Årsberetning for Virksomheten og lokalisering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009

2 Innholdsfortegnelse Årsberetning for Virksomheten og lokalisering....3 Bankens rammebetingelser Virksomheten i Strategisk samarbeid... 5 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7 Risikoforhold Ansatte og arbeidsmiljø Framtidsutsikter Takk Nøkkeltall Regnskap Kontantstrømanalyse Noter til regnskapet Note 1. Generelle regnskapsprinsipper Note 2. Utlån / garantier Note 3. Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning) Note 4. Aksjer og eierinteresser Note 5. Varige driftsmidler og eiendeler Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning Note 7. Innskudd fordelt etter næring, geografi og sektor Note 8. Obligasjonsgjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Note 9. Egenkapital Note 10. Likviditetsforhold - finansiering Note 11. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn Note 12. Diverse andre tilleggsopplysninger Revisjonsberetning...Vedlegg Beretning fra kontrollkomiteen...vedlegg 2

3 Årsberetning for 2009 Virksomheten og lokalisering. Andebu Sparebank ble etablert i 1863, med forretningsadresse Andebu. Banken har sitt hovedkontor i Andebu, med en filial i Kodal og et rådgivningskontor i Sandefjord. Andebu Sparebank skal være en selvstendig lokal sparebank, og forretningsområdet er definert til å være Andebu kommune med nærområder innen Vestfold. Andebu Sparebank er en totalleverandør av finansielle tjenester innen sparing, finansiering, betalingsformidling, skade- og livsforsikring og innskuddsbasert tjenestepensjon. Målgruppen er personkunder, mindre og mellomstore foretak, samt offentlig sektor. Banken skal kjennetegnes som en bank med gode tilbud og god service. Bankens rammebetingelser vil gå inn i historien, som året hvor man forventet et betydelig tilbakeslag i økonomien, men endte bedre enn fryktet. Takket være massive og koordinerte tiltak både nasjonalt og internasjonalt er situasjonen forbedret og verdensøkonomien er igjen i vekst. I finansmarkedene er risikoviljen tilbake og pengeflyten går igjen tilnærmet normalt. Realøkonomien er i bedring og vises ved oppsving i bedriftenes ordreinngang. Norge slapp lettere unna krisen enn de fleste andre industriland. Fastlands-BNP falt og ble 1 prosent lavere sammenlignet med Sysselsettingen falt med kun 1 ½ prosent. Lokalt i Vestfold har virkningene av omslaget i økonomien hatt liten innvirkning, men enkelte selskaper er hardere rammet enn andre. Bedrifter som gikk inn i 2009 med en relativt svak inntjening, samtidig som de var i konjunkturutsatte næringer, har slitt mest. Konkursstatistikken har vist en stigende tendens. Ved inngangen av året var pengemarkedsrenten på 3,97 %. Renten fortsatte å falle utover året og var på sitt laveste i august med 1,72 %. Steg så til 2,07 % ved utgangen av året. Norske kroner har gjennom året styrket seg mot dollar ( + 17,5 % ) og Euro ( + 15,7 % ). Renten på folioinnskudd i Norges Bank var ved inngangen av året 3,00 %, og i løpet av året satt ned til 1,25%. Ved utgangen av året var foliorenten i Norges Bank satt opp igjen til 1,75%. Dette signaliserer at bunnen er nådd og optimismen gradvis er tilbake. Til tross for omslaget i økonomien ble lønnsveksten på +4,0 %. Privatkonsumvekst ble på lave +0,1 % og arbeidsløsheten økte til 2,7%. Gjeldsveksten i husholdningene avtok, men endte allikevel på ca + 7 % for året sett under ett. Gjeldsveksten for bedrifter endte på ca + 4,0 %, etter flere år med gjeldsvekst på over 20 %. Husholdningenes sparerate ble på over 7 %. Det var tidlig på året knyttet stor usikkerhet til boligprisutviklingen, men som i landet for øvrig, opplevde Vestfold prisvekst. Totalindeksen på Oslo Børs steg med 64,80% og med det er ca 2/3 deler av det kraftige børsfallet i 2008 tatt igjen. 3

4 Næringsdrivende i Andebu har generelt hatt tilfredsstillende inntjening, med moderat til god aktivitet. Flere av våre kunder kan også rapportere om tilfredsstillende ordrereserver ved inngangen til Virksomheten i Årets resultat ble relativt godt. Årsaken til dette er at banken ikke fikk så store tap på utlån som vi forventet ved inngangen av året. I tillegg oppnådde banken kursgevinster på verdipapirer tilsvarende kurstap bokført i Samtidig er driftskostnader redusert med kr 1,4 mill ( - 4,78 %). Vekst i utlån og innskudd fra kunder ble som budsjettert, men lavere sammenlignet med Bankens soliditet ble opprettholdt i Vår kredittvekst innenfor privatmarkedet har vesentlig bestått av finansiering av boligkjøp, refinansiering fra andre banker, restaurering og nybygg. Det har vært en økning i byggeaktivitet i Andebu kommune. Utbyggerne kan rapportere om godt salg av nye privatboliger i I Andebu sentrum er det ferdigstilt to større forretnings- og leilighetsbygg som bidrar positivt til sentrumsutviklingen. Innenfor næringslivssektoren har veksten vesentlig vært til finansiering av næringsbygg og investeringer til landbruksproduksjon. Styret har behandlet og videreutviklet system for styring og kontroll av bankens drift. Disse omhandler rammer for vesentlige risikoområder banken kan være eksponert i. Andebu Sparebank åpnet et rådgivningskontor i Sandefjord august Kontoret utvikler seg som forventet og gir oss et tilfredsstillende antall nye kunder. Bankens omdømme utenfor Andebu har vært et godt utgangspunkt for vår vekst i Sandefjord. Kontoret har tre årsverk. Kontoret bidrar med ½ parten av bankens nettovekst. I forbindelse med kunderådgivning har banken fokus på å synliggjøre effekten av en stigning i markedsrenten og hvordan dette kan påvirke kunders betalingsevne. Et unormalt lavt rentenivå har medført at kunders appetitt på å ta opp kreditt lett kan bli for stor. Banken ser også en tendens til at enkelte kunder ønsker å refinansiere dyre forbrukslån, men her er bankens policy restriktiv. Banken ser også at noen kunder har en høy gjeldsbelastning, men gjennomgang viser at bankens risiko er lav. Banken legger vekt på at vår finansielle rådgivning utføres på en etisk god måte. Andebu Sparebank har ikke solgt lånefinansierte strukturerte spareprodukter til sine kunder. Bankens gode utvikling både på forsikring, innskudds- og utlånssiden er også et resultat av en langsiktig strategi om å være en god lokalbank med vekt på personlig service. Vi har i de senere år bygget opp en salgs- og serviceorganisasjon med fokus på kundevedlikehold. Dette innebærer en tettere oppfølging av våre kunder. Hensikten er å opprettholde en høy kundetilfredshet og utvikle vårt forretningspotensial. Dette sammen med en effektiv Nettbank, informative og oppdaterte hjemmesider, sikrer tilgjengelighet og effektiv drift. I en kundetilfredshets undersøkelse gjennomført av BI Norsk kundebarometer scorer vi 82 poeng. Ved utgangen av 2009 hadde Andebu kommune ca innbyggere. 4

5 Strategisk samarbeid Finanskonsernet Terra-Gruppen eies av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker - deriblant Andebu Sparebank, samt OBOS. Terra-Gruppens mål er å ivareta Terrabankenes interesser på områder der den enkelte bank ville hatt begrensede muligheter til å gjøre det like godt alene. Terra-Gruppen arbeider for at Andebu Sparebank og de andre Terrabankene oppnår gode vilkår for effektiv drift. På bankenes vegne framforhandler Terra-Gruppen løsninger som gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom alliansen får våre kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter og tjenester. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kort, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, samt leasing og salgspantelån fra Terra Finans. I tillegg gjøres innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT og betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som kommunikasjon og fremme bankenes næringspolitiske interesser, gjennom Terra-Gruppen. Resultatutvikling Netto rente og kredittprovisjonsinntekter. Et generelt lavt rentenivå har påvirket netto renteinntekter negativt, men en moderat vekst i utlån og innskudd har påvirket netto renteinntekter positivt. Netto renteinntekter utgjør kr 35,9 millioner, en reduksjon på kr 2,8 millioner sammenlignet med Dette utgjør 1,97 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 2,34 % i Konkurranse om innskuddsmidler har i noen grad svekket rentenettoen i 4. kvartal. Banken har også hatt en større likviditetsbuffer enn tidligere stående i Norges Bank, som igjen har svekket rentenettoen. Bankenes Sikringsfond har i 2009 krevd full avgift og utgjør kr 0,9 millioner. Rentemarginen, forskjellen mellom gjennomsnittlig innskudds - og utlånsrente var i ,10 %, mot 2,11 % i Andre driftsinntekter. Netto andre driftsinntekter utgjorde kr 10,5 millioner eller 0,57 %. Dette er kr 6,8 millioner høyere sammenlignet med Netto provisjonsinntekter fra banktjenester utgjør kr 6,0 millioner eller 0,33 %. Dette er kr 0,2 millioner høyere sammenlignet med Økningen skyldes i hovedsak høyere provisjonsutbetalinger fra lån overført til Terra Boligkreditt. Inntekter fra betalingsformidling og verdipapiromsetning, falt med til sammen kr 0,3 millioner. Den kraftige utgangen i kredittspreadene i 2008 ble i noen grad reversert i løpet av Dette har slått positivt ut på verdien av bankens likviditetsportefølje. Netto verdiendringer på rentebærende verdipapirer, aksjer, andeler og grunnfondsbevis, samt valuta utgjør kr 3,8 millioner i 2009 mot - kr 3,6 millioner i Gruppert fordeler gevinstene seg slik: 5

6 Kursgevinst på rentebærende obligasjoner og ansvarlige lån, utstedt av norske banker, kommuner, kraftselskap og norske industriselskaper utgjør kr 2,7 millioner i Kursgevinst på bankens beholdning av aksjer, andeler og grunnfondsbevis utgjør kr 0,9 millioner, mens valuta samlet har oppnådd en gevinst på kr 0,2 millioner. Vår beholdning av verdipapirer er bokført til laveste verdi av bokført verdi og markedsverdi. Urealiserte verdier i forhold til markedsverdi er på kr 0,5 millioner. Bankens avkastning på egne verdipapirer utgjør 11,50 % for egenkapitalinstrumenter og 6,46 % for rentebærende instrumenter. Driftskostnader. Samlede driftskostnader for 2009 utgjorde kr 28,0 millioner, som gir kr 1,4 millioner lavere kostnader, eller -4,7 % sammenlignet med Personalkostnader viser en oppgang på kr 1,0 millioner, hvorav kr 0,8 millioner er økte kostnader til pensjonsforpliktelser. EDB kostnader, administrasjonskostnader, og øvrige kostnader er redusert med kr 1,4 millioner. Reduksjon i avskrivninger på kr 1,0 millioner skyldes i hovedsak tidligere aktiverte kostnader knyttet til investeringer i nytt edb system ved overgangen til danske SDC i I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde driftskostnadene for ,54 % (1,78). Tap og tapsavsetninger på utlån og garantier. Netto tapskostnad for 2009 utgjør kr 0,5 millioner (6,7), tilsvarende 0,03 % av brutto utlån. Årets tapskostnad fordeler seg slik: Netto konstaterte tap utgjør kr 1,1 millioner. Gruppevise nedskrivninger er redusert med kr 0,8 millioner. Individuelle nedskrivninger har i år økt med kr 0,2 millioner, mot kr 5,7 millioner i Tapskostnaden i forhold til brutto utlån fordeler seg med en inntektsføring på 0,01 % for næringsliv og en tapsføring på 0,04 % for privatengasjementer. Balanseførte gruppevise nedskrivninger er ved årsskiftet 2,7 mill (3,5). Dette utgjør 0,23 % av brutto utlån. Samlede balanseførte individuelle nedskrivninger er ved årsskiftet kr 6,9 millioner. Totale balanseførte tapsavsetninger utgjør kr 9,6 millioner, eller 0,66 % av brutto utlån. Banken har opplevd at risikoen for tap i utlånsporteføljen generelt har blitt lavere i løpet av 2009, og med det funnet grunnlag for å inntektsføre noe av gruppevise nedskrivninger. Bedrifter i konjunkturutsatte næringer, med en svak egenkapitalsituasjon, er fortsatt sårbare og følges tett opp av banken. I forbindelse med årsoppgjøret er det foretatt en systematisk gjennomgang av alle engasjementer over en viss størrelse, tapsutsatte bedriftsengasjementer med bakgrunn i inntjenings - og egenkapitalforhold, samt privatengasjementer som vi vet kan være utsatte. Næringslivsandelene er på 19,4 % av utlånsporteføljen og misligholdsprosenten er fortsatt relativt lav med 0,78 % av utlån (0,40%). Banken opplever tapssituasjonen som tilfredsstillende og kun kr 1,1 millioner er konstatert som endelig tap i regnskapsåret. 6

7 Styret kjenner ikke til lån eller garantier hvor det foreligger objektive indikasjoner på verdifall utover det som fremkommer i regnskapet. Videre vurderer styret risikoen for tap på bankens utlån, kreditter og garantiansvar som moderat det nærmeste året. Hvordan de langsiktige ringvirkningene av den internasjonale finanskrisen, med svekket inntjening i næringslivet og mulig verdifall på eiendommer treffer våre kunder og vårt marked, er avgjørende. Resultat av ordinær drift. Resultat av ordinær drift, utgjør kr 17,8 millioner, eller 0,98 %. Tilsvarende var resultat i 2008 kr 6,2 millioner, eller 0,38 % i prosent av forvaltningskapitalen. Resultatet er hele kr 11,6 millioner bedre enn i Hovedårsaken er en betydelig bedre tapssituasjon for utlån og kursgevinster på verdipapirer. Kostnader i forhold til inntekter utgjør 60,44 (69,44). Korrigert for verdipapirtap er forholdet 65,82 (63,98). Det er avsatt kr 5,5 millioner til skatter. Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør kr 12,4 millioner, eller 0,68 %. Disponering av årets resultat Styret foreslår at årets overskudd på kr ,- disponeres slik: Gaver til allmennyttige formål Kr ,- Overført til gavefond Kr ,- Overført til sparebankens fond Kr ,- Sum disponert Kr ,- Balansen. Forvaltningskapital. Ved utgangen av 2009 var forvaltningskapitalen kr millioner, dvs. en økning på kr 62,9 millioner, eller 3,51 %. I tillegg kommer boliglån overført til Terra Boligkreditt som utgjør kr 278 millioner. Innskudd. Innskudd fra kunder utgjør kr millioner pr , mot kr millioner 12 måneder tilbake. Innskuddsveksten i 2009 utgjør 7,55 %, mot 9,87 % i Innskudd fra personkunder har en økning på 7,90 % og fra næringskunder 5,25 %. Andelen av innskudd fra personmarkedet utgjør 72,4 % mot 72,2 % i Andel av innskudd fra næringslivssektoren utgjør 21,2 %, og øvrige sektorer 6,4 %. Totalt kommer 95,8 % av innskuddene fra Vestfold, herav 50,5 % fra Andebu. Den gjennomsnittlige innskuddsrenten i 2009 var 2,79 %, mot 5,68 % i

8 Utlån Utlån til kunder utgjør kr millioner pr , mot kr millioner på samme tid i fjor. Utlånsveksten i 2009 utgjør 3,85 % mot tilsvarende 10,41 % i Andelen av utlån til personmarkedet utgjør 80,6 %, mot 81,1 % i Andel av utlån til næringslivssektoren utgjør 19,4 %. Totalt kommer 95,0 % av utlånene fra Vestfold, hvorav 48,5 % fra Andebu. Den gjennomsnittlige utlånsrenten, inklusive kredittprovisjoner, var 4,89 % i 2009 mot 8,02 % i Bankens utlån fordelt på sektor, næring og geografiske områder framkommer i note 2.a. Boliglån formidlet til Terra Boligkreditt utgjør kt 278 millioner. Dette utgjør en vekst på kr 150 millioner eller 117 %. Denne porteføljen inngår ikke i bankens balanse. Garantier. Avgitte garantier på vegne av kunder utgjorde kr 61,2 millioner, hvorav garanti stilt til Terra Boligkreditt utgjør 43,4 millioner. Samlet hadde banken stilt garantier for til sammen kr 48,5 millioner i Verdipapirer. Pr var det plassert kr 54,4, millioner i aksjer, grunnfondsbevis, andeler i aksjefond og andeler i obligasjonsfond. I gjennomsnitt har banken hatt kr 41,0 millioner investert i slike papirer. Urealiserte verdier i forhold til markedsverdi er på kr 4,7 millioner. Samlet bokført verdi av rentebærende papirer utgjorde kr 129,9 millioner, en oppgang på kr 8 millioner sammenlignet med Porteføljen hadde i 2009 en gjennomsnittlig rente på 3,42%, mens samlet avkastning, inklusiv bokført kursgevinst på kr 2,7 millioner, ble 6,46 %. Likviditet. Andebu Sparebank har en innskuddsdekning på 85,2 %, mot 82,3 % i Kundeinnskudd og egenkapital finansierer 97,8 % av samlede utlån. Styret legger vekt på en balansert utvikling av innskudd fra - og utlån til - kunder. Dette sammen med en tilfredsstillende inntjening og soliditet, er en viktig forutsetning for opplån i pengemarkedet ved likviditetsbehov. Etter flere år med høyere utlåns- enn innskuddsvekst har banken i 2009 en høyere innskuddsvekst. Dette har styrket bankens likviditet med kr 37 millioner. 8

9 Egenkapital og soliditet. Samlet egenkapital utgjør kr 203,0 millioner, mot kr 192,2 millioner i Inntjening i forhold til veksten har vært tilfredsstillende i Grunnlaget for beregning av kapitaldekning er kr 193,7 millioner mot et risikovektet beregningsgrunnlag på kr 964,6 millioner. Dette gir en kapitaldekning på 20,52 %. Minstekravet er 8 %. Styret anser bankens soliditet for å være meget god. Styret er ikke kjent med forhold av betydning som ikke framgår av årsoppgjøret. Risikoforhold. Styret har vedtatt prinsipper for risikostyring gjennom bankens regler for intern kontroll, andre instrukser og etablerte nøkkelkontroller. Styret holdes løpende orientert gjennom periodiske rapporter. Bankens finansielle risiko består i hovedsak av kredittrisiko, rente- og kursrisiko og likviditetsrisiko. Kredittrisiko. Bankens kredittrisiko er knyttet til utlån, garantier og verdipapirer ekskl. stats- og statsgaranterte papirer. Utlånsporteføljen er fordelt med ca 80,6 % til personmarkedet og 19,4 % til næringsliv, inkludert landbruk. 95 % av utlånene er gitt til kunder innen Vestfold fylke. Banken har få store engasjementer. Det benyttes et eget saksgangsystem med innlagte fullmaktsbegrensninger på den enkelte saksbehandler. Ved vurdering av lånesøknader legges det stor vekt på betalingsevne og sikkerhet. Banken har et risikoklassifiseringssystem for engasjement over kr Hensikten med et slikt system er å overvåke bankens kredittrisiko. Systemet er bygd opp rundt 3 elementer. Disse er økonomi, sikkerhet og forretningsmessige faktorer. Kundene klassifiseres i 5 forskjellige risikogrupper. Brutto utlån som er misligholdt lengre enn 90 dager er på til sammen kr 12,5 millioner, tilsvarende 0,78 % av brutto utlån. Banken har til sammen individuelle og gruppevise nedskrivninger på kr 9,6 mill. Garantier blir sikkerhetsmessig vurdert på linje med utlån, og utgjør samlet kr 61,2 millioner. Plasseringer i verdipapirer skjer i henhold til styrets retningslinjer, og har lav eller moderat risikoprofil. Styret vurderer kredittrisikoen til å være lav for utlån/garantier, og moderat for verdipapirer. Å angi framtidig risiko er krevende, men en tettere oppfølging av næringslivsengasjementer har gitt banken nyttig kompetanse. Banken har som mål at tapene det enkelte år ikke skal overstige 0,50 % av samlet utlån. 9

10 Renterisiko. Bankens renterisiko er knyttet til utlån, innskudd og verdipapirer. Ved endringer i markedsrenten justeres både innskudds- og utlånsrenten, slik at renterisikoen er minimal for innskudd og utlån med flytende betingelser. Utlån til kunder som har bundet renten utgjør kun kr 24,6 millioner. Innskudd fra kunder som har bundet renten var ved årets utgang kr 2,7 millioner. Bankens beholdning av obligasjoner/sertifikater beløper seg til kr 129,9 millioner, med en gjennomsnittlig gjenstående løpetid på 0,38 år. Renterisikoen for verdipapirer vurderes som lav. Banken har kr 54,1 millioner plassert i aksjer, andeler og grunnfondsbevis, herav kr 30,7 i rene likviditetsfond. Samlet investert beløp var ved årsskiftet 3,02 % av forvaltningskapitalen. Styret anser kursrisikoen for denne porteføljen som moderat. Likviditetsrisiko. Innskudd fra kunder er bankenes viktigste finansieringskilde. Endringer i kundenes spareadferd, og en relativ høy etterspørsel etter lån, gjør at bankenes generelle behov for nye kapitalkilder økte fram til høsten Overføring av lån til Terra Boligkreditt har vært en vesentlig finansieringskilde i Bruk av boligkredittselskaper, rammer for D-lån og F-lån i Norges Bank, fall i utlånsetterspørselen og økt sparing, gjør at bankene samlet har en større likviditetsreserve. Likviditetsrisikoen er ytterligere redusert gjennom god spredning på kundeinnskudd (få store innskudd, både i antall og kundegrupper). Banken oppnådde 7,55 % innskuddsvekst i Andebu Sparebank finansierer i hovedsak utlån med innskudd fra kunder og egenkapital, men har i økende grad hatt behov for ekstern finansiering. Banken har i løpet av 2009 hatt fokus på å øke innskuddsdekningen som nå er på 85,25 % (82,31 %). Rentebærende verdipapirer utgjør ca 13,7 % av samlede innskudd fra kunder. Rentebærende verdipapirer for til sammen kr 49,5 millioner er pantsatt for eventuelle nye låneopptak i Norges Bank. For å holde likviditetsrisikoen på et lavt nivå har banken avtalt på trekkrettigheter kr 100 millioner. Banken har etablert en likviditetsstrategi som sikrer god rapportering av sannsynlig likviditetsrisiko. Styret oppfatter likviditetssituasjonen nå som relativt god, og anser likviditetsrisikoen som lav til moderat. Internkontroll. Banken har etablert en internkontroll i henhold til gjeldende retningslinjer for finansinstitusjoner. Banksjef og ekstern revisor framlegger årlig hver sin rapport for styret, hvor det gis en vurdering av bankens risikoer, rutiner og internkontrollens gjennomføring. For 2009 framkom ingen vesentlige merknader til rapportene. Banken har videreutviklet et nytt rammeverk for risikostyring i henhold til Basel II-forskriften. 10

11 Ansatte og arbeidsmiljø. Ved årets slutt hadde banken i alt 22 årsverk fordelt på 23 ansatte. Det er ansatt 1 ny medarbeider i I tillegg kommer deltidsansatte innen gruppen vaktmester og rengjøringspersonale. Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. Det er etablert internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet. Andebu Sparebanks virksomhet drives innenfor lovgivningens krav med hensyn til påvirkning av det ytre miljø. Andebu Sparebank er en IA bedrift (Inkluderende Arbeidsliv). Sykefraværet var på 2,9 % mot 4,5 % forrige år. Ingen ansatte har vært involvert i skader eller ulykker i forbindelse med arbeid. Ved årsskiftet var kvinneandelen i styret 2 av 6, i forstanderskapet 7 av 20 og i bankens ledergruppe 0 av 3. Av bankens 23 ansatte er 13 kvinner, herav 4 på redusert tid. Miljørapportering. Etter styrets oppfatning forurenser ikke bankens virksomhet det ytre miljø. Fortsatt drift. Etter styrets vurdering gir resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskiftet. Det er etter styrets vurdering heller ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for banken etter regnskapsårets utgang. I samsvar med regnskapslovens 3 3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Framtidsutsikter. Styret budsjetterer med et resultat for 2010 tilsvarende resultatet i Bankens rentenetto forventes å opprettholdes i prosent. Konkurransen om kundene vil mest sannsynlig opprettholdes, men med en viss mulighet for å ta ut bedre marginer og en riktigere risikoprising. Et høyere rentenivå vil på den andre siden styrke bankens rentenetto. Effekten av strengere myndighetskrav mht til bankers likviditet, kan resultere i en svekket rentenetto for bankene generelt. Banken møter 2010 med en god likviditetssituasjon. Inntekter fra banktjenester forventes å styrkes som følge av økning av lån overført til Terra Boligkreditt. Bankens inntekter fra salg av fondsandeler og alternativ sparing, samt fra salg av forsikring, forventes å øke noe i I en tid med forventet lavere vekst og moderat vekst i inntekter, er det fortsatt fokus på å holde kostnadene lave. 11

12 Styret vil følge tapsutviklingen på kreditt nøye, men netto tapskostnad forventes fortsatt å bli lav. Kompetanseutvikling vil fortsatt være et prioritert område. Det er viktig at vi tilpasser oss myndighetskrav, er en attraktiv arbeidsplass og at vi utvikler banken for framtiden slik at vi opprettholder vår posisjon som en attraktiv leverandør av finansielle tjenester til vårt lokalmarked. Takk. Styret vil rette en takk til alle ansatte for en aktiv og dyktig innsats i regnskapsåret. Takket være ansvarsbevisste og målrettede ansatte har vi lykkes på mange områder og taklet utfordringer godt. En takk også til bankens valgte medlemmer av forstanderskap og andre utvalg, samt alle våre kunder og forbindelser som støtter opp om banken. 12

13 Nøkkeltall Fra resultatregnskapet (hele tusen) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Resultat for regnskapsåret Fra balansen (hele tusen) Brutto utlån Tapsavsetninger Innskudd fra kunder Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Egenkapital Nøkkeltall Rentenetto 1,97% 2,34% 2,40% 2,27% 2,46% Kostnader i % av inntekter ekskl. kursgevinster 65,82% 63.98% 71,73% 77,02% 72,22% Kostnadsvekst -4,78% -0,11% 7,41% 14,82% 20,23% Tapsprosent utlån 0,03% 0,43% -0,04% -0,13% 0,05% Misligholdsprosent 0,78% 0,40% 0,28% 0,66% 1,33% Egenkapitalavkastning 6,25% 1,96% 3,78% 5,35% 5,63% Kapitaldekning 20,52% 20,59% 20,95% 21,41% 20,87% Egenkapital i prosent av forvaltningskapital 10,95% 10,72% 12,45% 13,79% 14,96% Utlånsvekst 3,85% 10,41% 16,77% 16,20% 11,81% Innskuddsvekst 7,55% 9,87% 16,08% 10,62% 7,85% Innskudd i % av utlån 85,25% 82,31% 82,71% 83,20% 87,40% Økning i forvaltningskapitalen 3,50% 17,91% 14,88% 14,02% 10,83% Antall årsverk 22,12 22,75 23,04 19,86 21,12 13

14 Regnskap 2009 Resultatregnskap Note Renteinntekter og lignende inntekter 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebær. verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte Verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader L NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum ubytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Prov inntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter 12.d Sum prov. inntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum prov. kostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst /-tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum Andre driftsinntekter Ll NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER Lll SUM DRIFTSINNTEKTER

15 Note Lønn og generelle administrasjonskostnader 11.a 8.1 Lønn m.v.: Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle admin.kostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger 5.a Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader 12.c Sum Andre driftskostnader lv SUM DRIFTSKOSTNADER V RESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier m.v Tap på utlån 2d Tap på garantier 2d Sum tap på utlån, garantier m.v Skatt på ordinært resultat 12.a Vl RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT/RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overføringer og disponeringer 17.2 Disponering Overført til Sparebankens fond 9.a Overført til gaver og/eller overført til gavefond 9.a Sum overføringer og disponeringer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Innhold Årsberetning for 2013... 3 Virksomheten og lokalisering... 3 Bankens rammebetingelser... 3 Virksomheten i 2013... 4 Strategisk samarbeid...

Innhold Årsberetning for 2013... 3 Virksomheten og lokalisering... 3 Bankens rammebetingelser... 3 Virksomheten i 2013... 4 Strategisk samarbeid... Innhold Årsberetning for 2013... 3 Virksomheten og lokalisering... 3 Bankens rammebetingelser... 3 Virksomheten i 2013... 4 Strategisk samarbeid... 5 Jubileum... 5 Resultatutvikling... 7 Balansen... 10

Detaljer

Heading. en trivelig bank med kloke løsninger. Årsrapport

Heading. en trivelig bank med kloke løsninger. Årsrapport en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2013 Sidetema Innhold Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger,

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Utvikling resultat. Innhold

Utvikling resultat. Innhold Årsrapport 2013 Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22-23 Beretning fra kontrollkomiteen

Detaljer

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2011 Jernbanepersonalets Sparebank STYRETS BERETNING FOR 2011 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Styrets årsberetning for 2010 Søgne og Greipstad Sparebank driver sin virksomhet i Søgne og Songdalen kommuner. Bankens primære satsning er på privatpersoner, små og

Detaljer

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår Årsregnskap 2012 150. Forretningsår FORRETNINGSIDÈ: SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK MARKEDSFØRER OG LEVERER BANK- OG FORSIKRINGSTJENESTER. BANKENS PRIMÆRE SATSNING ER PÅ PRIVATPERSONER, SMÅ OG MELLOMSTORE

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer