Årsberetning for Virksomheten og lokalisering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009

2 Innholdsfortegnelse Årsberetning for Virksomheten og lokalisering....3 Bankens rammebetingelser Virksomheten i Strategisk samarbeid... 5 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7 Risikoforhold Ansatte og arbeidsmiljø Framtidsutsikter Takk Nøkkeltall Regnskap Kontantstrømanalyse Noter til regnskapet Note 1. Generelle regnskapsprinsipper Note 2. Utlån / garantier Note 3. Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning) Note 4. Aksjer og eierinteresser Note 5. Varige driftsmidler og eiendeler Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning Note 7. Innskudd fordelt etter næring, geografi og sektor Note 8. Obligasjonsgjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Note 9. Egenkapital Note 10. Likviditetsforhold - finansiering Note 11. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn Note 12. Diverse andre tilleggsopplysninger Revisjonsberetning...Vedlegg Beretning fra kontrollkomiteen...vedlegg 2

3 Årsberetning for 2009 Virksomheten og lokalisering. Andebu Sparebank ble etablert i 1863, med forretningsadresse Andebu. Banken har sitt hovedkontor i Andebu, med en filial i Kodal og et rådgivningskontor i Sandefjord. Andebu Sparebank skal være en selvstendig lokal sparebank, og forretningsområdet er definert til å være Andebu kommune med nærområder innen Vestfold. Andebu Sparebank er en totalleverandør av finansielle tjenester innen sparing, finansiering, betalingsformidling, skade- og livsforsikring og innskuddsbasert tjenestepensjon. Målgruppen er personkunder, mindre og mellomstore foretak, samt offentlig sektor. Banken skal kjennetegnes som en bank med gode tilbud og god service. Bankens rammebetingelser vil gå inn i historien, som året hvor man forventet et betydelig tilbakeslag i økonomien, men endte bedre enn fryktet. Takket være massive og koordinerte tiltak både nasjonalt og internasjonalt er situasjonen forbedret og verdensøkonomien er igjen i vekst. I finansmarkedene er risikoviljen tilbake og pengeflyten går igjen tilnærmet normalt. Realøkonomien er i bedring og vises ved oppsving i bedriftenes ordreinngang. Norge slapp lettere unna krisen enn de fleste andre industriland. Fastlands-BNP falt og ble 1 prosent lavere sammenlignet med Sysselsettingen falt med kun 1 ½ prosent. Lokalt i Vestfold har virkningene av omslaget i økonomien hatt liten innvirkning, men enkelte selskaper er hardere rammet enn andre. Bedrifter som gikk inn i 2009 med en relativt svak inntjening, samtidig som de var i konjunkturutsatte næringer, har slitt mest. Konkursstatistikken har vist en stigende tendens. Ved inngangen av året var pengemarkedsrenten på 3,97 %. Renten fortsatte å falle utover året og var på sitt laveste i august med 1,72 %. Steg så til 2,07 % ved utgangen av året. Norske kroner har gjennom året styrket seg mot dollar ( + 17,5 % ) og Euro ( + 15,7 % ). Renten på folioinnskudd i Norges Bank var ved inngangen av året 3,00 %, og i løpet av året satt ned til 1,25%. Ved utgangen av året var foliorenten i Norges Bank satt opp igjen til 1,75%. Dette signaliserer at bunnen er nådd og optimismen gradvis er tilbake. Til tross for omslaget i økonomien ble lønnsveksten på +4,0 %. Privatkonsumvekst ble på lave +0,1 % og arbeidsløsheten økte til 2,7%. Gjeldsveksten i husholdningene avtok, men endte allikevel på ca + 7 % for året sett under ett. Gjeldsveksten for bedrifter endte på ca + 4,0 %, etter flere år med gjeldsvekst på over 20 %. Husholdningenes sparerate ble på over 7 %. Det var tidlig på året knyttet stor usikkerhet til boligprisutviklingen, men som i landet for øvrig, opplevde Vestfold prisvekst. Totalindeksen på Oslo Børs steg med 64,80% og med det er ca 2/3 deler av det kraftige børsfallet i 2008 tatt igjen. 3

4 Næringsdrivende i Andebu har generelt hatt tilfredsstillende inntjening, med moderat til god aktivitet. Flere av våre kunder kan også rapportere om tilfredsstillende ordrereserver ved inngangen til Virksomheten i Årets resultat ble relativt godt. Årsaken til dette er at banken ikke fikk så store tap på utlån som vi forventet ved inngangen av året. I tillegg oppnådde banken kursgevinster på verdipapirer tilsvarende kurstap bokført i Samtidig er driftskostnader redusert med kr 1,4 mill ( - 4,78 %). Vekst i utlån og innskudd fra kunder ble som budsjettert, men lavere sammenlignet med Bankens soliditet ble opprettholdt i Vår kredittvekst innenfor privatmarkedet har vesentlig bestått av finansiering av boligkjøp, refinansiering fra andre banker, restaurering og nybygg. Det har vært en økning i byggeaktivitet i Andebu kommune. Utbyggerne kan rapportere om godt salg av nye privatboliger i I Andebu sentrum er det ferdigstilt to større forretnings- og leilighetsbygg som bidrar positivt til sentrumsutviklingen. Innenfor næringslivssektoren har veksten vesentlig vært til finansiering av næringsbygg og investeringer til landbruksproduksjon. Styret har behandlet og videreutviklet system for styring og kontroll av bankens drift. Disse omhandler rammer for vesentlige risikoområder banken kan være eksponert i. Andebu Sparebank åpnet et rådgivningskontor i Sandefjord august Kontoret utvikler seg som forventet og gir oss et tilfredsstillende antall nye kunder. Bankens omdømme utenfor Andebu har vært et godt utgangspunkt for vår vekst i Sandefjord. Kontoret har tre årsverk. Kontoret bidrar med ½ parten av bankens nettovekst. I forbindelse med kunderådgivning har banken fokus på å synliggjøre effekten av en stigning i markedsrenten og hvordan dette kan påvirke kunders betalingsevne. Et unormalt lavt rentenivå har medført at kunders appetitt på å ta opp kreditt lett kan bli for stor. Banken ser også en tendens til at enkelte kunder ønsker å refinansiere dyre forbrukslån, men her er bankens policy restriktiv. Banken ser også at noen kunder har en høy gjeldsbelastning, men gjennomgang viser at bankens risiko er lav. Banken legger vekt på at vår finansielle rådgivning utføres på en etisk god måte. Andebu Sparebank har ikke solgt lånefinansierte strukturerte spareprodukter til sine kunder. Bankens gode utvikling både på forsikring, innskudds- og utlånssiden er også et resultat av en langsiktig strategi om å være en god lokalbank med vekt på personlig service. Vi har i de senere år bygget opp en salgs- og serviceorganisasjon med fokus på kundevedlikehold. Dette innebærer en tettere oppfølging av våre kunder. Hensikten er å opprettholde en høy kundetilfredshet og utvikle vårt forretningspotensial. Dette sammen med en effektiv Nettbank, informative og oppdaterte hjemmesider, sikrer tilgjengelighet og effektiv drift. I en kundetilfredshets undersøkelse gjennomført av BI Norsk kundebarometer scorer vi 82 poeng. Ved utgangen av 2009 hadde Andebu kommune ca innbyggere. 4

5 Strategisk samarbeid Finanskonsernet Terra-Gruppen eies av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker - deriblant Andebu Sparebank, samt OBOS. Terra-Gruppens mål er å ivareta Terrabankenes interesser på områder der den enkelte bank ville hatt begrensede muligheter til å gjøre det like godt alene. Terra-Gruppen arbeider for at Andebu Sparebank og de andre Terrabankene oppnår gode vilkår for effektiv drift. På bankenes vegne framforhandler Terra-Gruppen løsninger som gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom alliansen får våre kunder tilgang til hele bredden av konkurransedyktige produkter og tjenester. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kort, skade- og livsforsikring fra Terra Forsikring, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Forvaltning, samt leasing og salgspantelån fra Terra Finans. I tillegg gjøres innkjøp av tjenester og produkter innenfor IT og betalingsformidling, prosjektstyring, opplæring og kompetanseutvikling, samt fellestjenester som kommunikasjon og fremme bankenes næringspolitiske interesser, gjennom Terra-Gruppen. Resultatutvikling Netto rente og kredittprovisjonsinntekter. Et generelt lavt rentenivå har påvirket netto renteinntekter negativt, men en moderat vekst i utlån og innskudd har påvirket netto renteinntekter positivt. Netto renteinntekter utgjør kr 35,9 millioner, en reduksjon på kr 2,8 millioner sammenlignet med Dette utgjør 1,97 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 2,34 % i Konkurranse om innskuddsmidler har i noen grad svekket rentenettoen i 4. kvartal. Banken har også hatt en større likviditetsbuffer enn tidligere stående i Norges Bank, som igjen har svekket rentenettoen. Bankenes Sikringsfond har i 2009 krevd full avgift og utgjør kr 0,9 millioner. Rentemarginen, forskjellen mellom gjennomsnittlig innskudds - og utlånsrente var i ,10 %, mot 2,11 % i Andre driftsinntekter. Netto andre driftsinntekter utgjorde kr 10,5 millioner eller 0,57 %. Dette er kr 6,8 millioner høyere sammenlignet med Netto provisjonsinntekter fra banktjenester utgjør kr 6,0 millioner eller 0,33 %. Dette er kr 0,2 millioner høyere sammenlignet med Økningen skyldes i hovedsak høyere provisjonsutbetalinger fra lån overført til Terra Boligkreditt. Inntekter fra betalingsformidling og verdipapiromsetning, falt med til sammen kr 0,3 millioner. Den kraftige utgangen i kredittspreadene i 2008 ble i noen grad reversert i løpet av Dette har slått positivt ut på verdien av bankens likviditetsportefølje. Netto verdiendringer på rentebærende verdipapirer, aksjer, andeler og grunnfondsbevis, samt valuta utgjør kr 3,8 millioner i 2009 mot - kr 3,6 millioner i Gruppert fordeler gevinstene seg slik: 5

6 Kursgevinst på rentebærende obligasjoner og ansvarlige lån, utstedt av norske banker, kommuner, kraftselskap og norske industriselskaper utgjør kr 2,7 millioner i Kursgevinst på bankens beholdning av aksjer, andeler og grunnfondsbevis utgjør kr 0,9 millioner, mens valuta samlet har oppnådd en gevinst på kr 0,2 millioner. Vår beholdning av verdipapirer er bokført til laveste verdi av bokført verdi og markedsverdi. Urealiserte verdier i forhold til markedsverdi er på kr 0,5 millioner. Bankens avkastning på egne verdipapirer utgjør 11,50 % for egenkapitalinstrumenter og 6,46 % for rentebærende instrumenter. Driftskostnader. Samlede driftskostnader for 2009 utgjorde kr 28,0 millioner, som gir kr 1,4 millioner lavere kostnader, eller -4,7 % sammenlignet med Personalkostnader viser en oppgang på kr 1,0 millioner, hvorav kr 0,8 millioner er økte kostnader til pensjonsforpliktelser. EDB kostnader, administrasjonskostnader, og øvrige kostnader er redusert med kr 1,4 millioner. Reduksjon i avskrivninger på kr 1,0 millioner skyldes i hovedsak tidligere aktiverte kostnader knyttet til investeringer i nytt edb system ved overgangen til danske SDC i I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde driftskostnadene for ,54 % (1,78). Tap og tapsavsetninger på utlån og garantier. Netto tapskostnad for 2009 utgjør kr 0,5 millioner (6,7), tilsvarende 0,03 % av brutto utlån. Årets tapskostnad fordeler seg slik: Netto konstaterte tap utgjør kr 1,1 millioner. Gruppevise nedskrivninger er redusert med kr 0,8 millioner. Individuelle nedskrivninger har i år økt med kr 0,2 millioner, mot kr 5,7 millioner i Tapskostnaden i forhold til brutto utlån fordeler seg med en inntektsføring på 0,01 % for næringsliv og en tapsføring på 0,04 % for privatengasjementer. Balanseførte gruppevise nedskrivninger er ved årsskiftet 2,7 mill (3,5). Dette utgjør 0,23 % av brutto utlån. Samlede balanseførte individuelle nedskrivninger er ved årsskiftet kr 6,9 millioner. Totale balanseførte tapsavsetninger utgjør kr 9,6 millioner, eller 0,66 % av brutto utlån. Banken har opplevd at risikoen for tap i utlånsporteføljen generelt har blitt lavere i løpet av 2009, og med det funnet grunnlag for å inntektsføre noe av gruppevise nedskrivninger. Bedrifter i konjunkturutsatte næringer, med en svak egenkapitalsituasjon, er fortsatt sårbare og følges tett opp av banken. I forbindelse med årsoppgjøret er det foretatt en systematisk gjennomgang av alle engasjementer over en viss størrelse, tapsutsatte bedriftsengasjementer med bakgrunn i inntjenings - og egenkapitalforhold, samt privatengasjementer som vi vet kan være utsatte. Næringslivsandelene er på 19,4 % av utlånsporteføljen og misligholdsprosenten er fortsatt relativt lav med 0,78 % av utlån (0,40%). Banken opplever tapssituasjonen som tilfredsstillende og kun kr 1,1 millioner er konstatert som endelig tap i regnskapsåret. 6

7 Styret kjenner ikke til lån eller garantier hvor det foreligger objektive indikasjoner på verdifall utover det som fremkommer i regnskapet. Videre vurderer styret risikoen for tap på bankens utlån, kreditter og garantiansvar som moderat det nærmeste året. Hvordan de langsiktige ringvirkningene av den internasjonale finanskrisen, med svekket inntjening i næringslivet og mulig verdifall på eiendommer treffer våre kunder og vårt marked, er avgjørende. Resultat av ordinær drift. Resultat av ordinær drift, utgjør kr 17,8 millioner, eller 0,98 %. Tilsvarende var resultat i 2008 kr 6,2 millioner, eller 0,38 % i prosent av forvaltningskapitalen. Resultatet er hele kr 11,6 millioner bedre enn i Hovedårsaken er en betydelig bedre tapssituasjon for utlån og kursgevinster på verdipapirer. Kostnader i forhold til inntekter utgjør 60,44 (69,44). Korrigert for verdipapirtap er forholdet 65,82 (63,98). Det er avsatt kr 5,5 millioner til skatter. Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør kr 12,4 millioner, eller 0,68 %. Disponering av årets resultat Styret foreslår at årets overskudd på kr ,- disponeres slik: Gaver til allmennyttige formål Kr ,- Overført til gavefond Kr ,- Overført til sparebankens fond Kr ,- Sum disponert Kr ,- Balansen. Forvaltningskapital. Ved utgangen av 2009 var forvaltningskapitalen kr millioner, dvs. en økning på kr 62,9 millioner, eller 3,51 %. I tillegg kommer boliglån overført til Terra Boligkreditt som utgjør kr 278 millioner. Innskudd. Innskudd fra kunder utgjør kr millioner pr , mot kr millioner 12 måneder tilbake. Innskuddsveksten i 2009 utgjør 7,55 %, mot 9,87 % i Innskudd fra personkunder har en økning på 7,90 % og fra næringskunder 5,25 %. Andelen av innskudd fra personmarkedet utgjør 72,4 % mot 72,2 % i Andel av innskudd fra næringslivssektoren utgjør 21,2 %, og øvrige sektorer 6,4 %. Totalt kommer 95,8 % av innskuddene fra Vestfold, herav 50,5 % fra Andebu. Den gjennomsnittlige innskuddsrenten i 2009 var 2,79 %, mot 5,68 % i

8 Utlån Utlån til kunder utgjør kr millioner pr , mot kr millioner på samme tid i fjor. Utlånsveksten i 2009 utgjør 3,85 % mot tilsvarende 10,41 % i Andelen av utlån til personmarkedet utgjør 80,6 %, mot 81,1 % i Andel av utlån til næringslivssektoren utgjør 19,4 %. Totalt kommer 95,0 % av utlånene fra Vestfold, hvorav 48,5 % fra Andebu. Den gjennomsnittlige utlånsrenten, inklusive kredittprovisjoner, var 4,89 % i 2009 mot 8,02 % i Bankens utlån fordelt på sektor, næring og geografiske områder framkommer i note 2.a. Boliglån formidlet til Terra Boligkreditt utgjør kt 278 millioner. Dette utgjør en vekst på kr 150 millioner eller 117 %. Denne porteføljen inngår ikke i bankens balanse. Garantier. Avgitte garantier på vegne av kunder utgjorde kr 61,2 millioner, hvorav garanti stilt til Terra Boligkreditt utgjør 43,4 millioner. Samlet hadde banken stilt garantier for til sammen kr 48,5 millioner i Verdipapirer. Pr var det plassert kr 54,4, millioner i aksjer, grunnfondsbevis, andeler i aksjefond og andeler i obligasjonsfond. I gjennomsnitt har banken hatt kr 41,0 millioner investert i slike papirer. Urealiserte verdier i forhold til markedsverdi er på kr 4,7 millioner. Samlet bokført verdi av rentebærende papirer utgjorde kr 129,9 millioner, en oppgang på kr 8 millioner sammenlignet med Porteføljen hadde i 2009 en gjennomsnittlig rente på 3,42%, mens samlet avkastning, inklusiv bokført kursgevinst på kr 2,7 millioner, ble 6,46 %. Likviditet. Andebu Sparebank har en innskuddsdekning på 85,2 %, mot 82,3 % i Kundeinnskudd og egenkapital finansierer 97,8 % av samlede utlån. Styret legger vekt på en balansert utvikling av innskudd fra - og utlån til - kunder. Dette sammen med en tilfredsstillende inntjening og soliditet, er en viktig forutsetning for opplån i pengemarkedet ved likviditetsbehov. Etter flere år med høyere utlåns- enn innskuddsvekst har banken i 2009 en høyere innskuddsvekst. Dette har styrket bankens likviditet med kr 37 millioner. 8

9 Egenkapital og soliditet. Samlet egenkapital utgjør kr 203,0 millioner, mot kr 192,2 millioner i Inntjening i forhold til veksten har vært tilfredsstillende i Grunnlaget for beregning av kapitaldekning er kr 193,7 millioner mot et risikovektet beregningsgrunnlag på kr 964,6 millioner. Dette gir en kapitaldekning på 20,52 %. Minstekravet er 8 %. Styret anser bankens soliditet for å være meget god. Styret er ikke kjent med forhold av betydning som ikke framgår av årsoppgjøret. Risikoforhold. Styret har vedtatt prinsipper for risikostyring gjennom bankens regler for intern kontroll, andre instrukser og etablerte nøkkelkontroller. Styret holdes løpende orientert gjennom periodiske rapporter. Bankens finansielle risiko består i hovedsak av kredittrisiko, rente- og kursrisiko og likviditetsrisiko. Kredittrisiko. Bankens kredittrisiko er knyttet til utlån, garantier og verdipapirer ekskl. stats- og statsgaranterte papirer. Utlånsporteføljen er fordelt med ca 80,6 % til personmarkedet og 19,4 % til næringsliv, inkludert landbruk. 95 % av utlånene er gitt til kunder innen Vestfold fylke. Banken har få store engasjementer. Det benyttes et eget saksgangsystem med innlagte fullmaktsbegrensninger på den enkelte saksbehandler. Ved vurdering av lånesøknader legges det stor vekt på betalingsevne og sikkerhet. Banken har et risikoklassifiseringssystem for engasjement over kr Hensikten med et slikt system er å overvåke bankens kredittrisiko. Systemet er bygd opp rundt 3 elementer. Disse er økonomi, sikkerhet og forretningsmessige faktorer. Kundene klassifiseres i 5 forskjellige risikogrupper. Brutto utlån som er misligholdt lengre enn 90 dager er på til sammen kr 12,5 millioner, tilsvarende 0,78 % av brutto utlån. Banken har til sammen individuelle og gruppevise nedskrivninger på kr 9,6 mill. Garantier blir sikkerhetsmessig vurdert på linje med utlån, og utgjør samlet kr 61,2 millioner. Plasseringer i verdipapirer skjer i henhold til styrets retningslinjer, og har lav eller moderat risikoprofil. Styret vurderer kredittrisikoen til å være lav for utlån/garantier, og moderat for verdipapirer. Å angi framtidig risiko er krevende, men en tettere oppfølging av næringslivsengasjementer har gitt banken nyttig kompetanse. Banken har som mål at tapene det enkelte år ikke skal overstige 0,50 % av samlet utlån. 9

10 Renterisiko. Bankens renterisiko er knyttet til utlån, innskudd og verdipapirer. Ved endringer i markedsrenten justeres både innskudds- og utlånsrenten, slik at renterisikoen er minimal for innskudd og utlån med flytende betingelser. Utlån til kunder som har bundet renten utgjør kun kr 24,6 millioner. Innskudd fra kunder som har bundet renten var ved årets utgang kr 2,7 millioner. Bankens beholdning av obligasjoner/sertifikater beløper seg til kr 129,9 millioner, med en gjennomsnittlig gjenstående løpetid på 0,38 år. Renterisikoen for verdipapirer vurderes som lav. Banken har kr 54,1 millioner plassert i aksjer, andeler og grunnfondsbevis, herav kr 30,7 i rene likviditetsfond. Samlet investert beløp var ved årsskiftet 3,02 % av forvaltningskapitalen. Styret anser kursrisikoen for denne porteføljen som moderat. Likviditetsrisiko. Innskudd fra kunder er bankenes viktigste finansieringskilde. Endringer i kundenes spareadferd, og en relativ høy etterspørsel etter lån, gjør at bankenes generelle behov for nye kapitalkilder økte fram til høsten Overføring av lån til Terra Boligkreditt har vært en vesentlig finansieringskilde i Bruk av boligkredittselskaper, rammer for D-lån og F-lån i Norges Bank, fall i utlånsetterspørselen og økt sparing, gjør at bankene samlet har en større likviditetsreserve. Likviditetsrisikoen er ytterligere redusert gjennom god spredning på kundeinnskudd (få store innskudd, både i antall og kundegrupper). Banken oppnådde 7,55 % innskuddsvekst i Andebu Sparebank finansierer i hovedsak utlån med innskudd fra kunder og egenkapital, men har i økende grad hatt behov for ekstern finansiering. Banken har i løpet av 2009 hatt fokus på å øke innskuddsdekningen som nå er på 85,25 % (82,31 %). Rentebærende verdipapirer utgjør ca 13,7 % av samlede innskudd fra kunder. Rentebærende verdipapirer for til sammen kr 49,5 millioner er pantsatt for eventuelle nye låneopptak i Norges Bank. For å holde likviditetsrisikoen på et lavt nivå har banken avtalt på trekkrettigheter kr 100 millioner. Banken har etablert en likviditetsstrategi som sikrer god rapportering av sannsynlig likviditetsrisiko. Styret oppfatter likviditetssituasjonen nå som relativt god, og anser likviditetsrisikoen som lav til moderat. Internkontroll. Banken har etablert en internkontroll i henhold til gjeldende retningslinjer for finansinstitusjoner. Banksjef og ekstern revisor framlegger årlig hver sin rapport for styret, hvor det gis en vurdering av bankens risikoer, rutiner og internkontrollens gjennomføring. For 2009 framkom ingen vesentlige merknader til rapportene. Banken har videreutviklet et nytt rammeverk for risikostyring i henhold til Basel II-forskriften. 10

11 Ansatte og arbeidsmiljø. Ved årets slutt hadde banken i alt 22 årsverk fordelt på 23 ansatte. Det er ansatt 1 ny medarbeider i I tillegg kommer deltidsansatte innen gruppen vaktmester og rengjøringspersonale. Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. Det er etablert internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet. Andebu Sparebanks virksomhet drives innenfor lovgivningens krav med hensyn til påvirkning av det ytre miljø. Andebu Sparebank er en IA bedrift (Inkluderende Arbeidsliv). Sykefraværet var på 2,9 % mot 4,5 % forrige år. Ingen ansatte har vært involvert i skader eller ulykker i forbindelse med arbeid. Ved årsskiftet var kvinneandelen i styret 2 av 6, i forstanderskapet 7 av 20 og i bankens ledergruppe 0 av 3. Av bankens 23 ansatte er 13 kvinner, herav 4 på redusert tid. Miljørapportering. Etter styrets oppfatning forurenser ikke bankens virksomhet det ytre miljø. Fortsatt drift. Etter styrets vurdering gir resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskiftet. Det er etter styrets vurdering heller ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for banken etter regnskapsårets utgang. I samsvar med regnskapslovens 3 3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Framtidsutsikter. Styret budsjetterer med et resultat for 2010 tilsvarende resultatet i Bankens rentenetto forventes å opprettholdes i prosent. Konkurransen om kundene vil mest sannsynlig opprettholdes, men med en viss mulighet for å ta ut bedre marginer og en riktigere risikoprising. Et høyere rentenivå vil på den andre siden styrke bankens rentenetto. Effekten av strengere myndighetskrav mht til bankers likviditet, kan resultere i en svekket rentenetto for bankene generelt. Banken møter 2010 med en god likviditetssituasjon. Inntekter fra banktjenester forventes å styrkes som følge av økning av lån overført til Terra Boligkreditt. Bankens inntekter fra salg av fondsandeler og alternativ sparing, samt fra salg av forsikring, forventes å øke noe i I en tid med forventet lavere vekst og moderat vekst i inntekter, er det fortsatt fokus på å holde kostnadene lave. 11

12 Styret vil følge tapsutviklingen på kreditt nøye, men netto tapskostnad forventes fortsatt å bli lav. Kompetanseutvikling vil fortsatt være et prioritert område. Det er viktig at vi tilpasser oss myndighetskrav, er en attraktiv arbeidsplass og at vi utvikler banken for framtiden slik at vi opprettholder vår posisjon som en attraktiv leverandør av finansielle tjenester til vårt lokalmarked. Takk. Styret vil rette en takk til alle ansatte for en aktiv og dyktig innsats i regnskapsåret. Takket være ansvarsbevisste og målrettede ansatte har vi lykkes på mange områder og taklet utfordringer godt. En takk også til bankens valgte medlemmer av forstanderskap og andre utvalg, samt alle våre kunder og forbindelser som støtter opp om banken. 12

13 Nøkkeltall Fra resultatregnskapet (hele tusen) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Resultat for regnskapsåret Fra balansen (hele tusen) Brutto utlån Tapsavsetninger Innskudd fra kunder Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Egenkapital Nøkkeltall Rentenetto 1,97% 2,34% 2,40% 2,27% 2,46% Kostnader i % av inntekter ekskl. kursgevinster 65,82% 63.98% 71,73% 77,02% 72,22% Kostnadsvekst -4,78% -0,11% 7,41% 14,82% 20,23% Tapsprosent utlån 0,03% 0,43% -0,04% -0,13% 0,05% Misligholdsprosent 0,78% 0,40% 0,28% 0,66% 1,33% Egenkapitalavkastning 6,25% 1,96% 3,78% 5,35% 5,63% Kapitaldekning 20,52% 20,59% 20,95% 21,41% 20,87% Egenkapital i prosent av forvaltningskapital 10,95% 10,72% 12,45% 13,79% 14,96% Utlånsvekst 3,85% 10,41% 16,77% 16,20% 11,81% Innskuddsvekst 7,55% 9,87% 16,08% 10,62% 7,85% Innskudd i % av utlån 85,25% 82,31% 82,71% 83,20% 87,40% Økning i forvaltningskapitalen 3,50% 17,91% 14,88% 14,02% 10,83% Antall årsverk 22,12 22,75 23,04 19,86 21,12 13

14 Regnskap 2009 Resultatregnskap Note Renteinntekter og lignende inntekter 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebær. verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte Verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader L NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.1 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum ubytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Prov inntekter og inntekter fra banktjenester 4.1 Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter 12.d Sum prov. inntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum prov. kostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst /-tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum Andre driftsinntekter Ll NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER Lll SUM DRIFTSINNTEKTER

15 Note Lønn og generelle administrasjonskostnader 11.a 8.1 Lønn m.v.: Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle admin.kostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9.1 Ordinære avskrivninger 5.a Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader 12.c Sum Andre driftskostnader lv SUM DRIFTSKOSTNADER V RESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier m.v Tap på utlån 2d Tap på garantier 2d Sum tap på utlån, garantier m.v Skatt på ordinært resultat 12.a Vl RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT/RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overføringer og disponeringer 17.2 Disponering Overført til Sparebankens fond 9.a Overført til gaver og/eller overført til gavefond 9.a Sum overføringer og disponeringer

16 ANDEBU SPAREBANK BALANSEN EIENDELER Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordr. på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før individuelle og gruppe nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Gruppe nedskrivninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rente- 3 bærende verdipapirer med fast avkastning Obligasjoner utstedt av det offentlige Obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater,obl. og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer (og andre verdipapirer med variabel avkastning) 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer og andre verdip. med var. Avkastning Immaterielle eiendeler 10.2 Utsatt skattefordel 12.a Andre immaterielle eiendeler 0 0 Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 11.1 Maskiner, inventar og transportmidler 5.a.b Bygninger og andre faste eiendommer 5.a.b Sum varige driftsmidler Andre eiendeler 12.1 Finansielle derivater 12.2 Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke pål. kostn Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER

17 ANDEBU SPAREBANK GJELD OG EGENKAPITAL Note Gjeld til finansinstitusjoner Lån fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Lån fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Sum annen gjeld Innskudd fra og gjeld til kunder 7, Innskudd fra og gj. til kunder u/avtalt løpetid Innskudd fra og gj. til kunder m/avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedels av verdipapirer 16.3 Obligasjonsgjeld 16.4 Egne ikke-amortiserte obligasjoner Sum Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld 17.1 Finansielle derivater Annen gjeld 12.b Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 19.1 Pensjonsforpliktelse 11.c Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD EGENKAPITAL: 22 Opptjent egenkapital 22.2 Sparebankens fond 9.a Gavefond 9.a Sum egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN 23 Betingede forpliktelser 23.1 Garantier 2.a Garanti til Sparebankenes sikringsfond 2.a Forpliktelser 24.1 Pantstillelser 12.e Rentebytteavtaler

18 Kontantstrømanalyse Resultat for regnskapsåret Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 Ordinære avskrivninger Gaver Endring utsatt skatt Endring pensjonskostnader / forpliktelser Tilført fra årets drift Endring netto utlån Endring utlån til finansinstitusjoner Endring kortsiktige verdipapirer Endring i diverse fordringer Endring i diverse gjeld A: Netto kontantstrøm fra virksomheten Investering i varige driftsmidler Investering i immaterielle eiendeler 0 0 Salg av varige driftsmidler 0 0 Endring langsiktige verdipapirer B: Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endring innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld Endring gjeld til kredittinstitusjoner C: Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter A+B+C Sum endring likvider Likviditetsbeholdning = Likviditetsbeholdning Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter en indirekte metode Likviditetsbeholdningen består av kontanter og fordringer på sentralbanker. 18

19 Noter til regnskapet Note 1. Generelle regnskapsprinsipper. Bankens selskapsregnskap for 2009 er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for banker samt god regnskapsskikk. Alle tall er oppgitt i kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. BRUK AV ESTIMATER Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Dette gjelder særlig poster som nedskrivning på tap på utlån, verdi av verdipapirer samt beregning av pensjonsforpliktelser. Framtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og underliggende forutsetninger blir revurdert løpende. Endringen i regnskapsmessig estimat blir regnskapsført i den perioden endringen oppstår. UTLÅN OG TAP PÅ UTLÅN Andebu Sparebank vurderer sine utlån etter utlånsforskriften av 21. desember Utlån vurderes til virkelig verdi. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og periodiseres derfor ikke. Utlån skal i senere perioder etter etableringstidspunktet vurderes til amortisert kost med anvendelse av effektiv rentemetode. Amortisert kost er anskaffelseskost med fradrag for betalte avdrag på hovedstol samt eventuelle nedskrivninger for verdifall gitt en inntruffet tapshendelse. Den effektive renten er den renten som nøyaktig diskonterer estimerte fremtidige kontante inn- eller utbetalinger over utlånets forventede løpetid. Nedskrivninger for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Som objektive bevis regnes blant annet: Vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd. Nedskrivningene beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Det foretas ikke nedskrivning basert på forventninger om tap. Hendelsen som medfører eventuell nedskrivning skal være inntrådt på balanse dagen. Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Som objektive bevis regnes blant annet: Vesentlige finansielle problemer med debitor, betalingsmislighold, eller andre vesentlige kontraktsbrudd. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Det foretas ikke nedskrivning basert på forventninger om tap. Hendelsene som medfører eventuell nedskrivning skal være inntrådt på balanse dagen. Individuell nedskrivning foretas på enkelt engasjementer med bakgrunn i tapshendelse som gir estimerte reduksjoner i utlånets fremtidige kontantstrømmer. Gruppevise nedskrivninger Gruppenedskrivninger foretas med tilsvarende bakgrunn, men hvor tapshendelsene ikke kan identifiseres på enkeltengasjementer. En egen modell basert på historiske tap og konkurs sannsynlighet legges til grunn for beregningene. I modellen deler vi inn i følgende grupper: eiendom, primærnæring, sport og fritid, restauranter og kafe drift, annen varehandel, bygg og anlegg, transport, industri, tjenesteytende virksomhet, diverse, byggelån næring, byggelån privat, boliglån over 80 % og andre lån til private formål. Nedskrivning for tap innebærer bruk av skjønn, og det kan hefte usikkerhet rundt beregningene. Nedskrevne engasjementer har særskilt oppfølging. Reversering av tidligere nedskrivninger skjer i den utstrekning tap er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Tapsvurdering blir foretatt kontinuerlig gjennom året, og engasjementer hvor det tidligere er foretatt nedskrivning blir revurdert periodisk. Friskmelding av tidligere tapsavsatte engasjementer skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt og engasjementet ikke lenger er tapsutsatt. Følgende verdiansettelser blir benyttet for å finne virkelig verdi på sikkerhetene: Boliger/fritidseiendommer/næringsbygg/varelager/driftsmidler: - antatt salgsverdi fratrukket salgskostnader Næringseiendommer som i det vesentlige er utleid: - årlig brutto leieinntekter multiplisert med en faktor, bestemt ut fra et avkastningskrav som hensyntar den underliggende risikoen i investeringen. Næringseiendommer som ikke er fullt utleid: - areal, beliggenhet, mulighet for å oppnå leiekontrakter, spesialeiendom, plan for avhendelse, samt underliggende økonomiske forhold ved eiendommen. 19

20 Tapsutsatte lån Er lån som ikke er misligholdt, men hvor tapshendelse har inntruffet. Misligholdte engasjementer Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Nullstilling av renter/ikke rentebærende lån Renter på lån som er nedskrevet inntektsføres. Friskmelding Friskmelding av tidligere tapsavsatte engasjement skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt, og engasjementet ikke lenger er tapsutsatt. For å sikre at friskmeldingen er reell, skal det normalt gå 6 mnd fra engasjementet er ordnet til friskmelding skjer, samtidig som man har forventninger om at kunden også fremover vil følge den avtalte betalingsplanen. Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke kostnadene og periodiseres derfor ikke. SEGMENT RAPPORTERING Et segment utgjør en identifiserbar del som enten leverer produkter eller tjenester (virksomhetssegment), eller leverer produkter eller tjenester innenfor et særskilt økonomisk miljø (geografisk segment), som har en risiko og avkastning som er forskjellig fra andre segmenter. Bankens virksomhet er vurdert som et virksomhetssegment. Det rapporteres ikke geografisk segment. VERDIPAPIRER Sertifikater og obligasjoner: Sertifikater og obligasjoner som er omløpsmidler blir vurdert til den laveste verdi av enkeltpapirers anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er markedskurser Det er ikke knyttet kredittrisiko til plasseringer i statsgaranterte obligasjoner. Aksjer og eierinteresser: Kortsiktige plasseringer i aksjer, grunnfondsbevis og andeler er i bankens regnskap vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er enten observerbare markedskurser eller stilte kurser fra megler pr Anleggsaksjer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi og nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke er av forbigående art. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. VARIGE DRIFTSMIDLER OG EIENDELER Faste eiendommer og andre varige driftsmidler er i balansen vurdert til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Eventuell nedskrivning foretas i samsvar med foreløpig norsk regnskapsstandard om dette. Dersom gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er høyeste av salgsverdi og bruksverdi. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Banken benytter følgende avskrivningssatser: Immaterielle eiendeler % Maskiner/Edb utstyr % Inventar/innredninger % Transportmidler % Bankbygg/fast eiendom 2-4 % FINANSIELLE DERIVATER Sikringsforretning Avtaler som er inngått for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning av balanseposter, er definert som sikringsforretning. Den del av bytteavtalen som er inngått for å sikre utbetaling av børsavkastning på inngåtte innskuddsavtaler, er en sikringsforretning. Denne delen av sikringsforretningen er ikke bokført. All risiko knyttet til denne delen av avtalen relateres til kundens avkastning på innskuddsmidler. De renter som er betalt på den del av bytteavtalen som refererer til bankinnskudd med børsavkastning, er utgiftsført som renter av bankinnskudd. Klassifikasjon Transaksjonene har langsiktig karakter og er derfor klassifisert som anleggsmiddel. Banken har ingen handelsportefølje i derivater. Risikofaktorer Kursrisikoen er knyttet til verdiutviklingen på definerte aksjeindekser på utenlandske børser. Bankens kredittrisiko i forbindelse med bytteavtalen vurderes som ubetydelig. 20

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

Delårsrapport pr. 31. mars 2010

Delårsrapport pr. 31. mars 2010 Delårsrapport pr. 31. mars 2010 Delårsrapport for Berg Sparebank Regnskapsprinsipper Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsrapport 2010

Innholdsfortegnelse. Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Innholdsfortegnelse Side Årsberetning for 2010... 3 Virksomheten og lokalisering.... 3 Bankens rammebetingelser.... 3 Virksomheten i 2010.... 4 Strategisk samarbeide... 5 Resultatutvikling...

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer