kap 20 ns g reg etning o rsber Å

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kap 20 ns g reg etning o rsber Å"

Transkript

1 Oslofjorden 2014 Årsberetning og regnskap

2 Styreleder har ordet Forsidebilde: Ikke Iwo Jima, men Østre Dragsund, Håøya i Frogn. Her bruker deler av staben en lørdag i kampen for rene strender ifm den internasjonale strandryddedagen. Året 2014 har vært det varmeste i manns minne, og vel så det. ktiviteten har vært stor både på og ved fjorden. På varme, fine sommerdager kan fjorden oppleves som nesten full. Behovet for sikring av strandsonen og tilrettelegging for friluftslivet stiger i takt med sola og med befolkningsveksten rundt fjorden. I slutten av 2014 bodde det vel 1,5 millioner mennesker i bare i Oslofjordkommunene. Og flere skal det bli. ktiviteten økte vesentlig i 2014, også dette året med stor bredde innenfor natur- og friluftsveiledningen. Det er kommet til flere nye hytter og svaibøyer og ikke minst er det gjort en god innsats på vedlikehold/opprusting. Kyststiene fikk også mye fokus. Det er et voksende behov for vedlikehold av brygger og hytter og for skjøtsel av gjengrodde områder som Moutmarka og Håøya. OF bidrar også til å spre kunnskap om, og tar initiativ til skjøtsel. Stor honnør til en dyktig og entusiastisk stab. v større enkeltsaker kan nevnes vann og avløp til Kjeholmen i Bærum, nyrenovert bygg på Butikken i sker og åpningen av Bestemorstua i Oppegård. Dessuten er det gjennomført viktig restaurering av bryggene i Sandspollen, parkeringsplassen på Færgestad, samt gjennomgang av kyststiene i hele Vestfold. Mange etapper trenger en oppgradering mht skilt og tilrettelegging. Det samme arbeidet ble påbegynt langs Hurums lange kystlinje. Et annet gledelig tilskudd var den første etappen av kyststien i Indre Drammensfjord, som ble etablert i Lier. Klargjøring for vann og avløp til både Storesand og Stuevika er også viktige milepæler. OF har jobbet mot marin forsøpling og gjengroing som nye og viktige prosjekter. Samarbeidet med nasjonalparkforvalterne både i Vestfold og Østfold har fått en fastere form. Natur- og friluftsveiledningen har også jobbet med mange nye prosjekter, som friluftsliv for fremmedkulturelle bl.a. polske fiskere. rbeidene gjennomføres i samarbeid med kommunene og frivillige organisasjoner. Friluftsliv er fremholdt som et viktig element for en frisk befolkning. Det ligger i sakens natur at de ansatte i OF tilbringer mye av arbeidsdagen ute. Et sykefravær på bare 0,7% (0,3% i 2013) er likevel imponerende. Økonomisk skulle OF nå hatt et bedre resultat etter at kontingenten fra kommunene ble styrket. I 2014 har vi imidlertid fått avslag på søknaden til Lotteritilsynet om å få refusjon av merverdiavgift på linje med frivillige organisasjoner. I 2013 utgjorde dette et beløp på kroner. Det arbeides også videre med organiseringen av Skjærgårdstjenesten i noen deler av fjorden. OF har stått utenfor en nasjonal sammenslutning i tre år. De økonomiske (netto) konsekvensene av utmeldingen fra Friluftsrådenes Landsforbund (FL), har ikke vært som fryktet. Hva vil fremtiden for fjordlivet bli med to store broer med biltrafikk på kryss av fjorden, ved Jeløya og ved Håøya? Særlig sistnevnte bro kommer nær innpå friluftslivet. Det er den større trafikantnytten som gjør broalternativet «best», dvs km kortere vei og mindre stigning. Friluftsliv har her ingen pris, og støy over vann om sommeren, er ikke nevnt. Friluftslivets år er i gang. OF er arrangør av en rekke tilbud, og deltar i samarbeid med andre på enda flere. Følg med på hjemmesidene for program, og på OFs facebooksider for oppdateringer hver uke. Inger Johanne Bjørnstad Årsberetning for 2014 vedtatt av OFs styre. februar

3 Organisasjon side 4-8 Økonomi side 4 Regnskap side 5 Noter til regnskap Side Balanse og noter til balansen side 7 Styret side 8 Sekretariatet side 9 ktivisering og folkehelse side 10-1 Natur- og friluftsveiledning side 10 Informasjon og kommunikasjon side 13 Bruk av fjorden side 17-2 Skjærgårdstjenesten side 14 Småbåtliv side 1 Friområder som nås uten båt side 18 Kystleden side 20 For friluftslivet side Sikring og eiendomforvaltning side 24 Retningslinjer side 27 Høringspart og interesseorgan side 28 Kryssing av Oslofjorden Side 29 Nasjonalparkene i Oslofjorden Side 31 Kompetansesenter side 33 Samarbeid med andre aktører side 34 Revisorberetning side 35 Kuvauen, Vesterøy i Ytre Hvaler nasjonalpark. Mer om nasjonalparkene i Oslofjorden på side 30. Kuvauen ble sikret av OF på 190 og 70-tallet. 3

4 Organisasjon Økonomi Med penger fra Sparebankstiftelsen DNB, Frogn kommune og friluftsmidler fordelt av kershus fylkeskommune, har OF fått bygget om det tidligere lagerbygget på Bergholmen til «Jacobinebua» som åpner som kystledhytte i 2015, jfr regnskapet note 10 inntekter og note 10 kostnader. Økonomi Økonomisk sett bar 2014 preg av flere oppturer, som gode inntekter fra kystleden og økte kommunekontingenter. Nedturen var avslaget fra Lotteritilsynet om momskompensasjon. Årsresultatet for 2014 ga et overskudd på kr ,- som overføres fondet til sikring og opparbeidelse. OF henter sine inntekter fra mange kilder. Kontingentene er basis, og historisk sett var kontingenten fra kommunene den viktigste inntektskilden i mange år. Fra midten av 1990-tallet begynte imidlertid brukerbetalinger og prosjektinntekter å stige, og utgjorde over 50 % av inntektene 10 år senere. Med vedtaket om å øke kommunekontingenten til 4,- per innbygger fra 2014, har kommunenes bidrag igjen blitt høyere og utgjorde nesten 30 % av inntektene. Økningen i kommunekontingenten ble vedtatt på bakgrunn av et betydelig økt aktivitetsnivå og at kostnadsøkningen i kommunesektoren over tid hadde vært langt sterke enn endringen i konsumprisindeksen. Det er fra 2015 vedtatt at justeringen av kontingentene for kommunene og fylkeskommunene ikke lenger skal følge konsumprisindeksen, men deflator for kommunesektoren, en justering som også tar høyde for endringer i lønninger og pensjoner. Fleksibilitet og trivsel gir god økonomi. Et mindre trangt budsjett i 2014 gjorde at OF har kunnet ha en høyere bemanning dette året. Resultatene OF oppnådde i 2014 vitner om en effektiv og målrettet virksomhet. Med entusiastiske medarbeidere i kombinasjonsstillinger, kan flere veksle mellom å utføre praktiske oppgaver på friområder, være kursledere og delta som fagpersonell i prosjekter. OF har bevisst valgt å rekruttere medarbeidere som har en kompetansemessig bredde og som har en fleksibel tilnærming til oppgavene. Stabilt lavt sykefravær. Med 0,7 % sykefravær i 2014, og et tilsvarende lavt sykefravær tidligere år, er det en indikasjon på at staben trives med oppgaver og kollegaer. Gjennomsnittlig sykefravær i norsk arbeidsliv var, % i 2014, i kommunesektoren 9,8 %. Med sitt minimale sykefravær har OF en meget god ressursutnyttelse. Større muligheter for egenandeler. Økt kommunekontingent har utløst større muligheter for å skaffe midler fra andre kilder. lle søknader om bidrag til finansiering enten det er fra offentlige eller private kilder- setter krav om egenandeler. Det er derfor gjennomført en rekke tiltak i 2014 som har stått på vent i flere år. I økende grad er vedlikeholdsetterslepet, ikke minst på kystledhyttene, tatt tak i. Året 2014 har vært et toppår når det gjelder vedlikehold av kystledhytter. Også på friområder som organisasjonen eier eller har driftsansvar for, er det brukt store ressurser. Brukerbetalinger. Norsk friluftsliv er basert på at ferdsel og opphold i naturen skal være gratis for brukerne. Dette gjelder på fjellet, i skogen samt på og ved sjøen. Men for spesielle tilbud som overnatting på kystledhytter, egen plass på kajakkstativene, telting på organiserte plasser med tilsynsvakter og renhold, bruken av svaibøyene, kjøp av bøker osv betaler brukerne en egenandel. Slike brukerbetalinger gjør det mulig å opprettholde tilbudene. En uttalt policy har vært at prisene skal holdes på et så lavt nivå at alle brukergrupper har muligheter til å benytte seg av tilbudene. I 2014 var det en merkbar stigning i tallet på personer som ønsker å ha støttemedlemskap eller vimpelabonnement. Disse midlene er viktige bidrag for å få driften til å gå rundt, og å videreutvikle tilbud som f.eks svaibøyer og kystleden. Lotteritilsynets avslag. Det optimistiske budsjettet for 2014 med bl.a. økte kontingentinntekter, hadde likevel skuffelser. I både 2012 og 2013 har OF blitt tildelt midler til momskompensasjon for frivillige virksomheter basert på regnskapstall fra året før. I 2012 mottok OF ca kr i kompensasjon, i 2013 var summen kr ca kr I 2014 avslo Lotteritilsynet OFs søknad om å få kompensert ca 1,1 mill kroner. Begrunnelsen var at Lotteritilsynet anser OF som et offentlig organ, bl.a. ved at kommunene og fylkeskommunene utpeker rådsrepresentanter og at OFs eiendommer skal tilfalle det offentlige ved en evt. oppløsning. vslaget representerer en stor utfordring for OFs økonomi. 4

5 Økonomi - regnskap Regnskap 2014 Inntekter Sponsing av benk på Saltholmen. Sponsing av benk: Fredrikstadfirmaet SEL engineering har gitt en pengegave til OF. Disse midlene har resultert i en hvilebenk i eik som er plassert på et spektakulært utsiktspunkt ytterst på Saltholmen friområde i Råde. Saltholmen er en viktig badeplass som har blitt betydelig oppgradert med friluftsmidler, bl.a. med nye griller og rastebord. Både Ordfører Renè Rafshol og varaordfører Bente Fredrikke Stensrød i Råde tok seg tid til å være med på markeringen på en kjølig og vakker førjulsdag, her sammen med Liv-Marit Hansen og Rune Svensson fra OF sekretariatet. INNEKER Note Budsjett 2014 Resultat 2014 Resultat 2013 Kontingent Kommuner Kontingent Fylkeskommuner Organisasjonsmedlemmer Støttemedlemskap / vimpelabonnenter Sum Kontingenter dministrasjonstilskudd Staten Godtgjørelse Skjærgårdstjenesten SNO Salgsinntekter Leieinntekter kystled o.a rrangementer Natur og friluftsveiledning ndre inntekter Sum ordinære driftsinntekter Skjærgårdstjenestekurs ilskudd planlegging / utredning o.a Prosjektinntekter Kystled Kystled, bruk av fonds til vedlikehold ilskudd opparbeidelse og drift Sum prosjekter og øremerkede tiltak Sum inntekter Noter til regnskapet - Inntekter Interkommunalt perspektiv. Bevilgninger fra kommunene til OF forutsetter en forståelse og aksept for at man bruker midler i en interkommunal kontekst. Det er de folkerike bykommunene som bidrar med den vesentligste andelen av kontingentene, de mindre folkerike landkommunene har friområdene som bybefolkningen bruker. Jo større det interkommunale samarbeidet er, jo større er utfordringen i å holde på oppslutningen om samarbeidet. Friluftsbrukerne forholder seg ikke til kommunegrenser. Mange vet faktisk ikke hvilken kommune de befinner seg i når de er på tur. Redegjørelse for fortsatt drift. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. OFs likviditet anses som god. 1. lle kommuner og fylkeskommuner har betalt kontingent iht vedtatte satser. Oslo kommunes fylkeskontingent er av årsmøtet satt til samme sats som kershus. 2. dm. tilskudd fra Staten, kr ,-, er bevilget direkte fra Miljødirektoratet, og ikke gjennom Friluftsrådenes Landsforbund (FL), som var ordningen fram til 2011, den gang OF var medlem av FL. 3. Godtgjørelsen fra Miljødirektoratet gjelder OFs oppgaver som sekretariat for Skjærgårdstjenesten. På denne posten føres også støtte for å være sekretariat for driftsområdene, kr ,-. 4. Salgsinntektene kommer fra momsfritt salg av Oslofjordsguidene 1-3, kyststiboka og undervisningspermer for uteaktiviteter. 5. Brukerbetalingen for leie i kystleden fordeles på 1797 tusen på indre fjord, 1093 tusen på ytre fjord vest og 50 tusen på ytre fjord øst. For de fleste av hyttene i ytre fjord betales en avtalt del av inntektene til lokale drivere. eltavgiftene (Stuevika) var kr. 49 tusen.. rrangementsinntektene er innbetalte egenandeler og støtte til turer og fagdager. 7. ilskudd til Natur og friluftveiledningen er kr tusen, egenandelene utgjorde kr. 310 tusen. 8. Diverse inntekter, her var det forventet midler til momskompensasjon som Lotteritilsynet avslo i Utredningsoppgavene har bestått av det nye tilbudet kulturlandskapsskolen, bistand til gjennomgang av kyststiene, utvikling av friluftstilbud for nye grupper mv. 10. Midler fra Sparebankstiftelensen DNB på kystledhyttene Jacobinebua på Bergholmen, Gamlegården på Håøya, iern på Hovedøya og sjøbua i Svelvik. Det er også tilført kommunal støtte og friluftsmidler for enkelte av hyttene. 11. Fondsmidler til vedlikehold ble brukt som medfinansiering av arbeidet på Ytre Vassholmen og Kjeholmen i Bærum, Veslestua på Nesodden og Butikken i sker. 12. I 2014 er det gjort større arbeid i Sandspollen og på Kinnartangen/Færgestad i Hurum, på Ommen/Vestli i Nesodden samt områder i Hvaler og jøme. 5

6 Organisasjon Organisasjon Økonomi - Regnskap ømmer fra Hurum blir til benker på jøme ømmer fra rydding av en parkeringsplass ved Færgestad, et friområde i Hurum, transformeres til en bålplass som plasseres på Moutmarka, et friområde på jøme. God ressursutnyttelse. 1. Vindfall på friområdet ved Færgestad. OF har driftsansvar og skal rydde området. Kostnader KOSNDER Noter Budsjett 2014 Resultat 2014 Resultat 2013 Lønn Refusjon NV Feriepenger rbeidsgiveravgift Pensjon Øvrige personalkostnader Møter og representasjon Reise og transport Forsikringer Kontorlokaler Kontorhold Data inkl. bookingsystem rrangement Kontingenter ilskudd Skjærgårdstjenesten ktiviteter Skjærgårdstjenesten Informasjon ilrettelegging og drift fjorden Kystled Natur og friluftsveiledning Diverse Sum driftskostnader Driftsresultat Renter og andre kapitalinntekter Årsresultat / vsatt, Kjøp av friområder Noter til regnskapet - kostnader 2. Fra tømmerstokk til benk med motorsag. 3. Benkene er på plass. Moutmarka i Færder nasjonalpark, jøme, har fått ny bålplass. 1. ntall fast ansatte er 15 pluss to som er i lengre engasjement. Lønn og godtgjørelser til daglig leder er kr Pensjonsordningen, fri bil og arbeidsgiveravgift kommer i tillegg. Godtgjørelse til tillitsvalgte i styret og kontrollutvalg var kr Refusjoner fra NV for foreldrepenger er satt opp som egen linje som en negativ kostnad. 3. rbeidsgivers pensjonsandel til KLP var 17,3 % av lønn i Brutto pensjonsforpliktelser er kr og pensjonsmidler er kr Ordningen omfattet 17 personer i Årets pensjonspremie, kr , er utgiftsført i sin helhet. 4. Møtekostnadene gjelder egne arrangement som rådets og styrets virksomhet. Utgifter til åpne turer og seminarer for andre er ført under posten arrangementer. 5. v kontorutgiftene utgjør porto og utsendelser kr 22 tusen. lf utgiftene var 180 tusen.. nskaffelser og drift av data. nskaffelser av nye dataprogram for booking, regnskap oa ble utsatt. 7. OFs tilskudd til Skjærgårdstjenesten er avtalt som 10 % av Statens bidrag. 8. Utgiftene går til tidsskriftet Fjord og Friluft, årsberetning, brosjyrer mv. 9. Utgiftene gjelder tiltak som ble gjennomført eller gjort ferdig i Bevilgede midler i 2014 og tidligere, som ikke er gjennomført, er overført til 2015, bl.a vann og avløp til Storesandbade og teltplass. 10. Kostnader til kystleden er drift, vedlikehold og istandsetting. For de fleste hyttene i ytre vest og ytre øst tilbakeføres en avtalt del av leieinntektene til de lokale drifterne. For Kommandantboligen på Østre Bolærne, Nøtterøy, gjelder egen avtale. Den store differensen mellom budsjett og regnskap for indre fjord har sammenheng med forseringen av istandsetting av hyttene i indre fjord, i første rekke Jacobinebua på Bergholmen og iern på Hovedøya. Inntektene på dette arbeidet er også større enn budsjettert da Sparebankstiftelsens bevilgninger er inntektsført i 2014, jfr note 10 inntekter. 11. Her er det bl.a betalt kr 78 tusen til revisjon og kr 47 tusen for konsulentbistand.

7 Økonomi - Balanse Balanse Note Eiendeler: Eiendommer Kystledbåt Biler Egenkapital KLP Sum anleggsmidler Påløpne inntekter ndre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader Bank Kasse Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital: Fond til sikring og opparbeidelsetiltak Kapital Årets overskudd Årets underskudd - - Pantelån Sum egenkapital Noter til balansen Regnskapsført verdi pr Eiendommer Rettigheter Sum Regnskapsført verdi pr rbeidsbåt til kystleden. Lineær avskrivning på 20 % (kr ) er foretatt. 3. Ny varebil ble anskaffet i 2014, med stasjonsvogn var total avskrivning for disse bilene kr Kortsiktige fordringer er først og fremst OFs utlegg for Skjærgårdstjenestens driftsområde indre fjord for restaurering av brygge i Sandspollen. 5. v OFs likvider er kr bundne midler, kr til husleiedepositum og kr til skattetrekk.. Underskudd i 2013 er trukket fra fondet. 7. Evigvarende pantelån. 8. v øremerkede midler finnes i første rekke istandsetting av kystledhytter og friområder, men også innbetalinger til prosjekter og brukerbetalinger for kystleden i Her finner vi bl.a. leverandører kr og midler som tilhører kystleden i ust gder, kr , som benytter OFs bookingsystem. Gjeld: vsetninger: Påløpne kostnader: Opparbeidelse, øremerkede midler Sum avsetninger Skyldig feriepenger inkl. påløpt abeidsgiveravgift Skyldig arbeidsgiveravgift Skyldig skattetrekk nnen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

8 Organisasjon Organisasjon Styre, utvalg og ansatte Styre, utvalg og ansatte Styret. Årsmøtet velger styre for en fireårsperiode. Gjeldende periode går frem til 201. Styret har bestått av: Leder Inger Johanne Bjørnstad (Oppegård), nestleder Rolf Klerud (Hvaler), Henning Holstad (Oslo), Nils Henning Hontvedt (Horten), Ivar Otto Myhre (Sandefjord), nne-hilde Rese (Hurum) og Sigrid hielemann (Drammen). Varamedlemmer: Reidar Kjelsrud (Oslo), Inger Blomsnes (Halden) og Eivind Heløe (Oslo). Bente Godheim Eikaas møter som ansattes representant. I 2014 ble det avholdt styremøter og 79 saker ble behandlet. Rødshue på Kirkøy, omdannet fra et steinbrudd til en skulpturpark med kyststi. OF kjøpte det 31 daa store området i Ut for å bli kjent Langs store deler av Oslofjordens kyst (4021 km inklusive alle øyene), kan OF skilte med å være tilnærmet lokalkjent. Mye av kunnskapen sitter i administrasjonen, men også i styret og rådet er det mange som har inngående kjennskap til Oslofjorden som friluftsarena. Å ha sett og opplevd forskjellige steder, og sett hvordan saker som OF jobber med blir løst, er viktig. o tre ganger i årer drar styret på befaringer. En gang hvert år arrangeres en befaring der også alle som sitter i rådet inviteres med. Håøya. I mai var styret og administrasjonen på Håøya i Frogn. Det er mange grunner til å se nærmere på den største øya i Indre Oslofjord. re kystledhytter finners her, i tillegg restaureres Gamlegården, den eldste bygningen på øya fra 1700-tallet, til å bli en del av kystledtilbudet. Øya, som eies av Oslo kommune og Forsvaret, har lange friluftstradisjoner. Flere naturhavner er viktige for båtfolket. idligere teltet flere hundre personer her ute. Håøya har et stort potensial, men preges også av manglende vedlikehold, gjengroing og store mengder med ilanddrevet søppel. Storesand, Rødshue og Ørekroken. OF er en stor grunneier på Hvaler. Storesand på Kirkøy er en del av Ytre Hvaler nasjonalpark, og blant OFs mest brukte områder. Styret fikk se hvordan teltplassen her er organisert. eltplassen og en strandkafé drives av en frivillig dugnadsgruppe. Befaringen var også innom Rødshue, et annet særegent friområde OF eier. Her ble det tidligere tatt ut stein, nå er området utsmykket med skulpturer, laget av kunstnere fra flere land. I den langgrunne Ørekroken var temaet hvordan man skal forene bruken av en familievennlig strand med kiting og vindsurfing. Rådsbefaring til Nordre Langåra. Rådsbefaringen startet i Vollen og hadde øya Nordre Langåra som mål. Kystledhytta «Butikken» ble gjenåpnet av skers ordfører Lene Conradi. sker kommune har restaurert kystledhytta, og ikke minst har hytta fått vann og avløp. På øya fikk deltakerne også se natur og friluftsveiledning i praksis, der OF hadde med en klasse fra Hagaløkka skole. Rådsbefaringen ble avsluttet med en omvisning på Oslofjordmuseet i Vollen. Rådet. Rådets årsmøter er OFs øverste organ og vedtar bl.a. regnskap og årsberetning, arbeidsplan, budsjett, kontingenter og retningslinjer. Medlemmene i rådet velges fra fylkeskommunene, kommunene samt ulike brukerforeninger og organisasjoner som er medlem av OF. Rådet velges for en 4 års periode, det sittende ble valgt i Rådets sammensetning. Fylkeskommuner: Østfold, kershus, Vestfold og Buskerud oppnevner 3 representanter hver. Kommuner: lle 30 kommuner med grense mot Oslofjorden er medlemmer av OF, i tillegg kommer Lørenskog (uten sjøtilknytning). Kommunene velger 3 representanter hver, med unntak av Oslo som velger og Lørenskog 1. Foreninger og organisasjoner: 1 representant fra hver av de 45 foreningene/organisasjonene som er medlem av OF. Iht vedtektene har bare representanter for fylkeskommuner og kommuner stemmerett i saker som angår disses kontingentsatser. Årsmøtet. Årsmøtet 2014 ble holdt 3. april i Hurum kommunehus. Ordfører i Hurum, Monica Vee Bratlie ønsket de 91 deltakerne velkommen og ledet også årsmøtet. Ved siden av ordinære årsmøtesaker ble OFs planretningslinjer vedtatt. Retningslinjene er styrende for hvilke standpunkter OF skal ta i høringer. Årsmøtet vedtok å sende en henvendelse til Klima- og miljøminister ine Sundtoft der hun ble bedt om å styrke friluftslivets vilkår i nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder. Kontrollutvalget Leder: Helge Kolstad, Østfold fylkeskommune, Medlemmer: Bjørn Bakke, Frognerkilen båtforening, Oslo, Mette Lund Stake, Røyken, nne Odenmarck, Ås, Karin Frøyd, Vestfold fylkeskommune. Varamedlemmer: 1. om Erik Hauger, Buskerud fylkeskommune og 2. Glenn Melby, Råde. Kontrollutvalget har holdt 2 møter og behandlet 9 saker i Lotteritilsynets avslag om å gi momskompesasjon til OF, ble en viktig sak på slutten av året (se økonomikapitlet). Revisor. Buskerud Kommunerevisjon IKS. Styremøte på OFs kontor i Sandvika. 8 Øfk: Østfold fylkeskommune Vfk: Vestfold fylkeskommune Bfk: Buskerud fylkeskommune

9 90 B 138 B Kaffihl Oterøy Valgkomiteen Erik Røhne, Vestby,82 B Nøtterøy, leder, Jørn Magdahl, one E. Svendsen, 0 Lier. Vararepresentant: Helge Jodalen, Moss motorbåtforening. Valgkomiteen hadde ingen Linnum møter i Kun revisor var på valg. Brunla 48 Hummerberget H nvik H L n e rd o sfj ik V p Sundskjæra 50 B 3 Rødskj Vadhl Citadell-øya Staverns-odden Rakkehlne 7 Ramshl Kuøya refothlne 11B Svartskjæra Kråka p t ø Malmøya t NM 1 isler L pb L 3 0 Korntin t p Badehusbukta/Skråvika H OF har mange ansatt på timebasis. NaturLfriluftsveiledningen har hatt fire deltidsansatte og naturveildere som bistår i forskjellige Naverarrangement. Det er også flere på engasjement i t B fjorden 17 forbindelse med tilsyn av kystledhytter og tilsyn på teltplassene Storesand og Stuevika på Hvaler. 52 nvikstranda Deltid. 50?? 42? U? U Gon SVERN 42 I løpet av 2014 har det vært følgende endringer B i administrasjonen: Liv-Marit Hansen og Inger Gulliksen har Marie Juel kommet tilbake fra permisjon. OF mellom H praktiserer likestilling kjønnene. v OFs ansatte er 7 kvinner og 9 LStreterestranda menn. OF tar hensyn til krav om likestilling ved H Lydhus-stranda t L rekruttering og behandling av ansatte. orsrød Risøya 7 H registrert situasjoner som kan betegnes som 30 1 sikkerhetsmessig kritiske. OF forurenser ikke det? ytre miljøet. OF søker å opptre som ansvarlig 2 Risøykalven aktør innenfor områder som arbeidsgiverpolitikk og etikk. OF har et Solstad samarbeids og arbeidsmiljø utvalg (SMU) og HMS-håndbok utarbeidet spesielt for virksomheten. H dministrasjon og miljø. pr OF hadde Haugane følgende ansatte: direktør Rune J. Svensson, nestleder Kjetil Johannessen, erje ndresen, 94 orunn nker, Ståle Bratberg, Bente Godheim 85 Eikaas, Liv-Marit Hansen, Kyrre Hurum, nnika 102 Ljungström, Nicolay Moe, erje Næss, Geir Brattås 47 Sjømæling, Inger-Marie Juel B nne Schiager, Gulliksen og om Cathrine Restad-Hvalby Sørum. har langtidsengasjementer. og nne Lise Bekken Foldvik B Sekretariatet har kontor i Sandvika. 22? 22 gnes Sikkerhet, miljø og samfunnsansvar. Det er ikke B Rekkevik EN 52 B Staben på toppen av Hummerberget, et høytliggende friområde i Larvik. OF har hatt en servituttavtale på 5 i mai, var Inger-Marie 73 området siden Ikke tilstede: Geir Sciager. Da bildet ble tatt Juel Gulliksen og Lillevikodden Liv-Marit Hansen fortsatt i permisjon. Oterøya RD 57 B bekken Jordet FJO anum 1 95 L B IKS E Revhl RV L Bentsrød Røbergodden G 72 I boka»25 år for Oslofjorden», fra Byskogen slik: Ved 1958 omtales Hummerberget munningen av Larviksfjorden i nær Grønne- B 48 Fritzøe berg flyplasstil badestedet Gon tilknytning som Bisjord kollen og jølling tidligere er sikret av Larvik kommuner, ligger Hummerberget med sine bratte koller og med utsikt over havet og Viksfjord, og med slakere orstrand knauser for bading og fiske. Her dukket 303 det opp en akutt fare for utparsellering; (3) Guri ved hurtig aksjon kom O.F. fram til skogen en ordning med grunneieren hvorved? Revet 42 Halsen området ble belagt med evigvarende 44 servitutt42 til fordel for friluftslivet. servituttet 42 Størrelsen er 0 70 mål og LHvittensand ble av O.F. betalt med kr, av Steinsnes Dreng Sukkersletta midler fra Feriefondet. åsen anum 3 vetene invik Fritzøehus Bakkane olttjne urtips Hummerberget B 210 0/ Fritzøehus LVO X Larvik havn 7 LRVIK O Veldre Lange- 303 strand tjønn Veldre NM 13 tjørna Bøkeskogen Ulfsbakk- Veldre NM B 181 Sky Larvik bøkeskog LVO 97 Kleivertj Bakkane- 12 B B 154 E1 ildremyra? 70 Nanset B ? ? Martinåsen ansatte Styre, utvalg og 87 B Kjønndal E18 85 t H E18 ilsynsvakt Sverre Stålberg får hjelp av rådgiver Cathrine Restad-Hvalby fra staben da nytt tak ble lagt på kystledhytta Veslestua. v og til må staben trå til på praktisk arbeid. I bildet sees også Hovedhuset på Ommen. 9

10 ktivisering og folkehelse Natur og Friluftsveiledning Natur- og Friluftsveiledning Det høye aktivitetsnivået fra de siste årene fortsatte i I alt ble det gjennomført 183 arrangementer med totalt over deltakere, med aktiviteter i alle fem medlemsfylker. ilbudene innen Natur- og friluftveiledningen er avhengig av at det gis økonomisk støtte til kurs og arrangementer. ktivitet pr. fylke i 2014 Fylke ntall arrangement/ kurs ntall deltakere Østfold kershus Oslo Buskerud Vestfold Sum rekking av strandnot er alltid populært, om det er feriearrangement eller skole. Her fra på ronvikstranda på Jeløya i Moss. v i alt 2 søknader om aktiviteter fikk vi kun tre avslag. OF tolker dette som at vi har nådd fram til bevilgende instanser om nytten og kvaliteten i våre tilbud. ktivitet Østfold. ktivitetene i Østfold har vært fordelt på ti inspirasjonskurs for skole, SFO og barnehage, 11 klasseveiledninger, åtte ferie-/fritidsarrangementer og en naturlostur. OFs pedagogiske tilbud ble presentert på eget møte for kommunalsjefen og alle rektorer i Rygge kommune. Det ble holdt inspirasjonskurs, klasseveiledninger og aktivitetslederkurs på flere skoler. v ferie og fritids-arrangementer i Østfold kan Storesanddagen på Hvaler trekkes frem spesielt, et familiearrangement om sommeren som fant sted på ett av OFs mest brukte friområder. kershus. il tross for at tidligere års populære isfiske i Bærum måtte utgå pga utrygg sjøis, var arrangementene mange i kershus gjennom det meste av året. Det ble gjennomført 24 klasseveiledninger, sju inspirasjonskurs, 1 feriearrangementer og åtte naturlosturer og strandryddedager. Samarbeidet i Vis sjøvett har fortsatt med sjøvettdager og konkurranse. Sjøvettutvalget har også gått til innkjøp av en båt, som OF er deleier i. OF deltok på møte for barnehageledere i sker kommune og informerte om tilbudet. OF deltok i møter om utviklingen av Sem gård, som sker kommune har kjøpt. Et samarbeid med NaKuHel-senteret er i utvikling. Naturveiledere på vei til Storesand. nne Lise Bekken og Minna Lind Christiansen. Oslo. I Oslo ble det holdt 20 arrangementer; sju klasseveiledninger og inspirasjonskurs, elleve forskjellige ferie- og fritidsarrangementer (både naturlosturer og aktiviteter for barn og unge), ett fiskearrangement og en strandryddedag i samarbeid med NIV-ansatte. 10

11 Natur og Friluftsveiledning Fangst fra strandnot. Buskerud. ktivitetene i Buskerud har i hovedsak dreid seg om ferietilbud til barn og unge og læring i friluft. Det ble gjennomført sju ferieaktivitetsdager, fire tre- og firedagers leire, en naturlostur, en familiedag og fire fiskedager. Mange av aktivitetene ble gjennomført i samarbeid med DN i Drammen og omegn. I mai ble det arrangert en strandryddedag på Håøya hvor medlemmer i båtforeninger fra særlig Røyken og Hurum var med og ryddet. I Drammen har mottaksklasser på Marienlyst skole vært på kurs, og elever fra Drammen introduksjonssenter vært med oss på ukerskurs, bl.a. til Kjøsterudjuvet. Sistnevnte er en del av prosjektet Friluftskurs for fremmedkulturelle (bilde s.12). I Buskerud trekkes også fram samarbeidet med Sylling skole i Lier, som har innført 0 minutter daglig fysisk aktivitet på alle trinn, fra første til tiende. OF har holdt møter med rektor, holdt kurs for skolens lærere i bruk av nettstedet kartiskolen.no og noen elevgrupper har vært på kurs i friluft. Vestfold. I Vestfold er det læring i friluft for grunnskolen som har flest deltakere: Det ble gjennomført 35 kurs med nesten 900 elever og 100 lærere. Flesteparten av deltakerne kom fra Larvik kommune sitt opplegg i Den Kulturelle Skolesekken for 5. trinn. Opplegget innebærer et besøk på Malmøya. Det har også vært et samarbeid med jøme ungdomsskole gjennom et prosjekt som dreier seg om mat fra sjøen og problemene med stillehavsøsters. Et enkeltopplegg som fikk mye oppmerksomhet i media i Vestfold, var strandrydding på Østre Bolæren med kronprinsparet som deltakere. ktivitetslederkurs, Vang skole i Rygge. 11

12 ktivisering og og folkehelse Natur og Friluftsveiledning Prosjekter. Fritidsfiske for polakker. Polakker er den største gruppen av innvandrere i Norge. Det er registrert ca , men tallet er sannsynlig langt høyere. Mange polakker er interessert i friluftsliv, ikke minst i å fiske. Gjennom et samarbeid med flere andre organisasjoner har vi jobbet for å øke fiskeinteressen ytterligere, men også å spre kunnskap om norske friluftstradisjoner og lovverk. En oppgave har vært å komme i kontakt med det polske miljøet. Gjennom Caritas Norge, som har utspring i den katolske kirken, fant vi en nøkkel. For å finne ut mer om hvordan vi best kunne utforme prosjektet, har vi intervjuet polakker. Gjennom prosjektet er det gjennomført to fisketurer med båt; en tur i Øyern og en tur i fjorden ut fra Båtstø i Røyken. Begge turene med fullbooket båt. Sluttproduktet skal bli en enkel informasjonsfolder på polsk, distribuert gjennom Informator Katolicki, et polsk tidsskrift som har et opplag på i Norge. Miljødirektoratet har støttet prosjektet. Friluftskurs for flerkulturelle. Mange mener at opplæring i friluftsliv er veien inn i det norske samfunn. OF har prøvd å identifisere metoder for å lykkes med å bruke friluftsliv til integrering. Vi har arrangert flere endagskurs og et ukeskurs for flerkulturelle, barn, ungdommer og voksne. Også dette prosjektet har fått midler fra Miljødirektoratet. ktiviteter knyttet til Natursekken: -Stillehavsøsters er en fremmed, problematisk art i norske farvann. OF har i prosjektet laget et undervisningsopplegg for ungdomsskolen som belyser temaet i klasserommet og i felt. -Levende vassdrag, Levende vassdrag er et prosjekt som OF tok over fra Oslo elveforum og ble slått sammen med OF sitt prosjekt «Vanndetektiver i Ljanselva». Målet med prosjektet var å utarbeide en ressursside for skolene. Her vil skolene i Oslo og Bærum få informasjon om feltundersøkelser knyttet til vann og vassdrag, faktaark med kart og informasjon om vassdragene, skolekonkurranser, undervisningsopplegg og lærerkurs. En egen nettside er utviklet for prosjektet levendevassdrag.no - hvor skoler og andre interesserte kan finne tips og inspirasjon. Friluft på dagtid, finansiert av midler fra Helsedirektoratet, er en forlengelse av Seniorer på kyststiene. Dette er et tilbud til inaktive som trenger en inspirasjon for å komme seg ut. o prosjekter der det er utviklet ressurser for både lærere og elever. Både marin forsøpling og Levende vassdrag, levendevassdrag.no, er laget slik at klassen forbereder seg innendørs, for så å være ute og gjennomføre strandrydding eller feltundersøkelser i sin elv. Utendørs undervisning bedrer læringsevnen, læring med alle sanser gir kunnskap som varer lenger. Stillehavsøsters er en svartelistet art som sprer seg raskt langs norskekysten. Dette er samme type østers som importeres og selges i butikk - altså er den spiselig. Her grilles østers av en klasse som har deltatt på et kurs om svartelistede arter. Følg anbefalingene fra blåskjelltelefonen før du spiser dem. Karol Michalczuk har vært engasjert av OF for å nå fiskeinteresserte polakker. Økonomi i natur og friluftsveiledningen NFV tilbudet er avhengig av at fylkeskommunene bevilger midler. I tillegg har Miljødirektoratet og Helsedirektoratet gitt midler til prosjekter. OF har gjennom direkte kontakt med direktoratet fått mulighet til å søke på poster vil tidligere ikke hadde tilgang til. Ikke bare salt sjø; her fra Kjøsterudjuvet i Drammen med en gruppe fra Introduksjonssenteret i byen, som har hatt flere dagers kurs om norsk friluftsliv. 12

13 Informasjon og kommunikasjon Informasjon og kommunikasjon OFs mål med informasjonsarbeidet er å nå ut til flest mulig og inspirere til et aktivt friluftsliv. Det er også et mål å kommunisere med brukerne, hvor sosiale media spiller en stadig viktigere rolle otalt antall likerklikk på Facebook 1. jan 2014, 2019 likere 31. des 2014, 4214 likere Jan Feb Mar pr Mai Jun Jul ug Sep Okt Nov Des Facebook har vært et satsingsområde. Det er der flest får nyheter fra OF. Nettsidene. OFs nettsider er vårt vindu mot verden. Her finnes informasjon om hva Oslofjorden kan by på, og her presenterer OF sine tilbud. Det er gjennom nettsidene at brukerne booker kystledhytter eller bestiller vimpel. Besøket på nettsidene øker år for år. ntall brukere steg fra i 2013 til i 2014, en økning på 33 %. Også den gjennomsnittlige tiden hver bruker er inne på hjemmesidene, viste en økning i Folk var i snitt nesten 5 ½ minutt på nettsidene. I løpet av 2014 ble 1 nyheter presentert på nettsidene. Nyhetene handler i første rekke om tilbud som OF vil presentere for brukerne, men de inneholder også kommentarartikler som har relevans for friluftslivet og Oslofjorden. Det er sidene som omhandler kystleden som trekker flest lesere. Dette har selvsagt sammenheng med at bookingen av hytter skjer via hjemmesidene. Etter kystleden kommer sider om bøyer i naturhavner, også dette en publikumsrettet tjeneste. Facebook. Dette har blitt den kanalen der vi når desidert flest, og også den plattformen som genererer mest trafikk over til våre vanlige nettsider. Vi har i løpet av året hatt 10 innslag på facebooksidene, et gjennomsnitt på ca to oppdateringer i uka. Disse sidene spenner over hele spekteret av OFs arbeidsfelt, men hoveddelen har handlet om tips om turer og opplevelser. Pr. 31. desember hadde OF 4214 følgere, ca en fordobling i forhold året før. Presse. Som vanlig har OF godt med saker som media liker å presentere. Blant annet har NRK flere saker om kystled, strandsone og marint søppel. På nyttårsaften hadde NRK et to timers langt program om hva man kunne oppleve i Færder nasjonalpark. Både OF og Skjærgårdstjenesten fikk behørig plass i dette programmet. Når særlig kystledtilbudet presenteres i media, generer dette mange treff også på nettsidene, og har bidratt til økt booking av kystledhyttene. rykt materiell. Årsberetningen er det som tar mest tid å produsere. Dette er også en stor satsing for OF. rykksaken blir distribuert på samme måte som Fjord og Friluft. Det er produsert ett nummer av dette magasinet med et opplag på I det nummeret har vi samarbeidet med et selskap kalt Brosjyreprodusenten S, som har hatt ansvar for annonser og layout. Innholdet har OF fortsatt ansvar for. vtalen er at vi leverer tekst og bilder, mens Brosjyreprodusenten setter opp magasinet og selger annonser. Det ble laget et magasin om utfordringen som marint avfall og mikroplast utgjør. Dette magasinet brukes bl a i undervisningen. En brosjyre om svaibøyene ble laget og hengt på båter i havner. Sistnevnte ble godt distribuert i havner fra Moss og sørover i Østfold, i Indre fjord og noe i Vestfold. Nyhetsbrev. Det er sendt ut 7 elektroniske nyhetsbrev, de fleste av dem er sendt ut til hele kontaktnettverket og når ca 8000 personer. U.no. ll informasjon om kystledhyttene finnes også på andre portaler, bl a U.no som er et samarbeid mellom NRK og turistforeningen. t informasjonen på U.no er forbedret samtidig med at hyttene ble mer synlig, har resultert i at U.no er vårt nest viktigste henvisningssted. nnet. Det er lagt ned ressurser i å lage en digital presentasjon av kyststiene i indre fjord. Dette arbeidet fortsetter i Det samme gjelder en brosjyre og et nettsted på polsk om fritidsfiske. Nettrafikk pr. år og gjennomsnittlig tid på siden oslofjorden.org Besøk idsbruk min, 30 sek. min 5 min 30 sek 5 min

14 Bruk av fjorden Skjærgårdstjenesten Skjærgårdstjenesten Fjordens vaktmestere i sine røde arbeidsbåter innehar en nøkkelrolle i tilrettelegging og drift av de båtbaserte friområdene. Miljødirektoratet har engasjert OF som sekretariat. Sekretariatet og driftsenhetene. OF søker på vegne av Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden om statlige driftsmidler. Sekretariatet arrangerer vår- og høstmøter i driftsområdene, årlig oppsummeringsmøte med Miljødirektoratet og kurs og fagturer for Skjærgårdstjenesten i hele landet. Helt siden oppstarten i 1992 har OF deltatt i finansieringen. OF har dessuten ansvar for å samle inn midler til drift og de lokale båtfondene fra avtalepartene. I 2014 bidro Staten med til sammen kr til de tre driftsområdene i Oslofjorden. De regionale og lokale partene betalte tilsvarende beløp. Oslofjordens Friluftsråd bidro med 10 % av Statens bidrag; kr til drift og i tillegg kr til båtfondet. Midlene fordeles til de 9 driftsenhetene. rbeidsbåtene. Skjærgårdstjenesten i Indre Vestfjorden med base i Sandvika har fått ny båt. Båten som har fått navnet Johanna II, ble tatt i bruk under sommeren. Den avløste Johanna som har vært i bruk siden 199. Ny båt er 10, meter lang og 3,3 meter bred og har en vannjetmotor på 500 hk. Den daglige driften blir mer effektiv med ny og større båt med bauglem, kran, lastekapasitet på 1,5 tonn og toppfart på over 24 knop. Båten kostet 2,7 mill. kr. Den ble finansiert gjennom spleiselag med 1,3 mill. kr fra Miljødirektoratet, tilsvarende beløp fra det lokale båtfondet (basert på årlige innbetalinger fra kommuner, fylkeskommuner og OF) og det resterende beløpet fra salget av den gamle båten. Før ny båtinvesteringsplan vedtas, ønsker Miljødirektoratet å vurdere dagens grenser for driftsområdene og driftsenhetene i Moss, Holmestrand og på Håøya (Oslo kommune). Framtidige investeringer i dette området må tilpasses de endringer man eventuelt velger å gjennomføre for en optimal og effektiv driftsorganisering. Styret for driftsområdet i Moss ønsker å opprettholde grensene for driftsenheten. Man legger vekt på behovet for å komme i gang med båtanskaffelsen og utarbeide en kravspesifikasjon siden behovet for ny båt anses prekær, og den gamle båten er dyr i drift. Enheten med base i Holmestrand (Breiangen) har startet arbeidet med anskaffelse av ny båt og tok i den forbindelse kontakt med alle kommunene i driftsenheten angående finansieringen. Lokal finansiering er en forutsetning for å utløse statlig tilskudd til båtkjøp. Båtbasert eller landbasert: Skjærgårdstjenesten drifter i dag primært øybaserte friområder. OF har hele tiden hevdet at en del landbaserte områder som er vanskelig tilgjengelig fra landsiden, bør tas inn i Skjærgårdstjenesten. OF har pekt på disse områdene som vanskelig tilgjengelig fra land: Kinnartangen, Sandspollen og Eltornstranda i Hurum, Hallangsodden i Frogn, Ommen i Nesodden, Malurtodden i jøme og en del områder på Hvaler. Styret for driftsområdet støtter Holmestrand i arbeidet med å skaffe ny båt til Breiangen. Det haster for Breiangen å få ny båt da den gamle båten krever mye vedlikehold, særlig mye sveising av skroget. Enheten i Breiangen har tilbudt seg å utføre oppgaver på østsiden av Hurum fordi driftsenheten i Ytre Vestfjorden ikke har kapasitet. Hvis man kan få til en samordning med driftsenheten i Moss og eventuelt Ytre Vestfjorden underveis i arbeidet med båtanskaffelsen, anses det å være en bonus. Innspill om videre utvikling av Skjærgårdstjenesten. Miljødirektoratet har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å utrede om dagens modell for drift av de statlig sikrede friluftslivsområdene i kystsonen bør justeres. rbeidet skal skje i samråd med berørte myndigheter, herunder fiskeri- og kystforvaltningen, Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden, Skjærgårdsparkene på Sørlandet og Vestkystparken. Oppdraget er koblet til oppfølgingen av evalueringen av Skjærgårdstjenesten i 2013, og knyttet til mange innspill om at evalueringen burde ha omfattet også landbaserte områder. Skjøtsel. OF ser behovet for mer vegetasjonsrydding i friluftsområdene. Det er viktig at sikra friluftsområder skjøttes slik at de innbyr til bruk. Når vegetasjonen er 14

15 Skjærgårdstjenesten Oppsummering fra enhetene Enhetene rundt om i fjorden gjør en stor innsats for friluftslivet. Her er noen glimt fra driftsåret: Hvaler. 7 tonn / 45 sekker strandsøppel pluss kanner og kasser er samlet inn sammen med frivillige sekker søppel ble samlet inn fra 18 boder og 1 dypoppsamler i friområdene. Dypoppsamleren har svart til forventningene, tilsvarende løsning er ønsket ved Fredagshølet/lholmen. 22 jollevrak er fjernet fra strandsonen. Beitedyr er transportert. Fredrikstad. 224 sekker med søppel ble samlet inn etter strandryddingen. Renovasjonen med 1850 sekker søppel fra friområdene er ny rekord. Sauer ble transportert til og fra Eldøy og Sletterøyene. Nytt dekke på brygga på Gjetøya. Båten Levor deltok på oljevernberedskapsøvelsen i september, og fikk gode tilbakemeldinger. Moss. Det ble ryddet om lag 100 sekker med strandsøppel. Enheten har hatt transportoppdrag til Gullholmen fyr. Kviger er satt ut på Hellerød. 4 båtvrak er fjernet Ytre Vestfjorden (omkring Drøbaksundet). Driftsenheten har fått hjelp fra Frelsesarmeen til strandrydding og arrangert strandryddedag sammen med OF. 80 tonn med søppel ble samlet inn fra renovasjonen. Indre Vestfjorden (sker/bærum) sekker med søppel er mer enn vanlig. Borøya i Bærum er ryddet for oppslag av furu. Kadettangen skal bygges ut som friområde de neste 3-4 årene med steinmasser fra ny E1, forberedelsene til dette arbeidet begynte i Foreløpig blir Skjærgårdstjenesten lokalisert på Kadettangen. Per Gunnar Roggert og Ole Martin Buer fra Sandefjord-enheten er i land på Lindholmen og tømmer søppel. ryddet er det viktig at det settes på beitedyr. Rydding av kyststier har i dag et uklart ansvarsforhold. Flere av strekningene er lettere å skjøtte/ rydde med tilkomst fra sjø enn fra land, og bør i større grad driftes av Skjærgårdstjenesten. Strandrydding utføres av Skjærgårdstjenesten, men mengden med marint avfall, særlig plastavfall, er så stor at det er behov for større innsats i for å bekjempe marint avfall. Helhetlig drift. OF ønsker en videreutvikling av Skjærgårdstjenesten for å få løst flere oppgaver. Noen oppgaver blir ikke utført av hverken Skjærgårdstjenesten eller kommune/friluftsråd. Bedre samordning og mer helhetlig drift etterspørres av OF. Vestlandsmodellen. OF ser behovet for å prøve ut «Vestlandsmodellen» i deler av Oslofjorden med Skjærgårdstjenesten og friluftsråd i samme driftsorganisasjon. Det er etter hvert store forskjeller mellom driftsenhetene og hvordan de har utviklet seg. Noen enheter har effektivisert renovasjonen og frigitt kapasitet til andre oppgaver som skjøtsel, strandrydding, vedlikehold av brygger og andre installasjoner. ndre driftsenheter utfører få oppgaver utover renovasjon og drift av toaletter. Det er derfor et generelt behov for bedre samordning og mer samarbeid om oppgaver som reparasjon og bygging av brygger og tømming av toalettanlegg. I dag kjøper flere av driftsenhetene eller kommuner/ friluftsråd disse oppgavene av private virksomheter. Disse oppgavene kan sannsynligvis utføres rimeligere av Skjærgårdstjenesten selv ved å utveksle tjenester og båtassistanse mellom enhetene. Vi erfarer at Skjærgårdstjenesten på Vestlandet selv utfører flere av de oppgavene og tjenestene som blir kjøpt av private virksomheter til friluftsområdene i Oslofjorden. Oslo-Bunnefjorden. Sommeren har gitt 200 tonn søppel fra dypoppsamlere og stativer. På Langøyene er det utført grøntskjøtsel. Hovedøya har hatt mer besøk og var utsatt for et større press, siden Langøyene ble mindre brukt. Beitedyr ble fraktet til Hovedøya. Øya hadde rekordbesøk i 2014 med lange køer til fergene. Når disse flyttes til ker brygge i 2015, vil besøket antakelig øke med ytterligere %. Breiangen. I Grisebukta på Kommersøya i Sande ble det klargjort for å legge ut en 100 meter lang brukt brygge med nye moringer. oalettankene på Mølen og Ranvikholmen ble tømt. Bakkeskjær er krevende å få tømt med frakt av septik til Holmestrand. Færder. Driftsenheten har utført over 320 timer med oppdrag for SNO, mest i forbindelse med nasjonalparken. Båttelling lørdag 12. juli viste at det var 2000 fritidsbåter pluss 40 kajakker innenfor Færder nasjonalpark med randsone. Mye renovasjon. Det ble registrert flere overtredelser av ferdselsforbudet i sjøfuglreservatene. Strandryddingen resulterte i 20 sekker gjennom dugnader og innsats av egne ansatte. Sandefjord. Det var mange båter og folk på sjøen, noe som ga mye søppel også her. Sesongen var ellers på det jevne med utplassering av badeflåter, -trapper og -bøyer. ørr sommer førte til for lite beiting på Gokstadholmen. 2-3 døde seler ble fjernet. Larvik. Ny brygge med søppelcontainer ble tatt i bruk på Svenner. Det ble utført utbedring av installasjoner (brygger, toalettbygg, badetrapp mv.) på Ølbergholmen, Bratten, Kråkholmen, Bjønnesbygga og Gon. Bygging av renovasjonsbrygge på orkildsøy. 15

16 Bruk av fjorden Småbåtliv Småbåtliv OF har lange tradisjoner for å ivareta båtfolkets interesser. Sikring av holmer og naturhavner har hindret nedbygging og gitt mulighet for tilrettelegging. De fleste av områdene driftes i dag av Skjærgårdstjenesten. Med svaibøyenes inntreden i 2007, startet en utvidet satsing for å gjøre naturhavner mer tilgjengelig. I 2014 ble to nye tilbud startet opp; Frihavnsordningen og Rett ut kajakklagring. Svaibøyer Fire nye svaibøyer ble lagt ut i 2014, slik at det ved utgangen av 2014 var totalt 54 svaibøyer i vannet rundt omkring i Oslofjorden. I tillegg til utlegging av nye bøyer, kommer utskiftingen av bøyer hvor deler er slitt og kan svekke tryggheten. Det er en stabil økning av abonnenter. Det var 2134 betalende vimpelabonnenter, dvs. en økning på 439 nye fra Pris for vimpelabonnement var kr 500. Utgifter og inntekter for svaibøyene er i rimelig grad i balanse. Øverst: Å ta med seg kajakken på buss eller -bane, er mildt sagt en utfordring. ilbudet om lagring gjør det lettere for flere å padle kajakk. Her fra stativene på Sjølyst, Oslo. Nederst: OF har brukt store ressurser på å restaurere bryggene i Sandspollen. å få fjernet båter ved Langøyene, men dette ble ikke prioritert. OF har flere ganger oppsøkt de aktuelle bøyene, men har ikke kapasitet til å ha bøyevakter. Om problemet ikke løses, vil bøyene bli flyttet, noen vi kvier oss for å gjøre, siden bøyene er viktig bidrag til småbåtlivet innerst i fjorden. ntall vimpelabonnenter og utlagte bøyer over tid Systematikk for vedlikehold. OF har årlig vedlikehold og kontroll av bøyene. lle bøyene ble kontrollert av dykkere som sjekker og dokumenterer fester og tau med bilder. For å være på den sikre siden, ble 5 bøyer byttet ut og erstattet i Nytt av året er det at deler av moringssystemet er skiftet ut med 1 mm syrefast kjetting i stedet for tau Nye bøyer.o bøyer ble lagt ut ved Løvøya i Horten. Her ligger det nå fire bøyer i samme området. Horten havnevesen la ut bøyene. o bøyer ble lagt ut i Slevikkilen i Fredrikstad. Bøyene ligger nord for Gjetøya, et populært båtutfarstområde. Bøyene er et viktig supplement til den nye gjestebrygga. Sponsor og samarbeid. tlantica Båtforsikring, som har vært OF støttespiller i bøyeprosjektet, la ned sin virksomhet ved årsskiftet 2014/2015 og fusjonerer med ryg forsikring. OFs gjeldende sponsoravtale med selskapet vil derfor ikke videreføres. Samarbeidsavtalen med KNBF om utlegging av bøyer fortsetter. ntall vimpelabonnenter ntall bøyer «Langtidsparkering» av båter. Noen steder er det et problem at enkeltpersoner bruker bøyene som sin private ankringsplass. Dette gjaldt f eks Langøyene og Gressholmen i indre fjord. Her var det til stadighet båter som brukte bøyene til «langtidsparkering». I noen tilfelle kan disse båtene sies å være kondemnable. OF har ingen formell myndighet til å fjerne båter. Det ble tatt kontakt med havnepolitiet for Figur: Utvikling av betalende vimpelabonnenter og utsetting av bøyer 1

17 Småbåtliv Ved Løvøya i Horten er det nå fire bøyer. Frihavnsordningen Kunne du tenkt deg å overnatte tilnærmet gratis i fremmede havner? Det er mulighet for det gjennom Frihavnsordningen hvor fritidsbåter kan byttelåne plass i havner og overnatte gratis i 3 døgn. Ordningen forutsetter at hjemmehavnen er registrert, og kan ta i mot gjestende båter. Den norske delen av Frihavnsordningen har OF hatt ansvar for. Det er laget en nettside for ordningen, frihavne.com Nettsiden er laget av OF. Ca 200 båthavner er med i ordningen, og registrert på nettsiden. OF inngikk i 2014 en samarbeidsavtale med Norges Seilforbund (NSF) om frihavnsordningen. NSF har som mål å øke interessen for turseiling. lle seilforeninger i Norge får derfor tilbud om å delta i Frihavnsordningen. Ved utgangen av 2014 deltok 4 norske seilforeninger; hvorav Oslo Seilforening og Sarpsborg seilforening ligger i vårt område i Oslofjorden. «RE U» kajakkstativer Padling er en glitrende friluftsaktivitet, men i byområdene er det et problem å lagre kajakkene. Å ta kollektivtransport med kajakk er en umulighet. OF ønsker å løse dette ved å sette opp stativer det er enkelt å komme til, og hvor det også er enkelt å sette kajakken på vannet rett og slett Rett ut. Det har så langt blitt produsert seks stativer etter en prototype OF selv har utviklet. Det er satt ut fire stativer på Sollerudstranda i Oslo med 32 plasser. På Sjølyst marina på Sjølyst er det 3 stativer med 20 plasser. Det er stor etterspørsel etter kajakkplass i Oslo. lle plassene ble bortleid på kort tid, og det er venteliste for å få plass. I Horten ble det satt ut ett kajakkstativ i Solviken båthavn med plasser, og ett ved Horten Seilforenings brygger, også dette med plasser. ilbudet i Horten vil bli annonsert før sesongen OF ønsker å få ut flere stativer. Det har vært arbeidet med flere andre plasseringer, og på disse stedene vil vi sette ut stativ: Ormøya i Oslo og Fjærholmen i Nøtterøy kommune. Det har vært kontakt med andre kommuner og det vil komme kajakkstativ flere andre steder i Brukerbetaling. Brukerne betaler en leieavgift. Inntektene fra kajakkstativutleie dekker OFs kostnader knyttet til materiell, utsetting av stativ og administrasjon. Prisen man betaler for plassen er 900 kroner pr. år, som inkluderer støttemedlemskap i OF. Båtutfartsteder Mølen, Hurum. Merking av stien rundt den populære øya sør for Hurumlandet ble gjennomført med bistand fra Skjærgårdstjenesten. Informasjonsskilt til brukerne av båthavna og skilt med oppfordring om å ferdes utenfor etablert makrellternekoloni nord på øya, ble slått satt opp. Sandspollen, Hurum. Fortøyningsbrygga innenfor Fiskerhytta ble ferdigstilt i mai. Brygga har fått tredekke helt inn til svaberget og er dermed tryggere. ilbakemeldingene fra brukerne er gode. Fastbryggene ved brygga med søppelmottak (dypoppsamleren) ble skadet sist vinter. Disse ble rehabilitert. Driftsområdet Indre Oslofjord har finansiert størstedelen av kostnadene. Det ble i 2014 bevilget friluftsmidler til fortøyningsbrygga ved Djuplaget. Denne blir utbedret på samme måte som brygga ved Fiskerhytta, og blir ferdigstilt før båtsesongen sommeren Helseeffekt Når du padler kajakk trener du ben, armer, mage og rygg. Naturmijø med vann viser seg å være et av de mest stressreduserende steder du kan oppholde deg i. 17

18 Bruk av fjorden Friområder som nås uten båt Friområder som nås uten båt Mange av de landbaserte friområdene ligger som badeplasser og turområder. I utgangspunktet driftes ikke disse av Skjærgårdstjenesten, og egne driftsordninger må etableres, som regel i et samarbeid med kommunen, men også med viktige innslag av frivillige. Oppgradering og behov for økt tilrettelegging følger av befolkningsvekst og flere typer aktiviteter. Storesand, Hvaler. Stiftelsen Storesand, en gruppe av frivillige, har stått for den daglige driften av kafé og teltområdet. Gjennom sesongen har det også vært en del vedlikeholdsarbeid, blant annet har eksisterende sanitæranlegg fått et nødvendig standardløft med fliser på gulvet i dusjene. Samarbeidet mellom OF og de frivillige fungerer godt, og intensjonen er å videreføre dette. Det ble tegnet en toårig avtale, som inkluderer sesongen OF har fortsatt å jobbe for å realisere vann- og avløpsledning til det eksisterende sanitæranlegget på Storesand, og fikk bevilget ytterligere midler til formålet i Støtte fra miljøforvaltningen, Østfold fylkeskommune, Ytre Hvaler Nasjonalpark, Statens Naturoppsyn og Hvaler kommune har bidratt til finansiering av vann- og avløpsledning. Kontrakt med entreprenør ble tegnet. Pga av hensyn til vern av natur, skal ledningene legges i kjørevei hele strekningen. Parallelt med å få løst vann og avløp, har OF og samarbeidende instanser fortsatt arbeidet med å realisere tidsmessige bygninger på Storesand. I 2014 ble det laget skisser til et friluftshus som samler sanitærfasiliteter, service/tilsyn og informasjonsformidling under ett tak. rkitekt på utlån fra Østfold fylkeskommune har bidratt til konkretisering av prosjektet. Satsningen har mottatt kr fra Regionalt partnerskapsfond. Søknad om andre stiftelsesmidler ble imidlertid avslått i første omgang. På kyststien mellom Nesset og Kinnartangen i Hurum, en anbefalt spasertur, er bruer og klopper fikset opp av OF. Stuevika, Hvaler. OF fikk i 2014 bevilget tilstrekkelig med midler til å få sluttført vann- og avløpsledning til Stuevika telt- og badeplass, et arbeid som fullføres i Rent drikkevann har vært savnet. Med den varme sommeren i 2014, var mange som tok turen til Stuevika i sommer. Stuevika brukes som utfartsområde av lokalbefolkningen hele året og har behov for toalett og rastebord også vinterstid. Ørekroken, Hvaler. Det har i flere år blitt meldt inn et behov for en utedo på Ørekroken siden mange kitere og surfere slår seg til her. Behovet er også beskrevet i forvaltningsplanen for Ørekroken. Hvaler kommune mottok friluftsmidler til doen. Plassering, tilsyn og klargjøring har vært tatt opp. Ny do står klar på lager. Ommen og Oleanas utsikt, Nesodden. Det er utført omfattende vegetasjonsrydding på friområdet, stier, kystledhytter og andre bygninger inkludert. Hele 12 personer fra administrasjonen i Nesodden kommune bidro på dugnad. iltaket har åpnet gjengrodde arealer og blant annet lagt bedre til rette for overnatting utendørs. På den tilrettelagte utsiktsplassen Oleanas utsikt, ovenfor Ommen, kom alle informasjonstiltak på plass. En sikteskive, som gir informasjon om hva man kan se fra utsikten, ble ferdigstilt høsten Plassen har vært 18 En mulig fremtid: Visjonen er å få et friluftshus på Storesand. enk å komme til Storesand en stomfull vinterdag og drikke kakao! Illustrasjon av Mir.

19 Friområder som nås uten båt Øverst: nsatte i Nesodden kommune tok en utfordring om å ha en dag ute sammen med OF, og stod for en solid innsats med å rydde på friområdet Ommen. Nederst: Oleanas utsikt på åsen over Ommen har fått sikteskive. mye besøkt siden åpningen, noe som bl.a. dokumenteres ved hjelp av en turbok på stedet. Ommenveien, som er adkomstvei til parkeringsplassen for Ommen og Oleanas utsikt, har vært i svært dårlig forfatning etter sommeren Økt bruk av friområdet gir økt slitasje på en lite robust vei. OF har tatt initiativ til å organisere oppgradering og vedlikehold. Inntil videre har grunneier og naboer som bruker veien daglig, reparert de verste skadene. Det er laget et utkast til avtale med grunneier om sikring av veiarealet. Eltornstranda, Hurum. Befaringer med hyttenaboer, fylkeskommune og fylkesmann ble gjennomført. Oppdatert forvaltningsplan for området ble innsendt for godkjenning til Fylkesmannen. Kinnartangen/Nesset, Hurum. Parkeringsplassen på Færgestad, utgangspunkt for bl a kyststien, er utbedret, inkludert klargjøring av to HC-plasser. I april ble Oscarsborg fredet. Fredningen gjelder, i tillegg til bygg og anlegg, også grøntarealet fra Nesset til og med parkeringsplassen på Færgestad. dferdsregler for friområdet Nesset/Kinnertangen ble bearbeidet i 2014, i dialog mellom OF, Hurum kommune og Forsvarsbygg. Eiendomsforholdene har endret seg siden adferdsreglene ble stadfestet. Malurtodden, jøme. Vegetasjonsrydding ble gjort av hele friområdet, utført av Kirkens bymisjon. Sydhavna Vel har gjennom sin årlige dugnad bl.a. i området. vtale med hotellet om kyststi ut til Malurtodden er inngått. Moløkka, jøme. Enga som eies av OF, ble slått av deltakere i «Grønt arbeid» på Hauan gård, ledet av Preben Fossaas. Enga inngår i utvalgt naturtype slåttemark, som har en spesiell biologisk rikdom og er en naturtype som har forsvunnet mange plasser. Hyttenaboer har brukt et hjørne av slåttemarka til hageavfall. vfallet ble fjernet og området er skiltet med forbud mot dumping av hageavfall. Moutmarka, jøme. Seks sitte- og hvilebenker ble satt ut to plasser i Moutmarka. Sti- og driftsveinettet og parkeringsplass ble ryddet for vegetasjon. OF fikk som tidligere år, god bistand fra Kirkens bymisjon. Bymisjonen utførte også strandrydding på våren. Sau og kuer beitet i de to inngjerdede områdene sør og nord i Moutmarka, i tråd med eksisterende forvaltningsplan. Ivrige hyttenaboer har på dugnad ryddet både det nordlige og sørlige Moutmarka for vegetasjon i etablerte beiteområder. Statens naturoppsyn gravde opp resten av en gjengrodd våtmark. Det er lagt ut tellere på stinettet i Moutmarka for å fange opp antall turgåere. Over turgåere passerte hvert av de to tellepunktene. Stinettet i Moutmarka er forgrenet og det er vanskelig å fange opp alle passerende. Samtidig er plasseringene av tellepunktene slik at det er grunn til å tro at turfolk ikke passerer begge punktene. Det ble registrert opp til 1300 turgåere en dag forbi en av tellerne. Områder i Brunlanes, Larvik. Det er gjennomført befaring der bl.a kommune og lokal tilsynsvakt for friområdene var til stede. Organisering av driften av OFs friområder i Brunlanes var tema. Det var enighet om å prøve å fjerne søppeldunkene på Bramskjæra siden tømming her er uforholdsmessig ressurskrevende. Resultatene etter årets sommer er gode, besøkende tok med søppelet i land igjen. Statens naturoppsyn har i et par år hatt tellere på kyststien forbi Nevlungstranda, et område OF har ansvar for drift på. Hele turgåere passerte telleren i løpet av de snaue 12 månedene den stod ute, noe som tilsvarer 135 daglige passeringer. Data viser at kyststien er mest brukt på søndager. Påsken med langfredag og 1. påskedag var de dagene flest turgåere passerte. 19

20 Bruk av fjorden Kystled Kystleden otalt var det sengedøgn i Snittbelegget i juli er på 24 døgn per hytte. Det tilsvarer en økning på % fra otalt er det 4 hytter i Kystleden i Oslofjorden, fordelt på 7 i Ytre fjord øst, 18 i Ytre fjord vest, 17 i indre fjord og 4 i Haldenkanalen. Belegget i 2014: En lang og varm sommer i kombinasjon av totalt 4 unikt beliggende hytter, bidro til rekordmange gjestdøgn på kystledhyttene; sengedøgn ble registrert i Kystleden er preget av sesongvariasjoner; med et snittbelegg i juli på 24 døgn per hytte, sier det sitt om at i feriemånedene kunne kapasiteten vært mye større. Men flere oppdager også at både høst og våren innbyr til flotte opplevelser. Ressurskrevende: En betydelig innsats fra engasjerte tilsynsvakter, frivillige og Skjærgårdstjenesten og OFs faste ansatte bidrar til at betydelige ressurser brukes på tilbudet. Kystleden er et tilbud som bidrar til at bygg som ikke lenger har sin opprinnelige funksjon, får nytt liv. Kystleden er ikke bare overnatting, det er et friluftstilbud der folk ror, bader, går turer, fisker og bruker Oslofjorden aktivt; aktiviteter som OF aktivt støtter opp om. Ytre fjord øst Bestemorstua ved Bunnefjorden. Gjennom et samarbeid mellom Oppegård kommune og OF, har dette blitt en kystledhytte. Friområdet Bestemorstranda har vokst med stranda nedenfor hytta og resten av eiendommen hytta står på. Pr. 31. desember var det syv kystledhytter i denne delen av fjorden, fem av dem er å finne på Hvaler. Hyttene Homlungen (med enhetene Fyrhuset og Uthuset), Lauer, kerøya og Struten ligger alle rett ved eller innenfor grensene til Ytre Hvaler nasjoenlapark. Oppussing- og restaurering. Homlungen, var på tross av kort sesong, den mest besøkte av alle hyttene. Fyrstasjonen ble stengt fordi Kystverket startet en omfattende restaurering av råteskade i ytterveggene. aket, som ikke har vært helt tett, er også utbedret. Pga vedlikeholdet ble Homlungen stengt for overnatting 1. september. Fyrstasjonen åpnes før sommeren Ny steder det arbeides med. Gullholmen fyr i Moss. Kommunen vil overta drift- og vedlikeholdsansvaret etter at eier, Miljødirektoratet, vil bidra til å sette bygningsmassen i stand. Bystyret har vedtatt at utleie på Gullholmen skal skje gjennom OF. Målet er åpning i 201. Strømtangen fyr i Fredrikstad. Stiftelsen Onsøy-beviset som driver stedet har inngått avtale om at bookingen fra og med 2015 skal foregå gjennom OF. Drift og vedlikehold skal stiftelsen selv stå for. Stakebua på Jomfruland, Herføl renna, Hvaler kommune. OF kjøpte holmen med et bygg som har vært brukt til lager for grensebøyer. Det har vært møter med en nabo som har vært interessert i å bidra økonomisk til oppussing, mot å få bruksrett. En slik avtale har sine ulemper, ergo er ikke Spillemidler til kystleden I motsetning til fjellhytter har overnattingshytter i lavlandet ikke vært spillemiddelberettiget. OF og andre har tatt opp dette i mer enn 10 år. Regjeringen har i 2014 endret regelverket slik at hytter langs kysten også kan få spillemiddelstøtte om de inngår i et rutenett. Kommuner med betydelige bidrag I 2014 har flere kommuner bidratt til i standsetting av kystledhytter. finansiering på plass, verken til oppussing eller riving, som kan være et alternativ. Rekefabrikken i Papper, Vesterøy på Hvaler. Bygget eies av kommunen, men har vært brukt av lokale fiskere og velforening som forsamlingshus. Begge parter ønsker OF og kystleden inn i driften av bygget. Kommunen har søkt bruksendring. Sjøbu i Svelvik skal gjøres i stand til kystledhytte. 20

Driftsenhet Breiangen anskaffelse av ny arbeidsbåt

Driftsenhet Breiangen anskaffelse av ny arbeidsbåt Driftsenhet Breiangen anskaffelse av ny arbeidsbåt Breiangen Færder Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden Skjærgårdstjenesten ble etablert i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet, og etter påtrykk

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

Nå skal kommuner og fylkeskommuner velge rådsmedlemmer

Nå skal kommuner og fylkeskommuner velge rådsmedlemmer Nå skal kommuner og fylkeskommuner velge rådsmedlemmer www.oslofjorden.org Rådsmedlem i OF Oslofjordens Friluftsråd ble etablert i 1933, for over 80 år siden. Det var et privat initiativ og startet med

Detaljer

Oslofjorden Friluftsråd

Oslofjorden Friluftsråd Oslofjorden Friluftsråd Stiftet 1933 Første i Norden 31 medlemskommuner, 5 fylkeskommuner, 50 foreninger Landets største med 1,5 mill. bosatte i medlemskommunene OFs visjon OF arbeider for et bærekraftig

Detaljer

013 gnskap 2 g re ing o tn rsbere Å

013 gnskap 2 g re ing o tn rsbere Å Oslofjorden 2013 Årsberetning og regnskap 2013 1 Styreleder har ordet Vi kan se tilbake på 2013 som et meget aktivt år. OF er en høyst oppegående og vital 80-åring. Årsmøtet i Moss i april vedtok en ny

Detaljer

Oslofjorden 2015. Årsberetning og regnskap 2015

Oslofjorden 2015. Årsberetning og regnskap 2015 Oslofjorden 2015 Årsberetning og regnskap 2015 1 Friluftsliv for alle Oslofjorden er et felles friluftsområde for alle som bor i denne delen av landet et nærfriområde for over 1, 5 million mennesker. Det

Detaljer

Flere flotte viker med sandstrand og idyll. Mulighet for noen telt. Fin utedo i det lille røde huset bak det store naustet på nordvestsiden av øya.

Flere flotte viker med sandstrand og idyll. Mulighet for noen telt. Fin utedo i det lille røde huset bak det store naustet på nordvestsiden av øya. Post 1 Saueholmen ( ny plassering fra 20.mai) N59.517 E10.676 Posten er flyttet 20.mai til ny plass, litt lengre nord på Sauholmen. Den er festet i et furutre, det er et søppelstativ i denne bukta. På

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Driftsplan 2017 Skjærgårdstjenesten Driftsområde 1 Ytre Oslofjorden øst Nordre enhet Moss, Vestby, Rygge og Råde

Driftsplan 2017 Skjærgårdstjenesten Driftsområde 1 Ytre Oslofjorden øst Nordre enhet Moss, Vestby, Rygge og Råde Driftsplan 2017 Skjærgårdstjenesten Driftsområde 1 Ytre Oslofjorden øst Nordre enhet Moss, Vestby, Rygge og Råde INNHOLDSFORTEGNELSE. 1.MÅLSETTINGER A. HOVEDMÅL - FELLES FOR OSLOFJORDENS SKJÆRGÅRDSTJENESTE...

Detaljer

Hva rører seg på hver side av grensen?

Hva rører seg på hver side av grensen? Nettverkssamling i Tilgjengelig Friluftsliv Moss, 20.mai 2015 Hva rører seg på hver side av grensen? Liv-Marit Hansen (livmarit@oslofjf.no) Friluftslivets år 2015 Turskiltprosjektet Skiltmal for kyststien

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Driftsegnskap desember 2016

Driftsegnskap desember 2016 Driftsegnskap desember 2016 Vestregionens Styringsgruppe Alle beløp i NOK Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Driftsinntekter Salgsinntekter 770 403 5 000 257 445 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder

Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder seniorrådgiver Erlend Smedshaug Værnes 1 Handlingsplanens målsetning Statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012

Årsberetning og regnskap 2012. Oslofjorden 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Oslofjorden 2012 1 Leder Året 2012 var et meget aktivt år i Oslofjorden Friluftsråd (OF). Mange prosjekter ble sluttført. 2012 var også det første året OF ikke var medlem

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Turorientering for padlere 2016

Turorientering for padlere 2016 Turorientering for padlere 2016 Nå utfordres du til å prøve ut nye steder, de små ukjente idyllene og andre overraskelser. Drøbak kajakklubb har satt ut 10 poster for sesongen 2016 (mai sept). Her må du

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Ås Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19.00 i Ås kulturhus, lille sal. Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Det er ikke kommet inn noen forslag

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Referat fra høstmøte 2016 i Skjærgårdstjenesten Driftsområde I Ytre Oslofjord Øst

Referat fra høstmøte 2016 i Skjærgårdstjenesten Driftsområde I Ytre Oslofjord Øst Referat fra høstmøte 2016 i Skjærgårdstjenesten Driftsområde I Ytre Oslofjord Øst Tid: Torsdag 10. november kl. 10.00-15.00 Sted: Son Kro, Storgata 31, 1555 Son Til stede: Styremedlemmer: Glenn Håkon Melby

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

f Ridderrennet Balanse pr Regnskap Regnskap. Eiendeler: Anleggsmidler: N ytteandel. Avskrivning leilighet

f Ridderrennet Balanse pr Regnskap Regnskap. Eiendeler: Anleggsmidler: N ytteandel. Avskrivning leilighet Ridderrennet Balanse Eiendeler: Noter 2017 2016 Anleggsmidler: N ytteandel 22 000 22000 Leilighet 1 692 907 1 692907 Avskrivning leilighet -183020-137 265 Sum anleggsmidler 14 1 531 887 1 577642 Omløpsmidler:

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Driftsegnskap desember 2016

Driftsegnskap desember 2016 Driftsegnskap desember 2016 Vestregionens Styringsgruppe Alle bel p i NOK Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Driftsinntekter Salgsinntekter 770 403 5 000 257 445 Overf ringer med krav til motytelse

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening 2013 Årsberetning Malvik og Stjørdal seilforening 05.03.2014 Styrets sammensetning Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlem(mer) Varamedlemmer: Valgkomité:

Detaljer

Friluftsråd. www.friluftsrad.no

Friluftsråd. www.friluftsrad.no Friluftsråd www.friluftsrad.no 2009 LOKAL FORANKRING - SENTRAL KONTAKT Interkommunale friluftsråd Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Dato: 21. mars 2007 Tid: kl. 19:00 Sted: Horten Rådhus, kantinen Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 21. februar. Dagsorden og innkomne forslag ble sendt

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2007. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2007 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud. Virksomhetens

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2015 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2015 Velforeningens regnskap er delt i tre: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012 BALANSE OSLO KAJAKKLUBB Konto Kontonavn Noter 2011 Eiendeler Varige driftsmidler 1000 Nye invest. båhaller/utv.anlegg 1 274 842 0 1001 Nye invest. tårnet/klubbhus 1 33 750 0 1100 Nybygg 1 17 199 0 1101

Detaljer

Fagdag Stillehavsøsters 5. sept 2017

Fagdag Stillehavsøsters 5. sept 2017 Fagdag Stillehavsøsters 5. sept 2017 0910 Åpning v fylkesordfører Rune Hogsnes 0910-0930 Bakgrunn og mål for dagen 0930-1130 Kunnskapsgrunnlaget (ca 60 min) Stillehavsøsters, fra problem til næring. Grunnlag

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Småbåthavner i indre oslofjord

Småbåthavner i indre oslofjord Side 1 av 6 Småbåthavner i indre oslofjord surname 1 SÆTRE BÅTFORENING Ingen ledige plasser. NB! Fast plass krever postadresse påsætre. Mulighet for utleieplasser gjennom private. Ca. 350plasser. 10-15

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap Resultatregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap 2016 2016 2015 INNTEKTER Drift 2-6 568 670-6 351 000-6 157 366 Prosjekter 3-28 135 116-33 130 956 Sum inntekter -34 703 786-6 351 000-39 288 321 KOSTNADER

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012

Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 Frilufrådets arbeidsprogram for 2012 1. Medlemspleie og nye medlemmer 10 kommuner og Møre og Romsdal JFF er medlem i FR. Kommunene Rauma og Tingvoll kommer med som nye kommuner i 2012. Det ble arbeidet

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune

DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune DEL 2: Forvaltningsplan 2015-2018 Eltornstranda, Hurum kommune 1 1. Områdebeskrivelse/status Gnr/ Bnr 47 / 3, 8 og, 48 / 84 FS-nummer naturbase.no FS00000632 Sikring s form Sikret år Erverv Avtale 1964,

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Tiltaksplan. Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde

Tiltaksplan. Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde Tiltaksplan Nordkvaløya Rebbenesøya landskapsvernområde Januar 2014 1. Om tiltaksplanen Tiltaksplanen er et viktig verktøy for å komme i dialog med ulike brukerinteresser og skal ha et 4- årig perspektiv,

Detaljer

KNBF SITT BØYEPROSJEKT, NÅ I ROGALAND.

KNBF SITT BØYEPROSJEKT, NÅ I ROGALAND. KNBF SITT BØYEPROSJEKT, NÅ I ROGALAND. Regionen har nå gjort en kjempejobb med å legge ut hele 11 svaibøyer til glede for båtfolket. Det har vært arbeidet med dette prosjektet i mange år og endelig skal

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning side1 Årsberetning 2016 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Turorientering for padlere 2016

Turorientering for padlere 2016 Turorientering for padlere 2016 Nå utfordres du til å prøve ut nye steder, de små ukjente idyllene og andre overraskelser. Drøbak kajakklubb har satt ut 10 poster for sesongen 2016 (mai sept). Her må du

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Evaluering av Skjærgårdstjenesten

Evaluering av Skjærgårdstjenesten Evaluering av Skjærgårdstjenesten Organiseringen av Skjærgårdstjenesten, hovedpunktene fra evalueringen, og foreløpige planer for videre oppfølging Otto Okstad 28.oktober 2013 Oslofjordprosjektet 92-94

Detaljer