Havneutredning Utdrag fra sluttrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havneutredning 2008. Utdrag fra sluttrapport 08.02.2009"

Transkript

1 Havneutredning 2008 Utdrag fra sluttrapport

2 Denne presentasjonen er et utdrag av rapporten Havneutredning 2008, utarbeidet av Havneutrednings-komiteen 2008 For medlemmer av Malvik Båtforening som ønsker tilgang til den fulle rapporten (117 sider), ta kontakt med Roald Kvamstad for å få den oversendt elektronisk pr epost. For de som bare ønsker å lese de samlede anbefalingene: gå direkte til de siste sidene. Malvik Båtforening Januar

3 Bakgrunn Sak 34.08: MBFs styre Bedre muligheten for bølgedemping, utvide båthavna, vurdering av økonomiske forhold før noe igangsettes Styrets ambisjon Å fortsette arbeidet med å gjøre havna stadig tryggere og bedre for alle sine medlemmer Å kunne øke antall båtplasser for å sikre at stadig flere av de som står på venteliste, får tilbud om båtplass Å gjøre dette på en måte som sikrer at prisnivået på båtplasser holdes på et rimelig nivå, dvs. slik at så mange som mulig kan ha økonomisk mulighet til slik båtplass Å gjøre dette på en måte som er økonomisk bærekraftig for MBF, dvs med full kostnadskontroll og akseptert økonomisk risiko 3

4 Midlertidig komite etablert i mai 2008: Havneutrednings-komiteen 2008 Oppdrag: Å gi begrunnede råd og anbefalinger til styret vedr. ovenstående. Det vil styrets ansvar å forkaste eller benytte anbefalingene, for eksempel for å etablere en utbyggingsstrategi for de kommende årene Faste medlemmer i komiteen Ivar Bjørkum Knut Lervik Ragnar Andersen Roald Kvamstad (leder) Andre konsulteres etter behov MBFs styre Enkeltpersoner i MBF Kommune / myndigheter Instanser som Sintef, NGU, IKU, Jernbaneverket,... Leverandører 4

5 Hva som ikke inngår i oppdraget Arbeidet med evt reguleringsplan for området i den hensikt å få overført eiendomsgrunn til MBF evt Malvik kommune (håndteres av MBF s styreleder) Detaljplanlegging og gjennomføring av en eventuell utbygging av fast eller flytende molo og økning av båtplasser Driftsmessige oppgaver Dvs. Havneutredningskomiteen forutsetter å bli nedlagt som komite når utredningsoppdraget er utført og godkjent av styret. 5

6 Nygården båthavn pr desember 2008 Anlegget ligger på JBV s grunn Kortsiktig leiekontrakt Betongbryggene pr 2008 ikke tilstrekkelige for bølgedemping Det er flere av de 216 båtplassene er for utsatt ved grove bølger Det er ikke tilrådelig å etablere særlig mange flere båtplasser før en tilstrekkelig god bølgedemping er etablert. Kontinuerlig vedlikehold av eksisterende flytebrygger nødvendig De dårligste og mest utsatte av dagens flytebrygger bør kunne skiftes ut Venteliste: 60 eksterne, og 19 interne (blant medlemmene) 6

7 Generelle krav vedr. alle båtplasser Samtlige båtplasser i Nygården båthavn må oppleves som trygge nok, dvs. at båteierne må kunne gå ut fra at båten ligger trygt og med liten risiko for skade, i alle fall i de bølge- og vindforhold som må kunne påregnes i sommersesongen (mai-september). For de mest utsatte båtplassene må en påregne å tømme disse for båter i vintersesongen I sommersesongen må brukerne kunne være komfortable med å bevege seg på både fast molo, bølgedempere og flytebrygger. Dette gjelder også dersom det av økonomiske hensyn er nødvendig å etablere faste båtplasser på flytende molo (bølgedemper). 7

8 Myndighetene rundt oss Malvik kommune skal behandle en framtidig reguleringsplan for området, bl.a. med inntegnet fast molo. Komiteen har avklart prosessen rundt en eventuell privat reguleringsplan fra MBF med kommunalsjef Eiliv Elden. Fylkesmannens miljøavdeling skal godkjenne reguleringsplanen ut fra miljøteknisk perspektiv. Sannsynligvis også ut fra et geoteknisk perspektiv (risiko for utglidning). Jernbaneverket (JBV) eier området som Malvik Båtforening leier. De er fra Fylkesmannens miljøavdeling pålagt å rydde opp evt. sikre den forurensning av området som de har forårsaket gjennom tiden. Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS (TIH), også kalt Trondheim Havn, er et interkommunalt selskap, men har intet ansvar for Hommelvikområdet. Pr desember 2008: Det foregår dialog mellom JBV, kommune og Fylkesmannens miljøavdeling om den videre framdrift Det har ikke lykkes MBF å bli en formell samtalepartner med alle partene Komiteen har konkludert med at all dialog med partene inntil videre bør skje fra høyeste nivå i MBF, dvs. styreleder. 8

9 Komiteens arbeidspakker 1. Utredning av mulighetene for å bygge en fast rausmolo i forlengelsen av nåværende molo 2. Utredning av krav til og muligheter for en flytende molo, dvs. bølgedempere i betong 3. Etablering av en finansiell modell som kan benyttes til konsekvensanalyse av ulike utbyggingsplaner 4. Beskrivelse av alternative utbyggingsplaner, dvs hvordan legge ut nye flytebrygger og båtplasser i havna 5. Evaluering av de alternative utbyggingsplanene mht teknisk og finansiell gjennomføringsmulighet 6. Konklusjoner og anbefalinger til MBFs styre 9

10 Arbeidspakke 1: Fast molo ( rausmolo )

11 Fast molo: momenter Hvilke funn Jernbaneverket gjorde i 2007 mht forurensninger i området vil dette kunne være en showstopper for alternativet, evt. en miljøteknisk frikjennelse av området? Hvilke krav vil kommune/fylkesmann stille til geotekniske og miljøtekniske undersøkelser? Hvordan håndtere den økonomiske risikoen for tap av inntil NOK dersom MBF alene må finansiere en full undersøkelse i en molotrasé på 100 meter? Hva er sannsynligheten for at det faktisk finnes akseptable steinmasser tilgjengelige for formålet, innenfor et akseptabelt tidsrom og til en akseptabel pris? Hva vil kostnadsbildet være dersom vi må kjøpe stein i markedet og få det fraktet pr bil eller båt? 11

12 Fast molo: momenter forts. Hva vil dette alternativet ha å si for nærmiljøet i en byggefase? Hvilken vinkel vil sidene på en fast molo ha ved fylling fra toppen 45 grader? 30 grader? Hvilke styrker, svakheter, muligheter og trusler/risiko ser Molokomiteen med fastmolo-alternativet? Hvilke krav og forutsetninger mener Molokomiteen må være til stede for at fastmolo-alternativet er reelt? Hvor mange år er det sannsynlig vi må bruke på å få bygget 100 meter fastmolo? Så fort at vi ikke trenger bølgedempere i tillegg? 12

13 Fast molo forts: Jernbaneverkets analyserapport fra januar 2008: Mottatt kopi av rapport, basert på miljøprøver tatt i november 2007 Prøver bare tatt i bukta nord for moloen Kun påvist to områder som er sterkt forurenset: Langs moloen. Foreslått mudring og tildekking. Lenger ute på 10 meter. Anbefalt å la dette ligge uforstyrret (rehabilitering skjer ved naturlig overleiring. 13

14 Miljøtekniske forhold pr des Ikke foretatt miljøtekniske undersøkelser i ny molotrasé JBV-rapporten gir etter komiteens syn ikke et klart budskap om at utvidelse av den faste moloen ikke kan gjøres. Det må derfor forventes at et pålegg om miljøteknisk undersøkelse Også risiko for forbud mot videre utbygging av fast molo En komplett miljø- og geoteknisk undersøkelse er anslått til i verste fall ca NOK. Pr. desember 2008 har komiteen valgt å legge arbeidet med miljøtekniske undersøkelser på is, inntil en ser hva som kommer ut fra dialogen mellom kommunen, Fylkesmannens miljøavdeling og JBV. 14

15 Geotekniske forhold pr des Utsagn fra Sivilingeniør Ottar Kummeneje AS mars 1988 (før utbyggingen av nåværende molo): Med de indikerte grunnforhold vil en utfylling av molo til kote +2,5 3,0 antagelig møte stabilitetsproblemer allerede ved bunnkote 0. En utfylling på disse dybder (-5 m) vil ganske sikkert medføre utglidning av fyllingen. Ved en utglidning som angitt ovenfor, vil faren for ringvirkninger være stor. Utglidningen kan forplantes i marbakken både mot nord (utover langs Nygården) og mot sørøst, dvs. mot Havnevegen og NSB Nordlandsbanen. Utsagn fra Bjørnar Kristiansen, Rambøll Norge AS, i epost 19. mai 2008 : Få boringer i dette området tidligere. Grunnen viser svært bløte grunnforhold, og den utfyllingen dere planlegger synes meget vanskelig. Med molofylling hvor vanndybden er over 20 meter krever gode grunnforhold eller betydelig stabiliserende tiltak (f.eks mudring). For i det hele tatt kunne vurdere dette, er det behov for en del grunnundersøkelser langs planlagt fyllingstrasé. 15

16 Geotekniske forhold pr des Utsagn fra både Kummeneje (1988) og Rambøll (2008) tyder at det er betydelig risiko for utglidning dersom moloen bygges videre. Det er behov for geotekniske undersøkelser for å få dette avklart. For MBF må det være viktig at det er myndighetsgodkjente firmaer som utfører slik undersøkelse og anbefaler / ikke anbefaler utbygging. Det vil være myndighetene ved kommune (evt. også Fylkesmannen) som må godkjenne evt. videre utbygging. MBF må sørge for uansett å ha ryggen fri mht. eventuelt erstatningsansvar. Det er pr desember 2008 valgt å ikke bruke ressurser på å igangsette geotekniske undersøkelser. Komiteen mener at det først er viktig å få avklaringer knyttet til det miljøtekniske (se kapittel 3.1), ettersom dette kan være en showstopper i seg selv. 16

17 Malvikbladet 24. januar 2009 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ber Statens Forurensningstilsyn betale en storstilt undersøkelse som en gang for alle skal fastslå hvor kreosotforurenset området rundt Nygården egentlig er både på land og på sjøbunnen. Hommelvikbukta er på kartet over de mest forurensede fjordene i landet. Han (ordfører Terje Granmo) mener det er rimelig å forvente at NSB tar regningen for arbeidet, siden det er dem som i utgangspunktet gravde ned det farlige avfallet. Vi (Fylkesmannens miljøvernavdeling) ser for oss at det må tas flere kjerneprøver opp til 50 cm ned i sjøbunnen et stykke ut fra land. Viktig at MBF er på for å påpeke nødvendigheten av å undersøke også i traséen for en eventuell forlengelse av rausmoloen. 17

18 Dybdeforhold og masseberegning Verste innkommende bølgeretning (kompassretning 300 o ) 100 m hit Senterlinje for moloforlengelse (kompassretning 206 o ) Malvik Båtforening - Desember

19 Dybdeforhold og masseberegning 19

20 Dybdeforhold og masseberegning I beregningen er følgende lagt til grunn: Høyde av molo er vanndybde ved lavvann pluss 5 meter Antatt 2 meter mudder ned til fast bunn Bredde på toppen er 3 meter Vinkel a (innsiden) er 45 o - dvs. antatt et stigningsforhold på 1 : 1 Vinkel b (utsiden) er 37,6 o - dvs. antatt et stigningsforhold på 1 : 1,3 Moloen er inndelt i lengder L á 10 meter For hver 10-meterlengde er snittdybde brukt for å beregne H 20

21 Fast molo - trasébredde Usikkerhet i beregningene: Dersom gjennomsnittlig muddertykkelse skulle være 5 meter i stedet for 2 meter, vil bredden ved 100 meter øke med 10% fra 70 m til 77 m. 21

22 Fast molo arealbehov på bunnen Usikkerhet i beregningene: Dersom gjennomsnittlig muddertykkelse skulle være 5 meter i stedet for 2 meter, vil arealet ved 100 meter øke med 18% fra ca m 2 til ca m 2. 22

23 Fast molo massebehov i m 3 Ett billass er 10m 3 / 20 tonn Usikkerhet i beregningene: Hvis muddertykkelse 5 meter, øker massebehovet ved 50 meter med 33% fra m 3 til m 3. Ved 100 meter med 26% fra m 3 til ca m 2. I tillegg kommer usikkerhet knyttet til evt. sig i grunnen under byggingen. 23

24 Fast molo kostnadsoverslag Komiteen har innhentet følgende overslag vedr. kostnader: Geotekniske og miljøtekniske undersøkelser : inntil ca NOK (kilde: Rambøll) Ved kjøp av stein til markedspris: 100 kr/m3 inkl. mva (dekker sprenging, transport og utlegging av steinen). Dette må anses som i verste fall. - For 50 m molo: 3,3 MNOK. Med 5 m mudderlag : 4,4 MNOK. - For 100 m molo: 8,7 MNOK. Med 5 m mudderlag: 10,1 MNOK. Mudringskostnader: ikke avklart Toppdekke, lys, vann, : ikke medregnet Evt. deponering av forurenset mudder: 400 kr/tonn. Med 2 meter mudder betyr dette 1,8 MNOK. 24

25 Fast molo Styrker, svakheter, muligheter, trusler/risiki Styrker Sikker havn Liten bølgebelastning på båter Liten bølgebelasting på anlegget Helårshavn for alle båter Større båter kan aksepteres enn i dag Det alternativet som gir høyest komfort for alle Øker attraktiviteten for havna (økt markedsverdi ) Utbyggingstakt iht behov for nye båtplasser Evigvarende konstruksjon Svakheter Muligens kostnader (?) Krevende oppfølging i byggefasen Lang byggetid (?) Trafikale forhold under bygging Trafikkstøy i nærmiljøet Uheldig mediedekning / tap av goodwill i omgivelsene pga trafikken Isforhold Mindre bruk av båter på vinteren pga is Mindre håndterbart vedlikehold med et stort anlegg Evigvarende naturinngrep blir ikke fjernet igjen 25

26 Fast molo Styrker, svakheter, muligheter, trusler/risiki Muligheter Mulig å dekke inn etterspørsel etter båtplasser Mulig å framstå som hovedleverandør av båtplasser i Malvik kommune (og evt for folk utenfor kommunen?) Stor båthavn med tilgang til båtplasser setter Malvik på kartet (utsagn fra ordfører) Mulighet for marin forretningsvirksomhet knyttet til ei stor havn Trusler/risiki Ikke gjennomførbart pga manglende aksept fra myndighetene (?) Utglidning / ras i ettertid Manglende tilgang på stein Kostnadene med alternativet (undersøkelse, profesjonell byggeledelse og kontroll, transport, stein, dekke) Trolig høy usikkerhet i kostnadsestimater Økte driftskostnader og innsats på ei stor havn ift ei lita havn (trenger faste ansatte og mer innkjøp av tjenester?) Usikkert om vi kan iverksette bygging av molo uten å ha eiendomsgrunn Stort, omfattende anlegg som kan være tungt å styre/drifte med frivillig innsats 26

27 Komiteens oppsummering vedr. utvidelse av rausmoloen Fast rausmolo vil være det alternativet som er best når det gjelder bølgedempingsegenskaper. Det må forventes noe mer isdannelse. Det må, avhengig av utfallet av arbeidet som Fylkesmannens miljøavdeling, JBV og kommune gjør i fortsettelsen, tas stilling til om det er grunnlag for å gå videre med miljøteknisk undersøkelse, inkl. å undersøke om JBV evt. har noen plikt i å foreta slik undersøkelse å gjennomføre en forenklet miljøteknisk undersøkelse i egen regi (for å avsløre evt. showstoppere til å lav kostnad som mulig. å evt. søke Malvik kommune om stønad til slik undersøkelse (inntil kr inkl. mva) Dersom den fulle miljøundersøkelsen skulle vise at en kan gå videre, bør det undersøkes om støtte fra Malvik kommune til geoteknisk undersøkelse (inntil kr inkl. mva). 27

28 Komiteens oppsummering vedr. utvidelse av rausmoloen, forts. Den totale kostnaden til undersøkelser som faller på MBF, må veies opp mot risikoen for at konklusjonen kan bli at molo likevel ikke kan bygges, og muligheten for å legge disse midlene i flytende bølgedemper i stedet. Dersom etterspørselen etter nye båtplasser er såpass lav at en klarer å dekke dette gjennom en kombinasjon av naturlig turnover (noen slutter med båt, og nye får muligheten til båtplass), enda sterkere bruk av tvangsinndriving av tomme plasser og utbygging/fortetting uten at ytterligere bølgedemping trenges, så bør en bruke god tid på utbyggingen av rausmoloen ved å utnytte tilfeller av overskudd på stein i markedet, dvs. til lavest mulige priser. Oppnås dette, vil MBF naturligvis kommet bedre ut av en slik utbygging enn i-verste-fall -beregningene med kjøp av stein til 100 kr/m 3 inkl. mva. Dersom en får en svært høy etterspørsel etter båtplasser som medfører at moloutbygging må forseres for å imøtekomme etterspørselen, bør det vurderes å bygge rausmolo omtrent 50 meter. Forutsatt 100 kr/m 3 vil dybdene etter 50 meter kreve såpass store steinmengder at flytende bølgedemper på 6 meters bredde blir billigere. 28

29 Arbeidspakke 2: Flytende molo (bølgedemper)

30 Eksempel på bølgedemper (Børsa Båtklubb: 4 meter bred ) 30

31 Eksempel på bølgedemper (Børsa Båtklubb: 4 meter bred ) 31

32 Teoretisk grunnlag Flytende molo (bølgedemper) Utredning ved Arve Fredriksen 2004 i regi av daværende utredningskomite: Nygården båthavn utredning av naturkrefter og tiltak for å oppnå bedre sikring mot naturkreftene Rapporten er vurdert i 2008 av Birger Enerhaug, hydrodynamiker ved Sintef fiskeri og havbruk (ekspert på fartøybevegelser / bølgedemping): Meget grundig utført arbeid! Bestilt et SINTEF-notat Bølgeforhold i Hommelvik, Malvik levert i oktober 2008 Komiteen (Ivar) har gått i dybden i teorien vi må være tilstrekkelig påkledd til selv å forstå, og kunne vurdere hva som vil være godt nok 32

33 Frekvens Bevegelser i sjøgang Bølgefrekvens beskriver hvor mange bølgetopper som passerer et punkt (antall svingninger) i løpet av en tidsperiode Et flytende legeme har en egenfrekvens (beskriver hvor raskt legemet rulle fra en siden til den andre, og tilbake. Hvis legemets egenfrekvens og bølgefrekvensen nærmer seg hverandre, begynner legemet å rulle. Hvis frekvensene er like ( resonans ), kan rullingen bli ekstrem. Bølgedempere som ruller slik, vil dempe bølgene som passerer svært lite. Periode Sammenhengen mellom periode T og frekvens (f): T = 1 / f Periode angis i sekunder Har brukt bølgeperiode, legemets egenrulleperiode (sideveis) og legemets stampeperiode (langskips) som begreper 33

34 Relativ energi Bevegelser i sjøgang Bølge nr 5: eksempel på virkelig bølge Består av bølge 1, 2, 3 og Tallene referer til frekvensene i fig 1 Serie1 b Nr 1 (tung dønning) har lav frekvens disse klarer vi ikke å dempe, men de har lite energi og gjør liten skade Bølge 2 har lavere frekvens enn nr 3 og 4, og høyere energi Mao: det er om å gjøre at bølgedemperen har en lengre egenrulleperiode enn bølgeperioden til den verste bølgen en ønsker å dempe! 34

35 Prosentvis demping Bevegelser i sjøgang En grundig sammenligning av tilgjengelig teoretisk materiale er gjort og dokumentert i sluttrapporten m bredde 2,5 m bredde 6m bredde Ørsta BF 5 = Frisk bris = 3,0 sek BF 8 = Sterk kuling = 5,0 sek 0 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 Bølgeperiode (sek) Kurvene viser prosentvis dempning av en bølger med ulike bølgeperioder for bølgedempere med bredde 2,5m 4m 6m NB! Ørsta -kurven er leverandørens opplysninger for 3,2 meter bred bølgedemper 35

36 Bølgeforhold Notatet fra Sintef antyder noe lavere bølgehøyder enn i utredning foretatt i 2004 Notatet fra Sintef er basert på statistiske analyser og bør tillegges mest vekt I følge Sintef: bølger fra vest og sørvest vil endre retning ved Rota. Bølgehøyden vil reduseres uten at bølgeperioden endres. Teoretiske verdier ved liten storm (BF 9): Signifikant bølgehøyde (gjennomsnittet av den høyeste tredjedelen av bølgene): 2,1 meter Bølgeperiode: 5,5 sekunder Viktigste faktor ved vurdering av flytende bølgedemper: bølgeperiode i forhold til bølgedemperens egenrulleperiode Bølgedemperens bredde er viktigste faktor for evnen til å øke egenrulleperiode, men også fordelingen av massen er viktig. 36

37 Innfallende bølgevinkel Bølgeretning 300 grader Bølgeretning 300 grader 37

38 Innfallende bølgevinkel Effektiv bredde kan økes ved å vinkle bølgedemperen i forhold til innkommende bølgeretning: Ved 70 o innfallende vinkel blir effektiv bredde B eff 6,4% større enn virkelig bredde B. 70 o B eff B Ved Nygården er verste bølgeretning på kompassretning 300 o. Velges 70 o vinkel må bølgedemperen ligge i kompasskurs 10 o. Men: jo mer en vinkler bølgedemperen, jo mindre blir det bølgedempede området bak den. 38

39 Bruk av dagens betongbrygger Dagens betongbrygger har vist seg å gi en viss dempningseffekt i moderate bølger ( normale forhold ), som gir bedre komfort for mange under bruk av havna. 70 o B eff B Komiteen anbefaler å utnytte også også i fortsettelsen, men vinklet i kompassretning 345 o (dvs 45 o på verste innkommende bølgeretning) for å øke effektiv bredde (41%) og dermed egenrulleperioden. 45o Nordre ende bør legges slik at det ikke kommer bølger inn mellom dem og bølgedemperen. Det kan lages seilingsløp mellom betongbryggene og bølgedemperen. 39

40 Egenrulleperiode og stampeperioder for båter Tommelfingerregel for egenrulleperiode (sideveis rulling): T r (sekunder) = Bredde (meter) Eksempel: en 3 meter bred båt vil bruke 3 sekunder på å rulle fra en side til den andre og tilbake igjen Tommelfingerregel for stampeperiode (langskips): T r (sekunder) = L (meter) ( rota av lengden i meter ) Eksempel: en 9 meter lang båt vil bruke 3 sekunder på å stampe en runde Betydelige variasjoner avhengig av båttype Det er betydelige variasjoner avhengig av båtstørrelse og båttype. Vi bør søke å oppnå en betydelig dempingsprosent for bølger med bølgeperiode opp til 4,5 sekunder. 40

41 Egenrulleperiode for tilbudte bølgedempere Komiteen har sett på teoretiske egenrulleperioder for tilbudte bølgedempere Formelverk for fartøyer er brukt Tegninger, dimensjoner etc er brukt i en formel for egenrulleperioder for fartøyer Beregningsresultater: Ørsta (3,2m bred): 3,5 sekunder Børsa (4m bred): 5,9 sekunder Pontona (6m bred): 5,8 sekunder At en 4-meter og 6-meter kommer så likt ut, er såpass overraskende at komiteen ikke tør å lite på formelen og beregningene (formelen er beregnet for fartøyer). Det er sendt forespørsler til Børsa (inkl. Molde) og Pontona om hva rulleperioden er beregnet eller målt til. Ikke avklart pr Inntil nye opplysninger forefinnes evt. noe annet skulle være bevist, er komiteen overbevist om at en 6 meter bred bølgedemper har lengre rulleperiode enn en 4 meter bred bølgedemper. 41

42 Reduksjonsgrad Metoden som komiteen har valgt å legge til grunn, er beskrevet i Planning and design guidelines for Small Craft Harbours. American Socity of Civil Engineers Denne beskriver dempningsforholdet C t = H t / H i ut fra forholdet mellom demperens bredde (B) og bølgelengden (L). H t = signifikant bølgehøyde for innkommende bølge, H i = bølgehøyde på innsiden Antar at bruk av bildekk eller lignende på sidene kan rettferdiggjøre å bruke kurven for stive fortøyninger, som er den gunstigste. Sammenheng mellom bølgeperiode T s og bølgelengde L: L = 1,56 * T s 2 42

43 Prosentvis demping Reduksjonsgrad - konklusjoner Komiteens beregning ved hjelp av denne metoden gir følgende resultat: m bredde redde 6m bredde ,5 m bredde 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 Bølgeperiode (sek) Eksempel: ved bølgeperiode 4,5 sekunder vil en 6 meter bred bølgedemper redusere bølgen med ca 40%, mens en 4 meter bred bølgedemper vil redusere bølgen med mellom 10 og 20%. Forlenger vi kurvene til rundt 5 sekunders bølgeperiode, vil en 6 meter bred bølgedemper vil redusere bølgehøyden med ca 20%. 43

44 Styrker Bølgedemper Styrker, svakheter, muligheter, trusler/risiki Sikrere havn, men ikke som fast molo Mindre bølgebelastning på båter Mindre bølgebelasting på anlegget Helårshavn for alle båter En del større båter kan aksepteres enn i dag Gir høyere komfort ved moderate bølgehøyder, men hjelper lite ved svært lange bølger Øker attraktiviteten for havna (økt markedsverdi ) Utbyggingstakt iht behov for nye båtplasser Lang levetid 50 år Kan flyttes hvis molo blir aktuelt Enkelt å bygge (leverandøroppgave) Begrensede isproblemer Mulig å bruke båter fra mange båtplasser om vinteren Ikke evigvarende naturinngrep kan fjernet igjen Kan selges Kan brukes som gjestebrygge om sommeren Ingen hindringer ift myndighetskrav (geologi, forurensning) eller krav fra JBV Høy sikkerhet i kostnadsestimater Svakheter Høye investeringskostnader Krever omfattende vedlikehold Demper ikke lange bølger v/ liten storm 44

45 Bølgedemper Styrker, svakheter, muligheter, trusler/risiki Muligheter Mulig å dekke inn etterspørsel etter båtplasser Mulig å framstå som hovedleverandør av båtplasser i Malvik kommune (og evt for folk utenfor kommunen?) Stor båthavn med tilgang til båtplasser setter Malvik på kartet (utsagn fra ordfører) Mulighet for marin forretningsvirksomhet knyttet til ei stor havn Trusler/risiki 100-årsbølge havne på land? Økte driftskostnader og innsats på ei stor havn ift ei lita havn (trenger faste ansatte og mer innkjøp av tjenester?) Stort, omfattende anlegg som kan være tungt å styre/drifte med frivillig innsats Stort anlegg lengre å gå til de ytterste båtplassene. 45

46 Bølgedemper - tilbud: 46

47 Komiteens oppsummering vedr. flytende bølgedemper Flytende bølgedemper vil ikke være like godt som rausmolo, men et tilfredsstillende alternativ, forutsatt dempningsegenskaper tilsvarende 6 meter brede bølgedempere. Ved evt. kjøp av stein til full markedspris 100 kr/m 3 inkl mva: rimeligst med 6 meter brede bølgedempere etter 50 meter pga. stort dyp. Det anbefales å utnytte nåværende betongbrygger i forlengelsen av de flytende bølgedemperne eller rausmolo, men i en vinkel på ca 45 o på fremherskende bølgeretning (300 o ) for å få mest mulig dempning ut av dem. 47

48 Arbeidspakke 3: Finansiell modell

49 Finansiell modell Det er etablert en regnearkbasert modell for vurdering av finansielle effekter av alternative utbyggingsplaner. Modellen tar utgangspunkt i et tenkt resultat- og balanseregnskap for de deler av båtforeningens virkeområde som handler om fast og/eller flytende molo samt de flytende installasjonene i forbindelse med båtplassene (brygger, utliggere, vann, strøm etc). Lånerenter og avdrag samt avskrivninger er inkludert. Ettersom det vil være begrenset egenkapital i MBF å spise av, må kravet være at MBF planlegger en evt utbygging på en slik måte at en får et positivt driftsresultat (overskudd) hvert år framover, uansett hvor mye vi påtar oss av forpliktelser. 49

50 Forutsatte inntekter i modellen: Finansiell modell Inntekter ved omsetning av eksisterende båtplasser (differanse mellom ny og gammel pris) Inntekter ved salg av nye båtplasser Årlige havneavgifter (del av årlig beløp fra medlemmene) Alle dugnadsavgifter Utleie av båtplasser Salg av nøkler / nøkkelkort Forutsatte kostnader i modellen: Vedlikehold av alt bryggemateriell Vedlikehold av molo eller bølgedemper Rentekostnader / renteinntekter Avskrivning på investeringer (flatt over 10 år) Inntekter og kostnader knyttet til anlegget på land er holdt utenfor. Kun fokusert på havnekomiteens ansvarsområde. 50

51 Malvik Båtforening - utdrag fra prisliste 2008 Kilde: Båtplasser, småbåtbrygga (lysåpning) Senterbredde Salgspris, med 4- og 6 m utliggere Årsavgift (havneavgift) 2,0 m 2,5 m kr kr 450 2,5 m 3,0 m kr kr 600 3,0 m 3,5 m kr kr 750 3,5 m 4,0 m kr kr 900 4,0 m 4,5 m kr kr ,5 m 5,0 m kr kr 1200 Tillegg i salgspris for 8m utliggere: kr Medlemskontingent pr år: kr 500 (støttemedlem kr 300) Pris brukt som snittpris i kalkylene 51

52 Til sammenligning: Børsa Båtklubb - utdrag fra prisliste 2008 Kilde: 52

53 Til sammenligning: Stjørdal Båtforening - utdrag fra prisliste 2008 Kilde:www.geocities.com/stjordal_baatforening 53

54 Til sammenligning: Trondheim Båtforening - utdrag fra prisliste 2008 Kilde: Ikke funnet fram til korrekt pris for en 4,0 meters plass Innskuddene starter på kr (antar dette må gjelde for de aller minste plassene) Årlig havneleie for en 4,0 meters plass er kr (inkl. obligatorisk vaktgebyr på kr 300). Som for de andre foreningene kommer også årlige kontingenter. 54

55 Pris-scenarier Årlig havneavgift Stjørdal D,E-brygga 50% Børsa MBF 2008 Senket plasspris, forhøyet havneavgift 75% Børsa 100% Børsa Forhøyet plasspris, senket havneavgift MBF % Børsa 75% Børsa 100% Børsa Senket plasspris, forhøyet havneavgift Forhøyet plasspris, senket havneavgift Stjørdal D,E-brygga Salgspris for en båtplass med cc-avstand 4 meter 55

56 Finansiell modell Eksempel på graf som viser finansiell situasjon over 10 år for en tenkt utbygginsplan, for et visst prisnivå Vi får beregnet om en utbyggingsplan er økonomisk bærekraftig. Rød kurve viser utviklingen i saldo for et evt. lån. Må vise klar tendens til å gå ned mot null. Prikket svart linje viser utviklingen i egenkapital (denne må være positiv over tid). Eksemplet overfor viser tydelig at utbyggingsplanen ikke er forsvarlig med de priser som her var lagt til grunn! Med andre ord vi har nå et godt verktøy for å analysere økonomisk risiko. 56

57 Anbefaling om finansierings-prinsipp MBFs inntekter for båthavna utgjøres i hovedsak av kombinasjonen av Inntekt av salg av båtplasser Havneavgift For et komplett utbyggingsalternativ (ferdigstilt gjennom mange trinn og år) bør inntekt av salg av båtplasser dekke Alle investeringene i brygge- og utliggermateriell inkl. strøm, vann og lys Moloforlengelse (fast eller flytende) Årlig havneavgift må sørge for å gi et positivt resultat i driftsregnskapet pr år når alle investeringer er gjort Kostnadene for hvert komplette utbyggingsalternativ vil dermed bestemme hvor store båtplassprisene og havneavgiftene må være for at utbyggingsalternativet skal være økonomisk bærekraftig!

58 Arbeidspakke 4: Alternative utbyggingsplaner

59 Alternative planer for utlegging av flytebrygger og båtplasser i havna Nøkkeltall lagt til grunn En gjennomsnitts ny båtplass er 4.0 meter i senteravstand, og ca 3,5 meter i lysåpning (kalles 3,5-meterplass i MBF) Forutsatt 8 meter gangbare utliggere på en side, og bom på den andre Kr 21000,- i kostnad pr gjennomsnitts ny båtplass (senteravstand 4 meter) av Kongensvolltypen (inkl. utligger og bom samt andel av strøm, vann og lys) Merk: i praksis vil det bli både mindre og større plasser, men inntektene må i sum være som om vi bare bygger ut med gjennomsnittsplasser Ingen inflasjon innregnet, dvs. regnet med 2008-kroner Forutsetter at inflasjon i kostnadene kompenseres med regulering av foreningens inntekter i samme takt! 59

60 Alternative utbyggingsforslag ( UBF ) Alternativ UBF 1 - Nullalternativet UBF 2 - Bare fornying av eksisterende brygger UBF 3 - Femkanten UBF 4 Fire vestgående pirer ut fra dagens Pir 1 Beskrivelse Ingen reell utbygging, ingen fornying av eksisterende brygger. Ingen nye båtplasser. Ingen reel utbygging; bare utskifting til Kongensvollbrygger eller lignende for hele det eksisterende anlegget. Ingen nye båtplasser Reell utbygging; en utforming med fem brygger i ytterkant ( femkanten ), en lang og to korte pirer inne i femkanten. Reell utbygging; først en snuing til øst/vest-gående pirer ut fra piren langs Havnevegen. Deretter utvidelse vestover UBF 5 - Fire pirer ut fra dagens hovedpir Reell utbygging; forlenget hovedpir, og noe reduksjon av avstand mellom pirene, slik at en får inn fire pirer i stedet for dagens tre. 60

61 UBF 1 Nullalternativet 61

62 Pir 1 Pir 3 Pir 2 Nullalternativet ingen fornyelse eller utbygging 62

63 UBF 1 - Nullalternativet ingen fornyelse eller utbygging Molo / bølgedemper Ingen utbygging. Nye båtplasser Ingen Eksisterende brygger Ingen utskifting Bare vedlikehold Økonomi forutsetninger Ingen inflasjon i perioden Ikke låneopptak 25 båtplasser omsettes pr år i de første 6 årene Pris-scenario fortsette med 2008-prisene : Overskudd ca pr år 63

64 UBF 2 Bare fornyelse av eksisterende anlegg 64

65 Pir 1 Pir 3 Pir 2 Bare fornyelse av eksisterende anlegg 65

66 UBF 2 - Bare fornyelse av eksisterende anlegg Molo / bølgedemper Ingen utbygging. Nye båtplasser Ingen Eksisterende brygger Full opprusting av eksisterende båtplasser til Kongensvollbrygger med gangbar utligger på en side og bom på den andre Investeringer annet hvert år i perioden (7 år) for å redusere arbeidsbelastningen Lengder som må skiftes ut: - Kjeldstadpiren: ca 66 m - Pir 3: ca 60 m - Hovedpiren, østre del (inkl forlengelse): ca 52 m - Pir 1: ca 105 m Totalt ca 283 m Økonomi forutsetninger 4 m cc-avstand for en gjennomsnitts båtplass (= våre 3,5 meters plasser ) Kostnader Kongensvoll (inkl mva): kr i kostnad pr båtplass Ingen inflasjon i perioden Ikke låneopptak 25 båtplasser omsettes pr år i de første 6 årene 66

67 UBF 2 - Bare fornyelse av eksisterende anlegg Pris-scenarie: Optimalt prisnivå ( / 1.800) Konklusjon: Går bra! Utgiftsførte fornyelser Årsresultat Aggregerte, utgiftsførte fornyelser Egenkapital

68 UBF 3 Femkanten 68

69 100 m Eks. med 60m flytende bølgedemper Bølgeretning 300 grader Ny posisjon for betongbryggene Nye brygger

70 Femkanten Fokus på et mer ryddig forankringssystem Et fåtall, men store lodd. Tau i vifteform fra loddene mot bryggene. Få kryssende tau. Nye brygger: Utbygging i flere trinn til en komplett femkant nr 1 over tid fleksibel mht tidsplan og behov for nye båtplasser (har her antatt bygging over en 5-års-periode ( ) Fullt utbygd nye gjennomsnitts båtplasser som følge av dette, herav mulighet for 4 storbåtplasser Eksisterende brygger Forutsetter bare vedlikehold av eksisterende materiell i en 10-årsperiode. Unntak: nåværende Kjeldstadpiren (66m) blir skiftet ut. Pir 3 blir skiftet ut, men elementene blir brukt som korte brygger på tvers av pir 1 Eksisterende materiell blir liggende godt skjermet / mindre bølgepåkjenning fra nordvest. Molo / bølgedemper Forutsetter en viss lengde på effektiv molo/bølgedemper. Alternativer innenfor 4,5 MNOK: - 60 m Pontona (6 meter bred) Anbefalt dimensjon fra komiteen! - 60 m rausmolo Økonomi - forutsetninger Ingen inflasjon i perioden Låneopptak ved årets start - 8% rente (forutsetter at sikkerhet kan stilles!) Omsetning av 25 båtplasser blant eksisterende båtplasser pr år i 6 år MBF innkasserer prisdifferansen 70

71 Femkanten eksempel på plan for trinnvis utbygging Etablering av lån: Låneopptak Molo eller bølgedemper: Bestilling Femkanten: Leveranse Trinn A Bunnlodd 1. Ny fortøyning hovedpir. Forlenge hovedpir med 6m. 5 nye plasser (2,5m og 3m bredde). Trinn B Forlenge pir 1 med 18m. 9 nye plasser. Trinn C Ny pir 3 100m. 47 nye plasser, men ikke før forlenget molo er på plass) Trinn D To innvendige pirer på pir 1 (36/42m). 6 nye plasser (+25 fra pir 3) Trinn E Forlenge pir 2 med 50m. 25 nye plasser. Trinn F Forlenge Kjelstad med 34m. 16 nye plasser. Trinn G Ny pir 4 med 125m. 62 nye plasser. 71

72 Femkanten Pris-scenarie: Optimalt prisnivå (32.000/2.700) Konklusjon: Låneopptak er forutsatt, og lånet betales ned gjennom salg av båtplasser de første fire årene. Egenkapitalen etter 2013 ligger på ca 0,5 mill. kroner og øker gradvis Årsresultat, med innskuddsrenter Investeringer Lånesaldo ved årsslutt Egenkapital etter avdrag

73 Styrker Inntil 154 gjennomsnitts nye båtplasser ved full utbygging av første byggetrinn (første femkant) 50 båtplasser kan bygges før moloutvidelse Kun tre bunnfester, enkel kontrollfunksjon av taufester på lodd Ingen kryssende tau Enkel kontroll av tauene Kan starte med tauarbeid på eksisterende anlegg umiddelbart Suksessiv utbygging Kan utvides med ny femkant ved behov Kaiene / pirene er enkel å få rette Sikker havn Svakheter Langt å gå til de ytterste båtene Krever 60 meter bølgedemping Femkanten Muligheter Enkel trinnvis utbygging Kan utvides med ca 270 båtplasser gjennom en ekstra femkant, dvs. ca. 650 båtplasser totalt, i takt med molo / bølgedemperutbygging (200 meter?) Trusler/risiki Uprøvd ankringsopplegg (ingen erfaring fra andre havner) Ved full utbygging kan det være vanskelig å komme inn i anlegget med båt (uoversiktlig fra sjøen) Ved full utbygging (to femkanter) kan det bli vanskelig å komme inn til de innerste plassene. Ved høye bølger kan en få tilbakeslag av bølgene fra Kjelstad. 73

74 UBF 4 Fire vestgående pirer ut fra dagens pir 1 74

75 Fire vestgående pirer ut fra dagens Pir 1 Fokus : å få snudd de fleste båtene i nord/sør-retning gunstig i forhold til kraftig vind fra sør / sørøst Dagens pir langs Havnevegen blir festepunktet for fire øst/vest-pirer Snuing 90% av dagens Pir 2 og Pir 3 Tatt høyde for et betydelig antall storbåtplasser Forslag til nye navn på pirene er gitt Båtplasser må fordeles på nytt Regulering av maksimallengde på pirene for å oppnå maksimal manøverplass mellom dem 75

76 100 m Eks. med 40m flytende bølgedemper Bølgeretning 300 grader 180m 100m 45 Pir 1 Pir 3 Dagens Pir 2 flyttet og snudd Pir 2 Dagens Pir 3 flyttet og snudd 140m 38 Pir 4 Ny posisjon for betongbryggene 38 Pir 5 140m 100m Nye brygger Utskifting av eksisterende brygger

77 Forslag til ankringsopplegg

78 Nye brygger Fire vestgående pirer ut fra dagens Pir 1 Utbygging i flere trinn over tid fleksibel mht tidsplan og behov for nye båtplasser Har her antatt bygging over en 5-års-periode ( ) Ingen nye båtplasser på innsiden av molo/bølgedempere Fullt utbygd - 95 nye gjennomsnitts båtplasser som følge av dette, og mulighet for mange storbåtplasser Eksisterende brygger Forutsetter bare vedlikehold av eksisterende materiell i en 10-årsperiode. Unntak: nåværende Kjeldstadpiren (66m) blir skiftet ut. Eksisterende materiell blir liggende godt skjermet / mindre bølgepåkjenning fra nordvest. Molo / bølgedemper Forutsetter en viss lengde på effektiv molo/bølgedemper. Alternativer innenfor 3 MNOK: - 40 m Pontona (6 meter bred) Anbefalt dimensjon fra komiteen! - 40 m rausmolo Molo eller bølgedemper må være på plass før forlengelsene av Pir 3 (siste 60m), Kjelstadpiren eller Pir 4 blir tatt i bruk (antar i år 3, dvs. 2011) Økonomi - forutsetninger Ingen inflasjon i perioden Låneopptak ved årets start - 8% rente (forutsetter at sikkerhet kan stilles!) Omsetning av 25 båtplasser blant eksisterende båtplasser pr år i 6 år MBF innkasserer prisdifferansen 78

79 Fire vestgående pirer ut fra dagens Pir 1 Pris-scenarie: Optimalt prisnivå (32.000/2.400) Konklusjon: Låneopptak er forutsatt, og lånet betales ned gjennom salg av båtplasser de første fire årene. Egenkapitalen etter 2014 ligger på ca 0,4 mill. kroner og øker gradvis Årsresultat, med innskuddsrenter Investeringer Lånesaldo ved årsslutt Egenkapital etter avdrag

80 Fire vestgående pirer ut fra dagens Pir 1 Styrker 8 båtplasser av 95 nye gjennomsnittsplasser kan bygges før moloutvidelse. De fleste båtene blir liggende langs sørøstlig vindretning. Båthavna kan utvides vestover når bedre bølgedemping er på plass. Sikker havn. Gir en oversiktlig og ryddig havn på overflaten. Fordel å få gjennomført en full reorgansiering av havna, med utlegging av nye lodd iht ny plan etc. Får gjennomført en justering av båtplassbreddene på østre side av Pir 1. Muligheter Trinnvis utbygging er mulig Videre utbygging mot vest er relativt enkelt Svakheter Færre nye båtplasser enn i UBF 3 og 5 De fleste båtene blir liggende feil i forhold til nordvestlig vindretning. Svært mange bunnlodd (i forhold til UBF 3) Alle lodd bør være nye Mindre område for manøvrering inn og ut av båtplass/havn mellom tre av pirene enn UBF 3 Gir færre båtplasser enn UBF 3 (femkanten). Krever ca. 40 meter bølgedempning Krever aksept fra årsmøtet på at det tildeles nye plasser ift i dag Komplisert planlegging av flytting (båter må flyttes fra pirene etc) Trusler/risiki Ved høye bølger kan en få tilbakeslag av bølgene fra Kjelstad. 80

81 UBF 5 Fire pirer ut fra dagens hovedpir 81

82 Fire pirer ut fra dagens hovedpir Fokus : Å beholde dagens utforming, men likevel utnytte området bedre gjennom fortetting Dagens hovedpir forlenges til 127 meter Dagens pir 1, 2 og 3 flyttes østover og med mindre avstand enn i dag Ny pir 4 vest for, og i parallell med disse. Pir 1 er vinklet mer mot øst, dvs nærmere Havnevegen. Dette gir en økt bredde mellom pir 1 og 2, slik at det i dette området vil være mulig å gi etablere båtplasser for store båter (opp til 40 fot). Mulighet for flere storbåtplasser mellom pir 1 og 2 82

83 100 m Eks. med 40m flytende bølgedemper Bølgeretning 300 grader Pir 4 Pir 3 Pir 2 Pir 1 Ny posisjon for betongbryggene Kjeldstadpiren Nye brygger Utskifting av eksisterende brygger

84 Forslag til ankringsopplegg 84

85 Nye brygger Fire pirer ut fra dagens hovedpir Utbygging i flere trinn over tid fleksibel mht tidsplan og behov for nye båtplasser Har her antatt bygging over en 6-års-periode ( ) Fullt utbygd nye gjennomsnitts båtplasser som følge av dette, og mulighet for mange storbåtplasser En variant: kortere Pir 3, og desto lengre Pir 2. Eksisterende brygger Forutsetter bare vedlikehold av eksisterende materiell i en 10-årsperiode. Unntak: nåværende Kjeldstadpiren (66m) blir skiftet ut. Eksisterende materiell blir liggende godt skjermet / mindre bølgepåkjenning fra nordvest. Molo / bølgedemper Forutsetter en viss lengde på effektiv molo/bølgedemper. Alternativer innenfor 3 MNOK: - 40 m Pontona (6 meter bred) Anbefalt dimensjon fra komiteen! - 40 m rausmolo Molo eller bølgedemper må være på plass før forlengelsen av Pir 3 og før ytterste del av Pir 4 Økonomi - forutsetninger Ingen inflasjon i perioden Låneopptak ved årets start - 8% rente (forutsetter at sikkerhet kan stilles!) Omsetning av 25 båtplasser blant eksisterende båtplasser pr år i 6 år MBF innkasserer prisdifferansen 85

86 Fire pirer ut fra dagens hovedpir Pris-scenarie: Optimalt prisnivå (30.000/2.400) Konklusjon: Låneopptak er forutsatt, og lånet betales ned gjennom salg av båtplasser de første fire årene. Egenkapitalen etter 2014 ligger på ca 0,4 mill. kroner og øker gradvis Årsresultat, med innskuddsrenter Investeringer Lånesaldo ved årsslutt Egenkapital etter avdrag

87 Styrker Fire pirer ut fra dagens hovedpir Kompakt havn, god utnyttelse av havnearealet (anlegget bygger ikke så langt ut i bassenget) Ikke så langt å gå til de ytterste båtene 102 nye gjennomsnitts båtplasser totalt 21 båtplasser kan bygges før moloutvidelse. Trinnvis utbygging over flere år mulig Kan utbygges videre mot syd i en viss grad Sikker havn. Ser fint ut på overflaten. Muligheter Kan utbygges videre mot syd i en viss grad Mulighet for relativt mange storbåtplasser på piren mot Havnevegen, forutsatt flytting av en del av de som har båtplass der i dag Svakheter Utbyggbar, men begrenses av land mot syd Gjestekaia må vikes mot vest for å gi passasje til slippen og gjestekaias østre side. De fleste båtene blir liggende feil i forhold til sørøstlig vindretning Veldig mange bunnlodd (i forhold til UBF 3) Alle lodd bør være nye Mindre område for manøvrering inn og ut av båtplass/havn to av de tre pirene enn UBF 3 Gir færre båter enn UBF 3 (femkanten). Krever ca. 40 meter bølgedempning. Krever aksept fra årsmøtet på at det tildeles nye plasser ift i dag Komplisert planlegging av flytting (båter må flyttes fra pirene etc), men lettere enn for UBF 4. Trusler/risiki Ved høye bølger kan en få tilbakeslag av bølgene fra Kjelstad. 87

88 Konklusjoner og anbefalinger 88

89 Sammenligning av utbyggingsforslagene Grunnlaget for sammenligningen er basert på styrets ambisjon: å fortsette arbeidet med å gjøre havna stadig tryggere og bedre for alle sine medlemmer å kunne øke antall båtplasser for å sikre at stadig flere av de som står på venteliste, får tilbud om båtplass å gjøre dette på en måte som sikrer at prisnivået på båtplasser holdes på et rimelig nivå, dvs. slik at så mange som mulig kan ha økonomisk mulighet til slik båtplass å gjøre dette på en måte som er økonomisk bærekraftig for MBF, dvs med full kostnadskontroll og akseptert økonomisk risiko Komiteen har gitt hvert utbyggingsforslag (UBF) en bedømmelse 1 5 på et sett av kriterier for valg av UBF : Tryggere havn mot høy sjø fra nordvest? Gunstig mht vindkrefter fra sør/sørøst? Bedre komfort for alle båtplassene? God manøvreringsplass mellom pirene? Anerkjent & ok ankringsopplegg? Videre ekspansjon mulig senere? Antall nye båtplasser i alternativet? Gunstig mht prisnivå (*)? 89

90 Sammenligning av utbyggingsforslagene Kriteriet Gunstig mht prisnivå er basert på følgende forutsetninger: Krav til prisnivåer Båtplasspris Havneavgift ett år Kostnad over 10 år Bedømmelse 10-årskostnad fra -til MBF 2008-priser Optimale priser, UBF % Børsa Stjørdalspriser Optimale priser, UBF Optimale priser, UBF Optimale priser, UBF Redusert salgspris, økt havneavgift % Børsa Økt salgspris, redusert havneavgift Det er de optimale priser for de ulike UBF ene som er brukt til å beregne en kostnad / utlegg over 10 år, og gitt en bedømmelse: - Én engangs båtplasspris for en 3,5m båtplass (sentermål 4m) - 10 * havneavgiften for samme båtplass. Også prisnivået i andre havner er lagt inn for sammenligningens skyld. 90

91 Sammenligning av utbyggingsforslagene Tabellen nedenfor viser vektet sum av karakterene på hvert spørsmål, for hver UBF : Vekt UBF 1 UBF 2 UBF 3 UBF 4 UBF 5 Kriterier for valg av UBF (1-3) (1-5) (1-5) (1-5) (1-5) (1-5) Tryggere havn mot høy sjø fra nordvest Gunstig mht vindkrefter fra sør/sørøst Bedre komfort for alle båtplassene God manøvreringsplass mellom pirene Anerkjent&ok ankringsopplegg Videre ekspansjon mulig senere Antall nye båtplasser i alternativet Gunstig mht prisnivå *) Karakter Vi ser at UBF 4 kommer best ut samlet sett, forutsatt samme vekt (3) på alle kriteriene. 91

92 Sammenligning med Stjørdal og Børsa Prisnivå gitt av pris på en 3,5m båtplass (4 m senterbredde) og havneavgift (kr/år) Vi ser at for 40 meter forlengelse er rausmolo alt i alt det beste alternativet. Rausmolo kommer enda bedre ut hvis en kan oppnå en vesentlig lavere pris enn 100 kr/m 3. 92

93 Sammenligning av molo og bølgedemper Komiteen har gitt molo og bølgedemperalternativene en karakter (1 5) på et sett av kriterier for valg av UBF : Sammenstillingen har forutsatt 40 meter forlengelse. For rausmolo er det lagt til grunn en i-verste-fall-pris på 100 kr/m 3. Vi ser at for 40 meter forlengelse er rausmolo alt i alt det beste alternativet. Rausmolo kommer enda bedre ut hvis en kan oppnå en vesentlig lavere pris enn 100 kr/m 3. 93

94 Konklusjoner og anbefalinger fra Havneutrednings-komiteen 2008 Forutsetninger: Styrets ambisjoner forsøkt oppnådd så godt som mulig Pris på stein til eventuell rausmolo: 100 kr/m 3 Alle nye båtplasser som etableres, forutsettes solgt At prisnivået i MBF legges på et nivå der Inntekter fra salg av båtplasser finansierer investeringene inkl. molo/bølgedemper Havneavgiften gir driftsoverskudd i de kommende årene At alle beslutninger om investeringer gjøres stegvis, og ut fra vurdering av økonomisk risiko (reelt behov for båtplasser til MBFs priser) At gevinst ved salg av nåværende båtplasser til andre tilfaller MBF 94

95 Konklusjoner og anbefalinger fra Havneutrednings-komiteen 2008 Utbyggingsforslag 4 anbefales som utgangspunkt for videre utvikling av havna! Dette alternativet understøtter ambisjonene best totalt sett. Full utbygget som beskrevet gir mellom rundt 95 gjennomsnittsplasser a 4 meter senterbredde. I praksis vil det bli både mindre og større plasser, alt etter etterspørsel. Det er nok med 40 meter molo eller bølgedemper, og alle båtplassene blir liggende bra skjermet mot bølger fra nordvest bak denne. Også nåværende betongbrygger vil være nyttige. De aller fleste båtplassene blir liggende i nord-sørretning, som er gunstig for havna ved kraftig vind fra sør/sørøst. 95

96 Konklusjoner og anbefalinger fra Havneutrednings-komiteen 2008 Det vil etter komiteens oppfatning være tilstrekkelig manøvreringsplass mellom pirene. For å oppnå dette har komiteen anbefalt en bestemmelse om maksimallengder på hver side av pirene i midten. Ankringsopplegget er anerkjent og vanlig i de fleste småbåthavner. Havna kan ekspanderes videre mot vest ved behov. Sammenlignet med våre nabohavner Stjørdal, Børsa og Trondheim, antas prisnivået å være rimelig nok: for en 3,5m båtplass (4,0m senter): ,- og årlig havneavgift 2.400,-. Husk at mindre båtplasser vil koste mindre enn dette! 96

Nye brygger Informasjon & valg. Ekstraordinært årsmøte 2015

Nye brygger Informasjon & valg. Ekstraordinært årsmøte 2015 Nye brygger Informasjon & valg Ekstraordinært årsmøte 2015 Bakgrunn Langøen båtforening besluttet på årsmøtet høsten 2014 å nedsette en brygge komité for utredelse av hva som må gjøres med brygge anlegget

Detaljer

Dette er et av Norges beste områder for seiling

Dette er et av Norges beste områder for seiling Hvorfor er det bra å seile i Åsgårdstrand? Slagentangen og Bastøya skjermer mot bølger og for mye vind. Strømforholdene er ikke så vanskelige som lenger nord ved Horten. Regattabanene kan legges nær havna.

Detaljer

Servicehefte med garantibevis. Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel

Servicehefte med garantibevis. Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel Servicehefte med garantibevis Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel Garantibevis for Ørsta Marina Systems AS Anbefalte bruksområder Stålbrygger/utstyr Betongbrygger Utstedt: Ordrenr./Tilbudsnr.

Detaljer

Prosjektering av marinaanlegg

Prosjektering av marinaanlegg Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel Prosjektering av marinaanlegg God prosjektering sikrer framdriften og en vellykket marina Vi sier ikke at det å bygge marina er forferdelig komplisert, bare

Detaljer

JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING AKTIV HAVN ER VÅRT VAREMERKE

JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING AKTIV HAVN ER VÅRT VAREMERKE Til medlemmene i Jåttåvågen båtforening Jåttåvågen desember 2009 Status for Jåttåvågen Nord (JBNord) Utvidelse av kapasitet ved en utbygging nord for eksisterende båthavn, kalt JBNord har det siste året

Detaljer

Notat01.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 2006-11-02 Arne E. Lothe 6

Notat01.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 2006-11-02 Arne E. Lothe 6 NOTAT GJELDER UTBYGGING VED ÅMØY NÆRINGSPARK SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 23 76 Foretaksregisteret:

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

Lundsvågen Båtforening. Styrets årsberetning for 2014

Lundsvågen Båtforening. Styrets årsberetning for 2014 1. Generalforsamlingen. Lundsvågen Båtforening Styrets årsberetning for 2014 Foreningens 30. ordinære generalforsamling ble holdt i klubbhuset 24. mars 2014. I tillegg til styret møtte 18 medlemmer og

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr. Til: Trygve Isaksen Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-11-20 Bølge-effekter på revidert utbygging ved Sanden, Larvik BAKGRUNN Det er laget reviderte planer for utbygging ved Sanden i Larvik. I den forbindelse

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Havnereglement FOR ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Utarbeidet i 2011 Åsgårdstrand Seilforening 2014 Åsgårdstrand Seilsportsenter utgjøres av det nordre bassenget i Åsgårdstrand Havn, med unntak av molo mot

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Hva v a h ar r s kjedd?

Hva v a h ar r s kjedd? Hva har skjedd? Hva skjedde 25. desember? Flytemolo brygge 6 sank mellom kl 21 og 22 5 båter totalhavarerte Følgeskader brygge 3, 4 og 5 2 båter totalhavarerte og flere båter med skader Skader på brygge-elementer,

Detaljer

PLANPROGRAM FOR VALSET MARINA GNR.7 BNR.2 HØRINGSFRIST: 29.08.14. Fastatt:

PLANPROGRAM FOR VALSET MARINA GNR.7 BNR.2 HØRINGSFRIST: 29.08.14. Fastatt: PLANPROGRAM FOR VALSET MARINA GNR.7 BNR.2 HØRINGSFRIST: 29.08.14 Fastatt: Innledning Vi har som målsetting å etablere småbåthavn på Valset, gnr 7 bnr 2. Vi har gjennomført en rekke analyser og kommet fram

Detaljer

Haslumkilen Havn. Sak 7 - Nytt bryggeanlegg

Haslumkilen Havn. Sak 7 - Nytt bryggeanlegg Haslumkilen Havn Sak 7 - Nytt bryggeanlegg Oppsummering Dagens anlegg var beregnet å vare 10 år. Må byttes ut.. når? Ønske om flere plasser Gjennomstrømming av vann i kanalen Forslag om nytt anlegg med

Detaljer

Harstad havan Bølgemønster i havna. Harstad Havn KF v/lennart Jensen. N-Harstad havn-nov06.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Harstad havan Bølgemønster i havna. Harstad Havn KF v/lennart Jensen. N-Harstad havn-nov06.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE NOTAT GJELDER SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Harstad havan Bølgemønster i havna Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument 08.09.14. Fordeling Firma Ref: Adresse Fax Mail Sendt SE J. Angelsen Jarle.angelsen@sandnes.kommun e.

Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument 08.09.14. Fordeling Firma Ref: Adresse Fax Mail Sendt SE J. Angelsen Jarle.angelsen@sandnes.kommun e. Prosjektnotat: Prosjekt nr. 777 SANDNES KOMMUNE NYTT RÅDHUS Prosjektnotat nr: PN 05 Vedrørende: PARKERINGSKJELLER Utgave: 0 Dato: 08.09.2014 Utarbeidet av: J. Aarrestad Revisjon Tekst Ref: Dato: 0 Originaldokument

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

GEOTEKNIKK I UPB-PROSESSEN

GEOTEKNIKK I UPB-PROSESSEN Dato: 01.03.2013 Geoteknikk i UPB-prosessen Dokumentasjonskrav i Jernbaneverket (omfatter løsmasser og kartlegging av fjelldybder, men ikke forurenset grunn, miljø og bergkvalitet) Grunnundersøkelser og

Detaljer

RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING

RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING TROMSØ MUSEUM UNIVERSITETSMUSEET RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING Dato: 14.11.11 Saksnr: 2011/4392 Kommune: Lenvik, Troms Sted: Olderhamna, Finnsnes Sjøkart nr.: 83 Type sak: Søknad fra Kystverket angående

Detaljer

INNHOLD. 0. Forord. 1. Bakgrunn og hensikt. 2. Eksisterende forhold. 3. Dimensjoneringskriterier

INNHOLD. 0. Forord. 1. Bakgrunn og hensikt. 2. Eksisterende forhold. 3. Dimensjoneringskriterier INNHOLD 0. Forord 1. Bakgrunn og hensikt 2. Eksisterende forhold 3. Dimensjoneringskriterier 3.1 Planforutsetninger med beskrivelse av skisseforslaget 4. Anleggsgjennomføring 4.1 Utfylling for bane i sjøen

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE. MØTEBOK Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 25.09.2008 08/162 REGULERINGSPLAN FOR NORDSILEIRET - BÅTHAVN BOGEN.

STEINKJER KOMMUNE. MØTEBOK Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 25.09.2008 08/162 REGULERINGSPLAN FOR NORDSILEIRET - BÅTHAVN BOGEN. STEINKJER KOMMUNE MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 25.09.2008 08/162 Arkivsaksnr: 2007/2947 Klassering: L12 Saksbehandler: Egil Stensheim Enhetsleder: Geir Gilde REGULERINGSPLAN

Detaljer

VELKOMMEN TIL. medlemsmøte i SB. Tors. 11.april 2013

VELKOMMEN TIL. medlemsmøte i SB. Tors. 11.april 2013 VELKOMMEN TIL medlemsmøte i SB Tors. 11.april 2013 TILBAKEBLIKK! Opprinnelig ble det søkt om å få utvide med 15 plasser. Denne utvidelsen med 15 plasser ble godkjent av Råde kommune uten problem. Det kom

Detaljer

M U L TI C O N S U L T

M U L TI C O N S U L T Grunnva nnstand M U L TI C O N S U L T Multiconsult rapport 102344-4, Supplerende grunnunder søkelser, innledende geotekniske vurderinger i reguleringsfasen, Dampsagtomta, datert 20. oktober 2003 Løvlien

Detaljer

Nye Narvik havn. Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik. 2015-03-17 Oppdragsnr.: 5130421

Nye Narvik havn. Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik. 2015-03-17 Oppdragsnr.: 5130421 Nye Narvik havn Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik 2015-03-17 2015-03-17 Rapport Mulighetsstudie ARELO / AxWWa J02 2013-02-18 Rapport Mulighetsstudie ARELO / AxWWa A01 2013-02-14

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag. Lørdag 16. februar 2008

Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag. Lørdag 16. februar 2008 Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag Lørdag 16. februar 2008 Program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Valg av møteleiar Valg av skrivar Årsmelding Rekneskap Dugnadstimer i 2007 Timesats for ikkje utført dugnadsarbeid

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE PLAN-ID 16222010002 Vedtatt av KST 15.12.2010 Ark.sak 09/488 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Breivika Nord DOKUMENTKODE 711865-RIG-NOT-002 EMNE Etablering av mudringsrenne TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Tromsø Havn OPPDRAGSLEDER Erlend B. Kristiansen KONTAKTPERSON Erling Bangsund

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015 Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) Dagsorden: 1 Registrering og opptelling av antall stemmeberettigede

Detaljer

NOTAT TIL STAVANGER KOMMUNE v/ Stein Bethuelsen Stavanger 18.03.2015

NOTAT TIL STAVANGER KOMMUNE v/ Stein Bethuelsen Stavanger 18.03.2015 NOTAT TIL STAVANGER KOMMUNE v/ Stein Bethuelsen Stavanger 18.03.2015 UTBEDRING AV SKADER OG FORBEDRINGER PÅ MOLOENE I SALTNES OG KVERNEVIK BÅTFORENINGER Båtforeningene har en viktig rolle i friluftsliv

Detaljer

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010

NOTAT. 1. Planer KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 NOTAT Oppdrag 6090886 Kunde Malvik kommune Notat nr. G-not-001 Til Willy Stork Fra Fredrik Johannessen, Kåre Eggereide KORT OPPSUMMERING ETTER BEFARING 08. JUNI 2010 Rambøll har på vegne av Malvik kommune

Detaljer

Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel. Betongbrygga som er forberedt for fremtidens krav og ønsker

Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel. Betongbrygga som er forberedt for fremtidens krav og ønsker Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel ØRSTA FUTURA : Betongbrygga som er forberedt for fremtidens krav og ønsker 13 ØRSTA FUTURA her har vi tenkt på alt! Båteierne skaffer seg stadig større båter

Detaljer

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE. Bilde viser deler av planområdet

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE. Bilde viser deler av planområdet BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE Bilde viser deler av planområdet Planforslaget er utarbeidet av Kystplan AS i samsvar med grunneier Joar Berdal

Detaljer

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta.

Foreliggende notat inneholder en grov kostnadsvurdering for fundamentering av 15 m høye næringsbygg på tomta. TEKNISK NOTAT TIL: Kopi: Fra: NSL Eiendom og Invest AS v/martin Husebø Dimensjon Rådgivning AS v/helen Østmoe GrunnTeknikk AS Dato: Dokumentnr: 110927n1 Prosjekt: Utarbeidet av: Geir Solheim Kontrollert

Detaljer

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Tid: Onsdag 18. mars 2015 kl 19 Sted: Backlund Hotell 31 medlemmer deltok. 1 Åpning og godkjenning Leder Jan Johansen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han gjorde

Detaljer

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. Økonomisk vet risikovurdering havnealternativ

Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. Økonomisk vet risikovurdering havnealternativ Kommunedelplan for Harstad sentrum 2015-2025. Temarapport. Økonomisk vet risikovurdering havnealternativ Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med økonomisk risikovurdering... 2 Avgrensing og grunnlag for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Bygge en trygg trapp LÆRERVEILEDNING. Presentasjon av sammenhengen

Bygge en trygg trapp LÆRERVEILEDNING. Presentasjon av sammenhengen 1 Bygge en trygg trapp LÆRERVEILEDNING Presentasjon av sammenhengen Oppgaven dreier seg om å bygge en trygg trapp for en privatbolig ved hjelp av en vanlig trekonstruksjon, slik en snekker eller tømrer

Detaljer

Rapport fra «Nina» s besøk i kystkultursenteret

Rapport fra «Nina» s besøk i kystkultursenteret Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS Bergen 19. januar 2015 Rapport fra «Nina» s besøk i kystkultursenteret Ved daglig leder Egil Sunde Lørdag 9. januar kom uværet «Nina» på besøk i kystkultursenteret.

Detaljer

Innledende ROS-analyser for Vervet

Innledende ROS-analyser for Vervet Innledende ROS-analyser for Vervet 1. Innledning Under utredningsprogrammets kapittel E Analyse av konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn, er det et punkt beskrevet som Beredskap. Konsekvenser

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

NOTAT NATURMILJØ. Revisjon av konsekvensutredning som følge av endring av detaljregulering for E105 parsell 1B

NOTAT NATURMILJØ. Revisjon av konsekvensutredning som følge av endring av detaljregulering for E105 parsell 1B NOTAT NATURMILJØ Revisjon av konsekvensutredning som følge av endring av detaljregulering for E105 parsell 1B Trond Aalstad, SVV Region nord, ressursavdelinga Innhold: 1. Tidligere utredning og planarbeid

Detaljer

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen.

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen. NB! Dette dokumentet er kun en analyse fra ekstern konsulent som skisserer forskjellige løsninger for buss og båtopplagg på Øra. Kommunen har i dette området ikke vurdert eller tatt stilling til løsning.

Detaljer

Gryllefjord havn/molo

Gryllefjord havn/molo Gryllefjord havn/molo Ett eksempel på godt samarbeid Fred Ove Flakstad Ordfører i kommune Hvor i Norge er vi? - Troms Fylke - Senja - kommune - Gryllefjord Historikk og status - Lokalt har man arbeidet

Detaljer

HAVNEREGLEMENT HASLUMKILEN HAVN. 3. Endringer i rett til båtplass skal meldes til styret i velforeningen.

HAVNEREGLEMENT HASLUMKILEN HAVN. 3. Endringer i rett til båtplass skal meldes til styret i velforeningen. Vedlegg 2 Sak 6 Ordensregler for brygge- og havneområdet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HAVNEREGLEMENT HASLUMKILEN

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bundefjorden Seilforening

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bundefjorden Seilforening Til medlemmer i Seilforening Oslo, 14. mars 2011 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Seilforening Dato: Onsdag 30. mars 2011 Sted: Klubbhuset i Seilforening, Malmøya Tid: 19:00 Bakgrunn for innkallingen:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BYNESET FORESPØRSEL VEDR. PLANER OM SMÅBÅTHAVN Arkivsaksnr.: 09/28572 Saksbehandler: Ingunn M.

Saksframlegg. Trondheim kommune. BYNESET FORESPØRSEL VEDR. PLANER OM SMÅBÅTHAVN Arkivsaksnr.: 09/28572 Saksbehandler: Ingunn M. Saksframlegg BYNESET FORESPØRSEL VEDR. PLANER OM SMÅBÅTHAVN Arkivsaksnr.: 09/28572 Saksbehandler: Ingunn M. Høyvik ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bygningsrådet/det faste

Detaljer

Stad skipstunnel et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt

Stad skipstunnel et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt Stad skipstunnel et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt Oslo, 13 juni 2012 Håkon Raabe Siv.øk., Dr.ing. SINTEF Bedriftsutvikling AS Stad skipstunnel Investeringskostnad ca. 1,6 mrd. Le Rove Tunnel, Marseilles-Marignane,

Detaljer

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013

Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Strømmåling ved molo Træna havn, Fløttingen Oktober november 2013 Vannområde Rødøy-Lurøy v. Prosjektleder /marinbiolog Tone Vassdal INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 MATERIALE OG METODER... 5 3 RESULTAT OG DISKUSJON...

Detaljer

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Frogn kommune Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter Notat Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Til Fra Saksbehandler Formannskap Hovedutvalget for miljø, plan

Detaljer

Det var 39 personer til stede. Av disse var 38 stemmeberettigede. Det var 41 stemmer inkl fullmakter.

Det var 39 personer til stede. Av disse var 38 stemmeberettigede. Det var 41 stemmer inkl fullmakter. Tid: 3. jun kl 1900 Sted: Klubbhuset EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 19. MAI 2010 I ordinært årsmøte ble det foreslått å utsette de fleste forslag, siden forslagene var omfattende, og få hadde fått satt seg inn

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2014 Havnestyresak nr.: 08/2015 Vardø havnestyre : 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2014 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

2. stk. rednings-leidere for montering på utriggere."

2. stk. rednings-leidere for montering på utriggere. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Marina Solutions AS Rystene 24 6037 EIDSNES Deres ref.: Vår ref.: 2014/0048-6 Saksbehandler: Lene Roska Aalén Dato: 10.02.2015 Avvisningsvedtak i klagesak

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014

Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Vikhammeråsen Sør Velforening Org. No. 999 045 774 Dato: 20. September 2014 Orientering vedrørende velforeningens planer for ballbinge på Vikhammeråsen Innhold: 1. Utbedringer av grusbanen på Vikhammeråsen

Detaljer

Årsmøte 2012. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2012. Til behandling foreligger: Årsmøte 2012. Det innkalles med dette til 30. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 27.11.2012 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

3. Forslag til beliggenhet og utforming på ny gjestemolo

3. Forslag til beliggenhet og utforming på ny gjestemolo Fra Jan Henning Røisland Kari-Anne Røisland Nils Røisland Enghavgata 1 4950 RISØR Til Risør Kommune Rådmannens stab v/ Sigrid Hellerdal Garthe Risør 4.des 2014 Ref. arkivsak 2014/1289-2 Etablering av steinmolo

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.12.2009 2009/6046-7 461.5 Stig Sandring Deres dato Deres ref. 06.11.2009 06/05481-6 Kystverket Troms og Finnmark Serviseboks 2 6025 Ålesund Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 03.07.2012 2012/2147-16 461.5 Deres dato Deres ref. Harstad Skipsindustri AS Postboks 700 9487 HARSTAD Tillatelse til etablering

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Beregnet til Ibestad kommune Dokument type Konsekvensutredning Deltema Klima Dato 14.09.2015 KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03. Nordland NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.2012 Fra: Til: KYV-N HF/Lise Maria Knutsen Jan Arild Jenssen Tillatelse

Detaljer

Maurnes havn, prisoverslag for utvidelse

Maurnes havn, prisoverslag for utvidelse Maurnes havn, prisoverslag for utvidelse Bilde av havna i dag med 23 båtplasser på begge sider av 5x8m lange flytebrygger som er koblet sammen. Denne 40 m lange flytebrygga gir 80 m båtplass. Flytebryggen

Detaljer

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5:

Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Hovedstyrets forslag til behandling på årsmøtet 03.09.12, sak 12.5: Ny medlemsstruktur Årsmøtet 2010 vedtok at det skulle legges fram forslag til nye medlemsstruktur på årsmøtet 2012. Bakgrunnen er at

Detaljer

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE :

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : SAK 1. SAK 2. SAK 3. KONSTITUERING. ÅRSBERETNING. REGNSKAP FOR HARSTAD BÅTFORENING OG

Detaljer

HENSIKT OG OMFANG...2

HENSIKT OG OMFANG...2 Minste avstand jernbane - vei Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER OG BEGREPER...4 2.1 Jernbanespor...4 2.2 Veier...4 2.3 Avstanden mellom jernbanespor og vei...4 3 MINSTE AVSTANDER SPORMIDT-VEIKANT...6

Detaljer

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Tiendeholmen park, Namsos DOKUMENTKODE 416566-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jon A. Olsen Arkitektkontor OPPDRAGSLEDER Erling Romstad KONTAKTPERSON Mikael Løfsnes Haagensen

Detaljer

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014 NOTAT OPPDRAG Hammerfest Havn DOKUMENTKODE 712956-RIG-NOT-001 EMNE Geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hammerfest kommune OPPDRAGSLEDER Elin Kramvik KONTAKTPERSON Tor Harry Bjørn SAKSBEH

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

r"1 Stortrykk 27 2 N~B NSB Jernbaneverket Bib\ioteket ... ~

r1 Stortrykk 27 2 N~B NSB Jernbaneverket Bib\ioteket ... ~ l r"1 Stortrykk 27 2 NB NSB Jernbaneverket Bib\ioteket.... Innledning Spørsmålet om jernbaner i den nordlige landsdel har en lang historie bak seg. Krav, ønsker og utredninger utgjør sentrale elementer

Detaljer

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015

Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Midgard hvor sikker er rømningssikkert? Sjømatdagene 21 januar 2015 Internasjonal leverandør - Etablert 1980 Aqualine ble stiftet 18. September 1980 Spesialkompetanse 47 faste ansatte, rundt 130 i høyaktivitets

Detaljer

LCC ANALYSER EN VERDISKAPINGSBASERT BESLUTNINGSMODELL

LCC ANALYSER EN VERDISKAPINGSBASERT BESLUTNINGSMODELL LCC ANALYSER EN VERDISKAPINGSBASERT BESLUTNINGSMODELL HVORFOR INVESTERE I ET PROSJEKT? Det ligger en ønsket verdiskaping bak en hver investering PRIVATE Maksimal profitt Omdømmebygging Innovasjon for fremtidig

Detaljer

KOMPLETTE HAVNEANLEGG LANDSTEDSBRYGGER TYNGRE ANLEGG UTRIGGERE FORTØYNINGSBOMMER LANDGANGER

KOMPLETTE HAVNEANLEGG LANDSTEDSBRYGGER TYNGRE ANLEGG UTRIGGERE FORTØYNINGSBOMMER LANDGANGER KOMPLETTE HAVNEANLEGG LANDSTEDSBRYGGER TYNGRE ANLEGG UTRIGGERE FORTØYNINGSBOMMER LANDGANGER Brygger Årlig investeres det store beløp i båthavner, kaianlegg og flytebrygger av privatpersoner, båtforeninger/velforeninger/grendalag

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 3. april 2006 i sak 2005/87. Alf Brekken & Sønner AS. Klagenemndas medlemmer: Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen, Siri Teigum.

Klagenemndas avgjørelse 3. april 2006 i sak 2005/87. Alf Brekken & Sønner AS. Klagenemndas medlemmer: Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen, Siri Teigum. Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for utbygging av Sørarnøy havn. Fjerning av større steiner i mudremassene skulle prises separat, men det var ikke opplyst hvordan prisen skulle oppgis,

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL. Utfylling og videre utbygging av småbåthavn på TANGEN I LEANGBUKTA

Leangbukten Båtforenings AL. Utfylling og videre utbygging av småbåthavn på TANGEN I LEANGBUKTA Utfylling og videre utbygging av småbåthavn på TANGEN I LEANGBUKTA Leangbukten Båtforenings Andelslag (LBA) Organisering og driftsform Leangbukten Båtforening (LBF) stiftet i 1980. Nærmere 2000 medlemmer

Detaljer

Bru over Trondheimsfjorden kunstnerens versjon

Bru over Trondheimsfjorden kunstnerens versjon Bru over Trondheimsfjorden kunstnerens versjon BAKGRUNN Ferja er tilgjengelig 44 ganger per dag Reisetid og venting tar 45 minutter for en strekning på 7,5 km 25 000 innbyggere på Fosen bør bli bedre integrert

Detaljer

Uttalelse fra JBV angående Hvervenmoen og Soknedalsveien https://cas01.rk.local/owa/?ae=item&t=ipm.note&id=rgaaaacwurnqed3uq5qfrfzxnalrbwcchlffy3yjql%2brsxfqllvwaaaaaaquaacchl... Side 1 av 2 04.08.2014

Detaljer

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem

Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Oppdatert: 2009-10-27 Til: Styremøte 2009-11-02 Saksdokument S-2009/57 Anskaffelse av nytt Biblioteksystem Det vises til vedlagte notat om anskaffelsen. Notatet ble brukt da KD ble orientert på etatsstyringsmøtet

Detaljer

13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av vedtak. Samlet saksframstilling, planutvalget 07.02.2008 Kommuneplanens arealdel

13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av vedtak. Samlet saksframstilling, planutvalget 07.02.2008 Kommuneplanens arealdel 111ALVIKkommune Arkiv: 13/3 Arkivsaksnr: 2008/1562-9 Saksbehandler: Oddvar Lundberg f( Saksframlegg Utval Planutvalget Utval ssak Metedato 21/09 26.03.2009 13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av

Detaljer

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Utdrag av Delrapport 3.3 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 1 Stedlige forhold 1.1 BESKRIVELSE AV STEDET Grindjord ligger i

Detaljer

Driftsplan for Franzefoss Pukk AS avdeling Lierskogen

Driftsplan for Franzefoss Pukk AS avdeling Lierskogen FRANZEFOSS PUKK AS Driftsplan for Franzefoss Pukk AS avdeling Lierskogen Lier kommune Gnr/Bnr: 124/2, 8, 10, 71, 131 og Gnr/Bnr: 149/1 April 2002 Av: Kari Aslaksen BAKGRUNN 3 BESKRIVELSE AV TILTAKET 3

Detaljer

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1 5 LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1. Medlemskap i Listranda Båtforening. Listranda Båtforening med initialene L.B.F. er en selvstendig båtforening som skal

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

Det er også andre årsaker til at Bergen kommune over en del år vil ha en noe annen prisutvikling for vagebyrene

Det er også andre årsaker til at Bergen kommune over en del år vil ha en noe annen prisutvikling for vagebyrene Byrådssak 337/12 2 Gebyrregulativ for 2013: Vann, avløp og tømming av slamavskillere MHN ESARK-12-201200170-10 Hva saken gjelder: Gebyrregulativet for VA-området består av 3 selvkostområder: Vann (produksjon

Detaljer

Grunnvannsbrønner og tracerstasjoner i deponiet Vannprøvetaking Feltdatarapport

Grunnvannsbrønner og tracerstasjoner i deponiet Vannprøvetaking Feltdatarapport Rambøll Norge AS Grunnvannsbrønner og tracerstasjoner i deponiet Vannprøvetaking Feltdatarapport Trondheim havn Renere havnesedimenter i Trondheim Prosjekt nr 6070043 Rapport nr. 1 rev 02 2008-02-25 Innhold

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

Årsmøte i Sjøbadet Småbåthavn SA

Årsmøte i Sjøbadet Småbåthavn SA Årsmøte i Sjøbadet Småbåthavn SA Tid: Onsdag 26. mars 2014 kl 19 Sted: Backlund Hotell 27 medlemmer deltok. Åpning og godkjenning Leder Jan Johansen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han foreslo for

Detaljer

Tredjepartskontroll i praksis

Tredjepartskontroll i praksis Vårsleppet 22. mars 2012 Tredjepartskontroll i praksis 1 Innledning Bakgrunn for denne presentasjonen Rammeavtale for SVV region Sør SINTEF underleverandør til COWI innen ingeniørgeologi 5 av totalt 8

Detaljer

Innkalling til halvårsmøte i Sætre Båtforening

Innkalling til halvårsmøte i Sætre Båtforening Innkalling til halvårsmøte i Sætre Båtforening Tid: 21. november 2012 kl. 19.00 Sted: Jobbhuset Hurum AS (Hurum Produkter), Åsveien ---------------------------------------------------------- DAGSORDEN:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer