Forslag til budsjett og handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til budsjett og handlingsplan 2013-2016"

Transkript

1 Forslag til budsjett og handlingsplan

2 Forsiden: Siggerud barnehage Produksjon: Ski kommune hustrykkeriet Produksjonsdato:

3 Forord Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett og handlingsplan for Ski kommune for perioden Forslaget innebærer satsning innenfor helse/pleie og omsorg, grunnskole, barnehager og eiendomsforvaltningen. Ski kommune har et driftsbudsjett på 1,9 mrd. kroner årlig og planlegger investeringer for 1,2 mrd. kroner i perioden Befolkningsøkningen har vært kraftigere enn lagt til grunn tidligere. Nye prognoser viser at Ski kommune ligger an til å få nesten nye innbyggere i handlingsplanperioden. Rådmannen legger frem et budsjettforslag som tar hensyn til befolkningsveksten og styrker kapasiteten i tjenestene. Sammenlignende tall viser at tjenestene i Ski kommune utvikler seg positivt. Kommunebarometeret 2012 rangerer kommunen som nummer 78 i landet, en forbedring på 60 plasser fra året før. Kommunen har etter gjennomføring av Samhandlingsreformen ansvar for utskrivningsklare pasienter. Erfaringer fra 2012 viser at flere brukere av helse/pleie- og omsorgstjenester har et større tjenestebehov enn tidligere. For å møte disse behovene foreslår rådmannen å styrke helse/pleie- og omsorgstjenestenes budsjettrammer med 22,9 mill. kroner. Byggingen av nytt sykehjem Finstadtun II er påbegynt og vil pågå gjennom hele Deretter skal Solborg sykehjem bygges om, og kommunen vil ha økt romkapasitet ved sykehjemmene fra høsten Det settes av 4,5 mill. kroner som skal stimulere til tiltak som styrker tilpasset opplæring i grunnskolen. Hensikten er å redusere behovet for spesialundervisning på sikt. Videre styrkes skolenes budsjetter for å sikre tilstrekkelig lærertetthet, gjennomføring av regjeringens satsning på ungdomstrinnet og innføring av kulturskoletilbud i tilknytning til skole/sfo. Til sammen styrkes skolenes rammer med 8,3 mill. kroner. I tillegg er det kjent at Haugjordet ungdomsskole omfattes av regjeringens tilskuddsordning om styrket lærertetthet som kan utløse midler til fem lærerårsverk. Barnehagekapasiteten planlegges styrket i både 2013, 2014 og Kommunen vil fortsatt innfri lovens krav til full barnehagedekning og fortsetter fornyelsen av barnehagene til en mer effektiv drift i tidsmessige lokaler. I Ski tettsted legges det opp til å etablere en midlertidig barnehage ved starten av barnehageåret 2013/2014. Året etter planlegges åpning av Eikeliveien og Vardåsen barnehager. Disse kommer i tillegg til barnehagene på Langhus og Siggerud som er under oppføring. Budsjettforslaget styrker vedlikeholdet av kommunale bygg med 3 mill. kroner årlig. Byutviklingsarbeidet i Ski prioriteres. Rådmannen legger i handlingsplanperioden opp til å bruke inntil 7 mill. kroner til oppfølging av kommuneplanen. Ski kommunes økonomiske situasjon er stram og den skjerpes frem mot siste del av handlingsplanperioden. Store investeringer øker rente- og avdragsbelastningen på driftsinntektene. De kryssende hensynene som ligger i behovet for økt tjenesteproduksjon, samtidig med opprettholdelse av nødvendige driftsreserver, gjør at rådmannen legger frem forslag om salg av kommunale eiendommer på tilsvarende en verdi på 100 mill. kroner årlig. Det gjør at kommunen mot slutten av perioden er i en situasjon hvor nye låneopptak begrenses til de brukerfinansierte selvkostområdene.

4 Rådmannen forutsetter en effektiv oppskalering av tjenestene og anslår et netto effektiviseringsbehov årlig på minst 15 mill. kroner. Budsjett og handlingsplanen viser kommunens mål og prioriteringer i fireårsperioden fram mot Dokumentet inneholder både budsjett og økonomiplan i henhold til kommunelovens bestemmelser og periodens handlingsdel for kommuneplan Forslaget til budsjett og handlingsplan er utarbeidet på innspill fra, og i samarbeid med kommunens virksomheter, og er drøftet i lokale og sentrale samarbeidsutvalg. 19. oktober 2012 Audun Fiskvik rådmann

5 Innholdsfortegnelse Forord 1 Utfordringer Kommuneplanens forutsetninger og kommunens styringssystem Økonomisk utvikling Netto resultatgrad Gjeldsgrad/netto lånegjeld per innbygger Renter og avdrag i prosent av driftsinntektene Forslag til statsbudsjett Renter hjemme og ute Befolkningsutvikling Prognoser og premisser for perioden Samfunnsutvikling Kommuneplanens profil Ressurskrevende oppgaver i fireårsperioden Handlingsplan for oppfølging av kommuneplanen Tjeneste- og organisasjonsutvikling Rammeendringer Kommunens tjenesteomfang Pleie og omsorg Helsetjenester Sosialtjenester Barnevern Grunnskole Barnehage Tekniske tjenester Eiendomsforvaltning Kultur og fritid Medarbeidere/organisasjon Tjenesteovergripende Utgifter til lønn og pensjon Interkommunale samarbeidsformer og kirkeformål Budsjett og økonomiplan Driftsbudsjettet Til fordeling drift Investeringsbudsjettet Hovedoversikt investering Investeringsprosjektene Vedlegg: Overordnet målkart

6 Side 1 1 Utfordringer 1.1 Kommuneplanens forutsetninger og kommunens styringssystem Ski kommuneplan ble vedtatt av Ski kommunestyre Den inneholder mål, strategier og føringer for utvikling av lokalsamfunnet, kommunale tjenester og kommunen som organisasjon. Ski kommune ønsker at kommuneplanen skal: Fungere som overordnet politisk og administrativt styringsverktøy både på lang og kort sikt. Legge til rette for utvikling av Ski som et klimavennlig lokalsamfunn der det er attraktivt å bo, jobbe og drive næring. Bygge på regionale mål og strategier for en konkurransedyktig og bærekraftig hovedstadsregion. Bidra til økt forutsigbarhet, konsistens og tydelighet i dialogen med omverdenen, både lokalt og regionalt. Planen legger rammer for hvor sterk befolkningsvekst kommunen bør ha og hvordan denne veksten skal fordeles. Enkelte temaer er trukket frem som viktige politikkområder og gitt egne kapitler i samfunnsdelen. Arealdelen med planbestemmelser følger opp mål og strategier fra samfunnsdelen. Arealdelen bestemmer hvor det kan bygges og fortettes, og hvilke områder det er viktig å bevare som landbruks-, natur- og friluftsområder. Norsk plansystem forutsetter en tett kopling mellom den 12-årige kommuneplanen og den 4-årige økonomiplanen, se illustrasjon. Budsjett og handlingsplan Planlegginghjulet Budsjett/-1- årig handlingsdel Årsmelding 1 - årshjul Økonomiplan/ 4-årlig handlingsdel 4 - årshjul Planstrategi Kommuneplan Samfunnsdel og arealdel Planprogram Koplingen mellom den 12-årige kommuneplanen og den 4-årige handlingsplanen m/årsbudsjett (økonomiplanen) Kilde: Kommunenes sentralforbund fungerer som handlingsdel for de fire første årene i kommuneplanperioden og rulleres årlig. Her konkretiseres tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer. Kommuneplanens befolkningsprognoser med boligprogram er en viktig overbygning for kommunens investeringer i handlingsplanperioden.

7 Side Økonomisk utvikling Kommunen har de siste årene hatt og har fortsatt store utfordringer med å dekke det økende behov for tjenester. De økte driftsutgiftene, sammen med økningen i kommunens lånegjeld med økte renter og avdrag, har gitt kommunen utfordringer ved saldering av de årlige budsjettene. Det har i flere år vært nødvendig å gjennomføre betydelige innsparings- og effektiviseringstiltak for å balansere kommunens inntekter og utgifter Netto resultatgrad For å sikre kommunen en sunn økonomistyring på lengre sikt anbefaler fylkesmannen at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 1 over tid ligger i størrelsesorden 3-5 prosent. Det vil si den andel av løpende driftsinntekter som kommunen sitter igjen med når alle løpende utgifter er betalt. Med et positivt driftsresultat over tid vil kommunen bedre kunne takle svingninger i utgiftsnivået, samt ha muligheten til finansiere en viss grad av investeringene uten lånopptak. For at Ski kommune skal ha en sunn og bærekraftig økonomi tilsvarer dette et beløp per i dag i størrelsesorden mill. kroner, som bør avsettes til fond eller overføres til investeringsregnskapet. Med stadig økende vekst i kommunens tjenestetilbud, særlig innenfor eldreomsorg, tilbud til innbyggere med spesielle behov, barnehager og skoler, har det ikke vært rom for å budsjettere med positivt driftsresultat i anbefalt størrelsesorden de siste årene. Rådmannen har ikke funnet rom for å legge frem budsjett og handlingsplan som ivaretar målet om minimum 3 prosent netto resultatgrad for hele perioden 2. Rådmannen har kontinuerlig i fokus organisering av driften slik at resultatgraden kan styrkes. I perioder med høyt investeringsnivå, som gir rask økning i rente- og avdragsbelastningen på driftsinntektene, vil det være særlig krevende å budsjettere med ønsket resultatgrad. Diagrammet på neste side viser utviklingen i netto resultatgrad i regnskapsårene , samt budsjettert anslag for Ski kommune avsluttet 2011 med en netto resultatgrad på 4,3 prosent. Til sammenligning viser tall fra Statistisk sentralbyrå (KOSTRA-tall) at netto resultatgrad i 2011 for gjennomsnittet av landets kommuner var på 2,1 prosent, kommuner i gruppe 13 1,4 prosent og gjennomsnittet av kommunene i Akershus på 3,6 prosent. 1 Skatt, rammetilskudd og brukerbetalinger. 2 Premieavvik og merverdiavgiftskompensasjon investeringer påvirker resultatgraden. Dette er forhold som bør hensyntas ved vurdering av om netto driftsresultat er tilfredsstillende eller ikke.

8 Prosent Side 3 Netto resultatgrad 6,3 5,3 4,3 3,3 2,3 1,3 0,3-0, B2012-1,7-2,7 Ski kommune Landet Akershuskommunene Kommunegruppe Gjeldsgrad/netto lånegjeld per innbygger Investeringene i Ski kommune har gjennom flere år vært stadig økende. Det er gjennomført store investeringer innenfor områdene skole, barnehage og omsorg. Fortsatt står kommunen overfor et stort investeringsbehov i årene som kommer. Det bygges ny skole på Siggerud som skal stå ferdig i 2013, nye barnehager bygges på Langhus, Siggerud og to i Ski som er planlagt ferdigstilt i henholdsvis 2012/2013, 2013, 2014 og Dessuten skal sykehjemskapasiteten utvides. Finstadtun II er planlagt ferdigstilt i Kommunens investeringer har i stor grad vært finansiert ved låneopptak, og gjeldsgraden har vært stadig økende. Dette med unntak av 2010 da alle investeringer ble finansiert ved salg av anleggsmidler/tomter. Da ble gjeldsgraden redusert fra 4 prosent i 2009 til 3,3 prosent i Gjeldsgraden forventes å øke også i kommende planperiode. Eventuelle salgsinntekter i planperioden vil uansett ligge vesentlig lavere enn investeringsbehovet og da vil lånegjelden øke. Med et fortsatt høyt investeringsbehov må det påregnes at årlige utgifter i driften til renter og avdrag fortsetter å øke i årene fremover. Diagrammet på neste side viser utviklingen i lånegjeld per innbygger i regnskapsårene , samt anslag for de følgende årene. Stolpene for Ski kommune viser kun utvikling i lånegjeld fordelt pr innbygger. De samlede investeringene finansieres i tillegg også ved salg av anleggsmidler og overføring fra drift og tilskudd. Antall innbyggere er den viktigste driveren for kommunens inntekter og utgifter. Økt lånegjeld per innbygger, utover prisvekst, er derfor en viktig indikator for å illustrere investeringenes belastning på kommunens økonomiske handlingsfrihet.

9 Kroner Side 4 Netto lånegjeld per innbygger (konsern) B2012 B2013 B2014 B2015 B2016 Ski Lånopptak kommune før gjeld Nye lånopptak Nye selvfin. lånopptak Landet Akershuskommunene Kommunegruppe 13 For årene illustreres hvordan kommunens gjeld per nedbetales, samtidig som gjeld per innbygger fortsetter å øke på grunn av nye lånopptak, også innenfor de lånopptakene innenfor de selvfinansierende tjenestene. Andelen selvfinansierende lånopptak estimeres på bakgrunn av investeringer innenfor selvkostområdene, herunder vann og avløp 1 (VA-området). Ski kommune hadde en netto lånegjeld per innbygger på kr i Det er en økning på drøyt kr fra året før. Diagrammet viser at netto lånegjeld pr innbygger i Ski kommune har ligget omtrent på samme nivå som sammenligningsgrunnlagene i Diagrammet benytter konserntall ved sammenligningen med andre kommuner. Diagrammet tar således hensyn til, og gir god sammenlignbarhet, ved at all gjeld kommunene står ansvarlig for inkluderes Renter og avdrag i prosent av driftsinntektene I brorparten av de siste ti årene har kommunen hatt en økning i rente- og avdragsutgiftene. Unntaket er 2011 der det er et fall på grunn av salg av anleggsmidler (Fugleåsen/Q4) i Dette salget finansierte alle investeringene dette året og det ble derfor ikke tatt opp ordinære lån i Fallet må også ses i sammenheng med gunstig renteutvikling. Det budsjetterte investeringsnivået til kommunen er fortsatt høyt, noe som resulterer i at rente og avdragsbelastningen vil øke fremover. Rentebelastningen henger naturlig nok tett sammen med utviklingen i rentemarkedene. Økning i lånerenten med 1 prosentpoeng for kommunens lån vil medføre en utgiftsøkning på i overkant av 17 mill. kroner. 1 Kommunal og reginaldepartementets veileder beskriver hvordan investeringer på selvkostområdene tas inn i gebyrgrunnlaget på området og derved bidrar med inntekter som kalkulatorisk dekker kommunens rente- og avdragskostnader.

10 Prosent Side 5 Renter og avdrag i prosent av driftsinntektene 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, B2012 Ski kommune Landet Akershuskommunene Kommunegruppe 13 KOSTRA-tall viser at Ski kommune ligger relativt nær gjennomsnittet av landets kommuner (utenom Oslo), kommuner i gruppe 13 og gjennomsnittet av kommunene i Akershus i årene og finanskrisen. I 2009 gikk rentenivået ned og prosentsatsen for alle gruppene bortsett fra Ski kommune sank. Fra 2009 flater Ski kommune ut og synker i 2011, mens de andre gruppene stiger igjen fra Forslag til statsbudsjett I forslag til statsbudsjett for 2013 legger regjeringen opp til en realvekst i sektorens samlede inntekter på 6,8 mrd. kroner. Av dette er 4,2 mrd. kroner frie inntekter for kommunene. Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med befolkningsvekst, pensjonskostnader og handlingsrommet for kommunesektoren generelt. Regjeringen legger til grunn en pris- og lønnsvekst (deflator) for 2013 på 3,3 prosent. I dette ligger det inne en anslått lønnsvekst på 4 prosent 1. Kommunesektoren kompenseres for anslått pris- og lønnsvekst innenfor de foreslåtte inntektsrammer for Rentekostnader og pensjonskostnader som øker mer enn lønnsveksten dekkes ikke av deflatoren. Midlene er i all hovedsak innlemmet i kommunenes frie inntekter gjennom innbyggertilskuddet. Midlene fordeles deretter til kommunene som en del av rammetilskuddet etter å ha blitt korrigert for de enkelte kommunenes utgiftsbehov 2. 1 I vektet lønns- og prisvekst for kommunesektoren (deflator) teller lønn i underkant av 2/3. 2 Utgiftsbehovet beregnes ut fra et sett kriterier med hensyn til befolkningens sammensetning og sammenligning med landets øvrige kommuner.

11 Side 6 I statsbudsjettet fremlegges særlige satsninger som påvirker kommunenes rammer i Barnehager Maksprisene for foreldrebetaling videreføres på samme nivå som for Kommunenes inntektsbortfall ved videreføring av makspris blir kompensert ved økning i de frie inntektene som derved bidrar til å finansiere økningen i lønns- og prisvekst i barnehagene. Opptrapping av likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager fortsetter. I statsbudsjettet bevilges 99 mill. kroner til økt tilskudd til private barnehager. Med virkning fra år økes minimumstilskuddet til private barnehager fra 92 til 94 prosent av det de kommunale barnehagene får. Grunnskole Valgfag ble innført på 8. trinn høsten I statsbudsjettet foreslås det å utvide ordningen til 9. trinn fra høsten Kommunene kompenseres for helårseffekten av 8. trinn og delårseffekt av 9. trinn. I statsbudsjettet foreslås det å bevilge 73,8 mill. kroner til én uketime med kulturskoletilbud i skole/sfo-tiden på barnetrinnet (1.-4. trinn) fra høsten Tilbudet skal være frivillig for elevene. Det foreslås å etablere en fireårig tilskuddsordning som et forsøk med styrket lærertetthet i ungdomsskolen fra skoleåret Kommuner som har skoler med en gjennomsnittlig gruppestørrelse på over 20 elever per lærer på ungdomstrinnet og grunnskolepoeng under landsgjennomsnittet, omfattes av forslaget. Barnevern Det foreslås en styrking av det kommunale barnevernet. Den øremerkede tilskuddsordningen videreføres og økes med 205 mill. kroner. Kommunen kan søke om midler til stillinger, både saksbehandlerstillinger og stillinger knyttet til tiltaksutvikling, og til kompetanse- og samhandlingstiltak. Pleie og omsorg Regjeringen styrker stimuleringstilskuddet til dagaktivitetstilbudet for demente med 100 mill. kroner. Årsverk til dagaktivitetsplassene dekkes innenfor veksten i frie inntekter. Investeringstilskudd til sykehjemsplasser Statsbudsjettet foreslår en tilskuddsramme som gir rom for nye heldøgns omsorgsplasser innen De maksimale tilskuddssatsene heves til kr for omsorgsboliger og kr for sykehjemsplasser. Det budsjetteres med at kommunen benytter ordningen for delfinansiering av Finstadtun II. Rentekompensasjonsordninger for skole- og svømmeanlegg Ordningen tilføres ytterligere 1 mrd. kroner. For perioden har Ski kommune fått en ramme på 70,2 mill. kroner. Ski kommune nyttiggjør seg ordningen ved ombyggingen av Siggerud skole.

12 Side Renter hjemme og ute Inneværende periode ( ) la til grunn at renten ville stige i løpet av økonomiplanperioden. Utviklingen i rentemarkedet siden den gang gjør at det budsjetteres med en lavere innlånsrente for neste periode ( ), dog med noe økning utover i perioden. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt den videre renteutviklingen. Rådmannens forutsetninger for rentenivå omtales under kapittel 5.1 Driftsbudsjettet. Norges Banks viktigste virkemiddel er styringsrenten, som er renten på bankenes innskudd opp til en viss kvote. Norges Bank vedtok på rentemøtet 29. august 2012 å fortsatt holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. På møtet i Norges Bank 20. juni i år vedtok hovedstyret at styringsrenten bør ligge i intervallet 1-2 prosent i perioden frem til neste pengepolitiske rapport som legges frem 31. oktober, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. Det antas nå at styringsrenten vil holde seg uendret frem mot årsskiftet. Statistisk sentralbyrå (SSB) skriver i sin analyse av konjunkturtendensene for Norge og utlandet: «Konjunkturoppgangen som satte inn våren 2011, er ventet å fortsette i minst fire år til. Høy vekst i etterspørselen fra oljevirksomheten og lavere renter er viktige drivkrefter i utviklingen. Aktivitetsveksten ligger imidlertid an til å bli mer moderat enn ved tidligere oppganger». Begrunnelsen for Norges Bank og SSBs uttalelser er at det fortsatt går godt i norsk økonomi, selv om inflasjonen er lav. Den underliggende inflasjonen anslås å ligge mellom 1-1,5 prosent. Norsk økonomi har utviklet seg med god vekst i både sysselsettingen og arbeidstilbudet. Usikkerheten i finansmarkedene er fortsatt stor og rentene på antatt sikre statsobligasjoner er svært lave. Ute i Europa er veksten svak og rentene er også her svært lave. Den ventede oppgangen i rentene ute i Europa lar vente på seg. Styringsrentene er nær null i mange land og det er utsikter til at de vil holde seg svært lave enda lenger enn tidligere lagt til grunn. I USA har den amerikanske sentralbanken fastholdt at styringsrenten vil holdes nær null frem til slutten av 2014, og i Europarådet indikerer markedsprisene at den kortsiktige pengemarkedsrenten (EONIA) vil være nær null til utgangen av 2013.

13 Side 8 2 Befolkningsutvikling 2.1 Prognoser og premisser for perioden Folketallet i Ski øker. Ved inngangen til 2012 var innbyggertallet og frem mot utgangen av budsjett og handlingsplanperioden forventes antall Ski-innbyggere å øke med drøyt Prognosen for befolkningsutvikling frem mot utgangen av handlingsplanperioden (2016) og kommuneplanperioden (2022) vises i tabellen nedenfor. Den nye befolkningsprognosen viser noe høyere vekst enn den som ble utarbeidet ved siste kommuneplanrevisjon, og særlig i 2016 viser prognosen høyere vekst. Profilen aldersgruppene imellom er nokså uforandret. Befolkningsutviklingen innen barnehage- og grunnskolealder og aldersgruppene over 67 år, vil ha særlig betydning for kommunens tjenesteproduksjon og økonomi. Disse aldersgruppene kommenteres særskilt nedenfor tabellen. Tall per Endring Antall Prosent 0 år % 1-5 år % 6-12 år % år % år % år % år % år % år % 90 år % Sum % Barnehage- og grunnskolealder Diagrammet på neste side viser at andelen av Ski kommunes befolkning i barnehage- og grunnskolealder ligger betydelig høyere enn referansene 3. Utviklingen de siste ti årene har imidlertid fulgt landet for øvrig og andelen i barnehage- og grunnskolealder ligger nå om lag halvannet prosentpoeng lavere enn rett etter tusenårsskiftet. Befolkningsdataene per viser at kommunen har barn i aldersgruppen 1-5 år, altså noe lavere enn prognosen. Aldersgruppen har vist nedgang siden toppåret 2010 hvor det var barn. Befolkningsprognosen viser at antall barn i alderen 1-5 år forventes å øke med om lag 200 fra I perioden frem til 2014 er det tidligere vedtatt å ferdigstille tre nye barnehager 4. Disse tre barnehagene vil øke kapasiteten med drøyt 130 plasser i forhold til 1 Kilde: Statistisk Sentralbyrås befolkningsdata. Veksten har vært høyere enn opprinnelige prognoser for kommuneplanperioden Det er derfor utarbeidet nye befolkningsprognoser. Prognosene vist over er utarbeidet av COWI på oppdrag fra blant annet Ski kommune. Prognosen tar hensyn til oppdatert informasjon fra kommunens boligprogram. 2 Tall for 2012 er prognosetall 3 Dette må ses i sammenheng med tilsvarende diagram for befolkningen i aldersgruppen 67 år og over. 4 Nye barnehager er vedtatt bygd på Siggerud, Langhus og Eikeliveien i Ski tettsted.

14 Prosent Side 9 dagens nivå. De tre barnehagene gir til sammen 327 plasser og 195 av disse erstatter eksisterende barnehageplasser. Holdt opp mot forventet befolkningsvekst i aldersgruppen vil dette gi kapasitetsøkning frem mot 2015, hvor det kan bli behov for ytterligere kapasitetsøkning. De nye barnehagene frigir lokaler i eksisterende barnehager. Dersom behovet for barnehageplasser øker mer enn prognosene tilsier kan driften i lokalene videreføres for en periode. Etterspørselen etter barnehageplasser nær Ski sentrum er stor og rådmannen foreslår derfor å etablere en midlertidig barnehage der. Det er også planlagt å øke kapasiteten med tre avdelinger ved etablering av en ny femavdelings barnehage på Vardåsen. Antall innbyggere i aldersgruppen 6-12 år vil etter prognosene øke i handlingsplanperioden, mens aldersgruppen år vil bli redusert. I sum forventes antall innbyggere i skolepliktig alder å øke med drøyt 300 elever. Skolebyggene i Ski kommune vurderes å ha tilfredsstillende kapasitet i planperioden. Unntaket er Langhus skole, som ut fra prognosen for skoleåret vil ha for liten kapasitet. Dette bør ses i sammenheng med ledig kapasitet ved Bøleråsen og Vevelstadåsen skoler. Befolkning i barnehage- og grunnskolealder (1-15 år) i prosent av samlet innbyggertall B2012 B2013 B2014 B2015 B2016 Ski kommune Landet Akershuskommunene Kommunegruppe 13 De siste prognosene tilsier at det relativt kort tid etter budsjett- og handlingsplanperioden vil kunne oppstå et udekket plassbehov ved Ski ungdomsskole og Ski skole. Forholdet vil vurderes årlig i lys av hvordan økt boligbygging vil slå ut i økt barnetall. Aktuelle tiltak kan være å se alle barneskolene i Ski tettsted som ett inntaksområde, samt mindre på- og ombygginger av Ski ungdomsskole. Befolkning over 67 år Diagrammet nedenfor viser at Ski kommune har hatt en kraftigere vekst i andelen befolkning over 67 år enn referansene, men at nivået fremdeles ligger lavere. Hos referansene viser det underliggende materialet nedgang i aldersgruppen år, mens det har vært en økning i andelen fra 80 år. For Ski kommune er det vekst både i gruppen år og gruppen fra 80 år, og kommunen har nå en høyere andel av befolkningen i aldersgruppene over 67 år enn snittet av Akershuskommunene.

15 Prosent Side 10 Prognosen tilsier at andelen befolkning over 67 år vil stige over 20 prosent frem mot slutten av Antall nye innbyggere antas å øke kraftigst i aldersgruppen år, men det forventes også relativt kraftig vekst i antall innbyggere over 90 år. Byggingen av Finstadtun II medfører at kapasiteten på sykehjemsplasser/plasser med heldøgns omsorg og pleie ved økonomiplanperiodens utløp, vil være nær statens anbefalte nivå og nær ambisjonsnivået i målkartet (25 prosent av andelen eldre over 80 år). Ski kommune hadde i 2011 en dekningsgrad på 21 prosent på sykehjemsplasser av befolkningen i aldersgruppen over 80 år. Sykehjem er et svært kostnadskrevende, men nødvendig omsorgstilbud. Det er viktig at tilbudene på lavere nivå i omsorgstrappa er godt utbygd for å kunne forebygge behov for sykehjemsplass. I Ski kommune har verken dagsentertilbudene eller hjemmetjenesten vært styrket i tråd med behovene. Det vurderes fortsatt som viktig å prioritere disse for å forebygge og kompensere fremtidig behov for sykehjem. Kapasiteten må derfor være tilstrekkelig innen dagsentre, også for demente, hjemmetjenesten og korttidsplasser. På den måten skal kommunen gi flere et tilpasset omsorgstilbud på et effektivt nivå i omsorgstrappa. Befolkning over 67 år i prosent av samlet innbyggertall B2012 B2013 B2014 B2015 B2016 Ski kommune Landet Akershuskommunene Kommunegruppe 13 Selv om kommunen fokuserer på forebygging og kompensering vil behovet for institusjonsplasser være økende. Både på grunn av at det blir flere eldre over 80 år i kommunen, men også på grunn av spesialisthelsetjenestens utskrivningspolitikk. Samhandlingsreformen fordrer at kommunen i større grad ivaretar behovet for en sykeseng, enten det er før, i stedet for, eller etter sykehusbehandling. Det betyr at behovet, i minst like stor grad som tidligere, fordrer høy dekningsgrad på sykehjemsplasser, i kombinasjon med et godt utbygd forebyggende og kompenserende hjelpetilbud.

16 Side 11 3 Samfunnsutvikling 3.1 Kommuneplanens profil En viktig hensikt med kommuneplan er å forberede en forsterket bymessig utvikling av Ski tettsted. Planen fokuserer både på den fysiske utviklingen av Ski som regionsenter og kollektivknutepunkt, og på arbeidsformer og organisering for gjennomføring av ønsket byutvikling. Det er vedtatt ny visjon for Ski kommune: «Ski kommune på sporet til fremtiden». Visjonen refererer både til Skis muligheter som regionalt kollektivknutepunkt for jernbane og til utfordringer og ambisjoner knyttet til utvikling av kommunen som tjenesteyter og organisasjon. Kommuneplanen har følgende satsningsområder: 1. Kommuneplanlegging i et regionalt perspektiv 2. Utbyggingsmønster og arealforvaltning 3. Samferdsel 4. Boligpolitikk 5. Verdiskaping og arbeidsplasser 6. Klima, energi og miljø 7. Folkehelse, universell utforming og samfunnssikkerhet som overordnede premisser 8. Utvikling av sentrale tjenesteområder (tjeneste- og organisasjonsutvikling) 3.2 Ressurskrevende oppgaver i fireårsperioden Kommuneplan og planstrategi stiller krav om offensive kommunale plangrep gjennom hele økonomiplanperioden. Kommunen legger opp til offentlig-privat samarbeid om plankostnader knyttet til prioriterte områdereguleringer og kommunedelplan Ski øst. Rådmannen legger opp til å belaste økonomiplanfondet innenfor en ramme på 7 mill. kroner i perioden , med tertialvis rapportering til kommunestyret på fremdrift og bruk av midler. I fireårsperioden vil følgende oppgaver kreve spesielt stor oppmerksomhet: Gjennomføring av store og komplekse områdereguleringer Områderegulering Ski sentrum: Planprogram vil bli sendt på høring på nyåret 2013, med ferdigstillelse av planarbeidet innen utgangen av Modeller for samarbeid, både mellom kommunen og utbyggerne og utbyggerne imellom, står sentralt i planarbeidet. For å spare tid vil det bli lagt til rette for at planlegging på lavere nivå (detaljregulering/rammesøknad) kan gå parallelt med områdereguleringen. For å sikre at kommuneplanens mål og kvalitet og helhet i byutviklingen blir ivaretatt vil det bli lagt til rette for mulighetsstudier for delområder som del av planarbeidet. 1 Kommunestyrebehandling

17 Side 12 Områderegulering Ski vest: I handlingsplan for oppfølging av kommuneplan, jf. kapittel 3.4, er planen forutsatt ferdigstilt innen utgangen av Mer detaljert fremdrift er under avklaring i samarbeid mellom Ski kommune og de øvrige grunneierne. Lokalisering av offentlige funksjoner, både kommunale, statlige og eventuelle fylkeskommunale, er en sentral problemstilling i dette planarbeidet. Områderegulering Langhus sentrumsområde: Med utgangspunkt i kommuneplanens føringer skal det utarbeides en plan for sentrumsområdet rundt Vevelstad stasjon. Planarbeidet skal blant annet avklare fremtidig lokalisering av det lokale handels- og servicesenteret og vise helhetlige trafikkløsninger. Fremdriften i planarbeidet er ikke endelig avklart, men det tas høyde for at arbeidet skal sluttføres i løpet av handlingsplanperioden Utarbeidelse av kommunedelplan for bydel Ski øst Igangsetting av planarbeidet er forankret i Planstrategi og behandles i kommunestyret Planen skal avklare langsiktige prinsipper for utvikling av bydelen, i tråd med føringene i Ski kommuneplan Kommuneplanen beskriver bydelen som «en stor reserve for bymessig transformasjon med betydelig innslag av boliger med tilhørende funksjoner», og anbefaler en trinnvis utvikling med økt boligbygging og fornyelse/transformasjon av næringsområder. Planlegging av teknisk og sosial infrastruktur som grunnlag for befolkningsvekst Kommuneplanen slår fast at utbygging ikke kan skje før teknisk og sosial infrastruktur er etablert (vegnett, vann, avløp, barnehager, skoler med mer). Tilrettelegging av slik infrastruktur krever innsats knyttet til både planlegging og investering/gjennomføring: Gjennomføring av vedtatt tiltaksplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø. Realisering av planens tiltak i tråd med vedtatt fremdrift er en forutsetning for realisering av videre utbygging av boliger og næring, både i Ski og Langhus tettsteder. Som grunnlag for områdereguleringene i Ski tettsted er det i 2012 utarbeidet en fagrapport «Veg- og gateplan Ski». Planen vil bli fulgt opp med konkretisering av prioriterte samferdselstiltak, både på fylkesvegnettet og det kommunale vegnettet. En tilsvarende, men enklere trafikkanalyse vil bli gjennomført for Langhus i løpet av planperioden. I 2013 vil det bli gjennomført et utviklingsprosjekt om lokalisering og utforming av fremtidens kommunale bygg (skoler, barnehager med mer) i Ski tettsted. Målet er korte og trygge gå- og sykkelavstander mellom dagliglivets funksjoner, og en utforming av kommunale bygg med uteområder som gjør dem til viktige kvalitetselementer i bybildet og nærmiljøet. Utviklingsprosjektet vil bli lagt til grunn for fremtidige investeringsbudsjetter. Videreføring av store samferdselsprosjekter Reguleringsplaner for henholdsvis Follobanen og Ski stasjon skal etter planen sluttbehandles innen utgangen av Deretter følger faser med detaljplanlegging og utbygging: Follobanen: Byggestart er i 2014 med ferdigstillelse i Arbeidet med tunnelen antas å ta om lag fire år. Deretter vil det være toårsperiode med etablering av jernbaneteknikk og klargjøring av linjen for ordinær drift. Det pågår omfattende arbeider for å sikre trygg og miljømessig god håndtering av steinmassene som skal tas ut under bygging av den lange tunnelen på strekningen Oslo-Ski.

18 Side 13 Ski stasjon: Kabelomlegging er allerede gjennomført og arbeidet med bygging av parkeringsspor ble igangsatt i Den siste fasen er den store ombyggingen av stasjonen, som det planlegges oppstartbevilgning for i statsbudsjett 2014, med ferdigstillelse i De gjenstående arbeidene krever fortsatt tett samarbeid mellom Jernbaneverket, Ski kommune og andre regionale samferdselsmyndigheter, både når det gjelder tekniske detaljer, estetikk og helheten i anlegget. E18: Kommunedelplan som avklarer trasé gjennom Ski ble godkjent i Etter kommunedelplanvedtak vil Statens vegvesen umiddelbart starte regulering (årsskiftet 2012/2013). Andre større plan- og utredningsoppgaver I planperioden vil det bli gjennomført en rekke plan- og utredningsoppgaver som blant annet er viktige for de fysiske planene som er omtalt foran: boligpolitisk handlingsplan (gjeldende plan vil bli revidert og videreutviklet) forvaltningsplan for Waldemarhøy-Kapelldammen, rullering av kulturplanen «Kultur for alle» og klassifisering av kulturminner handlingsplan for universell utforming rullering av trafikksikkerhetsplan rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 3.3 Handlingsplan for oppfølging av kommuneplanen Matrisen nedenfor viser alle oppgavene i Ski kommuneplan som skal gjennomføres i løpet av kommuneplanperioden, og hvilke oppgaver som vil bli prioritert i perioden Den er avgrenset til oppgaver av en viss størrelse og som derved er sentrale i rådmannens forslag til prioritering av ressursbruk de neste fire årene. Oppgaver som er gjennomført er tatt med for helhetens skyld og er vist i kursiv. Kommuneplan og planstrategi Overordnede rammer Videreutvikling av overordnet plansystem Kommuneplanen skal følges opp gjennom den årlige rulleringen av økonomiplanen og koples til kommunens system for balansert målstyring (BMS). Handlingsplan Utvikling av nytt årshjul for økonomiplanprosessen Videreutvikling av indikatorer i målkart, spesielt under fokusområde Samfunn og miljø Rapportering om omdisponering av dyrket og dyrkbar mark inn i Grønt regnskap Kommunal planstrategi 2012, inkl. nye befolkningsprognoser. Her tas det blant annet stilling til om hele eller deler av kommuneplanen skal rulleres Tidsramme 2012/2013 Løpende Gjennomført fom. årsmelding 2011 Behandles av Kst desember Nye befolkningsprognoser utarbeidet 1. halvår 2012

19 Kommuneplan og planstrategi Befolkningsvekst og boligbygging Kommuneplanen tar høyde for en befolkningsvekst på 25 % og bygging av over nye boliger i planperioden. Boligene er fordelt på plansoner (skolekretser) for å få en grov indikasjon på konsekvenser for skole, barnehage og andre kommunale tjenester. Kommuneplanens satsningsområder Side 14 Handlingsplan Utarbeiding av langsiktig kommunalt investeringsprogram for kommuneplanperioden, inkl. en mulighetsstudie om lokalisering og utforming av fremtidens kommunale bygg (skoler, barnehager m.m.) Boligbyggingen styres gjennom rekkefølgebestemmelser om at teknisk og sosial infrastruktur må være på plass før boligbygging kan igangsettes Tidsramme Løpende 1. Kommuneplanlegging i et regionalt perspektiv Ski kommune skal fylle rollen som regionsenter og kollektivknutepunkt og følge opp hovedlinjene i regionale strategier for areal, transport og næringsutvikling, både i egen planlegging og i samhandling med andre regionale aktører og nabokommuner. Sammen med nabokommunene vil Ski utnytte næringsmessige synergier av Follobanen og Universitetet på Ås, som styrkes ytterligere i Det er også et mål å få til mer formalisert samarbeid med regionale myndigheter og kompetansemiljøer, spesielt om utvikling av Ski tettsted. 2. Utbyggingsmønster, arealforvaltning og tettstedsutvikling Forsterkning av et knutepunktbasert utbyggingsmønster, der hovedtyngden av veksten i innbyggere og arbeidsplasser kanaliseres til kollektivknutepunktene Ski og Langhus. Bymessig utvikling av Ski tettsted har hovedfokus i planen og gis førsteprioritet i økonomiplanperioden Arealeffektiv vekst i tettstedene gir grunnlag for mer miljøvennlige transportløsninger, gode rammer for innbyggernes liv og for fremvekst av mer kunnskapsbasert næring. Ski-byen skal tilføres kvaliteter både i ny og eksisterende Deltakelse i og påvirkning av ulike nye regionale utviklingsprosjekter, blant annet: plansamarbeid om samordnet areal- og transportutvikling i Oslo/Akershus (startet i 2010) Andre regionale (tidligere fylkeskommunale) planer av betydning for Skis utvikling, bl.a. rullering av plan for handel, service og senterstruktur Follorådsprosjekter om regionale utviklingstemaer, blant annet befolkningsprognoser, klima/miljø, samferdsel, næringsutvikling og samhandlingsreform Områderegulering Ski sentrum Områderegulering Ski vest Områderegulering Etter 2013 Skorhaugåsen Områderegulering Jonsrudåsen- Bråten- Slora Kommunedelplan (KDP) bydel Ski øst, inkludert boligbygging Drømtorp gård Utvikle nye samarbeidsmodeller for kunnskapsbygging om og realisering av ønsket byutvikling Fremdrift ikke avklart Planoppstart etter at planstrategi er vedtatt Løpende, spesielt i arbeidet med områdereguleringer og KDP. 1 I kommuneplanen er planen kalt områderegulering nordre Finstad.

20 Side 15 Kommuneplan og planstrategi bebyggelse, byrom og grøntarealer, kulturmiljøer og kulturelle tilbud. Mål for utvikling av Ski tettsted: Ski skal være en attraktiv og levende by i et vakkert kulturlandskap Ski skal styrke sin rolle som regionsenter og kollektivknutepunkt, og være et utstillingsvindu for fremtidens utbyggingsmønster, næringsstruktur og transportsystem Handlingsplan Områderegulering Langhus sentrumsområde, inkl. avklaring av senterlokalisering og etterfølgende fortettingsstrategi Utarbeide forvaltningsplan for Waldemarhøy - Kapelldammen Rullering av kulturplan, Kultur for alle Klassifisering av kulturminner (evt. som del av områdereguleringer) Samarbeid med nabokommuner om arealog transportutvikling i områder som bør utvikles på tvers av kommunegrensene Tidsramme Fremdrift ikke avklart Oppstart 2013 Oppstart 2013 Oppstart 2013 Dialog og avklaring, blant annet gjennom det regionale plansamarbeidet for areal og transport. Utredning av langsiktige utbyggingsstrategier for Ski og Langhus tettsteder 1 Oppstart etter Samferdsel Det skal bygges opp under høyfrekvente kollektivlinjer, først og fremst jernbanen, men også buss. Nye samferdselsinvesteringer rettes inn mot styrking av kollektivtilbudet og tilrettelegging for gående og syklende. Næringslivets transporter lokalt må søkes minimalisert gjennom riktig lokalisering, og hovedtyngden av boligveksten må komme nær høyfrekvente kollektivtilbud, dvs. Ski og Langhus. Trafikksikkerhet skal vektlegges i tråd med nasjonal politikk, og parkering, inkl. innfarts- og sykkelparkering, er et viktig tema i videre tettstedsutvikling. Rullering av trafikksikkerhetsplan Innspill til Akershus samferdselsplan/ Oslopakke 3 E 18, ny trasé Vinterbro- Akershus grense Hvert 2. år Løpende, hovedinnspill hvert 4. år. KDP 2012, med etterfølgende reg. Follobanen Reg.plan 2012 Ski kollektivknutepunkt Reg.plan 2012 Veg- og gateplan for Ski tettsted Trafikkanalyse Langhus tettsted Parkering: Tema i veg- og gateplan Ski tettsted og områdereguleringsplaner for Ski og Langhus sentrumsområder Regionalt prosjekt om parkeringspolitikk i Follo Kst. vedtak nov Fremdrift ikke avklart. Se over Betinger vedtak av Planstrategi i tråd med rådmannens innstilling.

2 Overordnede mål og styringsprinsipper

2 Overordnede mål og styringsprinsipper 2 Overordnede mål og styringsprinsipper 2.1 Ny kommuneplan 2011-2022 gir føringer for utvikling av Ski-samfunnet og de kommunale tjenestene Ny kommuneplan for Ski (2011-2022) ble vedtatt av Ski kommunestyre

Detaljer

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Ski kommune Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Sperrefrist 29. oktober 2013 kl. 12.00 Forsiden: Finstadtun 2 Illustrasjon: BRIGHT arkitekter AB Produksjon: Ski kommune - hustrykkeriet Produksjonsdato:

Detaljer

Planstrategi 2012 2015

Planstrategi 2012 2015 Ski kommune Planstrategi 2012 2015 Forsidefotoer: - Ski kommune, - Magnus Reneflot - Stig Børre Elvegård 1 I N N H O L D 1 PLANSTRATEGIEN SKAL GI POLITISK OVERSIKT OG STYRING TIDLIG I KOMMUNESTYREPERIODEN...

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Ski kommune. Forslag til budsjett og handlingsplan 2015 2018

Ski kommune. Forslag til budsjett og handlingsplan 2015 2018 Ski kommune Forslag til budsjett og handlingsplan 2015 2018 Forsiden: Ski rådhus Foto: Mohanad Awad Foto og bildetekst i dokumentet er alle bidrag i Ski kommunes fotokonkurranse i 2014. Produksjon: Ski

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement»

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv Ski, 10.02.15 Jørgen Stavrum «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Ski Øst AS Ski Øst AS er et eiendomsselskap som står for en samlet, langsiktig utvikling av områdene

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 HP prosessen Videre tidsplan slik den er lagt fram i sak til formannskapet Formannskapet 15. mai - Kommuneproposisjonen a. Presentasjon - konsekvenser av kommuneproposisjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Ski kommune. Budsjett og handlingsplan 2016 2019

Ski kommune. Budsjett og handlingsplan 2016 2019 Ski kommune Budsjett og handlingsplan 2016 2019 Forsiden: Ski rådhus Foto: Økonomi v/budsjett og styring Produksjon: Ski kommune - hustrykkeriet Produksjonsdato: 21.10.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 12/2376-9 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Plan- og bygninsloven

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 Rådmannens forslag 3.mai 2012 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 2 Innhold BAKGRUNN... 3 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 3 FAKTAGRUNNLAG

Detaljer

Vedlegg 2: Faktagrunnlag

Vedlegg 2: Faktagrunnlag Vedlegg 2: Faktagrunnlag Demografi Nesodden kommune hadde 17 89 innbyggere per 1.1.12 1. Nesodden er en vekstkommune selv om den gjennomsnittlige årlige befolkningsveksten siden 199 har vært relativt moderat

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015

ULLENSAKER KOMMUNE VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER. Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 VEKST-UTFORDRINGER OG MULIGHETER Forprosjekt for RRB og E16, møte 5.11.2015 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Vedtatt av kommunestyret 07.09.2015 Ullensaker i 2015 Ca. 34.000 innbyggere og i sterk vekst

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Saksbehandler: Leder Eiendom og Infrastruktur, Knut Eraker Hole KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

Saksbehandler: Leder Eiendom og Infrastruktur, Knut Eraker Hole KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 13/765-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Leder Eiendom og Infrastruktur, Knut Eraker Hole KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Forslag

Detaljer

Uttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024 - Svelvik kommune

Uttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024 - Svelvik kommune Arkivsak-dok. 201202442-14 Arkivkode 140/--- Saksbehandler Bente Brekke Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 26.10.2011) 30.10.2012 Uttalelse - kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold -

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold - Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2015 Tor Håkon Skomsvold - samordningsstaben 1 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2012/741-4/145 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/25 24.05.2012 Kommunestyret Handlingsplan for 2013-2016 Vedlegg

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

PLANSTRATEGI MELDAL KOMMUNE

PLANSTRATEGI MELDAL KOMMUNE PLANSTRATEGI MELDAL KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 6 september 2012 Sak 051/12 Kommunestyrets vedtak PLANSTRATEGI FOR MELDAL KOMMUNE 2012-216 PLANSTRATEGI INNLEDNING... 3 PLANSTRUKTUR... 3 DRØFTING

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Hva skal jeg snakken om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel verktøyet vårt i revisjonsarbeidet

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer