Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E Til elev og føresette

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Musikal P E R I O D E P L A N N R. 3 V E K E 4-19. Til elev og føresette"

Transkript

1 Osterøy ungdomsskule Adresse 5282 Lonevåg Tlf Faks e-post web Musikal Osterøy ungdomsskule Hatland 5282 Lonevåg Telefon: Faks: Til elev og føresette Endeleg er det tid for høgdepunktet for mange her på OUS, musikal. OUS-musikalen 2015 Ronja i røvarskogen vil sjølvsagt gå inn i historia som den beste musikalen, ever! Denne periodeplanen strekkjer seg heilt fram til mai og siste periode som er eksamensperioden. Det vil seia at dette er siste ordinære periodeplan de får her på OUS. For nokre er det kanskje ei god kjensle, og for andre kanskje litt vemodig? Heildagsprøvar vert lagt til april, i tida etter påskeferien. Prøvemunnleg vert lagt til starten av mai (veke 19). Du blir god av å gjere andre god. Godfotteorien til Nils Arne Eggen går ut på å kopla saman individuell interesse med det å gjera andre gode. Det vil seia at det ikkje er nok å berre meistra noko sjølv, men og respektera andre sine dugleikar og leggja til rette for at dei aukar si meistring. I musikalen er dette kjerna i arbeidet me skal gjera. Me skal samarbeida om å setja opp ei framsyning der me gjennom dei ulike oppgåvene me har fått skal skapa noko felles. Ingen oppgåve er viktigare enn ei anna, uansett! Ettersom musikalen i år er lagt inn under valfaget; sal og scene, vil det bli vurdert med karakter. Om du meistrar mottoet til Eggen vil du ikkje berre hjelpa andre, men og hjelpa deg sjølv. Gjennom samspel vert det vellukka. Kjekt vert det uansett med musikal. Nyt tida, dette er noko du uansett kjem til å hugsa. Ha ein god innspurt der me håpar du når måla du har sett deg! Helsing lærarane

2 S I D E 2 Innhald Fag side Innhald 2 Kalender 3 Zero/datoar 4 Sosial kompetanse 5 Norsk 6 Matematikk 8 Engelsk 10 Samfunnsfag 12 Naturfag 14 Kroppsøving 16 Religion, livssyn og etikk 18 Kunst og handverk - tekstil 20 Kunst og handverk - sløyd 22 Musikk 24 Valfag: Musikal 26

3 S I D E 3 Kalender Januar 2015 v ma ti on to fr lø sø Kickoff OUS got talent Skidag vaksine 27 VGS Foreldremøte 28 vaksine Februar 2015 v ma ti on to fr lø sø BALLADE 8.tr 7 9 Quizopptak Musikal-kurs ( ) 10 QUIZ - NRK Hordaland FAU Bruk hue 11 Konf.timar 5 6 FRI Planl.dag 12 Musikal (1+2økt) Konf.timar Ø V I N G Mars 2015 V I N T E R F E R I E v ma ti on to fr lø sø Ø V I N G V E K A P Å S K E F E R I E

4 S I D E 4 Kalender April/Mai 2015 v ma ti on to fr lø sø FRI 2. påskedag P Å S K E F E F E R I E FRI P R Ø V E M U N N L E G B ruk hue-turneen 2015 Tysdag 10. februar vert det arrangert eit opplegg i regi av FAU. Tema for opplegget er digital mobbing. Det vert eit opplegg for elevane på dagtid og for foreldra på kveldstid ( kl.19.00). NRK Hordaland Skulequiz Måndag 9. februar vert det gjort opptak til innleiiande runde i NRK Hordaland sin skulequiz, der stiller me eit lag frå trinnet. Dette vert sendt tysdag 10. februar på ettermiddagssendinga. Skidag I og ved lysløypa på Rolland for heile skulen. Torsdag 22. februar. Elevsamtalar og konferansetimar Elevsamtalar i veke 5+6 ( elevane får innkalling ) Konferansetimar: Gjennomførast onsd 11/2 og torsd. 12/2.

5 S I D E 5 Sosial kompetanse Kompetansemål: Samarbeid: - å samarbeida med jamaldringar og med vaksne Sjølvkontroll: - regulerer tilhøvet mellom åtferd og kjensler,- òg kalla impulskontroll Ansvarskjensle: - å visa respekt for andre sine eigendelar og arbeid, samt å kunna utføra oppgåver Empati: - evne til å leva seg inn i andre sin situasjon, visa omtanke og respekt for andre sine kjensler og synspunkt Kjenneteikn på måloppnåing: God Å bruka tida fornuftig medan ein ventar på tur, dela med andre, hjelpa andre, følgja reglar og beskjedar, samt å kunna gå over til andre aktivitetar utan å protestera. Evne til å tilpassa seg fellesskapet og ta omsyn til andre, å utsetja behov, venta på tur, og kunna visa glede og sinne på situasjonstilpassa måtar. Å handtera usemje, kommentarar og konfliktar utan å verta sinna eller å ta igjen. Å vera ein som andre kan stola på. Å halda avtalar. Å halda det ryddig. Å visa respekt. 4 Å vera ein som forstår andre sin situasjon. Slik vil me arbeida for å nå mål 1 ( s pesielt fokus i musikalen ) : * * *

6 S I D E 6 Norsk Mål for opplæringa presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder presentere resultatet av fordypning i to selvvalgte emner: et forfatterskap, et litterært emne eller et? språklig emne, og begrunne valg av tekster og emne forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering og bruk av tekster Kjenneteikn på måloppnåing: images/ jpg 2 Kan litt 3-4 Kan ganske godt 5-6 Kan mykje S Utformar tekstar til ei viss grad utifrå Planlegg og utformar tekst utifrå Planlegg og utformar tekst utifrå formål, K R I F T L E mottakar, formål og medium, svarar på noko av bestillinga i oppgåvene. Skriv tekst med struktur og tematisk samanheng. Nyttar noko variert setningsoppbygging, tekstbinding og enkle verkemiddel. Meistrar hovudtrekk i ortografi, mottakar, formål og medium, svarar stort sett på bestillinga i oppgåvene. Skriv tekst med klar struktur, tematisk samanheng og tilpassa skrivehandlingar. Nyttar variert setningsoppbygging, tekstbinding og tilpassa verkemiddel. Meistrar stort sett ortografi og utviklar innhald, vurderer og svarar på bestillinga i oppgåva. Skriv ulike tekstar med tematisk samanheng, formålstenleg form/struktur og varierte og tilpassa skrivehandlingar. Nyttar formålstenleg setningsoppbygging, tekstbinding og tydeleg tilpassa verkemiddel. Meistrar ortografi, hovudtrekk i formverket og G sentrale reglar i formverket og formule- formverk og formulerer seg klart. formulerer seg klart og variert. rer seg forståeleg. M Gjev att kunnskap, fortel om, uttrykkjer Viser kunnskap, forklarer og Nyttar relevant kunnskap, utdjupar og U N N L E G meiningar i ulike kommunikasjonssituasjonar. Gir til dels grunngjeve tilbakemeldingar til eige/andre sitt arbeid. Lyttar og deltek til ei viss grad i samtale/diskusjon. reflekterer i ulike kommunikasjonssituasjonar. Gir grunngjeve tilbakemeldingar og vurderer eige/andre sitt arbeid ut frå kriterier. Lyttar og deltek i samtale/diskusjon med grunngjeve meiningar og nyttar reflekterer sjølvstendig i ulike kommunikasjonssituasjonar. Gir konstruktive tilbakemeldingar på andre sitt arbeid og vurderer eige/andre sitt arbeid ut ifrå kriterier. Lyttar kritisk, deltek i samtale/diskusjon, viser forståing for andre sine argument og driv andre sine innspel vidare i samtalen. samtalen vidare gjennom sakleg og grunngjeve argumentasjon.

7 S I D E 7 Slik kan du arbeida for å nå måla: 1. Førestillingar om det norske frå 1900 til i dag: Lesa tekstar om/skriva tekstar om/diskutera emne som: Nasjonsbygging og modernisering Mellomkrigstida 1990-talet Sjå, lesa og analysera tekstar, kortfilmar og dokumentarar som: Migrapolis S kylappjenta A lt for Norge Diverse tekstar H avråtunet Diverse talar uploads/2012/11/valdresrakfisk2.jpg 2. Kreativ skriving: Trena på kreativitet: Omskriving. Attforteljing. Press-skriving. Omsetjing. images/2004-7/40087.jpg wpmedia.business.financialpost.com/2012/06/ switzerland-un-who-icrc-bru2.jpg?w=620 Undervegsvurdering : Gruppearbeid: Laga eit produkt som får fram det norske anno Munnleg: vurdera eigne og andre sine framføringar Skriftleg: det norske Skriftleg: ein kreativ tekst Elevmedverknad: Gruppearbeid: velja framstillingsmåte; samansett tekst/dramatisering/collage/kortfilm _image/ png? _encoded=2f f35382f c616373&_ts= a240

8 S I D E 8 Matematikk Kompetansemål: ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd, presentere data, med og utan digitale verktøy, og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje finne og diskutere sannsyn gjennom eksperimentering, simulering og berekning i daglegdagse samanhengar og spel beskrive utfallsrom og uttrykkje sannsyn som brøk, prosent og desimaltal drøfte og løyse enkle kombinatoriske problem gjere berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultata undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og massetettleik og bruke og endre målestokk Delmål: Du skal du ma. læra om: 1. Statistiske undersøkingar og presenterer data i tabellar og diagrammer? 2. Kjeldekritikk/vurdering av diagram 3. Kombinatorikk/sannsyn 4. Budsjett/rekneskap 5. Lønn/skatt/lån/forsikring 6. Valuta 7. Volum av pyramider og kjegler 8. Volum og overflate av kuler 9. Massetettleik Kjenneteikn på måloppnåing: 2 Kan litt 3-4 Kan ganske godt 5-6 Kan mykje 1 Kan finna minimum eit Kan finna fleire sentralmål på papir Kan rekna ut sentralmåla middelverdi, 2 sentralmål på papir og digitalt. og digitalt. median og typetal/modus og 3 Viser noko evne til kritisk vurde- Viser evne til kritisk vurdering av variasjonsbreidd, på papir og digitalt. ring av undersøkingar. undersøkingar. Viser evne til kritisk matematisk Klarar å gje att enkle Viser nokre logiske resonnement vurdering av undersøkingar. samanhengar innafor knytt til reglar for sannsyn og Nyttar logiske resonnement knytt til kombinatorikk og sannsyn. kombinatorikk. reglar for sannsyn og kombinatorikk med korrekt matematisk formspråk. 4 Kan gjera enkle berekningar Kan gjera enkle berekningar knytt til Kan gjera avanserte berekningar 5 knytt til løn, skatt, lån og løn, skatt, lån og forsikring på papir knytt til løn, skatt, lån og forsikring på 6 forsikring. og digitalt. papir og digitalt med ryddig oppsett. Kan gjera om Euro til NOK. Kan i nokon grad rekna med ulike Kan rekna med valuta på papir og typar valuta på papir og digitalt. digitalt. 7 Kan gje att formlar for Kan i nokon grad nytta formlar for å Kan finna korrekt volum av pyramidar 8 utrekning av volum i finne volum av pyramidar og kjeglar, og kjegler, samt volum og overflate av 9 pyramidar og kjegler, samt samt volum og overlate av kuler. ei kule m/rette måleeiningar. volum og overflate av ei kule. Kjenner til massetettleik og formlar Kan rekna med massetettleik med Kjenner til kva massetettleik er. for å rekna ut dette. korrekte einingar.

9 S I D E 9 Slik kan du arbeida for å nå måla: Arbeida med øvingsoppgåver i Faktor: Kap 6: Statistikk, kombinatorikk og sannsyn Kap 7: Økonomi Kap 5: Romgeometri Excel til arbeid med ma. budsjett/lån/valuta. Geogebra til statistikkoppgåver. Oppgåvebok til å arbeida med ulike kategoriar. Øving på munnleg matematikk Serie1 Undervegsvurdering : Prøve i statistikk ( ca 1 time ) Tentamen i matematikk ( h eildag ) Elevmedverknad: Elevane vel vanskegrad i oppåvebok. Elevane kan nokon gongar velja mellom digitale eller papirbaserte løysingar. Elevane vel munnleg framstillingform og framgangsmåte.

10 S I D E 10 Engelsk Mål for opplæringa Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster frå engelskspråklige land Samtale om og formidle aktuelle og faglige emner Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon. Lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner Bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk Drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge Beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land Skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng? Velge ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler, og bruke dem på en selvstendig måte i egen språklæring Kjenneteikn på måloppnåing: 2 Kan litt 3-4 Kan ganske godt 5-6 Kan mykje M Deltek i samtalar med relevant Brukar strategiar for å halda ein samtale i Brukar tenlege strategiar for å føra samtalar U innhald og eigne meiningar. gong, kan utdjupa og forklara. vidare, utdjupar og supplerer med nye innspel. N Finn innhald og detaljar i Finn innhald og detaljar i skriftlege tekstar og Trekkjer ut relevant innhald og detaljar frå ulike N skriftlege tekstar og talt engelsk talt engelsk og reflekterer over dette. typar tekstar og talt engelsk om ulike emne, L og uttrykkjer eigne meiningar om drøftar og reflekterer tenleg over dette. E dette. G S K R I Gjer att kulturkunnskap i eigen tekstproduksjon. Skriv, formar og endrar eigne tekstar etter innspel om tekst: innhald, struktur og språk. Brukar kulturkunnskap i eigen tekstproduksjon. Planlegg, skriv, byggjer ut innhald og reviderer eigne tekstar ut frå innspel og noko kunnskap om og erfaring med tekst: innhald, struktur og Brukar kulturkunnskap på ein sjølvstendig måte i eigen tekst-produksjon. Planlegg, skriv, utviklar innhald og reviderer eigne tekstar ut frå innspel og gode kunnskapar om og brei erfaring med tekst: innhald, struktur F T L E Uttrykkjer seg med eit forståeleg ordforråd, ein viss struktur og samanheng om kjente emne til ein viss grad tilpassa formål, språk. Uttrykkjer seg med eit dekkjande ordforråd, tydeleg struktur, tekstbinding og samanheng om ulike emne tilpassa formål, mottakar og og språk. Uttrykkjer seg med eit variert ord-forråd, gjennomført struktur, variert tekstbinding og klar samanheng om eit breitt spekter av emne tydeleg G mottakar og digitale formkrav. digitale formkrav. tilpassa formål, mottakar og digitale formkrav.

11 S I D E 11 Slik kan du arbeida for å nå måla: Searching 10: Chapter 10: Four English speaking Countries ( p ) Chapter 6 : All the World`s a Stage Andre kjelder: Australia and India - presentasjonar og forelesingar. Litterære tekstar - The Landlady av Roald Dahl. The School times. Undervegsvurdering : Skriftlege prøvar ( Karakter ) Munnlege presentasjonar og samtalar ( Karakter ) Eigavurdering Framovermelding Elevmedverknad: Velja ut eit engelsk språkleg land som du vil fordjupa deg i og presentera for klassen Utvikla læringsstrategiar for som hjelper deg til å verta god til både lesa, snakka og skriva engelsk. Delta i samtalar

12 S I D E 12 Samfunnsfag Mål for opplæringa finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og diskutere korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis gjere greie for framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved Noreg i dag beskrive hovudtrekk i norsk økonomi og korleis han heng saman med den globale økonomien bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon Delmål:? Laga eit oversyn og reflektera over viktige historiske hendingar i Noreg etter Greia ut om utviklinga av velferdsstaten Noreg og typiske trekk ved Noreg i dag. Greia ut om typiske trekk ved den norske økonomien og den globale økonomien. Sjå samanheng mellom norsk økonomi og global økonomi. Kjenneteikn på måloppnåing: NB: Tala i y-aksen er gitt opp i prosent Kjelde: https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/stmeld-nr Kan litt 3-4 Kan ganske godt 5-6 Kan mykje 3 Gir att delar av relevant Gir att relevant innhald, kan Gir att relevant og sentralt innhald, kan + innhald, kan forklara og forklara og bruka fagomgrep og forklara og bruka fagomgrep og 4 bruka nokre fagomgrep fagkunnskap, samt gir døme i fagkunnskap, samt problematisera og og visa til enkle relevante samanhengar. reflektera over ulike faglege framstillingar relevante døme. Beskriv sentrale skilnadar og med døme. Beskriv nokre skilnadar likskapar og viser forståing av Beskriv sentrale skilnadar og likskapar på og likskapar og gir døme årsak og verknad. ein presis og nyansert måte og viser på årsak og/eller forståing av komplekse tilhøve av årsak verknad. og verknad.

13 S I D E 13 Slik kan du arbeida for å nå måla: Delmål 1+2: Noreg etter 1945; utvikling av velferdsstaten Reflektera over viktige historiske hendingar i Noreg og kva betydning desse hadde for utviklinga i landet. ( l aga ein presentasjon ) Samanlikna hendingar i Noreg med hendingar i verda. Tidslinje Bruka ulike aktuelle læringsstrategiar ( t okolonne, BISON, venndiagram ) Tolka, bruka og reflektera over statistikk om samfunnsutviklinga. KOSMOSBOKA: Noreg utvikla velferdsstaten s Delmål 3+4: Global økonomi i samanheng med norsk økonomi Kva som ligg i omgrepet global økonomi. Beskriva trekk ved norsk økonomi. Sjå samanheng mellom ulike typar økonomiar og samanlikna. Arbeida med aktuelle fagomgrep som til dømes ( lage ei slags ordbok ) ; globalisering, import, eksport, blandingsøkonomi, BNP, privatisering, proteksjonisme osb. Bruka ulike aktuelle læringsstrategiar ( tokolonne, BISON, venndiagram ) Tolka, bruka og reflektera over statistikk om samfunnsutviklinga. KOSMOSBOKA: Økonomi meir enn pengar s Undervegsvurdering : Delmål 1: Presentere ei historisk hending i Noreg. ( g odkjent/ikkje godkjent ) Delmål 3+4: Skriftleg prøve ( karakter ) Elevmedverknad: Velja presentasjonsmåte når du/de skal presentera historisk hending. Velja læringsstrategiar.

14 S I D E 14 Naturfag Mål for opplæringa planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og analyse av ukjent stoff. undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og gi eksempler på fremstillingsmåter og bruksområder. forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til.? Kjenneteikn på måloppnåing: 2 Kan litt 3-4 Kan ganske godt 5-6 Kan mykje Du deltek aktivt i planlegging Du deltek aktivt i planlegging og Du er med på forsøka, og og gjennomføring av forsøka, gjennomføring av forsøka, og Forsøk du skriv litt om dei. og du skriv bra rapportar frå du skriv gode og reflekterte forsøka. rapportar frå forsøka. Du kan beskriva nokre av Du kan beskriva dei fleste av Du kan beskriva stoffa, og du Organiske stoffa, og du kan gje stoffa, og du kan gje eksempel kan gje gode og varierte stoff eksempel på framstilling og på framstilling og bruksområde eksempel på framstilling og bruksområde for nokre av for dei. bruksområde for dei. dei Du kan fortelja litt om korleis Du kan greia ut om korleis olje Du kan greia ut og og reflektera Råolje og olje og naturgass er blitt til og naturgass er blitt til rundt korleis olje og gass har er naturgass blitt til.

15 S I D E 15 Slik kan du arbeida for å nå måla: Du kan vera aktiv og deltakande i forsøka, og vera godt førebudd når me skal gjera dei. Her er framlegg om forsøk som kan gjerast: 1. Modellar av alkan 2. Modellar av alken og alkyn 5. Molekylmodellar av alkoholar 6. Eigenskapane til alkoholane 8. Kva kjenneteiknar karboksylsyrer? 10.Byggjesteinar i sukker 12.Påvisningsreaksjon for stivelse Forsøka finn du på side i Tellus 10 Du kan lesa, skriva, tenkje, teikna, lytta og følgja godt med når me arbeider med lærestoffet om hydrokarbona,alkoholane, karbohydrata og karboksylsyrene: Lærestoffet finn du i Tellus 10 på sidene Det vil også verta ein PowerPoint om korleis olje og gass er blitt til. Undervegsvurdering : Rapportskriving frå forsøka. Vurdering med Godkjent høg, Godkjent middels eller Godkjent lav Skriftleg prøve om hydrokarbon, karbohydrat, karboksylsyrer og alkoholar. Karakter 6-1 Munnleg framføring om olje eller gass. Karakter 6-1 Elevmedverknad: Du får velja kva for emne innan olje/gass du vil ha framføring om Du får medverknad på om du vil framføra saman med andre eller åleine

16 S I D E 16 Kroppsøving Mål for opplæringa: Praktisera og forklara grunnleggjande prinsipp for trening. Trena på og utøva dansar frå ungdomskulturar og andre kulturar, og saman med medelevar skapa enkle dansekomposisjonar. Delmål:? 1. Delta i ulike kondisjons og styrkeøvinger. 2. Vera med på å arbeide fram eit eigenkomponert danseprogram. Kjenneteikn på måloppnåing: 2 Kan litt 3-4 Kan ganske godt 5-6 Kan mykje Delmål Er med på dei fleste Er med på alle øvingane Er med på alle øvingane med 1 øvingane med middels men kan godt yte enno meir. framifrå innsats og resultat. innsats. Delmål Er med på å gjennomføre Er med på å laga eit Er ein pådrivar under utarbeiding 2 og å laga eit danseprogram med fleire av danseprogram. Kjem med danseprogram. gode innspel på koreografi. mange innspel, og det lyser lang Kjem med få innspel Middels innleving under veg under framføringa at dans er undervegs. framføringa. gøy.

17 S I D E 17 Slik kan du arbeida for å nå måla: Delmål 1: Me fortset arbeidet med styrke og kondisjonsøvingar. Ulike formar for basistrening med fokus på å styrka, og at alle delar av kroppen vert brukt. Delmål 2: I denne perioden skal me jobba mykje med dans. Elevane er inndelt i grupper og skal arbeida fram eit danseprogram som skal framsynast i fellesskap på trinnet. Det er viktig å vera ein deltakar som kjem med forslag til koreografi, og til kva musikk ein skal ha. De må vera kreative i prosessen, og gjerne nytta passande kostymer under framføringa. Viktig at ein møtar presis til timane, ferdig skifta, og at ein vaskar seg eller dusjar når timen er over. Undervegs i timen skal ein møta med godt humør og vera positiv til alle typar øvingar. Undervegsvurdering : Delmål 2: Vurdering med karakter, både gruppekarakter og individuell karakter Elevmedverknad: De står fritt til å koma med innspel på styrke og kondisjonsøvinger. Fritt val av musikk og koreografi til danseprogrammet. Eigenvurdering.

18 S I D E 18 RLE Mål for opplæringa 1. presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer 2. reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt 3. gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter 4. føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn 5. drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder 6. drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati? 7. reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur 8. reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap 9. vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder Kjenneteikn på måloppnåing: 2 Kan litt 3-4 Kan ganske godt 5-6 Kan mykje Du har tankar om Du kan fortelja ein del om ulike måtar Du kan greia ut om omgrepa etikk og 1, 2, 3, 4. korleis ein vel mellom rett og gale, men har lite oversikt over tankemodellar som er skissert. Du kjenner litt til nokre filosofar. å tenkja på om rett og gale. Du har ein del tankar om ansvaret vi har for vår felles framtid på jorda. Du kan nemna namn på nokre filosofar. Du kjenner til livssynet økosofi. Du veit ein del om korleis ein del moral med døme frå dagleglivet. Du kan gjera greie for dei tre omgrepa: konsekvensetikk, pliktetikk og ansvarsetikk, og forklara med døme kva dei tyder. Du kan greia ut om kva Aristoteles, Kant, Mill og ev andre filosofar tenkte religionar stiller seg til etiske om temaet. spørsmål. Du kan filosofera over vårt felles ansvar for framtida til kloten vår og kva som ligg i livssynet økosofi. Du kan føra ein dialog om samanheng mellom etikk, religionar og livssyn.

19 S I D E 19 Slik kan du arbeida for å nå måla: Du kan lesa bakgrunnsstoff og læra fakta frå kapittel 1, 3 og 7 i Horisontar 10. Du kan følgja med på aktuelle diskusjonar på tv, nett, aviser og i dagleglivet. Du kan ta del i samtalar og i undervisninga i klassen Undervegsvurdering : Det vert skriftleg prøve i delmål 1 4 med karakter. Elevmedverknad: Vera med å føreslå dilemma klassen kan diskutera for å læra seg å nytta modellane for etiske val. Vera med å diskutera korleis den skriftlege prøva kan utformast for best å kunna visa kva du kan om temaet.

20 S I D E 20 Kunst og handverk - tekstil Mål for opplæringa Kunne laga sitt eige visuelle utrykk ut frå eit gitt tema og laga eit tekstilbilete. Tema du kan velja mellom er: ARKITEKTUR MUSIKK NATUR 1. Teikn ide skisser. 2. Lag arbeidsteikning i målestokk 1:1 3. Lag biletet. Kombiner teknikkane stoffmaling og applikasjon, med hand eller maskin. Skapa heilskap med fargar.? Kjenneteikn på måloppnåing: 2 Kan litt 1 Synar liten evne i arbeid med ide utvikling. Teikna ei skisse. Treng mykje hjelp. 2 Arbeidsteikninga manglar el. er ufullstendig. 3 Arbeida med biletet, men har ikkje levert det ferdig. Mestrar teknikkane dårleg. Treng ein del hjelp. Fargebruken er tilfeldig. 3-4 Kan ganske godt Synar god evne i arbeid med idéutvikling. Lagar nokre ide skisser. Treng litt hjelp til å komponera biletet, men tar fort instruksjon og arbeidar sjølvstendig vidare. Arbeidsteikning med middels godt formutrykk. Laga biletet ferdig. Mestrar teknikkane bra. Fargebruken er bra. 5-6 Kan mykje Synar svært god evne i arbeid med ide utvikling. Lagar fleire ide skisser. Arbeidar sjølvstendig og målretta. Arbeidsteikning med godt formutrykk. Detaljert. Laga biletet ferdig. Mestrar teknikkane godt. Er kreativ og arbeidar sjølvstendig. God fargebruk. Flott heilskap.

21 S I D E 21 Slik kan du arbeida for å nå måla: 1. Velja tema. Laga fleire ideskisser. Dersom du strevar med å finna motiiv kan du leita i bøker og sjå på bilete for å finna ei god form så du kan arbeida vidare med. Prøva ulike bakgrunnar. 2. Arbeid godt med arbeidsteikninga di. Det lettar det vidare arbeidet ditt. 3. Prøva ut fargar på skissa eller arbeidsteikninga di. Undervegsvurdering : Samtale undervegs i prosessen. Eigenvurdering skjema. Karakter på ferdig arbeid. Elevmedverknad: Velja det temaet du vil arbeida med. Laga ditt eige utrykk, velja stoff og fargar.

22 S I D E 22 Kunst og handverk-sløyd Mål for opplæringa 1. Designa produkt ut frå kravspesifikasjon for form og farge. 2. Teikna ei arbeidsteikning i målestokk 1:1 og berekna materialbruk. 3. Måla opp alle delane til skapet og saga dei ut nøyaktig. 4. Montera skapet rett i forhold til arbeidsteikningane og kunna hengsla dørene.? Kjenneteikn på måloppnåing: 2 Kan litt 3-4 Kan ganske godt 5-6 Kan mykje 2 Med ein del hjelp teiknar ei arbeidsteikning. Teiknar arbeidsteikninga rett på eiga hand. Teiknar arbeidsteikninga rett og gjer fronten til skapet ei god form. 3 Må ha ein del hjelp til oppmåling og saging av delane til skapet. Målar opp delane og sagar dei ut på eiga hand, men ikkje heilt nøyaktig. Målar opp delane og sagar dei ut på eiga hand og er veldig nøyaktig. 4 Treng mykje hjelp til å montera skapet og får ikkje hengsla dørene. Monterar skapet på eiga hand og med noko hjelp får hengsla dørene. Monterar skapet og hengslar dørene på eiga hand. Gjer ei god form til fronten på skapet.

23 S I D E 23 Slik kan du arbeida for å nå måla: Gje seg god tid og teikna fleire skisser til fronten på skapet. Det er med fronten ein kan setje sitt særmerke på skapet. Følgja godt med på instruksjonen frå læraren og vera nøyaktig når ein sjøl skal utføra dei same operasjonane. Vurdera fleire alternativ til dekoreringa av skapet. Undervegsvurdering : Rettleing og samtalar undervegs. Elevmedverknad: Elevane sett sitt eige særmerke på dei ferdige skapa.

24 S I D E 24 Musikk Mål for opplæringa Du skal kunna komponera ein song. Tekst, oppbygging, periode, virkemiddel. Du skal kunna visa fram et produkt, teoretisk og praktisk. Sluttproduktet skal spelast inn.? Kjenneteikn på måloppnåing: 2 Kan litt 3-4 Kan ganske godt 5-6 Kan mykje Sjå kriterieliste Sjå kriterieliste Sjå kriterieliste Sjå kriterieliste Sjå kriterieliste Sjå kriterieliste

25 S I D E 25 Slik kan du arbeida for å nå måla: Du lyt i denne perioden sjå deg tilbake. Du lyt nytta det du kan om musikk for å få eit godt produkt. Du kan nytta forskjellige kanalar for å nå målet; internett, bøker, lærar, medelevar og foreldre. Du lyt både samarbeida med andre, og jobba for deg sjølv for å nå målet. Lytta til musikk og sjå på tekst. Tolka musikken. Undervegsvurdering : Vurdering i prosessen Karakter Vurdering av framført produkt Karakter Vurdering Innlevering Karakter Elevmedverknad: Heile denne perioden er det du som vel kva og korleis du vil jobba for å nå målet.

26 S I D E 26 Valfag: Musikal Mål for opplæringa samarbeide om å utvikle et audiovisuelt eller scenisk uttrykk, inkludert relevante tekniske løsninger. utvikle og formidle ideer til en eller flere produksjoner. samarbeide både på og bak scenen for at resultatet skal bli best mulig. utveksle synspunkt om valg av virkemiddel og utførelse.? Kjenneteikn på måloppnåing: Høg måloppnåing Jobba aktivt på og av scenen for at produksjon skal bli vellukka. Delta og gjera si rolle/oppgåve best mogleg. Vera positiv og tålmodig i heile prosessen. Samarbeida om produktet og gje kvarandre tilbakemeldingar, som ros og konstruktiv kritikk.

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret 2014-2015 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan for Matematikk 2013/2014 Klasse 10A, 10B og 10C Lærere: Lars Hauge, Rayner Nygård, Hans Dillekås og Ina Hernar/Petter Wiese-Hansen Folkedal Læreverk: Nye Mega 10A og 10B Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport Skulane i Stord kommune 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsett i opplæringslova at skoleeigarar pliktar å utarbeide ein årleg

Detaljer

LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK

LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK LÆREPLAN I FELLESFAGET MATEMATIKK Fastset som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjeld frå: 1. august 2010 Føremål i faget Matematikk er ein del av den globale kulturarven vår. Mennesket

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

Interessestyrt skriving og elevars skriveferdigheiter

Interessestyrt skriving og elevars skriveferdigheiter Interessestyrt skriving og elevars skriveferdigheiter Er elevane sine interesser ein faktor som kan betre deira skriveferdigheiter i ungdomsskulen? Erik Veum UND 350 - Masteroppgåve i læring og undervisning

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

Årsplan Matematikk 2014 2015

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 10. årstrinn Ole Andrè Ljosland, Anne-Guro Tretteteig og Peter Sve Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringa

Detaljer

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Metodisk rettleiing Munnleg opplæring METODISK RETTLEIING MUNNLEG OPPLÆRING 2 Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Forfatter: Toril Kristin Sjo, førstelektorstipendiat ved Institutt for lingvistiske og

Detaljer

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune

IKT-plan. for. skolane i Sør-Aurdal kommune IKT-plan for skolane i Sør-Aurdal kommune Planperiode 2006-2008 Innhald 1. Innleiing.. s. 3 1.1 Informasjon s. 3 1.2 Skoleeigar/kommunen sin rolle... s. 3 1.3 Formål med planen. s. 4 1.4 Framstilling av

Detaljer

FYR. 13.-14.oktober 2014. Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane. Tomas Bjørnstad, Østfold. Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret.

FYR. 13.-14.oktober 2014. Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane. Tomas Bjørnstad, Østfold. Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret. FYR 13.-14.oktober 2014 Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret.no Tomas Bjørnstad, Østfold FYR høst 2014 MÅL OG MØTEPLASSER ELEKTRO OG NORSK Å presentere kunnskap skriftlig,

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag

Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag Elevbedrift forankret i LK-06 Kompetansemål i ulike fag Samfunnsfag Formål for faget Gjennom arbeid med faget vil elevane lettere forstå verdien av og utfordringar knytte til teknologi og entreprenørskap,..

Detaljer

IKT-plan for Notodden kommune

IKT-plan for Notodden kommune IKT-plan for Notodden kommune Kompetansemål og læringsmål for elever i grunnskolen i Notodden kommune 16.12.2011 Notodden kommune IKT-plan for grunnskolen i Notodden kommune Innledning Digitale verktøy

Detaljer

PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015

PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015 PEDAGOGISK HANDBOK 2014-2015 Møre og Romsdal fylkeskommune er ein organisasjon med tydeleg kultur for læring, der leiarar og medarbeidarar viser vilje til kontinuerleg utvikling og refleksjon over eigen

Detaljer

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6

En lærende skole. Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 En lærende skole Lærande leiing i eit systemisk perspektiv Artikkelstafett. Artikkel 6 Copyright C 2009 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 Forord Hva vil det si å være

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Tilstandsrapport for grunnskulen i Aurland kommune 2010 Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar pliktar å utarbeida ein årleg rapport om tilstanden i opplæringa. I Stortingsmelding

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Grunngjeving for krav 4

Grunngjeving for krav 4 Grunngjeving for krav 4 Det er tverrpolitisk semje om at seksualundervisninga skal styrkast (Soria Moria 2) og fleire NOU`ar (m.a Fra ord til Handling; Bekjempelse av voldtekt krever handling 2008:4, Struktur

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skolar i Hordaland 2011 REVISJON AV RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene blei utarbeidde skoleåret 07/08. Dei er no reviderte,

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer