Forslag til budsjett og handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til budsjett og handlingsplan 2013-2016"

Transkript

1 Forslag til budsjett og handlingsplan

2 Forsiden: Siggerud barnehage Produksjon: Ski kommune hustrykkeriet Produksjonsdato:

3 Forord Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett og handlingsplan for Ski kommune for perioden Forslaget innebærer satsning innenfor helse/pleie og omsorg, grunnskole, barnehager og eiendomsforvaltningen. Ski kommune har et driftsbudsjett på 1,9 mrd. kroner årlig og planlegger investeringer for 1,2 mrd. kroner i perioden Befolkningsøkningen har vært kraftigere enn lagt til grunn tidligere. Nye prognoser viser at Ski kommune ligger an til å få nesten nye innbyggere i handlingsplanperioden. Rådmannen legger frem et budsjettforslag som tar hensyn til befolkningsveksten og styrker kapasiteten i tjenestene. Sammenlignende tall viser at tjenestene i Ski kommune utvikler seg positivt. Kommunebarometeret 2012 rangerer kommunen som nummer 78 i landet, en forbedring på 60 plasser fra året før. Kommunen har etter gjennomføring av Samhandlingsreformen ansvar for utskrivningsklare pasienter. Erfaringer fra 2012 viser at flere brukere av helse/pleie- og omsorgstjenester har et større tjenestebehov enn tidligere. For å møte disse behovene foreslår rådmannen å styrke helse/pleie- og omsorgstjenestenes budsjettrammer med 22,9 mill. kroner. Byggingen av nytt sykehjem Finstadtun II er påbegynt og vil pågå gjennom hele Deretter skal Solborg sykehjem bygges om, og kommunen vil ha økt romkapasitet ved sykehjemmene fra høsten Det settes av 4,5 mill. kroner som skal stimulere til tiltak som styrker tilpasset opplæring i grunnskolen. Hensikten er å redusere behovet for spesialundervisning på sikt. Videre styrkes skolenes budsjetter for å sikre tilstrekkelig lærertetthet, gjennomføring av regjeringens satsning på ungdomstrinnet og innføring av kulturskoletilbud i tilknytning til skole/sfo. Til sammen styrkes skolenes rammer med 8,3 mill. kroner. I tillegg er det kjent at Haugjordet ungdomsskole omfattes av regjeringens tilskuddsordning om styrket lærertetthet som kan utløse midler til fem lærerårsverk. Barnehagekapasiteten planlegges styrket i både 2013, 2014 og Kommunen vil fortsatt innfri lovens krav til full barnehagedekning og fortsetter fornyelsen av barnehagene til en mer effektiv drift i tidsmessige lokaler. I Ski tettsted legges det opp til å etablere en midlertidig barnehage ved starten av barnehageåret 2013/2014. Året etter planlegges åpning av Eikeliveien og Vardåsen barnehager. Disse kommer i tillegg til barnehagene på Langhus og Siggerud som er under oppføring. Budsjettforslaget styrker vedlikeholdet av kommunale bygg med 3 mill. kroner årlig. Byutviklingsarbeidet i Ski prioriteres. Rådmannen legger i handlingsplanperioden opp til å bruke inntil 7 mill. kroner til oppfølging av kommuneplanen. Ski kommunes økonomiske situasjon er stram og den skjerpes frem mot siste del av handlingsplanperioden. Store investeringer øker rente- og avdragsbelastningen på driftsinntektene. De kryssende hensynene som ligger i behovet for økt tjenesteproduksjon, samtidig med opprettholdelse av nødvendige driftsreserver, gjør at rådmannen legger frem forslag om salg av kommunale eiendommer på tilsvarende en verdi på 100 mill. kroner årlig. Det gjør at kommunen mot slutten av perioden er i en situasjon hvor nye låneopptak begrenses til de brukerfinansierte selvkostområdene.

4 Rådmannen forutsetter en effektiv oppskalering av tjenestene og anslår et netto effektiviseringsbehov årlig på minst 15 mill. kroner. Budsjett og handlingsplanen viser kommunens mål og prioriteringer i fireårsperioden fram mot Dokumentet inneholder både budsjett og økonomiplan i henhold til kommunelovens bestemmelser og periodens handlingsdel for kommuneplan Forslaget til budsjett og handlingsplan er utarbeidet på innspill fra, og i samarbeid med kommunens virksomheter, og er drøftet i lokale og sentrale samarbeidsutvalg. 19. oktober 2012 Audun Fiskvik rådmann

5 Innholdsfortegnelse Forord 1 Utfordringer Kommuneplanens forutsetninger og kommunens styringssystem Økonomisk utvikling Netto resultatgrad Gjeldsgrad/netto lånegjeld per innbygger Renter og avdrag i prosent av driftsinntektene Forslag til statsbudsjett Renter hjemme og ute Befolkningsutvikling Prognoser og premisser for perioden Samfunnsutvikling Kommuneplanens profil Ressurskrevende oppgaver i fireårsperioden Handlingsplan for oppfølging av kommuneplanen Tjeneste- og organisasjonsutvikling Rammeendringer Kommunens tjenesteomfang Pleie og omsorg Helsetjenester Sosialtjenester Barnevern Grunnskole Barnehage Tekniske tjenester Eiendomsforvaltning Kultur og fritid Medarbeidere/organisasjon Tjenesteovergripende Utgifter til lønn og pensjon Interkommunale samarbeidsformer og kirkeformål Budsjett og økonomiplan Driftsbudsjettet Til fordeling drift Investeringsbudsjettet Hovedoversikt investering Investeringsprosjektene Vedlegg: Overordnet målkart

6 Side 1 1 Utfordringer 1.1 Kommuneplanens forutsetninger og kommunens styringssystem Ski kommuneplan ble vedtatt av Ski kommunestyre Den inneholder mål, strategier og føringer for utvikling av lokalsamfunnet, kommunale tjenester og kommunen som organisasjon. Ski kommune ønsker at kommuneplanen skal: Fungere som overordnet politisk og administrativt styringsverktøy både på lang og kort sikt. Legge til rette for utvikling av Ski som et klimavennlig lokalsamfunn der det er attraktivt å bo, jobbe og drive næring. Bygge på regionale mål og strategier for en konkurransedyktig og bærekraftig hovedstadsregion. Bidra til økt forutsigbarhet, konsistens og tydelighet i dialogen med omverdenen, både lokalt og regionalt. Planen legger rammer for hvor sterk befolkningsvekst kommunen bør ha og hvordan denne veksten skal fordeles. Enkelte temaer er trukket frem som viktige politikkområder og gitt egne kapitler i samfunnsdelen. Arealdelen med planbestemmelser følger opp mål og strategier fra samfunnsdelen. Arealdelen bestemmer hvor det kan bygges og fortettes, og hvilke områder det er viktig å bevare som landbruks-, natur- og friluftsområder. Norsk plansystem forutsetter en tett kopling mellom den 12-årige kommuneplanen og den 4-årige økonomiplanen, se illustrasjon. Budsjett og handlingsplan Planlegginghjulet Budsjett/-1- årig handlingsdel Årsmelding 1 - årshjul Økonomiplan/ 4-årlig handlingsdel 4 - årshjul Planstrategi Kommuneplan Samfunnsdel og arealdel Planprogram Koplingen mellom den 12-årige kommuneplanen og den 4-årige handlingsplanen m/årsbudsjett (økonomiplanen) Kilde: Kommunenes sentralforbund fungerer som handlingsdel for de fire første årene i kommuneplanperioden og rulleres årlig. Her konkretiseres tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer. Kommuneplanens befolkningsprognoser med boligprogram er en viktig overbygning for kommunens investeringer i handlingsplanperioden.

7 Side Økonomisk utvikling Kommunen har de siste årene hatt og har fortsatt store utfordringer med å dekke det økende behov for tjenester. De økte driftsutgiftene, sammen med økningen i kommunens lånegjeld med økte renter og avdrag, har gitt kommunen utfordringer ved saldering av de årlige budsjettene. Det har i flere år vært nødvendig å gjennomføre betydelige innsparings- og effektiviseringstiltak for å balansere kommunens inntekter og utgifter Netto resultatgrad For å sikre kommunen en sunn økonomistyring på lengre sikt anbefaler fylkesmannen at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 1 over tid ligger i størrelsesorden 3-5 prosent. Det vil si den andel av løpende driftsinntekter som kommunen sitter igjen med når alle løpende utgifter er betalt. Med et positivt driftsresultat over tid vil kommunen bedre kunne takle svingninger i utgiftsnivået, samt ha muligheten til finansiere en viss grad av investeringene uten lånopptak. For at Ski kommune skal ha en sunn og bærekraftig økonomi tilsvarer dette et beløp per i dag i størrelsesorden mill. kroner, som bør avsettes til fond eller overføres til investeringsregnskapet. Med stadig økende vekst i kommunens tjenestetilbud, særlig innenfor eldreomsorg, tilbud til innbyggere med spesielle behov, barnehager og skoler, har det ikke vært rom for å budsjettere med positivt driftsresultat i anbefalt størrelsesorden de siste årene. Rådmannen har ikke funnet rom for å legge frem budsjett og handlingsplan som ivaretar målet om minimum 3 prosent netto resultatgrad for hele perioden 2. Rådmannen har kontinuerlig i fokus organisering av driften slik at resultatgraden kan styrkes. I perioder med høyt investeringsnivå, som gir rask økning i rente- og avdragsbelastningen på driftsinntektene, vil det være særlig krevende å budsjettere med ønsket resultatgrad. Diagrammet på neste side viser utviklingen i netto resultatgrad i regnskapsårene , samt budsjettert anslag for Ski kommune avsluttet 2011 med en netto resultatgrad på 4,3 prosent. Til sammenligning viser tall fra Statistisk sentralbyrå (KOSTRA-tall) at netto resultatgrad i 2011 for gjennomsnittet av landets kommuner var på 2,1 prosent, kommuner i gruppe 13 1,4 prosent og gjennomsnittet av kommunene i Akershus på 3,6 prosent. 1 Skatt, rammetilskudd og brukerbetalinger. 2 Premieavvik og merverdiavgiftskompensasjon investeringer påvirker resultatgraden. Dette er forhold som bør hensyntas ved vurdering av om netto driftsresultat er tilfredsstillende eller ikke.

8 Prosent Side 3 Netto resultatgrad 6,3 5,3 4,3 3,3 2,3 1,3 0,3-0, B2012-1,7-2,7 Ski kommune Landet Akershuskommunene Kommunegruppe Gjeldsgrad/netto lånegjeld per innbygger Investeringene i Ski kommune har gjennom flere år vært stadig økende. Det er gjennomført store investeringer innenfor områdene skole, barnehage og omsorg. Fortsatt står kommunen overfor et stort investeringsbehov i årene som kommer. Det bygges ny skole på Siggerud som skal stå ferdig i 2013, nye barnehager bygges på Langhus, Siggerud og to i Ski som er planlagt ferdigstilt i henholdsvis 2012/2013, 2013, 2014 og Dessuten skal sykehjemskapasiteten utvides. Finstadtun II er planlagt ferdigstilt i Kommunens investeringer har i stor grad vært finansiert ved låneopptak, og gjeldsgraden har vært stadig økende. Dette med unntak av 2010 da alle investeringer ble finansiert ved salg av anleggsmidler/tomter. Da ble gjeldsgraden redusert fra 4 prosent i 2009 til 3,3 prosent i Gjeldsgraden forventes å øke også i kommende planperiode. Eventuelle salgsinntekter i planperioden vil uansett ligge vesentlig lavere enn investeringsbehovet og da vil lånegjelden øke. Med et fortsatt høyt investeringsbehov må det påregnes at årlige utgifter i driften til renter og avdrag fortsetter å øke i årene fremover. Diagrammet på neste side viser utviklingen i lånegjeld per innbygger i regnskapsårene , samt anslag for de følgende årene. Stolpene for Ski kommune viser kun utvikling i lånegjeld fordelt pr innbygger. De samlede investeringene finansieres i tillegg også ved salg av anleggsmidler og overføring fra drift og tilskudd. Antall innbyggere er den viktigste driveren for kommunens inntekter og utgifter. Økt lånegjeld per innbygger, utover prisvekst, er derfor en viktig indikator for å illustrere investeringenes belastning på kommunens økonomiske handlingsfrihet.

9 Kroner Side 4 Netto lånegjeld per innbygger (konsern) B2012 B2013 B2014 B2015 B2016 Ski Lånopptak kommune før gjeld Nye lånopptak Nye selvfin. lånopptak Landet Akershuskommunene Kommunegruppe 13 For årene illustreres hvordan kommunens gjeld per nedbetales, samtidig som gjeld per innbygger fortsetter å øke på grunn av nye lånopptak, også innenfor de lånopptakene innenfor de selvfinansierende tjenestene. Andelen selvfinansierende lånopptak estimeres på bakgrunn av investeringer innenfor selvkostområdene, herunder vann og avløp 1 (VA-området). Ski kommune hadde en netto lånegjeld per innbygger på kr i Det er en økning på drøyt kr fra året før. Diagrammet viser at netto lånegjeld pr innbygger i Ski kommune har ligget omtrent på samme nivå som sammenligningsgrunnlagene i Diagrammet benytter konserntall ved sammenligningen med andre kommuner. Diagrammet tar således hensyn til, og gir god sammenlignbarhet, ved at all gjeld kommunene står ansvarlig for inkluderes Renter og avdrag i prosent av driftsinntektene I brorparten av de siste ti årene har kommunen hatt en økning i rente- og avdragsutgiftene. Unntaket er 2011 der det er et fall på grunn av salg av anleggsmidler (Fugleåsen/Q4) i Dette salget finansierte alle investeringene dette året og det ble derfor ikke tatt opp ordinære lån i Fallet må også ses i sammenheng med gunstig renteutvikling. Det budsjetterte investeringsnivået til kommunen er fortsatt høyt, noe som resulterer i at rente og avdragsbelastningen vil øke fremover. Rentebelastningen henger naturlig nok tett sammen med utviklingen i rentemarkedene. Økning i lånerenten med 1 prosentpoeng for kommunens lån vil medføre en utgiftsøkning på i overkant av 17 mill. kroner. 1 Kommunal og reginaldepartementets veileder beskriver hvordan investeringer på selvkostområdene tas inn i gebyrgrunnlaget på området og derved bidrar med inntekter som kalkulatorisk dekker kommunens rente- og avdragskostnader.

10 Prosent Side 5 Renter og avdrag i prosent av driftsinntektene 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, B2012 Ski kommune Landet Akershuskommunene Kommunegruppe 13 KOSTRA-tall viser at Ski kommune ligger relativt nær gjennomsnittet av landets kommuner (utenom Oslo), kommuner i gruppe 13 og gjennomsnittet av kommunene i Akershus i årene og finanskrisen. I 2009 gikk rentenivået ned og prosentsatsen for alle gruppene bortsett fra Ski kommune sank. Fra 2009 flater Ski kommune ut og synker i 2011, mens de andre gruppene stiger igjen fra Forslag til statsbudsjett I forslag til statsbudsjett for 2013 legger regjeringen opp til en realvekst i sektorens samlede inntekter på 6,8 mrd. kroner. Av dette er 4,2 mrd. kroner frie inntekter for kommunene. Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med befolkningsvekst, pensjonskostnader og handlingsrommet for kommunesektoren generelt. Regjeringen legger til grunn en pris- og lønnsvekst (deflator) for 2013 på 3,3 prosent. I dette ligger det inne en anslått lønnsvekst på 4 prosent 1. Kommunesektoren kompenseres for anslått pris- og lønnsvekst innenfor de foreslåtte inntektsrammer for Rentekostnader og pensjonskostnader som øker mer enn lønnsveksten dekkes ikke av deflatoren. Midlene er i all hovedsak innlemmet i kommunenes frie inntekter gjennom innbyggertilskuddet. Midlene fordeles deretter til kommunene som en del av rammetilskuddet etter å ha blitt korrigert for de enkelte kommunenes utgiftsbehov 2. 1 I vektet lønns- og prisvekst for kommunesektoren (deflator) teller lønn i underkant av 2/3. 2 Utgiftsbehovet beregnes ut fra et sett kriterier med hensyn til befolkningens sammensetning og sammenligning med landets øvrige kommuner.

11 Side 6 I statsbudsjettet fremlegges særlige satsninger som påvirker kommunenes rammer i Barnehager Maksprisene for foreldrebetaling videreføres på samme nivå som for Kommunenes inntektsbortfall ved videreføring av makspris blir kompensert ved økning i de frie inntektene som derved bidrar til å finansiere økningen i lønns- og prisvekst i barnehagene. Opptrapping av likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager fortsetter. I statsbudsjettet bevilges 99 mill. kroner til økt tilskudd til private barnehager. Med virkning fra år økes minimumstilskuddet til private barnehager fra 92 til 94 prosent av det de kommunale barnehagene får. Grunnskole Valgfag ble innført på 8. trinn høsten I statsbudsjettet foreslås det å utvide ordningen til 9. trinn fra høsten Kommunene kompenseres for helårseffekten av 8. trinn og delårseffekt av 9. trinn. I statsbudsjettet foreslås det å bevilge 73,8 mill. kroner til én uketime med kulturskoletilbud i skole/sfo-tiden på barnetrinnet (1.-4. trinn) fra høsten Tilbudet skal være frivillig for elevene. Det foreslås å etablere en fireårig tilskuddsordning som et forsøk med styrket lærertetthet i ungdomsskolen fra skoleåret Kommuner som har skoler med en gjennomsnittlig gruppestørrelse på over 20 elever per lærer på ungdomstrinnet og grunnskolepoeng under landsgjennomsnittet, omfattes av forslaget. Barnevern Det foreslås en styrking av det kommunale barnevernet. Den øremerkede tilskuddsordningen videreføres og økes med 205 mill. kroner. Kommunen kan søke om midler til stillinger, både saksbehandlerstillinger og stillinger knyttet til tiltaksutvikling, og til kompetanse- og samhandlingstiltak. Pleie og omsorg Regjeringen styrker stimuleringstilskuddet til dagaktivitetstilbudet for demente med 100 mill. kroner. Årsverk til dagaktivitetsplassene dekkes innenfor veksten i frie inntekter. Investeringstilskudd til sykehjemsplasser Statsbudsjettet foreslår en tilskuddsramme som gir rom for nye heldøgns omsorgsplasser innen De maksimale tilskuddssatsene heves til kr for omsorgsboliger og kr for sykehjemsplasser. Det budsjetteres med at kommunen benytter ordningen for delfinansiering av Finstadtun II. Rentekompensasjonsordninger for skole- og svømmeanlegg Ordningen tilføres ytterligere 1 mrd. kroner. For perioden har Ski kommune fått en ramme på 70,2 mill. kroner. Ski kommune nyttiggjør seg ordningen ved ombyggingen av Siggerud skole.

12 Side Renter hjemme og ute Inneværende periode ( ) la til grunn at renten ville stige i løpet av økonomiplanperioden. Utviklingen i rentemarkedet siden den gang gjør at det budsjetteres med en lavere innlånsrente for neste periode ( ), dog med noe økning utover i perioden. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt den videre renteutviklingen. Rådmannens forutsetninger for rentenivå omtales under kapittel 5.1 Driftsbudsjettet. Norges Banks viktigste virkemiddel er styringsrenten, som er renten på bankenes innskudd opp til en viss kvote. Norges Bank vedtok på rentemøtet 29. august 2012 å fortsatt holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. På møtet i Norges Bank 20. juni i år vedtok hovedstyret at styringsrenten bør ligge i intervallet 1-2 prosent i perioden frem til neste pengepolitiske rapport som legges frem 31. oktober, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. Det antas nå at styringsrenten vil holde seg uendret frem mot årsskiftet. Statistisk sentralbyrå (SSB) skriver i sin analyse av konjunkturtendensene for Norge og utlandet: «Konjunkturoppgangen som satte inn våren 2011, er ventet å fortsette i minst fire år til. Høy vekst i etterspørselen fra oljevirksomheten og lavere renter er viktige drivkrefter i utviklingen. Aktivitetsveksten ligger imidlertid an til å bli mer moderat enn ved tidligere oppganger». Begrunnelsen for Norges Bank og SSBs uttalelser er at det fortsatt går godt i norsk økonomi, selv om inflasjonen er lav. Den underliggende inflasjonen anslås å ligge mellom 1-1,5 prosent. Norsk økonomi har utviklet seg med god vekst i både sysselsettingen og arbeidstilbudet. Usikkerheten i finansmarkedene er fortsatt stor og rentene på antatt sikre statsobligasjoner er svært lave. Ute i Europa er veksten svak og rentene er også her svært lave. Den ventede oppgangen i rentene ute i Europa lar vente på seg. Styringsrentene er nær null i mange land og det er utsikter til at de vil holde seg svært lave enda lenger enn tidligere lagt til grunn. I USA har den amerikanske sentralbanken fastholdt at styringsrenten vil holdes nær null frem til slutten av 2014, og i Europarådet indikerer markedsprisene at den kortsiktige pengemarkedsrenten (EONIA) vil være nær null til utgangen av 2013.

13 Side 8 2 Befolkningsutvikling 2.1 Prognoser og premisser for perioden Folketallet i Ski øker. Ved inngangen til 2012 var innbyggertallet og frem mot utgangen av budsjett og handlingsplanperioden forventes antall Ski-innbyggere å øke med drøyt Prognosen for befolkningsutvikling frem mot utgangen av handlingsplanperioden (2016) og kommuneplanperioden (2022) vises i tabellen nedenfor. Den nye befolkningsprognosen viser noe høyere vekst enn den som ble utarbeidet ved siste kommuneplanrevisjon, og særlig i 2016 viser prognosen høyere vekst. Profilen aldersgruppene imellom er nokså uforandret. Befolkningsutviklingen innen barnehage- og grunnskolealder og aldersgruppene over 67 år, vil ha særlig betydning for kommunens tjenesteproduksjon og økonomi. Disse aldersgruppene kommenteres særskilt nedenfor tabellen. Tall per Endring Antall Prosent 0 år % 1-5 år % 6-12 år % år % år % år % år % år % år % 90 år % Sum % Barnehage- og grunnskolealder Diagrammet på neste side viser at andelen av Ski kommunes befolkning i barnehage- og grunnskolealder ligger betydelig høyere enn referansene 3. Utviklingen de siste ti årene har imidlertid fulgt landet for øvrig og andelen i barnehage- og grunnskolealder ligger nå om lag halvannet prosentpoeng lavere enn rett etter tusenårsskiftet. Befolkningsdataene per viser at kommunen har barn i aldersgruppen 1-5 år, altså noe lavere enn prognosen. Aldersgruppen har vist nedgang siden toppåret 2010 hvor det var barn. Befolkningsprognosen viser at antall barn i alderen 1-5 år forventes å øke med om lag 200 fra I perioden frem til 2014 er det tidligere vedtatt å ferdigstille tre nye barnehager 4. Disse tre barnehagene vil øke kapasiteten med drøyt 130 plasser i forhold til 1 Kilde: Statistisk Sentralbyrås befolkningsdata. Veksten har vært høyere enn opprinnelige prognoser for kommuneplanperioden Det er derfor utarbeidet nye befolkningsprognoser. Prognosene vist over er utarbeidet av COWI på oppdrag fra blant annet Ski kommune. Prognosen tar hensyn til oppdatert informasjon fra kommunens boligprogram. 2 Tall for 2012 er prognosetall 3 Dette må ses i sammenheng med tilsvarende diagram for befolkningen i aldersgruppen 67 år og over. 4 Nye barnehager er vedtatt bygd på Siggerud, Langhus og Eikeliveien i Ski tettsted.

14 Prosent Side 9 dagens nivå. De tre barnehagene gir til sammen 327 plasser og 195 av disse erstatter eksisterende barnehageplasser. Holdt opp mot forventet befolkningsvekst i aldersgruppen vil dette gi kapasitetsøkning frem mot 2015, hvor det kan bli behov for ytterligere kapasitetsøkning. De nye barnehagene frigir lokaler i eksisterende barnehager. Dersom behovet for barnehageplasser øker mer enn prognosene tilsier kan driften i lokalene videreføres for en periode. Etterspørselen etter barnehageplasser nær Ski sentrum er stor og rådmannen foreslår derfor å etablere en midlertidig barnehage der. Det er også planlagt å øke kapasiteten med tre avdelinger ved etablering av en ny femavdelings barnehage på Vardåsen. Antall innbyggere i aldersgruppen 6-12 år vil etter prognosene øke i handlingsplanperioden, mens aldersgruppen år vil bli redusert. I sum forventes antall innbyggere i skolepliktig alder å øke med drøyt 300 elever. Skolebyggene i Ski kommune vurderes å ha tilfredsstillende kapasitet i planperioden. Unntaket er Langhus skole, som ut fra prognosen for skoleåret vil ha for liten kapasitet. Dette bør ses i sammenheng med ledig kapasitet ved Bøleråsen og Vevelstadåsen skoler. Befolkning i barnehage- og grunnskolealder (1-15 år) i prosent av samlet innbyggertall B2012 B2013 B2014 B2015 B2016 Ski kommune Landet Akershuskommunene Kommunegruppe 13 De siste prognosene tilsier at det relativt kort tid etter budsjett- og handlingsplanperioden vil kunne oppstå et udekket plassbehov ved Ski ungdomsskole og Ski skole. Forholdet vil vurderes årlig i lys av hvordan økt boligbygging vil slå ut i økt barnetall. Aktuelle tiltak kan være å se alle barneskolene i Ski tettsted som ett inntaksområde, samt mindre på- og ombygginger av Ski ungdomsskole. Befolkning over 67 år Diagrammet nedenfor viser at Ski kommune har hatt en kraftigere vekst i andelen befolkning over 67 år enn referansene, men at nivået fremdeles ligger lavere. Hos referansene viser det underliggende materialet nedgang i aldersgruppen år, mens det har vært en økning i andelen fra 80 år. For Ski kommune er det vekst både i gruppen år og gruppen fra 80 år, og kommunen har nå en høyere andel av befolkningen i aldersgruppene over 67 år enn snittet av Akershuskommunene.

15 Prosent Side 10 Prognosen tilsier at andelen befolkning over 67 år vil stige over 20 prosent frem mot slutten av Antall nye innbyggere antas å øke kraftigst i aldersgruppen år, men det forventes også relativt kraftig vekst i antall innbyggere over 90 år. Byggingen av Finstadtun II medfører at kapasiteten på sykehjemsplasser/plasser med heldøgns omsorg og pleie ved økonomiplanperiodens utløp, vil være nær statens anbefalte nivå og nær ambisjonsnivået i målkartet (25 prosent av andelen eldre over 80 år). Ski kommune hadde i 2011 en dekningsgrad på 21 prosent på sykehjemsplasser av befolkningen i aldersgruppen over 80 år. Sykehjem er et svært kostnadskrevende, men nødvendig omsorgstilbud. Det er viktig at tilbudene på lavere nivå i omsorgstrappa er godt utbygd for å kunne forebygge behov for sykehjemsplass. I Ski kommune har verken dagsentertilbudene eller hjemmetjenesten vært styrket i tråd med behovene. Det vurderes fortsatt som viktig å prioritere disse for å forebygge og kompensere fremtidig behov for sykehjem. Kapasiteten må derfor være tilstrekkelig innen dagsentre, også for demente, hjemmetjenesten og korttidsplasser. På den måten skal kommunen gi flere et tilpasset omsorgstilbud på et effektivt nivå i omsorgstrappa. Befolkning over 67 år i prosent av samlet innbyggertall B2012 B2013 B2014 B2015 B2016 Ski kommune Landet Akershuskommunene Kommunegruppe 13 Selv om kommunen fokuserer på forebygging og kompensering vil behovet for institusjonsplasser være økende. Både på grunn av at det blir flere eldre over 80 år i kommunen, men også på grunn av spesialisthelsetjenestens utskrivningspolitikk. Samhandlingsreformen fordrer at kommunen i større grad ivaretar behovet for en sykeseng, enten det er før, i stedet for, eller etter sykehusbehandling. Det betyr at behovet, i minst like stor grad som tidligere, fordrer høy dekningsgrad på sykehjemsplasser, i kombinasjon med et godt utbygd forebyggende og kompenserende hjelpetilbud.

16 Side 11 3 Samfunnsutvikling 3.1 Kommuneplanens profil En viktig hensikt med kommuneplan er å forberede en forsterket bymessig utvikling av Ski tettsted. Planen fokuserer både på den fysiske utviklingen av Ski som regionsenter og kollektivknutepunkt, og på arbeidsformer og organisering for gjennomføring av ønsket byutvikling. Det er vedtatt ny visjon for Ski kommune: «Ski kommune på sporet til fremtiden». Visjonen refererer både til Skis muligheter som regionalt kollektivknutepunkt for jernbane og til utfordringer og ambisjoner knyttet til utvikling av kommunen som tjenesteyter og organisasjon. Kommuneplanen har følgende satsningsområder: 1. Kommuneplanlegging i et regionalt perspektiv 2. Utbyggingsmønster og arealforvaltning 3. Samferdsel 4. Boligpolitikk 5. Verdiskaping og arbeidsplasser 6. Klima, energi og miljø 7. Folkehelse, universell utforming og samfunnssikkerhet som overordnede premisser 8. Utvikling av sentrale tjenesteområder (tjeneste- og organisasjonsutvikling) 3.2 Ressurskrevende oppgaver i fireårsperioden Kommuneplan og planstrategi stiller krav om offensive kommunale plangrep gjennom hele økonomiplanperioden. Kommunen legger opp til offentlig-privat samarbeid om plankostnader knyttet til prioriterte områdereguleringer og kommunedelplan Ski øst. Rådmannen legger opp til å belaste økonomiplanfondet innenfor en ramme på 7 mill. kroner i perioden , med tertialvis rapportering til kommunestyret på fremdrift og bruk av midler. I fireårsperioden vil følgende oppgaver kreve spesielt stor oppmerksomhet: Gjennomføring av store og komplekse områdereguleringer Områderegulering Ski sentrum: Planprogram vil bli sendt på høring på nyåret 2013, med ferdigstillelse av planarbeidet innen utgangen av Modeller for samarbeid, både mellom kommunen og utbyggerne og utbyggerne imellom, står sentralt i planarbeidet. For å spare tid vil det bli lagt til rette for at planlegging på lavere nivå (detaljregulering/rammesøknad) kan gå parallelt med områdereguleringen. For å sikre at kommuneplanens mål og kvalitet og helhet i byutviklingen blir ivaretatt vil det bli lagt til rette for mulighetsstudier for delområder som del av planarbeidet. 1 Kommunestyrebehandling

17 Side 12 Områderegulering Ski vest: I handlingsplan for oppfølging av kommuneplan, jf. kapittel 3.4, er planen forutsatt ferdigstilt innen utgangen av Mer detaljert fremdrift er under avklaring i samarbeid mellom Ski kommune og de øvrige grunneierne. Lokalisering av offentlige funksjoner, både kommunale, statlige og eventuelle fylkeskommunale, er en sentral problemstilling i dette planarbeidet. Områderegulering Langhus sentrumsområde: Med utgangspunkt i kommuneplanens føringer skal det utarbeides en plan for sentrumsområdet rundt Vevelstad stasjon. Planarbeidet skal blant annet avklare fremtidig lokalisering av det lokale handels- og servicesenteret og vise helhetlige trafikkløsninger. Fremdriften i planarbeidet er ikke endelig avklart, men det tas høyde for at arbeidet skal sluttføres i løpet av handlingsplanperioden Utarbeidelse av kommunedelplan for bydel Ski øst Igangsetting av planarbeidet er forankret i Planstrategi og behandles i kommunestyret Planen skal avklare langsiktige prinsipper for utvikling av bydelen, i tråd med føringene i Ski kommuneplan Kommuneplanen beskriver bydelen som «en stor reserve for bymessig transformasjon med betydelig innslag av boliger med tilhørende funksjoner», og anbefaler en trinnvis utvikling med økt boligbygging og fornyelse/transformasjon av næringsområder. Planlegging av teknisk og sosial infrastruktur som grunnlag for befolkningsvekst Kommuneplanen slår fast at utbygging ikke kan skje før teknisk og sosial infrastruktur er etablert (vegnett, vann, avløp, barnehager, skoler med mer). Tilrettelegging av slik infrastruktur krever innsats knyttet til både planlegging og investering/gjennomføring: Gjennomføring av vedtatt tiltaksplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø. Realisering av planens tiltak i tråd med vedtatt fremdrift er en forutsetning for realisering av videre utbygging av boliger og næring, både i Ski og Langhus tettsteder. Som grunnlag for områdereguleringene i Ski tettsted er det i 2012 utarbeidet en fagrapport «Veg- og gateplan Ski». Planen vil bli fulgt opp med konkretisering av prioriterte samferdselstiltak, både på fylkesvegnettet og det kommunale vegnettet. En tilsvarende, men enklere trafikkanalyse vil bli gjennomført for Langhus i løpet av planperioden. I 2013 vil det bli gjennomført et utviklingsprosjekt om lokalisering og utforming av fremtidens kommunale bygg (skoler, barnehager med mer) i Ski tettsted. Målet er korte og trygge gå- og sykkelavstander mellom dagliglivets funksjoner, og en utforming av kommunale bygg med uteområder som gjør dem til viktige kvalitetselementer i bybildet og nærmiljøet. Utviklingsprosjektet vil bli lagt til grunn for fremtidige investeringsbudsjetter. Videreføring av store samferdselsprosjekter Reguleringsplaner for henholdsvis Follobanen og Ski stasjon skal etter planen sluttbehandles innen utgangen av Deretter følger faser med detaljplanlegging og utbygging: Follobanen: Byggestart er i 2014 med ferdigstillelse i Arbeidet med tunnelen antas å ta om lag fire år. Deretter vil det være toårsperiode med etablering av jernbaneteknikk og klargjøring av linjen for ordinær drift. Det pågår omfattende arbeider for å sikre trygg og miljømessig god håndtering av steinmassene som skal tas ut under bygging av den lange tunnelen på strekningen Oslo-Ski.

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Ski kommune Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Sperrefrist 29. oktober 2013 kl. 12.00 Forsiden: Finstadtun 2 Illustrasjon: BRIGHT arkitekter AB Produksjon: Ski kommune - hustrykkeriet Produksjonsdato:

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Eidsvoll kommune INNHOLD SAMMENDRAG... 4 1 KOMMUNENS STYRINGSSYSTEM... 8 2 1.1 KOMMUNESTYRETS STYRINGSDOKUMENTER... 8 1.2 VISJON, HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN...

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 OPPBYGGING AV DOKUMENTET: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 består av 5 hoveddeler: Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer