W TYDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT2015 VEDLEGG. til ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "W TYDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT2015 VEDLEGG. til ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2015-2018"

Transkript

1 W TYDAL KOMMUNE VEDLEGG til ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM ÅRSBUDSJETT2015 Arbeidsdokument Formannskapsmøte 31/

2 INNHOLDSLISTE Rundskriv for økonomiplan og årsbudsjett Signaler til budsjettkonferansen 2014 fra råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Referat fra budsjettkonferansen Budsjettforslag for TydalSokn Forslag III økonomiplan med forslag til budsjett 2015 for kontrollutvalget i Tydal kommune lnnspill Tydal Skytterlag Budsjcttforslag fra Væmesregionen IT Skatteoppkreveren Lønrrregnskap Personvemombud Innkjøp Sekretariatet Distriktsmedisinsk senter Forvaltningskonror Legevakt PPT Bamevemtjenesten Notat vedr. eiendomsskatt Midlertidig drlflsmodell for ldrettshuset fra Kulturens venner i Tydal Oversikter over tiltak i budsjettet Ix iser til hfmdskrcx m: sidctalll

3 TYDALKOMMUNE Sentraladministrasjonen Notat i~ii= Fru: Kirsten Olava Hofstad, Anne Grete Ekker, Heidi Selboe Welve, Ragnhild Wesehe Kvål, Fred Kåre Fremo, Knut Selboe, Gunnar Kvarme, Mette Vaarheiin Aflret, Eirik Einum, Frank Lyso, Bjøm Roar Lien, Lars-Erik Moxness MartheRønningGræsli Suknr: Duo: 2014/ Rundskriv for økonomiplan og budsjett 2015 I. INNLEDNING Budsjettogøkonomiplanfremmesetterbudsjett-ogregnskapsfoiskriflene, økonomiplanforskriftenogettertydalkommunesøkonomireglement. Økonomiplan/handlingsprogram ogårsbudsjett skalbehandlesamtidigogutarbeidesi ett dokument. II. ØKONOMISK MÅL Måleter atminimum3'viavdriftsinntekiene skalavsettestil fondeller brukestil finansieringav investennger. Økte driflskostnadersammenmed kommunen innteklssituasjon, tilsier at det er behov for å vurderedentotaleressursbruken i kommunen.vi harethøytdriflsnivå.høyinvesieringsgrad de sisteårene. harresulterti høylánegjeld.dettesammenmedenkrympingavdisposisjonsfondet. gjørat vi måvurderevidereinvesteringer nøye. Vårtinntektsbilder stabiltut fradetvi veti dag.eiendomsskatten vil holdesegpåsammenivå. Lrossatvi harhatten litenøkningi Sentraleinntektskilder holdesnominellpåsammenivå, mensvi haren betydeliglonns-ogprisstigning. Dettegir storeulslagovertid. Mulighetenefor à økeegneinntekterer begrenset,mendissemulighetenemågjennomgås paralleltmedvurderingerav utgifteneber om at denenkeltesetteroppforslagtil tiltak for å redusereutgiftene. /

4 .Saksnr l3 1 ur. FORHOLDETMELLOMØKONOMIPLAN/ HANoLrNGs- PROGRAMOG ÅRSMELDING Dersomvi skal greie å få til en fullgod sammenhengmellom økonomiplanen handlingsprogrammetog ârsmeldingenmå vi ha en konkretvurderingav hvertenkelt mål og tiltak: Vi ber om at det fokuseres enda mer på hvordan målene formuleres, for at de skal kunne vurderes konkret i ârsmcldingcn. Tiltak skal kunne vurderes utfra den konkrete utredningen i økonomiplanen. Vi vil følge opp dette ved utarbeidelsenav Årsmeldingen. IV. TIDSPLAN Følgendetidsplaner vedtattsom retningsgivendefordet viderearbeidet. Budsjettkonferansemed fomrannskapet,utvalgsledeme. ledeme forråd for eldre og funksjonshemmedeog ungdomsråd Tjenesteledcremoter Opplæring Arena Overleveringfrafagsjefertjenesteledere I 4 Formannskapets forslag BehandlingI utvalg. rådforeldre og funksjonshemmedeog ungdomsråd Uke 46 Behandlingi formannskapet 17.1I.14 Behandlingi kommunestyret NB! Fristen gjelder forste forslag fra tjenesteområdene. Derettervil forslagenebli gjennomgåttog diskutertmed hverenkelt. Det er viktig at fnstcn overholdesslik at formannskapetfarnødvendigtid til å kommemed et endelig forslag. V. BUDSJETTERING AV LØNN Forbudsjeltcringav lønn. pensjonspremieog arbeidsgiveravgiflvil det kommeeget skriv. Sula1avl

5 .sa.bni VI. TILTAK Driflsflltlk: Foralletiltakgjelderatøkonomiske konsekvenser skalutredesålangtsommulig.dettegjelder engangskostnader ogeventuellekonsekvenser fordrifisutgtñerovertid. Genereltgjelderforalle forslagtil tiltak: Vurdereikkelovpålagteoppgaversomkantasbortellerorganiserespåannenmåte. Vurdereomsamordningmedandreavdelinger kanværeaktueltforå reduserekostnader. Vurderenivåetpålovpålagteoppgaver. Gi signaleromhvordetermuligå reduserebemanningpåkortoglangsikt. vu Forslagfraunderavdelinger skalgjennomgåsnøyeogvurderesavtjenesteledememedgrunnlagi de retningslinjersom er gitt for budsjettbehandlingen. GjennomCAlf-prosessenharvi fåttdokumentenbetydningenavatansatteogavdelingerfårreell medvirkningi prosessen. Driftsinntekter: Tjenesteomrádene skalvurderesinegebyr-ogbetalingsordninger medutgangspunkt i: Lover, forskrifter og andre regler for ordningen Selvkostvurdering: Prosentvisdekningav brutloutgifter Konkretvurderingavnivå,herundersanu-nenligning medandrekommuner o Muligenyeinntekter.Ytervi tjenestersomvi pr. i dagikketarbetaltfor? Tjenesteområdene utarbeider enoversiktoverutviklingenavsatsenedesiste5 àr,medforslagtil nyesatserfor20l5. lnvesterlngstlltak: Utgifler og inntekter som skal førespå investeringsbudsjettetdefineressom anskaffelserav varigedriftsmidlerellerpákostningpåeksisterende varigedriftsmidlermeden økonomisklevetid påminsttreår ogmedenanskaffelsespris somoverstigerkr. l00.000,- Varigedriflsmidlerer foreksempelanskaffelseav utstyr,maskiner, transportmidler og investeringi fasteiendomoganlegg.investeringersomstrekkersegoverflereår skalregne som eninvestering. Alminneligløpendeutgifterskalikkeføresi investeringsregnskapet. Vedlikeholdskalikkeføres i investeringsregnskapet. Alle prioriteneinvesteringer skalføresoppi økonomiplanen. Dettegjelderbådefornyeog alleredeinnarbeidedeforslag.tiltaksomer vedtattogigangsatt regnesi utgangspunktet for bindende. SId:JlIJ

6 .saksnr. ZUl44l3 1 Eventuelle endringeri beløp i tidligere innarbeidede forslag må kommentcres særskilt. Alle invesleringstiltak som foreslås skal være godt nok utredet til å få et tilfredsstillende beslutningsgnirinlag. Dette krever at det blir redegjort for investeringsutgifter, Finansiering, drtflskonsckvenser, levetid og fremdrift VII. TEKSTDEL Økonomiplanen er et styringsredskap for å få oversikt over den økonomiske handlefriheten og foreta prioriteringer. Den skal gi en oversikt over ressursanskaffelse og -bruk på lengre sikt. Kommentarene skal fokusere på dette og kun vesentlige forhold skal kommenteres. Vi ønsker ikke detaljene gjennomganger av det enkelte driftsområde. Tjenesteledeme forutsettes å ivareta dette overfor sine underavdelinger. Kommuneplanens konsiklige del, handlingsprogrammet, skal samordne kommunens totale virksomhet de nærmeste fire år. Handlingsprogrammet i kommuneplanen skal integreres med økonomiplanen. Det betyr at alle handlingsplaner má gjennomgås i økonomiplanen. Der planene fremdeles krever separat behandling, kommenteres de kort, og tiltakene med økonomiske konsekvenser tas med. Plandolctimentetvil følge disposisjonen nedenfor og fagsjefenesftjenesteledemes tekstdel settes opp i henhold til denne U$0$40l*'l 9$330 $XlIlt UUll iiiiffifixvcoci $$ $3U 9$0$$$$ 330$8$ (Plandokument Stan) l) INNLEDNING Eventuelle endringer vurderes av rådmannen. 2) KOMMUNEPLANMELDING: Overordna mål vedtatt i kommunestyret 3. juni 20l0 legges til grunn. Disse vil bli tatt inni plandokumentet og kommentert. Planstatus i forhold til ny plan- og bygningslov og andre plankrav gjennomgås. Ansvar: Rådmannen 3) BRUK AV ÅRSMELDING OG ANDRE RAPPORTER Det vises til det som er sagt foran om sammenhengen mellom årsmelding og økonomiplan. Årsmeldingen for 2013 må brukes aktivt for å sikre sammenhengen med økonomiplanen. Ansvar: Rådmannen og tjenesteledeme. 4) HANDLINGSPROCRAMMET Tjenesleområdene skal følge dispusisjonen nedenfor: Side 4 url

7 .saksrtn10l4 413-I I. Status Her gis en kon statusfor det enkelte tjenesteonu-ade.det legges vekt på eventuelle endringeri statussammenlignetmed siste årsmeldingog forrigerulleringav økonomiplanen. ll. M Målene for hvertenkelt tjenesteområdesettesopp i nummerertrekkefølgeog kommcntcres fortløpende.huskat måloppnåelseskal kunnevurderesi àrsmeldingen. - Førstsettes opp generelle mål for ftreârsperioden. - Derettersettes opp konkretemål for 2015 og eventuelle senerear i perioden. "V Ill. Rullerlng av planer: Alle planer innen det enkelte tjenesteområde settes opp i nummeren rekkefølge og kommenteres fortløpende.det skal nøye vurderesom det er planersom kantas ut,og nm det skal inn nye. For veiledende planoversilcl vises det til oversikten nedenfor (listen er ikke uttømmende). Gjennomgangenskal inneholde: - planslatus - aktuelletiltak,som skal integreresi økonomiplanen - plan for rullering Planen Ansvarlig: o Plan forkompetanseutvikling personalrädgiver 0 HandlingsprogramHMS personalrådgiver o EDB-plan dataansvarlig u Arkivplan arkivleder 0 Beredskapsplan helse og omsorgssjef Katastrofeplan helse og omsorgssjef Beredskapsplanfor helsetjenesten helse og omsorgssjef Plan for svangerskapsomsorgen helse og omsorgssjef Planfor sntittevem helse og omsorgssjef Medisinskrehabiliteringsplan helse og omsorgssjef Rekmtteringsplanfor helse og sosialpersonell helseog omsorgssjef Planfor kvaliletsarbeid helse og omsorgssjef lnfeksjonsforebyggendeplan for Tydal eldersog sykehjem helse og omsorgssjef Handlingsplanmot msmiddelproblemer helse og omsorgssjef Handlingsplanfor psykisk hclsc helse og omsorgssjef Fosterhjemsplan helse og omsorgssjef Hovedplanfor Skogsveier næringog kultursjef Tiltaksplanfor skogbruket nzenngog kultursjef Strategisknæringsplan næringog kultursjef Sióeflnå

8 , saksnr. 2014/413-1 Delplan anlegg idrett og frilutlsliv Kulturplan Årsplan for bamehagen Utviklings og Virksomhetsplan skolen Utviklings og Virksomhetsplan musikkskolen Kompetanseutviklingsplan for skolen Handlingsplan for sosiale ferdigheter Tiltaksplan mot mobbing IKT-plan for skolen Diverse aktivitetsplaner for skolen Arealdel kommuneplanen Delplaner Srugudal, Ås, Aulie oggræsli Kart- og geodataplan Boligpolitisk plan Vegplan Risiko og sårbarhetsanalyse Vannforsyningsplan Ressursplan sand, pukk og grus Plan FDV for komm. bygningsmasse Avløps- ogslainplan Trafikksikkerhetsplan Avfallsplan næring og kultursjef næring og kultursjef bamehagestyrer rektor rektor rektor rektor rektor rektor rektor teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjcf teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjcf IV. Endringer i bunden drift: Bundcn drift er løpende lønns- og driftsutgifter somfølger av obligatoriske krav og tidligere fattede vedtak. Definisjonen måtolkes snevert: Dersom det er grunner til å ta opputgifisposter til naznnere vurdering, skal de ikke ligge under bunden drift, menvurderes under nye tiltak. Med pålegget omreduksjon av driftsutgifter blir dette ekstra viktig Endringer i bunden drill forklares fortløpende for hvert enkelt tjenesteområde. Endnnger på lønnsposter somerjustert i henhold til eget skriv fra rådmannen kommenteres ikke. Endringene skal settes opp i tabellform tallmessig pr. ansvar i økonomiplandolcumentet. Kun de poster det er endringer i settes opp i tabellen. V. Driftstiltak: Driftstiltakene settes opp fortløpende for hvert enkelt tjenesteområdei en tabell Tiltakene kommenteres fortløpende. Det henvises eventuelt til den aktuelle handlingsplanen. Her må det fokuseres på en tilstrekkelig utredning av foreslåtte tiltak, engangskoslnader og virkninger over tid. Vl. lnvesteringstiltak: lnvesteringstiltakene settes opp fortløpende for hvert enkelt tjenesteområde i en tabell. suit-sn- s x

9 . saksnr Tiltakene kommenteres fortløpende. Det henvises evt. til den aktuelle handlingsplan. Her må det fokuseres på en tilstrekkelig utredning av foreslåtte tiltak. S) ØKONOMIPLANFORUTSETNINGER l. Generelle forutsetninger: Ingen spesielle endringer. ll. lnntektsforutsetninger: Vi kan ikke regne med at våre inntekter øker i vesentlig grad de nærmeste årene. Ill. Nøkkeltall: Det vurderes om andre nøkkeltall kan være aktuelle. IV. Fondsmidler: Det settes opp en oversikt over utviklingen i disposisjonsfondet. \'. Ekstern gjeld: Ekstern gleld er økt relativt mye se siste årene på grunn av høyt invcsteringsnivâ. 6) HOVEDOVERSIKTER I samsvar med gjeldende forskrifter. Ingen endringer. 7) ØKONOMIPLAN PR. ANSVAR Ingen endringer. uennen-:nnxanaaaauuuunxxnnnnn««««««ax:-11-«emmusa:seansen:sxxaasauuunnuaonnnnn (Plandokument slutt) VIII. SLUTTKOMM ENTAR Høsten 2014 tar vi i bruk et nytt webbasert program i budsjettarbeidct, ARENA. Opplæring vil bli gitt lseptember. Det er viktig at alle møter denne dagen. Vi skal forsøke å legge inn så mye som mulig av budsjettet denne dagen. så alle må møte godt forberedt. Mer infomasjon kommer. Arena «erstatter» det arbeidet som tidligere er gjort i excel. Vi skal fremdeles skrive tekstdclcn som før. Mal for tekstdel ligger her : s:/felies/felles/sentralndministrasjonen/akonomiplan Z015 20l8/maler Det vil bli gjennomgangeri tjenestelederrnøter og med den enkelte ansvarlige etter hvert. f Sitte7an7

10 ,sa.ksnr. 2014/413-1 Deler viktigatarbeidetstaneroppi tideog fristeroverholdes. Ta kontaktmed undertegnede ved spørsmålellerdersomdutrengerhjelptil arbeidet. Marthe '><7 SideB:vB

11 v TYDALKOMMUNE " S Arkivsaksnr } Saksbehandler: RagnhildWeseheKvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd foreldre og funksjonshemmede l6/i Signaler til budsjettkonferansen 2014 fra råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vedlegg; Rundskrivfor økonomiplan og budsjett2015 Særutskrift- Signalertil hudsjettkonferansen2013 fraråd foreldre og funksjonshemmede. Dokumenter ikke vedlagt l. Årsmeldingfor Tydal kommune2013 ( tas med til møtet). 2. Økonomiplanog handlingsprogramfor'lijdalkommune l7(1as med til møtet). Saksopplysninger Fon-nannskapetvedtok i sak F-l30/05 at det skal gjennomføresen årlig budsjettkonferanse. Deltakerepå møteter fonnannskapet.komtteledeme.panier ikke representerti formannskapet. lederav råd foreldre og menneskermed nedsattfunksjonsevneog lederav ungdomsråd.l tillegg deltartjenestelederneog ledergruppaforå bistå i oppklaringerav spørsmålog forå lå direktesignalerfrapolitikeme. Hensiktenmed moteter å få politiske signalerfør administrasjonenstarterprosessen. Rådetvil på vanlig måte få anledningtil å uttaleseg på nyttnårformannskapetsforslag til budsjefl/ekonomiplanforeligger. Rådetgis nå anledningtil å komme med forhåndssignalerpå aktuellesakersom de ønskerat lederenskal la opp i budsjettkonferansen. Rådmannens innstilling Saken legges framuten innstilling. 7

12 Behandling i Råd for eldreogfunksjonshemmede Forslagfrarådfor eldreogmenneskermednedsanfunksjonsevne: Rådforeldreogmenneskermednedsattfunksjonsevne ønskerat følgendetiltakprioriteresi budsjettfor2015: l. Renoveringav kjøkkenetpåaktiviterssenteret. Forå fågjortdettepårimeligstmuligmåte. kandetinngå samarbeidmedlagogorganisasjoner omdeleravarbeidet. 2. Toalettfor funksjonshemmede påplassenvedhenfallet.dettebørseesi sammenhengmed kommunensøvrigetilretteleggingfor turisme. Vedtak i Råd for eldreogfunksjonshemmede Rådforeldreogmenneskermednedsattfunksjonsevne ønskeratfølgendetiltakprioriteresi budsjettfor2015: l. Renoveringav kjøkkenetpåaktiviletssenteret. Forå få gjortdettepårimeligstmuligmåle. kandetinngå samarbeidmedlagogorganisasjoner omdeleravarbeidet. 2. Toalettfor funksjonshemmede påplassenvedhenfallet.dettebørseesi sammenhengmed kommunensøvrigetilretteleggingforturisme. f.

13 TYDALKOMMUNE Sentraladministrasjonen Kommunestyretsmedlemmer Lederi råd for eldreog funksjonshemmede Ungdomsrådelsleder Ledergruppa/ Tjenesteledere Tillitsvalgte Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dam: 2014/4l3-7 SE72/Z014 John H Evjen HI (F)ZUH Referat fra budsjettkonferansen Avholdl på møteromøyfjellet den kl 9.00til ll.00 Politikeretilstede: John Paulsby, Ketil Nilsen, John Olav Dyrhaug, John l. Sørensen, Mona M. Lien, Lars Græsli, Magnhild Opphaug,Berit Kåsen Tilstedefra administrasjon: Lars-Erik Moxness, Ragnhild W. Kvål, Mette V, Aflrcl, John H. Evjen, Marthe R Græsli, Frank Lysø, Eirik Einum, Kirsten O. Hofstad, Jo Vegard Hilmo, Perl. Græsli, Heidi S. Welve, Gunnar Kvarme, Anne Grete Ekker Tillitsvalgte tilstede: Edel Kleiven OrdførerJohnPaulsbyønsketvelkommen' Åpnet for og ønsketinnspill i budsjettarbeidet.tydal Kommuneharhistonskhatt god råd.må erkjenneat situasjonener vanskeligerenå Må foretainnsparingstiltak.lfjord bapolitikerne adm. sepå muligheterfor innsparing.redusereutgifler! Mål 3% overskudd.lederesansvarutenå gå utover tjenestetilbudet. Rådmannen Lars-Erik Moxness orienterte: I 2015;Driftsnivåct ned.riktige investeringer.økte inntekterlite trolig, foreslåeiendomsskatt. Eiendomog boligbygging:boligpolitisk plan Flykningeboligerog Sølliásen.Prosjekt boligutvikling i Tydal Salgjavhendingeldre bolig- og næringseiendommer. Kjøpe/byggingnye boliger. Turisme.friluftsliv og folkehelse:masterplanstugudal.skiheisog løypcnett,scooterløy-per. Turistinformasjon, Vcrtshus, Karolinerspel, Kunstgressbane. Postadresse E-posl adresse Telefnli Bunk Tydalsvegen izs N-7590 TYDAL kommune.no Nettadresse www iydal kommunene /7 // (+47)73 BI 5900 Telefaks (+ 47) 73 Bl S ] 0rg.nr NO MVA

14 .saksnr Z0l4'4)3-7 Kommunalorganisasjon: Driflsnivåetnedmed34% i Vurdere driflskostnader ved kommunaleadministrasjonsbygg. Tilpasseorganisasjon til behovogøkonomi(prosj) VidereutvikleVR-samarbeid. Bedreoffentligtilgangkommunale tjenester. Mantra:Tørreå se kritiskogåpentpåsegselv Øvrige størreoppgaver20l5: Kommunereforrnen.Utvidet eiendomsskatt.endre og styrke næringsutvikling, min.6 nyearbeidsplasser i ØkonomisjefMartheR, Græsliorientene: Økonomiskutvikling :Utgiftsnivåmåned.lnntektsnivåbøropp.Disposisjonsfond bør ikke svekkesytterligere. lnvesterrngsbehov finansieresmed lån eller økte inntekter? Lønnogpensjonharøktkrafligdesisteår.Regnermedutflatingdekommendeår. Regnermedlitenøkningi kommunensinntekter.mulig inntektskilderutvideteiendomsskatt. Børkunbrukestil tiltakoginvesteringer. Tydalslåneglelder sammenligningsmessig normaljfrdriftsinntektermenhøypr innbygger. Drsposisjonsfondet er sterktredusertdesisteåreneogikkelengerstorti forholdtil andre kommuner. Siluasjoni år:driflsbudsjettet stramt.månedligrapporteringinnført.mulig overforbrukpånoen områder.inntekterihht.budsjett.opplevdstramlikviditetforførstegangi år(augustlønnsub.) Investeringeri år: Sølliåscn største2,5mill, Finansieringsbehov8mil1, hvorav 5 mill låneopptak. Ellersbledetikkefunnetmm forstørreutvikltngs-ellertnvesteringstiltak i ZOI4. Prioriteringer 2015: Sparingpåansvarsområder. Kunviktigeinvesteringer Konst.teknisksjefPerl. Græsliorienterte: Innsparingdriftmågjøres.Vurdereendringeri organisasjonens struktur.gamleboligerer dyrei drift,måfornyegatelyssøkesoverførtfylkeskommunen. Reduseremengdenavkommunalvei. LederNAV MetteV. Aflretorienterte: Del erstorøkningi sosialhjelp.behovfornyearbeidsplasser. Bntkesosialhjelpsomlønn. Boligmangel førerttl dyreløsninger.dyrerebotilbudgrunnetøktepriserkomm.boligerog avgifter. Helse-ogsosialsjefHerdiS. Welveorienterte: Har hattomorganisering (samorganisering) Harredusertårsverk.Lavtsykefraværog godkompetanse. Beleggctøkerogøkttrykkhjemmetjenester. innsparing; liteå gåpa.utover lovpålagtkunmatombringingogalarm.hjemmetjenester kandrivestil selvkost;nyeforslag. 'tjenesteleder helseogomsorgragnhildw. Kvålorientene: Liteinnsparingspotensiale nårdrivessomi dag.lnstitusjonsdrifl erdyrere.leggomtil merhjelp rhjemmet.hjenrmmrehabilitering viseroggoderesultater.dettekreversentrumsboliger. Kangi bådeøkonomiskgevinstogøktlivskvalitet. Bamehagestyrer AnneGreteEkkerorienterte: Driftener lovpålagt.ulgrfleneer mestlønn.fårøktbametall.må visedisiplinpåoppvarmingog renhold. /Å SideZ av2

15 .saksnn ' Leder servicekontor GunnarKvanne orienterte: Turistinfonnasjon ikke lovpålagt, kan vurdere løsning. Har robuste info løsninger, men utviklingsmuligheter. Skal avlaste saksbehandlere. Fikk spørsmål fra Ketil Nilsen om servicekontoret hadde noe lovpålagt. Gunnar Kvanne svarte; arkiv. Rektor skole Kirsten O. Hofstad orienterte: Ikke lovpålakte oppgaver er kulturskole, tilbudet her er mye bedre enn landsgiennomsnitt. SFO er utvidet etter politisk vedtak, skal evalueres. PPT drives gjennom VzemesRegion. Økt behov ifm voksenopplæring for flykninger. Utfordring ä finne lokaler. Dckkes av økt statstilskudd. Grunnskole hadde overforbnik i flere år, nå redusert bemanning. Dette merkes, men lovlig og OK dritt. Konst. nærings- og kultursjefjo Vegard l-lilmo orientene: Innsparinger siste vår ved at ansatte har gått fra 6 til 4. Lite av oppgavene er lovpålakt, sånn selt «lett å spare». Vanskeligere når en ser på de konkrete oppgavene. Vurdere fremtidig organisering av turistinfomiasjon. Orientering mot reiselivssatsing. Kultur; organiser hvordan, avdeling? Næring; målsetning å skaltearbeidsplasser. Konferansen gikk så over til innspill fra politikerne Magnhild Opphaug: Rådet for eldre og funksjonshemmede har redusen sine innspill til to poster l Renovasjon kjøkken aktivitetssenter. Noe dekkes ved dugnad. 2 Toalett for funksjonshemmede på Henfallet. John l. Sørensen: Stilte spørsmål om det ikke ble bevilget midler lil rehab. kjøkken før? Ordfører John Paulsby: Repliserte at bevilgning til rehab. kjøkken ble utsatt i økplan til Orienterte også om ønske fra tydal skytterlag om innendørs skytebane. Ketil Nilsen: Ikke enig i at bygningsmassen er så dårlig som adm. beskriver. Men påpekte at det nok var en dårlig rundans med utsatt vedligehold. Mona M. Lien: Repliserte til Nilsen at hun ikke har forståelse for at han sier bygningsmassen ikke er så dårlig. Satse det adm ledere har sakt om muligheter. Politikeme må gjøre sterkere prioriteringer. Oppsigelser ikke ønskelig, bruke naturlig avgang. Vurdere omorganisering innen teknisk sektor. lnntjening på hallen må prioriteres. Beholde Kafe Posten. Må ta standpunkt i Idretshussaken. /3 Side 3 av 3

16 .saksnr »7 Sommerjobb skoleungdom bør bestå. Kulturskole må beholdes til alle soni ønsker. Rådmann Lars-Erik Moxness: Fersk teknisk rapport konkluderer med dårlig standard på kommunens boliger. Oppgradering krever mye penger. Kafe Posten må drifles slik at det også kan være levelig for ett vertshus i Ås. Lars Græsli Tydal er en velstående kommune. Må se på langliktige mål og kunne tenke annerledes Må kunne spørre: Hva kanjegvi gjøre for kommunen. Reduksjoner er mulig Ta personhensyri, og ikke bruk oppsigelser. Bekymret for reduksjon i statsoverføringer. Det kan gi oppsigelser som konsekvens. Kommunerefon-nen; vi må ta et standpunkt. Krever prosess også i Tydal Utvidet eiendomsskatt kan benyttes lil investeringer. Teknisk har vist gode forslag til omorganisering. Adm org må reduseres. Det samme bør også vurderes for politisk organisasjon. Det kan gi mer effektiv beslutningsprosess. Viktige investeringsønsker skytebane, kunstgress og boligfelt. Vi har store investeringsbehov. Overskuddsmålet på 3% er viktig. Ordfører John Paulsby: Orienterte om kommunereformen..vláleter å bestå som egen kommune. Toalett til Henfallet kan finansieres fra Fylkesmannen. Ketil Nilsen: Det er uforståelig at toalett på Henfallet ikke er på plass for lenge siden. Prosess for adm. omorganisering eri gang. Politisk omorganisering; skeptisk til kutt i demokratisk deltakelse. Lars Gi-æsli' Må være mulig å organisere slik at endelige vedtak fattes raskere. Dagens hovedutvalgsmodell har fordeler og ulemper. Mona M. Lien Væmesregionen effektivt altemativ til kommunesammenslåing. Videreutvikle samarbeidet. Ketil Nilsen: Sammarbeid opp mot Røros er skrinlagt før. 1vårt sammarbeid må vi se nedover dalen og ikke sørover. Ordfører John Paulsby: Om kommunesammenslåing; Deler lov å stritte imot. Rådmann Lars-Erik Moxness: Kommunereform debatten må komme i gang. Viktig spørsmål her er hva vi skal leve av f' Jeg tror: l Landbruk som nok er undervurdert. Z Turisme y/kf/ sida4riv4

17 , saksnr Kjetil Nilsen: Eiendomsskatt er ikke aktuelt Ràdmarm Lars-Erik Moxness: Positivt at tjenestcledcme saker ä finne rcduksjonsmulighclcr. Ved viktige vedtak bør innbyggeme inviteres i folkemøter. Utfordrer politikerne â signalisere omde vil akseptere âselle ut tjenester for privat leveranser, ber om debatt på dette. Ordfører avrundet møtet. Referent John H. Evjen økonomikonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk í Ifvdal kommune og har derfor ingen signatur / í' Side5av5

18 KK] Tydal Á' menighet u:tiohnsun/rm.i3nan UG! TYDAL Tlf. 'lllllfln fl: 7)Il59VZ Tydal hlnnlx 7590TYDAL Tynno9.o91m4 IUIKIÉITFOISIAG POI IIS - TYDAI. SOICN Tyvhl Htkdigc fdlcsid vnüd i :in nncnv ]! vuilngc hdsjdlfmlq kl N15. Endsjafaxhflumovuimblnyulnhpdnnfiahnfiamltmguwmllhzflllogfazoll. lhulmbydeforwisilfiloglsltfixilj, Tfihlmhfilo fl imls,mmfimaauukaumwbiqqkm&h bacg:aixnidagu:uhivi'i a.i'm:ml:-nntldahux Vmnlig hilsen mm Nini Kuizvug: Vedlegg: VcdukMR/FRInkOI7/I4 Budnjcnfonlu2015,4

19 f i, Tydal ` menigh et Tydal menlghetsràdlfellesråd Arkivsak Dalo Arkivsak-navn: BUDSJETT Saksbehandler' nd Dokumentnavn: BUDSJEFTFORSLAG2015 Dokumentnurnmer: Løpenummer' 00005ZI14 Arkivkode: 112 Utvalgsuksnr.: 011/14 saksfremstilling Kirkevergen har utarbeidet et budsjettforslagfor 2015 for Tydal sokn. I budsjettforslaget er del foretattvurderingerut ifraregnskapstall 2013og I tillegger ogsåbudsjettfor2013og2014 lagttilgrunn. I henholdtilforslageter detforeslåtten økningi rammeoverføringer fratydalkommunepå totalt kr i henholdtilbudsjett2014. I disse ,- kr er følgende økning beregnet: Lønnsøkningog sosiale utgifter på 3.5 X. Det er tatt høyde for økte strømutgifterog prisindekspa kjøp av tjenesterfra Tydal kommune Økte kommunale avgifter er også regnet med i budsjettforslaget. Nytt for 2015 vil være at vi mottar trosopplæringsmidlerfra Bispedømmet. Disse midlene er tatt med i budsjettet. men skal i hovedsak gâ til ny-opprettedetiltak. Utgifteri forbindelsemed konfirmanter, 4~og6- åringervilikkeblidektav dissemidlene.menlysváken.tàmagenler, BarneklubbogTrosopplæringskonferansen dekkesavdissemidlene. KirkevergenberMR/FRgå gjennombudsjettforslaget. Da detteskalleverestilkommuneni starten av september. vil ikke MR/FR få muligheten til à behandle dette flere ganger. Forslag tll vedtak MR/FRvedtarbudsjettforslaget ogsenderdettiltydalkommune. Detforeslâsendringeri budsjettforslaget: 1011Kirkeligadministrasjon 1350 Kjøp av tjenester fra menighetsråd strykes, da dette er innbakti 1374 kjøp av tjensterfra andre Kirker 1230Vedlikeholdav bygninger-postenøkestilkr ; - utskiftingutvendigkleeingtydal kirke. vedtatt budsjett ervedlagt saken r / 7

20 mu Tydal ` menighet BudsjemotshgInt 2015enstemmigvedta!!medandringer. Budsjemorslageloversendes Tydal kommune i stanen av september. '_ gâ H g M SKOMOIEI /1 LC

21 ml Tydal V menighet ñ\a Illbstfilolsavusetndltvdallnnnnuuc Ansunn Ilriefi ahiislnshn Fastlenn Pensjonsulgifter Gmppe-og ufykkesforsikring ikstraord. innbetalingerklp Arheaasgiveravgin Kantorrekvlsha Abonnement Ål1Nfletflel.fiM1IuinaU. Servering,bevenning Bknfler Diversedriftsuwiher Telefun,telefax Pane Annonser Kurs.oppfæringsriltak Reiseutgifterkurs Biuod1gjIteke,oppg.pL Teleiungodui.oppgpliktig Reiseutgifter, ikkeoppg.pliki Annenforsikring Huck Knnflngenler Lisenser/vedlikeholddataprogram Andregebyrer/avgifter Diverseutstyr0l inventar Revision Kjøpav tjenesterfra kommunen Kjøpavtjenesterfra ntenkfnetsråd Kjlp av tjeneslerfra andre Momskomp.drift FORSlNKELSESREN'l'ER/INKASSOGEBVR KJØPAV AKSJEROG ANDELER Dekningav liligereårsregnskmessigemerforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Sumutgifter Éäääå Budsfend) Forslag ZZEXD 4145W 219!!!) 130% (D USGD 170(1) 5071!!) âä 3,50% 3,50% 3,50 K åå Ref. sykepenger Momskompdrift Refusionerfra andre Kommunalerammeoverfennger Tilskudd/gaverfra andre IISCHD 0-121% 0 /

22 Tyda_l ` menlghet Bml IV mo Renterpå bankinnskudd Åretsregnskmeuige rnerbrbruk Suminntekter Sumansvar:1011Kirkeligadministrasjon -TBIIII Arsvan IE (1) llrker Fastllnn Sln- oghelligdagstillegg, nattilleggmv Lonnvirarer sykefravær Eknrahjelp Trekkplilrti honorar/godtgi. Pensjonsubffter SFK Gn-weOlIIWMDNNM Kontorrekvisita Aktivltetsrel.lorbruksmatr. Kirkemusikk Servering,bevertning Menlghetsarheld Dåpsarbeid llerrgiørirrgsmidler Blomster Diversedriftsufiifter Annetforbruksmateriell Telefon, telefax Annonser Gavertil ansatte Kurs,opplæringstiltak Bilgodtgiørelse,oppg.pI. Teleíongodtgi. ODD!-Dllkllg Reiseutgifter, ikkeoppgplikt Strlmutgilter F '5 "il'gwlnifl/3"!!! Kommunaleavgifter Diverseutstyr og inventar Vedlikeholdav bygnirger Vedlikeholdavanlegg Snebruytirig/vintervedlikehold Reparasjon avinventarogutstyr Materialertil vedlikeholdbygg.anlegg 24 I`D 2HID 1% 25111) Zia!) 4% IE ) 12% Ti lfllfl 1% X 3.50 X 3.50 X 3,50 96 ØktepriserogIkt akt. øk! i h.h.t.ny striflllev. I h.h.t.tall 2014 Utmkleirg og malirfi Orgelreparasjon videre 11

23 vasto; rensrvmy % Tydal menighet Materialer u vedlirehold hvemar, utstyr Drifuavlifl alarm Tydal klrie Kjøpavljenesterfra andre Monrsiornp.drill FOBlNlElS SIENTER/INKASSOGEBVR AvsetnilgIll bundnedriftsfond Avshivrriqer Sumunite! ZIGD 24111) Ill!) % lh.h.l. lall 2014 inniln2013 IapilrI2D län '-lfeld'geinnreher NW! ilnelltf.. I M- sviepemer Monfi-omp flrfll TIISKLDD TVDII. IGIMUNE, EKSTRAORDINÆR! TlTAl 'filáudd/ gaverfr: andre acme:p: banhuuuaa Bmkavbundnefond Motposlzvslrlvningev Sun inmehtf - JW NGI" Sumansvar:1012Kirker 1013lhhqbder FastIlnn Søn-og hellladagslllleu,nmlllegg mv Ekstrahjelp Llnn ergasjernem Pensjonsuqilter Grunpe-o; ulyinlteslorsiilririg Ameidsgiverzugih Alrlivilelstel.forbruksmalv. Servering,bevennlr' Arbeidsliv,verneutstyr Blomster Anrlorner fiilodtliiftbf.owl-i1 Vedliieholdmaskiner Bensin,diesel,olje Korrtigenter lisenser/vedlikeholddanprognm Leieav utstyr Diverseutstyrog irrvenhr N111 MSN' Verlieholdavbypniger å å âåâä 1% lifi ZCII) 3,50X 3,50X 3,

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 88/08 07/361 ØKONOMIPLAN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir Iversen Elisabeth S. Mikalsen MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.08.2008 Tid:

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 FW sak 07/573-27, dok 12499/07 ØKONOMIPLAN 2008-2011 SELBU KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 17. desember 2007 Økonomiplan 2008 2011 Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...4 Kommunestyrets vedtak - 17.12.2007...5

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer