ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-17"

Transkript

1 Til: Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/ May-Wenche Hestø ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN

2 Innhold 1. Tjenesteproduksjon Investeringsbudsjett Styringssignaler, saldering m.v Fylkestingets fellesinntekter Låneopptak, langsiktig gjeld, likviditet, fond og garantiansvar Budsjettforutsetninger Økonomiske oversikter Formelle bestemmelser Vedlegg

3 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Med hjemmel i lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 1 2 (2), blir det i 2014 å utligne inntektsskatt til Nord-Trøndelag fylkeskommune med 2,65 % av skattbar inntekt ved kommuneskattelikningen for personlige skatteytere og dødsboer. Dersom Stortinget vedtar andre maksimalsatser for året 2014, gjøres disse gjeldende. 2. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan vedtas i samsvar med foreliggende forslag fra fylkesrådet, datert 12. november Rammene for driftsbudsjettet settes til: Budsjettskjema 1A Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Beløp i 1000 kroner Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd og inntektsutjevning Andre generelle statstilskudd Konsesjonskraftinntekter Andre fellesinntekter/-utgifter Pensjonsjustering sentral økonomi Motpost avskrivninger Sum frie disponible inntekter Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og garantiprovisjon Utbytte Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Sum netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger Til dekning av tidligere års merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Sum netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) Budsjettskjema 1B Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Beløp i 1000 kroner Fordelt slik Utdanning Fagskolene Samferdsel Regional utvikling Kultur Tannhelse og Folkehelse Fylkesordfører, fylkesting Politisk virksomhet, ledelse og stab Kontroll og tilsyn Sum netto drift

4 4. Rammene for investeringsbudsjettet settes til: Budsjettskjema 2A Regnskap Budsjett Budsjett i kroner Økonomiplan Investering i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Investeringsmoms Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Budsjettskjema 2B Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan i kroner Fordelt slik Utdanning Fagskolene Samferdsel Regional utvikling Kultur Tannhelse og Folkehelse Fylkesordfører, fylkesting Politisk virksomhet, ledelse og stab Kontroll og tilsyn Sum investering i anleggsmidler Investeringsbudsjettet spesifiseres på prosjekt i samsvar med vedlegg 1A. 5. Dersom fylkeskommunen har et overskudd i regnskapet for 2014, og overskudd på fylkestingets fellesinntekter, så gjenbevilges i budsjettet for 2015 sektorenes netto besparelser og netto overskridelser i forhold til budsjett for Har fylkeskommunen et underskudd i regnskapet for 2014, eller underskudd på fylkestingets fellesinntekter, så behandles gjenbevilgninger som en del av årsoppgjøret. Virksomhetene kan velge å sette gjenbevilgningen på fond og disponere denne senere. 4

5 6. Det opptas lån på til sammen kroner i 2014 i henhold til investeringsbudsjettet. Lånevilkår fastsettes i medhold av finansreglementet. 7. Fylkesrådet og kontrollutvalget skal innen utgangen av 2013 fordele fylkestingets bevilgninger for 2014 innenfor eget ansvarsområde i samsvar med budsjettreglementet. Fylkesrådet gis fullmakt til å endre budsjettet mellom sektorer i løpet av budsjettåret når det gjelder sektorovergripende bevilgninger i driftsbudsjettet, eksempelvis personalmidler. 8. Netto driftsramme til fylkesordfører og fylkesting, fastsettes slik: (Mill. kroner) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Fylkesordfører 1,2 2,1 1,3 1,3 1,3 1,3 Fylkestinget (drift) 16,6 15,7 16,7 17,4 16,7 17,5 Netto driftsutgift 17,9 17,8 18,1 18,8 18,1 18,8 9. Godtgjørelse til fylkesordfører og fylkesråder justeres opp med 3,5 %, og støtte til fylkestingsgruppene justeres opp med 2,8 % i tråd med alminnelig lønns-og prisstigning. (Saken skal behandles videre i fylkestinget) 5

6 Fylkesrådets vurdering Det investeres for rekordhøye 567 millioner kroner neste år, men det er det siste året med så stort investeringsnivå før handlingsregelen trer i kraft i Tjenesteproduksjonen økes med 48 millioner kroner. Sist vedtatte økonomiplan (for ) beskriver at den økonomiske rammen skal reduseres med ca. 59 millioner kroner i Forslaget til statsbudsjett gir Nord-Trøndelag en økning sammenlignet med dette tallet på 48 millioner kroner. Tilleggsproposisjonen fra den nye regjeringen ga en økning på ytterligere 10 millioner kroner. Det betyr at det varslede nedtrekket er tilnærmet nullet ut. Vi har altså 58 millioner kroner mer å rutte med enn det vi trodde på samme tid i fjor. 48 millioner kroner brukes til å styrke tjenesteproduksjonen i de ulike sektorene i samsvar med fylkestingets vedtak i økonomistrategi De øvrige 10 millioner kroner settes på disposisjonsfond. Utdanningssektoren er således styrket med 16,5 millioner kroner, fagskolene med 1 million kroner, samferdselssektoren med 28,1 millioner kroner, kultur med 0,9 millioner kroner og fylkestingets virksomhet med 0,3 millioner kroner. I tillegg økes fylkesrådets disposisjonskonto med 1,5 millioner kroner. Sektorenes driftsrammer er også økt med 6,9 millioner kroner som skal dekke høyere pensjonsutgifter i Vi er fortsatt i en situasjon der omstilling er nødvendig og arbeidet forsetter med høyt trykk i hele organisasjonen. Dette er avgjørende om vi skal klare å møte nye behov og utvikle fylkeskommunens tjenester videre. I alle sektorer er det en utfordring å balansere nedgangen i økonomiske rammer opp mot kravet om økt kvalitet i våre tilbud. I årene må driftsnivået vårt ned med 23 millioner kroner. Ettersom vi ikke kan bruke mer penger enn det vi har, så må sektorenes driftsrammer reduseres tilsvarende. Hvordan omstillinger, effektivisering og reduksjoner skal skje går frem av omtalen om hver enkelt sektor. Investeringer Det er lagt opp til investeringer for 568 millioner kroner i Aldri er det planlagt større aktivitet. 65 millioner kroner av dette skyldes et mindreforbruk i Det ble brukt mindre penger på fylkesveger først og fremst, men også 25 millioner kroner på Inderøy videregående skole vil være det siste året med slik høy aktivitet. Fra 2015 trår den vedtatte handlingsregelen i kraft. Det betyr nye lån som blir tatt opp ikke skal overstige årlige låneavdrag. Dermed synker investeringsnivået betraktelig, og blir mer enn halvert til 270 millioner kroner allerede i Fylkesrådet vil blant annet prioritere følgende i investeringsbudsjettet: 6

7 422 millioner kroner til fylkesveger Arbeidet med fylkesveg 17 fortsetter med uforminsket styrke. Asfaltprogrammet ruller videre der målsetningen er å asfaltere 90 kilometer fylkesveg i året. Store investeringer på fornying av vegstandarden fra E6 på Gartland til Flerengsstranda på Vikna. 37,4 millioner kroner til renovering av verkstedbygg ved Olav Duun vgs. 17 millioner kroner til å innrede storhallen i tredje etasje ved Ole Vig vgs. 12 millioner kroner til nytt fjøs ved Mære videregående skole 5,6 millioner kroner til nytt kantinekjøkken ved Verdal videregående skole 3,5 millioner kroner til ferdigstillelse av tannklinikklokaler i Grong 3,6 millioner kroner til ny telefonløsning Utdanning Sektorens totale ramme er på 1001,3 millioner kroner, og den er økt i samsvar med fylkestingets vedtak i økonomistrategi fra juni. Det er likevel en reduksjon på 16,8 millioner kroner neste år fra 2013-budsjettet. Fra 2015 er reduksjonen på 24,2 millioner kroner. Det må altså omstilles og effektiviseres for mellom 25 og 38 millioner kroner i sektoren denne perioden. De største reduksjonene skjer gjennom nedgang i antall elever og tiltak i tilbudsstrukturen. Tilleggsproposisjonen fra den nye regjeringen ga Nord-Trøndelag 2,4 millioner kroner mer i økt lærlingetilskudd. Men dette vil gi oss svært dårlig uttelling fordi Nord- Trøndelag har en veldig stor andel læringer. Vi blir dermed underkompensert når økning i lærlingtilskuddet gis over rammetilskuddet. Fylkeskommunen vil kun få midler til seks bedrifter, mens forpliktelsene sannsynligvis vil overstige det tidobbelte Omstilling er også nødvendig for å skape handlingsrom til utvikling. I 2014 vil fylkesrådet særlig prioritere tre områder: oppfølgingstjenesten styrkes med en million kroner. Målgruppen har endret seg fra i hovedsak å bistå ungdommer med fagvansker til å skulle ivareta ungdommer med mer sammensatte problemer. Dette tilsier både en endret og større arbeidsbelastning. Samtidig ser vi svært gode resultater av oppfølgingstjenestens arbeid i Nord-Trøndelag. samfunnskontrakten for fag- og yrkesopplæring styrkes med 2,5 millioner kroner. Her er målet 20 % økning i tallet på lærekontrakter fram til nettbasert opplæring styrkes med 4,5 millioner kroner i Rammen tas noe ned i resten av økonomiplanperioden. Fagskole Budsjettrammen til våre fire fagskoler er på 25,9 millioner kroner i 2014, og øker totalt med en million kroner fra 2013-budsjettet. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til framtidig finansiering og derfor en utfordring å finansiere nye fagskoletilbud. Fylkesrådet ønsker derfor å prioritere å etablere et fond innenfor budsjettrammen til fagskolene slik at vi kan finansiere oppstarten av nye studietilbud, endring av studenttall og eventuelle øvrige omstillingsbehov. 7

8 Regional Utvikling I forslag til statsbudsjett fikk Regionalt Utviklingsprogram (RUP) kroner i 2014, og består av bevilgninger fra Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og fylkeskommunens midler. I tilleggsproposisjonen fra den nye regjeringen er dette redusert med 30 millioner kroner. Dette er en så kraftig reduksjon at det må lages en helt ny prioritering på bruken av våre regionale utviklingsmidler. Fylkesrådet trekker dermed forslaget til Regional Utviklingsprogram, og legger fram et nytt revidert forslag til fylkestinget i februar. Samferdsel Samferdsel har en driftsramme på 669,1 millioner kroner i Rammen er styrket i samsvar med økonomistrategi Rammen øker med 11,5 millioner kroner i 2014 fra opprinnelig budsjett for Fylkesrådet vil prioritere å styrke kollektivtransport og fylkesveger: det skal brukes 293 millioner kroner på drift og vedlikehold av fylkesveger 331,6 millioner kroner går til kollektivtransport, inkludert skoleskyss. Bestillingstransport har vært en suksess og et tilbud befolkningen i Nord- Trøndelag benytter seg av. Det arbeides videre med å finne riktig nivå på tilbudet og en fortsatt samordning med Tilrettelagt Transport (TT). Kultur I forslaget til statsbudsjett skal det brukes mer penger på kulturinstitusjonene Nord- Trøndelag Teater, Stiklestad, Opera Trøndelag, Museet Midt og Rock City. Det er spesielt gledelig at staten for første gang når 70 prosent andel av driften til Nord- Trøndelag Teater. Økningen betyr at også fylkeskommunens bevilgning til alle disse institusjonene går opp. Vi greier på denne måten å opprettholde vår regionale kulturelle infrastruktur. I forslag til statsbudsjettet er det gitt en bevilgning på kroner til å opprette Regionalt senter for folkemusikk og folkedans i Steinkjer. I vårt budsjettforslag er det tatt høyde for fylkeskommunal bevilgning til dette prosjektet med kroner. Det forutsetter at det etableres et partnerskap der Steinkjer kommune går inn med en tilsvarende andel. Samtidig prioriterer fylkesrådet å videreføre kulturfestivalen «Vrimmel» i Namdalen. Dette har vært en stor suksess, og årets festival i Midtre Namdal var ikke noe unntak. Neste år er festivalen igjen tilbake i Ytre Namdal. Den samlede rammen reduseres med kroner fra opprinnelig budsjett i Fra 2015 blir reduksjonen 1,8 millioner kroner. Reduksjonen i rammen neste år og kommende år betyr: 8

9 ikke alle får kompensert prisstigningen fullt ut redusert bevilgning til mindre arrangementer, friluftsspel og festivaler reduksjon i administrative kostnader Tannhelse og folkehelse Sektoren får en driftsramme på 87,7 millioner kroner i Det er en nedgang på 2,5 millioner kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett for Reduksjonen fortsetter i 2015 med 3,5 millioner budsjettkroner mindre. Sammen med nye og økte behov vil det si at driften av tannhelsetjenesten må effektiviseres med ca. fem prosent. Dette betyr: færre ambuleringstannklinikker flere tannpleiere færre tannleger mer effektiv behandling av prioriterte pasienter økte inntekter fra betalende pasienter Prioriterte områder er kompetanseutvikling og spesialisttannhelsetjenester. Det siste er i stor grad knyttet til det nye odontologiske kompetansesenteret som eies og drives av de tre midtnorske fylkeskommunene. Innen folkehelseområdet er det satt i gang flere utviklingsprosjekter. De fortsetter som planlagt i Politisk virksomhet, ledelse og stab Til sektoren fordeles en ramme på 119,6 millioner kroner i Det er 1,4 millioner kroner mindre enn det opprinnelige budsjettet for Det skjer etter at fylkesrådets disposisjonspost er styrket med 1,5 millioner kroner. Reduksjonen øker ytterligere med 1,1 million kroner fra Arbeidet med å effektivisere stab- og støttefunksjoner er godt i gang. Driftsrapporten fylkestinget skal behandle viser at sektoren allerede er på 2014-nivå. Samtidig prioriteres flere investeringer som skal gjøre virksomheten enda mer effektiv. Det gjelder særlig investeringen i en ny telefoniløsning til 3,6 millioner kroner. Det er prioritert å øke fylkesrådets disposisjonskonto med 1,5 millioner kroner. Det er fordi: neste år er det planlagt mange aktiviteter knyttet til grunnlovsjubileet, og det er allerede merket stor pågang om støtte fra fylkeskommunen Regionalt Utviklingsprogram er blitt mer næringsrettet, og det er behov for en pott til å støtte politisk prioriterte prosjekter Steinkjer, 12. november 2013 Anne Marit Mevassvik Fylkesrådsleder 9

10 Satser på ungdom og veg I fylkeskommunens budsjett for 2014 er ungdom en hovedsatsing. Prioriteringene er i tråd med den politiske plattformen til fylkesrådet. Kravene til kunnskap vil øke for de fleste yrker og næringer i framtida. Oppvekst og utdanning er derfor det vi jobber mest med. Våre nordtrønderske ungdommer skal oppleve skolen som et trygt sted å vokse, mestre og lære, og ta aktivt del i å skape framtidas bedrifter og produkter i Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelag skal framstå som attraktivt og framtidsrettet. Derfor er det viktig å gi ungdommene våre innflytelse på alle områder. Folk skal bo her og trives, arbeidskrafta sikres og ideer og nyskaping dyrkes fram. Sammen med vår aller viktigste verdi: ungdommen skal vi i 2014 også bruke tid, penger og krefter på de andre hovedsatsningene: kunnskap, nyskaping og miljø. Nord-Trøndelag fylkeskommune ser stor verdi i å samarbeide med andre, og deltar i mange ulike partnerskap, spleiselag og samarbeidsformer innenfor de tjenesteområder som vi har ansvar for: oppvekst, regional utvikling, kultur og tannhelse/folkehelsearbeid. Nord-Trøndelag fylkeskommunes ansvar og eierskap forvalter 3,1 milliarder kroner og har ansatte (ved utgangen av 2012) eier Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), og tar ut årlige inntekter fra e- verket driver 11 videregående skoler, 4 fagskoler og 21 tannklinikker (7 av dem er ambuleringsklinikker) ansvar for vedlikehold av 300 mil med fylkesveger, drifter 6 fergesamband, 2 hurtigbåttilbud og et omfattende kollektivtilbud over hele fylket den viktigste aktøren i fylket når det kommer til regional utvikling gjennom støtteordninger og prosjekter sørger for kultur til alle uansett geografi blant annet gjennom Den Kulturelle Sk l kk Mål og ambisjoner V i l Fylkeskommunen leverer resultater til nordtrøndersamfunnet som vi er stolte av, som utgjør en forskjell, og som får oss til å tro på vår visjon om at Her alt er mulig - uansett. Gjennom arbeidet med årsbudsjett- og økonomiplan legges det til rette for god økonomistyring, slik at det blir mulig for fylkesrådet å gjøre de ønskede prioriteringer. I Nord-Trøndelag som i resten av landet, lever vi lenger enn noen gang. Den største oppgaven for fylkestinget i årene som kommer, vil være å sikre nok arbeidskraft til å ta seg av våre eldre, og til våre bedrifter. Det er i framtida vi skal leve våre liv. Fylkestingets viktigste oppgave er å lede Nord- Trøndelag inn i nye tider. Det forplikter oss til å utvikle et framtidsrettet samfunn, som ivaretar respekten for enkeltmennesket og hvor vi finner løsninger på de store oppgavene i felleskap. Vi vil løfte fram Trøndelags plass i verden, og se muligheter også utenfor Nord-Trøndelag og Norges grenser. Bare slik kan vi få ungdom til å bli, trives og utvikle Nord-Trøndelag. 10

11 Dette budsjettet skal bidra til et robust og attraktivt Nord-Trøndelag med tjenester av god kvalitet til innbyggere og samfunn. Brukeres og partneres behov er avveid og prioritert innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Det er lagt vekt på god og effektiv ressursutnyttelse med involvering og samhandling i hele organisasjonen. Det forutsettes en løpende forbedring gjennom innovasjon, fornyelse og omstilling for nå de ulike sektormålene. Målene i de ulike sektorene bygger nettopp opp om denne helheten. På alle tjenesteområder der fylkeskommunen har et ansvar er grunnbjelken livskvalitet og livsutfoldelse til alle nordtrøndere. Slik skal Nord-Trøndelag være et levende fylke. Det er lagt vekt på åpenhet i forvaltningen, slik at fylkeskommunen stimulerer til deltakelse i samfunnslivet. Vi skal være til stede, gå foran og skape framtida i dialog med fylkets innbyggere. Vår oppgave er å være den regionale tilretteleggeren i Nord-Trøndelag. Ingen andre kan ta denne rollen. Utdanning Investeringene i En skole for framtida - videregående skole i Nord-Trøndelag mot 2020 som ble vedtatt av fylkestinget i 2006, blir gjennomført i løpet av Oppvekst og utdanning løftes høyt fra fylkesrådets side. Det er over tid arbeidet målrettet for å få elever til å gjennomføre videregående opplæring, og dette arbeidet vil fortsette framover. Fylkestinget har vedtatt avsetning av betydelige midler på et oppvekstfond fram mot Samferdsel Også i fylkesveger er det investert betydelige beløp, og ambisjonene framover i fylkesvegplanen er store. Fylkestinget har ansvar for vedlikehold av 300 mil med fylkesveger, drifter 6 fergesamband, 2 hurtigbåttilbud og et omfattende kollektivtilbud over hele fylket. Det er foretatt en vridning av kollektivtilbudet fra buss til bestillingstransport. Vi gir skoleskyss til alle barn og unge i fylket, og tilbyr bestillingstransport til funksjonshemmede og andre med behov. Vi gir løyver til godstransport, turvogner og drosjer. Regional Utvikling Fylkeskommunen har ansvar innen regional og kommunal planlegging, ved siden av aktivitet med stedsutvikling i kommunene. I tillegg har vi ansvar innenfor innlandsfisk/høstbare viltarter og allment friluftsliv ved siden av arbeid med klima og energispørsmål. Fylkestinget har satt miljø på dagsorden, og har satt seg ambisiøse mål framover i vår klimaplan. Generelt næringsutviklingsarbeid er et viktig arbeidsområde, med spesielle oppgaver innenfor akvakulturforvaltning, landbruksog matområdet, reiseliv og andre bransjer. Gjennom Regionalt utviklingsprogram blir det hvert år brukt betydelige midler til verdiskaping og kompetanse i næringslivet i Nord-Trøndelag, og programmet utvikles i partnerskap med statlige aktører, kommuner, næringsliv, kompetanseinstitusjoner og private frivillige organisasjoner. Kultur 11

12 Fylkestinget prioriterer kultur. Vi driver virksomhet i tilknytning til kulturminnevern, den kulturelle skolesekken, idrett, frivillige organisasjoner/barn og unge, fylkesbibliotek, Musikk i Nord-Trøndelag, samt virksomhet i samarbeid og partnerskap med andre. Det gjelder de konsoliderte museer Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS og Museet Midt IKS. Vi gir tilskudd til ulike kulturinstitusjoner f.eks Norsk Revyfaglig senter, Midt-Norsk Filmsenter, Steinvikholm Musikkteater, Nord-Trøndelag Teater, Rock City og Ungdomssymfonikerne. Tannhelse Tannhelsetjenesten skal gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid bidra til å ivareta befolkningens tannhelse. Befolkningen i alle deler av fylket skal få et tilstrekkelig og godt tilbud på tannhelsetjenester. Strukturtiltakene i budsjettet medfører en vesentlig effektivisering av virksomheten, og sterkere prioritering av pasientgrupper etter behov. Økt satsing på etter- og videreutdanning vil bidra til et behandlingstilbud av høy kvalitet. Folkehelse Fylkestinget har et overordna ansvar for folkehelsearbeidet, og ser folkehelsearbeid som samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helse og trivsel. Folkehelsearbeidet skal bidra til en jevnere sosial fordeling av forhold som påvirker helsa, ut fra kunnskapen om at generelle sosioøkonomiske, kulturelle og miljømessige betingelser påvirker befolkningens helsetilstand. Mange utfordringer knyttet til befolkningens helse må derfor løses utenfor helsevesenet. Folkehelsearbeidet har et sektorovergripende perspektiv og omfatter tiltak innenfor alle samfunnssektorer. Utdanning, kultur og systematisk planarbeid er av våre viktigste bidrag i folkehelsearbeidet. Miljø Vi vil legge vekt på at våre naturressurser forvaltes og foredles på en fornuftig og bærekraftig måte. Ren luft, rent hav og en naturlig balanse er grunnleggende verdier. Vi vil føre en aktiv miljø- og klimapolitikk i alle sammenhenger. Vi vil gjennom vår samferdselspolitikk prioritere trygg og god persontrafikk og effektiv framkommelighet for vårt næringsliv. 12

13 1. Tjenesteproduksjon Årsbudsjett 2014 og økonomiplan beskriver de viktigste endringene og videreføringene i forhold til driften i For å få et bilde av hele tjenesteproduksjonen i fylkeskommunen, så viser vi til andre saker og dokumenter, som FT 19/13, Årsregnskap, Årsberetning og Årsmelding 2012, som du kan lese her: Tjenesteproduksjon i Fylkesrådet legger fram forslag til årsbudsjett for 2014 med slik fordeling av sektorens netto driftsrammer: Sum mill. kr Alle tall i millioner kroner Fylkesordf./fylkesting Pol. virks.het/ledelse/stab Utdanning Fagskolene Tannhelse og folkehelse Kontroll og tilsyn Samferdsel Regional utvikling Kultur 13

14 Fylkesrådet legger fram forslag til økonomiplan for med slik fordeling av sektorenes netto driftsrammer: Netto driftsrammer pr sektor Regnskap Budsjett Økonomiplan Fylkesordf./fylkesting 17,9 17,8 18,1 18,8 18,1 18,8 Pol. virks.het/ledelse/stab 90,8 98,8 119,6 118,5 118,5 118,5 Utdanning 1 001,7 998, ,3 993,8 993,8 988,0 Fagskolene 21,6 24,6 25,7 25,4 25,4 25,4 Tannhelse og folkehelse 88,2 87,8 87,7 86,7 86,7 86,7 Kontroll og tilsyn 4,5 5,5 5,4 5,3 5,3 5,3 Samferdsel 624,1 639,7 669,1 670,9 670,9 663,8 Regional utvikling 47,5 54,0 48,9 46,4 46,4 46,4 Kultur 65,5 66,9 68,0 67,3 67,3 67,3 Felles inntekter og utgifter - FT , , , , , ,4 Sum sektorenes netto driftutg 1 961, , , , , ,4 I økonomistrategi vedtok fylkestinget at det handlingsrommet som fulgte av kommuneproposisjonen, skal brukes til å styrke samferdsels- og utdanningssektoren. Dette blir fulgt opp i fylkesrådets forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan Driftsnivået blir utjevnet slik i i forhold til økonomiplanen (millioner 2014 kroner): Tekniske endr nto Utjevning Økplan Utjevningen medfører en reell økning av driftsrammen for samferdsel i perioden , mens utdanning fortsatt får en reduksjon i forhold til opprinnelig budsjett for De øvrige sektorer må i stor grad tilpasse seg den reduksjonen av driftsrammen som går fram av økonomiplanen I en organisasjon på vår størrelse vil det normalt oppstå nye behov i sektorene som må løses. Slike behov må hver sektor dekke innenfor sin ramme. 14

15 1.2 Utdanning Sektorens driftsramme Fylkesrådet foreslår en netto driftsramme på 1001,3 millioner kroner i Rammen er styrket i samsvar med fylkestingets vedtak i økonomistrategi Rammen blir likevel reelt redusert med 16,8 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett for Fra 2015 foreslås rammen redusert med 24,2 millioner kroner, og fra 2017 med ca. 30 millioner kroner. For å dekke rammereduksjonen og nye behov vil det bli omstilt og effektivisert innenfor sektoren for mellom 25 og 38 millioner kroner i perioden. Bevilgninger til samfunnskontrakten, nettbasert opplæring/nye støtteverktøy og oppfølgingstjenesten er styrket innenfor sektorrammen. De største reduksjonene tas gjennom nedgang i elevtallet. I tillegg kommer tiltak i tilbudsstrukturen, som behandles i fylkesrådet i november, og tiltak gjennom tilbudsstruktur 2020 for videregående opplæring, som behandles i fylkestinget i februar Andelen elever ved studiespesialiserende utdanningsprogram øker, og bruken av digitale verktøy i undervisningen blir utviklet. Det arbeides med å effektivisere administrasjonen på flere nivå. Fylkestingets vedtak fra 2006 om rammereduksjon etter skoleutbyggingene, blir gjennomført fullt ut fra (Mill. kroner) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Brutto driftsutgifter 1 265, , , , , ,6 Driftsinntekter -264,1-151,9-153,6-153,6-153,6-153,6 Netto driftsutgift 1 001,7 998, ,3 993,8 993,8 988,0 I tråd med fylkestingets ønske, blir det i tillegg lagt fram en sak i desember 2013 om mulige effekter av en annen skolestruktur Målsettinger Fylkestinget har i sak 13/33, Kvalitetsmeldingen for utdanningssektoren 2013, vedtatt målsettinger framover for utdanningssektoren: «Målsettinger fram til juni Elevene, lærekandidatene og lærlingene i Nord-Trøndelag skal ha faglig fremgang i perioden. Dette betyr en forbedring av eksamenskarakterer og fag-/svenneprøve. 2. Andel elever, lærlinger og lærekandidater, som gjennomfører videregående opplæring, skal økes. Dette betyr at oppsatte måltall for Nord-Trøndelag, i forhold til overganger, skal nås innen Måltall for hver overgang er: Fra vg1 til vg2, økning med 1 % Fra vg2 til vg3/lære, økning med 1 % Fra vg3 til studiekompetanse/lære, økning med 6% Dette betyr en reduksjon i heving av lærekontrakter. Dette betyr en økning av andel søkere formidlet til læreplass, økning til 75 %. 15

16 Ut fra den status som tegnes i år, videreføres eksisterende kortsiktige målsettinger: Målsettinger for neste års periode, skoleåret 2013/ Lærerne i Nord-Trøndelag skal være tydelige pedagogiske ledere i klasserommet. Dette betyr blant annet en felles håndheving av regler, reduksjon av bråk og uro, etablering av en klarere struktur i skoledagen og gjensidig avklaring av forventninger. 4. Den videregående opplæringen i Nord-Trøndelag skal gjennomsyres av en utpreget tilbakemeldingskultur. Dette betyr at det skal legges vekt på tilbakemelding på alle nivå i organisasjonen, men med særlig fokus på samarbeid om planlegging, vurdering og tilbakemelding mellom lærer og elev, samt instruktør og lærekandidat/lærling» Tjenester og tjenesteproduksjon En hovedutfordring for utdanningssektoren i perioden blir å balansere fallet i økonomiske rammer og målsettinger om økt gjennomføring, økt kvalitet og forbedring i læringsresultat. Samtidig har det kommet nye satsinger og dermed også behov innen flere av sektorens tjenesteområder. Det gjelder den såkalte samfunnskontrakten for fag- og yrkesopplæring, kravet om økt gjennomføring i skole og bedrift, satsing på digitale undervisning, nye digitale støtteverktøy, nye oppgaver for oppfølgingstjenesten, nye administrative systemer og utskiftning og fornying av utstyr. I tillegg forventes det at vi skal tilpasse tilbudsstrukturen til behovene fra næringslivet, og etter søkermønstrene fra de som søker videregående opplæring. Endret politikk og endrede forutsetninger fra statlige organer påvirker også sektorens handlingsrom. En eventuell økning av elevplasser i private skoler er eksempel på dette. Færre elever avbryter videregående opplæring i Nord-Trøndelag enn landsgjennomsnittet. Dette er en positiv utvikling som medfører at elevtallet er høyere enn opprinnelig forventet. Tall fra skoleporten for 2012 viser at andelen elever som har sluttet i videregående opplæring i løpet av året ligger på 3,4% for Nord-Trøndelag, mens landet som helhet ligger på 4,7%. Vi ser også en utvikling i retning av at flere lærlinger og lærekandidater gjennomfører og består videregående opplæring sammenlignet med tidligere år. Det er positivt at flere gjennomfører og færre avbryter, men kostnadene øker som følge av dette Strategi framover Reduksjon i antall åringer Statistisk Sentralbyrå forventer en nedgang i antallet åringer i årene framover. Nedgangen reduserer utgiftene med om lag millioner kroner i helårsvirkning i økonomiplanperioden. Anslaget er usikkert, og kan først bli realisert fullt ut i 2016/

17 Grafen nedenfor viser utviklingen i antall åringer i perioden : Prognose MMMM fra SSB pr. 1. januar hvert år (SSB pr. 20. juni 2012). I 2013 er faktisk antall ungdommer pr 1. januar medtatt: I Nord-Trøndelag blir det ca. 280 færre åringer fram mot Fram mot 2021 viser foreløpige beregninger en nedgang på om lag 660 ungdommer. Fra 2021 til 2030 vil antall åringer øke med om lag 360 personer. Prognosen blir mer usikker jo lengre fram i tid den går. Struktur 2020 I arbeidet med Struktur 2020 er det skissert en effektivisering på om lag 4-8 millioner kroner. Her inngår: økning i overbooking reduksjon av små grupper reduksjon av distriktstilskudd fortetting Vg2/Vg3 økt antall elever på studiespesialiserende utdanningsprogram redusert bruk av trykte læremidler Dette kommer i tillegg til utgiftsreduksjonen, som nedgangen i antall åringer representerer. Gjennomgang av skolestrukturen Fylkestinget vedtok i sak 24/13 å utrede skolestrukturen i midtregionen (inkludert Leksvik vgs.). Mære landbruksskole skulle utredes særskilt. Utredningene er nå ferdige, og vil danne grunnlag for fylkestingssak om skolestruktur i desember

18 Nettbasert opplæring/ nye støtteverktøy Utvikling av nettbasert opplæring og digitale verktøy vil være et prioritert område i planperioden. Nettbasert opplæring kan være med på å bidra til at kvaliteten på tilbudene ved distriktsskolene opprettholdes, samtidig som utgiftene totalt sett reduseres. Øke andelen av elever på studiespesialiserende utdanningsprogram I fylkesrådets politiske plattform er ett av målene å rekruttere flere elever til språk og realfag. Satsingen blir utførlig beskrevet i sak 80/12, Status og videreføring av satsingen på realfag og fremmedspråk i Nord-Trøndelag. Det siste året er det satt i gang flere tiltak. Ett av dem er å tilby nettbasert fremmedspråk for alle elevene i fylket. Inneværende skoleår ser vi at 17,4 % flere har søkt seg til studiespesialiserende utdanningsprogram på Vg1. Andre tiltak Innenfor utdanningssektoren kan det være aktuelt å samle en del funksjoner til færre virksomheter (inkludert AVGO). Eksempel kan være organisering av privatisteksamen, realkompetansevurdering og voksenopplæring. Ytterligere effektivisering av administrasjonsressurser vurderes også. Det er imidlertid viktig at dette ikke går på bekostning av kvaliteten Prioriteringer Følgende tjenesteområder foreslås videreført med samme ramme som i 2013: Spesialundervisning Opplæring i sosialmedisinske institusjoner Voksenopplæring Kompetanseutvikling Ledelse For å gi rom for vedtatte satsninger og prioriteringer er det foretatt en del større og mindre omprioriteringer, effektivisering og besparelser innenfor sektoren. Det gjelder besparelser som følge av elevtallsnedgang og kostnadsreduksjoner som følge av endringer i tilbudsstrukturen. Effektiviseringskravet fra vedtaket i 2006 om prosjektet En skole for fremtida, er videreført til de videregående skolene. Det er også forutsatt en effektivisering i avdeling for videregående opplæring. Samfunnskontrakten og virkning av tiltak for gjennomføring i skole og bedrift Fylkesrådet foreslår at rammen styrkes med 2,5 millioner kroner samlet til dette formålet sammenlignet med 2013, jfr. nedenfor. I resterende del av økonomiplanperioden prioriteres og styrkes området. Fagopplæring Samfunnskontrakten for fag- og yrkesopplæring Samfunnskontrakten for fag- og yrkesopplæring setter mål om 20 % økning av lærekontrakter fram til Antall lærekontrakter er økende. I tillegg er antallet voksne som tar fagbrev innenfor helse- og sosialfag sterkt økende. Til sammen blir utgiftene til lærlingtilskudd og gjennomføring av fagprøver høyere. 18

19 Lærlingetilskudd Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene i 2014 med 69 millioner kroner for å øke basistilskuddet med kroner per lærekontrakt. Videre foreslår regjeringen at rammetilskuddet økes med 10 millioner kroner for fylkeskommunene i 2014, for å innføre et stimuleringstilskudd på kroner til lærebedrifter som tegner lærekontrakt for første gang. Vår samlede økning i rammetilskuddet er anslått til 2,37 millioner kroner, som er tilført utdanningssektoren. Nord-Trøndelag har en veldig stor andel læringer og vi blir derfor underkompensert når økning i lærlingtilskuddet gis over rammetilskuddet. Innføringen av stimuleringstilskudd til lærebedrifter som tegner lærekontrakt for første gang er voldsomt underkompensert. Fylkeskommunen vil kun få midler til 6 bedrifter, mens forpliktelsene sannsynligvis vil overstige det tidobbelte. Samlet blir kostnadene ved en generell økning og tilskuddet til nye bedrifter minimum 3,0 millioner kroner over det som gis i rammetilskuddet. Virkning av tiltak for økt gjennomføring i skole og bedrift Elevtallet er høyere enn opprinnelig forventet, og færre elever avbryter videregående opplæring i Nord-Trøndelag enn landsgjennomsnittet. Flere lærlinger og lærekandidater gjennomfører og består videregående opplæring sammenlignet med tidligere år. Det er en svak nedgang i antall hevede lærekontrakter, og det blir tegnet stadig flere lærekontrakter og opplæringskontrakter. Dette medfører økte kostnader både for å opprettholde den strukturen vi har pr. i dag, samt å innfri lovpålagte oppgaver. Utvikling av nettbasert opplæring. Nye støtteverktøy Fylkesrådet foreslår at rammen styrkes med 4,5 millioner kroner samlet til formålet i forhold til Rammen tas noe ned i resten av økonomiplanperioden. Det er igangsatt et utviklingsarbeid for å øke bruken av nettbasert opplæring i Nord- Trøndelag. Dette er i tråd med fylkestingsvedtak i saken Strategi Dette gjelder i første omgang tre områder skoleåret 2013/14: 1. Utprøving av nettbaserte programfag Service og samferdsel 2. Enkeltfag på nett Tysk, fransk og spansk, eventuelt flere. 3. Voksenopplæring fellesfag Nye støtteverktøy Vi arbeider med å få på plass et nytt støttesystem for evaluering av undervisningen. I tillegg vil det være ønskelig å få flere støtteverktøy, og å bygge ut dataportalløsningen PULS til å omfatte alle dataområder. Utdanningssektoren har behov for nye digitale system knyttet til: undervisningsvurdering resultatoppfølging utvikling av felles Vigo sentralbase og administrering av eksamen å delta i utviklingen av nytt skoleadministrativt system SAS. Det vil komme kostnader til både utvikling, anskaffelse og implementering i løpet av de nærmeste årene. I tillegg er det et økt behov for koordinering, oppfølging og opplæring av systemer og løsninger på sektornivå. 19

20 Kvalitet Tjenesteområdet foreslås videreført med økt ramme, jfr. avsnittet nye støtteverktøy(se ovenfor). Det kvalitetsutviklingssystemet man har, med tilhørende aktiviteter, er sentrale for å bidra til kontinuerlig utvikling av virksomheter og sektor. Dette omfatter blant annet virksomhetenes egenevaluering og presentasjon av resultater til fylkestinget i en årlig kvalitetsmelding. Fylkesopplæringssjefen gjennomfører skolebesøk, styringsdialog og oppfølging av resultater som en del av sektorens styringssystem. I tillegg jobbes det med utvikling, implementering, oppfølging og opplæring. Dette omfatter kvalitets- og støtteverktøy, kvalitetsdata og håndtering av alle undersøkelsene. Oppfølgingstjenesten (OT) Fylkesrådet foreslår at rammen styrkes med 1,0 millioner kroner samlet til dette formålet sammenlignet med Dagens organisering er lite hensiktsmessig. Det arbeides med en ny modell for å få en mer robust tjeneste. Oppfølgingstjenesten skal blant annet ha kontakt med alle i målgruppen. Målgruppen har også endret seg. Mens det før har vært mest ungdommer med fagvansker, omfatter det nå mer sammensatte vansker. Dette tilsier endret og større arbeidsbelastning. Dette er blitt tydelig gjennom Ny GIV (Oppfølgingsprosjektet), samarbeidet med NAV og gjennom presiseringer i Forskrift til Opplæringsloven. Oppfølgingstjenesten trenger således mer ressurser på grunn av større ansvar og flere arbeidsoppgaver. Utstyr Fylkesrådet har ikke satt av midler til oppbygging av utstyrsfondet i planperioden. Penger fra utstyrsfondet er blitt tildelt de videregående skolene i tillegg til de 5 millioner kronene som årlig tildeles over driftsbudsjettet til innkjøp av diverse utstyr. Det er fremdeles et betydelig behov for å fornye utstyrsparken, både av sikkerhetsmessige hensyn, og på grunn av nye behov i kjølvannet av byggeprosjekt. De videregående skolene har de tre siste årene blitt tildelt om lag 25 millioner kroner fra utstyrsfondet til større investeringer. Ved utgangen av 2013 vil alle midler i utstyrsfondet være benyttet. Fylkesrådet vil vurdere å styrke utstyrsfondet i 2014 hvis regnskapsresultatet for 2013 viser et overskudd totalt sett for fylkeskommunen. Det vil man komme tilbake til når årsoppgjøret er ferdig. 20

21 Tjenesteproduksjon KOSTRA Tall fra 2010 og 2011 er prisj. med kom. defl. til 2012-kroner. Konsern - Vg oppl. - nivå 2 (Pr )( Alle tall i 2012-kroner) NT 2010 NT 2011 NT 2012 Landet utn. Sogn & Fjord. Deflator fra = 3,9%, fra =3,2% Oslo Produktivitet: Andel netto dr.utg.til vg oppl. av samlede netto driftsutg., konsern: 49,4 % 50,8 % 51,0 % 54,8 % 40,9 % Netto driftsutg. til videreg. oppl , per innbygger år Korr brutto driftsutg per elev Øk. ble vg. oppl. i skole per elev Korr bto driftsutg 560 spesialund. og særskilt tilp. oppl. per elev Korr bto driftsutg 570 fagoppl. i arbeidslivet per lærling/læreka Økonomisk belastning 570 fagopplæring i arbeidslivet per elev Dekningsgrad: Andel av pers år som er i vg. oppl., bostedsfylke. 91,1 % 91,9 % 92,5 % 91,9 % 93,5 % Andel elever og lærl. som er i stu.forber. utdpr./studiertn, bostadsf. 42,2 % 42,1 % 41,1 % 47,6 % 47,1 % Andel elever og lærl.som er i yrkesf. utdprog/studiertn, bost.fylke. 57,8 % 57,9 % 58,9 % 52,4 % 52,9 % Andel elever som har fått oppf. førsteønske til ut.program. 89,6 % 90,3 % 89,7 % 87,9 % 88,7 % Andel av søkere til lærl.plass som har blitt lærl. per ,4 % 67,4 % 62,7 % 71,0 % 69,4 % Utdypende tjenesteindikatorer: Elever per lærerårsv., fylkesk. skoler: 7,5 7,7 7,6 8,6 7,4 Andel elever VG1 st.forber. utd.program i fjor som går VG2 i år. 86,2 % 89,4 % 87,1 % 87,0 % 90,9 % Andel elever VG1 yrkesf. utd.prog. i fjor som går VG2 i år. 78,7 % 81,0 % 82,5 % 77,9 % 82,2 % Andel elever VG2 st.forb. utd.pr. i fjor som går VG3 i år. 93,8 % 92,8 % 93,7 % 93,8 % 84,8 % Andel elever VG2 yrkesf. utd.pro. i fjor, lære i år. 33,9 % 34,9 % 33,8 % 36,4 % 41,6 % Andel elever VG2 yrkesf. utd.pr. i fjor, ikke i utdanning i år 23,7 % 24,4 % 24,2 % 23,0 % 23,0 % Andel elever og lærl.r som har bestått vgo i løpet av norm. tid 56,6 % 53,2 % 56,8 % 56,1 % 63,4 % Andel elever og lærl. som har bestått vgo i løpet av fem år 69,1 % 67,6 % 70,2 % 69,2 % 75,9 % Andel elever med direkte overg. fra gr.skole til vg oppl. 96,2 % 99,0 % 98,5 % 97,9 % 98,7 % Andel elever med dir. overgang fra vg oppl. til høyere utd. 44,6 % 39,6 % 44,2 % 45,0 % 40,2 % Andel bestått fag-og svenneprøver. 93,7 % 92,4 % 93,0 % 91,6 % 93,9 % Andel elever som har sluttet i låpet av året - alle årstr. 4,0 % 5,1 % 3,5 % 4,7 % 3,5 % Ordinær skoledrift For skoleåret 2013/14 var det pr. 03. oktober 2013 registrert 5565 elever som startet på nytt skoleår. Av disse startet 2888 elever på studieforberedende utdanningsprogram, og 2677 elever på yrkesfaglige utdanningsprogram. Samlet er dette en reduksjon på 194 elever sammenlignet med skoleåret 2012/13. På studiespesialiserende var det for skoleåret 2013/14 98 færre elever, mens det for yrkesfag var 96 færre. På VG1- nivå var det til sammen 2137 elever som startet på et nytt skoleår mot 2270 elever forrige skoleår, en reduksjon på 133 elever. Fagopplæring Budsjettposten for tilskudd til lærebedrifter blir styrket i perioden jfr. punkt Over 90 % av midlene til fagopplæring, går direkte til bedriftene i form av lærlingtilskudd eller til gjennomføring av fagprøver. Antall kontrakter for lærekandidater øker fortsatt. Det medfører behov for kompetansetiltak for lærebedriftene og økt veiledning/oppfølging fra oss. Årlig gjennomføres om lag 800 fag- og svenneprøver. Prøvenemndene har i likhet med andre fylkeskommunale ombud, godtgjørelse etter reglement vedtatt av Fylkestinget. 21

22 Fylkesrådet har vedtatt egen handlingsplan for «Samfunnskontrakten for flere læreplasser». Effekten av tiltakene i handlingsplanen vil kunne medføre økonomiske forpliktelser utover økonomiplanperioden. Handlingsplanen inneholder slike tiltak: 1. Dimensjonere utdanningstilbudet i videregående skole: Samsvar mellom tilbud og samfunnets behov 2. Bedre elevenes forutsetninger tidlig iverksette tiltak ved høyt fravær og lav måloppnåelse 3. Øke antallet voksne som tar fag- eller svennebrev 4. Bidra i partssamarbeidet: Utarbeide realistiske intensjonsavtaler mellom skoler, opplæringskontor og lærebedrifter 5. Legge til rette for kompetanseheving og hospitering bidra til å styrke samarbeidet skole næringsliv/bedrift 6. Styrke formidlingen til læreplass 7. Øke statusen for fagopplæringen 8. Styrke rådgivningen i søkefasen før læreplass 9. Øke antallet læreplasser Karriereveiledning/ Karrieresentre Tjenesteområdet foreslås videreført med samme ramme som i Karriereveiledning er et viktig tiltak for å nå mål for utdannings- og arbeidsmarkedspolitikken i Nord-Trøndelag. En helhetlig karriereveiledning i et livslangt perspektiv forutsetter et godt samspill mellom karriereveiledning i skolen, karrieresenteret og NAV og næringslivet. Aktiviteten i karrieresenteret har økt og forventes ytterligere økt etter hvert som deres oppgave som ressurs- og kompetansesenter blir enda mer utbredt i hele fylket. Dette kan medføre et større ressursbehov. Satsingen Gjennomføring og Oppvekstprogrammet Med bakgrunn i Oppvekstkommisjonens arbeid og sluttdokumentet, ble Oppvekstprogrammet vedtatt av Fylkestinget i desember Oppvekstprogrammets hovedmål er at barn og unge skal ha en oppvekst som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Som en videreføring av konklusjonene etter prosjektet «Flere gjennom», vedtok fylkestinget å iverksette satsingen «Gjennomføring» fra og med 2011, etter tiltak som er skissert på områdene: 1. Satsing på grunnleggende ferdigheter 2. Sikre kvaliteten ved overganger 3. Styrke fag- og yrkesopplæringen i skole og bedrift 4. Sterkere læringsmiljø og styrket psykisk helse. 22

23 Fylkestinget vedtok i desember 2010 å opprette oppvekstfondet, som skal benyttes både til Oppvekstprogrammet og satsingen Gjennomføring. Fondet er planlagt oppbygd, og er antatt benyttet slik i perioden : (Mill. kroner) Totalt Planlagt avsetning til oppvekstfondet 37,8 15,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 87,6 Benyttet/ antatt benyttet slik, Gjennomføring: -5,3-9,0-9,0-3,7-4,5-31,5 Benyttet/ antatt benyttet slik, Oppvekstprogr.: -2,1-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-9,0-56,1 Utgående balanse xx (Restfond) 30,4 28,2 17,0 11,1 4,4 2,2 0,0 0,0 I tillegg brukes 6,4 millioner kroner årlig til satsingen på gjennomføring. Tiltaksdelen av oppvekstprogrammet, har aktiviteter på følgende områder: Program for skole- og barnehageeiere, grunnleggende ferdigheter, oppskalering av Ny Giv, modulbasert etter- og videreutdanning Psykisk helse, skolering av lærere Fysisk aktivitet Spesialundervisning, arbeidsgruppe Hjem skole, foreldretiltak VOKAL og PULS, systemstøtte Prosjekt skolemåltid I tråd med føringer fra Fylkestinget er det gjennomført en årlig fordeling av midler fra Oppvekstprogrammet til fylkeskommunens satsing på økt gjennomføring. Denne satsingen og eventuelle ressursbehov framover vil bli behandlet i egen sak til fylkestinget i februar Ny Giv Ny giv er et prosjekt i perioden , finansiert av statsmidler. Prosjektet har hatt som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. Prosjektet har vært delt i tre hovedtema: Gjennomføringsbarometret, oppfølgingsprosjektet og overgangsprosjektet. Prosjektet er finansiert av statsmidler til og med Vi vil fortsatt ha en egen satsing knyttet til økt gjennomføring etter Vi har fått signaler om at det vil bli videreført midler til fylkene til oppfølging av arbeidet etter Ny Giv. KS har i samarbeid med fylkesopplæringssjefene foreslått å opprette et kvalitetsnettverkt for å følge opp dette arbeidet. Internasjonalisering Fylkesrådet foreslår at rammen til internasjonalisering er på samme nivå i 2014 som i Satsingen på internasjonalisering videreføres. Dette omfatter arbeid med å utvide de muligheter elevene og lærlingene i Nord-Trøndelag har til å ta videregående opplæring og skaffe seg praksis fra andre land. Det er inngått egne samarbeidsavtaler med Belgia, England og norsk-russisk videregående skole. Det er også egne partnerskap når det gjelder lærlinger. Dette er utgangspunkt for tilskuddordninger gjennom Leonardo Da Vinci-programmet. Det viser seg at Nord- Trøndelag henter ut størst andel i Norge, av EU-midler til disse formålene, målt pr. innbygger. 23

24 Ressurssenter og regional utvikling I dag har voksne under 25 år rett til videregående opplæring. I tillegg drives mer direkte næringsrettet opplæring, organisert gjennom ressurssentrene ved de videregående skolene. Dette gjelder både høyskoletilbud og kortere kurs. Spesielt innenfor grønn sektor (Mære landbruksskole) og blå sektor (Ytre Namdal videregående skole), er skolene viktige leverandører til næringene. Tilbudene finansieres delvis gjennom utdanningssektoren, Regionalt utviklingsprogram og eksterne samarbeidspartnere som bl.a. Innovasjon Norge og Høgskolen Miljøtiltak Egen bygningsmasse Bygningsmasse er det området som har størst betydning for å oppnå målet om redusert klimagassutslipp med 50 % fra egen virksomhet. Det er stort fokus på ytterligere tiltak, både for eksisterende og ny bygningsmasse. Det er en kombinasjon av mange faktorer som gir effekt, blant annet: Et tett og godt ytre bygningsskall Valg av oppvarmingssystem og bruk av fornybar energi Energieffektiviserende tiltak i eksisterende bygg Nybygg med lavt energiforbruk Valg av byggematerialer Systemer for energistyring og overvåkning Fokus på energioptimalisering av drift utenom brukstid Energitiltakene utgjør over 100 millioner kroner for perioden (inkl. Enovatilskudd). Forventet samlet energireduksjon utgjør i størrelsen 8,8 GWh (gigawattime) per år. I tillegg kommer konvertering til fleksibel og 100 % fornybar energiforsyning, og fjerning av alle oljekjeler. For perioden planlegges tiltak innenfor en investeringsramme på 13,1 mill. pr år. Klarer vi å gjøre våre bygninger tettere og bedre isolert kan vi redusere behovet for både oppvarming og ventilasjon. Dette vil i neste omgang gi en gevinst av redusert energibehov og en redusert utslipp av CO 2 (karbondioksid). Også i 2014 tas det sikte på å bruke over 8 mill. kroner i øremerkede vedlikeholdsmidler. Disse midlene skal i hovedsak brukes til vedlikehold og oppgradering av bygningskallet og tekniske anlegg i eksisterende bygningsmasse. Vedlikehold kombineres med energi- og miljøtiltak. Nord-Trøndelag fylkeskommune forvalter en bygningsmasse på ca m 2. Det er 11 videregående skoler i drift, og ett administrasjonsbygg. Om lag m 2 er oppvarmet areal. I 1991 var sammenlignbart oppvarmet areal for våre virksomheter m 2 (kun dagens virksomheter er tatt med). Samtidig er flere skoler lagt ned eller slått sammen i denne perioden. Det er en del av areal- /effektiviseringsprogrammet som er blitt iverksatt. Nord-Trøndelag fylkeskommune satte i gang to større prosjekter for drifts- og arealeffektivisering høsten Det gjelder energiledelse samt nye FDV-system (forvaltning, drift, vedlikehold) for drifts- og renholdsledere på alle virksomheter. Enova har innvilget midler til prosjektene. Målet er på kort sikt å få redusert utgiftene til energi og redusert klimautslippene i virksomhetene, gjennom energieffektivisering. 24

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-19

Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-19 1 Vår referanse Saksbehandler Dato 15/06315-34 May-Wenche Hestø 17.11.2015 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-19 INNHOLD 1. TJENESTEPRODUKSJON... 13 1.1 Tjenesteproduksjon i 2016-19... 13 1.2 Utdanning...

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre

Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag

Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål- og budsjettdokument 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag Mål om å være et verktøy for: Politisk styring og prioritering Målstyring ved de ulike avdelingene Grunnlag for rapportering Eksempel resultatmål

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Fylkesrådets vurdering

Fylkesrådets vurdering Fylkesrådets vurdering Budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 Rekordstore investeringer foreslås i budsjettet for 2010 og økonomiplanen fram til 2013. De neste fire åra skal det brukes 1,9 milliarder kroner

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

FYLKESRÅDETS VURDERING... 6 1. TJENESTEPRODUKSJON... 11 1.1 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 11 1.2 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE, STAB...

FYLKESRÅDETS VURDERING... 6 1. TJENESTEPRODUKSJON... 11 1.1 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 11 1.2 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE, STAB... 0 INNHOLD FYLKESRÅDETS VURDERING... 6 1. TJENESTEPRODUKSJON... 11 1.1 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 11 1.2 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE, STAB... 13 1.3 UTDANNING... 18 1.4 FAGSKOLER... 37 1.5 TANNHELSE

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/04669-31 May-Wenche Hestø 11.11.2014

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/04669-31 May-Wenche Hestø 11.11.2014 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/04669-31 May-Wenche Hestø 11.11.2014 ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-18 Innhold Fylkesrådets innstilling til vedtak... 3 1. TJENESTEPRODUKSJON... 12

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

BUDSJETT BUDSJETT 2013

BUDSJETT BUDSJETT 2013 BUDSJETT BUDSJETT 2013 Økonomiplan 2013-2016 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/08103-35 May-Wenche 13.11.2012 Hestø Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-16 Innhold Fylkesrådets innstilling

Detaljer

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009 Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv

4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv 4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012

lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 A lternativt budsjett 2009, økonomiplan 2009 2012 - vi går steg for steg, mot et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: 34-2014 Havnestyret 21.11.2014

Saksfremlegg. Saksnr: Styre: Møtedato: 34-2014 Havnestyret 21.11.2014 Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 34- Havnestyret 21.11. Sakstittel: Saksdokumenter: 1. Budsjettforslag 2. Detaljbudsjett Saksframstilling: Alta Havn

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013

lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 A lternativt budsjett 2010, økonomiplan 2010 2013 - en helhetlig tilnærming til et bedre Nord-Trøndelag Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/8515-18 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Budsjettforslag for 2017 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

FYLKESRÅDETS VURDERING... 5

FYLKESRÅDETS VURDERING... 5 0 Innhold FYLKESRÅDETS VURDERING... 5 1. TJENESTEPRODUKSJON...12 1.1 Utdanning... 12 1.2 Fagskoler... 27 1.3 Regional utvikling... 31 1.4 Kultur... 45 1.5 Tannhelse og folkehelse... 51 1.6 Fylkesordfører

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010

Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010 Alternativt forslag Budsjett 2007 for Nord-Trøndelag fylkeskommune, samt revidert økonomiplan 2007-2010 - 1 - INNLEDNING Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette sitt alternative forslag

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra RULLERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Utarbeidet dato/sign. Feb.15/hra Kommune: Telemark fylkeskommune Prosjekt: 700034 Frafall i videregående opplæring Prosjektplan Bestilling Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i møte 05.11.14, jf. sak

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

fb.com/trondelagfylke

fb.com/trondelagfylke Hvorfor? Livskraft, bærekraft og konkurransekraft Nytt fylke og ny folkevalgt region Muligheter for en balansert utvikling i Trøndelag Trøndersk innflytelse nasjonalt Kvalitet i regionens tjenester til

Detaljer

Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune

Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune Totaløkonomi Nord-Trøndelag fylkeskommune Totale inntekter og utgifter Regnskap Budsjett Økonomiplan i mill kroner 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Brutto dr. utgifter inkl. renter og avdra 2 715,5 2 555,3

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

lternativt budsjett 2013, økonomiplan 2013 2016

lternativt budsjett 2013, økonomiplan 2013 2016 A lternativt budsjett 2013, økonomiplan 2013 2016 - for vegen videre Overordnede mål for budsjett og økonomiplan Nord-Trøndelag FrPs fylkestingsgruppe presenterer med dette sitt alternative forslag til

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer