STRATEGISK PLATTFORM FOR SENTRAL KULTUR- OG FRITIDSARENA I EVJE OG HORNNES KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGISK PLATTFORM FOR SENTRAL KULTUR- OG FRITIDSARENA I EVJE OG HORNNES KOMMUNE"

Transkript

1 STRATEGISK PLATTFORM FOR SENTRAL KULTUR- OG FRITIDSARENA I EVJE OG HORNNES KOMMUNE

2 1 Innhold 1. Sammendrag og anbefalinger Formål med rapporten Dagens situasjon og utviklingstrekk... 5 Befolkning... 5 Næring... 8 Kulturarenaer i Evje Plangrunnlag for Evje og Hornnes Kommuneplan Kulturplan for Evje og Hornnes Kultur som satsningsområde Nasjonale føringer Fylkeskommunale føringer Relevante erfaringer Gjennomføring av behovskartlegging Metodikk Avgrensning av kartleggingen Oversikt over informantgruppa Resultater fra behovskartleggingen Informantenes ønsker og behov Særtrekk fra informantgruppen Fellestrekk fra informantgruppen Andre behov Anbefalinger Sentrumsutvikling Sentral kultur og fritidsarena Kortsiktig tiltak knyttet til biblioteket Kortsiktig tiltak knyttet til bruk av Evjemoen kino Vegen videre Organisering Vedlegg... 20

3 2 Rapport fra administrativ prosjektgruppe November Forord Bakgrunn for dette arbeidet er at rådmann i Evje og Hornnes kommune i april 2011 oppnevnte en administrativ prosjektgruppe. Følgende mandat ble gitt: Det nedsettes en prosjektgruppe for utredning av arenaer for kultur og fritid. Gruppas mandat blir å få en oversikt over dagens situasjon og framtidens behov for arenaer og aktiviteter på kulturområdet sett i lys av kommuneplanen, kulturloven, kommunens kulturplan, fylkesplaner, lovpålagte oppgaver, folketallsutvikling, HMS og ønsket levekårsutvikling. Gruppa består av kommunens ordfører, biblioteksjef, enhetsleder kultur, leder for kommunens næringsutvikling og en representant fra næringslivet. En kulturhuskonsulent trekkes med ved behov. Prosjektgruppen avsluttet sitt arbeid i november 2011 med denne rapporten. Sølvi Tellefsen fra insam as har bistått i arbeidet. Navn på medlemmene i gruppa: Evje og Hornnes, enhetsleder for kultur: Irene Falck Jensen, leder for prosjektgruppen Evje og Hornnes, ordfører: Bjørn Ropstad Evje utvikling, daglig leder: Knut Kjetil Møen Evje og Hornnes biblioteksjef: Agnes Berger Representant fra næringslivet, Randi salong: Anne Berit Birkeland Insam as, rådgiver: Sølvi Tellefsen Evje og Hornnes 27. november 2011

4 3 1. Sammendrag og anbefalinger Denne rapporten skisserer en strategisk plattform for en mulig kultur- og fritidsarena for Evje og Hornnes kommune. Gjennom en behovskartlegging og en analyse i forbindelse med kartleggingen har det blitt synliggjort viktige ønsker og behov fra organisasjonslivet, offentlige aktører og næringslivet. Det er lagt vekt på å få fram hva de ulike aktørene mener, som kan bidra til å utvikle gode og moderne møteplasser til beste både for innbyggerne, næringsliv og besøkende. I tillegg er det blir spurt om hva en kulturarena ville bety for den enkelte organisasjon/næringsliv og hvilken rolle informantene ville innta i en slik arena (bruker/leietaker/kunde/medeier etc.). Informanter innen næringsliv, organisasjoner og offentlige organisasjoner har bidratt til denne analysen. Kartleggingen viser at det svært mange som ønsker en kultur- og fritidsarena i sentrum av Evje. Det er sammenfallende svar fra alle informantgruppene, om at en møteplass er en svært avgjørende faktor for å nå kommunes mål om nærings- og sentrumsutvikling. Kartleggingen viser at møteplassbegrepet kan ha noe varierende valør. Samtidig er de som har svart tydelig på at møteplassen skal fungere som en sosial-kulturell møteplass, både i uformelle og formelle sammenhenger. Når det gjelder innholdet i en fremtidig kultur- og fritidsarena i sentrum gir informantgruppene uttrykk for at det er mange ulike behov og muligheter. Til sammen gir kartleggingen også et godt bilde av hvilke nettverk gruppene har i dag og også hvilke aktører og nettverk som vil være viktige framover. Så godt som alle informanter er tydelige på at biblioteket må ha en sentral posisjon i kultur- og fritidsarenaen i sentrum. En viktig begrunnelse for dette er at biblioteket framover kan ha mange funksjoner. Gruppenes anbefaling etter å ha drøftet resultatene fra behovsanalysen er at Evje og Hornnes kommune bør arbeide videre med sikte på å etablere en sentral kultur- og fritidsarena i Evje sentrum. I dette arbeidet bør kommunen ha en koordinerende rolle, men man bør samtidig videreføre det brede samarbeidet med næringsliv, frivillige organisasjoner og andre aktører som kan bidra til å realisere en kultur- og fritidsarena.

5 4 2. Formål med rapporten Denne rapporten skal legge et strategisk grunnlag for å utvikle kommunen som et pulserende regionsenter gjennom at det utvikles et levende sentrum i Evje. Innenfor en slik ramme skal det belyses om det vil være hensiktsmessig å utvikle en sentral kultur og fritidsarena i Evje sentrum. Utgangspunktet for å vurdere kulturarenaens betydning er at dette skal være et felles møtested som skal styrke det kulturelle miljøet i kommunen og i regionen. Samt hvordan arenaen kan gi økt aktivitet, bedret livskvalitet og positiv ringvirkninger, herunder næringsutvikling, for kommunen og regionen forøvrig. Samtidig tar rapporten opp i seg hvordan en slik arena kan bidra til økte synergier på tvers av ulike aktiviteter og tjenester. Rapporten skal danne grunnlag for kommunens vurdering, hvorvidt det skal etableres et framtidig regionalt kulturhus (kultur- og fritidsarena) i Evje Sentrum. Rapporten omfatter også en behovsanalyse for en sentral kultur- og fritidsarena. Analysen har hatt som mål å få fram oppfatninger av hvordan en slik arena kan bidra til å utvikle hele kommunen og bidra til gode oppvekstsvilkår og bærekraftig lokalsamfunn. Analysen er således et viktig grunnlag for de anbefalinger som er gitt.

6 5 3. Dagens situasjon og utviklingstrekk Befolkning Evje og Hornnes kommune er en av 15 kommuner i Aust-Agder fylke. Kommunen ligger 8,5 mil fra Arendal og 6 mil fra Kristiansand. Kommunen er et krysningspunkt for øst-vest og nord-sør i Setesdal og indre Agder. Evje og Hornnes dekker i alt en flate på 550 kvadratkilometer. Kommuneadministrasjonen er lokalisert på Evjemoen. Aust-Agder fylke har innbygger pr Evje og Hornnes har 3475, dette er en økning på 78 personer fra I tettstedet (jfr. SSB`s def.) bor 64,9% av folketallet (2252). I følge tall fra SSB (Middels nasjonal vekst) vil kommunen ha en svak positiv folketallsutvikling frem mot Siste års befolkningsutvikling tilsier en høyere vekst enn tall fra SSB tilsier. Pr har Evje og Hornnes kommune 3500 innbyggere. Figur 1 viser befolkningsutviklingen for Evje og Hornnes kommune de siste 10 årene ( ) Fig. 1. Evje og Hornnes befolkningsutvikling fra

7 6 Tabellen viser framskrevet folkemengde i Evje og Hornnes kommune i perioden , basert på folkemengde per 1.januar registrert 2010 (fig. 2), samt fordeling av folketallet i alder fra middels nasjonal vekst. Det er å merke seg at 2011 har en noe høyere folkemengde (3500) enn SSB opplyser. Fig. 2 viser at alderssammensetningen i kommunen øker mer i de øvre årsklassene, enn i de laveste. Dette er viktige forutsetninger, som man må trekke med seg i det videre arbeidet når man skal utvikle kulturelle og sosiale arenaer. Fig. 2 Folketallet som helhet fremskrevet i alder (SSB - middels nasjonal vekst) En kultur- og fritidsarena skal dekke hele befolkningen, slik at fig. 2 viser framskriving av befolkningsveksten for kommunen i sin helhet.

8 7 Befolkning pr nå og befolkningsframskriving middels alternativ Kriteriedata IS 2007 IS 2008 IS 2009 med folketall per IS 2010 med folketall per IS 2011 med folketall per IS 2012 med folketall per Innbyggere ialt Innbyggere 0-2 år Innbyggere 3-5 år Innbyggere 6-15 år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere 0-17 år 839 Innbyggere år Innbyggere år 785 Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere 90 år og over Basistillegg Sonekriteriet Nabokriteriet Landbrukskriteriet 0, , , , , ,00158 Invandrere 6-15 år ekskl Skandinavia Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand Flyktninger uten integreringstilskudd Dødlighetskriteriet Barn 0-15 med enslige forsørgere Lavinntektskriteriet Uføre år Opphopningsindeks 0,1528 0,1411 Urbanitetskriteriet Psykisk utviklingshemmede 16 år Ikke-gifte 67 år og over Andel barn 1-2 år uten kontantstøtte Innbyggere med høyere utdanning

9 Omsetning pr innbygger 8 Næring Nedenfor vises en statistikk over Evje og Hornnes kommunes detaljhandel i forhold til fylket for øvrig. En kultur- og fritidsarena kan bidra til et attraktivt og aktivt sentrum. Her kan trekkes frem folkebiblioteket som en sentrumsaktivitet. I denne sammenheng bør det også presiseres at uformelle møteplasser og ulik type nettverk vil også sammen med en etablert arena bidra til ytterligere positive ringvirkninger for utviklingen av et attraktivt sentrum. Detaljhandel Evje og Hornnes Aust-Agder Norge Evje, Aust- Agder, Norge Fig. 4 utviklingen av detaljhandel i kommunen med omsetning pr. innbygger fra År Innpendling Utpendling Netto Fig 5 oversikt over nettopendlingen i Evje og Hornnes

10 9 Kulturarenaer i Evje Evjemoen kino ble bygd i 1970: Selv om kinoen ble kårets til årets bygdekino i 2010 (3121 personer), er denne preget av tidens tann. Den ble tatt i bruk som kommunal kino i Dagens kino har behov for betydelige utbedringer for å kunne utvide kinoen som kultursal, jfr. rapport Kulturhusplan av 3/ Kinoen ligger svært usentralt i forhold sentrum, slik at alle som skal benytte seg av kinotilbudet i kommunen er avhengig av transport. Dette fører til at personer uten slike muligheter ikke uten videre vil benytte seg av dette tilbudet. Evjemoen kino Furuly flerbrukshus: Dette stedet benyttes til ulike arrangementer. Stedet brukes både til kommunale organisasjoner (kulturskolen og ungdomsklubb), møter, arrangementer for hele befolkningen. Huset kan gjennomføre mindre arrangementer på flatt gulv. Flerbrukshuset har en funksjon som et mindre lokale for mindre arrangementer og møter. Furuly flerbrukshus ble bygget i år Furuly flerbrukshus

11 10 Otrahallen: Brukes til større, og sjeldne arrangementer. Otrahallen ble bygget i Otrahallen Bibliotek Biblioteket ligger i dag usentralt ifht sentrum og er lokalisert i bygningens 2.etg. Bibliotekene er den offentlige institusjonen som skårer svært høyt på kommuners innbygger og brukerundersøkelse. Bygningen som biblioteket er lokalisert i er bygd i Statistikk utlån og besøk Evje og Hornnes bibliotek utlån Pr.innbygg 6,4 6,73 6,49 6,08 6,35 5,35 5,3 Besøk pr. innbygg 3,2 3,3 3,7 3,6 3,8 3,5 3,65 Landsgjennomsnitt pr utlån pr. innbygger 5,24 og besøk 4,6 pr. innbygger. I henhold til statistikken så ser det ut til at Evje og Hornnes bibliotek låner ut mer pr. innbyggere enn landsgjennomsnittet. Mens antall besøk er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet. Dette har sammenheng med tilgjengelighet både ifht. åpningstider og beliggenhet. Biblioteket

12 11 4. Plangrunnlag for Evje og Hornnes Kommuneplan I kommuneplanen for Evje og Hornnes er det lagt vekt på å vise hvilken satsing som vil prege kommunen de neste årene. Områdene er: Levekår Kultur og fritid Næringsutvikling Regionsenter Evje Gjennom disse områdene ønskes å skapes et mangfold i samfunnet, økt bolyst i regionen, tilby gode opplevelser og møteplasser mellom mennesker, tilby et mangfold av aktiviteter og skape et sterkt regionsenter gjennom utvikling av Evje sentrum. Kommuneplanen ønsker også å tilrettelegge for attraktive boligområder i Evje sentrum. Da vil det være viktig å innta en strategisk tilnærming for å utvikle sentrum som møtested. Et sterkt aktivum vil i et langsiktig bilde være å etablere en sentral kultur- og fritidsarena. Kulturplan for Evje og Hornnes I kulturplanen er et godt og variert kultur- og fritidstilbud for alle! hovedmålet. Dette innebærer bl.a. å etablere en felles kulturell- og sosial møteplass sentralt i kommunen. Dette for å sikre innbyggernes muligheter til å tilegne seg sosial og kulturell kompetanse, slik at man kan oppnå felles samhørighet og bygge videre på kommunens identitet og kulturelle egenart. Utviklingen av gode sentrumsarenaer vil være sentralt, for at Evje og Hornnes skal fremstå og være en attraktiv bosettingskommune, hvor næringslivet og kultur kan bidra til å gi trygghet for framtidig livskraftighet i kommuneutviklingen. Denne utviklingen kan trekkes inn mot både lokale, regionale og nasjonale føringer. Evje og Hornnes kommunes visjon om å være hjerte i Agder og målsetting om å utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder er i kommuneplanen basert på 4 områder: Levekår, Kultur og fritid, Næringsutvikling og regionsenter Evje. I dette arbeidet er det viktig å ha et godt og variert kulturtilbud.

13 12 5. Kultur som satsningsområde Nasjonale føringer Selv om Norge har i større grad enn andre land livskraftige store og små lokalsamfunn, er det en vedvarende sentralisering inn mot de større sentra, som igjen kan være en utfordring for å opprettholde en desentralisert bosetting. I dette bilde ser man at flere kommuner, deriblant Evje og Hornnes, har opplevd vekst i folketallet det siste året. Stortingsmelding nr Lokal vekstkraft og framtidstru, om distrikts- og regionalpolitikken, fremheves bl.a. at vekstkraften kommer fra kommunene som har lagt grunnlaget for økonomisk velstand og kulturelle verdier. Det varierte bosettingsmønsteret vitner om en evne til kreativ utnyttelse av naturressursene og har dermed bidratt til å gi landet en egenart. Telemarksforskning skal gjennomføre en studie av næringsutviklingsrollen i et utvalg av de mest suksessrike næringskommunene i distrikts-norge, hvorav Evje og Hornnes er an av kommunene. Undersøkelsen innebærer å studere 15 distriktskommuner som skårer bedre enn forventet på et sett indikatorer for bosetting og næringsutvikling. Rapporten er ventet ferdig mars Stortingsmelding nr. 22 ( ) Kultur og næring søker å gi et helhetlig perspektiv på forholdet mellom kultur, næring og samfunnsbygging. Meldingen har både en kulturpolitisk og en næringspolitisk innfallsvinkel, og slår fast at en politikk for kultur og næring må være sektorovergripende og integreres både i et kulturpolitisk og næringspolitisk aspekt. I en rapport som omhandler kulturnæringens betydning for norsk økonomi fra 2000 til 2005 fremkommer det at kulturnæringen i Oslo står for 45 prosent av den totale verdiskapingen i norsk kulturnæring og at all verdiskapingen i kulturnæringen skjer i tilknytning til storbyregioner. Det er også her veksten i absolutte tall har vært størst, men høyest prosentvis vekst finner vi i områder med spredt bosetting, noe som fremgår av tabellen nedenfor. Gjennomsnitt årlig vekst i verdiskaping fordelt på KRDs sentralitetsindeks: Storbyregioner 11 % Mellomstore byregioner 11 % Småbyregioner 9 % Småsenterregioner 13 % Områder med spredt bosetting 25 % Kulturloven av 2007 har som formål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk.. Stortingsmelding nr. 48( ): Kulturpolitikk fram mot Stortingsmeldingen fokuserer på hvor grunnleggende det er å legge til rette for mangfoldet innenfor kulturlivet. Meldingen legger også vekt på at et aktivt og engasjerende kulturliv er viktig både på individ- og samfunnsnivå, samt at en dynamisk og pulserende kultursektor som kommuniserer godt med brede brukergrupper er svært viktig for utviklingen av Norge. Kulturdepartementet har i april 2011 nedsatt et kulturpolitisk utredningsutvalg, Kulturutredningen Utvalget skal utrede utviklingen i norsk kulturpolitikk etter 2005 og gi en vurdering av de viktigste utfordringene kulturpolitikken står overfor i årene som kommer. Utredningen skal legge frem en NOU innen utgangen av 2012 som vil omfatte hele kulturpolitikken.

14 13 Fylkeskommunale føringer Regionplan Agder 2020 med overskudd til å skape. I denne planen er et av hovedtiltakene innen kunst, kultur og idrett å stimulere til samarbeid mellom offentlige aktører og næringslivet om å finansiere kulturaktiviteter som gjør regionen mer attraktiv, både for egne innbyggere og besøkende. Relevante erfaringer Det er flere eksempler på at satsing på kultur har skapt ny optimisme og endret omdømme og identitet for et lokalsamfunn. Slike indirekte virkninger kan være viktige, selv om det er vanskelig å måle og tallfeste. Her kan nevnes Lyngdal og etablering av Lyngdal kulturhus, Ørlandet kultursenter, og Oppdal med Oppdal kulturhus 6. Gjennomføring av behovskartlegging Metodikk Gjennom lokalavisen har man informert om prosessen og kartleggingen. Følgende metoder er benyttet i denne kartleggingen: Man har valgt å benytte spørreskjema, som ble sendt ut til offentlige organisasjoner, humanitære, kulturelle og religiøse organisasjoner, lag og andre organisasjoner og næringslivet i Evje og Hornnes. Samtidig med spørreskjemaene har det blitt sendt ut informasjon om formålet med kartleggingen, samt at man gjennom samtaler med ulike informanter har utdypet dette formålet. I tillegg har det også vært lagt på kommunens nettside en mulighet for å kunne svare på angjeldende kartlegging. Dette for å ivareta evt. grupperinger og enkeltpersoner som ikke har fått tilsendt kartleggingen. I løpet av perioden er det avholdt et frokostmøte med næringslivet i regi av Evje utvikling (27/9-11), hvor tema var kultur + næring = sant og hvor spesifikt formålet med kartleggingen ble gjennomgått, samt at spørreskjema ble delt ut. Avgrensning av kartleggingen Man har valgt i denne kartleggingen å holde hytteturister og andre turister utenfor, men har forutsatt at gjennom næringslivskartleggingen vil i hovedtrekk turistområdet bli ivaretatt. Det kan også være områder i kommunen man ikke har dekket, men man har gjennom denne kartleggingen tatt mål av seg å dekke hovedtrekkene i behovet for en sentral kultur- og fritidsarena i Evje sentrum. Oversikt over informantgruppa Det har blitt sendt ut 141 antall spørreskjema, samt at man har kunnet laste ned skjema fra kommunens nettside. Følgende fordeling: 65 bedrifter 55 lag og foreninger 21 offentlige organisasjoner

15 14 Av 141 utsendte spørreskjema har det kommet inn 56 svar. Man har fått svar fra følgende områder i kommunen: 19 Næringslivet 14 Organisasjoner (humanitære, kulturelle, religiøse) 13 Offentlige organisasjoner 10 Lag og organisasjoner Fig. 6 Antall innkomne svar på spørreskjema totalt Resultater fra behovskartleggingen Informantenes ønsker og behov Vedlagt følger en oversikt over de ulike informantenes behov ifht spørreskjema. I spørreundersøkelsen ble det bl.a. spurt om Hva mener dere er de 3 viktigste tjenestene og innholdet i en sentral kultur- og fritidsarena?. Under følger noen utvalgte synspunkter fra ulike informanter: Organisasjoner: Et lokale som kan være en møteplass Videre utvikling God mulighet for kurs/møter og en sal med god mulighet for å holde forelesninger/teater Offentlige organisasjoner: Næringslivet: Bibliotek Tilbud på tvers av alder Tilgjengelighet Storstove for breie kulturprogram Utstillinger/konferanse Kino/scene

16 15 Særtrekk fra informantgruppen Når det gjelder spesifikke særtrekk fra informantgruppen, finner vi to hoved innspill. Næringslivet ser et gjennomgående behov om å bidra til mer liv i sentrum, som igjen kan legge grunnlag for videre vekst. Innen idrett/skole var det et klart ønske om mer og bedre anleggsfasiliteter. Det var svært få som ikke gir uttrykk for at en kultur- og fritidsarena i sentrum kunne bidra til en positiv utvikling. Fellestrekk fra informantgruppen Vi oppfatter at våre informanter har sammenfallende oppfatninger av Evje og Hornnes kommunes behov for en kultur- og fritidsarena i sentrum. Det er også sammenfallende oppfatninger over hva en slik arena kan inneholde og hvordan den kan bidra til videre utvikling for kommunen. Informantene har også gitt tilbakemelding om at de ønsker seg møteplasser i sentrum. Om disse er uformelle eller formelle møteplasser gir ikke kartleggingen noe entydig svar på. Ut av kartleggingen kan man trekke frem at informantene har biblioteket som en sentral møteplass, når de trekker frem viktigheten med å ha et møtested i sentrum. Informantene har også trukket frem at biblioteket kan fungere som en møteplass og sosialt treffsted, hvor man kan koble inn innbygger- og turistinformasjon. Informantene har også benevnt møteplassfunksjoner som storstue, fellesarena, møtested, samlingslokaler osv., samt at noen legger til bibliotek når de trekker frem behovet for møteplass. Flere av informantene trakk frem behovet for å få tilgang til informasjon i sentrum, bl.a. fra kommunen. Ulike behov for scenefasiliteter for små og store arrangementer, samt saler for leiemuligheter er også sentrale funn i undersøkelsen. Informantgruppen samlet har trukket frem behovet for scene/kino/konferanse/arrangementfasiliteter i sentrum. Det er svært mange som trekker frem at det må være lokaler til utleie, slik at små og store organisasjoner kan leie i disse lokalene. I de ulike tilbakemeldingene har det kommet frem ønsker om å være fremtidige leietakere eller deleiere, i en slik arena i sentrum. Under vises en grafisk fremstilling over de mest sentrale fellestrekk som kom frem i kartleggingen og fordelingen er basert på en totalgjennomgang av spørreskjemaene: Fig. 7 oversikt over fellestrekk fra informantene

17 16 Andre behov I denne analysen er det nok viktig å trekke spesielt frem næringslivet og samspillet med kultur. Det er et tydelig behov for å etablere arenaer i sentrum som kan skape mer folkeliv, handel og aktivitet i sentrum. Ved å koble kommersiell og ikke-kommersiell virksomhet, som f.eks. bibliotek, kan det bidra til en vinn-vinn situasjon for begge parter. Man kan lese ut av svarene at man ønsket å ta en mer regional rolle, hvor man samler mest mulig av handel og aktiviteter i sentrum, istedenfor å bygge opp i periferien. Dette for å gjøre arenaene mest mulig tilgjengelig både for nåværende og fremtidig befolkning og ikke minst hytteturister og andre turister. 8. Anbefalinger Sentrumsutvikling I et levende bysentrum danner kulturlivet sammen med handelen den viktigste rammen for de sosiale møtene, og er en forutsetning for å utvikle sterke og livskraftige sentrumsområder som trekker folk fra hele kommunen og regionen. Kulturbygg bidrar til aktivitet og til å gjøre sentrum til samlingssted. Biblioteket bygger byen! Alle som driver med by- og tettstedsutvikling i våre dager bør se på hvilket potensial biblioteket representerer, skriver Erling Dokk Holm i Dagens Næringsliv Sentral kultur og fritidsarena Ved å etablere en sentral kultur og fritidsarena i Evje vil man kunne oppnå gevinster som vil underbygge disse fire områdene (levekår, kultur og fritid, næringsutvikling, regionsenter Evje). Gevinster som sterkere identitet til stedet, økt tiltrekningskraft og attraktivitet i forhold til tilflytning, kultur som merkevare og økt næringsutvikling er noen hovedområder som kan trekkes frem i denne sammenheng. Vi ser at ved å vurdere ønskene og behovet fra informantene i forhold til potensiale for det videre arbeidet vil det være behov for ulike forslag til kortsiktig og langsiktig tiltak. Slike tiltak må vurderes opp mot kommunens ulike satsingsområder i kommuneog kulturplan, slik at man kan legge klare føringer i fremtidig økonomiplanarbeid. Følgende anbefaling til videre prosesser for utvikling av sentral kultur og fritidsarena: Utvikle sentrum med møteplasser, med bibliotek, kino/scene og andre fasiliteter for befolkningen, næringslivet og turistene. Dette for å bidra til økt aktivitet og mer handel i sentrum, slik at Evje og Hornnes kommune kan fremstå som et bærekraftig lokalsamfunn. Her må man vurdere om man skal planlegge og etablere et lokalt eller regionalt kulturhus. Dersom man ønsker å søke om å få status fra Aust-Agder fylkeskommune som regionalt kulturhus, må dette skje i 2013.

18 17 Kortsiktig tiltak knyttet til biblioteket I arbeidet med kartleggingen og erfaringer fra andre steder i Norge er det viktig at biblioteket får en sentral rolle/posisjon i en kultur- og fritidsarena i sentrum. Sett fra dette perspektivet vil et kortsiktig tiltak ved flytting av biblioteket være et viktig bidrag for å kunne planlegge en kultur- og fritidsarena i sentrum. Her er det sentralt å vedta fysisk lokasjon for denne arenaen, slik at man kan starte med planlegging av nytt bibliotek i 2012, som første trinn i en kultur- og fritidsarena i sentrum. Evje og Hornnes bibliotek har en leieavtale som utgår Innen den tiden må det tas en avgjørelse på hvordan et moderne og fremtidsrettet bibliotek i Evje og Hornnes skal fremstå. Når det gjelder biblioteket i Evje og Hornnes kommune har man et stort positiv potensial for økt besøk. Biblioteket ligger i dag usentralt ifht sentrum og er lokalisert i bygningens 2.etg. Bibliotekene er den offentlige institusjonen som skårer svært høyt på kommuners innbygger og brukerundersøkelse. Evje og Hornnes bibliotek bilde fra åpningen av «klubb-biblioteket» I stortingsmelding nr. 23 ( ) Bibliotek -Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid (bibliotekmeldingen) summeres de viktigste forutsetningen for at biblioteket skal fungere som møteplass: Sentral plassering Lett tilkomst, god tilgjengelighet også når det gjelder åpningstider og lav terskel for bruk Universelt utformet, slik at det blir en møteplass for alle grupper Samling av flere funksjoner Fleksible planløsninger, slik at lokalene lett kan endres etter behov Kommuner som har etablert Biblioteket i sentrum eller sentralt plasser har sett en betydelig økning av besøk og utlån. Under følger noen eksempler:

19 18 Biblioteket er etablert i Lyngdal kultursenter som ligger meget sentralt på torget i Lyngdal. Kommune År Utlån pr. innbygger Besøk pr. innbygger Evje og Hornnes ,35 3,5 Lyngdal ,7 11,2 Landsgjennomsnitt ,24 4,6 Fig. 8 Lyngdal bibliotek og Evje og Hornnes bibliotek gjennomsnitt utlån og besøk pr. innbygger En annen kommune er Kragerø som i 2004 flyttet biblioteket til sentrum: Fig. 9. Kragerø bibliotek utlåns- og besøksutvikling fra nytt biblioteket i 2004 Dersom vi legger til grunn statistikken for Evje og Hornnes bibliotek som vist på side 10 i rapporten, vil man finne støtte for, at det vil være store muligheter for betydelige bruk av et bibliotek i sentrum, enn å la biblioteket bli liggende i dagens bygningsmasse. Kortsiktig tiltak knyttet til bruk av Evjemoen kino Selv om det planlegges en fremtidig kino/scene/sal i sentrum vil det være viktig å holde dagens kinotilbud og å se på muligheten å utvide kinoen til en kultursal. Evjemoen kino har behov for opprusting, både ifht. teknisk og universell utforming for å dekke dagens krav, jfr. rapport fra Kulturhusplan DA 3/

20 19 9. Vegen videre Dersom man tar for seg gjeldende kommuneplan og kulturplan frem til 2020 kan følgende plan være en mulighet: Benytte kartleggingen av behovet for en sentral kultur- og fritidsarena i Evje og Hornnes kommune i det videre planarbeidet Kommunen overtar Evjemoen kino Avklare med Aust-Agder fylke om status regionalt kulturhus for Evje og Hornnes kommune Folkebiblioteket husleieavtale utgår Beslutte lokasjon for bibliotek og kultur- /fritidsarena i sentrum Vurdere og avklare innhold og dimensjonering av kulturhus/kulturarena i sentrum ulike byggetrinn I og II Nytt bibliotek i sentrum Nytt kulturhus åpnet I denne prosessen vil man ha både et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Arbeidet med flytte biblioteket sentralt inn i sentrum vil da være et tiltak med oppstart i Denne beslutningen bør da være et ledd i en overordnet plan for å etablere et kulturhus med bibliotek og andre tjenester og tilbud. Hvilken posisjon et slikt kulturhus skal innta (lokal/regional) bør avklares samtidig med beslutning av bibliotekets lokasjon. I denne prosessen må det bl.a. vurderes innhold, organisering, driftskonsept og finansering av en kultur- og fritidsarena i sentrum. I denne kartleggingen kom det også frem at gjennom felles arenaer kan det oppnås ulike former for sambruk og samspill, både innen nettverksutvikling, arenabruk og ulike prosjekter. I det videre arbeidet er det viktig å arbeide systematisk med å skape arenaer/prosesser for å utvikle gode samspills og sambruksområder til beste for alle i kommunen. Gjennom nettverksutvikling på tvers av offentlig næringsliv og frivillige aktører kan det oppstå nye synergier i utviklingen av Evje og Hornnes kommune, både i et lokalt og regional perspektiv. Organisering I det videre arbeidet vil det være anbefalt å nedsette en egen prosjektgruppe. Prosjekteier her vil være kommunen, men man bør trekke med seg et bredt spekter av representanter fra næringsliv/politikere/kommuneadministrasjon/lag og organisasjoner, slik at de ulike informantenes interesser blir ivaretatt inn mot en sentral kultur- og fritidsarena.

21 Vedlegg Kartleggingsskjemaer for: offentlige institusjoner, organisasjoner, lag og foreninger, næringsliv Evje og Hornnes kommune sentral kultur- og fritidsarena oversikt over informanter og tilbakemelding - spørreundersøkelse 2011 Rapport: Kulturhusplan da av 3/ Evjemoen kino som kultursal i 5-10 år framover: Vurdering av behov for teknisk opprusting av scene m.m. Evje og Hornnes kommune - kulturbygg - oversikt

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-14 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.08.2015 Strategisk plan for kunst- og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019 - Høring Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv

Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv Revidert planprogram: Revidering av kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 1. Bakgrunn og forankring Revidering av gjeldende kommunedelplan for kultur er vedtatt av Skien bystyre i Kommunal planstrategi

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Kommuneplan Samfunnsdel

Evje og Hornnes kommune Kommuneplan Samfunnsdel Evje og Hornnes kommune Kommuneplan 2010 2021 Vedtatt i k-sak 82/10 - møtebok datert 10.12.2010 Oppdatert handlingsplan og økonomiplan 2017-2020 ligger som eget dokument. Evje og Hornnes kommune - Hjerte

Detaljer

Kulturpoli)kk for fram)den

Kulturpoli)kk for fram)den Kulturpoli)kk for fram)den? KULTURLOVEN 1: Føremål Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle

Detaljer

Kommunedelplan kultur Tvedestrand

Kommunedelplan kultur Tvedestrand Kom Kommunedelplan kultur Tvedestrand 2015-2018 Forslag til planprogram Dette dokumentet er et planprogram og varsler oppstarten på arbeidet med kommunedelplan kultur. Planprogrammet inviterer til innspill

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Bakgrunn Sammen om Porsgrunn Mål for kulturarbeidet Avgrensinger

Bakgrunn Sammen om Porsgrunn Mål for kulturarbeidet Avgrensinger Bakgrunn Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i bystyret 5.september 2013. Sammen om Porsgrunn videreføres som visjon og understreker betydningen av at Porsgrunnsamfunnet i felleskap forvalter de ressurser,

Detaljer

PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR

PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR PLANPROGRAM SEKTORPLAN FOR KULTUR 2016-2019 Innhold Innledning og bakgrunn... 3 Sektorplan for Kultur... 3 Formål og avgrensninger... 3 Struktur og innhold... 4 Føringer... 4 Kulturloven... 4 Kulturutredningen...

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

På bakgrunn av intensjonsavtalen vil sentrale og sterke bibliotekfunksjoner være av avgjørende betydning.

På bakgrunn av intensjonsavtalen vil sentrale og sterke bibliotekfunksjoner være av avgjørende betydning. Prosjektplan Kunnskaps- og kulturpark Kongsberg - biblioteket Bakgrunn for prosjektet KKP biblioteket Stortingsmelding nr 23 om bibliotek (2008 2009) Bibliotek Kunnskapsallmenning, møtested og kulturarena

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Basert på rapporter fra Østlandsforskning (2003,2005,2009), Telemarkforskning (2011,2012,2013) og Norsk institutt for by og regionsforskning (2000, 2011)

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Rådmannen Kommunedelplan for kunst og kultur 2016-2028 Planprogram, høringsutkast Innledning og bakgrunn Behovet for Kommunedelplan for kunst og kultur ble behandlet som del av Planstrategi for Trondheim

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0142 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn INFOTEKET Kort beskrivelse Evje og Hornnes kommune har gjennom den vedtatte kommuneplanen et ønske om å skape

Detaljer

Forslag kommunedelplan for kultur Arendal kommune. Forslag planprogram. Kommunedelplan for kultur Arendal kommune

Forslag kommunedelplan for kultur Arendal kommune. Forslag planprogram. Kommunedelplan for kultur Arendal kommune Forslag planprogram Kommunedelplan for kultur Arendal kommune 2017-2020 1 1. Innledning Arendal kommunes gjeldende kommunedelplan for kultur, Kultur for alle hele året, må revideres. Planen skal omfatte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.04.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE»

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» Forslag til planprogram Klovneansikt laget av Ara Hama 9 år. Foto: Pia Krabberø 1 September 2016 Innledning Bakgrunn for revideringen av planen I en ny

Detaljer

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune 2018 2024 Formålet med kulturplan og planprogramet Innledning om kulturplanen Et rikt kulturliv med et mangfold av kulturelle

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 16/6-4 Dato: 24.05.16 NY KULTURPOLITIKK ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE

Detaljer

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet

Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i det kulturelle landskapet aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet Bibliotek i forandring? Karen Espelund Fylkesdirektør kultur og kommunikasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune To tilnærminger

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune

Kultur og idrett. Regional kulturplan for Hordaland høringsuttale Askøy kommune Kultur og idrett Hordaland Fylkeskommune postboks 7900 5020 BERGEN Vår ref: Saksbehandler/Direkte Telefon: Deres ref: Dato: 2013/6704-8 Gunnar Brynjulfsen/56 15 84 66 18.09.2014 Regional kulturplan for

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

Stedsutviklingssamling på Røst Trude Risnes, Ingunn Høyvik og Mona Handeland Distriktssenteret

Stedsutviklingssamling på Røst Trude Risnes, Ingunn Høyvik og Mona Handeland Distriktssenteret Stedsutviklingssamling på Røst 14.6.16 Trude Risnes, Ingunn Høyvik og Mona Handeland Distriktssenteret Distriktssenteret kunnskap om stedsutvikling www.distriktssenteret.no Vår rolle i stedsutvikling -

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2014/577-2 Arkiv: C40 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 23.04.2014 Innspill til strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder 2015-2018 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Når den kommunale kultur kassen skal fylles opp.

Når den kommunale kultur kassen skal fylles opp. Når den kommunale kultur kassen skal fylles opp. KS agenda Oslo, 16.02.2015 Program (09.00-16.00) 09.00 Åpning og presentasjon 09.15 Utviklingstrekk i kulturpolitikken Kulturpolitikk i et historisk perspektiv

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Levanger 2040 Den kulturelle tråd

Levanger 2040 Den kulturelle tråd Levanger 2040 Den kulturelle tråd Dialogseminar Levanger kommune 29. mars 2017 Innledning Kort fra rapporten Den kulturelle tråd Økonomi Hva vet vi om behov? Mål med arbeidsøkta: Reflektere over ambisjonsnivå

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Suksesskommunen Lyngdal

Suksesskommunen Lyngdal Suksesskommunen Lyngdal Hva er drivkreftene og hvordan stimulere til vekst i framtiden Åpent møte i Lyngdal 20 september 2011 Knut Vareide 0 NæringsNM 50 100 42 59 11 31 31 33 4 17 32 150 er utarbeidet

Detaljer

Fremtidige utfordringer

Fremtidige utfordringer Fremtidige utfordringer Helse- og omsorgssektoren står overfor store fremtidige utfordringer; Antall eldre øker Det er mange yngre tjenestebrukere med helsemessige og sosiale problemer. Hvordan kan vi

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Prosjektleder Tore Vabø KRD, Arendal, 17. juni 2010 1 Hovedmål for distrikts- og regionalpolitikken Reell frihet til bosetting Opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret

Detaljer

Scenarier Østfold. Casesamling16. juni 2015

Scenarier Østfold. Casesamling16. juni 2015 Scenarier Østfold Casesamling16. juni 2015 Befolkningsveksten 130 125 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag Omtrent som middels siden 2000. 120 115 114,7 Buskerud Vest-Agder Østfold Norge Vestfold

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eieren, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP ENHETSAVTALE/UTVIKLINGSPLAN - - 2019 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Landskonferanse Ungdom og fritid 2017 Christian Hellevang Mobil: 930 81 650 E-post: Christian.Hellevang@ks.no Ann Evy Duun Mobil: 990 46 710

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune 2018 2030 Forslag til offentlig ettersyn Bystyresak 66/17. Frist for innspill: 22. august 2017. 1 Innhold Bakgrunn... 3 1. Rammer for

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Attraktivitetspyramiden

Attraktivitetspyramiden Attraktivitetspyramiden Om Nes hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Kommuneplanseminar Gran 31 mai 2012 Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Prosjektleder Ann Evy Duun E-post: annevy.duun@ks.no Mobil: 990 46 710 Bakgrunn for prosjektet Politisk initiativ i KS og Norsk

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

Satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene. Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu Værnes, 27. oktober 2009

Satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene. Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu Værnes, 27. oktober 2009 Satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu Værnes, 27. oktober 2009 1 Disposisjon Del 1 regionale utfordringer Den regionale utviklingen og regionalpolitikken Kompetanseutfordringen

Detaljer

Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm (Ref #6b26be3e)

Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm (Ref #6b26be3e) Kunnskapsbiblioteket i Lillestrøm (Ref #6b26be3e) Søknadssum: 500 000 Varighet: Ettårig Kategori: Forprosjekt Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Skedsmo bibliotek / 938275130 Støperiveien 28

Detaljer

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Historikk og bemanning Kom i stand etter signaler fra KRD NFK fikk tilført statlige midler til satsing Fylkestinget valgte i 2002

Detaljer

Kommuner med befolknings- og sysselsettingsnedgang

Kommuner med befolknings- og sysselsettingsnedgang Kommuner med befolknings- og sysselsettingsnedgang Særtrekk, utfordringer og muligheter Av Per Kristian Alnes Østlandsforskning Mange kommuner har nedgang i befolkning og sysselsetting Ø Hva er de store

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg Kommunereformen - endelig retningsvalg I denne saken skal det besluttes hvilken alternativ kommunesammenslutning det skal arbeides videre med fram til endelig avgjørelse i bystyret i juni dette år, og

Detaljer

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE

Kulturplan. Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturplan Prioriterte områder 2016 2020 KULTUR FOR ALLE Kulturen er limet i samfunnet, er et kjent begrep. Gjennom kulturen finner vi gode møteplasser, og rom til å utfolde oss. Kultur skaper fellesskap,

Detaljer

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger

Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Formannskapet 25.09.12 153/12 Fornyelse Strategisk næringsplan, Greater Stavanger Stanley Wirak (Ap) og Tove Frantzen (V) opplyste at de var styremedlemmer i Greater Stavanger og formannskapet drøftet

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel utlegging av forslag til ny plan til høring og offentlig ettersyn

Kommuneplanens samfunnsdel utlegging av forslag til ny plan til høring og offentlig ettersyn Saksframlegg Arkivnr. 141 Saksnr. 2013/2281-15 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 52/14 29.09.2014 Kommunestyret Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2030 - utlegging av

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/7405-2 Dato: * STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR DRAMMEN - STATUS INNSTILLING TIL BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Saken tas til etteretning.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYUTVIKLINGSPROSJEKT I GRIMSTAD HAVNEOMRÅDE

SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYUTVIKLINGSPROSJEKT I GRIMSTAD HAVNEOMRÅDE Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 18.03.2009 2008/2976-5494/2009 / L12 Saksframlegg Saksbehandler: Kåre Kristensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYUTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder.

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder. Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2011-2021 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter

Detaljer

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast

Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping Høringsutkast Livskraftige sammen! Øvre Eiker kommunes strategi for medvirkning og samskaping 2017-2027 Høringsutkast LIVSKRAFTIGE SAMMEN! 2 Medvirkningsplakaten strategien i kortversjon Det gode liv i Øvre Eiker skapes

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Skaper kultur attraktive steder? Knut Vareide

Skaper kultur attraktive steder? Knut Vareide Skaper kultur attraktive steder? Knut Vareide Skaper kultur attraktive steder? Spørsmål vi ønsker å svare på: Vil flere flytte til en kommune dersom kulturtilbudet er godt? Vil færre flytte ut? Vil en

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Kommunedelplan for kunst og kultur Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Ny planstrategi i Trondheim kommune vedtatt 06.12.2012 Planbehov for kultur. 1. Plan for kunst og kultur 2. Kulturminneplan Et levende

Detaljer

Bystrategi for Drammen Bertil Horvli, byutviklingsdirektør

Bystrategi for Drammen Bertil Horvli, byutviklingsdirektør Bystrategi for Drammen 2013-2036 Bertil Horvli, byutviklingsdirektør Disposisjon Formålet med medvirkningsprosessen Formålet med arbeidet med ny bystrategi for Drammen Videre fremdrift Hovedperspektivene

Detaljer

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1

KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 KOMMUNEREFORMPROSJEKTET «LYNGDAL 3» INTENSJONSAVTALE AUDNEDAL FRAMOVER HÆGEBOSTAD SAMAN OM EI POSITIV UTVIKLING LYNGDAL VI VIL VI VÅGER SIDE 1 SIDE 2 BYGGING AV NY KOMMUNE BESTÅENDE AV AUDNEDAL, HÆGEBOSTAD

Detaljer

Revidering av strategisk kulturplan

Revidering av strategisk kulturplan Saknr. 17/10-1 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Revidering av strategisk kulturplan 2011-2014 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar oppstart av revidering av Strategisk kulturplan 2011-2014. 2.

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Meld. St. 18 ( ) Bærekraftige byer og sterke distrikter et halvt år senere

Meld. St. 18 ( ) Bærekraftige byer og sterke distrikter et halvt år senere Kommunal- og moderniseringsdepartementet Meld. St. 18 (2016-2017) Bærekraftige byer og sterke distrikter et halvt år senere Guro Voss Gabrielsen og Benedicte Akre Nettverkssamling for kommunale og regionale

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 2 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 28.01.2015 Møtested:

Detaljer