W TYDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT2015 VEDLEGG. til ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "W TYDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT2015 VEDLEGG. til ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2015-2018"

Transkript

1 W TYDAL KOMMUNE VEDLEGG til ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM ÅRSBUDSJETT2015 Arbeidsdokument Formannskapsmøte 31/

2 INNHOLDSLISTE Rundskriv for økonomiplan og årsbudsjett Signaler til budsjettkonferansen 2014 fra råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Referat fra budsjettkonferansen Budsjettforslag for TydalSokn Forslag III økonomiplan med forslag til budsjett 2015 for kontrollutvalget i Tydal kommune lnnspill Tydal Skytterlag Budsjcttforslag fra Væmesregionen IT Skatteoppkreveren Lønrrregnskap Personvemombud Innkjøp Sekretariatet Distriktsmedisinsk senter Forvaltningskonror Legevakt PPT Bamevemtjenesten Notat vedr. eiendomsskatt Midlertidig drlflsmodell for ldrettshuset fra Kulturens venner i Tydal Oversikter over tiltak i budsjettet Ix iser til hfmdskrcx m: sidctalll

3 TYDALKOMMUNE Sentraladministrasjonen Notat i~ii= Fru: Kirsten Olava Hofstad, Anne Grete Ekker, Heidi Selboe Welve, Ragnhild Wesehe Kvål, Fred Kåre Fremo, Knut Selboe, Gunnar Kvarme, Mette Vaarheiin Aflret, Eirik Einum, Frank Lyso, Bjøm Roar Lien, Lars-Erik Moxness MartheRønningGræsli Suknr: Duo: 2014/ Rundskriv for økonomiplan og budsjett 2015 I. INNLEDNING Budsjettogøkonomiplanfremmesetterbudsjett-ogregnskapsfoiskriflene, økonomiplanforskriftenogettertydalkommunesøkonomireglement. Økonomiplan/handlingsprogram ogårsbudsjett skalbehandlesamtidigogutarbeidesi ett dokument. II. ØKONOMISK MÅL Måleter atminimum3'viavdriftsinntekiene skalavsettestil fondeller brukestil finansieringav investennger. Økte driflskostnadersammenmed kommunen innteklssituasjon, tilsier at det er behov for å vurderedentotaleressursbruken i kommunen.vi harethøytdriflsnivå.høyinvesieringsgrad de sisteårene. harresulterti høylánegjeld.dettesammenmedenkrympingavdisposisjonsfondet. gjørat vi måvurderevidereinvesteringer nøye. Vårtinntektsbilder stabiltut fradetvi veti dag.eiendomsskatten vil holdesegpåsammenivå. Lrossatvi harhatten litenøkningi Sentraleinntektskilder holdesnominellpåsammenivå, mensvi haren betydeliglonns-ogprisstigning. Dettegir storeulslagovertid. Mulighetenefor à økeegneinntekterer begrenset,mendissemulighetenemågjennomgås paralleltmedvurderingerav utgifteneber om at denenkeltesetteroppforslagtil tiltak for å redusereutgiftene. /

4 .Saksnr l3 1 ur. FORHOLDETMELLOMØKONOMIPLAN/ HANoLrNGs- PROGRAMOG ÅRSMELDING Dersomvi skal greie å få til en fullgod sammenhengmellom økonomiplanen handlingsprogrammetog ârsmeldingenmå vi ha en konkretvurderingav hvertenkelt mål og tiltak: Vi ber om at det fokuseres enda mer på hvordan målene formuleres, for at de skal kunne vurderes konkret i ârsmcldingcn. Tiltak skal kunne vurderes utfra den konkrete utredningen i økonomiplanen. Vi vil følge opp dette ved utarbeidelsenav Årsmeldingen. IV. TIDSPLAN Følgendetidsplaner vedtattsom retningsgivendefordet viderearbeidet. Budsjettkonferansemed fomrannskapet,utvalgsledeme. ledeme forråd for eldre og funksjonshemmedeog ungdomsråd Tjenesteledcremoter Opplæring Arena Overleveringfrafagsjefertjenesteledere I 4 Formannskapets forslag BehandlingI utvalg. rådforeldre og funksjonshemmedeog ungdomsråd Uke 46 Behandlingi formannskapet 17.1I.14 Behandlingi kommunestyret NB! Fristen gjelder forste forslag fra tjenesteområdene. Derettervil forslagenebli gjennomgåttog diskutertmed hverenkelt. Det er viktig at fnstcn overholdesslik at formannskapetfarnødvendigtid til å kommemed et endelig forslag. V. BUDSJETTERING AV LØNN Forbudsjeltcringav lønn. pensjonspremieog arbeidsgiveravgiflvil det kommeeget skriv. Sula1avl

5 .sa.bni VI. TILTAK Driflsflltlk: Foralletiltakgjelderatøkonomiske konsekvenser skalutredesålangtsommulig.dettegjelder engangskostnader ogeventuellekonsekvenser fordrifisutgtñerovertid. Genereltgjelderforalle forslagtil tiltak: Vurdereikkelovpålagteoppgaversomkantasbortellerorganiserespåannenmåte. Vurdereomsamordningmedandreavdelinger kanværeaktueltforå reduserekostnader. Vurderenivåetpålovpålagteoppgaver. Gi signaleromhvordetermuligå reduserebemanningpåkortoglangsikt. vu Forslagfraunderavdelinger skalgjennomgåsnøyeogvurderesavtjenesteledememedgrunnlagi de retningslinjersom er gitt for budsjettbehandlingen. GjennomCAlf-prosessenharvi fåttdokumentenbetydningenavatansatteogavdelingerfårreell medvirkningi prosessen. Driftsinntekter: Tjenesteomrádene skalvurderesinegebyr-ogbetalingsordninger medutgangspunkt i: Lover, forskrifter og andre regler for ordningen Selvkostvurdering: Prosentvisdekningav brutloutgifter Konkretvurderingavnivå,herundersanu-nenligning medandrekommuner o Muligenyeinntekter.Ytervi tjenestersomvi pr. i dagikketarbetaltfor? Tjenesteområdene utarbeider enoversiktoverutviklingenavsatsenedesiste5 àr,medforslagtil nyesatserfor20l5. lnvesterlngstlltak: Utgifler og inntekter som skal førespå investeringsbudsjettetdefineressom anskaffelserav varigedriftsmidlerellerpákostningpåeksisterende varigedriftsmidlermeden økonomisklevetid påminsttreår ogmedenanskaffelsespris somoverstigerkr. l00.000,- Varigedriflsmidlerer foreksempelanskaffelseav utstyr,maskiner, transportmidler og investeringi fasteiendomoganlegg.investeringersomstrekkersegoverflereår skalregne som eninvestering. Alminneligløpendeutgifterskalikkeføresi investeringsregnskapet. Vedlikeholdskalikkeføres i investeringsregnskapet. Alle prioriteneinvesteringer skalføresoppi økonomiplanen. Dettegjelderbådefornyeog alleredeinnarbeidedeforslag.tiltaksomer vedtattogigangsatt regnesi utgangspunktet for bindende. SId:JlIJ

6 .saksnr. ZUl44l3 1 Eventuelle endringeri beløp i tidligere innarbeidede forslag må kommentcres særskilt. Alle invesleringstiltak som foreslås skal være godt nok utredet til å få et tilfredsstillende beslutningsgnirinlag. Dette krever at det blir redegjort for investeringsutgifter, Finansiering, drtflskonsckvenser, levetid og fremdrift VII. TEKSTDEL Økonomiplanen er et styringsredskap for å få oversikt over den økonomiske handlefriheten og foreta prioriteringer. Den skal gi en oversikt over ressursanskaffelse og -bruk på lengre sikt. Kommentarene skal fokusere på dette og kun vesentlige forhold skal kommenteres. Vi ønsker ikke detaljene gjennomganger av det enkelte driftsområde. Tjenesteledeme forutsettes å ivareta dette overfor sine underavdelinger. Kommuneplanens konsiklige del, handlingsprogrammet, skal samordne kommunens totale virksomhet de nærmeste fire år. Handlingsprogrammet i kommuneplanen skal integreres med økonomiplanen. Det betyr at alle handlingsplaner má gjennomgås i økonomiplanen. Der planene fremdeles krever separat behandling, kommenteres de kort, og tiltakene med økonomiske konsekvenser tas med. Plandolctimentetvil følge disposisjonen nedenfor og fagsjefenesftjenesteledemes tekstdel settes opp i henhold til denne U$0$40l*'l 9$330 $XlIlt UUll iiiiffifixvcoci $$ $3U 9$0$$$$ 330$8$ (Plandokument Stan) l) INNLEDNING Eventuelle endringer vurderes av rådmannen. 2) KOMMUNEPLANMELDING: Overordna mål vedtatt i kommunestyret 3. juni 20l0 legges til grunn. Disse vil bli tatt inni plandokumentet og kommentert. Planstatus i forhold til ny plan- og bygningslov og andre plankrav gjennomgås. Ansvar: Rådmannen 3) BRUK AV ÅRSMELDING OG ANDRE RAPPORTER Det vises til det som er sagt foran om sammenhengen mellom årsmelding og økonomiplan. Årsmeldingen for 2013 må brukes aktivt for å sikre sammenhengen med økonomiplanen. Ansvar: Rådmannen og tjenesteledeme. 4) HANDLINGSPROCRAMMET Tjenesleområdene skal følge dispusisjonen nedenfor: Side 4 url

7 .saksrtn10l4 413-I I. Status Her gis en kon statusfor det enkelte tjenesteonu-ade.det legges vekt på eventuelle endringeri statussammenlignetmed siste årsmeldingog forrigerulleringav økonomiplanen. ll. M Målene for hvertenkelt tjenesteområdesettesopp i nummerertrekkefølgeog kommcntcres fortløpende.huskat måloppnåelseskal kunnevurderesi àrsmeldingen. - Førstsettes opp generelle mål for ftreârsperioden. - Derettersettes opp konkretemål for 2015 og eventuelle senerear i perioden. "V Ill. Rullerlng av planer: Alle planer innen det enkelte tjenesteområde settes opp i nummeren rekkefølge og kommenteres fortløpende.det skal nøye vurderesom det er planersom kantas ut,og nm det skal inn nye. For veiledende planoversilcl vises det til oversikten nedenfor (listen er ikke uttømmende). Gjennomgangenskal inneholde: - planslatus - aktuelletiltak,som skal integreresi økonomiplanen - plan for rullering Planen Ansvarlig: o Plan forkompetanseutvikling personalrädgiver 0 HandlingsprogramHMS personalrådgiver o EDB-plan dataansvarlig u Arkivplan arkivleder 0 Beredskapsplan helse og omsorgssjef Katastrofeplan helse og omsorgssjef Beredskapsplanfor helsetjenesten helse og omsorgssjef Plan for svangerskapsomsorgen helse og omsorgssjef Planfor sntittevem helse og omsorgssjef Medisinskrehabiliteringsplan helse og omsorgssjef Rekmtteringsplanfor helse og sosialpersonell helseog omsorgssjef Planfor kvaliletsarbeid helse og omsorgssjef lnfeksjonsforebyggendeplan for Tydal eldersog sykehjem helse og omsorgssjef Handlingsplanmot msmiddelproblemer helse og omsorgssjef Handlingsplanfor psykisk hclsc helse og omsorgssjef Fosterhjemsplan helse og omsorgssjef Hovedplanfor Skogsveier næringog kultursjef Tiltaksplanfor skogbruket nzenngog kultursjef Strategisknæringsplan næringog kultursjef Sióeflnå

8 , saksnr. 2014/413-1 Delplan anlegg idrett og frilutlsliv Kulturplan Årsplan for bamehagen Utviklings og Virksomhetsplan skolen Utviklings og Virksomhetsplan musikkskolen Kompetanseutviklingsplan for skolen Handlingsplan for sosiale ferdigheter Tiltaksplan mot mobbing IKT-plan for skolen Diverse aktivitetsplaner for skolen Arealdel kommuneplanen Delplaner Srugudal, Ås, Aulie oggræsli Kart- og geodataplan Boligpolitisk plan Vegplan Risiko og sårbarhetsanalyse Vannforsyningsplan Ressursplan sand, pukk og grus Plan FDV for komm. bygningsmasse Avløps- ogslainplan Trafikksikkerhetsplan Avfallsplan næring og kultursjef næring og kultursjef bamehagestyrer rektor rektor rektor rektor rektor rektor rektor teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjcf teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjcf IV. Endringer i bunden drift: Bundcn drift er løpende lønns- og driftsutgifter somfølger av obligatoriske krav og tidligere fattede vedtak. Definisjonen måtolkes snevert: Dersom det er grunner til å ta opputgifisposter til naznnere vurdering, skal de ikke ligge under bunden drift, menvurderes under nye tiltak. Med pålegget omreduksjon av driftsutgifter blir dette ekstra viktig Endringer i bunden drill forklares fortløpende for hvert enkelt tjenesteområde. Endnnger på lønnsposter somerjustert i henhold til eget skriv fra rådmannen kommenteres ikke. Endringene skal settes opp i tabellform tallmessig pr. ansvar i økonomiplandolcumentet. Kun de poster det er endringer i settes opp i tabellen. V. Driftstiltak: Driftstiltakene settes opp fortløpende for hvert enkelt tjenesteområdei en tabell Tiltakene kommenteres fortløpende. Det henvises eventuelt til den aktuelle handlingsplanen. Her må det fokuseres på en tilstrekkelig utredning av foreslåtte tiltak, engangskoslnader og virkninger over tid. Vl. lnvesteringstiltak: lnvesteringstiltakene settes opp fortløpende for hvert enkelt tjenesteområde i en tabell. suit-sn- s x

9 . saksnr Tiltakene kommenteres fortløpende. Det henvises evt. til den aktuelle handlingsplan. Her må det fokuseres på en tilstrekkelig utredning av foreslåtte tiltak. S) ØKONOMIPLANFORUTSETNINGER l. Generelle forutsetninger: Ingen spesielle endringer. ll. lnntektsforutsetninger: Vi kan ikke regne med at våre inntekter øker i vesentlig grad de nærmeste årene. Ill. Nøkkeltall: Det vurderes om andre nøkkeltall kan være aktuelle. IV. Fondsmidler: Det settes opp en oversikt over utviklingen i disposisjonsfondet. \'. Ekstern gjeld: Ekstern gleld er økt relativt mye se siste årene på grunn av høyt invcsteringsnivâ. 6) HOVEDOVERSIKTER I samsvar med gjeldende forskrifter. Ingen endringer. 7) ØKONOMIPLAN PR. ANSVAR Ingen endringer. uennen-:nnxanaaaauuuunxxnnnnn««««««ax:-11-«emmusa:seansen:sxxaasauuunnuaonnnnn (Plandokument slutt) VIII. SLUTTKOMM ENTAR Høsten 2014 tar vi i bruk et nytt webbasert program i budsjettarbeidct, ARENA. Opplæring vil bli gitt lseptember. Det er viktig at alle møter denne dagen. Vi skal forsøke å legge inn så mye som mulig av budsjettet denne dagen. så alle må møte godt forberedt. Mer infomasjon kommer. Arena «erstatter» det arbeidet som tidligere er gjort i excel. Vi skal fremdeles skrive tekstdclcn som før. Mal for tekstdel ligger her : s:/felies/felles/sentralndministrasjonen/akonomiplan Z015 20l8/maler Det vil bli gjennomgangeri tjenestelederrnøter og med den enkelte ansvarlige etter hvert. f Sitte7an7

10 ,sa.ksnr. 2014/413-1 Deler viktigatarbeidetstaneroppi tideog fristeroverholdes. Ta kontaktmed undertegnede ved spørsmålellerdersomdutrengerhjelptil arbeidet. Marthe '><7 SideB:vB

11 v TYDALKOMMUNE " S Arkivsaksnr } Saksbehandler: RagnhildWeseheKvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd foreldre og funksjonshemmede l6/i Signaler til budsjettkonferansen 2014 fra råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vedlegg; Rundskrivfor økonomiplan og budsjett2015 Særutskrift- Signalertil hudsjettkonferansen2013 fraråd foreldre og funksjonshemmede. Dokumenter ikke vedlagt l. Årsmeldingfor Tydal kommune2013 ( tas med til møtet). 2. Økonomiplanog handlingsprogramfor'lijdalkommune l7(1as med til møtet). Saksopplysninger Fon-nannskapetvedtok i sak F-l30/05 at det skal gjennomføresen årlig budsjettkonferanse. Deltakerepå møteter fonnannskapet.komtteledeme.panier ikke representerti formannskapet. lederav råd foreldre og menneskermed nedsattfunksjonsevneog lederav ungdomsråd.l tillegg deltartjenestelederneog ledergruppaforå bistå i oppklaringerav spørsmålog forå lå direktesignalerfrapolitikeme. Hensiktenmed moteter å få politiske signalerfør administrasjonenstarterprosessen. Rådetvil på vanlig måte få anledningtil å uttaleseg på nyttnårformannskapetsforslag til budsjefl/ekonomiplanforeligger. Rådetgis nå anledningtil å komme med forhåndssignalerpå aktuellesakersom de ønskerat lederenskal la opp i budsjettkonferansen. Rådmannens innstilling Saken legges framuten innstilling. 7

12 Behandling i Råd for eldreogfunksjonshemmede Forslagfrarådfor eldreogmenneskermednedsanfunksjonsevne: Rådforeldreogmenneskermednedsattfunksjonsevne ønskerat følgendetiltakprioriteresi budsjettfor2015: l. Renoveringav kjøkkenetpåaktiviterssenteret. Forå fågjortdettepårimeligstmuligmåte. kandetinngå samarbeidmedlagogorganisasjoner omdeleravarbeidet. 2. Toalettfor funksjonshemmede påplassenvedhenfallet.dettebørseesi sammenhengmed kommunensøvrigetilretteleggingfor turisme. Vedtak i Råd for eldreogfunksjonshemmede Rådforeldreogmenneskermednedsattfunksjonsevne ønskeratfølgendetiltakprioriteresi budsjettfor2015: l. Renoveringav kjøkkenetpåaktiviletssenteret. Forå få gjortdettepårimeligstmuligmåle. kandetinngå samarbeidmedlagogorganisasjoner omdeleravarbeidet. 2. Toalettfor funksjonshemmede påplassenvedhenfallet.dettebørseesi sammenhengmed kommunensøvrigetilretteleggingforturisme. f.

13 TYDALKOMMUNE Sentraladministrasjonen Kommunestyretsmedlemmer Lederi råd for eldreog funksjonshemmede Ungdomsrådelsleder Ledergruppa/ Tjenesteledere Tillitsvalgte Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dam: 2014/4l3-7 SE72/Z014 John H Evjen HI (F)ZUH Referat fra budsjettkonferansen Avholdl på møteromøyfjellet den kl 9.00til ll.00 Politikeretilstede: John Paulsby, Ketil Nilsen, John Olav Dyrhaug, John l. Sørensen, Mona M. Lien, Lars Græsli, Magnhild Opphaug,Berit Kåsen Tilstedefra administrasjon: Lars-Erik Moxness, Ragnhild W. Kvål, Mette V, Aflrcl, John H. Evjen, Marthe R Græsli, Frank Lysø, Eirik Einum, Kirsten O. Hofstad, Jo Vegard Hilmo, Perl. Græsli, Heidi S. Welve, Gunnar Kvarme, Anne Grete Ekker Tillitsvalgte tilstede: Edel Kleiven OrdførerJohnPaulsbyønsketvelkommen' Åpnet for og ønsketinnspill i budsjettarbeidet.tydal Kommuneharhistonskhatt god råd.må erkjenneat situasjonener vanskeligerenå Må foretainnsparingstiltak.lfjord bapolitikerne adm. sepå muligheterfor innsparing.redusereutgifler! Mål 3% overskudd.lederesansvarutenå gå utover tjenestetilbudet. Rådmannen Lars-Erik Moxness orienterte: I 2015;Driftsnivåct ned.riktige investeringer.økte inntekterlite trolig, foreslåeiendomsskatt. Eiendomog boligbygging:boligpolitisk plan Flykningeboligerog Sølliásen.Prosjekt boligutvikling i Tydal Salgjavhendingeldre bolig- og næringseiendommer. Kjøpe/byggingnye boliger. Turisme.friluftsliv og folkehelse:masterplanstugudal.skiheisog løypcnett,scooterløy-per. Turistinformasjon, Vcrtshus, Karolinerspel, Kunstgressbane. Postadresse E-posl adresse Telefnli Bunk Tydalsvegen izs N-7590 TYDAL kommune.no Nettadresse www iydal kommunene /7 // (+47)73 BI 5900 Telefaks (+ 47) 73 Bl S ] 0rg.nr NO MVA

14 .saksnr Z0l4'4)3-7 Kommunalorganisasjon: Driflsnivåetnedmed34% i Vurdere driflskostnader ved kommunaleadministrasjonsbygg. Tilpasseorganisasjon til behovogøkonomi(prosj) VidereutvikleVR-samarbeid. Bedreoffentligtilgangkommunale tjenester. Mantra:Tørreå se kritiskogåpentpåsegselv Øvrige størreoppgaver20l5: Kommunereforrnen.Utvidet eiendomsskatt.endre og styrke næringsutvikling, min.6 nyearbeidsplasser i ØkonomisjefMartheR, Græsliorientene: Økonomiskutvikling :Utgiftsnivåmåned.lnntektsnivåbøropp.Disposisjonsfond bør ikke svekkesytterligere. lnvesterrngsbehov finansieresmed lån eller økte inntekter? Lønnogpensjonharøktkrafligdesisteår.Regnermedutflatingdekommendeår. Regnermedlitenøkningi kommunensinntekter.mulig inntektskilderutvideteiendomsskatt. Børkunbrukestil tiltakoginvesteringer. Tydalslåneglelder sammenligningsmessig normaljfrdriftsinntektermenhøypr innbygger. Drsposisjonsfondet er sterktredusertdesisteåreneogikkelengerstorti forholdtil andre kommuner. Siluasjoni år:driflsbudsjettet stramt.månedligrapporteringinnført.mulig overforbrukpånoen områder.inntekterihht.budsjett.opplevdstramlikviditetforførstegangi år(augustlønnsub.) Investeringeri år: Sølliåscn største2,5mill, Finansieringsbehov8mil1, hvorav 5 mill låneopptak. Ellersbledetikkefunnetmm forstørreutvikltngs-ellertnvesteringstiltak i ZOI4. Prioriteringer 2015: Sparingpåansvarsområder. Kunviktigeinvesteringer Konst.teknisksjefPerl. Græsliorienterte: Innsparingdriftmågjøres.Vurdereendringeri organisasjonens struktur.gamleboligerer dyrei drift,måfornyegatelyssøkesoverførtfylkeskommunen. Reduseremengdenavkommunalvei. LederNAV MetteV. Aflretorienterte: Del erstorøkningi sosialhjelp.behovfornyearbeidsplasser. Bntkesosialhjelpsomlønn. Boligmangel førerttl dyreløsninger.dyrerebotilbudgrunnetøktepriserkomm.boligerog avgifter. Helse-ogsosialsjefHerdiS. Welveorienterte: Har hattomorganisering (samorganisering) Harredusertårsverk.Lavtsykefraværog godkompetanse. Beleggctøkerogøkttrykkhjemmetjenester. innsparing; liteå gåpa.utover lovpålagtkunmatombringingogalarm.hjemmetjenester kandrivestil selvkost;nyeforslag. 'tjenesteleder helseogomsorgragnhildw. Kvålorientene: Liteinnsparingspotensiale nårdrivessomi dag.lnstitusjonsdrifl erdyrere.leggomtil merhjelp rhjemmet.hjenrmmrehabilitering viseroggoderesultater.dettekreversentrumsboliger. Kangi bådeøkonomiskgevinstogøktlivskvalitet. Bamehagestyrer AnneGreteEkkerorienterte: Driftener lovpålagt.ulgrfleneer mestlønn.fårøktbametall.må visedisiplinpåoppvarmingog renhold. /Å SideZ av2

15 .saksnn ' Leder servicekontor GunnarKvanne orienterte: Turistinfonnasjon ikke lovpålagt, kan vurdere løsning. Har robuste info løsninger, men utviklingsmuligheter. Skal avlaste saksbehandlere. Fikk spørsmål fra Ketil Nilsen om servicekontoret hadde noe lovpålagt. Gunnar Kvanne svarte; arkiv. Rektor skole Kirsten O. Hofstad orienterte: Ikke lovpålakte oppgaver er kulturskole, tilbudet her er mye bedre enn landsgiennomsnitt. SFO er utvidet etter politisk vedtak, skal evalueres. PPT drives gjennom VzemesRegion. Økt behov ifm voksenopplæring for flykninger. Utfordring ä finne lokaler. Dckkes av økt statstilskudd. Grunnskole hadde overforbnik i flere år, nå redusert bemanning. Dette merkes, men lovlig og OK dritt. Konst. nærings- og kultursjefjo Vegard l-lilmo orientene: Innsparinger siste vår ved at ansatte har gått fra 6 til 4. Lite av oppgavene er lovpålakt, sånn selt «lett å spare». Vanskeligere når en ser på de konkrete oppgavene. Vurdere fremtidig organisering av turistinfomiasjon. Orientering mot reiselivssatsing. Kultur; organiser hvordan, avdeling? Næring; målsetning å skaltearbeidsplasser. Konferansen gikk så over til innspill fra politikerne Magnhild Opphaug: Rådet for eldre og funksjonshemmede har redusen sine innspill til to poster l Renovasjon kjøkken aktivitetssenter. Noe dekkes ved dugnad. 2 Toalett for funksjonshemmede på Henfallet. John l. Sørensen: Stilte spørsmål om det ikke ble bevilget midler lil rehab. kjøkken før? Ordfører John Paulsby: Repliserte at bevilgning til rehab. kjøkken ble utsatt i økplan til Orienterte også om ønske fra tydal skytterlag om innendørs skytebane. Ketil Nilsen: Ikke enig i at bygningsmassen er så dårlig som adm. beskriver. Men påpekte at det nok var en dårlig rundans med utsatt vedligehold. Mona M. Lien: Repliserte til Nilsen at hun ikke har forståelse for at han sier bygningsmassen ikke er så dårlig. Satse det adm ledere har sakt om muligheter. Politikeme må gjøre sterkere prioriteringer. Oppsigelser ikke ønskelig, bruke naturlig avgang. Vurdere omorganisering innen teknisk sektor. lnntjening på hallen må prioriteres. Beholde Kafe Posten. Må ta standpunkt i Idretshussaken. /3 Side 3 av 3

16 .saksnr »7 Sommerjobb skoleungdom bør bestå. Kulturskole må beholdes til alle soni ønsker. Rådmann Lars-Erik Moxness: Fersk teknisk rapport konkluderer med dårlig standard på kommunens boliger. Oppgradering krever mye penger. Kafe Posten må drifles slik at det også kan være levelig for ett vertshus i Ås. Lars Græsli Tydal er en velstående kommune. Må se på langliktige mål og kunne tenke annerledes Må kunne spørre: Hva kanjegvi gjøre for kommunen. Reduksjoner er mulig Ta personhensyri, og ikke bruk oppsigelser. Bekymret for reduksjon i statsoverføringer. Det kan gi oppsigelser som konsekvens. Kommunerefon-nen; vi må ta et standpunkt. Krever prosess også i Tydal Utvidet eiendomsskatt kan benyttes lil investeringer. Teknisk har vist gode forslag til omorganisering. Adm org må reduseres. Det samme bør også vurderes for politisk organisasjon. Det kan gi mer effektiv beslutningsprosess. Viktige investeringsønsker skytebane, kunstgress og boligfelt. Vi har store investeringsbehov. Overskuddsmålet på 3% er viktig. Ordfører John Paulsby: Orienterte om kommunereformen..vláleter å bestå som egen kommune. Toalett til Henfallet kan finansieres fra Fylkesmannen. Ketil Nilsen: Det er uforståelig at toalett på Henfallet ikke er på plass for lenge siden. Prosess for adm. omorganisering eri gang. Politisk omorganisering; skeptisk til kutt i demokratisk deltakelse. Lars Gi-æsli' Må være mulig å organisere slik at endelige vedtak fattes raskere. Dagens hovedutvalgsmodell har fordeler og ulemper. Mona M. Lien Væmesregionen effektivt altemativ til kommunesammenslåing. Videreutvikle samarbeidet. Ketil Nilsen: Sammarbeid opp mot Røros er skrinlagt før. 1vårt sammarbeid må vi se nedover dalen og ikke sørover. Ordfører John Paulsby: Om kommunesammenslåing; Deler lov å stritte imot. Rådmann Lars-Erik Moxness: Kommunereform debatten må komme i gang. Viktig spørsmål her er hva vi skal leve av f' Jeg tror: l Landbruk som nok er undervurdert. Z Turisme y/kf/ sida4riv4

17 , saksnr Kjetil Nilsen: Eiendomsskatt er ikke aktuelt Ràdmarm Lars-Erik Moxness: Positivt at tjenestcledcme saker ä finne rcduksjonsmulighclcr. Ved viktige vedtak bør innbyggeme inviteres i folkemøter. Utfordrer politikerne â signalisere omde vil akseptere âselle ut tjenester for privat leveranser, ber om debatt på dette. Ordfører avrundet møtet. Referent John H. Evjen økonomikonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk í Ifvdal kommune og har derfor ingen signatur / í' Side5av5

18 KK] Tydal Á' menighet u:tiohnsun/rm.i3nan UG! TYDAL Tlf. 'lllllfln fl: 7)Il59VZ Tydal hlnnlx 7590TYDAL Tynno9.o91m4 IUIKIÉITFOISIAG POI IIS - TYDAI. SOICN Tyvhl Htkdigc fdlcsid vnüd i :in nncnv ]! vuilngc hdsjdlfmlq kl N15. Endsjafaxhflumovuimblnyulnhpdnnfiahnfiamltmguwmllhzflllogfazoll. lhulmbydeforwisilfiloglsltfixilj, Tfihlmhfilo fl imls,mmfimaauukaumwbiqqkm&h bacg:aixnidagu:uhivi'i a.i'm:ml:-nntldahux Vmnlig hilsen mm Nini Kuizvug: Vedlegg: VcdukMR/FRInkOI7/I4 Budnjcnfonlu2015,4

19 f i, Tydal ` menigh et Tydal menlghetsràdlfellesråd Arkivsak Dalo Arkivsak-navn: BUDSJETT Saksbehandler' nd Dokumentnavn: BUDSJEFTFORSLAG2015 Dokumentnurnmer: Løpenummer' 00005ZI14 Arkivkode: 112 Utvalgsuksnr.: 011/14 saksfremstilling Kirkevergen har utarbeidet et budsjettforslagfor 2015 for Tydal sokn. I budsjettforslaget er del foretattvurderingerut ifraregnskapstall 2013og I tillegger ogsåbudsjettfor2013og2014 lagttilgrunn. I henholdtilforslageter detforeslåtten økningi rammeoverføringer fratydalkommunepå totalt kr i henholdtilbudsjett2014. I disse ,- kr er følgende økning beregnet: Lønnsøkningog sosiale utgifter på 3.5 X. Det er tatt høyde for økte strømutgifterog prisindekspa kjøp av tjenesterfra Tydal kommune Økte kommunale avgifter er også regnet med i budsjettforslaget. Nytt for 2015 vil være at vi mottar trosopplæringsmidlerfra Bispedømmet. Disse midlene er tatt med i budsjettet. men skal i hovedsak gâ til ny-opprettedetiltak. Utgifteri forbindelsemed konfirmanter, 4~og6- åringervilikkeblidektav dissemidlene.menlysváken.tàmagenler, BarneklubbogTrosopplæringskonferansen dekkesavdissemidlene. KirkevergenberMR/FRgå gjennombudsjettforslaget. Da detteskalleverestilkommuneni starten av september. vil ikke MR/FR få muligheten til à behandle dette flere ganger. Forslag tll vedtak MR/FRvedtarbudsjettforslaget ogsenderdettiltydalkommune. Detforeslâsendringeri budsjettforslaget: 1011Kirkeligadministrasjon 1350 Kjøp av tjenester fra menighetsråd strykes, da dette er innbakti 1374 kjøp av tjensterfra andre Kirker 1230Vedlikeholdav bygninger-postenøkestilkr ; - utskiftingutvendigkleeingtydal kirke. vedtatt budsjett ervedlagt saken r / 7

20 mu Tydal ` menighet BudsjemotshgInt 2015enstemmigvedta!!medandringer. Budsjemorslageloversendes Tydal kommune i stanen av september. '_ gâ H g M SKOMOIEI /1 LC

21 ml Tydal V menighet ñ\a Illbstfilolsavusetndltvdallnnnnuuc Ansunn Ilriefi ahiislnshn Fastlenn Pensjonsulgifter Gmppe-og ufykkesforsikring ikstraord. innbetalingerklp Arheaasgiveravgin Kantorrekvlsha Abonnement Ål1Nfletflel.fiM1IuinaU. Servering,bevenning Bknfler Diversedriftsuwiher Telefun,telefax Pane Annonser Kurs.oppfæringsriltak Reiseutgifterkurs Biuod1gjIteke,oppg.pL Teleiungodui.oppgpliktig Reiseutgifter, ikkeoppg.pliki Annenforsikring Huck Knnflngenler Lisenser/vedlikeholddataprogram Andregebyrer/avgifter Diverseutstyr0l inventar Revision Kjøpav tjenesterfra kommunen Kjøpavtjenesterfra ntenkfnetsråd Kjlp av tjeneslerfra andre Momskomp.drift FORSlNKELSESREN'l'ER/INKASSOGEBVR KJØPAV AKSJEROG ANDELER Dekningav liligereårsregnskmessigemerforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Sumutgifter Éäääå Budsfend) Forslag ZZEXD 4145W 219!!!) 130% (D USGD 170(1) 5071!!) âä 3,50% 3,50% 3,50 K åå Ref. sykepenger Momskompdrift Refusionerfra andre Kommunalerammeoverfennger Tilskudd/gaverfra andre IISCHD 0-121% 0 /

22 Tyda_l ` menlghet Bml IV mo Renterpå bankinnskudd Åretsregnskmeuige rnerbrbruk Suminntekter Sumansvar:1011Kirkeligadministrasjon -TBIIII Arsvan IE (1) llrker Fastllnn Sln- oghelligdagstillegg, nattilleggmv Lonnvirarer sykefravær Eknrahjelp Trekkplilrti honorar/godtgi. Pensjonsubffter SFK Gn-weOlIIWMDNNM Kontorrekvisita Aktivltetsrel.lorbruksmatr. Kirkemusikk Servering,bevertning Menlghetsarheld Dåpsarbeid llerrgiørirrgsmidler Blomster Diversedriftsufiifter Annetforbruksmateriell Telefon, telefax Annonser Gavertil ansatte Kurs,opplæringstiltak Bilgodtgiørelse,oppg.pI. Teleíongodtgi. ODD!-Dllkllg Reiseutgifter, ikkeoppgplikt Strlmutgilter F '5 "il'gwlnifl/3"!!! Kommunaleavgifter Diverseutstyr og inventar Vedlikeholdav bygnirger Vedlikeholdavanlegg Snebruytirig/vintervedlikehold Reparasjon avinventarogutstyr Materialertil vedlikeholdbygg.anlegg 24 I`D 2HID 1% 25111) Zia!) 4% IE ) 12% Ti lfllfl 1% X 3.50 X 3.50 X 3,50 96 ØktepriserogIkt akt. øk! i h.h.t.ny striflllev. I h.h.t.tall 2014 Utmkleirg og malirfi Orgelreparasjon videre 11

23 vasto; rensrvmy % Tydal menighet Materialer u vedlirehold hvemar, utstyr Drifuavlifl alarm Tydal klrie Kjøpavljenesterfra andre Monrsiornp.drill FOBlNlElS SIENTER/INKASSOGEBVR AvsetnilgIll bundnedriftsfond Avshivrriqer Sumunite! ZIGD 24111) Ill!) % lh.h.l. lall 2014 inniln2013 IapilrI2D län '-lfeld'geinnreher NW! ilnelltf.. I M- sviepemer Monfi-omp flrfll TIISKLDD TVDII. IGIMUNE, EKSTRAORDINÆR! TlTAl 'filáudd/ gaverfr: andre acme:p: banhuuuaa Bmkavbundnefond Motposlzvslrlvningev Sun inmehtf - JW NGI" Sumansvar:1012Kirker 1013lhhqbder FastIlnn Søn-og hellladagslllleu,nmlllegg mv Ekstrahjelp Llnn ergasjernem Pensjonsuqilter Grunpe-o; ulyinlteslorsiilririg Ameidsgiverzugih Alrlivilelstel.forbruksmalv. Servering,bevennlr' Arbeidsliv,verneutstyr Blomster Anrlorner fiilodtliiftbf.owl-i1 Vedliieholdmaskiner Bensin,diesel,olje Korrtigenter lisenser/vedlikeholddanprognm Leieav utstyr Diverseutstyrog irrvenhr N111 MSN' Verlieholdavbypniger å å âåâä 1% lifi ZCII) 3,50X 3,50X 3,

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Råd for eldre og funksjonshemmede. Dato: Råd for eldre og funksjonshemmedes medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Råd for eldre og funksjonshemmede. Dato: Råd for eldre og funksjonshemmedes medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 14.09.2012 Råd for eldre og funksjonshemmedes medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.09.2012 Tidspunkt:

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.10.2015 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: 74/15 Til sak: 98/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 07.10.2013 kl. 10:00 13:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Korrigert 30.10.13* /tid: 16.10.2013 kl. 09:00 14:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, Rådhuset

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 96/ Kommunestyret. Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram med økonomiplan

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 96/ Kommunestyret. Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram med økonomiplan TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2017/479-39 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 96/17 27.11.2017 Kommunestyret Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Grimstad kontrollutvalg Dato: 08.09.2015 kl. 9:00 Møtested: Kommunehuset, Formannskapssalen Arkivsak: 15/10152 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg.

Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg. NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 15. februar 2010 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24. september 2008 Møtetid: Kl. 0800 - Møtested: Inderøyheimen, Kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

TID: Fredag 14. september 2007 kl (NB! Endret møtedag) STED: Møterom 1, kommunehuset.

TID: Fredag 14. september 2007 kl (NB! Endret møtedag) STED: Møterom 1, kommunehuset. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Fredag 14. september 2007 kl. 09.00 (NB! Endret møtedag) STED: Møterom 1, kommunehuset. Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5 Teknikk og miljø TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/231-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2012

Detaljer

2.1. Driftstiltak Ansv. Område 2. Oppvekst 6. Ansv Etterutdanning lærere kr ,- hvert år i øk.perioden

2.1. Driftstiltak Ansv. Område 2. Oppvekst 6. Ansv Etterutdanning lærere kr ,- hvert år i øk.perioden Behandling i Formannskapet - 18.11.2013 Forslag fra Lars Græsli (A/SV): (forslagene er nummerert fra 1-11, og det ble gjort votering over hvert forslag) Handlingsprogrammet ansvarsomr. 1 II Generelle mål

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Væktarstua, Tydal Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til bente.bakken@varnesregionen.no eller

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE. Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I TYDAL KOMMUNE Vedtatt i sak 4/17 i kontrollutvalgets møte den 9.3.2017. Innholdsfortegnelse 1. OM KONTROLLUTVALGET, MANDAT OG SAMMENSETNING... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.10.2014 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal rådhus Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: PS 109/14 Til sak: PS 135/14 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 240 Arkivsaksnr: 2015/1419-2 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.12.2016 Kommunestyret 12.12.2016 Økonomireglement Selbu kommune

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER 9 Bakgrunn KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER Representanter for formannskapet og Klæbu menighetsråd framforhandlet i møte 20.01.10 en ny og omforent

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Kari B. Aune Lars Græsli (sak 96/12) A/SV

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Rep. Kari B. Aune Lars Græsli (sak 96/12) A/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobil:

Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: eller mobil: Møteinnkalling Bamble kontrollutvalg Dato: 04.09.2017 kl. 9:00 Møtested: Rådhuset, møterom Langen Arkivsak: 17/00228 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgets sekretær på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Selbutunet, Selbu Møtedato: 08.12.2015 Tidspunkt: 12:30-15:00 Fra sak: 104/15 Til sak: 110/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 03.09.07. 2007 kl. 19.00 STED: Formannskapets møterom, kommunehuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Møtedato ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET

Møtedato ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Formannskapet Bystyret Møtedato 23.11.2010 14.12.2010 Arkivsak : 200900186 Arkivkode : E: 145 Saksbeh. : S.Haugen Utvalgssaksnr. 130/10 ØKONOMIPLAN 2011-2014,

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.10.2016 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 23.09.2013 kl. 09:00 11:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset 2, Storkleppen Kari Slungård, leder

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. Side 1

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. Side 1 MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. september 2008 kl 09.30 11.20 Møtested/lokaler : Rådhuset, møterom

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Særutskrift Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 317. Tid: Mandag 8.9.14 kl. 18.00 20:45. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. John Inge Sørensen MEDL TL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. John Inge Sørensen MEDL TL TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 09:00-12.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.09.2013 Møtetid: Kl. 14.15 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den Orgnr. 987672196 Pb. 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Levanger kommune Ordfører Rådmann Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 10/020 417-1719-5.6 30.09.10 Paul Stenstuen OVERSENDELSE

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 031 Arkivsaksnr: 2014/78-108 Saksbehandler: Ingrid Rolseth Holt Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Orienteringssak status og planer fremover Kommunereformen

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Revidert budsjett per Behandling i FSK og KS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Revidert budsjett per Behandling i FSK og KS Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2013/1352-27 Saksbehandler: Anne Grete Bakken Stokmo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett per 25.03.14 - Behandling

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2011/1653-16 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 10.11.2011 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.11.2011 101/11 Kommunestyret 13.12.2011

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VESTBY. Saksutskrift. skriftlig saksbehandling. Budsjett for kontroll og tilsyn 2018

KONTROLLUTVALGET I VESTBY. Saksutskrift. skriftlig saksbehandling. Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 KONTROLLUTVALGET I VESTBY Arkivsak-dok. 17/00195-1 Saksbehandler Jan T. Løkken Saksutskrift skriftlig saksbehandling Budsjett for kontroll og tilsyn 2018 Saksgang Møtedato Saknr 1 Vestby kontrollutvalg

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 97/ Økonomiplan for og årsbudsjett 2012 for Selbu kommune

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 97/ Økonomiplan for og årsbudsjett 2012 for Selbu kommune Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2011/1192-8 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 97/11 01.11.2011 Økonomiplan for 2012-2015 og årsbudsjett 2012

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2016/2986-12 Saksbehandler: Ståle Opsal Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 29.11.2016 85/16 Kommunestyret 12.12.2016 91/16 Budsjett 2017 og økonomiplan

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 8.9. 2011 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Overhalla kommune, møterom 3. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2009 for Trondheim kommunerevisjon

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2009 for Trondheim kommunerevisjon Trondheim kommunerevisjon - 2009 Arkivsaksnr.: 08/39301 Saksframlegg Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2009 for Trondheim kommunerevisjon Saksfremlegg - arkivsak

Detaljer

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 25/14 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2015 SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/14 15.10.14 Øivind Nyhus VEDLEGG

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Budsjett oversikter fra økonomiplan :

Budsjett oversikter fra økonomiplan : Beskrivelse oversikter fra økonomiplan 20112014: Rådmannen foreslår følgende budsjett for 1. Revisjon, kontrollutvalg Rådmann 1086 Revisjonstjenester Kontrollutvalget drift Regnskap 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Malvik rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Malvik rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.10.2014 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Malvik rådhus Tidspunkt: 10:00-16:00 Fra sak: 50/14 Til sak: 75/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

MØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS MØTEBOK Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Møtested Møtedato Fra kl. Til kl. Bjugn rådhus 06.10.16 18.00 18.35 Møteinnkalling Skriftlig innkalling av 29.09.16 Møteleder: Møtende medlemmer:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5, teknikk og miljø

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5, teknikk og miljø TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2013/575-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2013 - Ansvarsområde 5, teknikk og miljø

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00

Møteprotokoll TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 04.02.2013 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører V/SP

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Inge Svelmo. Varaordfører Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Rep. Berit Øian Kåsen Inge Svelmo. Varaordfører Medlem TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby Ordfører

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 03.11.2016 alu/31/2016 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Verkstedet, Kimen kulturhus Møtedato: 06.04.2016 Tidspunkt: 09:00-11:30 Fra sak: 39/16 Til sak: 54/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: Mobil: E-post:

kontrollsekretær (sign) Telefon: Mobil: E-post: STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Onsdag 30.september 2009 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, Møterom Drengstu (underetasjen) De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 23.09.2014, kl. 14:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Møterom 1, rådhuset Tom Skare, leder Lindis Heggvik

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

018/08 Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Evaluering av kommunen som IA-bedrift med fokus på sykefravær

018/08 Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Evaluering av kommunen som IA-bedrift med fokus på sykefravær FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 TYDAL KOMMUNE Dato: 20.05.2016 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.05.2011 kl. 17:00 19:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapsalen, Rådhuset Gunnar Lohse, leder

Detaljer