Budsjett 2010/Økonomiplan Arbeidsdokument 3/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09"

Transkript

1 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: Nils Geir Myrkaskog Tlf: Astrid Lernes Tlf: Merete Husabø Tlf: Vår ref. Sak nr.: 09/ Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr /09 Dykkar ref. Dato LEIKANGER, Budsjett 2010/Økonomiplan Arbeidsdokument 3/09 I dette arbeidsdokumentet legg fylkesrådmannen fram følgjande innspel som må vurderast/takast omsyn til i det vidare arbeidet med salderinga av budsjett 2010/økonomiplan 10-13: Endringar som følgje av tertialrapport 2/09 Investeringsbudsjettet justeringar som følgje av nye vedtak Driftsbudsjettet vurderingar kring dei lokale inntektene og ev ny budsjetteringsmetode Nokre andre saker med mogelege økonomiske implikasjonar Innspel frå forvaltnings- og tannhelsesektoren (har ikkje eigne hovudutval) Fylkesdirektørane sine innspel til prioriterings- og salderingsdiskusjonen i hovudutvala. I pkt 1 i dette dokumentet er det teke inn ei kort oppsummering etter finansutvalsmøtet Til slutt i dokumentet vert det gjeve eit samla oversyn over budsjettutfordringane før framlegget til statsbudsjett (som i år kjem 13.oktober) og eit oversyn over den vidare budjsettprosessen. Fylkesrådmannen gjer innleiingsvis merksam på at punkt 5 knytt til vurderingar kring lokale inntekter er unnateke offentlegheit pga forretningsmessige omsyn. Punktet er følgjeleg sladda i den offentlege versjonen av dokumentet. 1. OPPSUMMERING ETTER MØTET I FINANSUTVALET Ved gjennomgangen av arbeidsdokument 2/09 slutta finansutvalet seg mellom anna til at følgjande skulle leggast til grunn og innarbeidast i det økonomiske opplegget for budsjett 2010/økonomiplan : dei økonomiske konsekvensane av fylkestingsvedtaka i juni 09 dei nye anslaga for frie inntekter (etter framlegging av kommuneproposisjonen) prognosen for konsesjonskraftinntektene pr konsekvensane av nye renteføresetnader på lån og innskot dei administrative ressursane knytt til forvaltningsreforma. Finansieringa skulle løysast innafor dei statlege løyvingane. Dette punktet er førebels ikkje innarbeida i rammene. Fylkeshuset Askedalen LEIKANGER Tlf.: Fa: Bankgiro: Org.nr.: NO MVA

2 Side 2 av 31 Finansutvalet slutta seg til følgjande premissar for det vidare arbeidet med vegrammene (drift/investering): dei økonomiske utfordringane innafor den nye fylkesvegsektoren skal løysast innafor tildelt vegramme frå staten og dei økonomiske rammer som økonomiplanen føreset for dagens fylkesvegsektor. staten sin særskilte fylkesfordeling av rammene står fast i perioden og at rammene, med unnatak av den ekstra milliarden til investeringar, er gitt i 2009 kr (dvs skal prisjusterast). Dette vert understøtta i kommuneproposisjonen. dei statlege overføringane i første 4-årsperiode tek høgde for at fylkeskommunen skal gjennomføre bindingane knytt til både Bremangersambandet II og Dalsfjordsambandet. Viss fylkeskommunen vedtek å ikkje gjennomføre eitt av prosjekta, vil dette sannsynlegvis få som konsekvens at rammeoverføringane vert reduserte. kostnadsoverslag, ressursbehov og overføringar på vegsektoren med unnatak av veksten i dei frie inntektene - er oppgitt i 2009-kr. Ev avvik som følgje av ulik prisjustering vert å ta stilling til når talmaterialet vert prisjustert etter framlegginga av statsbudsjettet i oktober. For driftsdelen vart det vidare lagt til grunn følgjande: o Ferjedrifta vert vidareført på etablert nivå. o Drifts- og vedlikehaldsløyvingane skal ta høgde for å stoppe forfallet på fylkesvegnettet. o Årsverkkostnader i samband med overtaking av det nye fylkesvegnettet vert finansiert innafor veksten i dei frie inntektene. o I den første 4-årsperioden vert 37,5 mill kr årleg av veksten i dei frie inntektene kanalisert mot bindingane på investeringssida. o Frå 2014 vert det reservert 3,5 mill kr årleg av investeringsrammene til å oppretthalde drifts- og vedlikehaldsnivået på 290 mill kr årleg. For investeringsdelen vart dei presenterte investeringsrammene og bindingane lagt til grunn for det vidare arbeidet med handlingsprogrammet for fylkesvegar. Dette er følgt opp gjennom framlegget som no er ute på høyring. Fylkesrådmannen har førebels ikkje integrert denne delen i fylkeskommunen sine samla planrammer. Finansutvalet slutta seg vidare til at Det førebels ikkje vart gjort endringar i den sentrale løns- og prispotten Det auka kapitalbehovet på Fastlandssambandet Ytre Gulen måtte finansierast innafor det vidare arbeidet med handlingsprogrammet for fylkesvegnettet. Dette er følgt opp gjennom framlegg til handlingsprogram for fylkesvegnettet som no er ute på høyring. Samferdsle si sektorramme vart nedjustert med eit årleg beløp på 9 mill kr som følgje av ny kontrakt på snøggbåtdrifta. Finansutvalet tok vitande At Tide Sjø har anka snøggbåt-saka mot fylkeskommunen, og at fylkesrådmannen på eit seinare tidspunkt vil kome attende til auka ressursbehov som følgje av rettssaka. Punktet om utfordringane innafor gratis læremiddel-ordninga og PC-ordninga. Det er gjort nærare greie for PC-ordninga og den økonomiske utviklinga i pkt 7.2 i dette dokumentet. Fylkesrådmannen kjem attende til gratis-læremiddelordninga etter statsbudsjettet er lagt fram.

3 Side 3 av 31 Orienteringa om SEIF (heretter kalla Storehagen Atrium). Det vart lagt opp til at naudsynte rammejusteringar skulle fremjast etter ei nærare kartlegging. Dette er følgt opp i pkt 8.1 i dette dokumentet Framlegg til investeringsplan for bygg og anlegg. Planen har no vore til handsaming i FU, og vil følgje budsjettsaka vidare til desembertinget. Endringane som følgje av FU-handsaminga er innarbeida i investeringsprogrammet og tilhøyrande kapitalutgifter, jf pkt 3.1 og 6 i dette dokumentet. 2. ENDRINGAR SOM FØLGJE AV TERTIALRAPPORT 2/09 Tertialrapport 2/09 vert handsama i hovudutvala 23.september, i FU 30.september og i fylkestinget 13.oktober. Om fylkesrådmannen sine tilrådingar i denne saka vert følgt opp, vil den økonomiske ubalansen i arbeidsdokument 2/09 påverkast slik: Tilrådde endringar i tertialrapp. 2/09 ERP-prosjektet -1,7-0,8 Flytting/klårgjering av arkiv ved kulturavd -0,3 Opplæring - utgifter til lokale -0,8-0,8-0,8-0,8 For nærare omtale av dei ulike elementa vert det vist til saksførelegget til tertialrapport 2/ INVESTERINGSBUDSJETTET I arbeidsdokument 2/09 vart det gjort greie for framdrifta i utarbeiding av dei fylkeskommunale investeringsplanane. Arbeidet er i tråd med føringane i arbeidsdokument 1/09 delt i to avskilte prosessar: Revidert investeringsplan for bygg og anlegg Handlingsprogam for fylkesvegnettet Revidert investeringsprogram for bygg og anlegg Revidert investeringsplan for bygg og anlegg var oppe til handsaming i fylkesutvalet 1.juli Med ei mindre justering, vedtok FU at framlegget skulle leggast til grunn for det vidare budsjettarbeidet. Planen følgjer Budsjett 2010/økonomiplan fram til endeleg vedtak i desember FU si justering i høve prosjektet Fellesmagasin Musea er innarbeida så langt det gjeld framskyving av planleggingsmidlar. Når det gjeld startløyving til prosjektet i 2012, legg fylkesrådmannen opp til at dette må vurderast som ein del av hovudrulleringa av planen i PC-ordninga: I tillegg har fylkesrådmannen gjennom dette arbeidsdokumentet lagt opp til å innarbeide PC-ordninga som ein del av investeringsbudsjettet. Det er oppretta eit eige prosjekt i høve dette føremålet. Tiltakspakken: Prosjekta som fekk auka sine løyvingar som ein del av tiltakspakken har no fått oppjustert kostnadsoverslaga i samsvar med dette.

4 Side 4 av 31 Ressursar til dei vidaregåande skulane for oppfølging av større byggeprosjekt. I investeringsplanen er det lagt opp til at det for nye større byggeprosjekt med kostnad meir enn 30 mill kr, skal avsetjast midlar inntil 0,2 mill kr til disposisjon for institusjonsleiinga sin medverknad i planog byggefasen. Midlane skal budsjetterast innafor det samla kostnadsoverslaget for prosjektet. Dersom investeringsplanen vert vedteke slik den ligg føre på dette punktet, meiner fylkesrådmannen det også er naturleg å vurdere ressursar til oppfølging av byggeprosjekt som allereie er i gang. På bakgrunn av dette tilrår fylkesrådmannen at det vert sett av ein pott til føremålet på 0,2 mill kr pr år for åra 2010 og Løyvinga til sekkeposten ombygging/rehabilitering er styrka tilsvarande. Dette gjev følgjande justert investeringsprogram for bygg og anlegg: Prosj. nr SUM Løyvt tidl Forvaltning IKT-investeringar 3,000 3,000 3,000 3,000 0 Fylkeshuset Serverrom 3,000 3,000 0 Fylkeshuset - nytt naud og brann 2,500 2,500 Sum forvaltning 6,000 3,000 5,500 3,000 Opplæring Sikringstiltak, brannvern mv 3,500 3,500 3,500 3, Ombygging/rehabilitering 6,400 6,400 6,200 6, Utstyr 10,000 10,000 10,000 10,000 S.020 Sogndal vg - nybygg (Fosshaugane Campus) 342,500 99, , ,000 15,000 S.022 Firda vg - rehabilitering 31,200 11,200 15,000 5,000 S.023 Flora vg - nybygg/rehab. 108,500 39,500 37,500 17,500 14,000 S.025 Sogndal vg - kjøp av tomt 10,000 10,000 0 Sogndal idrettshall - lagerareal 3,700 3,700 0 Sogndal idrettshall - adkomst garderobe 3,000 3,000 0 Mo og Jølster - vassforsyning 2,000 2,000 0 Mo og Jølster -skulebygg 6,000 6,000 0 Øyrane vgs - nye verkstader/bibliotek 22,000 22,000 0 Måløy vgs - gangveg 2,000 2,000 0 PC-ordninga 4,900 2,800 1,800 1,800 Sum opplæring 210, ,200 52,500 58,200 Tannhelse Oppgradering av tannklinikkar 3,000 3,000 3,000 3,000 Sum tannhelse 3,000 3,000 3,000 3,000 Kultur Sogn og Fjordane kunstmuseum 27,000 27,000 0 Fellesmagasin - Museum 2,000 1,000 1,000 Sum kultur 28,000 1,000 SUM INVESTERINGAR 247, ,200 61,000 64,200 Tilråding Det justerte investeringsprogrammet vert førebels lagt til grunn for det vidare arbeidet med budsjett 2010/økonomiplan

5 Side 5 av Handlingsprogram for fylkesvegnettet (19) Framlegg til handlingsprogram for fylkesvegnettet (19) er no ute på høyring. Høyringsfristen er sett til 12.oktober. I arbeidet med handlingsprogrammet er det lagt til grunn ei samla investeringsramme på 2,7 mrd 2009-kr i 10-årsperioden. Ramma er føresett finansiert slik: Finansieringskjelder samla Kom.øk Øpl Til disp samla Investeringsmidlar (frå dep) 648,0 15,7 663,7 750,0 Frå veksten i frie inntekter 150,0 150,0 Ferjetilskotsmidlar 318,0 318,0 Rentekompensasjonsordn (200 mill/år) 800,0 800,0 SUM 1 931,7 750,0 Som vist i arbeidsdokument 2/09 vil desse rammene vere store nok til å innfri dei store bindingane innan Slik fylkesrådmannen vurderer det, er det spesielt to kritiske føresetnader i høve denne finansieringsplanen: Utforminga av rentekompensasjonsordninga Finansiering av Nishammaren innafor rassikringsposten Utforminga av rentekompensasjonsordninga: I arbeidsdokument 2/09 skreiv vi følgjande om ordninga: Denne ordninga vil basere seg på ei årleg ramme på 2 mrd kr. Retningslinene for ordninga er førebels ikkje kjende. Det er stor usikkerheit hefta ved ein føresetnad om rentefrie lån. Vi veit lite om kva beløp vi kan oppnå, eller om korleis innretninga vert, til dømes om vi får ei samla låneramme for fylket, eller om vi må vere i posisjon til å søkje om midlar innafor dei årlege rammene. Ulike innretningar vil gje relativt store økonomiske implikasjonar. Førebels legg vi til grunn signal frå samferdsledepartementet om at fylke med store bindingar vil få ei forfordeling gjennom denne ordninga. Ut frå dette har vi føresett at vi får same del av den årlege ramma som vi får av den særskilte fordelinga av dei frie midlane, dvs om lag 10%. Med grunnlag i dette føreset vi rentefrie låneopptak i storleiksorden 200 mill kr årleg dei fire første åra. Vegdirektoratet har i eit skriv til Samferdsledepartementet (SD) teke til ordet for at lånerammene skal fordelast etter tre kriteria; folketal, veglengde og forfall på veg. Vi veit førebels ikkje SD si haldning i høve dette framlegget. I ei slik tilnærming vert Sogn og Fjordane ofte omtala som eit 6%-fylke - dvs at vi får om lag 6% av løyvingane når desse kriteria vert lagt til grunn. Om framlegget til retningsliner skulle få gjennomslag vil dette i så fall bety ei samla 4-års ramme på 480 mill kr, medan vi i vårt oppsett har føresett 800 mill kr. SD legg opp til at retningslinene for ordninga skal gjerast greie for i st.prp. 1 i framlegget til statsbudsjett. Nishammaren finansiert over rassikringsposten Vi har vidare føresett at 200 mill kr av kostnadane knytt til Dalsfjordbrua og utbetring av raspunktet Nishammaren skal finne si finansiering innafor rassikringsposten. Denne posten er framleis eit statleg ansvar, og det er førebels ikkje kjent korleis rassikringsramma vert fordelt mellom riks- og fylkesvegar. Fylkestinget tek stilling til prioriteringa innafor fylkesdelen.

6 Side 6 av 31 Prioriteringa kjem som eiga sak i fylkestinget i oktober. I tilrådinga er Nishammaren prioritert på 1. plass av nye prosjekt. Denne finansieringsføresetnaden må vurderast på nytt når rammene og fordelinga av rassikringsposten vert kjende i statsbudsjettet. Tilråding Orienteringa om handlingsprogram for fylkesvegnettet (19) vert teken til vitande. 4. DRIFTSBUDSJETTET FRIE INNTEKTER I arb.dok 2/09 vart det med grunnlag i Kommuneproposisjonen utarbeidd følgjande prognose for frie inntekter i øk.planperioden: Skatt og rammetilskot I dette arbeidsdokumentet var ikkje verknaden av tiltakspakken på dei frie inntektene innarbeidd. I KRD si endelege utrekning av rammetilskotet er tilskotet til dekning av NOx-avgiftene redusert med 3,253 mill kr for 2009, jf tertialrapport 2/09. Vidare ligg det føre nye folketal pr og andre kriterier som skal brukast i utrekningane for Med utgangspunkt i ovannemnde opplysningar har KS laga ei prognose over dei frie inntektene på mill kr for Auken på 10 mill kr bør kunne vidareførast tilsvarande i heile perioden. Legg ein dette talet til grunn må kapitalutgiftene aukast med 8,3 mill kr årleg, medan ramma for samferdsle kan reduserast med 3,3 mill kr. Netto utgjer dette 5,0 mill kr betre balanse kvart år som skuldast dei nye kriteriene. Rammetilskotet skal no ikkje omreknast etter nye folketal pr 1.1. Dermed vil utrekningane no vere relativt sikre dersom realveksten som vart lova i Kommuneproposisjonen vert oppretthalde i statsbudsjettet. Tilråding Dei frie inntektene vert auka med 10 mill kr/år som følgje av innarbeiding av tiltakspakken, endring i NOx avgiftsregimet og nye folketal pr DRIFTSBUDSJETTET LOKALE INNTEKTER

7 Side 7 av 31

8 Side 8 av 31

9 Side 9 av 31

10 Side 10 av 31

11 Side 11 av 31

12 Side 12 av DRIFTSBUDSJETTET - KAPITALUTGIFTER I dette punktet vil fylkesrådmannen gje ei ny vurdering/presisering av kapitalutgiftene sett i lys av følgjande tema: FU si justering av framlegg til revidert investeringsplan for bygg og anlegg Innarbeiding av tiltakspakken Innarbeiding av låneopptaka i samband med PC-ordninga Presisering av korleis ferjeavløysingsmidlane til Bremangersambandet II og Dalsfjordsambandet er innarbeidd. Innarbeiding av auka låneopptak i samband med ekstraløyving til Rv 60 Olden-Innvik.

13 Side 13 av Endringar/presiseringar Revidert investeringsplan for bygg og anlegg vart handsama i FU i juli FU vedtok her å legge den utarbeidde investeringsplanen til grunn i det vidare budsjettarbeidet, med ei justering: Planleggingsmidlar til fellesmagasin for musea vert lagt inn i Investeringsplan med 1 mill kroner i 2010 og 1 mill kroner i 2011, med sikte på byggestart i Dette er følgt opp så langt det gjeld framskyving av planleggingsmidlane, men det er førebels ikkje funne rom for å legge inn ei oppstartsløyving i Slik fylkesrådmannen vurderer det, er det no på plass nok planleggingsmidlar til å sikre FU-vedtaket sin forventa progresjon, medan finansieringa av sjølve byggeprosjektet bør løysast gjennom hovudrulleringa av investeringsplanen i I Tiltakspakken for kommunesektoren som regjeringa la fram i januar, inngjekk det mellom anna 8,3 mill kr i frie inntekter som fylkeskommunen stod fritt til å disponere til tiltak ev til styrking av den finansielle situasjonen. I FU-sak 36/09 vart det vedteke å nytte desse midlane til å kapitalisere nye låneopptak på inn til 83 mill kr. Dei frie inntektene på 8,3 mill kr vert gjennom dette arbeidsdokumetet fasa inn i det ordinære rammetilskotet. Som følgje av dette må no kapitalsida justerast tilsvarande for å få balanse. Det budsjetterte låneopptaket vert oppjustert tilsvarande. PC-ordninga på vidaregåande opplæring har i seg både eit drifts- og eit investeringselement. I utgreiingane fram til no har ein lagt opp til å vise bruttokostnader ved ordninga, og har såleis handtert både kapital- og driftssida som ein sektorproblematikk. Gjennom dette arbeidsdokumentet vert det lagt opp til å splitte dette oppsettet slik at kapitalkostnadane ved ordninga vert innarbeidd i investeringsbudsjettet og kapitalkostnadane til fylkeskommunen samla, jf elles eigen omtale av PC-ordninga i pkt 7.2. Forskottering av ferjeavløysingsmidlar til Bremangersambandet og Dalsfjordbrua er også innarbeidd i våre berekningar. På grunn av fokus kring finansieringa av desse prosjekta, finn fylkesrådmannen det tenleg å vere eksplisitt på korleis ferjeavløysingsmidlane er handtert i fylkeskommunen sitt budsjett: Det er lagt opp til eit samla låneopptak på 318 mill kr, med slik fordeling: SUM År Lånebehov Bud Renteutg. 82,0 159,0 77,0 318,0 4,5 12,3 15,8 15,8 48,4 Det vert teke høgde for renteutgiftene som vist over i dei samla kapitalutgiftene. Avdraga skal dekkast av ferjeavløysingsmidlar, og desse vert ikkje utløyst før ferjesambandet er nedlagt. Det er difor ikkje lagt opp til avdrag på desse låna i planperioden. Rv 60 Olden-Innvik fekk gjennom FU-sak 116/09 ei auka løyving på 30 mill kr. Under føresetnad av at staten går inn med 10 mill kr, er det føresett at fylkeskommunen skal løyve samla 20 mill kr her av 10 mill kr finansiert gjennom auka låneopptak.

14 Side 14 av Justerte renteutgifter Justert for endringane over, vil renteutgiftene i planperioden auke. Noko av auken vert dekka inn ved at det vert tilført løyving ekskl kapitalutgifter til PC-ordninga. Tabellen under viser føresette renteutgifter i arb.dok 2, samanlikna med ny prognose på renteutgiftene: Auken i renteutgifter kan synleggjerast i følgjande tabell: Renteutgifter a.dok 2/09 45,9 60,7 71,0 69,5 Ny berekning i a.dok 3/09 47,9 66,3 78,1 74,2 Differanse -2,0-5,6-7,1-4,7 6.3 Justerte avdrag: På grunn av større låneopptak enn føresett i planperioden er det behov for å auke ramma for avdragsutgifter. Dei nye berekningane syner at vi i planperioden har følgjande avdragsbeløp på vår låneportefølje: Budsjetterte avdrag 62,5 66,7 64,4 64,4 Ny berekning i a.dok 3/09 72,3 77,0 72,3 74,5 Differanse -9,8-10,3-7,9-10,1 Avdraga er i samsvar med gjeldande økonomiplan, berekna etter gjeldande avtale med bankane for eldre lån og 30 år for nye lån. Avdraga i høve kjøp av maskinvare i PC-ordninga er likevel lagt inn med avdragstid på 3 år, jf føresetnadane for ordninga. Tilråding Kapitalutgiftene vert justert i tråd med dei nye føresetnadane i dette punktet. 7. ANDRE SAKER 7.1 Trivselshagen - prosjektering 2. byggjesteg, delprosjekt 1: Nye Firdahallen Fylkeskommunen og Gloppen kommune har motteke brev frå styret i Trivselshagen IKS, datert , om framdrift og status i prosjekteringa for 2. byggjesteg, delprosjekt 1: Nye Firdahallen. I brevet vert det orientert om avvik i høve forprosjektet i høve treningsavdeling, rømmingsveg, hovudtrapperom og heissjakt. I brevet heiter det m.a.: Styret handsama i møte sak om avvik frå forprosjektet og gjorde følgjande samrøystes vedtak: Styret går vidare med prosjektering av delprosjekt 1 slik teikningane ligg i dag. Styret er klar over avvik i forhold til forprosjektet, som m.a. gjeld flytting av treningsavdeling og bygging av rømingstrapp (akse AB10) ført opp til 3. etg. Kalkulert kan nemnde endringar medføre 3 mill kr i ekstra kostnader. Styret vil oppretthalde vidare prosjektering for alle funksjonane som omtala i forprosjektet.

15 Side 15 av 31 Det kan også vise seg fornuftig å forskottere investeringa i hovudtrapperom/heissjakt (akse EF10). Dette er planlagt som ein del av neste byggjesteg (delprosjekt 2), men bør vurderast integrert i delprosjekt 1. Kalkulert vil dette medføre forskottering av om lag 6 mill kr. Styret vil informere eigarane om status og konsekvensar for framdrift og økonomi." Prosjektet er no ute på anbod. Fylkesrådmannen vil kome attende til saka dersom det viser seg at dei innkomne tilboda går ut over dei økonomiske rammene selskapet disponerer. Det vert opp til eigarane (Gloppen kommune og fylkeskommunen) å avgjere korleis ein ev skal gå vidare med prosjektet. Tilråding Finansutvalet tek orienteringa om Trivselshagen til vitande. 7.2 Berbar PC for elevar på Vg1 frå hausten 2009 framlegg til justering av budsjett Fylkestinget gjorde i samband med budsjett 2009/økonomiplan vedtak om innføring av ordning med berbar PC til elevar på vg1 frå hausten I vedteke budsjett/økonomiplan heiter det m.a.: Det vert arbeidd vidare med finansieringsopplegg for ordninga. 2,100 mill kr til delfinansiering av ordninga vart innarbeidd i budsjett/økonomiplan i samband med tertialrapport 1/09. Som varsla i samband med tertialrapport 1/09 legg fylkesrådmannen no fram justert kostnadsoverslag med tilråding om å justere den økonomiske ramma for ordninga tilsvarande. Alle kjende endringar i føresetnader er innarbeidd i nytt kostnadsoverslag. Fylkesrådmannen tilrår på bakgrunn av dette at dei økonomiske rammene knytt til ordninga med berbar PC for elevar vert justert slik: Justering a-dok 3/09 5,5 6,0 1,8 4,0 Herav kapitalutgifter 2,8 3,7 3,9 2,7 Herav justering opplæringsramma 2,7 2,3-2,1 1,3 Dei tilrådde justeringane viser behovet for løyving til ordninga utover startløyvinga på 2,1 mill kr pr år som vart innarbeidd i tertialrapport 1/09 Løyvingane til PC-ordninga inkluderer kapitalutgiftene til den lånefinansierte delen av ordninga (straumuttak og maskinvare). Fylkesrådmannen finn det no hensiktsmessig å splitte drifts- og kapitaldelen i ordninga. Bakgrunn for dette er at driftsdelen skal følgjast opp innafor opplæring sine driftsrammer, medan den lånefinansierte delen skal finansierast og følgjast opp gjennom investeringsbudsjettet. I dette arbeidsdokumentet har fylkesrådmannen lagt opp til å innarbeide PC-ordninga i investeringsprogrammet og dei samla kapitalutgiftene, jf pkt 6. Det vert vidare lagt opp til å justere sektorrammene til opplæring slik det går fram av tabellen over.

16 Side 16 av 31 For nærare omtale av endringane i føresetnader viser vi til vedlegg 3 til HO-sak 30/09 Innføring av ordning med berbar PC for elevar på vg1 frå hausten 2009 framlegg til justering av budsjett notat m/vedlegg, datert til hovudutval for opplæring. Som omtala i arbeidsdokument 2/09 til finansutvalet er det grunn til å sjå føre seg at den statlege løyvinga til gratis læremiddel vil bli redusert i høve tidlegare år. Det ligg enno ikkje føre tilgjengeleg informasjon som viser kva løyvinga i 2010 og åra framover konkret vil bli. På bakgrunn av dette er føresetnaden om at nivået på den statlege løyvinga til gratis læremiddel vert vidareført i åra framover, ikkje endra i justert kostnadsoppsett. Som varsla i arbeidsdokument 2/09 vil fylkesrådmannen kome tilbake til eventuelle rammejusteringar når nivået på den statlege løyvinga frå 2010 er kjent, dvs etter framlegging av statsbudsjettet. Tilråding Låneopptaket knytt til den lånefinansierte delen av PC-ordninga vert innarbeidd i investeringsbudsjettet og tilhøyrande kapitalutgifter. Opplæringssektoren sine rammer vert justert slik utover grunnfinansieringa på 2,1 mill kr: 2010: 2,7 mill kr 2011: 2,3 mill kr 2012: - 2,1 mill kr 2013: 1,3 mill kr 7.3 Fond for marin næringsutvikling I samband med tildelinga av nye matfiskkonsesjonar i 2009, har regjeringa fastsett at deler av vederlaget for desse konsesjonane skal tilfalle fylkeskommunane som frie midlar. Av vederlaget på 8 mill kr pr. konsesjon, skal 3 mill kr gå til fylkeskommunen der konsesjonane vert tildelt. I 2009 vart det gjeve 5 konsesjonar i Sogn og Fjordane. Dette medfører at fylkeskommunen får 15 mill kr i vederlag for desse. Midlane som vert overførde frå staten vert gjeve som frie midlar, men koplinga mot tildelingsrunden for laksekonsesjonar er sterk. Forventningane frå næringa som betaler inn, om at midlane skal nyttast til å legge til rette for vidareutvikling av havbruksnæringa. I saka om finansiering av nye stillingar i samband med forvaltningsreforma er det føresett at nokre av desse midlane skal gå til finansiering av stillingsressursar innan marinforvaltning. Fylkesrådmannen vil tilrå at resterande midlar vert vurdert i høve eit fylkesdekkande fond øyremerka marine næringar. Fylkesrådmannen vil kome attende til dette i eiga sak til fylkestinget. 7.4 Renter på regionale utviklingsmidlar frå KRD Frå og med 2009 føreset KRD at renteinntektene frå regionale utviklingsmidlar ( midlane) skal nyttast til regionale utviklingstiltak. Fylkesrådmannen vil tilrå at vi innrettar oss etter KRD sin føresetnad ved å legge til grunn same praksis som vi nyttar i høve fylkesplanfondet. Dette inneber at vi bereknar renteinntekta etterskotsvis med grunnlag i stipulert renteberande kapital og oppnådd gjennomsnittsrente på konsernkontoen det aktuelle året. Ei slik tilnærming tilseier at renteinntektene for 2009 vert stilt til disposisjon i 2010.

17 Side 17 av 31 I budsjettsamanheng tilrår fylkesrådmannen at det vert lagt til grunn slike føresetnader for berekna renteinntekter på regionale utviklingsmidlar: Sist kjente tilskotsnivå Jamt forbruk gjennom året Rentesats lik budsjettert rentesats på innskot Tilskotet i 2009 er på 91,3 mill kr. Kombinert med fastsette rentesatsar på innskot (jf arb.dok 2/09) vert berekna renteinntekter på regionale utviklingsmidlar slik: ,4 mill kr ,9 mill kr ,4 mill kr ,4 mill kr Fylkeskommunen brukar eit større beløp enn dette til regional utvikling pr i dag. Slik fylkesrådmannen ser det, kan deler av desse midlane representere avkastinga på KRD sine regionale utviklingsmidlar og kravet frå KRD vil såleis vere følgt opp. Fylkeskommunen må då vere merksam på at ein ved ei ev omdisponering av midlar frå regional utvikling til andre føremål, ikkje kan senke den fylkeskommunale løyvinga under dette nivået. Tilråding Finansutvalet sluttar seg til føresetnader for berekning av renteinntekter på KRD-midlane. Utrekna avkasting vert finansiert innafor alt tildelte driftsmidlar til regional utvikling. 7.5 Omlegging av NOx-regimet Frå 2007 blei det innført ei avgift på utslepp av NOx. Fylkeskommunane vert kompensert for meirutgifter til lokale båtruter og fylkesvegferjer. 14 næringsorganisasjonar og Miljøverndepartementet underteikna 14. mai 2008 ei miljøavtale for å redusere utsleppet av NOx. Avtalen inneberer oppretting av eit NOx-fond. Ved å slutte seg til fondet oppnår bedriftene rett til fritak for NOx-avgifta, men bedriftene må betale ei avgift til fondet på 4 kr/kg NOx for skip i innanriks skipsfart. Som ein følgje av at skip som sluttar seg til fondet får fritak for NOx-avgifta, blei kompensasjonen til fylkeskommunane for NOx-avgifta redusert med 10 mill. kroner i statsbudsjettet for Etter ei ny gjennomgang av sjøruteselskapa sine innbetalingar til NOx-fondet, er det i revidert nasjonalbudsjett vedteke ein ytterlegare reduksjon av kompensasjonen til fylkeskommunane på 23,5 millionar kroner frå Som følgje av denne endringa vert vårt rammetilskot nedjustert med 3,253 mill kr. Dette er no innarbeida i prognosen for lokale inntekter. For å deke inn denne nedjusteringa må samferdsleføremål si ramme nedjusterast med tilsvarande beløp. Justeringa har ikkje realøkonomiske konsekvensar då rammereduksjonen har sitt direkte motstykke i reduserte utgifter på sektoren. Tilråding Ramma til samferdsleføremål vert nedjustert med 3,253 mill kr årleg som følgje av endringa i NOxregimet.

18 Side 18 av Ny avtale mellom busselskapa og fylkeskommunen Det er tinga fram ei ny avtale mellom fylkeskommunen og buss-selskapa i fylket. Denne nye avtala er omtalt i eiga saksframstilling som ligg føre til hovudutval for samferdsle sitt møte 23.september. Saka skal slutthandsamast i fylkestinget i oktober. Den nye avtala trer i kraft frå 1.januar Den nye avtala er dyrare for fylkeskommunen enn den gamle avtala. Dette har hovudsakleg si årsak i to tilhøve: inntektsnivå og bussbransjeavtala. Buss-selskapa nådde ikkje dei inntektsmåla som var sett i den gamle avtala. Dette vil seie at dei faktiske trafikkinntektene var lågare enn dei inntektene som var berekna på grunnlag av den gamle avtala. Når det no er tinga fram ei ny avtale, er det teke utgangspunkt i dei faktiske trafikkinntektene. Desse er som nemnt lågare enn det som låg til grunn i den gamle avtala, med påfølgjande behov for meir godtgjersle frå fylkeskommunen (dess lågare trafikkinntekter, dess høgre trong for godtgjersle frå fylkeskommunen). Det nemnde fallet i trafikkinntekter utgjer nærmare 7 mill kr. I den gamle avtala godtgjorde fylkeskommunen ikkje for den såkalla bussbransjeavtala, som m.a. regulerer løn og kompetansetiltak for sjåførane. Så lenge ein heldt seg til den gamle avtala med buss-selskapa, var ikkje fylkeskommunen pliktige til å dekke desse kostnadane. Ved ny avtale er fylkeskommunane forplikta til å dekke desse kostnadane. Den auka kostnaden knyter seg først og fremst til kompetansemodular som gjev auka sjåførløn. Dette vil utgjere vel 5 mill kr for Men unntak av desse nemnde tilhøva er den nye og den gamle avtala tilnærma like med tanke på den fylkeskommunale godtgjersla, og samla sett aukar godtgjersla til buss-selskapa med om lag 14 mill kr. Deler av denne auken vert dekka inn gjennom den generelle auken i budsjettramma til samferdsle. I eiga budsjettsak til hovudutval for samferdsle sitt møte 23.september har sektoren stipulert ei økonomisk utfordring på 6-7 mill kr inkludert den nye bussavtala. Dette basert på ei oppjustering av planramma med 3 % frå 2009-kr til 2010-kr. Fylkesrådmannen tilrår at ein førebels styrkar samferdsleramma med 6,5 mill kr/årleg i samband med ny bussavtale. Tilråding Samferdsleramma vert førebels styrka med 6,5 mill kr/år i samband med ny bussavtale Godsframføring Gulen Ut frå signal som gjekk i retning av ei dyrare teneste for å sikre godsframføring til Gulen og Solund i perioden , var t det gjennom FT-sak 27/09 lagt opp til å styrke samferdsle si ramme i denne perioden. Dette vart følgt opp gjennom arbeidsdokument 2/09. Drift av Godsbåten Bergen Gulen, Solund og Askvoll har no vore anbodsutsett, og det er inngått avtale innanfor ei ramme 2,8 mill kr som opprinneleg var avsett til dette føremålet. Det vert følgjeleg ikkje behov for rammeauken som vart lagt inn i førre arbeidsdokument. Samferdsle si ramme vert no nedjustert med dei aktuelle beløpa.

19 Side 19 av 31 Tilråding Samferdsle si ramme vert redusert med 1,2 mill kr/år i åra 2010 og 2011 og 0,4 mill kr i 2012, som følgje av rimlegare godsframføring til Gulen enn føresett i førre arbeidsdokument. 7.8 Bybussane i Førde og Florø - ev reduksjon i billettprisane I fylkestinget i juni vart det gjennom ein interpellasjon til fylkesordføraren bedt om at billettprisane på bybussane i Førde og Florø vart sett på dagsorden i budsjettprosessen. Fylkesrådmannen vil her gje ei kort vurdering av/status på saka. I Førde og Florø er det eit godt bybusstilbod, men tal reisande har gått nedover - og det har vore ei negativ utvikling i trafikktala sidan Ei årsak kan vere billettprisane, og det er ønske om å prøve ut kva auke vi kan få i trafikken ved å redusere billettprisane med påfølgjande reduksjon i bruken av privatbil. Dagens billettprisar ligg på kr 26 for vaksne kr 13 for born. Det er grunn til å tru at ein reduksjon i billettprisane til kr 16 og kr 8 vil gje ei positiv utvikling i trafikktala på bybussane. Samferdsledepartementet sette i 2008 av ein pott på 20 mill kr som fylkeskommunane kunne søke på. Fylkeskommunen søkte då om 1,3 mill kr frå Samferdsledepartementet til eit prosjekt med rimelegare billettprisar på bybussane. Fylkeskommunen ville i så fall gå inn med ein eigendel på kr I tillegg skulle Firda Billag ta ein risiko på kr. Denne søknaden nådde ikkje opp i Samferdsledepartementet si handsaming. I samband med budsjettarbeidet for 2009 vart prosjektet med rimelegare bybussar spelt inn som ei ønska satsing, i samband med oppsett av marginallista. Tiltaket nådde då ikkje opp. I den budsjettsaka som hovudutval for samferdsle skal handsame i møte 23.september er prosjektet med rimelegare bybussar også spelt inn som eitt av fleire tiltak på ei marginalliste. Det er ført opp ein årleg sum på 1,5 mill kr, og det vidare budsjettarbeidet vil syne om det er rom for å løyve midlar til prosjektet i Tilråding Finansutvalet tek orienteringa om tiltaket rimelegare billettpris på bybussane i Førde og Flora til vitande. 7.9 Rv 60 Olden Innvik auka løyving I FU-sak 116/09 vart det gjort følgjande vedtak i høve Rv 60 Olden Innvik: 1 Det vert løyvd 30 mill kr til delprosjektet Tunnel Årholen på Rv 60 Olden Innvik. 2 Løyvinga føreset auka statleg medverknad til prosjektet på 10 mill kr. Resterande 20 mill kr vert finansiert ved bruk av fond på 10 mill kr og auka låneopptak på 10 mill kr. 3 Dei økonomiske konsekvensane av vedtaket vert innarbeida i budsjett 2010/økonomiplan og tilhøyrande handlingsprogram for fylkesvegsektoren. 4 Vedtaket vert gjort med heimel i FT-sak 46/02 (Hasteparagrafen).

20 Side 20 av 31 Den fylkeskommunale løyvinga er føresett finansiert gjennom bruk av fond på 10 mill kr og gjennom auka låneopptak på 10 mill kr. Dei økonomiske konsekvensane av denne innretninga er no innarbeidd i det økonomiske opplegget i dette arbeidsdokumentet. Oppstart av prosjektet må avvente den føresette statlege løyvinga på 10 mill kr. Svaret på om denne kjem får vi 13.oktober når statsbudsjettet vert lagt fram Naustdal Kai Sæle 10. september var det tilbodsopning på bygginga av gang- og sykkelveg på strekninga rv. 611 Naustdal kai Sæle. Det kom inn 3 tilbod, med følgjande prisar 1. 34,3 mill. kr 2. 34,9 mill. kr 3. 42,6 mill. kr Dette er lågare prisar enn det Statens vegvesen hadde rekna med på førehand. I tillegg til tilbodssummen, vil det vera kostnader på i storleiksorden 10 mill kr knytt til mva., byggeleiing, prosjektering, grunnkjøp, trafikkavvikling i anleggsperioden, omlegging av eksisterande kablar og rør (Telenor og e-verk), arkeologi etc. Det er noko uvisse i desse kostnadene. I notat til Fylkeskommunen datert 24. november 2008 la Statens vegvesen til grunn eit kostnadsoverslag på 48,7 mill kr. Dette tilsvarer 50,7 mill kr. Denne ramma er grunn for vidare finansiering av prosjektet i 2010 og I pristilboda som no er komne inn er det opsjon på bygging av 240 m fortau inn mot Naustdal sentrum for å få betre samanheng i gang- og sykkelvegnettet. Denne løysinga er ikkje ferdig detaljert, så det er førebels uvisst om det let seg gjere. Vi må ta stilling til om opsjonen skal realiserast innan 1. februar Alle innkomne tilbod må kontrollreknast. Vedståingsfristen for tilboda er 20. oktober Under føresetnad av at det rimelegaste anbodet kan veljast, vil det ligge an til ei innsparing på dette prosjektet i storleiksorden 6 mill kr. Tilråding Finansutvalet tek orienteringa om prosjektet Naustdal Kai Sæle til vitande. Det vert føresett at ei eventuell innsparing på dette prosjektet vert kanalisert mot prosjektet Rv 60 Olden Innvik med sikte på å redusere det planlagde låneopptaket på prosjektet tilsvarande Kulturkort for ungdom. Saka om kulturkort for ungdom vart aktualisert gjennom interpellasjon i Fylkestinget i juni 2009, der fylkesordføraren i sitt svar utfordra hovudutvalet for kultur å drøfte dette i budsjettsaka. I saka til hovudutvalet ligg ei vurdering frå fylkesdirektøren som viser til erfaringar frå andre fylket og ein eigen evalueringsrapport om ordninga som grunnlag for vurderingane. Kulturkort for ungdom er ressurskrevjande sak å gå starte opp med. Kultur- og kyrkjedepartementet seier følgjande om vilkåra for midlar til kulturkort: Formålet med kulturkort for ungdom er å få ungdom til å benytte seg oftere av kulturtilbudene og å rekruttere nye publikummere. Kulturkortet skal gi ungdom billigere billetter til et bredt spekter av kulturarrangementer.

Kommuneproposisjonen 2010 mm.

Kommuneproposisjonen 2010 mm. Kommuneproposisjonen 2010 mm. Orientering for finansutvalet 25. mai 2009 v/økonomisjef Eli Nes Killingrød Kommuneproposisjonen 2010 (RNB 2009) Med fokus på lokal verknad på: Fellesinntekter og utgifter

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Oppfølgingsliste 2/2016

Oppfølgingsliste 2/2016 Oppfølgingsliste 2/2016 Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport. Sak-nr Saker som er tekne opp Dato Oppfølging KU Status 54/14 FR 2010 Byggeprosjekt i 25.11 30.06.15 Vedtak KU:

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

Statsbudsjettet 2010. Møte med stortingsbenken 09.11.09

Statsbudsjettet 2010. Møte med stortingsbenken 09.11.09 Statsbudsjettet 2010 Møte med stortingsbenken 09.11.09 Nytt inntektssystem Nye kostnadsnøklar frå 2011 Vert lagt fram i kommuneproposisjonen mai 2011 Bygger på Borge-utvalet med nokre tilleggsutgreiingar

Detaljer

I dette arbeidsdokumentet vert dei økonomiske verknadane av statsbudsjettet presentert.

I dette arbeidsdokumentet vert dei økonomiske verknadane av statsbudsjettet presentert. Side 1 av 7 Fylkesrådmannen Finansutvalet 17.10.2016, kl. 17.00 Scandic Sunnfjord Hotel og Spa, Førde Sakshandsamar: Astrid Lernes E-post: astrid.lernes@sfj.no Tlf.: 92022176 Vår ref. Sak nr.: 16/296-21

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 8 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/663-2 Kommunale næringsfond - tildeling 2015 Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval for plan

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

MØTE PROTOKOLL. Forfall til møtet: Alfred Bjørlo (V) (ikkje meldt forfall) Senea Sabanovic (Ap) Trude Brosvik (KrF)

MØTE PROTOKOLL. Forfall til møtet: Alfred Bjørlo (V) (ikkje meldt forfall) Senea Sabanovic (Ap) Trude Brosvik (KrF) MØTE PROTOKOLL Organ Hovudutval for opplæring Møtestad Fylkeshuset, Leikanger Møterom Frøya, 1 etg. Møtedato 30.05.2017 Kl. 09:00 12:10 Faste medlemer til stades: Karianne Torvanger (Ap) Henrik Oppen (Ap)

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl

MØTEBOK. Fylkeshuset - møterom Sygna. Møtedato Kl MØTEBOK Organ Møtestad Planutvalet Fylkeshuset - møterom Sygna Møtedato 03.06.2015 Kl. 09.00 Faste medlemer til stades: Åshild Kjelsnes, Ap Nils P. Støyva, Ap Jenny Følling, Sp Karen Marie Hjelmeseter,

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Oppfølgingsliste 7/2015

Oppfølgingsliste 7/2015 Oppfølgingsliste 7/2015 Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport. Sak-nr Saker som er tekne opp Dato Oppfølging KU Status 53/14 FR - Tilskotsforvaltning 25.11 01.09.15 Vedtak KU

Detaljer

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 08.12.2015 Sak nr.: 15/8709-12 Internt l.nr. 53441/15 Sak: 68/15 Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Behandling: Frå fylkesutvalet låg det føre slik tilråding

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Delrapport 2 Modell 2

Delrapport 2 Modell 2 Vedlegg 2 Delrapport 2 Modell 2 Høyringsutkast 19. feb. 2013 www.sfj.no S i d e i Innhald 1. Omtale av modell 2... 2 2. I kva grad når modell 2 målet om høg kvalitet på opplæringa?... 4 3. I kva grad når

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.01.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 14 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 14/882-11 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2019 - sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Oppfølging av vedtak i FU-sak 147/07: Investeringsplan

Oppfølging av vedtak i FU-sak 147/07: Investeringsplan Side 1 av 12 Fylkesrådmannen Fylkesutvalet 10. desember 2007, kl 18.00 Sygna Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/4160-20 Gje alltid

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012

HØYRINGSUTTALE - STATENS VEGVESEN SITT FRAMLEGG TIL STATSBUDSJETTET 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201204259-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 06.06.2012 21.06.2012 HØYRINGSUTTALE - STATENS

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Tilbakemelding på FT-sak 7/14 Tryggleik og beredskap - Rapport

Tilbakemelding på FT-sak 7/14 Tryggleik og beredskap - Rapport Side 1 av 5 Fylkesrådmannen Notat Sakshandsamar: Paal Fosdal E-post: Paal.Fosdal@sfj.no Tlf.: 90639859 Vår ref. Sak nr.: 13/3614-15 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 5435/15 Dykkar ref.

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 for opplæringssektoren utfordringar og satsingar

Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 for opplæringssektoren utfordringar og satsingar Side 1av 10 Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim Avdeling: Opplæringsavdelinga Sak nr.: 12/4443-1 Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 for opplæringssektoren utfordringar og satsingar Fylkesdirektøren rår

Detaljer

Oppfølgingsliste 3/2017

Oppfølgingsliste 3/2017 Oppfølgingsliste 3/2017 Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport. Sak-nr Saker som er tekne opp Dato Oppfølging KU Status 5/16 FR Innkjøp og oppfølging 26.1 August 2017 av kollektivtransport

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Åskora, 5 etg.) Møtedato Kl. 09:00 12:00

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Åskora, 5 etg.) Møtedato Kl. 09:00 12:00 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for opplæring Fylkeshuset, Leikanger (møterom Åskora, 5 etg.) Møtedato 31.05.2016 Kl. 09:00 12:00 Faste medlemer til stades: Karianne Torvanger (Ap) Henrik Oppen (Ap)

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE

HANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201308675-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18.11.2013 21.11.2013 10.12.2013-11.12.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

1. Ressurs til arbeidslivskontakt vert vidareført på skular med yrkesfaglege utdanningsprogram.

1. Ressurs til arbeidslivskontakt vert vidareført på skular med yrkesfaglege utdanningsprogram. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/2745-1 Arbeidslivskontakt ved dei vidaregåande skulane. Fylkesdirektøren rår hovudutvalet for opplæring til

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet Stryn kommune Arkiv: FE - 145 JournalpostID: 16/22387 Saksbehandlar: Randi Rørvik Lillestøl Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet 27.10.2016 Godkjenning av rammer for Økonomiplan 2017-2020

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 Luster kommune - budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret

Detaljer

Ved handsaminga av arbeidsdokument nr. 3, , konkluderte planutvalet slik:

Ved handsaminga av arbeidsdokument nr. 3, , konkluderte planutvalet slik: Side 1 av 6 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, møte 28.01.15 Sakshandsamar: Joar Helgheim E-post: joar.helgheim@sfj.no Tlf.: 415 30 955 Vår ref. Sak nr.: 13/2377-31 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt

Detaljer

Budsjett 2017 endringar ny gjennomgang av investeringsbudsjettet.

Budsjett 2017 endringar ny gjennomgang av investeringsbudsjettet. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/997-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017 Budsjett 2017 endringar ny

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/745-7 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar innan helseområdet. TILRÅDING: Leikanger kommune vedtek

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Birte Tuxen Bø, Næringsavdelinga Sak nr.: 15/1049-2 Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid Fylkesdirektøren for næring rår hovudutval

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 23.04.2013 Tid: Kl. 11:00 Stad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum, Kaupanger MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent:, Laura Kvamme,

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Finansforvaltninga i 2013

Finansforvaltninga i 2013 ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-1 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.02.2014 Fylkestinget 11.03.2014 Finansforvaltninga i 2013 Samandrag I saka

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsbudsjett 2017 Helse Førde HF. Arkivsak: 2016/4657 Styresak: 076/2016 Styremøte:

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsbudsjett 2017 Helse Førde HF. Arkivsak: 2016/4657 Styresak: 076/2016 Styremøte: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 06.12.2016 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsbudsjett 2017 Helse Førde HF Arkivsak: 2016/4657 Styresak: 076/2016 Styremøte:

Detaljer

Rekneskapsrapport pr. juni 2016.

Rekneskapsrapport pr. juni 2016. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2016/8047-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.08.2016 Rekneskapsrapport pr. juni 2016. Samandrag I samsvar

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Forslag til opplegg for å konkretisere vedtaka i kommunestyra knytt til vedlegg til intensjonsavtalen.

Forslag til opplegg for å konkretisere vedtaka i kommunestyra knytt til vedlegg til intensjonsavtalen. Forslag til opplegg for å konkretisere vedtaka i kommunestyra knytt til vedlegg til intensjonsavtalen. Bakgrunn for notatet Som kjent ligg det nokre utfordringar i vedtaka frå kommunestyra i dei fire kommunane

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Disponering av investeringsmidlar i opplæringssektoren 2017

Disponering av investeringsmidlar i opplæringssektoren 2017 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1128-1 Saksbehandlar: Marit Virkesdal Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 13/17 09.03.2017 Utval for opplæring og helse 30/17 14.03.2017

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar

Lokale transporttilbod for ungdom (LTU) 2010 Invitasjon til å søke om prosjektmidlar Kommunane Kommunane v/leiar i ungdomsråd Kommunane v/ungdomsarbeidar/kulturarbeidar Sakshandsamar: Bente Sønsthagen E-post: Bente.Sonsthagen@sfj.no Tlf: 57 65 61 53 Vår ref. Sak nr.: 10/538-1 Gje alltid

Detaljer