1. tertialrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. tertialrapport 2014"

Transkript

1 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 3. juni 2014

2 Drammen kommune 1. tertialrapport TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport Del 2 Økonomi og budsjett ØKONOMISK STATUS PER 1. TERTIAL STATLIGE BUDSJETTFØRINGER SENTRAL BUDSJETTPOSTER REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT OPPDATERT ØKONOMIPLAN Del 3 Programområdene PROGRAMOMRÅDE 01 BARNEHAGE PROGRAMOMRÅDE 02 OPPVEKST PROGRAMOMRÅDE 03 SAMFUNNSSIKKERHET PROGRAMOMRÅDE 04 BYUTVIKLING PROGRAMOMRÅDE 05 HELSE OG OMSORG PROGRAMOMRÅDE 06 KULTUR PROGRAMOMRÅDE 07 LEDELSE, ORGANISERING, STYRING PROGRAMOMRÅDE 08 KOMPETANSE, MARKEDSFØRING OG NÆRING PROGRAMOMRÅDE 10 POLITISK STYRING PROGRAMOMRÅDE 11 SAMFERDSEL OG FELLESAREALER PROGRAMOMRÅDE 12 SKOLE PROGRAMOMRÅDE 13 SOSIALE TJENESTER PROGRAMOMRÅDE 14 VANN OG AVLØP Del 4 Eierstyring kommunale foretak og selskaper EIERSTYRING AKTUELLE PROSESSER KOMMUNALE FORETAK SELSKAPER Del 5 Menneskelige ressurser STATUS ANSATT- OG ÅRSVERKSUTVIKLING STATUS SYKEFRAVÆR 1.KVARTAL Vedlegg: 1. Tekniske budsjettjusteringer per 1. tertial dokumentasjon 2. Drammen kommunes finansrapport per 1. tertial Drammen Eiendom KF 1. tertialrapport Drammen Drift KF 1. tertialrapport Drammen Kjøkken KF 1. tertialrapport Drammen Parkering KF 1. tertialrapport Drammensbadet KF 1. tertialrapport Forslag til høringsuttalelse om lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak mv. 2

3 Drammen kommune 1. tertialrapport Fullmakt til å kjøpe fast eiendom som ledd i innkreving notat fra Kemneren i Drammensregionen 10. Tilbakeføring av virksomhetenes mer-/mindreforbruk i Prinsipper for evaluering av egenbetalingsordningen i helse- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 12. Revidert prisregulativ for arbeids- og gravetillatelser i veier, parker og friområder 13. Tiltaksoversikt Fjell Gratis barnehage for familier med lav inntekt: a. Notat av 9. april 2014 fra ordfører til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet b. Sak til Utdanningskomiteen 15. Vedtaksrapportering fra økonomiplan

4 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: Drammen kommune 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 5. Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2013 for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jfr. vedlegg IV til innstillingen, overføres til Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger. 6. Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2013 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet til styrket plankapasitet for årene 2014 og Bystyret slutter seg til forslag til høringsuttalelse til lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler, jfr. vedlegg Drammen kommune gir Kemneren i Drammensregionen fullmakt til å disponere inntil kroner til erverv av eiendom eller ideell andel av eiendom som ledd i innfordring av det offentliges krav på skatt og avgift. 10. For å bekjempe barnefattigdom og styrke integreringen, søker Drammen kommune om forsøk med gratis barnehage for alle familier med inntekt under 4G (kr ,-) i kommunen. 4

5 Drammen kommune 1. tertialrapport Revidert regulativ for egenbetaling for helse- og omsorgstjenester fastsettes fra 1. juli 2014 i samsvar med tabellen nedenfor: TJENESTE GJELDENDE SATSER FORSLAG NYE SATSER FRA PRAKTISK BISTAND INKLUDERT BPA < 2 G Kr 59 pr time < 2 G 90, per time maks 2 timer 2 3 G Kr 175 per time 2 3 G 395,- per time maks 4 timer >3 G Kr 377 per time 3 4 G 395,- per time maks 6 timer >4 G 395,- per time maks 8 timer DAGOPPHOLD / DAGSENTER/ Inkl transport og mat Per gang kr 72 Villa Fredrikke - gratis KORTTID Per døgn kr 137,- Inkl korttidsopphold utover 60 døgn per kalenderår Merk: Tidsbruk avrundes til nærmeste halvtime. For å skjerme storbrukere er det innført et tak på 8 t per mnd Per gang jf vedtak kr 74,- Villa Fredrikke gratis LANGTID Statlig forskrift Statlig forskrift TRYGGHETSALARM NØKKELSAFE Inntil 2 G kr 1048 per år 2 3 G kr 2096 per år Over 3 G kr 3350 per år * Endring fra oppmøte til vedtakstid. Per døgn kr 142,- jf statlig forskrift Maks 60 døgn per kalenderår. Inntil 2 G kr 1048 per år 2 3 G kr 2096 per år Over 3 G kr 3350 per år Abonnementet løper fra alarmen er montert til den er demontert av kommunen. Montering og demontering kr 395 per gang. Montering og demontering kr 200 per gang. HJELPEMIDLER Utlevering/henting av hjelpemidler kr 120,- FASTLEGE OG FYSIOTERAPI Egenandel inntil et fribeløp se ult.aspx#.uwxqswj5olw G= grunnbeløpet i folketrygden som for tiden er (justeres årlig per 1. mai) Maksimalsats for praktisk bistand per mnd er kr 180,- for tjenestemottakere med inntekt inntil 2G 12. Revidert prisregulativ for gravferdsforvaltning fastsettes fra 2014 i samsvar med tabellen nedenfor: Gravferdsforvaltning avgifter som fastsettes av kommunen Avdøde bosatt i Drammen Avdøde bosatt i annen kommune Avgift 2013, kr Avgift 2014, kr Avgift 2013, kr Avgift 2014, kr Kremasjon, pr kremasjon Leie/bruk av kapell, per gravferd Gravplass Feste, per grav, per år første Vanlig gravsted, år Innkreves for 20 år kister / Feste, per grav, per år neste urner år Innkreves for 5 år Feste, reservering ved siden av ny grav, per grav, per år Innkreves for 20 år Gravplass Feste, per grav, per år første Navnet minnelund, år Innkreves for 20 år urner Feste, per grav, per år neste år Innkreves for 5 år

6 Drammen kommune 1. tertialrapport Revidert priseregulativ for arbeids- og gravetillatelser i veier, parker og friområder fra 1. juli 2014 fastsettes i samsvar med vedlegg Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden til etterretning. Osmund Kaldheim rådmann Trond Julin kommunaldirektør økonomi og næring 6

7 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert driftsbudsjett

8 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Vedlegg II - til pkt. 3 i forslaget til vedtaket Drammen bykasse forslag til revidert investeringsbudsjett 2014 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2014 pr *) Foreslåtte endringer Endret periodisering: -4,500 Forslag Justert budsjett Bjørnstj. Bjørnsonsgt. - tilgrensende veier 5,000-4,500 0,500 Nye tiltak/justeringer 2014: 5, Ny Senter for oppvekst - inventar/utstyr nye lokaler 0,000 1,000 1, Oppgradering inventar og utstyr i instusjoner mv. 2,220 1,300 3, Ny Forprosjekt nytt sak- og arkivsystem 0,000 1,000 1, Ny Inventar og ustyr Konnerud skole - oppgradering 0,000 2,000 2, Ny Inventar og utstyr mobile klasserom Aronsløkka 0,000 0,200 0, Ny Inventar og utstyr mobile klasserom Brandengen 0,000 0,400 0,400 Finansiering: -1, Overføring fra driftsbudsjettet -54,000 13,796-40, Bruk av eksterne lån -271,999-15, ,195 SUM 0,000 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2014 Justert låneramme Drammen bykasse i ,195 8

9 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Vedlegg III - til pkt. 4 i forslaget til vedtaket Drammen Eiendom KF forslag til revidert investeringsbudsjett 2014 Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2014 Endret periodisering: -52, Fjellhagen - erstatningsbarnehage 5,000-3,000 2, Utvidelse Bekkevollen barnebolig 24,000-15,000 9, Harmonien - oppgradering 4,100-1,000 3, Fjell skole - mulighetsanalyse og oppgradering 3,500-1,000 2, Schwartzgate 20 - kjøp av bolig/oppgradering 10,000-2,000 8, Christian Blomsgate ,000-4,000 6, Drammen Kjøkken - nytt produksjonslokale 60,000-26,000 34,000 Nye tiltak/justeringer 2014: 62, Marienlyst gml. Gress - ny tribune (Klokkesvingen) 0,000 16,000 16, Ny Marienlyst ny multifunksjonshall - mulighetsstudie 0,000 1,000 1, Ny Konnerud skole - oppgradering inneklima fase 2 0,000 25,000 25, Kjøp av boliger 20,000 20,000 40,000 Finansiering: -10,000 Salg av boliger (prosjekt "Leie til eie") -10,000-10,000-20,000 Bruk av eksterne lån -449,499 0, ,499 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2013 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2014: -449,499 9

10 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Vedlegg IV - til pkt. 5 i forslaget til vedtak Tilbakeføring av netto mindreforbruk fra investeringsregnskapet for 2013 Programområde (mill. kr) Drammen bykasse Drammen Eiendom KF Drammen Parkering KF Totalt 01 Barnehager 1) 4,158-2,252 1, Oppvekst - 0,177 3,386 3, Samfunnssikkerhet Byutvikling 19,517-19, Helse 2,691 32,521 35, Kultur 0,175 6,760 6, Ledelse, org., styring 7,920 1,111 9, Kompetanse, markedsf., næring Politisk styring 0,869-0, Samferdsel og fellesarealer 22,029 2,350 1,500 25, Grunnskole - 0,825 31,436 30, Sosiale tjenester - 0,131 13,971 13, Vann og avløp 12,508-12, Utlån Drammen Scener AS 2) 1,800 1, Interkommunalt samarbeid 17,364 17, Diverse investeringer 29,416 29,416 Sum netto investeringer 87, ,699 1, ,098 Låneramme - 87, ,699-1, ,098 Sum finansiering - 87, ,699-1, ,098 1) Merforbruk i Drammen Eiendom KF's investeringsregnskap 2013 skyldes større utbetalinger enn budsjettert i prosjektet Strømsø barnehage - utvidelse. Merkostnaden må ses i forhold til sluttbevilgning i 2014 på 2 mill. kr. Overskridelse utover dette dekkes innenfor andre midler i programområdets investeringsramme for ) På grunn av forskjøvet framdrift ble ikke innvilget lånebeløp til Drammen Scener AS utbetalt i Midler til utlånet må derfor re- bevilges i 2014, jfr. vedtak i 1. tertialrapport

11 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2014 Drammen kommune styrer mot balanse i Nye tiltak som foreslås er forsøk med gratis barnehage for alle med lav inntekt og 15 millioner kroner til et Planløft for byvekst for at Drammen skal følge opp sykehus, store byprosjekter og kommunereformen. Lavere skattevekst og noe merforbruk vil trolig svekke årsresultatet Drammen bykasses regnskapsstatus per april i år viser et negativt avvik i forhold til periodebudsjettet på 16,8 millioner kroner. På årsbasis anslås en forverring i netto driftsresultat på 12,9 millioner kroner. Det understrekes imidlertid prognosen er beheftet med betydelig usikkerhet. Hovedpunktene fra økonomianalysen er følgende: Kommunens skatteinngang per april i år er 7,8 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Den nasjonale skatteveksten er imidlertid klart bedre enn i Drammen og gir en økning i rammetilskuddet hittil i år på 1 million kroner. I revidert nasjonalbudsjett nedjusterte regjeringen anslaget for nasjonal skattevekst fra 3,7 til 3 prosent. Rådmannen foreslår at skatteanslaget i Drammen nedjusteres tilsvarende, fra 2,7 til 2 prosent. Programområdene har per 1. tertial et samlet merforbruk på 19,0 millioner kroner. De største utfordringene er innenfor 02 Oppvekst, 05 Helse og omsorg, 07 Ledelse, organisering og styring, 11 Samferdsel og fellesarealer og 13 Sosiale tjenester. På årsbasis forventes merforbruk innenfor programområdene 02 Oppvekst, 05 Helse og omsorg og 07 Ledelse, organisering og styring dersom det ikke tilføres budsjettmidler. De øvrige programområdene forventes å komme ut i balanse. Prognosen for programområdene samlet tilsier et merforbruk på om lag 132 millioner kroner ved utgangen av året. Gratis barnehage til alle med lav inntekt Drammen kommune ønsker flere barn i barnehage. For å bekjempe barnefattigdom og sosial ulikhet og styrke språkutvikling og integrering vil kommunen om kort tid sende en søknad til Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet om en forsøksordning med gratis barnehage for alle familier med lav inntekt. Tilbudet finansieres med dagens tilskudd til gratis kjernetid i barnehage. Barnehagetilbudet er underfinansiert av staten Statsbudsjettet innebærer reduserte rammer for barnehagesektoren i Drammen. Kontantstøtten for ettåringer blir økt til kroner måneden fra 1. august. Dette innebærer et trekk i rammen på 4,4 millioner kroner i 2014, med en helårsvirkning på om lag 10,5 millioner kroner i Drammen kommune må redusere rammen til barnehagesektoren tilsvarende. Rådmannen foreslår at nødvendige tilpasning starter i år. Hovedopptaket for 2014 viser at det fra 1. august vil være cirka 100 ledige plasser i de kommunale barnehagene og 60 færre barn plassert i de ikke-kommunale barnehagene enn det var ved årsskiftet. Et sentralt innsparingstiltak er at alle barnehager i Drammen må tilpasse kostnadene til faktisk antall barn i barnehagen. 11

12 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Programområdet viser pr 1. tertial et mindreforbruk på 2,6 millioner kroner. Rådmannen forutsetter iverksatt kostnadsbesparende tiltak slik at programområdet kan styre inn mot et mindreforbruk på 10 millioner kroner i Hovedopptaket er avsluttet og Drammen kommune har oppfylt retten til barnehageplass. Flere barn får hjelp tidlig Det har også i 1.tertial vært en økning i antall barn som utløser de mest omfattende omsorgsog hjelpetiltakene i barneverntjenesten. Satsingen Fra barnevern til vern av barn har som mål å fange opp de barna som lever med størst sårbarhet og risiko på et tidlig tidspunkt og å arbeide forebyggende med riktige tiltak i familien for å unngå ekstra utgifter til plassering og omsorgsovertagelse. Det arbeides for å etablere tiltak i regi av Drammen kommune, slik at kjøp av dyre plasser kan reduseres. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten er i 2014 styrket med 2,6 millioner kroner som gir 3,8 nye årsverk. Regjeringen har varslet ytterligere styrking i Kommunene fikk i 2013, for månedene november og desember, en avkorting på 20 prosent i refusjon for utgifter forbundet med mottak av enslige mindreårige flyktninger. Regjeringen har nå imidlertid varslet at full refusjon vil bli utbetalt for søknader innsendt i Regjeringen foreslår videre at dagens refusjonsordning for kommunale utgifter til barnevernstiltak til enslige mindreårige flyktninger avvikles, og erstattes med en tilskuddsordning. Gitt at tilskuddene vil dekke kommunens kostnader vil Drammen kommune fortsatt kunne ta imot enslige mindreårige flyktninger. Programområdet viser per 1. kvartal et merforbruk på 3 millioner kroner, det meste i barneverntjenesten. Det arbeides med kostnadsreduserende tiltak og prognosen tilsier et merforbruk på om lag 9 millioner kroner ved utgangen av året. Rådmannen foreslår å styrke programområdet tilsvarende. Bystyret har bedt om en sak hvor det belyses hva som gjøres for å hjelpe familier i fattigdom. Dette vil bli fulgt opp i forbindelse med 2. tertial. Drammen kommune har fått tilsagn om totalt 2 millioner kroner i statlige midler fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, hvorav om lag 1,4 millioner kroner er øremerket ulike lag og veldedige organisasjoner. Planløft for byvekst Drammen står foran store utviklingsprosjekter i nær fremtid. Nytt sykehus på Brakerøya, utvikling av arealene på Sundland, Gulskogen og Travbanen, prosjektering av idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug, samt utredning av ny kommunereform er krevende prosjekter hver for seg, og når de nå faller sammen i tid krever det samordning av planarbeidet. Det er derfor behov for ekstra planressurser, estimert til cirka 15 millioner kroner for Dette er engangskostnader som rådmannen foreslår dekkes av disposisjonsfondet. Byggesak forventes å være i økonomisk balanse i Kvaliteten er forbedret ved redusert antall tidsavvik og klager. Søkere varsles ved forlenget saksbehandlingstid. Utvikling av Marienlystområdet Bystyrets vedtak om utvikling av Marienlystområdet og kommunens avtale med Drammen idrettsråd legger rammene for videre bolig- og næringsutvikling i området og et helhetlig idrettskonsept, inkludert etablering av friidrettsanlegg på Berskaug. 12

13 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Selskapet Marienlyst Utvikling AS (MU) er nå anmodet om å videreføre arbeidet med reguleringsplanen. I reguleringsplanen blir endelig utforming av Marienlystområdet med bolig, næring og idrett avklart. Reguleringsplanen vil på ordinært vis bli gjenstand for en grundig høringsprosess etter plan- og bygningsloven. Omstilling gir resultater i helse, sosial og omsorg Omstillingsarbeidet innenfor helse, sosial og omsorg ble intensivert i 2013 og er videreført i Rådmannen ser at omstillingsarbeidet gir positive resultater i samtlige virksomheter, og 12 av 15 virksomheter styrer mot balanse i For programområdet samlet viser regnskapet per 1. tertial et merforbruk på 15,7 millioner kroner. Dette er en bedring på 6,5 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor. Det er startet en gjennomgang av tjenestetilbudet ved Drammen helsehus og Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt, samt inntekter og utgifter ved Tjenestetildeling og samordning. Det tar tid før alle effekter av omstillingsarbeidet kan realiseres, og rådmannen legger derfor til grunn at det vil være behov for å disponere reserveavsetningen på 10 millioner kroner. For å innføre brukervalg av hjemmesykepleie omprioriteres to årsverk til å administrere ordningen. Kommunal medfinansiering (ISF) spesialisthelsetjenesten (hovedsakelig sykehusopphold) er foreslått avviklet fra og med For 2014 foretas avregning etter første halvår. Rådmannen vil derfor komme tilbake med vurdering av kostnader fra 2. tertial. Økt tilskudd til Brageteatret som regionteater Brageteatret har fått status som regionteater. Dette innebærer økte statlige tilskudd, under forutsetning av at eierne, Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune, også øker sine tilskudd. Drammen kommune vil følge opp sine forpliktelser som eier, og rådmannen foreslår økt tilskudd til Brageteatret på 0,6 millioner kroner i Felles gjennomgang med kirkevergen av avgiftene i gravplassforvaltningen har vist at flere avgifter ikke har vært regulert. Rådmannen foreslår å justere avgiftene for 2014 med 3 prosent for kremasjon og 5 prosent for festeavgifter. Fjell fra planer til aktiviteter og byggeprosjekter Tjenestetilbudet på Fjell er utvidet. Antall aktiviteter er høyt, og oppslutningen er god. Bystyret har besluttet rammene for parallelloppdrag, og oppdragene for utarbeidelse av reguleringsplan lyses ut før sommeren. Det første byggeprosjektet («lille dumpa») ventes ferdigstilt sommeren Tiltak for en åpnere kommune Rådmannen orienterte om åpenhet i egen sak til bystyret i mars Sak- og arkivsystem er avgjørende for større åpenhet og tilgjengelighet og for å sikre offentlig innsyn. Det er behov for å anskaffe nytt system, og arbeidet med dette prioriteres i første omgang gjennom igangsetting av eget forprosjekt. Arbeidet med å gjøre rådhuset til en bedre møteplass for innbyggere og ansatte er igangsatt. Feil om idrettsanlegg: Drammen er på gjennomsnittet Feil i registrering av idrettsanlegg i Drammen er avdekket og blir rettet opp. Korrigerte tall 13

14 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 viser at Drammen har en dekning av idrettsanlegg på linje med gjennomsnittet av kommuner som inngår i sammenligningen. For å tilfredsstille UEFAs krav for spill i Champions League er Marienlyst stadion vedtatt utvidet med ny tribune beregnet til 21 millioner kroner. Drammen kommune, Konnerud Idrettslag og Byen Vår Drammen er enige om et felles rammeverk for World Cup Skisprint. Straks nødvendige avklaringer fra Norges Skiforbund og FIS foreligger, vil rådmannen legge fram resultatet for bystyret. Flere klasserom på Brandengen og Aronsløkka skoler Det er innmeldt 64 flere elever på Brandengen skole fra høsten av enn det er kapasitet til. Aronsløkka skole har en kapasitet på 14 klasserom, mens det fra høsten av er behov for 16 klasserom. For å sikre alle elever plass til skolestart 2014 må det settes inn mobile klasserom i påvente av permanente løsninger. Rehabilitering av Konnerud skole Det er tidligere avsatt 33 millioner kroner i investeringsramme til nytt bygg på Konnerud skole og dette arbeidet går etter oppsatt plan. Det ble i 2013 avdekket dårlig inneklima knyttet til radon og muggsoppforekomster på deler av skolen og det ble bevilget 10 millioner kroner til å utbedre inneklima i 1. tertial Drammen Eiendom har utarbeidet en tilstandsrapport for de delene av skolen som ennå ikke var gjennomgått. På bakgrunn av denne foreslås det bevilget ytterligere 25 millioner kroner til rehabilitering og ombygging. Sommerskole starter i år Planlegging og gjennomføring av sommerskole med ulike aktiviteter for 100 barn i to uker vil ha en nøktern kostnadsramme på 0,2 millioner kroner. Økte kostnader til sosialhjelp og norskopplæring Innenfor sosiale tjenester er det per 1. tertial et merforbruk på 3,0 millioner kroner. Av dette er 2,1 millioner knyttet til NAV og økte kostnader til økonomisk sosialhjelp for å dekke boutgifter. Rådmannen har bedt om en analyse av årsaker, for iverksetting av tiltak. Analysen skal være klar i løpet av mai. Introduksjonssenteret har et merforbruk på 1,1 millioner kroner. Merforbruk knytter seg i hovedsak til norskopplæring. Introduksjonssenteret ventes allikevel å gå i balanse under forutsetning av at Drammen kommune kun mottar flyktninger som utløser fullt statlig tilskudd til norskopplæring. Tjenestetilbudet til rusavhengige opprettholdes Fra 2014 ble ordningen med rammefinansiering av kommunalt rusarbeid reversert, og det er igjen innført øremerkede midler til kommunalt rusarbeid som må søkes årlig. Drammen kommune har lagt til grunn at kuttet i overføringen vil bli kompensert ved tilskudd til prosjekter. Tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige er derfor opprettholdt. Drammen kommune har søkt staten 7,7 millioner kroner til tjenester for rusmiddelavhengige som blant annet feltsykepleie, legemiddelassistert rehabilitering og oppfølgingstjenester. 14

15 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Forslag til budsjettmessige endringer i 1. tertialrapport Salderingen av foreslåtte tiltak i 1. tertialrapport skjer gjennom justering av de sentrale budsjettpostene. Kort oppsummert legges det opp til følgende justeringer av driftsbudsjettet for 2014: o Programområdenes budsjettrammer foreslås styrket med netto 12,1 millioner kroner. De største postene inkluderer tilførsel av 9,6 millioner kroner til programområde 02 Oppvekst, 5,9 millioner kroner til programområde 05 Helse og omsorg og 6 millioner kroner til programområde 07 Ledelse, organisasjon og styring. Rammen til programområde 01 Barnehager foreslås nedjustert med 10 millioner kroner. o Programområdene tilføres i tillegg 11,2 millioner som følge av virksomhetenes netto mindreforbruk i Virksomhetene i programområdene 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg samt NAV Drammen (programområde 13) fritas for inndekning av fjorårets merforbruk. o Kommunens rammetilskudd ble i vedtatt statsbudsjett for 2014 redusert med 12,2 millioner kroner. Som følge av vedtatte oppgaveendringer mv. foreslås dette i hovedsak finansiert ved nedtrekk i programområdenes budsjettrammer med 11,3 millioner kroner. o Skattevekstanslaget for 2014 foreslås nedjustert med 0,7 prosentpoeng, tilsvarende nedjusteringen av nasjonalt skatteanslag i revidert nasjonalbudsjett. Det forutsettes etter dette en skattevekst i Drammen på 2,0 prosent, mens nasjonal skattevekst er anslått til 3,0 prosent. For Drammen kommune innebærer nedjustering med 11 millioner kroner. I tillegg reduseres rammetilskuddet med 1 million kroner. I sum gir dette en netto mindreinntekt på 12 millioner kroner. o Regjeringen legger i revidert nasjonalbudsjett 2014 til grunn en nedjustering av lønnsveksten i kommunal sektor fra 3,5 til 3,3 prosent. Lønnsoppgjøret i kommunal sektor er nå avsluttet med en ramme på 3,3 prosent. Det foreslås at den sentrale lønnsreserven nedjusteres med 4 millioner kroner som konsekvens av lavere lønnsvekst. o Som følge av gunstigere renteutvikling enn forutsatt, samt en viss reduksjon i andel rentesikret lånegjeld anslås Lånefondets kontantresultat for 2014 å bli 3,0 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette gir tilsvarende merinntekt i bykassens finansregnskap. o Generalforsamlingen i Lindum AS har fastsatt eiers utbytte for 2013 til 21,3 millioner kroner. Dette er 11,3 millioner kroner mer enn lagt til grunn i årets budsjett. o Bykassens udisponerte overskudd fra 2013 på 61,6 millioner kroner foreslås i utgangspunktet avsatt til disposisjonsfond. Imidlertid foreslås at tilbakeføring av virksomhetenes mer-/mindreforbruk i 2013 med 11,2 millioner kroner ses i forhold til bykassens resultat i fjor, og finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Netto avsetning til disposisjonsfond blir etter dette 50,4 millioner kroner. o Resterende salderingsbehov foreslås finansiert ved å redusere overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet med 13,8 millioner kroner, fra 54 til 40,2 millioner kroner. 15

16 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 I tabellen nedenfor er de foreslåtte justeringer i Drammen bykasses driftsbudsjett per 1. tertial nærmere spesifisert. Forslag til revidert driftsbudsjett 2014 etter de foreslåtte endringer fremgår av vedlegg I til innstillingen. Forslag til justeringer i bykassens driftsbudsjett pr. 1. tertial 2014 (Rader med blå fasrge er korreksjoner som følge av vedtatt statsbudsjett 2014) Tiltak (millioner kroner) Drift Økt utgift Red. utg Redusert innt Økt inntekt Merknader P01 Barnehager - 15,500 Netto rammereduksjon: 15,5 mill. kr Rammetilpasning 10,000 Rammetilpasning kommunale og private barnehager Vedtatt statsbudsjett - korreksjon 5,500 Netto uttrekk - økt kontantstøtte, økte satser oppholdsbetaling og økt kompensasjonsgrad private barnehager (96 til 98%) P02 Oppvekst 11,200 1,000 Nto. rammeøkning: 10,2 mill. kr Vedtatt statsbudsjett - korreksjon 0,600 Forsterket tilsyn med barn i fosterhjem mv. Komp. økt egenandel enslige mindreårige 1,600 Beregnet mindreinntekt 2,6 mill. kr. Korrigeres for 1 mill. kr bevilget i økonomiplan Tilbakebetaling egenandel ,000 Økt egenandel enslige mindreårige gjelder kun krav fra og med 2014 Årsprognose merforbruk programområde 9,000 Engangsmidler - merutgifter barnevern P04 Byutvikling - - Økte ressurser planarbeid P05 Helse og omsorg 6,900 0,800 Nto. rammeøkning: 6,1 mill. kr Tilsagnsramme 15 millioner fra disposisjonsfond , antatt behov i 2014 inntil 8 millioner kroner. Økt kjøp eksterne tjenester 1,300 Kjøp av plasser i eksterne institusjoner Rammekorreksjon 5,100 Rammestyrking til dekning av diverse bristende budsjettforutsetninger Inntekter - revidert betalingsregulativ 0,500 Nytt regulativ for egenandeler helse- og omsorgstjenester fra 1. juli 2014 Brukervalg hjemmesykepleie 0,300 0,300 Administrasjon av ordningen, 2 årsverk fra 1.10,omprioritet Vedtatt statsbudsjett - korreksjon 0,200 Redusert vederrlagsbetaling ved ufrivillig opphold i dobbeltrom P06 Kultur 0,625 0,900 Netto rammereduksjon: 0,3 mill. kr Økt tilskudd til Brageteateret 0,625 Avstemming av kommunens og fylkeskommunens tilskudd Vedtatt statsbudsjett - korreksjon 0,900 Avvikle kulturskoletime i skole/sfo fra høsten 2014 P07 Ledelse, org., styring 6,951 1,000 Nto. rammeøkning: 6,0 mill. kr Økte felleskostnader Generell rammetilpasning 1,000 6,000 Økte felleskostnader til forsikringer, bistand eierstyring, husleie mv. Kemneren i Drammensregionen 0,578 Underskudd fra 2012 som må dekkes av bykassa Betzy krisesenter 0,373 Underskudd fra 2012 som må dekkes av bykassa P12 Grunnskole 1,200 1,200 Nto. rammeøkning:,0 mill. kr Økt husleie Aronsløkka skole 0,500 Ny klasseromsmodul fra august 2014 Økt husleie Brandengen skole 0,500 Ny klasseromsmodul fra august 2014 Sommerskole 0,200 Midler til planlegging og gjenomføring av sommerskole 2014 Vedtatt statsbudsjett - korreksjon Avvikle ordningen med gratis frukt og grønt på skoler med u-trinn fra 1,200 høsten 2014 P13 Sosiale tjenester - 4,500 Netto rammereduksjon: 4,5 mill. kr Vedtatt statsbudsjett - korreksjon Uttrekk - øremerking av tilskudd rusomsorg. Forusetter at aktivtetsnivået 4,500 kan opprettholdes gjennom øremerkede tilskudd 16

17 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Tiltak (millioner kroner) Drift Økt utgift Red. utg Redusert innt Økt inntekt P15 Fellesutgifter 11,161 4,000 Nto. utgiftsøkning: 7,2 mill. kr Merknader Redusert lønnsreserve 4,000 Følger regjeringens anslag, ned fra 3,5 % til 3,3 % Mer-/mindreforbruk i virksomhetene ,161 Netto tilbakeføring av virksomhetenes mer-/mindreforbruk i 2013 Pensjonskostnader Oppdatert aktuarberening mulig mindreutgift 5-10 mill - avventes 2. tertial P16 Sentrale inntekter 26,700 2,600 Nto. innt.reduksjon: 24,1 mill. kr Vedtatt statsbudsjett -korr. rammetilskudd 12,200 Redusert rammetilskudd i henhold til vedtatt statsbudsjett 2014 Økt tilskudd enslige mindreårige Økning i tilskuddssatsen må ses i sammenheng med økt kommunal 2,600 egenandel ved refusjon av utgifter til barnevernstiltak Reduksjon skatt/rammetilskudd - anslag 12,000 Nedjustering av skattvekstforutsetningen med 0,7 prosentpoeng i henhold til RNB 2014 Reduksjon kompensasjonstilskudd 2,500 Forskjøvet rentekompensasjon skoleinvesteringer fra Husbanken P17 Komm. bedrifter 6,020 11,300 Nto. innt.økning: Lindum AS - økt utbytte ,300 Generalf. har fatsatt utbytte på 21,3 mill. kr for 2013 (budsjett 10 mill. kr) Drammen Drift KF - negativ egenkapital 6,020 Rest negativ egenkapital fra underskudd i 2012 må dekkes av bykassen P18 Finansposter 0,000 3,000 Kontantresultat Lånefondet 3,000 Tar flytende rente på alle nye lån i avventer rentesikring til 2015 P19 Årsoppjørsdisposisjoner 61,563 86,520 Nto. saldering: Disponering av tidl. års overskudd 61,563 Udisponert overskudd 2013 Avsetning til disposisjonsfond 61,563 Overskudd 2013 avsettes til disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond Redusert overføring til investeringsbudsjettet 135, ,320 Til dekning av virksomhetenes mer-/mindreforbruk Netto avsetning til 11,161 disposisjonsfond blir etter dette 50,4 mill. kr 13,796 Overføring til investeringsbudsjettet reduseres fra 54 til 40,2 mill. kr 0,000 17

18 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Del 2 Økonomi og budsjett 2.1 Økonomisk status per 1. tertial 2014 Drammen bykasses regnskapsstatus per april i år viser et negativt avvik i forhold til periodebudsjettet på 16,8 millioner kroner. På årsbasis anslås en forverring i netto driftsresultat på 12,9 millioner kroner. Dette er noe lavere enn varslet i økonomirapporten per februar i år, men det understrekes at prognosen er beheftet med betydelig usikkerhet. Hovedpunktene fra økonomianalysen er følgende: Kommunens skatteinngang per april i år er 7,8 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett, og viser en negativ utvikling på 0,6 prosent i forhold til samme periode i fjor. Den nasjonale skatteveksten er i samme periode på 2,4 prosent. Siden den nasjonale skatteutviklingen er klart bedre enn i Drammen viser rammetilskuddet hittil i år en merinntekt (inntekstutjevning) på 1 million kroner. Årets skatteanslag er basert på en vekst på 2,7 prosent, mens den nasjonale skatteinngangen i vedtatt statsbudsjett 2014 er basert på en vekst på 3,7 prosent. Regjeringen har i forslaget til revidert nasjonalbudsjett 2014 nedjustert det nasjonale skatteanslaget med 0,7 prosentpoeng, til 3,0 prosent. På grunnlag av regjeringens anslag og skatteutviklingen hittil i år, foreslår rådmannen at kommunens skattevekstanslag nedjusteres til 2,0 prosent. For programområdene er det per april et samlet merforbruk på 19,0 millioner kroner, tilsvarende 101,9 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ved utgangen av 1. tertial er det merforbruk innenfor flere av programområdene, og de største utfordringene er innenfor 02 Oppvekst, 05 Helse og omsorg, 07 Ledelse, organisering og styring, 11 Samferdsel og fellesarealer og 13 Sosiale tjenester. På årsbasis forventes merforbruk innenfor programområdene 02 Oppvekst, 05 Helse og omsorg og 07 Ledelse, organisering og styring om det ikke tilføres budsjettmidler. De øvrige programområdene forventes å komme ut i balanse. Årsprognosen for programområdene samlet tilsier et merforbruk på om lag 13 millioner kroner. Lønnsutgiftene sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser per april en netto merinntekt på 4,1 millioner kroner. Det er først og fremst programområde 05 Helse og omsorg som bidrar til merforbruket med et negativt avvik på 9,6 millioner kroner. Det forventes merinntekter fra integreringstilskudd (tilskudd til enslige mindreårige flyktninger) med 2,6 millioner kroner, mens rentekompensasjonstilskuddet fra Husbanken forventes å bli 2,5 millioner kroner lavere en forutsatt. Som følge av gunstigere renteutvikling en forutsatt, samt en viss reduksjon i andel rentesikret lånegjeld anslås Lånefondets kontantresultat for 2014 å bli 3,0 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette gir tilsvarende merinntekt i bykassens finansregnskap. 18

19 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Lønn og sykelønnsrefusjon pr. april 2014 Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av april en netto merinntekt på 4,1 millioner kroner i forhold til periodebudsjettet: Brutto lønnsutgifter: Refusjon sykelønn: Refusjon fødselspenger: - 12,5 mill. kr +11,9 mill. kr + 4,7 mill. kr Lønn og sykelønnsrefusjon 2014 Utvikling lønn og lønnsrefusjoner 2014 mill. kr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Regn lønn Bud lønn Bud ref 6,3 5,9 6,9 6,7 5,7 11,6 5,4 5,5 5,3 5,3 5,3 5,9 Regn ref. 11,0 9,4 11,5 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Akk. Netto avvik 6,6 3,9 3,7 4,1 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 TOTAL 2014: B ud lønn: 2365,5 Bud ref : 75,7 HITTIL 2014 B ud lønn: 790,9 Regn lønn : 803,5 B ud ref: 25,8 Regn ref: 42,5 Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik per programområde når vi ser lønn og lønnsrefusjoner under ett. Netto avvik lønn og lønnsrefusjoner per programområde per april 2014 Prog Programområde (tall Avvik lønn Avvik i 1000 kr) lønnsref. Netto avvik lønn og refusjoner 01 Barnehage 727,6 757, ,8 02 Oppvekst 270,8 578,7 849,5 04 Byutvikling - 509,9 6,0-503,9 05 Helse og omsorg , , ,6 06 Kultur 249,4 88,5 337,9 07 Ledelse, organisering og styring 390,3 596,6 986,8 10 Politisk styring 84,3 18,3 102,6 11 Samferdsel og fellesarealer - 196,5 123,9-72,6 12 Grunnskoleopplæring 1 152, , ,3 13 Sosiale tjenester 1 527,7 811, ,1 14 Vann og avløp - 31,7 164,8 133,0 15 Fellesutgifter 672,0 0,0 672,0 20 Interkommunalt samarbeid 1 326, , ,3 Netto , , ,2 19

20 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Som det fremgår av tabellen ovenfor er det kun programområde 05 Helse og omsorg som har negativt avvik av betydning når lønnsutgifter og sykelønnsrefusjoner ses i sammenheng. Til tross for at sykefraværet innenfor Helse og omsorg er redusert i 1. kvartal, viser sykelønnsrefusjonen en merinntekt på 8,6 millioner kroner. Dette må først og fremst ses i forhold til et forsiktig budsjettanslag. Mens årsregnskap 2013 viste inntekter på 46,6 millioner kroner er det for 2014 budsjettert med 26,1 millioner kroner. Det største netto mindreforbruket er det programområde 12 Grunnskole som har med 4,7 millioner kroner, mens programområde 13 Sosiale tjenester og interkommunale samarbeid viser mindreforbruk på henholdsvis 2,3 og 2,7 millioner kroner. På neste side følger hovedoversikt som viser status for Drammen bykasses driftsregnskap per utgangen av april

21 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Drammen bykasse hovedoversikt pr. april

22 Drammen kommune 1. tertialrapport Statlige budsjettføringer Vedtatt statsbudsjett 2014 reduksjon i rammetilskuddet Etter Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2014 ble kommunens rammetilskudd redusert med 12,2 millioner kroner i forhold til de forutsetninger som ble lagt til grunn i økonomiplan Endringene er si stor grad begrunnet med oppgave-endringer mv., samt kompensasjon for økt deflator (fra 3,0 til 3,1 prosent) og endringer i skatteopplegget. De vedtatte oppgave-endringer mv. har rådmannen tatt hensyn til disse ved fastsettelsen av virksomhetenes budsjettrammer for Det er imidlertid behov for å nedjustere årets rammetilskudd i samsvar med Stortingets vedtak, samt tilpasse programområderammene i forhold til dette. Tabellen nedenfor viser de enkelte forholdene som ligger til grunn for nedjusteringen av rammetilskuddet med netto 12,2 millioner kroner. Tabellen viser også forslag til justering av programområdenes rammer for Med to unntak er det samsvar mellom endringen i rammetilskuddet og den foreslåtte justeringen av programområdenes rammer: 1. I regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett 2014 var Drammen kommune tilført 3 millioner kroner som ledd i opptrappingen mot to årlige barnehageopptak. Midlene ble ikke tilført budsjettrammen for programområde 01 Barnehage siden kommunen allerede praktiserer løpende opptak. Forslaget om opptrapping mot 2 årlige opptak er reversert av regjeringen Solberg, og midlene er derfor trukket ut av rammetilskuddet i vedtatt statsbudsjett. Siden midlene ikke ble tilført programområdet kan ikke dette uttrekket salderes driftsrammen. 2. I statsbudsjettet for 2013 ble tidligere øremerkede tilskudd innenfor rusomsorgen innlemmet i rammetilskuddet. I denne forbindelse ble programområde 13 Sosiale tjenesters netto ramme styrket med 4,5 millioner kroner 1. I vedtatt statsbudsjett for 2014 er det vedtatt at tilskuddene til rusomsorgen igjen gjøres øremerkede. Kommunens rammetilskudd er som følge av dette redusert med 6,4 millioner kroner i Rådmannen foreslår at programområdets ramme reduseres med samme beløp som ble innarbeidet i 2013, mens resterende del av uttrekket inngår i generell saldering. Summen av oppgave-endringer mv. gir et uttrekk fra rammetilskuddet på 16,2 millioner kroner, mens rådmannen foreslår at programområdenes rammer reduseres med 11,3 millioner kroner. Differansen på 4,9 millioner kroner dekkes delvis opp av kompensasjon for økt deflator og endringer i skatteopplegget på 4,0 millioner kroner, mens udekket beløp på 0,9 millioner inngår i generell saldering av budsjettendringene i 1. tertialrapport Programområde 13 Sosiale tjenester ble tilført 4,5 millioner kroner basert på mottatte tilskudd i 2012, selv om innlemming av de øremerkede tilskuddene økte kommunens rammetilskudd med om lag 6,1 millioner kroner 22

23 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Budsjettjusteringer som følge av endringer i vedtatt statsbudsjett 2014 Tiltak/programområde (mill. kroner) P01 Barnehage: Endring ramme- tilskudd Forslag korr. Budsjett 2014 Økt likebehandling av private barnehager (fra 96 til 98%) fra ,9 0,9 Økt makismalpris barnehager på kr pr ,0-2,0 Reversere opptrapping mot 2 barnehageopptak pr. år - 3,0 0,0 Økt kontantstøtte ettåringer - redusert etterspørsel barnehager - 4,4-4,4 Sum endringer P01 Barnehage - 8,5-5,5 P02 Oppvekst: Økt tilsyn med barn i forsterhjem 0,2 0,2 Korreksjon kompensasjon for økt egenandel i barnevernet 0,4 0,4 Sum endringer P02 Oppvekst 0,6 0,6 P05 Helse og omsorg: Redusert egenandel dobbeltrom i langtidsinstitusjon 0,2 0,2 Sum endringer P05 Helse og omsorg 0,2 0,2 P06 Kultur: Avvikle kulturskoletime i skole/sfo fra høsten ,9-0,9 Sum endringer P06 Kultur - 0,9-0,9 P12 Grunnskole: Fjerne gratis frukt og grønt i grunnskolen fra høsten ,2-1,2 Sum endringer P12 Grunnskole - 1,2-1,2 P13 Sosiale tjenester: Uttrekk - øremerking av tilskudd til rusarbeid - 6,4-4,5 Sum endringer P13 Sosiale tjenester - 6,4-4,5 Sum oppgave- endringer mv./ramme- uttrekk - 16,2-11,3 Kompensasjon økt deflator og endringer i skatteopplegget 4,0 Sum endring i rammetilskuddet ,2-12, Revidert nasjonalbudsjett 2014 (RNB 2014) Regjeringen la den 14. mai i år fram forslag til revidert nasjonalbudsjett Forslaget innebærer ikke større endringer i kommunesektorens økonomiske rammebetingelser for inneværende år. Kommunal deflator I statsbudsjettet for 2013 ble kommunesektoren kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 3,1 prosent, som bl.a. bygde på et lønnsvekstanslag på 3,5 prosent i I RNB 2014 anslås deflatoren nedjustert til 3,0 prosent. Dette må ses i sammenheng med at lønnsvekstanslaget (gjennomsnitt for alle sektorer) er nedjustert til 3,3 prosent. Nedjustering av skatteanslaget Skatteanslaget for kommunene er nedjustert med om lag 972 millioner kroner fra nivået i vedtatt statsbudsjett. Det betyr at påregnet skattevekst i år reduseres fra 3,7 prosent til om lag 3,0 % i revidert nasjonalbudsjett. 23

24 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Skattereduksjonen for kommunene i år i forhold til nivået i statsbudsjettet skyldes følgende: o Videreføring av redusert skatteinngang for 2013 (om lag 412 mill. kr) fra det skattenivået som var lagt til grunn for 2013 i statsbudsjettet o Ytterligere reduksjon i år som følge av svak skatteinngang i begynnelsen av året og lavere påregnet lønnsvekst (om lag 560 mill. kr). Dersom prognosene slår til i forhold til skatt, lønnsvekst og befolkningsvekst, vil handlingsrommet for kommunene være tilnærmet uendret i forhold til statsbudsjettet. Økt tilsagnsramme for tilskudd til utleieboliger Tilsagnsrammen for tilskuddet til utleieboliger foreslås styrket med 222,2 mill. kr i 2014 (bevilgningen økes med 100 mill. kr). Dette gir grunnlag for ytterligere utleieboliger og flyktninger vil være en viktig målgruppe Kommuneproposisjonen 2015 Regjeringen la den 14. mai i år fram Kommuneproposisjonen for Det er i det etterfølgende gitt en oppsummering av de viktigste føringene i proposisjonen. Det kommuneøkonomiske opplegget for 2015 legges opp til en realvekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 3 ¾ og 4 ¼ milliarder kroner fra 2014 til Veksten er regnet på grunnlag av anslag på frie inntekter som blir lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett. Dersom skatteveksten i år blir større enn påregnet, blir inntektsveksten fra 2014 til 2015 tilsvarende lavere. Kommunalt skattøre blir fastsatt i statsbudsjettet for å tilpasse skatteveksten til en målsetning om at skatteinntektene også neste år skal utgjøre 40 prosent av kommunenes samlede inntekter. Det er lagt opp til at økningen i de frie inntektene fra 2014 til 2015 skal dekke økt ressursinnsats i kommunen til følgende: o Demografikostnader - om lag 2,7 milliarder kroner er beregnet å gå til økte utgifter knyttet til befolkningsutviklingen for kommunene. o Pensjonskostnadene samlet anslås å øke med om lag 0,45 milliarder kroner, utover det som blir kompensert gjennom prisjustering av inntektene. Økningen i pensjonspremien de siste årene skyldes bl.a. lønnsutviklingen og lave renter. Økt levealder har medført økte pensjonspremier. Redusert amortiseringstid for premieavvik (for nye premieavvik fra og med 2014) fra 10 år til 7 år, vil bidra til å øke de årlige amortiseringskostnadene og derav pensjonskostnadene. o Rus og psykisk helse millioner kroner av veksten i de frie inntektene er knyttet til behovet for å styrke de kommunale tjenestene til personer med rusproblem og personer med psykiske lidelser. Midler til rustiltak fordeles etter sosialhjelpsnøkkelen og midler til psykisk helse fordeles etter helsenøkkelen. 24

25 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 o Helsestasjoner og skolehelsetjenesten mill. kr. av veksten i de frie inntektene er knyttet til behovet for å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Dette er en ekstra satsing i 2015 utover fordelingen av 180 millioner kroner til samme formål som ligger i rammen for Fordelingsnøkkelen mellom kommunene vil være som i 2014, dvs. antall innbyggere 0 19 år og minstenivå kroner ,- per kommune. I vedtatt økonomiplan er det lagt inn en forutsetning om reell vekst i kommunenes frie inntekter på 3 milliarder kroner per år for årene Samhandlingsreformen Det foreslås å avvikle kommunal medfinansiering fra Kompensasjon for medfinansieringsansvaret og utskrivningsklare pasienter ble innarbeidet i rammeoverføringen i 2012 med millioner kroner (2012-kroner). Kompensasjonen er prisjustert i 2013 og Om lag 90 prosent av kompensasjonen er knyttet til ansvaret for medfinansering og om lag 10 prosent av kompensasjonen er knyttet til betaling for utskrivningsklare pasienter. Kompensasjon for ansvaret for medfinansiering blir trukket ut av rammeoverføringen til kommunene i Det er lagt opp til at det samlede uttrekket skal baseres på beste anslag på kommunenes faktiske utgifter i Deretter vil trekket mellom kommunene bli fordelt etter delkostnadsnøkkelen for samhandlingsreformen (ikke de faktiske utgiftene til medfinansiering i den enkelte kommune). For Drammen kommune vil dette sannsynligvis bety et uttrekk i størrelse millioner kroner fra rammetilskuddet i Kompensasjon for betaling for utskrivningsklare pasienter blir videreført og fordelt mellom kommunene etter delkostnadsnøkkel for pleie og omsorg. Inntektssystemet i 2015 og fremover Det legges ikke opp til større endringer i inntektssystemet for kommunene i De viktigste føringene er: o Endringer i veksttilskuddet fra 2015 tilskuddet gis til kommuner med en årlig gjennomsnittlig befolkningsvekst de tre siste årene over 1,7 prosent (absolutt grense). Det vil bli gitt et tilskudd på kroner for alle innbyggere over denne grensen 2. Drammen kommune har de siste tre årene hatt en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 1,36 prosent, og vil ikke utløse veksttilskudd i o Kostnadsnøkkelen for kommunene tilpasses i forhold til at kommunal medfinansiering avvikles fra og delkostnadsnøkkelen for samhandlingsreformen utgår. Dette vil medføre endringer i delkostnadsnøkkelen for pleie- og omsorgstjenester. o Telletidspunktet for innbyggertilskuddet er vurdert flyttet til 1. januar i budsjettåret, men foreslås opprettholdt per 1. juli året før budsjettåret Frem mot kommuneproposisjonen for 2016 vil det bli vurdert ulike modeller for tilbakeføring av deler av selskapsskatten til kommunene. 2 Dagens veksttilskudd tildeles kommuner som gjennom den siste treårsperioden har hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst ut over 175 % av gjennomsnittlig årlig vekst på landsbasis. I praksis vil dette si en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst over 2,2 prosent. 25

26 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 I kommuneproposisjonen for 2017 vil det bli en gjennomgang av: o Regionalpolitiske tilskudd (småkommunetilskudd m.m.) o Kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen o Skattedelen av inntektene Endring i finansiering av barnevernstiltak for enslige mindreårige Regjeringen varsler i kommuneproposisjonen at man ønsker å avvikle refusjonsordningen for kommunale utgifter til barnevernstiltak for enslige mindreårige flyktninger fra 1. januar Midlene fra refusjonsordningen vil i hovedsak bli lagt inn i det særskilte tilskuddet ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Hensikten er både å redusere utgiftene og forenkle ordningen. Regjeringen foreslår også at kommunene likevel ikke vil få avkortet sine refusjonskrav for utgifter mot slutten av 2013, og som er utbetalt fra staten i 2014, med 20 prosent egenandel. For Drammen kommune vil dette gi en merinntekt i overkant av 1 million kroner i år Kommunereformen Regjeringen beskriver i Kommuneproposisjonen for 2015 fremdriftsplanen for arbeidet med kommunereform. Målet er å gjøre kommunestrukturen robust. Høsten 2014 vil alle landets kommuner inviteres til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og avklare hvilke av nabokommunene det er aktuelt å slå seg sammen med. Fylkesmannen får ansvar for å igangsette og koordinere prosessenene som innebærer blant annet standardiserte, lokale spørreundersøkelser og et standardisert system for å sammenstille nødvendige fakta for å vurdere kommunesammenslåing. Kommunene må ta stilling til sammenslåing høsten Våren 2015 vil regjeringen legge frem en stortingsmelding med forslag til nye oppgaver til robuste kommuner. Ved enighet kan kommunesammenslåinger tre i kraft fra 1. januar Regjeringen planlegger en samlet proposisjon våren 2017 om ny kommunestruktur. Her vil det også kunne foreslås sammenslåinger som det ikke var enighet om i de lokale prosessene høsten Utgangspunktet for iverksettelse av disse sammenslåingene er 1. januar Økonomiske virkemidler Regjeringen legger opp til følgende økonomiske virkemidler i reformperioden: o Inndelingstilskuddet videreføres i reformperioden tilsvarende nåværende ordning, dvs. kompensasjon for bortfall av basistilskudd (12,3 millioner kroner i 2014) og netto nedgang i regionalpolitiske tilskudd (småkommunetilskudd m.m.). Kommunene vil få tilskuddet i 20 år, med nedtrapping i de siste 5 årene av 20 årsperioden. o Engangskostnader - Det vil bli gitt tilskudd til dekning av engangskostnader etter en standardisert modell, uten søknad. Tilskuddet er et engangstilskudd. Tilskuddet blir differensiert etter tallet på kommuner og tallet på innbyggere i sammenslåingen. Hvis 5 kommuner eller fler med et samlet innbyggertall over vil tilskuddet for engangskostnader bli på 65 millioner kroner. o Reformtilskudd - Det vil bli gitt reformtilskudd til kommuner som får over innbyggere i sammenslåingen. Dette vil erstatte tidligere tilskudd til infrastrukturtiltak. Tilskuddet gis etter en standardisert modell ikke søknad med 26

27 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 utbetaling på tidspunkt for sammenslåingen. Hvis sammenslåingen omfatter mer enn innbyggere vil reformtilskuddet utgjøre 30 millioner kroner. Drammen kommunes oppfølging Rådmannen foreslår å avsette inntil 15 millioner kroner til planarbeid i årene 2014 og Drammen kommunes utgifter som ikke omfattes av statlige tilskudd foreslås dekket innenfor denne rammen. Budsjetteknisk foreslås avsetningen gjort på programområde 04 Byutvikling. Utgifter til kommunereformen vil normalt bli belastet programområde 07 Ledelse, organisering og styring. Rådmannen vil komme tilbake til budsjettekniske justeringer. Når det gjelder Drammen kommunes bidrag til de lokale prosessene, vil rådmannen komme nærmere tilbake til alternative måter dette kan følges opp på. 2.3 Sentral budsjettposter Sentrale inntekter Skatt og rammetilskudd Kommunens skatteanslag for 2014 er basert på en vekst på 2,7 prosent i forhold til faktisk skatteinngang i Det nasjonale skatteanslaget som ble lagt til grunn i vedtatt statsbudsjett 2014 tilsvarer en vekst på 3,7 prosent. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett 2014 har regjeringen lagt til grunn en nedjustering av det nasjonale skatteanslaget med 200 millioner kroner, slik at vekstanslaget reduseres til 3,0 prosent. Skatteutviklingen til og med april fremgår av tabellen nedenfor. Akkumulert skatteinngang i årets fire første måneder er på 0,6 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Den negative skatteutviklingen må ses på i forhold til ekstraordinær innbetaling av om lag 10 millioner kroner fra eldre restskatter i februar i fjor. Korrigert for dette forholdet er akkumulert skattevekst per april i år på 1,4 prosent. I forhold til periodisert budsjett viser skatteinngangen hittil i år en mindreinntekt på 7,8 millioner kroner. Den nasjonale skatteveksten er per april på 2,4 prosent, og ligger således høyere enn korrigert skatteinngang i Drammen, men lavere enn anslaget i revidert nasjonalbudsjett Skatteutviklingen i 2014 Vedtatt Rev. budsjett budsjett 1) 2) Jan Feb 3) Mar April Drammen kommune 2,7 % 2,0 % 2,6 % -3,8 % -0,7 % -0,6 % Nasjonalt nivå 3,7 % 3,0 % 3,5 % 2,8 % 2,9 % 2,4 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2014 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2014 (nasjonalt) og rådmannens forslag til revidert budsjett pr. 1. tertial ) Negativ skatteutvikling må ses i sammenheng med ekstraordinær innbetaling av eldre restskatt på ca. 10 mill. kr i februar

28 Drammen kommune 1. tertialrapport ,0 % Skatteutviklingen i 2013 Akkumulert vekst pr. måned 3,0 % 2,0 % 1,0 % Prosent 0,0 % - 1,0 % Jan Feb 3) Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des Drammen kommune Nasjonalt nivå - 2,0 % - 3,0 % - 4,0 % - 5,0 % Rådmannen foreslår at kommunens skattevekstanslag nedjusteres med 0,7 prosentpoeng, tilsvarende nedjusteringen av det nasjonale skatteanslaget i revidert nasjonalbudsjett. Dette tilsvarer en nedjustering av årets skatteanslag med 11 millioner kroner. Rammetilskuddet fra staten viser per april en merinntekt på 4,9 millioner kroner. Avviket skyldes gunstigere inntektsutjevning enn budsjettert som følge av den negative skatteutviklingen i årets fire første måneder. Basert på reviderte skatteanslag lokalt og nasjonalt anslås skatteutjevningen på årsbasis å bli om lag 1 million kroner svakere enn budsjettert. Rådmannen foreslår en tilsvarende nedjustering av budsjettert rammetilskudd. Integreringstilskudd flyktninger og asylsøkere Per utgangen av april er integreringstilskuddet inntektsført med 25,9 millioner kroner. Dette er 0,4 millioner koner mindre enn i periodisert budsjett, men 1,9 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor. Det er per utgangen av april bosatt 42 personer, herav 3 enslige mindreårige. Dette indikerer at bosettingen er i rute når en tredjedel av året er gått. I tillegg til 42 bosatte flyktninger har 9 personer kommet på familiegjenforening per utgangen av april. Bosatte flyktinger per april 2014 Antall bosatt pr Målsetting (vedtak) 2014 Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,90 % Enslige mindreårige ,00 % Sum bosatte ,30 % Familiegjenforening 9 Sum bosatt inkl. familiegjenforening 51 Mindreinntekten på 0,4 millioner kroner skyldes etterslep i utbetalingen av første års tilskudd til bosatte flyktninger hittil i år. Tilskuddet for år 2-5 ligger noe høyere enn periodebudsjettet, og kan gi en merinntekt på årsbasis. Det særskilte tilskuddet til enslige mindreårige flyktninger viser per april en merinntekt på cirka 1 million kroner. Satsen ble økt betydelig ved behandlingen av statsbudsjett 2014, og

29 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 den ekstraordinære økningen er ment å skulle gi kompensasjon for kommunenes økte egenandel i forhold til refusjon fra staten. Tilskuddet til enslige mindreårige flyktninger anslås å kunne gi en merinntekt opp mot 2,6 millioner kroner i år, og må sees i sammenheng med reduserte refusjonsinntekter i programområde 02 Oppvekst. Kompensasjonstilskudd fra Husbanken Budsjettet omfatter rentekompensasjon fra Husbankens ordninger knyttet til omsorgsboliger, sykehjemsplasser og skolebygg. Tilskuddene beregnes på grunnlag av Husbankens flytende rente, og utbetales i hovedsak i desember. Husbankens flytende rente fastsettes på grunnlag av rentenivået for statskasseveksler med løpetid inntil 3 måneder tillagt 1,0 prosentpoeng 3. Rentenivået på statskasseveksler er for tiden svært lavt, med en gjennomsnittsrente på 1,34 prosent for årets fire første måneder. Husbankens flytende rente er for perioden juli-august 2014 satt til 2,386 prosent. Det legges til grunn en gjennomsnittsrente på 2,35 prosent for 2014 som er marginalt høyere enn budsjettforutsetningen på 2,31 prosent. Rådmannen foreslår at inntektsanslaget for Husbankens kompensasjonstilskudd nedjusteres med 2,5 millioner kroner: o Noe høyere rentenivå i Husbanken enn forutsatt gir positiv effekt o Mindreinntekten skyldes at Husbanken på grunn av for lave budsjettrammer ikke kan utbetale kompensasjonstilskudd for nye skoleinvesteringer på 123 millioner kroner før i 2015 selv om tiltakene er godkjent i 2013 Det understrekes at kommunen som forutsatt vil få utbetalt kompensasjonstilskuddet over en periode på 20 år, men at startåret for det nye kompensasjonstilskuddet blir forskjøvet til Finansielle poster Lånefondets kontantresultat I Lånefondets budsjett er det lagt til grunn en gjennomsnittsrente for 2014 på 2,45 prosent. Rentenivået på den usikrede delen av låneporteføljen styres i stor grad av nivået på 3 måneders Nibor (norsk referanserente). Denne renten holdt seg stabilt lav i de siste månedene av 2013, noe som påvirker Lånefondets rentekostnad i forhold til refinansieringer og låneopptak i november/desember Nibor har vært svakt, men jevnt stigende fra et snitt i januar på 1,66 prosent til et snitt på 1,75 prosent i april. Nibor har steget videre så langt i mai med siste notering på 1,82 prosent. Dette har påvirket refinansieringer og renteendringer som er gjort i løpet av første tertial Ut fra signalene fra Norges Bank og markedet forøvrig legger rådmannen til grunn at de korte rentene vil stige moderat, men holde seg forholdsvis lave også i 2. tertial. Utvikling i den korte renten ligger fremdeles innenfor Lånefondets renteforutsetninger. Refinansieringer gjennom nye emisjoner av sertifikater og rentejusteringer av obligasjonslån er så langt er gjort med kupongrente i intervallet 1,749 prosent til 2,110 prosent. 3 I ny endringsforskrift av er det vedtatt at rentemarginen i Husbanken fra 1. mars 2014 skal økes fra 0,5 til 1,0 prosentpoeng 29

30 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Det er også andre faktorer som påvirker lånefondets kontantresultat enn utvikling i renten: Marginpåslagene, dvs. tillegg utover Nibor-renten. Tidspunkt for låneopptak Tidspunktene for utlån til Drammen Eiendom Lånefondet har ikke gjort nye låneopptak så langt i 2014, tross at det er gjort brutto investeringer i Drammen Eiendom og Bykassen for henholdsvis 95,4 og 59,4 millioner kroner per april. Investeringene er finansiert gjennom ubrukte lånemidler i lånefondet samt mva kompensasjon. Utviklingen i den kortsiktige renten er stigende, men moderat og fremdeles godt innenfor budsjettrenten. Rådmannen anbefaler å redusere sikringsandelen i låneporteføljen i noen grad innenfor det handlingsrommet som ligger i finansreglementet. Ved å ta opp nye lån i 2014 til kortsiktige betingelser hentes det ut en besparelse som gir reduserte rentekostnader i Rådmannen anbefaler at videre sikring av låneopptak utsettes til Forutsatt at rentenivået stiger moderat ut i løpet av 2014, er det rådmannens vurdering at Lånefondet vil oppnå et resultat på 11,9 millioner kroner som er 3 millioner kroner bedre enn det budsjetterte kontantoverskuddet på 8,9 millioner kroner. Status lånegjeld Lånefondet gjeld per inngangen til 2014 utgjorde millioner kroner. I løpet av 1. tertial er det ikke tatt opp nye lån. Det er betalt avdrag med 63,1 millioner kroner, slik at lånegjelden ved utgangen av april utgjorde millioner kroner. Per 1. tertial utgjør andel lån som er rentesikret 52,1 prosent, mens lån med kortsiktige rentevilkår utgjør 47,9 prosent. Ved inngangen til 2013 var rentesikret andel av låneporteføljen på 51,5 prosent. I henhold til kommunens finansreglement skal rentesikret andel av låneporteføljen ligge i intervallet prosent. Når låneopptak utover i året blir tatt opp til kortsiktige betingelser, vil andelen av sikret gjeld reduseres ned mot 40 prosent. Rådmannen anslår at lånegjelden ved utgangen av 2014 vil være i størrelse millioner kroner. Rentesikret andel av låneporteføljen per ,0 % 60,0 % 50,0 % Utvikling i rentebindingsandel 40,0 % 30,0 % 20,0 % Flytende rentebetingelser Faste rentebetingelser 10,0 % 0,0 %

31 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Bykassens finansbudsjett Utvikling i rentenivået påvirker også bykassens renteinntekter. Renteinntektene er styrt av innskuddsrenten og referanserenten for kommunens ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS. Det ansvarlige lånet renteberegnes basert på et snitt av 5 års statsobligasjonsrente de 2 siste to år og også medregnet inneværende år. Denne renten er nå svakt stigende og har et gjennomsnitt på 2,11 prosent i årets fem første måneder. Renteinntekter for øvrig er avhengig av kommunens likviditet og innskudd eventuelt trekk på driftskonto. Kommunens likviditet har vært varierende gjennom 1. tertial, men har i snitt vært positiv. Rådmannen velger i denne omgang å forbedre bykassens finansbudsjett med effekten av forbedringen i lånefondets kontantresultat på 3 millioner kroner. For øvrig opprettholdes øvrige forutsetninger i budsjettet uten endringer. Det avventes videre utvikling i renten i 2014 og en ny analyse frem mot 2. tertialrapport før det eventuelt foreslås ytterligere justeringer. Startlån For 2014 er lånerammen for å søke startlån i Husbanken 120 millioner kroner. Drammen kommune har fått innvilget 82 prosent av den omsøkte rammen og dette utgjør 98,4 millioner kroner. Ut over dette har kommunen fått en tilleggsbevilgning på 10,69 millioner kroner som er tildelt fra andre kommuner som hadde overskudd innenfor startlånordningen i Den totale lånerammen innvilget fra Husbanken utgjør 109,1 millioner kroner. Til fratrekk i denne rammen kommer utlån ut over summen av innvilget lån og ubrukte lånemidler utbetalt i 2013 på 1,5 millioner kroner. Disponibel låneramme i 2014 er derfor 107,6 millioner kroner. Per utgangen av april i år har kommunen totalt 336,7 millioner kroner i utlån av startlån. Hittil i år er det utbetalt lån for 32,4 millioner kroner, mens det er gitt tilsagn til konkrete boliger for 7 millioner kroner og forhåndsgodkjenninger for 14,9 millioner kroner. Det ligger 126 søknader til behandling. Fra 1. april 2014 trådte ny forskrift for Husbankens startlån i kraft. Startlån er nå i større grad rettet mot personer med langvarige bolig- og finansieringsproblemer. I særskilte tilfeller kan det også åpnes for 50 års nedbetalingstid på startlån. Drammen kommune har over tid praktisert tildeling av startlån i tråd med forskriften når det gjelder tildeling til personer med langvarige bolig- og finansieringsproblemer. I 2013 ble det lånt ut 85,8 millioner kroner i startlån. Det meldes fortsatt om stor etterspørsel etter lån, og vurdert ut fra status per 1. tertial foreslår rådmannen at årets låneramme opprettholdes. Det har historisk vært lave tap knyttet til startlånordningen. Tap blir ført mot ubundet investeringsfond. I 2013 ble det tapsført ett lån med totalt kroner. I 2012 utgjorde totale tap kroner. Risiko for tap synes i stor grad å henge sammen med utviklingen i boligprisene. 31

32 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Startlån utlån per år i perioden Startlån - årlig utlån Millioner kroner Startlån 16,3 20,9 31,4 30,1 26,3 42,3 39,8 35,4 48,4 101,2 85,8 Høring av lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler. I forbindelse med gjennomføring av kommunereformen beskrevet i Proposisjon 95S ( ) Kommuneproposisjonen 2015, har kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet et forslag til lovendring som styrker den statlige kontrollen med økonomien i kommunene. Forslaget innebærer at kommunale vedtak om låneopptak og langsiktige leieavtaler for budsjettårene ikke er gyldige før de er godkjente av fylkesmannen. Hensikten med forslaget til lovendring er å sikre at kommunene ikke gjennomfører uheldige økonomiske disposisjoner og strategiske tilpassinger i forkant av kommunereformen. Det skal ikke legges begrensninger på kommunenes investeringsnivå som sådan. Om en kommune er i økonomisk balanse, skal fylkesmannen ikke nekte et lån ut i fra rene økonomiske vurderinger. Denne styrkingen av statlig kontroll krever en endring av kommuneloven (Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner) og innebærer at også de kommunene som ikke er registrerte i ROBEK etter kommunelova 60 nr.1, vil bli underlagt lånegodkjenning begrenset for budsjettårene 2015, 2016 og Dette vil tas inn i 60 nytt nr. 6. Godkjenningen vil være knyttet til kommunestyrets vedtak. Kommunestyret vedtar investeringer som skal gjennomføres og finansieringen av disse i behandlingen av årsbudsjettet. Her gjøres vedtak om låneopptak og lånerammer. Leieavtaler som kan klassifiseres som finansiell leasing behandles som låneopptak av kommunestyret og er dermed omfattet av godkjenningen. Dette er i tråd med Drammen kommunes finansreglement som likestiller finansiell leasing med låneopptak. Leieavtaler som er inngått på administrativt nivå som en disponering av budsjettet, vil ikke bli omfattet av et krav om godkjenning. For de fleste kommunene vil forslaget til lovendring i praksis innebære at ett vedtak per år må ha statlig godkjenning. I tillegg kommer eventuelle budsjettendringer i løpet av året som innebærer vedtak om å gjøre nye låneopptak. Departementet legger til grunn at fylkesmennene skal behandle disse søknadene effektivt med svar innen rimelig tid. Høringsfrist er satt til 25. juni. Lovforslaget er foreslått innført med øyeblikkelig virkning. Rådmannen kan ikke se at ovennevnte forslag vil ha noen innvirkning på Drammen kommunes og bystyrets vedtak om årlige låneopptak. Rådmannen legger til grunn at den 32

33 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 administrative ordningen det her legges opp til ikke fører til unødvendige forsinkelser og/eller en byråkratisering knyttet til kommunens låneopptak. Jfr. Vedlagt forslag til høringsuttalelse Fellesutgifter/ufordelte poster Pensjon reguleringskostnad og premieavvik Det er i årets budsjettert lagt til grunn en samlet reguleringskostnad på 133,8 millioner kroner inklusiv arbeidsgiveravgift. Etter at lønnsoppgjøret i kommunal sektor nå er avsluttet innenfor en årsvekstramme på 3,3 prosent er det grunn til å anta at årets reguleringskostnad kan i størrelse millioner kroner lavere enn forutsatt. Basert på aktuarberegnede prognoser (GKRS) høsten 2013 er årets premieavvik (inntekt) budsjettert med 91,2 millioner kroner. Oppdaterte prognoser for Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) og KLP basert på nye aktuarberegninger i april/mai i år indikerer at årets premieavvik kan bli i størrelse millioner kroner lavere (mindreinntekt) enn budsjettert. Dette innebærer at det for bykassen kan ligge an til en netto innsparing i størrelse 5-10 millioner kroner når reguleringskostnad og premieavvik ses i sammenheng. Beregningene er imidlertid beheftet med stor usikkerhet, og erfaringsmessig kan det skje store endringer i aktuarberegningene utover i året. Rådmannen foreslår derfor at det i denne omgang ikke gjøres endringer i de budsjetterte pensjonsforutsetningene, og vil komme tilbake med nye beregninger og vurderinger i 2. tertialrapport Sentral lønnsreserve 2014 I samsvar med forutsetningene i statsbudsjettet 2014 ble det lagt til grunn en lønnsvekst på 3,5 prosent i årets budsjett. Lønnsoppgjøret i kommunesektoren er nå avsluttet innenfor en ramme på 3,3 prosent. Dette er i samsvar med regjeringens anslag i revidert nasjonalbudsjett Rådmannen foreslår at den sentrale lønnsreserven nedjusteres med 4 millioner kroner som konsekvens av lavere lønnsvekst. Virksomhetenes mer-/mindreforbruk i 2013 I kommunens budsjettreglement er det innarbeidet retningslinjer for overføring av mer- /mindreforbruk i virksomhetene med inntil 2 prosent av virksomhetens brutto driftsbudsjett. Rent praktisk følges dette opp gjennom justering av virksomhetenes budsjettrammer det påfølgende år: mindreforbruk inntil 2 prosent av brutto budsjettramme tilføres som en rammestyrking, mens merforbruk inntil 2 prosent av brutto budsjettramme inndras som en rammereduksjon. Etter nærmere vurdering av årets budsjettsituasjon mv. legger rådmannen følgende forutsetninger til grunn: - Virksomheter innenfor programområdene 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg fritas for inndekningskrav på nesten 11 millioner kroner som følge av merforbruk i Innenfor programområde 13 Sosiale tjenester fritas NAV Drammen for inndekningskrav på 3,1 millioner kroner som følge av merforbruk i Mindreforbruk på 0,1 millioner kroner innenfor programområde 14 Vann og avløp nullstilles som følge av selvkostregimet for vann- og avløpsgebyrene 33

34 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Øvrige virksomheter må dekke/får tilført fjorårets mer- og mindreforbruk med inntil 2 prosent av brutto utgiftsramme. Som det fremgår av tabellen nedenfor får virksomhetene etter disse korreksjonene en netto tilbakeføring i 2014 på nesten 11,2 millioner kroner. Programområde 12 Grunnskole får tilført 6,9 millioner kroner, mens programområde 13 Sosiale tjenester tilbakeføres 2,7 millioner kroner. Tilbakeføring mer-/mindreforbruk fra 2013 (millioner kroner) Prog Programområde Tilbakeført beløp 01 Barnehage 1, Oppvekst - 04 Byutvikling - 0, Kultur 0, Ledelse, organisering, styring 1, Samferdsel og fellesarealer - 1, Grunnskole 6, Sosiale tjenester 2,669 Totalt 11,161 I vedlegg 10 fremgår hvilke beløp som foreslås tilført/skal dekkes inn for den enkelte virksomhet Årsoppgjørsdisposisjoner Disponering av netto driftsresultat Drammen bykasse årsoppgjørsdisposisjoner revidert driftsbudsjett 2014 Mill kroner Vedtatt budsjett 2014 Sum tekniske justeringer Justert budsjett pr Virksom mer/mindre 2013 Tilpasning vedtatt statsbudsj Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -51,0 22,1-28,9 11,2 0,9 12,9-3,9 Årsoppgjørsdisposisjoner 51,0-22,1 28,9-11,2 0,0-13,8 3,9 Tidligere års regnskapsresultat 0,0 0,0 0,0-61,6-61,6 + avsetning til disposisjonsfond 0,5 0,0 0,5 61,6 62,1 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 54,0 0,0 54,0-13,8 40,2 + overf. til invest.regnskapet (mva.komp) 0,0 0,0 0,0 0,0 - bruk av disposisjonsfond -2,0 0,0-2,0-11,2-13,2 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) 0,0-22,1-22,1-22,1 - bruk/avsetning VA fond -1,6 0,0-1,6-1,6 Netto resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9-0,9 0,0 Vedtatt årsbudsjett for Drammen bykasse viser et netto driftsresultat på 51,0 millioner kroner. I forslaget til revidert årsbudsjettet er driftsresultatet redusert til 3,9 millioner kroner. Endringen i driftsresultat er delvis en følge av at programområdenes rammer økes gjennom bruk av fond, og delvis en reell resultatforverring: o Programområdenes rammer er foreslått tilført totalt 33,3 millioner kroner finansiert ved bruk av 11,2 millioner kroner fra disposisjonsfond (mer-/mindreforbruk i 2013) og 22,1 millioner kroner fra bundet driftsfond (ubrukte øremerkede bevilgninger i 2013). 34

35 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Siden finansiering skjer ved tidligere avsatte midler (fond), gir dette en tilsvarende forverring i driftsresultatet, men påvirker ikke bykassens bunnlinje (årsresultat). o Netto virkning av vedtatt statsbudsjett gir en resultatforverring på 0,9 millioner kroner, mens salderingskissen for øvrig gir en resultatforverring på 12,9 millioner kroner. Det vil si at den reelle resultatforverringen er på 13,8 millioner kroner, og netto driftsresultat korrigert for foreslått bruk av fond er på 37,2 millioner kroner. Som det fremgår av tabellen nedenfor gir netto driftsresultat på 3,9 millioner kroner samt netto bruk av fond på 36,3 millioner kroner rom for en overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet med 40,2 millioner kroner. Dette innebærer at forslaget til revidert driftsbudsjett 2014 er salder med en reduksjon i overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet på 13,8 millioner kroner (fra 54,0 til 40,2 millioner kroner), tilsvarende den reelle resultatforverringen omtalt ovenfor. Disposisjonsfond status 2014 Bykassens disposisjonsfond per 31. desember 2013 er balanseført med 175,2 millioner kroner. Dette er 1 million kroner under målene for bykassens reserver som bystyret vedtok ved behandlingen av økonomiplan Da er det ikke tatt hensyn til at bykassens hadde et udisponert resultat (overskudd) på 61,6 millioner kroner i I det balanseførte beløpet inngår midler bystyret har avsatt til konkrete forhold som bidrag til Omdømmeprosjektet, midler til Kulturoasen og restmidler fra eldremilliarden. Prognose disposisjonsfondet pr (millioner kroner) Saldo disposisjonsfond pr ,2 Bruk/avsetning 1. tertialrapport 2014: + Overskudd ,6 - Bruk 1. tertialrapport 2014 (mer- /mindreforbruk) - 11,2 Reserve pr. 1. tetrial ,6 Forutsatt disponering i 2014: - Bruk til Omdømmeprosjektet ) - 2,0 - Bruk økte planressurser i 2014 (jfr. tilsagnsramme) 2) - 8,0 - Bruk Kulturoasen i 2014 (omdisponert fra "Eldremilliarden) 3) - 0,3 - Bruk restmidler "Eldremilliarden" 4) - 3,9 Anslag disposisjonsfond pr ) 211,4 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 126,5 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 52,3 Handlingsreglenes reservekrav pr ,8 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 32,7 1) Årlig bidrag til Omdømmeprosjektet med 2 mill. kr tom ) Foreslått tilksagnsramme på 15 mill. kr til planressurser ) Årlig bidrag til Kulturoasen på kr i perioden ) Udisponerte midler fra "Eldremilliarden" pr. utgangen av 2013 forutsettes brukt i ) I anslått saldo pr inngår 11,3 mill. kr som er forutsatt disponert til: - Omdømmeprosjektet i 2015 og 2016 (4 mill. kr) - Kulturoasen i 2015 (0,25 mill. kr) - Økte planressurser i 2015 (anslag 7 mill. kr) 35

36 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 I samsvar med sak om godkjenning av Drammen bykasses regnskap for foreslår rådmannen at det udisponerte resultatet på 61,6 millioner kroner avsettes til disposisjonsfond. Samtidig foreslås i 1. tertialrapport at tilbakeføring av virksomhetenes netto mindreforbruk i 2013 med 11,2 millioner kroner finansieres med bruk av disposisjonsfondet. Netto avsetning til disposisjonsfond blir dermed 50,4 millioner kroner. Korrigert for forutsatte disponeringer av midler bystyret har avsatt til konkrete formål anslås disposisjonsfondet å utgjøre 211,4 millioner kroner ved utgangen av Som det fremgår av tabellen nedenfor innebærer dette at avsatt beløp anslås å være 32,7 millioner kroner høyere enn målene for reserver som bystyret har vedtatt. Det understrekes at forhåndsdisponerte midler til Omdømmeprosjektet, Kulturoasen og ekstra planressurser inngår i dette beløpet med 11,3 millioner kroner. Bruk av bundne fondsmidler ubrukte øremerkede midler fra 2013 Virksomhetene er tilført 22,1 millioner kroner fra bundne driftsfond i Dette gjelder ubrukte øremerkede bevilgninger som ble avsatt i regnskapet for Vann og avløpsfond Det er i årets budsjett lagt til grunn netto bruk av vann- og avløpsfond med 1,6 millioner kroner. Kalkulatoriske kapitalkostnader er i selvkostmodellen basert på 2,0 prosent gjennomsnittsrente for 3-års statsobligasjoner. Faktisk gjennomsnittsrente i årets fire første måneder er på 1,69 prosent. Dersom denne situasjonen vedvarer vil dette isolert sett innebære redusert selvkostgrunnlag i overkant av 3 millioner kroner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har utarbeidet ny veileder for beregning av selvkost for tekniske tjenester. Den nye veilederen er gjeldende fra og med 2015, men kan også legges til grunn for 2014-beregningene dersom kommunen ønsker det. For selvkostberegningen kan dette være interessant spesielt med hensyn til kalkylerenten som nå er basert på 5-årig swaprente tillagt ½ prosentpoeng. Det er grunn til å tro at den nye kalkylerenten vil ligge en del høyere enn 3 års statsobligasjonsrente som benyttes i dag. Rådmannen vil komme tilbake til forutsetningene for selvkostberegning og bruk av/avsetning til vann- og avløpsfond i forbindelse med 2. tertialrapport Drammen bykasses regnskap for 2013 forelegges bystyret til godkjenning i egen sak i juni

37 Drammen kommune 1. tertialrapport Revidert investeringsbudsjett Investeringer i bybygging er videreført gjennom investeringer for nesten 155 millioner kroner i 1. tertial Prosjektene følger planlagt fremdrift, og det er ikke meldt om større avvik i forhold til budsjetterte kostnader. I revidert investeringsbudsjett foreslås bevilget totalt 27 millioner kroner til videreføring av bygningsmessig utbedring og inneklimatiltak ved Konnerud skole. Det bevilges 16 millioner kroner til den vedtatte byggingen av ny sittetribune i klokkesvingen på Marienlyst gamle gress. Drammen Eiendom KF tilføres 20 millioner kroner til kjøp av flere boliger til utleie. Endringene i investeringsbudsjettet er i hovedsak finansiert gjennom omdisponeringer innenfor de vedtatte rammene. Lavere egenfinansiering av bykassens investeringer bidrar til 15,2 millioner kroner i økte låneopptak. Samlet låneramme i 2014 for bykassen og de kommunale foretakene er etter dette på 742,3 millioner kroner Re-bevilgning av ubrukte investeringsmidler i 2013 Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) presisterte i sin investeringsveileder av 27. oktober 2011 at investeringsbudsjettet er ett-årig, og at prosjekter som går over flere år skal ha en realistisk periodisering mellom årene i økonomiplanen. Det følger også av KRD s presiseringer at det ikke lenger adgang til å overføre ubrukte bevilgninger fra et år til det neste. Dette innebærer at ubrukte investeringsmidler det er behov for å videreføre må bevilges på nytt, og rådmannen legger opp til at dette gjøres i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport. Til sammen var det ved utgangen av 2013 ubrukte investeringsmidler på 208,1 millioner kroner, fordelt med 87,9 millioner kroner i bykassens investeringsbudsjett, 118,7 millioner kroner i Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjet og 1,5 millioner kroner i Drammen Parkering KF s investeringsbudsjett. Rådmannen foreslår at disse midlene i hovedsak videreføres i 2014, ved at bystyret re-bevilger ubrukte investeringsmidler (netto) pr. programområde, jfr. tabellen nedenfor. Det foreslås videre at rådmannen gis fullmakt til å fordele de ubrukte investeringsmidlene på enkeltprosjekter i samsvar med bystyrets tidligere forutsetninger. Dette innebærer også at det korrigeres for merforbruk på enkeltprosjekter i investeringsregnskapene for 2013, gjennom omdisponeringer innenfor de justerte budsjettrammer for Tilbakeførte investeringer finansieres i samsvar med forutsetningene i investeringsbudsjettene for 2013 med bruk av eksterne lån. 37

38 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Forslag om tilbakeføring av ubrukte investeringsmidler i 2014 Drammen Drammen Drammen Parkering Programområde (mill. kr) bykasse Eiendom KF KF Totalt 01 Barnehager 1) 4,158-2,252 1, Oppvekst - 0,177 3,386 3, Samfunnssikkerhet Byutvikling 19,517-19, Helse 2,691 32,521 35, Kultur 0,175 6,760 6, Ledelse, org., styring 7,920 1,111 9, Kompetanse, markedsf., næring Politisk styring 0,869-0, Samferdsel og fellesarealer 22,029 2,350 1,500 25, Grunnskole - 0,825 31,436 30, Sosiale tjenester - 0,131 13,971 13, Vann og avløp 12,508-12, Utlån Drammen Scener AS 2) 1,800 1, Interkommunalt samarbeid 17,364 17, Diverse investeringer 29,416 29,416 Sum netto investeringer 87, ,699 1, ,098 Låneramme - 87, ,699-1, ,098 Sum finansiering - 87, ,699-1, ,098 1) Merforbruk i Drammen Eiendom KF's investeringsregnskap 2013 skyldes større utbetalinger enn budsjettert i prosjektet Strømsø barnehage - utvidelse. Merkostnaden må ses i forhold til sluttbevilgning i 2014 på 2 mill. kr. Overskridelse utover dette dekkes innenfor andre midler i programområdets investeringsramme for ) På grunn av forskjøvet framdrift ble ikke innvilget lånebeløp til Drammen Scener AS utbetalt i Midler til utlånet må derfor re- bevilges i 2014, jfr. vedtak i 1. tertialrapport Drammen bykasses investeringsbudsjett Bykassen har for 2014 en brutto investeringsramme på 252,2 millioner kroner. Av bevilgningsrammen omfatter 46 prosent (116,0 millioner kroner) tiltak innenfor programområde 14 Vann og avløp. Som det fremkommer av foregående del foreslås i tillegg 87,9 millioner kroner i ubrukte bevilgninger i 2013 rebevilget i Disponibel investeringsramme for Drammen bykasse i 2014 blir etter dette på 340,1 millioner kroner. I løpet av 1. tertial er det regnskapsført 59,4 millioner kroner i investeringsutgifter. Til sammenligning var påløpt 65,0 millioner kroner i samme periode i fjor. Av påløpte investeringskostnader i 1. tertial er 33,5 millioner innenfor vann- og avløpsområdet. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp pr. 30. april 2014): 38

39 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 VA Åskollen etappe 2 Furulia/Rabbenveien/Eikelia 7,1 mill. kr VA Rognliveien - Solsvingen 6,5 mill. kr IKT - kjerneinvesteringer 5,2 mill. kr 1) VA Tordenskioldsgate Treschowsgate 3,8 mill. kr Sykkelhotel Gulskogen stasjon 2,9 mill. kr 2) VA Hans Hansensvei Heiaterassen 2,5 mill. kr Åskollen skole inventar/utstyr nybygg 2,2 mill. kr VA Styrmoes vei 28B-38 1,7 mill. kr VA Martha Sundlandsgate 1,6 mill. kr Strømsø barnehage inventar/utstyr tilbygg 1,6 mill. kr VA Narverud 1,5 mill. kr 1) Omfatter alle deltakerkommunene i D-IKT Drammens andel er cirka 3,0 mill. kr 2) Finansiert med midler fra Buskerudbyen Det foreslås diverse justeringer innenfor bykassens investeringsbudsjett for 2014, jfr. tabellen nedenfor: Drammen bykasses investeringsbudsjett 2014 forslag til justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2014 pr *) Foreslåtte endringer Endret periodisering: -4,500 Forslag Justert budsjett Bjørnstj. Bjørnsonsgt. - tilgrensende veier 5,000-4,500 0,500 Nye tiltak/justeringer 2014: 5, Ny Senter for oppvekst - inventar/utstyr nye lokaler 0,000 1,000 1, Oppgradering inventar og utstyr i instusjoner mv. 2,220 1,300 3, Ny Forprosjekt nytt sak- og arkivsystem 0,000 1,000 1, Ny Inventar og ustyr Konnerud skole - oppgradering 0,000 2,000 2, Ny Inventar og utstyr mobile klasserom Aronsløkka 0,000 0,200 0, Ny Inventar og utstyr mobile klasserom Brandengen 0,000 0,400 0,400 Finansiering: -1, Overføring fra driftsbudsjettet -54,000 13,796-40, Bruk av eksterne lån -271,999-15, ,195 SUM 0,000 *) Inkluderer forutsatt rebevilgning av ubrukte midler i 2014 Justert låneramme Drammen bykasse i ,195 Drammen bykasses investeringsramme for 2014 foreslås oppjustert med netto 1,4 millioner kroner. Totalt foreslås nye tiltak og justeringer for 5,9 millioner kroner, mens bevilget beløp til oppgradering av tilgrensende veier til Bjørnstjerne Bjørnsonsgate foreslås nedjustert med 4,5 millioner kroner som følge av endret fremdrift. Av de nye tiltakene gjelder 4,9 millioner kroner inventar og ustyr i diverse skoleprosjekter, helse- og omsorgstjenestene og nye lokaler til tjenester innenfor Senter for oppvekt. I tillegg foreslås 1 million kroner til forprosjekt til nytt saks- og arkivsystem. Forslaget til revidert investeringsbudsjett for Drammen bykasse er saldert med 15,2 millioner kroner i økt låneopptak. Det er da tatt hensyn til at budsjettert overføring fra drifts- til investeringsbudsjettet er foreslått nedjustert med 13,8 millioner som ledd i salderingen av revidert 39

40 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 driftsbudsjett. Egenfinansieringen av bykassens investeringer blir som følge av denne endringen redusert fra 54 til 40,2 millioner kroner. Målsettingen om 40 prosent egenfinansiering av bykassens investeringer eksklusiv vann- og avløpstiltak vil etter dette ikke være oppfylt. De konkrete forslagene til endringer i investeringsbudsjettet er nærmere omtalt innenfor de enkelte programområder i del Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett Drammen Eiendom KF har for 2013 en brutto investeringsramme på 420,2 millioner kroner. Som omtalt i del foreslås dessuten ubrukte bevilgninger i 2013 på 118,7 millioner kroner rebevilget i Disponibel investeringsramme i foretaket i 2043 blir etter dette på 538,9 millioner kroner. I løpet av 1. tertial i år er det regnskapsført 95,4 millioner kroner i investeringsutgifter. Det innebærer at aktivitetsnivået har vært vesentlig lavere enn i 2012, hvor det var regnskapsført 153,9 millioner kroner i samme periode. Av større prosjekter er det kun nybygget ved Åskollen skole som er ferdigstilt i løpet av 1. tertial i år. Av påløpte investeringskostnadene i 1. tertial er 66,8 millioner kroner innenfor grunnskoleområdet. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp pr. 30. april 2014): Frydenhaug skole erstatningsbygg 43,6 mill. kr Kjøp av boliger for utleie 12,5 mill. kr Konnerud skole - nybygg 11,6 mill. kr Åskollen skole nybygg mv. 7,1 mill. kr Schwartzgate 18 boliger for demente (restoppgjør mv.) 3,5 mill. kr Kjøsterud skole ombygging for mottakselever 2,0 mill. kr Oppgradering bygningsmassen helse og omsorg 1,7 mill. kr Oppgradering bygningsmassen barnehager 1,6 mill. kr Konnerud skole oppgradering inneklima 1,5 mill. kr For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises programområdeomtalene i del 3 samt til Drammen Eiendom KF s rapport for 1. tertial 2014, jfr. vedlegg 3. Tabellen nedenfor viser forslag til endringer i Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett for 2014: 40

41 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett 2014 forslag til justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr *) Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2014 Endret periodisering: -52, Fjellhagen - erstatningsbarnehage 5,000-3,000 2, Utvidelse Bekkevollen barnebolig 24,000-15,000 9, Harmonien - oppgradering 4,100-1,000 3, Fjell skole - mulighetsanalyse og oppgradering 3,500-1,000 2, Schwartzgate 20 - kjøp av bolig/oppgradering 10,000-2,000 8, Christian Blomsgate ,000-4,000 6, Drammen Kjøkken - nytt produksjonslokale 60,000-26,000 34,000 Nye tiltak/justeringer 2014: 62, Marienlyst gml. Gress - ny tribune (Klokkesvingen) 0,000 16,000 16, Ny Marienlyst ny multifunksjonshall - mulighetsstudie 0,000 1,000 1, Ny Konnerud skole - oppgradering inneklima fase 2 0,000 25,000 25, Kjøp av boliger 20,000 20,000 40,000 Finansiering: -10,000 Salg av boliger (prosjekt "Leie til eie") -10,000-10,000-20,000 Bruk av eksterne lån -449,499 0, ,499 SUM 0,000 *) Inkluderer rebevilgning av ubrukte midler i 2013 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2014: -449,499 Drammen Eiendom KF s investeringsramme for 2014 foreslås justert innenfor en uendret låneramme. Totalt foreslås nye tiltak og justeringer for 62 millioner kroner. Det settes av 25 millioner kroner til å videreføre bygningsmessig utbedringer ved Konnerud skole. Det foreslås også bevilget 16 millioner kroner til vedtatt bygging av ny sittetribune i klokkesvingen på Marienlyst gamle gress, samt at det settes av 1 million kroner til mulighetsstudie for ny multifunksjonshall på Marienlyst. I tillegg foreslås bevilget 20 millioner kroner til kjøp av flere boliger til utleie. Som nevnt foreslås justeringene innenfor uendret låneramme. Drammen Eiendom KF har de seneste årene lagt stor vekt på å bedre kvaliteten på kostnadsoverslagene for investeringsprosjektene, slik at disse blir mest mulig realistiske både med hensyn til kostnader og periodisering. Foretakets foreslår etter nærmere vurdering at prosjekter i årets investeringsportefølje kan reduseres med 52 millioner kroner ut fra periodiseringsmessige hensyn. Disse midlene forutsettes tilbakeført i budsjettet for Det legges dessuten til grunn at 10 millioner av den økte rammen til kjøp av boliger finansieres med inntekter fra salg av boliger til eksisterende leietakere. 41

42 Drammen kommune 1. tertialrapport Oppdatert økonomiplan Det er foretatt en oppdatering av gjeldende økonomiplan for perioden fram til 2017 basert på foreslåtte justeringer av 2014-budsjettet samt forutsetningene i kommuneproposisjonen for I det etterfølgende gis en kortfattet beskrivelse av de viktigste justeringene som er lagt til grunn ved oppdatertingen. Det minnes om at alle tallforutsetninger er i faste 2014-kroner for hele perioden. o Foreslåtte justeringer av budsjettrammene for programområdene 1-14 i 1. tertialrapport 2014 er i stor grad videreført i perioden, såfremt disse ikke er av engangskarakter. Dette gjelder også tekniske budsjettjusteringer som er gjennomført i løpet av 1. tertial i år, jfr. vedlegg nr. 1. Kompensasjon av programområde 02 Oppvekst for økte barnevernsutgifter med 8 millioner kroner er ikke videreført i o Netto uttrekk fra programområdenes rammer med 11,3 millioner kroner som følge av av vedtatt statsbudsjett 2014 er videreført i perioden. Det er også tatt hensyn til at flere av tiltakene gir helårvirkninger på totalt cirka 8,5 millioner kroner ut over årets uttrekk i o Skatteinngang og rammetilskudd er videreført på grunnlag av nedjustert basisnivå i Det er foretatt oppdaterte beregninger basert på de forslag og føringer som er skissert i kommuneproposisjonen for 2015, som signaliserer en reell vekst for kommunene i størrelse 3 ¾ - 4 ¼ milliarder kroner neste år. I vedtatt økonomiplan er det lagt til grunn en årlig realvekst i frie inntekter på 3 milliarder kroner. Beregningsteknisk er det i denne oppdateringen benyttet øverste del av intervallet i kommuneproposisjonen, med 4 ¼ milliarder kroner. Til tross for høyere reell vekst enn forutsatt i 2015, vil de frie inntektene neste år være om lag 34 millioner kroner lavere enn anslått i gjeldende økonomiplan. Lavere inntekter enn tidligere forutsatt må ses i forhold til nedjustert skattenivå (jfr. RNB 2014) og uttrekket fra rammetilskuddet i vedtatt statsbudsjett Årets uttrekk i rammetilskuddet er videreført med ytterligere 8,5 millioner kroner i helårseffekt fra For årene 2016 og 2017 gis det ingen signaler i kommuneproposisjonen, og rådmannen har valgt å opprettholde vekstforutsetningen i gjeldende økonomiplan på 3 milliarder kroner per år. o Skatteinntekt pr. innbygger er i hele perioden opprettholdt på 98,2 prosent av landsgjennomsnittet, dvs. samme nivå som følger av forslaget til revidert budsjett o I gjeldene økonomiplan er forutsatt en befolkningsvekst i Drammen på 1,5 prosent pr. år, mens den nasjonale befolkningsveksten er satt til 1,3 prosent. Rådmannen har valgt å opprettholde de samme vekstforutsetningene i den oppdaterte økonomiplanen, selv om befolkningsveksten i 2013 lå en del under dette både lokalt og nasjonalt, med henholdsvis 1,13 og 1,14 prosent. Det bør vurderes inn mot arbeidet med økonomiplan om de demografiske forutsetningene i budsjettet skal justeres. o Reduksjonen i årets lønnsreserve med 4 millioner kroner som følge av lavere tillegg i 2014 er videreført i hele perioden. o Finansbudsjettet er opprettholdt med samme rentebane som er lagt til grunn i gjeldende økonomiplan. Det vil si at det fortsatt forventes et lavt rentenivå, selv om den anslåtte NIBOR-referanse er svakt stigende ut over i perioden. I budsjett 2014 er det lagt til grunn 42

43 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 at 3 måneders NIBOR vil ligge rundt 2,0 prosent. I perioden er det lagt til grunn en NIBOR-referanse i intervallet 2,19 til 2,84 prosent. o I forhold til vedtatt økonomiplan innebærer den oppdaterte skissen på neste side en resultatforverring på 8 millioner kroner i For årene 2016 og 2017 er det en resultatforverring på henholdsvis 6,7 og 1,2 millioner kroner. Resultatvirkningene er saldert mot avsetning til disposisjonsfond. For 2015 har det også vært nødvendig å redusere overføringen fra drifts- til investeringsbudsjettet med 1,8 millioner kroner. Nytt beløp er 68,2 millioner kroner. For de øvrige årene er forutsatte overføringer fra drifts- til investeringsbudsjettet er opprettholdt med samme beløp som i vedtatt økonomiplan med om lag 80 millioner kroner pr. år. 43

44 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Drammen bykasse oppdatert økonomiplan (pr. 1. tertial 2014) 44

45 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Del 3 Programområdene 3.1 Programområde 01 Barnehage For å bekjempe barnefattigdom og styrke integreringen, søker Drammen kommune om forsøksordning med gratis barnehage for alle familier med lav inntekt. Tilbudet finansieres med dagens tilskudd til gratis kjernetid. Statsbudsjettet innebærer at Drammen kommune må redusere rammen til barnehagesektoren med 10 millioner kroner per år. Rådmannen foreslår at nødvendige tilpasninger starter i år. Det er ledige plasser i de kommunale barnehagene og kostnadene må reduseres. Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 2,6 millioner kroner. Rådmannen foreslår at rammen reduseres med 10 millioner kroner inneværende år. Økonomisk status Fakta Kontantstøtten for ettåringer blir økt til kroner måneden fra og med 1. august i år. En konsekvens av dette er et trekk i Drammen kommunes ramme på 4,4 millioner kroner for inneværende år. Helårseffekten for 2015 vil utgjøre omlag 10,5 millioner kroner. Dette tilsvarer i overkant av 50 heltidsplasser. Foreløpige tall viser at den forventede nedgangen i antall barn som følge av innføringen av kontantstøtte, har uteblitt. Programområdet viser per april et mindreforbruk på 2,6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Det er om lag 100 ledige plasser i de kommunale barnehagene fra høsten Antall ledige plasser synes høyere enn behovet og må derfor reduseres. Forsøk med gratis barnehage for alle med lav inntekt ventes å gi økt etterspørsel etter barnehageplasser når forsøket blir kjent i målgruppene. Vurdering Selv om effekten av kontantstøtten har uteblitt i Drammen, blir ikke rammeoverføringen endret. Det må derfor settes i gang innsparingstiltak for å kompensere for redusert ramme. Antall ledige barnehageplasser synes å være høyere enn behovet for plasser. Årsaken kan være mange nye barnehageplasser og lavere vekst i aldersgruppen 1-5 år enn forventet. Et sentralt innsparingstiltak er å sikre at det er balanse mellom antall barn i kommunale barnehager og antall barnehageplasser. Forsøk med gratis barnehage for alle med lav inntekt ventes å gi økt etterspørsel etter barnehageplasser når målgruppen blir kjent med tilbudet. Det tar erfaringsmessig noe tid å rekruttere barn i målgruppen. Det forutsettes at antall plasser økes i takt med økt etterspørsel. Foreløpige beregninger viser at det er avsatt 1 million kroner for lite til de ikke-kommunale barnehagene for å kompensere for reguleringspremien på pensjon inneværende år. Det er avsatt 1,2 millioner kroner for lite til etterberegningen av tilskudd til ikke-kommunale barnehager for

46 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Budsjettsituasjonen i de kommunale barnehagene, Norges Beste Barnehage (NBB) og kostnader til spesialpedagogiske tiltak vurderes å være under kontroll. Konklusjon Det må iverksettes kostnadsbesparende tiltak som følge av redusert ramme. Driftsregnskap per 30. april 2014 for programområde 01 Barnehager Millioner kroner Regnskap per Regnskap per Budsjett per Avvik Årsbud 2014 Lønn inkl. sosiale kostnader 76,1 81,0 81,7 0,7 221,1 Andre driftsutgifter 90,3 100,7 100,8 0,0 339,8 Sum driftsutgifter 166,4 181,7 182,5 0,7 560,9 Andre inntekter -17,2-23,2-22,1 1,1-94,5 Ref. sykelønn/ fødselspenger -3,9-4,9-4,2 0,8-12,5 Sum driftsinntekter -21,1-28,1-26,3 1,9-107,0 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 145,3 153,6 156,2 2,6 453,9 +10,0 Investeringsbudsjettet Det er ingen avvik i investeringsprosjekter i forhold til framdrift eller økonomi som utløser behov for konkret omtale. Andre forhold Gratis barnehage for familier med lav inntekt Drammen kommune har siden 2008 gitt barn på Fjell og deler av Strømsø 20 timers gratis kjernetid i barnehage. Formålet har vært å styrke integreringen, bedre norskkunnskapene og bidra til en best mulig skolestart. Tiltaket har økt antall barn i barnehagen, og tall fra 2013 viser at 97, 3 prosent av barna i forsøksområdet benytter seg av kommunens tilbud. Gratis kjernetid i barnehager finansieres med 7, 2 millioner kroner fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Ordfører har i notat datert 9. april skrevet til BLD og fremhevet at Drammen kommune mener at tilskuddet til gratis kjernetid i barnehage bør innrettes mot alle familier med en inntekt under 4G. En slik målrettet innretning vil bl. a. bedre integreringen, motvirke sosial ulikhet og stimulere barnas språkutvikling. Rådmannen vil 3. juni fremme en sak for komité for oppvekst og utdanning med tittelen Gratis barnehageplass eller gratis kjernetid for familier med lav inntekt. Innstilling fra rådmannen har følgende ordlyd: For å bekjempe barnefattigdom og styrke integreringen, søker Drammen kommune om forsøk med gratis barnehage for alle familier med inntekt under 4G (kr ,-) i kommunen. Dagens ordning med gratis kjernetid omfatter kun barn i Fjell og deler av Strømsø. I dette området får alle familier, uavhengig av inntekt, redusert pris. Ordningen er lite målrettet og innebærer forskjellsbehandling av barn i samme økonomiske situasjon basert på geografi. Samtidig viser forsøket med gratis kjernetid 20 timer i uken at dette resulterer i flere barn i barnehagen. 46

47 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Gratis barnehage til familier med inntekt under 4G kan gjennomføres innenfor dagens økonomiske ramme på 12, 6 millioner kroner hvorav 7, 2 millioner finansieres via statlige midler fra BLD og 5,4 millioner kroner fra kommunens moderasjonsordning. I de økonomiske beregningene er det lagt til grunn økt etterspørsel tilsvarende 100 nye plasser. Gratis barnehage til familier med inntekt under 4G kan iverksettes fra høsten Status barnehageplasser mv. Rutiner for overgang barnehage/skole vil bli lagt fram som egen sak til politisk behandling høsten Utvikling av nettbasert bestilling av barnehageplasser ses sammen med digitaliseringsstrategien. Samordnet hovedopptak 2014 er avsluttet og Drammen kommune har oppfylt retten til barnehageplass. Etter hovedopptaket er det omtrent 100 ledige plasser i de kommunale barnehagene. Ledig kapasitet skyldes et større tilbud av plasser kombinert med en lavere demografivekst enn forventet. I de fire første månedene i år har det vært et lavere antall barn i de kommunale barnehagene enn budsjettert. Det har vært vanskeligere å fylle opp ledig kapasitet enn forventet. Færre barn i kommunale barnehager gir økt kostnad per barn, og tilskuddet til ikke-kommunale barnehager øker. For å kompensere for dette er 2,4 millioner kroner i ubrukte lønnsmidler trukket inn fra de kommunale barnehagene. Klage fra ikke-kommunale barnehager Drammen kommune har mottatt klage fra ikke-kommunale barnehager på tilskuddet for Grunnlaget for klagen er at kommunen ikke tar med anslag på alle pensjonselementene i sine budsjettsatser. Klagen vil bli tatt tilfølge og nye tilskuddsatser for 2014 vil bli beregnet. Endringer i vedtatt statsbudsjett 2014 Regjeringens tilleggsproposisjon for statsbudsjettet 2014 ga følgende endringer for rammen til programområdet: - Kompenasjonsgrad for ikke-kommunale barnehager økes fra 96 til 98 prosent fra 1. august Rammen økte med 0,9 millioner kroner - Økt maksimalpris for barnehageplass fra 1. januar Rammen redusert med 2 millioner kroner. - Økt kontantstøtte for ettåringer fra 1. august Rammen redusert med 4,4 millioner kroner. Kapitaltilskudd Drammen kommune benytter nasjonal sats for kapitaltilskuddet til ikke-kommunale barnehager. Årlig sats for kapitaltilskudd økte med kroner per barn gjeldende fra 1. januar Dette gir en økt kostnad på 3 millioner kroner per år, programområdet er ikke kompensert for dette. 47

48 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 02 Oppvekst Det har også i 1.tertial vært en økning i antall barn som utløser de mest omfattende omsorgs- og hjelpetiltakene i barneverntjenesten. Gjennom satsingen Fra barnevern til vern av barn er målsettingen å fange opp de barna som lever med størst sårbarhet og risiko på et så tidlig tidspunkt som mulig, samt jobbe forebyggende med riktige tiltak i familien for å unngå plasseringer og omsorgsovertagelser på sikt. Det arbeides for å etablere tiltak i regi av Drammen kommune, slik at kjøp av dyre plasser kan reduseres. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten er i 2014 styrket med 2,6 millioner kroner som gir 3,8 nye årsverk. I kommuneproposisjonen er det varslet ytterligere midler til helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Rådmannen vil komme tilbake til dette i økonomiplanen for Enslige mindreårige flyktninger fikk i 2013 en avkortning på 20 prosent i refusjonssøknaden for november og desember. Regjeringen varsler i kommuneproposisjonen full refusjon for søknader som ble sendt inn i For Drammen kommune betyr dette en etterbetaling på cirka 1,3 millioner kroner. Videre foreslår regjeringen at dagens refusjonsordning for kommunale utgifter til barnevernstiltak til enslige mindreårige flyktninger avvikles fra og med 2015, og erstattes med en tilskuddsbasert ordning. Rådmannen forventer at tilskuddene i sum vil dekke kommunens kostnader slik at grunnlaget er tilstede for fortsatt å ta imot enslige mindreårige flyktninger. Programområdet viser per 1. kvartal et merforbruk på 3 millioner kroner, hovedsakelig som følge av merforbruk i barneverntjenesten. Det forventes et årsavvik etter iverksatte tiltak på til sammen 9,6 millioner kroner. Rådmannen foreslår å styrke programområdet tilsvarende i hovedsak gjennom engangsbevilgning i 1. tertial. Videre foreslås det å tilføre programområdet 1 million kroner i investeringsmidler. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per april et negativt avvik på cirka 3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes merforbruk i barnevernstjenesten. De øvrige enheter innen programområdet rapporterer mindreforbruk eller resultat i balanse per 1. tertial. Vurdering Regnskap for barnevern viser per april et merforbruk på 4,2 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak avvik på kjøp av eksterne tiltakstjenester og plasseringer utenfor hjemmet. Hjelpetiltak i form av miljøterapi i stort omfang til familier der omsorgssituasjonen kontinuerlig vurderes opp mot omsorgsovertagelse, gir høye kostnader på kort sikt. Men slike hjelpetiltak kan forebygge langvarige plasseringer av barn utenfor hjemmet. Dermed kan barna hjelpes tidligere og kostnadene reduseres over tid. Senter for oppvekst dekker fortsatt en betydelig del av behovet for tiltakstjenester gjennom kjøp fra eksterne tilbydere. Det er 48

49 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 fokus på å evaluere alle saker jevnlig, samt å avslutte saker når endring er tilfredsstillende. Antall saker med hjelpetiltak i hjemmet viser en noe nedadgående trend til tross for en økning både i antall meldinger og i antall påbegynte undersøkelser- Omfanget og kompleksiteten i sakene for å forebygge plasseringer har vist seg å øke. Det har i 1. tertial også vært en økning i antall akuttplasseringer av barn som barneverntjenesten etter all sannsynlighet vil måtte overta omsorgen for, og sørge for varig plassering utenfor hjemmet, dvs. i fosterhjem eller institusjon. Både i 2013 og i 1. kvartal 2014 har det blitt avsluttet flere barnevernsaker. Årsakene til at saker er avsluttet skyldes en kombinasjon av flere forhold. Ungdommer har etablert seg og flyttet ut av fosterhjem eller institusjon. Noen barn har flyttet hjem til biologiske foreldre. Til tross for flere avsluttede saker har man likevel hatt en økning av barn under omsorg. De nye sakene som har kommet til har gjennomgående vært yngre barn hvor følgekostnadene i form av barnehage, skolefritidsordning og avlastning er høyere enn i saker som er avsluttet. Utvikling innenfor barnevernet Barneverntjenesten tertial 2014 Antall motatte meldinger Antall nye undersøkelser (påbegynt i kalendeåret) Antall barn under omsorg Konklusjon Per april er prognosen for året beheftet med usikkerhet, spesielt med hensyn til utviklingen i plasseringer. For å forhindre denne utviklingen igangsetter Senter for oppvekst en endring av arbeidsmetoder knyttet til familier med barn som lever med størst sårbarhet og risiko for alvorlige skader som følge av omsorgssvikt. Senter for oppvekst vil dessuten videreutvikle statistikk og rapporteringsmetoder som i større grad gir svar på om iverksatte tiltak virker. Rådmannen legger til grunn at programområdet greier å stoppe videre overforbruk og foreslår å styrke programområdet med 9,6 millioner kroner som engangsbevilgning i 1. tertial. Driftsregnskap per 30. april 2014 for programområde 02 Oppvekst Millioner kroner Regnskap per Regnskap per Budsjett per Avvik Årsbud 2014 Lønn inkl. sosiale kostnader 68,1 70,0 70,3 0,3 201,7 Andre driftsutgifter 22,7 25,6 21,7-3,9 70,0 Sum driftsutgifter 90,8 95,6 92,0-3,6 271,7 Andre inntekter -4,5-3,1-3,0 0,1-59,0 Ref. sykelønn/ fødselspenger -3,1-3,3-2,7 0,6-7,9 Sum driftsinntekter -7,6-6,4-5,7 0,7-66,9 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 83,2 89,2 86,3-2,9 204,8-9,6 49

50 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Investeringsbudsjettet Bekkevollen barnebolig Det er for perioden bevilget totalt 38,3 millioner kroner til utbygging av Bekkevollen barnebolig med 14 nye plasser. Planlagt byggestart er oktober 2014 med ferdigstillelse høsten Som følge av prosjektets framdrift foreslås årets bevilgning nedjustert fra 24 til 9 millioner kroner. Det forutsettes at frigjorte midler i år innarbeides i årsbudsjett Drammen Eiendom jobber med å finne midlertidige boliger under byggeperioden. Det antas at Solenga og Hestenga fysisk vil være lokalisert hver for seg i byggeperioden, hvilket kan vanskeliggjøre effektiv bruk av personale mellom avdelingene i denne perioden. Etablering av nye lokaler Det er opprettet en egen kompetanseenhet i avdeling for helsestasjonene som skal jobbe forebyggende og med tidlig innsats mot barn i sårbarhet og risiko, samt mot familier med spesielle utfordringer. Kompetanseenheten er lokalisert til nye lokaler i Austadgata. Tiltaket er iverksatt i tråd med økonomiplan som la til grunn styrking av helsestasjonene og skolehelsetjenesten. - Videre skal oppfølgingsteamet i avdeling Enslige mindreårige i løpet av første halvår inn i nye lokaler i Blichsgate. Til sammen utløser dette et behov for investeringsmidler til inventar og utstyr i størrelsesorden 1 million kroner. - Rådmannen foreslår at programområdet tilføres 1 million kroner i investeringsmidler til disse formål. Andre forhold Barnevernet Barnevernet fikk i 1. tertial tilsagn om 1 ny stilling fra Fylkesmannen i Buskerud. Stillingen er et øremerket tiltak og inngår som et ledd i å styrke egen tiltaksavdeling med formål å erstatte kjøp av tjenester fra eksterne aktører. I løpet av 1. tertial er samtlige avvik i tilsynsrapport vedrørende kommunens fosterhjemsarbeid lukket uten ytterligere kommentarer fra Fylkesmannen. Barnevernet i Drammen har første halvår 2014 ingen avvik på fristbrudd på lovpålagte tjenester. Senter for oppvekst har i løpet av 1. tertial lagt ned et betydelig systematiseringsarbeid og identifisert de viktigste kostnadsdriverne i barneverntjenesten. Dette arbeidet videreføres utover i 2014 og følges tett av rådmannen. Enslige mindreårige flytninger I forslag til statsbudsjett for 2014 ble det innført en 10 prosent egenandel for utgifter til enslige mindreårige flyktninger. Programområdet er i økonomiplan styrket med totalt 2,6 millioner kroner for fortsatt å kunne ta i mot 15 enslige mindreårige flyktninger per år. I det endelige statsbudsjettet ble egenandelen økt med ytterligere 10 prosent. Deler av denne merkostnaden vil imidlertid kommunene få kompensert gjennom økning i det særskilte tilskuddet til enslige mindreårige flyktninger. Programområdet kompenseres i denne forbindelse med 1,6 millioner kroner. Sammen med bystyrets bevilgning på 1 million kroner (jfr. vedtakspunkt 3 i samarbeidspartienes forslag) er programområdet dermed gitt full kompensasjon for innføringen av kommunal egenandel på 20 prosent. 50

51 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Avvik saksbehandlingstid for i PP-tjenesten Omorganisering og omplasseringer uten tilsvarende tilføring av lønnsmidler i PPT førte til et uforutsett avvik i lønnskostnader. Som et kostnadsbesparende tiltak knyttet til dette har man i en periode gått med redusert kapasitet i personalet (uten sykevikarer og med vakanser). Dette ser man nå får konsekvenser for produksjonen og kostnadsbesparende tiltak kan føre til avvik. Det varsles per 1. tertial om avvik på ventetiden for lovpålagte oppgaver i PP-tjenesten. Videre er det også en underdekning i logopedtilbudet til barn og unge i kommunen. Oppfølging av politiske saker Bystyret har bedt om en sak hvor det belyses hva som gjøres for å hjelpe familier i fattigdom både i kommunal regi, gjennom tiltak som kommunen støtter økonomisk og tiltak i regi av frivillige organisasjoner. Forslag om forsøk med gratis barnehage for alle med lav inntekt er en første oppfølgning. Ytterligere omtale vil komme i 2. tertialrapport. Drammen kommune har som et ledd i arbeidet med fattigdomsproblematikken fått tilsagn om totalt 2 millioner kroner i statlige midler fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Herav er cirka 1,4 millioner øremerket for overføring til ulike lag og veldedige organisasjoner i kommunen. 51

52 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 03 Samfunnssikkerhet Programområdet viser et merforbruk på 0,2 millioner kroner som skyldes eierbidraget til Drammensregionens Brannvesen IKS. Forslag til endring av eierfordelingsnøkkel i det interkommunale samarbeidet ligger til politisk behandling i alle samarbeidskommunene våren Vedtaket vil ha virkning for inneværende år. For Drammen kommune vil endringen innebære en reduksjon i eierbidrag. Med forutsetning om at vedtaket fattes er årsprognosen for programområdet et forbruk innenfor tildelt budsjett. Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige endringer i 1. tertial. Økonomisk status Fakta Programområdet viser et merforbruk per april på 0,2 millioner kroner. Avviket er knyttet til eierbidraget til Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV). Vurdering Arbeidet som ligger til grunn for forslag om endring av eierfordelingsnøkkel i DRBV IKS er redegjort for nedenfor. Det er ikke øvrige avvik innenfor programområdet. Konklusjon Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 30. april 2014 for programområde 03 Samfunnssikkerhet Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkl. sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 13,5 15,1 14,9-0,2 44,8 Sum driftsutgifter 13,5 15,1 14,9-0,2 44,8 Andre inntekter -0,1 0,0 0,0 0,0-0,3 Ref. sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,1 0,0 0,0 0,0-0,3 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 13,4 15,1 14,9-0,2 44,5 0,0 Investeringsbudsjettet I inneværende økonomiplan ble det vedtatt å iverksette tiltak for å utbedre utvalgte offentlige tilfluktsrom i løpet av Arbeidet er så langt ikke iverksatt. Andre forhold Sak om Drammensregionens brannvesen IKS, forslag til endringer i selskapsavtalen, vil bli fremlagt for kommunestyrene i alle eierkommunene våren 2014, med forslag til endringer av kostnadsfordelingsnøkkelen. Dersom alle kommunestyrene vedtar forslaget, vil dette bety at Drammen kommune vil holde utgiftene innenfor vedtatt budsjett i Saken legges fram for bystyret 17. juni

53 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 04 Byutvikling For å gjennomføre vedtatt bystrategi; Byvekst med kvalitet, kreves mer ressurser til planlegging. Det foreslås derfor satt av 15 millioner kroner samlet for 2014 og 2015 til Planløft for byvekst for å sikre midler til nødvendig planlegging. Store prosjekter er blant annet nytt sykehus på Brakerøya, utvikling av Sundland, Gulskogen, Travbanen, samt utredning av kommunereform og idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Byggesak forventes å være i økonomisk balanse i Kvaliteten er forbedret ved redusert antall tidsavvik og klager. Søkere varsles ved forlenget saksbehandlingstid. Programområdet forventes å levere resultat innenfor tildelt ramme. Økonomisk status Fakta Planløft for byvekst Bystyret vedtok bystrategi Byvekst med kvalitet i juni I tråd med bystrategien har bystyret støttet nytt sykehus på Brakerøya, og lagt til rette for utbygging av idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. I tillegg er prosesser igangsatt for utvikling av nye bolig- og næringsområder flere steder i byen. Dette innebærer flere, større og mer sammensatte prosjekter nå enn tidligere. Regjeringen legger opp til lokale utredninger av kommunesammenslåinger hvor alle kommuner deltar fra høsten Det er anslått at behovet for ekstra planressurser i 2014 utgjør i størrelsesorden 6-8 millioner kroner, og tilsvarende beløp i Ekstra behov er anslått til 15 millioner kroner for Byggesak Utfakturert beløp fra behandlede saker så langt i år er 21 prosent lavere enn for tilsvarende periode i fjor. Kostnadene er redusert med 16 prosent. Vurdering Planløft for byvekst Planarbeidet for sykehus på Brakerøya styres av statlige myndigheter. Kommunens oppfølging i denne planprosessen må følge statens fremdriftsplan. Tilsvarende er det utbyggingsprosjekter i regi av offentlige og private som krever kommunal oppfølging nå, blant annet Sundland/Tilfartsvei vest, Holmen, Gulskogen nord og vest og Travbanen. Bystyrets vedtak om Marienlyst krever planlegging av idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug. Flere utbyggere ønsker nå å realisere store prosjekter. Dette krever samordning av planarbeidet. Arbeidet med kommunereform skal samordnes av Fylkesmannen og følge et standardisert opplegg. Ekstra planarbeid knyttet til så mange, store og sammensatte prosjekter samtidig, er engangskostnader. Byggesak Det forventes at byggesak leverer årsresultat innenfor selvkostregimet. 53

54 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Konklusjon Det er nødvendig med en betydelig, men midlertidig, styrking av programområdet i 2014 og 2015, for at kommunen skal klare å følge opp aktuelle planprosjekter tilfredsstillende og i tide. Planarbeidet foreslås finansiert ved at bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet til styrket plankapasitet i perioden Driftsregnskap per 30. april 2014 for programområde P04 Byutvikling Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkl. sosiale kostnader 14,5 15,2 14,7-0,5 40,3 Andre driftsutgifter 5,8 5,9 5,6-0,3 15,5 Sum driftsutgifter 20,3 21,1 20,3-0,8 55,8 Andre inntekter -7,9-5,2-5,1 0,1-38,0 Ref. sykelønn/ fødselspenger -0,5-0,3-0,3 0,0-0,6 Sum driftsinntekter -8,4-5,5-5,4 0,1-38,6 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 11,9 15,6 14,9-0,7 17,2 0,0 Investeringsbudsjettet Bybrua rehabilitering og gatevarme Prosjektet forventes å ende med et mindreforbruk, men endelig sluttoppgjør er foreløpig ikke mottatt fra entreprenør. Rådmannen vil komme tilbake til dette når endelig sluttoppgjør er klart. Bjørnstjerne Bjørnsons gate tilgrensende veier I forbindelse med planlagt utvidelse av Bjørnstjerne Bjørnsons gate til ny firefelts vei er det i 2014 bevilget 5 millioner kroner for tiltak for tilgrensende kommunalt veinett. Ut fra framdriften i prosjektet kan 4,5 millioner kroner tilbakeføres til bykassa, og rebevilges i Andre forhold Utvikling av Marienlystområdet Gjennom bystyresak 41/2014, Utvikling av Marienlystområdet behandlet og avtale med Drammen idrettsråd av er rammene for videre arbeid inn mot idretten for videre utvikling av et helhetlig idrettskonsept i Marienlystsaken lagt. Planprogrammet for reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret Dette ga startskuddet for utarbeidelse av reguleringsplan for Marienlystområdet. I reguleringsplanen blir endelig utforming av Marienlystområdet med bolig, næring og idrett avklart, blant annet med detaljer plassering av ny multifunksjonshall. Selskapet Marienlyst Utvikling AS (MU) er nå anmodet om å videreføre arbeidet med reguleringsplanen. MU vil samordne arbeidet med bolig- og næringsutvikling, offentlige arealer og ny multifunksjonshall med Drammen kommune. Reguleringsplanen vil på ordinært vis bli gjenstand for en grundig prosess etter plan- og 54

55 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 bygningsloven. Her vil det bli rom for medvirkning gjennom åpne møter og en formell høringsprosess. I avtalegrunnlaget som ble utarbeidet ved dannelse av Marienlyst Utvikling AS, var utgangspunktet at Drammenshallen skulle rives. Man var da avhengig av at ny multifunksjonshall ble etablert som første byggetrinn på Marienlystområdet. Ved tvillinghallkonseptet som ble vedtatt vil dette ikke lenger være aktuelt. Det er tatt høyde i gjeldende avtale for en justering av avtalen hvis Drammenshallen ikke rives. Etter at reguleringsplanen har fastlagt endelig plassering av ny multifunksjonshall vil avtalen revideres. Da vil endelige tomteavgrensinger kunne fastlegges, noe det også er lagt opp til i gjeldende avtale. Det foreslås avsatt 1 million kroner i Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett for 2014 til å starte opp arbeidet med mulighetsstudier for ny multifunksjonshall. Fjell områdeutvikling Forarbeid med reguleringsplanen for Fjell sentrum og Fjell skole er gjennomført. Parallelloppdrag sendes ut på anbud våren Oppstart av reguleringsplan lyses ut våren LilleDumpa Byggeprosjektet LilleDumpa (nærmiljøpark) ble igangsatt høsten 2013, med forventet ferdigstillelse 20. juni Skisseprosjekt for Dumpa ble utarbeidet høsten 2013/våren Avtaleinngåelse med borettslagene er under utarbeidelse. Detaljprosjekt for Dumpa forventes ferdigstilt høsten 2014, med anleggsstart våren Gangveien i området har forventet anleggstart høsten Bybaneutredning I økonomiplan ble rådmannen bedt om å fremme sak hvor kommunen utreder mulige kollektiv- og bybanetraseer som binder kommunene sammen i et Buskerudbyperspektiv. Premisser for utredning av en bybaneløsning blir lagt frem til vurdering i Buskerudbysamarbeidet. Det er trolig mest tjenlig at en utredning gjennomføres i regi av Buskerudbysamarbeidet, og at Buskerud fylkeskommune, Brakar, Drammen kommune, Nedre Eiker kommune og Lier kommune medvirker aktivt i utredningen. 55

56 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 05 Helse og omsorg Ny organisasjon og budsjettmodell for helse, sosial og omsorg gir effekt. Samtlige virksomheter viser positiv økonomisk utvikling. 12 av 15 virksomheter styrer mot balanse i Det er startet en gjennomgang av tjenestetilbudet ved Drammen helsehus og Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt. I tillegg vil inntekter og utgifter ved Tjenestetildeling og samordning gjennomgås. Rådmannen vil komme tilbake i 2. tertial med ny vurdering. For å innføre brukervalg av hjemmesykepleie omprioriteres to årsverk til å administrere ordningen. Rådmannen foreslår budsjettekniske endringer på til sammen 5,9 millioner kroner. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per 1. tertial et merforbruk på 15,7 millioner kroner. Kostnadsoversikten for tjenestene som ytes i helse- og omsorgsdistriktene og ved Drammen helsehus viser at produksjonen tilpasser seg de nye budsjettrammene. Produksjonsplan og døgnpris er i helse- og omsorgstjenestene Tabellen viser utviklingene i døgnpris på de ulike tjenestene. Det er en kostnadsreduksjon i samtlige tjenester med unntak av rehabiliteringsplasser. Kommunal medfinansiering (ISF) spesialisthelsetjenesten (hovedsakelig sykehusopphold) er foreslått avviklet fra og med For 2014 foretas avregning etter første halvår. Rådmannen vil derfor komme tilbake med vurdering av kostnader fra 2. tertial. Vurdering Omstillingsarbeidet innenfor helse og omsorg ble intensivert i 2013 og er videreført i Rådmannen ser at omstillingsarbeidet gir resultater i samtlige virksomheter. Det tar likevel tid 56

57 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 før alle effekter av omstillingsarbeidet kan realiseres, og rådmannen legger derfor til grunn at det vil være behov for å disponere reserveavsetningen på 10 millioner kroner. Konklusjon Det er fortsatt tidlig på året og prognosene for årsresultat er usikre. Rådmannen forslår derfor i denne omgang en netto rammetilførsel på 5,9 millioner kroner. Rådmannen vil følge utviklingen nøye, og kommer tilbake med nye vurderinger i 2. tertialrapport. Driftsregnskap per 30. april 2014 for programområde 05Helse og omsorg Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkl. sosiale kostnader 261,5 285,6 267,4-18,2 812,4 Andre driftsutgifter 132,5 138,8 128,9-9,9 401,3 Sum driftsutgifter 394,0 424,4 396,3-28,1 1213,7 Andre inntekter -39,8-45,7-41,9 3,7-173,7 Ref. sykelønn/ fødselspenger -15,2-17,3-8,7 8,6-26,1 Sum driftsinntekter -55,0-63,0-50,6 12,3-199,8 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 339,0 361,4 345,7-15,7 1013,9-5,9* *) Årsprognosen forutsetter at reserveavsetningen på 10 millioner kroner disponeres. Investeringsbudsjettet Rådmannen foreslår at investeringsbudsjettet styrkes med 1,3 millioner kroner til inventar og utstyr på sykehjem. Andre forhold Brukervalg i Drammen kommune hjemmesykepleie Bystyret vedtok februar 2014 en innføring av brukervalg i hjemmesykepleien fra og med 1. januar I tråd med fremdriftsplan fremlagt i bystyrekomiteen i mai 2014 har rådmannen foretatt en vurdering av behov for ressurstilførsel til administrering av ordningen. Slik rådmannen vurderer det er det behov for å avsette midler til innkjøpprosesser, kontrakt- og kvalitetsoppfølging. Det er også behov for å profesjonalisere oppfølgingen av allerede etablerte kjøp av eksterne tjenester. Rådmannen foreslår at det foretas en omprioritering tilsvarende to årsverk innenfor rammen. Egenandel for helse og omsorgstjenester Rådmannen viser til sak 18/2014 i Bystyrekomitè helse, sosial og omsorg av 3. juni Prinsipper for evaluering av egenbetalingsordningen i helse- og omsorgstjenesten i Drammen kommune (se vedlegg 11). Rådmannen forslår revidert egenbetalingsordning for bystyret i 1. tertialrapport 2014, med nye satser gjeldende fra 1. juli Unntatt er betalingssats for trygghetsalarm i tråd med vedtak 8 i økonomiplan , vedtatt i bystyret 26.november

58 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 TJENESTE DAGENS PRAKSIS NYTT FORSLAG PRAKTISK BISTAND INKLUDERT BPA < 2 G Kr 59 pr time < 2 G 90, per time maks 2 timer 2 3 G Kr 175 per time 2 3 G 395,- per time maks 4 timer >3 G Kr 377 per time 3 4 G 395,- per time maks 6 timer >4 G 395,- per time maks 8 timer DAGOPPHOLD / DAGSENTER/ Inkl transport og mat Per gang kr 72 Villa Fredrikke gratis KORTTID Per døgn kr 137,- Inkl korttidsopphold utover 60 døgn per kalenderår Merk: Tidsbruk avrundes til nærmeste halvtime. For å skjerme storbrukere er det innført et tak på 8 t per mnd Per gang jf vedtak kr 74,- Villa Fredrikke gratis LANGTID Statlig forskrift Statlig forskrift TRYGGHETSALARM NØKKELSAFE Inntil 2 G kr 1048 per år 2 3 G kr 2096 per år Over 3 G kr 3350 per år * Endring fra oppmøte til vedtakstid. Per døgn kr 142,- jf statlig forskrift Maks 60 døgn per kalenderår. Inntil 2 G kr 1048 per år 2 3 G kr 2096 per år Over 3 G kr 3350 per år Abonnementet løper fra alarmen er montert til den er demontert av kommunen. Montering og demontering kr 395 per gang. Montering og demontering kr 200 per gang. HJELPEMIDLER Utlevering/henting av hjelpemidler kr 120,- FASTLEGE OG FYSIOTERAPI Egenandel inntil et fribeløp se ult.aspx#.uwxqswj5olw G= grunnbeløpet i folketrygden som for tiden er (justeres årlig per 1. mai) Maksimalsats for praktisk bistand per mnd er kr 180,- for tjenestemottakere med inntekt inntil 2G Justeringen gjøres for å sikre samsvar med gjeldende forskrift og forventes å gi en inntektsøkning på 0,5 millioner kroner i inneværende år. Full effekt av justerte egenandelssatser vil rådmannen komme tilbake til i forbindelse med økonomiplan Premisser for egenbetaling i Helse, sosial og omsorg i Drammen: 1. Egenbetalingsordningen skal ha en sosial profil 2. Egenbetalingsordningen skal stimulere brukerne til egenmestring 3. Egenbetalingsordningen i Drammen skal ligge på nivå med sammenliknbare eller nærliggende kommuner 4. Egenandel for praktisk bistand innføres overfor alle mottakere uavhengig av diagnose. 5. Det innføres egenandel for montering / demontering av trygghetsalarm med kr 395 per gang og av nøkkelsafe kr 200 per gang. 6. Det innføres egenandel for utkjøring og henting av hjelpemidler med kr 120 per gang. 7. For økt tilgjengelighet på hjelpemidler etablerer kommunens hjelpemiddelteam en ordning for hjelp til innkjøp. 8. Egenandel for korttidsopphold i institusjon fastsettes etter forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester inntil 60 døgn per kalenderår. Etter 60 døgn kreves egenandel som langtidsopphold 9. Skjermingsordningen for fritak eller redusert egenbetaling videreføres 58

59 Drammen kommune 1. tertialrapport Samtlige betalingssatser justeres årlig for prisvekst eller ny sats fastsatt gjennom forskrift og legges fram for bystyret i økonomiplan. Nye satser gjøres gjeldende fra og med 1 januar påfølgende år. Utrede tilbud til personer med atferdsavvik Antall personer som mottar kommunale tjenester og samtidig har betydelig atferdsavvik er økende. Tjenestetilbudet ytes i dag innen ordinære tjenester. Det er utfordringer knyttet til kompetanse og drift. For å sikre økt kompetanse og et bedre tilrettelagt tjenestetilbud vil rådmannen utrede alternative driftsmodeller og opplæringstiltak. God virksomhetsstyring Påbegynt arbeid med kompetanseheving i ledelse viser effekt og fortsetter videre i Det har i 1. tertial vært en betydelig satsing på LEAN- metodikk (LEAN forstås ofte som organisering av samhandling av oppgaver samt forbedringsarbeid forankret i organisasjonen). Det har fra hver virksomhet deltatt to sentrale medarbeidere på skolering. Denne satsingen er gjort i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og kalles DREAM (Drammen Etikk Arbeidsflyt Medarbeiderskap). Nærvær Arbeidskultur er et hovedsatsingsområde i kommunens nye arbeidsgiverstrategi. Helse og omsorg har valgt en særlig satsing på nærvær og arbeidsglede i 2013 og Sykefraværet i Helse og omsorg var 10,8 prosent 1. kvartal 2014, noe som er en reduksjon på 0,2 prosentpoeng fra 1. kvartal Som en del av det kunnskapsbaserte nærværskonseptet har det i 1. tertial vært laget en musikkvideo for spredning av arbeidsglede og begeistring. Folkehelsestrategien Forslag til folkehelsestrategi ferdigstilles våren 2014 og fremmes for politisk behandling i løpet av 2. tertial. 59

60 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 06 Kultur Brageteatret har fått status som regionteater. Det gir grunnlag for økte statlige tilskudd, under forutsetning av at eierne, Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune, også øker sine tilskudd. Rådmannen foreslår derfor økt tilskudd til Brageteatret på 0,6 millioner kroner i Felles gjennomgang med kirkevergen av avgiftene i gravplassforvaltningen har vist at flere avgifter ikke har vært regulert. Rådmannen foreslår å rette opp dette forholdet med forslag til ajourførte avgifter. Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner og styrer mot et årsresultat i balanse. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Økning av kommunens tilskudd til Brageteatret i tråd med tidligere vedtak vil medføre en merkostnad for programområdet som det ikke er budsjettmessig dekning for på cirka 0,6 millioner kroner. Vurdering Drammen kommune må følge opp sine forpliktelser som eier av Brageteatret. Budsjettsituasjonen innenfor programområdet vurderes så langt å være under god kontroll. Konklusjon Rådmannen foreslår at programområdet tilføres 0,6 millioner kroner til dekning av økt tilskudd til Brageteateret. Forutsatt denne rammestyrkingen styrer programområdet mot et årsresultat i balanse. Driftsregnskap per 30. april 2014 for programområde 06 Kultur Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkl. sosiale kostnader 17,1 17,6 17,9 0,2 45,6 Andre driftsutgifter 38,2 40,9 40,8-0,1 109,8 Sum driftsutgifter 55,3 58,5 58,7 0,1 155,4 Andre inntekter -9,3-8,2-8,2 0,1-19,7 Ref. sykelønn/ fødselspenger -0,3-0,3-0,2 0,1-0,6 Sum driftsinntekter -9,6-8,5-8,4 0,2-20,3 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 45,7 50,0 50,3 0,3 135,1-0,6 60

61 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Andre forhold Forsøk med statlig finansiering av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn Bystyret fattet i økonomiplan slikt vedtak 12, punkt 3: Drammen kommune inviterer Den norske kirke til å bli med og søke om å bli prøvekommune for prosjektet statlig finansiering. Vedtaket var i samsvar med punkt 15 i Drammen kommunes tros- og livssynspolitiske plattform: Under forutsetning av lokal enighet med Kirken kan Drammen kommune ta initiativ til en forsøksordning, hvor staten overtar kommunens finansieringsansvar for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Kirkevergen har opplyst at Drammen kirkelige fellesråd ønsker fortsatt kommunal finansiering. Statsråden uttrykte i forbindelse med sitt besøk i Drammen at en eventuell søknad om forsøksordning ikke ville bli anbefalt. På denne bakgrunn har rådmannen stilt saken i bero. Gravferdsforvaltning priser Prisregulativet i økonomiplan og tidligere har ikke vært utfyllende for gravferdsforvaltningen, jfr. notat til bystyrekomiteen for byutvikling og kultur i møte 8. april. Prisene fastsettes av kommunen med hjemmel i gravferdsloven 10 og 21. Rådmannen foreslår følgende regulativ for kommunalt fastsatte avgifter Prisøkningen er 3 prosent for kremasjon og leie av kapell og 5 prosent for festeavgifter. Gravferdsforvaltning avgifter som fastsettes av kommunen Avdøde bosatt i Drammen Avdøde bosatt i annen kommune Avgift 2013, kr Avgift 2014, kr Avgift 2013, kr Avgift 2014, kr Kremasjon, pr kremasjon Leie/bruk av kapell, pr gravferd Gravplass Feste, pr grav, pr år første 20 år Vanlig Innkreves for 20 år gravsted, Feste, pr grav, pr år neste 20 år kister / Innkreves for 5 år urner Feste, reservering ved siden av ny grav, pr grav, pr år Innkreves for 20 år Gravplass Navnet minnelund, urner Feste, pr grav, pr år første 20 år Innkreves for 20 år Feste, pr grav, pr år neste 20 år Innkreves for 5 år Endring rammetilskudd Ved behandlingen av statsbudsjettet 2014 vedtok Stortinget å avvikle ordningen med én uketime med kulturskoletilbud i skole/sfo på barnetrinnet fra høsten Programområdets budsjettramme for 2014 nedjusteres med 0,9 millioner kroner tilsvarende uttrekket i kommunens rammetilskudd. Helårsvirkning som trekkes ut i 2015 er på 2,2 millioner kroner. 61

62 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 07 Ledelse, organisering, styring Fjell 2020-prosjektet går fra planer til aktiviteter og byggeprosjekter. Kemneren i Drammensregionen og Betzy interkommunale krisesenter hadde et merforbruk i 2012 som de ikke har klart å dekke inn i Rådmannen foreslår å sette av engangsmidler på kroner til Kemneren i Drammensregionen og kroner til Betzy interkommunale krisesenter for å dekke merforbruket fra For å følge opp arbeidet med en åpnere kommune foreslås anskaffelse av nytt sak- og arkivsystem som blant annet gir bedre mulighet for innsyn og tilgjengelighet. Arbeidet med å gjøre rådhuset til en bedre møteplass for innbyggere og ansatte er igangsatt. Felleskostnader for Drammen kommune knyttet til forsikringer, pensjonsutgifter, husleie og eierstyring øker og må dekkes inn. Rådmannen foreslår å styrke programområdet med totalt 6,0 millioner kroner. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per 1. tertial et merforbruk på 0,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Rådmannen orienterte om åpenhet i egen sak til bystyret i mars Sak- og arkivsystem er avgjørende for å bedre åpenheten i alle saksforhold i kommunen. Det er behov for å anskaffe nytt system. Arbeidet med dette prioriteres i første omgang gjennom igangsetting av eget forprosjekt. Vurdering D-IKT har flyttet ut av rådhuset, og kommunens husleie blir høyere nå som bygget tas mer i bruk av egne virksomheter. Samtidig muliggjør D-IKT s utflytting en ombygging av rådhuset. Eierstyring av sentrale selskaper er fulgt opp gjennom etablering av eierstrategier for Energiselskapet Buskerud AS (EB) og Drammen Eiendom KF. Tilsvarende arbeid for Glitrevannverket IKS, Drammen Drift KF og D-IKT vil bli igangsatt. Utgifter til aktiv eierstyring motsvares av utbytte fra selskap og foretak. I tillegg har forsikringskostnadene for alle kommunens virksomheter økt. Konklusjon Rådmannen foreslår varig styrking av programområdet med 5 millioner kroner og engangsoverføringer til Kemneren i Drammensregionen med kroner og Betzy interkommunale krisesenter på kroner. 62

63 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Driftsregnskap per 30. april 2014 for programområde 07 Ledelse, Organisering og Styring Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkl. sosiale kostnader 35,9 36,4 36,7 0,4 100,4 Andre driftsutgifter 29,7 30,6 29,3-1,3 104,1 Sum driftsutgifter 65,6 67,0 66,0-0,9 204,5 Andre inntekter -10,8-10,6-10,7-0,1-35,3 Ref. sykelønn/ fødselspenger -1,3-1,2-0,6 0,6-1,5 Sum driftsinntekter -12,1-11,8-11,3 0,5-36,8 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 53,5 55,2 54,7-0,4 167,7-6,0 Investeringsbudsjettet Rådmannen foreslår å sette av 1 million kroner til forprosjekt nytt sak- og arkivsystem. Ytterligere bevilgninger innarbeides i økonomiplan Andre forhold Fjell 2020 Tjenestetilbudet er utvidet og en samlet oversikt over de tjenester som gjennomføres følger som vedlegg 12 til tertialrapporten. Antall aktiviteter er høyt, og oppslutningen er god. Bystyret har besluttet rammene for parallelloppdrag, og oppdragene for utarbeidelse av reguleringsplan lyses ut før sommeren. Det første byggeprosjektet («lilledumpa») ventes ferdigstilt sommeren Kemneren i Drammensregionen / Betzy interkommunale krisesenter Tidligere år kompenserte Drammen kommune fullt ut for virksomhetenes utgifter til reguleringspremie pensjon. Høsten 2012 ble det besluttet at Drammen kommune ikke skulle kompensere Kemneren i Drammensregionen og Betzy interkommunale krisesenter for reguleringspremie pensjon da det ville medføre at Drammen kommune også betalte for de andre kommunene som er med i samarbeidet. Dette ga at 27- virksomhetene en uforutsett utgift som de ikke klarte å dekke inn. I 2013 klarte de to virksomhetene å dekke reguleringspremie pensjon innenfor tildelt ramme og det forventes at dette også gjøres i fremtiden. I henhold til bestemmelsene i kommuneloven vedrørende inndekking av merforbruk, skal underskuddet fra 2012 dekkes inn i løpet av Begge de overnevnte virksomhetene har stram økonomi og ikke mulighet til å dekke inn merforbruket via driften i Drammen kommune sendte ut brev til de deltagende kommunene der ble informert om dette. Rådmannen foreslår at det settes av engangsmidler til å dekke Drammen kommunes andel av merforbruket. Det legges til grunn at de deltagende kommunene i 2014 dekker inn sin andel av merforbruket fra 2012 tilsvarende. 63

64 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Kjøp av fast eiendom som ledd i innkreving fullmakt til Kemneren I forbindelse med tvangsinnkreving tar kemneren utleggspant for skyldig skatt og arbeidsgiveravgift i skyldners ideelle andel av fast eiendom. Det blir mer og mer vanlig at fast eiendom som eies av samboere, ektefeller og andre i fellesskap også er tinglyst med en ideell andel per eier (som regel en halvpart). I tilfeller der fast eiendom eies i fellesskap mellom ektefeller, kan kemneren kun ta pant i den ideelle halvparten som skyldneren reelt eier. For å sikre en bedre innfordringsposisjon i slike tilfeller foreslås at Kemneren i Drammensregionen innenfor en ramme på 5 millioner kroner gis fullmakt til å erverve eiendom eller ideell andel av eiendom som ledd i innfordring av det offentliges krav på skatt og avgift. Det settes følgende vilkår for bruk av fullmakten: o Eiendommen har en slik verdi og kemnerens pant slik prioritet at et tvangssalg og kjøp med høy sannsynlighet vil gi skattekreditorene en dekning som står i forhold til arbeidet. o Kommunen, dersom den får tilslaget, følger opp snarest mulig med å begjære sameiet oppløst og eiendommen solgt og for dermed å tilbakeføre beløpet til kommunekassen. o Kostnadene i forbindelse med det enkelte kjøp dekkes over skatteregnskapet. Den foreslåtte ordningen er nærmere omtalt og begrunnet i notat av fra Kemneren i Drammensregionen (vedlegg 9). 64

65 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring Programområdet viser et merforbruk på 0,4 millioner kroner per 1. tertial. Merforbruket skyldes markedstiltak innenfor D5- regionen hvor Drammen har forskuttert utgiftene til en felles markedsføring av næringsarealer i regionen. Merforbruket vil dekkes inn av regionale midler og for øvrig fordeles på kommunene etter innbyggertall. Drammen vil dekke inn sin andel innenfor tildelt budsjett. Årsprognosen tilsier et forbruk innenfor tildelt budsjett. Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige endringer i 1. tertial. Økonomisk status Fakta Programområdet viser et merforbruk på 0,4 millioner kroner som er knyttet til markedsføring av næringsarealer innenfor D5-samarbeidet. Merforbruket vil bli dekket inn gjennom regionale midler og fordeling av den øvrige kostnaden mellom alle D5-kommunene. Vurdering Drammen vil dekke inn sitt merforbruk innenfor tildelt budsjettramme. Øvrige prosjekter og avtaler, er i henhold til budsjett. Konklusjon Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 30. april 2014 Programområde 08 Kompetanse, markedsføring, næring Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkl. sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 3,7 4,9 3,8-1,2 9,6 Sum driftsutgifter 3,7 4,9 3,8-1,2 9,6 Andre inntekter -0,7-1,1-0,3 0,8-1,0 Ref. sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,7-1,1-0,3 0,8-1,0 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 3,0 3,8 3,5-0,4 8,6 0,0 65

66 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 10 Politisk styring Programområdet viser per 1. tertial et forbruk som er i tråd med budsjett. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Grunnlovsjubileet stod i fokus for 17. mai feiringen i Drammen. Økonomisk status Fakta Programområdet rapporterer i henhold til periodisert budsjett per april. Vurdering Det er per 1. tertial ingen avvik som gir grunnlag til å anta at det blir et merforbruk innenfor programområdet i Konklusjon Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Driftsregnskap per 30. april 2014 for programområde 10 Politisk styring Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkl. sosiale kostnader 2,3 2,6 2,6 0,1 8,1 Andre driftsutgifter 4,5 4,3 4,2-0,1 9,2 Sum driftsutgifter 6,8 6,9 6,8 0,0 17,3 Andre inntekter -0,1-0,1-0,1 0,0-0,2 Ref. sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,1-0,1-0,1 0,0-0,2 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 6,7 6,8 6,7 0,0 17,1 0,0 Investeringsbudsjettet Programområdet har ikke investeringsbudsjett i 2014 Andre forhold Det er ingen øvrige forhold ut over økonomisk status å rapportere per 1. tertial. 66

67 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer Feil i registrering av idrettsanlegg i Drammen er avdekket og blir rettet opp. Korrigerte tall viser at Drammen har en dekning av idrettsanlegg på linje med gjennomsnittet av kommuner som inngår i sammenligningen. Vintervedlikehold 2013/2014 ga et merforbruk på 3 millioner kroner, som foreslås inndekket ved tilsvarende reduksjon av ekstraordinært sommervedlikehold. Det foreslås å justere prisregulativet for arbeids- og gravetillatelse i veier, parker og friområder med virkning fra 1. juli 2014, for å få samsvar med vedtatt graveinstruks. Programområdet forventes å gå i balanse i Økonomisk status Fakta Programområdet viser per 1. tertial et merforbruk på 3 millioner i forhold til revidert budsjett. Vurdering Merforbruk knytter seg til vintervedlikehold med flere brøytedøgn enn det som ligger i kontraktene. Merforbruket foreslås inndekket ved tilsvarende reduksjon av ekstraordinært sommervedlikehold. Konklusjon Rådmannen forventer at programområdet går i balanse. Driftsregnskap per 30. april 2014 for programområde P11 Samferdsel og fellesarealer Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkl. sosiale kostnader 7,9 8,1 7,9-0,2 21,7 Andre driftsutgifter 38,1 39,8 30,7-9,1 116,7 Sum driftsutgifter 46,0 47,9 38,6-9,3 138,4 Andre inntekter -8,1-11,2-5,0 6,2-21,2 Ref. sykelønn/ fødselspenger 0,0-0,1 0,0 0,1 0,0 Sum driftsinntekter -8,1-11,3-5,0 6,3-21,2 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 37,9 36,6 33,6-3,0 117,2 0,0 Investeringsbudsjettet Utvikling gamle gress tilpasning UEFA krav I sak 28/2014 vedtok bystyret å anskaffe ny tribuneløsning (klokkesvingen) samt andre tilpasninger på Marienlyst gamle gress innenfor en investeringsramme på 21 millioner kroner. 67

68 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Rådmannen foreslår at beløpet innarbeides i Drammen Eiendoms investeringsbudsjett for Kommunens driftsbudsjett til idrett styrkes tilsvarende for å betale husleie til Drammen eiendom som en følge av det nye prosjektet. Dette tas i forbindelse med 2. tertialrapportering. Rehabilitering/Oppgradering infrastruktur park, natur, idrett Det er bevilget 4 millioner kroner til formålet i Av bevilget ramme foreslås 1 million kroner til anskaffelse av ny sitteskulptur og 1,2 millioner kroner til løypemaskin på Konnerud. Andre forhold Diverse forhold av budsjettmessig betydning: o Vinteren i år var kort, men ga flere brøytedøgn enn normalt. Dette ga et merforbruk på vintervedlikehold på 3 millioner kroner, som foreslås inndekket ved tilsvarende reduksjon av sommervedlikeholdet. o Programområdet får noen ekstrakostnader som følge av prisøkninger. Dette gjelder medlemskap i Oslofjorden Friluftsråd, som øker kontingenten fra 2,86 til 4 kroner per innbygger. Videre er det er inngått ny kontrakt for skjøtsel av park- og landskapsanlegg Bragernes/Åssiden. Kontrakten blir totalt kroner dyrere. Dette må dekkes innenfor rammen. o Idrettslagene har søkt om refusjon halleie i ikke-kommunale idrettshaller for 2,3 millioner kroner. Det er budsjettert med refusjonskostnader på 1,35 millioner kroner i år. Da er tilleggsbevilgningen på kroner fra i fjor innarbeidet i rammen. Dette innebærer at det vil gis refusjon tilsvarende 60 prosent av omsøkte beløp. Summen tilsvarer fjorårets utbetaling. Avviket i forhold til målet om 80 prosent refusjon skyldes at volumet på aktiviteten det søkes refusjon for har økt. Nytt prisregulativ for arbeids- og gravetillatelser Bystyret vedtok 23. april 2013 ny graveinstruks for Drammen kommune. Prisregulativet for arbeids- og gravetillatelse i veier, parker og friområder er oppdatert på grunn avlavere satser som følge av den nye graveinstruksen. Forslaget til nytt prisregulativ er fremgår av vedlegg 12. World cup skisprint Drammen kommune, Konnerud Idrettslag og BVD er enige om et felles rammeverk for World Cup Skisprint. Straks nødvendige avklaringer fra Norges Skiforbund og FIS foreligger, vil rådmannen legge fram resultatet for bystyret. Utredning idrettshaller Drammen Eiendom KF har i samarbeid med andre virksomheter, startet arbeidet med å utrede idrettshaller i tilknytning til skoleanleggene på Brandengen, Fjell og Øren (jfr. bystyrets vedtak pkt. 19 i samarbeidspartienes forslag) Det vises til omtale i Drammen Eiendom KF s tertialrapport (vedlegg 3). Anleggssituasjon for idrettsanlegg i Drammen kommune Norges idrettsforbund utgir hvert år en rapport over anleggssituasjonen for idrettsanlegg i Norge der det blant annet fremlegges statistikk over anleggstetthet for utvalgte idrettsanlegg 68

69 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 per kommune med innbyggerantall over Datagrunnlaget for denne undersøkelsen hentes fra anleggsregisteret hvor alle anlegg som har mottatt spillemidler i Norge er registrert. Drammen kommune har over en periode kommet dårlig ut på denne statistikken i forhold til sammenliknbare kommuner. Det er foretatt en kvalitetssikring av registrerte opplysninger i anleggsregisteret for Drammen kommune, og det er avdekket en del registreringsfeil som gjør at anleggssituasjonen for Drammen er bedre enn først antatt. I samråd med NIF blir det nå foretatt en oppdatering av anleggsregisteret for Drammen. Korreksjonen vil komme til syne i rapporten for 2015 (grunnlagstall for 2014 er allerede hentet ut). Med de korrigeringer som gjøres vil Drammen kommune oppnå en score for anleggstetthet tilsvarende gjennomsnittet av de 21 kommunene som er med i undersøkelsen. 69

70 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 12 Skole Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 4,4 millioner kroner. Det gjennomføres sommerskole med ulike aktiviteter for 100 barn i to uker i Økt antall innmeldte elever fra høsten medfører et behov for mobile klasserom på Aronsløkka skole og Brandengen skole i påvente av permanente løsninger. Rådmannen foreslår å sette av 1 million kroner til økte husleier og 0,2 millioner kroner til sommerskole. Økonomisk status Fakta Programområdet viser per april et mindreforbruk på 4,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Vurdering Det er innmeldt flere elever til høstens skolestart enn det er kapasitet til på Brandengen og Aronsløkka skoler. Det settes inn mobile klasserom i påvente av permanente løsninger, og disse tiltakene medfører økt husleie på 0,5 millioner kroner for hver av skolene. Per april melder de øvrige skolene at de har god kontroll på økonomien takket være stram økonomistyring, og det er ikke forventet merforbruk på noen av skolene ved utgangen av året. Planlegging og gjennomføring av sommerskole med ulike aktiviteter for 100 barn i to uker, vil ha en nøktern kostnadsramme på 0,2 millioner kroner. Konklusjon Rådmannen foreslår at det settes av 1 million kroner til økt husleie og 0,2 millioner kroner til sommerskole. Driftsregnskap per 30. april 2014 for programområde 12 Grunnskole Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkl. sosiale kostnader 170,4 170,7 171,8 1,2 468,2 Andre driftsutgifter 65,9 72,5 70,7-1,8 279,3 Sum driftsutgifter 236,3 243,2 242,5-0,6 747,5 Andre inntekter -16,7-24,1-22,7 1,5-58,1 Ref. sykelønn/ fødselspenger -7,8-8,6-5,1 3,5-10,4 Sum driftsinntekter -24,5-32,7-27,8 5,0-68,5 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 211,8 210,5 214,7 4,4 679,0-1,2 70

71 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Investeringsbudsjettet Konnerud skole Det er tidligere avsatt 33 millioner kroner i investeringsramme til nytt bygg på Konnerud skole, og dette arbeidet går etter oppsatt plan. Det ble i 2013 avdekket dårlig inneklima grunnet radon og muggsoppforekomster i deler av skolen, og det ble bevilget 10 millioner kroner til å utbedre inneklima i 1. tertialrapport I økonomiplanen ble det varslet at Drammen Eiendom arbeidet med en tilstandsrapport for den delen av skolen som ikke var gjennomgått. Nå er denne kartleggingen gjennomført og det foreslås å bevilge ytterligere 25 millioner kroner til rehabilitering og ombygging. I tillegg foreslås avsatt 2 millioner kroner til inventar og utstyr. Det er underetasjen i bygget fra 1964 som må rehabiliteres. Klasseromsfløyen i andre etasje bygges om til arbeidsplasser for lærerne, og i den forbindelse har Arbeidstilsynet fremmet et krav om 6 m2 plass per lærer. Rådmannen foreslår at investeringsrammen til Konnerud skole økes med 27 millioner kroner hvorav 2 millioner kroner er forbeholdt inventar og utstyr. Økte klasseromsarealer Det er innmeldt 64 flere elever på Brandengen skole fra høsten enn det er kapasitet til. Aronsløkka skole har en kapasitet på 14 klasserom, mens det fra høsten av er behov for 16 klasserom. For å sikre alle elever plass til skolestart 2014, må det settes inn mobile klasserom i påvente av permanente løsninger. Det er behov for å investere i inventar og utstyr for 0,4 millioner kroner på Brandengen skole og 0,2 millioner kroner på Aronsløkka skole. Rådmannen foreslår at det settes av 0,6 millioner kroner til investeringer i inventar og utstyr. Andre forhold Sommerskole Jfr. Bystyrevedtak 23. april 2014, sak 23/2014. Planlegging og gjennomføring av sommerskole med ulike aktiviteter for 100 barn i to uker vil ha en nøktern kostnadsramme på 0,2 millioner kroner. Rådmannen anbefaler å styrke programområdet med 0,2 millioner kroner. Avvikling av gratis frukt og grønt I vedtatt statsbudsjett for 2014 ble det vedtatt at ordningen med gratis frukt og grønt på ungdomstrinnet blir avviklet fra høsten og dermed reduseres rammen for programområdet med 1,2 millioner kroner. Benjaminprisen Brandengen skole har blitt tildelt Benjaminprisen for 2013 for sitt arbeid mot rasisme og sitt holdningsfremmende arbeid for et godt skolemiljø. Det er den andre skolen i Drammen kommune som har mottatt denne prisen. Barnevernprisen 2014 Trine Lise Brastad Hansen, sosialkonsulent på Fjell skole, har blitt tildelt Barnevernprisen Juryen trekker fram Trine Lises personlige engasjement og initiativ til tverretatlig samarbeid mellom skole, helse, barnevern og politi, og hennes bidrag til kommunens arbeid mot vold i nære relasjoner. 71

72 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Videreutdanning for lærere Drammen kommune har aldri før hatt så mange søkere til videreutdanning innenfor den statlige etter- og videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet. 49 lærere søkte om opptak. Av 13 søkere til stipendordningen har kommunen godkjent 12. Til vikarordningen var det 36 søkere, hvorav 24 har blitt godkjent av kommunen. Det er i snitt to lærere ved hver skole, som anses som realistisk i forhold til å opprettholde god kvalitet på undervisningen til elevene. Tre avdelingsledere har søkt på rektorutdanning, og alle tre har fått sine søknader godkjent. 72

73 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 13 Sosiale tjenester Programområdet har per 1. tertial et merforbruk på 3,0 millioner kroner. Merforbruket er i hovedsak knyttet til utgifter til økonomisk sosialhjelp. NAV skal gjennomføre en analyse for å avklare årsakene til merforbruket og raskt iverksette tiltak for å snu utviklingen. Drammen kommune har søkt staten 7,7 millioner kroner til tjenester for rusmiddelavhengige som blant annet feltsykepleie, legemiddelassistert rehabilitering og oppfølgingstjenester. Søknadsbeløpet er ment å dekke kutt i overføringen til Drammen kommune i statsbudsjettet for Introduksjonssenteret ventes å gå i balanse under forutsetning av at Drammen kommune kun mottar flyktninger som utløser fullt statlig tilskudd til norskopplæring. Programområdet forutsettes å være i balanse ved årets utgang. Økonomisk status Fakta Programområdet har per 1. tertial et merforbruk på 3 millioner kroner. Merforbruket knytter seg til NAV og Introduksjonssenteret. NAV har et merforbruk på 2,1 millioner kroner. Avviket er i første rekke knyttet til en økning av økonomisk sosialhjelp for dekning av boutgifter. Rådmannen har bedt om en analyse av årsaker for iverksetting av tiltak. Analysen skal være klar innen utgangen av mai. Introduksjonssenteret har et merforbruk på 1,1 millioner kroner. Merforbruk knytter seg i hovedsak til norskopplæring. Drammen kommune har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet, ved statsråden, etter omleggingen av finansieringsordningen til kommunale rustiltak. Drammen kommune legger, på bakgrunn av signaler fra statsråden, til grunn at kuttet i overføringen vil bli kompensert ved tilskudd til prosjekter. Tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige er derfor opprettholdt. Vurdering Det var merforbruk i forhold til økonomisk sosialhjelp våren Dette ble betydelig redusert i løpet av året, som følge av at det ble gjort en analyse og iverksatt tiltak. Basert på disse erfaringene forventer rådmannen at analyser og strakstiltak for 2014 vil redusere utgiftene annet halvår slik at utgiftene til økonomisk sosialhjelp vil være i balanse ved årets utgang. Staten har utlyst tilskuddsmidler til rustiltak i kommunene tilsvarende kuttet i tilskuddene til kommunene. Rådmannen forventer derfor at kommunen vil få innvilget prosjektmidler til å opprettholde tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige og foreslår derfor ingen budsjettendringer. 73

74 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Konklusjon Programområdet forutsettes å være i balanse ved årets utgang. Driftsregnskap per 30. april 2014 for programområde P13 Sosiale tjenester Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkl. sosiale kostnader 56,4 60,9 62,4 1,5 177,2 Andre driftsutgifter 51,3 51,7 46,4-5,3 138,6 Sum driftsutgifter 107,7 112,6 108,8-3,8 315,8 Andre inntekter -13,9-37,9-37,9 0,0-62,8 Ref. sykelønn/ fødselspenger -2,3-2,8-2,0 0,8-4,5 Sum driftsinntekter -16,2-40,7-39,9 0,8-67,3 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 91,5 71,9 68,9-3,0 248,5 0,0 Finansiering av kommunalt rusarbeid Fra 2014 ble ordningen med rammefinansiering av kommunalt rusarbeid reversert, og det er igjen innført øremerkede midler til kommunalt rusarbeid som må søkes årlig. Dette er omtalt i økonomiplan Drammen har sendt fire søknader, om til sammen kroner. En av søknadene er i samarbeid med Kirkens Bymisjon. Det er forventet svar på søknadene før sommeren. Investeringsbudsjettet Boliger til sosialt vanskeligstilte Det foreslås at investeringsrammen til kjøp av utleieboliger økes fra 20 til 40 millioner kroner. Av den foreslåtte økningen er 10 millioner kroner forutsatt finansiert gjennom økt salg av boliger til tidligere leietakere gjennom prosjektet Fra leie til eie. Det vises til nærmere omtale under Drammen Eiendom KF i del 4.2. Andre forhold Avklaring av mottakere av arbeidsavklaringspenger NAV Drammen avklarte alle konverterte saker innen fristen Arbeidet ble ferdigstilt med tydelig produksjonsstyring i hver enkelt sak. 862 har fått unntak utover fireårsperioden. Disse sakene må følges opp suksessivt utover, etter hvert som inngått aktivitetsplan løper ut. Cirka 450 har blitt avklart til varig tilpasset innsats, det vil si at de har søkt/fått innvilget uførepensjon. Cirka av disse har fått avslag på uførepensjon, og har søkt sosialhjelp Cirka 300 har gått tilbake til arbeid Cirka 150 har flyttet, er døde eller er av andre årsaker ute av ordningen. Status per nå er cirka brukere som mottar arveidsavklaringspenger. 74

75 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Rapport om Introduksjons- og kvalifiseringsarbeid i Drammen Institutt for samfunnsforskning offentliggjorde 26. mars 2014 rapport etter å ha gjort en gjennomgang av kommunens introduksjonsordning, norskopplæring for nyankomne innvandrere samt grunnskoleopplæring for voksne. Analysen ble gjort på oppdrag fra rådmannen og studien skal inngå i kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av Handlingsplan for mangfold og inkludering i Drammen kommune. Betzy krisesenter oppfølging av Bystyrets vedtak i økonomiplan Bystyret fattet følgende tilleggsvedtak til rådmannens innstilling til økonomiplan : Det bevilges kr ,- i utvidet støtte til Betzy krisesenter under forutsetning av at de andre kommunene følger opp sine forpliktelser Rådmannen sendte en henvendelse til de sju samarbeidskommunene med forespørsel om deres mulighet til å øke tilskuddet, i forhold til deres respektive eierandeler. Det er mottatt svar fra fire av kommunene: Røyken, Sande, Svelvik og Hurum. Ingen av kommunene har mulighet/ønsker å øke tilskuddet. Drammen kommunes tilskudd til Betzy krisesenter for 2014 vil derfor bli 3,5 millioner kroner, i henhold til rådmannens innstilling. Startlån Det ble søkt om en låneramme på 120 millioner kroner for Husbanken har innvilget 109,1 millioner kroner. Hittil i år er det utbetalt 32,4 millioner kroner og det er gitt 7 millioner kroner i tilsagn til konkrete boliger og forhåndsgodkjenninger for 14,9 millioner kroner. For mer detaljer, se rapportering under Finansielle poster. 75

76 Drammen kommune 1. tertialrapport Programområde 14 Vann og avløp Planlagte investeringer ventes gjennomført i tråd med handlingsplanen. Ubrukte investeringsmidler til fornying av ledningsnettet fra 2013 foreslås derfor brukt i Økonomisk status Fakta Programområdet har per 1. tertial ett mindreforbruk i forhold til vedtatt budsjett på 0,4 millioner kroner. Vurdering Det er ingen behov for justeringer av driftsbudsjettet på programområdet. Konklusjon Årsprognose for programområdet tilsier ett resultat innenfor tildelt ramme. Driftsregnskap per 30. april 2014 for programområde P14 Vann og avløp Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkl. sosiale kostnader 8,2 9,3 9,3 0,0 25,4 Andre driftsutgifter 28,2 30,1 30,6 0,4 110,8 Sum driftsutgifter 36,4 39,4 39,9 0,4 136,2 Andre inntekter -106,9-109,6-110,0-0,3-223,3 Ref. sykelønn/ fødselspenger -0,3-0,4-0,2 0,2-0,6 Sum driftsinntekter -107,2-110,0-110,2-0,1-223,9 Prognose 2014 Netto driftsutgifter -70,8-70,6-70,3 0,3-87,7 0,0 Investeringsbudsjettet Det er bevilget 116 millioner kroner til vann og avløp i I tillegg foreslår rådmannen at ubrukte bevilgninger på 12,5 millioner kroner i 2013 rebevilges slik at total investeringsramme for 2014 blir 128,5 millioner kroner. På grunn av forsinket fremdrift ble vann- og avløpsinvesteringene nedjustert med 41 millioner kroner i forbindelse med behandling av 2. tertialrapport Det kan være behov for å tilbakeføre disse midlene i 2014, men rådmannen vil komme tilbake til dette i forbindelse med 2. tertialrapport. Andre forhold Det er satt i gang en prosess rundt organisasjonsutvikling under området Drift av ledningsnett for vann og avløp. Formålet er å vurdere om det kommunale ledningsnettet driftes optimalt. 76

77 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Del 4 Eierstyring kommunale foretak og selskaper Drammen kommune utøver aktiv eieroppfølging med utgangspunkt i bystyrets vedtatte eierpolitikk. Det er i løpet av 1. tertial 2014 igangsatt eierstrategisk arbeid for flere selskaper. De kommunale foretakene har et samlet overskudd på 28,4 millioner kroner pr. 1. tertial. Dette er 5,3 millioner kroner bedre enn periodebudsjettene. Eieruttakene for de kommunale foretakene foreslås opprettholdt i samsvar med budsjett. Generalforsamlingen for Lindum AS har fastsatt et utbytte på 21,3 millioner kroner for Dette er 11,3 millioner kroner mer en budsjettert. Også andre selskaper hvor Drammen kommune er medeier, som Energiselskapet Buskerud AS og Drammen kino AS, hadde positive resultater i Det kan forventes utbytte ut over budsjetterte forutsetninger også fra disse selskapene, og rådmannen vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport Eierstyring aktuelle prosesser Drammen kommune har eierposisjoner i om lag 40 selskap og foretak. Kommunens eierstyring skjer med utgangspunkt i bystyrets vedtatte eierpolitikk som er nærmere beskrevet i kommunens eiermelding. Se kommunens Eierportal. Alle selskaper som har budsjettmessig påvirkning er omtalt i del 4.2 Kommunale foretak og del 4.3 Selskaper. Dette gjelder kommunale foretak og aksjeselskaper som utbetaler utbytte. Drammen kommune har i dag fem kommunale foretak (Drammen Eiendom KF, Drammen Drift KF, Drammen Kjøkken KF, Drammen Parkering KF og Drammensbadet KF). De kommunale foretakene er en del av Drammen kommune som juridisk enhet og samhandler på ulik måte med kommunens basisorganisasjon. Eierstrategisk arbeid Drammen kommunes vedtatte eierpolitikk forutsetter at kommunen som eier gir klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom selskapsvise eierstrategier. Eierstrategiene legger grunnlag for en aktiv oppfølging av de store verdiene som ligger i de ulike selskapene/foretakene. Det er et naturlig behov for at disse strategiene gjennomgås jevnlig. Strategiene skal danne plattform for en god styringsdialog og gi mål og en klar retning på hva eierne vil med det enkelte selskap/foretak. Eierstrategi for Drammen Eiendom KF Rådmannen har startet arbeidet med å utarbeide ny eierstrategi for Drammen Eiendom KF. Rådmannen har valgt å bruke ekstern bistand i arbeidet, og etter utlyst konkurranse i januar i år ble Deloitte AS valgt. Det ble gitt en orientering om status for arbeidet i formannskapet i møte 13. mai. Sak i bystyret fremmes høsten Eierstrategi for Glitrevannverket IKS Eierkommunene (Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken) i Glitrevannverket IKS har startet arbeidet med å gjennomgå eierstrategien for selskapet. Arbeidet forventes sluttført høsten

78 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Evaluering av eierstrategi for Drammen Drift KF Høsten 2009/våren 2010 ble det gjennomført et arbeid med å utvikle eierskapsstrategi for Drammen Drift KF. Konklusjonen var å videreføre Drammen Drift KF som et kommunalt foretak og virkemiddel for konkurransedyktig tjenesteproduksjon i regi av Drammen kommune, jfr. bystyrevedtak i tilknytning til behandling av 1. tertialrapport Drammen Drift KF er et kommunalt foretak (KF) i henhold til kommuneloven kapittel 11. Som kommunalt foretak er Drammen Drift KF en del av Drammen kommune som juridisk enhet og har således ingen andre eiere enn kommunen. Drammen Drift KF er en service- og entreprenørbedrift som i hovedsak leverer kommunaltekniske tjenester på VA-området samt landmålingstjenester. Drammen Drift KF arbeider i et konkurranseutsatt entreprenørmarked med fokus på forretningsmessig drift. Foretaket rendyrker virksomheten mot vann- og avløpsmarkedet (VA) som omfatter tjenester knyttet til planlegging, drift, vedlikehold, reparasjon og utbygging av VA-anlegg og ledningsnett. Det er nå fire år siden dagens eierstrategi ble vedtatt for Drammen Drift og rådmannen ser behovet for en evaluering av eierstrategien. Rådmannen legger opp til å starte evalueringen nå. Det legges opp til å benytte ekstern bistand i arbeidet. Representanter for de ansatte vil bli invitert til å delta i arbeidet. Det tas sikte på å gjennomføre evalueringen i løpet av Dersom det er behov for å endre dagens eierstrategi for Drammen Drift KF, vil dette bli orientert om i AMU og lagt frem til behandling i partssammensatt samarbeidsutvalg, formannskap og bystyre. Generalforsamlinger (AS) og representantskapsmøter (IKS) Drammen kommune har våren 2014 forberedt og gjennomført sin deltakelse i ulike representantskapsmøter (IKS) og generalforsamlinger (AS). Det er våren 2014 gjennomført styrevalg i både aksjeselskaper og interkommunale selskap. Det er ordfører som er kommunens representant i disse organene. Valg til styrer i kommunale foretak (KF) og Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) Det er bystyret som velger styrene til kommunale foretak (KF) og Drammen kommunale pensjonskasse (DKP). Dette er gjennomført våren Eiermøter 2014 Det gjennomføres årlige eiermøter i formannskapet. I 1. tertial 2014 har formannskapet gjennomført eiermøter med Drammen Kjøkken KF, Lindum AS og Drammensregionens Brannvesen IKS. 4.2 Kommunale foretak I det etterfølgende gis en kortfattet status for de kommunale foretakene per 1. tertial For ytterligere informasjon vises til styrebehandlede tertialrapporter fra hvert av foretakene som følger som vedlegg. 78

79 Drammen kommune 1. tertialrapport Drammen Eiendom KF Drammen Eiendom KF har et positivt resultat per utgangen av 1. tertial før salg av eiendom på 11,5 millioner kroner. Dette er 1,5 millioner kroner svakere enn budsjettert. Årsprognosen opprettholdes i samsvar med budsjettert resultat på 47,2 millioner kroner. Budsjettert eieruttak fra Drammen Eiendom KF i 2014 foreslås opprettholdt på 46,7 millioner kroner. Resultatet etter salg av eiendom er på 19,0 millioner kroner, og er 0,6 millioner kroner svakere enn budsjettert. Årsprognosen opprettholdes i samsvar med budsjettert resultat etter salg av eiendom på 67,2 millioner kroner. Salg av eiendom viser per 1. tertial en bokført gevinst på 7,5 millioner kroner. Av bokførte salgsinntekter på 8,0 millioner kroner kommer 7,8 millioner kroner fra salg av leiligheter gjennom prosjektet Fra leie til eie. Investeringsbudsjettet Drammen Eiendom KF har i 1. tertial i år foretatt investeringer for 95,4 millioner kroner. Investeringsaktiviteten har vært lavere enn i samme periode i fjor, hvor det var påløpt 153,9 millioner kroner i investeringskostnader. Det vises til nærmere omtale av Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett i del Kjøp og salg av boliger Gjennom prosjektet Fra leie til eie er det per 1. tertial i år solgt 8 borettslagsleiligheter, som er overtatt av tidligere leietakere, for 9,3 millioner kroner. Det er også signert kontrakter for salg av ytterligere 4 leiligheter for 4,5 millioner kroner. I vedtatt budsjett er det forutsatt salg av boliger for 10 millioner kroner. Siden det allerede er inngått avtaler om salg av boliger for 13,8 millioner kroner foreslår Drammen Eiendom KF foreslår at budsjetterte salgsinntekter oppjusteres til 20 millioner kroner. Det er i årets budsjett avsatt 20 millioner kroner til kjøp av boliger. I løpet av 1. tertial kjøpt boliger for 12,7 millioner kroner, mens det er inngått avtale om kjøp av ytterligere to boliger til 6 millioner kroner. Ut fra behovet for flere boliger til vanskeligstilte foreslår Drammen Eiendom KF at investeringsrammen til kjøp av boliger økes med 20 millioner kroner til en total investeringsramme på 40 millioner kroner. Av den foreslåtte oppjusteringen er 10 millioner forutsatt finansiert med økte inntekter fra boligsalg, jfr. omtale ovenfor, mens ytterligere 10 millioner kroner er en økning av netto investeringsramme. Sistnevnte økning vil delvis bli benyttet til kjøp av boliger til erstatning for ugunstige innleieforhold som søkes avviklet. Rådmannen tiltrer forslaget fra Drammen Eiendom KF, jfr. nærmere omtale av revidert investeringsbudsjett i del Kostnadsdekkende husleie Bystyret vedtok høsten 2012 innføring av kostnadsdekkende husleie for kommunale boliger med virkning fra 1. januar Leieprisene økte i gjennomsnitt med 26 prosent for de 370 leiekontrakter som ble inngått med nye priser i Hittil i år er det inngått ytterligere 130 leiekontrakter basert på kostnadsdekkende husleie. På grunn av gradvis innfasing av nye kontrakter, er økningen i leieinntektene i 2014 beregnet til 9 millioner kroner. Den beregnede inntektsøkningen er forutsatt benyttet til økt kvalitet på vedlikehold av boligmassen med kr. 2 millioner kroner, samt overføringer til bykassen via økt eieruttak med 7 millioner kroner. 79

80 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 I henhold til bystyrets vedtak skal kostnadsdekkende husleie følge utviklingen i eiendomsverdier og rentenivå. Ved beregning av nytt leienivå for 2014 viste det seg at modellen kunne gi en utilsiktet stor økning i leieprisene i størrelse 25 prosent ut over nivået som ble lagt til grunn for nye kontrakter i Styret i Drammen Eiendom KF har derfor valgt å basere leienivået for nye kontrakter i 2014 på en videreføring fra 2013-nivået, korrigert med endringen i konsumprisindeksen. Det vil inn mot økonomiplan bli gjort en gjennomgang av modellen for beregning av kostnadsdekkende husleie. Ekstraordinært vedlikehold av toaletter på skoler Drammen Eiendom KF har vedlikeholdsbudsjett på totalt 30,1 millioner kroner i Per 1. tertial er det påløpt 7,4 millioner kroner. Tiltakene følger vedlikeholdsplanen som er forankret hos leietakerne. Foretaket hadde et godt resultat i 2013 med et overskudd på 11 millioner kroner over budsjett. I brukerundersøkelser skåres det relativt svakt på elevenes opplevelse av toalettene på skolene. Foretaket foreslår derfor å disponere 4 millioner kroner av fjorårets overskudd til forsterket vedlikehold rettet mot toaletter og garderober i skolene. Fullstendig 1. tertialrapport 2014 fra Drammen Eiendom KF følger som vedlegg Drammen Drift KF Drammen Drift hadde et overskudd på 1,9 millioner kroner i Foretaket hadde ved inngangen til 2014 en negativ egenkapital på 6,0 millioner kroner, og har derfor fortsatt et begrenset økonomisk handlingsrom. Den negative egenkapitalen stammer fra udekket del av foretakets underskudd i I henhold til kommunelovens regler må negativ egenkapital dekkes inn senest to år etter at den har oppstått, og rådmannen foreslår derfor at bykassen tilfører Drammen Drift KF 6,0 millioner kroner i år. For inneværende år viser regnskapet per 1.tertial et overskudd på 0,7 millioner kroner, som er 1,4 millioner kroner bedre enn i samme periode i fjor. Foretaket har som mål å opprettholde den positive utviklingen, men på det nåværende tidspunkt er det ikke tilstrekkelig grunnlag for å endre årsprognosen som viser et overskudd på 1,5 millioner kroner for Foretaket er imidlertid avhengig av å få på plass tilstrekkelige oppdrag for vinterperioden (desember-mars) for å levere forventet økonomisk resultat. Det arbeides med å etablere avtaler som sikrer oppdrag for vinterperioden 2014/2015. Drammen Drift KF hadde i første kvartal 2014 et sykefravær på 7,3 prosent, noe som er en nedgang på 1,6 prosentpoeng sammenlignet med 1. tertial 2013 (8,9 prosent). Fullstendig 1. tertialrapport 2014 fra Drammen Drift KF følger som vedlegg Drammen Kjøkken KF Drammen Kjøkken KF har per 1. tertial et overskudd på 1,7 millioner kroner, dette er likevel 0,2 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Negativt avvik er i hovedsak relatert til underskudd på kafeteriadrift. Sykefraværet i første kvartal var på 15,44 prosent. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2013 innebærer dette en økning på 0,95 prosent. Det er i perioden for 1. tertial utlyst konkurranse på nytt kjøkkenbygg og utstyr til kjøkkenet. Anbudsfrist for kjøkkenet og nytt utstyr var henholdsvis 28. og 23. april. Gjennomgang av mottatte anbud pågår. 80

81 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Hvis fremdriftsplanen holdes er det planlagt overlevering av nytt bygg medio oktober Etter overlevering må det i en periode påregnes tid til opplæring og prøvedrift. Full drift av nytt kjøkken og endelig utflytning av eksisterende vil tentativt skje i slutten av 2015 / januar Fullstendig 1. tertialrapport 2014 fra Drammen Kjøkken KF følger som vedlegg Drammen Parkering KF Drammen Parkering KF har per 1. tertial et overskudd på 5,7 millioner kroner, noe som er 2,2 millioner kroner bedre enn budsjett. Dette gir et godt grunnlag for å oppfylle kommunens eieruttakskrav på 13,6 millioner for året Driftsinntektene utgjør 15,6 millioner kroner, noe som er nesten 1,1 millioner kroner bedre enn budsjettert. Automatinntektene viser et overskudd på kroner, mens håndhevingsinntektene ligger kroner under budsjett. Private driftsavtaler, gode automatinntekter og salg av p-kort i Blichs gate p-hus bidrar til gode resultater på inntektssiden. Drammen Parkering KF har hatt fokus på tiltak som kan bidra til å øke belegget i Blichs gate parkeringshus. Resultater fra1.tertial viser en positiv beleggsøkning innenfor alle parkeringskategorier og budsjettmål for 1. tertial er nådd. Drammen Parkering KF hadde i første kvartal 2014 et sykefravær på 18,7 prosent. Langtidsfraværet over 16 dager utgjør 14,6 prosent. Fullstendig 1. tertialrapport 2014 fra Drammen Parkering KF følger som vedlegg Drammensbadet KF Drammensbadet KF har per 1. tertial et overskudd på 1,3 millioner kroner, som er 0,6 millioner kroner bedre enn periodisert budsjett. Positivt avvik er i hovedsak relatert til lavere personalkostnader og reduserte driftskostnader. Drammensbadet KF hadde per 1. tertial besøkende, hvilket er 1055 flere besøkende enn budsjettert. Sykefraværet i første kvartal var 10,79 prosent. Sammenlignet med tilsvarende periode i 2013 innebærer dette en økning på 8,42 prosent. Fullstendig 1. tertialrapport 2014 fra Drammensbadet KF følger som vedlegg Selskaper Energiselskapet Buskerud AS Drammen kommune har en eierandel på 50 prosent i Energiselskapet Buskerud AS (EB). Den andre halvdelen eies av Vardar AS (som eies av Buskerud fylkeskommune). Det er i bykassens budsjett for 2014 lagt til grunn et utbytte fra EB på 40 millioner kroner. Selskapet hadde i 2013 et resultat etter skatt på 359 millioner kroner, som er 108 millioner 81

82 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 kroner bedre enn i Av resultatet i 2013 er 223 millioner kroner knyttet til regnskapsmessig gevinst etter gjennomføring av den eiermessige integrasjonen mellom Lyse og EB sine fiberaktiviteter på Østlandet. For videreført aktivitet viser regnskapet en reduksjon i resultat etter skatt på 59 millioner kroner. I samsvar med hovedregelen i eierstrategien har styret innstilt på et utbytte på 186 millioner kroner, tilsvarende 50 prosent av majoritetens andel av årsresultatet. Dette vil innebære 93 millioner kroner i utbytte til hver av eierne. Utbyttet er ennå ikke godkjent av generalforsamlingen, og rådmannen vil komme tilbake til saken i 2. tertialrapport Det forventes at kraftprisene vil holde seg lave de nærmeste årene, og det må derfor påregnes lavere utbytte fra EB de neste årene. EB-konsernets resultat for 1. kvartal 2014 viser et resultat på 58,1 millioner kroner etter skatt. Dette er 10,6 millioner kroner bedre enn i samme periode i fjor, når avviklet virksomhet holdes utenfor sammenligningen. Høyere kraftproduksjon bidrar til resultatforbedringen til tross for betydelig lavere kraftpris enn i samme periode i fjor Lindum AS Lindum AS er 100 prosent eid av Drammen kommune. Konsernresultatet (majoritetens andel) etter skatt ble i 2013 på 42,6 millioner kroner, som er 16,3 millioner kroner bedre enn i Revidert eierstrategi for Lindum AS ble fastsatt av bystyret i desember 2012, og denne angir som hovedregel at 50 prosent av årsresultatet skal utbetales som utbytte. Etter innstilling fra styret har generalforsamlingen i Lindum AS fastsatt et utbytte for 2013 på 21,3 millioner kroner. Dette utgjør 50 prosent av majoritetens andel av årsresultatet, og styret har lagt vekt på at Lindum AS egenkapitalandel med det foreslåtte utbytte vil ligge på et forsvarlig nivå på omlag 30 prosent. Det fastsatte utbyttet innebærer en merinntekt på 11,3 millioner kroner i forhold forutsetningen i bykassens budsjett for Regnskapet per 1. kvartal 2014 for konsernet viser et resultat før skatt på 3,9 millioner kroner, mens konsernet i samme periode i fjor hadde et resultat før skatt på 5,6 millioner kroner. Tallene viser at første kvartal ble svakere enn i 2013 og i tråd med det selskapet har varslet. Omsetningsnedgangen er i all hovedsak relatert til mindre mottak av lettere forurenset masse på Nes. Konsernet merker nå økt konkurranse på deponisiden. Dette har vært ventet i flere år, men ser nå ut til å bli konkret. Selskapet forventer lavere inntekter og fortjenestemarginer på dette området. Budsjettene til konsernet for 2014 har tatt høyde for dette Drammen Kino AS Drammen kommune har en eierandel på 33 prosent i Drammen Kino AS. Selskapets resultat etter skatt i 2013 ble på 5,9 millioner kroner, som er marginalt bedre enn i Styret er tilfreds med årsresultatet og forklarer det gode resultatet med både et høyt kinobesøk og god kostnadskontroll i selskapet. Styret i Drammen Kino AS har innstilt på et utbytte for 2013 på 5,8 millioner kroner. Drammen kommunes andel av utbyttet er 1,9 millioner kroner, som vil gi enn merinntekt ut over budsjett på 0,9 millioner kroner. Utbyttet er ennå ikke godkjent av generalforsamlingen, og rådmannen vil komme tilbake til saken i 2. tertialrapport

83 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Drammen Kino AS har hatt en meget god start på 2014, og ligger an til å realisere forventet overskudd på 5,4 millioner kroner. Årsresultatet er imidlertid avhengig av hvilke filmer som har premiere, samt andre ytre faktorer som blant annet været Drammen Scener AS Ved behandlingen av 1. tertialrapport 2013 ble det vedtatt at Drammen bykasse skulle låne ut 1,8 millioner kroner til Drammen Scener AS til finansiering av nye stoler i Drammens teater. På grunn av forsinket fremdrift kom ikke lånet til utbetaling i Utskiftingen vil være gjennomført i løpet av sommeren 2014 og rådmannen foreslår derfor at midlene rebevilges i inneværende år. Lånebetingelser opprettholdes som vedtatt i 1. tertialrapport Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) Revisjonsselskapet Ernst & Young har på vegne av deltakerkommunene i 2014 evaluert den nøkkel for ansvarsfordeling og eierandeler som benyttes til å fordele DRBVs driftstilskudd. Bakgrunnen for arbeidet er både den siste endring i selskapsavtalen ved Krødsherad kommunes inntreden i selskapet og en kraftig og ulik vekst i innbyggertallet i deltakerkommunene i perioden siden etableringen i I tillegg har nye deltakerkommuner medført at det opprinnelige prinsipp om ansvarsfordeling ikke lenger er dekkende for fordeling av de faktiske kostnader. Det foreslås en fordeling basert på grunnbeløp og variabelt tilskudd. Grunnbeløpet er på 0,75 millioner kroner per kommune. Grunnbeløpet blir justert i samsvar med endring av kommunal deflator. Dette utgjør i 2014 i sum 6,0 millioner av deltakerbidraget. Øvrig deltakerbidrag fordeles per innbygger. Siste oppdaterte innbyggertall fra Statistisk sentralbyrå per 1. januar det enkelte år legges til grunn for fordelingen Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) Representantskapet for RfD besluttet i 2012 tiltak som medfører betydelige investeringer, blant annet bygging av nye gjenvinningsstasjoner og omlastningsstasjoner. Etter gjeldende retningslinjer for selvkost kan ikke selvkostfondet benyttes til varige investeringer. Det er derfor nødvendig med låneopptak selv om selskapets likviditet er god. Investeringsbehovet ble behandlet av representantskapet i november 2013, i forbindelse med økonomiplan for perioden Det er vedtatt en ramme for investeringer på 420 millioner kroner og at låneopptak skal behandles på representantskapsmøte Et låneopptak kan i henhold til pkt. 14 i selskapsavtalen besluttes av representantskapet, men det planlagte investeringsbehovet vil overstige rammen i selskapsavtalen fra Det vil derfor være nødvendig å endre pkt. 14 for å gjennomføre de planer som allerede er vedtatt. Lov om interkommunale selskaper 4 og 22 beskriver at rammer for låneopptak krever behandling av kommunestyret. Forslag om endring av pkt. 14 i selskapsavtalen legges frem for kommunestyrene i eierkommunene basert på et felles saksfremlegg høsten Dette vil muliggjøre en endelig behandling av låneopptak på representantskapsmøte

84 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Del 5 Menneskelige ressurser Antall ansatte i konsernet er stabilt. Arbeidet med å redusere sykefraværet i konsernet med 0,2 prosentpoeng til 7,7 prosent per er ikke i rute. Sykefravær i 1. kvartal 2014 har økt med 0,5 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal Sykefraværsutviklingen i programområdene 05 Helse og sosial, 06 Kultur og 07 Ledelse, organisasjon og styring vurderes som tilfredsstillende. 5.1 Status ansatt- og årsverksutvikling Antall årsverk og ansatte i Drammen kommune * Organisasjonsenhet Årsverk Årsverk Ansatte Ansatte Drammen kommune (basis) Drammen Drift KF Drammen Eiendom KF Drammen Kjøkken KF Drammen Parkering KF Drammensbadet KF samarbeid Sum Drammen kommune *) Tabellen viser ikke ansatte som har permisjon uten lønn, har gått ut sykepengerettighetene og mottar midlertidige ytelser, midlertidige ansatte som har avtale om tilsigelse samt eventuell arbeidskraft innkjøpt fra ulike byråer. Ansatte som er ute i svangerskapspermisjon er inkludert i tallene. Kommentarer til personalutvikingen Som det fremgår av tabellen ovenfor har antall årsverk økt med 10 siden 1. januar i år, mens antall ansatte er økt med 19. Tabellen nedenfor viser at det er registrert størst årsverksøkning i programområdene 01 Barnehage og 05 Helse og omsorg. Størst årsverksreduksjon har det vært innenfor programområde 02 Oppvekst og i de kommunale foretakene. 84

85 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 Endring i antall årsverk og ansatte i perioden Område Endring årsverk Endring antall Kommentar 01 Barnehage 10 8 Flere plasser i Strømsø barnehageområde 02 Oppvekst Ubesatte stillinger - barnevern m.fl. 04 Byutvikling Helse og omsorg Styrket turnus - tiltak for økt nærvær og redusert sykefravær 06 Kultur LOS Samferdsel og fellesarealer Grunnskole Sosiale tjenester -3-1 I hovedsak NAV Drammen 14 Vann og avløp 4 14 Planlagt tilsetting vakante stillinger Kommunale foretak -5-6 Vakante stillinger Drammen Parkering Drammensbadet Interkommunalt samarbeid ( 27-samarbeid mv.) Sentrale prosjekter 1 0 Sum endring Blant annet to vakante stillinger i BRIS 5.2 Status sykefravær 1.kvartal 2014 Historisk sykefraværsutvikling i konsern - 1. kvartal 1. kvartal kvartal kvartal ,7 % 9,1 % 9,6 % Følgende sykefraværstrekk kan oppsummeres per 1. kvartal 2014: o Arbeid med å redusere sykefraværet til 7,7 prosent per er ikke i rute. o Økende sykefravær er synlig i programområdene 01 Barnehage, 02 Oppvekst og 12 Grunnskole. o Programområde 05 Helse og omsorg fortsetter sitt nærværsarbeid og leverer sykefraværsresultat i tråd med målsetting (0,2 prosentpoengs reduksjon). 85

86 1. tertialrapport 2014 Vedlegg 1. Tekniske budsjettjusteringer pr. 1. tertial dokumentasjon 2. Drammen kommunes finansrapport pr. 1. tertial Drammen Eiendom KF 1. tertialrapport Drammen Drift KF 1. tertialrapport Drammen Kjøkken KF 1. tertialrapport Drammen Parkering KF 1. tertialrapport Drammensbadet KF 1. tertialrapport Forslag til høringsuttalelse om lovforslag om statlig godkjenning av kommunale låneopptak mv. 9. Fullmakt til å kjøpe fast eiendom som ledd i innkreving notat fra Kemneren i Drammensregionen 10. Tilbakeføring av virksomhetenes mer-/mindreforbruk i Prinsipper for evaluering av egenbetalingsordningen i helse- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 12. Revidert prisregulativ for arbeids- og gravetillatelser i veier, parker og friområder 13. Tiltaksoversikt Fjell Forsøk med gratis barnehage for alle med lav inntekt a) Notat til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet b) Sak til Bystyrekomiteen for oppvekst og utdanning 15. Vedtaksrapportering fra økonomiplan

87 Vedlegg 1 Tekniske budsjettjusteringer pr. 1. tertial 2014

88 Budsjettekniske justeringer i 1. tertial 2014 Det er i perioden fram til regnskapsavslutningen pr. 1. tertial 2014 gjennomført enkelte budsjettekniske justeringer. Dette er budsjettjusteringer som påvirker programområdenes formelle rammer, mens som ikke innebærer reelle omprioriteringer innenfor bykassens samlede budsjettramme, jfr. omtalen nedenfor. De budsjettekniske justeringene som er gjennomført fremgår også av tabellen på neste side, som også viser bykassens reviderte budsjett etter tekniske justeringer pr. utgangen av 1. tertial Korreksjon økte pensjonspremier I økonomiplan var det forutsatt netto mindreutgifter på om lag 4,9 millioner kroner som følge av endringer i pensjonspremiene pr. 1. januar Mindreutgiften på 4,9 millioner kroner er en netto effekt av redusert premie i Drammen kommunale pensjonskasse (fra 12,7 til 12,0 prosent) og økt premie i Statens pensjonskasse (fra 11,31 til 12,25 prosent). Virksomhetenes budsjettrammer er korrigert i forhold til virkningen av endring i pensjonspremiesatsene. Med unntak av programområde 12 Grunnskole som har fått økt ramme som følge av høyere premiesats i Statens pensjonskasse, har de øvrige programområdene fått uttrekk fra sine rammer. Netto uttrekk fra programområdenes rammer med 4,9 millioner kroner er saldert mot tilsvarende inntektsforutsetning på sentralt ansvar under Fellesutgifter/ufordelte poster, og har ingen innvirkning på bykassens budsjetterte netto driftsresultat for Bundne midler avsatt i 2012 Virksomhetenes budsjettrammer er godskrevet til sammen 22,1 millioner kroner gjennom bruk av avsatte bundne midler (øremerkede bevilgninger) i Fordeling mellom programområdene fremgår i egen kolonne i tabellen på neste side. Rammetilførselen på 22,1 millioner kroner er finansiert ved tilsvarende bruk av bundne driftsfond. Justeringen har ingen innvirkning på bykassens bunnlinje (årsresultat), men siden økte driftsrammer finansieres ved bruk av tidligere avsetninger (fond) gir den en teknisk forverring i bykassens budsjetterte netto driftsresultat med 22,1 millioner kroner. Ekstraordinære skjønnsmidler fra Fylkesmannen Drammen kommune er for 2014 gjennom rammetilskuddet tildelt kroner i ekstraordinære skjønnsmidler fra Fylkesmannen til følgende utviklingsprosjekter: Digitaliseringsstrategi kr Godt møte (tidligere En dør inn ) Senter for oppvekst kr Disse midlene vil bli tilført programområdene i forkant av regnskapsavslutningen for mai, mot tilsvarende økning i rammetilskuddet.

89 Drammen bykasse driftsbudsjett 2014 tekniske justeringer i 1. tertial

90 Vedlegg 2 Drammen kommunes finansrapport pr. 1. tertial 2014

91 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014

92 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av bystyret Reglementet ble sist endret ved behandlingen av Drammen kommunes finansrapport for 2011 i bystyrets møte 19. juni Rådmannen har ikke vurdert det som aktuelt å fremme forslag til endringer i finansreglementet i denne omgang. Finansreglementet skal sikre at kommunene ikke påtar seg vesentlig finansiell risiko gjennom sin finansforvaltning. For Drammen kommune knytter den finansielle risikoen seg til gjeldsforvaltningen, da kommunen ikke har plassering av finansielle aktiva. Lånefondets lånegjeld Drammen kommunes finansreglement gir rammer for hvordan låneporteføljen skal forvaltes. Rådmannen skal forvalte gjeldsporteføljen med de rammer reglementet legger for størrelse på enkeltlån, rentebindingsstrategi for porteføljen og instrumenter som kan benyttes. 2 Lånegjelden pr. 1. januar i år var på millioner kroner. Som det fremgår av tabell 1 er Lånefondets gjeld ved utgangen av april i redusert med avdrag på 63,1 millioner kroner til millioner kroner. Tabell 1. Lånegjeld pr (mill. kroner) Sum lånegjeld Lånefondets vedtatte låneramme for 2014 er på 519 millioner kroner. I tillegg foreslår rådmannen i 1. tertialrapport at årets låneramme skal økes med 208,1 millioner, inklusiv finansiering av ubrukte investeringsmidler fra 2013 som foreslås rebevilget i år. Forutsatt at bystyret slutter seg til de foreslåtte endringene vil justert låneramme for 2014 bli 727,1 millioner kroner. Behovet for nye låneopptak vurderes fortløpende, avhengig av likviditetsbehov og fremdrift i investeringsprosjektene. Lån søkes tatt opp til markedets beste betingelser, og det innhentes konkurrerende tilbud i henhold til rammeavtale inngått med prekvalifiserte finansinstitusjoner, jfr. BTV Innkjøp 1. Tilbudene vurderes også i forhold til prisene i sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Det vil være behov for låneopptak i 2014, anslagsvis i størrelse 526 millioner kroner, og det anslås at ut fra dette at lånegjelden ved årets utgang vil være om lag millioner kroner. Dette er i underkant av 100 millioner kroner mer enn forutsatt i økonomiplanen for Endringen skyldes at det ble gjort et låneopptak på 100 millioner kroner mer i slutten av desember 2013 som ikke var med i budsjettforutsetningene. 1 Innkjøpsforum for fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold

93 Figur 1. Drammen kommune utvikling i lånegjeld Blant annet for å være sikret i forhold til refinansieringsrisiko, søkes det å spre låneporteføljen på ulike finansieringskilder. Drammen kommune har derfor lagt vekt på å kombinere tradisjonelle låneopptak gjennom KLP/Kommunekreditt og Kommunalbanken med bruk av markedene for sertifikat- og obligasjonslån. Tabellen nedenfor viser hvordan låneporteføljen fordeler seg på ulike låneinstitusjoner/lånetyper per utgangen av april. Kommunalbanken har svekket seg noe som lånekilde for de større kommunene, og har en klart lavere andel av låneporteføljen enn for et år siden. KLP har også redusert sin utlånsvirksomhet til kommunene siden Tabell 2. Fordeling långivere pr ( mill.kr) Låneinstitusjon KLP/Kommunekreditt Kommunalbanken Sertifikatlån Obligasjonslån Sum lånegjeld I reglementet ligger det en begrensning om at enkeltlån ikke kan utgjøre mer enn 15 % av den totale gjeldsporteføljen. Av en låneportefølje på millioner kroner innebærer dette at et enkeltlån ikke kan overstige 700 millioner kroner. Alle lånene i porteføljen ligger godt innenfor dette kravet. Det største lånet i porteføljen er et fastrentelån med 5 års gjenværende rentebinding i KLP/Kommunekreditt på 400 millioner kroner. Lånefondet videreformidler de innlånte midlene til Drammen bykasse og de kommunale foretakene i henhold til budsjetterte forutsetninger. Det er bykassen, sammen med Drammen Eiendom KF som svarer for det meste av det budsjetterte lånebehovet. I 2014 utgjør dette henholdsvis 35 og 64 prosent av Lånefondets utlån.

94 Rentesikringsstrategi I henhold til kommunens finansreglement skal rentesikret andel av låneporteføljen ligge i intervallet prosent. Rentesikringen har først og fremst som formål å sikre deler av kommunens låneportefølje mot fremtidige renteøkninger. I tillegg kan det oppnås mulige rentegevinster på sikt. Renterisiko og rentesikring vurderes jevnlig blant annet ved opptak av nye lån, refinansiering og i forbindelse med finansrapporteringen. Per 1. tertial utgjør andel lån som er rentesikret 52,1 prosent, mens lån med kortsiktige rentevilkår utgjør 47,9 prosent Dette er innenfor vedtatt rentesikringsstrategi, og vil etter rådmannens vurdering gi tilstrekkelig forutsigbarhet i fremtidige finanskostnader, når det veies opp mot de merkostnader som i dagens markedssituasjon følger av å binde renten. Som det fremgår av tabell og figur nedenfor har kommunens rentesikrede andel av låneporteføljen økt betydelig siden inngangen til 2011, hvor 38 prosent av porteføljen var rentesikret. 4 Tabell 3. Låneporteføljen andel rentesikring Andel Andel Andel Andel Faste rentebetingelser ,8 % ,0 % ,5 % ,1 % Flytende rentebetingelser ,2 % ,0 % ,5 % ,9 % Sum lånegjeld 100 % 100 % 100 % 100 % Figur 2. Andel fast og flytende rente pr. 30. april ,0 % 60,0 % 50,0 % Utvikling i rentebindingsandel 40,0 % 30,0 % 20,0 % Flytende rentebetingelser Faste rentebetingelser 10,0 % 0,0 % Det er også viktig at det er en god spredning i forfallene på rentesikringen. Figuren nedenfor viser forfallsstrukturen på rentebindingen pr. utgangen av april i år. Denne viser at det er en god spredning av rentebindingsforfallene over den kommende femtenårsperioden, med en viss overvekt av sikringer med forfall i intervallet 3-4 år

95 Figur 3. Forfallsstruktur rentesikring pr Forfallsstruktur i prosent av rentesikret gjeld 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 5 10 % 5 % 0 % 1 år 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7-10 år år Renteutviklingen i 2014 De korte rentene har holdt seg forholdsvis stabile med en svak vekst ut i april. 3 måneders Nibor viser et gjennomsnitt på 1,70 prosent i årets fire første måneder. Nibor har steget videre så langt i mai med siste notering på 1,82%.Ut fra signalene fra Norges Bank og markedet så kan det forventes at de korte rentene vil holde seg forholdsvis stabile ut Slik markedssituasjonen har utviklet seg må det for tiden påregnes et marginpåslag i forhold til 3 måneders Nibor på om lag 0,25-0,50 prosent på Lånefondets innlån. Tabell 4. Renteutviklingen hittil i 2014 sammenlignet med årsgjennomsnitt for 2013 Renter i lånefondet og markedet Års gj.nitt tertial 2014 Budsjetter flytende rente 2,70 % 2,45 % Gj.snittlig vektet flytende rente i lånefondet 2,16 % 1,90 % Gj.snittlig vektet rente i lånefondet 3,25 % 3,04 % 3 mnd. Nibor 1,75 % 1,70 % Styringsrente 1,50 % 1,50 %

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011

Drammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014

Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.07.2014 RÅDMANNEN 3. SEPTEMBER 2014 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av juli d.å. Budsjettet

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012

Drammen bykasse 2012. Økonomirapport pr. 31.05.2012 Drammen bykasse 2012 Økonomirapport pr. 31.05.2012 Rådmannen i Drammen 6. juli 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av mai er oppsummert nedenfor: Skattetallene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

1. tertialrapport 2015

1. tertialrapport 2015 1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

2. tertialrapport 2015

2. tertialrapport 2015 2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019 for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Dag-Henrik Sandbakken KS Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 2. tertialrapport 2013 Rådmannens forslag 9. oktober 2013 Drammen kommune 2. tertialrapport 2013 2.TERTIALRAPPORT 2013 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2013... 7 Del 2 Økonomi og

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:/194-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Utvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Formannskapet 19. oktober 2010

Formannskapet 19. oktober 2010 2010 Orientering økonomiplan 2010-2014 Tilbakemeldinger/status i arbeidet Disposisjon 1. Formannskapets budsjettseminar 6.-7. september 2. Statsbudsjettet 2011 forslag fremlagt 5. oktober 3. Budsjettdrøftinger

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedtatt i bystyremøte 17.desember 2014. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.03.2015 Deres dato 15.01.2015 Vår referanse 2015/1033 331.1 Deres referanse 14/2665 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15

RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15 RNB 2015 og Kommuneproposisjonen 2016 Hovedpunkter og enkeltheter å merke seg for kommunene i Telemark Bø Hotell 19.05.15 RNB 2015 Økte rammeoverføringer på 1,1 mrd kr (herav 0,9 mrd kr til kommunene)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 10.02.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland

Dette brevet samt tilhørende dokumenter er tilgjengelig på våre nettsider, fylkesmannen.no/nordland Alle kommuner i Nordland Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2015/6315 Deres ref: Vår dato: 07.10.2015 Deres dato: Arkivkode: Statsbudsjettet 2016 Fylkesmannen

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015 Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/1271-143 ASKER 13.10.2015 Statsbudsjettet 2016 Regjeringen la fram sitt forslag til Statsbudsjettet onsdag 7. oktober. Statsbudsjettet

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 19.06.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Dato: 19.06.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.06.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00003 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00, eller epost postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer