE FRA

NORSKE FRONTSØSTRE I TYSK TJENESTE FRA NORSKE FRONTSØSTRE I TYSK TJENESTE FRA 1940-1945 Norsk sykepleierforbund fikk kommissarisk ledelse i juni 1941, ble «nyordnet» og fikk flere NS-folk i ledelsen. Tidsskriftet Sykepleien kunne siden bringe

Detaljer

Navn på ide Markedsføre arrangementet mot barn Markedsføre arrangementet mot bedrifter lokalt. Ildsjelen bak ideen. Beskrivelse av ideen/konseptet

Navn på ide Markedsføre arrangementet mot barn Markedsføre arrangementet mot bedrifter lokalt. Ildsjelen bak ideen. Beskrivelse av ideen/konseptet Markedsføre arrangementet mot barn Markedsføre arrangementet mot bedrifter lokalt. Bedrifter gis mulighet til å forhåndsbestille bonger for servering for de ansatte sikre bra oppmøte på Eggemoen Skoleklasser

Detaljer

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 7. s i treenighetstiden 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 19. kapittel: Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

HALDEN KRISTIANSAND SØR-FRON hus

HALDEN KRISTIANSAND SØR-FRON hus TANUM: Det var vesentlig dyrere å bygge i stein enn i tre, men kirken hadde god økonomi. Steinbyggerne var spesialister som reiste fra sted til sted. De hadde kunnskap om stein og nødvendige ferdigheter.

Detaljer

Hole bygdearkiv inkl widerøbilder - ajour des 203

Hole bygdearkiv inkl widerøbilder - ajour des 203 Hole bygdearkiv inkl widerøbilder - ajour des 203 Gjenfinning Bildetittel Bildedato Fotograf Hovedbygning i Homledal?? Hole sangforening 1920? - - - 000001 - K 237 Husmannsplassen Øvre Bråtan, Sø Rundt

Detaljer

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal Gårdene Opsal Den gammelnorske navneformen er Uppsalir. Gårdsnavnet kan bety enten den høytliggende gården eller den øvre gården. Navnet på gården var Uppsal helt til etter 1900-tallet. Opsal ligger der

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

De tre prinsesser i Hvittenland

De tre prinsesser i Hvittenland De tre prinsesser i Hvittenland Det var en gang en fisker som bodde tett ved slottet og fisket til kongens bord. En dag han var ute og fisket, fikk han ingenting; han kunne bære seg at som han ville, agne

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

1942 Litt om familien Hoås under krigen

1942 Litt om familien Hoås under krigen Hans Olav Løkken Stjørdal www.historiefortelleren.no 1942 Litt om familien Hoås under krigen Petra Gulli Hoås, gift med Kjeld-Enok Vollestad - og bosatt på Løten, forteller om sin far, Johan Hoås, som

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A 1. lesning 1 Mos 11,1 9 Den ble kalt Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål. Hele verden hadde ett språk og samme tungemål. Da folk brøt

Detaljer

TOMAS ESPEDAL ÅRET ROMAN

TOMAS ESPEDAL ÅRET ROMAN TOMAS ESPEDAL ÅRET ROMAN vår høst VÅR Jeg ville gjerne skrive en bok om årstidene vår høst sommer vinter de lyse dagene i april og juni mørket i august beskrive månedene ukene dagene timene på dagen og

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Linje 4. Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. Vi kjører for deg!

Linje 4. Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. Vi kjører for deg! Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 03.01.2013 til 18.08.2013 Nettbuss Drammen avd. Ringerike Postboks 2290 3003 Drammen t: 32 13 44

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Velkommen til Vikingskipshuset!

Velkommen til Vikingskipshuset! Velkommen til Vikingskipshuset! Her kan du se de tre best bevarte vikingskipene i hele verden; Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet. Disse skipene ble først brukt som seilskip, så ble de brukt som

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne

Samfunnsfag HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP. Astrid Brennhagen BOKMÅL. Mellomtrinnet og grunnskole for voksne BOKMÅL Astrid Brennhagen Samfunnsfag Mellomtrinnet og grunnskole for voksne HISTORIE GEOGRAFI SAMFUNNSKUNNSKAP Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085, Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks:

Detaljer