Ww I nlol-locco.'ic rrfciff or'\/qrharro Rl I S,.'alo zlij \/qrhørrc El^-,1^1.- uvrrwrså ^- vå \/--l.a"a A^6,1-L-'i--^1..'

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ww I nlol-locco.'ic rrfciff or'\/qrharro Rl I S,.'alo zlij \/qrhørrc El^-,1^1.- uvrrwrså ^- vå \/--l.a"a A^6,1-L-'i--^1..'"

Transkript

1 ffi : r 7- -1, varlraue, Bondeicvinneiag Ww I nlol-locco.'ic rrfciff or'\/qrharro Rl I S,.'alo zlij \/qrhørrc El^-,1^1.- uvrrwrså ^- vå \/--l.a"a A^6,1-L-'i--^1..' v qruss6 uvuswa Y rrurwrså Juni 1997 NB -rii!'arhaug BU r\fl/'. rtå3 ED.rr-.il r\a L^a*al-l^"*. J.^a.rr.l +il f,l^i E l.lllclll tt,l' ltttdlaljrlilll rtg,ylltr llt I lulal Innebandyturneringa: Varhaug Skulemusikkorps Høge kølle - å balla i loftå Ein vårdag på VrtiqaasÅsn 1\YrsrUqr uer r

2 Andre I orqanisasioner Varhaug Sku lem usikkorps Varhaug skulemusikkorps blei stiftå i Gjennom åra har bade antall medlemmer og den musikalske kvalitet vore noko sl'ingande. Ein reknar med at det pa d t rneste har vore 56 medlemmer i korpset på åin gong, medan det no i 1997 er til sannn 23 medlenuner, inkludert aspirantar. Korpsei har øvingr kvar måndag, i tillegg har dei fleste eigne timar med instruktør. Ein gong på hausten og ein gong om våren har vi eige helgeseminar med overnatting, mykje speling og my(e morro. I vår hadde vi seminaret på Vrkeså skule i Bjerkreim. Det dei fleste kanskje forbindmed korpset, er speling på 17. mai. Imidlertid er det mange fleire speleoppdrag i løpet av eit år; til dømes Varhaug Marken, Jærstevnet, nattope, ymse juletil-stelningar og basar. fuets herydepunkt er å reisapåkorpstur eller stemne. Dette året skal vi på sommarfestival pa Liseberg i Gdteborg. Vi reiser dii via Danmark, slik at bussturen ikkje vert så lang og at lommeboka ikkje vert så tung å drassa på i Sverige. Vi harvore på mange slike turar før både i inn- og utland og vi veit det vil verta wært gildt dette året dg. Vi treng stadig "pffill" av nye delta-karar i korpset. Det er verkeleg kjeftt å være med i korpset - og mottoet vårt er derfor: Nå er det ikkje lenge att før INTER- NATET er rehabilitert frå <topp til tå>. Nå har det vore dugnad igjen, og denne gongenvar det kontoret til d5nlækjarane ogvewomet som felj< nyevindaugo. Ein effelliv gieng med Anton Tjemsland i spissen ordna dette fort og greitt nokre laurdagstimar. Bondekvinnelaget sltte for at dugnadsgjengen slapp å gå woltne heim til stedling. Nå står det att å f:i lnternatet vewomet pa.nelt og tapsert. Ja, og så skal detverta littbetre orden på lys og varme. Når dette er gjort, er rometklart til nytt vevkurs til hausten. "korps er gøy!" Dersom dette er noko du kunne tenka deg å være med på, og at du er over 9 ån"ta gferne kontakt med underteikna. Kristian Lima l0 84 Tor.Selmer Olsen S9 <Sjefen for Ii'iTERNAT-styrett - Oløv R. Husveg - ser til at gjengen gler shkkeleg arbeid. Olav var forresten 50 dr den 20. mai, og me som Jbrdast på Internatet vil her Jå gratulera med den store dagen, som vistnok vart feira over Jleire dagar. GRATULERAR OLAV!I Liljekonvallen Til andre lag i bygda I dette nummeret av Varhaug Buen har Varhaug Skulemusikkorps kome med lifi av det dei er opptekne av. Er det andre lag som har noko dei vil "forteuau bygda, så ta kontakt med ein av oss SIDE2 Blomstrende gaver til alle anledningerfinner du i Stasjonsveien 14. på hhrhaug Ttf, sr 4s VARHAUGBUENNT.21997

3 5 v Kursa harnå <<ferie>>, men eg håpar det vil verta like stor oppslutning om dei kursa som r.ert sett opp til hausten, som det har vore medr'årkursa. Kvakurs som l'il vcr&a til haustcn cr ikkjc bcstemt endå. Men eg tek det som sjølvsagt at det vert både vevkurs og bunadskurs. Og så trur eg og Varhaug Bondekvinnelag Kurs-aktiviteten me vil prøva å fr til eit nytt kurs i omsying av bunad. Eller kanskje ein skulle venta med det kurset til våren. i tilfelle bunaden skulle krypa meir mens den heng i skapet over vinteren?. Er det kurs de meinar det kan vera interesse for, ta kontakt med Liv på tlf 5 I Bileta syner noko av det som er lago på eit av vevkursa (oss mennesker i ValkOmitggn mellom>> Me er 9 stk som har kome saman i studiering om dette emnet. Me har nå teke ferie, men vil fortsetja til hausten. Dette erbåde eit gildt og lærerikt emne. Er det nokon som vil vera med i studiering til hausten, sa ta kontakt medliv på tlf. 5 I , så vil ho bestilla dei bøkene som trengs. Dette gjeld både <<Oss mennesker i mellom>, og andre ^_ e(nne. VARHAUGBUENI{r I scptcmbcr skal badc bondclag og bon&kvinnelag haårsmøe. og som oftast vert det ein del endringar i styret. Utover sonunaren vil valnemnda i begge laga koma rundt til medlemane for å finna dei folka dei treng. Vær greie og tavel i mot desse. Valnemnda har de sjølv valgt pa dykkar årsmøte, og dei prøvar kun å gjera einiobb for laget. Det er ikkje alltid at den jobben er like gild så diforvil me heroppmoda medlemane om å vera JA-folk. At estnd rs 4360 VARHAUG Ttf Basaren Bondekvinnelaget har i manga år nå hatt basar i september" men i år vil me prøva noko nytt. Basaren er difor fl1tta til august. og vert på Eldresenteret lørdae 30. aueustkl Me håpar mange vil finna veien til Eldresenteret denne ettermiddagen. Varhaugmarken Varhaugmarken står for dora, og då vil bondekvinnelaget vera med som vanleg. I tillegg til det som s$er i <bondetelteo) vert det og utstilling av brukskmst. I {or var me sa heldige at me fekk låna <Rakel-huset.> Men som vel dei fleste har fått med seg, har nå Diamond House flwa inn dit. Ikkje fortvil, det vert utstilling i år og. Me har nemleg frtt lov til å vera i gangen i I. etasje pa Rådhuset. Og det passarjo godt, for så kan dei som kjem slå to fluer i ein smekk; bygdenrusect i kjcllaren har og ope! Sjølv orn me iår ikkje heldtil i hovedgatå. håpar me likevel at folk ril finna fræn til utstillinga. Den vil heilt sikkeri verta like fin sorn den i for. og sikkert med litt nye ting i tillegg. stæ3

4 Når sæterjenta by{er å bli møw i knea åbonden set spaa ijorda. da begynnervarhaug BUå tenka pa Midtsonrmersprell'97. Vi satserpå å gjenta fiorårets suksess å klemmernog en gang til med flkesleir pa Skrettingland, Varhaug hos Jonas og Alfhild L.ea Juni I år igjen satserr: på å legge oss på et I dags årrangement. Leiråpningen vil være kl lørdag den 28 Juni og dansen starter kl Under arrangementet vil vi kjøre en del aktiviteter. Vi kan f.eks nerme swingkonkurranse, musikk-konkurranse, kyinnebæring og Varhauq B deunqdomsla Midtsommersprell '97 dialekttevling (ny av året! ) Til årets dans har vi ingen ringere enn JETSET til å spille. Som en selr.følge vil det bli rikelig medplass til orarnatting på leirområdet, og det vil også være muligheter til å fr kjopt seg forkost på sondagen. Prisen for denne beskjedne herligheten er: Dans kr. 100,- medlemmer Dans kr. 130,- ikke meclenuner Dans rn/overnatting kr. 175,- Når alt dette er sagt hapervi at dere setter av denne helgen til et forhåpentligvis enestående Midtsommersprell. Varhaug BU Gilde Agro Fellesslakteri BA _-11L 5a _ K je ttp rod usen tene s i,on,1rr,ir" o rrani sasion. yaremerkc KløTTSAMytRKET TtL KføTTPRODUSENTEI S BESTE 4360 Varhaug Tlf Forskaling og støyping - Betong- og trearbeid Salg og montering av element - Armering - Tegning EIDE4 I, I I, b WATDBIIND Z &DTJBI/\NDA.S' ;'i-h :ll': ;.gs'_"fi :E / Mobil: I Trf Fax *-# I (5(n'ri)F - fagkunnskap grr trygghet. ^/ ^J^J^J^C^J' VARHAUGBUENNT.21997

5 Varhauo B deunqdomsla Innebandyturnering på Varhaug 15. Mars Høge kølle å balla i loftå Igfen var det drka for den store innebandyturneringå på Varhaug. Ikkje adle klarde å kava sæg opp, av dei 22 lagå så var påmelde møffe 16lag opp. Med opplada kølle sette spælarane igang turneringå kl om morgonen. Lagå spælte først innledande rundsr i puljer S 4 lag. Puljevinnaren gjekk r.idare te semifinalen og deretter til eventuell fi nale eller bronsefinale. Kampane bar preg av alvorets stund der adle ofra alt i harde taklinger i raidfor å senkja motstanderen. På jentesia var der au møje Ivlorgan l{obberstad, Sølve Bratland og Johan lrarhaug forsvarte et av l'arhaug sine lag. hfotstander lter er Bjerkreim fighting, men dæ va Nærbø så trekte dæ etter å ha vunne turneringå 3 gonger. Dæ lengsta stråe mæ å knusa Gjesdal i fina- va rett og slett kondissen dæ sto pa. Dette len. Hjå guttane var dæ Bjerkreim og finns der bare enn forklaring pa å dæ æ Varhaug som kom te finalen. Itte fuste den t)nna loftå di Bjerkreim lwe i. Deromgang var stillinga 2-2. inlen Bjerkr- forhelddeilengerutnårdeikjemnerher eim reiste ifrå Varhaug i andre omgang. pa låglandet. Me i Varhaug r.urdere alle- Ogbleidermedeigaraavvandrepokalen rede nå et høydeopphold på Vigeså før neste årsturnering. Så f;ir me prwa å ta di då. Håper adle var fornødde mæ dagen å he lyst te å koma igjen neste år. Me ser!! hb flnder: Her har vi vinnerlaget at innebandyturneringer i år: Bjerkreint, æ#ffie t TBYG?E:51 JglHarulcl, ll 7 -.J,J -.J.J.J.J.J -.J --J'tJ.tJ. '.-. ',J.-.IJ.J ^J'J.IJ /J -.J t -t'jq, tl llqland cr.s, l. fi L' ;;;r""gen 6, 436o Varhail-, Z Mob.tr. gqil664g.ttf.51 8b77o, " ^å'"-:*.^ rrlvat c I!+.t ud uo, ffi L ffi.-t-,'-t'-,'-,'-r'-,'.-r'u'-.j'.-'-'-'d'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-t 7 VARHAUGBUENNT.2læ7 sæ5

6 <Rogaland Bygdeungdomsslag he skrøytt pa seg at dei ska vær dæ stystta fi'lkeslaget på landsstemne i år...mæ 320 rogalendinga pa plass.> Dette utsagnet kom i posten her forleden te styre. Her æ dæ bara å hiva seg pa å leggia ferien te uge 30, nænnåre bestemt 22-27juli. For dei så ennå ikkje ve.ft kor di ska reisa så æ leiren på fu, andra siå av fiorden (Oslo). Kæflor reisa te Ås på landsstemne: Varhauo B Hjølp! deunodomsla - feri å fint i vere - Dans kvær kvel4 5 dpge te endes, mæ blant aen Hellbellis og Nottoden bluesband - Utallige tevlinger av både folk å fe - Den sosiale delen... - Campingtur - Felles aweise for den som vil - møje odelsjenter og odelsgukr - Meir info ftj æme i Rbu-informen BYGGMESTER / AUT. EruTREPRENøR 9Yliqdor Skretting 'Dublandsveien 13, 4360 Varhaug Telefon: S0* Fax: TO Mobil Båt. fest 14. juni Sununarsnatta den 14. juni er det duka høgtid. Dåblirdæ dans påbøljan blaa!! Finnøy og Rennesoy B.U. har gått isaman og leid et cruiseskip. Oppleggie æ at me tægeut pasorden kl ifrå fiskepiren i Stavanger. Så ede me ræga ei stonn før <Gogggo> spæle opp. Då danse me te timane blir småe. Dette må bara varta en av dsi styste festane iår. Påmelding og meir detalja skjer via telefon te: trtina tlf 5I innan l0juni (18. års aldersgrense!) Pris: 270,- Vær raskt ute for der æ larn 200 biletta utlagt. Opprett BSu hos oss nå, og vi kan gi deg 90% lån til 60% pris til ditt første boliglån SpureBanmSR-Bank Best når det gielder S'DE6 VARHAUGBUENNT.21997

7 Marken Svala 4H Svala 4H vil vera på Marken med stand i fu og. I årsom i forvil me haballkastog sal av lappar. Nytt av året er at me vil sefa go4 gammaldags, heimelaga bombom. Me reknar medat detvert stor etterspurnad etter bombomen, så me oppmodar folk til å vera tidleg ute for å sikra seg <<knasked. Lageret er begrensa. Vel møtt til Svalastanden. Elles er me i gang med å planleggia grillturerq junior- og aspirantleiren til Møgedalen er markenshelgapg me skal ha plastinnsamling i slutten av mai. Alt dette og meir til, kjem me attende til i neste nummer av Varhaug BUen. Først pål Jæren! Du kan nå få utført dine banktjenester også på internett Hå-Cup i Volleyball Lørdag 19. april arrangerte me Håcup i volleltnll i Varhaughallen. Dette er ei turnering for 4H-klubbane i Hå. Diverre var det litt fr lag som var påmelde i år, berre fire seniorlag og tre juniorlag. Då turneringa starø klokka ni om morgonen, viste det seg at eitt avjuniorlaga ikkje møtte. Me måtte olstra litt med dette, men etter kvart gielj< kamp ane sin gang. Etler mangejamne og spanande kampar utetter føremiddagen, sto til slutt Sjøglimt att som vinnar av seniorklassen, medan Svala vann juniorklassen. Mads Henning, Heine og Roger var med og planla og gjennomførte turneringa som ein del av 4H-oppgåva deira dette året. VARHAUG HUD- OG FOTTERAPI væleidi Dubland Ønsker du mer informasjon, kontakt oss. http z I I tim e-sp a reb ank. n o Varhaug 5t 43 rt 24 Kvernaland Undheim Sl * Hudpleie * Fotpleie * HarSerning * Vortebehandling * Farge vippe/bryn * Al{Atrruldsyrebehandling * Kunsfiregler * Make-up Tlf L3 69 Stasjonsv. 20, 4360 Y arhaug (2. etc SR-Bank) VARHAUGBUENNT.2l997 sre7

8 Tirsdag 4. mars hadde me det årlege loddsalet. I årvar det juniorane og seniorane som skulle selja lodda, Rutene vart laga og fordelte,dei fleste møtte., veret var surt og kaldt. pågangsmotet var stort og pølsene varme. Svala 4H l-oddsal I'or Helge og Reidar pustar ut med pølser og saft etter Loddsalct gjckk orcr all fon'cntning. Alle lodda rart selde, og det lenge før alle husstanidar lradrie frtt besøk. Takk iii alle dykk som tok vel i mot ltxidscljarane og på denne måten støila laget vårt. Me skal prnta å nå alie neste år. Steinar og Anita organiserte det heile i år på beste måte. Jan Ove, Anne l(enche og Heine hqr selt lodd J.flREI{AUTO AS BILUTLEIE. BILSALG. rlf.: sl 43 o4z2 - 'ARHAUG HÅBYGG a.s Jæren NATURTERAPI Giertrud Hobberstad Naturterapeut MNNH Aromaterapi Zoneterapi Kinesiologi Øreakupunktur Jenbaneveien, 4350 Nærbø TIf * Telefax 51 $ 22 Az Dublandsveien 37, 4360 Varhaug Tlf ll55 * Telefax l0 87 R.SKRETTNGY' KJøTTFORRETNING DELIKATESSE SELSKAFSMAT 4360 Varhaug Tlf l Dysjalandsv. 4i160 Varhaug Ttf S'DE8 R. SKRETTII{Go/' KJØTTFORRETNING DELI KATESSE. SELSKAPSMAT VARHAUGBUENAT.21997

9 Vårdag på Jærmuseet/ Kviagarden Søndag 27. aprll var me med pa \årdagen. Svala si oppgåve var å førebu og hjelpa til med å spikra fuglekassar. Me hadde kappa opp føler til ein god del fuglekassar for meis. Æle som ville, kunne spikra saman sin eigen fuglekasse. Frammøet g Vårdagen var ikkje så stort, men me fekk spikra nokre kassar allikevel. Takk til hjelparane, Kjell som saga og Reidar som <spikrar. Svala 4H Ilii,ffiffi'ffiffiffi iffi:ffi$jilffigiijiiå ffi..tmni ffi,,,,,,, w##ffi:." *.fs',fffi.i Solveig og Anita har vore på kurs i plakat-teilvring ill Bsg ltrosl d r llålrnd ls Telefon Mob.tlf " STATO I L SERYTC E, UARHAU G 4360Varhary Ttf Damebyen Varhaug DAGROS,- EIN SANN DRIVSTOFFLEVERANDØR Mjolh derpr all, grunnltggjan,le behov kroppcn hår lor nergi og lbr lbmring og oppbrgrng a' ccllcr og re.. Som nædngr middrl rr mloll.it * dei mest lulhudigt vi hl. &ma i Rogaland driklt mc* 'kulrmjolk i hcile \ortg. Hald Fm mc,l d.rl Fil.unt ko{håld,t nrirendrg ror gd lænng og vekrt.xqtz Tradision -lrrtu\ucp&rroq\ Fax: i sotid håndverk VARHAUGBUEN^1r S,æ9

10 tt \ /^-Lar r- E)^^l^l^^ var l raug DUr ruurasj Postboks 53, 4360 Varhaug. Tlf JÆRBETONGA.S Njølstad, 4350 NÆRBØ Fax 51 $ 4A 87 VI LEVERER: Ferdigbetong Betongpunping Betongpeler Jsrdvern i fskus Denne ut[alen vart vedteken av årsmøtet: Rogalandbondelag meiner det er umoralsk å leggja den beste jorda under asfalt og betong. Behovet for matprodrksjon i verda er sterkt stigande, og sjølv harvi berre rundt 50% sjolvdeknihg pa energibasis. Åtoyggle nedjord for å spare pengar er å stela frå komande generasjonar. Etter nokre år med mindre press på jordbruksarealet. viser sifuasjonen i dag eit klart behov for ny innsats for jordvernet. RogalandBondelag og lokallaga kan ikkje berre sjå pa at noko av den beste jordbruksjorda i landet vert Sgd ned for å fi plass til nye innb"vggiarar i jærregionen dei komande 2A fua. Tettstadane ntover Jæren og andre stader er 4dobla pa nokre fr tiår. Stort press er det og i andre deler av Slket. For nødvendig utbf'ggrng i fylket, har vi alle stader alternative område. Rogaland Bondelag vil sterkt presisera at plikta til ei langsiktig forvaltning av produksjonsareala våre må koma sterkare fram. Utuiklinga har vist at dei kortsiictige politiske og økonomiske lurderinger i for stor grad har vunne i jord-vernkampen. Spørsmålet er om det er politisk vilje til å styra utbygginga ut frå langsiktige og jordbrukfaglige element der også kurturlandskapsbiletet vert trelt inn. Jæren og Haugesundsområdet er kvar for seg felles bustad og arbeidsområder. Samarbeid pa tvers av kommunegrens ne må til også på dette området.. stdel0 VARHAUGBUENI'//".2lWT

11 $ Varhaug Bondelag { Årsmøtet i Rogaland tsondelag Leiar Ove Ommundsen kom med kraftig kritikk mot våre lokalpolitikarar for deira slappe haldning tiljordvern og utbyggingspolitikk, framsyn mangla meinte han. Han skremte medfaren for kommunesamanslåing. Han uttrykte glede for departementets handtering av spreiearealsaka, der fagle ge Ådfr abl. a. Rogaland vann fram. Elles hadde situasjonen i sauehaldet med skrapesjuke og dermed svekka økonomi, prega arbeidsåret. Nestleiar i Norges Bondelag, Gunnar Dalen, heldt foredrag over emnet <Kva landbruk ønskjer me framoven>. Årsmøtet sette oppdenne planen for.97/-98: l. Sikra politisk vilje til å ha eit sterlrt landbruk i Norge. 2. Fremjaei bærekraftig samfunnsutvikling som sikrar mat, miljø og levande bygder. EFlohus STUELANT) Styremedlemmar og ansatte får påsk-iønnelse som takk for innsatsen i året som 3. Styrkja tilliten til norsk matproduksjon. 4. Leggia tilhøva til rette for å auka medlemstalet ved ein aktiv og utadretta organisasjon. Etter litt dramatikk vart Myrthle Grødem attval4 mot valkomitens instilling, til nesfleiar. Svein Ståle Kolstø (Karmøy) vart einaste qye slyremedlem. Leiaren vart attvald. 17. Mai VARHAUG; Tlf Varhaug Handelslag Bon de I age t og Bondekvinne I age t vi I taklia alle sam møtte f'arn ag gjekk under fana vår i folketoget I 7. mai VARHAUGBUENNT,21997 Skte11

12 Adresse: Blad Returaddresse: Varhaug Buen v/ Anbjørn Ueland Lensnansgarden Varhaug Varhaug Buen Medlemsblad utgitt av Varhaug Bygdeungdomslag, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag Opplag: 1200 Redaktør: Anbjørn Ueland Tlf.: Varhaug BU: Roy Arn{inn Håland Tlf Hege Kvia Tn Varhaug BU: Varhaug Bondelag: Juni - Varhaugmarken September 23 Årsmøe, Banksalen - Dyrskue på Seljord Kva skjer? Svala 4H: Juni 3 Senior/Juniormøte 5 Aspirantmøte 6-7 Varhaug-Marken 6-8 Junior/aspirantleirMøgedal 23 Jonsokpå 4H-garden Fylkesleir Juli l8-25 Nordiskleir - Sverige August 1-3 Fottur senior 2l Krabbefur til Bodle Svala 4H Jon Flåten Tlf: Varhaug Bondelag Helga Bøhn Skrettingland Tlf: Varhaug Bondekvinnela g : August 30 Basar, eldresenteret, kl September 25 Årsmøte, eldresenteret, kl. 19,30 September 2 Senior/Juniormøte 4 Aspirantmøte 5-7 Swing og volley'ballkurs pa Vigre Geir Egil Ånestad Tlt Varhaug Bondekvinnelag Liv Hobberstad e3 Chonstance Håland Tlf: lnternatet: A (,1 N. A.R.F ITORENING. MEDLEM HA REGNSKAP OG DATA A/S Rådhusgt.2, Boks 104,4360 VARHAUG Ttf Fax Mobil Regnskap-Lønn-Arsoppgjør Firmaregistreringer - Budsjett m.m Stoffrist: 27. August 1997 Til nr. 3 Bladet \iem ut uke 38 Lura Trykkeri a.s Varhaug Selicenter A/S Tlf. 5t VARHAUG

ryw ffi Lasso-kasting på Gri llfest NBLI 4H på tur i Møgedalen har vært på landsleir i Larvik September 1999 IETIT Varhaug BU

ryw ffi Lasso-kasting på Gri llfest NBLI 4H på tur i Møgedalen har vært på landsleir i Larvik September 1999 IETIT Varhaug BU ryw ffi NBLI IETIT Varhaug BU Lokal-lagsavis utgitt av Varhaug BU, Svala 4H, Varhaug Bondelag og Varhaug Bondekvinnelag September 1999 Lasso-kasting på Gri llfest Mer på Side 8-9 Varhaug BU har vært på

Detaljer

Lokal-lags utgitt av. Varhaug BU og Svala 4H. Februar 1994. Gratulerer Elisebeth. ffi Varhaug BIJ opp på det nivået vi nå. er.

Lokal-lags utgitt av. Varhaug BU og Svala 4H. Februar 1994. Gratulerer Elisebeth. ffi Varhaug BIJ opp på det nivået vi nå. er. BU' Lokal-lags utgitt av Varhaug BU og Svala 4H Februar 1994 Gratulerer Elisebeth Elisebeth Haaland har gjort seg fortjent til en innsats-pokal for sitt arbeid i Varhaug BU. Ho har gjennom mange år gjort

Detaljer

. 'nnonsgbilag. ,ffi[ .,.ristins. . Husk. til marken. tilbud side 10- ongaløpet på. 0 varhaug. fredag. med mange gode. Marken. -,b.

. 'nnonsgbilag. ,ffi[ .,.ristins. . Husk. til marken. tilbud side 10- ongaløpet på. 0 varhaug. fredag. med mange gode. Marken. -,b. 0 varhaug Marken 1, og 2, juni.,.ristins 17. mai-tale o Tønes kiæme til marken. Husk ongaløpet på fredag. 'nnonsgbilag med mange gode tilbud side 10-17 + baksida -,b.iii d,ffi[ l Varhaugmarken Fre. Lør.

Detaljer

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22

varhaugbuen Elgane side 20 og 21 Tenning av julegrana Julekonsert Frå bygdekvinnelaget BU i svevet Side 5 Side 14-15 Side 16 Side 22 varhaugbuen bladet for bygda vår Nr. 4 2012 Tenning av julegrana Side 5 Julekonsert Side 14-15 Frå bygdekvinnelaget Side 16 BU i svevet Side 22 Elgane side 20 og 21 Den siste jula før olja Det skjedde

Detaljer

Minikoret. Fylkesleir. Tysklands- på Varhaug 25 år. Jon Harald. iiir. llil ;l'iill. ,lr. lri llll. ;i', iiil. ,rilll

Minikoret. Fylkesleir. Tysklands- på Varhaug 25 år. Jon Harald. iiir. llil ;l'iill. ,lr. lri llll. ;i', iiil. ,rilll Minikoret på Varhaug 25 år Fylkesleir 4H Jon Harald Tysklands- lr ' lri llll iiir ri ;i', iiil llil ;l'iill,rilll,lr Varhaugs Pulsen I første nummer av "den nve" Varhaugbuen, skreiv me om Fol-- toppen

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Bygde. ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU.

Bygde. ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU. Bygde ungdommen NR. 3/2008, 73. årgang. Medlemsblad for NBU. Leder: Æ glæ mæ! Så var landsstevnet i Hoston over gitt, den store begivenheten som alle vi i STBU hadde jobbet mot i over to år. Jeg sitter

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Årgang 2, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag November 2003 VISDOMSORDET: Lat ikkje ein dag gå utan ein god tanke! Du får heller stela han om du ikkje kjem på han sjølv.

Detaljer

Oppladning BYGDE. til landsstevnet. NBU-kartet del 2 side 8-12. Toppalpinist med sterke bygderøtter side 27 UNGDOMMEN. side 6-7

Oppladning BYGDE. til landsstevnet. NBU-kartet del 2 side 8-12. Toppalpinist med sterke bygderøtter side 27 UNGDOMMEN. side 6-7 BYGDE UNGDOMMEN NR. 2/2012, 77. årgang. Medlemsblad for NBU. Oppladning til landsstevnet side 6-7 NBU-kartet del 2 side 8-12 Toppalpinist med sterke bygderøtter side 27 BYGDE UNGDOMMEN NR. 2/2012, 77.

Detaljer

BLADET20. sammen. mmen. alltid best. alltid best s. alltid best sammen. lltid best samm. NYBYGGET REISER SEG! Side 30-31. Håmarsjen 2015 26. april!

BLADET20. sammen. mmen. alltid best. alltid best s. alltid best sammen. lltid best samm. NYBYGGET REISER SEG! Side 30-31. Håmarsjen 2015 26. april! ammen t alltid best sa lltid best alltid best s alltid best alltid best alltid best est en best en alltid best OPPRYKK FOR 3 HÅNDBALLAG! SUPERAVTALE MED KVERNELAND BIL ÅRSFESTEN 2014 best mmen Sverre Sverre

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget Tillegg 13. mai Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget HF HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2005 DEN 16. HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

LAYOUT Bryllupsinvitasjoner AS Marianne F. Mathiassen

LAYOUT Bryllupsinvitasjoner AS Marianne F. Mathiassen Innhold Leiar...2 Presidentens hjørne...3 Lagfinalen...4 Bedriftsmesterskapet...12 NM Damelag...15 Handal takker for seg...22 Vår nye generalsekretær...25 Organisasjonsdagene...28 Bridgetinget...32 Bridgekurs

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer