Til aksjonærene i AS Kirkevang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til aksjonærene i AS Kirkevang"

Transkript

1 Til aksjonærene i AS Kirkevang Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for boligaksjeselskapet ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? På generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. Aksjeeier kan møte ved fullmektig. Framleietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Innkalling til ordinær generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i AS Kirkevang avholdes Mandag 28. april 2014 kl på Marienlyst skole. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en aksjonær til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Behandling av regnskap for 2013 og disponering av årsresultatet. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG Ingen innkomne forslag. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 1 styremedlem C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen Oslo, 2 april 2014 Styret i AS Kirkevang Helene Roshauw /s/ Fredrik Berg /s/ Rune Halvorsen /s/

3 ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har boligaksjeselskapets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Helene Roshauw Harald Hårfagres Gate 9 Nestleder Fredrik Berg Kirkeveien 80 Styremedlem Rune Halvorsen Harald Hårfagres Gate 11 Varamedlem Erika Brynlund Kirkeveien 82 Varamedlem Axel Hagemann Kirkeveien 80 Valgkomiteen Trond Frostad Kirkeveien 82 Siri Moseng Kirkeveien 82 Magnus Skaar Harald Hårfagres Gate 9 Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 2 menn. Boligaksjeselskapet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om boligaksjeselskapet Boligaksjeselskapet består av 64 leiligheter. Boligaksjeselskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 5 Frogner i Oslo kommune. Adresse: Schøningsgate 40 Schøningsgate 42 Schøningsgate 44 Harald Hårfagresgate 9 Harald Hårfagresgate 11 Kirkeveien 80 Kirkeveien 82 Hammerstadsgate 17 Hammerstadsgate 19 Gårds- og bruksnummer : Boligaksjeselskapets hovedformål er å gi aksjonærene borett til egen bolig i boligaksjeselskapet. Boligaksjeselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Boligaksjeselskapet har 1 ansatt.

4 Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Boligaksjeselskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Boligaksjeselskapets revisor er BDO. Styrets arbeid Styret har hatt 10 styremøter i perioden. Både styremedlemmer og varamedlemmer blir innkalt og deltar i styrets arbeid. Første år med ny forretningsfører Overgangen til OBOS medførte en omfattende gjennomgang av rutiner og regler. Etter et år skulle alle tilpasninger være gjort, og mønsteret for fremtidig styrearbeid være lagt. Kirkevangs nummer i OBOS er 7225 og vår forvaltningskonsulent er Asgeir Tannum, tlf Fyringsanlegget Sommeren 2012 startet rørleggerfirmaet EG-rør rehabilitering av fyringsanlegget i gården. Det som gjenstod av arbeider i 2013 var utskiftning av tappekraner og reguleringsventiler i kjellergangene. Dette arbeidet er sluttført, og fyringsanlegget er nå i sin helhet rehabilitert og oppgradert. Det eneste som gjenstår er innstilling av reguleringsventiler. Dette arbeidet krever at fyringsanlegget har god temperatur, noe som krever at det er kaldt over en periode. Med de klimatiske forholdene som har rådet i vinter, har dette så langt ikke vært mulig å få til. Registering av pipeløp Høsten 2013 ble det oppdaget at det ikke var overensstemmelse mellom feiervesenets oversikt over pipeløp som er i bruk og det som er reelt. Styret startet arbeidet med fullstendig registrering. Vannlekkasje Kirkevang AS fikk i august 2013 pålegg fra Oslo kommune Vann og Avløpsetaten om å utbedre lekkasje på stikkledning for vann. Lekkasjen var på hjørnet Kirkeveien/Hammerstads gate. På grunn av venting på nødvendige tillatelser og noen tekniske komplikasjoner ble dette en relativt kostbar affære. Porttelefoner Siste arbeidet med installeringen av nye porttelefoner ble utført. Hammerstadsgate 19 fikk utført utbedringer av elektrisk anlegg for tilpasning til det nye systemet. Vaktmestertjeneste Thomas Kraft startet høsten 2012 som vaktmester i Kirkevang AS. I tillegg til å tilpasse seg arbeidet i gården, ble året 2013 benyttet til utskifting av kjøkken og legging av nye gulv i vaktmesterboligen som han disponerer.

5 Planlegging av fremtidige større vedlikeholdsoppgaver Det er opprettet arbeidsgrupper for å se på muligheten for å gjennomføre to større vedlikeholdsoppgaver i gården. Tanken er at deler av restlånet fra takrestaureringen skal brukes som finansiering. Beboerne ble invitert til å melde seg på gruppe etter interesse. Den ene gruppen ser på arealene i bakgården og muligheten for å få nedgravde tanker til søppel. Den andre gruppen ser på vedlikehold av hoved-oppgangene, med fokus på gulvene. Leilighetsoverdragelser Leilighet nr Solgt av Kjøpt av 58 Christensen Smedsrud Løchen 26 Hansen/Bråten Crosby 59 Molland/Stake Leren/Enger 60 Solbakk/Hjartåker Sandbæk KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av boligaksjeselskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om boligaksjeselskapets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien. Inntekter Inntektene i 2013 var til sammen kr ,-. Andre inntekter, kr ,-, består i hovedsak av tilbakebetaling fra Oslo kemnerkontor, kr ,- og krav fra tidligere forretningsfører som ikke skal betales, kr 7 362,-. Se forøvrig note 3 i regnskapet. Kostnader Driftskostnadene i 2013 var på kr ,-. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Det er primært ett forhold som forklarer avviket: lekkasje på vanninntaket, der reparasjonene kostet ca. kr Lekkasje på vanninntaket kunne ikke forutses og kostnaden var ikke kjent da budsjettet ble utarbeidet.. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til energi/fyring skyldes at budsjettet er basert på kostnadene fra Fjernvarmen har vært ca kr ,- høyere enn budsjett og strøm ca kr ,- mer enn forventet. Finanskostnader: Selskapets tidligere lån i Pareto hadde en løpetid på 35 år til år Lånerenten var økt til 4,75% (nominelt). Våren 2013 var styret i drøftinger med Pareto om endring av

6 lånebetingelsene uten at dette førte frem. Høsten 2013 innhentet styret tilbud fra Handelsbanken, OBOS Bank og Danske Bank. Handelsbanken tilbød lavest rente (3,85 %). Styret overført lånet i Pareto til Handelsbanken i oktober Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås dekket av egenkapital. Kommentarer til selskapets arbeidskapital pr Arbeidskapital er selskapets tilgjengelige midler, og er en vesentlig størrelse knyttet til selskapets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr er kr ,-. Forøvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til vedlikehold som omfatter: Bygninger (hovedtrappeløp, brannforebyggende arbeid) VVS (vedlikehold soilrør m.v.) Utvendig anlegg (bakgård, avfallssystem) Fyranlegg (gjenstående utbedringer) Vaskeri (løpende vedlikehold) Samlede avsatte midler til vedlikehold er noe mindre enn faktiske utgifter i Erfaringsmessig vil det påbeløpe uforutsette utgifter til vedlikehold. Omdisponering mellom de angitte underpostene kan bli aktuelt. Styret vedtok i oktober 2012 at «Restgjeld på kroner i DNB nedbetales med midler tilgjengelig på selskapets sparekonto i OBOS. Dette vil bli fulgt opp i Styret vedtok å endre nedbetalingstiden på lånet i Handelsbanken fra 30 til 20 år (jf styrevedtak ). Dette vil bli fulgt opp i Styret arbeider med plan for oppgradering av hovedtrappeløp (maling og/eller flislegging) og avfallssystem (nedgravde containere) i bakgården. Styret vurderer også inspeksjon (evn spyling) av eldre soilrør og om det forebyggende brannvernsarbeidet bør styrkes (brannhemmende tiltak og varsling). Dreneringen antas per dato å være tilfredsstillende tross noe innsig i hjørnet Harald Hårfagresgate og Hammerstadsgate, Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 3,5 %, mens renovasjonsavgiften øker med 8 % og feieravgiften blir uendret.

7 Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. Styret har lagt seg på et beløp mellom 2012 og Forsikring Forsikringspremien for 2014 er budsjettert økt med ca. kr ,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på boligaksjeselskapets skadehistorikk. Lån Boligaksjeselskapet har lån i Handelsbanken, stort NOK ,- og DNB, stort NOK ,-. Begge lånene er annuitetslån med flytende rente, med henholdsvis 3,85 % og 2,75 % p.a. Se note 19 for mer informasjon For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester boligaksjeselskapet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på en økning av felleskostnadene, kategori 101, på 5 %, gjeldende fra 1. juli Ved fastsettelse av felleskostnadene har styret lagt vekt på at vedlikeholdsbehovet fremover vil være større enn det historisk har vært de siste 5-10 årene pga av etterslep i vedlikeholdsoppgaver. Ved refinansiering av lånet er det lagt opp til nedbetaling av lån tatt opp i forbindelse med legging av nytt tak på 20 år mot tidligere 30 år. Renter og avdrag ved 20 års nedbetaling er omlag kr per år mot omlag kr per år med 30 års nedbetaling. Differansen er på ca kr per år. Dette vil bli gjennomført i I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, 2 april 2014 Styret i AS Kirkevang Helene Roshauw /s/ Fredrik Berg /s/ Rune Halvorsen /s/

8

9

10 RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter Vaktmesterleilighet SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital

11 BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Leiligheter/lokaler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kortsiktige fordringer Innestående i bank Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar

12 ... OSLO, 2 april 2014, STYRET FOR AS KIRKEVANG HELENE ROSHAUW /s/ FREDRIK BERG /s/ RUNE HALVORSEN /s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet har endret regnskapsprinsipp for kostnadsføring av styrehonorar. Tidligere har kostnadsført styrehonorar vært basert på en avsetning. I fremtiden vil man kostnadsføre styrehonoraret som blir vedtatt på generalforsamlingen det enkelte år. Virkningen i overgangsåret er at styrehonorar i 2013 fremgår med kr selv om honorar på kr er utbetalt. Dette skyldes tilbakeføring av tidligere års avsetninger. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Ekstra kjellerbod SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

13 NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Tilbakebetaling fra Oslo kemnerkontor Krav fra tidligere forretningsfører som ikke skal betales Salg av nøkler Verandatrekk Bodleie 552 Annet 90 SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Fri bolig Naturalytelser speilkonto Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013 og er utbetalt med kr , men fremgår som kr på grunn av tidligere års avsetninger, jf. note 1. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret knyttet til revisjon beløper seg til kr og kr for andre tjenester. NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Ekstratjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS Ekstratjenester, Advokatfirmaet Hallgren & Hallgren AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold vaskerianlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

14 Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester (Hjemmesideløsning) Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kontorkostnader Porto Drivstoff biler, maskiner osv -251 Bankgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Renter av belastningskonto i Pareto Bank Renter av plasseringskonto i BN Bank 127 Renter av kontoer i Nordea 162 Renter av for sent innbetalte felleskostnader 697 SUM FINANSINNTEKTER

15 NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter på lån i Pareto Bank Renter på lån i Handelsbanken Renter på lån i DNB Gebyr på lån i Pareto Bank -140 Gebyr på lån i Handelsbanken Gebyr på lån i DNB -654 Renter på leverandørgjeld -436 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/bokført verdi Rehabilitering av tak SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt. Gnr. 46/bnr. 20 og gnr. 46/bnr. 21. Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 15 LEILIGHETER Leilighet 214 i Solvang Park AS SUM LEILIGHETER NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2014) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 17 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er på kr fordelt på aksjer à kr 500. Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere. NOTE: 18 OPPTJENT EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Leilighet 214 i Solvang Park AS Årsresultat SUM OPPTJENT EGENKAPITAL

16 ... NOTE: 19 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Handelsbanken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr er 3,85 %. Løpetiden er 30 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år DNB Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr er 2,75 %. Løpetiden er 19 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 20 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 21 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Korreksjon Hammersborg Inkasso Påløpte kostnader til Hafslund og Vaktmesterkompaniet SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 22 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Pantelån TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT

17 17 AS Kirkevang Forslag til årsmøtet 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET Styret foreslår at godtgjørelse for 2013 settes til kr Forslag til vedtak: Styrets godtgjørelse for 2013 settes til kr

18 18 AS Kirkevang Orientering om boligaksjeselskapets drif Styrets arbeid Styret har møter med en drøy måneds mellomrom og kontakt via e-post mellom møtene. Både styremedlemmene og vararepresentantene er nært knyttet til det løpende arbeid. Styret Styrets medlemmer kan kontaktes via Kirkevangs hjemmeside (www.kirkevang.no) eller ved direkte kontakt. Vaktmester Vaktmester Thomas Kraft ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i boligaksjeselskapet i henhold til stillingsbeskrivelse (ti timer per uke). Han har fri bolig i den leiligheten selskapet eier i AS Solvang. Vaktmester kan kontaktes på telefon eller via epost: Nøkler/skilt Nøkler til hoveddørene kan kjøpes hos styret. Skilt til ringeklokke og postkasse ordnes av styret ved innflytting og kan senere endres ved henvendelse hit. Vaskeri Fellesvaskeriene ligger i Kirkeveien 80/82 og Harald Hårfagres gate 9/11 og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Informasjon er oppslått ved tavlen utenfor vaskeriet. Forsikring Boligaksjeselskapets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om boligaksjeselskapets forsikring brukes, kan aksjonær belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor aksjonærs ansvar. Den enkelte aksjonær må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er boligaksjeselskapets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er aksjonærs ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.

19 19 AS Kirkevang HMS Internkontroll innebærer at boligaksjeselskapet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har boligaksjeselskapet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Radonmåling, ny strålevernforskrift Fra er det krav om radonmåling i alle boliger som skal leies ut. Dette er utleiers ansvar. Statens Strålevern anbefaler, uavhengig av om boligen skal leies ut eller ikke, at alle som har oppholdsrom i en underetasje eller i en av de tre nederste etasjene over bakkeplan, måler radonkonsentrasjonen. For mer informasjon: Radonoppfølging omfattes av HMS - arbeidet i alle boligselskaper f.o.m Telefoni og bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon, se Kabel-TV Get er boligaksjeselskapets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir beboerne rabatt på digital- TV, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside Avtale om leveranse av elektrisk kraft Hafslund Varme AS er boligaksjeselskapets leverandør av fjernvarme og Hafslund er netteier og leverandør av strøm til fellesarealene. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan aksjonæren utarbeide energiattest for sin bolig. Bruksoverlating Søknader om bruksoverlating (framleie) rettes til forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning ved Nina Kristoffersen på telefon eller e-post

20 20 AS Kirkevang Større vedlikehold og rehabilitering 2013 Utskifting av rør Gateplan Kirkeveien/Hammerstadsgt Rehab. av fyringsanlegg/rørsystem Full rehabilitering knyttet til fjernvarmeanlegg Nytt dørklokkesystem Nytt tak, og malt vinduer El-kontroll av alle leiligheter. Utført av Hafslund, påpekte mangler er utbedret av eierne. Det kan muligens være noen rettelser som fremdeles ikke er utført.

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S Side 1 Til aksjonærene i Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9

Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Velkommen til sameiermøte, den 14. april kl 17.00. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer