STRATEGISK PLATTFORM FOR SENTRAL KULTUR- OG FRITIDSARENA I EVJE OG HORNNES KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGISK PLATTFORM FOR SENTRAL KULTUR- OG FRITIDSARENA I EVJE OG HORNNES KOMMUNE"

Transkript

1 STRATEGISK PLATTFORM FOR SENTRAL KULTUR- OG FRITIDSARENA I EVJE OG HORNNES KOMMUNE

2 1 Innhold 1. Sammendrag og anbefalinger Formål med rapporten Dagens situasjon og utviklingstrekk... 5 Befolkning... 5 Næring... 8 Kulturarenaer i Evje Plangrunnlag for Evje og Hornnes Kommuneplan Kulturplan for Evje og Hornnes Kultur som satsningsområde Nasjonale føringer Fylkeskommunale føringer Relevante erfaringer Gjennomføring av behovskartlegging Metodikk Avgrensning av kartleggingen Oversikt over informantgruppa Resultater fra behovskartleggingen Informantenes ønsker og behov Særtrekk fra informantgruppen Fellestrekk fra informantgruppen Andre behov Anbefalinger Sentrumsutvikling Sentral kultur og fritidsarena Kortsiktig tiltak knyttet til biblioteket Kortsiktig tiltak knyttet til bruk av Evjemoen kino Vegen videre Organisering Vedlegg... 20

3 2 Rapport fra administrativ prosjektgruppe November Forord Bakgrunn for dette arbeidet er at rådmann i Evje og Hornnes kommune i april 2011 oppnevnte en administrativ prosjektgruppe. Følgende mandat ble gitt: Det nedsettes en prosjektgruppe for utredning av arenaer for kultur og fritid. Gruppas mandat blir å få en oversikt over dagens situasjon og framtidens behov for arenaer og aktiviteter på kulturområdet sett i lys av kommuneplanen, kulturloven, kommunens kulturplan, fylkesplaner, lovpålagte oppgaver, folketallsutvikling, HMS og ønsket levekårsutvikling. Gruppa består av kommunens ordfører, biblioteksjef, enhetsleder kultur, leder for kommunens næringsutvikling og en representant fra næringslivet. En kulturhuskonsulent trekkes med ved behov. Prosjektgruppen avsluttet sitt arbeid i november 2011 med denne rapporten. Sølvi Tellefsen fra insam as har bistått i arbeidet. Navn på medlemmene i gruppa: Evje og Hornnes, enhetsleder for kultur: Irene Falck Jensen, leder for prosjektgruppen Evje og Hornnes, ordfører: Bjørn Ropstad Evje utvikling, daglig leder: Knut Kjetil Møen Evje og Hornnes biblioteksjef: Agnes Berger Representant fra næringslivet, Randi salong: Anne Berit Birkeland Insam as, rådgiver: Sølvi Tellefsen Evje og Hornnes 27. november 2011

4 3 1. Sammendrag og anbefalinger Denne rapporten skisserer en strategisk plattform for en mulig kultur- og fritidsarena for Evje og Hornnes kommune. Gjennom en behovskartlegging og en analyse i forbindelse med kartleggingen har det blitt synliggjort viktige ønsker og behov fra organisasjonslivet, offentlige aktører og næringslivet. Det er lagt vekt på å få fram hva de ulike aktørene mener, som kan bidra til å utvikle gode og moderne møteplasser til beste både for innbyggerne, næringsliv og besøkende. I tillegg er det blir spurt om hva en kulturarena ville bety for den enkelte organisasjon/næringsliv og hvilken rolle informantene ville innta i en slik arena (bruker/leietaker/kunde/medeier etc.). Informanter innen næringsliv, organisasjoner og offentlige organisasjoner har bidratt til denne analysen. Kartleggingen viser at det svært mange som ønsker en kultur- og fritidsarena i sentrum av Evje. Det er sammenfallende svar fra alle informantgruppene, om at en møteplass er en svært avgjørende faktor for å nå kommunes mål om nærings- og sentrumsutvikling. Kartleggingen viser at møteplassbegrepet kan ha noe varierende valør. Samtidig er de som har svart tydelig på at møteplassen skal fungere som en sosial-kulturell møteplass, både i uformelle og formelle sammenhenger. Når det gjelder innholdet i en fremtidig kultur- og fritidsarena i sentrum gir informantgruppene uttrykk for at det er mange ulike behov og muligheter. Til sammen gir kartleggingen også et godt bilde av hvilke nettverk gruppene har i dag og også hvilke aktører og nettverk som vil være viktige framover. Så godt som alle informanter er tydelige på at biblioteket må ha en sentral posisjon i kultur- og fritidsarenaen i sentrum. En viktig begrunnelse for dette er at biblioteket framover kan ha mange funksjoner. Gruppenes anbefaling etter å ha drøftet resultatene fra behovsanalysen er at Evje og Hornnes kommune bør arbeide videre med sikte på å etablere en sentral kultur- og fritidsarena i Evje sentrum. I dette arbeidet bør kommunen ha en koordinerende rolle, men man bør samtidig videreføre det brede samarbeidet med næringsliv, frivillige organisasjoner og andre aktører som kan bidra til å realisere en kultur- og fritidsarena.

5 4 2. Formål med rapporten Denne rapporten skal legge et strategisk grunnlag for å utvikle kommunen som et pulserende regionsenter gjennom at det utvikles et levende sentrum i Evje. Innenfor en slik ramme skal det belyses om det vil være hensiktsmessig å utvikle en sentral kultur og fritidsarena i Evje sentrum. Utgangspunktet for å vurdere kulturarenaens betydning er at dette skal være et felles møtested som skal styrke det kulturelle miljøet i kommunen og i regionen. Samt hvordan arenaen kan gi økt aktivitet, bedret livskvalitet og positiv ringvirkninger, herunder næringsutvikling, for kommunen og regionen forøvrig. Samtidig tar rapporten opp i seg hvordan en slik arena kan bidra til økte synergier på tvers av ulike aktiviteter og tjenester. Rapporten skal danne grunnlag for kommunens vurdering, hvorvidt det skal etableres et framtidig regionalt kulturhus (kultur- og fritidsarena) i Evje Sentrum. Rapporten omfatter også en behovsanalyse for en sentral kultur- og fritidsarena. Analysen har hatt som mål å få fram oppfatninger av hvordan en slik arena kan bidra til å utvikle hele kommunen og bidra til gode oppvekstsvilkår og bærekraftig lokalsamfunn. Analysen er således et viktig grunnlag for de anbefalinger som er gitt.

6 5 3. Dagens situasjon og utviklingstrekk Befolkning Evje og Hornnes kommune er en av 15 kommuner i Aust-Agder fylke. Kommunen ligger 8,5 mil fra Arendal og 6 mil fra Kristiansand. Kommunen er et krysningspunkt for øst-vest og nord-sør i Setesdal og indre Agder. Evje og Hornnes dekker i alt en flate på 550 kvadratkilometer. Kommuneadministrasjonen er lokalisert på Evjemoen. Aust-Agder fylke har innbygger pr Evje og Hornnes har 3475, dette er en økning på 78 personer fra I tettstedet (jfr. SSB`s def.) bor 64,9% av folketallet (2252). I følge tall fra SSB (Middels nasjonal vekst) vil kommunen ha en svak positiv folketallsutvikling frem mot Siste års befolkningsutvikling tilsier en høyere vekst enn tall fra SSB tilsier. Pr har Evje og Hornnes kommune 3500 innbyggere. Figur 1 viser befolkningsutviklingen for Evje og Hornnes kommune de siste 10 årene ( ) Fig. 1. Evje og Hornnes befolkningsutvikling fra

7 6 Tabellen viser framskrevet folkemengde i Evje og Hornnes kommune i perioden , basert på folkemengde per 1.januar registrert 2010 (fig. 2), samt fordeling av folketallet i alder fra middels nasjonal vekst. Det er å merke seg at 2011 har en noe høyere folkemengde (3500) enn SSB opplyser. Fig. 2 viser at alderssammensetningen i kommunen øker mer i de øvre årsklassene, enn i de laveste. Dette er viktige forutsetninger, som man må trekke med seg i det videre arbeidet når man skal utvikle kulturelle og sosiale arenaer. Fig. 2 Folketallet som helhet fremskrevet i alder (SSB - middels nasjonal vekst) En kultur- og fritidsarena skal dekke hele befolkningen, slik at fig. 2 viser framskriving av befolkningsveksten for kommunen i sin helhet.

8 7 Befolkning pr nå og befolkningsframskriving middels alternativ Kriteriedata IS 2007 IS 2008 IS 2009 med folketall per IS 2010 med folketall per IS 2011 med folketall per IS 2012 med folketall per Innbyggere ialt Innbyggere 0-2 år Innbyggere 3-5 år Innbyggere 6-15 år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere 0-17 år 839 Innbyggere år Innbyggere år 785 Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere 90 år og over Basistillegg Sonekriteriet Nabokriteriet Landbrukskriteriet 0, , , , , ,00158 Invandrere 6-15 år ekskl Skandinavia Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand Flyktninger uten integreringstilskudd Dødlighetskriteriet Barn 0-15 med enslige forsørgere Lavinntektskriteriet Uføre år Opphopningsindeks 0,1528 0,1411 Urbanitetskriteriet Psykisk utviklingshemmede 16 år Ikke-gifte 67 år og over Andel barn 1-2 år uten kontantstøtte Innbyggere med høyere utdanning

9 Omsetning pr innbygger 8 Næring Nedenfor vises en statistikk over Evje og Hornnes kommunes detaljhandel i forhold til fylket for øvrig. En kultur- og fritidsarena kan bidra til et attraktivt og aktivt sentrum. Her kan trekkes frem folkebiblioteket som en sentrumsaktivitet. I denne sammenheng bør det også presiseres at uformelle møteplasser og ulik type nettverk vil også sammen med en etablert arena bidra til ytterligere positive ringvirkninger for utviklingen av et attraktivt sentrum. Detaljhandel Evje og Hornnes Aust-Agder Norge Evje, Aust- Agder, Norge Fig. 4 utviklingen av detaljhandel i kommunen med omsetning pr. innbygger fra År Innpendling Utpendling Netto Fig 5 oversikt over nettopendlingen i Evje og Hornnes

10 9 Kulturarenaer i Evje Evjemoen kino ble bygd i 1970: Selv om kinoen ble kårets til årets bygdekino i 2010 (3121 personer), er denne preget av tidens tann. Den ble tatt i bruk som kommunal kino i Dagens kino har behov for betydelige utbedringer for å kunne utvide kinoen som kultursal, jfr. rapport Kulturhusplan av 3/ Kinoen ligger svært usentralt i forhold sentrum, slik at alle som skal benytte seg av kinotilbudet i kommunen er avhengig av transport. Dette fører til at personer uten slike muligheter ikke uten videre vil benytte seg av dette tilbudet. Evjemoen kino Furuly flerbrukshus: Dette stedet benyttes til ulike arrangementer. Stedet brukes både til kommunale organisasjoner (kulturskolen og ungdomsklubb), møter, arrangementer for hele befolkningen. Huset kan gjennomføre mindre arrangementer på flatt gulv. Flerbrukshuset har en funksjon som et mindre lokale for mindre arrangementer og møter. Furuly flerbrukshus ble bygget i år Furuly flerbrukshus

11 10 Otrahallen: Brukes til større, og sjeldne arrangementer. Otrahallen ble bygget i Otrahallen Bibliotek Biblioteket ligger i dag usentralt ifht sentrum og er lokalisert i bygningens 2.etg. Bibliotekene er den offentlige institusjonen som skårer svært høyt på kommuners innbygger og brukerundersøkelse. Bygningen som biblioteket er lokalisert i er bygd i Statistikk utlån og besøk Evje og Hornnes bibliotek utlån Pr.innbygg 6,4 6,73 6,49 6,08 6,35 5,35 5,3 Besøk pr. innbygg 3,2 3,3 3,7 3,6 3,8 3,5 3,65 Landsgjennomsnitt pr utlån pr. innbygger 5,24 og besøk 4,6 pr. innbygger. I henhold til statistikken så ser det ut til at Evje og Hornnes bibliotek låner ut mer pr. innbyggere enn landsgjennomsnittet. Mens antall besøk er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet. Dette har sammenheng med tilgjengelighet både ifht. åpningstider og beliggenhet. Biblioteket

12 11 4. Plangrunnlag for Evje og Hornnes Kommuneplan I kommuneplanen for Evje og Hornnes er det lagt vekt på å vise hvilken satsing som vil prege kommunen de neste årene. Områdene er: Levekår Kultur og fritid Næringsutvikling Regionsenter Evje Gjennom disse områdene ønskes å skapes et mangfold i samfunnet, økt bolyst i regionen, tilby gode opplevelser og møteplasser mellom mennesker, tilby et mangfold av aktiviteter og skape et sterkt regionsenter gjennom utvikling av Evje sentrum. Kommuneplanen ønsker også å tilrettelegge for attraktive boligområder i Evje sentrum. Da vil det være viktig å innta en strategisk tilnærming for å utvikle sentrum som møtested. Et sterkt aktivum vil i et langsiktig bilde være å etablere en sentral kultur- og fritidsarena. Kulturplan for Evje og Hornnes I kulturplanen er et godt og variert kultur- og fritidstilbud for alle! hovedmålet. Dette innebærer bl.a. å etablere en felles kulturell- og sosial møteplass sentralt i kommunen. Dette for å sikre innbyggernes muligheter til å tilegne seg sosial og kulturell kompetanse, slik at man kan oppnå felles samhørighet og bygge videre på kommunens identitet og kulturelle egenart. Utviklingen av gode sentrumsarenaer vil være sentralt, for at Evje og Hornnes skal fremstå og være en attraktiv bosettingskommune, hvor næringslivet og kultur kan bidra til å gi trygghet for framtidig livskraftighet i kommuneutviklingen. Denne utviklingen kan trekkes inn mot både lokale, regionale og nasjonale føringer. Evje og Hornnes kommunes visjon om å være hjerte i Agder og målsetting om å utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder er i kommuneplanen basert på 4 områder: Levekår, Kultur og fritid, Næringsutvikling og regionsenter Evje. I dette arbeidet er det viktig å ha et godt og variert kulturtilbud.

13 12 5. Kultur som satsningsområde Nasjonale føringer Selv om Norge har i større grad enn andre land livskraftige store og små lokalsamfunn, er det en vedvarende sentralisering inn mot de større sentra, som igjen kan være en utfordring for å opprettholde en desentralisert bosetting. I dette bilde ser man at flere kommuner, deriblant Evje og Hornnes, har opplevd vekst i folketallet det siste året. Stortingsmelding nr Lokal vekstkraft og framtidstru, om distrikts- og regionalpolitikken, fremheves bl.a. at vekstkraften kommer fra kommunene som har lagt grunnlaget for økonomisk velstand og kulturelle verdier. Det varierte bosettingsmønsteret vitner om en evne til kreativ utnyttelse av naturressursene og har dermed bidratt til å gi landet en egenart. Telemarksforskning skal gjennomføre en studie av næringsutviklingsrollen i et utvalg av de mest suksessrike næringskommunene i distrikts-norge, hvorav Evje og Hornnes er an av kommunene. Undersøkelsen innebærer å studere 15 distriktskommuner som skårer bedre enn forventet på et sett indikatorer for bosetting og næringsutvikling. Rapporten er ventet ferdig mars Stortingsmelding nr. 22 ( ) Kultur og næring søker å gi et helhetlig perspektiv på forholdet mellom kultur, næring og samfunnsbygging. Meldingen har både en kulturpolitisk og en næringspolitisk innfallsvinkel, og slår fast at en politikk for kultur og næring må være sektorovergripende og integreres både i et kulturpolitisk og næringspolitisk aspekt. I en rapport som omhandler kulturnæringens betydning for norsk økonomi fra 2000 til 2005 fremkommer det at kulturnæringen i Oslo står for 45 prosent av den totale verdiskapingen i norsk kulturnæring og at all verdiskapingen i kulturnæringen skjer i tilknytning til storbyregioner. Det er også her veksten i absolutte tall har vært størst, men høyest prosentvis vekst finner vi i områder med spredt bosetting, noe som fremgår av tabellen nedenfor. Gjennomsnitt årlig vekst i verdiskaping fordelt på KRDs sentralitetsindeks: Storbyregioner 11 % Mellomstore byregioner 11 % Småbyregioner 9 % Småsenterregioner 13 % Områder med spredt bosetting 25 % Kulturloven av 2007 har som formål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk.. Stortingsmelding nr. 48( ): Kulturpolitikk fram mot Stortingsmeldingen fokuserer på hvor grunnleggende det er å legge til rette for mangfoldet innenfor kulturlivet. Meldingen legger også vekt på at et aktivt og engasjerende kulturliv er viktig både på individ- og samfunnsnivå, samt at en dynamisk og pulserende kultursektor som kommuniserer godt med brede brukergrupper er svært viktig for utviklingen av Norge. Kulturdepartementet har i april 2011 nedsatt et kulturpolitisk utredningsutvalg, Kulturutredningen Utvalget skal utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005 og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står overfor i årene som kommer. Utredningen skal legge frem en NOU innen utgangen av 2012 som vil omfatte hele kulturpolitikken.

14 13 Fylkeskommunale føringer Regionplan Agder 2020 med overskudd til å skape. I denne planen er et av hovedtiltakene innen kunst, kultur og idrett å stimulere til samarbeid mellom offentlige aktører og næringslivet om å finansiere kulturaktiviteter som gjør regionen mer attraktiv, både for egne innbyggere og besøkende. Relevante erfaringer Det er flere eksempler på at satsing på kultur har skapt ny optimisme og endret omdømme og identitet for et lokalsamfunn. Slike indirekte virkninger kan være viktige, selv om det er vanskelig å måle og tallfeste. Her kan nevnes Lyngdal og etablering av Lyngdal kulturhus, Ørlandet kultursenter, og Oppdal med Oppdal kulturhus 6. Gjennomføring av behovskartlegging Metodikk Gjennom lokalavisen har man informert om prosessen og kartleggingen. Følgende metoder er benyttet i denne kartleggingen: Man har valgt å benytte spørreskjema, som ble sendt ut til offentlige organisasjoner, humanitære, kulturelle og religiøse organisasjoner, lag og andre organisasjoner og næringslivet i Evje og Hornnes. Samtidig med spørreskjemaene har det blitt sendt ut informasjon om formålet med kartleggingen, samt at man gjennom samtaler med ulike informanter har utdypet dette formålet. I tillegg har det også vært lagt på kommunens nettside en mulighet for å kunne svare på angjeldende kartlegging. Dette for å ivareta evt. grupperinger og enkeltpersoner som ikke har fått tilsendt kartleggingen. I løpet av perioden er det avholdt et frokostmøte med næringslivet i regi av Evje utvikling (27/9-11), hvor tema var kultur + næring = sant og hvor spesifikt formålet med kartleggingen ble gjennomgått, samt at spørreskjema ble delt ut. Avgrensning av kartleggingen Man har valgt i denne kartleggingen å holde hytteturister og andre turister utenfor, men har forutsatt at gjennom næringslivskartleggingen vil i hovedtrekk turistområdet bli ivaretatt. Det kan også være områder i kommunen man ikke har dekket, men man har gjennom denne kartleggingen tatt mål av seg å dekke hovedtrekkene i behovet for en sentral kultur- og fritidsarena i Evje sentrum. Oversikt over informantgruppa Det har blitt sendt ut 141 antall spørreskjema, samt at man har kunnet laste ned skjema fra kommunens nettside. Følgende fordeling: 65 bedrifter 55 lag og foreninger 21 offentlige organisasjoner

15 14 Av 141 utsendte spørreskjema har det kommet inn 56 svar. Man har fått svar fra følgende områder i kommunen: 19 Næringslivet 14 Organisasjoner (humanitære, kulturelle, religiøse) 13 Offentlige organisasjoner 10 Lag og organisasjoner Fig. 6 Antall innkomne svar på spørreskjema totalt Resultater fra behovskartleggingen Informantenes ønsker og behov Vedlagt følger en oversikt over de ulike informantenes behov ifht spørreskjema. I spørreundersøkelsen ble det bl.a. spurt om Hva mener dere er de 3 viktigste tjenestene og innholdet i en sentral kultur- og fritidsarena?. Under følger noen utvalgte synspunkter fra ulike informanter: Organisasjoner: Et lokale som kan være en møteplass Videre utvikling God mulighet for kurs/møter og en sal med god mulighet for å holde forelesninger/teater Offentlige organisasjoner: Næringslivet: Bibliotek Tilbud på tvers av alder Tilgjengelighet Storstove for breie kulturprogram Utstillinger/konferanse Kino/scene

16 15 Særtrekk fra informantgruppen Når det gjelder spesifikke særtrekk fra informantgruppen, finner vi to hoved innspill. Næringslivet ser et gjennomgående behov om å bidra til mer liv i sentrum, som igjen kan legge grunnlag for videre vekst. Innen idrett/skole var det et klart ønske om mer og bedre anleggsfasiliteter. Det var svært få som ikke gir uttrykk for at en kultur- og fritidsarena i sentrum kunne bidra til en positiv utvikling. Fellestrekk fra informantgruppen Vi oppfatter at våre informanter har sammenfallende oppfatninger av Evje og Hornnes kommunes behov for en kultur- og fritidsarena i sentrum. Det er også sammenfallende oppfatninger over hva en slik arena kan inneholde og hvordan den kan bidra til videre utvikling for kommunen. Informantene har også gitt tilbakemelding om at de ønsker seg møteplasser i sentrum. Om disse er uformelle eller formelle møteplasser gir ikke kartleggingen noe entydig svar på. Ut av kartleggingen kan man trekke frem at informantene har biblioteket som en sentral møteplass, når de trekker frem viktigheten med å ha et møtested i sentrum. Informantene har også trukket frem at biblioteket kan fungere som en møteplass og sosialt treffsted, hvor man kan koble inn innbygger- og turistinformasjon. Informantene har også benevnt møteplassfunksjoner som storstue, fellesarena, møtested, samlingslokaler osv., samt at noen legger til bibliotek når de trekker frem behovet for møteplass. Flere av informantene trakk frem behovet for å få tilgang til informasjon i sentrum, bl.a. fra kommunen. Ulike behov for scenefasiliteter for små og store arrangementer, samt saler for leiemuligheter er også sentrale funn i undersøkelsen. Informantgruppen samlet har trukket frem behovet for scene/kino/konferanse/arrangementfasiliteter i sentrum. Det er svært mange som trekker frem at det må være lokaler til utleie, slik at små og store organisasjoner kan leie i disse lokalene. I de ulike tilbakemeldingene har det kommet frem ønsker om å være fremtidige leietakere eller deleiere, i en slik arena i sentrum. Under vises en grafisk fremstilling over de mest sentrale fellestrekk som kom frem i kartleggingen og fordelingen er basert på en totalgjennomgang av spørreskjemaene: Fig. 7 oversikt over fellestrekk fra informantene

17 16 Andre behov I denne analysen er det nok viktig å trekke spesielt frem næringslivet og samspillet med kultur. Det er et tydelig behov for å etablere arenaer i sentrum som kan skape mer folkeliv, handel og aktivitet i sentrum. Ved å koble kommersiell og ikke-kommersiell virksomhet, som f.eks. bibliotek, kan det bidra til en vinn-vinn situasjon for begge parter. Man kan lese ut av svarene at man ønsket å ta en mer regional rolle, hvor man samler mest mulig av handel og aktiviteter i sentrum, istedenfor å bygge opp i periferien. Dette for å gjøre arenaene mest mulig tilgjengelig både for nåværende og fremtidig befolkning og ikke minst hytteturister og andre turister. 8. Anbefalinger Sentrumsutvikling I et levende bysentrum danner kulturlivet sammen med handelen den viktigste rammen for de sosiale møtene, og er en forutsetning for å utvikle sterke og livskraftige sentrumsområder som trekker folk fra hele kommunen og regionen. Kulturbygg bidrar til aktivitet og til å gjøre sentrum til samlingssted. Biblioteket bygger byen! Alle som driver med by- og tettstedsutvikling i våre dager bør se på hvilket potensial biblioteket representerer, skriver Erling Dokk Holm i Dagens Næringsliv Sentral kultur og fritidsarena Ved å etablere en sentral kultur og fritidsarena i Evje vil man kunne oppnå gevinster som vil underbygge disse fire områdene (levekår, kultur og fritid, næringsutvikling, regionsenter Evje). Gevinster som sterkere identitet til stedet, økt tiltrekningskraft og attraktivitet i forhold til tilflytning, kultur som merkevare og økt næringsutvikling er noen hovedområder som kan trekkes frem i denne sammenheng. Vi ser at ved å vurdere ønskene og behovet fra informantene i forhold til potensiale for det videre arbeidet vil det være behov for ulike forslag til kortsiktig og langsiktig tiltak. Slike tiltak må vurderes opp mot kommunens ulike satsingsområder i kommuneog kulturplan, slik at man kan legge klare føringer i fremtidig økonomiplanarbeid. Følgende anbefaling til videre prosesser for utvikling av sentral kultur og fritidsarena: Utvikle sentrum med møteplasser, med bibliotek, kino/scene og andre fasiliteter for befolkningen, næringslivet og turistene. Dette for å bidra til økt aktivitet og mer handel i sentrum, slik at Evje og Hornnes kommune kan fremstå som et bærekraftig lokalsamfunn. Her må man vurdere om man skal planlegge og etablere et lokalt eller regionalt kulturhus. Dersom man ønsker å søke om å få status fra Aust-Agder fylkeskommune som regionalt kulturhus, må dette skje i 2013.

18 17 Kortsiktig tiltak knyttet til biblioteket I arbeidet med kartleggingen og erfaringer fra andre steder i Norge er det viktig at biblioteket får en sentral rolle/posisjon i en kultur- og fritidsarena i sentrum. Sett fra dette perspektivet vil et kortsiktig tiltak ved flytting av biblioteket være et viktig bidrag for å kunne planlegge en kultur- og fritidsarena i sentrum. Her er det sentralt å vedta fysisk lokasjon for denne arenaen, slik at man kan starte med planlegging av nytt bibliotek i 2012, som første trinn i en kultur- og fritidsarena i sentrum. Evje og Hornnes bibliotek har en leieavtale som utgår Innen den tiden må det tas en avgjørelse på hvordan et moderne og fremtidsrettet bibliotek i Evje og Hornnes skal fremstå. Når det gjelder biblioteket i Evje og Hornnes kommune har man et stort positiv potensial for økt besøk. Biblioteket ligger i dag usentralt ifht sentrum og er lokalisert i bygningens 2.etg. Bibliotekene er den offentlige institusjonen som skårer svært høyt på kommuners innbygger og brukerundersøkelse. Evje og Hornnes bibliotek bilde fra åpningen av «klubb-biblioteket» I stortingsmelding nr. 23 ( ) Bibliotek -Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid (bibliotekmeldingen) summeres de viktigste forutsetningen for at biblioteket skal fungere som møteplass: Sentral plassering Lett tilkomst, god tilgjengelighet også når det gjelder åpningstider og lav terskel for bruk Universelt utformet, slik at det blir en møteplass for alle grupper Samling av flere funksjoner Fleksible planløsninger, slik at lokalene lett kan endres etter behov Kommuner som har etablert Biblioteket i sentrum eller sentralt plasser har sett en betydelig økning av besøk og utlån. Under følger noen eksempler:

19 18 Biblioteket er etablert i Lyngdal kultursenter som ligger meget sentralt på torget i Lyngdal. Kommune År Utlån pr. innbygger Besøk pr. innbygger Evje og Hornnes ,35 3,5 Lyngdal ,7 11,2 Landsgjennomsnitt ,24 4,6 Fig. 8 Lyngdal bibliotek og Evje og Hornnes bibliotek gjennomsnitt utlån og besøk pr. innbygger En annen kommune er Kragerø som i 2004 flyttet biblioteket til sentrum: Fig. 9. Kragerø bibliotek utlåns- og besøksutvikling fra nytt biblioteket i 2004 Dersom vi legger til grunn statistikken for Evje og Hornnes bibliotek som vist på side 10 i rapporten, vil man finne støtte for, at det vil være store muligheter for betydelige bruk av et bibliotek i sentrum, enn å la biblioteket bli liggende i dagens bygningsmasse. Kortsiktig tiltak knyttet til bruk av Evjemoen kino Selv om det planlegges en fremtidig kino/scene/sal i sentrum vil det være viktig å holde dagens kinotilbud og å se på muligheten å utvide kinoen til en kultursal. Evjemoen kino har behov for opprusting, både ifht. teknisk og universell utforming for å dekke dagens krav, jfr. rapport fra Kulturhusplan DA 3/

20 19 9. Vegen videre Dersom man tar for seg gjeldende kommuneplan og kulturplan frem til 2020 kan følgende plan være en mulighet: Benytte kartleggingen av behovet for en sentral kultur- og fritidsarena i Evje og Hornnes kommune i det videre planarbeidet Kommunen overtar Evjemoen kino Avklare med Aust-Agder fylke om status regionalt kulturhus for Evje og Hornnes kommune Folkebiblioteket husleieavtale utgår Beslutte lokasjon for bibliotek og kultur- /fritidsarena i sentrum Vurdere og avklare innhold og dimensjonering av kulturhus/kulturarena i sentrum ulike byggetrinn I og II Nytt bibliotek i sentrum Nytt kulturhus åpnet I denne prosessen vil man ha både et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Arbeidet med flytte biblioteket sentralt inn i sentrum vil da være et tiltak med oppstart i Denne beslutningen bør da være et ledd i en overordnet plan for å etablere et kulturhus med bibliotek og andre tjenester og tilbud. Hvilken posisjon et slikt kulturhus skal innta (lokal/regional) bør avklares samtidig med beslutning av bibliotekets lokasjon. I denne prosessen må det bl.a. vurderes innhold, organisering, driftskonsept og finansering av en kultur- og fritidsarena i sentrum. I denne kartleggingen kom det også frem at gjennom felles arenaer kan det oppnås ulike former for sambruk og samspill, både innen nettverksutvikling, arenabruk og ulike prosjekter. I det videre arbeidet er det viktig å arbeide systematisk med å skape arenaer/prosesser for å utvikle gode samspills og sambruksområder til beste for alle i kommunen. Gjennom nettverksutvikling på tvers av offentlig næringsliv og frivillige aktører kan det oppstå nye synergier i utviklingen av Evje og Hornnes kommune, både i et lokalt og regional perspektiv. Organisering I det videre arbeidet vil det være anbefalt å nedsette en egen prosjektgruppe. Prosjekteier her vil være kommunen, men man bør trekke med seg et bredt spekter av representanter fra næringsliv/politikere/kommuneadministrasjon/lag og organisasjoner, slik at de ulike informantenes interesser blir ivaretatt inn mot en sentral kultur- og fritidsarena.

21 Vedlegg Kartleggingsskjemaer for: offentlige institusjoner, organisasjoner, lag og foreninger, næringsliv Evje og Hornnes kommune sentral kultur- og fritidsarena oversikt over informanter og tilbakemelding - spørreundersøkelse 2011 Rapport: Kulturhusplan da av 3/ Evjemoen kino som kultursal i 5-10 år framover: Vurdering av behov for teknisk opprusting av scene m.m. Evje og Hornnes kommune - kulturbygg - oversikt

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Basert på rapporter fra Østlandsforskning (2003,2005,2009), Telemarkforskning (2011,2012,2013) og Norsk institutt for by og regionsforskning (2000, 2011)

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

På bakgrunn av intensjonsavtalen vil sentrale og sterke bibliotekfunksjoner være av avgjørende betydning.

På bakgrunn av intensjonsavtalen vil sentrale og sterke bibliotekfunksjoner være av avgjørende betydning. Prosjektplan Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg - biblioteket Bakgrunn for prosjektet KKP biblioteket Stortingsmelding nr 23 om bibliotek (2008 2009) Bibliotek Kunnskapsallmenning, møtested og kulturarena

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Når den kommunale kultur kassen skal fylles opp.

Når den kommunale kultur kassen skal fylles opp. Når den kommunale kultur kassen skal fylles opp. KS agenda Oslo, 16.02.2015 Program (09.00-16.00) 09.00 Åpning og presentasjon 09.15 Utviklingstrekk i kulturpolitikken Kulturpolitikk i et historisk perspektiv

Detaljer

Fremtidige utfordringer

Fremtidige utfordringer Fremtidige utfordringer Helse- og omsorgssektoren står overfor store fremtidige utfordringer; Antall eldre øker Det er mange yngre tjenestebrukere med helsemessige og sosiale problemer. Hvordan kan vi

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Skaper kultur attraktive steder? Knut Vareide

Skaper kultur attraktive steder? Knut Vareide Skaper kultur attraktive steder? Knut Vareide Skaper kultur attraktive steder? Spørsmål vi ønsker å svare på: Vil flere flytte til en kommune dersom kulturtilbudet er godt? Vil færre flytte ut? Vil en

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Suksesskommunen Lyngdal

Suksesskommunen Lyngdal Suksesskommunen Lyngdal Hva er drivkreftene og hvordan stimulere til vekst i framtiden Åpent møte i Lyngdal 20 september 2011 Knut Vareide 0 NæringsNM 50 100 42 59 11 31 31 33 4 17 32 150 er utarbeidet

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Kommunedelplan for kunst og kultur Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Ny planstrategi i Trondheim kommune vedtatt 06.12.2012 Planbehov for kultur. 1. Plan for kunst og kultur 2. Kulturminneplan Et levende

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYUTVIKLINGSPROSJEKT I GRIMSTAD HAVNEOMRÅDE

SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYUTVIKLINGSPROSJEKT I GRIMSTAD HAVNEOMRÅDE Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 18.03.2009 2008/2976-5494/2009 / L12 Saksframlegg Saksbehandler: Kåre Kristensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYUTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Historikk og bemanning Kom i stand etter signaler fra KRD NFK fikk tilført statlige midler til satsing Fylkestinget valgte i 2002

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette?

Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar. Konsekvenser av demografiske endringer. Hvordan jobber Trysil kommune med dette? Nettverkssamling for regional planlegging 17.06.2015 Hamar Konsekvenser av demografiske endringer Hvordan jobber Trysil kommune med dette? 1 2 Østlendingen 19.11.14 3 Inntektssystemet bygger i hovedsak

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016 HARRIET BERNTSEN UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Kulturbadet Sandnessjøen. Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kulturbadet Sandnessjøen Besøksadresse: Strandgata 52 Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Fra Til Politisk prosess 1957: Nordlands første svømmebasseng 1978: Idrettshall

Detaljer

Nytt teaterbygg i Stavanger

Nytt teaterbygg i Stavanger NCN Malmø 27.08.2014 Nytt teaterbygg i Stavanger Ellen F. Thoresen, Stavanger kommune Stavanger Norges fjerde største by Samlet areal 67,67 km2 Ca130 000 innbyggere Storbyområdet har ca 240 000 Trondheim

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 SIDE 2 BYGGING AV NY KOMMUNE BESTÅENDE AV AUDNEDAL, HÆGEBOSTAD

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Siljan kommune Avdeling for samfunn

Siljan kommune Avdeling for samfunn Siljan kommune Avdeling for samfunn Deres ref. Vår ref. Dato 13/00254-6 19.08.2013 Oppstart kulturplanarbeid Vi er i gang med arbeid med kulturplan for Siljan kommune. Vi oppfordrer derfor de som opplever,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST 2009 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2010-2020 FORSLAG TIL PLANPROGRAM - HØRINGSUTKAST 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL FOR OG BAKGRUNNEN FOR PLANEN... 4 2 FORHOLDET TIL NASJONALE FØRINGER OG ANDRE PLANER... 4

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst Byregionprogrammet Utviklingsprogram for byregioner - Byregionprogrammet - skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale Regioner som samarbeider lykkes

Detaljer

Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter! Kulturloven og kommunens tilretteleggingsrolle

Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter! Kulturloven og kommunens tilretteleggingsrolle Alle skal kunne delta i kulturaktiviteter! Kulturloven og kommunens tilretteleggingsrolle 1 FAUSKE KOMMUNES ROLLE KULTURLIVET Sette rammer og kontrollere Stimulere og motivere Aktør gjennom drift av egne

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO bodø KOMMUNE Kulturkontoret Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO MOTTATT OZJUL2013 Dato: 01.07.2013 Saksbehandler: Per Grøtterud Telefon direkte: 75 55 60 93 Deres ref.: Løpenr 46070/2013

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder.

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder. Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2011-2021 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Vi har en plan Gjennom medvirkning

Vi har en plan Gjennom medvirkning Vi har en plan Gjennom medvirkning Utfordringer Harstad har 23.423 innbyggere 1.1.2011. Befolkningsstatistikken viser at fra 2006 til 2010 har Harstad tapt 319 innbyggere mellom 20-44 år, 220 av disse

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Velkommen til nye. Velkommen til nye Engerdal sentrum. med fokus på. Engerdal Torg. nærmiljøsenter. Rett og slett et triveligere sted å være

Velkommen til nye. Velkommen til nye Engerdal sentrum. med fokus på. Engerdal Torg. nærmiljøsenter. Rett og slett et triveligere sted å være Velkommen til nye Velkommen til nye Engerdal sentrum med fokus på Engerdal Torg nærmiljøsenter Rett og slett et triveligere sted å være Informasjon Innledning Hovedprosjektet Sentrumsutvikling har definert

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014

Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Innspill fra Arbeidsgiverforeningen Spekter til Kulturutredningen 2014 Arbeidsgiverforeningen Spekter vil med dette gi innspill til Kulturpolitisk utredningsutvalg ( Kulturutredningen 2014 ), jfr. invitasjon

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Glåmdal og Kongsvinger

Glåmdal og Kongsvinger Glåmdal og Kongsvinger Utvikling og utfordringer Kongsvinger 1. mars 2012 Knut Vareide Regioner som er analysert i 2011 NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Glåmdal er på delt sisteplass

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 3. utkast 16.02.2016 LIV HUSBY UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. Bakgrunn Stortinget har

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Tranemo - en attraktiv kommune?

Tranemo - en attraktiv kommune? Tranemo - en attraktiv kommune? Om Tranemo hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Strategiske muligheter for vekst Seminarium Tranemo 20 august 2012 Knut Vareide Telemarksforsking gjør

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi - er ikke en plantype men et felles arbeidsredskap for prioritering Regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 2 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.01.2015 Møtested:

Detaljer

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret

TILSKUDDSMIDLER. Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke. Driftsstøtte gis til barn- og unge. Registrert i frivillighetsregisteret TILSKUDDSMIDLER > NYE RETNINGSLINJER GJELDENDE FRA 1.1.2014 Alle må søke hvert år, ingen får overføringer uten å søke Driftsstøtte gis til barn- og unge Registrert i frivillighetsregisteret Enkeltpersoner

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKT LAiND FYLKESKOMMUNE INVESTERINGSTILSKOT TIL REGIONAL UTVIKLING

REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKT LAiND FYLKESKOMMUNE INVESTERINGSTILSKOT TIL REGIONAL UTVIKLING REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKT LAiND FYLKESKOMMUNE ;;i^o^3^a^ Namn på prosjektet Sentralbadet litteraturhus Delprosjekt HC - heis og ventilasjon! 8 HÅRS 2013 Arkivnr. I S T Saksh./^K;CL)!!SO Eksp. Iverksetjar

Detaljer

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng 12.02.2016 Innhold Kort innledning... 3 Ulike faser... 4 Målsettinger for prosjektet... 4 Visjon... 6 Prosess og modell... 6 Leveransemål:... 7 Effektmål:...

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR I ARENDAL KOMMUNE 2013-2016 KULTUR FOR ALLE HELE ÅRET Dato: 8. februar 2012 2 1. Bakgrunn og formål med planarbeidet Arendal bystyre vedtok i møte 8. desember

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024

STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024 STRATEGISK KULTURPLAN 2015-2024 STRATEGISK KULTURPLAN: Strategisk kulturplan for Røyken kommune 2015 2024 inneholder strategiske mål for kommunens virksomheter i kultursektoren. Målene har et 10 års perspektiv.

Detaljer

Kultur og næring i Møre og Romsdal

Kultur og næring i Møre og Romsdal Kultur og næring i Møre og Romsdal Seminar Molde 26 mars 2008 Av Arild Hervik Kulturmomsutvalget Enstemmig utvalg foreslår bred modell for idrett og kulturområdet med 8% moms og fullt fradrag inngående

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 22/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14.

KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025. Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156. Gjerdrum, 27.11.14. KULTUREN KALLER! Kulturplan for Gjerdrum kommune 2015-2025 Vedtatt i kommunestyret 10.12.14 i sak 14/156 Gjerdrum, 27.11.14. Foto: Anders Valde LANDART 2013 1 FORORD Kulturopplevelse og deltakelse får

Detaljer

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015

FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID. Troms 12. juni 2015 FYLKESBIBLIOTEKENES UTVIKLINGSSEMINAR PLAN OG PLANARBEID Troms 12. juni 2015 Mitt utgangspunkt Bibliotekstrategi for Buskerud Strategi ikke ønskeliste Kunnskapsbasert: SWOT, utfordringer, føringer Visjoner,

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen FOLKEMØTE FOLLAFOSS 14. OKTOBER 2010 BAKGRUNN FOR VEDTAK OM VURDERING AV FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR I VERRAN. INFORMASJON OG FAKTAGRUNNLAG DIALOG Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen 1. Hel renovering av bestående

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Agenda Velkommen v/jan Kristensen Gjennomgang av dokumentet «Lyngdal 4» Presentasjon av hovedkonklusjoner fra fylkesmannens rapport om økonomisk soliditet

Detaljer