Beitebruk for kjøttproduksjon 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beitebruk for kjøttproduksjon 1"

Transkript

1 Innmarksbeite til sau Rådgjevar Nortura * Kvifor bruk av beite? * Næringsbehov og krav til beite * Arealkrav til ulike type beite * Produksjonsresultat og økonomi med godt beitebruk Beitebruk for kjøttproduksjon 1 Beitebruk for kjøttproduksjon 2 Kvifor er godt beitebruk på innmark viktig? Fôringsforsøk med surfôr hausta ved byrjande skyting og tidlegare Billeg fôr Godt fôr-høgt grovfôropptak God dyrevelferdfriske dyr Bladstadie (berre blad) Byrjande skyting (Ein del av aksa synleg på minst 10% av skota) Flott kulturlandskap økonomisk stimulert av samfunnet Beitebruk for kjøttproduksjon 3 Skyting (Halve akset synleg på minst 50% av skota) Full skyting (aksberande strå synleg på 50% av skota) Beitebruk for kjøttproduksjon 4 Beitebruk for kjøttproduksjon 1

2 Fôrbehov og grovfôropptak etter lamming ved ulikt haustetidspunkt Fôrkrav i høve til vedlikehaldsbehov eit bilete på krav til grovfôrkvaliet FEm4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1 lam 400g 2 lam 300 g 2 lam 350g 3 lam 250 g 3 lam 300g Fôrbehov Vårbeite 2 veker før beg. Skyting 1 veke før beg. Skyting Begynnende skyting Totalt fôrbehov i FEm/ vedlikehaldsbehov i FEm 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Søye etter avvenning Søye som skal flushes Høgdrektig søye 3 foster Beitedyr Søye med tre lam Påsettlam Lam på intensiv sluttfôring Type sau Beitebruk for kjøttproduksjon 5 Beitebruk for kjøttproduksjon 6 Prioritering av beite Behov for ulike beitekvalitetar: Krav til beitekvalitet: Type sau Passande beitekvalitet Slaktelam på intensiv sluttfôring om hausten Søyer med lam om våren Påsettlam Søyer etter avvenning Søye med lam om våren Slaktelam på intensiv sluttfôring om hausten Tidleg gjødsla 5-8 cm høgt grasbeite Kombinasjon av gjødsla håbeite og grønnfôrbeite, for eksempel gjenvekst av italiensk raigras 1 Påsettlam om hausten Gjødsla håbeite Søyer etter avvenning om hausten Kulturbeite og beitepussing etter lamma. NB! Skal ikkje gå ned i hold Beitebruk for kjøttproduksjon 7 Beitebruk for kjøttproduksjon 8 Beitebruk for kjøttproduksjon 2

3 Arealkrav Type sau Søye med lam på fulldyrka vårbeite Søye med lam på fulldyrka heimebeite gjennom sommaren Slaktelam på sluttfôring på haustbeite Arealkrav dekar pr søye/lam, fulldyrka mark i god drift 0,7-1 dekar 0,7-1,2 dekar 0,2-0,4 dekar (avhengig av tilveksten på beite og kor lenge lamma skal sluttfôrast) Italiensk raigrasbeite Sæter fagsenter hausten 2005 Innhald pr kg tørrstoff: o Protein: 200 g o NDF: 336 g o PBV: 34 g o AAT: 96 g o FEm: 1,11 Tilvekst på lam som fekk tilgang på: 0,1 da gjenvekst av Italiensk raigras 0,3 da gjødsla håbeite: 504 g/dag Beitebruk for kjøttproduksjon 9 Beitebruk for kjøttproduksjon 10 Pris, fôrverdi og forventa fôropptak på beite og innhausta grovfôr Kostnader kulturbeite o Grasfrø o Gjødsel o Kalk Kr 1,00 pr FEm Vanleg fôrverdi: o FEm/kg TS Vanleg fôropptak pr søye o 2,5-3,5 FEm/dag Beitebruk for kjøttproduksjon 11 Kostnader rundballesurfôr, legd pressing og pakking o Grasfrø o Gjødsel o Kalk o Pakking o Pressing o Konservering Kr 1,80 pr FEm Vanleg fôrverdi o 0, FEm/kg TS Vanleg fôropptak pr søye o 1,5-2,5 FEm/dag Forskjell i økonomi med sluttfôring av lam på beite og surfôr/kraftfôr Føresetnader: Sluttfôring frå kg levandevekt O- lam R lam = forskjell slakteoppgjer kr 380 inkl forskjell i slaktetilskot 300 g tilvekst /dag= 33 dagers sluttfôring FEm til vedlikehald= 18 FEm (0,54 FEm/dag) FEm til tilvekst: 30 FEm (3 FEm/kg tilvekst) 48 FEm beite à kr 1,00 = kr FEm grovfôr à kr 1,8 =kr 32 Differanse kr 74 pr lam 30 FEm kraftfôr à kr 3= kr 90 Sum: = kr 122 Beitebruk for kjøttproduksjon 12 Beitebruk for kjøttproduksjon 3

4 Forskjell i økonomi med beite- og surfôrbasert rasjon rundt lamming Dagleg fôrtrong hjå trillingsøye med lam som skal vekse 300g/dag: 3,4 FEm Kostnad beitebasert rasjon: o 3 FEm beite à kr 1,00 = kr 3,00 o 0,4 FEm kraftfôr à kr 3 = kr 1,20 o SUM = kr 4,20 Differanse kr 3,60 pr dag Godt beitebruk er bra for både sau og bonde! Kostnad surfôr/kraftfôr basert rasjon: o 2 FEm surfôr à kr 1,80 = kr 3,60 o 1,4 FEm kraftfôr à kr 3 = kr 4,20 o SUM = kr 7,80 Beitebruk for kjøttproduksjon 13 Raigrasbeite til kopplam Tatt frå mora 1 døgn etter fødsel Mjølke-erstatning+ kraftfôr + grovfôr i ca 30 dager ca 15 kg (8-13 kg mjølke-ertating pr lam) Kraftfôr + grovfôr til beiteslepp ved ca dagers alder (5-7veker) og ca 18 kg`s levandevekt Kraftfôr + beite frå ca 6,5-10,5 veke) To grupper: o 1) Berre raigrasbeite o 2) Berre kraftfôr + raigrasbeite Slakting ved ca 48 kg levandevekt Beitebruk for kjøttproduksjon 14 Resultat Tilvekst på berre raigras: ca 300 g/dag ( g/dag) Tilvekst Raigras + kraftfôr: ca 390 g/dag ( g/dag) Kraftfôrforbruk i forsøksperioden i kraftfôrgruppa: o 1,17 kg/dag (0,36-1,5 kg/dag) Økonomi: o Slakteoppgjer+grunntilskot+slaktetilskot+distriktstilskot Raigrasgruppa: 1118 kr Kraftfôr + Raigras: 1182 kr o Overskot = Inntekter kostnader mjølkeerstatning/kraftfôr Raigrasgruppa: kr 784 Raigras + kraftfôr: kr 561 Forskjell: kr 223 Konklusjon: Ved god tilvekst i innefôringsperioden og på godt beitefyrst på fleirårig eng og sidan raigras, kan ein oppnå godt slakteresultat og god økonomi i kopplamproduksjonen. Eit driftsopplegg med berre raigrasbeite etter ca 75 dagers alder, gjev best økonomi Beitebruk for kjøttproduksjon 15 Beitebruk for kjøttproduksjon 16 Beitebruk for kjøttproduksjon 4

5 Krav til beite på eit sauebruk Tidleg og nok vårbeite 5-10 cm høgt gjennom heile vårbeitesesongen Godt beite til overskotslamma gjennom sommaren Nok haustbeite som kan gje tilvekst på ca g på alle påsettlam og g på alle slaktelam som skal sluttfôrast,- utan bruk av kraftfôr Nok haustbeite som skal gje litt over vedlikehaldsfôring på vaksne søyer Innmarksbeite til sau del 2 Rådgjevar i Nortura Beitebruk for kjøttproduksjon 17 Beitebruk for kjøttproduksjon 18 Lag innmarksbeite ut i frå kva tilvekst du forventar på utmarksbeite * Samspel innmaksbeite og utmarksbeite, planlegging av innmarksbeite. * Overgang frå innefôring til beite * Tiltak for å redusere parasittproblem på beite * Sambeiting ulike dyreslag Spørsmål 1: o Når ynskjer du å levere stordelen av lamma til slakt? Spørsmål 2: o Når passar det å ha lamming i høve til utmarksbeitet mitt? Spørsmål 3: o Når er vanleg beiteslepp-dato og sankedato? Spørsmål 4: o Kva tilvekst er det vanleg å ha på utmarksbeitet? Spørsmål 4: o Kva tilvekst må eg ha på vårbeite og haustbeite for å kunne levere lamma når eg ynskjer? Spørsmål 5: o Kva beite må eg ha for oppnå planlagt tilvekst? Spørsmål 6: o Kva tiltak må eg gjera for å oppnå slike beite? Beitebruk for kjøttproduksjon 19 Beitebruk for kjøttproduksjon 20 Beitebruk for kjøttproduksjon 5

6 Sauekontrollen gjev nyttig informasjon når ein skal planleggje beitesesongen Overgangsfôring ved beiteslepp Overgangsfôring ved slepp på vårbeite o Vomma må få tid til å omstille seg, difor: o Sørg for at søyene er mette på grovfôr før beiteslepp Dersom du får det til: o Gradvis nedtrapping av kraftfôr, avgrensa tilgang til vårbeite og tilgang til innhausta grovfôr i ei vekes tid Beitebruk for kjøttproduksjon 21 Beitebruk for kjøttproduksjon 22 Støttefôring på vårbeite Alle lam bør ha ein tilvekst på minst 300 g om våren. Aktuelt med støttefôring av trillinglam med kraftfôr Fordelar med høg vårtilvekst: Meir robuste lam som veks betre på sommarbeite +100g/dag om våren =+ 4 kg haustvekt Høgare vekt før lamma er slaktemogne Betre kjøttfylde på lamma Beitebruk for kjøttproduksjon 23 Støttefôring på sommarbeite Støttefôring med kraftfôr o Kraftfôrforbruket blir ofte høgt om lamma får appetittfôring med kraftfôr. o Difor meir aktuelt med støttfôring med dagleg avgrensa mengder kraftfôr i eit område berre lamma har tilgang Støttefôring med beite La lamma få tilgang på det nye beitet fyrst via grinder der berre lamma slepp igjennom Passar ved skiftebeiting der skifta ligg ved sidan av kvarandre Beitebruk for kjøttproduksjon 24 Beitebruk for kjøttproduksjon 6

7 Beiteskifte for å unngå smittepress Beiteskifte for å unngå smittepress Ca tre veker frå sauen et larver til han skil ut egg Ved vårbeiteperiode kortare enn 3-4 veker unngår ein å smitte ned heimebeita med parasittegg Mange av sauen sine parasittar er avhengige av sauen for å overleve Når sauen blir fjerna frå beitet ein sesong, bryt vi syklusen. Beitebruk for kjøttproduksjon 25 Beitebruk for kjøttproduksjon 26 Sambeiting ulike dyreartar ein fordel Dei sju viktigaste punkta for eit godt beite: Det er forskjellige parasittar på ulike dyreartar Sambeiting tynner ut mengde parasittlarver. Beitet blir også betre utnytta pga ulik beiteprioritering hjå ulike dyreartar og betre avbeiting mot gjødsel-ruker 1)Sørg for godt plantedekke med godt attleggsarbeid og rette sortar av beitetålande artar 2)Gjødsle lite/moderat og ofte. Det gjev jamnare plantevekst og fôrkvalitet 3)Unngå snaubeiting- del opp beitet og flytt dyra så plantene får kvile. Ha tilleggsfôr klart. Dyra bør flyttast ved 4-5 cm grashøgde 4)Puss beitet jamnleg, minst etter kvar andre avbeiting 5) Bruk grønfôr til ettersommar og haustbeite. Det gjev meir beite, betre dyretilvekst og skånar enga, som ikkje skal beitast i innvintringsperioden 6) Sett sau og lam på ulik beitekvalitet om hausten. 7) Godt kløverbeite eller litt nitrogengjødsel kan vera gull verdt for betre dyretilvekst på haustbeite Beitebruk for kjøttproduksjon 27 Beitebruk for kjøttproduksjon 28 Beitebruk for kjøttproduksjon 7

8 Lykke til med å lage betre beite til sauen! Helsing: Helsing: Beitebruk for kjøttproduksjon 29 Foto: Anders Braanaas Beitebruk for kjøttproduksjon 8

LAMMESESONGEN 2014. Lykke til med både beite- og slaktesesongen 2014! Sigrunn Hestenes Regionsjef Midt-Noreg og Fagansvar for småfe i Nortura

LAMMESESONGEN 2014. Lykke til med både beite- og slaktesesongen 2014! Sigrunn Hestenes Regionsjef Midt-Noreg og Fagansvar for småfe i Nortura LAMMESESONGEN 2014 LAMMESESONGEN 2014 Beitesesongen er no godt i gang, og det er denne som legg grunnlaget for den kvaliteten vi haustar når vi kjem til slaktinga. Sommaren kom tidleg i Sør-Norge, mens

Detaljer

Flinke økobønder gir god geitmjølk

Flinke økobønder gir god geitmjølk Geitene har god utsikt over Jølstravatnet og garden til Johannes Kjøsnes. (Foto: Johannes Kjøsnes) Flinke økobønder gir god geitmjølk Ei utfordring i økologisk geitehald er å halde kraftfôrnivået nede

Detaljer

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal

Handbok for godkjenning av beite som spreieareal 2010 Handbok for godkjenning av beite som spreieareal Rettleiing forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav tillet at ein kan godkjenne innmarksbeite og frukthagar som spreieareal. Denne handboka

Detaljer

Sogn og Fjordane. Informasjon om ombygging frå ein tradisjonell båsfjøs til ein moderne sauefjøs

Sogn og Fjordane. Informasjon om ombygging frå ein tradisjonell båsfjøs til ein moderne sauefjøs FRÅ KU TIL SAU Informasjon om ombygging frå ein tradisjonell båsfjøs til ein moderne sauefjøs 1 FRÅ KU TIL SAU Dei siste åra har vi sett at stadig fleire mjølkeprodusentar legg ned drifta, byggjer nytt

Detaljer

Innmarksbeite Versjon 2.0, Skog og landskap, 01.05.2012

Innmarksbeite Versjon 2.0, Skog og landskap, 01.05.2012 Innmarksbeite Versjon 2.0, Skog og landskap, 01.05.2012 Innmarksbeite er eit viktig markslag i bygdelandskapet. Her ligg det ein stor fôrressurs som kan haustast av dyr, utan at det er lagt ned høge dyrkingskostnader.

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

UTMARKSBEITET I FJELLOMRÅDET MELLOM VALDRES OG GAUSDAL

UTMARKSBEITET I FJELLOMRÅDET MELLOM VALDRES OG GAUSDAL Rapport 07/2013 UTMARKSBEITET I FJELLOMRÅDET MELLOM VALDRES OG GAUSDAL Yngve Rekdal Michael Angeloff Her skal det inn et bildet som passer til dokumentet. Størrelse på bildet må være 19 cm bredt og 15,4

Detaljer

Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange

Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange Ein ynskjer meir bruk av beite, men utfordringane er mange Av Dagfinn Ystad, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Beiteressursane har historisk sett vore fundamentet for det grovfôrbaserte husdyrhaldet

Detaljer

REINT DYR REIN SKROTT

REINT DYR REIN SKROTT REINT DYR REIN SKROTT En veiledning for produsent og klipper www.animalia.no Ved slakting skal dyra være tørre, reine og nyklipte Området innenfor de røde linjene er kritisk for hygienisk slakting Ved

Detaljer

Her beitar kyr. No har kvar mjølkebonde i gjennomsnitt 22 mjølkekyr, for 15 år sidan var gjennomsnittet 14 kyr per bonde.

Her beitar kyr. No har kvar mjølkebonde i gjennomsnitt 22 mjølkekyr, for 15 år sidan var gjennomsnittet 14 kyr per bonde. Her beitar kyr Ei ku som mjølkar 25 liter mjølk kvar dag et 50 kg fôr og drikk 50-60 liter vatn. Dei fleste kyr får ein kalv i året og er mjølkekyr i fire år. Ein kalv av hokjønn vert kalla kvige. Kviga

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Lærarrettleiing 2. Frå jord til bord

Lærarrettleiing 2. Frå jord til bord Lærarrettleiing 2. Frå jord til bord Om modulen Modulen tek før seg heile produksjonskjeda for korn, frå det blir sådd i åkeren til det blir brukt som mjøl i brødet vårt. Vi fylgjer kornet i prosessane

Detaljer

Nyheitsbrev frå Havfront AS

Nyheitsbrev frå Havfront AS SIDE 1 NUMMER 1 Nyheitsbrev frå Havfront AS 10.01.2015 Havfront, framoverlent og uredde I dette nummeret 1 Havfront, framover lent og uredde 1 Nor-Fishing 2014 2 Prototypetesting i september 2 Prototype

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

God drift viktigere enn antall sau?

God drift viktigere enn antall sau? Utgivelser 2011 Rapport 3 2011 Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Rapport 2 2011 Melk og meieri i Finland Rapport 1 2011 Kompetanse blant nye bønder i Sør Trøndelag Notat 1 2011 Holdninger

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling

RETTLEIING. til betre utgreiingar om likestilling til betre utgreiingar om likestilling Likestillingsloven 1a tredje ledd: «Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule

Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Rogaland fmropost@fylkesmannen.no 19. desember 2014 Klage løyve til å plante sitkagran Øksnevad vid. Skule Vi viser til vedtak gjort av Fylkesmannen i Rogaland 17.11.2014,

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule

Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Unner du borna det unike? Runde kystleirskule Runde kystleirskule Stupbratte klipper med yrande liv. Grøne bakkar mot djupblått hav. Eit samfunn omkransa av skumsprøyt. Idyllisk busetnad, men også ei dramatisk

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Å leve av og med naturen.

Å leve av og med naturen. Vilt, vakkert og vått. Eidfjord og Hardanger var eit naturleg utgangspunkt for the Dale Oen Experience sin første tur. Tolv utvalde skuleungdomar frå Hordaland fekk ei oppleving heilt i Alexander og Robin

Detaljer

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær www.bioforsk.no FOKUSBioforsk I Vol. 3 I Nr. 7 I 2008 Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 4 Frukt og bær Redaksjon: Dag Røen, Lars Olav Brandsæter, Svein Magne Birkenes, Gunnhild Jaastad,

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer