Budsjett 2012 Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015"

Transkript

1 Budsjett 2012 Økonomiplan

2 Forside: Sperrebygget nytt industribygg reist i 2011

3 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 1 2 Budsjett og økonomiplan Side 3 3 Styringssystem Side 15 4 Organisering Side 21 5 Sentraladministrasjon/felles Side 23 6 Oppvekst Side 29 7 Kultur og stedsutvikling Side 38 8 Helse og omsorg Side 43 9 Sosial og flyktninger Side Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Side Investeringsbudsjett Side 64

4 1 Budsjett og økonomiplan er krevende for Notodden kommune. De siste årene har vært preget av kutt i tjenestene for å holde driftsnivået i balanse. Det vil også være tilfellet den kommende økonomiplanperioden. Notodden skal være en god kommune å bo i selv med trange budsjetter. Det er viktig at kommunen tar de rette veivalgene. Prioriteringer Rådmannen har prioritert følgende områder: Sikkerhet (sprinkling og lukking av brannavvik) Forebyggende arbeid barn og unge (PPT, barnevern, lærertetthet) Tilpasning til samhandlingsreformen (rehabilitering og korttids sykehjemsplasser) Demens (nybygg i tilknytning til bokollektivet på Haugmotun) Digitalisering og selvbetjening (nye nettbaserte tjenester) Infrastruktur som medfører mer effektiv drift (IKT, vei, vann og avløp) Byutvikling (Bok & Blueshus) Rådmannen mener at forebygging, effektiv drift og satsing på å være en attraktiv kommune å bo og jobbe i er en strategisk riktig prioritering på sikt. Demografi Befolkningsutviklingen i Notodden er stabil med tilnærmet nullvekst. Kommunen har fødselsunderskudd og netto innenlands utflytting men med innvandring som kompenserer fullt ut. Imidlertid vokser befolkningen i Norge raskere enn i Notodden, og nabokommunene har også større vekst. Med synkende andel av Norges befolkning synker også andelen av de statlige overføringene. Endret inntektsfordeling i 2011 slo svært negativt ut for Notodden, da kommuner med mange eldre i befolkningen fikk mindre statlige overføringer enn tidligere. Med sin nærhet til Kongsberg, Drammen og Oslo, må Notodden ha som mål å vokse like raskt som gjennomsnittet i Norge. Dette er Notoddens største utfordring, og som må gripes fatt i umiddelbart. Med et næringsliv i vekst og lav arbeidsledighet ligger det godt til rette for å lykkes med Notodden kommunes hovedmål: Attraktiv for folk og næring. Målstyring Med inneværende budsjett innfører rådmannen målekart både for kommunen som helhet og i den enkelte seksjon. Utgangspunktet er kommunens mål for utviklingen. Med målekartene tar organisasjonen et viktig steg videre i å implementere et styringssystem for å nå kommunens mål innenfor dimensjonene samfunn, brukere, organisasjon og medarbeidere i tillegg til økonomi. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen vil kreve store omstillinger innenfor helse og omsorg, og kommunen har tre år på seg på å redusere befolkningens bruk av sykehus før statens midlertidige kompensasjon på 7 mill kroner opphører. Det er et paradoks at kommunen ved å gjennomføre samhandlingsreformens mål om redusert bruk av sykehuset bidrar til å svekke lokalsykehuset. 1

5 Likviditet Likviditeten i kommunen har blitt tappet de senere årene som følge av regnskapsreglene som gir 15 års utsatt kostnadsføring av premieavvik på pensjoner. Notodden kommune har nå 78 mill kroner i pensjonsgjeld (akkumulert premieavvik) som ikke er kostnadsført. Imidlertid er pensjonspremiene betalt fullt ut, slik at bankkontoen har blitt tømt selv om regnskapet har vist overskudd. Rådmannen foreslår å avvikle ordningen med å fordele kostnadsføringen over 15 år. Alternativet er å kostnadsføre hele premieavviket påfølgende år. I 2011 ligger premieavviket an til å bli 24 mill kroner. Dette innebærer kostnadskutt på øvrige områder. Flom Notodden ble hardt rammet av flom 24. juli Foreløpige kostnadsoverslag viser at det vil koste 13,5 mill kroner å sette veier og ledningsnett tilbake i den stand de hadde før flommen. Rådmannen forventer at deler av beløpet vil bli kompensert fra staten, men flommen har også beslaglagt store ressurser i kommunen og hindret andre planlagte tiltak. Kutt i tjenester For å holde budsjettet i balanse i økonomiplanperioden foreslår rådmannen kutt i tjenestene i samtlige seksjoner og økninger i priser og gebyrer utover den generelle prisstigningen. I tillegg foreslår rådmannen å kutte i planlagte investeringer, forlenge avdragstida på kommunens lån forlenges og å tære på kommunens disposisjonsfond. Dette er ikke bærekraftig. Rådmannen anbefaler å utrede strukturendringer med sikte på å gi kommunen et økonomisk handlingsrom. Samarbeid om omstilling I omstillingsperioder er det særlig viktig å være en god og tydelig arbeidsgiver både som politiker og i administrasjonen. Gjennomføring av tiltakene krever god ledelse på alle nivåer, tett samarbeid med de tillitsvalgte og vernetjenesten og fleksibilitet og endringsvilje hos de ansatte. Langtidsfrisk Notodden kommune skal bli en langtidsfrisk kommune. Et godt arbeidsmiljø og et økt nærvær øker både trivselen, kvaliteten og det økonomiske handlingsrommet. I 2012 lanseres satsingen på å bli en langtidsfrisk kommune for fullt. Dette er spesielt viktig, men også utfordrende, i en periode med stor omstilling. Realistisk budsjett Rådmannen mener at forslaget til budsjett er realistisk. Arbeidet med budsjettet er et resultat av stor innsats fra hele organisasjonen. Rådmannen retter en takk til alle som har bidratt. Notodden, 18. november 2011 Magnus Mathisen Rådmann 2

6 2 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Drift Budsjettskjema 1A synliggjør de samlede midler som kommunen kan bruke på tjenester. Opprinnelig Revidert Regnskap budsjett budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd: 5.1 Investeringskomp. reform ' Momskompensasjon fra investeringer Komp.tilskudd handl.planen for eldreomsorg Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirkebygg Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte: 7.1 Renteinntekter bankinnskudd Avkastning næringsfond Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter på ansvarlig lån Utbytte Notodden Energi Andre rente-/utbytteinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter: 8.1 Renteutgifter Avdrag på lån: 9.1 Avdragsutgifter Netto finansinntekter/-utgifter Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til fond avkastning næringsfond Bruk av disposisjonsfond Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+) / mindreforbruk (-)

7 Kommentarer til postene Grunnlaget for beregning av frie inntekter bygger på befolkningsdata pr , 2 Nominell økning i skatt og rammetilskudd er 42 mill kr. Det er lagt inn en forventning om 1 % årlig økning i skatteinntektene hvert år i økonomiplanperioden. Det er lagt inn 23,4 mill kr i rammetilskuddet til samhandlingsreformen fra , og 16,4 mill kr fra Eiendomsskatten øker med 1,1 mill kr, hvorav 0,8 mill kr på grunn av heving av maksimumssatsene for kraftverk. 0,3 mill kr oppnås ved å øke skattesatsen for bolig og fritidsbolig fra 6,7 til 7,0 promille, som er lovens maksimum. Dette innebærer at en bolig på 120 m2 på Kåsa terrasse vil få økt sin eiendomsskatt fra kr til kr Statlig tilskudd ressurskrevende tjenester økes med 0,7 mill kr i forhold til revidert budsjett 2011 basert på nye anslag. 5 Mottak av 30 nye flyktninger årlig i Det er i tillegg beregnet til sammen 20 enslige mindreårige flyktninger til enhver tid. 7 Resterende lån til Notodden Energi AS er på 19,6 mill kr. Renteinntekt for kommunen blir 1,3 mill kr i Innlånsrenten se under investeringer nedenfor. 14 Rådmannen foreslår å utbetale 4,5 mill kr fra næringsfondet til Notodden Utvikling AS (NUAS) i Endringer fra 2011 til 2012 Tall i kroner Endring Økning i skatt og rammetilskudd Økning i eiendomsskatt Økt tilskudd ressurskrevende tjenester -700 Økt tilskudd flyktninger Økt netto finanskostnader 876 Økt momskompensasjon -827 Bruk av disposisjonsfond Økt ramme til fordeling på seksjonene Endring i rammer fordelt ut på seksjonene Lønns- og prisstigning (inkl. etterslep fra 2011) Kostnadsøkninger Inntektsreduksjoner Behov for kutt og økte priser/gebyrer Kutt Økning i priser/gebyrer Sum 0 4

8 Spesifikasjon av nye tiltak og kutt 2012 i forhold til revidert budsjett 2011 Tall i 1000 kroner Samlet endring Felles rammer Økt skatt og rammetilskudd Økte skjønnsmidler Økt skatt på eiendom Økt momskompensasjon fra investeringer -827 Økt tilskudd ressurskrevende tjenester -700 Økt integreringstilskudd flyktninger Økt kompensasjonstilskudd investeringer -189 Reduserte renteinntekter 57 Økt utbytte Notodden Energi AS -500 Reduserte rente- og avdragsutgifter ved forlenget avdragstid Bruk av disposisjonsfond-pensjoner Budsjettert bruk av disposisjonsfond i 2011 reverseres Sum endring felles rammer Felleskostnader Rest lønnsreserve 2011 til dekning av overheng Avsatt til lønnsøkning Premieavvik 2011 amortiseres på ett år Netto reduksjon i pensjonskostnad Pris-/lønnsvekst Fellesrådet (på ramme) Tilskudd kollektivterminalbygg 100 Reduksjon i salgsinntekt konsesjonskraft Garantiansvar Grendehuset i Heddal -170 Saksdokumenter på papir Endring indirekte kostnader VAR 76 Avvikle lærlingeordningen -774 Utbytte fra Kommuneskogen i Gransherad -200 Økt tilskudd Notodden Lufthavn AS 370 Avvikle medlemskap i Osloregionens Europakontor -48 Sentraladministrasjon Lønnsøkning helårsvirkning 285 Økning i pensjonspremie 317 Prisvekst Valg hvert annet år -400 Opplæring politikere etter valg (reverseres) -50 Politiker pc kommunestyret(reverseres) 50 Kutt av stilling i sentraladminsitrasjon (helårsvirkning) -620 Helårsvirkning langtidsfrisk 300 Juridisk kompetanse barnevern - overføres fra Oppvekst 350 Juridisk kompetanse overflres 20 % til VAR -150 Vakanser sentraladministrasjon (reverseres) Overført post/arkiv fra Kultur og stedsutvikling Økt frikjøp tillittsvalgte - omstilling (reverseres) 250 Økt godtgjøresle politisk virksomhet Legge ned kantine -150 Redusere kostnader ERP-systemer 100 Oppvekst Lønnsøkning helårsvirkning Økning i pensjonspremie Prisvekst Holde virksomhetsleder barnehage vakant (reverseres) 200 Inntak av nye flyktninger Redusert ramme 2011 (reverseres) 300 Barn på Jondalen skole (helårsvirkning) 64 Juridisk konsulent barnevern - rammeoverføring til SA -350 Økt kostnad barnevern Økt tilskudd private barnehager Nytt valgfag 8. trinn 83 5

9 Etablering av ny bolig -400 Begrenset bruk av vikar Reduksjon Kulturskolen -416 Gjestebarn fra andre kommuner i barnehage -800 Avvikle leirskole -100 Reduksjon i elever F-fløya -500 Økt grunnbeløp gjesteelever til selvkost -300 Økning egenbetaling SFO med 6 % - fordeles 3+3% -225 Innkjøp av lærebøker reduseres Legge ned Lisleherad barnehage (inkl. kostnader bygg) fra Legge ned SFO i skoleferier -170 Kultur og stedsutvikling Lønnsøkning helårsvirkning 181 Økning i pensjonspremie 165 Prisvekst Driftsstøtte Vidarvoll 80 Driftsstøtte Vidarvoll overføres teknisk -80 Post/arkiv overføres Sentraladministrasjon Byjubileet (reverseres) -300 Økt besøk/økt inntekt kino -250 Redusere tilskudd idrett -50 Redusere kontorugifter administrasjon -50 Ny førstelinjetjeneste teknisk -100 Redusere på servicetorg -150 Reduksjon i bibliotektjenesten -100 Redusere bemanning kultur -250 Helse og omsorg Lønnsøkning helårsvirkning Økt pensjonspremie Prisvekst Udekkeet merforbruk 2011 reverseres -500 Økt ramme psykisk helse reverseres -600 Samhandlingsreformen (estimert kostad=rammetilskudd) Omgjøring til omsorgsboliger Flytte demens fra Haugmotun -200 Frivillighetssentral 250 Redusere stilling HBT(helårsvirkning) -250 Oppstart restrukturering Tjenesten for funksjonshemmede -800 Lærlinger inkluderes i grunnturnus -500 Redusere driftstilskudd privat fysioterapi -190 Økt kostnad legevakt Helårsvirkning koordinator samhandlingsreformen 154 Økt tilskudd Norsk pasientskadeerstatning 167 Langtids sykehjemsplasser reduseres 4-5 plasser Redusere ett årsverk helsestasjon -500 Redusere vikarbudsjett i seksjonen -200 Redusere bemanning psykisk helse -500 Økte satser HBT/husleie -85 Økte gebyrer Miljøhygienisk avdeling -50 Øke satser praktisk bistand TFF -55 Økt egenbetaling inkl. trygghetsalarm -120 Sosial og flyktninger Lønnsøkning helårsvirkning 106 Økning i pensjonspremie 105 Prisvekst Reduksjon i sosialhjelp Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Lønnsøkning helårsvirkning 899 Økning pensjonspremie 688 Prisvekst Gatevarme Øvre Storgate (helårsvirkning) 50 Etterslep oppmåling 100 6

10 Ny avtale brann Hjartdal -350 Driftsstøtte Vidarvoll fra kultur 80 Ny førstelinjetjeneste (overf. kultur 50%/gebyrfinansiert 50%) 250 Umatrikulert offentlig grunn 250 Økning gebyrer byggesak (til 100 % selvkost) -300 Økning gebyrer plansak (til 100 % selvkost) -400 Økning gebyrer oppmåling (til 100 % selvkost) -200 Sprinkling Gransherad bygdeheim (red. kostnader brann) 200 Delgjennomføring vedtatt gebyrøkning idrettshall -40 Økt leie idrettshall 100 Nye gatelys i Eikeskar 300 Økte kommunale gebyrer egne eiendommer 650 Økte strømkostnader -450 Redusere 1,5 stilling vaktmester -200 Vakant stilling teknisk sjef til Leie ut lokaler Catch -660 ENØK-tiltak (ref. investeringer) -250 Sum endring driftsrammer Netto endring Investeringer Budsjettskjema 2A synliggjør de samlede midler som kommunen bruker på investeringer. Opprinnelig Revidert Tall i 1000 kroner Regnskap Budsjett budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler - investeringer Bruk av lånemidler - utlån Inntekt fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finanseiring Overføringer fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Rådmannens detaljerte forslag til investeringer er i kapittel 11. I tallene for 2012 videreføres bevilgninger med beregnede resterende rammer for prosjekter som ikke er ferdigstilt i Investeringer det ikke er funnet rom for Friidrettsbane på Sætre Kommunen har mottatt søknad om tilskudd til renovering av friidrettsbanen på Sætre. Kostnaden til prosjektet vil være ca. kr Av dette kan det søkes om tippemidler med inntil 1/3. I tillegg har Snøgg friidrett signalisert egenkapital/egeninnsats på ca. kr Kommunens bidrag blir da ca. kr Rådmannen har ikke funnet rom til dette tiltaket. 7

11 Gangvei ved marina ved Bystranda Kommunen har mottatt søknad om bidrag til etablering av en marina ved Bystranda. Kommunen er bedt om å bidra med kr til forprosjekt, samt med anlegging av en gangvei langs vannkanten som marinaen kan bygges ut fra. En slik gangvei vil ha en kostnad på ca. kr Rådmannen har ikke funnet rom til dette tiltaket. 2.3 Statlige rammer og forutsetninger for økonomiplanen Nedenfor er hovedpunktene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2012 fra statsbudsjettet for budsjettåret Deflator Lønns- og prisstigningen på kommunal tjenesteyting (deflatoren) for 2014 er beregnet til 3,25 %. Årslønnsvekst er beregnet til 4,0 % og prisvekst på varer og tjenester er beregnet til 2,0 %. Samlede inntekter Regjeringen legger opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2012 på 5,0 mrd kr, tilsvarende 1,4 %. Av veksten er 3,75 mrd kr frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst i frie inntekter på 1,3 %. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2011 i revidert nasjonalbudsjett Veksten skal bidra til å dekke økte kostnader som følge av befolkningsutvikling (demografi) og økte pensjonskostnader. Endringer i øremerkede tilskudd og rammetilskudd Nytt øremerket tilskudd til etablering av dagtilbud for demente innenfor Omsorgsplan Maksimum foreldrebetaling i barnehagene opprettholdes nominelt med kroner. I rammetilskuddet er det beregnet en økning i minimumstilskuddet til private barnehager fra 91 til 92 %. Innslagspunktet for statlig tilskudd til ressurskrevende tjenester øker fra kroner til kroner. Øremerket tilskudd til kommunalt barnevern, som i all hovedsak skal gå til nye stillinger, økes og tildeles etter søknad til Fylkesmannen. Det overføres 5 mrd kr fra de regionale helseforetakene kommunene over inntektssystemet i forbindelse med samhandlingsreformen. Ytterligere 560 mill kr overføres etter egen kostnadsnøkkel som frie inntekter knyttet til betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter. 2.4 Lokale rammer og forutsetninger for økonomiplanen Frie inntekter Notodden har i 2012 en beregnet realvekst i frie inntekter på 1,45 % i forhold til anslag regnskap For landet for øvrig ligger realveksten på 1,05 %. Regjeringen beregnet i 2010 at Notodden kommune hadde et samlet utgiftsbehov på 113 % av landsgjennomsnittet. I de nye beregningene i forbindelse med ny inntektsfordeling beregnes utgiftsbehovet for Notodden kommune til 105 % av landsgjennomsnittet. Beregningene for 2012 er også på 105 %. 8

12 Notodden kommune har et utgiftsbehov som ligger høyt over landsgjennomsnittet. Samtidig har kommunen inntekter som ligger langt under landsgjennomsnittet (93-94 %). Dette gjør at kommunen ikke kan forventes å levere tjenester i samme omfang og kvalitet som landsgjennomsnittet. Eiendomsskatt Rådmannen foreslår å øke eiendomsskatten fra 6,7 promille i 2011 til 7,0 promille i Eiendomsskatten øker totalt med 1,1 mill kr hvorav om lag 0,8 mill kr er beregnet på grunnlag av økning i makstakstene for kraftverk. Med dette har Notodden nådd den maksimalt tillatte skattesatsen. Ressurskrevende tjenester Til tross for at innslagspunktet for statlig tilskudd ressurskrevende tjenester er økt, økes anslaget statlig tilskudd for 2012 med 0,7 mill kr. Dette skyldes i hovedsak lønnsvekst innenfor tjenesten. Flyktninger Kommunestyret har vedtatt at Notodden skal ta i mot 30 flyktninger årlig fra Dette er en økning på 5 fra 2011, og kommunen når dermed det maksimale antallet i den vedtatte opptrappingsplanen. Antallet ligger til grunn for forventet økning i integreringstilskuddet fra staten. Samtidig er det forutsatt at både flyktningkonsulenter på NAV og Voksenopplæringen kan håndtere økningen i flyktninger uten tilførsel av mer ressurser. Notodden øker samtidig antallet enslige mindreårige flyktninger fra 10 til 20, og når dermed det maksimale nivået i tråd med kommunestyrets vedtak. Notodden Energi AS Kommunen har et lån til Notodden Energi AS på 19,6 mill kr. Renteinntekt for kommunen blir 1,274 mill kr i Rådmannen foreslår å øke utbyttet fra Notodden Energi fra 1 til 1,5 mill kr fra Kommunens utbytte fra Notodden Energi er fortsatt svært lavt sammenlignet med utbyttet i andre kommunalt eide energiselskaper. Dette skyldes at Notodden Energi ikke har økonomisk handlingsrom og resultater som kan forsvare et høyere utbytte. Næringsfondet Notodden Utvikling AS (NUAS) Rådmannen foreslår å utbetale 4,5 mill kr fra næringsfondet til NUAS i 2012, dvs. samme nivå som Rådmannen vil bemerke at en årlig utbetaling på 4,5 mill kr fra næringsfondet utgjør mer enn gjennomsnittlig forventet årlig avkastning fra næringsfondet (3,8 kr). Næringsfondet vil dermed bli redusert i verdi hvert år, og også den faste årlige utbetalingen til NUAS vil reelt sett bli redusert hvert år så lenge den ikke indeksreguleres. Avkastningen på næringsfondet varierer med avkastningen i finansmarkedet. På bakgrunn av en dårlig avkastning i 2011 samt utbetalingen til NUAS vil fondet få en betydelig redusert verdi ved inngangen til Pr har Næringsfondet en verdi på 66,5 mill kr, mens verdien pr var 75,0 mill kr. Fratrukket utbetaling på 4,5 mill kr til NUAS har fondet hatt en nedgang på 4,0 mill. kr hittil i Gebyrer og egenbetalinger Rådmannen foreslår å øke gebyrer og egenbetalinger med til sammen 5,4 mill kr i Det meste av denne økningen skal dekke generell prisvekst, men på enkelte områder foreslår 9

13 rådmannen større økninger. Dette er beskrevet under den enkelte seksjon. En fullstendig oversikt over endringene i avgifter, gebyrer og egenbetaling framkommer i vedlagte gebyrhefte. Lønnsvekst Rådmannen har innarbeidet full kompensasjon for helårseffekt av lønnsoppgjøret I forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en lønnsvekst i 2012 på omlag 4,0 % inkludert overheng på om lag 0,7 %. Rådmannen har derfor benyttet 3,3 % ved beregning av lønnsreserven for Rådmannen gjør oppmerksom på at det er en risiko for at lønnsveksten blir høyere enn statsbudsjettets anslag. I 2011 ble lønnsveksten 4,25 %, mens statsbudsjettets anslag var 3,25 %. Prisvekst I forslag til statsbudsjett er det lagt til grunn en prisvekst i 2012 på omlag 2,0 %. Rådmannen foreslår å legge inn 1,0 % i prisvekst i seksjonenes budsjettposter for innkjøp og refusjoner i Den resterende prisveksten blir ikke kompensert, og er derfor å anse som et generelt effektiviseringskrav/rammekutt. I resten av økonomiplanperioden ( ) er det benyttet faste priser. Netto driftsresultat Notodden kommune har i 2011 problemer med å greie et nullresultat, blant annet som følge av høye strømutgifter og flom. Etter rådmannens vurdering bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 % av driftsinntektene. Samtidig bør investeringene ha en betydelig egenfinansiering. Dette for å skape en bærekraftig økonomi. Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for gir et resultat i null. Dette er ikke bærekraftig. Netto driftsresultat blir ofte brukt til å beskrive kommunens økonomiske handlefrihet, i og med at netto driftsresultat viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift. Avdragene som føres i kommunalt regnskap er lavere enn avskrivingene. Videre reflekterer avdragene anskaffelsesverdi, mens det i forhold til formuesbevaringsprinsippet er korrekt å benytte gjenanskaffelsesverdi på avskrivingene. Dermed kommer ikke det reelle kapitalslitet til uttrykk i budsjett og regnskap, slik at et nullresultat ikke er bærekraftig. Likviditet Utviklingen i kommunens likviditet har forverret seg gjennom de siste årene. Kommunens likviditetsreserve vil ved utgangen av 2011 være tilnærmet null. Forverringen i likviditeten skyldes i all hovedsak reglene for regnskapsføring av pensjoner (se nedenfor). Rådmannen gjør oppmerksom på at dersom likviditeten er negativ ved årsskiftet, og dette ikke er oppgjort innen regnskapet fastsettes, så vil kommunen bli meldt inn i statlig register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). 10

14 Likviditet pr. måned (oktober) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Snitt likviditet pr. måned (oktober)

15 Pensjon Den ordinære pensjonskostnaden for kommunen øker med 2 mill kr eller 4 % fra 2011 til Det er imidlertid spesielle forhold som gjør at kommunen må kostnadsføre betydelig høøyere pensjonskostnader fra 2012 og framover. Dette beskrives i det følgende. Kommunens betaling av pensjonspremie til forsikringsselskapet har vært betydelig høyere enn den kostnaden som har blitt regnskapsført (premieavvik). Akkumulert premieavvik pr er på 78 mill kr. Premieavviket for 2011 er foreløpig beregnet til 24 mill kr. Regnskapsreglene gir kommunene valget mellom å kostnadsføre påløpt premieavvik over 15 år, eller i sin helhet det påfølgende år. Når det akkumulerte premieavviket øker år etter år innebærer det i praksis en regnskapsteknisk utsettelse av kostnader. Kommunen har dermed et driftsnivå som er basert på at framtidige budsjetter må ta disse kostnadene. Det akutte problemet for Notodden kommune er imidlertid at likviditeten er tømt. Så lenge vi betaler den reelle pensjonspremien fullt ut, men forskyver kostnadsføringen av den i regnskapet, betyr det at kontoen går tom selv om kommunen går med overskudd. Det er her kommunen er nå, og etter rådmannens vurdering kan ikke kommunen fortsette dette prinsippet med 15 års kostnadsføring av premieavviket. Rådmannen foreslår å skifte til utgiftføring av hele premieavviket det påfølgende år. For 2012 blir det en utgiftsføring av premieavviket for 2011 på 24 mill kr. Samtidig, med bakgrunn i forsiktighetsprinsippet, legger rådmannen til grunn at premieavviket fortsetter å være på samme nivå (24 mill kr) i resten av økonomiplanperioden. Dette er i tråd med nivået de siste årene. Belastningen på budsjettet vil bli lavere enn 24 mill kr, fordi kommunen har et premiefond hos pensjonsleverandøren Vital. Rådmannen foreslår at premiefondet belastes hvert år i hele økonomiplanperioden slik at det blir en gradvis opptrapping til normalnivået på 24 mill kr i årlig premieavvik. Premiefond er likviditet som ikke vises i kommunens balanse, men som ligger i forsikringsselskapene. Fondet kan kun brukes til betaling av pensjonspremie. Det som i løpet av et år tilføres premiefondet er eventuelle kreditbeløp fra engangspremier og endringstilskudd. I tillegg kommer kommunens andel av Vitals avkastning det enkelte år, samt et eventuelt positivt årsoppgjør av Vital kommunefellesskap. Premiefondet er pr. november 2011 på om lag 30 mill kr. Rådmannen gjør oppmerksom på at premieavviket vil kunne variere sterkt fra år til år, selv om det de siste årene har vært relativt stabilt, men høyt. Med utgiftsføring av hele premieavviket det påfølgende år i stedet for fordelt over 15 år, vil kommunen bli sårbar for de store svingningene som kan ligge i premieavviket fra år til år. Det er derfor viktig at kommunen bygger opp et pensjonsfond som kan håndtere spesielt store premieavvik, og at eventuelle positive utslag i forhold til budsjettert premieavvik settes inn på dette fondet. Fratrukket bruk av premiefond i 2011 vil økt kostnad i 2012 som følge av endret prinsipp for kostnadsføring av premieavvik bli om lag 7,7 mill kr. Belastning for årlig premieavvik bygges opp i perioden 2012 til 2015, slik at kommunen i 2015 er oppe på full belastning på 24 mill kr. 12

16 Opptrapping kostnadsføring av premieavvik Premieavvik - estimert Premieavvik kostnadsført i økonomiplan Bruk av premiefond Høye investeringer Rådmannens budsjettforslag innebærer et høyt investeringsnivå. Rådmannen vil fraråde at kommunens investeringsnivå økes utover rådmannens forslag. En ytterligere økning i gjeld, renter og avdrag vil medføre behov for enda større kutt. Avdrag I henhold til kommunelovens 50 skal gjenstående løpetid for lånegjelda ikke overstige den veide levetiden for anleggsmidlene ved siste årsskifte. Den veide gjenværende levetiden for anleggsmidler er for tiden ca. 40 år, mens avdragstida for lånegjelda har vært ca. 25 år. I henhold til loven har kommunen derfor adgang til å øke avdragstida og dermed redusere avdraget. Rådmannen foreslår å øke avdragstida til ca. 33 år for Dette gir et betydelig redusert avdrag i 2012 og vil medføre økte rentekostnader over tid. Momskompensasjon til bruk ved investeringer Det er lovbestemt overføring av momskompensasjon fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. For 2012 skal minimum 60 % av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2013 minimum 80 %. Fra og med budsjettåret 2014 skal merverdikompensasjonen fra investeringer i sin helhet regnes som inntekt knyttet til investeringsprosjekter og budsjetteres i investeringsregnskapet. Finansieringskostnader investeringslån Tall i kroner Nye lån Avdrag Sum innlån Gjeld pr. innbygger Investeringer for 2012 inneholder etterslep fra 2011 på om lag 52 mill kr. Disse er fratrukket i finansieringsbehovet for 2012 da de allerede er vedtatt finansiert. Lånerente investeringslån Norges Bank styringsrente 2,50 % 3,00 % 3,25 % 3,50 % Påslag rente kommunesektor 0,75 % 0,75 % 0,75 % 0,75 % Risikopåslag 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 % Beregnet rente 3,50 % 4,00 % 4,25 % 4,50 % Norges banks styringsrenteprognose er lagt til grunn ved beregning av kommunens rentekostnader i økonomiplanperioden. Styringsrenten pluss 0,75-1,0 % er vanlig gjennomsnittlig lånerente for kommuner i dag. Finansieringskostnader Bok & Blueshus Bygging av Bok & Blueshus er lagt inn i investeringsbudsjettet. Finansieringen er beregnet med 38,5 mill kr i tilskudd fra stat og fylkeskommune, momskompensasjon og egne investeringslån. Framdriftsplanen for prosjektet er forskjøvet i forhold til tidligere planlagt på 13

17 grunn av manglende tilsagn på tilskudd fra staten. Dette gjør prosjektet noe dyrere på grunn av økende renter og redusert effekt av momskompensasjonen. Årlig kostnad bok- og blueshus Tall i kroner Renter Avdrag Momskompensasjon Sum Øvrige investeringsprosjekter Samtlige prosjekter i investeringsbudsjettet er beskrevet i kap

18 3 STYRINGSSYSTEM Fig. Kompasshuset i Mål for utviklingen Overordnede strategiske føringer. Seksjonenes mål og tiltak Attraktivitet for folk Attraktivitet for næring Bærekraftig utvikling Utnyttet handlingsrom Nærvær Samfunn Brukere RÅDMANNENS MÅLEKART Arbeid/sysselsetting/utdanning for alle Velferd for alle Brukermedvirkning Overordnede strategiske føringer Seksjonenes mål og tiltak Overordnede strategiske føringer Organisasjon/ medarbeidere Samhandling preget av verdiene åpenhet, raushet og respekt Seksjonenes mål og tiltak Riktig kompetanse Utnyttet handlingsrom Økonomi Budsjettkontroll Kostnadseffektivitet Utnyttet handlingsrom Seksjonenes mål og tiltak Overordnede strategiske føringer 15

19 3.1 Styringsverktøy Den administrative styringsstrukturen i Notodden kommune bygger på følgende prinsipper: Helhetlig linjeledelse der leders ansvar omfatter både fag, økonomi og personal Delegering av myndighet og myndiggjøring av medarbeidere Mål og resultatstyring med beskrivelse av ansvar og styringsinformasjon Rådmannen benytter lederavtaler med seksjonslederne. Rådmannen utsteder hvert år et oppdragsbrev til hver seksjon i etterkant av budsjettvedtaket. Alle virksomheter utarbeider en virksomhetsplan hvert år, og det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler og medarbeiderundersøkelser. Det gjennomføres jevnlig brukerundersøkelser i tjenestene. Balansert målstyring Balansert målstyring bygger på at det for kommunens ulike tjenester fastlegges effektmål og resultatmål. Det måles resultater langs flere dimensjoner. I økonomiperspektivet måles først og fremst evnen til å overholde vedtatte budsjettrammer. Det rapporteres månedlig til formannskap og kommunestyre på økonomi. I medarbeiderperspektivet gir målinger av medarbeidertilfredshet og sykefravær viktige indikasjoner på arbeidsmiljøet. Det rapporteres månedlig på sykefravær, og det ble i 2008 og 2010 gjennomført medarbeiderundersøkelser. Fra 2012 vil medarbeiderundersøkelsen gjennomføres årlig. Samfunnsperspektivet konsentreres om hvor god kommunen er til å levere tjenestene, eksempelvis i form av produktivitet, kvalitet og saksbehandlingstid. På dette området er styringssystemet under utvikling. I brukerperspektivet er fokus hvordan kommunen dekker brukerbehovene, først og fremst i form av dekningsgrader og brukertilfredshet. Det gjennomføres årlig, eller hvert annet år, brukerundersøkelser innen de største tjenesteområdene. Rådmannen lanserer i budsjett 2012 et system for balansert målstyring med bruk av målekart. Det er utviklet resultat- og effektmål innen hver dimensjon og innenfor alle tjenesteområder. De kvantitative målene og indikatorene som lanseres vil gjøre det lettere å vurdere måloppnåelse og utvikling, samt å sammenlikne Notodden med andre kommuner. Rådmannen legger opp til at målstyringssystemet vil bli videreutviklet i årene som kommer basert på erfaringene som oppnås. Flere av tiltakene for 2012 etablerer nye målesystemer i tjenestene Samfunn Overordnede rammer for lokalsamfunnsutvikling har følgende punkter i kommunens mål for utviklingen: Ta vare på den enkeltes menneskeverd og rettigheter. Bekjempe diskriminering på bakgrunn av kjønn, religion, seksuell legning og etnisk opphav. Søke samarbeid med befolkning og de som berøres av tiltak, og la disse bli hørt. Ta vare på biologisk mangfold, urørte områder, kulturlandskap og viktige areal for matproduksjon. Ta vare på den lokale kulturarven. Begrense bruk av ikke- fornybare ressurser. Unytte eksisterende infrastruktur best mulig og ivareta materielle verdier. 16

20 Balansere vern og bruk av fysisk miljø. Ta hensyn til samfunnssikkerhet i all planlegging og sikre en god beredskap mot ulykker og naturkatastrofer. Sikre universell utforming av nyanlegg. Utvikle et inkluderende og nyskapende lokaldemokrati som legger vekt på åpne lokale prosesser. Satse på bred involvering i demokratiske prosesser, med økt vekt på barn og unge, blant annet en styrking av ungdomsdemokratisk råd. Attraktivitet for folk Kommunens overordnede strategi er å Utvikle et bedret image og selvbilde. Bedre kommunikasjonene til/fra Notodden. Følge opp arbeidet og utredningen for høyhastighetsbane i Norge. Utvikle et variert botilbud som er attraktivt for befolkning og potensielle innflyttere. Gjøre Notodden kjent som Bluesbyen og Blueskommunen (kommunestyret ). Videreutvikle Notodden som Europas blueshovedstad og porten til Telemark, i tillegg til å utvikle én til to nye kraftfulle attraksjoner. Videreutvikle Notodden som godt bo- og oppvekststed. Utvikle Notodden sentrum (inkludert Jernverkstomta og Næringsparken) til en spennende, trivelig og fremtidsrettet by. Legge til rette for bosetting i bygdene gjennom tilrettelegging for varierte tomteområder og mer bosetting på gårdsbruk og småbruk. Utvikle senterfunksjoner i de eksisterende bygdesentrene. Holde en rimelig god standard på bygdeveiene. Videreføre sentrumsopprustningen i det gamle sentrumsområdet ned mot vannet. Vektlegge god kontakt mellom Jernverkstomta, Næringsparken, Nesøya og det gamle bysentrum. Gi gode rammebetingelser for bostedsutvikling, eksisterende og ny handels- og næringsvirksomhet, kompetansebasert næring og skoler. Utvikle Jernverkstomta og Nesøya for turisme og som en naturlig innfallsport til Telemarkskanalen. Få Notodden med på UNESCOs verdensarvliste i samarbeid med Tinn (kommunestyret ). Utvikle Telemarkskanalen som regionalpark (kommunestyret ). Bygge Bok & Blueshus (kommunestyret ) Attraktivitet for næring Kommunens overordnede næringsstrategi er å Legge til rette for nyskaping og utvikling i eksisterende næringsliv og handel. Legge til rette for nyetableringer, nytenkning og skaperkraft. Legge til rette for gode rammebetingelser for næringsvirksomhet Utvikle Notodden som kommunikasjonssenter. Styrke sykehuset som kompetansesenter og bygge et sterkt fagmiljø innen helsesektoren i samhandling med næringsaktører. Stimulere til kompetansebasert næringsliv innen helse og omsorgstjenester. Skape rimelige bomuligheter og næringsarealer som markedsføres overfor mer sentrale strøk. 17

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Rådmannens forslag 19.11.10 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e 1. Rådmannens innledning Side 1 2. Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A-B - DRIFTSBUDSJETT - Kommunestyrets vedtak sak 105/12

BUDSJETTSKJEMA 1A-B - DRIFTSBUDSJETT - Kommunestyrets vedtak sak 105/12 BUDSJETTSKJEMA 1A-B - DRIFTSBUDSJETT - Kommunestyrets vedtak 13.12.12 - sak 105/12 Tall i 1000 kroner Budsjett Økonomiplan 2013 2014 2015 2016 1 Skatt på inntekt og formue -265 065-267 666-270 267-272

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013

Politisk behandling NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS UNDERKJENNING AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK AV 12.12.2013 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i KOMMUNESTYRET Sak nr: 20/14 Møtedato: 20.03.2014 Arkivsak: 14/230 SAKSPROTOKOLL ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 NY BUDSJETTBEHANDLING PGA FYLKESMANNENS

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017

Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 42/13 Møtedato: 26.11.2013 Arkivsak: 13/635 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2014-2017 Formannskapets innstilling til

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 13 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/956 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2014 - ØKONOMIPLAN 2015-2017 Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/956 Saksbehandler: Mette Hovstein Kviseth Saksnr. Utvalg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksframlegg. Budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/3277-3 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjett 2013 Vedlegg: Budsjettdokument 2013 Malvik kirkelig fellesråd Økonomiplan

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer