SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft"

Transkript

1 Interior. Brøndums annexe. Ca Detail. Anna Ancher, one of the Skagen painters. The picture is owned by the Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Døråpner til globale renter

2 Hva er SKAGEN Tellus? SKAGEN Tellus er et aktivt forvaltet globalt obligasjonsfond med et bredt mandat til å investere i rentepapirer og i valutaer vi mener vil gi andelseiere best mulig risikojustert avkastning. Fondet, som måles i euro, investerer kun i statsobligasjoner og statssertifikater. Vi investerer både i utviklede og fremvoksende økonomier. Basert på egne analyser investerer fondet i obligasjoner vi anser å være feilprisede papirer i de globale markedene. SKAGEN Tellus forvaltes av Torgeir Høien, som har forvaltet rentefond siden 2005.

3 Avkastningstall Målt i euro hadde SKAGEN Tellus hadde en flat utvikling i august. Referanseindeksen steg 1,2 prosent i samme periode. Så langt i år har SKAGEN Tellus falt 3,8 prosent, mens referanseindeksen er opp 0,3 prosent. Ved utgangen av august var fondets netto yield 0,7 prosent, mens porteføljens gjennomsnittlige durasjon var 0,14 år. Siden starten i september 2006 har fondet levert en årlig gjennomsnittlig avkastning på 5,3 prosent, mens referanseindeksen har hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning på 5,5 prosent. Standardavviket i SKAGEN Tellus var 7,6 prosent fra oppstart til utgangen av august Referanseindeksen har hatt et standardavvik på 8,5 prosent i samme periode. Fondets Sharp-ratio er 0,36, mot 0,35 for referanseindeksen. Fondets Information Ratio har vært på -0,03 prosent. Referanseindeksen er Barclays Global Treasury Indeks, 3-5 års durasjon

4 Fondet hadde lav durasjon i sommer, men vi øker den ikke nå Lange renter i noen viktige utviklede markeder, slik som USA, UK og Tyskland, falt videre i august. Grunnen var enda sterkere frykt for en ny resesjon på begge sider av Atlanteren. Frykten ble først nøret av en serie med dårlige makroøkonomiske tall, men videre styrket av at de første harde tallene for august synes å bekrefte at den økonomiske veksten stoppet opp i USA, UK og store deler av Eurosonen. Ledende indikatorer for noen viktige vekstmarkeder har også skuffet i det siste. Det har kommet som en overraskelse at vi nå ser dette plutselige tilbakeslaget for den økonomiske aktiviteten. Vi hadde forventet en periode med svakere vekst på grunn av effektene etter jordskjelvet og tsunamien i Japan og lavere oljeproduksjon i Libya. Det vi ikke hadde forutsett var en vedvarende svakere økonomisk vekst slik som obligasjonsmarkedet nå priser inn. Fondet hadde derfor for lav durasjon ved inngangen til sommeren og vi gikk dermed glipp av det som ble en opptur i noen obligasjonsmarkeder. Vi hadde våre lange posisjoner i noen få utviklingsmarkeder. Samtidig som vi har tjente på disse, har vi tapt relativt sett stort mot referanseindeksende to siste månedene. Det er for øyeklikket ikke klart om det kommer en ny resesjon i de utviklede markedene. Vårt syn er at obligasjonsmarkedene er for pessimistiske når det gjelder de økonomiske utsiktene. Vi følger derfor situasjonen nøye og kan komme til å forandre mening basert på ny nøkkeltall og analyse. Vi har på den annen side ikke vært fristet til å øke fondets durasjon i obligasjoner i de utviklede økonomiene på nåværende rentenivåer. Rentenivåene er på de laveste nivåene siden andre verdenskrig i USA, UK og Tyskland. Det er en fare for japanisering, eller sagt med andre ord at den nylige oppgangen i inflasjonen kan vise seg å være midlertidig og eventuelt blir etterfulgt av deflasjon. Dette kan så redusere lange nominelle renter ytterligere. Men, siden deflasjon øker lange realrenter og kan forlenge en periode med vekst under snitt, forventer vi at viktige vestlige sentralbanker vil bruke alle midler der har til rådighet for å holde den løpende inflasjonen på rundt 2 prosent per år. Det er faktisk en mulighet for at en ny runde med aggressive penge- og finanspolitiske tiltak kan komme til å løfte inflasjonen og dermed også inflasjonspremiene i de lange rentene.

5 Vedemål på at Italia forblir i Eurosonen Den europeiske krisen i statsgjeld i har økt videre i løpet av sommeren, og italienske og spanske renter har steget markant mot tyskland. Denne utviklingen er en trussel mot prosjektet med en felles valuta. Hvis Italia og Spania skal refinansiere sin gjeld på de nåværende høyere markedsratene, må de også øke sine fremtidige primæroverskudd signifikant for å stabilisere gjelden i forhold til nominelle BNP nivåer. Om markedet tviler på at slike overskudd er forstående, vil Italia og Spania få solvensproblemer. Mens Eurosonen kan tåle at noen av de mindre medlemslandene ikke oppfyller sine forpliktelser, og kanskje overleve at Hellas går ut av Eurosonen, kan den ikke klare at noen av de store nøkkellandene som Italia og Spania ikke gjør opp for seg. Den langvarige løsningen på den europeiske krisen i statsgjeld er å opprette en politisk union, med felles finanspolitikk og felles garanterte eurosoneobligasjoner. Det er verd å legge merke til at Eurosonen har lavere offentlige underskudd og lavere gjeld mot BNP enn Japan, USA og UK: Den kortsiktige løsningen er at den europeiske sentralbanken er forberedt på å kraftig oppskalere sitt program for kjøp av statsobligasjoner. Den europeiske sentralbanken må være siste låneinstans for medlemslandene som har likviditetsproblemer. Banken må være villig til å ta risikoen med å ha statsgjeld på balansen. Ved å gjøre dette vil de i effekt etablere en fiskal union ved pengepolitiske virkemidler ettersom gjelden til den europeiske sentralbanken er garantert av alle de 17 medlemslandene sammen. Å gjøre dette er politisk sett risikofylt fordi den europeiske sentralbanken opererer utenfor et demokratisk rammeverk. Men, vi antar at dette er den veien banken vil gå. Dens overlevelse står på spill og til syvende og sist er det nok politisk flertall i alle de store medlemslandene for en politisk union i Eurosonen. Gitt denne analysen, som ble utledet ytterligere på vår hjemmeside i juli, har fondet 5 prosent av porteføljen i en italiensk 10-årig statsobligasjon. Med en rente på 5,5 prosent tror vi at oppsiden mer enn veier opp for risikoen. Vårt veddemål er derfor at det er solidaritet mellom tyske og italienske skattebetalere, og at den europeiske sentralbanken i en periode vil gjøre det som kommer til å bli det endelige resultatet nemlig et Forente Europa.

6 Renter i utviklede markeder

7 Kjerneinflasjon i utviklede økonomier

8 PMI industriproduksjon i utviklede økonomier

9 PMI industriproduksjon i vekstøkonomier

10 Porteføljen pr 31. august 2011 Paper Maturity Yield S&P-rating Share German Government % AAA 19.6% US Government % AAA 8.7% Swedish Government % AAA 6.2% Norwegian Government % AAA 6.1% UK Government % AAA 5.4% Hong Kong Government % AAA 5.3% Italian Government % A+ 4.8% South-African Government % A 4.7% Taiwanese Government % AA- 4.3% Canadian Government % AAA 4.3% Danish Government % AAA 4.2% EBRD (CNY) % AAA 4.0% Australian Government % AAA 3.7% Colombian Government % BBB- 2.8% Net cash (Ca. 1/2 EUR and ½ USD) 15.8%

11 Valutakursutvikling mot euro i august 1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 Depreciation of local currency relative to EUR (Tellus looses) Appreciationof local currency relative to EUR (Tellus gains) 5,00 USD GBP HKD TWD COP CNY SEK NOK ZAR CAD AUD DKK

12 Valutaeksponering per 31. august 2011 CAD AUD COP DKK EUR ZAR NOK TWD EUR:Cash CNY HKD USD: Cash GBP SEK USD: US Treasury 12

13 Potensialet de neste 36 månedene Hver måned oppdaterer vi forventet avkastning i fondet de neste 36 månedene. Gitt vårt gjeldene markedssyn har vi for øyeblikket lav direkteavkastning i SKAGEN Tellus. Men direkteavkastningen har sjelden vært en god indikator på årlig avkastning. Det skyldes effekten av valutabevegelser og endringer i obligasjonskursene. Vi har derfor en moderat målsetting de neste 36 månedene. De korte rentene vil trolig gradvis normalisere seg i de store industrialiserte landene i denne perioden. Ettersom durasjonen i fondet er veldig lav, gir økte korte renter raskt utslag i økt direkteavkastning i fondet. Selv om resultatet så langt i år har vært skuffende forventer vi å tjene på våre valutaposisjoner. Vi har en målsetting om en avkastning på 4 prosent per år de neste tre årene. Vi gjør oppmerksom på at SKAGEN Tellus som er et globalt obligasjonsfond tar risiko. Derfor vil fondskursen være utsatt for svingninger, og avkastningen kan i perioder være negativ, slik som tilfellet har vært i første halvdel av Andelseiere er derfor anbefalt å ha en investeringshorisont på minimum ett år.

14 Ønsker du mer informasjon? For mer informasjon, vennligst se: Siste Markedsrapport Informasjon om SKAGEN Tellus på våre nettsider Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje. * Effektiv rente (direkte avkastning) er uttrykk for den løpende rente som fondet mottar på sine renteplasseringer målt i prosent av fondets verdi. Effektiv rente er fratrukket fondets forvaltningshonorar. Fondets fremtidige avkastning vil være en funksjon av den løpende rente fondet mottar, kursgevinst og -tap fra fondets plasseringer i obligasjoner og rentesertifikater, samt eventuell kursgevinst og -tap på valutaeksponering knyttet på utenlandske plasseringer. Fondets fremtidige avkastning må derfor i betydelig grad forventes å være forskjellig fra effektiv rente i fondet.

15

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Pr utgangen av november 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Pr utgangen av november 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interior. Brøndums annexe. Ca. 1920. Detail. Anna Ancher, one of the Skagen painters. The picture is owned by the Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Pr utgangen av november 2011

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 Nøkkeltall pr 30. juni Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning juni 0,13 % 0,07 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 2,04 % 1,09

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Avkastning i mai SKAGEN Høyrente 0,53 % NIBOR 3 måneder 0,53 % Referanseindeks ST2X 0,32 % Avkastning

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8%

SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% SKAGEN Vekst Statusrapport - november 2012 Avkastning hittil i år: 5,8% Kortsiktige utsikter ser gode ut ettersom desember siste 10 år har gitt 4.5% avkastning på Oslo Børs og 2,9% for MSCI World Høydepunkter

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2012

BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2012 BREV TIL INVESTORENE: DESEMBER 2012 Markedsutvikling I desember steg FDA med 1,3 %, en betydelig bedre prestasjon enn referanseindeksen som steg 0,2 % (utvikling målt i norske kroner). Både verdensindeksen

Detaljer

Opptur med oppvoksende markeder

Opptur med oppvoksende markeder Årsrapport 2010 Opptur med oppvoksende markeder Pessimistene tok feil. Med vekstmarkedene i førersetet ble den globale veksten i 2010 solide fem prosent. Aksjefondssparerne kunne glede seg over nok et

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0%

SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% SKAGEN Vekst Statusrapport - oktober 2012 Avkastning hittil i år: 5,0% Aksjerittet 2012 tok en pause i oktober mens aksjemarkedene fordøyde gevinstene fra sommermånedene. Det ser ut som 2012 vil slutte

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006

SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 SKAGEN Avkastning Månedsrapport desember 2006 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,7 prosent i desember mot 0,2 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

Finansco Dynamisk Aktivaallokering

Finansco Dynamisk Aktivaallokering Finansco Dynamisk Aktivaallokering Statusoppsummering ved lansering juli 2012 Kort om fondet Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA) FDAs investeringsmandat er utformet slik at fondet skal være egnet

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer