Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp"

Transkript

1 Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Del: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba Christian Frønsdal ROS-ANALYSE INNHOLD 1 Sammendrag Bakgrunn Metode og prosess Overordnet metodikk Gjennomføring av analysen Gjennomgang av sjekkliste / analyseskjemaet Risikobilde og avbøtende tiltak Hendelse 15, 29, 30 og 32 Sårbart naturmiljø vassdrag, kilder til akutt forurensning i /ved planområdet, tiltak i planområdet som kan føre til skade for akutt forurensning og tiltak i planområdet som medfører fare for forurensning til grunn eller sjø/vassdrag Hendelse 30 Forurenset grunn Hendelse 45 og 46 Trafikkulykker og ulykke med gående / syklende Kilder og sentrale grunnlagsdokumenter...16 Asplan Viak AS - Fabrikkgaten Bergen asplanviak.no

2 1 SAMMENDRAG Den gjennomførte ROS-analysen har ikke avdekket risiko- og sårbarhetsforhold som er uakseptable. Det er tre forhold som er avdekket i ALARP-sonen, hvor tiltak bør vurderes for å gjøre risikoen / sårbarheten så liten som mulig. Dette gjelder sårbarhet i forhold til de forurensede bunnsedimentene i Tveitevatnet ved utfylling i området, forurenset grunn ved "Shelltomten" og trafikksikkerhet. Planforslaget peker på avbøtende tiltak i forhold til faren for forurensing til omgivelsene i forbindelse med utfylling i Tveitevatnet. For graving i forurenset grunn vil forurensingslovens 2 sette krav til at dette håndteres på en forsvarlig måte. På bakgrunn av disse tiltakene vurderer vi at risikoen med tiltaket i forhold til forurensing endres fra gul risiko til grønn og akseptabel risiko. Bergen kommunes akseptkriterier som ligger til grunn for analysen gir "gul" risiko for ulykker med lettere personskader dersom dette skjer oftere enn pr. 20. år. Med både gjennomgangstrafikk, bybane, buss, skole og senterområde, er dette et område med stor aktivitet og mange myke trafikanter. Planforslaget legger imidlertid til rette for ryddigere forhold enn i dag, med videreføring av sykkelfelt, nytt opphøyd gangfelt mv. Økt fotgjengeraktivitet på tvers av vegen vil bidra til å holde farten nede på kjøretrafikken. De nye funksjonene langs vegen vil i enda større grad enn i dag gi bilisten et signal om å være observant på myke trafikanter. Vi vurderer de ovennevnte tiltakene til å redusere risikoen for ulykker i området. Samlet sett utgjør planforslaget liten risiko. 2 BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone. Denne ROS-analysen skal ivareta dette kravet i plan- og bygningsloven. Formålet med analysen er å gi et oversiktlig risikobilde, og peke på hvilke tiltak som er nødvendige for at risikoen i planområdet og som følge av tiltaket blir så lav som mulig (ALARP As low as reasonable practicable). Denne ROS-analysen tilfredsstiller kravene etter plan- og bygningsloven, men er ikke gjennomført som risikovurdering etter håndbøkene til Statens Vegvesen. For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen. ROS-analyse 2

3 3 METODE OG PROSESS 3.1 Overordnet metodikk Den overordnete metodikken tar utgangspunkt i sivilbeskyttelsesloven, plan- og bygningsloven og krav til risikovurderinger stilt i NS 5814: I følge NS 5814:2008 er risiko et uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse. Sannsynlighet kan defineres som i hvilken grad det er trolig at en hendelse vil inntreffe, og konsekvensen er mulig følge av en uønsket hendelse. Uønsket hendelse er en hendelse som kan føre til tap av verdier. Dette kan gjelde for eksempel liv/helse, miljø, materielle verdier, funksjoner, samfunnsverdier eller omdømme. Sammenfatning av dette: Risiko = sannsynlighet x konsekvens Risikoakseptkriteriene er en beskrivelse av hvilken risiko som blir akseptert innenfor kommunen, og disse må minst reflektere de krav som stilles i ulike sektorlover og forskrifter, f.eks. byggteknisk forskrift (TEK10). Risikoakseptkriteriene kan uttrykkes med ord eller være tallfestet, eller ved en kombinasjon av disse, for eksempel som ulike soner i en risikomatrise. Bergen kommune har per dato ikke vedtatte akseptkriterier som samsvarer med dagens krav. Forslag til nye akseptkriterier tilpasset de nye kravene er fremmet til behandling i bystyret (jf. byrådssak 42/13 datert ). Dette forslaget er beste tilgjengelige kriterier og blir benyttet som akseptkriterier i denne analysen. Sannsynlighetsklassifisering: Begrep Frekvens Sannsynlighetsklasse S1 Sannsynlighetsklasse S2 Sannsynlighetsklasse S3 Sannsynlighetsklasse S4 Sannsynlighetsklasse S5 En hendelse oftere enn hvert 20. år En hendelse pr år En hendelse pr år En hendelse pr år Sjeldnere enn en hendelse pr år 1 NS 5814: Krav til risikovurderinger, utgave: 2 ( ) ROS-analyse 3

4 Konsekvensklassifisering: Begrep Liv og helse Miljø Økonomiske / materielle verdier K5 Svært alvorlig / katastrofalt Flere enn 10 døde eller flere enn 20 alvorlig skadde Stort ukontrollert utslipp med svært stort behov for tiltak. Restaureringstid >10 år >500 mill kr, eller teknisk infrastruktur og avhengige systemer settes permanent ut av drift K4 Alvorlig / farlig 1-10 døde, eller alvorlig skadde Stort utslipp med behov for tiltak. Restaureringstid 3-10 år mill kr, eller teknisk infrastruktur settes ut av drift i flere måneder. Andre avhengige systemer rammes midlertidig. K3 Betydelig / kritisk 1-10 alvorlig skadde eller flere personer med sykefravær i flere uker Betydelig utslipp med behov for tiltak. Restaureringstid 1-3 år mill kr, eller teknisk infrastruktur settes ut av drift i flere døgn. K2 Mindre alvorlig / en viss fare Mindre personskade, sykefravær i noen døgn Noe uønsket utslipp. Registrerbar skade. Restaureringstid <1 år mill. kr, teknisk infrastruktur settes ut av drift i noen timer. K1 Ubetydelig / ufarlig Ubetydelige personskader, ingen sykefravær Mindre utslipp, men ikke registrerbar i resipient < kr, teknisk infrastruktur påvirkes i liten grad ROS-analyse 4

5 Risikomatrise: Sannsynlighet Konsekvens Ubetydelig / ufarlig Mindre alvorlig / en viss fare Betydelig / kritisk Alvorlig / kritisk Svært alvorlig / katastrofe K1 K2 K3 K4 K5 En hendelse oftere enn hvert 20. år En hendelse per år En hendelse per år En hendelse per år S5 S4 S3 S2 En hendelse sjeldnere enn 5000 år S1 Konsekvensen av å havne i de ulike kategoriene beskrives slik: Rød sone: En hendelse i dette området medfører uakseptabel risiko. Kommunen forplikter seg til å gjøre risikoreduserende tiltak av forebyggende eller konsekvensreduserende karakter av alle hendelser, slik at risikoen kommer ned på et akseptabelt nivå. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å gjennomføre nye og mer detaljerte risikoanalyser for å få et sikrere estimat for risikoen. Gul sone: For hendelser i dette området forplikter kommunen seg til å gjennomføre tiltak for å redusere risikoen så mye som mulig. Det vil ofte være naturlig å legge en kost/nytte analyse til grunn for enda flere risikoreduserende tiltak. Grønn sone: I utgangspunktet er hendelser i dette området akseptabel risiko, men flere risikoreduserende tiltak av vesentlig karakter skal gjennomføres når det er mulig ut fra økonomiske og praktiske vurderinger. Et generelt prinsipp i ROS-arbeid er at tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. ROS-analyse 5

6 3.2 Gjennomføring av analysen Prosessen med ROS-analyse er beskrevet i FylkesROS 2009: Bergen kommune har foreløpig ikke mal for utarbeiding av ROS-analyse i reguleringsplaner Denne analysen er gjennomført etter mal for ROS-analyse utarbeidet av Asplan Viak AS. Malen inneholder sjekkliste for alle tenkelige hendelser som kan vurderes i analysen. Hendelser omfatter både hendelser som kan skje innenfor planområdet på grunn av omgivelsene / miljøet, og hendelser som kan skje utenfor planområdet, som følge av tiltakene i planen. Det gjøres først en vurdering av om aktuell hendelse er aktuell for tiltaket. Er den det gjøres det en sannsynlighetsvurdering og en konsekvensvurdering i henhold til akseptkriteriene. Hvis risikoen havner i gul eller rød sone gjøres det en tiltaksvurdering. Aktuelle datakilder/vurderingsmetode er listet opp for de aktuelle hendelsene, og de viktigste kildene sammenfattet i kildehenvisningen bakerst i dokumentet. ROS-analyse 6

7 4 GJENNOMGANG AV SJEKKLISTE / ANALYSESKJEMAET Bergen kommune gjennomfører risikokartlegging (ROS-analyse) for hele Bergen kommune. Analysen innebærer at kommunen blant annet kartlegger risikoen for flom, kraftig vind, høy vannstand, store bølger, ekstreme nedbørsmengder og rasfare i Bergen. Målet er å redusere mulighetene for og konsekvensene av uhell, ulykker, katastrofer o.l. Alle rapportene som er utarbeidet i forbindelse med risikokartleggingen er tilgjengelige hos Bergen kommune via følgende nettside: https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/risikokartlegging. Fylkesmannen i Hordaland har utarbeidet FylkesROS, som gir et godt overordnet blikk på risikoelementene i Hordaland. En del tema er regionale/nasjonale eller knyttet til spesielle sektorer, slik som jordskjelv, epidemier, atomulykker og IKT-trygghet. Disse hendelsene er relevante for planområdet, men de trenger ikke en nærmere detaljering i forhold til geografien lokalt. Det vises derfor til FylkesROS (2009) for disse. Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2. For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, viser vi til planbeskrivelse og plankart. Hendelser som er vurdert å ha gul eller rød risiko er gitt en utdyping etter tabellen. Tabell 1: Bruttoliste for mulige uønskete hendelser Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak NATURRISIKO Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 1. Fjellskred / steinsprang Ingen fjell eller skrenter i området 2. Snø-/isras Ikke terreng som tilsier slike problemstillinger 3. Løsmasseskred / kvikkleire Ja S1 K4 Utsnitt hentet fra interaktivt kart over løsmasser fra NGU (Nasjonal løsmassedatabase, publisert som WMS-kartlag). Området markert med grønt er tynn morene. Selve kollektivterminalen skal ligge på fast fjell. Det bør gjøres nærmere ROS-analyse 7

8 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak grunnundersøkelser med tanke på grunnforholdene øvrige steder det skal gjøres terrenginngrep i. 4. Flomskred Ikke aktuelt 5. Elve-/bekkeflom Ikke aktuelt 6. Tidevannsflom; stormflo Ikke aktuelt 7. Havnivåstigning Ikke aktuelt 8. Radongass Ikke aktuell problemstilling i denne planen 9. Ekstremvind (sterk storm/orkan) 10. Nedbørutsatt / overvannsproblematikk 11. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc) Kilde: Knut Harstveit: Kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen kommune. Norges Meteorologiske institutt rapport 03/2006 SÅRBARE NATUROMRÅDER OG KULTURMILJØER MM Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 12. Sårbar flora Det er ikke registrert plantearter av spesiell verneverdi innenfor planområdet. 13. Sårbar fauna/fisk Ja S5 K1 Tveitevannet er et viktig rasteområde for andefugl, og også et viktig overvintringsområde for måker og ender, men området har begrenset verdi som hekkeplass. Kilde: Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen, Bergen kommune 2007 og (Norsk ornitologisk forening) Det er stor ørret i Tveitevatnet, men også gjedde og ål. Ål er registrert som kritisk truet i rødlistevurderingen. (Artsdatabanken, registrert i 1989) Planen vil medføre noe utfylling i Tveitevannet, og det må tas hensyn til at området har verdi som rasteområde for andefugl. Tiltaket vil ROS-analyse 8

9 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak ikke påvirke evt. bestander av ål i vassdraget 14. Naturvernområder 15. Vassdragsområder Ja S5 K2 Ved utfylling i Tveitevannet i anleggsfasen må det gjøres tiltak for å forhindre at forurensede bunnsedimentene blir virvlet opp. 16. Automatisk fredete kulturminner 17. Nyere tids kulturminne/-miljø 18. Viktige landbruksområder (både jord- /skogressurser og kulturlandskap) 19. Parker og friluftsområder 20. Andre sårbare områder (spesifiser) Ja S5 K1 Bussholdeplassen vil bli etablert i et friområde. Dette vil bli erstattet ved at det fylles noe ut i Tveitevannet og legges til rette med ny tursti, bryggeanlegg mv. Dette øker tilretteleggingen i forhold til i dag. TEKNISK OG SOSIAL INFRASTRUKTUR Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 21. Vei, bru, knutepunkt Ja S5 K1 Reguleringsplanen vil gi positive konsekvenser for trafikkflyt og kollektivknutepunkt. 22. Gang- og sykkelveg Ja S5 K1 Det vil bli lagt bedre til rette for syklende, med forlengelse av dagens sykkelfelt. 23. Havn, kaianlegg, farleder 24. Sykehus/-hjem, andre inst. 25. Brann/politi/ambulans e/ sivilforsvar (utrykningstid mm) Ja S5 K1 Det vil bli færre parkeringsplasser i forhold til i dag for skolen. Antall plasser i planforslaget samsvarer med Bergen kommune sin vedtatte parkeringsnorm. Ja S5 K1 Vil gi et mer oversiktlig trafikkbilde. 26. Kraftforsyning Ja S5 K1 I anleggsfasen. Høyspentkabler må ROS-analyse 9

10 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak sannsynligvis legges om. 27. Vannforsyning Ja S5 K1 I anleggsfasen. Eksisterende vannledninger vil bli berørt 28. Forsvarsområde VIRKSOMHETSRISIKO Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: 29. Kilder til akutt forurensning i/ved planområdet 30. Tiltak i planområdet som medfører fare for akutt forurensning 31. Kilder til permanent forurensning i/ved planområdet 32. Tiltak i planområdet som medfører fare for forurensning til grunn eller sjø/vassdrag Ja S5 K2 Bunnsedimentene i Tveitevannet er sterkt forurenset. Det må gjøres tiltak for å hindre spredning ved utfylling i vannet. Må sikres i YM-plan. Ja S5 K2 Jf pkt.29 over. Ja S3 K1 Utslipp fra busser og andre kjøretøy. Ja S5 K2 Jf. pkt. 29, 30 og 31 over. 33. Forurenset grunn Ja S5 K2 Det må antas at området ved den tidligere Shellstasjonen har forurenset grunn. Det må tas prøver og lages tiltaksplan for hvordan de forurensede massene skal håndteres. 34. Kilder til støybelastning i/ved planområdet (inkl trafikk) 35. Planen/tiltaket medfører økt støybelastning 36. Høyspentlinje (elektromagnetisk stråling) Ja S5 K1 Støyrapporten viser at det ligger støyømfintlig bebyggelse i gul støysone som følge av vegtrafikkstøy. Behov for tiltak må vurderes videre i byggeplanfasen, og tiltakene må utføres før anlegget blir ferdigstilt. Ja S5 K1 Etablering av rundkjøring istedenfor T-kryss, samt oppføring av kollektivterminal, utgjør totalt sett en liten endring i ekvivalent støynivå i området. Ja S5 K1 Høgspent ligger i bakken hvor ny rundkjøring skal etableres. Elektromagnetisk stråling er ikke aktuell problemstilling 37. Skog-/lyngbrann 38. Dambrudd ROS-analyse 10

11 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 39. Regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand mm 40. Gruver, åpne sjakter, steintipper etc 41. Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosiv er osv) 42. Område for avfallsbehandling 43. Oljekatastrofeområde 44. Ulykke med farlig gods til/fra eller ved planområdet 45. Trafikkulykker Ja S5 K2 Det er registrert flere trafikkulykker med lettere skader i området. Dette gjelder spesielt utenfor inngangspartiet til Slettebakken skole og i nærheten av kryssområdet Vilhelm Bjerknes vei/ Hagerupsvei.. Tilrettelegging med rundkjøring og videreføring av sykkelfelt vil sannsynligvis føre til nedgang i trafikkulykker som gjelder fotgjengerkryssing og ulykker med syklister i krysset Hagerups vei / Vilhelm Bjerknes vei. Nytt opphøyet overgangsfelt fra bybanestoppet til kollektivknutepunktet vil kunne føre til lavere fart i trafikken videre sørover forbi skolen. Kiss & ride-lomme vil kunne gjøre trafikkbildet i området ved skolen mer komplisert, men vil samtidig bidra til ryddigere forhold i forbindelse med levering og henting av barn. 46. Ulykke med gående/syklende 47. Andre ulykkespunkter langs veg eller bane 48. Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? 49. Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? Ja S5 K2 Jf. pkt 45 ROS-analyse 11

12 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 50. Annen virksomhetsrisiko (spesifiser) 51. Skipsulykker ROS-analyse 12

13 5 RISIKOBILDE OG AVBØTENDE TILTAK Konsekvens Sannsynlighet Ubetydelig / ufarlig Mindre alvorlig / en viss fare Betydelig / kritisk Alvorlig / kritisk Svært alvorlig / katastrofe K1 K2 K3 K4 K5 En hendelse oftere enn hvert 20. år En hendelse per år En hendelse per år En hendelse per år S5 13,19,21,22, 24,25,26,27, 34,35,36 S4 S3 31 S2 15,29,30,32, 33,45,46 En hendelse sjeldnere enn 5000 år S1 3 Tabell 2: Endelig risikovurdering Det generelle risikobildet som fremgår av tabell 2 viser at det ikke er hendelser /forhold som utløser høy risiko i risikovurderingen. Det er imidlertid hendelser/forhold som vil gi middels risiko, og disse omtales nærmere under. 5.1 Hendelse 15, 29, 30 og 32 Sårbart naturmiljø vassdrag, kilder til akutt forurensning i /ved planområdet, tiltak i planområdet som kan føre til skade for akutt forurensning og tiltak i planområdet som medfører fare for forurensning til grunn eller sjø/vassdrag Avbøtende tiltak: I forbindelse med anleggsfasen er det behov for at det gjennomføres tiltak for å redusere risikoen for skade på naturmiljøet i Tveitevatnet. Utfyllingen må skje forsiktig på bakgrunn av at Tveitevatnet har forurensede bunnsedimenter, og det må gjøres tiltak som forhindrer at de forurensede bunnsedimentene virvles opp. Utfylling av masser som består av sprengstein ROS-analyse 13

14 kan medføre utvasking av steinstøv og nitrogenforbindelser til vannmassene. Dersom det skal benyttes sprengstein må massene vaskes før utfylling finner sted. Det er for øvrig viktig at det benyttes masser med kjent opphav, og massene må ikke inneholde forurensninger fra vegtrafikk eller annen virksomhet. Reguleringsbestemmelsene setter krav til at det skal etableres tiltak for å hindre spredning av partikler og miljøgifter fra bunnsedimentene, og dette er også foreslått videreført inn i YM-planen. Det er også foreslått videreført inn i YMplanen at det må sikres at det ikke benyttes masser ved utfylling i Tveitevatnet som vil føre til forurensning eller tilslamming av vannet. På bakgrunn av disse tiltakene vurderer vi at risikoen med tiltaket endres fra gul risiko til grønn og akseptabel risiko. 5.2 Hendelse 33 Forurenset grunn Avbøtende tiltak: Tiltaket vil medføre utvidelse av veg inn mot et område som tidligere er benyttet til bensinstasjon. Det vil her være høy sannsynlighet for forurenset grunn, og det må tas prøver og lages tiltaksplan for hvordan de forurensede massene skal håndteres i henhold til Forurensningsforskriftens kap 2. Det må også vurderes om det er andre steder innenfor planområdet der det kan være fare for forurenset grunn. Reguleringsbestemmelsene setter krav til at det må gjøres slike undersøkelser. Med bakgrunn i kravene som settes til graving i forurenset grunn, vurderer vi at risikoen med tiltaket endres fra gul risiko til grønn og akseptabel risiko. ROS-analyse 14

15 5.3 Hendelse 45 og 46 Trafikkulykker og ulykke med gående / syklende Norsk vegdatabank for registrerte trafikkulykker viser at det innenfor planområdet har vært 8 ulykker i perioden Disse ulykkene er knyttet til kryssområder og krysningspunkt med kjøreveg. Det er bare registrert lettere skader. Det er registrert 3 skader, to syklister og en fotgjenger, i Vilhelm Bjerknes vei utenfor inngangspartiet til Slettebakken skole. I tillegg er det en bilulykke rett utenfor Sletten senter. Registrerte trafikkulykker i planområdet perioden I eller i nærheten av kryssområdet Vilhelm Bjerknes vei / Hagerups vei er registrert tre syklistskader i selve kryssområdet og to fotgjengerskader i forbindelse med kryssing av veg utenom fotgjengerfelt. Tilrettelegging med rundkjøring og videreføring av sykkelfelt vil sannsynligvis føre til nedgang i trafikkulykker som gjelder fotgjengerkryssing og ulykker med syklister i krysset Hagerups vei / Vilhelm Bjerknes vei. Trafikkbildet i dette området er i dag noe uoversiktlig, og en rundkjørings-løsning vil ventelig redusere farten i kryssområdet og vil gi et klarere kjøremønster enn i dag. For fotgjengere vil det bli mindre naturlig å krysse vegen utenfor fotgjengerfeltene, fordi fortauet vil ligge med større avstand mot vegen (se figur under). For syklister vil det gi en bedret situasjon med at sykkelfelt i Hagerups vei videreføres i Vilhelm Bjerknes vei. Nytt opphøyet overgangsfelt fra bybanestoppet til kollektivknutepunktet vil kunne føre til lavere fart i trafikken videre sørover forbi skolen. Flere tilgjengelige krysningsmuligheter vil også minske sannsynligheten for uønskede krysninger utenom fotgjengerfeltene. Kiss & ride- ROS-analyse 15

16 lomme vil imidlertid kunne gjøre trafikkbildet i området ved skolen mer komplisert, men det er også grunn til å anta at det også i dag foregår levering av skolebarn ved porten til skolen. En bedre tilrettelegging for dette vil bidra positivt. Det bør vurderes å etablere en port for fotgjengere direkte fra Kiss & ride-lommen for å lose elevene direkte inn på skoleplassen fra denne. Bergen kommunes akseptkriterier som ligger til grunn for analysen gir "gul" risiko for ulykker med lettere personskader dersom dette skjer oftere enn pr. 20. år. Med både gjennomgangstrafikk, bybane, buss, skole og senterområde, er dette et område med stor aktivitet og mange myke trafikanter. Planforslaget legger imidlertid til rette for ryddigere forhold enn i dag, slik det er beskrevet ovenfor. Økt fotgjengeraktivitet på tvers av vegen kan være med på å holde farten nede på kjøretrafikken. Et ekstra opphøyd gangfelt vil også bidra til lav fart. De nye funksjonene langs vegen vil i enda større grad enn i dag gi bilisten et signal om å være observant på myke trafikanter. Vi vurderer de ovennevnte tiltakene til å redusere risikoen for ulykker i området. 6 KILDER OG SENTRALE GRUNNLAGSDOKUMENTER NVE - NGU - Nasjonal løsmassedatabase Knut Harstveit: Kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen kommune. Norges Meteorologiske institutt rapport 03/2006 Viltet i Bergen - MVA-rapport 2/2005 Bergen kommune Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen Norsk ornitologisk forening - Naturbasen. Direktoratet for naturforvaltning ROS-analyse 16

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Oppdragsgiver: Oppdrag: ODDGEIR RYENG ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Dato: 2015-01-27 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Susanna Grimsæth 1. BAKGRUNN I følgeplan-og bygningslovens

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Desember 2014 Plannavn ÅRSTAD. BJØRNSONS GATE 29. PlanID 63800000 1 Innholdsfortegnelse 1. PLANLEGGING...3 1.1. Innledning...3 1.2. Formål og omfang...4 1.4.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg.

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg. DETALJREGULERING Høringsutgave VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Kommune: Randaberg Region vest Stavanger kontorstad

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan i Stokke kommune. ROS-analyse Planid. 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM STOKKE KOMMUNE ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo TORGETMOSEN - STRØMSMOSEN torvuttak i Aremark kommune. ROS-analyse ROS-ANALYSE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK I AREMARK KOMMUNE Areal+, p. 12015, pmo 2 Oppdragsgiver: DEGERNES TORVSTRØFABRIKK AS,

Detaljer

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune Prosjektnr.: 859.b Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 07.0.203, revidert 23.0.203 Risiko- og sårbarhetsanalyse, områdereguleringfor Engelsrudhagen

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei

REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei Parsell: Rundkjøring Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommune: Fet (Plannummer 0102 R1202) Region øst Oslo kontorsted 1.11.2013 R a p p o r t Oppdrag: 124490

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen (ROS) Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Hurum og Frogn kommuner Region øst INNHOLDSFORTEGNESEL INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen.

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen. 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Risiko og sårbarhetsanalyse for Strandlia vest er utarbeidet i henhold til plan og bygningslovens 4 3. Analysen skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold som har betydning

Detaljer

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn Forord Block Watne skal utarbeide en detaljplan, for et område øst for Klæbu sentrum. Arbeidet ble igangsatt juni 2010. Området ligger inne som et framtidig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN Oppdragsgiver Gilhusbukta Sjøgrunn AS Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2014-04-30 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

Detaljer

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN Oppdragsgiver Telebryggen AS Rapporttype Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for småbåthavn Vikkilen Øst 2015-16.02.2015 PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

Detaljer