Meldal Sparebank - Årsrapport 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meldal Sparebank - Årsrapport 2008"

Transkript

1 Meldal Sparebank - Årsrapport ÅRSRAPPORT

2 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2009 En bank med selvstendighet og uavhengighet. God inntjening og soliditet viktig En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank for personmarkedet, små og mellomstore bedrifter. En bank som satser på gode relasjoner, service og nærhet til sine kunder 2 ÅRSRAPPORT

3 Meldal Sparebank Siden starten 1894 har Meldal Sparebank vært en selvstendig bank, som i løpet av sin funksjonstid har opparbeidet en kundekrets som går utover Meldal kommunes grenser. Det er ingen andre banker som har kontor i kommunen. Kommunen har ca innbyggere. Bankens hovedkontor ligger i Meldal, med filial på Løkken Verk. I et trivelig arbeidsmiljø i tidsmessige lokaler og med moderne hjelpemidler er vi til sammen 27 ansatte som deler på arbeidsoppgavene, og som ønsker å gi kundene den service de har krav på. Meldal Sparebank har alltid vært en veldreven og solid bank, med en egenkapitaldekning på over 20 %. Vi ønsker også i fremtiden å være en selvstendig sparebank med ansvar for og sterk forankring i lokalsamfunnet. Meldal Sparebank har valgt et samarbeid med Terra-Gruppen som vi eier sammen med 78 andre norske sparebanker. Gjennom samarbeid med Terra-Gruppen er vi sikret kontinuerlig videreutvikling av både produktspekter, systemer og kompetanse. Styret Torleif Hove Født: 1954 Yrke Bonde, Aut. Regnskapsfører/takstmann Medlem av styret fra 1995 Formann fra 2001 Jørn Arild Drugli Født: 1961 Yrke: Bedriftsleder Medlem av styret fra 2008 Ledelse Anita Storm Født: 1959 Yrke: Rektor Medlem av styret fra 2008 Eva Kjøsen Steigedal Født: 1960 Yrke: Kunderådgiver i bank Medlem av styret fra 2003, ansattes representant Laila Fagerhaug Grut Født: 1947 Yrke: Lærer Medlem av styret fra 2001 Odd Ivar Bjørnli, Banksjef Arnt Ree, Assisterende Banksjef Tove Reklev Stene, Leder Intern drift Ellen Storås, Leder Regnskap Solveig Aa, Leder Salg / Marked Maja Kjerstad Bjørnaas, Leder Personmarked Randi Syrstad Kvam, Leder Dagligbank Meldal Berit Ree, Leder avdeling Løkken 3 ÅRSRAPPORT

4 Hovedtall fra regnskapet siste 5 år RESULTATTALL Nto. rente-og provisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v Resultat av ordinær drift BALANSETALL Utlån til kunder, brutto Innskudd fra kunder Egenkapital Forvaltningskapital ANDRE NØKKEL-TALL Kapitaldekning 20,4 % 20,6 % 21,1 % 20,5 % 20,03 % Egenkap.rentabilitet av årsoversk. 9,1 % 8,6 % 7,5 % 7,3 % 3,6 % *Kostnader i forhold til inntekter 48,4 % 55,8 % 55,7 % 55,5 % 54,9 % Antall ansatte (årsverk) 21,8 21,8 20,8 22,7 24,5 4 ÅRSRAPPORT

5 Styrets årsberetning for 2008 Meldal Sparebank har lagt det 115. driftsår bak seg, og styret konstaterer at året 2008 føyer seg inn i rekken av år med god oppslutning om banken. Årets resultat etter skatt ble på 7,7 mill.kroner. Resultatet tilsvarer en egenkapitalavkastning på 3,6 %. Forvaltningskapitalen utgjør 1,899 milliarder kroner ved årets slutt som er en økning på 253 mill. kroner. Med de gode økonomiske resultatene som banken har hatt i flere år, er det bygd opp en betydelig reserve, og i bransjesammenheng en høyere reserve enn de fleste. Bankens egenkapital utgjør 214,4 mill. kroner ved årets utgang. Det fremlagte årsregnskap gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. REGNSKAPSOPPLYSNINGER Innskuddsutviklingen Innskuddene fra kunder viser en økning på 138,3 mill. kroner (12,6 %). Vi har som vanlig lagt vekt på å ha konkurransedyktige rentevilkår på innskudd, og innskuddsutviklingen er over budsjett. Innskuddskapitalen fra kunder utgjør 74,0 % av netto utlån, noe som må betraktes som høyt. Fokuseringen på alternative spareformer fra innskyternes side er nå lavere og vi har i løpet av 2008 kun solgt aksjefond (i tillegg til ordinære innskudd) til våre kunder. Aksjefond er et produkt med oversiktlig kostnadsstruktur som vi mener vil gi bra avkastning over tid. Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner er på 250 mill. kroner. Tilsvarende tall i fjor var på 225 mill. kroner. Gjeld stiftet ved utstedelse av obligasjonslån utgjør 179 mill. kroner mot 100 mill. kroner i fjor. Utlånsvirksomheten Etterspørselen etter lån er på linje med tidligere år. Bankens samlede netto utlån økte med 186,5 mill. kroner som er en vekst på 13 %. Tilsvarende tall i fjor var 159,4 mill. kroner og 12,2 %. Økningen av utlånene er i stor grad kommet i privatmarkedet. Av bankens totale utlån utgjør lånene til personmarkedet 78,9 % og til næringslivet 21,1%. Dette er omtrent samme fordeling som i Risikospredningen på utlånsporteføljen er i overensstemmelse med bankens strategi, og det er Beløp i hele millioner Forvaltningskapital, innskudd og utlån Forvaltning Innskudd Utlån lagt vekt på kundenes betalingsevne, soliditet og tilfredsstillende sikkerhetsdekning. Totale nedskrivninger av låneporteføljen utgjør 14,9 mill. kroner, tilsvarende ca. 0,9 % av bankens brutto utlån. Oversikt over utlån fordelt på sektor og næring fremgår av note nr. 2b i regnskapet. Veksten i utlånene er noe i overkant av budsjettet for Styret har vurdert lånemassen som er misligholdt og som kan ansees usikre. Vurderingen er gjort på grunnlag av forskrifter fra Kredittilsynet. Det henvises til regnskapsnote nr. 2 som omhandler prinsippene for tapsføring. Den usikkerhet som har preget enkelte bransjer, må fremdeles vies oppmerksomhet i tapsvurderingen. Bankens netto tap på utlån tilsvarte 0,36 % av utlånsporteføljen, i fjor 0,19 %. Med bakgrunn i finanskrisen og usikkerheten som for tiden råder har vi avsatt 4 mill. kroner i gruppevise tapsavsetninger. Selv om det i dag ikke er noen signaler på at våre kunder har dårligere betalingsevne må vi kunne forvente at de vil få det. Sum mislighold over 90 dager utgjør ved årets slutt 12,2 mill. kroner eller 0,7 % av bankens utlån Det er foretatt følgende nedskrivninger av utlånsporteføljen; - på individuelle utlån 7,0 mill. kroner - på grupper av utlån 7,9 mill. kroner. Styret mener dette er tilstrekkelig i forhold til den vurderte kredittrisiko i porteføljen. 5 ÅRSRAPPORT

6 Garantier Det totale garantiansvaret viser 27,4 mill. kroner som er en økning på 2,9 mill. kroner fra forrige årsskiftet. Garantiene er i en vesentlig grad sikret med bankinnskudd, deponerte obligasjoner og andre sikkerhetsdokumenter. Det er ikke ført tap på garantier i Styret vurderer tapsrisikoen i porteføljen som liten. Verdipapirer - likviditet - kapitaldekning Obligasjonsbeholdningen er i året økt med 38,1 mill. kroner, og utgjør ved årsskiftet 100 mill. kroner. Obligasjonsbeholdningen består i hovedsak av bankobligasjoner, stats- og statsgaranterte obligasjoner og obligasjoner utstedt av kommuner. Bankens obligasjoner er ved årsskiftet bokført til det laveste av kostpris og markedsverdi. Beholdningen har en gjennomsnittlig varighet på 0,11 år. Dette gir en rentefølsomhet på i overkant av 0,1 mill. kroner. Rentefølsomheten sier hvor mye verdien av porteføljen endrer seg ved en renteendring på ett prosentpoeng. Bankens aksjer, andeler og grunnfondsbevis er bokført med 82,4 mill. kroner, derav 4,4 mill. kroner som omløpsmidler, 17,5 mill. kroner som anleggsmidler og 60,5 mill. kroner som pengemarkedsfond. Den totale beholdning er 60,7 mill. kroner større enn året før. Banken har i løpet av året ikke drevet aktiv handel med aksjer. For øvrig vises til note nr. 3 og 4 når det gjelder verdipapirer. Likviditeten har vært god hele året da innskudd fra kunder utgjør hele 74,0 % av netto utlån. Bankens egenkapital er på 214 mill. kroner som utgjør 11,3 % av forvaltningskapitalen. Bankens fundingstrategi, utover innlån fra kunder, er basert på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir (obligasjonslån), langsiktig lån i banker og andre kredittinstitusjoner. Det er opprettet trekkfasiliteter med en større bank slik at bankens likviditetsrisiko er minimalisert. Likviditeten følges opp daglig med ukentlige prognoser, gjennom likviditetsbudsjettet og rapporter til styret. Banken har en kapitaldekning på 20,0 % mot 20,5 % i Lovens krav (8 %) er dermed oppfylt med god margin. Det vises for øvrig til note nr. 6b. Resultatregnskapet Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er i år 2008 på 46,0 mill. kroner mot 41,9 mill. kroner forrige år. Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør dette 2,60 %. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester utgjør 7,2 mill. kroner mot 6,1 mill. kroner i fjor. Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester er på 2,5 mill. kroner noe som er det samme som i fjor. Det er i året ført netto kurstap på valuta og verdipapirer med 5,0 mill. kroner mot netto gevinst på 1,8 mill. kroner i Driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er på 1,66 % eller 54,9 øre pr. inntektskrone når kursgevinster på verdipapirer holdes utenfor. Tilsvarende tall i fjor var 1,74 % og 55,5 øre. Resultatet av ordinær drift før skatt er 12,93 mill. kroner mot 20,05 mill. kroner forrige år. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er resultatet 0,73 % mot 1,33 % i Etter skattekostnad på 5,3 mill. kroner blir resultat for regnskapsåret kr ,50. Styret anser resultatet for regnskapsåret 2008 for tilfredsstillende. Beløp i mill.kroner 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0-6,6 14,2 Resultatutvikling siste 5 år. 4,1 19,6 Overskuddet foreslås anvendt slik: Resultat for regnskapsåret kr Overført fra gavefond " Til disposisjon kr Overført til Sparebankens fond kr Gaver og overført til gavefond Disponert kr ,5 20,2 2,4 18,3 2,8 20, Resultat etter tap Tap 5,9 12,9 6 ÅRSRAPPORT

7 Styret kjenner ikke til forhold som har funnet sted ved årsskiftet eller på nyåret 2009 som kan ha betydning for det avgitte regnskap. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn for årsregnskapet. RISIKOSTYRING Banken fokuserer på operasjonell risiko og finansiell risiko. Beløp i % balansen uvesentlig. Note nr. 7b omhandler også renterisiko. 4,50 % 4,00 % 3,50 % 3,00 % 2,50 % 3,91 % 3,74 % 3,26 % Utvikling rentenetto i % av gj.sn.forvaltningskapital. 3,42 % 3,31 % 3,32 % 3,01 % 2,78 % 2,78 % 2,60 % Bankens finansielle risiki består i hovedsak av rente-/kurs-/kredittrisiko og likviditetsrisiko. Banken er i liten grad eksponert i utenlandsk valuta. Følgelig er valutarisikoen ubetydelig i risikosammenheng. Når det gjelder finansielle instrumenter, vises til note nr. 1c. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er definert som risiko for tap som skyldes utilstrekkelige eller feilslåtte interne prosesser, systemer og kontrollrutiner, menneskelige feil og forskjellige former for anslag mot banken som ran, underslag, brann og datakriminalitet. Risikoen avdekkes gjennom intern kontroll, systemtester og revisjonshandlinger, samt gjennom kompetanseheving. Administrasjonen er ansvarlig for å utvikle kontrollopplegget, men selve gjennomføringen av tilfredsstillende intern kontroll er den enkelte avdelingsleders ansvar. Disse rapporterer en gang pr. år til banksjef, som videre rapporterer til styret. Ekstern revisor gir hvert år en uttalelse til styret om kvaliteten av internkontrollsystemet til banken, og om gjennomføringen av internkontrollen. Renterisiko Renterisikoen er risikoen for at banken får tap på grunn av renteutviklingen i markedet. Dette vil få utslag hvis banken ikke klarer å tilpasse seg endringer i markedsrenten hurtig nok. Markedsrenten vil påvirke utlånsrenter, innlånsrenter og avkastning på rentebærende papirer som for eksempel obligasjoner. Renterisikoen i bankens utlåns- og innlånsvirksomhet er lav, da utlån og innlån til fastrente er lav. Utlån og innlån med flytende rente kan justeres straks det skjer endringer i rentenivået. Finans-/avtalelovens varslingsfrister må overholdes. Det foretas løpende kontroll av hvordan bankens rentemargin utvikler seg. Bortsett fra risikoen på verdipapirporteføljen og fastrentelån (sertifikat, lån i Norges bank), er den øvrige renterisikoen i 2,00 % Kursrisiko Kursrisikoen oppstår som en følge av plasseringer i verdipapirer. Da renten på obligasjoner i noen grad er fast rente, vil endringer i det generelle rentenivået gjøre seg utslag i kursrisiko på obligasjonsporteføljen. Bankens styre har fastsatt retningslinjer for handel med verdipapirer, hvor det er satt en øvre beholdningsgrense for verdipapirer. Videre er det satt en øvre grense for volatiliteten (følsomheten) på bankens verdipapirer. Porteføljen vil ha en viss rente- og kursrisiko, men i forhold til bankens totale inntjening er denne begrenset. Bankens verdipapirportefølje analyseres jevnlig når det gjelder markedsverdi, durasjon og rentefølsomhet. Denne analysen fremlegges for styret hvert kvartal. For øvrig vises til noter, henholdsvis nr. 3 og nr. 4 når det gjelder obligasjoner og aksjer. Kredittrisiko Kredittrisikoen er risikoen for at banken påføres tap i forbindelse med kredittgivningen, dersom kunden ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser. Kredittrisikoen er gjennom de vedtak som styret har gjort, med hensyn til retningslinjer for utlånsvirksomheten og bevilgningsreglement, sterkt redusert. Videre overvåkes kredittrisikoen gjennom risikoklassifisering, misligholds- og overtrekksrapportering. At våre vedtatte retningslinjer for kredittgivningen etterleves, følges opp gjennom vår internkontroll. Styret er av den mening at kredittrisikoen er innenfor forsvarlige grenser når det gjelder utlån, garantier og andre plasseringer. Det vises for øvrig til note nr. 2. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er risikoen for at banken i en gitt situasjon ikke klarer å refinansiere seg i tilstrekkelig 7 ÅRSRAPPORT

8 grad til at banken kan møte sine forpliktelser ved forfall. Risikoen vil avhenge av bankens balansestruktur, likviditeten i markedet og bankens kredittverdighet. Banken har som målsetting at det skal være rimelig balanse mellom innlån kunder og utlån, samt forskjeller i omløpshastighet og bindingstid på eiendels- og gjeldssiden. Innskuddene fra kunder utgjorde i årsskiftet 74,0 % av utlånene. Banken har innlån fra kredittinstitusjoner med avtalte løpetider fra 1 til 5 år. Kortsiktig likviditetssvingninger er dekket gjennom etablerte trekkrettigheter. Likviditeten følges opp daglig gjennom likviditetsbudsjettet og rapporteres til styret. Styret har satt måltall i forbindelse med bankens likviditetsstrategi og vurderer p.t. likviditetsrisikoen som lav. Totalkapitalvurdering (ICAAP) I 2008 har vi foretatt flere totalkapitalvurderinger. Den viser at vi har god kapitaldekning til å stå imot kriser. Vurderingene gir en god oversikt over de risikoene vi har. Totalkapitalvurderingene vil derfor være et området vi vil ha stort fokus på og det vil bli foretatt jevnlige vurderinger. BANKENS MARKED OG DET LOKALE NÆRINGSLIV Bankens nærmarked er Meldal og Rennebu kommune. For å utvikle banken videre er vi imidlertid avhengig av et større geografisk marked. Vi registrerer derfor med tilfredshet fortsatt stor interesse etter bankens tjenestetilbud fra andre nærliggende kommuner og fra andre deler av landet. Stadig flere kunder ønsker å samle alle sine forretninger på en plass der de enkelt kan etablere kontakt med sin egen rådgiver. I tillegg til tradisjonelle utlån etterspør kundene leasing, forsikring og plasseringsrådgivning i stadig økende grad. Nye og varige arbeidsplasser skapes gjerne med utgangspunkt i eksisterende næringsliv. Vi mener bestemt at økt satsning på infrastruktur bidrar til å sikre og utvide næringsaktivitetene og dermed danne grunnlag for nye arbeidsplasser og økt bosetting i regionen. Tilgang til egnede næringsarealer, utleiebygg og kvalifisert arbeidskraft er en forutsetning for en industriell vekst. Vi registrerer med glede byggestart av Meldal Næringssenter As, et industriutleiebygg på Jordhus Industriområde. Meldal kommune har startet et prosjekt Løft Meldal opp og frem som har som mål å skaffe nye arbeidsplasser og økt tilflytning til kommunen. Banken er med og bidrar i dette prosjektet. Prosjektet har konkrete mål som vi har tro på vil kunne oppnås. Til tross for finanskrisen har mange av våre kunder fortsatt god ordretilgang. Usikkerheten knyttes nå til krisens varighet og de mer langsiktige konsekvensene dette kan få for næringslivet i distriktet. Rentereduksjoner virker positivt på husholdningenes økonomi som dermed får økt kjøpekraft. Dette muliggjør økt etterspørsel etter varer og tjenester. Innen industri, elektronikk, og varehandel kan mange fortsatt fremvise gode resultat. Mange av våre kunder arbeider med spennende prosjekt i inn- og utland. Simpro AS er en av produksjonsbedriftene med størst aktivitetsøkning de siste par år og nye utfordringer venter. Løkken Utvikling AS er et nytt selskap som er etablert med tanke på å utvikle næringslivet i nærområdet og vi registrerer planene for et nytt varesenter på Løkken. Det er fortsatt et stort potensiale for produkter og aktiviteter basert på lokalt råstoff. Vi registrerer mange spennende prosjekt alt fra produksjon av biobrensel til virksomhet med utgangspunkt i jakt eller fiske. Banken deltar i flere utbyggingsprosjekt av minikraftverk og vi er kjent med flere lokale utbyggingsprosjekt som er tenkt realisert de nærmeste år. Strukturendringene i landbruket fortsetter. For banken er utviklingen viktig ettersom landbruket representerer en stor og viktig kundegruppe. Totalproduksjonen av melk, kjøtt og korn øker imidlertid på egne bruk eller i nye samdrifter. Banken har deltatt i flere utbygginger av tradisjonelle melkebruk og nye kyllingfjøs. Bankens kundeportefølje gjenspeiler kunder i privatkundemarkedet, små og mellomstore bedrifter og den offentlige sektor. Personmarkedet skal være bankens største kundegruppe på utlånssiden. Det tas sikte på at bankens utlån til næringslivet skal utgjøre inntil 25 % av de totale utlån. BANKENS PLASS I SAMFUNNET Sparebanken som selveiende institusjon har et forstanderskap på 15 medlemmer, hvorav 8 velges av innskyterne, 4 av kommunen og 3 av de ansatte. Forstanderskapet velger styre på 5 medlemmer. Styremedlemmene i banken har forskjellig 8 ÅRSRAPPORT

9 yrkesbakgrunn. Etter en endring i lovgivningen er banksjefen ikke medlem av styret lenger. Det har i 2008 vært avholdt 3 møter i forstanderskapet og 11 møter i styret. Styret har behandlet 128 saker. I tillegg er det blitt avholdt fellesmøte med styret, kontrollkomiteen og revisor. De fire tettstedene i Meldal kommune dekkes av hovedkontoret i Meldal og av filial på Løkken. For Meldal som lokalsamfunn ser vi det som svært viktig at banken deltar aktivt i utviklingen av gode bo- og oppvekstmiljøer og er med på å stimulere næringslivet. Bankens gode resultater gjennom mange år har gitt oss muligheten til dette, ved blant annet å gi støtte til lag og foreninger innen kulturlivet. Av bankens overskudd i år 2008 er det avsatt ca. 0,7 mill. til formålet. Banken er også med på å støtte næringsutviklingstiltak i kommunen gjennom tilskudd, med å arrangere temakvelder for både næringslivet og privatkunder samt deltagelse i andre arrangement. Det er også inngått en del sponsoravtaler, og det er ytet økonomisk støtte til mange andre gode formål. Bankens vekst og utvikling har gjort banken til en av kommunens største skatteytere og en betydelig arbeidsplass. Det er avsatt ca. 5,2 mill. kroner til skatt i bankens regnskap for år I tillegg kommer skatten den ansatte betaler av sin lønn fra banken. PERSONALFORHOLD Banken har 27 ansatte, og dette tilsvarer 24,5 årsverk da flere er ansatt i reduserte stillinger. Samarbeidet med bankens tillitsvalgte og arbeidsmiljøet for øvrig i banken er godt. De tillitsvalgte har vært aktive og viktige bidragsytere og diskusjonspartnere i alle de utviklingsprosesser som er gjennomført. Som ledd i sikkerheten har banken instrukser ved eventuelt ran og brann som gjennomgås med de ansatte. Alle lokaler er utstyrt med overvåkings- og sikkerhetsutstyr, som på best mulig måte skal sikre de ansatte og dessuten verne utstyr og verdier. Banken er tilknyttet HMS Tjenesten Orkladal, og det avvikles møter med representant fra bedriftshelsetjenesten, bankens verneombud og ledelse. Sykefraværet ble i 2008 på 1,1 %. Det er satt i gang tiltak for å kunne opprettholde et lavt sykefravær. For regnskapsåret 2008 har det ikke inntruffet arbeidsulykker. Bankens styre er opptatt av likestilling mellom kjønnene. Det gjelder blant annet lønns- og arbeidsvilkår, utlysing av stillinger, ansettelse, forfremmelse og kompetanseutvikling. Det er i banken en kontinuerlig prosess for å fremme likestilling i organisasjonen. Kvinnelige ansatte er i flertall og det gjelder også bankens ledergruppe. Kvinneandelen i styret utgjør 60 % av de valgte medlemmer. Banken benytter ikke produkter eller energikilder i sin virksomhet med betydelige negative konsekvenser for miljøet. Bankens virksomhet er derfor ikke av en slik karakter at den forurenser det ytre miljø. For bankens ansatte har år 2008 vært et aktivt år på mange måter. Stor kundeoppslutning og utvikling innen bank og finans generelt, gir ansatte stadig nye og utfordrende arbeidsoppgaver. Det er fortsatt en hovedutfordring å øke kompetansen i organisasjonen, redusere kostnadene og omfordele personalressursene i tråd med kundenes endrede krav. Samlede personalutgifter vedr. ansatte/ tillitsvalgte utgjør mill. kroner. Det vises for øvrig til note nr. 8a og 8b når det gjelder opplysninger om ansatte og tillitsmenn. Likeledes er bankens pensjonskostnader for år 2008 inntatt i note nr. 8c. Pensjonsordningen for bankens ansatte er dekket gjennom avtale med Vital forsikring. Videre har banken forsikret de ansatte med gruppelivs- og ulykkesforsikring samt sykdomsforsikring for annen sykdom enn yrkessykdom. Styret vil rette en stor takk til hver enkelt medarbeider som gjennom sin innsats og lojale medvirkning har bidratt til bankens positive utvikling. UTSIKTENE FREMOVER I 2008 er rentenettoen noe lavere enn tidligere. På grunn av stadig hard konkurranse og dyrere fundingkostnader forventes det at vi vil få et press på rentenettoen fremover. I budsjettet for 2009 har vi forutsatt at rentenettoen blir lavere enn i En del bedrifter i vårt nærområde har nå lavere tilgang på oppdrag. Det kan derfor tyde på at inntjeningen til bedriftene vil bli lavere i 2009 enn i Dog ser vi også at noen bedrifter har god tilgang på oppdrag. Innenfor landbruket var det i 2008 flere som utvidet sitt virksomhetsområde noe vi tror vil gi bra inntjening fremover. 9 ÅRSRAPPORT

10 Siden høsten 2008 har vi sett en tilstramning i fundingmarkedet som følge av finansuroen i neste hele verden. Likviditet er et viktig område for banken og et område vi vil følge tett fremover. Vi anser det som svært viktig at vi til enhver tid har god likviditet. I 2008 har det vært mange og hyppige renteøkninger. I 2009 forventer vi en reduksjon av renten. Bankens uavhengighetslinje som skal sikre lokal forankring og selvstendighet skal føres videre. Det vil fortsatt satses i privatmarkedet. I bedriftsmarkedet vil banken satse på en forsiktig vekst. Styret regner med at den økonomiske utviklingen lokalt vil bli svakere i 2009 enn tidligere. Vi har i budsjettet for år 2009 lagt opp til en vekst på 5-10 %. Det er budsjettert med et driftsresultat før tap for kommende år som er høyere enn i Slik situasjonen ser ut nå, regner vi med at tap på utlån og garantier vil bli høyere i 2009 enn de siste årene. Banken har valgt et samarbeid med Terra-Gruppen som vi eier sammen med 77 andre norske sparebanker. Sammen blir denne gruppen en betydelig aktør i finansmarkedet i Norge. Samarbeidet i Terra-Gruppen gir vår bank stordriftsfordeler innenfor anskaffelse og drift av IT, kort- og betalingsløsninger. Gjennom samarbeidet i Terra-Gruppen tilbyr banken også forsikrings-, spare- og plasseringsprodukter. For de av våre kunder som ønsker å plassere midler i andre produkt enn bankinnskudd og fond har vi inngått agentavtale med First Securities ASA. Vi er dermed leverandør av alle produkter innenfor plasseringsområdet som våre kunder ønsker. Nye aktører og kampen om kundene vil imidlertid skjerpe konkurransen. For oss er det avgjørende at vi kan betjene kundene våre på en best mulig måte både på kort og lang sikt. Styret vil til slutt rette en takk til kunder og gode forbindelser for god oppslutning og for den tillit de viser ved å velge Meldal Sparebank som sin bankforbindelse. 10 ÅRSRAPPORT

11 Beløp i hele tusen Regnskap Regnskap RESULTATREGNSKAP Note RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader I NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER UTBYTTE OG ANDRE INNTEKTER AV VERDIPAPIRER 3.1 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper 4.c PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER 4.1 Garantiprovisjon 9.d Andre gebyrer og provisjonsinntekter 9.d PROVISJONSKOSTNADER OG KOSTNADER FRA BANKTJENESTER 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader 9.e NETTO VERDIENDRING OG GEVINST/TAP PÅ VALUTA OG 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og rentebærende papirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapier med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater ANDRE DRIFTSINNTEKTER 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer 5.b Andre driftsinntekter II NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER III SUM DRIFTSINNTEKTER LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER 8.1 Lønn m.v Lønn 8.a Pensjoner 8.c Sosiale kostnader Administrasjonskostnader 9.e AVSKRIVNINGER MV. AV VARIGE DRIFTSMIDLER OG 9.1 Ordinære avskrivninger 5.b ANDRE DRIFTSKOSTNADER 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader 9.e IV SUM DRIFTSKOSTNADER V DRIFTSRESULTAT FØR TAP TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER M.V 11.1 Tap på utlån 2.d Tap på garantier m.m. 2.d SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT 9.b VI RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT VII RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 17.1 OVERFØRINGER Overført fra gavefond 6.a SUM OVERFØRINGER VIII TIL DISPOSISJON DISPONERINGER Overført til sparebankens fond 6.a Overført til gaver 6.a Overført til gavefond 6.a SUM DISPONERINGER ÅRSRAPPORT

12 Beløp i hele tusen Regnskap Regnskap BALANSE Note EIENDELER 1 KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKER UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER 4.3 Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING 6.1 Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis EIERINTERESSER I ANDRE TILKNYTTEDE SELSKAPER 8.2 Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper 4.c IMMATERIELLE EIENDELER 10.3 Andre immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER 11.1 Maskiner og inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer ANDRE EIENDELER 12.2 Andre eiendeler FORSKUDDSBETALTE IKKE PÅLØPTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTER 13.1 Opptjente ikke motatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 8.c Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER ÅRSRAPPORT

13 Beløp i hele tusen Regnskap Regnskap BALANSE Note GJELD 14 GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIR Sertifikatgjeld Obligasjonsgjeld ANNEN GJELD 17.3 Annen gjeld PÅLØPTE KOSTNADER OG MOTTATT IKKE OPPTJENTE INNTEKTER AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER 19.1 Pensjonsforpliktelser 8.c Utsatt skatt 9.b SUM GJELD EGENKAPITAL 22 OPPTJENT EGENKAPITAL 22.2 Sparebankens fond Gavefond SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN 23 BETINGEDE FORPLIKTELSER Garantier overfor kunder 2.b ÅRSRAPPORT

14 NOTE 1 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER Note 1 a Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter, med henvisning til disse postene. Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret fra i fjor. Note 1 b Valuta Beholdningen i utenlandsk valuta utgjør kr omregnet til offisielle middelkurser pr Inntekter og utgifter i bankens regnskap er omregnet til NOK etter kursene på det tidspunkt de ble realisert. Banken anser valutarisikoen som uvesentlig. Note 1 c Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter i balansen omfatter aksjer, obligasjoner og sertifikater. Handelsportefølje defineres som finansielle instrumenter som - banken har for egen regning med henblikk på videresalg, eller - for på kort sikt å dra fordel av pris- eller rentevariasjoner, samt - sikring av slike posisjoner. Handelsporteføljen er vurdert til virkelig verdi bygget på observerbare markedsverdier. Finansielle instrumenter utenfor balansen omfatter: - bytteavtale hvor banken betaler flytende rente og mottar børsavkastning som skal sikre innskudd fra kunder med børsavkastning. NOTE 2 UTLÅN OG GARANTIER Note 2 a Verdsettelse beskrivelser definisjoner Bankens utlån vurderes i utgangspunktet til virkelig verdi. Dersom det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall, foretas nedskrivning for verdifallet. Vesentlige økonomiske problemer hos kunder, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs og utsettelser eller mangler ved betalinger ansees som objektive bevis på at kundefordringen må nedskrives. Objektive bevis for at en gruppe av utlån har verdifall er negative endringer i betalingsstatus til kunder i gruppen eller nasjonale eller lokale økonomiske forhold som korrelerer med mislighold i utlånsgruppen. Nedskrivningen utgjør forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer. Nedskrivning på grupper av utlån er foretatt ved å inndele kundemassen i bransjer. Engasjementsvurderinger foretas kvartalsvis. Misligholdte engasjement vurderes spesielt. Sikkerheter vurderes til påregnelig salgsverdi redusert med salgskostnader. Differansen mellom pålydende og neddiskontert forventet kontantstrøm nedskrives. Bankens næringslivsengasjementer inndeles i tre risikoklasser etter kundens soliditet og inntjening. Disse gjennomgås flere ganger pr. år. Alle større privatengasjement blir gjennomgått med hensyn til om det er nødvendig med nedskrivinger. Renter og provisjoner tas inn i regnskapet etter hvert som de opptjenes. I henhold til utlånsforskriften skal omkostninger utover faktiske kostnader amortiseres over lånets løpetid. Våre etableringsomkostninger inntektsføres direkte da de kun dekker våre faktiske omkostninger. Engasjement defineres som garantier og utlån innbefattet opptjente, men ikke betalte renter, gebyrer og provisjoner. 14 ÅRSRAPPORT

15 Friskmelding Friskmelding av tidligere nedskrevne engasjement skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt, og at engasjementet ikke lenger er tapsutsatt. For å sikre at friskmeldingen er reell, skal det normalt gå 6 mnd fra engasjementet er ordnet til friskmelding skjer, samtidig som man har forventninger om at kunden også fremover vil følge den avtalte betalingsplanen. Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført frem, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, og at engasjementet er vurdert som tapt av banken. Overtatte eiendeler Overtatte eiendeler er eiendeler som banken har ervervet i forbindelse med sikring av engasjement. Banken har ingen overtatte eiendeler pr , og hadde heller ingen slike ved forrige årsskifte. Factoring og leasingavtaler. Det foreligger ingen leasing- eller factoringavtaler. Note 2 b Utlån og garantier fordelt eller sektor/næring og tap Ubenyttede Individuelle Brutto utlån Garantier rammekreditter nedskrivninger Personkunder Primærnæring Industri og bergverk Handel, hotell og restaurantvirksomhet Off. Forvaltning Transport ellers kommunikasjon Tjenesteytende næring ellers Bygg, anlegg, kraft, vann Eiendomsdrift, finansiell tj.yting Misligholdte Ikke misligholdte Nedskrivning på engasjementer engasjementer grupper av utlån Personkunder Primærnæring Industri og bergverk Handel, hotell og restaurantvirksomhet Off. Forvaltning Transport ellers kommunikasjon Tjenesteytende næring ellers Bygg, anlegg, kraft, vann Eiendomsdrift, finansiell tj.yting ÅRSRAPPORT

16 Note 2 c Utlån og garantier fordelt etter geografi Utlån Garanti Meldal kommune m/omland Sør-Trøndelag fylke for øvrig Oslo og Akershus Øvrige fylker Note 2 d Tap på utlån Misligholdte engasjement Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket Brutto misligholdte engasjement individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjement Ikke misligholdte engasjement Ikke misligholdte engasjement er engasjement som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon i kombinasjon med verdien av bankens sikkerhet tilsier at et tap er sannsynlig Brutto ikke misligholdte engasjement individuelle nedskrivninger Netto ikke misligholdte engasjement Individuell nedskrivning Individuell nedskrivning er avsetning som utgjør forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdi av estimerte fremtidige kontantstrømmer Individuell nedskrivning pr Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt indv. nedskr Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrvninger i perioden = Individuell nedskrivning pr ÅRSRAPPORT

17 Nedskrivning på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån er avsetning som utgjør forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdi av estimerte fremtidige kontantstrømmer på grupper av utlån som er inndelt i bransjer Nedskrivning av grupper på utlån pr Tilbakeføring av nedskrivninger på grupper ved implementering av ny utlånsforskrift Periodens nedskrivning på grupper av utlån Nedskrivning av grupper på utlån pr Banken har ikke nedskrivninger på utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner eller på garantiansvar. Totale tapskostnader på utlån og garantier Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i nedskrivninger på grupper av ulån Periodens konstaterte tap som det tidligere år er foretatt indiviuell nedskr Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er foretatt individuell nedskr Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnader Det er inntektsført kr i renter på lån hvor det er foretatt nedskrivinger i løpet av året. Note 2 e Utlån fordelt etter risikogrupper Risikoklassifisering utlån. Bankens utlån og garantier er inndelt i følgende risikogrupper: - lav risiko - middels risiko - høy risiko Bankens risikoklassifisering er oppbygd med 5 risikoklasser, A - E, og differensierer kundene på betjeningsevne og sikkerhetsdekning. Banken vektlegger risiko ved prising av sine engasjementer. Det er derfor en relativ sammenheng mellom risikoklassifiseringen og prising på utlån. De lån som har lavest rente har tilsvarende lav risiko. 17 ÅRSRAPPORT

18 Engasjement fordelt på risikogrupper. Bedriftskunder Risikogruppe Brutto utlån Garantier Ubenyttet kreditt Individuell nedskrivning Lav risiko Middels risiko Høy risiko Sum Privatkunder Risikogruppe Brutto utlån Garantier Ubenyttet kreditt Individuell nedskrivning Lav risiko Middels risiko Høy risiko Sum Totalt Årlig forventet tapsnivå fordelt på risikoklasser. Bankens totale tapskostnader for år 2008 tilsvarte 0,36 % av brutto utlån. Tapsanslag for år 2009 er ca.0,27 % av brutto utlån. Forventede tap i personmarkedet antas å være marginale i forhold til renteinntekter. Det vil også gjelde for næringsengasjement i risikogruppe LAV. Tap i risikogruppene MIDDELS og HØY forventes å være mindre enn gruppens renteinntekter. NOTE 3 SERTIFIKATER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIR Note 3 a Verdsettelse Verdipapirbeholdningen i banken består av børsnoterte obligasjoner. Verdipapirbeholdningen er ført som ordinære omløpsmidler og er bokført til det laveste av kostpris og markedsverdi. Plasseringene er foretatt på bakgrunn av likviditetskravet, samt plassering av likviditetsoverskudd. Hensikten med beholdningen er å gi banken er stabil avkastning over lengre sikt. Gjennomsnittlig effektiv rente pr er 4,89 %. Note 3 b Fordeling av verdipapirporteføljen Sum kortsiktige plasseringer Risikovekt Pålydende Kostpris Bokført verdi Markedsverdi Børsnoterte Utstedt av det offentlige Utstedt av det offentlige Utstedt av andre Utstedt av andre Sum sertifikater, obligasjoner m.v ÅRSRAPPORT

19 NOTE 4 AKSJER OG EIERINTERESSER Note 4 a Verdsettelse Børsnoterte aksjer er klassifisert som omløpsmidler som inngår i en handelsportefølje og er i bankens regnskap vurdert til markedsverdi pr Andre aksjer er klassifisert som langsiktig plassering, og vurdert til anskaffelseskost. Disse reguleres ikke for løpende kursendringer. Aksjene blir likevel nedskrevet dersom markedsverdi er vesentlig lavere enn bokført verdi og verdinedgangen skyldes forhold som ikke er av forbigående art. Note 4 b Opplysninger om aksjer, grunnfondsbevis og andeler Aksje- Antall Eier- Pålyd. Kost- Bokført Markeds- Aksjer, grunnfondsbevis og andeler kapital andel verdi pris verdi verdi Børsnoterte omløpsmidler Sparebanken Midt-Norge, grunnfondsb ,000 % Melhus Sparebank, grunnfondsbevis ,125 % Orkla ASA ,004 % Terra Norge Terra Vekst Terra Europa Terra Global Sum omløpsmidler Pengemarkedsfond Banklikviditet Norge Banklikviditet Global Sum pengemarkedsfond Ikke børsnoterte anleggsmidler Kredittforeningen for sparebanker ,920 % Bankenes Betalingssentral AS ,049 % Sentrumsbygget A/S, Meldal ,000 % Meldalshallen Ba ,850 % Terragruppen A/S ,116 % Eiendomskreditt A/S ,350 % Andre aksjer Sum anleggsmidler Sum aksjer og grunnfondsbevis og andeler Beholdningsendring gjennom regnskapsåret - anleggsmidler. Bokført 1/ Tilgang Avgang -50 Reklassifisering 0 Nedskrivning/reversering av tidligere åjrs nedskrivning j j0 j j 3 Bokført verdi 31/ ÅRSRAPPORT

20 Note 4 c Eierinteresser i tilknyttede selskaper Bankens 50% andel i ANS for Sentrumsbygget Løkken, utgjør Overskudd Utgifter med driften av eiendommen som inngår i andre driftskostnader utgjør NOTE 5 VARIGE DRIFTSMIDLER Note 5 a Verdsettelse Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris, og avskrivningene er fordelt lineært over driftmidlenes økonomiske levetid. Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Banken benytter følgende avskrivningssatser: Maskiner/EDB-utstyr % Inventar/Innredninger 10 % Immaterielle eiendeler 30 % Bankbygg/fast eiendom 10 % Note 5 b Spesifikasjon av postene Immaterielle Maskiner Inventar eiendeler Bygninger Sum Anskaffelseskost 1/ Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr. 31/ Bokført verdi Ordinære avskrivninger Anleggsreserver pr Oppstilling over bygninger og fast eiendom: Type eiendom: Kv.m Årets leieinntekt Næringsbygg Økonomisk levetid for driftsmidler er 3-10 år. Det er ikke foretatt omklassifiseringer i Det er heller ikke foretatt nedskrivninger i 2008 eller tidligere år. Note 5 c Leieavtaler I Sentrumsbygget A/S, Meldal, er banken medeier med 50% og leier 872 kv.m Årlig leie er Andel fellesutgifter som lys, varme, renhold m.m. utgjør ÅRSRAPPORT

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Rapport for 1. kvartal Meldal Sparebank

Rapport for 1. kvartal Meldal Sparebank Rapport for 1. kvartal 2017 Meldal Sparebank Rapport for 1. kvartal 2017 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter første kvartal 2017 et resultat før skattekostnad på 8,2 mill. kroner, som er 3,4

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Rapport for 2. kvartal 2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 23,1 mill. kr eller 1,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 30. JUNI 2010

KVARTALSRAPPORT 30. JUNI 2010 KVARTALSRAPPORT 30. JUNI 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 30.06.2010 1.1-30.6 2.kvartal 2010 2009 2010 2009 2009 % av % av % av kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 kr.1000 kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %.

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av første kvartal (Q1) 2015 et resultat før tap og skatt på 9,2 MNOK (mot 10,8 MNOK per Q1 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,00

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2011. sparebank. En bank i Terra-Gruppen

Delårsrapport. 1. kvartal 2011. sparebank. En bank i Terra-Gruppen Delårsrapport 1. kvartal 2011 sparebank En bank i Terra-Gruppen Marker Sparebank pr. 1. kvartal 2011 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 5,6 mill eller 0,74 % av gjsn.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer