HØYENERGIFRAKTURER I PROKSIMALE HUMERUS HOS MULTITRAUMATISERTE PASIENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØYENERGIFRAKTURER I PROKSIMALE HUMERUS HOS MULTITRAUMATISERTE PASIENTER"

Transkript

1 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 329 HØYENERGIFRAKTURER I PROKSIMALE HUMERUS HOS MULTITRAUMATISERTE PASIENTER Olga Zaikova, Olav Røise, Jan Erik Madsen Ortopedisk senter, Ullevål Universitetssykehus, Oslo. Bakgrunn. Proksimale humerusfracturer forekommer relativt sjeldent hos multitraumatiserte pasienter (1) og det foreligger få publikasjoner om behandlingsanbefalinger og resultater. Målet med undersøkelsen var å kartlegge epidemiologi, frakturtype, behandling og langtidsresultater hos pasienter med proksimal humerusfraktur som resultat av høyenergiskade i samband med multitraume. Pasienter og metoder. Multitraumatiserte pasienter med proksimal humerusfractur i perioden ble lokalisert i dataregister. Pasienter eldre enn 16 år og med Injury Severity Score (ISS) > 14 ble inkludert. Journaler og røntgenbilder ble gjennomgått. Epikriser fra andre sykehus ble innhentet. Følgende parametre ble registrert: Liggetid, antall intensiv døgn, traumemekanisme, ISS, fracturtype, behandling, tilhelingstid og komplikasjoner. Røntgenbilder ble tatt og American Shoulder and Elbow Surgeon s skulderscore (ASES) ble registrert ved etterundersøkelse. Resultater. Bare 10 pas. fylte inklusjonskriteriene. Av de 10 pasientene var 4 kvinner og 6 menn, gjennomsnittsalder var 46 år og gjennomsnittlig ISS var 27 poeng. 9 av de 10 pasientene ble etterundersøkt poliklinisk 2 til 4 år etter skaden., en pasient møtte ikke opp. Skademekanismer var: 7 bilkollisjon, 2 påkjørt av bil, 1 fall 5 m. Antall intensivdøgn var fra 1 døgn til 5 mnd, gjennomsnitt 10.9 døgn. Frakturene etter AO klassifikasjon var av typene: 1 A2 kombinert med diafysefractur, 3 A3, 1 B1, 4 B2 og 1 - ukjent. To pasienter ble operert akutt med stabil ostosyntese, 3 med lukket reposisjon og pinning og 5 ble behandlet konservativt. 3 av 10 pasienter fikk alvorlige komplikasjoner til den initiale behandlingen. Av de 5 pasientene som ble behandlet konservativt ble to senere operert, en pga pseudoarthrose og en pga leddfibrose. Av de 3 pasientene som ble pinnet primært ble en reoperert for pseudoarthrose. Ved etterundersøkelse anga alle pasienter å ha signifikante problemer med den aktuelle skulderen. Gjennomsnittlig ASES score var på 55 (35 til 80 poeng). Diskusjon. Komplikasjonsfrekvensen ved behandling av proksimale humerusfracturer hos multitraumatiserte pasienter var høy; 3 av 10 pasienter måtte opereres pga komplikasjoner. De funksjonelle resultatene etter behandling av høyenergiskadene er sammenlignbare med de som oppnås etter behandling av osteoporoserelaterte lavenergiskader (2). Tidlig, øvelsesstabil osteosyntese vil kunne lette mobiliseringen av hardt skadde pasienter, men det er usikkert om dette bedrer det funksjonelle sluttresultat. Vårt materiale inneholder for få pasienter til å kunne gi sikre anbefalinger om behandling av høyenergifrakturer i proksimale humerus hos multitraumepasienter; hvorvidt tidlig kirurgisk intervensjon kan bedre det funksjonelle sluttresultatet sammenlignet med konservativ behandling vil kreve et sterkt utvidet studiedesign. Referanser: 1. Traumeregisteret, Ullevål Universitetssykehus 2. Rees J, Hicks J, Ribbans W. Assessment and management of three-and four-part proximal humeral fractures. Clin Orthop 1998(353):18-29.

2 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 330 ACCIDENTAL HYPOTHERMIA: THE NORDIC EXPERIENCE Arne Krogstad 1, Steinar Lien 1, Gunn C. Bøen 1, Elin Nygård 1, Asbjørn Karevold 1, Lise Bjella 2, Olav FM Sellevold 2, Rafael Astudillo 1 Department of Cardiothoracic Surgery 1 and Department of Anaesthesiology 2 St. Olavs Hospital, Trondheim, Norway Objectives: Weather conditions in Scandinavian countries represent a potential hazard for accidental hypothermia. Different indications and treatment approaches have been suggested. The aim of the study was to survey the Nordic way to handle these critically ill patients. Methods: The Scandinavian Questionnaire for rewarming of patients with accidental hypothermia, was sent to twenty-two Scandinavian cardiac surgery centres (autumn 2001). It consisted of 28 questions with 87 variables to indicate differences in treatment modalities when warming patients with the help of Cardiopulmonary Bypass and non CPB-methods. The query was sent simultaneously to an anaesthesiologist, cardiac surgeon and perfusionist. Results: 13 centres answered the questionnaire. Few centres had exact records of number of patients and how treatment was performed, an estimated total number of 142 patients were active warmed with CPB during the last 20 years. Indications YES NO Circulatory arrest and deep hypothermia 13 Severe arrhythmia or circulatory failure 13 Contraindications 3 9 Submerged > 1 hour Multitrauma 4 6 Head injury 4 6 Frozen tissue 3 8 Serum K + > 10 mmol/l 5 7 Other variables Cannulation adults: femoral vessels 11 sternotomy 2 Cannulation children: femoral vessels 4 sternotomy 4 Heparinized circuits (Heparin 0 4 mg/kg) 8 Non-heparinized circuits (Heparin 3 4 mg/kg) 4 Temperature gradient 5 C 5 Temperature gradient 7 C 4 Temperature gradient 10 C 3 Temperature of priming solution: room temp. 6 Patient s core temp. 3 Patient s core temp + 3 C 2 Conclusion: There is no systematic common approach with regard to indications or techniques for rewarming patients with deep accidental hypothermia in the Scandinavian centres. A proposition to establish a Scandinavian accidental hypothermia working group for the survey of these patients will be presented.

3 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 331 INVERS T-FRACTUR I ACETABULUM Stein Øvre, Jan Erik Madsen, Olav Røise Ortopedisk Senter, Ullevål Universitetsykehus Bakgrunn: Korrekt bruddklassifisering gir informasjon om 1) behandlingsopsjoner, 2) prognose og 3) grunnlag for sammenligning av behandlingsalternativ. I acetabularkirurgien er korrekt klassifikasjon viktig da den er avgjørende for riktig valg av tilgang ved operativ behandling. Ved Ortopedisk Senter (OS) er det erkjent brudd som ikke lar seg klassifisere ihh. til Letournel/AO-klassifikasjonen. Disse bruddene har fellestrekk i bruddmønster og har alle vært teknisk kompliserte å operere. Den Inverse T-fraktur presenteres. Materiale og metode: Siden mai 1993 har alle acetabularbrudd behandlet ved OS blitt registrert i en database og fulgt opp ihh. til protokoll. Frem til våren 2003 er 450 brudd inkludert. Alle brudd har blitt klassifisert initialt og kontrollklassifiseres senere hen. Bruddenes beskaffenhet, operasjonsdata og oppfølgende kontroller registreres. Resultat: 7 av 450 brudd (1,5%) klassifiseres som Invers T-fraktur. I tillegg var det 3 vanskelig klassifiserbare brudd som representerer overgangsformer mot andre typer. Alle bruddene hadde en transvers frakturkomponent og en vertikalt forløpende bruddlinje. Ingen av bruddlinjene fra den transverse komponenten gikk ned i foramen obturatrium. Den vertikale linjen forløp opp mot crista for 6 av bruddsystemene og delte seg både mot spina iliaca ant. sup. og mot crista for ett av disse. For det 7. bruddet gikk vertikale bruddlinjen inn i IS-leddet. 2 av bruddene hadde i tillegg separate bakveggsfrakturer. Diskusjon: Klassifikasjonen av acetabularbrudd er kompleks. Letournel og Judet regner med 10 hovedgrupper og 52 undergrupper i sitt banebrytende klassifiseringarbeide. Man skal vokte seg for å foreslå endringer i aksepterte konvensjoner hvis den praktiske konsekvensen ikke er tilstede. Det særegne ved den Inverse T-fraktur er at en mindre del av leddet sitter fast på inntakt ileum baktil og som blir utgangsunkt for rekonstruksjonen. Tilsvarende sees ved fremre søyle med bakre hemitransvers fraktur, men her er dislokasjonen baktil gjerne liten og operativ tilgang velges derfor vanligvis fortil ileoinguinal tilgang. For Invers T-fraktur kan det være aktuelt med både en fremre- og en bakre Kocher-Langebeck tilgang. Det fremre ileumfragmentet må fikseres forfra, mens dislokasjonen baktil i den transverse komponenten kan være så stor at denne må reponeres/fikseres bakfra. Ved en separat bakveggsfraktur i tillegg, blir dobbel tilgang enda mer påkrevet. Leournel og Judet nevner i sitt hovedverk den Inverse T-fraktur, men ingen i deres materiale tilfredstilte kravet til forløp av frakturlinjer. Konklusjon: I 10-års materialet fra våren 1993 er det registrert 7 acetabularfrakturer som ikke lar seg beskrive innenfor Letournel/AO-klassifikasjonen. Bruddene har en transvers frakturkomponent i tillegg til en vertikal bruddline som strekker seg opp mot crista eller ISleddet. Det er ingen bruddlinjer ned i foramen obturatorium. Bruddene kan være teknisk utfordrende å behandle og kan kreve både en fremre og en bakre tilgang. Referanser: 1) The comprehensive AO-classification of acetabulum 2) Letournel, Judet. Fractures of the Acetabulum, 2 nd. edition, Springer Verlag

4 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 332 OVERLEVELSE AV HARDT SKADDE PASIENTER VED HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS. Kari Schrøder Hansen 1, Asgaut Viste 1, Lars Birger Engesæter 2 1 Kirurgisk avdeling, 2 Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Bakgrunn: Hensikten med denne studien var å sammenligne overlevelse av hardt skadde pasienter ved Haukeland universitetssykehus med overlevelse i store internasjonale traumedatabaser som Trauma Audit Research Network (TARN) og Major Trauma Outcome Study (MTOS). Metode: I løpet av en 2-års periode i 2000 og 2001 ble 1126 pasienter inkludert i et traumeregister ved Haukeland Universitetssykehus. Ved hjelp av TRISS (Trauma and Injury Severity Score)- metoden ble W-, Ws- og Z- statistikk brukt for å sammenligne overlevelse i vårt datasett med overlevelse i de internasjonale databasene. Vi brukte M statistikk for å sammenligne distribusjonen av sannsynlighet for overlevelse i de to datasettene. Resultater: Det var signifikant flere overlevende ved Haukeland Universitetssykehus sammenlignet med TARN, med en W-verdi på 3,29 (Z = 5,42) og Ws på 2,76 (CI 1,78 3,73). Ved sammenligning med MTOS var W-verdien på 1,9 (Z = 3,51) og Ws var 2,67 (CI 1,54 3,78). Dette innebærer at Haukeland Universitetssykehus har ca. 3 flere overlevende per 100 pasienter enn i TARN og 2 flere overlevende per 100 pasient enn i MTOS. M-verdi ved sammenligning med TARN var 0,95, og 0,97 sammenlignet med MTOS hvilket tyder på at materialene stemmer godt overens med tanke på fordeling av beregnet sannsynlig overlevelse i materialet. Diskusjon: Selv om M-verdiene viste at det var en relativt lik distribusjon av sannsynlig overlevelse i vårt materiale sammenlignet med de internasjonale databasene, kan resultatet forklares ut fra forskjeller i traumepopulasjonen i de forskjellige land. Funnet kan også være tilfeldig for disse årene. Konklusjon: Ved bruk av TRISS-metoden hadde Haukeland universitetssykehus flere beregnede overlevende sammenlignet med TARN and MTOS.

5 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 333 VAC PAC - GOD METODE FOR Å LEGGE ABDOMEN ÅPEN? C Gaarder*, PA Næss**, J Pillgram-Larsen***, BA Bjørnbeth*, T Buanes* *Gastrokirurgisk avdeling, **Barnekirurgisk avdeling, ***Thoraxkirurgisk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Abdominalt Compartment Syndrom (ACS) er en tilstand hvor forhøyet intraabdominalt trykk kan føre til både lokal sirkulasjonssvikt i bukorganene og generell sirkulasjonssvikt. ACS kan ubehandlet føre til multiorgansvikt og død via multifaktorielle mekanismer. En mer aggressiv behandling ved manifest ACS er rapportert å gi bedre resultater. Tilstander som disponerer for utvikling av ACS er pancreatitt, retroperitoneal blødning, buksepsis og buktraumer. Den beste behandling av ACS er å unngå utvikling av tilstanden. Ved traumelaparotomi og høy risiko for utvikling av overtrykk kan man la buken ligge åpen profylaktisk. Vi anvender kirurgisk dekompresjon etter bestemte kriterier ved manifest ACS. Mange metoder for åpen buk er forsøkt, med varierende resultater. Vi har anvendt vac pac som rutinemetode ved Ullevål US det siste året med gode resultater. Vac pac er utviklet i USA og brukes ved flere traumesentra. Teknikken vil bli demonstrert i tilknytning til følgende kasuistikker. Pasient 1: 34 år gammel kvinne ble skadet i bilulykke. Pasienten pådro seg en ustabil bekkenfraktur som initialt ble behandlet med angiografi og embolisering. Pasienten var sirkulatorisk ustabil, hypoterm og ble multitransfundert. Det ble utført laparotomi og ekstraperitoneal bekkenpakking. Fordi operatøren følte at buklukningen ville bli for stram, ble abdomen lagt åpen med vac pac. Pasienten var fysiologisk korrigert etter ett døgn, bekkenet kunne pakkes ut og buken lukkes. Pasienten ble skrevet ut til videre opptrening etter 19 dager. Pasient 2: 40 år gammel mann frontkolliderte med bil. Ved innleggelse var han sirkulatorisk ustabil med pågående abdominalblødning. Det ble utført pakking av leverskade (OIS grad V) og buken ble lukket. Angiografi postoperativt avdekket miltblødning som ble coilet. Leverskaden ble pakket ut etter to døgn og det ble utført splenektomi. På grunn av uttalt ødem ble buken nå lagt åpen med vac pac. Buken kunne lukkes ukomplisert etter ytterligere 2 døgn. Pasienten ble skrevet ut etter 7 uker. Pasient 3: 35 år gammel mann ble innlagt få timer etter symptomdebut av akutt pancreatitt. Pasienten fikk asystoli under CT-undersøkelse og ble resuscitert. Han utviklet fulminant sepsis og ACS. Abdomen ble lagt åpen på vital indikasjon 28 timer etter symptomdebut. Deretter snudde den kliniske utviklingen. Vac pac ble skiftet etter 3 dager, og buken kunne lukkes etter 5 døgn. Pasienten ble skrevet ut etter 11 uker til videre opptrening. Pasient 4: 28 år gammel mann ble innlagt med alvorlig leverskade etter bilulykke. Leverskaden ble pakket og repakket som ledd i Damage Control Surgery. Angiografi med embolisering av arteriell blødning i lever stanset blødningen. Pasienten utviklet ACS i løpet av 17 timer, abdomen ble lagt åpen med vac pac. Den kliniske utviklingen snudde. Leverskaden ble pakket ut etter 36 timer, blødde ikke, men det forelå begynnende nekrose. Etter ytterligere to døgn ble det på grunn av økende levernekrose gjort høyresidig hemihepatectomi på stabil pasient, og buken kunne lukkes. Pasienten ble utskrevet etter 6 uker.

6 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 334 TRAUMATISK SYMFYSIOLYSE BEHANDLET MED INTERN FIKSASJON. Lars Marius Mørkved, Arnbjørn Rodt og Anders Mølster. Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus. Introduksjon: Ustabil bekkenringfraktur forårsaket av høyenergitraume er assosiert med mortalitet og store sequeler. Ved slike skader finner man ofte symfysiolyse. Hensikten med denne studien var å finne forhold mellom skademekanisme, behandling og posttraumatisk funksjons- og smertenivå, med spesiel fokus på selve symfysiolysen. Materiale og metode: Materialet bestod av 14 pasienter i alderen år (median 32), 12 menn og 2 kvinner operert ved Haukeland Universitetssykehus. Én pasient fikk skaden i forbindelse med fødsel, de andre ved ytre traumer. 8 var trafikkskader.. Informasjon ble hentet fra journaler og gjennom telefonintervjuer. Klassifisering av skadene ble gjort i henhold til AO/Tile-klassifiseringssystemet. Parametre som gangfunksjon, smertenivå, livskvalitet etc. ble omgjort i andre, vel brukte klassifiseringssystem. Resultater: Ifølge AO/Tile-klassifiseringssystemet var det 6 B- og 8 C-skader. 13 ble behandlet med intern fiksasjon og 1 med ekstern fiksasjon, som endelig behandling. 2 pasienter fikk operasjonskomplikasjoner, én fikk dyp infeksjon og én fikk nerveskade som følge av bentransplantasjon fra hofte i forbindelse med artrodese i symfysen. Begge disse var sene operasjoner. Ingen av pasientene har plager i fra symfysen i dag. Gjennomsnittlig gangfunksjon i dag er 4,8 ( 1-6, 6 er normal gangfunksjon ), og gjennomsnittlig smertefølelse i dag er 4,4 (0-6, 6 er ingen smerte, gjelder hele kroppen ). Konklusjon: De fleste pasienter med symfysiolyse er multitraumatiserte. Åpen reposisjon og intern fiksasjon av symfysen gir tilfredsstillende resultater. Det er sannsynligvis ikke nødvendig å fjerne osteosyntesematerialet dersom det ikke er lokal smerte eller ubehag. For å unngå sequeler kan det synes viktig med behandling kort tid etter traumet. Selv om høyenergibetinget symfysiolyse representerer et stort traume, kan man unngå større sequeler, iallfall fortil, ved riktig behandling og oppfølging. Flertallet synes å få et tilfredsstillende funksjonsnivå og være fornøyd med både behandling og resultater.

7 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 335 URETERSKADE ETTER STUMPT TRAUME Utvoll, J 1),Røise, O 1), Urnes, T 2) 1) Ortopedsik senter Ullevål universitetssykehus, 2) VSS- Tønsberg Introduksjon: Ureterskader er sjeldne skader som vanligvis ses ved penetrerende traumer eller som iatrogene skader og ytterst sjelden ved stumpt traume. I litteraturen er det beskrevet noen få tilfeller. Diagnostikk av disse skadene er vanskelig og spesielt vanskelig dersom pasienten er multitraumatisert. Materiale: Sommeren 1997 ble en 14-år gammel tidligere frisk gutt utsatt for en ulykke på rulleskøyter. Han traff en buss og ble overkjørt av det ene hjulet i tillegg til å bli trukket etter bussen. Han ble først innlagt ved lokalt sykehus der man konstanterte bekkenfractur av typen åpen bok med samtidig store sårskader i begge lysker. Det ble gjort eksplorativ laparotomi og iliocoecal reseksjon samt tynntarmsreseksjoner funn på grunn av skadet tarm. Pasienten var sirkulatorisk labil og ble av denne grunn overflyttet til Ullevål universitetssykehus dagen etter ulykken der det ble gjort angio med embolisering av blødende kar. Han ble etter dette sirkulatorisk stabil. Tarmskadene og sårskadene ble kirurgisk behandlet og bekkenfracturen stabilisert med ekstern fiksasjon. Pasienten hadde et protrahert forløp med feber og infeksjonstegn. Som ledd i utredningen av mulig infeksjonsfokus ble det ved UUS blant annet gjort CT som viste væske på bakre bukvegg. Etter 3 uker ble han overflyttet tilbake til løkalt sykehus da tilstanden klinisk virket bedre, men i løpet av noen dager fikk han igjen økende temperatur og smerter i venstre del av abdomen. Ultralyd abdomen avslørte et større retroperitonealt væskelokulament som senere ble drenert og det tømte seg raskt 1 liter klar væske som mot slutten ble pussaktig. Urografi viste at pasienten hadde skade på venstre sides nyrebekken/proksimale ureter og det ble innlagt dren i nyrebekkenet på venstre side i tillegg til drenet i urinomet. Det var på det tidspunktet gått 6 uker fra ulykken. Det bla også påvist dobbelt nyreanlegg på begge sider. Det ble gjort et forsøk på rekonstruksjon av ureter, men på grunn av store arrforandringer i området var ikke dette mulig. Man forsatte derfor med nefrostomi som ble fjernet i november 97. Det tilkom ikke noen ny utvikling av urinom. Senere renografi viste en funksjonsfordeling på 73% på høyre side og 27 % på venstre side som uttrykk for at den delen av venstre nyre som ble drenert av det ekstra anlegget fortsatt fungerer. Forløpet i ettertid har vært komplikasjonsfritt med tanke på ureterskaden. Diskusjon: Diagnostikk av ureterskader kan være vanskelig da klinikken kan maskeres av andre skader hos multitraumatiserte pasienter. Hematuri er kun tilstede hos 2/3 av pasientene. Diagnosen blir derfor ofte forsinket inntil utviklingen av urinom og symptomer fra dette presenteres. Skadene kan visualiseres tidlig ved urografi eller CT med kontrast. Disse anbefales gjennomført dersom skademekanisme eller andre funn kan tyde på ureterskade. Sen oppdagelse av skaden reduserer muligheten for rekonstruktiv kirurgi og det er derfor viktig å komme til tidlig ved disse skadene. Av den grunn er det viktig at man kjenner til muligheten for at ureter kan skades ved stumpt traume og spesielt bør man være obs på dette ved større bekkenskader og samtidig skader i buken.

8 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 336 BILATERAL SUBTROCHANTÆR FEMURFRAKTUR HOS BARN- CASE REPORT OG LITTERATURGJENNOMGANG Houman Charani, Ingebjørg Strand, Karl Ivar Lorentzen, Truls Jellestad, Arvid Småbrekke. Ortopedisk avdeling Hammerfest Sykehus, HF Nora var en drøyt fire år gammel jente som ble overkjørt av naboens bil mens hun lekte på parkeringsplassen. Hun fikk bilateralt lukket subtrochantær femurfraktur med stor feilstilling. Bløtdelsskadene var betydelige, men distal status u.a.. Initialt ble hun behandlet med plasterstrekk på Brown skinne. På grunn av manglende stabilitet og smerter ved stell ble dette konvertert til plasterstrekk etter fire dager. To og en halv uke etter traume ble plasterstrekken fjernet og erstattet med femur pinnestrekk, da hennes hud ikke tålte to kilogram traksjon over så lang tid. Total strekktid ble sammenlagt seks uker. Hun ble utskrevet etter tre dagers trening med fysioterapeut ved hjelp av gåramme. På tolv ukers kontrollen bruker hun av og til krykker og har lett halting, ingen synlig feilstilling eller beinlengdeforskjell. Manglende erfaring og rutine fikk oss til å ta kontakt med andre større traumesykehus og søke i litteraturen for å finne best mulig opplegg ved behandlingen av bilateral subtrochantær femurfraktur hos barn. Det viste seg at det råder uenighet mellom forskjellige sykehus i Norge og at det finnes få studier som sammenlikner de ulike behandlingstrategier for denne type skade hos barn. Etter søk i Medline og gjennomgang av cirka 750 abstrakt som var relaterte til femurfraktur hos barn, finner man kun tre artikler fra 1980, -84 og 93 som omhandler bilateral femurfraktur. Ingen nevner spesielt helt proximale bilaterale brudd. To av disse artiklene foreslår osteosyntese av begge femur og den tredje viser dårlig resultat av kombinert strekk- og gipsbehandling. På ettårskontrollen løp Nora rundt på poliklinikken og man kan kalle det hele for en solskinnshistorie fra Finnmark. Derimot er behovet for retningslinjer ved behandling av bilaterale subtrochantære femurfrakturer hos barn fortsatt til stede.

9 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 337 KOMPLIKASJONER TIL HETEROTOP OSSIFIKASJON - EN KASUISTIKK Paolo Rossi. Ortopedisk avdeling. Sykehuset Telemark, Skien. 21årig mann skadet seg ved en motorsykkelulykke i Han pådrog seg en komplett tverrsnittslesjon i nivå Th5, samt en kraftig commotio. Ingen andre påviste skader. Langvarig respiratorbehandling. Da han våknet, konstaterte man normal cerebral funksjon, god kraft og motorikk i overekstremitetene. I forbindelse med videre gjenopptrening på Sunnaas, fikk han gradvis økende innskrenkning av bevegeligheten i høyre hofte. Røntgenbilder og CT-undersøkelse av bekkenet viste at han hadde utviklet en massiv ossifikasjon svarende til musculus iliacus på høyre side. I løpet av de følgende månedene ankyloserte hoften i semi-ekstendert stilling. Dette gav ham betydelige problemer med å sitte i rullestol. Han ble henvist til RSO for operasjon, og det ble foretatt oppmeisling av ossifikasjonen, med fjernelse av ca 2 kilo bein. Det tilkom sårinfeksjon, pasienten ble reinnlagt ca 6 uker etter med en dyp abscess. Det ble nu utført en Girdlestone-reseksjon. Infeksjonen kom ikke under kontroll, det utviklet seg en kronisk osteomyelitt, med fistel til lysken. Samtidig fikk han residiv av den heterotope ossifikasjon, slik at hoften etter hvert stivnet til igjen. Han ble derfor operert for tredje gang, Man utførte en reseksjon av proksimale 10 cm av femur, samtidig som man forsøkte å fjerne infiserte ossifikasjoner. Infeksjonen fortsatte, samtidig som ossifikasjonene på nytt blomstret op meget raskt med store polypøse granulomer i kaviteten. Det gikk ytterligere et år hvor det ble utført gjentatte lokale revisjoner uten effekt. Pasienten ble til slutt henvist til Rizzoli-instituttet i Bologna, (finansiert via utenlandsmilliarden ). Han ble her operert med hofteeksartikulasjon og en marginal bekkenreseksjon, og påfølgende behandling med hyperbar oksygen i 3 uker. Såret tilhelte primært, men han måtte tappes to ganger for et serom.. Det har senere ikke tilkommet lokalt residiv av infeksjon eller ossifikasjon. Diskusjon: Kjenner vi årsaken til utvikling av heterotop ossifikasjon? Hvorledes skal man tidsmessig planlegge reseksjon av heterotop ossifikasjon for å redusere risikoen for residiv?

10 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 338 BETYDNING AV ULTRALYD DIAGNOSTIKK VED STUMPE ABDOMINAL TRAUMER 1 Bernardshaw SV, 2 Ahmed M, 2 Schrøder-Hansen K, 2 Bolstad M, 2 Viste A. Adresse: 1 Ullevål universitetssykehus 2 Haukeland universitetssykehus. Bakgrunn Ultralydundersøkelse (UL) benytttes ved stumpe abdominaltraumer ved Haukeland universitetssykehus samt ved mange akutt avdelinger i Europa. I USA har denne diagnostikken blitt utført med peritoneal lavage (PL) og computer tomografi (CT). PL har, siden introduksjonen i 1965, vært en pålitelig og rask metode for diagnostikk av intra-abdominale skader. PL er beheftet med komplikasjoner og har derfor blitt utfordret av non-invasiv diagnostikk som CT og UL. Treffsikkerheten ved UL i påvisning abdominale lesjoner og ansamling av fri væske ved stumpe abdominaltraumer ble evaluert i 98 påfølgende pasienter iløpet av 12 måneder. Hensikten med bruk av UL var å bestemme sensitivitet, spesifisitet, nøyaktighet samt forekomst og konsekvenser av falske negative undersøkelser. Materialer og Metoder Stabil CT Fig. 1 Frivæske? : ja Stump traume pasient Klinisk mistanke om Abdominal truame / abdominal symptom Ustabil Laparotomi Ultralyd Usikker? Gjenta UL/CT, DPL eller Laparotomi Frivæske? : Nei Stabil Oppfølging Ustabil Laparotomi? I perioden februar 2001 januar 2002 ble alle pasienter meldt som multitraumer ved Haukeland universitetssykehus ble inkludert i studien. 98 av187 pasienter ble undersøkt med UL i skadestuen (fig.1) med henblikk på frivæske og organskader i bukhulen. Traumeleder kan i tillegg avgjøre om eventuell PL skal utføres. Ultralydfunn som ble bekreftet ved CT eller laparotomi ble definert som positivt funn. Falskt positivt (FP) funn er ultralydfunn som på tilsvarende måte ble avkreftet, mens falskt negativt (FN) funn ved ultralyd ble motbevist ved CT eller operasjon. 72 (73%) av pasientene var menn og 24 (27%) var kvinner, median alder var 29 år (spredning 0-84 år). Resultater Flertallet (77%) av pasientene var utsatt for trafikk ulykker og 19% ble innlagt for fall traumer. Median injury severity score (ISS) var 4 (spredning:0-41) hvorav 11% hadde ISS mer enn % av pasienter var intubert før- eller like etter innkomst. Ingen døde på grunn av alvorlig buk organ skader. Median liggetid var 3 døgn (spredning:0-121). Dvs.TP:9 pasienter; FP:4 pasienter; TN:69 pasienter og FN:4 pasienter. UL hadde en sensitivitet på 69 %, spesifisitet på 95 % og nøyaktighet på 91 % i denne studien. Konklusjon UL undersøkelse utført av erfaren radiolog i akuttstuen er en nøyaktig og sikker metode for screening av pasienter med stumpe abdominal traumer.

11 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 339 CHARACTERISTICS OF SEVERE PELVIC INJURIES NECESSITATING EMBOLIZATION Tötterman A, Madsen JE, Kløw NE *, Røise O Orthopedic Center, Ulleval University Hospital, Oslo, Norway *Radiological department, Ullevål University Hospital, Oslo, Norway High-energy pelvic fractures are associated with high mortality and early death is usually due to exsanguinating haemorrhage. We describe the clinical characteristics, management and the radiological classification of 35 patients with severe pelvic injuries necessitating arterial pelvic embolization for uncontrollable haemorrhage. P a t i e n t s a n d m e t h o d s 1005 patients with pelvic ring fractures were admitted to Ullevål University hospital during a eight year-period ( ). A prospective registration was conducted of all patients admitted for pelvic arteriography and embolization. Indications for embolization were haemodynamic instability necessitating transfusions with more than 6 units of packed red cells the initial 24 hours, or more that 4 units the next few days/24h. Thirtyfive patients underwent embolization. These patients constituted the study group. R e s u l t s 35 patients were included, comprising 3% of all patients admitted with pelvic injury in the study period. Men were overrepresented (ratio 4:1). Mean patient age was 36 years (6-82). All injuries were high-energy traumas; the majority were traffic injuries (24 patients, 69%). A delay of 140 minutes from trauma to admittance to our hospital was documented. All patients had multiple injuries and 17 (49%) were classified as multitraumatized. ISS score was 42 (18-66). The pelvic fractures were classified according to AO into stable type-a in 3 patients (9%), partially stable type-b in 15 (3 B1, 7 B2, 5 B3)(43%), and unstable type-c fractures in 11 patients (31%). One patient had an isolated sacral fracture, 5 had isolated acetabular fractures, and 4 had open fracture. Twenty fractures (57%) necessitated definitive orthopaedic fixation. The time spent in the angio suite was 210min (1.5-4h). Branches of the internal iliac artery were affected in all patients. The mean transfusion requirement was 25 units (2-156) packed red blood cells; 11 units (2-64) were given at arrival until 24 h prior to embolization and 5 units (0-27) 24 h after including transfusions during successive operations. Successful haemostasis was achieved in 32 (91%). Five patients died during hospitalization as a result of additional injuries, all more than 24 hours after admission. C o n c l u s i o n s Hemodynamic instability as a result of arterial bleeding is rare, accounting for 3% of all pelvic ring fractures. All types of high energy injuries to the pelvic ring were associated with profuse arterial pelvic bleeding. Transcatheter pelvic arterial embolization was time-consuming but highly effective in controlling the haemorrhage. R e f e r e n c e s Agnew SG. Hemodynamically unstable pelvic fractures. Orthop Clin North Am. 1994; 25: Chong, KH, DeCoster T., Osler T. Robinson B. Pelvic fractures and mortality. Iowa Orthop J

12 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 340 NYE ASPEKTER VED BEHANDLING AV LEVER- OG MILTSKADER C Gaarder*, PA Næss**, NE Kløw***, J Pillgram-Larsen****, T Buanes* *Gastrokirurgisk avdeling, **Barnekirurgisk avdeling, ***Radiologisk avdeling, ****Thoraxkirurgisk avdeling, Ullevål universitetssykehus. I løpet av de siste årene har det skjedd et paradigmeskifte i behandlingen av parenkymatøse bukorganskader. Ikke-operativ behandling anbefales nå hos stabil pasient med påvist lever- og/eller miltskade uten annen laparotomikrevende skade. Anbefalingen gjelder uavhengig av skadegrad og grad av hemoperitoneum. Ikke-operativ behandling bør kunne lykkes hos 80-95% av riktig selekterte pasienter med leverskade og hos 50-60% av pasienter med miltskade. Tallene antas å bli høyere ved samtidig bruk av terapeutisk angiografi. Noen pasienter forblir imidlertid ustabile etter initial væskeresuscitering, og ved påvisning av intraabdominal blødning foreligger da akutt laparotomiindikasjon. Disse pasientene skal vurderes for Damage Control Surgery (DCS) som innebærer laparotomi der man kun konsentrerer seg om kontroll av blødning og kontaminasjon. Man søker å unngå the bloody viscious circle bestående av acidose, hypotermi og koagulopati. Definitiv kirurgi utsettes til etter at pasienten er fysiologisk korrigert. Ved miltskader innebærer DCS splenectomi, ved leverskader som oftest pakking. Både pasienter behandlet operativt og ikke-operativt er utsatt for utvikling av komplikasjoner i form av senblødning, sent oppdaget hulorganskade, gallelekkasje, nekrose, abscess, abdominalt compartment syndrom (ACS) og multiorgansvikt. Vi presenterer en pasient som illustrerer alle ovennevnte aspekter. KASUISTIKK: En 28 år gammel mann kjørte av veien med bil. Ved ankomst sykehus var han sirkulatorisk ustabil med klinisk holdepunkt for bukblødning. Laparotomi avslørte milt-og leverskade. Det ble utført splenectomi og pakking av lever med umiddelbar repakking pga fortsatt blødning. Påfølgende angiografi viste arteriell blødning i lever som ble embolisert. Etter dette var det ikke tegn til blødning, men økende volum-og pressorbehov, forverret acidose, stigende luftveistrykk og blæretrykk, forenlig med ACS. Abdomen ble lagt åpen med vac pack 20 timer etter skaden med bedring sirkulatorisk og respiratorisk. Planlagt utpakking ble utført 36 timer etter dekompresjon. Det var ikke tegn til blødning, men begynnende nekrose rundt leverrift, fortsatt ødem og buken ble på nytt lagt åpen. Ved planlagt relaparotomi to dager senere var pasienten begynnende septisk med gallelekkasje på dren. Man konstaterte økende levernekroser og det ble gjort høyresidig leverreseksjon som pasienten sirkulatorisk tålte godt. Abdomen ble lukket. Forløpet etter dette var ukomplisert, og pasienten ble skrevet ut etter 6 uker til videre opptrening. KONKLUSJON: Ved parenkymatøse bukorganskader er ikke-operativ behandling med bruk av terapeutisk angiografi beheftet med færre og mindre alvorlige komplikasjoner enn operativ behandling. Det vil imidlertid fortsatt være behov for kirurgi, både akutt ved livstruende blødninger og senere, ved komplikasjoner. Utfordringen vil være å bestemme riktig tidspunkt for og type inngrep. Dette krever nitid oppfølging, kontinuitet og tverrfaglig samarbeid.

13 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 341 HARDT SKADDE PASIENTER VED HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kari Schrøder Hansen 1, Inge Morild 2, Lars Birger Engesæter 3, Asgaut Viste 1 1 Kirurgisk avdeling, 2 Seksjon for rettsmedisin, Avdeling for patologi, 3 Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssykehus Bakgrunn: Skader er hyppigste årsak til dødsfall blant personer under 40 år og i Norge døde i 2001 ca personer som følge av skader. Hensikten med denne studien var å finne omfange av alvorlige skader mottatt ved Haukeland universitetssykehus, samt å gi en beskrivelse av denne gruppen pasienter. Materiale og metode: Alle hardt skadde pasienter mottatt ved Haukeland universitetssykehus ble registrert i de 3 kalenderårene Pasienter som døde prehospitalt ble inkludert ved at det ble gjort en retrospektiv registrering av personer undersøkt ved Rettsmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Data vedr. ulykken ble registrert. For pasienter som innkom i live ble i tillegg fysiologiske parametre registrert. Alle skader ble registrert retrospektivt og kodet i henhold til Abbbreviated injury Scale og Injury Severity Score (ISS) ble beregnet for alle pasientene. Pasienter med ISS > 15 ble inkludert i studien, totalt var det 578 hardt skadde pasienter hvorav 425 innkom sykehuset i live. Resultater: Total mortalitet i materialet var 223 (39%), hvorav 153 døde prehospitalt (69 % av de døde) og 70 var i live ved ankomst sykehus (31 % av de døde). Median ISS var 20 for gruppen som overlevde (16 50) og 34 for pasienter som døde (16 75). Gjennomsnittlig liggetid for de som overlevde var 22 dager (median 10 dager). Kvinner utgjorde 20 % av de skadde. Median alder var 36 år for menn og 50 år for kvinner. Menn i aldersgruppen år utgjorde 38 % av alle skadde menn og denne gruppen hadde en relativ risiko for skade på 7,5 sammenlignet med kvinner. For kvinner var aldersfordelingen mer jevn, men en større andel av de skadde var eldre kvinner over 74 år (27 % versus 8 % for menn). Trafikkulykker var årsak til skaden for 234 (41 %) av pasientene og av disse døde 85 (56 prehospitalt og 29 i sykehus). Bilulykker utgjorde 50 % av trafikkulykkene, mens fotgjengere, motorsyklister og syklister utgjorde hhv. 15, 13 % og 8 %. Fallulykker var årsak til skadene i 215 (37 %) av tilfellene og 65 av disse døde (39 prehospitalt og 26 i sykehus). For 169 (79 %) av alle fallskadene var fallhøyden mindre enn 6 meter. I alt 417 (72 %) av pasientene hadde flere enn en skade. Hodeskader dominerte skadepanoramaet idet 371 av pasientene hadde hodeskader og 331 av disse hadde hodeskaden som den alvorligste eller en av de alvorligste skadene. Thoraxskader fantes hos 257 av pasientene og hos 195 av disse var thoraxskaden den alvorligste eller en av de alvorligste skadene. Ekstremitetsskader fantes hos 209 pasienter (79 som alvorligste skade), abdominalskade hos 130 (52 som alvorligste skade), hudskade 134 (12 som alvorligste skade) og ansiktsskader hos 87 (17 som alvorligste skade). Konklusjon: 39 % av hardt skadde pasienter døde, 2/3 av disse prehospitalt. Menn skades oftere enn kvinner. Blant kvinnene er de eldste mest utsatt for skade. Trafikkulykker og fallskader dominerer som årsak. Hodeskader og thoraksskader dominerer som de alvorligste skadene.

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 159 PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN Vera Halvorsen og Terje Ugland Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus Introduksjon:Opptil

Detaljer

Tema: Barnekirurgi. side 7. Høstmøtet 2007. Obturatorbrokk. minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen?

Tema: Barnekirurgi. side 7. Høstmøtet 2007. Obturatorbrokk. minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen? Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 3/2007 Tema: Barnekirurgi side 7 Høstmøtet 2007 side 24 fagnytt: Obturatorbrokk side 28 minimal invasiv kirurgi: Henger Thoraxkirurgene med i utviklingen?

Detaljer

SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI

SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 300 SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI SA Jensen 1,2, LJ Vatten 1, HO Myhre 2, Inst.

Detaljer

LONG-TERM RESULTS WITH SEPTAL OCCLUDERS AS TREATMENT FOR CHRONIC AORTIC OCCLUSIONS

LONG-TERM RESULTS WITH SEPTAL OCCLUDERS AS TREATMENT FOR CHRONIC AORTIC OCCLUSIONS 21-25 oktober 2013 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 172 LONG-TERM RESULTS WITH SEPTAL OCCLUDERS AS TREATMENT FOR CHRONIC AORTIC OCCLUSIONS Mattsson EJR*, Söderberg B 1, Henriksson O 1 1 Sahlgrenska

Detaljer

VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Aker

VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Aker 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 73 VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS Aftab H 1,3, Risstad H 1, Søvik TT 1,2, Aasheim ET 1, Hewitt S 1, Kristinsson J 1,

Detaljer

Rekruttering til faget

Rekruttering til faget Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 2/2007 Tema: Vaskulære aneurismer side 7 fagnytt: Rekruttering til faget side 28 mini invasiv kirurgi: Ferdighetsevaluering side 37 Simulatortrening side 42

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Forskningsprosjekter Labrumskader i hofte Intervju med John Vikne Referat fra: Høstkongress, Updateseminar-rygg og Butlerkurs ISSN - NR. 0805-7230

Detaljer

Nakkeslengassosierte nakkeskader

Nakkeslengassosierte nakkeskader IS-1356 Rapport Nakkeslengassosierte nakkeskader INNHOLD Sammendrag 3 1 Innledning. 5 1.1 Oppdragsbrev... 5 2 Fremgangsmåte.. 5 2.1 Arbeidsgruppe... 5 2.2 Arbeidsmåte.. 6 3 Definisjon og det naturlige

Detaljer

Sluttrapport fra Sæther-utvalget. - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom

Sluttrapport fra Sæther-utvalget. - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom Sluttrapport fra Sæther-utvalget - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom Våren 2011 1 Sammendrag Arbeidet med funksjonsfordeling av karkirurgi i Helse Sør-Øst ble igangsatt

Detaljer

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Traume mot hode - Hva må legevaktsykepleier kunne observere, vurdere og gjøre av tiltak? Head trauma what does a casualty nurse need

Detaljer

Vintermøtet 2010. side 24. Prisvinnere. Tema: Proktologi. ECCO-møtet 2010. www.legeforeningen.no/gastro

Vintermøtet 2010. side 24. Prisvinnere. Tema: Proktologi. ECCO-møtet 2010. www.legeforeningen.no/gastro Årgang 17 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 1 - april 2010 Vintermøtet 2010 side 24 Tema: Proktologi side 7 ECCO-møtet 2010 side 13 Prisvinnere side 26 www.legeforeningen.no/gastro

Detaljer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft)

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Nasjonale faglige retningslinjer IS-1526 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Maxillofacial kirurgi TEMA. NTLF-nytt. Glemte kriser Referat fra høstmøte-symposier. Utfordringer etter RYGBP hos fertile kvinner

Maxillofacial kirurgi TEMA. NTLF-nytt. Glemte kriser Referat fra høstmøte-symposier. Utfordringer etter RYGBP hos fertile kvinner TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING www.kirurgen.no NR. 4/2013 TEMA Maxillofacial kirurgi NTLF-nytt FAGMEDISINSKE FORENINGER Prisvinnere fra høstmøtet FAGNYTT Glemte kriser Referat fra høstmøte-symposier

Detaljer

skjelett Frisk debatt om behandling av nakke Se side 18-19 Slyngeterapi vs. tradisjonell fysioterapi ved kronisk WAD Side 20 Muskel&Skjelettprisen

skjelett Frisk debatt om behandling av nakke Se side 18-19 Slyngeterapi vs. tradisjonell fysioterapi ved kronisk WAD Side 20 Muskel&Skjelettprisen muskel skjelett Nummer 2/2007 22. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Slyngeterapi vs. tradisjonell fysioterapi ved kronisk WAD Side 20 Muskel&Skjelettprisen 2007 til Even Lærum Side 8 Frisk

Detaljer

Moderne intervensjonsmetoder. gastroenterologiske lidelser side 9. Nytt æresmedlem: Arne Skarstein side 14. Norske gastroenterologer i USA side 20

Moderne intervensjonsmetoder. gastroenterologiske lidelser side 9. Nytt æresmedlem: Arne Skarstein side 14. Norske gastroenterologer i USA side 20 Årgang 13 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 2 - mai. 2006 Tema: Moderne intervensjonsmetoder ved gastroenterologiske lidelser side 9 Portrett: Nytt æresmedlem: Arne Skarstein side 14

Detaljer

1 Endringer siden NOIS-4

1 Endringer siden NOIS-4 Innhold 1 Endringer siden OIS-4 1 2 Begrunnelse og bakgrunn 2 2.1 Formål 2 2.2 Deltaking 2 2.3 Overvåkingsperiode 3 2.4 Inngrep som skal overvåkes 3 2.5 Pasienter som skal overvåkes 3 3 Definisjoner av

Detaljer

Hvilke erfaringer har osteopater, kiropraktorer og manuellterapeuter når det gjelder diagnostisering og behandling av spedbarn med KISS

Hvilke erfaringer har osteopater, kiropraktorer og manuellterapeuter når det gjelder diagnostisering og behandling av spedbarn med KISS Hvilke erfaringer har osteopater, kiropraktorer og manuellterapeuter når det gjelder diagnostisering og behandling av spedbarn med KISS -en kvalitativ studie- Kandidatnr: 196169 Masteroppgave i helsefag

Detaljer

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft IS - 2191 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år

Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Sprøyteskrekk blant barn og unge mellom 11-15 år Prosjektoppgave for det integrerte mastergradsstudiet i odontologi Kull 2005-10 Ingrid Le Moullec og Nina Seljestad Veileder: Magne Raadal Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bidrag til kvalitetsarbeid

Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatning Statistikk for regionale helseforetak 2011 Bidrag til kvalitetsarbeid Norsk pasientskadeerstatnings statistikkrapport er et bidrag til helseforetakenes eget arbeid med pasientsikkerhet

Detaljer

Nefrologisk Forum Nr 1 2007. Nefrologisk Forum. Årgang 13, nr. 1 Mars 2007

Nefrologisk Forum Nr 1 2007. Nefrologisk Forum. Årgang 13, nr. 1 Mars 2007 Nefrologisk Forum Årgang 13, nr. 1 Mars 2007 1 Innhold Redaktørens spalte.3 Formannsnytt..4 Nyremedisinsk avdeling UNN V/ Markus Rumpsfeld.....5 Kronisk nyresvikt og benhelse V/ Ragnar Joakimsen 6 Er vi

Detaljer

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 PAIDOS NR. 4, OKTOBER 2004 Paidos 4-2004_pdc.p65 1 9/27/04, 1:08 PM

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 PAIDOS NR. 4, OKTOBER 2004 Paidos 4-2004_pdc.p65 1 9/27/04, 1:08 PM PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 1 PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 PAIDOS (tidligere NBF-nytt) er et tidsskrift

Detaljer

SMM-rapport Nr. 8/2003. Bruk av palliativ kirurgi i behandlingen av kreftpasienter

SMM-rapport Nr. 8/2003. Bruk av palliativ kirurgi i behandlingen av kreftpasienter SMM-rapport Nr. 8/200 Bruk av palliativ kirurgi i behandlingen av kreftpasienter Forord Palliativ kirurgisk behandling av kreftpasienter er omtalt i NOU:1997:20 Omsorg og kunnskap - Norsk kreftplan. Denne

Detaljer

OM INSTABILE NAKKESKADER- SKADEGRADER OG DIAGNOSER

OM INSTABILE NAKKESKADER- SKADEGRADER OG DIAGNOSER OM INSTABILE NAKKESKADER- SKADEGRADER OG DIAGNOSER På tross av de to offentlige utredningene, SMM- rapporten Nakkeslengskade diagnostikk og behandling fra 2000 og Sosial- og helsedirektoratets rapport

Detaljer

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring?

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Nei, men så må det også sies at tulipanprakten var voldsom! Det vil være urettferdig å si

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling.

Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling. Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 29 2008 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Periodontitt betegner en betennelsesreaksjon i vevet som omgir og fester

Detaljer

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Rapport fra Kunnskapssenteret nr 14 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: I Norge utføres det årlig rundt 8000

Detaljer

Nakkesleng og cervicobrachialgi

Nakkesleng og cervicobrachialgi Nakkesleng og cervicobrachialgi utredning og behandling Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 Manuellterapeutenes Servicekontor ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Velkommen

Detaljer

Navalmedisinsk Bodstikke

Navalmedisinsk Bodstikke Navalmedisinsk Bodstikke Nyhetsbrev fra Saniteten i Sjøforsvaret Nr 35. Vol 17. Nr 2-2011 Oppsummering etter et års tjeneste ved NATO stab Bakgrunn Vinteren 2010 ble den første sanitetsoffiserstilling

Detaljer