W TYDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT2015 VEDLEGG. til ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "W TYDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT2015 VEDLEGG. til ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2015-2018"

Transkript

1 W TYDAL KOMMUNE VEDLEGG til ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM ÅRSBUDSJETT2015 Arbeidsdokument Formannskapsmøte 31/

2 INNHOLDSLISTE Rundskriv for økonomiplan og årsbudsjett Signaler til budsjettkonferansen 2014 fra råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Referat fra budsjettkonferansen Budsjettforslag for TydalSokn Forslag III økonomiplan med forslag til budsjett 2015 for kontrollutvalget i Tydal kommune lnnspill Tydal Skytterlag Budsjcttforslag fra Væmesregionen IT Skatteoppkreveren Lønrrregnskap Personvemombud Innkjøp Sekretariatet Distriktsmedisinsk senter Forvaltningskonror Legevakt PPT Bamevemtjenesten Notat vedr. eiendomsskatt Midlertidig drlflsmodell for ldrettshuset fra Kulturens venner i Tydal Oversikter over tiltak i budsjettet Ix iser til hfmdskrcx m: sidctalll

3 TYDALKOMMUNE Sentraladministrasjonen Notat i~ii= Fru: Kirsten Olava Hofstad, Anne Grete Ekker, Heidi Selboe Welve, Ragnhild Wesehe Kvål, Fred Kåre Fremo, Knut Selboe, Gunnar Kvarme, Mette Vaarheiin Aflret, Eirik Einum, Frank Lyso, Bjøm Roar Lien, Lars-Erik Moxness MartheRønningGræsli Suknr: Duo: 2014/ Rundskriv for økonomiplan og budsjett 2015 I. INNLEDNING Budsjettogøkonomiplanfremmesetterbudsjett-ogregnskapsfoiskriflene, økonomiplanforskriftenogettertydalkommunesøkonomireglement. Økonomiplan/handlingsprogram ogårsbudsjett skalbehandlesamtidigogutarbeidesi ett dokument. II. ØKONOMISK MÅL Måleter atminimum3'viavdriftsinntekiene skalavsettestil fondeller brukestil finansieringav investennger. Økte driflskostnadersammenmed kommunen innteklssituasjon, tilsier at det er behov for å vurderedentotaleressursbruken i kommunen.vi harethøytdriflsnivå.høyinvesieringsgrad de sisteårene. harresulterti høylánegjeld.dettesammenmedenkrympingavdisposisjonsfondet. gjørat vi måvurderevidereinvesteringer nøye. Vårtinntektsbilder stabiltut fradetvi veti dag.eiendomsskatten vil holdesegpåsammenivå. Lrossatvi harhatten litenøkningi Sentraleinntektskilder holdesnominellpåsammenivå, mensvi haren betydeliglonns-ogprisstigning. Dettegir storeulslagovertid. Mulighetenefor à økeegneinntekterer begrenset,mendissemulighetenemågjennomgås paralleltmedvurderingerav utgifteneber om at denenkeltesetteroppforslagtil tiltak for å redusereutgiftene. /

4 .Saksnr l3 1 ur. FORHOLDETMELLOMØKONOMIPLAN/ HANoLrNGs- PROGRAMOG ÅRSMELDING Dersomvi skal greie å få til en fullgod sammenhengmellom økonomiplanen handlingsprogrammetog ârsmeldingenmå vi ha en konkretvurderingav hvertenkelt mål og tiltak: Vi ber om at det fokuseres enda mer på hvordan målene formuleres, for at de skal kunne vurderes konkret i ârsmcldingcn. Tiltak skal kunne vurderes utfra den konkrete utredningen i økonomiplanen. Vi vil følge opp dette ved utarbeidelsenav Årsmeldingen. IV. TIDSPLAN Følgendetidsplaner vedtattsom retningsgivendefordet viderearbeidet. Budsjettkonferansemed fomrannskapet,utvalgsledeme. ledeme forråd for eldre og funksjonshemmedeog ungdomsråd Tjenesteledcremoter Opplæring Arena Overleveringfrafagsjefertjenesteledere I 4 Formannskapets forslag BehandlingI utvalg. rådforeldre og funksjonshemmedeog ungdomsråd Uke 46 Behandlingi formannskapet 17.1I.14 Behandlingi kommunestyret NB! Fristen gjelder forste forslag fra tjenesteområdene. Derettervil forslagenebli gjennomgåttog diskutertmed hverenkelt. Det er viktig at fnstcn overholdesslik at formannskapetfarnødvendigtid til å kommemed et endelig forslag. V. BUDSJETTERING AV LØNN Forbudsjeltcringav lønn. pensjonspremieog arbeidsgiveravgiflvil det kommeeget skriv. Sula1avl

5 .sa.bni VI. TILTAK Driflsflltlk: Foralletiltakgjelderatøkonomiske konsekvenser skalutredesålangtsommulig.dettegjelder engangskostnader ogeventuellekonsekvenser fordrifisutgtñerovertid. Genereltgjelderforalle forslagtil tiltak: Vurdereikkelovpålagteoppgaversomkantasbortellerorganiserespåannenmåte. Vurdereomsamordningmedandreavdelinger kanværeaktueltforå reduserekostnader. Vurderenivåetpålovpålagteoppgaver. Gi signaleromhvordetermuligå reduserebemanningpåkortoglangsikt. vu Forslagfraunderavdelinger skalgjennomgåsnøyeogvurderesavtjenesteledememedgrunnlagi de retningslinjersom er gitt for budsjettbehandlingen. GjennomCAlf-prosessenharvi fåttdokumentenbetydningenavatansatteogavdelingerfårreell medvirkningi prosessen. Driftsinntekter: Tjenesteomrádene skalvurderesinegebyr-ogbetalingsordninger medutgangspunkt i: Lover, forskrifter og andre regler for ordningen Selvkostvurdering: Prosentvisdekningav brutloutgifter Konkretvurderingavnivå,herundersanu-nenligning medandrekommuner o Muligenyeinntekter.Ytervi tjenestersomvi pr. i dagikketarbetaltfor? Tjenesteområdene utarbeider enoversiktoverutviklingenavsatsenedesiste5 àr,medforslagtil nyesatserfor20l5. lnvesterlngstlltak: Utgifler og inntekter som skal førespå investeringsbudsjettetdefineressom anskaffelserav varigedriftsmidlerellerpákostningpåeksisterende varigedriftsmidlermeden økonomisklevetid påminsttreår ogmedenanskaffelsespris somoverstigerkr. l00.000,- Varigedriflsmidlerer foreksempelanskaffelseav utstyr,maskiner, transportmidler og investeringi fasteiendomoganlegg.investeringersomstrekkersegoverflereår skalregne som eninvestering. Alminneligløpendeutgifterskalikkeføresi investeringsregnskapet. Vedlikeholdskalikkeføres i investeringsregnskapet. Alle prioriteneinvesteringer skalføresoppi økonomiplanen. Dettegjelderbådefornyeog alleredeinnarbeidedeforslag.tiltaksomer vedtattogigangsatt regnesi utgangspunktet for bindende. SId:JlIJ

6 .saksnr. ZUl44l3 1 Eventuelle endringeri beløp i tidligere innarbeidede forslag må kommentcres særskilt. Alle invesleringstiltak som foreslås skal være godt nok utredet til å få et tilfredsstillende beslutningsgnirinlag. Dette krever at det blir redegjort for investeringsutgifter, Finansiering, drtflskonsckvenser, levetid og fremdrift VII. TEKSTDEL Økonomiplanen er et styringsredskap for å få oversikt over den økonomiske handlefriheten og foreta prioriteringer. Den skal gi en oversikt over ressursanskaffelse og -bruk på lengre sikt. Kommentarene skal fokusere på dette og kun vesentlige forhold skal kommenteres. Vi ønsker ikke detaljene gjennomganger av det enkelte driftsområde. Tjenesteledeme forutsettes å ivareta dette overfor sine underavdelinger. Kommuneplanens konsiklige del, handlingsprogrammet, skal samordne kommunens totale virksomhet de nærmeste fire år. Handlingsprogrammet i kommuneplanen skal integreres med økonomiplanen. Det betyr at alle handlingsplaner má gjennomgås i økonomiplanen. Der planene fremdeles krever separat behandling, kommenteres de kort, og tiltakene med økonomiske konsekvenser tas med. Plandolctimentetvil følge disposisjonen nedenfor og fagsjefenesftjenesteledemes tekstdel settes opp i henhold til denne U$0$40l*'l 9$330 $XlIlt UUll iiiiffifixvcoci $$ $3U 9$0$$$$ 330$8$ (Plandokument Stan) l) INNLEDNING Eventuelle endringer vurderes av rådmannen. 2) KOMMUNEPLANMELDING: Overordna mål vedtatt i kommunestyret 3. juni 20l0 legges til grunn. Disse vil bli tatt inni plandokumentet og kommentert. Planstatus i forhold til ny plan- og bygningslov og andre plankrav gjennomgås. Ansvar: Rådmannen 3) BRUK AV ÅRSMELDING OG ANDRE RAPPORTER Det vises til det som er sagt foran om sammenhengen mellom årsmelding og økonomiplan. Årsmeldingen for 2013 må brukes aktivt for å sikre sammenhengen med økonomiplanen. Ansvar: Rådmannen og tjenesteledeme. 4) HANDLINGSPROCRAMMET Tjenesleområdene skal følge dispusisjonen nedenfor: Side 4 url

7 .saksrtn10l4 413-I I. Status Her gis en kon statusfor det enkelte tjenesteonu-ade.det legges vekt på eventuelle endringeri statussammenlignetmed siste årsmeldingog forrigerulleringav økonomiplanen. ll. M Målene for hvertenkelt tjenesteområdesettesopp i nummerertrekkefølgeog kommcntcres fortløpende.huskat måloppnåelseskal kunnevurderesi àrsmeldingen. - Førstsettes opp generelle mål for ftreârsperioden. - Derettersettes opp konkretemål for 2015 og eventuelle senerear i perioden. "V Ill. Rullerlng av planer: Alle planer innen det enkelte tjenesteområde settes opp i nummeren rekkefølge og kommenteres fortløpende.det skal nøye vurderesom det er planersom kantas ut,og nm det skal inn nye. For veiledende planoversilcl vises det til oversikten nedenfor (listen er ikke uttømmende). Gjennomgangenskal inneholde: - planslatus - aktuelletiltak,som skal integreresi økonomiplanen - plan for rullering Planen Ansvarlig: o Plan forkompetanseutvikling personalrädgiver 0 HandlingsprogramHMS personalrådgiver o EDB-plan dataansvarlig u Arkivplan arkivleder 0 Beredskapsplan helse og omsorgssjef Katastrofeplan helse og omsorgssjef Beredskapsplanfor helsetjenesten helse og omsorgssjef Plan for svangerskapsomsorgen helse og omsorgssjef Planfor sntittevem helse og omsorgssjef Medisinskrehabiliteringsplan helse og omsorgssjef Rekmtteringsplanfor helse og sosialpersonell helseog omsorgssjef Planfor kvaliletsarbeid helse og omsorgssjef lnfeksjonsforebyggendeplan for Tydal eldersog sykehjem helse og omsorgssjef Handlingsplanmot msmiddelproblemer helse og omsorgssjef Handlingsplanfor psykisk hclsc helse og omsorgssjef Fosterhjemsplan helse og omsorgssjef Hovedplanfor Skogsveier næringog kultursjef Tiltaksplanfor skogbruket nzenngog kultursjef Strategisknæringsplan næringog kultursjef Sióeflnå

8 , saksnr. 2014/413-1 Delplan anlegg idrett og frilutlsliv Kulturplan Årsplan for bamehagen Utviklings og Virksomhetsplan skolen Utviklings og Virksomhetsplan musikkskolen Kompetanseutviklingsplan for skolen Handlingsplan for sosiale ferdigheter Tiltaksplan mot mobbing IKT-plan for skolen Diverse aktivitetsplaner for skolen Arealdel kommuneplanen Delplaner Srugudal, Ås, Aulie oggræsli Kart- og geodataplan Boligpolitisk plan Vegplan Risiko og sårbarhetsanalyse Vannforsyningsplan Ressursplan sand, pukk og grus Plan FDV for komm. bygningsmasse Avløps- ogslainplan Trafikksikkerhetsplan Avfallsplan næring og kultursjef næring og kultursjef bamehagestyrer rektor rektor rektor rektor rektor rektor rektor teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjcf teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjef teknisk sjcf IV. Endringer i bunden drift: Bundcn drift er løpende lønns- og driftsutgifter somfølger av obligatoriske krav og tidligere fattede vedtak. Definisjonen måtolkes snevert: Dersom det er grunner til å ta opputgifisposter til naznnere vurdering, skal de ikke ligge under bunden drift, menvurderes under nye tiltak. Med pålegget omreduksjon av driftsutgifter blir dette ekstra viktig Endringer i bunden drill forklares fortløpende for hvert enkelt tjenesteområde. Endnnger på lønnsposter somerjustert i henhold til eget skriv fra rådmannen kommenteres ikke. Endringene skal settes opp i tabellform tallmessig pr. ansvar i økonomiplandolcumentet. Kun de poster det er endringer i settes opp i tabellen. V. Driftstiltak: Driftstiltakene settes opp fortløpende for hvert enkelt tjenesteområdei en tabell Tiltakene kommenteres fortløpende. Det henvises eventuelt til den aktuelle handlingsplanen. Her må det fokuseres på en tilstrekkelig utredning av foreslåtte tiltak, engangskoslnader og virkninger over tid. Vl. lnvesteringstiltak: lnvesteringstiltakene settes opp fortløpende for hvert enkelt tjenesteområde i en tabell. suit-sn- s x

9 . saksnr Tiltakene kommenteres fortløpende. Det henvises evt. til den aktuelle handlingsplan. Her må det fokuseres på en tilstrekkelig utredning av foreslåtte tiltak. S) ØKONOMIPLANFORUTSETNINGER l. Generelle forutsetninger: Ingen spesielle endringer. ll. lnntektsforutsetninger: Vi kan ikke regne med at våre inntekter øker i vesentlig grad de nærmeste årene. Ill. Nøkkeltall: Det vurderes om andre nøkkeltall kan være aktuelle. IV. Fondsmidler: Det settes opp en oversikt over utviklingen i disposisjonsfondet. \'. Ekstern gjeld: Ekstern gleld er økt relativt mye se siste årene på grunn av høyt invcsteringsnivâ. 6) HOVEDOVERSIKTER I samsvar med gjeldende forskrifter. Ingen endringer. 7) ØKONOMIPLAN PR. ANSVAR Ingen endringer. uennen-:nnxanaaaauuuunxxnnnnn««««««ax:-11-«emmusa:seansen:sxxaasauuunnuaonnnnn (Plandokument slutt) VIII. SLUTTKOMM ENTAR Høsten 2014 tar vi i bruk et nytt webbasert program i budsjettarbeidct, ARENA. Opplæring vil bli gitt lseptember. Det er viktig at alle møter denne dagen. Vi skal forsøke å legge inn så mye som mulig av budsjettet denne dagen. så alle må møte godt forberedt. Mer infomasjon kommer. Arena «erstatter» det arbeidet som tidligere er gjort i excel. Vi skal fremdeles skrive tekstdclcn som før. Mal for tekstdel ligger her : s:/felies/felles/sentralndministrasjonen/akonomiplan Z015 20l8/maler Det vil bli gjennomgangeri tjenestelederrnøter og med den enkelte ansvarlige etter hvert. f Sitte7an7

10 ,sa.ksnr. 2014/413-1 Deler viktigatarbeidetstaneroppi tideog fristeroverholdes. Ta kontaktmed undertegnede ved spørsmålellerdersomdutrengerhjelptil arbeidet. Marthe '><7 SideB:vB

11 v TYDALKOMMUNE " S Arkivsaksnr } Saksbehandler: RagnhildWeseheKvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd foreldre og funksjonshemmede l6/i Signaler til budsjettkonferansen 2014 fra råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vedlegg; Rundskrivfor økonomiplan og budsjett2015 Særutskrift- Signalertil hudsjettkonferansen2013 fraråd foreldre og funksjonshemmede. Dokumenter ikke vedlagt l. Årsmeldingfor Tydal kommune2013 ( tas med til møtet). 2. Økonomiplanog handlingsprogramfor'lijdalkommune l7(1as med til møtet). Saksopplysninger Fon-nannskapetvedtok i sak F-l30/05 at det skal gjennomføresen årlig budsjettkonferanse. Deltakerepå møteter fonnannskapet.komtteledeme.panier ikke representerti formannskapet. lederav råd foreldre og menneskermed nedsattfunksjonsevneog lederav ungdomsråd.l tillegg deltartjenestelederneog ledergruppaforå bistå i oppklaringerav spørsmålog forå lå direktesignalerfrapolitikeme. Hensiktenmed moteter å få politiske signalerfør administrasjonenstarterprosessen. Rådetvil på vanlig måte få anledningtil å uttaleseg på nyttnårformannskapetsforslag til budsjefl/ekonomiplanforeligger. Rådetgis nå anledningtil å komme med forhåndssignalerpå aktuellesakersom de ønskerat lederenskal la opp i budsjettkonferansen. Rådmannens innstilling Saken legges framuten innstilling. 7

12 Behandling i Råd for eldreogfunksjonshemmede Forslagfrarådfor eldreogmenneskermednedsanfunksjonsevne: Rådforeldreogmenneskermednedsattfunksjonsevne ønskerat følgendetiltakprioriteresi budsjettfor2015: l. Renoveringav kjøkkenetpåaktiviterssenteret. Forå fågjortdettepårimeligstmuligmåte. kandetinngå samarbeidmedlagogorganisasjoner omdeleravarbeidet. 2. Toalettfor funksjonshemmede påplassenvedhenfallet.dettebørseesi sammenhengmed kommunensøvrigetilretteleggingfor turisme. Vedtak i Råd for eldreogfunksjonshemmede Rådforeldreogmenneskermednedsattfunksjonsevne ønskeratfølgendetiltakprioriteresi budsjettfor2015: l. Renoveringav kjøkkenetpåaktiviletssenteret. Forå få gjortdettepårimeligstmuligmåle. kandetinngå samarbeidmedlagogorganisasjoner omdeleravarbeidet. 2. Toalettfor funksjonshemmede påplassenvedhenfallet.dettebørseesi sammenhengmed kommunensøvrigetilretteleggingforturisme. f.

13 TYDALKOMMUNE Sentraladministrasjonen Kommunestyretsmedlemmer Lederi råd for eldreog funksjonshemmede Ungdomsrådelsleder Ledergruppa/ Tjenesteledere Tillitsvalgte Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dam: 2014/4l3-7 SE72/Z014 John H Evjen HI (F)ZUH Referat fra budsjettkonferansen Avholdl på møteromøyfjellet den kl 9.00til ll.00 Politikeretilstede: John Paulsby, Ketil Nilsen, John Olav Dyrhaug, John l. Sørensen, Mona M. Lien, Lars Græsli, Magnhild Opphaug,Berit Kåsen Tilstedefra administrasjon: Lars-Erik Moxness, Ragnhild W. Kvål, Mette V, Aflrcl, John H. Evjen, Marthe R Græsli, Frank Lysø, Eirik Einum, Kirsten O. Hofstad, Jo Vegard Hilmo, Perl. Græsli, Heidi S. Welve, Gunnar Kvarme, Anne Grete Ekker Tillitsvalgte tilstede: Edel Kleiven OrdførerJohnPaulsbyønsketvelkommen' Åpnet for og ønsketinnspill i budsjettarbeidet.tydal Kommuneharhistonskhatt god råd.må erkjenneat situasjonener vanskeligerenå Må foretainnsparingstiltak.lfjord bapolitikerne adm. sepå muligheterfor innsparing.redusereutgifler! Mål 3% overskudd.lederesansvarutenå gå utover tjenestetilbudet. Rådmannen Lars-Erik Moxness orienterte: I 2015;Driftsnivåct ned.riktige investeringer.økte inntekterlite trolig, foreslåeiendomsskatt. Eiendomog boligbygging:boligpolitisk plan Flykningeboligerog Sølliásen.Prosjekt boligutvikling i Tydal Salgjavhendingeldre bolig- og næringseiendommer. Kjøpe/byggingnye boliger. Turisme.friluftsliv og folkehelse:masterplanstugudal.skiheisog løypcnett,scooterløy-per. Turistinformasjon, Vcrtshus, Karolinerspel, Kunstgressbane. Postadresse E-posl adresse Telefnli Bunk Tydalsvegen izs N-7590 TYDAL kommune.no Nettadresse www iydal kommunene /7 // (+47)73 BI 5900 Telefaks (+ 47) 73 Bl S ] 0rg.nr NO MVA

14 .saksnr Z0l4'4)3-7 Kommunalorganisasjon: Driflsnivåetnedmed34% i Vurdere driflskostnader ved kommunaleadministrasjonsbygg. Tilpasseorganisasjon til behovogøkonomi(prosj) VidereutvikleVR-samarbeid. Bedreoffentligtilgangkommunale tjenester. Mantra:Tørreå se kritiskogåpentpåsegselv Øvrige størreoppgaver20l5: Kommunereforrnen.Utvidet eiendomsskatt.endre og styrke næringsutvikling, min.6 nyearbeidsplasser i ØkonomisjefMartheR, Græsliorientene: Økonomiskutvikling :Utgiftsnivåmåned.lnntektsnivåbøropp.Disposisjonsfond bør ikke svekkesytterligere. lnvesterrngsbehov finansieresmed lån eller økte inntekter? Lønnogpensjonharøktkrafligdesisteår.Regnermedutflatingdekommendeår. Regnermedlitenøkningi kommunensinntekter.mulig inntektskilderutvideteiendomsskatt. Børkunbrukestil tiltakoginvesteringer. Tydalslåneglelder sammenligningsmessig normaljfrdriftsinntektermenhøypr innbygger. Drsposisjonsfondet er sterktredusertdesisteåreneogikkelengerstorti forholdtil andre kommuner. Siluasjoni år:driflsbudsjettet stramt.månedligrapporteringinnført.mulig overforbrukpånoen områder.inntekterihht.budsjett.opplevdstramlikviditetforførstegangi år(augustlønnsub.) Investeringeri år: Sølliåscn største2,5mill, Finansieringsbehov8mil1, hvorav 5 mill låneopptak. Ellersbledetikkefunnetmm forstørreutvikltngs-ellertnvesteringstiltak i ZOI4. Prioriteringer 2015: Sparingpåansvarsområder. Kunviktigeinvesteringer Konst.teknisksjefPerl. Græsliorienterte: Innsparingdriftmågjøres.Vurdereendringeri organisasjonens struktur.gamleboligerer dyrei drift,måfornyegatelyssøkesoverførtfylkeskommunen. Reduseremengdenavkommunalvei. LederNAV MetteV. Aflretorienterte: Del erstorøkningi sosialhjelp.behovfornyearbeidsplasser. Bntkesosialhjelpsomlønn. Boligmangel førerttl dyreløsninger.dyrerebotilbudgrunnetøktepriserkomm.boligerog avgifter. Helse-ogsosialsjefHerdiS. Welveorienterte: Har hattomorganisering (samorganisering) Harredusertårsverk.Lavtsykefraværog godkompetanse. Beleggctøkerogøkttrykkhjemmetjenester. innsparing; liteå gåpa.utover lovpålagtkunmatombringingogalarm.hjemmetjenester kandrivestil selvkost;nyeforslag. 'tjenesteleder helseogomsorgragnhildw. Kvålorientene: Liteinnsparingspotensiale nårdrivessomi dag.lnstitusjonsdrifl erdyrere.leggomtil merhjelp rhjemmet.hjenrmmrehabilitering viseroggoderesultater.dettekreversentrumsboliger. Kangi bådeøkonomiskgevinstogøktlivskvalitet. Bamehagestyrer AnneGreteEkkerorienterte: Driftener lovpålagt.ulgrfleneer mestlønn.fårøktbametall.må visedisiplinpåoppvarmingog renhold. /Å SideZ av2

15 .saksnn ' Leder servicekontor GunnarKvanne orienterte: Turistinfonnasjon ikke lovpålagt, kan vurdere løsning. Har robuste info løsninger, men utviklingsmuligheter. Skal avlaste saksbehandlere. Fikk spørsmål fra Ketil Nilsen om servicekontoret hadde noe lovpålagt. Gunnar Kvanne svarte; arkiv. Rektor skole Kirsten O. Hofstad orienterte: Ikke lovpålakte oppgaver er kulturskole, tilbudet her er mye bedre enn landsgiennomsnitt. SFO er utvidet etter politisk vedtak, skal evalueres. PPT drives gjennom VzemesRegion. Økt behov ifm voksenopplæring for flykninger. Utfordring ä finne lokaler. Dckkes av økt statstilskudd. Grunnskole hadde overforbnik i flere år, nå redusert bemanning. Dette merkes, men lovlig og OK dritt. Konst. nærings- og kultursjefjo Vegard l-lilmo orientene: Innsparinger siste vår ved at ansatte har gått fra 6 til 4. Lite av oppgavene er lovpålakt, sånn selt «lett å spare». Vanskeligere når en ser på de konkrete oppgavene. Vurdere fremtidig organisering av turistinfomiasjon. Orientering mot reiselivssatsing. Kultur; organiser hvordan, avdeling? Næring; målsetning å skaltearbeidsplasser. Konferansen gikk så over til innspill fra politikerne Magnhild Opphaug: Rådet for eldre og funksjonshemmede har redusen sine innspill til to poster l Renovasjon kjøkken aktivitetssenter. Noe dekkes ved dugnad. 2 Toalett for funksjonshemmede på Henfallet. John l. Sørensen: Stilte spørsmål om det ikke ble bevilget midler lil rehab. kjøkken før? Ordfører John Paulsby: Repliserte at bevilgning til rehab. kjøkken ble utsatt i økplan til Orienterte også om ønske fra tydal skytterlag om innendørs skytebane. Ketil Nilsen: Ikke enig i at bygningsmassen er så dårlig som adm. beskriver. Men påpekte at det nok var en dårlig rundans med utsatt vedligehold. Mona M. Lien: Repliserte til Nilsen at hun ikke har forståelse for at han sier bygningsmassen ikke er så dårlig. Satse det adm ledere har sakt om muligheter. Politikeme må gjøre sterkere prioriteringer. Oppsigelser ikke ønskelig, bruke naturlig avgang. Vurdere omorganisering innen teknisk sektor. lnntjening på hallen må prioriteres. Beholde Kafe Posten. Må ta standpunkt i Idretshussaken. /3 Side 3 av 3

16 .saksnr »7 Sommerjobb skoleungdom bør bestå. Kulturskole må beholdes til alle soni ønsker. Rådmann Lars-Erik Moxness: Fersk teknisk rapport konkluderer med dårlig standard på kommunens boliger. Oppgradering krever mye penger. Kafe Posten må drifles slik at det også kan være levelig for ett vertshus i Ås. Lars Græsli Tydal er en velstående kommune. Må se på langliktige mål og kunne tenke annerledes Må kunne spørre: Hva kanjegvi gjøre for kommunen. Reduksjoner er mulig Ta personhensyri, og ikke bruk oppsigelser. Bekymret for reduksjon i statsoverføringer. Det kan gi oppsigelser som konsekvens. Kommunerefon-nen; vi må ta et standpunkt. Krever prosess også i Tydal Utvidet eiendomsskatt kan benyttes lil investeringer. Teknisk har vist gode forslag til omorganisering. Adm org må reduseres. Det samme bør også vurderes for politisk organisasjon. Det kan gi mer effektiv beslutningsprosess. Viktige investeringsønsker skytebane, kunstgress og boligfelt. Vi har store investeringsbehov. Overskuddsmålet på 3% er viktig. Ordfører John Paulsby: Orienterte om kommunereformen..vláleter å bestå som egen kommune. Toalett til Henfallet kan finansieres fra Fylkesmannen. Ketil Nilsen: Det er uforståelig at toalett på Henfallet ikke er på plass for lenge siden. Prosess for adm. omorganisering eri gang. Politisk omorganisering; skeptisk til kutt i demokratisk deltakelse. Lars Gi-æsli' Må være mulig å organisere slik at endelige vedtak fattes raskere. Dagens hovedutvalgsmodell har fordeler og ulemper. Mona M. Lien Væmesregionen effektivt altemativ til kommunesammenslåing. Videreutvikle samarbeidet. Ketil Nilsen: Sammarbeid opp mot Røros er skrinlagt før. 1vårt sammarbeid må vi se nedover dalen og ikke sørover. Ordfører John Paulsby: Om kommunesammenslåing; Deler lov å stritte imot. Rådmann Lars-Erik Moxness: Kommunereform debatten må komme i gang. Viktig spørsmål her er hva vi skal leve av f' Jeg tror: l Landbruk som nok er undervurdert. Z Turisme y/kf/ sida4riv4

17 , saksnr Kjetil Nilsen: Eiendomsskatt er ikke aktuelt Ràdmarm Lars-Erik Moxness: Positivt at tjenestcledcme saker ä finne rcduksjonsmulighclcr. Ved viktige vedtak bør innbyggeme inviteres i folkemøter. Utfordrer politikerne â signalisere omde vil akseptere âselle ut tjenester for privat leveranser, ber om debatt på dette. Ordfører avrundet møtet. Referent John H. Evjen økonomikonsulent Dette brevet er godkjent elektronisk í Ifvdal kommune og har derfor ingen signatur / í' Side5av5

18 KK] Tydal Á' menighet u:tiohnsun/rm.i3nan UG! TYDAL Tlf. 'lllllfln fl: 7)Il59VZ Tydal hlnnlx 7590TYDAL Tynno9.o91m4 IUIKIÉITFOISIAG POI IIS - TYDAI. SOICN Tyvhl Htkdigc fdlcsid vnüd i :in nncnv ]! vuilngc hdsjdlfmlq kl N15. Endsjafaxhflumovuimblnyulnhpdnnfiahnfiamltmguwmllhzflllogfazoll. lhulmbydeforwisilfiloglsltfixilj, Tfihlmhfilo fl imls,mmfimaauukaumwbiqqkm&h bacg:aixnidagu:uhivi'i a.i'm:ml:-nntldahux Vmnlig hilsen mm Nini Kuizvug: Vedlegg: VcdukMR/FRInkOI7/I4 Budnjcnfonlu2015,4

19 f i, Tydal ` menigh et Tydal menlghetsràdlfellesråd Arkivsak Dalo Arkivsak-navn: BUDSJETT Saksbehandler' nd Dokumentnavn: BUDSJEFTFORSLAG2015 Dokumentnurnmer: Løpenummer' 00005ZI14 Arkivkode: 112 Utvalgsuksnr.: 011/14 saksfremstilling Kirkevergen har utarbeidet et budsjettforslagfor 2015 for Tydal sokn. I budsjettforslaget er del foretattvurderingerut ifraregnskapstall 2013og I tillegger ogsåbudsjettfor2013og2014 lagttilgrunn. I henholdtilforslageter detforeslåtten økningi rammeoverføringer fratydalkommunepå totalt kr i henholdtilbudsjett2014. I disse ,- kr er følgende økning beregnet: Lønnsøkningog sosiale utgifter på 3.5 X. Det er tatt høyde for økte strømutgifterog prisindekspa kjøp av tjenesterfra Tydal kommune Økte kommunale avgifter er også regnet med i budsjettforslaget. Nytt for 2015 vil være at vi mottar trosopplæringsmidlerfra Bispedømmet. Disse midlene er tatt med i budsjettet. men skal i hovedsak gâ til ny-opprettedetiltak. Utgifteri forbindelsemed konfirmanter, 4~og6- åringervilikkeblidektav dissemidlene.menlysváken.tàmagenler, BarneklubbogTrosopplæringskonferansen dekkesavdissemidlene. KirkevergenberMR/FRgå gjennombudsjettforslaget. Da detteskalleverestilkommuneni starten av september. vil ikke MR/FR få muligheten til à behandle dette flere ganger. Forslag tll vedtak MR/FRvedtarbudsjettforslaget ogsenderdettiltydalkommune. Detforeslâsendringeri budsjettforslaget: 1011Kirkeligadministrasjon 1350 Kjøp av tjenester fra menighetsråd strykes, da dette er innbakti 1374 kjøp av tjensterfra andre Kirker 1230Vedlikeholdav bygninger-postenøkestilkr ; - utskiftingutvendigkleeingtydal kirke. vedtatt budsjett ervedlagt saken r / 7

20 mu Tydal ` menighet BudsjemotshgInt 2015enstemmigvedta!!medandringer. Budsjemorslageloversendes Tydal kommune i stanen av september. '_ gâ H g M SKOMOIEI /1 LC

21 ml Tydal V menighet ñ\a Illbstfilolsavusetndltvdallnnnnuuc Ansunn Ilriefi ahiislnshn Fastlenn Pensjonsulgifter Gmppe-og ufykkesforsikring ikstraord. innbetalingerklp Arheaasgiveravgin Kantorrekvlsha Abonnement Ål1Nfletflel.fiM1IuinaU. Servering,bevenning Bknfler Diversedriftsuwiher Telefun,telefax Pane Annonser Kurs.oppfæringsriltak Reiseutgifterkurs Biuod1gjIteke,oppg.pL Teleiungodui.oppgpliktig Reiseutgifter, ikkeoppg.pliki Annenforsikring Huck Knnflngenler Lisenser/vedlikeholddataprogram Andregebyrer/avgifter Diverseutstyr0l inventar Revision Kjøpav tjenesterfra kommunen Kjøpavtjenesterfra ntenkfnetsråd Kjlp av tjeneslerfra andre Momskomp.drift FORSlNKELSESREN'l'ER/INKASSOGEBVR KJØPAV AKSJEROG ANDELER Dekningav liligereårsregnskmessigemerforbruk Regnskapsmessig mindreforbruk Sumutgifter Éäääå Budsfend) Forslag ZZEXD 4145W 219!!!) 130% (D USGD 170(1) 5071!!) âä 3,50% 3,50% 3,50 K åå Ref. sykepenger Momskompdrift Refusionerfra andre Kommunalerammeoverfennger Tilskudd/gaverfra andre IISCHD 0-121% 0 /

22 Tyda_l ` menlghet Bml IV mo Renterpå bankinnskudd Åretsregnskmeuige rnerbrbruk Suminntekter Sumansvar:1011Kirkeligadministrasjon -TBIIII Arsvan IE (1) llrker Fastllnn Sln- oghelligdagstillegg, nattilleggmv Lonnvirarer sykefravær Eknrahjelp Trekkplilrti honorar/godtgi. Pensjonsubffter SFK Gn-weOlIIWMDNNM Kontorrekvisita Aktivltetsrel.lorbruksmatr. Kirkemusikk Servering,bevertning Menlghetsarheld Dåpsarbeid llerrgiørirrgsmidler Blomster Diversedriftsufiifter Annetforbruksmateriell Telefon, telefax Annonser Gavertil ansatte Kurs,opplæringstiltak Bilgodtgiørelse,oppg.pI. Teleíongodtgi. ODD!-Dllkllg Reiseutgifter, ikkeoppgplikt Strlmutgilter F '5 "il'gwlnifl/3"!!! Kommunaleavgifter Diverseutstyr og inventar Vedlikeholdav bygnirger Vedlikeholdavanlegg Snebruytirig/vintervedlikehold Reparasjon avinventarogutstyr Materialertil vedlikeholdbygg.anlegg 24 I`D 2HID 1% 25111) Zia!) 4% IE ) 12% Ti lfllfl 1% X 3.50 X 3.50 X 3,50 96 ØktepriserogIkt akt. øk! i h.h.t.ny striflllev. I h.h.t.tall 2014 Utmkleirg og malirfi Orgelreparasjon videre 11

23 vasto; rensrvmy % Tydal menighet Materialer u vedlirehold hvemar, utstyr Drifuavlifl alarm Tydal klrie Kjøpavljenesterfra andre Monrsiornp.drill FOBlNlElS SIENTER/INKASSOGEBVR AvsetnilgIll bundnedriftsfond Avshivrriqer Sumunite! ZIGD 24111) Ill!) % lh.h.l. lall 2014 inniln2013 IapilrI2D län '-lfeld'geinnreher NW! ilnelltf.. I M- sviepemer Monfi-omp flrfll TIISKLDD TVDII. IGIMUNE, EKSTRAORDINÆR! TlTAl 'filáudd/ gaverfr: andre acme:p: banhuuuaa Bmkavbundnefond Motposlzvslrlvningev Sun inmehtf - JW NGI" Sumansvar:1012Kirker 1013lhhqbder FastIlnn Søn-og hellladagslllleu,nmlllegg mv Ekstrahjelp Llnn ergasjernem Pensjonsuqilter Grunpe-o; ulyinlteslorsiilririg Ameidsgiverzugih Alrlivilelstel.forbruksmalv. Servering,bevennlr' Arbeidsliv,verneutstyr Blomster Anrlorner fiilodtliiftbf.owl-i1 Vedliieholdmaskiner Bensin,diesel,olje Korrtigenter lisenser/vedlikeholddanprognm Leieav utstyr Diverseutstyrog irrvenhr N111 MSN' Verlieholdavbypniger å å âåâä 1% lifi ZCII) 3,50X 3,50X 3,

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 14.10.2015 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Rådhus Tidspunkt: 09:00-13:00 Fra sak: 74/15 Til sak: 98/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 07.10.2013 kl. 10:00 13:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, Kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Korrigert 30.10.13* /tid: 16.10.2013 kl. 09:00 14:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, Rådhuset

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 24. september 2008 Møtetid: Kl. 0800 - Møtested: Inderøyheimen, Kantina De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER 9 Bakgrunn KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER Representanter for formannskapet og Klæbu menighetsråd framforhandlet i møte 20.01.10 en ny og omforent

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Væktarstua, Tydal Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til bente.bakken@varnesregionen.no eller

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Møtedato ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET

Møtedato ØKONOMIPLAN , KONTROLLUTVALGETS BUDSJETTFORSLAG TIL BYSTYRET SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Behandles av utvalg: Formannskapet Bystyret Møtedato 23.11.2010 14.12.2010 Arkivsak : 200900186 Arkivkode : E: 145 Saksbeh. : S.Haugen Utvalgssaksnr. 130/10 ØKONOMIPLAN 2011-2014,

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 03.11.2016 alu/31/2016 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. Side 1

MØTEPROTOKOLL MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. Side 1 MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. september 2008 kl 09.30 11.20 Møtested/lokaler : Rådhuset, møterom

Detaljer

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14

Sak nr. Sak Møtedato 29/2014 Budsjett for kontroll - og tilsynsvirksomheten2015. 8.9.14 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Særutskrift Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 317. Tid: Mandag 8.9.14 kl. 18.00 20:45. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.10.2016 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Malvik rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Regionrådet Værnesregionen. Kommunestyresalen, Malvik rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 22.10.2014 Møteprotokoll Regionrådet Værnesregionen Kommunestyresalen, Malvik rådhus Tidspunkt: 10:00-16:00 Fra sak: 50/14 Til sak: 75/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 8.9. 2011 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Overhalla kommune, møterom 3. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 23.09.2014, kl. 14:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Møterom 1, rådhuset Tom Skare, leder Lindis Heggvik

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2011/1653-16 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 10.11.2011 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.11.2011 101/11 Kommunestyret 13.12.2011

Detaljer

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 25/14 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2015 SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/14 15.10.14 Øivind Nyhus VEDLEGG

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2009 for Trondheim kommunerevisjon

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2009 for Trondheim kommunerevisjon Trondheim kommunerevisjon - 2009 Arkivsaksnr.: 08/39301 Saksframlegg Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2009 for Trondheim kommunerevisjon Saksfremlegg - arkivsak

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen. Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5, teknikk og miljø

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5, teknikk og miljø TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2013/575-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2013 - Ansvarsområde 5, teknikk og miljø

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 TYDAL KOMMUNE Dato: 20.05.2016 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune /tid: 08.10.2012 kl. 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Rådhuset, kommunestyresalen Tom Skare, leder Lindis

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

018/08 Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Evaluering av kommunen som IA-bedrift med fokus på sykefravær

018/08 Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Evaluering av kommunen som IA-bedrift med fokus på sykefravær FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 27. februar 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 27. februar 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 27. februar 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Songdalen kontrollutvalg Dato: 29.09.2015 kl. 18:00 Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Arkivsak: 15/10173 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 012/08 FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT FOR 2009 FOR KONTROLL- OG TILSYNSARBEIDET I INNHERRED SAMKOMMUNE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.05.2011 kl. 17:00 19:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapsalen, Rådhuset Gunnar Lohse, leder

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Verkstedet, Kimen kulturhus Møtedato: 06.04.2016 Tidspunkt: 09:00-11:30 Fra sak: 39/16 Til sak: 54/16 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Egil Skjærvold, nestleder (fra sak 21 kl. 11.10) Marie Malum Tove Solem Helgemo Knut Solberg

Egil Skjærvold, nestleder (fra sak 21 kl. 11.10) Marie Malum Tove Solem Helgemo Knut Solberg MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Utvalg : Kontrollutvalget Møtedato/tid : 13. september 2007 kl 10.30 14.10 Møtested/lokaler : Rådhuset, formannskapssalen Møtende medlemmer : Odd Vårvik,

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Andre møtende : Daniel Kvisten, økonomisjef, (sak 22) Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS

Andre møtende : Daniel Kvisten, økonomisjef, (sak 22) Eva J. Bekkavik, kontrollutvalgssekretær, KonSek Midt-Norge IKS MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 021/15 KONTROLL OG TILSYN - FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2016 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 08.09.15 Paul Stenstuen 021/15

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Vedlagt følger møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte den I tillegg følger saksprotokoll med vedlegg for sakene:

Vedlagt følger møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte den I tillegg følger saksprotokoll med vedlegg for sakene: Orgnr. 987672196 Postboks 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Levanger kommune Ordfører Rådmann Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 12/007 417-1719-5.6 01.03.12 Paul Stenstuen

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11.

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11. Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 08.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet 26.11.2013 55/13 Driftsutvalget 02.12.2013

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 10.09.2014 kl. 09:00 14:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, herredshuset Johan G. Foss,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/6843-3 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Handlingsplan med økonomiplan 2011-2014. 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/3115-1 Saksbehandler: Arne Minde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettsaldering 2012 Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 21.09.2015 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, møterom ved kantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Nye formannskapssal, Eide rådhus

Nye formannskapssal, Eide rådhus Eide kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 01.12.2016 Eide formannskap Tidspunkt: 09:00 14.00 Nye formannskapssal, Eide rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Egil Karstein

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 19. september 2011 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til sakslisten: Viggo Johnsen ønsket å fremme spørsmål i møtet. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: Kl.04.11.2010 Møtestart: Kl. 12.00. Møteslutt: Kl. 14.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Guttorm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 24. september 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - Møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 24. september 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - Møterom 1064 Møteinnkalling Dato: Tirsdag 24. september 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - Møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer