Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp"

Transkript

1 Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Del: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba Christian Frønsdal ROS-ANALYSE INNHOLD 1 Sammendrag Bakgrunn Metode og prosess Overordnet metodikk Gjennomføring av analysen Gjennomgang av sjekkliste / analyseskjemaet Risikobilde og avbøtende tiltak Hendelse 15, 29, 30 og 32 Sårbart naturmiljø vassdrag, kilder til akutt forurensning i /ved planområdet, tiltak i planområdet som kan føre til skade for akutt forurensning og tiltak i planområdet som medfører fare for forurensning til grunn eller sjø/vassdrag Hendelse 30 Forurenset grunn Hendelse 45 og 46 Trafikkulykker og ulykke med gående / syklende Kilder og sentrale grunnlagsdokumenter...16 Asplan Viak AS - Fabrikkgaten Bergen asplanviak.no

2 1 SAMMENDRAG Den gjennomførte ROS-analysen har ikke avdekket risiko- og sårbarhetsforhold som er uakseptable. Det er tre forhold som er avdekket i ALARP-sonen, hvor tiltak bør vurderes for å gjøre risikoen / sårbarheten så liten som mulig. Dette gjelder sårbarhet i forhold til de forurensede bunnsedimentene i Tveitevatnet ved utfylling i området, forurenset grunn ved "Shelltomten" og trafikksikkerhet. Planforslaget peker på avbøtende tiltak i forhold til faren for forurensing til omgivelsene i forbindelse med utfylling i Tveitevatnet. For graving i forurenset grunn vil forurensingslovens 2 sette krav til at dette håndteres på en forsvarlig måte. På bakgrunn av disse tiltakene vurderer vi at risikoen med tiltaket i forhold til forurensing endres fra gul risiko til grønn og akseptabel risiko. Bergen kommunes akseptkriterier som ligger til grunn for analysen gir "gul" risiko for ulykker med lettere personskader dersom dette skjer oftere enn pr. 20. år. Med både gjennomgangstrafikk, bybane, buss, skole og senterområde, er dette et område med stor aktivitet og mange myke trafikanter. Planforslaget legger imidlertid til rette for ryddigere forhold enn i dag, med videreføring av sykkelfelt, nytt opphøyd gangfelt mv. Økt fotgjengeraktivitet på tvers av vegen vil bidra til å holde farten nede på kjøretrafikken. De nye funksjonene langs vegen vil i enda større grad enn i dag gi bilisten et signal om å være observant på myke trafikanter. Vi vurderer de ovennevnte tiltakene til å redusere risikoen for ulykker i området. Samlet sett utgjør planforslaget liten risiko. 2 BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone. Denne ROS-analysen skal ivareta dette kravet i plan- og bygningsloven. Formålet med analysen er å gi et oversiktlig risikobilde, og peke på hvilke tiltak som er nødvendige for at risikoen i planområdet og som følge av tiltaket blir så lav som mulig (ALARP As low as reasonable practicable). Denne ROS-analysen tilfredsstiller kravene etter plan- og bygningsloven, men er ikke gjennomført som risikovurdering etter håndbøkene til Statens Vegvesen. For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen. ROS-analyse 2

3 3 METODE OG PROSESS 3.1 Overordnet metodikk Den overordnete metodikken tar utgangspunkt i sivilbeskyttelsesloven, plan- og bygningsloven og krav til risikovurderinger stilt i NS 5814: I følge NS 5814:2008 er risiko et uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse. Sannsynlighet kan defineres som i hvilken grad det er trolig at en hendelse vil inntreffe, og konsekvensen er mulig følge av en uønsket hendelse. Uønsket hendelse er en hendelse som kan føre til tap av verdier. Dette kan gjelde for eksempel liv/helse, miljø, materielle verdier, funksjoner, samfunnsverdier eller omdømme. Sammenfatning av dette: Risiko = sannsynlighet x konsekvens Risikoakseptkriteriene er en beskrivelse av hvilken risiko som blir akseptert innenfor kommunen, og disse må minst reflektere de krav som stilles i ulike sektorlover og forskrifter, f.eks. byggteknisk forskrift (TEK10). Risikoakseptkriteriene kan uttrykkes med ord eller være tallfestet, eller ved en kombinasjon av disse, for eksempel som ulike soner i en risikomatrise. Bergen kommune har per dato ikke vedtatte akseptkriterier som samsvarer med dagens krav. Forslag til nye akseptkriterier tilpasset de nye kravene er fremmet til behandling i bystyret (jf. byrådssak 42/13 datert ). Dette forslaget er beste tilgjengelige kriterier og blir benyttet som akseptkriterier i denne analysen. Sannsynlighetsklassifisering: Begrep Frekvens Sannsynlighetsklasse S1 Sannsynlighetsklasse S2 Sannsynlighetsklasse S3 Sannsynlighetsklasse S4 Sannsynlighetsklasse S5 En hendelse oftere enn hvert 20. år En hendelse pr år En hendelse pr år En hendelse pr år Sjeldnere enn en hendelse pr år 1 NS 5814: Krav til risikovurderinger, utgave: 2 ( ) ROS-analyse 3

4 Konsekvensklassifisering: Begrep Liv og helse Miljø Økonomiske / materielle verdier K5 Svært alvorlig / katastrofalt Flere enn 10 døde eller flere enn 20 alvorlig skadde Stort ukontrollert utslipp med svært stort behov for tiltak. Restaureringstid >10 år >500 mill kr, eller teknisk infrastruktur og avhengige systemer settes permanent ut av drift K4 Alvorlig / farlig 1-10 døde, eller alvorlig skadde Stort utslipp med behov for tiltak. Restaureringstid 3-10 år mill kr, eller teknisk infrastruktur settes ut av drift i flere måneder. Andre avhengige systemer rammes midlertidig. K3 Betydelig / kritisk 1-10 alvorlig skadde eller flere personer med sykefravær i flere uker Betydelig utslipp med behov for tiltak. Restaureringstid 1-3 år mill kr, eller teknisk infrastruktur settes ut av drift i flere døgn. K2 Mindre alvorlig / en viss fare Mindre personskade, sykefravær i noen døgn Noe uønsket utslipp. Registrerbar skade. Restaureringstid <1 år mill. kr, teknisk infrastruktur settes ut av drift i noen timer. K1 Ubetydelig / ufarlig Ubetydelige personskader, ingen sykefravær Mindre utslipp, men ikke registrerbar i resipient < kr, teknisk infrastruktur påvirkes i liten grad ROS-analyse 4

5 Risikomatrise: Sannsynlighet Konsekvens Ubetydelig / ufarlig Mindre alvorlig / en viss fare Betydelig / kritisk Alvorlig / kritisk Svært alvorlig / katastrofe K1 K2 K3 K4 K5 En hendelse oftere enn hvert 20. år En hendelse per år En hendelse per år En hendelse per år S5 S4 S3 S2 En hendelse sjeldnere enn 5000 år S1 Konsekvensen av å havne i de ulike kategoriene beskrives slik: Rød sone: En hendelse i dette området medfører uakseptabel risiko. Kommunen forplikter seg til å gjøre risikoreduserende tiltak av forebyggende eller konsekvensreduserende karakter av alle hendelser, slik at risikoen kommer ned på et akseptabelt nivå. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å gjennomføre nye og mer detaljerte risikoanalyser for å få et sikrere estimat for risikoen. Gul sone: For hendelser i dette området forplikter kommunen seg til å gjennomføre tiltak for å redusere risikoen så mye som mulig. Det vil ofte være naturlig å legge en kost/nytte analyse til grunn for enda flere risikoreduserende tiltak. Grønn sone: I utgangspunktet er hendelser i dette området akseptabel risiko, men flere risikoreduserende tiltak av vesentlig karakter skal gjennomføres når det er mulig ut fra økonomiske og praktiske vurderinger. Et generelt prinsipp i ROS-arbeid er at tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. ROS-analyse 5

6 3.2 Gjennomføring av analysen Prosessen med ROS-analyse er beskrevet i FylkesROS 2009: Bergen kommune har foreløpig ikke mal for utarbeiding av ROS-analyse i reguleringsplaner Denne analysen er gjennomført etter mal for ROS-analyse utarbeidet av Asplan Viak AS. Malen inneholder sjekkliste for alle tenkelige hendelser som kan vurderes i analysen. Hendelser omfatter både hendelser som kan skje innenfor planområdet på grunn av omgivelsene / miljøet, og hendelser som kan skje utenfor planområdet, som følge av tiltakene i planen. Det gjøres først en vurdering av om aktuell hendelse er aktuell for tiltaket. Er den det gjøres det en sannsynlighetsvurdering og en konsekvensvurdering i henhold til akseptkriteriene. Hvis risikoen havner i gul eller rød sone gjøres det en tiltaksvurdering. Aktuelle datakilder/vurderingsmetode er listet opp for de aktuelle hendelsene, og de viktigste kildene sammenfattet i kildehenvisningen bakerst i dokumentet. ROS-analyse 6

7 4 GJENNOMGANG AV SJEKKLISTE / ANALYSESKJEMAET Bergen kommune gjennomfører risikokartlegging (ROS-analyse) for hele Bergen kommune. Analysen innebærer at kommunen blant annet kartlegger risikoen for flom, kraftig vind, høy vannstand, store bølger, ekstreme nedbørsmengder og rasfare i Bergen. Målet er å redusere mulighetene for og konsekvensene av uhell, ulykker, katastrofer o.l. Alle rapportene som er utarbeidet i forbindelse med risikokartleggingen er tilgjengelige hos Bergen kommune via følgende nettside: https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/risikokartlegging. Fylkesmannen i Hordaland har utarbeidet FylkesROS, som gir et godt overordnet blikk på risikoelementene i Hordaland. En del tema er regionale/nasjonale eller knyttet til spesielle sektorer, slik som jordskjelv, epidemier, atomulykker og IKT-trygghet. Disse hendelsene er relevante for planområdet, men de trenger ikke en nærmere detaljering i forhold til geografien lokalt. Det vises derfor til FylkesROS (2009) for disse. Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2. For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, viser vi til planbeskrivelse og plankart. Hendelser som er vurdert å ha gul eller rød risiko er gitt en utdyping etter tabellen. Tabell 1: Bruttoliste for mulige uønskete hendelser Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak NATURRISIKO Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 1. Fjellskred / steinsprang Ingen fjell eller skrenter i området 2. Snø-/isras Ikke terreng som tilsier slike problemstillinger 3. Løsmasseskred / kvikkleire Ja S1 K4 Utsnitt hentet fra interaktivt kart over løsmasser fra NGU (Nasjonal løsmassedatabase, publisert som WMS-kartlag). Området markert med grønt er tynn morene. Selve kollektivterminalen skal ligge på fast fjell. Det bør gjøres nærmere ROS-analyse 7

8 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak grunnundersøkelser med tanke på grunnforholdene øvrige steder det skal gjøres terrenginngrep i. 4. Flomskred Ikke aktuelt 5. Elve-/bekkeflom Ikke aktuelt 6. Tidevannsflom; stormflo Ikke aktuelt 7. Havnivåstigning Ikke aktuelt 8. Radongass Ikke aktuell problemstilling i denne planen 9. Ekstremvind (sterk storm/orkan) 10. Nedbørutsatt / overvannsproblematikk 11. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc) Kilde: Knut Harstveit: Kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen kommune. Norges Meteorologiske institutt rapport 03/2006 SÅRBARE NATUROMRÅDER OG KULTURMILJØER MM Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 12. Sårbar flora Det er ikke registrert plantearter av spesiell verneverdi innenfor planområdet. 13. Sårbar fauna/fisk Ja S5 K1 Tveitevannet er et viktig rasteområde for andefugl, og også et viktig overvintringsområde for måker og ender, men området har begrenset verdi som hekkeplass. Kilde: Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen, Bergen kommune 2007 og (Norsk ornitologisk forening) Det er stor ørret i Tveitevatnet, men også gjedde og ål. Ål er registrert som kritisk truet i rødlistevurderingen. (Artsdatabanken, registrert i 1989) Planen vil medføre noe utfylling i Tveitevannet, og det må tas hensyn til at området har verdi som rasteområde for andefugl. Tiltaket vil ROS-analyse 8

9 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak ikke påvirke evt. bestander av ål i vassdraget 14. Naturvernområder 15. Vassdragsområder Ja S5 K2 Ved utfylling i Tveitevannet i anleggsfasen må det gjøres tiltak for å forhindre at forurensede bunnsedimentene blir virvlet opp. 16. Automatisk fredete kulturminner 17. Nyere tids kulturminne/-miljø 18. Viktige landbruksområder (både jord- /skogressurser og kulturlandskap) 19. Parker og friluftsområder 20. Andre sårbare områder (spesifiser) Ja S5 K1 Bussholdeplassen vil bli etablert i et friområde. Dette vil bli erstattet ved at det fylles noe ut i Tveitevannet og legges til rette med ny tursti, bryggeanlegg mv. Dette øker tilretteleggingen i forhold til i dag. TEKNISK OG SOSIAL INFRASTRUKTUR Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 21. Vei, bru, knutepunkt Ja S5 K1 Reguleringsplanen vil gi positive konsekvenser for trafikkflyt og kollektivknutepunkt. 22. Gang- og sykkelveg Ja S5 K1 Det vil bli lagt bedre til rette for syklende, med forlengelse av dagens sykkelfelt. 23. Havn, kaianlegg, farleder 24. Sykehus/-hjem, andre inst. 25. Brann/politi/ambulans e/ sivilforsvar (utrykningstid mm) Ja S5 K1 Det vil bli færre parkeringsplasser i forhold til i dag for skolen. Antall plasser i planforslaget samsvarer med Bergen kommune sin vedtatte parkeringsnorm. Ja S5 K1 Vil gi et mer oversiktlig trafikkbilde. 26. Kraftforsyning Ja S5 K1 I anleggsfasen. Høyspentkabler må ROS-analyse 9

10 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak sannsynligvis legges om. 27. Vannforsyning Ja S5 K1 I anleggsfasen. Eksisterende vannledninger vil bli berørt 28. Forsvarsområde VIRKSOMHETSRISIKO Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: 29. Kilder til akutt forurensning i/ved planområdet 30. Tiltak i planområdet som medfører fare for akutt forurensning 31. Kilder til permanent forurensning i/ved planområdet 32. Tiltak i planområdet som medfører fare for forurensning til grunn eller sjø/vassdrag Ja S5 K2 Bunnsedimentene i Tveitevannet er sterkt forurenset. Det må gjøres tiltak for å hindre spredning ved utfylling i vannet. Må sikres i YM-plan. Ja S5 K2 Jf pkt.29 over. Ja S3 K1 Utslipp fra busser og andre kjøretøy. Ja S5 K2 Jf. pkt. 29, 30 og 31 over. 33. Forurenset grunn Ja S5 K2 Det må antas at området ved den tidligere Shellstasjonen har forurenset grunn. Det må tas prøver og lages tiltaksplan for hvordan de forurensede massene skal håndteres. 34. Kilder til støybelastning i/ved planområdet (inkl trafikk) 35. Planen/tiltaket medfører økt støybelastning 36. Høyspentlinje (elektromagnetisk stråling) Ja S5 K1 Støyrapporten viser at det ligger støyømfintlig bebyggelse i gul støysone som følge av vegtrafikkstøy. Behov for tiltak må vurderes videre i byggeplanfasen, og tiltakene må utføres før anlegget blir ferdigstilt. Ja S5 K1 Etablering av rundkjøring istedenfor T-kryss, samt oppføring av kollektivterminal, utgjør totalt sett en liten endring i ekvivalent støynivå i området. Ja S5 K1 Høgspent ligger i bakken hvor ny rundkjøring skal etableres. Elektromagnetisk stråling er ikke aktuell problemstilling 37. Skog-/lyngbrann 38. Dambrudd ROS-analyse 10

11 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 39. Regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand mm 40. Gruver, åpne sjakter, steintipper etc 41. Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosiv er osv) 42. Område for avfallsbehandling 43. Oljekatastrofeområde 44. Ulykke med farlig gods til/fra eller ved planområdet 45. Trafikkulykker Ja S5 K2 Det er registrert flere trafikkulykker med lettere skader i området. Dette gjelder spesielt utenfor inngangspartiet til Slettebakken skole og i nærheten av kryssområdet Vilhelm Bjerknes vei/ Hagerupsvei.. Tilrettelegging med rundkjøring og videreføring av sykkelfelt vil sannsynligvis føre til nedgang i trafikkulykker som gjelder fotgjengerkryssing og ulykker med syklister i krysset Hagerups vei / Vilhelm Bjerknes vei. Nytt opphøyet overgangsfelt fra bybanestoppet til kollektivknutepunktet vil kunne føre til lavere fart i trafikken videre sørover forbi skolen. Kiss & ride-lomme vil kunne gjøre trafikkbildet i området ved skolen mer komplisert, men vil samtidig bidra til ryddigere forhold i forbindelse med levering og henting av barn. 46. Ulykke med gående/syklende 47. Andre ulykkespunkter langs veg eller bane 48. Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? 49. Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? Ja S5 K2 Jf. pkt 45 ROS-analyse 11

12 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 50. Annen virksomhetsrisiko (spesifiser) 51. Skipsulykker ROS-analyse 12

13 5 RISIKOBILDE OG AVBØTENDE TILTAK Konsekvens Sannsynlighet Ubetydelig / ufarlig Mindre alvorlig / en viss fare Betydelig / kritisk Alvorlig / kritisk Svært alvorlig / katastrofe K1 K2 K3 K4 K5 En hendelse oftere enn hvert 20. år En hendelse per år En hendelse per år En hendelse per år S5 13,19,21,22, 24,25,26,27, 34,35,36 S4 S3 31 S2 15,29,30,32, 33,45,46 En hendelse sjeldnere enn 5000 år S1 3 Tabell 2: Endelig risikovurdering Det generelle risikobildet som fremgår av tabell 2 viser at det ikke er hendelser /forhold som utløser høy risiko i risikovurderingen. Det er imidlertid hendelser/forhold som vil gi middels risiko, og disse omtales nærmere under. 5.1 Hendelse 15, 29, 30 og 32 Sårbart naturmiljø vassdrag, kilder til akutt forurensning i /ved planområdet, tiltak i planområdet som kan føre til skade for akutt forurensning og tiltak i planområdet som medfører fare for forurensning til grunn eller sjø/vassdrag Avbøtende tiltak: I forbindelse med anleggsfasen er det behov for at det gjennomføres tiltak for å redusere risikoen for skade på naturmiljøet i Tveitevatnet. Utfyllingen må skje forsiktig på bakgrunn av at Tveitevatnet har forurensede bunnsedimenter, og det må gjøres tiltak som forhindrer at de forurensede bunnsedimentene virvles opp. Utfylling av masser som består av sprengstein ROS-analyse 13

14 kan medføre utvasking av steinstøv og nitrogenforbindelser til vannmassene. Dersom det skal benyttes sprengstein må massene vaskes før utfylling finner sted. Det er for øvrig viktig at det benyttes masser med kjent opphav, og massene må ikke inneholde forurensninger fra vegtrafikk eller annen virksomhet. Reguleringsbestemmelsene setter krav til at det skal etableres tiltak for å hindre spredning av partikler og miljøgifter fra bunnsedimentene, og dette er også foreslått videreført inn i YM-planen. Det er også foreslått videreført inn i YMplanen at det må sikres at det ikke benyttes masser ved utfylling i Tveitevatnet som vil føre til forurensning eller tilslamming av vannet. På bakgrunn av disse tiltakene vurderer vi at risikoen med tiltaket endres fra gul risiko til grønn og akseptabel risiko. 5.2 Hendelse 33 Forurenset grunn Avbøtende tiltak: Tiltaket vil medføre utvidelse av veg inn mot et område som tidligere er benyttet til bensinstasjon. Det vil her være høy sannsynlighet for forurenset grunn, og det må tas prøver og lages tiltaksplan for hvordan de forurensede massene skal håndteres i henhold til Forurensningsforskriftens kap 2. Det må også vurderes om det er andre steder innenfor planområdet der det kan være fare for forurenset grunn. Reguleringsbestemmelsene setter krav til at det må gjøres slike undersøkelser. Med bakgrunn i kravene som settes til graving i forurenset grunn, vurderer vi at risikoen med tiltaket endres fra gul risiko til grønn og akseptabel risiko. ROS-analyse 14

15 5.3 Hendelse 45 og 46 Trafikkulykker og ulykke med gående / syklende Norsk vegdatabank for registrerte trafikkulykker viser at det innenfor planområdet har vært 8 ulykker i perioden Disse ulykkene er knyttet til kryssområder og krysningspunkt med kjøreveg. Det er bare registrert lettere skader. Det er registrert 3 skader, to syklister og en fotgjenger, i Vilhelm Bjerknes vei utenfor inngangspartiet til Slettebakken skole. I tillegg er det en bilulykke rett utenfor Sletten senter. Registrerte trafikkulykker i planområdet perioden I eller i nærheten av kryssområdet Vilhelm Bjerknes vei / Hagerups vei er registrert tre syklistskader i selve kryssområdet og to fotgjengerskader i forbindelse med kryssing av veg utenom fotgjengerfelt. Tilrettelegging med rundkjøring og videreføring av sykkelfelt vil sannsynligvis føre til nedgang i trafikkulykker som gjelder fotgjengerkryssing og ulykker med syklister i krysset Hagerups vei / Vilhelm Bjerknes vei. Trafikkbildet i dette området er i dag noe uoversiktlig, og en rundkjørings-løsning vil ventelig redusere farten i kryssområdet og vil gi et klarere kjøremønster enn i dag. For fotgjengere vil det bli mindre naturlig å krysse vegen utenfor fotgjengerfeltene, fordi fortauet vil ligge med større avstand mot vegen (se figur under). For syklister vil det gi en bedret situasjon med at sykkelfelt i Hagerups vei videreføres i Vilhelm Bjerknes vei. Nytt opphøyet overgangsfelt fra bybanestoppet til kollektivknutepunktet vil kunne føre til lavere fart i trafikken videre sørover forbi skolen. Flere tilgjengelige krysningsmuligheter vil også minske sannsynligheten for uønskede krysninger utenom fotgjengerfeltene. Kiss & ride- ROS-analyse 15

16 lomme vil imidlertid kunne gjøre trafikkbildet i området ved skolen mer komplisert, men det er også grunn til å anta at det også i dag foregår levering av skolebarn ved porten til skolen. En bedre tilrettelegging for dette vil bidra positivt. Det bør vurderes å etablere en port for fotgjengere direkte fra Kiss & ride-lommen for å lose elevene direkte inn på skoleplassen fra denne. Bergen kommunes akseptkriterier som ligger til grunn for analysen gir "gul" risiko for ulykker med lettere personskader dersom dette skjer oftere enn pr. 20. år. Med både gjennomgangstrafikk, bybane, buss, skole og senterområde, er dette et område med stor aktivitet og mange myke trafikanter. Planforslaget legger imidlertid til rette for ryddigere forhold enn i dag, slik det er beskrevet ovenfor. Økt fotgjengeraktivitet på tvers av vegen kan være med på å holde farten nede på kjøretrafikken. Et ekstra opphøyd gangfelt vil også bidra til lav fart. De nye funksjonene langs vegen vil i enda større grad enn i dag gi bilisten et signal om å være observant på myke trafikanter. Vi vurderer de ovennevnte tiltakene til å redusere risikoen for ulykker i området. 6 KILDER OG SENTRALE GRUNNLAGSDOKUMENTER NVE - NGU - Nasjonal løsmassedatabase Knut Harstveit: Kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen kommune. Norges Meteorologiske institutt rapport 03/2006 Viltet i Bergen - MVA-rapport 2/2005 Bergen kommune Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen Norsk ornitologisk forening - Naturbasen. Direktoratet for naturforvaltning ROS-analyse 16

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Oppdragsgiver: Oppdrag: ODDGEIR RYENG ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Dato: 2015-01-27 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Susanna Grimsæth 1. BAKGRUNN I følgeplan-og bygningslovens

Detaljer

Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Dato: 2015-04-08 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1.

Detaljer

NOTAT ROS-ANALYSE INNHOLD

NOTAT ROS-ANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Damsgårdsveien 106 AS Oppdrag: 530500 Reguleringsplanarbeid Damsgårdsveien 106 Dato: 2015-05-29 Skrevet av: Christian Frønsdal Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba ROS-ANALYSE INNHOLD

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Lier kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig Oppdragsgiver: Suldal kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Suldal Bad Plan-og byggesak Dato: 13.10.2015 Rev: 1 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Hans Munksgaard 1. BAKGRUNN

Detaljer

Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12

Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12 Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12 Dato: 2012-09-17 Skrevet av: Kristina Schröder Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hanne Skeltved 522010 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

ROS-analyse i forbindelse med detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2. Ann-Kjersti Johnsen og Hanne Skeltved 010380

ROS-analyse i forbindelse med detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2. Ann-Kjersti Johnsen og Hanne Skeltved 010380 Lunheim Utbyggingsselskap AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2 Dato: 2011-04-11 Oppdragsgiver: Oppdrag: Lunheim Utbyggingsselskap AS ROS-analyse i forbindelse

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 08.01.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 02.06.14 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger 2 Risiko og sårbarhetsanalyse Helge

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER Oppdragsgiver Bergen kommune, Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap, Etat for utbygging Rapporttype ROS-analyse 2013-09-04 ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Spikkestadveien 3-5

Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Spikkestadveien 3-5 Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Spikkestadveien 3-5 Dato: 2013-09-04 Skrevet av: Jan Martin Ståvi Kvalitetskontroll: Petter Christensen 1. BAKGRUNN I følge

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Heistaddalen,Porsgrunn

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Heistaddalen,Porsgrunn Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Heistaddalen,Porsgrunn 30.06.14 1. Generelt Plan-og bygningslovenforutsetteri 4.3at detblir utarbeidetros-analysefor arealplanersom leggertil rettefor

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Arendal kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Arendal kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Arendal kirkelige fellesråd ROS-analyse for reguleringsplan for Arendal kirkegård Dato: 2014-04-08 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følgeplan-

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner som legger

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

ROS-analyse for reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Oppdragsgiver: Oppdrag: Porsgrunn Kommune ROS-analyse for reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Dato: 2014-09-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Bjørg Wethal

Detaljer

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Plannummer: 201411 01.10.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Lahelle vest i Porsgrunn kommune

ROS-analyse for reguleringsplan for Lahelle vest i Porsgrunn kommune Oppdragsgiver: Oppdrag: JM Norge AS ROS-analyse for reguleringsplan for Lahelle vest i Porsgrunn kommune Dato: 2015-03-02 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Bjørg Wethal 1. BAKGRUNN I følge plan-

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SWS Eiendom AS DETALJPLAN FOR SKINNERUD NORD. GEITHUS. MODUM KOMMUNE PLAN ID 201402. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 20.1.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for del av gbnr 27/2 på Eik/Sundby

ROS-analyse for reguleringsplan for del av gbnr 27/2 på Eik/Sundby Oppdragsgiver: Oppdrag: Rose Eiendom AS ROS-analyse for reguleringsplan for del av gbnr 27/2 på Eik/Sundby Dato: 2016-10-27 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Sissel Nybro 1. BAKGRUNN I følge

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SKOGLUND ØST Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kryssingsspor

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kryssingsspor Oppdragsgiver: Oppdrag: Jernbaneverket ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kryssingsspor Dato: 2011-08-15 Skrevet av: Jan Martin Ståvi Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Kai Lande 526761 1. BAKGRUNN

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

Rapport. Båtsfjord havnevesen. OPPDRAG Reguleringsplan for Båtsfjord havneområde. EMNE Forenklet ROS-analyse DOKUMENTKODE 711741 -PLAN-RAP-001

Rapport. Båtsfjord havnevesen. OPPDRAG Reguleringsplan for Båtsfjord havneområde. EMNE Forenklet ROS-analyse DOKUMENTKODE 711741 -PLAN-RAP-001 Rapport Båtsfjord havnevesen OPPDRAG Reguleringsplan for Båtsfjord havneområde EMNE DOKUMENTKODE 711741 -PLAN-RAP-001 RAPPORT OPPDRAG Reguleringsplan for Båtsfjord havneområde DOKUMENTKODE 711741 -PLAN-RAP-001

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad

ROS-analyse for reguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad Oppdragsgiver: Oppdrag: Porsgrunn Kommune ROS-analyse for reguleringsplan for område ved Gravavegen - Heistad Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge

Detaljer

E6 Kvithammar - Åsen. ROS-analyse KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Kvithammar - Levanger kommunegrense Stjørdal kommune

E6 Kvithammar - Åsen. ROS-analyse KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. Parsell: Kvithammar - Levanger kommunegrense Stjørdal kommune KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ROS-analyse Statens vegvesen E6 Kvithammar - Åsen Parsell: Kvithammar - Levanger kommunegrense Stjørdal kommune Region midt Nord-Trøndelag Steinkjer kontorsted Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Arkitektkontoret Henning Karlsen AS Oppdrag: ROS-analyse for omregulering for gbnr 32/13,21,23 Dato: 2015-09-04 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Bjørg Wethal 1. BAKGRUNN I følge

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

Rapport. Tromsø kommune. OPPDRAG Reguleringsplan for Tromsdalen idrettspark. EMNE Forenklet ROS analyse DOKUMENTKODE PLAN RAP 001

Rapport. Tromsø kommune. OPPDRAG Reguleringsplan for Tromsdalen idrettspark. EMNE Forenklet ROS analyse DOKUMENTKODE PLAN RAP 001 Rapport Tromsø kommune OPPDRAG Reguleringsplan for Tromsdalen idrettspark EMNE DOKUMENTKODE 712176 PLAN RAP 001 Side 2 av 19 25. august 2014 / Revisjon 01 712176 PLAN RAP 001 Innledning Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 Sammendrag... 1. 2 Bakgrunn... 2. 3 Metode og prosess... 2. 3.1 Overordnet metodikk... 2. 3.2 Gjennomføring av analysen... 4

1 Sammendrag... 1. 2 Bakgrunn... 2. 3 Metode og prosess... 2. 3.1 Overordnet metodikk... 2. 3.2 Gjennomføring av analysen... 4 Oppdragsgiver: Bergen Kommune Oppdrag: 535949 Leaparken, Dato: 30.01.2015 Skrevet av: Katrine Bjørset Falch Kvalitetskontroll: Rune Fanastølen Tuft ROS-analyse, Årstad, gnr. 159, bnr. 419 m.fl. Reguleringsplan

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl.

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H.

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Oppdrag: Nesodden kommune Reguleringsplan for Blylaget: Ros analyse Dato: 19.1.2012, revidert 4.2.2013 Skrevet av: Kai Lande Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Knut Robert Robertsen 525849 1.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset Plannummer: K201301

Kommunedelplan for Hjelset Plannummer: K201301 Kommunedelplan for Hjelset 2016-2026 Plannummer: K201301 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Areal til boligformål... 6 2.1 B1 - Hagaelva...

Detaljer

Oppdragsgiver: Tove og Per Stian Tangerud Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Sandviklandet 78/4-8

Oppdragsgiver: Tove og Per Stian Tangerud Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Sandviklandet 78/4-8 Oppdragsgiver: Tove og Per Stian Tangerud Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Sandviklandet 78/4-8 Dato: 2015-06-04 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

Systematisk samfunnssikkerhets-og beredskapsarbeidi kommunene (2001), Samfunnssikkerheti arealplanlegging.kartleggingav risiko og sårbarhet(2010).

Systematisk samfunnssikkerhets-og beredskapsarbeidi kommunene (2001), Samfunnssikkerheti arealplanlegging.kartleggingav risiko og sårbarhet(2010). Oppdragsgiver: Oppdrag: Tellefsen Invest AS ROS-analyse for reguleringsplan for Meikjær Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Bjørg Wethal 1. BAKGRUNN I følgeplan-og bygningslovens

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL

FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL FORELØPIG ROS-VURDERING. DETALJREGULERING AMFI VEREDAL Trondheim, 26.11.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Planområdet ligger i Verdal sentrum, sør for rådhuset. Området grenser i øst mot rv 757 og vest mot Jernbanegata.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR BJØRNSVEEN PANORAMA Plandato 30 05 2016 Utarbeidet av KONTUR AS Metode og forutsetninger Hensikten med å gjennomføre en Risiko og Sårbarhetsanalyse er å

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

Rapport. Vestvågøy kommune. OPPDRAG Reguleringsplan for 4 armen, Leknes. EMNE Forenklet ROS-analyse DOKUMENTKODE PLAN-RAP-001

Rapport. Vestvågøy kommune. OPPDRAG Reguleringsplan for 4 armen, Leknes. EMNE Forenklet ROS-analyse DOKUMENTKODE PLAN-RAP-001 Rapport Vestvågøy kommune OPPDRAG Reguleringsplan for 4 armen, Leknes EMNE DOKUMENTKODE 712457-PLAN-RAP-001 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Metode... 3 2 Kort beskrivelse av

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Forslag til detaljregulering for del av Bjørnemyrveien og Steinveien med de till iggende eiendommene 1/417 og 1/418 i Nesodden kommune. INBY

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-06-05 ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 3 (7) ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1350001271 Oppdragsnavn: Reguleringsendring Ås skog

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE NITTEDAL KOMMUNE PLAN: B15B (Gnr.13 Bnr.214) Kruttverket, Nittedal kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter gnr. 13 bnr.214 (B15B Kruttverket). Området

Detaljer

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: FREDRIKSTAD KOMMUNE ROS-ANALYSE TIL DETALJREGULERING DYPEKLO, MØKLEGÅRD GNR/BNR 62/1 PlanID: 0106 1074 FREDRIKSTAD KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: Utvikling av reguleringsplan for inntil 9 ubebygde tomter i

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15

Lillesand kommune. ROS-analyse for Kroksteinåsen III. Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave: 1 Dato: 2011-06-15 ROS-analyse for Kroksteinåsen III 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Kroksteinåsen III Utgave/dato: 1 / 2011-06-15

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR FOR DAMSTEDET NÆRINGSPARK Datert 05.03.2015 Utarbeidet av: arealplan/gjøvik kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN Oppdragsgiver tatens vegvesen Rapporttype RO-analyse. Vedlegg til reguleringsplan. Dato 24/01 2013 RIIKO- OG ÅRBARHT- AALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG RIIKO- OG ÅRBARHTAALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG Revisjon Dato

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-01-21 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET. ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

ROS - AN ALYSE DETALJPLAN. Djupvikhaugen 2, Rissa kommune

ROS - AN ALYSE DETALJPLAN. Djupvikhaugen 2, Rissa kommune ROS - AN ALYSE DETALJPLAN Djupvikhaugen 2, Rissa kommune Oppdragsgiver: Karl Idar Frengen Utarbeidet av: Datert: 03.11.2016 PlanI D: 2016004 RISIKO OG SÅRBARH ETSANALYSE Reguleringsplan, detaljplan Djupvikhaugen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for kvartal 11 Oppdragsgiver: Smedvig Eiendom AS Prosjektnr: 12098 Oppdragsbeskrivelse: Reguleringsplan for Kvartal 11, Lillehammer kommune Utarbeidet av: Magnus

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Powerhouse Telemark, Porsgrunn kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Powerhouse Telemark, Porsgrunn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Powerhouse Telemark, Porsgrunn kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Granåsen skisenter

ROS-analyse for reguleringsplan for Granåsen skisenter Oppdragsgiver: Oppdrag: Trondheim kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Granåsen skisenter Dato: 2015-03-20 Skrevet av: Diana van der Meer Kvalitetskontroll: Ingrid B. Sæther 1. BAKGRUNN I følge

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune Sammendrag/konklusjon E01 2016-05-23 Oversendt Ringebu kommune PEHKI OYVPE PEHKI Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer