2006 Årsberetning og regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2006 Årsberetning og regnskap"

Transkript

1 2006 Årsberetning og regnskap

2 Styrets årsberetning for 2006 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand kommune. Banken er leverandør av tjenester innenfor finansiering, sparing, plassering, betalingsformidling og forsikring. Samtidig tilbyr vi eiendomsmegling gjennom ABCenter Ryen Myhre AS, som vi er medeier i. Den økonomiske veksten har vært god i Norge i Norsk økonomi passerte en konjunkturbunn i 2003 og har siden vært i markert oppgang. I stor grad har den vært drevet av ekspansiv penge- og finanspolitikk, økte oljeinvesteringer og god vekst internasjonalt. Dette har bidratt til høy vekst i husholdningenes konsum og boliginvesteringer. Etter hvert har den gode veksten i økonomien gitt seg sterke utslag i økt sysselsetting og lavere arbeidsledighet. Sysselsettingen er økt med 2,75 % eller om lag årsverk. Husholdningenes økonomiske stilling var god. Høy reallønnsvekst mer enn oppveide renteoppgangen for mange. Husholdningenes økonomiske stilling og den lave renten førte til sterk etterspørsel etter boliger, både med hensyn til å skifte bolig og til å koste på boligen. Sammenlignet med 2005 steg boligprisene i gjennomsnitt med 15 % i Utviklingen på boligmarkedet førte også til sterk vekst i husholdningenes gjeld. Gjeldsveksten var nærmere 13 % i Til tross for den store interessen i å ta opp lån, så vi at husholdningene også i 2006 økte sin formue. Dette særlig som følge av verdistigning i bolig- og aksjemarkedet. Foretakenes lønnsomhet var god innenfor alle bransjer i Antall konkurser var få og næringslivet var preget av optimisme. Forventningene om at de gode resultatene skal vedvare, ga stigning i aksjekursene. Hovedindeksen på Oslo Børs steg med om lag 32 %. Også i vår kommune har det vært stor aktivitet innenfor de aller fleste områdene. Utbygging av Storemyr Næringspark pågår for fullt og det er flere nye selskaper som etablerer seg der. Det er en betydelig virksomhet innenfor boligbygging samtidig som det arbeides med å tilrettelegge flere nye boligområder. Arbeidet med nybygget til Post- og Teletilsynet og nye E18 er i full gang. Arbeidsledigheten i kommunen er lav. Styret i Lillesands Sparebank kan for 2006 legge fram et godt resultat. Etter bra vekst, moderate tap og lave kostnader, er driftsresultatet på 22,5 mill. kroner. Styret er fornøyd med resultatet. De aller fleste av våre kunder betjener sine lån greit, og andelen av misligholdte lån er meget beskjeden. Lillesands Sparebank ønsker å være en bidragsyter til kulturlivet i lokalsamfunnet. I tillegg til den ordinære gaveutdelingen gir vi støtte til mange tiltak og arrangementer i løpet av året. Vi har også i år arrangert turer for pensjonister i inn- og utland. Corporate governance eierstyring Som selvstendig, selveiende sparebank har vi ingen eiere som skal ha del i bankens overskudd. Etter at gaveutdelingen er gjennomført, legges overskuddet til bankens fond og virker til beste for lokalsamfunnet. Sparebankenes styringsstruktur følger av særskilte regler i sparebankloven. Dette innebærer andre styringsorganer enn for aksjeselskaper. Vårt verdigrunnlag og forretningsidé med lokal forankring og samfunnsansvar er tuftet på bestemmelser i sparebankloven og bankens vedtekter og betyr blant annet at eierstyring utøves av forstanderskapet som er sammensatt dels av innskytervalgte (8), dels av kommunalt oppnevnte (8), dels av de ansatte (4). Bankens styre sammensettes av representanter for de samme grupperingene i tillegg til at banksjefen er fast medlem av styret. Banken har kontrollmekanismer som sikrer at dens beslutninger treffes uavhengig og i samsvar med en klar risikostrategi og kredittpolicy. Disse er nærmere omtalt senere i denne beretningen. FORVALTNING INNSKUDD

3 Regnskap Etter styrets mening gir resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter og kontantstrømanalyse en fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskiftet. Årsregnskapet er lagt fram under forutsetning om fortsatt drift. Banken har en betryggende egenkapital, og styret er av den klare mening at det ikke er noe i dag som tilsier annet enn fortsatt drift. Ny regnskapslov og utlånsforskrift Tilpasningen til ny regnskapslov og utlånsforskrift har gitt enkelte endringer. De tidligere spesifiserte tapsavsetningene, som ved årsskiftet utgjorde kr ,-, er i hovedsak videreført som individuelle nedskrivninger på utlån. Uspesifiserte tapsavsetninger, som pr utgjorde kr ,-, er pr oppløst og disponert slik: Gruppenedskriving på næringslån med høy risiko kr ,-, gruppenedskriving på personlån med høy risiko kr ,-, utsatt skatt kr ,-, mens kr ,- er tillagt sparebankens fond, se for øvrig note 2, 5 og 21. Balansen Forvaltningskapitalen Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av 2006 på 1.660,1 mill. kroner. Dette er en økning på 231,8 mill. kroner eller 16,2 % mot 126,2 mill. kroner og 9,8 % i fjor. Innskuddsutviklingen Innskudd fra kunder var ved årsskiftet 1.126,9 mill. kroner. Dette ga en vekst på 137,1 mill. kroner eller 13,9 % mot 10 % i fjor. Innskudd fra privatpersoner viser en økning på 9,7 % mens innskudd fra næringslivet utgjør 250 mill. kroner etter en økning på 19,9 %. De offentlige innskudd viser en vekst i forhold til året før og utgjør 112,6 mill. kroner. Av bankens samlede innskudd kommer 67,0 % fra personmarkedet, 22,2 % fra næringslivet og 10,8 % fra offentlig sektor. Innskuddene utgjør ved årets utgang 79,6 % av utlånene mot 79,5 % året før. Veksten i innskuddene er bedre enn de foregående år. Utlånsutviklingen Bankens samlede utlån økte med 170,8 mill. kroner til i alt 1.416,3 mill. kroner, noe som gir en vekst på 13,7 % mot 10,9 % i fjor. Det har gjennom året vært stor etterspørsel etter lån. Nedbetalingslån økte med 150 mill. kroner, herunder økte lån til privatpersoner med 120,7 mill. kroner, mens lån til næringslivet økte med 29,3 mill. kroner. Kassekredittlån og driftskreditt til landbruket utgjorde ved utgangen av året 33,9 mill. kroner. Bankens samlede utlån pr er fordelt med 81 % til personmarkedet og 19 % til næringslivet. Fordelingen av samlede lån og garantier til næring og geografiske områder, fremgår av notene 3 og 5. Verdipapirer Ved utgangen av året var bankens verdipapirportefølje bokført med 79,1 mill. kroner mot 75,2 mill. kroner året før. Av beholdningen er 15 mill. kroner i statspapirer, mens 58,1 mill. kroner er plassert i andre obligasjoner. Utover dette er 6,1 mill. kroner plassert i grunnfondsbevis og aksjer. Markedsverdien av verdipapirporteføljen var ved årsskiftet 87,1 mill. kroner, som er 8,0 mill. kroner høyere enn bokført verdi, mot 7,3 mill. kroner i fjor. Gjennomsnittlig avkastning av obligasjonsbeholdningen var 3,2 % mot 2,7 % i Banken har ikke handelsportefølje. Som tidligere år har banken fulgt en forsiktig linje i forbindelse med plassering i verdipapirer. Likviditet Banken har gjennom 2006 hatt en tilfredsstillende likviditet. Takket være god rating har vi ikke hatt problemer med å sikre nødvendig finansiering. Ved utgangen av året hadde vi innlån fra penge- og kapitalmarkedet på 275 mill. kroner mot 197 mill. kroner i fjor. I tillegg har vi en kommitert trekkrettighet i DnB Nor Bank ASA på 75 mill. kroner. Samlede plasseringer i kasse og bank utgjorde 145,8 mill. kroner ved årsskiftet mot 92,3 mill. kroner i fjor. (Se også punktet om likviditetsrisiko) Kontantstrømanalysen Kontantstrømanalysen viser netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 31,1 mill. kroner, netto likviditetsendringer fra investerings- og finansierings-aktiviteter på 22,4 mill. kroner, og netto endringer i kontanter og kortsiktige plasseringer viser 53,5 mill. kroner. FORDELING AV INNSKUDDENE 2006 HVEM LÅNER I SPAREBANKEN I ,1% 23,9% 8,7% 2,3% 81,4% 2,2% 5,8% 1,3% 4,4% 4,9%

4 Resultatregnskapet Driftsresultatet før skatt utgjør 22,5 mill. kroner eller 1,48 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 23,3 mill. kroner og 1,72 % i fjor. Netto rente- og provisjonsinntekter er beløpsmessig økt med kr ,- til i alt kr ,-, men målt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er den falt fra 2,38 % til 2,19 %. En medvirkende årsak til fallet i rentenettoen er den betydelige konkurransen vi har i banknæringen. Netto andre inntekter har økt med 0,4 mill. kroner til i alt 7,7 mill. kroner. I dette beløpet ligger provisjonsinntekter fra salg av forsikring for Gjensidige. Driftskostnadene er økt med 1,1 mill. kroner til i alt 17,9 mill. kroner. Av dette har datakostnader økt med kr ,- og lønns- og sosiale kostnader med kr ,-. Øvrige kostnader viser en økning på kr ,-. Banken har ikke hatt forsknings- og utviklingskostnader i Kostnadene i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør 1,19 % mot 1,23 % i fjor. Driftskostnadene i forhold til nettoinntektene utgjorde 44,0 % mot 42,5 % i Økt volum, lave kostnader og små tap er årsaker til et tilfredsstillende resultat for banken i Styret er fornøyd med resultatet, men ser betydelige utfordringer i den stadig fallende rentenettoen. Årsoverskuddet etter beregnet skatt på kr ,- utgjør kr ,- mot kr ,- i fjor. Tap på utlån og mislighold Etter bokføring av enkelte mindre tap og inngang på tidligere tapsavsetninger, viser tapskontoen en netto inntekt på kr ,-. Brutto misligholdte lån utgjorde beskjedne kr ,- mot 4,8 mill. kroner i fjor. De samlede nedskrivningene utgjør 3,7 mill. kroner, som vi anser tilstrekkelig. For øvrig vises det til opplysningene i note 5. Disponering av overskuddet Styret foreslår at overskuddet på kr ,- disponeres slik: Overført gavekonto kr Overført gavefond kr Overført sparebankens fond kr Egenkapital og soliditet Bankens soliditet er meget tilfredsstillende. Kapitaldekningen utgjør 21,26 % som er betydelig over de 8 % som kreves. Samlede fonds er på 211,25 mill. kroner og utgjør 12,7 % av forvaltningskapitalen. Basel II Det nye internasjonale regelverket for risikostyring og kapitaldekningskrav, Basel ll, trer i kraft fra Samtidig er det gitt mulighet for en utsettelse fram til , som vi har benyttet oss av. Lillesands Sparebank vil benytte standardmetoden for kredittrisiko og basismetoden for operasjonell risiko. Personal- og arbeidsmiljø Ved utgangen av året var det ansatt 12 personer i full stilling og 8 personer på deltid. I tillegg kommer 1,6 årsverk ved forsikringskontoret. Dette innebærer at det er knyttet 18,2 årsverk til banken. Rengjøringshjelp er engasjert på deltid og kommer i tillegg. Vår målsetting er at vi skal opprettholde et arbeidsmiljø som er i samsvar med lover og regler for helse, miljø og sikkerhet. Vi har hatt en grundig gjennomgang av bankbygget i 2006 og i den forbindelse har vi fått pålegg om å foreta flere brannsikringstiltak. Disse vil bli satt i gang i første kvartal Samarbeidet med de ansatte i forskjellige utvalg har vært godt, og arbeidsmiljøet må betegnes som tilfredsstillende. Banken har kollektiv pensjons- og ulykkesforsikring for de ansatte. Legeundersøkelse gjennomføres rutinemessig og helsetilstanden blant de ansatte er god. Sykefraværet var på 1,6 % mot 4,54 % året før. Bankens sikkerhetsutstyr blir jevnlig testet og sikkerhetsrutinene gjennomgått. Det har ikke vært personskader eller materielle skader i løpet av året UTLÅN SPAREBANKENS SKATT (Beløp i 1000 kr)

5 Banken har også i 2006 satset på videreutvikling av de ansattes kompetanse, blant annet gjennom bruk av E-læringsprogrammer. Det ytre miljø Bankens forurensing av det ytre miljø vil stort sett være av indirekte karakter blant annet ved kjøp og bruk av reiser, energi, papir og andre forbruksgjenstander, samt ved oppvarming, kloakk, avfall og avfallshåndtering. Styret anser at dette bidrar til minimal forurensing av det ytre miljø. Utover de brannsikringstiltak som gjennomføres i første kvartal 2007, har vi ingen andre pålegg fra offentlige myndigheter som ikke er etterkommet. Likestilling Banken er bevisst på likestilling mellom kjønnene. I vårt høyeste organ, forstanderskapet, er kvinneandelen 60 %, i kontrollkomitéen 66 % og i styret 40 % av de valgte medlemmene. Av bankens 22 ansatte er 14 kvinner og 8 menn. Alle mennene har full stilling, mens flere av kvinnene arbeider deltid, noe som betyr at 44 % av totale årsverk er menn og 56 % kvinner. Renteutviklingen Norges Bank har hevet signalrentene til bankene 5 ganger i 2006 fra 2,25 til i alt 3,5 %. I Lillesands Sparebank har vi endret rentene i takt med markedet og slik at vi til enhver tid har tilpasset oss det nye nivået. Eiendomsmeglingsvirksomhet I 2006 solgte vi 51 % av våre aksjer i eiendomsmeglerselskapet Ryen Myhre AS til ABCenter AS. Salget er gjort for å styrke selskapet gjennom kjedetilknytning og mer avansert markedsføring. Selskapets nye navn er ABCenter Ryen Myhre AS, jfr. note 2. Forsikring Bankens salg av forsikringsprodukter i kommisjon for Gjensidige viser også i år god fremgang i forhold til året før. Alliansepartner Vi har samarbeidsavtale med DnB Nor Bank ASA sammen med flere andre sparebanker. Avtalen omfatter i det vesentlige IT, kort, innkjøp, engros-tjenester og avregning/ oppgjør mellom bankene. Avtalen gir oss forholdsvis store kostnadsbesparelser og tilfredsstillende dataløsninger. I løpet av den senere tid har flere av bankene gått ut av samarbeidet med DnB Nor Bank ASA. Dette skaper betydelige utfordringer for de gjenværende bankene. Det vil derfor i 2007 bli satt i gang en evaluering av samarbeidet. Risikostyring Banken har som et av sine hovedmål å ha en moderat risikoprofil. Gjennom året foretas det løpende rapporteringer og evalueringer av de viktigste risikoforhold knyttet til bankens virksomet. Vi fokuserer på strategisk risiko, finansiell risiko og operasjonell risiko. Den finansielle risikoen består av markedsrisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Etter styrets vurdering er bankens risikoeksponering i tråd med de retningslinjer som er trukket opp. Strategisk risiko Strategisk risiko er knyttet til om banken har riktig fokusering i sin virksomhet, til kompetanse og kapasitet i styret og i den daglige ledelse. Den strategiske risikoen vil avdekkes gjennom løpende drøftelser i styret, administrasjonen og gjennom periodiske evalueringer. Finansiell risiko Bankens finansielle risiki avdekkes av styret gjennom månedlige oppgaver/ rapporteringer. Markedsrisiko Delområdene renterisiko, kursrisiko og valutarisiko grupperes samlet under betegnelsen "markedsrisiko". Renterisiko er knyttet til innskudd/innlån og utlån/verdipapirbeholdning. Banken har et ubetydelig beløp i innskudd med bundet rente mens lån med bundet rente utgjør 15,2 mill. kroner. Disse lånene er i det vesentlige rentesikret med tilsvarende innlån fra annen bank. I forhold til totalvolumet er dette allikevel beskjedent, og renteendringer i markedet vil derfor ikke påvirke bankens driftsresultat i vesentlig grad fordi vi står fritt til å tilpasse oss rentenivået i markedet. Styret har fastsatt retningslinjer for handel med verdipapirer, hvor blant annet renterisikoen relateres til det enkelte papirs løpetid, samtidig som det er lagt vekt på at banken skal ha en lav risikoprofil. Varigheten av obligasjonsbeholdningen var pr på 0,11 år, og markedsverdien av vår verdipapirportefølje ligger betydelig over bokført verdi. Styret får seg jevnlig forelagt rapport over bankens verdipapirportefølje. Banken har også i 2006 bare i ytterst beskjeden grad vært eksponert i aksjer. Banken handler ikke med finansielle derivater. Bankens styre vurderer risikoen for tap på verdipapirplasseringer som liten. Dette gjelder også renterisikoen knyttet til verdipapirene. Valutarisiko Fra 2006 har vi overtatt valutabeholdningen fra DnB Nor. Banken har stilt garantier for et beskjedent antall valutalån. Garantiene er stilt i NOK, slik at vi har ingen kursrisiko i våre bøker. Likviditetsrisiko Dette er en risiko for at banken ikke skal ha likviditet til å innfri sine forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisikoen overvåkes gjennom løpende rapporteringer. Utlånsveksten i Lillesands Sparebank har over tid vært sterkere enn økningen i innskudd fra kunder. Finansieringsgraden kundeinnskudd/-utlån har i løpet av året ligget mellom 75 og 80 %. Ved årsskiftet var innskuddsdekningen på 79,6 % mot 79,5 % pr

6 Banken har hentet inn 275 mill. kroner fra penge- og kredittmarkedet. I tillegg har vi en kommitert trekkrettighet på 75 mill. kroner i DnB Nor Bank ASA, som ikke var benyttet ved årsskiftet. Det er fastsatt retningslinjer for finansieringsstruktur og likviditetsbuffer. Styret følger finansieringen av banken nøye. Slik vi vurderer det i dag, er bankens likviditetsrisiko forholdsvis lav og under god kontroll. Kredittrisiko Kredittrisikoen er knyttet til tapspotensialet i utlånsporteføljen og overvåkes gjennom klassifisering, nøkkeltall, analyser og misligholdsrapporteringer. I vår saksbehandling legges det stor vekt på sikkerhet og betalingsevne for å holde kredittrisikoen under kontroll. Banken har gode rutiner for avdekking og oppfølging av tapsutsatte engasjementer. Bedriftskundenes regnskaper innhentes årlig, og hvert kvartal går vi gjennom de engasjementene som vi definerer som utsatte. Enkeltengasjementer over en viss størrelse går vi likeledes gjennom hvert kvartal, samtidig som uregelmessigheter i betjeningen av lån og kreditter følges opp overfor debitor. Styret får seg jevnlig forelagt rapporter over problemengasjementer. Banken har kun hatt helt ubetydelige tapskostnader i 2006 og som følge av tilbakeføring av tidligere års spesifiserte tapsavsetninger viser tapskontoen en netto inntekt på kr ,-. Vi har heller ikke hatt tap på garantier. Med bakgrunn i økt utlånsvolum, er styret forberedt på økninger i tap og mislighold på lån og garantier, men vurderer at slike økninger vil bli moderate. Basert på bokførte tap de siste årene kombinert med sammensetningen av bankens nåværende utlåns- og garantiportefølje og den forventede økningen i tapene, vurderer vi at nivået for tap fremover ikke vil overstige 0,3 % av brutto utlån og garantier i en 3 års periode. Vi har ikke foretatt endringer av vår kredittrisikoprofil gjennom året. Ved eventuelle fremtidige endringer i denne, forventer vi at normale tap skal kunne dekkes av bankens ordinære driftsresultat. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er definert som risiko for feil og mangler samt nøkkelmannsrisiko. Risikoen avdekkes gjennom internkontroll og revisjonshandlinger. Risikoen vurderes som akseptabel. Internkontroll Styret har fastsatt prinsipper for internkontrollen i banken på de ulike aktivitetsområder og påsett at den er etablert i samsvar med lover og forskrifter. Den interne kontrollen er etter vår mening gjennomført og dokumentert i henhold til Kredittilsynets forskrift. Utsikter for det kommende år 2007 ser ut til å bli et godt år for norsk økonomi, men veksttakten antas å gå noe ned mot et mer naturlig nivå. Rentenivået ventes å øke, men pengepolitikken vil trolig likevel virke ekspansivt på økonomien også i En økt rente vil bidra til å dempe veksten i det private konsumet og også prisveksten på boliger. God vekst i økonomien over tid og høy kapasitetsutnytting taler for lavere ledighet. Arbeidet med nye E18 er i full gang samtidig som oppføring av nye boliger og industribygg er økende. Nybygget til Post- og Teletilsynet skal stå ferdig i løpet av Vi tror dette vil føre til økende aktivitet i kommunen. I Lillesands Sparebank budsjetterer vi med samme vekst i utlån og innskudd som i Vi forventer fortsatt sterkt press på rentemarginen, noe som igjen fører til at vi vil måtte arbeide både med andre inntektsmuligheter og fortsatt kostnadseffektiv drift. Med hensyn til tapsutviklingen regner vi med at den også i 2007 vil ligge på et lavt nivå. Styret forventer at vi i 2007 vil få et resultat omtrent på linje med årets resultat. Takk Styret vil takke alle ansatte for stor innsats og godt samarbeid i året som er gått. Likeså vil vi si en hjertelig takk til bankens kunder og øvrige forbindelser for deres oppslutning om banken i Lillesand, 6. februar 2007 Øyvind Moen Ole M. Johannessen Signe Ann Jørgensen Styrets leder Nestleder Kirsten Engeset Stein Holter Johan Chr. Gunnufsen, Banksjef

7 RESULTATREGNSKAP FOR PERIODEN RESULTATREGNSKAP FOR PERIODEN Note Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater,obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente-og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av aksjer,andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifik.oblig.og andre rentebærende verdipap Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer m.var.avkastning Netto verdiendring og gevinst/-tap på valuta Sum netto verdiendring og gevinst/tap av verdipapirer og valuta Driftsinntekter faste eiendommer Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Lønn 13,14,15, Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger mv.av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Sum tap på utlån, garantier mv Tap ved salg av aksjer i datterselskap Sum tap ved salg av aksjer i datterselskap Resultat før skattekostnader Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Resultat for regnskapsåret Overført til fond for vurderingsforskjeller Overført gavefond Gaver Overført til sparebankens fond Sum disponeringer

8 BALANSE PR EIENDELER Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivninger 5,17, Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer (og verdipapirer med variabel avkastning) 2, Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsernselskaper Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter og forskuddsbetalte ikke-påløpte kostnader Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptj.ikke mott.innt SUM EIENDELER

9 BALANSE PR GJELD OG EGENKAPITAL Note Gjeld Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid eller oppsigelse Sum innskudd fra og gjeld til kunder Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum gjeld Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Sparebankens fond Gavefond Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen Betingede forpliktelser Forpliktelser Lillesand, 6.februar 2007 I styret for Lillesands Sparebank Øyvind Moen Kirsten Engset Signe A. Jørgensen Styrets leder Ole Morten Johannessen Stein Holter Johan Chr. Gunnufsen Nestleder Banksjef

10 Noteopplysninger til regnskapet for 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper Generelle prinsipper Alle tall er oppgitt i 1000 kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. Virkelig verdi Når regnskapsposter vurderes til virkelig verdi, i motsetning til anskaffelseskost, benyttes observerte markedsverdier. Sikringsvurdering porteføljevurdering Banken har ikke foretatt sikringsforretninger. Når slike forretninger eventuelt inngås, vurderes forretningen i sammenheng med det underliggende objekt. Bankens portefølje av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning (eiendeler post 6) samt aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning (eiendeler post 7),er bokført som anleggsmidler. Aksjer og andeler vurderes regnskapsmessig som porteføljer, idet papirene anses å være likvide, og vurderes etter laveste anskaffelsesverdis prinsipp. Finansielle derivater Banken handler ikke med derivater. Verdsettelse av låneengasjementer mv. Banken har gått over fra å bruke tapsforskriften per til å bruke ny utlånsforskrift per Balansetallene er omarbeidet som følge av dette, jfr notene 5 og 21. Lån er verdsatt til pålydende når renter og avdrag betjenes etter avtalen og det ellers ikke er forhold som tilsier at engasjementet bør nedskrives. Et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall dersom det foreligger objektive bevis på at en tapshendelse har inntruffet etter første gangs balanseføring av et utlån, og den tapshendelsen reduserer utlånets estimerte fremtidige kontantstrøm. Som objektive bevis på verdifall regnes vesentlige finansielle problemer hos debitor, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd, innvilget betalingsutsettelse eller endring i andre avtalevilkår som følge av betalingsproblemer hos debitor, eller at det anses som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandlinger, annen finansiell restrukturering eller konkurs. Dersom det finnes objektive bevis på verdifall, beregnes tap på utlån som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Vurderingen av om det finnes objektive bevis for verdifall gjøres enkeltvis for alle utlån som anses som vesentlige, og det kan gjøres for utlån som ikke anses som vesentlige. Samtlige engasjementer over kr ,- for privatmarkedet og kr ,- for næringslivsmarkedet, blir gjennomgått og vurdert. Av disse blir det på engasjement til næring innhentet regnskap, og ut fra vurdering av sikkerhet og regnskap blir disse engasjementene klassifisert og tapsvurdert. Tapsutsatte engasjementer samt misligholdte lån vurderes fortløpende, minimum en gang pr. kvartal. Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin på utlån innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket som avtalt innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Alle lån som er misligholdte, uansett størrelse, blir vurdert. Objektive bevis for at en gruppe av utlån har verdifall omfatter observerbare data som fører til en målbar nedgang i estimerte fremtidige kontantstrømmer fra utlånsgruppen, herunder negative endringer i betalingsstatus til debitorer i utlånsgruppen eller nasjonale eller lokale økonomiske forhold som samsvarer med mislighold i utlånsgruppen. Ved vurdering av nedskrivning på grupper, er bankens utlån delt inn i personkundemarked og bedriftsmarked med lav, moderat og normal (høyere) risiko. Som konstaterte tap regnes tap på et engasjement som er konstatert ved konkurs, stadfestet akkord, ved utleggsforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig dom eller ved frivillig gjeldsordningsavtale. Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer Renter, gebyrer og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekt eller påløper som kostnad. Etableringsgebyr er av en slik størrelse at de ikke overstiger kostnaden forbundet med etablering av lån/kreditt. Regnskapsmessig behandling av obligasjoner mv Bankens beholdning i obligasjoner og sertifikater mv vurderes etter laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi/markedsverdi. Hele beholdningen er klassifisert til varig eie, dvs. som anleggsmiddel. Overkurs /underkurs ved anskaffelse periodiseres over løpetid frem til forfall, eller eventuelt til første rentereguleringstidspunkt. Regnskapsmessig behandling av aksjer mv Bankens beholdning i aksjer, andeler mv er som tidligere år porteføljevurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi/markedsverdi. Aksjer og andeler hvor det ikke eksisterer noterte markedsverdier vurderes til anskaffelseskost. Hele beholdningen er klassifisert til varig eie, dvs som anleggsmiddel. Regnskapsmessig behandling av aksjer i tilknyttet selskap. Aksjer i tilknyttet selskap ble tidligere innarbeidet i bankens regnskap etter egenkapitalmetoden. Etter salg av 51% av aksjene i 2006, er restbeholdningen per vurdert til anskaffelseskost. Se for øvrig note 2. Regnskapsmessig behandling av gjeld Påløpne kostnader periodiseres i tråd med sammenstillingsprinsippet. For å fastsette pensjonsforpliktelser benyttes aktuar til beregningen. Finansielle omløpsmidler handelsportefølje Banken har ikke markedsbaserte finansielle omløpsmidler/ handelsportefølje. Omregning av utenlandsk valuta Utenlandsk valuta omregnes etter offisielle midtkurser per

2007 Årsberetning og regnskap

2007 Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2007 Bankens virksomhet drives i Lillesand kommune, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 Årsberetning for 2011 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand Kommune. Virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg

Detaljer

årsberetning og regnskap

årsberetning og regnskap årsberetning og regnskap 213 Lillesands sparebank driver hele sin virksomhet i lillesand kommune. banken har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. vi formidler også forsikring og plassering

Detaljer

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Styrets årsberetning for 2010 Søgne og Greipstad Sparebank driver sin virksomhet i Søgne og Songdalen kommuner. Bankens primære satsning er på privatpersoner, små og

Detaljer

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår Årsregnskap 2012 150. Forretningsår FORRETNINGSIDÈ: SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK MARKEDSFØRER OG LEVERER BANK- OG FORSIKRINGSTJENESTER. BANKENS PRIMÆRE SATSNING ER PÅ PRIVATPERSONER, SMÅ OG MELLOMSTORE

Detaljer

Styrets årsberetning 2008

Styrets årsberetning 2008 Styrets årsberetning 2008 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank som drives i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet, håndverksbedrifter

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22-23 Beretning fra kontrollkomiteen

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår Årsberetning og regnskap 2005 169. forretningsår Internett: http://www.flekkefjordsparebank.no E-mail: mail@flekkefjordsparebank.no Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR Økonomiske utsikter*. Som følge av gjeldskrisen i Europa preges nå verdensøkonomien av stor usikkerhet. Den økonomiske veksten har

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010

Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 Meldal Sparebank - Årsrapport 2010 2010 1 ÅRSRAPPORT - 2010 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2011 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer