Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Side1

2 Saksliste Saksnr PS 15/62 PS 15/63 PS 15/64 PS 15/65 PS 15/66 Innhold Søknad om serverings- og skjenkebevilling i Venezia Restaurant Søknad om skjenkebevilling i Raud Den Rame restaurant Behandling av søknade om økonomisk støtte til kulturelle prosjekt og arrangement Klatreanlegg i Mørkvedlia Kunstgressløkker ved Rønvik og Saltvern skoler PS 15/67 Vedrørende tilskudd til folkehøring og informasjon til innbyggerne - kommunereformen. PS 15/68 Søknad om økonomisk og praktisk støtte til NM sykkel 2016 PS 15/69 Miljøopprydding Bodø indre havn - videreføring av prosjektet Bodø, 12. mai 2015 Ole Henrik Hjartøy Ordfører Berit Skaug Formannskapssekretær Side2

3 Service Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /748 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/62 Formannskapet Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling i Venezia Restaurant etter overdragelse Forslag til vedtak: Serveringsbevilling: 1. Rønvik Grill AS, org tildeles serveringsbevilling i følgende lokaler i Venezia Restaurant, Rønvikveien 51: a. Restaurant og terrasse i 1. etasje. b. Pub i underetasje. 2. Nevroz Horori godkjennes som daglig leder. Skjenkebevilling: 1. Rønvik Grill AS, org tildeles for perioden frem til bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i følgende lokaler i Venezia Restaurant, Rønvikveien 51: a. Restaurant og terrasse i 1.etasje. b. Pub i underetasje. 2. Nevroz Horori godkjennes som styrer. 3. Kawe Horori godkjennes som stedfortreder. Sammendrag Den søkte Nevroz Horori på vegne av Rønvik Grill AS om serverings- og skjenkebevilling i Venezia Restaurant etter at driften ble overdratt fra Venezia AS samme dato. Under henvisning til delegasjonsreglementet del 5 anbefales formannskapet å imøtekomme søknaden. Saksopplysninger Det følger av serveringsloven 22 og alkoholloven 1-10 at bevillingene faller bort etter overdragelse. Virksomheten kan likevel fortsette på tidligere eiers bevilling, såfremt kommunen er orientert om eierskiftet og det søkes om nye bevillinger innen 30 dager fra overdragelsen. I henhold til alkoholloven kan skjenkevirksomheten fortsette i inntil 3 måneder når kravene er oppfylt. Nevroz Horori er eneaksjonær, daglig leder og styreleder i Rønvik Grill AS. Side3

4 Søknadene ble levert innen fristen. Nevroz Horori har gjort flere forsøk på å bestå etablererprøven for serveringsvirksomhet, noe som er et krav til daglig leder for serveringssted. Prøven ble bestått den I henhold til alkohollovens bestemmelser utløp overgangsperioden i dette tilfellet Det ble søkt om utvidelse av perioden fra 3 til 4 måneder, noe som kan innvilges etter en skjønnsmessig vurdering, jfr. alkoholloven 1-10 første ledd, 4.setning. På bakgrunn av at søknaden nå var klar for formannskapets behandling, ble utvidelse av overgangsperioden innvilget. Driftskonseptet i Venezia Restaurant er det samme som tidligere: restaurant, catering og pub i underetasjen. Nevroz Horori søkes godkjent som daglig leder og styrer. Kawe Horori søkes godkjent som stedfortreder. Kawe Horori er eier av Venezia AS, som drev stedet frem til overdragelsen i januar. Begge har bestått de nødvendige prøvene. Vurderinger Saken har vært sendt til uttalelse hos politiet, skattemyndighetene og helse- og omsorgsavdelingen, og det er ikke mottatt merknader. Konklusjon og anbefaling Det anbefales at formannskapet innvilger søknadene. Saksbehandler: Ellen S. Neeraas Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Søknadsdokumentene Side4

5 Service Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2323 U62 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/63 Formannskapet Søknad om skjenkebevilling i Raud Den Rame restaurant Forslag til vedtak: 1. Nord-Norsk Sjøsportsenter AS, org.nr tildeles for perioden 1.juni 1.august frem til , bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 i Raud Den Rame restaurant og terasse, jfr. tegning vedlagt søknaden. 2. Torfinn Andreassen godkjennes som styrer. 3. Monica Naurstad godkjennes som stedfortreder. 4. Det vedtas bevillingsgebyr med 1/12 av minimumsgebyret pr. måned. Sammendrag Den 23.mars 2015 søker Torfinn Andreassen på vegne av Nord-Norsk Sjøsportssenter, Naurstad, om skjenkebevilling i Raud Den Rame restaurant for en del av året, i sommerperioden 1.juni til 1.august. Det søkes også om å bli ilagt et lavere bevillingsgebyr. Under henvisning til delegasjonsreglementet del 5 anbefales formannskapet å imøtekomme søknaden. Saksopplysninger Nord-Norsk Sjøsportsenter på Naurstad retter seg hovedsakelig mot fisketurisme, og har båter og hytter for utleie. Det eies av Monica Naurstad og Torfinn Andreassen. Raud Den Rame restaurant ligger på området og har serveringsbevilling gitt i Restauranten har hatt skjenkebevilling tidligere, men bevillingen ble ikke fornyet i Det søkes om skjenkebevilling i sommermånedene juni og juli fremover. Da bevillingsperioden går ut , må det søkes om fornyelse av bevillingen i Det søkes om å bli ilagt et lavere bevillingsgebyr enn minimumsgebyret, som er regulert i forskrift og er kr 4400,- i Torfinn Andreassen søkes godkjent som styrer, med Monica Naurstad som stedfortreder. De har begge bestått de nødvendige prøvene. Vurderinger En årsak til at skjenkebevillingen ikke ble fornyet i 2012 var at gebyret ble svært høyt i forhold til omsetningen. Alkoholforskiften 6-2 åpner for at bevillingsmyndigheten i særlige tilfeller kan sette et lavere gebyr enn minimumsgebyret. Side5

6 Stedet skal ha skjenkebevilling for alkoholgruppe 1 og 2 i to måneder pr. år. På bakgrunn av dette vurderes det å være et særlig tilfelle. Det foreslås at det vedtas bevillingsgebyr på 1/12 av minimumsgebyret pr. måned. Oppgave over omsetning skal innsendes for evt. etterberegning. Saken har vært sendt til uttalelse hos politiet, skattemyndighetene og helse- og omsorgsavdelingen. Det er ikke mottatt merknader. Konklusjon og anbefaling Under henvisning til delegasjonsreglementet del 5 anbefales det at formannskapet innvilger søknaden. Saksbehandler: Ellen S. Neeraas Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen. Utrykte vedlegg: Søknadsdokumentene. Side6

7 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 15/64 Formannskapet Behandling av søknader om økonomisk støtte til kulturelle prosjekt og arrangement Forslag til vedtak 1. Pias ballettstudio får et tilsagn på kr til til Northern Movement and Dance Project, under forutsetning av at prosjektet blir realisert. 2. Det Vilde Ord mottar kr til litteraturfestival Hjertefred mottar kr i støtte til Hjertefred Sammendrag Søknader om økonomisk tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement skal framlegges formannskapet med administrativ innstilling når søkesummen overskrider kr Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto. Det er mottatt 3 søknader om tilskudd til prosjekt og arrangement som skal behandles i denne saken, totalt kr Det anbefales en tildeling på kr Saksopplysninger I denne saken behandles 3 søknader om støtte til kulturelle prosjekt og arrangement. Ordningen har løpende søknadsfrist, og er kunngjort på kommunens hjemmesider. Søknadene er behandlet etter retningslinjer for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Bodø kommunes tilskuddsordninger har som formål å stimulere til aktivitet og produksjon. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Det blir tildelt to typer tilskudd: 1. Driftsstøtte/aktivitetsstøtte til sosiale og kulturelle formål Lag og foreninger kan søke om årlig driftstilskudd, med søknadsfrist 1.mai. 2. Støtte til kulturelle prosjekt og arrangement For å stimulere til økt aktivitet, kan Bodø kommune gi prosjektstøtte til enkeltarrangement. Barne- og ungdomsarbeid har hovedprioritet. Prosjektenes form og profil er i hvert enkelt tilfelle avgjørende for støtte. Alle lag og foreninger hjemmehørende i Bodø er i utgangspunktet støtteberettiget. Profesjonelle kunst- og kulturaktører hjemmehørende i Bodø kan søke støtte til utstillinger, konserter, forestillinger eller produksjoner med visningssted i Bodø kommune. Søknad sendes med prosjektbeskrivelse og -budsjett. Side7

8 Inntil 20 % av årlig tilskuddsramme prioriteres til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Disse behandles en gang i året. Søknadsfrist: 1.juni. Søkere i denne kategorien er ofte profesjonelle kulturarrangører med betydelige prosjektbudsjett. Tilskuddsordningen er i utgangspunktet et virkemiddel for å stimulere til aktivitet og produksjon i regi av frivillige lag og foreninger, der barn og unge har hovedprioritet. Det er satt av kr for tilskudd til kulturelle prosjekt og arrangement. Kr er satt av til driftsstøtte til kulturelle og sosiale formål. Hittil i år er det tildelt kr fra ordningen. I denne saken behandles tre søknader som totalt søker om kr Det anbefales en tildeling på kr Under forutsetning at det gjøres vedtak som anbefalt i denne saken, vil det være tildelt kr i prosjektstøtte hittil i Det gjenstår da kr til videre tildelinger. Søknader under kr behandles administrativt fra samme konto Kr er prioritert til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Vurderinger 1. Northern Movement and Dance Project interregionalt Pias ballettstudio søker om kr i økonomisk støtte til Northern Movement and Dance Project (NoMaD Project). Prosjektet NoMaD Project gjennomføres interregionalt i Norge, Svergie og Finland. Det søkes om støtte til et ungdomsutvekslingsprogram for dans-og scenekunstinteresserte, mellom Bodø (Pias Ballettstudio) og Skellefteå (Dansväksthuset). Prosjektet gir muligheter til et grenseoverskridende samarbeid som fremmer kulturell likestilling og forståelse. Målet er å skape et nettverk mellom regionens profesjonelle aktører og ungdommer, bidra til å utvikle og øke områdenes fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud. Fremtidens entreprenører vil med dette prosjektet høste verdifulle erfaringer om hvordan jobbe innenfor kreative næringer, samt knytte varige kontakter med jevnaldrede og profesjonelle aktører. Prosjektets oppstart vil være august 2015 og avsluttes i mai Under prosjektperioden vil det arrangeres workshops for prosjektets deltakere i Bodø og Svergie. Prosjektet skal også resultere i to danseforestillinger i Stormen Konserthus. En forestilling i 2016 og en i Dette er et prosjekt i samarbeid med Sverige og Finland, og Pias Ballettstudio har søkt om støtte fra Interreg VA Nord. Interreg gir ikke støtte dersom vi ikke får offentlig finansiering lokalt. Bodø kommune har satt av kr til prosjekt som er avhengig av basisfinansiering for å søke om og utløse eksterne tilskudd. Administrasjonen anbefaler at Pias ballettstudio får et tilsagn på kr til Northern Movement and Dance Project, under forutsetning av at prosjektet blir realisert. 2. Det vilde ord s Litteraturfestival 2015 Det Vilde Ord søker om kr i økonomisk støtte generelt til aktivitetene i 2015, men i særdeleshet litteraturfestivalen som gjennomføres på Stormen bibliotek 3.-5.juni I 2015 ønsker festivalen å presentere litterærere uttrykk med basis i Bodøs geografiske posisjon, og litteraturfestivalen realiseres på Stormen bibliotek, med blant annet tre større forestillinger i skjæringspunktet mellom litteratur og musikk, bokbad med lars Saabye Christensen og et barnebokarrangement med forfatteren Sissel Horndal. Administrasjonen anbefaler et tilskudd på kr til Det Vilde ord. 3. Hjertefred 2015 Hjertefred Bodø søker om kr til et en markering 1.november, for å hylle de gode minnene etter de man har mistet, bearbeide sorg, og feire kjærligheten og livsgleden. Det er gratis og åpent for alle, arrangert på dugnad av frivillige. Arrangementet ble første gang gjennomført i 2012 i Bodø, Side8

9 og er også en nasjonal markering allehelgensdag, hvor hensikten er å gjøre det lettere å snakke om døden, bearbeide sorg og feire livsgleden. Tiltaket har god publikumsoppslutning og er en fin minnesmarkering. Ved en senere anledning bør eventuelle søknader knyttet til Hjertefred vurderes i forhold til de sosiale tilskuddsmidlene. Arrangementet gjennomføres på stor scene utenfor Nordland kultursenter. Ambisjonen er å hyre nasjonalt kjente artister i tillegg til kulturelle innslag fra Bodø. Hjertefred mottok et tilskudd på kr i fjor. Det foreslås at Hjertefred gis et tilskudd på samme nivå som i Administrasjonen anbefaler Hjertefred en tildeling på kr Konklusjon og anbefaling Det er mottatt 3 søknader på kr i denne saken, og det anbefales tildelt kr Retningslinjene for tildeling av tilskudd til prosjekt og arrangement er førende for administrasjonens forslag til vedtak. Administrasjonen anbefaler vedtak fattet som foreslått. Saksbehandler: Hege Ness Grøtterud Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Trykte vedlegg: Vedlegg 1 Søknad om prosjektstøtte til samarbeidsprosjektet NoMaD Project (Northern Movement and Dance Project) 2 Søknad - NoMaD Projeckt 3 ATT Hjertefred 4 Søknad om støtte til Hjertefred budsjett 5 Søknad kultur - prosjekt og arrangement Det Vilde Ord Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side9

10 Side10 file://c:\ephorte\pdfservdocproc\ephorte\588550_fix.html Side 1 av Fra: Gry Dato: :23:58 Til: Postmottak Bodø Kommune Tittel: Søknad om prosjektstøtte. Hei. Vi søker om prosjektstøtte til samarbeidsprosjektet NoMaD Project (Northern Movement and Dance Project). Prosjektet er et samarbeid med Svergie og Finland. Vi søker om støtte til et ungdomsutvekslingsprogram, hvor prosjekttiden er 32 måneder. Kort beskrivelse av prosjektet: Prosjektet gjennomføres interregionalt, og gir muligheter til et grenseoverskridende samarbeid som fremmer kulturell likestilling og forståelse. Vi ønsker gjennom prosjektet å skape et nettverk mellom regionens profesjonelle aktører og ungdommer, bidra til å utvikle og øke områdenes fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud. Ungdommen ses på som fremtidens entreprenører vil med dette prosjektet høste verdifulle erfaringer om hvordan man arbeider innenfor kreative næringer, samt knytte varige kontakter med jevnaldrede og profesjonelle aktører. Bakgrunn for prosjektet. Bodø er en by i vekst. Det satses stort på byutvikling og å gjøre Bodø attraktivt for tilflytting. Et rikere kulturliv vil være med på å generere bedre omdømme, øke befolkningsvekst og økt lokal stolthet. Pr. idag er det stor interesse for dans blandt byens unge, men det lite utøvende og skapende aktivitet basert i Bodø. De fleste som velger å utdanne seg innenfor dans -og scenekunst opplever at de må flytte ut fra regionen for å kunne arbeide med det de ønsker. Store geografiske avstander begrenser scenekunstaktører i å nå ut til et bredere publikum, arbeidsmulighetene er færre i nord pga. utilstrekkelige ressurser og mangel på samarbeidspartnere. Det er viktig for den sosialpolitiske utviklingen å skape forutsetninger for at ungdommer og kulturaktører skal bli værende i regionen. Gjennom samarbeid med profesjonelle aktører innenfor kreative næringer, lærer de unge arbeidsgangen i skapende prossesser, finner inspirasjon og knytter viktige kontakter for framtidig samarbeid. Ungdommen får verktøy til å samarbeide på tvers av landegrenser, til tross for store distanser. Dette genererer et større marked innenfor scenekunst, økt interesse blandt innbyggerne og kulturell forståelse. Av prosjektetet vil de unge entreprenørene høste erfaring til å fortsette og utvikle muligheter til å

11 Side11 file://c:\ephorte\pdfservdocproc\ephorte\588550_fix.html Side 2 av overstige geografiske avstandene på, og dermed knytte nordområdene sammen til en vital og attraktiv region å bosette seg i. Pias Ballettstudio er et privatdrevet dansestudio som drives uten offentlig støtte. Med sin deltakelse i NoMaD Project, ønsker bedriften å modnes til å kunne delta i videre samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Kunstnerisk, pedagogisk og administrativ kompetanse vil styrkes hos de ansatte, noe de 700 elevene ved Pias Ballettstudio også nyte fordelene av. Deltakelse i prosjektet vil også gi bedriften økt konkuransekraft. Det er 15 ungdommer fra Pias Ballettstudio som vil delta på utvekslingsprogrammet og med dette tilegne seg kunnskap om hvordan man utvikler og driver kulturelle virksomheter. I løpet av prosjekttiden vil ungdomsutvekslingen resultere i 2 samproduskjoner. Deltakerne vil arbeide med en profesjonell koreograf og bruke en digital møteplass, opprettet av prosjektet, for utveksling av ideer og erfaringer, og videreutvikle materiale produsert med koreograf. Deltakerne vil også få opplæring i eksperimentell video som også skal brukes i produksjonen. De vil møtes henholdsvis i Skellefteå (delta på workshops, dansefestival) og Bodø (Delta på workshops og videreutvikling/ferdigstilling av produksjon). Målgrupper: Innenfor målgruppen er dans -og scenekunstinteresserte ungdommer og innbyggere i regionen. Utvekslingsprogrammets aktiviteter: 1) Teknikktrening under ledelse av dansepedagoger i nevnte byer. 2) Arbeid med videoblogg under ledelse av profesjonell aktør. Videoklipp, koreografier, evt andre rapporter skal legges ut på en felles digital møteplass. Unge dansere skal føre videodagbok og dokumentere de ulike fasene av prosjektet. 3) Innstudere nye verk under ledelse av profesjonell koreograf/

12 Side12 file://c:\ephorte\pdfservdocproc\ephorte\588550_fix.html Side 3 av scenekunstner samt ha en felles produksjon pr. år der de unge danserne fra Norge og Svergie medvirker i samme verk. Under prosjektperioden skal minst en forestilling involvere en eksperimentell video, alternativt en dansefilm som sluttprodukt. Den årlige forestillingen skal være et møte mellom alle de involverte. 4) Festivalmøte, danseleir, gjerne i samarbeid med ulike festivaler i Skellefteå (Dans i Novembermörkret), Oulu (OuDance), Kajaani (Kajaani Dansfestival), Bodø (f.eks Nordland Musikkfestuke, Byjubileet) Budsjett: NoMaD søker om støtte fra EU-programmet Interreg VA Nord området -europeisk regionale utviklingsfond. Det er stor sjanse å få støtte fra Interreg, dersom man blir støttet lokalt, det er et av kravene i søknaden at man mottar offentlig støtte. Å få Interregmidler vil generere flere penger til Bodø kommune. Jeg har forståelse for at søknadsfristen er 1. juni, men ønsker gjerne svar fra Bodø Kommune om det er interesse for å støtte dette prosjektet, da jeg må inkludere det i søknaden som sendes til Interreg. Da trenger jeg en intensjonsavtale fra dere som jeg kan legge ved. Vi søker om støtte til leie av Stormen Konserthus, slik at vi kan tilby Bodøs innbyggere -spesielt ungdommer gratis billetter til disse produksjonene. Vi vil på denne måten bidra til å utvikle og øke områdenes fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud, og inspirere områdets ungdommer til å fortsette samarbeid på tross av geografiske avstander. Vi søker også om reisestøtte til Svergie. Prosjektdeltakerne skal hvert år reise til Svergie for å delta på workshops med de svenske deltakerne i prosjektet, samt vise frem en produskjon for de svenske deltakerne.

13 Side13 file://c:\ephorte\pdfservdocproc\ephorte\588550_fix.html Side 4 av Prosjektet starter i august 2015 og avsluttes i mai Pengene vi søker om vi dekke: 2015: Reise/ utveksling til Svergie: kr 2016: Leie av Stormen Konserthus inkl/ teknikk 72 t: kr 2017: Leie av Stormen Konserthus inkl/ teknikk 72 t: kr Totalt beløp for 32 måneder: kr (Over har jeg samlet utgifter som eventuell støtte fra Bodø Kommune vil dekke.)

14 PROSJEKTSØKNAD Søknad om stimuleringsmidler Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum NoMaD Project Organisasjon Pias Ballettstudio Organisasjonsnummer Kontonummer Adresse Regine Normanns vei Bodø 4.mars 2015 Telefon Kontaktperson Gry Løvmo E-postadresse Nettside Hvor skal prosjektet realiseres? [eks Bodø sentrum, Mørkved, Tverlandet, Kjerringøy, Saltstraumen, Misvær, Skjerstad etc.] Bodø Sentrum. Tidsperiode for prosjektet og dato for aktiviteter i perioden Er prosjektet tiltenkt oppstart i perioden før selve jubileumsåret, knyttet til en bestemt dato, eller blir det en gjentagende aktivitet under programårets årstider i 2016? Si noe om oppstart, framdriftsplan og ferdigstillelse av prosjektet. Prosjektets oppstart vil være august 2015 og avsluttes i mai Under prosjektperioden vil det arrangeres workshops for prosjektets deltakere i Bodø og Svergie. Prosjektet skal også resultere i to danseforestillinger i Stormen Konserthus. En forestilling i 2016 og en i Medsøkende organisasjon Eventuelt andre samarbeidspartnere, lokale, regionale, nasjonale og/ eller internasjonale. Samarbeidpartnere: Dansarena Nord, Dansväksthuset (Svergie) Jojo Dance (Finland) Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum 1 av 6 Side14

15 Prosjektbeskrivelse Prosjektets samsvar med byjubileets visjon Bodø2016s visjon: "Vi skaper stolte ambassadører for en attraktiv hovedstad i Nord" Beskriv hvordan prosjektet kan bidra til å realisere visjonen Prosjektet NoMaD Project gjennomføres interregionalt i Norge, Svergie og Finland, det vi søker om støtte til er et ungdomsutvekslingsprogram mellom Bodø (Pias Ballettstudio) og Skellefteå (Dansväksthuset). Prosjektet gir muligheter til et grenseoverskridende samarbeid som fremmer kulturell likestilling og forståelse. Vi ønsker å skape et nettverk mellom regionens profesjonelle aktører og ungdommer, bidra til å utvikle og øke områdenes fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud. Fremtidens entreprenører vil med dette prosjektet høste verdifulle erfaringer om hvordan jobbe innenfor kreative næringer, samt knytte varige kontakter med jevnaldrede og profesjonelle aktører. Bodø 2016: Programårets åtte årstider/ temaer Programåret i 2016 er inndelt i åtte årstider/ temaer. Hvor mener du prosjektet hører hjemme? X 30/1-27/2: Bydannelse, fisk og handel 28/2-29/4: Forsvar, sikkerhet og beredskap X 30/4-19/6: Festivitas, innovasjon og nyskaping X 20/6-10/7: Kultur- og idrettsbyen midt i naturen 11/7-28/8: Kysten, naturen og jektefart 29/8-9/10: Galskap X 10/10-20/11: Knutepunkt 21/11-29/1: Fortid møter fremtid Beskriv hvordan prosjektet kan bidra til å forsterke og skape innhold til valgte tema(er) Utvekslingsprosjektet bidrar til å skape møteplasser, fysiske så vel som digitale, som åpner for samarbeid på tross av landegrenser. Dans-og scenekunstinteresserte ungdommer som deltar i prosjektet skal samarbeide med profesjonelle aktører (koreorgraf og videokunstner) og skal delta på workshops og danseleirer i Skellefteå og Bodø. Vi vil også opprette en digital møteplass hvor ungdommene i de ulike landene skal videreutvikle koreografien, utfordre og inspirere hverandre. Prosjektet skal resultere i en samproduksjon som skal vises i Bodø i 2016 og Bodø er en by i vekst. Det satses stort på byutvikling og å gjøre Bodø attraktivt for tilflytting. Et rikere kulturliv vil være med på å generere bedre omdømme, øke befolkningsvekst og økt lokal stolthet. Pr. idag er det stor interesse for dans blandt byens unge, men det lite utøvende og skapende aktivitet basert i Bodø. De fleste som velger å utdanne seg innenfor dans -og scenekunst opplever at de må flytte ut fra regionen for å kunne arbeide med det de ønsker. Vi ønsker med dette prosjektet å skape en plattform for videre utvikling av Bodø som en by hvor kreative aktører ønsker å bo og virke i. Store avstander begrenser scenekunstaktører i å nå ut til et bredere publikum, arbeidsmulighetene er færre i nord pga. utilstrekkelige ressurser og mangel på samarbeidspartnere. Prosjektet skal benytte dagens teknologi for å samarbeide, utvikle og utforme koreografi, samt åpner for samarbeid på tross av store geografiske avstander. Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum 2 av 6 Side15

16 Prosjektets formål og hovedmålsetning - Gjennom å skape digitale og fysiske møteplasser øke nettverket mellom regionens aktører og ungdommer, hvilket i seg selv bidrar til å utvikle og øke områdenes fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud. - Å tilby områdets entreprenører og dans/scenekunstinteresserede ungdommer gode muligheter til kunstnerisk utvikling. - Å utvikle interregionale samarbeidsformer for interregional distribusjon av dans/scenekunst. - Øke medias rapportering av dans og scenekunst i området. - Styrke den nordlige regionens verdi, som et vitalt og internasjonalt område bo og virke i for alle aldre og begge kjønn. Målgruppe Innenfor målgruppen er dans -og scenekunstinteresserte ungdommer og innbyggere i regionen. Regionens ungdommer skal ses som framtidens entreprenører og kulturkonsumenter. Gjennom å ta del av projektets aktiviteter tilegner de seg kunnskap og bygger viktige nettverk for framtiden. Prosjektets aktiviteter Tidsplan 2015: Ungdomsprogram: daglig trening/produksjon aug-des Seminar og prosjektmøte i Hammerfest, november Danseleir i Skellefteå, november Kurs i eksperimentell video, Bodø,Kajaani, Skellefteå, oktober 2016: Ungdomsprogram: daglig trening/og samproduksjon jan-juni Kurs i eksperimentell video, Bodø,Kajaani, Skellefteå, januar Prosjektgruppemøte, Tromsø, februar Danseleir i Bodø, juni: 4 dager Prosjektgruppemøte, Bodø, juni Samproduksjon Dansväksthuset og Pias Ballettstudio, Bodø, august Ungdomsprogram: daglig trening/produksjon aug-des Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum 3 av 6 Side16

17 Kurs i eksperimentell video, Bodø,Kajaani, Skellefteå, sept Danseleir, Skellefteå, november Prosjektgruppemøte, Skellefteå, november 2017: Ungdomsprogram: daglig trening/og samproduksjon jan-juni Kurs i eksperimentell video, Bodø,Kajaani, Skellefteå, jan Danseleir i Bodø, juni: 4 dager Samproduksjon Dansväksthuset og Pias Ballettstudio, Bodø, august Hvordan ser prosjektorganisasjonen ut? Prosjektet ledes av Dansväksthuset i Skellefteå. Erfaring fra tidligere Interreg-prosjekt gjør at Dansväksthuset kjenner godt til denne typen prosjektledelse. Prosjektkoordinator i Norge fra Pias Ballettstudio. Samarbeidspartnere til prosjektet JoJo - Oulu Dance Center: prosjektpartner og finansierer selv sin del av prosjektet via egne kanaler samt Interreg. Danseväksthuset: prosjektpartner og finansierer selv sin del av prosjektet via egne kanaler samt Interreg. Dansearena Nord: prosjektpartner og finansierer selv sin del av prosjektet via egne kanaler samt Interreg. Kostnader og finansiering Redegjørelse for planlagte inntekter og kostnader i tillegg til søknad om tilskuddsmidler Bodø2016 (eks. egeninnsats, offentlige tilskuddsmidler, sponsing). Inntekter Søkt (ja/ nei) Hva NOK inkl moms Egen innsats Offentlig finansiering (Bodø kommune) Ja - Privat finansiering Interregmidler Ja - Sum inntekter Bevilget (ja/nei) Kostnader Hva NOK inkl moms Eksterne tjenester Kontor Administrasjon Personal Reise, kost og losji Sum kostnader Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum 4 av 6 Side17

18 Annet Eventuelt annet som er viktig for vurderingen av prosjektet: Dette er et prosjekt i samarbeid med Svergie og Finland, og Pias Ballettstudio har søkt om støtte fra Interreg VA Nord. Interreg gir ikke støtte dersom vi ikke får offentlig finansiering lokalt. Vi har søkt om ståtte til et prosjekt som varer i 32 måneder, men under Kostnader over har jeg bare nevnt de kostnadene vi vil ha i forhold til sceneproduksjon i Jeg legger ved fullstendig budsjett for prosjektet nedenfor. Vi ønsker å tilby gratis billetter til alle byens ungdommer, og tenker oss at det voksne publikummet skal betale en liten sum for billettene til forestillingen, derav lav inntekt på posten Inntekt. Budsjettplan sum Eksterne tjenester Kontor, administrasjon Personale Reise, kost og losji Egen innsats offentlig finansiering (?) Privat finansiering IR-midler Søknaden sendes eller Bodø kommune v/ Stimuleringsmidler Bodø2016, Postboks 319, 8001 Bodø. Ved eventuelle spørsmål, kontakt rådgiver Hege Ness Grøtterud på e-post Prosjektsøknad og søkere som sendes inn til Bodø2016 er allmenne handlinger som andre får tilgang til i følge offentlighetsprinsippet i Norge. Bodø2016 publiserer også beskrivninger av prosjektsøknad i databasen Etter søknadsfrist, behandler programkomiteen mottatte søknader etter gjeldende kriterier for tildeling av stimuleringsmidlene til Bodø2016. En innstilling legges frem for styringsgruppen for Bodø2016, som fatter endelig vedtak. Søker orienteres på e-post. Innvilget tilskudd vil bli utbetalt på bakgrunn av budsjett og vedtak. Ved å akseptere et eventuelt tilskudd, forplikter mottaker å oppfylle kriteriene for tildeling av stimuleringsmidler til Bodø2016. Disse må ligge til grunn ved gjennomføringen av prosjektet. Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum 5 av 6 Side18

19 Enkel rapport og regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet skal sendes Bodø kommune, senest 60 dager etter prosjektet/tiltaket er gjennomført. Rapporten redegjør for bruken av tilskuddet og opplyser om hvilken publikumsoppslutning, mediedekning og kritikermottakelse tiltaket fikk. I enkelte tilfeller blir tilskudd utbetalt i to eller flere rater og med krav om at rapport og regnskap for prosjektet/virksomheten er sendt inn og godkjent av saksbehandler før gjenstående tilskudd kan utbetales. Manglende rapportering kan få konsekvenser for muligheten til nye tilskudd. Ved tildelt støtte, skal det synliggjøres at Bodø2016 (byjubileet) har støttet tiltaket, ved bruk av logo/tekst på annonser/trykksaker/produkter. Dette skal gjøres i samråd med Bodø2016. Bodø2016 Bodøs 200 års jubileum 6 av 6 Side19

20 Side20 file://c:\ephorte\pdfservdocproc\ephorte\610789_fix.htm Side 1 av Til Ole Ordfører Som brevet under viser så er det til høsten 4.gang vi skal arrangere Hjertefred i Bodø. Sist arrangement var det ca.2000 som møtte opp og alle tilbakemeldingene vi får gir oss glede i hjertet og vi skjønner at dette er et behov hos folket som står udekket. Dette vil vi fortsatt gjøre noe med på forskjellige måter, men først og fremst med et nytt Hjertefred til høsten. Problemet vårt er bare at vi har ikke så mange sponsorer og det som er absolutt nødvendig for å kunne gjennomføre arrangementet er lyd og lys fra Lydteamet. Det koster ca.40000,- hvert år. Ønsker å høre om det er mulig at kommunen kan være fast sponsor av dette utstyret? Det vil gjøre vårt arbeid så mye lettere og vi kan yte mer på andre måter. Vennlig hilsen Anna Karin Hjertefred er et større arrangement som ble gjennomført for første gang i Bodø Nærmere bestemt på Nordland Kultursenter på allehelgensdagen, søndag den 4. november I 2015 vil lysfesten være 1.november kl og spesielt med fokus på voksne og doble sorger. For å kunne bruke navnet Hjertefred på arrangementet må vi oppfylle følgende kriterier: Ute Åpent for alle(uavhengig i forhold til livssyn, politikk og tro) Gratis Arrangementet planlegges og gjennomføres kun av frivillige og ikke lønnede personer. Vi er derfor avhengig av sponsorer og økonomisk støtte for å kunne gjennomføre arrangementet. Konseptet HJERTEFRED startet som et gratis, livssynsnøytralt minnearrangement på Allehelgensdagen, etter initiativ fra kunstneren Bjørg Thorhallsdottir som ble enke i en alder av 30 år. Björg ønsket at hennes to år gamle sønn, Tolli, skulle få være med og minnes sin pappa i glede på Allehelgensdagen. Her i Bodø er det Anna Karin som har startet Hjertefred etter selv å ha mistet sin sønn i en tragisk drukningsulykke. Han levde så sterkt og ønsket at alle skulle ha det godt. Ved å lage Hjertefred som er med på og hjelpe andre mennesker i sin sorg, vil det være med på å hedre hans minne og bringe videre hans godhet. Hensikten med arrangementet er å hylle de gode minnene etter dem vi har mistet, bearbeide sorgen, samt feire kjærligheten og livsgleden. Men like viktig er å være åpen om sorg og død og å fjerne tabuer rundt dette. Bli bedre medmennesker og ta bedre vare på oss selv og hverandre. Vi ønsker også å få et åpnere og mer inkluderende samfunn. Vi gjennomførte dette i vår egen by, Bodø første gang i 2012 med nesten 1000 oppmøtte. I 2013 var det ca Og i 2014 ca Mange gode tilbakemeldinger tyder på at vi traff et viktig behov hos folk. Vi ønsker nå å gjøre dette til et årlig

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat ved

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Kulturutvalget. Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Ekko-huset, møterom Tidspunkt: 04.03.2009 kl. 18:00 Vi starter med følgende orienteringer kl. 17:00: Edvard Munch bakgrunnen for monument v/torill Stokkan Presentasjon

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.11.2007 Tid: ca. 12:30 (Etter administrasjonsutvalgets møte!!) Faste medlemmer er med

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.08.2012 Møtested:

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Møteinnkalling. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden

Møteinnkalling. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 29.04.2009-04-22 Tidspunkt: 10:00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av

Detaljer