Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E Til elev og føresette

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E 4-19. Til elev og føresette"

Transkript

1 Osterøy ungdomsskule Adresse 5282 Lonevåg Tlf Faks e-post web Musikal Osterøy ungdomsskule Hatland 5282 Lonevåg Telefon: Faks: Til elev og føresette Endeleg er det tid for høgdepunktet for mange her på OUS, musikal. OUS-musikalen 2015 Ronja i røvarskogen vil sjølvsagt gå inn i historia som den beste musikalen, ever! Denne periodeplanen strekkjer seg heilt fram til mai og siste periode som er eksamensperioden. Det vil seia at dette er siste ordinære periodeplan de får her på OUS. For nokre er det kanskje ei god kjensle, og for andre kanskje litt vemodig? Heildagsprøvar vert lagt til april, i tida etter påskeferien. Prøvemunnleg vert lagt til starten av mai (veke 19). Du blir god av å gjere andre god. Godfotteorien til Nils Arne Eggen går ut på å kopla saman individuell interesse med det å gjera andre gode. Det vil seia at det ikkje er nok å berre meistra noko sjølv, men og respektera andre sine dugleikar og leggja til rette for at dei aukar si meistring. I musikalen er dette kjerna i arbeidet me skal gjera. Me skal samarbeida om å setja opp ei framsyning der me gjennom dei ulike oppgåvene me har fått skal skapa noko felles. Ingen oppgåve er viktigare enn ei anna, uansett! Ettersom musikalen i år er lagt inn under valfaget; sal og scene, vil det bli vurdert med karakter. Om du meistrar mottoet til Eggen vil du ikkje berre hjelpa andre, men og hjelpa deg sjølv. Gjennom samspel vert det vellukka. Kjekt vert det uansett med musikal. Nyt tida, dette er noko du uansett kjem til å hugsa. Ha ein god innspurt der me håpar du når måla du har sett deg! Helsing lærarane

2 S I D E 2 Innhald Fag side Innhald 2 Kalender 3 Zero/datoar 4 Sosial kompetanse 5 Norsk 6 Matematikk 8 Engelsk 10 Samfunnsfag 12 Naturfag 14 Kroppsøving 16 Religion, livssyn og etikk 18 Kunst og handverk - tekstil 20 Kunst og handverk - sløyd 22 Musikk 24 Valfag: Musikal 26

3 S I D E 3 Kalender Januar 2015 v ma ti on to fr lø sø Kickoff OUS got talent Skidag vaksine 27 VGS Foreldremøte 28 vaksine Februar 2015 v ma ti on to fr lø sø BALLADE 8.tr 7 9 Quizopptak Musikal-kurs ( ) 10 QUIZ - NRK Hordaland FAU Bruk hue 11 Konf.timar 5 6 FRI Planl.dag 12 Musikal (1+2økt) Konf.timar Ø V I N G Mars 2015 V I N T E R F E R I E v ma ti on to fr lø sø Ø V I N G V E K A P Å S K E F E R I E

4 S I D E 4 Kalender April/Mai 2015 v ma ti on to fr lø sø FRI 2. påskedag P Å S K E F E F E R I E FRI P R Ø V E M U N N L E G B ruk hue-turneen 2015 Tysdag 10. februar vert det arrangert eit opplegg i regi av FAU. Tema for opplegget er digital mobbing. Det vert eit opplegg for elevane på dagtid og for foreldra på kveldstid ( kl.19.00). NRK Hordaland Skulequiz Måndag 9. februar vert det gjort opptak til innleiiande runde i NRK Hordaland sin skulequiz, der stiller me eit lag frå trinnet. Dette vert sendt tysdag 10. februar på ettermiddagssendinga. Skidag I og ved lysløypa på Rolland for heile skulen. Torsdag 22. februar. Elevsamtalar og konferansetimar Elevsamtalar i veke 5+6 ( elevane får innkalling ) Konferansetimar: Gjennomførast onsd 11/2 og torsd. 12/2.

5 S I D E 5 Sosial kompetanse Kompetansemål: Samarbeid: - å samarbeida med jamaldringar og med vaksne Sjølvkontroll: - regulerer tilhøvet mellom åtferd og kjensler,- òg kalla impulskontroll Ansvarskjensle: - å visa respekt for andre sine eigendelar og arbeid, samt å kunna utføra oppgåver Empati: - evne til å leva seg inn i andre sin situasjon, visa omtanke og respekt for andre sine kjensler og synspunkt Kjenneteikn på måloppnåing: God Å bruka tida fornuftig medan ein ventar på tur, dela med andre, hjelpa andre, følgja reglar og beskjedar, samt å kunna gå over til andre aktivitetar utan å protestera. Evne til å tilpassa seg fellesskapet og ta omsyn til andre, å utsetja behov, venta på tur, og kunna visa glede og sinne på situasjonstilpassa måtar. Å handtera usemje, kommentarar og konfliktar utan å verta sinna eller å ta igjen. Å vera ein som andre kan stola på. Å halda avtalar. Å halda det ryddig. Å visa respekt. 4 Å vera ein som forstår andre sin situasjon. Slik vil me arbeida for å nå mål 1 ( s pesielt fokus i musikalen ) : * * *

6 S I D E 6 Norsk Mål for opplæringa presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder presentere resultatet av fordypning i to selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært emne eller et? språklig emne, og begrunne valg av tekster og emne forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering og bruk av tekster Kjenneteikn på måloppnåing: images/ jpg 2 Kan litt 3-4 Kan ganske godt 5-6 Kan mykje S Utformar tekstar til ei viss grad utifrå Planlegg og utformar tekst utifrå Planlegg og utformar tekst utifrå formål, K R I F T L E mottakar, formål og medium, svarar på noko av bestillinga i oppgåvene. Skriv tekst med struktur og tematisk samanheng. Nyttar noko variert setningsoppbygging, tekstbinding og enkle verkemiddel. Meistrar hovudtrekk i ortografi, mottakar, formål og medium, svarar stort sett på bestillinga i oppgåvene. Skriv tekst med klar struktur, tematisk samanheng og tilpassa skrivehandlingar. Nyttar variert setningsoppbygging, tekstbinding og tilpassa verkemiddel. Meistrar stort sett ortografi og utviklar innhald, vurderer og svarar på bestillinga i oppgåva. Skriv ulike tekstar med tematisk samanheng, formålstenleg form/struktur og varierte og tilpassa skrivehandlingar. Nyttar formålstenleg setningsoppbygging, tekstbinding og tydeleg tilpassa verkemiddel. Meistrar ortografi, hovudtrekk i formverket og G sentrale reglar i formverket og formule- formverk og formulerer seg klart. formulerer seg klart og variert. rer seg forståeleg. M Gjev att kunnskap, fortel om, uttrykkjer Viser kunnskap, forklarer og Nyttar relevant kunnskap, utdjupar og U N N L E G meiningar i ulike kommunikasjonssituasjonar. Gir til dels grunngjeve tilbakemeldingar til eige/andre sitt arbeid. Lyttar og deltek til ei viss grad i samtale/diskusjon. reflekterer i ulike kommunikasjonssituasjonar. Gir grunngjeve tilbakemeldingar og vurderer eige/andre sitt arbeid ut frå kriterier. Lyttar og deltek i samtale/diskusjon med grunngjeve meiningar og nyttar reflekterer sjølvstendig i ulike kommunikasjonssituasjonar. Gir konstruktive tilbakemeldingar på andre sitt arbeid og vurderer eige/andre sitt arbeid ut ifrå kriterier. Lyttar kritisk, deltek i samtale/diskusjon, viser forståing for andre sine argument og driv andre sine innspel vidare i samtalen. samtalen vidare gjennom sakleg og grunngjeve argumentasjon.

7 S I D E 7 Slik kan du arbeida for å nå måla: 1. Førestillingar om det norske frå 1900 til i dag: Lesa tekstar om/skriva tekstar om/diskutera emne som: Nasjonsbygging og modernisering Mellomkrigstida 1990-talet Sjå, lesa og analysera tekstar, kortfilmar og dokumentarar som: Migrapolis S kylappjenta A lt for Norge Diverse tekstar H avråtunet Diverse talar uploads/2012/11/valdresrakfisk2.jpg 2. Kreativ skriving: Trena på kreativitet: Omskriving. Attforteljing. Press-skriving. Omsetjing. images/2004-7/40087.jpg wpmedia.business.financialpost.com/2012/06/ switzerland-un-who-icrc-bru2.jpg?w=620 Undervegsvurdering : Gruppearbeid: Laga eit produkt som får fram det norske anno Munnleg: vurdera eigne og andre sine framføringar Skriftleg: det norske Skriftleg: ein kreativ tekst Elevmedverknad: Gruppearbeid: velja framstillingsmåte; samansett tekst/dramatisering/collage/kortfilm _image/ png? _encoded=2f f35382f c616373&_ts= a240

8 S I D E 8 Matematikk Kompetansemål: ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd, presentere data, med og utan digitale verktøy, og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje finne og diskutere sannsyn gjennom eksperimentering, simulering og berekning i daglegdagse samanhengar og spel beskrive utfallsrom og uttrykkje sannsyn som brøk, prosent og desimaltal drøfte og løyse enkle kombinatoriske problem gjere berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultata undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og massetettleik og bruke og endre målestokk Delmål: Du skal du ma. læra om: 1. Statistiske undersøkingar og presenterer data i tabellar og diagrammer? 2. Kjeldekritikk/vurdering av diagram 3. Kombinatorikk/sannsyn 4. Budsjett/rekneskap 5. Lønn/skatt/lån/forsikring 6. Valuta 7. Volum av pyramider og kjegler 8. Volum og overflate av kuler 9. Massetettleik Kjenneteikn på måloppnåing: 2 Kan litt 3-4 Kan ganske godt 5-6 Kan mykje 1 Kan finna minimum eit Kan finna fleire sentralmål på papir Kan rekna ut sentralmåla middelverdi, 2 sentralmål på papir og digitalt. og digitalt. median og typetal/modus og 3 Viser noko evne til kritisk vurde- Viser evne til kritisk vurdering av variasjonsbreidd, på papir og digitalt. ring av undersøkingar. undersøkingar. Viser evne til kritisk matematisk Klarar å gje att enkle Viser nokre logiske resonnement vurdering av undersøkingar. samanhengar innafor knytt til reglar for sannsyn og Nyttar logiske resonnement knytt til kombinatorikk og sannsyn. kombinatorikk. reglar for sannsyn og kombinatorikk med korrekt matematisk formspråk. 4 Kan gjera enkle berekningar Kan gjera enkle berekningar knytt til Kan gjera avanserte berekningar 5 knytt til løn, skatt, lån og løn, skatt, lån og forsikring på papir knytt til løn, skatt, lån og forsikring på 6 forsikring. og digitalt. papir og digitalt med ryddig oppsett. Kan gjera om Euro til NOK. Kan i nokon grad rekna med ulike Kan rekna med valuta på papir og typar valuta på papir og digitalt. digitalt. 7 Kan gje att formlar for Kan i nokon grad nytta formlar for å Kan finna korrekt volum av pyramidar 8 utrekning av volum i finne volum av pyramidar og kjeglar, og kjegler, samt volum og overflate av 9 pyramidar og kjegler, samt samt volum og overlate av kuler. ei kule m/rette måleeiningar. volum og overflate av ei kule. Kjenner til massetettleik og formlar Kan rekna med massetettleik med Kjenner til kva massetettleik er. for å rekna ut dette. korrekte einingar.

9 S I D E 9 Slik kan du arbeida for å nå måla: Arbeida med øvingsoppgåver i Faktor: Kap 6: Statistikk, kombinatorikk og sannsyn Kap 7: Økonomi Kap 5: Romgeometri Excel til arbeid med ma. budsjett/lån/valuta. Geogebra til statistikkoppgåver. Oppgåvebok til å arbeida med ulike kategoriar. Øving på munnleg matematikk Serie1 Undervegsvurdering : Prøve i statistikk ( ca 1 time ) Tentamen i matematikk ( h eildag ) Elevmedverknad: Elevane vel vanskegrad i oppåvebok. Elevane kan nokon gongar velja mellom digitale eller papirbaserte løysingar. Elevane vel munnleg framstillingform og framgangsmåte.

10 S I D E 10 Engelsk Mål for opplæringa Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster frå engelskspråklige land Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon. Lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner Bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk Drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge Beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land Skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng? Velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring Kjenneteikn på måloppnåing: 2 Kan litt 3-4 Kan ganske godt 5-6 Kan mykje M Deltek i samtalar med relevant Brukar strategiar for å halda ein samtale i Brukar tenlege strategiar for å føra samtalar U innhald og eigne meiningar. gong, kan utdjupa og forklara. vidare, utdjupar og supplerer med nye innspel. N Finn innhald og detaljar i Finn innhald og detaljar i skriftlege tekstar og Trekkjer ut relevant innhald og detaljar frå ulike N skriftlege tekstar og talt engelsk talt engelsk og reflekterer over dette. typar tekstar og talt engelsk om ulike emne, L og uttrykkjer eigne meiningar om drøftar og reflekterer tenleg over dette. E dette. G S K R I Gjer att kulturkunnskap i eigen tekstproduksjon. Skriv, formar og endrar eigne tekstar etter innspel om tekst: innhald, struktur og språk. Brukar kulturkunnskap i eigen tekstproduksjon. Planlegg, skriv, byggjer ut innhald og reviderer eigne tekstar ut frå innspel og noko kunnskap om og erfaring med tekst: innhald, struktur og Brukar kulturkunnskap på ein sjølvstendig måte i eigen tekst-produksjon. Planlegg, skriv, utviklar innhald og reviderer eigne tekstar ut frå innspel og gode kunnskapar om og brei erfaring med tekst: innhald, struktur F T L E Uttrykkjer seg med eit forståeleg ordforråd, ein viss struktur og samanheng om kjente emne til ein viss grad tilpassa formål, språk. Uttrykkjer seg med eit dekkjande ordforråd, tydeleg struktur, tekstbinding og samanheng om ulike emne tilpassa formål, mottakar og og språk. Uttrykkjer seg med eit variert ord-forråd, gjennomført struktur, variert tekstbinding og klar samanheng om eit breitt spekter av emne tydeleg G mottakar og digitale formkrav. digitale formkrav. tilpassa formål, mottakar og digitale formkrav.

11 S I D E 11 Slik kan du arbeida for å nå måla: Searching 10: Chapter 10: Four English speaking Countries ( p ) Chapter 6 : All the World`s a Stage Andre kjelder: Australia and India - presentasjonar og forelesingar. Litterære tekstar - The Landlady av Roald Dahl. The School times. Undervegsvurdering : Skriftlege prøvar ( Karakter ) Munnlege presentasjonar og samtalar ( Karakter ) Eigavurdering Framovermelding Elevmedverknad: Velja ut eit engelsk språkleg land som du vil fordjupa deg i og presentera for klassen Utvikla læringsstrategiar for som hjelper deg til å verta god til både lesa, snakka og skriva engelsk. Delta i samtalar

12 S I D E 12 Samfunnsfag Mål for opplæringa finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg i dag beskrive hovudtrekk i norsk økonomi og korleis han heng saman med den globale økonomien bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon Delmål:? Laga eit oversyn og reflektera over viktige historiske hendingar i Noreg etter Greia ut om utviklinga av velferdsstaten Noreg og typiske trekk ved Noreg i dag. Greia ut om typiske trekk ved den norske økonomien og den globale økonomien. Sjå samanheng mellom norsk økonomi og global økonomi. Kjenneteikn på måloppnåing: NB: Tala i y-aksen er gitt opp i prosent Kjelde: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr Kan litt 3-4 Kan ganske godt 5-6 Kan mykje 3 Gir att delar av relevant Gir att relevant innhald, kan Gir att relevant og sentralt innhald, kan + innhald, kan forklara og forklara og bruka fagomgrep og forklara og bruka fagomgrep og 4 bruka nokre fagomgrep fagkunnskap, samt gir døme i fagkunnskap, samt problematisera og og visa til enkle relevante samanhengar. reflektera over ulike faglege framstillingar relevante døme. Beskriv sentrale skilnadar og med døme. Beskriv nokre skilnadar likskapar og viser forståing av Beskriv sentrale skilnadar og likskapar på og likskapar og gir døme årsak og verknad. ein presis og nyansert måte og viser på årsak og/eller forståing av komplekse tilhøve av årsak verknad. og verknad.

13 S I D E 13 Slik kan du arbeida for å nå måla: Delmål 1+2: Noreg etter 1945; utvikling av velferdsstaten Reflektera over viktige historiske hendingar i Noreg og kva betydning desse hadde for utviklinga i landet. ( l aga ein presentasjon ) Samanlikna hendingar i Noreg med hendingar i verda. Tidslinje Bruka ulike aktuelle læringsstrategiar ( t okolonne, BISON, venndiagram ) Tolka, bruka og reflektera over statistikk om samfunnsutviklinga. KOSMOSBOKA: Noreg utvikla velferdsstaten s Delmål 3+4: Global økonomi i samanheng med norsk økonomi Kva som ligg i omgrepet global økonomi. Beskriva trekk ved norsk økonomi. Sjå samanheng mellom ulike typar økonomiar og samanlikna. Arbeida med aktuelle fagomgrep som til dømes ( lage ei slags ordbok ) ; globalisering, import, eksport, blandingsøkonomi, BNP, privatisering, proteksjonisme osb. Bruka ulike aktuelle læringsstrategiar ( tokolonne, BISON, venndiagram ) Tolka, bruka og reflektera over statistikk om samfunnsutviklinga. KOSMOSBOKA: Økonomi meir enn pengar s Undervegsvurdering : Delmål 1: Presentere ei historisk hending i Noreg. ( g odkjent/ikkje godkjent ) Delmål 3+4: Skriftleg prøve ( karakter ) Elevmedverknad: Velja presentasjonsmåte når du/de skal presentera historisk hending. Velja læringsstrategiar.

14 S I D E 14 Naturfag Mål for opplæringa planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og analyse av ukjent stoff. undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og gi eksempler på fremstillingsmåter og bruksområder. forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til.? Kjenneteikn på måloppnåing: 2 Kan litt 3-4 Kan ganske godt 5-6 Kan mykje Du deltek aktivt i planlegging Du deltek aktivt i planlegging og Du er med på forsøka, og og gjennomføring av forsøka, gjennomføring av forsøka, og Forsøk du skriv litt om dei. og du skriv bra rapportar frå du skriv gode og reflekterte forsøka. rapportar frå forsøka. Du kan beskriva nokre av Du kan beskriva dei fleste av Du kan beskriva stoffa, og du Organiske stoffa, og du kan gje stoffa, og du kan gje eksempel kan gje gode og varierte stoff eksempel på framstilling og på framstilling og bruksområde eksempel på framstilling og bruksområde for nokre av for dei. bruksområde for dei. dei Du kan fortelja litt om korleis Du kan greia ut om korleis olje Du kan greia ut og og reflektera Råolje og olje og naturgass er blitt til og naturgass er blitt til rundt korleis olje og gass har er naturgass blitt til.

15 S I D E 15 Slik kan du arbeida for å nå måla: Du kan vera aktiv og deltakande i forsøka, og vera godt førebudd når me skal gjera dei. Her er framlegg om forsøk som kan gjerast: 1. Modellar av alkan 2. Modellar av alken og alkyn 5. Molekylmodellar av alkoholar 6. Eigenskapane til alkoholane 8. Kva kjenneteiknar karboksylsyrer? 10.Byggjesteinar i sukker 12.Påvisningsreaksjon for stivelse Forsøka finn du på side i Tellus 10 Du kan lesa, skriva, tenkje, teikna, lytta og følgja godt med når me arbeider med lærestoffet om hydrokarbona,alkoholane, karbohydrata og karboksylsyrene: Lærestoffet finn du i Tellus 10 på sidene Det vil også verta ein PowerPoint om korleis olje og gass er blitt til. Undervegsvurdering : Rapportskriving frå forsøka. Vurdering med Godkjent høg, Godkjent middels eller Godkjent lav Skriftleg prøve om hydrokarbon, karbohydrat, karboksylsyrer og alkoholar. Karakter 6-1 Munnleg framføring om olje eller gass. Karakter 6-1 Elevmedverknad: Du får velja kva for emne innan olje/gass du vil ha framføring om Du får medverknad på om du vil framføra saman med andre eller åleine

16 S I D E 16 Kroppsøving Mål for opplæringa: Praktisera og forklara grunnleggjande prinsipp for trening. Trena på og utøva dansar frå ungdomskulturar og andre kulturar, og saman med medelevar skapa enkle dansekomposisjonar. Delmål:? 1. Delta i ulike kondisjons og styrkeøvinger. 2. Vera med på å arbeide fram eit eigenkomponert danseprogram. Kjenneteikn på måloppnåing: 2 Kan litt 3-4 Kan ganske godt 5-6 Kan mykje Delmål Er med på dei fleste Er med på alle øvingane Er med på alle øvingane med 1 øvingane med middels men kan godt yte enno meir. framifrå innsats og resultat. innsats. Delmål Er med på å gjennomføre Er med på å laga eit Er ein pådrivar under utarbeiding 2 og å laga eit danseprogram med fleire av danseprogram. Kjem med danseprogram. gode innspel på koreografi. mange innspel, og det lyser lang Kjem med få innspel Middels innleving under veg under framføringa at dans er undervegs. framføringa. gøy.

17 S I D E 17 Slik kan du arbeida for å nå måla: Delmål 1: Me fortset arbeidet med styrke og kondisjonsøvingar. Ulike formar for basistrening med fokus på å styrka, og at alle delar av kroppen vert brukt. Delmål 2: I denne perioden skal me jobba mykje med dans. Elevane er inndelt i grupper og skal arbeida fram eit danseprogram som skal framsynast i fellesskap på trinnet. Det er viktig å vera ein deltakar som kjem med forslag til koreografi, og til kva musikk ein skal ha. De må vera kreative i prosessen, og gjerne nytta passande kostymer under framføringa. Viktig at ein møtar presis til timane, ferdig skifta, og at ein vaskar seg eller dusjar når timen er over. Undervegs i timen skal ein møta med godt humør og vera positiv til alle typar øvingar. Undervegsvurdering : Delmål 2: Vurdering med karakter, både gruppekarakter og individuell karakter Elevmedverknad: De står fritt til å koma med innspel på styrke og kondisjonsøvinger. Fritt val av musikk og koreografi til danseprogrammet. Eigenvurdering.

18 S I D E 18 RLE Mål for opplæringa 1. presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer 2. reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt 3. gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter 4. føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn 5. drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder 6. drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati? 7. reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur 8. reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap 9. vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder Kjenneteikn på måloppnåing: 2 Kan litt 3-4 Kan ganske godt 5-6 Kan mykje Du har tankar om Du kan fortelja ein del om ulike måtar Du kan greia ut om omgrepa etikk og 1, 2, 3, 4. korleis ein vel mellom rett og gale, men har lite oversikt over tankemodellar som er skissert. Du kjenner litt til nokre filosofar. å tenkja på om rett og gale. Du har ein del tankar om ansvaret vi har for vår felles framtid på jorda. Du kan nemna namn på nokre filosofar. Du kjenner til livssynet økosofi. Du veit ein del om korleis ein del moral med døme frå dagleglivet. Du kan gjera greie for dei tre omgrepa: konsekvensetikk, pliktetikk og ansvarsetikk, og forklara med døme kva dei tyder. Du kan greia ut om kva Aristoteles, Kant, Mill og ev andre filosofar tenkte religionar stiller seg til etiske om temaet. spørsmål. Du kan filosofera over vårt felles ansvar for framtida til kloten vår og kva som ligg i livssynet økosofi. Du kan føra ein dialog om samanheng mellom etikk, religionar og livssyn.

19 S I D E 19 Slik kan du arbeida for å nå måla: Du kan lesa bakgrunnsstoff og læra fakta frå kapittel 1, 3 og 7 i Horisontar 10. Du kan følgja med på aktuelle diskusjonar på tv, nett, aviser og i dagleglivet. Du kan ta del i samtalar og i undervisninga i klassen Undervegsvurdering : Det vert skriftleg prøve i delmål 1 4 med karakter. Elevmedverknad: Vera med å føreslå dilemma klassen kan diskutera for å læra seg å nytta modellane for etiske val. Vera med å diskutera korleis den skriftlege prøva kan utformast for best å kunna visa kva du kan om temaet.

20 S I D E 20 Kunst og handverk - tekstil Mål for opplæringa Kunne laga sitt eige visuelle utrykk ut frå eit gitt tema og laga eit tekstilbilete. Tema du kan velja mellom er: ARKITEKTUR MUSIKK NATUR 1. Teikn ide skisser. 2. Lag arbeidsteikning i målestokk 1:1 3. Lag biletet. Kombiner teknikkane stoffmaling og applikasjon, med hand eller maskin. Skapa heilskap med fargar.? Kjenneteikn på måloppnåing: 2 Kan litt 1 Synar liten evne i arbeid med ide utvikling. Teikna ei skisse. Treng mykje hjelp. 2 Arbeidsteikninga manglar el. er ufullstendig. 3 Arbeida med biletet, men har ikkje levert det ferdig. Mestrar teknikkane dårleg. Treng ein del hjelp. Fargebruken er tilfeldig. 3-4 Kan ganske godt Synar god evne i arbeid med idéutvikling. Lagar nokre ide skisser. Treng litt hjelp til å komponera biletet, men tar fort instruksjon og arbeidar sjølvstendig vidare. Arbeidsteikning med middels godt formutrykk. Laga biletet ferdig. Mestrar teknikkane bra. Fargebruken er bra. 5-6 Kan mykje Synar svært god evne i arbeid med ide utvikling. Lagar fleire ide skisser. Arbeidar sjølvstendig og målretta. Arbeidsteikning med godt formutrykk. Detaljert. Laga biletet ferdig. Mestrar teknikkane godt. Er kreativ og arbeidar sjølvstendig. God fargebruk. Flott heilskap.

21 S I D E 21 Slik kan du arbeida for å nå måla: 1. Velja tema. Laga fleire ideskisser. Dersom du strevar med å finna motiiv kan du leita i bøker og sjå på bilete for å finna ei god form så du kan arbeida vidare med. Prøva ulike bakgrunnar. 2. Arbeid godt med arbeidsteikninga di. Det lettar det vidare arbeidet ditt. 3. Prøva ut fargar på skissa eller arbeidsteikninga di. Undervegsvurdering : Samtale undervegs i prosessen. Eigenvurdering skjema. Karakter på ferdig arbeid. Elevmedverknad: Velja det temaet du vil arbeida med. Laga ditt eige utrykk, velja stoff og fargar.

22 S I D E 22 Kunst og handverk-sløyd Mål for opplæringa 1. Designa produkt ut frå kravspesifikasjon for form og farge. 2. Teikna ei arbeidsteikning i målestokk 1:1 og berekna materialbruk. 3. Måla opp alle delane til skapet og saga dei ut nøyaktig. 4. Montera skapet rett i forhold til arbeidsteikningane og kunna hengsla dørene.? Kjenneteikn på måloppnåing: 2 Kan litt 3-4 Kan ganske godt 5-6 Kan mykje 2 Med ein del hjelp teiknar ei arbeidsteikning. Teiknar arbeidsteikninga rett på eiga hand. Teiknar arbeidsteikninga rett og gjer fronten til skapet ei god form. 3 Må ha ein del hjelp til oppmåling og saging av delane til skapet. Målar opp delane og sagar dei ut på eiga hand, men ikkje heilt nøyaktig. Målar opp delane og sagar dei ut på eiga hand og er veldig nøyaktig. 4 Treng mykje hjelp til å montera skapet og får ikkje hengsla dørene. Monterar skapet på eiga hand og med noko hjelp får hengsla dørene. Monterar skapet og hengslar dørene på eiga hand. Gjer ei god form til fronten på skapet.

23 S I D E 23 Slik kan du arbeida for å nå måla: Gje seg god tid og teikna fleire skisser til fronten på skapet. Det er med fronten ein kan setje sitt særmerke på skapet. Følgja godt med på instruksjonen frå læraren og vera nøyaktig når ein sjøl skal utføra dei same operasjonane. Vurdera fleire alternativ til dekoreringa av skapet. Undervegsvurdering : Rettleing og samtalar undervegs. Elevmedverknad: Elevane sett sitt eige særmerke på dei ferdige skapa.

24 S I D E 24 Musikk Mål for opplæringa Du skal kunna komponera ein song. Tekst, oppbygging, periode, virkemiddel. Du skal kunna visa fram et produkt, teoretisk og praktisk. Sluttproduktet skal spelast inn.? Kjenneteikn på måloppnåing: 2 Kan litt 3-4 Kan ganske godt 5-6 Kan mykje Sjå kriterieliste Sjå kriterieliste Sjå kriterieliste Sjå kriterieliste Sjå kriterieliste Sjå kriterieliste

25 S I D E 25 Slik kan du arbeida for å nå måla: Du lyt i denne perioden sjå deg tilbake. Du lyt nytta det du kan om musikk for å få eit godt produkt. Du kan nytta forskjellige kanalar for å nå målet; internett, bøker, lærar, medelevar og foreldre. Du lyt både samarbeida med andre, og jobba for deg sjølv for å nå målet. Lytta til musikk og sjå på tekst. Tolka musikken. Undervegsvurdering : Vurdering i prosessen Karakter Vurdering av framført produkt Karakter Vurdering Innlevering Karakter Elevmedverknad: Heile denne perioden er det du som vel kva og korleis du vil jobba for å nå målet.

26 S I D E 26 Valfag: Musikal Mål for opplæringa samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løsninger. utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjoner. samarbeide både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig. utveksle synspunkt om valg av virkemiddel og utførelse.? Kjenneteikn på måloppnåing: Høg måloppnåing Jobba aktivt på og av scenen for at produksjon skal bli vellukka. Delta og gjera si rolle/oppgåve best mogleg. Vera positiv og tålmodig i heile prosessen. Samarbeida om produktet og gje kvarandre tilbakemeldingar, som ros og konstruktiv kritikk.

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett 34 behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane samanlikne og rekne om mellom heile

Detaljer

Fag: Matematikk. Underveisvurdering Tverrfaglige emner. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter

Fag: Matematikk. Underveisvurdering Tverrfaglige emner. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Fag: Matematikk Faglærere: Nils J. Helland og Tore H. Evje Trinn: 10. trinn Skoleår:2017/2018 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar,

Detaljer

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett 34 Tal og algebra behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane samanlikne og rekne

Detaljer

Fag: Matematikk. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. emner

Fag: Matematikk. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. emner Fag: Matematikk Faglærere: Solveig og Tore Trinn: 10. trinn Skoleår: 2015/2016 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. lage funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar,

Detaljer

Farnes skule, årsplan

Farnes skule, årsplan Fag : Matematikk Læreverk : Faktor 3, Cappelen Klasse/ trinn: 10 A Skuleåret : 2017-2018 Lærar : Bjarne Søvde Kompetansemål Innhald/ Lære Vurdering Arbeidsmåter 34 behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk,

Detaljer

Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet til å nå kompetansemålene

Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet til å nå kompetansemålene Fag: Matematikk Faglærere: Bjørn Helge Søvde og Simen Håland Trinn: 10. trinn Skoleår: 2016/2017 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet

Detaljer

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn.

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. Norsk: kjenneteikn på måloppnåing Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. ARTIKKEL SIST ENDRET: 01.04.2016 Kva er kjenneteikn på måloppnåing? Kjenneteikn

Detaljer

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett Heile året Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: analysere samansette problemstillingar, identifisere faste og variable storleikar, kople samansette problemstillingar tilkjende løysingsmetodar, gjennomføre

Detaljer

Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: Nye Mega 8A og 8B

Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: Nye Mega 8A og 8B Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: 8A og 8B Grunnleggende ferdigheter i faget: Munnlege ferdigheiter i matematikk inneber

Detaljer

Farnes skule, årsplan

Farnes skule, årsplan Fag : Matematikk Læreverk : Faktor 3, Cappelen Klasse/ trinn: 10 A, 10 B /10.KLASSE Skuleåret : 2016-2017 Lærar : Bjarne Søvde / Rigmor Skrede Tal og algebra 34 behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk,

Detaljer

Matematikk, ungdomstrinn 8-10

Matematikk, ungdomstrinn 8-10 Matematikk, ungdomstrinn 8-10 Tal og algebra samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva

Detaljer

Åkra ungdomsskole- Helårsplan matematikk 2016

Åkra ungdomsskole- Helårsplan matematikk 2016 Åkra ungdomsskole- Helårsplan matematikk 2016 Halvårsplan i matematikk Klasse: 10F Semester: Haust + vår Lærebok : Grunntal 10 Hovedområde Kompetansemål Antall uker. Arbeidsmetode (Forslag) Vurdering Grunntal

Detaljer

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn.

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. Engelsk: kjenneteikn på måloppnåing Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.04.2017 Kva er kjenneteikn på måloppnåing? Kjenneteikn

Detaljer

[2017] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. Matematikk. 10a & 10b. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time. 40 elevar. Lye ungdomsskule

[2017] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. Matematikk. 10a & 10b. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time. 40 elevar. Lye ungdomsskule Nynorsk utgåve FAG - OG VURDERINGSRAPPORT Matematikk 10a & 10b 40 elevar Lye ungdomsskule Beate Gederø Torgersen og Jørn Serigstad [2017] For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time Fag og vurderingsrapporten

Detaljer

Årsplan i matematikk for 10. trinn

Årsplan i matematikk for 10. trinn Årsplan i matematikk for 10. trinn Uke 34-40 Geometri undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar Begreper. Utregning

Detaljer

Årsplan i matematikk 8.trinn, Faglærere: Rolf Eide (8A og 8B) og Halldis Furnes ( 8C) Lærebok: Nye Mega 8A og 8B

Årsplan i matematikk 8.trinn, Faglærere: Rolf Eide (8A og 8B) og Halldis Furnes ( 8C) Lærebok: Nye Mega 8A og 8B Årsplan i matematikk 8.trinn, 2016-2017 Faglærere: Rolf Eide (8A og 8B) og Halldis Furnes ( 8C) Lærebok: Nye Mega 8A og 8B Grunnleggende ferdigheter i faget: Munnlege ferdigheiter i matematikk inneber

Detaljer

ØRSTA UNGDOMSSKULE MATEMATIKK

ØRSTA UNGDOMSSKULE MATEMATIKK ØRSTA UNGDOMSSKULE MATEMATIKK Årsplan for : 8. trinn Revidert Våren 2014 LÆRINGSGRUNNLAG - Kompetansemål Tal og algebra samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og

Detaljer

Årsplan matte 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule

Årsplan matte 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule Veke Periode/emne Kompetansemål Læremiddel/lærestoff/ læringsstrategi: Vurdering Innhald/metode/ VFL 34-37 1. bruke faktorar, potensar, kvadratrøter og primtal i berekningar samanlikne og rekne om mellom

Detaljer

Årsplan i matematikk Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole Heidi Sandvik, Jostein Torvnes og Elizabeth N Malja

Årsplan i matematikk Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole Heidi Sandvik, Jostein Torvnes og Elizabeth N Malja Årsplan i matematikk Trinn 10 Skoleåret 2017-2018 Tids rom 33-38 Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Metoder og ressurser Vurdering/ tilbakemelding behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk,

Detaljer

Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet til å nå kompetansemålene

Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet til å nå kompetansemålene Fag: Matematikk Faglærere: Simen Håland og Bjørn Helge Søvde Trinn: 9. trinn Skoleår: 2015/2016 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet

Detaljer

Faktor 2 Kapittel 1 Tall og tallforståelse. Tidsbruk: 4 uker. Kikora. Faktor 2 Kapittel 2 Algebra. Diverse konkreter.

Faktor 2 Kapittel 1 Tall og tallforståelse. Tidsbruk: 4 uker. Kikora. Faktor 2 Kapittel 2 Algebra. Diverse konkreter. Fag: Matematikk Faglærere: Stian Frøysaa, Nils J. Helland Trinn: 9. trinn Skoleår: 2016/2017 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar,

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider

Detaljer

FARNES SKULE ÅRSPLAN

FARNES SKULE ÅRSPLAN Fag : Matematikk Lærek : Cappelen Damm Faktor 2 Klasse/ trinn: 9A / 9.klasse Skuleåret : 2016-17 Lærar : Bjarne Søvde FARNES SKULE ÅRSPLAN Veke / Månad Kompetansemål Innhald/ Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Årsplan i matematikk for 9. trinn

Årsplan i matematikk for 9. trinn Årsplan i matematikk for 9. trinn Uke 34-40 Geometri undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar Begreper. Utregning

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK KLASSE: 10a og 10b FAGLÆRAR: Yngve Hopen og Hanne Vatshelle. Kjelde: DELMÅL ARBEIDSMÅTAR/ VURDERING KJELDER

ÅRSPLAN I MATEMATIKK KLASSE: 10a og 10b FAGLÆRAR: Yngve Hopen og Hanne Vatshelle. Kjelde:  DELMÅL ARBEIDSMÅTAR/ VURDERING KJELDER Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 VEK E 34-38 TEMA Geometri ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2015-2016 KLASSE: 10a og 10b FAGLÆRAR: Yngve Hopen og Hanne Vatshelle KOMPETANSEMÅL I LÆREPLANEN

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016 Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10 34-36 -gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette

Detaljer

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving.

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving. Engelsk Kompetansemål: Når du er ferdig med denne perioden, skal du kunna: forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Matematikk Trinn: 10. Lærer: Tove Mørkesdal og Tore Neerland. Tidsr om (Dato er/ ukenr, perio der.

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Matematikk Trinn: 10. Lærer: Tove Mørkesdal og Tore Neerland. Tidsr om (Dato er/ ukenr, perio der. Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Matematikk Trinn: 10. Lærer: Tove Mørkesdal og Tore Neerland Tidsr om (Dato er/ ukenr, perio der. Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer,

Detaljer

Rettferdig handel pensum i skolen

Rettferdig handel pensum i skolen Rettferdig handel pensum i skolen Læreplanen utgangspunktet for alt i skolen Læreplanmål Grunnleggende ferdigheter Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i

Detaljer

Årsplan i norsk for 8. klasse 2015-2016 EMNE:

Årsplan i norsk for 8. klasse 2015-2016 EMNE: -beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp tekster(..)og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk -mestre formverk, ortografi og tekstbinding -lese og

Detaljer

Årsplan i matematikk 9.klasse

Årsplan i matematikk 9.klasse Heile året Tal og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: analysere samansette problemstillingar, identifisere faste og variable storleikar, kople samansette problemstillingar tilkjende løysingsmetodar,

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Matematikk. Trinn: 9. trinn

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Matematikk. Trinn: 9. trinn ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Matematikk Trinn: 9. trinn Veke: Tal 34-40 Tema: Tal og algebra Formål med faget: Grunnleggjande ferdigheit Kompetansemål Læringsmål Lesing: Forstå matematisk symbolspråk,

Detaljer

Årsplan i matematikk, 8. klasse, 2015-2016

Årsplan i matematikk, 8. klasse, 2015-2016 Innhald/Lære v. 34-38 Samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, og uttrykkje slike tal på varierte måtar. Bruke faktorar, potensar og primtal i berekningar Utvikle, bruke og gjere greie for

Detaljer

REVIDERT Årsplan i matematikk, 8. klasse,

REVIDERT Årsplan i matematikk, 8. klasse, Elevane Innhald/Lære v. 34-38 Tal og algebra Samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, og uttrykkje slike tal på varierte måtar. Bruke faktorar, potensar og primtal i berekningar Utvikle, bruke

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

NORSK Årsplan for 10. klasse

NORSK Årsplan for 10. klasse NORSK Årsplan for 10. klasse 2017-18 Veke Kompetansemål: Eleven skal kunne: 34-36 -lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster -skrive ulike typer tekster etter

Detaljer

[2016] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. FAG: Matematikk KLASSE/GRUPPE: 10. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time TALET PÅ ELEVAR: 45

[2016] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. FAG: Matematikk KLASSE/GRUPPE: 10. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time TALET PÅ ELEVAR: 45 Nynorsk utgåve FAG - OG VURDERINGSRAPPORT [2016] FAG: Matematikk KLASSE/GRUPPE: 10. TALET PÅ ELEVAR: 45 SKULE: Lye ungdomsskule FAGLÆRAR: Jørn Serigstad For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time Tema 1

Detaljer

NORSK Årsplan for 10. klasse

NORSK Årsplan for 10. klasse NORSK Årsplan for 10. klasse 2017-18 Veke Kompetansemål: Eleven skal kunne: 34-36 -lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster -skrive ulike typer tekster etter

Detaljer

Skoleåret 2015/16 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE. Naturlige tall. Primtall. Faktorisering. Hoderegning. Desimaltall. Overslagsregning.

Skoleåret 2015/16 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE. Naturlige tall. Primtall. Faktorisering. Hoderegning. Desimaltall. Overslagsregning. MATEMATIKK 8. KLASSE ÅRSPLAN Skoleåret 2015/16 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE 34 35 36 Kapittel 1 Naturlige tall Primtall Faktorisering Hoderegning Tall og algebra punkt: 1, 2, 3 og 4 37 38 Tall og tallforståelse

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2014 / 2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2014 / 2015 Læreverk: : Faktor 3 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 08.09.2014 Faglærer:

Detaljer

Farnes skule Læreverk: FAKTOR 1 Årsplan i MATEMATIKK. Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Farnes skule Læreverk: FAKTOR 1 Årsplan i MATEMATIKK. Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Farnes skule Læreverk: FAKTOR 1 Årsplan i MATEMATIKK Klasse/steg: 8A Skuleår: 2016 2017 Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Bjarne Søvde, Tatjana Hestethun Tid/veker Gjeld heile året analysere samansette problemstillingar,

Detaljer

Årsplan i matematikk, 8. klasse,

Årsplan i matematikk, 8. klasse, v. 34-38 Samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, og uttrykkje slike tal på varierte måtar. Bruke faktorar, potensar og primtal i berekningar Kap.1 Tal og talforståing Rekne med Tital-systemet

Detaljer

Årsplan i norsk for 8B 2014-2015

Årsplan i norsk for 8B 2014-2015 Årsplan i norsk for 8B 2014-2015 34-37 -orientere seg i store mengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurderer relevant informasjon i arbeid med faget Studieteknikk A-boka: Kap. 1: Korleis

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE 2017/2018. Bjerke m.fl, Matemagisk 5a og 5b, samt oppgåvebøker og digitale ressursar. Anne Fosse Tjørhom

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE 2017/2018. Bjerke m.fl, Matemagisk 5a og 5b, samt oppgåvebøker og digitale ressursar. Anne Fosse Tjørhom ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE 2017/2018 Læreverk: Lærar: Bjerke m.fl, Matemagisk 5a og 5b, samt oppgåvebøker og digitale ressursar Anne Fosse Tjørhom Mål for matematikkundervisinga på Sinnes skule:

Detaljer

Stortinget.no Regjeringa.no Ulike massemedia. Stortings- og sametingsvalet Historie: Kap 1. Kald krig ei todelt verd

Stortinget.no Regjeringa.no Ulike massemedia. Stortings- og sametingsvalet Historie: Kap 1. Kald krig ei todelt verd Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2017-18 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10(2014 utgåva) 34-36 -gjere greie for politiske institusjonar i Noreg og deira rollefordeling (og samanlikne

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Matematikk for 9 trinn 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFOR MER

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Matematikk for 9 trinn 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFOR MER Obj128 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Matematikk for 9 trinn 2013/14 Uke 34-38 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFOR MER Tall og tallforst åelse utvikle, bruke og gjere greie for

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2016-2017 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10 34-39 - drøfte årsaker til og verknader av sentrale - vise korleis hendingar kan framstillast ulikt,

Detaljer

Engineering Challenge kan være med på å oppfylle læreplanmål i disse fagene for 8.- 10. trinn

Engineering Challenge kan være med på å oppfylle læreplanmål i disse fagene for 8.- 10. trinn Læreplanmål Engineerium ønsker å være en nyttig ressurs for lærere og elever, både ved å bidra til å oppfylle konkrete kunnskapsmål i læreplanen og ved å gi et innblikk i hvilke yrkesmuligheter som finnes

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK KLASSE:

ÅRSPLAN I MATEMATIKK KLASSE: Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 VEK E 34-39 TEMA Geometri ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2017-2018 KLASSE: 10a og 10b FAGLÆRAR: Hege Bårdsen og Hanne Vatshelle KOMPETANSEMÅL I LÆREPLANEN

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK KLASSE:

ÅRSPLAN I MATEMATIKK KLASSE: Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 VEK E 34-39 TEMA Geometri ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2017-2018 KLASSE: 10a og 10b FAGLÆRAR: Hege Bårdsen og Hanne Vatshelle KOMPETANSEMÅL I LÆREPLANEN

Detaljer

Årsplan i norsk 8.klasse 2013-2014

Årsplan i norsk 8.klasse 2013-2014 Årsplan i norsk 8.klasse 2013-2014 34-36 - integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar Studieteknikk Kap. 1: Korleis lærer du best? Pararbeid og gruppearbeid Individuell oppgåve:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 9. TRINN 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 9. TRINN 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 9. TRINN 2015-2016 Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Klasse: 9.trinn Fag: Matematikk Faglærar: Turid Åsebø Angelskår, Hanne Vatshelle og Anne Britt Svendsen Hovudkjelder: Nye Mega

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2015 / 2016. Uke Fagemne Delmål Arbeidsmetoder Mål fra Kunnskapsløftet Vurdering

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2015 / 2016. Uke Fagemne Delmål Arbeidsmetoder Mål fra Kunnskapsløftet Vurdering trinn 2015 /2016 ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2015 / 2016 Læreverk: : Faktor 3 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen,

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse Årsplan i samfunnsfag 9.klasse 2016-17 Veke Veke 37-43 Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -bruke samfunnsfaglege omgrep i (..) presentasjonar med ulike digitale verktøy (..) - vise korleis hendingar

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 7. trinn 2014/2015

Årsplan Samfunnsfag 7. trinn 2014/2015 Årsplan Samfunnsfag 7. trinn 2014/2015 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering (veke) 33 40 Kontinenta og verdsdelar Arbeid med eit emne - forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar,

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse Årsplan i samfunnsfag 9.klasse 2016-17 Veke Veke 37-43 Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -bruke samfunnsfaglege omgrep i (..) presentasjonar med ulike digitale verktøy (..) - vise korleis hendingar

Detaljer

Årsplan Matematikk 8. trinn

Årsplan Matematikk 8. trinn Årsplan Matematikk 8. trinn Innhold Vurdering...1 Årsplan/vekeplan...4 Vurdering Matematikk: Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunkt etter 10. trinn Kjenneteikna på måloppnåing

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Matematikk. Trinn: 8. trinn

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Matematikk. Trinn: 8. trinn ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Matematikk Trinn: 8. trinn Periode: veke 33-39 Tema: Tal og talforståing Kompetansemål - Samanlikna og rekna om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Årsplan i norsk for 8. klasse

Årsplan i norsk for 8. klasse Årsplan i norsk for 8. klasse 2017-2018 Læreverk: Nye Kosmos Klasse/steg: 8A og 8B Skuleår: 2017 2018 Lærar: Heidi Svori, Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen -beherske grammatiske begreper som beskriver

Detaljer

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE.

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. KOMPETANSEMÅL Etter 10.trinn skal elevane kunna:. Gje ei oversikt over lokalt næringsliv. Klargjera eigne interesser, anlegg og verdiar som føresetnad for sjølvstendige

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård

Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Samfunnsfag 2015 2016 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Ole André Ljosland & Kristian B. Stensgård Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2017 / Uke Fagemne Delmål Arbeidsmetoder Mål fra Kunnskapsløftet Vurdering

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2017 / Uke Fagemne Delmål Arbeidsmetoder Mål fra Kunnskapsløftet Vurdering trinn 2017 /2018 ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2017 / 2018 Læreverk: : Faktor 3 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen,

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g. Klassesamtale 1 uke. 2 timer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g. Klassesamtale 1 uke. 2 timer Årsplan i RLE for 8.årssteg Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Identitetsutviklin g 35-39 Gresk kultur, filosofi,religioner og livssyn i dag, å leve sammen - Reflektere over

Detaljer

Skoleåret 2015/16 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE. Tallsystemer. Problemløsning. Proporsjoner. Regning med variabler. Pytagoras-setningen

Skoleåret 2015/16 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE. Tallsystemer. Problemløsning. Proporsjoner. Regning med variabler. Pytagoras-setningen MATEMATIKK 10. KLASSE ÅRSPLAN Skoleåret 2015/16 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE 34 35 36 37 Kapittel 1 Tall og algebra Tallsystemer Problemløsning Proporsjoner Regning med variabler Tall og algebra punkt:

Detaljer

Matematikk, barnetrinn 1-2

Matematikk, barnetrinn 1-2 Matematikk, barnetrinn 1-2 Matematikk, barnetrinn 1-2 Tal telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar bruke

Detaljer

Kap. 1 i lærebok Horisonter. Internett. Kap. 1 i lærebok Horisonter. Internett

Kap. 1 i lærebok Horisonter. Internett. Kap. 1 i lærebok Horisonter. Internett Halvårsrapport i RLE KLASSE 8 ABCD, HØSTEN 2014 LÆRER: CAMILLA RØNNESTAD, ELIN ENGH Tidsbruk/perioder Emne/Tema Læringsmål (kompetansemål) Uke 34-35 Å undre seg, å tro, å tenke -Sokrates -Eksistensielle

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 9.årstrinn Anniken Løvdal, Lena Veimoen, Siri Wergeland Maria S. Grün, Hanne Marie Haagensen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn.

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn. Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Fag: RLE Hovedområder Kompetansemål Grupper av kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

Detaljer

LEKSEPLAN FOR 8. TRINN veke 17-18

LEKSEPLAN FOR 8. TRINN veke 17-18 LEKSEPLAN FOR 8. TRINN veke 17-18 Fag Kompetansemål L-06 Norsk Engelsk Matematikk Gjere greie for nokre kjenneteikn ved hovudgrupper av talemål i Noreg, og diskutere haldningar til ulike talemål og til

Detaljer

ØRSTA UNGDOMSSKULE MATEMATIKK

ØRSTA UNGDOMSSKULE MATEMATIKK Årsplan for : 10. trinn LÆRINGSGRUNNLAG Kompetansemål ØRSTA UNGDOMSSKULE MATEMATIKK Mål for det eleven skal kunne Lærestoff/ kjelder Arbeidsmåtar/ metodar Vurdering/ måloppnåing Tal, algebra og likningar

Detaljer

Fag : MATEMATIKK Trinn 7. klasse Tidsperiode: Uke 1-2 Tema: Måleenheter og måleusikkerhet

Fag : MATEMATIKK Trinn 7. klasse Tidsperiode: Uke 1-2 Tema: Måleenheter og måleusikkerhet Fag : MATEMATIKK Trinn 7. klasse Tidsperiode: Uke 1-2 Tema: Måleenheter og måleusikkerhet -Kunne lese og tolke en Mål for opplæringa er at eleven skal kunne rutetabell Måling: -velje høvelege målereiskapar

Detaljer

Årsplan Matematikk 2014-2015 Årstrinn: 9. årstrinn Lærere:

Årsplan Matematikk 2014-2015 Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Årsplan Matematikk 2014-2015 Årstrinn: 9. årstrinn Lærere: Jan Abild, Steffen Håkonsen, Peter Sve, Lena Veimoen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 4. TRINN 2013/2014 Læreverk: Cumulus Faglærer: Liv Ytre-Arne

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 4. TRINN 2013/2014 Læreverk: Cumulus Faglærer: Liv Ytre-Arne ÅRPLN I MFUNNFG FOR 4. TRINN 20132014 Læreverk: Cumulus Faglærer: Liv Ytre-rne U G U T E P T. MÅL (K06) TEM RBEIDFORM VURDERING Personvern Underveisvurderin Følgje enkle reglar for personvern når ein Lære

Detaljer

Årsplan i norsk 9. trinn Lærere: Lena, Julie, Lasse

Årsplan i norsk 9. trinn Lærere: Lena, Julie, Lasse Årsplan i norsk 9. trinn 2016-2017 Lærere: Lena, Julie, Lasse Kompetansemål Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Muntlig kommunikasjon 1. Samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater

Detaljer

UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE. Tallsystemer. Problemløsning. Proporsjoner. Regning med variabler. Pytagoras-setningen. Spesielle trekanter

UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE. Tallsystemer. Problemløsning. Proporsjoner. Regning med variabler. Pytagoras-setningen. Spesielle trekanter MATEMATIKK 10. KLASSE ÅRSPLAN Skoleåret 2017/18 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE 34 35 36 37 Kapittel 1 Tall og algebra Tallsystemer Problemløsning Proporsjoner Regning med variabler Tall og algebra punkt:

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan for Matematikk 2016/2017 10. trinn Lærere: Annett Lyngtu/Ina Hernar, Lars Hauge og Erlend Alm Lerstad. Læreverk: Nye Mega 10A og 10B Grunnleggende ferdigheter i faget: Munnlege ferdigheiter i matematikk

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for vurdering ved Gimle skule 1 Målsetting med planen Alle elever har både pliktar og rettar i opplæringsløpet. Pliktane fastset at elevane skal møte

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Matematikk. Trinn: 10. 2016-2017

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Matematikk. Trinn: 10. 2016-2017 ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Matematikk Trinn: 10. 2016-2017 Veke 33-36 Tema: Økonomi Ikt: Bruk av rekneark Kompetansemål - gjere berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing,

Detaljer

HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN. Fag: Matte. Klasse: 9 Klasse 2017/2018. Rand Dyrseth, Geir Bø, Frode Småmo. Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering

HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN. Fag: Matte. Klasse: 9 Klasse 2017/2018. Rand Dyrseth, Geir Bø, Frode Småmo. Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering HALVÅRSPLAN/ÅRSPLAN Fag: Matte Klasse: 9 Klasse 2017/2018 Rand Dyrseth, Geir Bø, Frode Småmo Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 34-38 Behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk,

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i matematikk for 8. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i matematikk for 8. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i matematikk for 8. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGS- FORMER Tall og Utvikle, bruke og Kapittelprøve 1. tallforståelse gjøre rede for

Detaljer

Kjenneteikn på måloppnåing i norsk

Kjenneteikn på måloppnåing i norsk Munnleg kommunikasjon presentere norskfaglege og tverrfaglege emne med relevant terminologi og formålsteneleg bruk av digitale verktøy og medium vurdere eigne og andre sine munnlege framføringar ut frå

Detaljer

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: 2017 2018 Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen Veke Heile Året Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -formulere

Detaljer

Rettleiing del 3. Oppfølging av. resultata frå. nasjonal prøve i rekning. 8. steget

Rettleiing del 3. Oppfølging av. resultata frå. nasjonal prøve i rekning. 8. steget Versjon 8. september 2009 Nynorsk Rettleiing del 3 Oppfølging av resultata frå nasjonal prøve i rekning 8. steget Hausten 2009 1 Dette heftet er del 3 av eit samla rettleiingsmateriell til nasjonal prøve

Detaljer

Årsplan i norsk for 8. klasse

Årsplan i norsk for 8. klasse -beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp -planlegge, utforme og bearbeide egne tekster(..)og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk -mestre formverk,

Detaljer

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Tid 34-37 Kompetansemål Elevane skal kunne: Innhald/Lære Elevane skal arbeide med: Kap.1. LB På biblioteket Lære å bruke biblioteket Lære skilnaden på skjønnlitteratur og faglitteratur Lære om ein forfattar

Detaljer

Å R S P L A N I KRLE FOR 8. TRINN 2015/2017

Å R S P L A N I KRLE FOR 8. TRINN 2015/2017 Å R S P L A N I KRLE FOR 8. TRINN 2015/2017 Tidsrom Emne (jfr. læreverk) 33-36 Å undre seg, å tru, å tenkje Kompetansemål (frå Kunnskapsløftet) Presentere nokre viktige filosofar og diskutere deira idear.

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan for Matematikk 2014/2015 10. trinn Lærere: Berit Kongsvik, Rayner Nygård, Ingvild Øverli Læreverk: Nye Mega 10A og 10B Grunnleggende ferdigheter i : Munnlege ferdigheiter i matematikk inneber å

Detaljer

Områder Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Tall og algebra

Områder Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Tall og algebra FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Matte TRINN: 9.trinn Områder Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Tall og algebra Eleven skal kunne -

Detaljer

Faglærer(e): Ellen M H Kvinlaug. Standarder i faget: Fagplan i RLE for 10. trinn i 2014/2015

Faglærer(e): Ellen M H Kvinlaug. Standarder i faget: Fagplan i RLE for 10. trinn i 2014/2015 Fagplan i RLE for 10. trinn i 2014/2015 Faglærer(e): Ellen M H Kvinlaug Standarder i faget: Å kunne uttrykke seg muntlig i RLE innebærer å bruke talespråket til å kommunisere og forklare religioner og

Detaljer

[2017] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. FAG: Samfunnsfag. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time KLASSE/GRUPPE: 10A-B-C-D-E TALET PÅ ELEVAR: 140

[2017] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. FAG: Samfunnsfag. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time KLASSE/GRUPPE: 10A-B-C-D-E TALET PÅ ELEVAR: 140 [2017] Nynorsk utgåve FAG - OG VURDERINGSRAPPORT FAG: Samfunnsfag KLASSE/GRUPPE: 10A-B-C-D-E TALET PÅ ELEVAR: 140 SKULE: Klepp ungdomsskule For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time FAGLÆRAR: Mette Stangeland,

Detaljer

NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15

NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15 NORSK-Årsplan i 9.klasse 2014-15 Frå kunnskapaløftet Emne: Læremiddel: Frå saga til CD 34-38 -planlegge, utforme og bearbeide egne tekster prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst. -gjenkjenne

Detaljer

Skoleåret 2016/17 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE. Potenser. Kvadrattall. Forhold. Figurtall og tallrekker. Bokstavuttrykk Tall og algebra, punkt: 5

Skoleåret 2016/17 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE. Potenser. Kvadrattall. Forhold. Figurtall og tallrekker. Bokstavuttrykk Tall og algebra, punkt: 5 MATEMATIKK 9. KLASSE ÅRSPLAN Skoleåret 2016/17 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE 34 35 36 37 38 Kapittel 1 Tall og algebra Potenser Kvadrattall Regning med fortegnstall Forhold Figurtall og tallrekker Tall

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk.

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 014 Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan for Matematikk 2013/2014 Klasse 10A, 10B og 10C Lærere: Lars Hauge, Rayner Nygård, Hans Dillekås og Ina Hernar/Petter Wiese-Hansen Folkedal Læreverk: Nye Mega 10A og 10B Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR TRINN

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR TRINN Skolens navn: Adresse: 9593 Breivikbotn Telefon: 78 45 27 25 / 26 ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 3.-4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: June Brattfjord Kompetansemålene som vektlegges for skoleåret

Detaljer