AVVIRKNINGEN I HELGELAND OG NORD-TRØNDELAG I ET NYTT ÅRTUSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVVIRKNINGEN I HELGELAND OG NORD-TRØNDELAG I ET NYTT ÅRTUSEN"

Transkript

1 AVVIRKNINGEN I HELGELAND OG NORD-TRØNDELAG I ET NYTT ÅRTUSEN Hans Martin Storø Jens Kveli NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 22

2 Tittel : AVVIRKNINGEN I HELGELAND OG NORD-TRØNDELAG I ET NYTT ÅRTUSEN. Forfatter(e) NTF-rapport : 22:3 : Hans Martin Storø Jens Kveli ISBN : ISSN : Prosjektnummer : 1296 Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Layout/redigering Referat Sammendrag Emneord : Avvirkningen i Nord-Trøndelag og Helgeland i et nytt årtusen : Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag : Hans Martin Storø Solrun F. Spjøtvold : Rapporten dokumenterer og drøfter årsaken til reduksjonen i avvirkningsnivået vi har opplevd i de senere år. Spesielt sammenhenger mot egenskaper knyttet til skogeier og eiendommer i sin helhet. : Norsk Dato : Mai 22 Antall sider : 128 Pris : 15, Utgiver : Landbruk, Skogbruk, Avvirkning, Skogindustri : Nord-Trøndelagsforskning Serviceboks 2533, 7729 STEINKJER telefon telefaks

3 i FORORD Prosjektet "Avvirkning i Helgeland og Nord-Trøndelag i et nytt årtusen", er initiert av skognæringen i Midt-Norge og Nord-Trøndelagsforskning (NTF). Det har hatt til intensjon å arbeide videre med de prognoser som Bjørn Næsvold utarbeidet i 199, da vi har erfart at det ble en endring i disse sammenhengene midt på 199 tallet. I dette arbeidet har referansegruppen til prosjektet kommet med mange faglige innspill og kommentarer, som har hatt et svært høyt faglig nivå. Det er derfor grunn til å takke deltakerne i referansegruppa for at de har prioritert å delta i dette arbeidet. Spesielt vil jeg rette en takk til Arild Tokle for god oppbakking i gjennom hele prosjektperioden. Selv om vi har hatt god hjelp av referansegruppens innspill, er den endelige rapporten resultat av valg og prioriteringer som forfatterne har ansvaret for. For at vi skulle få et best mulig datagrunnlag, har vi samlet inn opplysninger fra både skogavgiftsregnskap, landbruksregister og fra intervju av utvalgte skogeiere. Det er derfor grunn til å rette en stor takk til ansatte hos fylkesmennene i Nordland og Nord-Trøndelag, for den hjelp de ytet i forbindelse med arbeidet med innsamling og anonymisering av data fra deres registre. Samt at det er grunn til å rette en stor takk til alle de 16 skogeierne som stilte opp til dybdeintervju for prosjektet. Prosjektet har vært finansiert av Landsdelsutvalget, og det er grunn til å rette en takk for at de fant plass til å prioritere denne bevilgningen. Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen til å takke Jens Kveli ved HiNT for et godt samarbeid med dette prosjektarbeidet. Steinkjer, mars 22 Hans Martin Storø prosjektleder

4

5 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD FIGURLISTE TABELLER SAMMENDRAG i iii vi viii ix 1. INNLEDNING Bakgrunn Prosjektets organisering Definisjoner Hovedproblemstilling 3 2. TIDLIGERE UNDERSØKELSER 5 3. UTVIKLINGSTREKK Hogststatistikk Distrikt Kommunevis Andre forhold Sysselsetting Rentenivå Mekaniseringsgrad Skogsveibygging ANALYSEMODELL Økonomisk rasjonelle forhold Bruker og husholdningen METODE Generelt Prisfølsomhet Skogavgiftsregisteret Intervju 28

6 iv 6. PRISFØLSOMHET SKOGAVGIFTSREGISTERET Materiale Antall privateiendommer Leveranser Antallet som leverer Forklaringsvariabler Størrelsesgruppe Alder Kjønn Areal dyrkajord Antall årskyr Antall vinterfora sau Bosted Dummyvariable Hvilke eiendommer har levert siste 5 år Regresjonsanalyse Hver enkelt forklaringsvariabel Samla effekt Hvem hogger ikke INTERVJUUNDERSØKELSE Utvalg Materiale Tallmessig beskrivelse Alle respondenter Avvirkningsprosent Hva bestemmer hogsten Sammenligning mellom eksempelkommuner "nedgang" og "stabile" Store uten hogst siste 5 år Kvalitative data Stabile Nedgang Store Generelt 66

7 v 9. DISKUSJON KONKLUSJON 75 LITTERATURLISTE 77 Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Avvirkningstall kommunevis Avvirkningstrend for private skogeiere i Nord-Trøndelag Avvirkningstrend for private skogeiere i Helgeland Fordelinger fra intervjuundersøkelsen

8 vi FIGURLISTE Figur side 3.1: Totalavvirkning Nord-Trøndelag. Kilde: SSB, skogavvirkning 9 3.2: Totalavvirkning Nordland. Kilde: SSB, skogavvirkning 1 3.3: Arbeidsledigheten i Nord-Trøndelag og avvirkningen på private skogeiendommer. Kilde: Statistikk fra Aetat : Arbeidsledigheten i Nordland og avvirkningen på private skogeiendommer i Helgeland. Kilde: Statistikk fra Aetat : Rentenivået i Norge og avvirkningen på private skogeiendommer. Rentenivået er gjennomsnittlige utlånsrenter i 1. kvartal i norske forretningsbanker, og avvirkningen er oppgitt i 5. m3. Kilde: Statistikk fra Norges Bank : Rentenivået i Norge og avvirkning på private skogeiendommer i Helgeland. Rentenivået er gjennomsnittlige utlånsrenter i 1. kvartal i norske forretningsbanker, og avvirknngen er oppgitt i 1. m3. Kilde: Statistikk fra Norges Bank : Andel av avvirkningen utført med hogstmaskin. Kilde: SSB, utvalgstellingene for skogbruket : Figuren viser samlet lengde bygde og ombygde skogsbilveier og traktorveier i Nord-Trøndelag i m, og avvirkningen i m3. Kilde: SSB, Bygging og ombygging av skogsveier : Figuren viser lengden bygde og ombygde skogsbilveier og traktorveier i Nordland i m, og avvirkningen i m3. Kilde: Gunnar Nygård personlig meddelelse : Modell for faktorer som påvirker skogbruksaktivitet : Faste (2) priser, oppnådde. Kilde Skogeierforeninga Nord : Antall skogeiere registrert i skogavgiftsregisteret : Hogst i Nord-Trøndelag, personlige eiere. Kilde: skogavgiftsregnskapet : Hogst i Helgeland, personlige eiere. Statistikken er ikke fullstendig for årene før : Antallet skogeiendommer med leveranser i prosjektområdet : Aldersfordeling blant skogeiere i prosjektområdet 41

9 7.6: Gjennomsnittsalder for skogeierne i hver størrelsesgruppe : Fordeling av skogeiere på aldersgrupper : Andel som leverte tømmer fordelt på skogstørrelse og distrikt : Effekt av jordbruksproduksjon, totalt og distriktsvis : Forskjell mellom Nord-Trøndelag og Helgeland : Effekt av alder, totalt og distriktsvis : Effekt av bosted, totalt og fordelt på kjønn : Kjønnseffekt, totalt og distriktsvis : Distriktsforskjeller i avvirkningsprosent : Variasjon i avvirkningsprosent etter om eier bor på bruket : Variasjon i avvirkningsprosent etter om eier har inntekt utenom bruket 59 vii

10 viii TABELLER Tabell side 3.1: Hogststatistikk fra SSB for kommunene i prosjektområdet, Nord-Trøndelag : Hogststatistikk fra SSB for kommunene i prosjektområdet, Helgeland : Samvariasjon mellom tømmervolum og pris : Antall private skogeiendommer i prosjektområdet : Hogst blant personlige eiere, Nord-Trøndelag : Hogst blant personlige eiere, Helgeland : Private skogeiendommer i prosjektområdet 4 7.5: Andel av skogeiendommene der det drives jordbruksproduksjon : Variabler i regresjonsmodell med tømmerleveranse siste 5 år som avhengig variabel : Variabler i regresjonsmodell med tømmerleveranse siste 1 år som avhengig variabel : Fordeling av skogeiere fra dybdeintervju : Resultater fra regresjonsanalyse intervju 6 8.3: Forskjell mellom utvalgene som er statistisk sikre på 5 %-nivå : Forskjell mellom utvalgene som ikke er statistisk sikre på 5 % nivå : Utnyttelse av skogressursene i to underutvalg fra intervjuundersøkelsen 62

11 ix SAMMENDRAG Dette prosjektet hadde som formål å forklare hvorfor avvirkningsnivået har blitt sterkt redusert i de senere år, samt å forsøke å forklare hvordan avvirkningsnivået kommer til å utvikle seg fremover. Det ble her forsøkt å se nærmere på jordbruksdrift og forhold som påvirket brukeren og hans familie. Undersøkelsen ble foretatt i Nord-Trøndelag og Nordland sør for Saltfjellet (Helgeland). Data fra skogavgiftsregnskap og landbruksregister ble innhentet for å utarbeide en analyse for alle skogeierne i denne regionen. Det ble med dette datagrunnlaget kjørt statistiske tester som forklarte sammenhengen mellom avvirkning og faktorer som alder, kjønn, bosted, eiendomsstørrelse og jordbruksdrift. For å kunne gi mer omfattende vurderinger av skogeiernes prioriteringer, og koble avvirkningen til ressursgrunnlaget og økonomien på eiendommen, ble et utvalg skogeiere valgt ut til intervju. Intervjuobjektene ble trukket ut blant skogeiere som hadde hatt en sterk nedgang i avvirkningen, eller hadde opprettholdt en stabil avvirkning i løpet av de siste 1 år, for å gi et best mulig bilde av hvilke forhold som gir utslag for avvirkningsnivået. De viktigste resultatene var: Eiendommer under 5 daa har en lavere avvirkning enn gjennomsnittet. Skogeiere som har jordbruksdrift avvirker mer enn de som ikke driver jordbruk. Det er høyere avvirkning i Helgeland enn Nord-Trøndelag. Brukere under 4 år avvirker mer enn eldre brukere. Eiere som bor i kommunen avvirker mer enn eiere som bor utenfor kommunen. Kvinnelige eiere avvirker mindre enn mannlige eiere. Skogeierne selv vurderte lave tømmerpriser som den viktigste årsaken til at skogsdrift ikke ble gjennomført. Skogeierne var dessuten av den oppfatning at reduksjoner i statlige tilskudd, gav en sterk reduksjon i skogkulturinvesteringene.

12 x Det var derfor grunn til å konkludere med at økonomien i skogbruket hadde stor betydning for om avvirkning ble gjennomført på eiendommene. Likeledes har driftsformen i jordbruket stor betydning for driften i skogbruket.

13 1 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Vi har i løpet av 199 årene opplevd at avvirkningen i Helgeland og Nord- Trøndelag har sunket betydelig. (I NT fra ca 8. m 3 i toppåret 1991, til ca 5. m 3 i 1999). På samme tid har antallet eiendommer som foretar avvirkning blitt sterkere redusert, (Kveli 1999) slik at de eiendommer som fortsatt avvirker har økt leveransene. Dette innebærer imidlertid ikke at det er de største skogeiendommene som har overtatt en større del av avvirkningen, da de har redusert sitt balansekvantum betydelig i samme periode. En betydelig nedgang i avvirkningen kan derfor også tilbakeføres til de større firmaskogene, men det forholdet forklarer også bare en liten del av den totale reduksjonen. Imidlertid er det en kjensgjerning at flere mindre skogeiere avvirker arealer som har ingen eller en negativ netto, på samme tid som andre skogeiere som har arealer som ville gitt lønnsom drift ikke foretar avvirkning. Det er da grunn til å spørre seg om det kan ha sammenheng med den strukturendring som foregår i jordbruket. Vi vet at mange har lagt ned sin jordbruksdrift i samme periode, eller lagt om til mer ekstensiv drift og tatt seg arbeid utenfor bruket. På samme tid er det mange av de brukene hvor driften er lagt ned, hvor jorda blir leid bort til et nabobruk og eierne bor i andre kommuner. Arbeid utenom bruket er også blitt mer vanlig for enkelte av familiemedlemmene på de eiendommer hvor jordbruksdriften ikke har gjennomgått endringer av betydning. Denne utviklingen kan være en viktig årsak til de endringer som vi har sett på avvirkningsmønstret igjennom 199 årene. En grundig analyse av hvilke eiere som avvirker, sett i sammenheng med alder, kjønn, bosted, jordbruksdrift og arbeid utenom bruket er derfor viktig for å frembringe informasjon om denne problemstillingen. Dersom økt kunnskap om dette temaet, viser at det er sammenheng mellom avvirkning og strukturendringer i landbruket eller andre faktorer, vil denne kunnskapen være viktig for å kunne forutsi hvordan avvirkningsnivået vil utvikle seg framover. I så fall vil nye avvirk-

14 2 ningsprognoser kunne utkrystalliseres, med grunnlag i flere forhold enn bare varierende tømmerpris. 1.2 Prosjektets organisering For å frambringe mer kunnskap om dette temaet, ønsket flere aktører i skognæringen i Helgeland og Nord-Trøndelag å delta i et prosjekt som skulle arbeide videre med disse spørsmålene. Nord-Trøndelagsforskning mottok derfor oppfordring om å utarbeide et forslag til et slikt prosjekt, og det ble distribuert til aktørene i næringen i de to fylkene. Til slutt valgte Inntre AS, Bergene Holm AS, Norske Skogindustrier ASA, Bindalsbruket AS, Arbor AS, Statskog SF, Skogeierforeninga Nord, Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag å delta som parter i prosjektet. Nord- Trøndelagsforskning (NTF) ledet prosjektet i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag innvilget etter søknad et tilskudd på 197.5, kr til finansiering av prosjektet, mens de resterende kostnadene ble fordelt på deltakerne i prosjektet. Hans Martin Storø (NTF) var prosjektleder, mens Jens Kveli (HiNT) deltok som medarbeider i prosjektet. Disse to gjennomførte de fleste arbeidsoppgaver i prosjektet, men Niels Arvid Sletterød (NTF) deltok som rådgiver ved utformingen av intervjuspørsmålene, og Per Eiden foretok intervju med 1 skogeiere i Vevelstad. Deltakerne i prosjektet oppnevnte en referansegruppe, som ble forelagt alle viktige avgjørelser om prosjektets framdrift. Referansegruppen hadde følgende sammensetning: Skogsjef Arild Tokle (Leder) Statskog Nordland Fylkesskogsjef Mathias Sellæg Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Adm.dir. Reidar Bergene Holm Bergene Holm AS Miljøsjef Sverre Thoresen Norske Skogindustrier ASA Tømmersjef Martin Hojem Inntre AS Skogbruksleder Per T Indstøy Skogeierforeninga Nord

15 3 1.3 Definisjoner Begrepet tømmer blir benyttet mange ganger i denne rapporten, og det blir benyttet til å beskrive all omsetning av salgsvirke. Dvs. både sagtømmer og massevirke, som benevnes hver for seg når benevnelsen gjelder bare ett sortiment. 1.4 Hovedproblemstilling Hvorfor avvirker skogeierne, eller hvorfor avvirker ikke skogeierne i Helgeland og Nord-Trøndelag? Har dette sammenheng med faktorene alder, kjønn, bosted, yrkesdeltakelse, driftsform i landbruket, tømmerpris, klimatiske forhold, økonomiske årsaker, eiendomsstørrelse eller miljøhensyn? Delproblemstillinger som kan besvares på grunnlag av resultatene fra hovedproblemstillingen: 1. Kan vi ut fra resultatene i hovedproblemstilling lage bedre prognoser for avvirkningen i Helgeland og Nord-Trøndelag i de nærmeste årene? 2. Vil endringer i landbruksstrukturen i de to fylkene påvirke avvirkningsprognosene? 3. Kan vi ut fra resultatene i hovedproblemstilling påpeke tiltak som kan endre avvirkningsnivået?

16

17 5 2. TIDLIGERE UNDERSØKELSER I sin rapport om "Skogressurser og avvirkningsstruktur i Midt-Norge", anslo Næsvold (199) et betydelig høyere avvirkningspotensiale i Midt-Norge. I Nord-Trøndelag ble potensialet vurdert til et balansekvantum på 74. m 3, mens det for Nordland ble vurdert et balansekvantum på 25. m 3. Avvirkningen i fylkene steg i løpet av perioden , fra 6. m 3 til 7. m 3 i Nord-Trøndelag, og fra 12. m 3 til 16. m 3 i Nordland sør for Saltfjellet. En utvikling som i løpet av 199 tallet er dramatisk endret. Sortimentsfordelingen viste dessuten en stigende massevirkeandel fra ca 4 % i 198 til 5 6 % i 199, en utvikling som vi må anta ikke har blitt endret i de senere år. Avvirkningsprognosene som Næsvold kom fram til, viste at avvirkningen økte med 3 % når sagtømmerprisen eller massevirkeprisen økte med 5 %. Resultatene viste for øvrig at prognosene bare kunne forutsi utviklingen i løpende priser, noe som indikerte at skogeierne ikke vurderte avvirkning ut ifra hva de satt igjen med etter inflasjon. Fra 1988 og fram til i dag, har massevirkeprisen blitt redusert med 41 % i faste priser. Kveli (1999) konkluderer imidlertid med at avvirkningspotensialet er betydelig redusert i løpet av 199 årene. Noe som har flere årsaker, hvorav nedgangen i realpris på tømmer med påfølgende redusert lønnsomhet er den viktigste årsak. Kveli vurderer imidlertid tilgjengelig kvantum betydelig lavere enn Næsvold, og dermed også et lavere beregnet balansekvantum. Fredningstiltak var en viktig del av dette, hvor hogstkvantumet i Namdalen ble vurdert 4. m 3 lavere pr. år pga. diverse vernetiltak. På grunn av de reduserte virkesprisene, anslo dessuten Kveli en betydelig økning i andelen, områder. Nordtug og Kveli (1997) påviste at de samfunnsmessige ringvirkningene av vernetiltak, sysselsetningsmessig utgjør 8 % av de direkte virkningene. Andelen av arealet hvor driftskostnadene ved hogst overstiger tømmerverdien har økt. NIJOS dokumenterer i sin rapport 2/99, at det er 23 % av skogarealet i Nord-Trøndelag som har en driftsnetto som er lavere enn, kr/m 3 med utgangspunkt i gjennomsnittspriser på tømmer fra perioden 1992

18 6 96. På dette arealet er det en stående masse i hkl. 4 og 5, på 7.. m 3. De tilsvarende tall for Nordland sør for Saltfjellet er 29 % med 3.. m 3 i hkl. 4 og 5, som er dokumentert i NIJOS rapport 35/99. En annen betydelig årsak til redusert hogst er utvidelsen av områder for barskogvern og nasjonalparker i løpet av 199-årene, som har redusert avvirkningspotensialet i Nord-Trøndelag med inntil 4. m 3 årlig. Totalt er det dermed et stående volum på 1.. m 3 i Nord-Trøndelag og Helgeland, som har en driftsnetto lavere enn, kr/m 3, og dermed er ulønnsom å avvirke. Med en forutsetning om at denne skogen har en tilvekst på 2 %, reduserer disse økonomiske rammebetingelser avvirkningen med 2. m 3 årlig i dette området. En reduksjon i avvirkningen som kunne vært langt større, men pga. prisdiskrimineringen i det norske massevirkemarkedet (Trømborg 1998), får de mest fjerntliggende skogeierne langt høyere priser enn hva de ville fått uten ordningen med lik pris ved bilvei. Trømborg har i sin doktoravhandling påvist et monopsonistisk massevirkemarked i Norge, med en kjøper (eller noen få kjøpere) og mange selgere. For å holde tilbudet høyt er det for kjøper i en slik situasjon gunstig å betale mest for det marginale kvantum, noe man oppnår med lik pris ved bilvei. Kjøper dekker dermed all transportkostnad på massevirket, uavhengig av hvor stor transportkostnaden er. Prisdiskrimineringen omfatter imidlertid ikke bare norske leverandører. Trømborg påviser også at importandelen av massevirke gran som i perioden var mellom 1 % og 5 % av totalkvantumet, hadde 8 % høyere pris enn gjennomsnittsprisen på innenlandsk tømmer levert industritomt i samme periode. I enkelte år har imidlertid gjennomsnittsprisen på importert og innenlandsk tømmer vært tilnærmet lik, slik at den innenlandske prisdiskrimineringen er høyere enn prisdiskrimineringen mellom de forskjellige markeder i gjennomsnitt. Det som imidlertid er av stor interesse, er at i enkelte år har prisen på tømmer importert fra andre land enn Sverige, vært opptil 1 % høyere enn det norske tømmeret som hadde den høyeste prisen på industritomt. Prisen på import fra andre land enn Sverige har dessuten stor variasjon i pris, og er en viktig dokumentasjon på monopsonisituasjonen i massevirkemarkedet.

19 7 Rørstad og Solberg (1992) gjennomførte en omfattende undersøkelse mot skogeiere, hvor de fulgte ca 2 skogeiere i 8 år. De delte tidligere undersøkelser i to kategorier. Den ene gruppen er studier som forutsetter at skogeiere opptrer økonomisk rasjonelt, og at vi har et perfekt marked. Da vil tilbudet av tømmer bestemmes av skogforhold, rentenivå og tømmerpriser. Den andre gruppen studier går ut fra at skogeierne nyttemaksimerer, hvor det er markedsimperfeksjoner eller andre faktorer som spiller inn. Hovedresultatet er at det ikke er mulig å skille på beslutninger om hogst fra beslutninger som gjelder forbruk og velferd. Det betyr at variabler som alder, inntekt, utdanning o.l. kan ha betydning for tilbudet. Undersøkelsen resulterte i at alle variabler med unntak av bosted og antall år siden overtakelsen var signifikante. Avh variabel = m 3 /daa/år i hogst. Signifikante variabler var: pris, siste års pris, rente, andel høg bonitet, alder, skogbr.plan, inntekt, formue og størrelse på eiendom. Priselastisiteten var lavere enn i tidligere undersøkelser, men konklusjonen ble at skogeierne opptrer økonomisk rasjonelt. I tillegg ble det påvist stor forskjell mellom grupper, spesielt de som har jord, og store og små gårdsbruk. Amdam m.fl. (2) har undersøkt skogbruksaktiviteten på Vestlandet. Bakgrunnen var den lave aktiviteten i skogen og utfordringene som tilveksten av plantet gran gir framover. Målsettingen var å belyse hvilke faktorer som påvirker avvirkningen, og hvilke tiltak som er viktigst for å øke den. Undersøkelsen tar utgangspunkt i et husholdsperspektiv og det ble gjennomført kvalitative dybdeintervju og kvantitative spørreundersøkelser. Skogbruk representerer en marginal del av inntektsgrunnlaget på eiendommene. Lave priser/netto er derfor ikke noen avgjørende faktor for aktivitet, men kan bli begrunnelser for valg som er gjort på et annet grunnlag. Det ser ut til at mangel på kunnskap og oppmerksomhet rundt skogbruk er viktige faktorer. Dette gjør at det kan være vanskelig å bruke andre instrument som samfunnet kan bruke for å skape aktivitet. Det er dermed usikkert hvor effektive støtteordninger, skatt, juridiske tiltak o.l. vil være for denne skogeiergruppen.

20 8 Hovedkonklusjonen er at de som er aktive i dag må fungere som ildsjeler og misjonere for saken i lokalmiljøet for å få økt aktiviteten. Kunnskapsnivået bør økes, og ikke minst, det må skapes felles arenaer der skogbruk settes på dagsordenen slik at mobiliseringsevnen kan økes.

21 9 3. UTVIKLINGSTREKK 3.1 Hogststatistikk Fra toppårene rundt 199 har hogsten hatt en fallende trend. Trenden antyder en årlig reduksjon på 3. m 3. For Helgeland er det en markert økning for årene 1999 og 2. Det skyldes nok i første rekke opprydding etter vindfall. Det var særlig kommunene Vefsn og Grane som ble rammet av stormen i Distrikt Nord-Trøndelag Alle eierkategorier 75 Volum totalt år Figur 3.1: Totalavvirkning Nord-Trøndelag. Kilde: SSB, skogavvirkning

22 1 Helgeland Alle eierkategorier 2 15 Volum totalt år Figur 3.2: Totalavvirkning Nordland. Kilde: SSB, skogavvirkning

23 3.1.2 Kommunevis Tabell 3.1: Hogststatistikk fra SSB for kommunene i prosjektområdet, Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag år SUM Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Mosvik Verran Namdalse Inderøy Snåsa Lierne Røyrvik Namsskog Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna , 7 7 8, Nærøy Leka , SUM

24 Tabell 3.2: Hogststatistikk fra SSB for kommunene i prosjektområdet, Helgeland Nordland Bindal Sømna Brønnøy Vevelstad Alstadhau Leirfjord Vefsn Grane Hattfjellda Dønna Nesna Hemnes Rana SUM år SUM , , ,,,,,

25 Andre forhold Sysselsetting Sammenligning av sysselsetting og avvirkning i Nord-Trøndelag viser en klar samvariasjon. Når arbeidsledigheten ble redusert utover 199 tallet, opplevde vi også en reduksjon i avvirkningen. Noe som kan forklares ut ifra at muligheten til alternativt arbeid blir mye bedre for skogeierne og deres familier, når vi oppnår tilnærmet full sysselsetting Avvirkning og arbeidsledighet i Nord- Trøndelag Arbeidsledige i % Avvirkning i 1. m3 Figur 3.3: Arbeidsledigheten i Nord-Trøndelag og avvirkningen på private skogeiendommer. Kilde: Statistikk fra Aetat

26 14 For Helgeland kan vi imidlertid registrere en annen tendens, hvor avvirkningen stiger i , selv om arbeidsledigheten ligger på et lavt nivå. Vi har imidlertid bare tall for alle kommuner fra og med 1995, slik at det ikke gir en like sikker sammenheng som den tilsvarende oversikt for Nord- Trøndelag Avvirkning og arbeidsledighet i Helgeland Arbeidsledige i % Avvirkning i 2. m3 Figur 3.4: Arbeidsledigheten i Nordland og avvirkningen på private skogeiendommer i Helgeland. Kilde: Statistikk fra Aetat

27 Rentenivå Sammenligningen mellom rentenivå og avvirkning, viser også en betydelig samvariasjon. Det norske rentenivået ble redusert utover 199 tallet, i takt med avvirkningen og arbeidsledigheten. Noe som også kan være en forklaringsvariabel for reduksjonen i avvirkningen, ved at skogeiernes økonomiske behov for å dekke renter på lån, ble mindre problematisk når rentenivået ble redusert. Avvirkning og renter i Nord-Trøndelag Utlånsrenter i % Avvirkning i 5 m3 Figur 3.5: Rentenivået i Norge og avvirkningen på private skogeiendommer. Rentenivået er gjennomsnittlige utlånsrenter i 1. kvartal i norske forretningsbanker, og avvirkningen er oppgitt i 5. m 3. Kilde: Statistikk fra Norges Bank

28 16 Vi ser her at økningen i avvirkningen for perioden i Helgeland, gir noe sammenheng med det økte rentenivået i Avvirkning og renter i Helgeland Utlånsrenter i % Avvirkning i 1. m3 Figur 3.6: Rentenivået i Norge og avvirkning på private skogeiendommer i Helgeland. Rentenivået er gjennomsnittlige utlånsrenter i 1. kvartal i norske forretningsbanker, og avvirkningen er oppgitt i 1. m 3. Kilde: Statistikk fra Norges Bank

Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Monika S. Luktvasslimo

Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Monika S. Luktvasslimo Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2001 Tittel Forfatter NTF-notat : 2001:8 Prosjektnummer : 1455 : BEGJÆRING OM TVANGSSALG AV GÅRDSBRUK : Monika

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98 SKOGBRUKSPLANLEGGING Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover NIJOS-rapport 13/98 Forord Landbruksdepartementet oppnevnte 10.5.96 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere utviklingen

Detaljer

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag

Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Sluttrapport Arbeidsgruppen for Økt avvirkning i Nord-Trøndelag Skogbruket og skogindustrien er viktig med hensyn på verdiskaping og sysselsetting for Nord-Trøndelag. Andelen lokalt tømmervirke fra fylket

Detaljer

En beskrivelse av de norske tømmermarkedene med vekt på kontrakter og incentivsystemer

En beskrivelse av de norske tømmermarkedene med vekt på kontrakter og incentivsystemer ØF-notat 09/2010 En beskrivelse av de norske tømmermarkedene med vekt på kontrakter og incentivsystemer Av Sjur Baardsen og Merethe Lerfald ØF-notat 09/2010 En beskrivelse av de norske tømmermarkedene

Detaljer

Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere

Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:5 Prosjektnummer : 1592 : SAMDRIFT

Detaljer

Samfunnsregnskap for NTE En analyse av sysselsetting og verdiskaping i Nord-Trøndelag som følge av virksomheten til Nord-Trøndelag E-verk (NTE)

Samfunnsregnskap for NTE En analyse av sysselsetting og verdiskaping i Nord-Trøndelag som følge av virksomheten til Nord-Trøndelag E-verk (NTE) Samfunnsregnskap for NTE En analyse av sysselsetting og verdiskaping i Nord-Trøndelag som følge av virksomheten til Nord-Trøndelag E-verk (NTE) Roald Sand NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen. En bolig ekstra. Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital

Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen. En bolig ekstra. Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen En bolig ekstra Ekstraboligers betydning som utleieobjekt og boligkapital 312 Prosjektrapport 2001 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Viggo Nordvik og Lars Gulbrandsen

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon

En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Rapport 11/2000 Tilbakebetaling av studielån En analyse av studielånets betydning for husholdningens økonomiske situasjon Vibeke Opheim ISBN 82-7218-436-2 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo - 2000 NIFU Norsk institutt

Detaljer

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008 ho Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 243 2008 TF-rapport Tittel: Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren TF-rapprt nr: 243 Forfatter(e): Lars Håkonsen

Detaljer

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir?

Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? 02\2011 Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? Betydningen av partners involvering i gårdsdrift Marianne Eidem Fostervold (red) Jo mere vi er sammen, jo rikere vi blir? Betydningen av partners involvering

Detaljer

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes

Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes Rapport 2013-13 Proba-rapport nr. 2013-13, Prosjekt nr. 12054 ISSN: 1891-8093 AG/SK, 28/10/13 -- Offentlig -- Evaluering av seniorpolitikken i Sandnes kommune

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag ISBN 978-82-78-94344-1 ISSN 0808-5013 Per Erik Solem 5/2010 Rapport nr 5/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no Eldres posisjon

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske. av store handelsetableringer RAPPORT

FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske. av store handelsetableringer RAPPORT RAPPORT FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av store handelsetableringer MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2014 Mai 2014 Av Erland Skogli, Jens Fredrik B. Skogstrøm, Peter Aalen, Endre Kildal Iversen

Detaljer

Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad

Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad FoU-rapport nr. 6/2009 Ikke av vond vilje En evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad Nina Jentoft og Torunn Skåltveit Olsen Tittel Forfattere Ikke av vond vilje. En evaluering av ordningen

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer