Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen"

Transkript

1 Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten ved Rjukan som har 5 % av sin kommuneoverlegestilling som praksiskonsulent. Vi har praksiskonsulenter ved Medisinsk klinikk, Kirurgisk klinikk, Psykiatrisk klinikk, Barneklinikken, BUP, DPS i Kragerø, Rjukan sykehus, Notodden sykehus. PKO ved Sykehuset Telemark HF hadde totalt 0,95 stillinger pr Koordinator sa opp jobben sommeren 2011, og fungerte i redusert stilling de siste månedene av året fordi ny koordinator ikke kunne starte før januar En del av koordinatoroppgavene ble høsten 2011 fordelt mellom praksiskonsulentene. PKO ordningen er administrativt underlagt fagdirektøren. PKO-gruppa har hatt 6 møter i 2011, av 2 til 4 timers varighet. Praksiskoordinator: Bjørnar Nyen Sykehus: Sykehuset Telemark HF Kontaktperson: Fagdirektør Halfrid Vaage og klinikksjef Per Urdahl Målsetting for prosjekter/aktiviteter, ordnet etter Helsedialogs programområder: a) Individfeltet støtte opp under pasientenes egne ressurser, mestring og selvstendighet PKO ønsker å støtte opp om Lærings- og mestringssenterets virksomhet b) Tjenestefeltet tjenester som er samordnet og preget av kontinuitet og utnytter ressursene på en god måte PKO arbeider med å bedre kommunikasjonen mellom 1. og 2. linje PKO skal bidra til utvikling av felles retningslinjer og prosedyrer mellom nivåene Vi ønsker å bruke ressursene på prosjekter som er ønsket både av fastleger og sykehusleger, i tillegg til å være gagnlige for pasienten. c) Styringsfeltet ledelsen sikrer rammer og forankring av all samhandling PKO skal bidra til bedre elektronisk samhandling mellom sykehus og fastleger PKO skal bidra til en bedre helhetlig organisering av helsetjenesten med god samhandling med best mulig ressursutnyttelse Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: a) Individfeltet Noe kontakt med LMSs ledelse. Vi formidler informasjon om LMSs kurs til fastleger b) Tjenestefeltet I 2011 har vi distribuert 10 utgaver av PKO-Nytt Vi har i 2011 fortsatt satsningen på samhandling omkring sykehusets poliklinikker med varierende intensitet ved ØNH-pol., lunge-pol. og astma- og allergi-pol. i Barneklinikken. Vi deltar aktivt i Prosedyregruppa for Telemark med vedlikehold og utvikling av retningslinjer for samhandling samt arrangert kurs. Vi har lenge hatt planer om å legge reviderte dokumenter fra Prosedyrepermen inn på de enkelte seksjoners nettsider, men pga omlegging av plattform for sykehusets nettsider har vi ennå ikke kommet i gang med dette. Vi har fortsatt fokus på og gjør praktisk arbeid i forhold til bedring av henvisnings- og epikrisekvalitet ved flere avdelinger Vi har fortsatt arbeidet omkring bruk av billeddiagnostikk: rygg, nakke, skulder, hofte/bekken, kne, se vedlegg etter Løchens rapport.

2 Deltakelse i arbeid med behandlingslinjer (se praksiskonsulentenes rapporter) Deltatt i forberedelser til satsing på korrekte medisinlister som blir en del av Pasientsikkerhetskampanjen Deltatt i diverse samarbeidsmøter, workshops etc c) Styringsfeltet Løpende kontakt med sykehusets kvalitetssjef omkring samhandlingsspørsmål Løpende kontakt med IT-avdeling og fastleger omkring utviklingen av elektronisk samhandling Koordinator er med i styringsgruppa for e-meldingsprosjektet i Grenlandssamarbeidet Koordinator har deltatt i arbeidsgruppen av kommunal- og klinikksjefer om samhandling i Grenland (Grenlandspakka med 13 innsatsområder). Flere fra PKO-gruppa har deltatt i arbeidsgrupper som har utviklet avtaler mellom sykehuset og kommunene i forbindelse med samhandlingsreformen d) Diverse Deltatt på nasjonal PKO-konferanse i Drammen Deltakelse i møter med praksiskoordinatorer fra hele Norge Resultater: a) Noe av endringsarbeidet forsøkes dokumentert ved hjelp av målinger (se praksiskonsulentenes rapporter) b) Vi opplever å bli regnet med i utviklingen av tjenester hvor samhandling og kommunikasjon over nivåer er viktig c) Vi deltar aktivt og forsøker å påvirke det allmennmedisinske utviklingsarbeidet særlig gjennom prosedyregruppa for Telemark d) Se for øvrig praksiskonsulentenes årsrapporter. Informasjonsarbeidet: Det er utgitt 10 nummer av PKO-nytt som sendes elektronisk til alle fastleger i Telemark og til alle sykehusleger og blir lagt på STHFs hjemmesider. Jevnlig - oppdatering av fastlegers telefonnummer i Prosedyrepermen som finnes på web og på sykehusets hjemmesider - kontakt med seksjonsledere, klinikkledere og helseforetaksledere samt fastleger omkring samhandlingsspørsmål - kontakt med sykehusets informasjonssjef Deltakelse i direktørens ledergruppe ca en gang pr år. Positive erfaringer i arbeidet: Vi møter positiv holdning både fra sykehuspersonell og fra fastleger vi har kontakt med. Det er god stemning og god energi i PKO-gruppa. Fokuset på samhandling fra sentralt hold oppleves som en god støtte til vårt arbeid lokalt. Hindringer/spesielle vansker i arbeidet: Generelt er PKO ønsket av sykehusets ledere, men engasjementet for konkret endringsarbeid er ulikt fordelt i klinikkene/seksjonene/enhetene. Vi har ikke lykkes med å komme i tilstrekkelig kontakt med fastlegene i alle kommuner omkring HFet. Vi forsøker å bedre dette gjennom kontakt med samhandlingskoordinatorene i fylket.k. Vi opplever at oppgavene er mange og utfordringene store, og vi må stadig si nei til deltakelse i ulike arbeidsgrupper og møter pga mangel på kapasitet. Koordinatorstillingen økes til 30 % fra Det er behov for utvidelse av PKO-korpset. Vi mener at samhandlingsfeltet omkring legevakt og akuttmottak bør styrkes ved ansettelse av praksiskonsulent som kan arbeide med det.

3 Planer for arbeidet i 2012: PKO-gruppa og sykehusets ledelse er enige om at følgende tre områder skal prioriteres i 2012: - Satsingen på bedre flyt til, i og ut fra poliklinikkene - I samarbeid med Prosedyregruppa og sykehusets leger skal retningslinjer for samhandling videreutvikles og legges inn på sykehusets nettsider - Arbeid med korrekte legemiddellister Andre viktige arbeidsoppgaver: - Bidra i arbeidet med gjennomføringen av samhandlingsreformen - Bedre elektronisk samhandling - Være tilgjengelige som samtalepartnere både for fastleger og for sykehusets seksjoner og avdelinger om samhandlingsspørsmål Skien, 31. mars 2012 Bjørnar Nyen Avgått praksiskoordinator STHF

4 Årsrapport 1011 fra praksiskonsulent Astrid Emhjellen Praksiskonsulent: Astrid Emhjellen Avdeling/klinikk: Psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Kontaktperson: DPS Ledere og kvalitetssjef ved klinikken Kontakt med hvilke kommuner: Hovedsakelig Skien og Porsgrunn- noe Nome, Siljan og Bamble Målsetting for prosjekter og oppgaver a) Avslutte henvisnings- og epikrisekvalitets prosjektet samt samhandling underveis i behandlingsløp b) Behandlingslinje nypsykose, og prosedyrer for samhandling. To kurs ved DPS Skien c) Diverse prosjektarbeid: Prosjekt rundt redusert bruk av tvang i regi av ledelsen ved psykiatrisk klinikk. Deltagelse i styringsgruppe samt i egen arbeidsgruppe med fokus på samhandling om samme tema. Borgestad klinikkens prosjekt for kvalitetssikring av eget arbeid og samhandling-referansegruppe Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: a) Avsluttende møter med alle enheter ved to DPS med fokus på fortsatt kvalitet på epikriseinnhold og spesielt anbefalt oppfølging etter endt behandling ved DPS. Samtidig fokus på andre måter å samhandle som for eksempel notater det er naturlig å sende hverandre samt muligheter for telefoner og møter med mer. Pga div forhold ikke vært mulig å ha møter med enhet for gruppe og allpol ved DPS Skien, men dette planlegges vinteren b) Behandlingslinje arbeidet er avsluttet midlertidig, men DPS sin del av det er ikke laget og linjen er ikke enda slik at den er fullført og kan legges frem for allmennlegene slik som det var planlagt. Det har vært en del arbeid med samhandlingsprosedyrer og noen er godkjente, men andre henger i lufta pga mangel på konkrete avtaler med ledelsen rundt disse. Hatt møter om slike med VHT samt kvinneklinikken, ERP og Borgestad (gravide med rusproblemer) samt laget slike også for LAR pasienter og benzoforeskrivning. Det er behov for å lage de kortere evt kortversjoner og få endelig godkjenning fra ledelsen mhp innhold i flere samt få lagt ut disse på Prosedyrepermen og etter hvert STHS sine nye sider. Det har vært arrangert to dagskurs i samarbeid med proedyregruppa i Telemark, ERP Skien samt allpol DPS Skien rundt tema rus og psykiatri med rundt allmennleger på begge kurs våren Møte med VHT juni 2011 c) Deltagelse i flere møter rundt disse prosjektene i løpet av året. Resultater (ev. med diagrammer) a) Se vedlegg. Legger ved kun fra enhet for rus og psykiatri DPS Skien. Slideserie om alt skal legges frem for klinikkeledelsen i møte ultimo februar. Det viktigste resultatet totalt er at individuell tilbakemelding virker best. Alternativt er det viktig at epikrisekvalitet og samhandling holdes høyt og fokuseres på av ledelsen over tid (og gjentatt ved nye medarbeidere med mer) evt samtidig med individuell tilbakemelding. All pol DPS Porsgrunn har gjort det siste og individuell tilbakemelding ga resultater mhp henvisningsinnhold. En allmennlege sa også til meg at han skriver bedre henvisninger når DPS gir gode tjenester tilbake - dvs man anstrenger seg i sitt arbeid når samarbeidsmiljøet og samhandlingen er god!! b) Kursprogram vedlagt. Prosedyrer legges ikke ved her. c) Viser til klinikkens egne referater om dette. Legger ved arbeidsgruppen 4s referat om samhandling og tiltak rundt prosjektet: redusert bruk av tvang. Informasjonsarbeidet: Kun informasjonsarbeid i form av møter mot DPS i denne perioden. Dette har det dessverre vært lite av dette mot allmennlegene i denne perioden, med unntak at de to dagskursene.

5 Positive erfaringer i arbeidet: Det er spennende å jobbe med slikt systemarbeid og selv om det går sakte så opplever jeg at det går i riktig retning mhp en økt forståelse både hos allmennlegene og ved DPS/klinikken at samhandling er nødvendig og mulig. Ved Kunnskapssenterets siste undersøkelse mhp fastlegers evaluering av sitt DPS ligger DPS Porsgrunn høyt nasjonalt. Dette skyldes uten tvil små, men viktig daglig fokus og tiltak som er gjort av ledelsen og ansatte ved DPS i form av en smidighet og positiv holdning til utadrettet virksomhet og samhandling mot allmennlegene i sitt oppland. - til beste for pasientene. Hindringer/spesielle vansker i arbeidet: Det kom frem ved avslutningen av prosjektet at leder ved enheten i veldig varierende grad hadde brukt materiale som ble gitt dem (ark med individuell scoring av epikriser og forslag til supplerende innhold). Det var lagt ned mange timers arbeid ved de forskjellige enhetene, men det kom frem i de avsluttende møtene at fokus på temaet epikrisekvalitet noen steder kun har vært gjort av undertegnede og at scoringene og innholdet i disse ikke var brukt av lederne på noen måte som de ansatte kjente til. Dette har jeg ikke noe med, men et samtidig fokus fra ledelsen på det samme ville nok ført til bedre resultater ved noen av enhetene? - Dette året og spesielt siste del av høsten 2011 har jeg brukt få timer på PK jobben ved klinikken pga avslutning av et annet prosjekt jeg har jobbet med. Regner med å komme sterkere tilbake i Planer for arbeidet i 2012: a)kollegagruppe ved DPS Porsgrunn med fokus på rus og psykiatri våren b)enkel scoring på ERP rundt midlertidig epikrise og rehenvisninger c)fokus på samhandling og registrering av samarbeidet, notater og epikrisekvalitet TIP d)akuttsengepostene - fokus på tiltak rundt pasientløp og endringer som kan gjøres ved overgangene? Akuttsengeposene - fokus på legemiddellister (pasientsikkerhetskampanjen) e)sluttføre påbegynte prosedyrer for samhandling og få dem godkjent og lagt ut på nettet f) Deltagelse i klinikken prosjekter rundt tvang samt annet prosjekt rundt rus og psykiatri g) Utadrettet besøksrunde til allmennleger h) Hospiteringsordning ved DPS Skien hvis DPS et vil? i) Scoringer 2 perioder i 2012 på henvisningskvalitet i regi av inntaksteamene ved de to DPSene.

6 PROSEDYREGRUPPEN PROSEDYREKURS I TELEMARK INVITASJON TIL PSYKIATRIKURS DPS Skien Torsdag 14 april 2011 kl Kursdag 1: Rus og psykiatri PROGRAM kl : Mat og registering kl : Åpning og kort info om behandlingstilbudet ved ERP (Enhet for Rus og Psykiatri) Jan Arne Hunnestad og Karen Rasmussen. kl : Medikamentell behandling og førerkort. Nye forskrifter. Ass fylkesleger Yngve Holmern/Robert Dalene kl : Rasjonell bruk av benzodiazepiner og nedtrapping ved fastlege/ LAR lege DPS Vestmar, Øystein Vik kl : Pasienten med rusmiddelproblem hos allmennlege. Hvilke problemer møter vi? Hvordan samarbeide med ERP? Ved Andreas Wiederwang-Resell Kl 1530 til 1600: Pause med mat Kl : Den gravide med rus/misbruk Kvinneklinikken og Borgestadklinikken Lokal retningslinje for samarbeid. Kl : Pasienten som ruser seg: Hva kan man gjøre bedre internt i 1. linjen? Hva ønsker vi av hverandre? Lokale retninglinjer og debatt Ruskonsulent/kommune/bestillerkontor Kl : Pasienten som ruser seg: Hva kan gjøres bedre mellom 1. og 2. linjen? Innledere fastlege og DPS Ø Vik, Vibeke Lie og Izabella Mochnacka Forslag til lokale samhandlingsprosedyrer vil bli utdelt DE SOM ØNSKER DET KAN FÅ EN KORT OMVISNING PÅ DPS RETT ETTER KURSET Rus,førerkort og psykiatri. Hvordan samarbeider vi? STED: DPS Sykehuset Telemark DPS Skien Bygg 7 DATO: Torsdag TID: kl Påmeldingsfrist: TELLENDE MED 7,5 TIMER I SPESIALITETEN ALLMENNMEDISIN Er kurs nr 1 i en kursserie og sammen teller de som emnekurs. Foredrag med innledende kasuistikker av allmennlege Det legges opp til dialog Påmelding til kontorleder Aase M Dalen, DPS Skien tlf Alle Leger i Telemark er invitert! Fokus på bedre samhandling og hva som kan gjøres bedre til beste for pasienten og oss rundt! Kurset er nr 1 som del av emnekurs

7 PROSEDYREGRUPPEN PROSEDYREKURS I TELEMARK INVITASJON TIL PSYKIATRIKURS DPS Skien, Torsdag 19. mai 2011 kl Kursdag 2: Den krevende pasienten» PROGRAM kl : Mat og registering kl : DPS enhetene. Hva kan de tilby til hvem? Ved Jan Arne Hunnestad og enhetsledere Kl a) Hvordan organisere din egen praksisen for den som trenger deg mest? b) Om å fremkalle samhandling til beste for pasienten og oss Samarbeid med DPS Astrid Emhjellen m flere Kl : Samtaleteknikker ved tema rus Karen Rasmussen Kl : DPS akutt/ny strktur ved akuttilbudet ved DPS ene ved Kjersti Kortner og enhetsleder Kl : Om depresjon og angst. Hvem skal til DPS? Medikamentell behandling av angst og depresjon. Ved Grete Jagels 1600 til 1630:Pause med servering : Utfordringer i møte med den traumatiste Pasienten! Hvordan hjelpe dem sammen? Bård og Thorunn Kl : Hva er dette for noe? Uforklaring funksjonssvikt/diffuse problemer. Nevropsykologisk utredning Ved Erik Wærnes DET KAN KOMME ENDRINGER I PROGRAMMET! Vi presenterer et forslag til Samhandlingsprosedyre med DPS. Det blir mulighet til en kort omvisning på DPS rett etter kurset for de som ønsker dette. Prosedyrekurs Den krevende pasienten. Samarbeidet mellom fastlegen og DPS STED: DPS Sykehuset Telemark DPS Skien Bygg 7 DATO: Torsdag TID: kl Påmeldingsfrist: TELLENDE MED 7,5 TIMER I SPESIALITETEN ALLMENNMEDISIN Sammen med kursdag 1 teller dette som emnekurs Påmelding til kontorleder Aase M Dalen tlf Alle leger i Telemark er invitert! Fokus på bedre samhandling og hva som kan gjøres bedre til beste for pasienten og oss rundt! Kurset er nr. 2 som del av emnekurs Kursavgift kr 500,- /inkl. mat/drikke). Giro sendes ut til de påmeldte. Navn:... Adresse: Telefon («Hot line»)... Telefax:...Privat... Sendes Aase M Dalen DPS Skien Tlf Fax

8 Årsrapport 1011 fra praksiskonsulent Walter Gdynia Avdeling/Klinikk: Avdeling DPS/BUP Vestmar. Kontaktperson: Lars Ødegård, DPS Vestmar Kontakt med kommuner: Bamble, Kragerø, Drangedal. Målsetting for aktivitetene: Undertegnede har arbeidet i perioden med kartlegging av henvisninger og epikriser som tegn for kvalitet av samhandlingen mellom 2. linjetjenesten (spesialisthelsetjenesten) og 1. linjetjenesten (fastleger). I tillegg har jeg ønsket å komme i personlig kontakt med fastleger og behandlere ved DPS for å bli kjent og for å se hvor skoen trykker (hvis det er slik). Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: Undertegnede har fått et inntrykk av forholdene hos fastlegene i tilknytningsområdet ved besøksrunde hos legene i Kragerø og Bamble, og jeg var jeg invitert til fellesmøte ved DPS og ble presentert for de ansatte. Under møtet har jeg prøvd å formidle en del av fastlegenes hverdag samt oppsummert mitt inntrykk av henvisninger samt et førsteinntrykk av epikrisekvaliteten. Resultater: Resultater fra 34 henvisninger som ble vurdert i henhold til mal i September/November 2010 ( før intervensjon) viste i : 85 % korrekte personopplysninger om den henviste 85 % korrekt henvisningsgrunn 71 % relevante bakgrunnsopplysninger 69 % aktuell problemstilling 49 % aktuell status presens med undersøkelse 10 % aktuell laboratoriesvar 49 % (korrekt) medikamentliste Det var en del mangler under personopplysninger (aktuell telefon!) og det var ofte mangel på relevante laboratorieprøver (for eks. konsentrasjon av antidepressiva eller stoffskifteprøver ved depresjoner ). Etter Intervensjon gjennom vår/ sommer 2011 (e- posthenvendelser til fastlegene med forbedringsforslag) ble det ved gjennomgang av 30 henvisninger registrert: 90 % korrekte personopplysninger 100 % korrekt henvisningsgrunn 100 % relevante bakgrunnsopplysninger 100 % aktuell problemstilling 100 % aktuell status presens med undersøkelse 7 % aktuell laboratoriesvar 80 % (korrekt) medikamentliste

9 Det er forskjell på fastleger som kjenner sine pasienter og vikarleger/ spesialister som ikke kjenner pasientene og ikke datasystemer for å kunne skrive den gode henvisningen. Den siste gruppen er vanskelig å fange opp, fordi det er leger som ikke kan nås ved en slik undersøkelse på grunn av diskontinuitet. Derfor er henvisningene som er skrevet av denne gruppen blant de dårligste henvisninger. Gruppen må i tilfelle få direkte tilbakemelding. Det ble også vurdert 10 søknader til BUP som bare kan gi et inntrykk av problemer. Her er det ikke gjennomført en undersøkelse etter intervensjon som besto av e-post formidling av ønsker fra 2. linje tjenesten. Det viser seg at Utfylling av BUP-skjema + utredning ved PPT+ info fra skolen/ barnevern gir størst mulighet for rask inntak Kun henvisningen fra fastlege uten tilleggsopplysninger har liten betydning for inntak Utredningen og helhetsbilde på lokalplan har stor betydning for vurdering og inntak Vanlige henvisninger fra fastlegene gir lite tilleggsopplysninger til problemstillingen utover utredninger fra PPT/ barnevern. Det hadde vært interessant å se om antall utfylte BUP-skjema har gått betydelig opp etter at undertegnede anbefalte fastlegene å gi skjemaet til de berørte parter til utfylling før henvisning! I 2011 ble det startet vurdering av epikriser til fastlegene fra BUP som følger felles mal, går til henvisende instans samt naturlige samarbeidspartnere (foreldre, foresatte, skole etc). Epikrisene kunne ikke vurderes etter den malen som undertegnede hadde, men ble vurdert etter sykehusets mal og da var epikrisene stort sett bra. Forkortninger undertegnede syntes kan være vanskelig for fastleger (spesiell utenlandske) å forstå var for eksempel KUE ( Konsultasjons- og utredningsenhet), ASEBA (kartleggingsverktøy) eller BUP (Barne -og ungdomspsykiatri). Dette ble tatt opp i det siste fellesmøte ved DPS i Kragerø. Der ble det også tatt opp problemer i samhandling med andre aktører som står utenfor den samhandlingsaksen fastlege - DPS. Her har vi felles problemer uten å gå nærmere inn på dette! Informasjonsarbeid: Det ble ikke mye mere tid til videre informasjonsarbeid på grunn av betydelig press i stillingen som fastlege. Likevel har det lykkes å få ett inntrykk av kvalitet på henvisninger før og etter intervensjon (eposter til fastlegene med ønsker fra spes. helsetjenesten og veiledning for bedre henvisninger) og epikrisene ved VOP. En viktig del er også å bli kjent med samhandlingspartnerne. Hovedfunn ved vurdering av henvisninger/epikriser var mye bedre enn forventet/fryktet. Fastlegene gjør mye arbeid med å skrive fyldige henvisninger. Henvisningene før intervensjonen var delvis for lite målrettet og inneholdt en del irrelevant og/eller for mye informasjon slik at det vesentlige heller ble tilslørt. Etter intervensjonen ved e- post tips var mange henvisninger blitt mere relevante og tydelige (når man vet hva bestiller ønsker). Positive erfaringer i arbeidet: Undertegnede har et mye bedre utgangspunkt for samarbeid med DPS og kommunikasjonen og gjensidig forståelse for hverandres arbeid gir mindre friksjon i samarbeid rundt pasientene.

10 Hindringer/ spesielle vansker i arbeidet: Engasjementet har til tider vært lunken, fordi undertegnede er fastlege på et kontor med få leger og hvor gjensidig stedfortredertjeneste i perioder er helt nødvendig fordi man ikke har alternativer. I tillegg er det betydelig fysisk avstand til DPS (ca. 6 mil). Dette bidrar til betydelig diskontinuitet i representasjon som praksiskonsulent. Plan for arbeidet i 2012: Dessverre måtte jeg si fra meg videre arbeid som praksiskonsulent fordi jeg måtte overta en del av arbeidet som sykehjemslege i kommunen. Med vennlig hilsen Walter Gdynia Praksiskonsulent DPS Vestmar

11 Årsrapport 2011 fra praksiskonsulent Marit Gjølme Avdeling/klinikk: Barneavdelingen Sykehuset Telemark Kontaktperson(er) ved avdelingen(e): Kristin Hodnekvam, Peder Bjerkeseth og sykepleier på allergipol Torill Hobbesland Målsetting for prosjekter/aktiviteter: a) Hovedfokus: Poliklinikkprosjektet: redusere ventetiden for nyhenviste på astma/allergipoliklinikken, redusere kontroller tilbakeføre pas til fastlege og øke andelen nyhenviste. b) Øke kvaliteten på henvisninger til barnepoliklinikken. c) Øke kvaliteten på epikriser tilbake til fastlegene. Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: a) Poliklinikkprosjektet: med fokus på allergipoliklinikken i 2011: a. Fra mai 2011 har vi fått satt av tid til regelmessige, faste fellesmøter hvor alle involverte deltar. Sykepleier Torill Hobbesland på allergipol er med i arbeidet, og hun har loggført all aktivitet på astma/allergipol i 2011 (resultater, se under) b. Fortsatt fokus på forbedring av kvalitet på henvisninger/epikriser Brukt tidligere utarbeidet henvisnings- og epikrisemal for astma/allergi I 2011 har vi hatt 2 runder med skåring av henvisninger/epikriser, relativ uendret resultat i forhold til tidligere. Må tenke nytt for å få til endring. c. Fellesmøte med alle barnelegene som jobber på astma/allergipol. Vi gikk igjennom konkrete eksempler tatt fra epikriser og diskuterte hvorvidt tilbakemeldingen til fastlegen kunne vært gjort annerledes. Dessuten diskusjon rundt hvorvidt det var nødvendig å sette barnet opp til kontroll. Hensikt med møte var å bevisstgjøre barnelegene på praksisen med at mange settes opp til kontroll (muligens unødig). Dette møtet ble avholdt i slutten av november, så vi har ennå ikke rukket å se om det har hatt noe effekt på kontrollvirksomheten. b) Snakket om å forsøke direkte tilbakemeldinger til fastleger på en spesifikk henvisning enten ved å sende skåringskjema med kommentar til fastlegen eller ved at fastlegen blir personlig kontaktet. Ikke satt i verk foreløpig. c) Forbedre verktøy for henvisning: Fortsette arbeidet med å utarbeide oppdaterte prosedyrer for vanlige pediatriske problemstillinger tilpasset vårt område og behandlingsskjemaer. Vi har i 2011 jobbet mest med behandlingsskjemaer for astma og eksem. Disse er nå ferdige og vil etter hvert bli lagt ut på STHF s nye nettsider (vi har forsøkt å få lagt dem inn, men IT-avdelingen holder igjen grunnet omlegging av systemet). d) Prosedyrene i prosedyrepermen er alle oppdatert, men ligger nå «på vent» inntil nye nettsider er oppe og går. Resultater (eventuelt med diagrammer): Den månedlige oppdateringen av ventetid og andel kontroller på astma/allergipol har vært fulgt av praksiskoordinator Bjørnar Nyen. Tall for astma/allergipol 2011: gj.sn ventetid 43 dager, total andel kontroller ca 77 %. Hans kommentar: «frem til juni 2011 var det ingen signifikant endring i ventetid eller andel kontroller over tid, men for juli og august 2011 var det signifikant lengre ventetid i forhold til hele registreringsperioden; betydelig fall igjen høsten Det er en interessant utvikling siste året med fallende andel kontroller (signifikant endring bare for sept 2011), men så økning igjen siste 2 mnd».

12 Vi tok en felles beslutning om å loggføre all aktivitet, dels for å kvalitetssikre tallene og for å se parametrene opp mot hverandre over tid. Sykepleier Torill Hobbesland på allergipol har derfor ført opp all aktivitet på astma/allergipol i 2011, uke for uke. Denne oversikten viste til slutt at av all aktivitet var 23,5% nyhenviste og 76,4% kontroller (73,4% polikliniske kontroller, 2,1% avdelingskontroller). Av tallene kommer det også frem at det er flere avsluttede enn det er nye i Skåring av epikrisekvalitet: Vi har lagt inn kopi til foreldre/helsestasjon som en skåringsparameter, derfor er nå maksimalskår økt til 18 poeng. Høsten 2011 var totalskår 12,48 av 18. Skår epikrisekvalitet astma/allergi. Av totalt 16 poeng: Nov 2007: gj.sn. 12,38. Sept 2008: gj.sn 13,75 Nov 2009: gj.sn 12,9 Informasjonsarbeidet: Vært lav aktivitet på dette området i år. Ikke vært kurs e.l. for allmennlegene i regi av barneavd. Informasjon via PKO-nytt. Positive erfaringer i arbeidet: Lærerikt for både fastlege/praksiskonsulent og sykehusavdeling å ha jevnlig kontakt. Lettere å ta opp problemer i kommunikasjonen mellom 1. og 2.linjetjenesten når det er en person å forholde seg til. Hindringer/spesielle vansker i arbeidet: Ingen. Etter mai 2011 hatt en god dialog. Fra høsten 2011 startet regelmessige møter, også Svein Solli som representant for allmennlegene har vært tilstede på ett par møter. Fått til et fellesmøte med alle barnelegene knyttet til astma/allergipol, dette er vi svært fornøyd med. Planer for arbeidet i 2012: Fortsette med Poliklinikkprosjektet. Jobbe videre sammen med barnelegene for å øke tilgjengeligheten i poliklinikken. Målet er å ha kortere ventetid på time på poliklinikken for nyhenviste. Jobbe med å flytte flere av kontrollene tilbake til fastlegene. Fortsette å ha fokus på å øke kvaliteten for henvisninger og epikriser. Informasjonsarbeid. Ønsker å ha mer stoff fra barn i PKO-nytt. Har fortsatt tanker om å reise ut til legekontorene sammen med barnelege/uroterapeut for å snakke om arbeidet vårt, resultater, oppfølging av disse pasientene som er en stor gruppe. Etter hvert bruke erfaringene av arbeidet på astma/allergipol på andre pasientgrupper, f eks cøliakipasienter.

13 Figur 1: Antall dager pasienter på venteliste til astma/allergi-poliklinikken for barn har ventet. Diagrammet viser at det ikke har skjedd noen signifikant endring gjennom perioden.. Figur 2: Andel kontrollkonsultasjoner ved astma/allergipoliklinikken for barn. Diagrammet viser at det ikke har skjedd signifikant endring i perioden.

14 Årsrapport fra praksiskonsulent Sissel Gundersen 2011 Praksiskonsulent: Sissel Borthne Gundersen Avdeling/klinikk: Kirurgisk klinikk Kontaktperson: Rapport ikke levert, men nedenfor finnes diagrammer over ventetid og andel kontrollkonsultasjoner ved ØNH-poliklinikken ut året Fig 1: Diagram over antall dager pasienter på venteliste ved slutten av hver måned har ventet på time ved ØNH-pol.. Ventetiden er signifikant kortere fra høsten 2009, men med markert økning sommeren 2011.

15 Fig 2: Diagram over andel kontrollkonsultasjoner av totalt antall konsultasjoner ved ØNH-pol., STHF fra september 08. Fra våren 2010 er andelen av kontrollkonsultasjon signifikant lavere enn første året.

16 Årsrapport fra praksiskonsulent Øystein Line 2011 Praksiskonsulent: Avdeling/klinikk: Kontaktperson: Øystein Line Med. Klinikk. STHF Skien Per Urdal Kontakt med hvilke kommuner: Porsgrunn Prosjekter og oppgaver a. Gastro poliklinikken. Her har jeg i samarbeid med overlege Huppertz-Hauss hatt to prosjekter: 1. Henvisningskvalitet på generelle henvisninger er skåret både av prasiskonsulent og gastroenterolog og fremstilt med SPC-diagrammer. Kvaliteten på henvisningene varierte en del, mean verdi var skår 9,4 /15 hos praksiskonsulenten og 11/15 hos gastroenterologen. Planen er å følge kvaliteten over tid og gjøre intervensjon i form av individuelle tilbakemeldinger på dårlige henvisninger. 2. Henvisningskvalitet på drop-in henvisninger. Interessant resultat var at de strukturerte henvisningene på det spesielle skjemaet hadde svært høy kvalitet: Mean verdi i SPC var 10/12. En liten andel av de skårede henvisningene var skrevet i vanlig henvisningsform, og skåret bare 8/12. Konklusjonen var at strukturert henvisning er kvalitetsmessig bedre og at verdien av gastroscopiene skåret høyt; det var ytterst få unødvendige gastroscopier b. Nevrologisk avdeling, Ambulant team på slagenheten. Vi igangsatte et prosjekt i prosjektet hvor alle slagpasienter som ble utskrevet til hjemmet, skulle til fastlegen innen 14 dager for å justere behandling og følge opp pasientens sykdommer, risikofaktorer og generelle medisinering. Ambulant team skulle sørge for at pasienten fikk time. Evt skulle pasienten følges av sykepleier fra enten hjemmetjenesten eller ambulant team. (Hovedregel. Følges av pårørende eller klare seg selv) c. Lungepoliklinikken. Dels av poliklinikkprosjektet. Her har praksiskonsulenten og sykepleier Ellen Grindal fortsatt å holde fokus på andelen kontroller og utskrivninger fra poliklinikken. Det har vært en nedgang i ventetid fra 2008 til 2011 fra dager til under 50 dager i perioden. Andelen kontroller er konstant på ca 62%, men varierer fra måned til måned. d. Voksne funksjonshemmede. Praksiskonsulenten har vært med i komiteen som har diskutert, planlagt og monitorert prosjektet. e. Palliativ avdeling: Undervisning på Samling for Kontaktsykepleiere er blitt en årlig foreteelse.: Emneområdet Samhandling mellom fastlegene og andre aktører i andrelinje og førstelinje. f. Prosjekter fra 2010 som ligger noe på vent pga arbeidet med den nye hjemmesiden til ST. Behandlingslinjene i Akutt Kols, Tumor pulm. Akutt geriatri bør omarbeides og videreutvikles til å bli hensiktsmessige verktøy for både første- og annenlinjetjenesten. Dette arbeidet er ikke avsluttet og heller ikke planlagt videreført. Ansvaret ligger på de enkelte avdelinger på ST. Dette bør man se på når hjemmesiden er oppdatert på andre viktige felter. Informasjonsarbeidet: Stort sett tre mulige veier: 1. Fra meg som praksiskonsulent til andre-linje ansatte: Verdifull kontakt hvor jeg har kommet med mange innspill i dialog eller på møter på avdelingen; både til leger, sykepleiere og ledelse. Mange spørsmål har blitt avklart direkte, mange små misforståelser avklart der og da. 2. Via PKO-nytt fra praksiskonsulentene til fastlegene. Informasjonen leses i økende grad og representerer en viktig linje. 3. Formell kontakt mellom praksiskonsulent og fora av allmennleger. Dette er ikke skikkelig organisert enda. Kontakten blir mer ad hoc til kollegene på kontoret og på kurser som vi arrangerer. Her ligger et stort forbedringspotensiale. 4. Via prosedyrekursene som holdes 4 ganger pr år. Disse 7-timers kursene tar for seg samarbeidsprosedyrer innenfor ett og ett fagområde. Fremmøte har ligget mellom 25 og 35 allmennleger. 5. Gaustablikkurset i februar samler over 40 fastleger. Kliniske emner behandles på bred basis. Det er i stor grad lokale foredragsholdere, og det legges stor vekt på samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Positive erfaringer i arbeidet: 1. Den svært viktige kommunikasjonen i det daglige arbeidet som praksiskonsulent. Jeg opplever at man ofte tar kontakt for å avklare saker, be om råd, lufte forslag etc. Jeg er blitt medlem av flere komiteer som

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, de fleste konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten

Detaljer

Årsrapport Praksiskonsulentordningen STHF 2013 Praksiskoordinator Gisle Roksund

Årsrapport Praksiskonsulentordningen STHF 2013 Praksiskoordinator Gisle Roksund Årsrapport Praksiskonsulentordningen STHF 2013 Praksiskoordinator Gisle Roksund Praksiskonsulentkorpset Sjur Ohren, Rjukan Sykehus Visti Hedegard, Notodden sykehus, overtok etter Irene Ljosland februar

Detaljer

Sammen om forbedringsarbeid. Gisle Roksund Praksiskoordinator STHF Vrådal 011013

Sammen om forbedringsarbeid. Gisle Roksund Praksiskoordinator STHF Vrådal 011013 Sammen om forbedringsarbeid Gisle Roksund Praksiskoordinator STHF Vrådal 011013 Prosedyregruppa i TLF Praksiskonsulentordningen Bekymringer 1. oktober 2013 Gisle Roksund Et fossil.. 1. oktober 2013 Gisle

Detaljer

Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen

Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen Forslag over mulige fokusområder for praksiskonsulentarbeidet ved DPS og BUP Dette prosjektet med avlønning av praksiskonsulent

Detaljer

praksiskonsulentordningen videre

praksiskonsulentordningen videre -Status for overføring av polikliniske pasienter i Vestre Viken -Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre Trygve kongshavn avd sjef PKO Vestre Viken, Fastlege Fjell legesenter Drammen Status for

Detaljer

Møteplassen 17.3.15. Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg

Møteplassen 17.3.15. Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg Møteplassen 17.3.15 Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg Temaer Henvisningsrutiner bedret kommunikasjon fra rtg ved avviste henvisninger Redusere bruk av CT ved lave ryggsmerter. Henvisningsrutiner

Detaljer

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Det handler om å bry seg slik at vi tenker den neste milen - og noen ganger går den med pasienten 5 Fokusgruppeintervju om samhandling Helsedirektoratet

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Hvordan arbeide med resultatene av nasjonale pasientsikkerhetsmålinger på en post eller i en avdeling?

Hvordan arbeide med resultatene av nasjonale pasientsikkerhetsmålinger på en post eller i en avdeling? Tittel i programmet: Hvordan arbeide med resultatene av nasjonale pasientsikkerhetsmålinger på en post eller i en avdeling? Bjørnar Nyen Kommuneoverlege i Porsgrunn Praksiskoordinator Sykehuset Telemark

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i de 4 regionale

Detaljer

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

Førstelinjeperspektivet oppdrag, forståelse, språk

Førstelinjeperspektivet oppdrag, forståelse, språk Førstelinjeperspektivet oppdrag, forståelse, språk Janecke.thesen@isf.uib.no Praksiskonsulent PBU Helse Bergen Fastlege Valestrand legekontor Tverrfaglig forum Tabernaklet 1. juni 2011 Diagnosespesifikke

Detaljer

Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- skjelettlidelser I allmennpraksis. Allmennmedisin

Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- skjelettlidelser I allmennpraksis. Allmennmedisin Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- skjelettlidelser I allmennpraksis Referansegruppen for muskelskjelettlidelser I Norsk Forening for Allmennmedisin RÅD OG ANBEFALINGER

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller?

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? 27.Januar 2012 Trygve Meidell Kongshavn Leder Praksiskonsulentordningen Vestre Viken HF Drammen sykehus Litt om meg: Fastelege Fjell legesenter

Detaljer

Samhandling på lang sikt. - Tilbake til kommunene

Samhandling på lang sikt. - Tilbake til kommunene Samhandling på lang sikt - Tilbake til kommunene De to som snakker Leder for barneverntjenesten i Bamble kommune: Dag Bratberg Seksjonsleder ved BUP Vestmar: Petter Langlo Dette er ikke beskrivelse av

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Tilbakemelding angående DPS Skien fra fastlege kolleger i Skien, Siljan og Nome:

Tilbakemelding angående DPS Skien fra fastlege kolleger i Skien, Siljan og Nome: Tilbakemelding angående DPS Skien fra fastlege kolleger i Skien, Siljan og Nome: Positive tilbakemeldinger: Det er flott at DPS Skien har begynt å sende ut inntaksnotat til fastlegene. Det oppleves slik

Detaljer

Prosedyregruppa i Telemark:

Prosedyregruppa i Telemark: Prosedyregruppa i Telemark: 20 års arbeid med retningslinjer og møteplasser for samhandling Bjørnar Nyen Hamar, 12. juni 2009 Disposisjon Litt historikk Kurs Mal for dokumenter Ny publiseringsløsning Tanker

Detaljer

Prioriteringsveileder ortopedi

Prioriteringsveileder ortopedi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder ortopedi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

Hjerneslag fra hjem til hjem Helhetlig behandlingslinje i Vestfold

Hjerneslag fra hjem til hjem Helhetlig behandlingslinje i Vestfold Hjerneslag fra hjem til hjem Helhetlig behandlingslinje i Vestfold SiV HF og Nøtterøy kommune Reidar Kloster, nevrolog, behandlingslinjeansvarlig lege Gardermoen 27.10.2010 Hjerneslag fra hjem til hjem

Detaljer

Praksiskonsulent- ordningen ved UNN

Praksiskonsulent- ordningen ved UNN Praksiskonsulent- ordningen ved UNN Praksiskoordinator Unni Ringberg Bodø 24.4.06 1 Disposisjon Kort historikk Dagens organisering ved UNN Mål /Organisering /Arbeidsområder og -måter Noen resultater Hofteleddsartrose,

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Versjon: 2.1 Godkjent: Prosjektgruppen den 16.04.2007 Gyldig dato: 01.09.2007 Revideres innen: 31.12. 2008 Ansvarlig for revidering:

Detaljer

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014 Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø 2009 o Oppdragsdokument fra Helse Nord til Rehab.klinikken om å gi et regionalt utredningsog

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

SPC (Statistisk prosesskontroll) Kunnskapsesenterets - nye PPT-mal et inspirerende verktøy

SPC (Statistisk prosesskontroll) Kunnskapsesenterets - nye PPT-mal et inspirerende verktøy SPC (Statistisk prosesskontroll) Kunnskapsesenterets - nye PPT-mal et inspirerende verktøy Hamar, 11.juni 2009 Bjørnar Nyen GRUK, Seksjon for kvalitetsutvikling Disposisjon Metoder og verktøy for forbedringsarbeid

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015

Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015 Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015 Samhandlingskoordinator Johannes Haukaas, Midt- og Øst-Telemark og STHF Sissel Jacobsen Bitustøyl, Vest-Telemark og STHF Avtaler,

Detaljer

Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE. Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1

Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE. Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1 Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1 Versjon Forfatter Endring Dato Godkjent 1.0 1.1 Kathinka Meirik Endret oppsett, + vedlegg Bakgrunn og forankring Klinikkens

Detaljer

På go fot med fastlegen

På go fot med fastlegen Nasjonal konferanse Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser På go fot med fastlegen Foto: Helén Eliassen Hva vil jeg snakke om da? Fastlegens plass i kommunehelsetjenesten Fastlegens

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Plan for implementering ved SSHF Vedtatt i styringsgruppen 15.06.15 15.06.2015 Sørlandet

Detaljer

Samhandling mellom fastlege og DPS

Samhandling mellom fastlege og DPS Samhandling mellom fastlege og DPS Forskningsdagene i Bergen 2013 Kathe Helland Holmås Fastlege Sandviksboder legepraksis og praksiskonsulent Betanien DPS 1 PKO = PraksisKonsulentOrdningen 30 år i Danmark

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Avdeling bedrift og 12-minutteren. Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen

Avdeling bedrift og 12-minutteren. Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen Avdeling bedrift og 12-minutteren Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen Langtidssykemelding 3% 17% 20% 5% 3% 47% 5% Gastrointestinal Cardiovascular Muscle Nervous Mental Airways Other

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Delavtale om analyse av sykehusforbruk

Delavtale om analyse av sykehusforbruk Delavtale 4.4.1 Delavtale om analyse av sykehusforbruk Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i styret for Sykehuset Telemark HF og kommunestyrene

Detaljer

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid De gode eksemplene,- samhandling på tvers av nivåer Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid Anne Grethe Erlandsen Samhandlingssjef ved Sykehuset Østfold HF Mer info. se www.sykehuset-ostfold.no

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04. PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.13 Godkjent: Ola D Sæther Dato: 23.04.13 Innhold 1 BAKGRUNN... 3

Detaljer

Sentral samling 3- læringsnettverk Gode pasientforløp psykiske helse og rus 20 og 21 mai 2015. Nes kommune i Akershus

Sentral samling 3- læringsnettverk Gode pasientforløp psykiske helse og rus 20 og 21 mai 2015. Nes kommune i Akershus Sentral samling 3- læringsnettverk Gode pasientforløp psykiske helse og rus 20 og 21 mai 2015 Nes kommune i Akershus Forankring i ledelsen i Nes kommune, og informasjonsarbeid innad i virksomheten for

Detaljer

DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN. Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder. Rica Nidelven 06.02.14

DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN. Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder. Rica Nidelven 06.02.14 DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder Rica Nidelven 06.02.14 Tverrfaglig poliklinikk, rygg-, nakke-, skulder Disposisjon: Samhandling i praksis Inklusjon

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Samhandlingsreformen status og videre arbeid. Tillitsvalgte på ST HF 26. april 2011

Samhandlingsreformen status og videre arbeid. Tillitsvalgte på ST HF 26. april 2011 Samhandlingsreformen status og videre arbeid Tillitsvalgte på ST HF 26. april 2011 Om innlegget Organisering av samhandlingsarbeidet i Telemark kort status Hvor står vi i det praktiske samhandlingsarbeidet

Detaljer

Rus i Kroppen Prosjekt TSB/somatikk

Rus i Kroppen Prosjekt TSB/somatikk Rus i Kroppen Prosjekt TSB/somatikk ERFARINGER OG MULIGHETER TSB-NLSH avdeling Bodø Psykiatrisk Sykepleier 1 Vibeke Imøy Oslo 14.10.15 Historikk Forts. Historikk Nordlandsprosjektet 1986-90 1987 Planlagt

Detaljer

Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport"

Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport" Føringer om samhandling Bjarne Håkon Hansen Pasientene taper på at samhandling mellom sykehus

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 2 Rådet for mennesker med nedsatt

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 2 Rådet for mennesker med nedsatt SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01324-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 29.05.2012 11/12 2 Rådet for mennesker med nedsatt 29.05.2012 11/12

Detaljer

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester Statusrapport TRUST Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester 1. juni 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 INNLEDNING... 2 3 STATUS... 2 3.1 KOM-UT SENGENE... 2 3.2 FELLES

Detaljer

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune - en modell basert på samhandling mellom sykehus og helsestasjon - Bakgrunn for opprettelse av ressurshelsestasjoner Innhold Samarbeid mellom kommune

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft

Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468. Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Pakkeforløp for kreft Pasientinformasjon IS-0468 Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft Du er henvist til utredning i spesialisthelsetjenesten fordi det er mistanke om at du kan ha kreft. Dette

Detaljer

Forbedringsarbeid og monitorering av lungekreftforløpet

Forbedringsarbeid og monitorering av lungekreftforløpet Forbedringsarbeid og monitorering av lungekreftforløpet Kliniske erfaringer fra Lungeavdelingen AHUS Gunnar Einvik Konst. overlege/postdok Lungeavdelingen Medisinsk divisjon AHUS 1) Hvordan unngå «ennå

Detaljer

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Eli Molde Hagen, dr.med., seksjonsoverlege Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering

Detaljer

Akuttbehandling av KOLS

Akuttbehandling av KOLS Akuttbehandling av KOLS Denne behandlingslinjen er laget for akuttbehandling av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) Ved å følge behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling, pleie,

Detaljer

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 HAVO Seksjon Habilitering for voksne Hvem er vi? Ergoterapeut Fysioterapeut Overlege (psykiater) Psykologer(3) Vernepleiere(5) Seksjonsleder (vernepleier) Barne- og

Detaljer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og Porsgrunn kommune Bygger på Delavtale (4.3.5) om plasser til

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - revmatologi Fagspesifikk innledning - revmatologi Tradisjonelt omfatter revmatologi inflammatoriske

Detaljer

Gjennombruddsprosjekt FS

Gjennombruddsprosjekt FS Gjennombruddsprosjekt FS-3 09.11 10.11 Tidlig oppdagelse og behandling av første gangs psykose TIPS Samarbeid mellom Mental Helse, Overhalla Kommune og Helse Nord-Trøndelag Prosjektgruppe Gjennombruddsprosjektet

Detaljer

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Petter Brelin, fastlege i Halden og praksiskoordinator ved Sykehuset Østfold (SØ) Anne Grethe Erlandsen, kst. kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset

Detaljer

Prosjekt gjensidig kompetanseoverføring SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser

Prosjekt gjensidig kompetanseoverføring SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser Prosjekt gjensidig kompetanseoverføring SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Prosjektleder Anne-Brit Riiser Mandat Etablere et forutsigbart, strukturert system som ivaretar gjensidig kompetanseutveksling

Detaljer

Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Nevrokirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 2 3 4 5 6 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i Fagspesifikk innledning Nevrokirurgi Ikke-rumperte cerebrale aneurismer

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling. Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene

Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling. Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene disposisjon Bakteppe, i vår tid Implementering, en utfordring Læringsnettverk

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

AKUTT RYGG en ny behandlingslinje i Oslo for pasienter med akutt isjias MST konferansen 5.september 2012

AKUTT RYGG en ny behandlingslinje i Oslo for pasienter med akutt isjias MST konferansen 5.september 2012 AKUTT RYGG en ny behandlingslinje i Oslo for pasienter med akutt isjias MST konferansen 5.september 2012 Margreth Grotle, dr.philos/fysioterapeut FORMI, Oslo Universitetssykehus, Ullevål FORMI John-Anker

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Status for BARNE BEST rundt om i landet. Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus

Status for BARNE BEST rundt om i landet. Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus Status for BARNE BEST rundt om i landet Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus NASJONALT Nytt utkast til Nasjonale faglige retningslinjer (Helsedirektoratet) (

Detaljer

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Rettighetsvurderinger basert på prioriteringsforskriften

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse

Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse Nasjonalt tilsyn med distriktspsykiatriske sentre samhandling, kommunikasjon, kompetanse Konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2009 Avdelingsdirektør Richard H Knoff, Statens helsetilsyn

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Prioriteringsveileder nevrokirurgi

Prioriteringsveileder nevrokirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder nevrokirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester.

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. Vedlegg 3 b til samarbeidsavtalen Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig

Detaljer

«Rettighetsvurdering av henvisninger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten»

«Rettighetsvurdering av henvisninger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten» «Rettighetsvurdering av henvisninger til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten» Lars Nysether Spes. Fysikalsk medisin og rehabilitering Medisinskfaglig rådgiver Regional Koordinerende enhet HSØ Overlege

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Prioriteringsveileder - Revmatologi Sist oppdatert 20.8.2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2011 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram Opplæring av pasienter

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak 13.12.11 Ingress: Den

Detaljer

Utvikling av helhetlige pasientforløp

Utvikling av helhetlige pasientforløp Utvikling av helhetlige pasientforløp Hvordan legger Samhandlingsreformen til rette for det? Læringsnettverk «Gode pasientforløp psykisk helse og rus» Paralellsesjon Stavanger 21.01.2015 Olav Bremnes,

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Psykisk helsevern og samhandling med kommunene

Psykisk helsevern og samhandling med kommunene Psykisk helsevern og samhandling med kommunene Bakgrunn Litt historikk Avisoppslag Samhandlingstilsyn psykiatri Dialogmøte med kystgruppen 18.01.17 Dialogmøte mellom kommunehelsetjenesten og psykiatrisk

Detaljer

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene?

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Sykehus Kommune Gjøvik 20.09.2012 Tove Røsstad, overlege Trondheim kommune / stipendiat

Detaljer

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus I Delavtale 3 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom e- Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus 1 Delavtalc 3 Søgne kommune gjeldende

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

Orkdalsmodellen- bedre kreftomsorg gjennom oppgavedeling

Orkdalsmodellen- bedre kreftomsorg gjennom oppgavedeling Orkdalsmodellen- bedre kreftomsorg gjennom oppgavedeling Landskonferanse i palliasjon 2016 Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge Laila Skjelvan Hva er oppgavedeling? Oppgaver og kompetanse

Detaljer

Prioriteringsveileder - Nevrokirurgi

Prioriteringsveileder - Nevrokirurgi Prioriteringsveileder - Nevrokirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - nevrokirurgi Fagspesifikk innledning - nevrokirurgi Henvisninger fra primærhelsetjenesten til

Detaljer

Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen?

Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen? Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen? Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 11. september 27 Individuell plan Formålet med individuell

Detaljer

Epikriser. Namdal legeforum Svenn Morten Iversen

Epikriser. Namdal legeforum Svenn Morten Iversen Epikriser Namdal legeforum 121115 Svenn Morten Iversen Helsevesenet har stadig økende krav til effektivitet og tempo i behandling I høye hastigheter kan selv små hindringer få store konsekvenser Klinisk

Detaljer

Dialogmøte Verdal, Levanger, Frosta 9. sept. 2016

Dialogmøte Verdal, Levanger, Frosta 9. sept. 2016 Dialogmøte Verdal, Levanger, Frosta 9. sept. 2016 Sektorisering av barn Bilde fra oppdeling barn Arne Holte 2016 PPT Helse i 1.linjen Voksepsykiatri BUP Fødselsomsorgen Pediatri Habilitering Barnevern

Detaljer