Meldal Sparebank - Årsrapport 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Meldal Sparebank - Årsrapport 2008"

Transkript

1 Meldal Sparebank - Årsrapport ÅRSRAPPORT

2 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2009 En bank med selvstendighet og uavhengighet. God inntjening og soliditet viktig En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank for personmarkedet, små og mellomstore bedrifter. En bank som satser på gode relasjoner, service og nærhet til sine kunder 2 ÅRSRAPPORT

3 Meldal Sparebank Siden starten 1894 har Meldal Sparebank vært en selvstendig bank, som i løpet av sin funksjonstid har opparbeidet en kundekrets som går utover Meldal kommunes grenser. Det er ingen andre banker som har kontor i kommunen. Kommunen har ca innbyggere. Bankens hovedkontor ligger i Meldal, med filial på Løkken Verk. I et trivelig arbeidsmiljø i tidsmessige lokaler og med moderne hjelpemidler er vi til sammen 27 ansatte som deler på arbeidsoppgavene, og som ønsker å gi kundene den service de har krav på. Meldal Sparebank har alltid vært en veldreven og solid bank, med en egenkapitaldekning på over 20 %. Vi ønsker også i fremtiden å være en selvstendig sparebank med ansvar for og sterk forankring i lokalsamfunnet. Meldal Sparebank har valgt et samarbeid med Terra-Gruppen som vi eier sammen med 78 andre norske sparebanker. Gjennom samarbeid med Terra-Gruppen er vi sikret kontinuerlig videreutvikling av både produktspekter, systemer og kompetanse. Styret Torleif Hove Født: 1954 Yrke Bonde, Aut. Regnskapsfører/takstmann Medlem av styret fra 1995 Formann fra 2001 Jørn Arild Drugli Født: 1961 Yrke: Bedriftsleder Medlem av styret fra 2008 Ledelse Anita Storm Født: 1959 Yrke: Rektor Medlem av styret fra 2008 Eva Kjøsen Steigedal Født: 1960 Yrke: Kunderådgiver i bank Medlem av styret fra 2003, ansattes representant Laila Fagerhaug Grut Født: 1947 Yrke: Lærer Medlem av styret fra 2001 Odd Ivar Bjørnli, Banksjef Arnt Ree, Assisterende Banksjef Tove Reklev Stene, Leder Intern drift Ellen Storås, Leder Regnskap Solveig Aa, Leder Salg / Marked Maja Kjerstad Bjørnaas, Leder Personmarked Randi Syrstad Kvam, Leder Dagligbank Meldal Berit Ree, Leder avdeling Løkken 3 ÅRSRAPPORT

4 Hovedtall fra regnskapet siste 5 år RESULTATTALL Nto. rente-og provisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v Resultat av ordinær drift BALANSETALL Utlån til kunder, brutto Innskudd fra kunder Egenkapital Forvaltningskapital ANDRE NØKKEL-TALL Kapitaldekning 20,4 % 20,6 % 21,1 % 20,5 % 20,03 % Egenkap.rentabilitet av årsoversk. 9,1 % 8,6 % 7,5 % 7,3 % 3,6 % *Kostnader i forhold til inntekter 48,4 % 55,8 % 55,7 % 55,5 % 54,9 % Antall ansatte (årsverk) 21,8 21,8 20,8 22,7 24,5 4 ÅRSRAPPORT

5 Styrets årsberetning for 2008 Meldal Sparebank har lagt det 115. driftsår bak seg, og styret konstaterer at året 2008 føyer seg inn i rekken av år med god oppslutning om banken. Årets resultat etter skatt ble på 7,7 mill.kroner. Resultatet tilsvarer en egenkapitalavkastning på 3,6 %. Forvaltningskapitalen utgjør 1,899 milliarder kroner ved årets slutt som er en økning på 253 mill. kroner. Med de gode økonomiske resultatene som banken har hatt i flere år, er det bygd opp en betydelig reserve, og i bransjesammenheng en høyere reserve enn de fleste. Bankens egenkapital utgjør 214,4 mill. kroner ved årets utgang. Det fremlagte årsregnskap gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. REGNSKAPSOPPLYSNINGER Innskuddsutviklingen Innskuddene fra kunder viser en økning på 138,3 mill. kroner (12,6 %). Vi har som vanlig lagt vekt på å ha konkurransedyktige rentevilkår på innskudd, og innskuddsutviklingen er over budsjett. Innskuddskapitalen fra kunder utgjør 74,0 % av netto utlån, noe som må betraktes som høyt. Fokuseringen på alternative spareformer fra innskyternes side er nå lavere og vi har i løpet av 2008 kun solgt aksjefond (i tillegg til ordinære innskudd) til våre kunder. Aksjefond er et produkt med oversiktlig kostnadsstruktur som vi mener vil gi bra avkastning over tid. Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner er på 250 mill. kroner. Tilsvarende tall i fjor var på 225 mill. kroner. Gjeld stiftet ved utstedelse av obligasjonslån utgjør 179 mill. kroner mot 100 mill. kroner i fjor. Utlånsvirksomheten Etterspørselen etter lån er på linje med tidligere år. Bankens samlede netto utlån økte med 186,5 mill. kroner som er en vekst på 13 %. Tilsvarende tall i fjor var 159,4 mill. kroner og 12,2 %. Økningen av utlånene er i stor grad kommet i privatmarkedet. Av bankens totale utlån utgjør lånene til personmarkedet 78,9 % og til næringslivet 21,1%. Dette er omtrent samme fordeling som i Risikospredningen på utlånsporteføljen er i overensstemmelse med bankens strategi, og det er Beløp i hele millioner Forvaltningskapital, innskudd og utlån Forvaltning Innskudd Utlån lagt vekt på kundenes betalingsevne, soliditet og tilfredsstillende sikkerhetsdekning. Totale nedskrivninger av låneporteføljen utgjør 14,9 mill. kroner, tilsvarende ca. 0,9 % av bankens brutto utlån. Oversikt over utlån fordelt på sektor og næring fremgår av note nr. 2b i regnskapet. Veksten i utlånene er noe i overkant av budsjettet for Styret har vurdert lånemassen som er misligholdt og som kan ansees usikre. Vurderingen er gjort på grunnlag av forskrifter fra Kredittilsynet. Det henvises til regnskapsnote nr. 2 som omhandler prinsippene for tapsføring. Den usikkerhet som har preget enkelte bransjer, må fremdeles vies oppmerksomhet i tapsvurderingen. Bankens netto tap på utlån tilsvarte 0,36 % av utlånsporteføljen, i fjor 0,19 %. Med bakgrunn i finanskrisen og usikkerheten som for tiden råder har vi avsatt 4 mill. kroner i gruppevise tapsavsetninger. Selv om det i dag ikke er noen signaler på at våre kunder har dårligere betalingsevne må vi kunne forvente at de vil få det. Sum mislighold over 90 dager utgjør ved årets slutt 12,2 mill. kroner eller 0,7 % av bankens utlån Det er foretatt følgende nedskrivninger av utlånsporteføljen; - på individuelle utlån 7,0 mill. kroner - på grupper av utlån 7,9 mill. kroner. Styret mener dette er tilstrekkelig i forhold til den vurderte kredittrisiko i porteføljen. 5 ÅRSRAPPORT

6 Garantier Det totale garantiansvaret viser 27,4 mill. kroner som er en økning på 2,9 mill. kroner fra forrige årsskiftet. Garantiene er i en vesentlig grad sikret med bankinnskudd, deponerte obligasjoner og andre sikkerhetsdokumenter. Det er ikke ført tap på garantier i Styret vurderer tapsrisikoen i porteføljen som liten. Verdipapirer - likviditet - kapitaldekning Obligasjonsbeholdningen er i året økt med 38,1 mill. kroner, og utgjør ved årsskiftet 100 mill. kroner. Obligasjonsbeholdningen består i hovedsak av bankobligasjoner, stats- og statsgaranterte obligasjoner og obligasjoner utstedt av kommuner. Bankens obligasjoner er ved årsskiftet bokført til det laveste av kostpris og markedsverdi. Beholdningen har en gjennomsnittlig varighet på 0,11 år. Dette gir en rentefølsomhet på i overkant av 0,1 mill. kroner. Rentefølsomheten sier hvor mye verdien av porteføljen endrer seg ved en renteendring på ett prosentpoeng. Bankens aksjer, andeler og grunnfondsbevis er bokført med 82,4 mill. kroner, derav 4,4 mill. kroner som omløpsmidler, 17,5 mill. kroner som anleggsmidler og 60,5 mill. kroner som pengemarkedsfond. Den totale beholdning er 60,7 mill. kroner større enn året før. Banken har i løpet av året ikke drevet aktiv handel med aksjer. For øvrig vises til note nr. 3 og 4 når det gjelder verdipapirer. Likviditeten har vært god hele året da innskudd fra kunder utgjør hele 74,0 % av netto utlån. Bankens egenkapital er på 214 mill. kroner som utgjør 11,3 % av forvaltningskapitalen. Bankens fundingstrategi, utover innlån fra kunder, er basert på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir (obligasjonslån), langsiktig lån i banker og andre kredittinstitusjoner. Det er opprettet trekkfasiliteter med en større bank slik at bankens likviditetsrisiko er minimalisert. Likviditeten følges opp daglig med ukentlige prognoser, gjennom likviditetsbudsjettet og rapporter til styret. Banken har en kapitaldekning på 20,0 % mot 20,5 % i Lovens krav (8 %) er dermed oppfylt med god margin. Det vises for øvrig til note nr. 6b. Resultatregnskapet Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er i år 2008 på 46,0 mill. kroner mot 41,9 mill. kroner forrige år. Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør dette 2,60 %. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester utgjør 7,2 mill. kroner mot 6,1 mill. kroner i fjor. Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester er på 2,5 mill. kroner noe som er det samme som i fjor. Det er i året ført netto kurstap på valuta og verdipapirer med 5,0 mill. kroner mot netto gevinst på 1,8 mill. kroner i Driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er på 1,66 % eller 54,9 øre pr. inntektskrone når kursgevinster på verdipapirer holdes utenfor. Tilsvarende tall i fjor var 1,74 % og 55,5 øre. Resultatet av ordinær drift før skatt er 12,93 mill. kroner mot 20,05 mill. kroner forrige år. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er resultatet 0,73 % mot 1,33 % i Etter skattekostnad på 5,3 mill. kroner blir resultat for regnskapsåret kr ,50. Styret anser resultatet for regnskapsåret 2008 for tilfredsstillende. Beløp i mill.kroner 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0-6,6 14,2 Resultatutvikling siste 5 år. 4,1 19,6 Overskuddet foreslås anvendt slik: Resultat for regnskapsåret kr Overført fra gavefond " Til disposisjon kr Overført til Sparebankens fond kr Gaver og overført til gavefond Disponert kr ,5 20,2 2,4 18,3 2,8 20, Resultat etter tap Tap 5,9 12,9 6 ÅRSRAPPORT

7 Styret kjenner ikke til forhold som har funnet sted ved årsskiftet eller på nyåret 2009 som kan ha betydning for det avgitte regnskap. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn for årsregnskapet. RISIKOSTYRING Banken fokuserer på operasjonell risiko og finansiell risiko. Beløp i % balansen uvesentlig. Note nr. 7b omhandler også renterisiko. 4,50 % 4,00 % 3,50 % 3,00 % 2,50 % 3,91 % 3,74 % 3,26 % Utvikling rentenetto i % av gj.sn.forvaltningskapital. 3,42 % 3,31 % 3,32 % 3,01 % 2,78 % 2,78 % 2,60 % Bankens finansielle risiki består i hovedsak av rente-/kurs-/kredittrisiko og likviditetsrisiko. Banken er i liten grad eksponert i utenlandsk valuta. Følgelig er valutarisikoen ubetydelig i risikosammenheng. Når det gjelder finansielle instrumenter, vises til note nr. 1c. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er definert som risiko for tap som skyldes utilstrekkelige eller feilslåtte interne prosesser, systemer og kontrollrutiner, menneskelige feil og forskjellige former for anslag mot banken som ran, underslag, brann og datakriminalitet. Risikoen avdekkes gjennom intern kontroll, systemtester og revisjonshandlinger, samt gjennom kompetanseheving. Administrasjonen er ansvarlig for å utvikle kontrollopplegget, men selve gjennomføringen av tilfredsstillende intern kontroll er den enkelte avdelingsleders ansvar. Disse rapporterer en gang pr. år til banksjef, som videre rapporterer til styret. Ekstern revisor gir hvert år en uttalelse til styret om kvaliteten av internkontrollsystemet til banken, og om gjennomføringen av internkontrollen. Renterisiko Renterisikoen er risikoen for at banken får tap på grunn av renteutviklingen i markedet. Dette vil få utslag hvis banken ikke klarer å tilpasse seg endringer i markedsrenten hurtig nok. Markedsrenten vil påvirke utlånsrenter, innlånsrenter og avkastning på rentebærende papirer som for eksempel obligasjoner. Renterisikoen i bankens utlåns- og innlånsvirksomhet er lav, da utlån og innlån til fastrente er lav. Utlån og innlån med flytende rente kan justeres straks det skjer endringer i rentenivået. Finans-/avtalelovens varslingsfrister må overholdes. Det foretas løpende kontroll av hvordan bankens rentemargin utvikler seg. Bortsett fra risikoen på verdipapirporteføljen og fastrentelån (sertifikat, lån i Norges bank), er den øvrige renterisikoen i 2,00 % Kursrisiko Kursrisikoen oppstår som en følge av plasseringer i verdipapirer. Da renten på obligasjoner i noen grad er fast rente, vil endringer i det generelle rentenivået gjøre seg utslag i kursrisiko på obligasjonsporteføljen. Bankens styre har fastsatt retningslinjer for handel med verdipapirer, hvor det er satt en øvre beholdningsgrense for verdipapirer. Videre er det satt en øvre grense for volatiliteten (følsomheten) på bankens verdipapirer. Porteføljen vil ha en viss rente- og kursrisiko, men i forhold til bankens totale inntjening er denne begrenset. Bankens verdipapirportefølje analyseres jevnlig når det gjelder markedsverdi, durasjon og rentefølsomhet. Denne analysen fremlegges for styret hvert kvartal. For øvrig vises til noter, henholdsvis nr. 3 og nr. 4 når det gjelder obligasjoner og aksjer. Kredittrisiko Kredittrisikoen er risikoen for at banken påføres tap i forbindelse med kredittgivningen, dersom kunden ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser. Kredittrisikoen er gjennom de vedtak som styret har gjort, med hensyn til retningslinjer for utlånsvirksomheten og bevilgningsreglement, sterkt redusert. Videre overvåkes kredittrisikoen gjennom risikoklassifisering, misligholds- og overtrekksrapportering. At våre vedtatte retningslinjer for kredittgivningen etterleves, følges opp gjennom vår internkontroll. Styret er av den mening at kredittrisikoen er innenfor forsvarlige grenser når det gjelder utlån, garantier og andre plasseringer. Det vises for øvrig til note nr. 2. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er risikoen for at banken i en gitt situasjon ikke klarer å refinansiere seg i tilstrekkelig 7 ÅRSRAPPORT

8 grad til at banken kan møte sine forpliktelser ved forfall. Risikoen vil avhenge av bankens balansestruktur, likviditeten i markedet og bankens kredittverdighet. Banken har som målsetting at det skal være rimelig balanse mellom innlån kunder og utlån, samt forskjeller i omløpshastighet og bindingstid på eiendels- og gjeldssiden. Innskuddene fra kunder utgjorde i årsskiftet 74,0 % av utlånene. Banken har innlån fra kredittinstitusjoner med avtalte løpetider fra 1 til 5 år. Kortsiktig likviditetssvingninger er dekket gjennom etablerte trekkrettigheter. Likviditeten følges opp daglig gjennom likviditetsbudsjettet og rapporteres til styret. Styret har satt måltall i forbindelse med bankens likviditetsstrategi og vurderer p.t. likviditetsrisikoen som lav. Totalkapitalvurdering (ICAAP) I 2008 har vi foretatt flere totalkapitalvurderinger. Den viser at vi har god kapitaldekning til å stå imot kriser. Vurderingene gir en god oversikt over de risikoene vi har. Totalkapitalvurderingene vil derfor være et området vi vil ha stort fokus på og det vil bli foretatt jevnlige vurderinger. BANKENS MARKED OG DET LOKALE NÆRINGSLIV Bankens nærmarked er Meldal og Rennebu kommune. For å utvikle banken videre er vi imidlertid avhengig av et større geografisk marked. Vi registrerer derfor med tilfredshet fortsatt stor interesse etter bankens tjenestetilbud fra andre nærliggende kommuner og fra andre deler av landet. Stadig flere kunder ønsker å samle alle sine forretninger på en plass der de enkelt kan etablere kontakt med sin egen rådgiver. I tillegg til tradisjonelle utlån etterspør kundene leasing, forsikring og plasseringsrådgivning i stadig økende grad. Nye og varige arbeidsplasser skapes gjerne med utgangspunkt i eksisterende næringsliv. Vi mener bestemt at økt satsning på infrastruktur bidrar til å sikre og utvide næringsaktivitetene og dermed danne grunnlag for nye arbeidsplasser og økt bosetting i regionen. Tilgang til egnede næringsarealer, utleiebygg og kvalifisert arbeidskraft er en forutsetning for en industriell vekst. Vi registrerer med glede byggestart av Meldal Næringssenter As, et industriutleiebygg på Jordhus Industriområde. Meldal kommune har startet et prosjekt Løft Meldal opp og frem som har som mål å skaffe nye arbeidsplasser og økt tilflytning til kommunen. Banken er med og bidrar i dette prosjektet. Prosjektet har konkrete mål som vi har tro på vil kunne oppnås. Til tross for finanskrisen har mange av våre kunder fortsatt god ordretilgang. Usikkerheten knyttes nå til krisens varighet og de mer langsiktige konsekvensene dette kan få for næringslivet i distriktet. Rentereduksjoner virker positivt på husholdningenes økonomi som dermed får økt kjøpekraft. Dette muliggjør økt etterspørsel etter varer og tjenester. Innen industri, elektronikk, og varehandel kan mange fortsatt fremvise gode resultat. Mange av våre kunder arbeider med spennende prosjekt i inn- og utland. Simpro AS er en av produksjonsbedriftene med størst aktivitetsøkning de siste par år og nye utfordringer venter. Løkken Utvikling AS er et nytt selskap som er etablert med tanke på å utvikle næringslivet i nærområdet og vi registrerer planene for et nytt varesenter på Løkken. Det er fortsatt et stort potensiale for produkter og aktiviteter basert på lokalt råstoff. Vi registrerer mange spennende prosjekt alt fra produksjon av biobrensel til virksomhet med utgangspunkt i jakt eller fiske. Banken deltar i flere utbyggingsprosjekt av minikraftverk og vi er kjent med flere lokale utbyggingsprosjekt som er tenkt realisert de nærmeste år. Strukturendringene i landbruket fortsetter. For banken er utviklingen viktig ettersom landbruket representerer en stor og viktig kundegruppe. Totalproduksjonen av melk, kjøtt og korn øker imidlertid på egne bruk eller i nye samdrifter. Banken har deltatt i flere utbygginger av tradisjonelle melkebruk og nye kyllingfjøs. Bankens kundeportefølje gjenspeiler kunder i privatkundemarkedet, små og mellomstore bedrifter og den offentlige sektor. Personmarkedet skal være bankens største kundegruppe på utlånssiden. Det tas sikte på at bankens utlån til næringslivet skal utgjøre inntil 25 % av de totale utlån. BANKENS PLASS I SAMFUNNET Sparebanken som selveiende institusjon har et forstanderskap på 15 medlemmer, hvorav 8 velges av innskyterne, 4 av kommunen og 3 av de ansatte. Forstanderskapet velger styre på 5 medlemmer. Styremedlemmene i banken har forskjellig 8 ÅRSRAPPORT

9 yrkesbakgrunn. Etter en endring i lovgivningen er banksjefen ikke medlem av styret lenger. Det har i 2008 vært avholdt 3 møter i forstanderskapet og 11 møter i styret. Styret har behandlet 128 saker. I tillegg er det blitt avholdt fellesmøte med styret, kontrollkomiteen og revisor. De fire tettstedene i Meldal kommune dekkes av hovedkontoret i Meldal og av filial på Løkken. For Meldal som lokalsamfunn ser vi det som svært viktig at banken deltar aktivt i utviklingen av gode bo- og oppvekstmiljøer og er med på å stimulere næringslivet. Bankens gode resultater gjennom mange år har gitt oss muligheten til dette, ved blant annet å gi støtte til lag og foreninger innen kulturlivet. Av bankens overskudd i år 2008 er det avsatt ca. 0,7 mill. til formålet. Banken er også med på å støtte næringsutviklingstiltak i kommunen gjennom tilskudd, med å arrangere temakvelder for både næringslivet og privatkunder samt deltagelse i andre arrangement. Det er også inngått en del sponsoravtaler, og det er ytet økonomisk støtte til mange andre gode formål. Bankens vekst og utvikling har gjort banken til en av kommunens største skatteytere og en betydelig arbeidsplass. Det er avsatt ca. 5,2 mill. kroner til skatt i bankens regnskap for år I tillegg kommer skatten den ansatte betaler av sin lønn fra banken. PERSONALFORHOLD Banken har 27 ansatte, og dette tilsvarer 24,5 årsverk da flere er ansatt i reduserte stillinger. Samarbeidet med bankens tillitsvalgte og arbeidsmiljøet for øvrig i banken er godt. De tillitsvalgte har vært aktive og viktige bidragsytere og diskusjonspartnere i alle de utviklingsprosesser som er gjennomført. Som ledd i sikkerheten har banken instrukser ved eventuelt ran og brann som gjennomgås med de ansatte. Alle lokaler er utstyrt med overvåkings- og sikkerhetsutstyr, som på best mulig måte skal sikre de ansatte og dessuten verne utstyr og verdier. Banken er tilknyttet HMS Tjenesten Orkladal, og det avvikles møter med representant fra bedriftshelsetjenesten, bankens verneombud og ledelse. Sykefraværet ble i 2008 på 1,1 %. Det er satt i gang tiltak for å kunne opprettholde et lavt sykefravær. For regnskapsåret 2008 har det ikke inntruffet arbeidsulykker. Bankens styre er opptatt av likestilling mellom kjønnene. Det gjelder blant annet lønns- og arbeidsvilkår, utlysing av stillinger, ansettelse, forfremmelse og kompetanseutvikling. Det er i banken en kontinuerlig prosess for å fremme likestilling i organisasjonen. Kvinnelige ansatte er i flertall og det gjelder også bankens ledergruppe. Kvinneandelen i styret utgjør 60 % av de valgte medlemmer. Banken benytter ikke produkter eller energikilder i sin virksomhet med betydelige negative konsekvenser for miljøet. Bankens virksomhet er derfor ikke av en slik karakter at den forurenser det ytre miljø. For bankens ansatte har år 2008 vært et aktivt år på mange måter. Stor kundeoppslutning og utvikling innen bank og finans generelt, gir ansatte stadig nye og utfordrende arbeidsoppgaver. Det er fortsatt en hovedutfordring å øke kompetansen i organisasjonen, redusere kostnadene og omfordele personalressursene i tråd med kundenes endrede krav. Samlede personalutgifter vedr. ansatte/ tillitsvalgte utgjør mill. kroner. Det vises for øvrig til note nr. 8a og 8b når det gjelder opplysninger om ansatte og tillitsmenn. Likeledes er bankens pensjonskostnader for år 2008 inntatt i note nr. 8c. Pensjonsordningen for bankens ansatte er dekket gjennom avtale med Vital forsikring. Videre har banken forsikret de ansatte med gruppelivs- og ulykkesforsikring samt sykdomsforsikring for annen sykdom enn yrkessykdom. Styret vil rette en stor takk til hver enkelt medarbeider som gjennom sin innsats og lojale medvirkning har bidratt til bankens positive utvikling. UTSIKTENE FREMOVER I 2008 er rentenettoen noe lavere enn tidligere. På grunn av stadig hard konkurranse og dyrere fundingkostnader forventes det at vi vil få et press på rentenettoen fremover. I budsjettet for 2009 har vi forutsatt at rentenettoen blir lavere enn i En del bedrifter i vårt nærområde har nå lavere tilgang på oppdrag. Det kan derfor tyde på at inntjeningen til bedriftene vil bli lavere i 2009 enn i Dog ser vi også at noen bedrifter har god tilgang på oppdrag. Innenfor landbruket var det i 2008 flere som utvidet sitt virksomhetsområde noe vi tror vil gi bra inntjening fremover. 9 ÅRSRAPPORT

10 Siden høsten 2008 har vi sett en tilstramning i fundingmarkedet som følge av finansuroen i neste hele verden. Likviditet er et viktig område for banken og et område vi vil følge tett fremover. Vi anser det som svært viktig at vi til enhver tid har god likviditet. I 2008 har det vært mange og hyppige renteøkninger. I 2009 forventer vi en reduksjon av renten. Bankens uavhengighetslinje som skal sikre lokal forankring og selvstendighet skal føres videre. Det vil fortsatt satses i privatmarkedet. I bedriftsmarkedet vil banken satse på en forsiktig vekst. Styret regner med at den økonomiske utviklingen lokalt vil bli svakere i 2009 enn tidligere. Vi har i budsjettet for år 2009 lagt opp til en vekst på 5-10 %. Det er budsjettert med et driftsresultat før tap for kommende år som er høyere enn i Slik situasjonen ser ut nå, regner vi med at tap på utlån og garantier vil bli høyere i 2009 enn de siste årene. Banken har valgt et samarbeid med Terra-Gruppen som vi eier sammen med 77 andre norske sparebanker. Sammen blir denne gruppen en betydelig aktør i finansmarkedet i Norge. Samarbeidet i Terra-Gruppen gir vår bank stordriftsfordeler innenfor anskaffelse og drift av IT, kort- og betalingsløsninger. Gjennom samarbeidet i Terra-Gruppen tilbyr banken også forsikrings-, spare- og plasseringsprodukter. For de av våre kunder som ønsker å plassere midler i andre produkt enn bankinnskudd og fond har vi inngått agentavtale med First Securities ASA. Vi er dermed leverandør av alle produkter innenfor plasseringsområdet som våre kunder ønsker. Nye aktører og kampen om kundene vil imidlertid skjerpe konkurransen. For oss er det avgjørende at vi kan betjene kundene våre på en best mulig måte både på kort og lang sikt. Styret vil til slutt rette en takk til kunder og gode forbindelser for god oppslutning og for den tillit de viser ved å velge Meldal Sparebank som sin bankforbindelse. 10 ÅRSRAPPORT

11 Beløp i hele tusen Regnskap Regnskap RESULTATREGNSKAP Note RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader I NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER UTBYTTE OG ANDRE INNTEKTER AV VERDIPAPIRER 3.1 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper 4.c PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER 4.1 Garantiprovisjon 9.d Andre gebyrer og provisjonsinntekter 9.d PROVISJONSKOSTNADER OG KOSTNADER FRA BANKTJENESTER 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader 9.e NETTO VERDIENDRING OG GEVINST/TAP PÅ VALUTA OG 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og rentebærende papirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapier med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater ANDRE DRIFTSINNTEKTER 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer 5.b Andre driftsinntekter II NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER III SUM DRIFTSINNTEKTER LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER 8.1 Lønn m.v Lønn 8.a Pensjoner 8.c Sosiale kostnader Administrasjonskostnader 9.e AVSKRIVNINGER MV. AV VARIGE DRIFTSMIDLER OG 9.1 Ordinære avskrivninger 5.b ANDRE DRIFTSKOSTNADER 10.1 Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader 9.e IV SUM DRIFTSKOSTNADER V DRIFTSRESULTAT FØR TAP TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER M.V 11.1 Tap på utlån 2.d Tap på garantier m.m. 2.d SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT 9.b VI RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT VII RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 17.1 OVERFØRINGER Overført fra gavefond 6.a SUM OVERFØRINGER VIII TIL DISPOSISJON DISPONERINGER Overført til sparebankens fond 6.a Overført til gaver 6.a Overført til gavefond 6.a SUM DISPONERINGER ÅRSRAPPORT

12 Beløp i hele tusen Regnskap Regnskap BALANSE Note EIENDELER 1 KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKER UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER 4.3 Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING 6.1 Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre Sertifikater og obligasjoner AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis EIERINTERESSER I ANDRE TILKNYTTEDE SELSKAPER 8.2 Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper 4.c IMMATERIELLE EIENDELER 10.3 Andre immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER 11.1 Maskiner og inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer ANDRE EIENDELER 12.2 Andre eiendeler FORSKUDDSBETALTE IKKE PÅLØPTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTER 13.1 Opptjente ikke motatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 8.c Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER ÅRSRAPPORT

13 Beløp i hele tusen Regnskap Regnskap BALANSE Note GJELD 14 GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIR Sertifikatgjeld Obligasjonsgjeld ANNEN GJELD 17.3 Annen gjeld PÅLØPTE KOSTNADER OG MOTTATT IKKE OPPTJENTE INNTEKTER AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER 19.1 Pensjonsforpliktelser 8.c Utsatt skatt 9.b SUM GJELD EGENKAPITAL 22 OPPTJENT EGENKAPITAL 22.2 Sparebankens fond Gavefond SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN 23 BETINGEDE FORPLIKTELSER Garantier overfor kunder 2.b ÅRSRAPPORT

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 2011 1 ÅRSRAPPORT - 2011 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT - 2013 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2014 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014

Meldal Sparebank Årsrapport 2014. Meldal Sparebank. Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 Meldal Sparebank Årsrapport 2014 1 ÅRSRAPPORT - 2014 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2015 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

Styrets årsberetning 2010

Styrets årsberetning 2010 Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Orkdal Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank og har som målsetting å dekke primærmarkedets behov for finansielle

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22-23 Beretning fra kontrollkomiteen

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Styrets årsberetning for 2010 Søgne og Greipstad Sparebank driver sin virksomhet i Søgne og Songdalen kommuner. Bankens primære satsning er på privatpersoner, små og

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

INNHOLD. Presentasjon 3. Nøkkeltall 4. Beretning 5. Bankens ansatte 12. Resultatregnskap 13. Balanse 14. Noter 16. Kontantstrømanalyse 28

INNHOLD. Presentasjon 3. Nøkkeltall 4. Beretning 5. Bankens ansatte 12. Resultatregnskap 13. Balanse 14. Noter 16. Kontantstrømanalyse 28 Årsrapport 2009 INNHOLD Presentasjon 3 Nøkkeltall 4 Beretning 5 Bankens ansatte 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Kontantstrømanalyse 28 Revisjonsberetning 29 Kontrollkomiteens årsmelding 30 Årsrapport

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 Årsberetning for 2011 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand Kommune. Virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer