Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Side1

2 Saksliste Saksnr PS 15/62 PS 15/63 PS 15/64 PS 15/65 PS 15/66 Innhold Søknad om serverings- og skjenkebevilling i Venezia Restaurant Søknad om skjenkebevilling i Raud Den Rame restaurant Behandling av søknade om økonomisk støtte til kulturelle prosjekt og arrangement Klatreanlegg i Mørkvedlia Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler PS 15/67 Vedrørende tilskudd til folkehøring og informasjon til innbyggerne - kommunereformen. PS 15/68 Søknad om økonomisk og praktisk støtte til NM sykkel 2016 PS 15/69 Miljøopprydding Bodø indre havn - videreføring av prosjektet Bodø, 12. mai 2015 Ole Henrik Hjartøy Ordfører Berit Skaug Formannskapssekretær Side2

3 Service Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /748 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/62 Formannskapet Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling i Venezia Restaurant etter overdragelse Forslag til vedtak: Serveringsbevilling: 1. Rønvik Grill AS, org tildeles serveringsbevilling i følgende lokaler i Venezia Restaurant, Rønvikveien 51: a. Restaurant og terrasse i 1. etasje. b. Pub i underetasje. 2. Nevroz Horori godkjennes som daglig leder. Skjenkebevilling: 1. Rønvik Grill AS, org tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Venezia Restaurant, Rønvikveien 51: a. Restaurant og terrasse i 1.etasje. b. Pub i underetasje. 2. Nevroz Horori godkjennes som styrer. 3. Kawe Horori godkjennes som stedfortreder. Sammendrag Den søkte Nevroz Horori på vegne av Rønvik Grill AS om serverings- og skjenkebevilling i Venezia Restaurant etter at driften ble overdratt fra Venezia AS samme dato. Under henvisning til delegasjonsreglementet del 5 anbefales formannskapet å imøtekomme søknaden. Saksopplysninger Det følger av serveringsloven 22 og alkoholloven 1-10 at bevillingene faller bort etter overdragelse. Virksomheten kan likevel fortsette på tidligere eiers bevilling, såfremt kommunen er orientert om eierskiftet og det søkes om nye bevillinger innen 30 dager fra overdragelsen. I henhold til alkoholloven kan skjenkevirksomheten fortsette i inntil 3 måneder når kravene er oppfylt. Nevroz Horori er eneaksjonær, daglig leder og styreleder i Rønvik Grill AS. Side3

4 Søknadene ble levert innen fristen. Nevroz Horori har gjort flere forsøk på å bestå etablererprøven for serveringsvirksomhet, noe som er et krav til daglig leder for serveringssted. Prøven ble bestått den I henhold til alkohollovens bestemmelser utløp overgangsperioden i dette tilfellet Det ble søkt om utvidelse av perioden fra 3 til 4 måneder, noe som kan innvilges etter en skjønnsmessig vurdering, jfr. alkoholloven 1-10 første ledd, 4.setning. På bakgrunn av at søknaden nå var klar for formannskapets behandling, ble utvidelse av overgangsperioden innvilget. Driftskonseptet i Venezia Restaurant er det samme som tidligere: restaurant, catering og pub i underetasjen. Nevroz Horori søkes godkjent som daglig leder og styrer. Kawe Horori søkes godkjent som stedfortreder. Kawe Horori er eier av Venezia AS, som drev stedet frem til overdragelsen i januar. Begge har bestått de nødvendige prøvene. Vurderinger Saken har vært sendt til uttalelse hos politiet, skattemyndighetene og helse- og omsorgsavdelingen, og det er ikke mottatt merknader. Konklusjon og anbefaling Det anbefales at formannskapet innvilger søknadene. Saksbehandler: Ellen S. Neeraas Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Søknadsdokumentene Side4

5 Service Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2323 U62 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/63 Formannskapet Søknad om skjenkebevilling i Raud Den Rame restaurant Forslag til vedtak: 1. Nord-Norsk Sjøsportsenter AS, org.nr tildeles for perioden 1.juni 1.august frem til , bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Raud Den Rame restaurant og terasse, jfr. tegning vedlagt søknaden. 2. Torfinn Andreassen godkjennes som styrer. 3. Monica Naurstad godkjennes som stedfortreder. 4. Det vedtas bevillingsgebyr med 1/12 av minimumsgebyret pr. måned. Sammendrag Den 23.mars 2015 søker Torfinn Andreassen på vegne av Nord-Norsk Sjøsportssenter, Naurstad, om skjenkebevilling i Raud Den Rame restaurant for en del av året, i sommerperioden 1.juni til 1.august. Det søkes også om å bli ilagt et lavere bevillingsgebyr. Under henvisning til delegasjonsreglementet del 5 anbefales formannskapet å imøtekomme søknaden. Saksopplysninger Nord-Norsk Sjøsportsenter på Naurstad retter seg hovedsakelig mot fisketurisme, og har båter og hytter for utleie. Det eies av Monica Naurstad og Torfinn Andreassen. Raud Den Rame restaurant ligger på området og har serveringsbevilling gitt i Restauranten har hatt skjenkebevilling tidligere, men bevillingen ble ikke fornyet i Det søkes om skjenkebevilling i sommermånedene juni og juli fremover. Da bevillingsperioden går ut , må det søkes om fornyelse av bevillingen i Det søkes om å bli ilagt et lavere bevillingsgebyr enn minimumsgebyret, som er regulert i forskrift og er kr 4400,- i Torfinn Andreassen søkes godkjent som styrer, med Monica Naurstad som stedfortreder. De har begge bestått de nødvendige prøvene. Vurderinger En årsak til at skjenkebevillingen ikke ble fornyet i 2012 var at gebyret ble svært høyt i forhold til omsetningen. Alkoholforskiften 6-2 åpner for at bevillingsmyndigheten i særlige tilfeller kan sette et lavere gebyr enn minimumsgebyret. Side5

6 Stedet skal ha skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 i to måneder pr. år. På bakgrunn av dette vurderes det å være et særlig tilfelle. Det foreslås at det vedtas bevillingsgebyr på 1/12 av minimumsgebyret pr. måned. Oppgave over omsetning skal innsendes for evt. etterberegning. Saken har vært sendt til uttalelse hos politiet, skattemyndighetene og helse- og omsorgsavdelingen. Det er ikke mottatt merknader. Konklusjon og anbefaling Under henvisning til delegasjonsreglementet del 5 anbefales det at formannskapet innvilger søknaden. Saksbehandler: Ellen S. Neeraas Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen. Utrykte vedlegg: Søknadsdokumentene. Side6

7 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 15/64 Formannskapet Behandling av søknader om økonomisk støtte til kulturelle prosjekt og arrangement Forslag til vedtak 1. Pias ballettstudio får et tilsagn på kr til til Northern Movement and Dance Project, under forutsetning av at prosjektet blir realisert. 2. Det Vilde Ord mottar kr til litteraturfestival Hjertefred mottar kr i støtte til Hjertefred Sammendrag Søknader om økonomisk tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling når søkesummen overskrider kr Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto. Det er mottatt 3 søknader om tilskudd til prosjekt og arrangement som skal behandles i denne saken, totalt kr Det anbefales en tildeling på kr Saksopplysninger I denne saken behandles 3 søknader om støtte til kulturelle prosjekt og arrangement. Ordningen har løpende søknadsfrist, og er kunngjort på kommunens hjemmesider. Søknadene er behandlet etter retningslinjer for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Det blir tildelt to typer tilskudd: 1. Driftsstøtte/aktivitetsstøtte til sosiale og kulturelle formål Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai. 2. Støtte til kulturelle prosjekt og arrangement For å stimulere til økt aktivitet, kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kunst- og kulturaktører hjemmehørende i Bodø kan søke støtte til utstillinger, konserter, forestillinger eller produksjoner med visningssted i Bodø kommune. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og -budsjett. Side7

8 Inntil 20 % av årlig tilskuddsramme prioriteres til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Disse behandles en gang i året. Søknadsfrist: 1.juni. Søkere i denne kategorien er ofte profesjonelle kulturarrangører med betydelige prosjektbudsjett. Tilskuddsordningen er i utgangspunktet et virkemiddel for å stimulere til aktivitet og produksjon i regi av frivillige lag og foreninger, der barn og unge har hovedprioritet. Det er satt av kr for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Kr er satt av til driftsstøtte til kulturelle og sosiale formål. Hittil i år er det tildelt kr fra ordningen. I denne saken behandles tre søknader som totalt søker om kr Det anbefales en tildeling på kr Under forutsetning at det gjøres vedtak som anbefalt i denne saken, vil det være tildelt kr i prosjektstøtte hittil i Det gjenstår da kr til videre tildelinger. Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto Kr er prioritert til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Vurderinger 1. Northern Movement and Dance Project interregionalt Pias ballettstudio søker om kr i økonomisk støtte til Northern Movement and Dance Project (NoMaD Project). Prosjektet NoMaD Project gjennomføres interregionalt i Norge, Svergie og Finland. Det søkes om støtte til et ungdomsutvekslingsprogram for dans-og scenekunstinteresserte, mellom Bodø (Pias Ballettstudio) og Skellefteå (Dansväksthuset). Prosjektet gir muligheter til et grenseoverskridende samarbeid som fremmer kulturell likestilling og forståelse. Målet er å skape et nettverk mellom regionens profesjonelle aktører og ungdommer, bidra til å utvikle og øke områdenes fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud. Fremtidens entreprenører vil med dette prosjektet høste verdifulle erfaringer om hvordan jobbe innenfor kreative næringer, samt knytte varige kontakter med jevnaldrede og profesjonelle aktører. Prosjektets oppstart vil være august 2015 og avsluttes i mai Under prosjektperioden vil det arrangeres workshops for prosjektets deltakere i Bodø og Svergie. Prosjektet skal også resultere i to danseforestillinger i Stormen Konserthus. En forestilling i 2016 og en i Dette er et prosjekt i samarbeid med Sverige og Finland, og Pias Ballettstudio har søkt om støtte fra Interreg VA Nord. Interreg gir ikke støtte dersom vi ikke får offentlig finansiering lokalt. Bodø kommune har satt av kr til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Administrasjonen anbefaler at Pias ballettstudio får et tilsagn på kr til Northern Movement and Dance Project, under forutsetning av at prosjektet blir realisert. 2. Det vilde ord s Litteraturfestival 2015 Det Vilde Ord søker om kr i økonomisk støtte generelt til aktivitetene i 2015, men i særdeleshet litteraturfestivalen som gjennomføres på Stormen bibliotek 3.-5.juni I 2015 ønsker festivalen å presentere litterærere uttrykk med basis i Bodøs geografiske posisjon, og litteraturfestivalen realiseres på Stormen bibliotek, med blant annet tre større forestillinger i skjæringspunktet mellom litteratur og musikk, bokbad med lars Saabye Christensen og et barnebokarrangement med forfatteren Sissel Horndal. Administrasjonen anbefaler et tilskudd på kr til Det Vilde ord. 3. Hjertefred 2015 Hjertefred Bodø søker om kr til et en markering 1.november, for å hylle de gode minnene etter de man har mistet, bearbeide sorg, og feire kjærligheten og livsgleden. Det er gratis og åpent for alle, arrangert på dugnad av frivillige. Arrangementet ble første gang gjennomført i 2012 i Bodø, Side8

9 og er også en nasjonal markering allehelgensdag, hvor hensikten er å gjøre det lettere å snakke om døden, bearbeide sorg og feire livsgleden. Tiltaket har god publikumsoppslutning og er en fin minnesmarkering. Ved en senere anledning bør eventuelle søknader knyttet til Hjertefred vurderes i forhold til de sosiale tilskuddsmidlene. Arrangementet gjennomføres på stor scene utenfor Nordland kultursenter. Ambisjonen er å hyre nasjonalt kjente artister i tillegg til kulturelle innslag fra Bodø. Hjertefred mottok et tilskudd på kr i fjor. Det foreslås at Hjertefred gis et tilskudd på samme nivå som i Administrasjonen anbefaler Hjertefred en tildeling på kr Konklusjon og anbefaling Det er mottatt 3 søknader på kr i denne saken, og det anbefales tildelt kr Retningslinjene for tildeling av tilskudd til prosjekt og arrangement er førende for administrasjonens forslag til vedtak. Administrasjonen anbefaler vedtak fattet som foreslått. Saksbehandler: Hege Ness Grøtterud Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Søknad om prosjektstøtte til samarbeidsprosjektet NoMaD Project (Northern Movement and Dance Project) 2 Søknad - NoMaD Projeckt 3 ATT Hjertefred 4 Søknad om støtte til Hjertefred budsjett 5 Søknad kultur - prosjekt og arrangement Det Vilde Ord Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side9

10 Side10 file://c:\ephorte\pdfservdocproc\ephorte\588550_fix.html Side 1 av Fra: Gry Dato: :23:58 Til: Postmottak Bodø Kommune Tittel: Søknad om prosjektstøtte. Hei. Vi søker om prosjektstøtte til samarbeidsprosjektet NoMaD Project (Northern Movement and Dance Project). Prosjektet er et samarbeid med Svergie og Finland. Vi søker om støtte til et ungdomsutvekslingsprogram, hvor prosjekttiden er 32 måneder. Kort beskrivelse av prosjektet: Prosjektet gjennomføres interregionalt, og gir muligheter til et grenseoverskridende samarbeid som fremmer kulturell likestilling og forståelse. Vi ønsker gjennom prosjektet å skape et nettverk mellom regionens profesjonelle aktører og ungdommer, bidra til å utvikle og øke områdenes fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud. Ungdommen ses på som fremtidens entreprenører vil med dette prosjektet høste verdifulle erfaringer om hvordan man arbeider innenfor kreative næringer, samt knytte varige kontakter med jevnaldrede og profesjonelle aktører. Bakgrunn for prosjektet. Bodø er en by i vekst. Det satses stort på byutvikling og å gjøre Bodø attraktivt for tilflytting. Et rikere kulturliv vil være med på å generere bedre omdømme, øke befolkningsvekst og økt lokal stolthet. Pr. idag er det stor interesse for dans blandt byens unge, men det lite utøvende og skapende aktivitet basert i Bodø. De fleste som velger å utdanne seg innenfor dans -og scenekunst opplever at de må flytte ut fra regionen for å kunne arbeide med det de ønsker. Store geografiske avstander begrenser scenekunstaktører i å nå ut til et bredere publikum, arbeidsmulighetene er færre i nord pga. utilstrekkelige ressurser og mangel på samarbeidspartnere. Det er viktig for den sosialpolitiske utviklingen å skape forutsetninger for at ungdommer og kulturaktører skal bli værende i regionen. Gjennom samarbeid med profesjonelle aktører innenfor kreative næringer, lærer de unge arbeidsgangen i skapende prossesser, finner inspirasjon og knytter viktige kontakter for framtidig samarbeid. Ungdommen får verktøy til å samarbeide på tvers av landegrenser, til tross for store distanser. Dette genererer et større marked innenfor scenekunst, økt interesse blandt innbyggerne og kulturell forståelse. Av prosjektetet vil de unge entreprenørene høste erfaring til å fortsette og utvikle muligheter til å

11 Side11 file://c:\ephorte\pdfservdocproc\ephorte\588550_fix.html Side 2 av overstige geografiske avstandene på, og dermed knytte nordområdene sammen til en vital og attraktiv region å bosette seg i. Pias Ballettstudio er et privatdrevet dansestudio som drives uten offentlig støtte. Med sin deltakelse i NoMaD Project, ønsker bedriften å modnes til å kunne delta i videre samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Kunstnerisk, pedagogisk og administrativ kompetanse vil styrkes hos de ansatte, noe de 700 elevene ved Pias Ballettstudio også nyte fordelene av. Deltakelse i prosjektet vil også gi bedriften økt konkuransekraft. Det er 15 ungdommer fra Pias Ballettstudio som vil delta på utvekslingsprogrammet og med dette tilegne seg kunnskap om hvordan man utvikler og driver kulturelle virksomheter. I løpet av prosjekttiden vil ungdomsutvekslingen resultere i 2 samproduskjoner. Deltakerne vil arbeide med en profesjonell koreograf og bruke en digital møteplass, opprettet av prosjektet, for utveksling av ideer og erfaringer, og videreutvikle materiale produsert med koreograf. Deltakerne vil også få opplæring i eksperimentell video som også skal brukes i produksjonen. De vil møtes henholdsvis i Skellefteå (delta på workshops, dansefestival) og Bodø (Delta på workshops og videreutvikling/ferdigstilling av produksjon). Målgrupper: Innenfor målgruppen er dans -og scenekunstinteresserte ungdommer og innbyggere i regionen. Utvekslingsprogrammets aktiviteter: 1) Teknikktrening under ledelse av dansepedagoger i nevnte byer. 2) Arbeid med videoblogg under ledelse av profesjonell aktør. Videoklipp, koreografier, evt andre rapporter skal legges ut på en felles digital møteplass. Unge dansere skal føre videodagbok og dokumentere de ulike fasene av prosjektet. 3) Innstudere nye verk under ledelse av profesjonell koreograf/

12 Side12 file://c:\ephorte\pdfservdocproc\ephorte\588550_fix.html Side 3 av scenekunstner samt ha en felles produksjon pr. år der de unge danserne fra Norge og Svergie medvirker i samme verk. Under prosjektperioden skal minst en forestilling involvere en eksperimentell video, alternativt en dansefilm som sluttprodukt. Den årlige forestillingen skal være et møte mellom alle de involverte. 4) Festivalmøte, danseleir, gjerne i samarbeid med ulike festivaler i Skellefteå (Dans i Novembermörkret), Oulu (OuDance), Kajaani (Kajaani Dansfestival), Bodø (f.eks Nordland Musikkfestuke, Byjubileet) Budsjett: NoMaD søker om støtte fra EU-programmet Interreg VA Nord området -europeisk regionale utviklingsfond. Det er stor sjanse å få støtte fra Interreg, dersom man blir støttet lokalt, det er et av kravene i søknaden at man mottar offentlig støtte. Å få Interregmidler vil generere flere penger til Bodø kommune. Jeg har forståelse for at søknadsfristen er 1. juni, men ønsker gjerne svar fra Bodø Kommune om det er interesse for å støtte dette prosjektet, da jeg må inkludere det i søknaden som sendes til Interreg. Da trenger jeg en intensjonsavtale fra dere som jeg kan legge ved. Vi søker om støtte til leie av Stormen Konserthus, slik at vi kan tilby Bodøs innbyggere -spesielt ungdommer gratis billetter til disse produksjonene. Vi vil på denne måten bidra til å utvikle og øke områdenes fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud, og inspirere områdets ungdommer til å fortsette samarbeid på tross av geografiske avstander. Vi søker også om reisestøtte til Svergie. Prosjektdeltakerne skal hvert år reise til Svergie for å delta på workshops med de svenske deltakerne i prosjektet, samt vise frem en produskjon for de svenske deltakerne.

13 Side13 file://c:\ephorte\pdfservdocproc\ephorte\588550_fix.html Side 4 av Prosjektet starter i august 2015 og avsluttes i mai Pengene vi søker om vi dekke: 2015: Reise/ utveksling til Svergie: kr 2016: Leie av Stormen Konserthus inkl/ teknikk 72 t: kr 2017: Leie av Stormen Konserthus inkl/ teknikk 72 t: kr Totalt beløp for 32 måneder: kr (Over har jeg samlet utgifter som eventuell støtte fra Bodø Kommune vil dekke.)

14 PROSJEKTSØKNAD Søknad om stimuleringsmidler Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum NoMaD Project Organisasjon Pias Ballettstudio Organisasjonsnummer Kontonummer Adresse Regine Normanns vei Bodø 4.mars 2015 Telefon Kontaktperson Gry Løvmo E-postadresse Nettside Hvor skal prosjektet realiseres? [eks Bodø sentrum, Mørkved, Tverlandet, Kjerringøy, Saltstraumen, Misvær, Skjerstad etc.] Bodø Sentrum. Tidsperiode for prosjektet og dato for aktiviteter i perioden Er prosjektet tiltenkt oppstart i perioden før selve jubileumsåret, knyttet til en bestemt dato, eller blir det en gjentagende aktivitet under programårets årstider i 2016? Si noe om oppstart, framdriftsplan og ferdigstillelse av prosjektet. Prosjektets oppstart vil være august 2015 og avsluttes i mai Under prosjektperioden vil det arrangeres workshops for prosjektets deltakere i Bodø og Svergie. Prosjektet skal også resultere i to danseforestillinger i Stormen Konserthus. En forestilling i 2016 og en i Medsøkende organisasjon Eventuelt andre samarbeidspartnere, lokale, regionale, nasjonale og/ eller internasjonale. Samarbeidpartnere: Dansarena Nord, Dansväksthuset (Svergie) Jojo Dance (Finland) Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum 1 av 6 Side14

15 Prosjektbeskrivelse Prosjektets samsvar med byjubileets visjon Bodø2016s visjon: "Vi skaper stolte ambassadører for en attraktiv hovedstad i Nord" Beskriv hvordan prosjektet kan bidra til å realisere visjonen Prosjektet NoMaD Project gjennomføres interregionalt i Norge, Svergie og Finland, det vi søker om støtte til er et ungdomsutvekslingsprogram mellom Bodø (Pias Ballettstudio) og Skellefteå (Dansväksthuset). Prosjektet gir muligheter til et grenseoverskridende samarbeid som fremmer kulturell likestilling og forståelse. Vi ønsker å skape et nettverk mellom regionens profesjonelle aktører og ungdommer, bidra til å utvikle og øke områdenes fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud. Fremtidens entreprenører vil med dette prosjektet høste verdifulle erfaringer om hvordan jobbe innenfor kreative næringer, samt knytte varige kontakter med jevnaldrede og profesjonelle aktører. Bodø 2016: Programårets åtte årstider/ temaer Programåret i 2016 er inndelt i åtte årstider/ temaer. Hvor mener du prosjektet hører hjemme? X 30/1-27/2: Bydannelse, fisk og handel 28/2-29/4: Forsvar, sikkerhet og beredskap X 30/4-19/6: Festivitas, innovasjon og nyskaping X 20/6-10/7: Kultur- og idrettsbyen midt i naturen 11/7-28/8: Kysten, naturen og jektefart 29/8-9/10: Galskap X 10/10-20/11: Knutepunkt 21/11-29/1: Fortid møter fremtid Beskriv hvordan prosjektet kan bidra til å forsterke og skape innhold til valgte tema(er) Utvekslingsprosjektet bidrar til å skape møteplasser, fysiske så vel som digitale, som åpner for samarbeid på tross av landegrenser. Dans-og scenekunstinteresserte ungdommer som deltar i prosjektet skal samarbeide med profesjonelle aktører (koreorgraf og videokunstner) og skal delta på workshops og danseleirer i Skellefteå og Bodø. Vi vil også opprette en digital møteplass hvor ungdommene i de ulike landene skal videreutvikle koreografien, utfordre og inspirere hverandre. Prosjektet skal resultere i en samproduksjon som skal vises i Bodø i 2016 og Bodø er en by i vekst. Det satses stort på byutvikling og å gjøre Bodø attraktivt for tilflytting. Et rikere kulturliv vil være med på å generere bedre omdømme, øke befolkningsvekst og økt lokal stolthet. Pr. idag er det stor interesse for dans blandt byens unge, men det lite utøvende og skapende aktivitet basert i Bodø. De fleste som velger å utdanne seg innenfor dans -og scenekunst opplever at de må flytte ut fra regionen for å kunne arbeide med det de ønsker. Vi ønsker med dette prosjektet å skape en plattform for videre utvikling av Bodø som en by hvor kreative aktører ønsker å bo og virke i. Store avstander begrenser scenekunstaktører i å nå ut til et bredere publikum, arbeidsmulighetene er færre i nord pga. utilstrekkelige ressurser og mangel på samarbeidspartnere. Prosjektet skal benytte dagens teknologi for å samarbeide, utvikle og utforme koreografi, samt åpner for samarbeid på tross av store geografiske avstander. Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum 2 av 6 Side15

16 Prosjektets formål og hovedmålsetning - Gjennom å skape digitale og fysiske møteplasser øke nettverket mellom regionens aktører og ungdommer, hvilket i seg selv bidrar til å utvikle og øke områdenes fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud. - Å tilby områdets entreprenører og dans/scenekunstinteresserede ungdommer gode muligheter til kunstnerisk utvikling. - Å utvikle interregionale samarbeidsformer for interregional distribusjon av dans/scenekunst. - Øke medias rapportering av dans og scenekunst i området. - Styrke den nordlige regionens verdi, som et vitalt og internasjonalt område bo og virke i for alle aldre og begge kjønn. Målgruppe Innenfor målgruppen er dans -og scenekunstinteresserte ungdommer og innbyggere i regionen. Regionens ungdommer skal ses som framtidens entreprenører og kulturkonsumenter. Gjennom å ta del av projektets aktiviteter tilegner de seg kunnskap og bygger viktige nettverk for framtiden. Prosjektets aktiviteter Tidsplan 2015: Ungdomsprogram: daglig trening/produksjon aug-des Seminar og prosjektmøte i Hammerfest, november Danseleir i Skellefteå, november Kurs i eksperimentell video, Bodø,Kajaani, Skellefteå, oktober 2016: Ungdomsprogram: daglig trening/og samproduksjon jan-juni Kurs i eksperimentell video, Bodø,Kajaani, Skellefteå, januar Prosjektgruppemøte, Tromsø, februar Danseleir i Bodø, juni: 4 dager Prosjektgruppemøte, Bodø, juni Samproduksjon Dansväksthuset og Pias Ballettstudio, Bodø, august Ungdomsprogram: daglig trening/produksjon aug-des Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum 3 av 6 Side16

17 Kurs i eksperimentell video, Bodø,Kajaani, Skellefteå, sept Danseleir, Skellefteå, november Prosjektgruppemøte, Skellefteå, november 2017: Ungdomsprogram: daglig trening/og samproduksjon jan-juni Kurs i eksperimentell video, Bodø,Kajaani, Skellefteå, jan Danseleir i Bodø, juni: 4 dager Samproduksjon Dansväksthuset og Pias Ballettstudio, Bodø, august Hvordan ser prosjektorganisasjonen ut? Prosjektet ledes av Dansväksthuset i Skellefteå. Erfaring fra tidligere Interreg-prosjekt gjør at Dansväksthuset kjenner godt til denne typen prosjektledelse. Prosjektkoordinator i Norge fra Pias Ballettstudio. Samarbeidspartnere til prosjektet JoJo - Oulu Dance Center: prosjektpartner og finansierer selv sin del av prosjektet via egne kanaler samt Interreg. Danseväksthuset: prosjektpartner og finansierer selv sin del av prosjektet via egne kanaler samt Interreg. Dansearena Nord: prosjektpartner og finansierer selv sin del av prosjektet via egne kanaler samt Interreg. Kostnader og finansiering Redegjørelse for planlagte inntekter og kostnader i tillegg til søknad om tilskuddsmidler Bodø2016 (eks. egeninnsats, offentlige tilskuddsmidler, sponsing). Inntekter Søkt (ja/ nei) Hva NOK inkl moms Egen innsats Offentlig finansiering (Bodø kommune) Ja - Privat finansiering Interregmidler Ja - Sum inntekter Bevilget (ja/nei) Kostnader Hva NOK inkl moms Eksterne tjenester Kontor Administrasjon Personal Reise, kost og losji Sum kostnader Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum 4 av 6 Side17

18 Annet Eventuelt annet som er viktig for vurderingen av prosjektet: Dette er et prosjekt i samarbeid med Svergie og Finland, og Pias Ballettstudio har søkt om støtte fra Interreg VA Nord. Interreg gir ikke støtte dersom vi ikke får offentlig finansiering lokalt. Vi har søkt om ståtte til et prosjekt som varer i 32 måneder, men under Kostnader over har jeg bare nevnt de kostnadene vi vil ha i forhold til sceneproduksjon i Jeg legger ved fullstendig budsjett for prosjektet nedenfor. Vi ønsker å tilby gratis billetter til alle byens ungdommer, og tenker oss at det voksne publikummet skal betale en liten sum for billettene til forestillingen, derav lav inntekt på posten Inntekt. Budsjettplan sum Eksterne tjenester Kontor, administrasjon Personale Reise, kost og losji Egen innsats offentlig finansiering (?) Privat finansiering IR-midler Søknaden sendes eller Bodø kommune v/ Stimuleringsmidler Bodø2016, Postboks 319, 8001 Bodø. Ved eventuelle spørsmål, kontakt rådgiver Hege Ness Grøtterud på e-post Prosjektsøknad og søkere som sendes inn til Bodø2016 er allmenne handlinger som andre får tilgang til i følge offentlighetsprinsippet i Norge. Bodø2016 publiserer også beskrivninger av prosjektsøknad i databasen Etter søknadsfrist, behandler programkomiteen mottatte søknader etter gjeldende kriterier for tildeling av stimuleringsmidlene til Bodø2016. En innstilling legges frem for styringsgruppen for Bodø2016, som fatter endelig vedtak. Søker orienteres på e-post. Innvilget tilskudd vil bli utbetalt på bakgrunn av budsjett og vedtak. Ved å akseptere et eventuelt tilskudd, forplikter mottaker å oppfylle kriteriene for tildeling av stimuleringsmidler til Bodø2016. Disse må ligge til grunn ved gjennomføringen av prosjektet. Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum 5 av 6 Side18

19 Enkel rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet skal sendes Bodø kommune, senest 60 dager etter prosjektet/tiltaket er gjennomført. Rapporten redegjør for bruken av tilskuddet og opplyser om hvilken publikumsoppslutning, mediedekning og kritikermottakelse tiltaket fikk. I enkelte tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av saksbehandler før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd. Ved tildelt støtte, skal det synliggjøres at Bodø2016 (byjubileet) har støttet tiltaket, ved bruk av logo/tekst på annonser/trykksaker/produkter. Dette skal gjøres i samråd med Bodø2016. Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum 6 av 6 Side19

20 Side20 file://c:\ephorte\pdfservdocproc\ephorte\610789_fix.htm Side 1 av Til Ole Ordfører Som brevet under viser så er det til høsten 4.gang vi skal arrangere Hjertefred i Bodø. Sist arrangement var det ca.2000 som møtte opp og alle tilbakemeldingene vi får gir oss glede i hjertet og vi skjønner at dette er et behov hos folket som står udekket. Dette vil vi fortsatt gjøre noe med på forskjellige måter, men først og fremst med et nytt Hjertefred til høsten. Problemet vårt er bare at vi har ikke så mange sponsorer og det som er absolutt nødvendig for å kunne gjennomføre arrangementet er lyd og lys fra Lydteamet. Det koster ca.40000,- hvert år. Ønsker å høre om det er mulig at kommunen kan være fast sponsor av dette utstyret? Det vil gjøre vårt arbeid så mye lettere og vi kan yte mer på andre måter. Vennlig hilsen Anna Karin Hjertefred er et større arrangement som ble gjennomført for første gang i Bodø Nærmere bestemt på Nordland Kultursenter på allehelgensdagen, søndag den 4. november I 2015 vil lysfesten være 1.november kl og spesielt med fokus på voksne og doble sorger. For å kunne bruke navnet Hjertefred på arrangementet må vi oppfylle følgende kriterier: Ute Åpent for alle(uavhengig i forhold til livssyn, politikk og tro) Gratis Arrangementet planlegges og gjennomføres kun av frivillige og ikke lønnede personer. Vi er derfor avhengig av sponsorer og økonomisk støtte for å kunne gjennomføre arrangementet. Konseptet HJERTEFRED startet som et gratis, livssynsnøytralt minnearrangement på Allehelgensdagen, etter initiativ fra kunstneren Bjørg Thorhallsdottir som ble enke i en alder av 30 år. Björg ønsket at hennes to år gamle sønn, Tolli, skulle få være med og minnes sin pappa i glede på Allehelgensdagen. Her i Bodø er det Anna Karin som har startet Hjertefred etter selv å ha mistet sin sønn i en tragisk drukningsulykke. Han levde så sterkt og ønsket at alle skulle ha det godt. Ved å lage Hjertefred som er med på og hjelpe andre mennesker i sin sorg, vil det være med på å hedre hans minne og bringe videre hans godhet. Hensikten med arrangementet er å hylle de gode minnene etter dem vi har mistet, bearbeide sorgen, samt feire kjærligheten og livsgleden. Men like viktig er å være åpen om sorg og død og å fjerne tabuer rundt dette. Bli bedre medmennesker og ta bedre vare på oss selv og hverandre. Vi ønsker også å få et åpnere og mer inkluderende samfunn. Vi gjennomførte dette i vår egen by, Bodø første gang i 2012 med nesten 1000 oppmøtte. I 2013 var det ca Og i 2014 ca Mange gode tilbakemeldinger tyder på at vi traff et viktig behov hos folk. Vi ønsker nå å gjøre dette til et årlig

Klatreanlegg i Mørkvedlia

Klatreanlegg i Mørkvedlia Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.04.2015 19882/2015 2015/1651 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/65 Formannskapet 13.05.2015 Klatreanlegg i Mørkvedlia Forslag til vedtak 1. Bodø

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift

Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.09.2013 60237/2013 2012/2902 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/157 Formannskapet 25.09.2013 Mørkvedlia fleridrettshall/ishall - status framdrift

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2014 68210/2014 2010/6519 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/219 Formannskapet 19.11.2014 Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Byjubileet Framdrift og organisering.

Byjubileet Framdrift og organisering. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10960/2013 2013/1078 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Formannskapet 06.03.2013 Byjubileet 2016. Framdrift og organisering. Sammendrag

Detaljer

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2014 32691/2014 2011/3983 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/136 Formannskapet 25.06.2014 Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 06.03.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Kommunaldirektør, økonomi og finans Direktør, Bodø kommunale eiendommer KF

Kommunaldirektør, oppvekst og kultur Kommunaldirektør, teknisk avdeling. Kommunaldirektør, økonomi og finans Direktør, Bodø kommunale eiendommer KF Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 23.06.2016 Tidspunkt: 10:00 12:00 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ida Maria Pinnerød Leder AP Synne Høyforsslett

Detaljer

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 21.03.2012 NB! Tid: 09:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 21.03.2012 NB! Tid: 09:30 Sak 22/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord : 21.03.2012 NB! Tid: 09:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf 757

Detaljer

Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø håndballklubb

Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø håndballklubb Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2015 40723/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/101 Formannskapet 24.06.2015 Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.11.2013 76191/2013 2013/7263 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/209 Formannskapet 27.11.2013 13/159 Bystyret 12.12.2013 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2008 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 17.03.2015 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. ORIENTERINGER: Hammerdalen barnehage v/avd.ingeniør Yoshi Tsujimoto Helse-, omsorg og mestringsboliger

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre

MØTEINNKALLING 2 Kommunestyre MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 08.12.2014 Kl. 16:30 INVITASJON Kl. 18.00 INNKALLING Møtested: Fraunar møterom, Frogn rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller.

Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere kommunal grunn, ved Kløkstad, til båthus for optimistjoller. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.07.2014 45572/2014 2013/7938 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/157 Formannskapet 03.09.2014 Søknad fra Bodø seilforening om å få disponere

Detaljer

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.03.2012 17220/2012 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/54 Formannskapet 28.03.2012 Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Sammendrag

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Rådhuset Formannskapssalen Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: I bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Saksliste

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Saksliste Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 18.05.2015 Tidspunkt: 15:30 16:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Allan Ellingsen

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssak Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 39/14 14/151 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Tilleggsinnkalling for Formannskap Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 15:00 Saksnr Tittel Saksliste 15/23 Kultur Cafe - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr. Saksframlegg Søknad om serverings- og skjenkebevilling - overdragelse (delvis nyetablering av skjenkeareal ute) Kafé Filter AS Arkivsaksnr.: 06/43348 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger med

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 02.11.2011 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 48/11 INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Kommunehuset, Dato: 25.5.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: Etter Formannskapsmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Valgstyret, Svein

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CAFE STING - VALBERGET 3 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: CAFE STING - VALBERGET 3 - SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ETTER EIERSKIFTE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HASB-15/2841-11 45333/15 06.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.05.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune

Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø kommune Samfunnskontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.12.2014 81408/2014 2014/3272 020 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/257 Formannskapet 17.12.2014 Mandat styringsgruppen for kommunereform i Bodø

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Geitvågen - videreføring av driftsavtale

Geitvågen - videreføring av driftsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.08.2012 48860/2012 2012/4353 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/166 Formannskapet 10.10.2012 Geitvågen - videreføring av driftsavtale Sammendrag

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og brannsikring - Tusenhjemmet Bodø AS

Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og brannsikring - Tusenhjemmet Bodø AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.01.2015 1376/2015 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 28.01.2015 Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Generalforsamling Stormen Drift AS

Generalforsamling Stormen Drift AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.06.2013 43600/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/133 Formannskapet 26.06.2013 Generalforsamling Stormen Drift AS Forslag til vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 15/1154 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SSP AVD. UPPER CRUST/POINT HAUGESUND

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SESONGSKJENKEBEVILLING - HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT OMBORD I MS NORDSTJERNEN, FERJEKAIEN I SKUDENESHA Formannskapet behandlet saken den 13.10.2014, saksnr. 95/14 Behandling: Innstillingen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth Øien Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 12/712 SØKNAD FRA KUNSTFORENINGA I ETS OM ENDRING AV LOKALE FOR LEIEAVTALEN M/ KOMMUNEN FRA BREISTRAND SKOLE TIL DAHLEGÅRDEN Rådmannens

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer:

Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. innkalles til møte kl Sted: Kommunestyresalen. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Modum kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET innkalles til møte 18.06.2007 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: TILLEGG SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2007

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Bodø kommune - prioritering av DA søknader med søkefrist 1. mars 2014

Bodø kommune - prioritering av DA søknader med søkefrist 1. mars 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.04.2014 21743/2014 2013/372 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/62 Formannskapet 23.04.2014 Bodø kommune - prioritering av DA søknader med søkefrist

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2014 58664/2014 2014/4842 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/185 Formannskapet 15.10.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Nye vedtekter Bodø Kulturhus KF

Nye vedtekter Bodø Kulturhus KF Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.08.2014 53925/2014 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/107 Bystyret 11.09.2014 14/188 Bystyret 11.12.2014 Nye vedtekter Bodø Kulturhus

Detaljer

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2010 24746/2010 2010/9025 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/84 Formannskapet 02.06.2010 Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 09.07.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 10:00-11:00 e-postmøte Saksnr Tittel Saksliste 15/50 Momarken Travbane - Food Republic AS - Skjenkebevilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 26.04.12/TOA Møtested: Kulturtorget Møtedato: 26.04.12 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 47/12 12/36 286 KIWI 543 MYSEN - SALGSBEVILLING

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Klagenemnda Innkalles med dette til møte 15.06.2012 kl. 12.00 på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/206 SAKSBEHANLINGEN FOR KLAGENEMNDA - INHABILITET FOR KOMMUNALE TJENESTEMENN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 30.11.2010 Tid: 09.00 10.35 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Ny sak på sakslisten - Tilleggsaksliste Møtested: Egersund Arena Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 18:00 Det er foreslått å sette følgende sak på sakslisten/ettersende dokumenter

Detaljer

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet.

3. Merverdikompensasjon knyttet til kommunal bevilgning til kunstgressfond skal inngå i finansieringen av prosjektet. Byrådssak 341/13 Etablering av investeringsfond for kunstgressbaner GENI ESARK-6622-201300520-14 Hva saken gjelder: Det foreslås i saken å etablere et «Kunstgressfond» for å finansiere et årlig utskiftingsprogram

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 30.04.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 01.09.2014 Tid: 09:00 12:15 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Nestleder AP Tom Kristian Hermo

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager

Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager Økonomikonto Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.01.2011 598/2011 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/8 Formannskapet 26.01.2011 11/7 Bystyret 17.02.2011 Tilskuddssatser for ikke-kommunale

Detaljer

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr. Trondheim kommune Saksframlegg BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN 2010; SPESIALSATSING PÅ UNGDOMSTILTAK - FORDELING AV MIDLER I 2010 Arkivsaksnr.: 10/966 ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Rådhuset, 3. etasje Møtedato: 02.12.2005 Tid: kl 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer