Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp"

Transkript

1 Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Del: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba Christian Frønsdal ROS-ANALYSE INNHOLD 1 Sammendrag Bakgrunn Metode og prosess Overordnet metodikk Gjennomføring av analysen Gjennomgang av sjekkliste / analyseskjemaet Risikobilde og avbøtende tiltak Hendelse 15, 29, 30 og 32 Sårbart naturmiljø vassdrag, kilder til akutt forurensning i /ved planområdet, tiltak i planområdet som kan føre til skade for akutt forurensning og tiltak i planområdet som medfører fare for forurensning til grunn eller sjø/vassdrag Hendelse 30 Forurenset grunn Hendelse 45 og 46 Trafikkulykker og ulykke med gående / syklende Kilder og sentrale grunnlagsdokumenter...16 Asplan Viak AS - Fabrikkgaten Bergen asplanviak.no

2 1 SAMMENDRAG Den gjennomførte ROS-analysen har ikke avdekket risiko- og sårbarhetsforhold som er uakseptable. Det er tre forhold som er avdekket i ALARP-sonen, hvor tiltak bør vurderes for å gjøre risikoen / sårbarheten så liten som mulig. Dette gjelder sårbarhet i forhold til de forurensede bunnsedimentene i Tveitevatnet ved utfylling i området, forurenset grunn ved "Shelltomten" og trafikksikkerhet. Planforslaget peker på avbøtende tiltak i forhold til faren for forurensing til omgivelsene i forbindelse med utfylling i Tveitevatnet. For graving i forurenset grunn vil forurensingslovens 2 sette krav til at dette håndteres på en forsvarlig måte. På bakgrunn av disse tiltakene vurderer vi at risikoen med tiltaket i forhold til forurensing endres fra gul risiko til grønn og akseptabel risiko. Bergen kommunes akseptkriterier som ligger til grunn for analysen gir "gul" risiko for ulykker med lettere personskader dersom dette skjer oftere enn pr. 20. år. Med både gjennomgangstrafikk, bybane, buss, skole og senterområde, er dette et område med stor aktivitet og mange myke trafikanter. Planforslaget legger imidlertid til rette for ryddigere forhold enn i dag, med videreføring av sykkelfelt, nytt opphøyd gangfelt mv. Økt fotgjengeraktivitet på tvers av vegen vil bidra til å holde farten nede på kjøretrafikken. De nye funksjonene langs vegen vil i enda større grad enn i dag gi bilisten et signal om å være observant på myke trafikanter. Vi vurderer de ovennevnte tiltakene til å redusere risikoen for ulykker i området. Samlet sett utgjør planforslaget liten risiko. 2 BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone. Denne ROS-analysen skal ivareta dette kravet i plan- og bygningsloven. Formålet med analysen er å gi et oversiktlig risikobilde, og peke på hvilke tiltak som er nødvendige for at risikoen i planområdet og som følge av tiltaket blir så lav som mulig (ALARP As low as reasonable practicable). Denne ROS-analysen tilfredsstiller kravene etter plan- og bygningsloven, men er ikke gjennomført som risikovurdering etter håndbøkene til Statens Vegvesen. For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen. ROS-analyse 2

3 3 METODE OG PROSESS 3.1 Overordnet metodikk Den overordnete metodikken tar utgangspunkt i sivilbeskyttelsesloven, plan- og bygningsloven og krav til risikovurderinger stilt i NS 5814: I følge NS 5814:2008 er risiko et uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse. Sannsynlighet kan defineres som i hvilken grad det er trolig at en hendelse vil inntreffe, og konsekvensen er mulig følge av en uønsket hendelse. Uønsket hendelse er en hendelse som kan føre til tap av verdier. Dette kan gjelde for eksempel liv/helse, miljø, materielle verdier, funksjoner, samfunnsverdier eller omdømme. Sammenfatning av dette: Risiko = sannsynlighet x konsekvens Risikoakseptkriteriene er en beskrivelse av hvilken risiko som blir akseptert innenfor kommunen, og disse må minst reflektere de krav som stilles i ulike sektorlover og forskrifter, f.eks. byggteknisk forskrift (TEK10). Risikoakseptkriteriene kan uttrykkes med ord eller være tallfestet, eller ved en kombinasjon av disse, for eksempel som ulike soner i en risikomatrise. Bergen kommune har per dato ikke vedtatte akseptkriterier som samsvarer med dagens krav. Forslag til nye akseptkriterier tilpasset de nye kravene er fremmet til behandling i bystyret (jf. byrådssak 42/13 datert ). Dette forslaget er beste tilgjengelige kriterier og blir benyttet som akseptkriterier i denne analysen. Sannsynlighetsklassifisering: Begrep Frekvens Sannsynlighetsklasse S1 Sannsynlighetsklasse S2 Sannsynlighetsklasse S3 Sannsynlighetsklasse S4 Sannsynlighetsklasse S5 En hendelse oftere enn hvert 20. år En hendelse pr år En hendelse pr år En hendelse pr år Sjeldnere enn en hendelse pr år 1 NS 5814: Krav til risikovurderinger, utgave: 2 ( ) ROS-analyse 3

4 Konsekvensklassifisering: Begrep Liv og helse Miljø Økonomiske / materielle verdier K5 Svært alvorlig / katastrofalt Flere enn 10 døde eller flere enn 20 alvorlig skadde Stort ukontrollert utslipp med svært stort behov for tiltak. Restaureringstid >10 år >500 mill kr, eller teknisk infrastruktur og avhengige systemer settes permanent ut av drift K4 Alvorlig / farlig 1-10 døde, eller alvorlig skadde Stort utslipp med behov for tiltak. Restaureringstid 3-10 år mill kr, eller teknisk infrastruktur settes ut av drift i flere måneder. Andre avhengige systemer rammes midlertidig. K3 Betydelig / kritisk 1-10 alvorlig skadde eller flere personer med sykefravær i flere uker Betydelig utslipp med behov for tiltak. Restaureringstid 1-3 år mill kr, eller teknisk infrastruktur settes ut av drift i flere døgn. K2 Mindre alvorlig / en viss fare Mindre personskade, sykefravær i noen døgn Noe uønsket utslipp. Registrerbar skade. Restaureringstid <1 år mill. kr, teknisk infrastruktur settes ut av drift i noen timer. K1 Ubetydelig / ufarlig Ubetydelige personskader, ingen sykefravær Mindre utslipp, men ikke registrerbar i resipient < kr, teknisk infrastruktur påvirkes i liten grad ROS-analyse 4

5 Risikomatrise: Sannsynlighet Konsekvens Ubetydelig / ufarlig Mindre alvorlig / en viss fare Betydelig / kritisk Alvorlig / kritisk Svært alvorlig / katastrofe K1 K2 K3 K4 K5 En hendelse oftere enn hvert 20. år En hendelse per år En hendelse per år En hendelse per år S5 S4 S3 S2 En hendelse sjeldnere enn 5000 år S1 Konsekvensen av å havne i de ulike kategoriene beskrives slik: Rød sone: En hendelse i dette området medfører uakseptabel risiko. Kommunen forplikter seg til å gjøre risikoreduserende tiltak av forebyggende eller konsekvensreduserende karakter av alle hendelser, slik at risikoen kommer ned på et akseptabelt nivå. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å gjennomføre nye og mer detaljerte risikoanalyser for å få et sikrere estimat for risikoen. Gul sone: For hendelser i dette området forplikter kommunen seg til å gjennomføre tiltak for å redusere risikoen så mye som mulig. Det vil ofte være naturlig å legge en kost/nytte analyse til grunn for enda flere risikoreduserende tiltak. Grønn sone: I utgangspunktet er hendelser i dette området akseptabel risiko, men flere risikoreduserende tiltak av vesentlig karakter skal gjennomføres når det er mulig ut fra økonomiske og praktiske vurderinger. Et generelt prinsipp i ROS-arbeid er at tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. ROS-analyse 5

6 3.2 Gjennomføring av analysen Prosessen med ROS-analyse er beskrevet i FylkesROS 2009: Bergen kommune har foreløpig ikke mal for utarbeiding av ROS-analyse i reguleringsplaner Denne analysen er gjennomført etter mal for ROS-analyse utarbeidet av Asplan Viak AS. Malen inneholder sjekkliste for alle tenkelige hendelser som kan vurderes i analysen. Hendelser omfatter både hendelser som kan skje innenfor planområdet på grunn av omgivelsene / miljøet, og hendelser som kan skje utenfor planområdet, som følge av tiltakene i planen. Det gjøres først en vurdering av om aktuell hendelse er aktuell for tiltaket. Er den det gjøres det en sannsynlighetsvurdering og en konsekvensvurdering i henhold til akseptkriteriene. Hvis risikoen havner i gul eller rød sone gjøres det en tiltaksvurdering. Aktuelle datakilder/vurderingsmetode er listet opp for de aktuelle hendelsene, og de viktigste kildene sammenfattet i kildehenvisningen bakerst i dokumentet. ROS-analyse 6

7 4 GJENNOMGANG AV SJEKKLISTE / ANALYSESKJEMAET Bergen kommune gjennomfører risikokartlegging (ROS-analyse) for hele Bergen kommune. Analysen innebærer at kommunen blant annet kartlegger risikoen for flom, kraftig vind, høy vannstand, store bølger, ekstreme nedbørsmengder og rasfare i Bergen. Målet er å redusere mulighetene for og konsekvensene av uhell, ulykker, katastrofer o.l. Alle rapportene som er utarbeidet i forbindelse med risikokartleggingen er tilgjengelige hos Bergen kommune via følgende nettside: https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/risikokartlegging. Fylkesmannen i Hordaland har utarbeidet FylkesROS, som gir et godt overordnet blikk på risikoelementene i Hordaland. En del tema er regionale/nasjonale eller knyttet til spesielle sektorer, slik som jordskjelv, epidemier, atomulykker og IKT-trygghet. Disse hendelsene er relevante for planområdet, men de trenger ikke en nærmere detaljering i forhold til geografien lokalt. Det vises derfor til FylkesROS (2009) for disse. Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2. For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, viser vi til planbeskrivelse og plankart. Hendelser som er vurdert å ha gul eller rød risiko er gitt en utdyping etter tabellen. Tabell 1: Bruttoliste for mulige uønskete hendelser Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak NATURRISIKO Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 1. Fjellskred / steinsprang Ingen fjell eller skrenter i området 2. Snø-/isras Ikke terreng som tilsier slike problemstillinger 3. Løsmasseskred / kvikkleire Ja S1 K4 Utsnitt hentet fra interaktivt kart over løsmasser fra NGU (Nasjonal løsmassedatabase, publisert som WMS-kartlag). Området markert med grønt er tynn morene. Selve kollektivterminalen skal ligge på fast fjell. Det bør gjøres nærmere ROS-analyse 7

8 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak grunnundersøkelser med tanke på grunnforholdene øvrige steder det skal gjøres terrenginngrep i. 4. Flomskred Ikke aktuelt 5. Elve-/bekkeflom Ikke aktuelt 6. Tidevannsflom; stormflo Ikke aktuelt 7. Havnivåstigning Ikke aktuelt 8. Radongass Ikke aktuell problemstilling i denne planen 9. Ekstremvind (sterk storm/orkan) 10. Nedbørutsatt / overvannsproblematikk 11. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc) Kilde: Knut Harstveit: Kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen kommune. Norges Meteorologiske institutt rapport 03/2006 SÅRBARE NATUROMRÅDER OG KULTURMILJØER MM Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 12. Sårbar flora Det er ikke registrert plantearter av spesiell verneverdi innenfor planområdet. 13. Sårbar fauna/fisk Ja S5 K1 Tveitevannet er et viktig rasteområde for andefugl, og også et viktig overvintringsområde for måker og ender, men området har begrenset verdi som hekkeplass. Kilde: Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen, Bergen kommune 2007 og (Norsk ornitologisk forening) Det er stor ørret i Tveitevatnet, men også gjedde og ål. Ål er registrert som kritisk truet i rødlistevurderingen. (Artsdatabanken, registrert i 1989) Planen vil medføre noe utfylling i Tveitevannet, og det må tas hensyn til at området har verdi som rasteområde for andefugl. Tiltaket vil ROS-analyse 8

9 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak ikke påvirke evt. bestander av ål i vassdraget 14. Naturvernområder 15. Vassdragsområder Ja S5 K2 Ved utfylling i Tveitevannet i anleggsfasen må det gjøres tiltak for å forhindre at forurensede bunnsedimentene blir virvlet opp. 16. Automatisk fredete kulturminner 17. Nyere tids kulturminne/-miljø 18. Viktige landbruksområder (både jord- /skogressurser og kulturlandskap) 19. Parker og friluftsområder 20. Andre sårbare områder (spesifiser) Ja S5 K1 Bussholdeplassen vil bli etablert i et friområde. Dette vil bli erstattet ved at det fylles noe ut i Tveitevannet og legges til rette med ny tursti, bryggeanlegg mv. Dette øker tilretteleggingen i forhold til i dag. TEKNISK OG SOSIAL INFRASTRUKTUR Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 21. Vei, bru, knutepunkt Ja S5 K1 Reguleringsplanen vil gi positive konsekvenser for trafikkflyt og kollektivknutepunkt. 22. Gang- og sykkelveg Ja S5 K1 Det vil bli lagt bedre til rette for syklende, med forlengelse av dagens sykkelfelt. 23. Havn, kaianlegg, farleder 24. Sykehus/-hjem, andre inst. 25. Brann/politi/ambulans e/ sivilforsvar (utrykningstid mm) Ja S5 K1 Det vil bli færre parkeringsplasser i forhold til i dag for skolen. Antall plasser i planforslaget samsvarer med Bergen kommune sin vedtatte parkeringsnorm. Ja S5 K1 Vil gi et mer oversiktlig trafikkbilde. 26. Kraftforsyning Ja S5 K1 I anleggsfasen. Høyspentkabler må ROS-analyse 9

10 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak sannsynligvis legges om. 27. Vannforsyning Ja S5 K1 I anleggsfasen. Eksisterende vannledninger vil bli berørt 28. Forsvarsområde VIRKSOMHETSRISIKO Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: 29. Kilder til akutt forurensning i/ved planområdet 30. Tiltak i planområdet som medfører fare for akutt forurensning 31. Kilder til permanent forurensning i/ved planområdet 32. Tiltak i planområdet som medfører fare for forurensning til grunn eller sjø/vassdrag Ja S5 K2 Bunnsedimentene i Tveitevannet er sterkt forurenset. Det må gjøres tiltak for å hindre spredning ved utfylling i vannet. Må sikres i YM-plan. Ja S5 K2 Jf pkt.29 over. Ja S3 K1 Utslipp fra busser og andre kjøretøy. Ja S5 K2 Jf. pkt. 29, 30 og 31 over. 33. Forurenset grunn Ja S5 K2 Det må antas at området ved den tidligere Shellstasjonen har forurenset grunn. Det må tas prøver og lages tiltaksplan for hvordan de forurensede massene skal håndteres. 34. Kilder til støybelastning i/ved planområdet (inkl trafikk) 35. Planen/tiltaket medfører økt støybelastning 36. Høyspentlinje (elektromagnetisk stråling) Ja S5 K1 Støyrapporten viser at det ligger støyømfintlig bebyggelse i gul støysone som følge av vegtrafikkstøy. Behov for tiltak må vurderes videre i byggeplanfasen, og tiltakene må utføres før anlegget blir ferdigstilt. Ja S5 K1 Etablering av rundkjøring istedenfor T-kryss, samt oppføring av kollektivterminal, utgjør totalt sett en liten endring i ekvivalent støynivå i området. Ja S5 K1 Høgspent ligger i bakken hvor ny rundkjøring skal etableres. Elektromagnetisk stråling er ikke aktuell problemstilling 37. Skog-/lyngbrann 38. Dambrudd ROS-analyse 10

11 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 39. Regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand mm 40. Gruver, åpne sjakter, steintipper etc 41. Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosiv er osv) 42. Område for avfallsbehandling 43. Oljekatastrofeområde 44. Ulykke med farlig gods til/fra eller ved planområdet 45. Trafikkulykker Ja S5 K2 Det er registrert flere trafikkulykker med lettere skader i området. Dette gjelder spesielt utenfor inngangspartiet til Slettebakken skole og i nærheten av kryssområdet Vilhelm Bjerknes vei/ Hagerupsvei.. Tilrettelegging med rundkjøring og videreføring av sykkelfelt vil sannsynligvis føre til nedgang i trafikkulykker som gjelder fotgjengerkryssing og ulykker med syklister i krysset Hagerups vei / Vilhelm Bjerknes vei. Nytt opphøyet overgangsfelt fra bybanestoppet til kollektivknutepunktet vil kunne føre til lavere fart i trafikken videre sørover forbi skolen. Kiss & ride-lomme vil kunne gjøre trafikkbildet i området ved skolen mer komplisert, men vil samtidig bidra til ryddigere forhold i forbindelse med levering og henting av barn. 46. Ulykke med gående/syklende 47. Andre ulykkespunkter langs veg eller bane 48. Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? 49. Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? Ja S5 K2 Jf. pkt 45 ROS-analyse 11

12 Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 50. Annen virksomhetsrisiko (spesifiser) 51. Skipsulykker ROS-analyse 12

13 5 RISIKOBILDE OG AVBØTENDE TILTAK Konsekvens Sannsynlighet Ubetydelig / ufarlig Mindre alvorlig / en viss fare Betydelig / kritisk Alvorlig / kritisk Svært alvorlig / katastrofe K1 K2 K3 K4 K5 En hendelse oftere enn hvert 20. år En hendelse per år En hendelse per år En hendelse per år S5 13,19,21,22, 24,25,26,27, 34,35,36 S4 S3 31 S2 15,29,30,32, 33,45,46 En hendelse sjeldnere enn 5000 år S1 3 Tabell 2: Endelig risikovurdering Det generelle risikobildet som fremgår av tabell 2 viser at det ikke er hendelser /forhold som utløser høy risiko i risikovurderingen. Det er imidlertid hendelser/forhold som vil gi middels risiko, og disse omtales nærmere under. 5.1 Hendelse 15, 29, 30 og 32 Sårbart naturmiljø vassdrag, kilder til akutt forurensning i /ved planområdet, tiltak i planområdet som kan føre til skade for akutt forurensning og tiltak i planområdet som medfører fare for forurensning til grunn eller sjø/vassdrag Avbøtende tiltak: I forbindelse med anleggsfasen er det behov for at det gjennomføres tiltak for å redusere risikoen for skade på naturmiljøet i Tveitevatnet. Utfyllingen må skje forsiktig på bakgrunn av at Tveitevatnet har forurensede bunnsedimenter, og det må gjøres tiltak som forhindrer at de forurensede bunnsedimentene virvles opp. Utfylling av masser som består av sprengstein ROS-analyse 13

14 kan medføre utvasking av steinstøv og nitrogenforbindelser til vannmassene. Dersom det skal benyttes sprengstein må massene vaskes før utfylling finner sted. Det er for øvrig viktig at det benyttes masser med kjent opphav, og massene må ikke inneholde forurensninger fra vegtrafikk eller annen virksomhet. Reguleringsbestemmelsene setter krav til at det skal etableres tiltak for å hindre spredning av partikler og miljøgifter fra bunnsedimentene, og dette er også foreslått videreført inn i YM-planen. Det er også foreslått videreført inn i YMplanen at det må sikres at det ikke benyttes masser ved utfylling i Tveitevatnet som vil føre til forurensning eller tilslamming av vannet. På bakgrunn av disse tiltakene vurderer vi at risikoen med tiltaket endres fra gul risiko til grønn og akseptabel risiko. 5.2 Hendelse 33 Forurenset grunn Avbøtende tiltak: Tiltaket vil medføre utvidelse av veg inn mot et område som tidligere er benyttet til bensinstasjon. Det vil her være høy sannsynlighet for forurenset grunn, og det må tas prøver og lages tiltaksplan for hvordan de forurensede massene skal håndteres i henhold til Forurensningsforskriftens kap 2. Det må også vurderes om det er andre steder innenfor planområdet der det kan være fare for forurenset grunn. Reguleringsbestemmelsene setter krav til at det må gjøres slike undersøkelser. Med bakgrunn i kravene som settes til graving i forurenset grunn, vurderer vi at risikoen med tiltaket endres fra gul risiko til grønn og akseptabel risiko. ROS-analyse 14

15 5.3 Hendelse 45 og 46 Trafikkulykker og ulykke med gående / syklende Norsk vegdatabank for registrerte trafikkulykker viser at det innenfor planområdet har vært 8 ulykker i perioden Disse ulykkene er knyttet til kryssområder og krysningspunkt med kjøreveg. Det er bare registrert lettere skader. Det er registrert 3 skader, to syklister og en fotgjenger, i Vilhelm Bjerknes vei utenfor inngangspartiet til Slettebakken skole. I tillegg er det en bilulykke rett utenfor Sletten senter. Registrerte trafikkulykker i planområdet perioden I eller i nærheten av kryssområdet Vilhelm Bjerknes vei / Hagerups vei er registrert tre syklistskader i selve kryssområdet og to fotgjengerskader i forbindelse med kryssing av veg utenom fotgjengerfelt. Tilrettelegging med rundkjøring og videreføring av sykkelfelt vil sannsynligvis føre til nedgang i trafikkulykker som gjelder fotgjengerkryssing og ulykker med syklister i krysset Hagerups vei / Vilhelm Bjerknes vei. Trafikkbildet i dette området er i dag noe uoversiktlig, og en rundkjørings-løsning vil ventelig redusere farten i kryssområdet og vil gi et klarere kjøremønster enn i dag. For fotgjengere vil det bli mindre naturlig å krysse vegen utenfor fotgjengerfeltene, fordi fortauet vil ligge med større avstand mot vegen (se figur under). For syklister vil det gi en bedret situasjon med at sykkelfelt i Hagerups vei videreføres i Vilhelm Bjerknes vei. Nytt opphøyet overgangsfelt fra bybanestoppet til kollektivknutepunktet vil kunne føre til lavere fart i trafikken videre sørover forbi skolen. Flere tilgjengelige krysningsmuligheter vil også minske sannsynligheten for uønskede krysninger utenom fotgjengerfeltene. Kiss & ride- ROS-analyse 15

16 lomme vil imidlertid kunne gjøre trafikkbildet i området ved skolen mer komplisert, men det er også grunn til å anta at det også i dag foregår levering av skolebarn ved porten til skolen. En bedre tilrettelegging for dette vil bidra positivt. Det bør vurderes å etablere en port for fotgjengere direkte fra Kiss & ride-lommen for å lose elevene direkte inn på skoleplassen fra denne. Bergen kommunes akseptkriterier som ligger til grunn for analysen gir "gul" risiko for ulykker med lettere personskader dersom dette skjer oftere enn pr. 20. år. Med både gjennomgangstrafikk, bybane, buss, skole og senterområde, er dette et område med stor aktivitet og mange myke trafikanter. Planforslaget legger imidlertid til rette for ryddigere forhold enn i dag, slik det er beskrevet ovenfor. Økt fotgjengeraktivitet på tvers av vegen kan være med på å holde farten nede på kjøretrafikken. Et ekstra opphøyd gangfelt vil også bidra til lav fart. De nye funksjonene langs vegen vil i enda større grad enn i dag gi bilisten et signal om å være observant på myke trafikanter. Vi vurderer de ovennevnte tiltakene til å redusere risikoen for ulykker i området. 6 KILDER OG SENTRALE GRUNNLAGSDOKUMENTER NVE - NGU - Nasjonal løsmassedatabase Knut Harstveit: Kartlegging av ekstreme vindforhold i Bergen kommune. Norges Meteorologiske institutt rapport 03/2006 Viltet i Bergen - MVA-rapport 2/2005 Bergen kommune Forvaltningsplan for vassdragene i Bergen Norsk ornitologisk forening - Naturbasen. Direktoratet for naturforvaltning ROS-analyse 16

1 Sammendrag Bakgrunn Metode og prosess Overordnet metodikk Gjennomføring av analysen... 4

1 Sammendrag Bakgrunn Metode og prosess Overordnet metodikk Gjennomføring av analysen... 4 Oppdragsgiver: Oppdrag: 30.01.2015 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Bergen Kommune 535244 Råstølen sykehjem - H0370 Kjersti Møllerup Subba Katrine Bjørset Falch ROS-ANALYSE INNHOLD 1 Sammendrag... 1 2 Bakgrunn...

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland.

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Oppdragsgiver: Oppdrag: Sortland Boligstiftelse ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Dato: 20161117 Skrevet av: Dagmar Kristiansen Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: 600317

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Oppdragsgiver: Oppdrag: ODDGEIR RYENG ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Dato: 2015-01-27 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Susanna Grimsæth 1. BAKGRUNN I følgeplan-og bygningslovens

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan utvidelse Bergen Seilforening

ROS-analyse for reguleringsplan utvidelse Bergen Seilforening Oppdragsgiver: Oppdrag: Bergen seilforening ROS-analyse for reguleringsplan utvidelse Bergen Seilforening Dato: 2011-09-09 Skrevet av: Kjersti Møllerup Subba Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: - 524116 1.

Detaljer

Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Oppdragsgiver: Apland& Heibø AS Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Dato: 2015-04-08 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1.

Detaljer

1. BAKGRUNN 2. METODE

1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan Granlund Dato: 2017-08-01 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

NOTAT ROS-ANALYSE INNHOLD

NOTAT ROS-ANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Damsgårdsveien 106 AS Oppdrag: 530500 Reguleringsplanarbeid Damsgårdsveien 106 Dato: 2015-05-29 Skrevet av: Christian Frønsdal Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba ROS-ANALYSE INNHOLD

Detaljer

Nordåsdalen Panorama AS. ROS-analyse av reguleringsendring Nordåsdalen 3. Utgåve: 1 Dato:

Nordåsdalen Panorama AS. ROS-analyse av reguleringsendring Nordåsdalen 3. Utgåve: 1 Dato: ROS-analyse av reguleringsendring Nordåsdalen 3 Utgåve: 1 Dato: 2012-03-19 ROS-analyse av reguleringsendring Nordåsdalen 3 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse av reguleringsendring

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Finnøy Kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Ladstein næringsområde Ladstein næringsområde Dato: 31.05.2015 Skrevet av: Irene Hegre Kvalitetskontroll: Margrete U. Stople 1.

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Forsand Kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Detaljregulering Lysebotn Dato: 13.11.15 Skrevet av: Margrete U Stople Kvalitetskontroll: Trygve Valen 1. BAKGRUNN I følge plan-

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Lier kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune 07.06.17 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for

Detaljer

Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven. Temaveileder (2011). Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011).

Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven. Temaveileder (2011). Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011). Oppdragsgiver: Gratangen kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Gratangen Dato: 06.06.2017 Skrevet av: Hanne Skeltved Kvalitetskontroll: Sigrid Rasmussen 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig Oppdragsgiver: Suldal kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Suldal Bad Plan-og byggesak Dato: 13.10.2015 Rev: 1 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Hans Munksgaard 1. BAKGRUNN

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan utvidelse Bergen Seilforening

ROS-analyse for reguleringsplan utvidelse Bergen Seilforening Oppdragsgiver: Oppdrag: Bergen seilforening ROS-analyse for reguleringsplan utvidelse Bergen Seilforening Dato: 2015-05-06 Skrevet av: Kjersti Møllerup Subba Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: TW 524116 1.

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12

Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12 Oppdrag: ROS-analyse for Detaljreguleringsplan Trillingen 10 og 12 Dato: 2012-09-17 Skrevet av: Kristina Schröder Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hanne Skeltved 522010 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

ROS-analyse for Reguleringsplan for hytteområde for eiendom gnr/bnr 110/1, Nordlenangen, Lyngen kommune

ROS-analyse for Reguleringsplan for hytteområde for eiendom gnr/bnr 110/1, Nordlenangen, Lyngen kommune Oppdragsgiver: Oppdrag: Bjarne Leonhardsen ROS-analyse for Reguleringsplan for hytteområde for eiendom gnr/bnr 110/1, Nordlenangen, Lyngen kommune Dato: 2016-04-29 Skrevet av: Hanne Skeltved Kvalitetskontroll:

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner

Detaljer

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) LIER KOMMUNE DETALJPLAN FOR SYLLING YSTERI OG BOLSTADGÅRDEN PLAN ID 504-905-05-02 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS). 4.12.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Harstad sentrum 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse vet 10.04.2015 INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Metode... 2 3 overordnet risikosituasjon... 4 4 uønskete hendelser, risiko og tiltak...

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 08.01.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å detaljregulere for frittliggende småhusbebyggelse innenfor

Detaljer

For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen.

For nærmere detaljer om planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen. Oppdragsgiver: Backe Prosjekt AS Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Jaktlia 1 Dato: 2013-05-30 Skrevet av: Anne Merete Andersen Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Oppdragsnr: 532656 1.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for område D2 i reguleringsplan for Brenna/Storkaas, Sauherad kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for område D2 i reguleringsplan for Brenna/Storkaas, Sauherad kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsendring for område D2 i reguleringsplan for Brenna/Storkaas, Sauherad kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse

Detaljer

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem

Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem Detaljregulering for busslommer på Øvre Eikrem Plannummer: 201319 09.06.17 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Plannummer: 201502 Utarbeidet 19.03.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området

Detaljer

ROS-analyse i forbindelse med detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2. Ann-Kjersti Johnsen og Hanne Skeltved 010380

ROS-analyse i forbindelse med detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2. Ann-Kjersti Johnsen og Hanne Skeltved 010380 Lunheim Utbyggingsselskap AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljert reguleringsplan, Lunheim felt B2 Dato: 2011-04-11 Oppdragsgiver: Oppdrag: Lunheim Utbyggingsselskap AS ROS-analyse i forbindelse

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for plan 2014 148. Detaljregulering for barne- og ungdomsskole gnr 29 bnr 3 Figgjo. Dato: 29.04.216 Skrevet av: Stian Rugtvedt

Detaljer

Rapport. Vestvågøy kommune. OPPDRAG Reguleringsplan for Sykehusbakken, Gravdal. EMNE Forenklet ROS-analyse DOKUMENTKODE PLAN-RAP-001

Rapport. Vestvågøy kommune. OPPDRAG Reguleringsplan for Sykehusbakken, Gravdal. EMNE Forenklet ROS-analyse DOKUMENTKODE PLAN-RAP-001 Rapport Vestvågøy kommune OPPDRAG Reguleringsplan for Sykehusbakken, Gravdal EMNE DOKUMENTKODE 712458 PLAN-RAP-001 Side 2 av 18 06. oktober 2014 / Revisjon 00 712458-PLAN-RAP-001 Innledning Innholdsfortegnelse

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Østveien 26 gbnr 9-51 mfl

ROS-analyse for reguleringsplan for Østveien 26 gbnr 9-51 mfl Oppdragsgiver: Oppdrag: Slettom/ Pettersen-Hagh ROS-analyse for reguleringsplan for Østveien 26 gbnr 9-51 mfl Dato: 2014-05-15 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Susanna Grimsæth 1. BAKGRUNN

Detaljer

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Ner Høgsetvatnet - Rissa grense.

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Ner Høgsetvatnet - Rissa grense. Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai 2016 Høringsutgave ROS-analyse Fv 710 Ner Høgsetvatnet - Rissa Svv 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Fv 710 Ner Høgsetvatnet

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 02.06.14 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger 2 Risiko og sårbarhetsanalyse Helge

Detaljer

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER Oppdragsgiver Bergen kommune, Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap, Etat for utbygging Rapporttype ROS-analyse 2013-09-04 ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 1965003-04 REGULERINGSPLAN FOR Boliger Prestegård syd for Kjærlighetsstien gnr/bnr 12/398 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Storkruktjønna - Høgseterhaugen.

Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai Høringsutgave. ROS-analyse. Fv 710 Storkruktjønna - Høgseterhaugen. Region midt Ressursavdelingen Plan- og prosjekteringsseksjonen 4. mai 2016 Høringsutgave ROS-analyse Fv 710 Storkruktjønna - Svv 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan Fv 710 Storkruktjønna 1.

Detaljer

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragvågen til Bolsøys skole Plannummer: 201420 31.03.2017 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Metode og forutsetninger Plandato:16.05.2017 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020394 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

Detaljregulering for Elgåslia

Detaljregulering for Elgåslia Detaljregulering for Elgåslia Plannummer:1502201105 09.02.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]... 6 3 1. Risiko-

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HONNE 11.05.2016 Vedtatt i kommunestyret 27.10.2016 sak 124/16 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Plannummer: 201503 [Dato] VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området Stordalen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Heistaddalen,Porsgrunn

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Heistaddalen,Porsgrunn Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Heistaddalen,Porsgrunn 30.06.14 1. Generelt Plan-og bygningslovenforutsetteri 4.3at detblir utarbeidetros-analysefor arealplanersom leggertil rettefor

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Oppdrag: Våler kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Storskjæret Dato: 2014-06-24 Skrevet av: Hanne Skeltved Kvalitetskontroll: Anne-Lise Sæther 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET

R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TYNSET KOMMUNE Tynset, 24.02.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse av planer for

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Rolf Arne Frantzen Oppdrag: ROS-analyse for Detaljregulering Hellesjyen 51/47 m fl. Dato: 23.03.2017 Skrevet av: Hanne Skeltved Kvalitetskontroll: Sigrid Rasmussen 1. BAKGRUNN I følge plan-

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner som legger

Detaljer

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla Plannummer: 201411 01.10.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området [ ]...

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Br. Evensen Eiendom AS Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Zoarbakken 4 Dato: 2017-02-22 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Sissel Nybro 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SKOGLUND ØST Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - Reguleringsplan for Torstad Boligområde, planid: 509-903-14 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB samt reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet.

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Arendal kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Arendal kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Arendal kirkelige fellesråd ROS-analyse for reguleringsplan for Arendal kirkegård Dato: 2014-04-08 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følgeplan-

Detaljer

Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Spikkestadveien 3-5

Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Spikkestadveien 3-5 Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Spikkestadveien 3-5 Dato: 2013-09-04 Skrevet av: Jan Martin Ståvi Kvalitetskontroll: Petter Christensen 1. BAKGRUNN I følge

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_201404. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 16.9.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. ROS-analyse for reguleringsplan for Nordli. Dato: Skrevet av: Ida Haukeland Janbu Kvalitetskontroll: Ingrid B.

NOTAT 1. BAKGRUNN. ROS-analyse for reguleringsplan for Nordli. Dato: Skrevet av: Ida Haukeland Janbu Kvalitetskontroll: Ingrid B. Oppdragsgiver: Oppdrag: Trondheim kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Nordli Dato: 2017-03-09 Skrevet av: Ida Haukeland Janbu Kvalitetskontroll: Ingrid B. Sæther 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Astrid Hanssen. Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra. Trondheim kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Astrid Hanssen. Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra. Trondheim kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Astrid Hanssen Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra Trondheim kommune Region midt Trondheim kontorsted 11.07.2015 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan fv.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD TOPP 09.11.2016 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2

Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2 Plannummer: 201504 09.03.16 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse Plan 201504 Sak nr. 2015/2889 Detaljregulering for Årølia Vest BK 2-2, Molde. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JEVNAKER KOMMUNE DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 28.6.2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. ANALYSE... 4 3.1. Endelig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SWS Eiendom AS DETALJPLAN FOR SKINNERUD NORD. GEITHUS. MODUM KOMMUNE PLAN ID 201402. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 20.1.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for del av gbnr 27/2 på Eik/Sundby

ROS-analyse for reguleringsplan for del av gbnr 27/2 på Eik/Sundby Oppdragsgiver: Oppdrag: Rose Eiendom AS ROS-analyse for reguleringsplan for del av gbnr 27/2 på Eik/Sundby Dato: 2016-10-27 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Sissel Nybro 1. BAKGRUNN I følge

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan for Vinterhugu Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

ROS-analyse for reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Oppdragsgiver: Oppdrag: Porsgrunn Kommune ROS-analyse for reguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Dato: 2014-09-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Bjørg Wethal

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Lahelle vest i Porsgrunn kommune

ROS-analyse for reguleringsplan for Lahelle vest i Porsgrunn kommune Oppdragsgiver: Oppdrag: JM Norge AS ROS-analyse for reguleringsplan for Lahelle vest i Porsgrunn kommune Dato: 2015-03-02 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Bjørg Wethal 1. BAKGRUNN I følge plan-

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLANFORSLAG FOR Dalheiveien, Gnr. 84, Bnr. 188 og del av 39 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H.

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for infrastrukturtiltak ved Søve

ROS-analyse for reguleringsplan for infrastrukturtiltak ved Søve Oppdragsgiver: Oppdrag: TFK Eiendom ROS-analyse for reguleringsplan for infrastrukturtiltak ved Søve Dato: 2012-12-20 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Bjørg Wethal 1. BAKGRUNN I følge plan-

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Figur 1 Illustrasjonsplan Reguleringsplan Joa, boligområde.

NOTAT 1. BAKGRUNN. Figur 1 Illustrasjonsplan Reguleringsplan Joa, boligområde. Oppdragsgiver: ØsterHusAS Oppdrag: ROS-analyse for Detaljregulering 0571 Joa, boligområde. Dato: 13.05.2016 Skrevet av: Margrete Stople Kvalitetskontroll: Trygve Valen 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kryssingsspor

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kryssingsspor Oppdragsgiver: Oppdrag: Jernbaneverket ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kryssingsspor Dato: 2011-08-15 Skrevet av: Jan Martin Ståvi Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Kai Lande 526761 1. BAKGRUNN

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H. AS, avd. Vegårshei

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR RAMBEKKVEGEN 9 Metode og forutsetninger Plandato: 05.09.2016 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020383 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LOHOLT ALLE 2 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er med utgangspunkt i foreliggende

Detaljer

Rapport. Sortland kommune. OPPDRAG Detaljregulering for Fagerlundveien. EMNE Forenklet ROS analyse DOKUMENTKODE PLAN RAP 001

Rapport. Sortland kommune. OPPDRAG Detaljregulering for Fagerlundveien. EMNE Forenklet ROS analyse DOKUMENTKODE PLAN RAP 001 Rapport Sortland kommune OPPDRAG Detaljregulering for Fagerlundveien EMNE DOKUMENTKODE 712267 1 PLAN RAP 001 Varslet reguleringsområde 712267 1 PLAN RAP 001 07.05.2015 /01 SIDE 2/19 RAPPORT OPPDRAG Detaljregulering

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

ROS analyse for detaljregulering av Melsomvik småbåthavn. Dato: Skrevet av: Henning Thoresen Kvalitetskontroll: Mette Paulsen.

ROS analyse for detaljregulering av Melsomvik småbåthavn. Dato: Skrevet av: Henning Thoresen Kvalitetskontroll: Mette Paulsen. ROS analyse for detaljregulering av Melsomvik småbåthavn Dato: 27.10.16 Skrevet av: Henning Thoresen Kvalitetskontroll: Mette Paulsen Bakgrunn I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jønsjøsaga, Gnr/bnr 14/21 Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for videreutvikling av virksomheten for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan, detaljregulering Svanvågen, Gnr. 25, Bnr. 2 og 118 PLANID: 2015xxxx Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Et område med PORS stadion, Porsgrunn

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Et område med PORS stadion, Porsgrunn Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Et område med PORS stadion, Porsgrunn 01.10.16 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Storsteigen videregående skole med omkringliggende areal, Plan-ID R 30. Alvdal

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Storsteigen videregående skole med omkringliggende areal, Plan-ID R 30. Alvdal RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Storsteigen videregående skole med omkringliggende areal, Plan-ID R 30 Alvdal Tynset, 03.02.17 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Ullensaker kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs del av Vardevegen Dato: 13.06.2017 Skrevet av: Anne Merete Andersen Kvalitetskontroll: Harald Kvifte

Detaljer