Møtesakstype/nr. Utvalg PS 21/15 Formannsskapet PS / Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtesakstype/nr. Utvalg PS 21/15 Formannsskapet 19.03.2015 PS / Kommunestyret 23.04.2015"

Transkript

1 Sak 21/15 Saksnummer: 15/3579 Saksbehandler: Eivind Lien Finansrapport 2014 Møtesakstype/nr. Utvalg Møtedato PS 21/15 Formannsskapet PS / Kommunestyret Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar årsrapport 2014 for finansforvaltningen til orientering. Vedlegg: Røyken kommune finansforvaltning årsrapport for 2014 Bakgrunn for saken, saksopplysninger: Kommunens vedtatte reglement setter rammer og krav hva gjelder rapportering og innhold i finansforvaltningen. Disse rammer og krav er utgangspunkt og mal for innholdet i vedlagte rapport. Rådmannens vurdering: Rådmannen viser til innholdet i rapporten og kommenterer lite utover det som fremkommer der. Det er ikke konstatert avvik av betydning som nødvendiggjør tiltak for å gjenopprette ønsket status. Det har heller ikke skjedd endring på nasjonalt eller internasjonalt nivå som vekker vesentlig bekymring hva gjelder rentenivå tilknyttet kommunens innlån (passiva). Rentene er for tiden svært lave. Historisk lavt rentenivå gir imidlertid mindreavkastning på innskutte midler i bank (aktiva). Fastrentestrategi og sammensetningen av aktiva og passiva vil være avgjørende for nettoeffekten av renteendringer for kommunale budsjetter. Bestemmelsene i finansreglementet hva gjelder mål og valgte strategier for gjeldsporteføljen, kan kort oppsummeres til: Forutsigbare rentebelastninger Gunstige rentevilkår Disse målsettinger er i utgangspunktet motstridende i den forstand at forutsigbarhet forutsetter større sikring, mens gunstige rentevilkår i betydningen lavest mulig kostnad, øker risikoen. Derfor vil de valgte strategier i sum måtte hensynta begge disse forhold. Dette gjør at samlet gjennomsnittlig rente på kommunens gjeldsportefølje normalt vil ligge et sted mellom fast og flytende rente. De siste måneders fall i Swap-rentene har imidlertid vist at faste renter har tendert helt ned mot flytende rente og skapt en nærmest ekstraordinær situasjon der de nevnte mål faktisk kan sies å trekke litt i samme retning. Både forutsigbarheten i faste renter og nivået på disse, gir gunstige priser. Men igjen er det avhengig av hva som ligger foran oss. Skal rentenivået i Norge ned mot rentenivået i Europa for øvrig, vil vi kunne se enda lavere renter enn i dag. Side 7 av 50

2 Sak 21/15 Stresstesten viser at Røyken kommune isolert sett har en relativt robust økonomi. En eventuell renteøkning på 2 % vil gi økte rentekostnader opp mot 4,4 mill.kr, men samtidig vil en renteøkning også gi økte renteinntekter fra bankinnskudd. Det betyr at behovet for budsjettmessig forutsigbarhet ikke er så påtrengende og at kommunens økonomi takler en viss grad av renterisiko. Nåværende fastrenteandel i gjeldsporteføljen bør derfor ikke økes i nevneverdig grad. Det er imidlertid grunn til å merke seg at dette gjelder kun Røyken kommune. Dersom en tilsvarende test hadde inkludert kommunens eiendomsselskap REAS, ville tallene endret seg. REAS har imidlertid sikret mesteparten av sin gjeldsportefølje gjennom Swap-avtaler og dermed ville effekten av en 2 % økning begrenses. Samtidig er det grunn til å trekke frem at høy rentesikring har en kostnad og er dermed noe motstridende til målet om gunstige rentevilkår. Side 8 av 50

3 RØYKEN KOMMUNE FINANSFORVALTNING Årsrapport for 2014

4 Innhold 1. INNLEDNING NOEN GENERELLE TREKK VED DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I FORVALTNINGEN AV KOMMUNENS AKTIVA FORVALTNING AV KOMMUNENS PASSIVA RØYKEN EIENDOM AS STRESSTEST ENDRINGER I LØPET AV Aktiva Passiva

5 2. NOEN GENERELLE TREKK VED DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I 2014 Veksten både i Norge og hos våre handelspartnere har vært fra moderat til liten og usikkerheten har vært stor gjennom hele Oljeprisen har falt kraftig, noe som i særlig grad rammer Norge som oljeproduserende nasjon. Inflasjonen har vært lav og tildeles fallende. Dette har medvirket til at flere land har redusert styringsrenten ned mot 0 prosent og endog lavere (negativ). Forventningene om renteoppgang ble atter en gang skjøvet ut i tid. Reduksjonen i styringsrenten får konsekvenser for bankenes utlånsrenter. Selv om forskjellen mellom NIBOR og sentralbankens styringsrente har vært relativt stor, så vil utlånsrentene påvirkes noe vi har sett i store deler av Sentralbankens vurdering av nivået på styringsrenten er ut fra inflasjonsmålet på 2,5 %. Inflasjonen i Norge ligger tett opp mot dette, men det er framtidsutsiktene som gjør at det fortsatt blir vurdert rentereduksjoner. Veksten i privat konsum og foretaksinvesteringer har gjennom hele 2014 vært fallende og det ser ut til at denne utviklingen fortsetter. I tillegg har oljekrisen rammet petroleumsindustrien og off-shore industrien hardt og nedbemanninger gjennomføres. Dette vil etter hvert få innvirkning på arbeidsmarkedet og medvirke til at inflasjonen holder seg lav selv med et rekordlavt rentenivå. Som følge av fallet i oljeprisen har kronen svekket seg markert på slutten av En svakere krone bidrar til å øke lønnsomheten for norske eksportbedrifter og for norske importkonkurrerende virksomheter. Etter hvert som veksten tar seg opp kan etterspørselen etter norske varer og tjenester igjen øke. For norsk industri vil effekten av svakere krone på sikt kunne dempe effekten av lavere oljepris. Utviklingen i 2014 gjør at vi fortsatt vil ha et historisk sett lavt rentenivå fremover og at styringsrenten kan komme ytterligere ned mot 1 % og endog lavere. Markedet forventer rentehevinger først i 2016/2017. Kommune-Norge har etter hvert fått en betydelig gjeld og lave renter er således positivt for de fleste kommunale budsjetter. Men samtidig blir sårbarheten stor for fremtidens renteøkninger. 1. INNLEDNING Kommunelov, sentral finansforskrift samt Røyken kommunes eget finansreglement gjeldende fra pålegger rådmannen å rapportere til kommunestyret om den løpende finansforvaltningen hvert tertial samt at det utarbeides en egen rapport ved årsavslutning. Dette er bakgrunnen for at det nå legges frem en rapport for forvaltningen i årets som ligger bak oss. I henhold til vedtatt reglement skal rapporten inneholde: 2

6 a) Aktiva - Sammensetningen av aktiva - Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne rentebetingelser b) Passiva - Sammensetning av passiva - Løpetid for passiva - Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva - Vesentlige markedsendringer - Endringer i risikoeksponering - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet - Markedsrenter og egne rentebetingelser Av reglementet fremgår følgende målsettinger: Kommunen skal ved plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål legge vekt på: Til enhver tid å ha tilstrekkelig likviditet for å dekke løpende forpliktelser Lav finansiell risiko At avkastningen er konkurransedyktig i forhold til valgt risiko. For langsiktige finansielle aktiva skal kommunen søke å oppnå en avkastning som er minst 2 % høyere enn risikofritt alternativ. Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansavtaler skal ha som målsetting å skaffe kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser uten at kommunen påføres risiko. 2. NOEN GENERELLE TREKK VED DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I 2014 Veksten både i Norge og hos våre handelspartnere har vært fra moderat til liten og usikkerheten har vært stor gjennom hele Oljeprisen har falt kraftig, noe som i særlig grad rammer Norge som oljeproduserende nasjon. Inflasjonen har vært lav og tildeles fallende. Dette har medvirket til at flere land har redusert styringsrenten ned mot 0 prosent 3

7 og endog lavere (negativ). Forventningene om renteoppgang ble atter en gang skjøvet ut i tid. Reduksjonen i styringsrenten får konsekvenser for bankenes utlånsrenter. Selv om forskjellen mellom NIBOR og sentralbankens styringsrente har vært relativt stor, så vil utlånsrentene påvirkes noe vi har sett i store deler av Sentralbankens vurdering av nivået på styringsrenten er ut fra inflasjonsmålet på 2,5 %. Inflasjonen i Norge ligger tett opp mot dette, men det er framtidsutsiktene som gjør at det fortsatt blir vurdert rentereduksjoner. Veksten i privat konsum og foretaksinvesteringer har gjennom hele 2014 vært fallende og det ser ut til at denne utviklingen fortsetter. I tillegg har oljekrisen rammet petroleumsindustrien og off-shore industrien hardt og nedbemanninger gjennomføres. Dette vil etter hvert få innvirkning på arbeidsmarkedet og medvirke til at inflasjonen holder seg lav selv med et rekordlavt rentenivå. Som følge av fallet i oljeprisen har kronen svekket seg markert på slutten av En svakere krone bidrar til å øke lønnsomheten for norske eksportbedrifter og for norske importkonkurrerende virksomheter. Etter hvert som veksten tar seg opp kan etterspørselen etter norske varer og tjenester igjen øke. For norsk industri vil effekten av svakere krone på sikt kunne dempe effekten av lavere oljepris. Utviklingen i 2014 gjør at vi fortsatt vil ha et historisk sett lavt rentenivå fremover og at styringsrenten kan komme ytterligere ned mot 1 % og endog lavere. Markedet forventer rentehevinger først i 2016/2017. Kommune-Norge har etter hvert fått en betydelig gjeld og lave renter er således positivt for de fleste kommunale budsjetter. Men samtidig blir sårbarheten stor for fremtidens renteøkninger. 3. FORVALTNINGEN AV KOMMUNENS AKTIVA Med aktiva menes driftslikviditet, overskuddslikviditet og langsiktige finansinvesteringer. Røyken kommune har ingen midler som er plassert i langsiktige investeringer av typen aksjer, obligasjoner etc. I den grad kommunen har langsiktige investeringer dreier det seg om aksjer anskaffet med et politisk og strategisk siktemål og defineres ikke som finansielle aktive med krav til rapportering i tråd med lov og forskrifter. All ledig likviditet er plassert som bankinnskudd hos kommunens hovedbankforbindelse DnB. Reglementet åpner for å plassere inntil 50 % i verdipapirfond så som pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Alternativ plassering har blitt vurdert løpende ut fra behov for tilstrekkelig likviditet og avkastning. 4

8 Under følger en oversikt over kommunens driftskonto (ubundne midler) i perioden januar desember Bundne midler som er knyttet til startlånordningen og skattetrekk etc medregnes ikke ,00 Saldoforløp likvide midler , , , , , ,00 0,00 1. jan 14. jan 27. jan 7. feb 20. feb 5. mar 18. mar 31. mar 11. apr 24. apr 7. mai 20. mai 2. jun 13. jun 26. jun 9. jul 22. jul 4. aug 15. aug 28. aug 10. sep 23. sep 6. okt 17. okt 30. okt 12. nov 25. nov 8. des 19. des Grafen hensyntar transaksjoner frem i tid og transaksjoner som ligger til godkjenning. Som man ser så er likviditeten jevnt over svært god. Driftskontoen har ikke vært under 70 mill.kr i perioden. Det som påvirker innskuddsporteføljen i positiv retning er for en stor del skatteinngang, innbetalingstidspunkter for rammetilskudd, forfall kommunale avgifter og låneopptak. I negativ retning trekker de løpende driftsutgiftene da særlig tidspunkter for lønnsutbetaling, innbetaling av arbeidsgiveravgift og fremdriften i investeringene. Likviditeten i selskapet har vært såpass god at det hele tiden har vært gjort en løpende vurdering av eventuell plassering i verdipapirfond. Men det forutsetter selvsagt en viss høyere avkastning enn ordinær innskuddsrente. Det er også ønskelig at det utarbeides likviditetsbudsjett forut for eventuelle alternative plasseringer. Implisitt i sentrale forskrifter ligger nemlig dette som et tilnærmet krav, men Røyken kommune har så langt ikke utarbeidet slike budsjetter. Dette bør imidlertid etter hvert etableres som egen arbeidsrutine ikke minst ut fra hensynet til best mulig avkastning på egne midler. Svakheten med slike rutiner er at de aldri kan bli nøyaktige i forhold til faktisk utvikling og de blir som alle andre budsjetter basert på en viss grad av skjønn. I hovedbankavtale med DnB har kommunen en innskuddsrente som baserer seg på 1 måneds NIBOR + 0,62 %. I 2014 har 1 måneders NIBOR hatt følgende forløp: 5

9 2,5 Innskuddsrente ,5 1 0,5 0 1 mnd NIBOR Rente bankinnskudd Bankavtalen gir en god avkastning på kommunens driftslikviditet. Gjennom hele året har innskuddsrenten vært over 2 % selv frem mot årsskiftet da markedsrentene ble svært lave. Alternativ plassering i eksempelvis rentefond innenfor de risikorammer som finansreglementet setter, vil kunne ligge i intervallet 2,5 2,8 %. Med andre ord ikke veldig mye over det som er avkastningen ved ordinær bankplassering. Til sammen var avkastningen (renteinntektene) fra bankinnskudd i 2014 på 5,4 mill.kr. Røyken kommune har en kassakredittordning med limit 50 mill.kr. Denne har ikke kommet til anvendelse så langt i FORVALTNING AV KOMMUNENS PASSIVA Med passiva menes kommunens gjeldsforpliktelser i tilknytning til låneopptak. I kommunens reglement er det ikke fastsatt noen rammer for denne delen av finansforvaltningen med dette unntak: Ved refinansiering og opptak av nye lån skal eventuell kostnad ved rentebinding vurderes opp mot ønsket om forutsigbarhet slik at kommunen opprettholder en kontrollerbar renterisiko. Gjeldsporteføljen Under følger en oversikt over utviklingen i samlet gjeldsportefølje i 2014/2015 fordelt på fast og flytende rente. Samlet gjennomsnittlig lånegjeld gjennom året har vært på i overkant av 324 mill.kr: 6

10 Samlet gjeld fordelt på fast og flytende rente Fast Flytende Gjennom hele fjoråret har fordelingen mellom fast og flytende rentekontrakter vært rimelig konstant med omlag 35 % som fast og 65 % som flytende. Da er reguleringstidspunkter innenfor 12 mnd å anse som flytende rente. Nåværende finansreglementet setter ikke noe krav til sammensetningen av fast og flytende rente, men generelt sett er det å anbefale en noe jevnere fordeling. Da vil effekten av renteendringer opp eller ned bli ivaretatt på en god og forutsigbar måte. For tiden er det historisk lave renter og det tilsier at man kanskje i sterkere grad bør vurdere å øke andelen fastrente. Grafen under viser utviklingen i samlet lånegjeld 10 år frem i tid. Gjelden vokser fra 338 mill.kr ved utgangen av 2014 til 600 mill kr ved utgangen av Da er det lagt inn en forutsetning om årlige låneopptak i tråd med vedtatt økonomiplan Samlet gjeld fordelt på fast og flytende rente Fast Flytende 7

11 Fremover i tid ser man at den delen av gjeldsporteføljen som er på faste rentekontrakter er forholdsvis beskjeden. Dersom det ikke inngås nye fastrentekontrakter vil renterisikoen bli uforsvarlig stor mot slutten av perioden. Derfor må det hele tiden være en løpende vurdering av behovet for rentesikring. Nytt finansreglement bør innarbeide en rettesnor om hvilke handlingsrom administrasjonen skal ha når det gjelder rentesikring av gjeldsporteføljen fremover. Noen nøkkeltall Under følger noen nøkkeltall med hensyn til fastrenteandelen: Fastrentekontrakter i Røyken er knyttet til 2 Swap-avtaler som går ut i 2023 og Disse avtalene trappes årlig ned med 3,2 mill.kr og dermed er det en gradvis overgang til flytende rente før disse tidspunktene. I oversikten over går det frem at durasjonen pr bare er 1,65 år. Dette har sammenheng med at en stor del av andelen med fast rente ligger innenfor korte horisonter. Durasjonen er et vektet gjennomsnitt for rentebindingstiden og bør normalt ligge i intervallet 1 5 år med en benchmark på 3 år. Rentenivå Ved siden av markedssituasjonen påvirkes gjennomsnittlig rentesatsnivå av kombinasjonen fast og flytende rente. Under følger en oversikt over rentesats gjennom På slutten av 8

12 2014 falt markedsrentene og dette vises tydelig i grafen under. Gjennomsnittsrenten ved årets utgang var på 3,27 %. 0,039 0,038 0,037 0,036 0,035 0,034 0,033 0,032 0,031 0,03 Gjennomsnittlig rentesats på lån gjennom 2014 Rentene viser fortsatt fallende tendens frem mot 2016 og standard markedsforventing anslår slik renteutvikling frem mot ,03 Renteutvikling NOK 0,025 0,02 0,015 0,01 0, Hensyntas dette i forholdt til kommunens gjeldsportefølje med dagens fordeling mellom fast og flytende rente, vil gjennomsnittlig rentenivå være dette frem mot 2025 for Røyken sitt vedkommende: 9

13 0,03 Rentesatsforløp frem mot ,025 0,02 0,015 0,01 0,005 0 Dersom det ikke inngås nye fastrentekontrakter vil kommunens rentesatsforløp tilnærmet sammenfalle med markedsrentene ved utløpet av perioden påplusset en margin. Det innebærer da en renteeksponering som må vurderes opp mot krav til budsjettmessig forutsigbarhet. Selv om vi trolig får et rimelig lavt rentenivå 1-2 år fremover i tid, er det usikkerhet knyttet til renteutviklingen. Grafen under illustrerer dette med en såkalt usikkerhetsvifte: 10

14 Usikkerheten øker naturlig nok med hvor langt ut på kurven man er. For kommunens gjeldsportefølje vil dette utgangspunktet gi slike utslag hva gjelder rentesensitivitet fremover: Viften vil få noe mindre spredning grunnet eksisterende fastrentekontrakter, men det er likevel stor usikkerhet til fremtidens rentekostnader dersom man ikke går inn i nye avtaler om gjeldsporteføljens rentevilkår. Grafen under viser nivå på antatte rentekostnader for Røyken kommune de neste 10 årene. Dette ut fra dagens fastrenteandel. Dersom rentenivået øver med 1 % utover det som nå er standard markedsforventning, viser søyle nr. 2 at rentekostnadene vil påvirkes i ikke uvesentlig grad. 11

15 Rentekostnader Standart markedforventning Forwardrente + 1 % Rentesikring Dagens rentesikring er som allerede nevnt gjennom 2 Swap-avtaler i Danske bank. Vilkårene knytt til disse avtalene går frem av oversikten under: MOTTA BETALE Halvårlig Rente- Fast/ Antall % Kvartalsvis Endelig Fast/ Kvartalsvis Hovedstol Avdrag regulering Flytende Terminer Kupong Forfall Flytende Kupong Flytende 4 1,76 % Fast 4,180% Flytende 4 1,76 % Fast 4,384% Med dagens rentenivå er disse avtalen dyre og gjør at gjennomsnittllig rentesats for låneporteføljen kommer over 3 % på tross av lave markedsrenter. Långiver Røyken kommune har alle sine lån i Kommunalbanken til flytende rente. Av dette er 8 lån knyttet til 3 mnd. NIBOR pluss en margin på 0,4 %. De resterende lånene er knyttet til p.t. Ved årskiftet var p.t.rente noe over Nibor-rente. Under følger en oversikt over de ulike lånene med restgjeld pr og sluttdato: 12

16 Navn Formål Långiver Utestående gjeld i NOK Utestående gjeld i NOK Sluttdato Kredittgruppe A KB Investeringer Kommunalbanken , , Komba Investeringer Kommunalbanken , , Komba Investeringer Kommunalbanken , , Komba Investeringer Kommunalbanken , , Komba Investeringer Kommunalbanken , , Komba Investeringer Kommunalbanken , , Komba Investeringer Kommunalbanken , , Komba Investeringer Kommunalbanken , , Komba Investeringer Kommunalbanken , , Komba Investeringer Kommunalbanken , , Komba Investeringer Kommunalbanken , , Sum gjeld , ,48 Røyken kommune har en samlet gjeldsportefølje på nesten 338,6 mill.kr på rapporteringstidspunktet.. Det største enkeltlånet er på 76,3 mill.kr og utgjør 22,5 % av samlet lånemasse. Men Røyken kommune hefter for en større gjeldsforpliktelse enn dette. Boligstiftelsen har nemlig en samlet lånportefølje på 25,6 mill.kr. I tillegg kommer REAS jamfør under. 5. RØYKEN EIENDOM AS En stor del av kommunens eiendomsverdier ligger i dag i Røyken Eiendoms AS (REAS). Selskapet står selv for egen finansforvaltning, men gjennom kommunale garantier er også dette en del av Røyken kommunes lånegjeld. Noen korte kommentarer til REAS sin gjeldportefølje: Til sammen utgjør REAS sin gjeldsportefølje 825 mill.kr fordelt på 784 mill.kr i Kommunalbanken og 40,9 mill.kr i Husbanken. Største enkeltlån er på 287,8 mill.kr og er nedbetalt i Alle lån har flytende rentebetingelser tilknyttet NIBOR. 13

17 Rentekostnader REAS Fast Flytende En stor del av REAS sin gjeldsportefølje er sikret gjennom SWAP-avtaler. I Nordea Markets er det tegnet 2 avtaler som på rapporteringstidspunktet har en samlet hovedstol på 340,8 mill.kr. For begge avtaler mottas flytende rente (NIBOR) 1,75 % og det betales fast rente på 4,09 % og 3,46 %. Avtalene går ut i henholdsvis 2022 og I tillegg er det inngått 6 SWAPavtaler med DnB Markets hvorav 3 er løpende og 3 starter opp i henholdsvis 2015, 2016 og De 3 løpende avtalene er på henholdsvis 186 mill.kr, 130 mill.kr og 100 mill.kr. På løpende kontraktene betales det henholdsvis 4,01%, 3,4675% og 4,39 % i fast rente og det mottas 3 mnd NIBOR på alle 3 som på rapporteringstidspunktet tilsvarer 1,75 %. Disse avtalene går ut i 2017 og De fremtidige kontrakter beløper seg til 400 mill.kr og har en løpetid på 10 år, 8 år og 5 år. 0,045 0,04 0,035 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 0 Gjennomsnittlig rente REAS 14

18 Gjennomsnittlig rente som betales i REAS ligger en del over kommunens gjennomsnittlige rente og det har sammenheng med at det er inngått langt flere rentesikringsavtaler enn for kommunens vedkommende. Merk øvrig at når det gjelder REAS, er det ikke lagt inn fremtidige lån slik at tallene over tar utgangspunkt kun i eksisterende lånekontrakter. En sluttkommentar til passiva-siden: Husbanklån er ikke tatt med i denne rapporten. Årsaken er at alle lån i Husbanken knytter seg til låneformidlingsordningen (Startlån) som må sees på som en ren formidlingstjeneste overfor nærmere definerte brukergrupper. I så måte er den ikke direkte omfattet av Finansforskriftens rapporteringskrav. 6. STRESSTEST Finansforvaltningen går i hovedsak ut på å fremskaffe best mulige rammevilkår for de til enhver tid gjeldende aktiva -og passivaposter. Rammevilkårene må ikke bare vurderes ut fra nåsituasjonen, men også hva som vil være sannsynlig utvikling fremover. Usikkerhetsviftene viser at renteutviklingen fremover er høyst usikker. Med en etterhvert omfattende gjeldsportefølje vil økte renter bety budsjettmessige utfordringer fremover. Samtidig vil økte renter bety økte inntekter på aktivasiden. Under er det satt opp en enkel stresstest for hva som blir nettoeffekten av en renteøkning på 2 % når man ser aktiva og passiva sett under ett: Alle tall i mill. med utg.punkt i bokførte verdier % MNOK parameter tap Gjeld med p.t. rente 32% 101 2,00% 2,0 Gjeld med flytende rente (Nibor) 33% 118 2,00% 2,4 Gjeld med fast rente 35% 120 Finanspassiva 100% 339 4,4 Innskudd i bank og korte pengem. 100% 194 2,00% -3,9 Anleggsobligasjoner 0% 0 Norske omløpsobligasjoner 0% 0 Utenl. omløpsobligasjoner 0% 0 Fast eiendom 0% 0 Norske aksjer 0% 0 Utenl. aksjer 0% 0 Netto valutaeksponering 0% 0 Finansaktiva 100% 194-3,9 Samlet tap for markedsrisiko for langsiktige finansaktiva 0,0 Mulig tap vil utgjøre : 0,5 15

19 Tapet for Røykens vedkommende ville ikke være nevneverdig når også rentene fra innskudd regnes med. Men det understrekes at dette er med utgangspunkt i fordeling mellom fast og flytende rente pr Utover i tid reduseres fastrenteandelen rimelig raskt slik som vist til over. Dessuten er det ganske mye innskudd i banken ved årets slutt. Dersom rentene faller tilsvarende vil også effekten være den samme, men da med en liten gevinst på bare 0,5 mill.kr. Dette på tross av en rentereduksjon på hele 4,4 mill.kr. 7. ENDRINGER I LØPET AV 2014 Aktiva Det har ikke skjedd noen endring på aktiva-siden siden forrige rapportering. Passiva Kommunestyret har en vedtatt låneramme for 2014 på 55,3 mill.kr til kommunale investeringer. Lånet (serie) ble hentet inn og rentevilkåret er flytende rente 3 måneders NIBOR + 0,40 %. Nedbetalingstiden er satt til 20 år. 16

20 Sak 22/15 Saksnummer: 15/3432 Saksbehandler: Jan Erik Lindøe Sommerbåt på vestsiden av Oslofjorden - Finansiering av prøveordning Møtesakstype/nr. Utvalg Møtedato PS PS 22/15 Formannsskapet Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet i Røyken kommune stiller seg positiv til at Ruter iverksetter det foreslåtte rutetilbudet Aker brygge Drøbak, med anløp bl.a. i Vollen og Slemmestad, som en prøveordning. Prøveordningen bør i utgangspunktet gå over 2 år, men med evaluering av erfaringer etter hver sesong. Det settes av kr til å dekke kommunens andel av kostnadene ved å realisere tiltaket i For budsjettåret 2015 foreslås dette finansiert ved bruk av avsatte midler til hurtigbåtsatsing. For 2016 vil finansieringen innarbeides i rådmannens forslag til budsjett. For at tilbudet skal kunne iverksettes er det nødvendig med bidrag fra kommunene Asker og Akershus fylkeskommune på samlet kr, slik at sommerbåten blir fullfinansiert. Vedlegg: Brev av fra Akershus fylkeskommune Ruteplan 602 (utkast) Finansiering Sammendrag og konklusjon: Røyken kommune har blitt invitert til å delta i prøveordning for et sommerbåttilbud på Oslofjorden. Tilbudet vil kunne betjenes i skolens sommerferie og vil gi publikum adgang til nye turopplevelser enten mot hovedstaden eller Håøya / Oskarsborg og Drøbak. Rådmannen er postiv til at Røyken kommune deltar i prøveordningen for å gi publikum et godt fritidstilbud i helgene samt styrke Slemmestad posisjon som anløpssted og destinasjon. Bakgrunn for saken, saksopplysninger: Et sommertilbud som kan bidra til å bringe turister fra Oslo ut til Vollen og til andre besøksmål på vestsiden av fjorden har vært etterspurt, spesielt blant næringsliv og andre aktører i Vollen. Også Asker og Røyken kommuner har engasjert seg i forhold til å få etablert et slikt tilbud. Administrasjonen har selv gått inn i arbeidet, og høsten 2014 har det vært møter og dialog med Ruter, Asker kommune og Akershus fylkeskommune, samt lokale interessenter i Vollen og Akershus Reiselivsråd, for å drøfte mulige modeller for en sommerrute med hurtigbåt på vestsiden av fjorden samt finansiering av et slikt tilbud. Side 9 av 50

21 Sak 22/15 Parallelt med vurderingen av en prøveordning med sommerrute til Vollen, har er det også igangsatt utredning av mulighetene for et fast utvidet hurtigbåttilbud på Oslofjorden. En rapport fra dette arbeidet vil foreligge i første del av april. Dagens tilbud: Linje 201 (Vollenbåten) kjøres morgen og ettermiddag på hverdager på strekningen Aker brygge Vollen Slemmestad. Linjen er innstilt seks uker midt på sommeren. Linje 602 er Ruters tilbud på fjorden helgene i sommerhalvåret. Driftsperioden har vært fra påske til skolens høstferie med to avganger. Helgene har vært hele perioden og hverdagene i skolens sommerferie (8 uker). Ruten går langs østsiden av fjorden og helt ut til Filtvedt/Son i skolens sommerferie, for øvrig kun mellom Aker brygge og Drøbak. Forslag til nytt tilbud til Vollen og videre til Drøbak I etterkant av et møte mellom partene har Akershus Reiselivsråd med utgangspunkt i reiselivspotensialet, utarbeidet et forslag som innebar en justering av linje 602, slik at denne også ville anløpe Fornebu, Vollen og Hvitsten. Forslaget innebar samtidig at flere av dagens stopp på linje 602 på Nesodden fjernes. I et brev av har Ruter vurdert forslaget fra Reiselivsrådet. Ruter legger vekt på at det ikke bør fjernes stopp fra dagens linje 602 uten at det først gjøres en mer grundig vurdering av konsekvensene av dette. Ruter har derfor foreslått en alternativ løsning. Dette forslaget innebærer at linje 602 går som i dag, men at det basert på bruk av beredskapsbåten som uansett må holdes klar, i sommerferieukene også kjøres en rute på vestsiden av fjorden med stopp på Aker brygge, Fornebu, Vollen, Slemmestad, Håøya, Oscarsborg og Drøbak. Denne nye ruten til Drøbak vil kunne ha to daglig avganger, samt en kortere tur midt på dagen der båten snur i Vollen (se vedlegg). I 2015 forutsettes tilbudet å være fra uke 25 til uke 33, dvs 9 uker. Ruter har anslått at merkostnadene ved å benytte beredskapsbåten til et slikt nytt tilbud vil være 0,7 mill. kr pr. år. Ruters foreslåtte rutetilbud er drøftet med Akershus fylkeskommune, Asker og Røyken kommuner og lokale interessenter i møte , og signalene er at det forslaget som Ruter har lagt fram oppfattes svært positivt i forhold til å imøtekomme behovet for et tilbud på vestsiden av fjorden i sommerhelgene. Problemstillinger og alternativer Fylkeskommunen har ansvar for lokal kollektivtransport. Hovedfokuset er på arbeidsreiser til og fra Oslo og byene i Akershus, der gode kollektive løsninger er nødvendig for å ivareta framkommelighet og klima- og miljøhensyn. I tråd med dette er også Ruters fokus først og fremst arbeidsreiser. Som regional utviklingsaktør ønsker imidlertid Akershus fylkeskommune også å bidra overfor næringsliv og kulturaktører når forholdene ligger til rette for dette. Dagens rute 602 er et eksempel på at det allerede leveres tjenester til fritidsmarkedet når tilgjengelig materiell og ressurser gjør dette mulig. Side 10 av 50

22 Sak 22/15 Markedsgrunnlag for et nytt tilbud på vestsiden av fjorden er usikkert, men Akershus Reiselivsråd har pekt på spesielt Fornebu og Vollen kan antas å ha potensial som besøksdestinasjoner på vestsiden av fjorden. I tillegg påpekes at fjordturer i gråvær og regn, med opplegg for selv-guideing (nettbasert og fjordkart), vil kunne være en del av markedsgrunnlaget. Usikkerheten omkring etterspørselen tilsier at det er naturlig at det nye rutetilbudet etableres som en prøveordning. Det må forventes å ta noe tid å innarbeide et nytt tilbud i markedet, og det bør derfor legges opp til at prøveordningen i utgangspunktet varer to år. Samtidig, i og med at det nye rutetilbudet kun vil være i sommersesongen, bør erfaringene evalueres allerede etter første driftsåret, dvs i løpet av høsten Ruter vil i denne forbindelse kunne legge fram tall for antall av- og påstigende ved hvert anløpssted. Fylkesordførereni Akershus har bedt om at man ser på mulige modeller for eventuelt å kunne etablere et samarbeid med andre aktører om å finansiere et slikt prøveprosjekt. Fra Askershus fylkeskommune og Asker kommune er det signalisert vilje til å delta med finansiering for å realisere det tilbudet Ruter har foreslått. Røyken komune har henvendt seg til Buskerud fylkeskommune /Brakar om de kunne bidra med medfinansiering til en sommerrute. Foruten at det er vist til at det er et positivt tiltak vil man ikke bidra med midler nå. Røyken kommune må da selv finne midler til tiltaket. Fra næringslivet har signalene vært at man ikke ser det som naturlig å bidra finansielt. Reiselivet gjennom Akershus Reiselivsråd er imidlertid positive til å bidra i markedsføringen av tilbudet gjennom å utvikle brosjyrer etc. Estetiske/miljømessige konsekvenser: Ingen. Økonomiske konsekvenser: Kommunen har avsatt midler til å forbedre hurtigbåtsatsningen i Slemmestad, for budsjettåret 2015 er det satt av kr ,-. Tiltaket vil kreve kommunal medfinansiering på kr ,- fra hver av kommunene Asker og Røyken og kr ,- fra Akershus fylkeskommune. Rådmannens vurdering: Rådmannen stiller seg positiv til at Ruter iverksetter det foreslåtte rutetilbudet Aker brygge Drøbak, med anløp bl.a. i Vollen og Slemmestad, som en prøveordning. Prøveordningen bør i utgangspunktet gå over 2 år, men med evaluering av erfaringer etter hver sesong. Det settes av kr til å dekke kommunens andel av kostnadene ved å realisere tiltaket i For budsjettåret 2015 foreslås dette finansiert ved bruk av avsatte midler til hurtigbåtsatsing. For 2016 vil finansieringen innarbeides i rådmannens forslag til budsjett. For at tilbudet skal kunne iverksettes er det nødvendig med bidrag fra kommunene Asker og Akershus fylkeskommune på samlet kr, slik at rutetiltaket er fullfinansiert. Side 11 av 50

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Saksnr: 15/353 (12/4151) Journalpost: Plankart datert 23.04.2015 Reguleringsbestemmelser datert 21.04.2015, med endringer datert 11.06.2015.

Saksnr: 15/353 (12/4151) Journalpost: Plankart datert 23.04.2015 Reguleringsbestemmelser datert 21.04.2015, med endringer datert 11.06.2015. Saksnr: 15/353 (12/4151) Journalpost: Plankart datert 23.04.2015 Reguleringsbestemmelser datert 21.04.2015, med endringer datert 11.06.2015. BESTEMMELSER TIL GBNR 21/23, 30, 40 og del av 22/26,12, 65/2-

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

FINANSRAPPORT PR

FINANSRAPPORT PR FINANSRAPPORT PR.30.04.2012. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2015. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året, og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2013. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 41/106 NYVEIEN PLANID

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 41/106 NYVEIEN PLANID Saksnr: (12/1659) 15/1984 Journalpost: Plankart datert 26.03.2015 Reguleringsbestemmelser datert 30.03.2015 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 41/106 NYVEIEN PLANID 20120239 1 Hensikt 1.1 Planen skal

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2017

Finansrapport 1. tertial 2017 Finansrapport 1. tertial 2017 Vedlegg til 1. tertialrapport 2017 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 13/846-1 FINANSRAPPORT 2012 OG 3.TERTIAL 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Finansrapporten for 2012 tas til orientering.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 Saksnr. Utvalg Møtedato ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Rådmannens innstilling Årsrapport for finansforvaltning for 2016 tas til

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Finansrapportering Per mars 2017

Finansrapportering Per mars 2017 Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2016

Finansrapport 2. tertial 2016 Finansrapport 2. tertial 2016 Vedlegg til 2. tertialrapport 2016 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2016

Finansrapport 1. tertial 2016 Finansrapport 1. tertial 2016 Vedlegg til 1. tertialrapport 2016 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa.

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa. Planbestemmelser for Detaljregulering av Vektargata 3 og 5 Plankartet er datert: 26.08.2016 Saksbehandling: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn 2.gangs behandling Vedtak i kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BOLIGFELT PERSILENGEN NESODDEN KOMMUNE Plan nr. 20110158 SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon iht TMP-039/15 VEDTAK 07.05.2015 Kommunestyrets

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

Finansrapport. Vedlegg til 2. tertialrapport 2017

Finansrapport. Vedlegg til 2. tertialrapport 2017 Finansrapport Vedlegg til 2. tertialrapport 2017 Innhold Låneporteføljen... 3 Markedet... 4 Plassering... 5 Oppsummering... 6 2 litvikling Låneporteføljen Pr. 31.08 har låneporteføljen en gjennomsnittlig

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK:

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK: Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.:17/1532-1Arkiv: FINANSRAPPORT PR. 30.04.17 RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 11. oktober 2016 2 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324 Saksnr: 15/500 Plan datert: 10.08.2015 Revidert: (etter politisk behandling) BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR 38/361 LILLELIEN, PLANID 20140324 1 Hensikt 1.1 Hensikten med planen er å legge til rette

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017 Rådmannen i Drammen 10. oktober 2017 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013

NES KOMMUNE. Reguleringskart er datert 07.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 07.05.2013 PlanID : 023613013 NES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjordet. (del av gnr. 269 brn.270) Reguleringskart er datert 07.05.2013

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 42145/2016 Arkivnr.: 20130012/L13 Saksnr.: 2013/7290 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 Finansrapport 3/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Side

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MESTER GRØNN, GJELLEBEKK (detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MESTER GRØNN, GJELLEBEKK (detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MESTER GRØNN, GJELLEBEKK (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 05.12.2016. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål Hensikten med planen

Detaljer

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommunestyre: Bestemmelsene er sist revidert: 1.

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer