Budsjett 2012 Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015"

Transkript

1 Budsjett 2012 Økonomiplan

2 Forside: Sperrebygget nytt industribygg reist i 2011

3 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan Side 3 3 Styringssystem Side 15 4 Organisering Side 21 5 Sentraladministrasjon/felles Side 23 6 Oppvekst Side 29 7 Kultur og stedsutvikling Side 38 8 Helse og omsorg Side 43 9 Sosial og flyktninger Side Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Side Investeringsbudsjett Side 64

4 1 Budsjett og økonomiplan er krevende for Notodden kommune. De siste årene har vært preget av kutt i tjenestene for å holde driftsnivået i balanse. Det vil også være tilfellet den kommende økonomiplanperioden. Notodden skal være en god kommune å bo i selv med trange budsjetter. Det er viktig at kommunen tar de rette veivalgene. Prioriteringer Rådmannen har prioritert følgende områder: Sikkerhet (sprinkling og lukking av brannavvik) Forebyggende arbeid barn og unge (PPT, barnevern, lærertetthet) Tilpasning til samhandlingsreformen (rehabilitering og korttids sykehjemsplasser) Demens (nybygg i tilknytning til bokollektivet på Haugmotun) Digitalisering og selvbetjening (nye nettbaserte tjenester) Infrastruktur som medfører mer effektiv drift (IKT, vei, vann og avløp) Byutvikling (Bok & Blueshus) Rådmannen mener at forebygging, effektiv drift og satsing på å være en attraktiv kommune å bo og jobbe i er en strategisk riktig prioritering på sikt. Demografi Befolkningsutviklingen i Notodden er stabil med tilnærmet nullvekst. Kommunen har fødselsunderskudd og netto innenlands utflytting men med innvandring som kompenserer fullt ut. Imidlertid vokser befolkningen i Norge raskere enn i Notodden, og nabokommunene har også større vekst. Med synkende andel av Norges befolkning synker også andelen av de statlige overføringene. Endret inntektsfordeling i 2011 slo svært negativt ut for Notodden, da kommuner med mange eldre i befolkningen fikk mindre statlige overføringer enn tidligere. Med sin nærhet til Kongsberg, Drammen og Oslo, må Notodden ha som mål å vokse like raskt som gjennomsnittet i Norge. Dette er Notoddens største utfordring, og som må gripes fatt i umiddelbart. Med et næringsliv i vekst og lav arbeidsledighet ligger det godt til rette for å lykkes med Notodden kommunes hovedmål: Attraktiv for folk og næring. Målstyring Med inneværende budsjett innfører rådmannen målekart både for kommunen som helhet og i den enkelte seksjon. Utgangspunktet er kommunens mål for utviklingen. Med målekartene tar organisasjonen et viktig steg videre i å implementere et styringssystem for å nå kommunens mål innenfor dimensjonene samfunn, brukere, organisasjon og medarbeidere i tillegg til økonomi. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen vil kreve store omstillinger innenfor helse og omsorg, og kommunen har tre år på seg på å redusere befolkningens bruk av sykehus før statens midlertidige kompensasjon på 7 mill kroner opphører. Det er et paradoks at kommunen ved å gjennomføre samhandlingsreformens mål om redusert bruk av sykehuset bidrar til å svekke lokalsykehuset. 1

5 Likviditet Likviditeten i kommunen har blitt tappet de senere årene som følge av regnskapsreglene som gir 15 års utsatt kostnadsføring av premieavvik på pensjoner. Notodden kommune har nå 78 mill kroner i pensjonsgjeld (akkumulert premieavvik) som ikke er kostnadsført. Imidlertid er pensjonspremiene betalt fullt ut, slik at bankkontoen har blitt tømt selv om regnskapet har vist overskudd. Rådmannen foreslår å avvikle ordningen med å fordele kostnadsføringen over 15 år. Alternativet er å kostnadsføre hele premieavviket påfølgende år. I 2011 ligger premieavviket an til å bli 24 mill kroner. Dette innebærer kostnadskutt på øvrige områder. Flom Notodden ble hardt rammet av flom 24. juli Foreløpige kostnadsoverslag viser at det vil koste 13,5 mill kroner å sette veier og ledningsnett tilbake i den stand de hadde før flommen. Rådmannen forventer at deler av beløpet vil bli kompensert fra staten, men flommen har også beslaglagt store ressurser i kommunen og hindret andre planlagte tiltak. Kutt i tjenester For å holde budsjettet i balanse i økonomiplanperioden foreslår rådmannen kutt i tjenestene i samtlige seksjoner og økninger i priser og gebyrer utover den generelle prisstigningen. I tillegg foreslår rådmannen å kutte i planlagte investeringer, forlenge avdragstida på kommunens lån forlenges og å tære på kommunens disposisjonsfond. Dette er ikke bærekraftig. Rådmannen anbefaler å utrede strukturendringer med sikte på å gi kommunen et økonomisk handlingsrom. Samarbeid om omstilling I omstillingsperioder er det særlig viktig å være en god og tydelig arbeidsgiver både som politiker og i administrasjonen. Gjennomføring av tiltakene krever god ledelse på alle nivåer, tett samarbeid med de tillitsvalgte og vernetjenesten og fleksibilitet og endringsvilje hos de ansatte. Langtidsfrisk Notodden kommune skal bli en langtidsfrisk kommune. Et godt arbeidsmiljø og et økt nærvær øker både trivselen, kvaliteten og det økonomiske handlingsrommet. I 2012 lanseres satsingen på å bli en langtidsfrisk kommune for fullt. Dette er spesielt viktig, men også utfordrende, i en periode med stor omstilling. Realistisk budsjett Rådmannen mener at forslaget til budsjett er realistisk. Arbeidet med budsjettet er et resultat av stor innsats fra hele organisasjonen. Rådmannen retter en takk til alle som har bidratt. Notodden, 18. november 2011 Magnus Mathisen Rådmann 2

6 2 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Drift Budsjettskjema 1A synliggjør de samlede midler som kommunen kan bruke på tjenester. Opprinnelig Revidert Regnskap budsjett budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd: 5.1 Investeringskomp. reform ' Momskompensasjon fra investeringer Komp.tilskudd handl.planen for eldreomsorg Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirkebygg Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte: 7.1 Renteinntekter bankinnskudd Avkastning næringsfond Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter på ansvarlig lån Utbytte Notodden Energi Andre rente-/utbytteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter: 8.1 Renteutgifter Avdrag på lån: 9.1 Avdragsutgifter Netto finansinntekter/-utgifter Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til fond avkastning næringsfond Bruk av disposisjonsfond Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+) / mindreforbruk (-)

7 Kommentarer til postene Grunnlaget for beregning av frie inntekter bygger på befolkningsdata pr , 2 Nominell økning i skatt og rammetilskudd er 42 mill kr. Det er lagt inn en forventning om 1 % årlig økning i skatteinntektene hvert år i økonomiplanperioden. Det er lagt inn 23,4 mill kr i rammetilskuddet til samhandlingsreformen fra , og 16,4 mill kr fra Eiendomsskatten øker med 1,1 mill kr, hvorav 0,8 mill kr på grunn av heving av maksimumssatsene for kraftverk. 0,3 mill kr oppnås ved å øke skattesatsen for bolig og fritidsbolig fra 6,7 til 7,0 promille, som er lovens maksimum. Dette innebærer at en bolig på 120 m2 på Kåsa terrasse vil få økt sin eiendomsskatt fra kr til kr Statlig tilskudd ressurskrevende tjenester økes med 0,7 mill kr i forhold til revidert budsjett 2011 basert på nye anslag. 5 Mottak av 30 nye flyktninger årlig i Det er i tillegg beregnet til sammen 20 enslige mindreårige flyktninger til enhver tid. 7 Resterende lån til Notodden Energi AS er på 19,6 mill kr. Renteinntekt for kommunen blir 1,3 mill kr i Innlånsrenten se under investeringer nedenfor. 14 Rådmannen foreslår å utbetale 4,5 mill kr fra næringsfondet til Notodden Utvikling AS (NUAS) i Endringer fra 2011 til 2012 Tall i kroner Endring Økning i skatt og rammetilskudd Økning i eiendomsskatt Økt tilskudd ressurskrevende tjenester -700 Økt tilskudd flyktninger Økt netto finanskostnader 876 Økt momskompensasjon -827 Bruk av disposisjonsfond Økt ramme til fordeling på seksjonene Endring i rammer fordelt ut på seksjonene Lønns- og prisstigning (inkl. etterslep fra 2011) Kostnadsøkninger Inntektsreduksjoner Behov for kutt og økte priser/gebyrer Kutt Økning i priser/gebyrer Sum 0 4

8 Spesifikasjon av nye tiltak og kutt 2012 i forhold til revidert budsjett 2011 Tall i 1000 kroner Samlet endring Felles rammer Økt skatt og rammetilskudd Økte skjønnsmidler Økt skatt på eiendom Økt momskompensasjon fra investeringer -827 Økt tilskudd ressurskrevende tjenester -700 Økt integreringstilskudd flyktninger Økt kompensasjonstilskudd investeringer -189 Reduserte renteinntekter 57 Økt utbytte Notodden Energi AS -500 Reduserte rente- og avdragsutgifter ved forlenget avdragstid Bruk av disposisjonsfond-pensjoner Budsjettert bruk av disposisjonsfond i 2011 reverseres Sum endring felles rammer Felleskostnader Rest lønnsreserve 2011 til dekning av overheng Avsatt til lønnsøkning Premieavvik 2011 amortiseres på ett år Netto reduksjon i pensjonskostnad Pris-/lønnsvekst Fellesrådet (på ramme) Tilskudd kollektivterminalbygg 100 Reduksjon i salgsinntekt konsesjonskraft Garantiansvar Grendehuset i Heddal -170 Saksdokumenter på papir Endring indirekte kostnader VAR 76 Avvikle lærlingeordningen -774 Utbytte fra Kommuneskogen i Gransherad -200 Økt tilskudd Notodden Lufthavn AS 370 Avvikle medlemskap i Osloregionens Europakontor -48 Sentraladministrasjon Lønnsøkning helårsvirkning 285 Økning i pensjonspremie 317 Prisvekst Valg hvert annet år -400 Opplæring politikere etter valg (reverseres) -50 Politiker pc kommunestyret(reverseres) 50 Kutt av stilling i sentraladminsitrasjon (helårsvirkning) -620 Helårsvirkning langtidsfrisk 300 Juridisk kompetanse barnevern - overføres fra Oppvekst 350 Juridisk kompetanse overflres 20 % til VAR -150 Vakanser sentraladministrasjon (reverseres) Overført post/arkiv fra Kultur og stedsutvikling Økt frikjøp tillittsvalgte - omstilling (reverseres) 250 Økt godtgjøresle politisk virksomhet Legge ned kantine -150 Redusere kostnader ERP-systemer 100 Oppvekst Lønnsøkning helårsvirkning Økning i pensjonspremie Prisvekst Holde virksomhetsleder barnehage vakant (reverseres) 200 Inntak av nye flyktninger Redusert ramme 2011 (reverseres) 300 Barn på Jondalen skole (helårsvirkning) 64 Juridisk konsulent barnevern - rammeoverføring til SA -350 Økt kostnad barnevern Økt tilskudd private barnehager Nytt valgfag 8. trinn 83 5

9 Etablering av ny bolig -400 Begrenset bruk av vikar Reduksjon Kulturskolen -416 Gjestebarn fra andre kommuner i barnehage -800 Avvikle leirskole -100 Reduksjon i elever F-fløya -500 Økt grunnbeløp gjesteelever til selvkost -300 Økning egenbetaling SFO med 6 % - fordeles 3+3% -225 Innkjøp av lærebøker reduseres Legge ned Lisleherad barnehage (inkl. kostnader bygg) fra Legge ned SFO i skoleferier -170 Kultur og stedsutvikling Lønnsøkning helårsvirkning 181 Økning i pensjonspremie 165 Prisvekst Driftsstøtte Vidarvoll 80 Driftsstøtte Vidarvoll overføres teknisk -80 Post/arkiv overføres Sentraladministrasjon Byjubileet (reverseres) -300 Økt besøk/økt inntekt kino -250 Redusere tilskudd idrett -50 Redusere kontorugifter administrasjon -50 Ny førstelinjetjeneste teknisk -100 Redusere på servicetorg -150 Reduksjon i bibliotektjenesten -100 Redusere bemanning kultur -250 Helse og omsorg Lønnsøkning helårsvirkning Økt pensjonspremie Prisvekst Udekkeet merforbruk 2011 reverseres -500 Økt ramme psykisk helse reverseres -600 Samhandlingsreformen (estimert kostad=rammetilskudd) Omgjøring til omsorgsboliger Flytte demens fra Haugmotun -200 Frivillighetssentral 250 Redusere stilling HBT(helårsvirkning) -250 Oppstart restrukturering Tjenesten for funksjonshemmede -800 Lærlinger inkluderes i grunnturnus -500 Redusere driftstilskudd privat fysioterapi -190 Økt kostnad legevakt Helårsvirkning koordinator samhandlingsreformen 154 Økt tilskudd Norsk pasientskadeerstatning 167 Langtids sykehjemsplasser reduseres 4-5 plasser Redusere ett årsverk helsestasjon -500 Redusere vikarbudsjett i seksjonen -200 Redusere bemanning psykisk helse -500 Økte satser HBT/husleie -85 Økte gebyrer Miljøhygienisk avdeling -50 Øke satser praktisk bistand TFF -55 Økt egenbetaling inkl. trygghetsalarm -120 Sosial og flyktninger Lønnsøkning helårsvirkning 106 Økning i pensjonspremie 105 Prisvekst Reduksjon i sosialhjelp Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Lønnsøkning helårsvirkning 899 Økning pensjonspremie 688 Prisvekst Gatevarme Øvre Storgate (helårsvirkning) 50 Etterslep oppmåling 100 6

10 Ny avtale brann Hjartdal -350 Driftsstøtte Vidarvoll fra kultur 80 Ny førstelinjetjeneste (overf. kultur 50%/gebyrfinansiert 50%) 250 Umatrikulert offentlig grunn 250 Økning gebyrer byggesak (til 100 % selvkost) -300 Økning gebyrer plansak (til 100 % selvkost) -400 Økning gebyrer oppmåling (til 100 % selvkost) -200 Sprinkling Gransherad bygdeheim (red. kostnader brann) 200 Delgjennomføring vedtatt gebyrøkning idrettshall -40 Økt leie idrettshall 100 Nye gatelys i Eikeskar 300 Økte kommunale gebyrer egne eiendommer 650 Økte strømkostnader -450 Redusere 1,5 stilling vaktmester -200 Vakant stilling teknisk sjef til Leie ut lokaler Catch -660 ENØK-tiltak (ref. investeringer) -250 Sum endring driftsrammer Netto endring Investeringer Budsjettskjema 2A synliggjør de samlede midler som kommunen bruker på investeringer. Opprinnelig Revidert Tall i 1000 kroner Regnskap Budsjett budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler - investeringer Bruk av lånemidler - utlån Inntekt fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finanseiring Overføringer fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Rådmannens detaljerte forslag til investeringer er i kapittel 11. I tallene for 2012 videreføres bevilgninger med beregnede resterende rammer for prosjekter som ikke er ferdigstilt i Investeringer det ikke er funnet rom for Friidrettsbane på Sætre Kommunen har mottatt søknad om tilskudd til renovering av friidrettsbanen på Sætre. Kostnaden til prosjektet vil være ca. kr Av dette kan det søkes om tippemidler med inntil 1/3. I tillegg har Snøgg friidrett signalisert egenkapital/egeninnsats på ca. kr Kommunens bidrag blir da ca. kr Rådmannen har ikke funnet rom til dette tiltaket. 7

11 Gangvei ved marina ved Bystranda Kommunen har mottatt søknad om bidrag til etablering av en marina ved Bystranda. Kommunen er bedt om å bidra med kr til forprosjekt, samt med anlegging av en gangvei langs vannkanten som marinaen kan bygges ut fra. En slik gangvei vil ha en kostnad på ca. kr Rådmannen har ikke funnet rom til dette tiltaket. 2.3 Statlige rammer og forutsetninger for økonomiplanen Nedenfor er hovedpunktene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2012 fra statsbudsjettet for budsjettåret Deflator Lønns- og prisstigningen på kommunal tjenesteyting (deflatoren) for 2014 er beregnet til 3,25 %. Årslønnsvekst er beregnet til 4,0 % og prisvekst på varer og tjenester er beregnet til 2,0 %. Samlede inntekter Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2012 på 5,0 mrd kr, tilsvarende 1,4 %. Av veksten er 3,75 mrd kr frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,3 %. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2011 i revidert nasjonalbudsjett Veksten skal bidra til å dekke økte kostnader som følge av befolkningsutvikling (demografi) og økte pensjonskostnader. Endringer i øremerkede tilskudd og rammetilskudd Nytt øremerket tilskudd til etablering av dagtilbud for demente innenfor Omsorgsplan Maksimum foreldrebetaling i barnehagene opprettholdes nominelt med kroner. I rammetilskuddet er det beregnet en økning i minimumstilskuddet til private barnehager fra 91 til 92 %. Innslagspunktet for statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester øker fra kroner til kroner. Øremerket tilskudd til kommunalt barnevern, som i all hovedsak skal gå til nye stillinger, økes og tildeles etter søknad til Fylkesmannen. Det overføres 5 mrd kr fra de regionale helseforetakene kommunene over inntektssystemet i forbindelse med samhandlingsreformen. Ytterligere 560 mill kr overføres etter egen kostnadsnøkkel som frie inntekter knyttet til betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter. 2.4 Lokale rammer og forutsetninger for økonomiplanen Frie inntekter Notodden har i 2012 en beregnet realvekst i frie inntekter på 1,45 % i forhold til anslag regnskap For landet for øvrig ligger realveksten på 1,05 %. Regjeringen beregnet i 2010 at Notodden kommune hadde et samlet utgiftsbehov på 113 % av landsgjennomsnittet. I de nye beregningene i forbindelse med ny inntektsfordeling beregnes utgiftsbehovet for Notodden kommune til 105 % av landsgjennomsnittet. Beregningene for 2012 er også på 105 %. 8

12 Notodden kommune har et utgiftsbehov som ligger høyt over landsgjennomsnittet. Samtidig har kommunen inntekter som ligger langt under landsgjennomsnittet (93-94 %). Dette gjør at kommunen ikke kan forventes å levere tjenester i samme omfang og kvalitet som landsgjennomsnittet. Eiendomsskatt Rådmannen foreslår å øke eiendomsskatten fra 6,7 promille i 2011 til 7,0 promille i Eiendomsskatten øker totalt med 1,1 mill kr hvorav om lag 0,8 mill kr er beregnet på grunnlag av økning i makstakstene for kraftverk. Med dette har Notodden nådd den maksimalt tillatte skattesatsen. Ressurskrevende tjenester Til tross for at innslagspunktet for statlig tilskudd ressurskrevende tjenester er økt, økes anslaget statlig tilskudd for 2012 med 0,7 mill kr. Dette skyldes i hovedsak lønnsvekst innenfor tjenesten. Flyktninger Kommunestyret har vedtatt at Notodden skal ta i mot 30 flyktninger årlig fra Dette er en økning på 5 fra 2011, og kommunen når dermed det maksimale antallet i den vedtatte opptrappingsplanen. Antallet ligger til grunn for forventet økning i integreringstilskuddet fra staten. Samtidig er det forutsatt at både flyktningkonsulenter på NAV og Voksenopplæringen kan håndtere økningen i flyktninger uten tilførsel av mer ressurser. Notodden øker samtidig antallet enslige mindreårige flyktninger fra 10 til 20, og når dermed det maksimale nivået i tråd med kommunestyrets vedtak. Notodden Energi AS Kommunen har et lån til Notodden Energi AS på 19,6 mill kr. Renteinntekt for kommunen blir 1,274 mill kr i Rådmannen foreslår å øke utbyttet fra Notodden Energi fra 1 til 1,5 mill kr fra Kommunens utbytte fra Notodden Energi er fortsatt svært lavt sammenlignet med utbyttet i andre kommunalt eide energiselskaper. Dette skyldes at Notodden Energi ikke har økonomisk handlingsrom og resultater som kan forsvare et høyere utbytte. Næringsfondet Notodden Utvikling AS (NUAS) Rådmannen foreslår å utbetale 4,5 mill kr fra næringsfondet til NUAS i 2012, dvs. samme nivå som Rådmannen vil bemerke at en årlig utbetaling på 4,5 mill kr fra næringsfondet utgjør mer enn gjennomsnittlig forventet årlig avkastning fra næringsfondet (3,8 kr). Næringsfondet vil dermed bli redusert i verdi hvert år, og også den faste årlige utbetalingen til NUAS vil reelt sett bli redusert hvert år så lenge den ikke indeksreguleres. Avkastningen på næringsfondet varierer med avkastningen i finansmarkedet. På bakgrunn av en dårlig avkastning i 2011 samt utbetalingen til NUAS vil fondet få en betydelig redusert verdi ved inngangen til Pr har Næringsfondet en verdi på 66,5 mill kr, mens verdien pr var 75,0 mill kr. Fratrukket utbetaling på 4,5 mill kr til NUAS har fondet hatt en nedgang på 4,0 mill. kr hittil i Gebyrer og egenbetalinger Rådmannen foreslår å øke gebyrer og egenbetalinger med til sammen 5,4 mill kr i Det meste av denne økningen skal dekke generell prisvekst, men på enkelte områder foreslår 9

13 rådmannen større økninger. Dette er beskrevet under den enkelte seksjon. En fullstendig oversikt over endringene i avgifter, gebyrer og egenbetaling framkommer i vedlagte gebyrhefte. Lønnsvekst Rådmannen har innarbeidet full kompensasjon for helårseffekt av lønnsoppgjøret I forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en lønnsvekst i 2012 på omlag 4,0 % inkludert overheng på om lag 0,7 %. Rådmannen har derfor benyttet 3,3 % ved beregning av lønnsreserven for Rådmannen gjør oppmerksom på at det er en risiko for at lønnsveksten blir høyere enn statsbudsjettets anslag. I 2011 ble lønnsveksten 4,25 %, mens statsbudsjettets anslag var 3,25 %. Prisvekst I forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en prisvekst i 2012 på omlag 2,0 %. Rådmannen foreslår å legge inn 1,0 % i prisvekst i seksjonenes budsjettposter for innkjøp og refusjoner i Den resterende prisveksten blir ikke kompensert, og er derfor å anse som et generelt effektiviseringskrav/rammekutt. I resten av økonomiplanperioden ( ) er det benyttet faste priser. Netto driftsresultat Notodden kommune har i 2011 problemer med å greie et nullresultat, blant annet som følge av høye strømutgifter og flom. Etter rådmannens vurdering bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 % av driftsinntektene. Samtidig bør investeringene ha en betydelig egenfinansiering. Dette for å skape en bærekraftig økonomi. Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for gir et resultat i null. Dette er ikke bærekraftig. Netto driftsresultat blir ofte brukt til å beskrive kommunens økonomiske handlefrihet, i og med at netto driftsresultat viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift. Avdragene som føres i kommunalt regnskap er lavere enn avskrivingene. Videre reflekterer avdragene anskaffelsesverdi, mens det i forhold til formuesbevaringsprinsippet er korrekt å benytte gjenanskaffelsesverdi på avskrivingene. Dermed kommer ikke det reelle kapitalslitet til uttrykk i budsjett og regnskap, slik at et nullresultat ikke er bærekraftig. Likviditet Utviklingen i kommunens likviditet har forverret seg gjennom de siste årene. Kommunens likviditetsreserve vil ved utgangen av 2011 være tilnærmet null. Forverringen i likviditeten skyldes i all hovedsak reglene for regnskapsføring av pensjoner (se nedenfor). Rådmannen gjør oppmerksom på at dersom likviditeten er negativ ved årsskiftet, og dette ikke er oppgjort innen regnskapet fastsettes, så vil kommunen bli meldt inn i statlig register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). 10

14 Likviditet pr. måned (oktober) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Snitt likviditet pr. måned (oktober)

15 Pensjon Den ordinære pensjonskostnaden for kommunen øker med 2 mill kr eller 4 % fra 2011 til Det er imidlertid spesielle forhold som gjør at kommunen må kostnadsføre betydelig høøyere pensjonskostnader fra 2012 og framover. Dette beskrives i det følgende. Kommunens betaling av pensjonspremie til forsikringsselskapet har vært betydelig høyere enn den kostnaden som har blitt regnskapsført (premieavvik). Akkumulert premieavvik pr er på 78 mill kr. Premieavviket for 2011 er foreløpig beregnet til 24 mill kr. Regnskapsreglene gir kommunene valget mellom å kostnadsføre påløpt premieavvik over 15 år, eller i sin helhet det påfølgende år. Når det akkumulerte premieavviket øker år etter år innebærer det i praksis en regnskapsteknisk utsettelse av kostnader. Kommunen har dermed et driftsnivå som er basert på at framtidige budsjetter må ta disse kostnadene. Det akutte problemet for Notodden kommune er imidlertid at likviditeten er tømt. Så lenge vi betaler den reelle pensjonspremien fullt ut, men forskyver kostnadsføringen av den i regnskapet, betyr det at kontoen går tom selv om kommunen går med overskudd. Det er her kommunen er nå, og etter rådmannens vurdering kan ikke kommunen fortsette dette prinsippet med 15 års kostnadsføring av premieavviket. Rådmannen foreslår å skifte til utgiftføring av hele premieavviket det påfølgende år. For 2012 blir det en utgiftsføring av premieavviket for 2011 på 24 mill kr. Samtidig, med bakgrunn i forsiktighetsprinsippet, legger rådmannen til grunn at premieavviket fortsetter å være på samme nivå (24 mill kr) i resten av økonomiplanperioden. Dette er i tråd med nivået de siste årene. Belastningen på budsjettet vil bli lavere enn 24 mill kr, fordi kommunen har et premiefond hos pensjonsleverandøren Vital. Rådmannen foreslår at premiefondet belastes hvert år i hele økonomiplanperioden slik at det blir en gradvis opptrapping til normalnivået på 24 mill kr i årlig premieavvik. Premiefond er likviditet som ikke vises i kommunens balanse, men som ligger i forsikringsselskapene. Fondet kan kun brukes til betaling av pensjonspremie. Det som i løpet av et år tilføres premiefondet er eventuelle kreditbeløp fra engangspremier og endringstilskudd. I tillegg kommer kommunens andel av Vitals avkastning det enkelte år, samt et eventuelt positivt årsoppgjør av Vital kommunefellesskap. Premiefondet er pr. november 2011 på om lag 30 mill kr. Rådmannen gjør oppmerksom på at premieavviket vil kunne variere sterkt fra år til år, selv om det de siste årene har vært relativt stabilt, men høyt. Med utgiftsføring av hele premieavviket det påfølgende år i stedet for fordelt over 15 år, vil kommunen bli sårbar for de store svingningene som kan ligge i premieavviket fra år til år. Det er derfor viktig at kommunen bygger opp et pensjonsfond som kan håndtere spesielt store premieavvik, og at eventuelle positive utslag i forhold til budsjettert premieavvik settes inn på dette fondet. Fratrukket bruk av premiefond i 2011 vil økt kostnad i 2012 som følge av endret prinsipp for kostnadsføring av premieavvik bli om lag 7,7 mill kr. Belastning for årlig premieavvik bygges opp i perioden 2012 til 2015, slik at kommunen i 2015 er oppe på full belastning på 24 mill kr. 12

16 Opptrapping kostnadsføring av premieavvik Premieavvik - estimert Premieavvik kostnadsført i økonomiplan Bruk av premiefond Høye investeringer Rådmannens budsjettforslag innebærer et høyt investeringsnivå. Rådmannen vil fraråde at kommunens investeringsnivå økes utover rådmannens forslag. En ytterligere økning i gjeld, renter og avdrag vil medføre behov for enda større kutt. Avdrag I henhold til kommunelovens 50 skal gjenstående løpetid for lånegjelda ikke overstige den veide levetiden for anleggsmidlene ved siste årsskifte. Den veide gjenværende levetiden for anleggsmidler er for tiden ca. 40 år, mens avdragstida for lånegjelda har vært ca. 25 år. I henhold til loven har kommunen derfor adgang til å øke avdragstida og dermed redusere avdraget. Rådmannen foreslår å øke avdragstida til ca. 33 år for Dette gir et betydelig redusert avdrag i 2012 og vil medføre økte rentekostnader over tid. Momskompensasjon til bruk ved investeringer Det er lovbestemt overføring av momskompensasjon fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. For 2012 skal minimum 60 % av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2013 minimum 80 %. Fra og med budsjettåret 2014 skal merverdikompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekt knyttet til investeringsprosjekter og budsjetteres i investeringsregnskapet. Finansieringskostnader investeringslån Tall i kroner Nye lån Avdrag Sum innlån Gjeld pr. innbygger Investeringer for 2012 inneholder etterslep fra 2011 på om lag 52 mill kr. Disse er fratrukket i finansieringsbehovet for 2012 da de allerede er vedtatt finansiert. Lånerente investeringslån Norges Bank styringsrente 2,50 % 3,00 % 3,25 % 3,50 % Påslag rente kommunesektor 0,75 % 0,75 % 0,75 % 0,75 % Risikopåslag 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 % Beregnet rente 3,50 % 4,00 % 4,25 % 4,50 % Norges banks styringsrenteprognose er lagt til grunn ved beregning av kommunens rentekostnader i økonomiplanperioden. Styringsrenten pluss 0,75-1,0 % er vanlig gjennomsnittlig lånerente for kommuner i dag. Finansieringskostnader Bok & Blueshus Bygging av Bok & Blueshus er lagt inn i investeringsbudsjettet. Finansieringen er beregnet med 38,5 mill kr i tilskudd fra stat og fylkeskommune, momskompensasjon og egne investeringslån. Framdriftsplanen for prosjektet er forskjøvet i forhold til tidligere planlagt på 13

17 grunn av manglende tilsagn på tilskudd fra staten. Dette gjør prosjektet noe dyrere på grunn av økende renter og redusert effekt av momskompensasjonen. Årlig kostnad bok- og blueshus Tall i kroner Renter Avdrag Momskompensasjon Sum Øvrige investeringsprosjekter Samtlige prosjekter i investeringsbudsjettet er beskrevet i kap

18 3 STYRINGSSYSTEM Fig. Kompasshuset i Mål for utviklingen Overordnede strategiske føringer. Seksjonenes mål og tiltak Attraktivitet for folk Attraktivitet for næring Bærekraftig utvikling Utnyttet handlingsrom Nærvær Samfunn Brukere RÅDMANNENS MÅLEKART Arbeid/sysselsetting/utdanning for alle Velferd for alle Brukermedvirkning Overordnede strategiske føringer Seksjonenes mål og tiltak Overordnede strategiske føringer Organisasjon/ medarbeidere Samhandling preget av verdiene åpenhet, raushet og respekt Seksjonenes mål og tiltak Riktig kompetanse Utnyttet handlingsrom Økonomi Budsjettkontroll Kostnadseffektivitet Utnyttet handlingsrom Seksjonenes mål og tiltak Overordnede strategiske føringer 15

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013)

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag. Notodden kommune 100 år (1913-2013) Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag Notodden kommune 100 år (1913-2013) Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Side 3 3 Styringssystem

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 3 2 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Side 4 3 Styringssystem Side 20 4 Organisering Side 23 5 Sentraladministrasjon/felles

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens utkast Dato: 15.11.2012 1 Innhold Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016...

Detaljer

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel Rå dmånnens forslåg til Budsjett og økonomiplån 2015-2018 Kommuneplånens håndlingsdel Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Forsidefoto: Kvartskrystall og slipt kvarts fra Birkeland gard i Iveland. Budsjett

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag 2012

Rådmannens budsjettforslag 2012 Rådmannens budsjettforslag 2012 Sperrefrist: 03/11-2011 kl. 17.00 Innledning Etter kommunelovens kapittel 8 45 og 46 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. Budsjettet

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune Årsbudsjett Økonomiplan -2018 Formannskapets innstilling Åmot kommune Innhold 1. Rådmannens overordnede betraktninger og kommentarer.... 4 2. Noen sentrale nøkkeltall... 7 3. forslagets profil... 7 3.1.

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer