Årsrapport The difference for your electronics

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. The difference for your electronics"

Transkript

1 Årsrapport 2012 The difference for your electronics Hapro Årsrapport

2 Våre bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon, data, maritim sektor, forsvar, medisin og industri. Tjenester tilbys innen industrialisering, innkjøp, produksjon og sammenstilling, test, service og distribusjon. Hapro Yrkes kvalifisering* dekker kundenes behov for tjenester innen verdi skapende yrkeskvalifisering. Det tilbys skreddersydde, individuelle utviklings løp som setter arbeidssøkeren i stand til å få og beholde et arbeidsforhold. Hapro Service* tilbyr ulike varer og tjenester av høy kvalitet til privat- og bedriftsmarkedet med basis i attføringsrettede arbeidsog arenaplasser for varig tilrettelagt arbeid. * Hapro Senter for Yrkeskvalifisering vår visjon Nyskaping for et framtidig samfunn! Innhold Side Nøkkeltall 3 Organisasjon 3 Årets høydepunkter 4 Vår forretningsidé Hapro skal dekke kundenes behov for tjenester innen produksjon av profesjonell elektronikk og verdiskapende yrkeskvalifisering Adm. direktørs beretning 6 Selskapets styre 9 Styrets årsberetning 10 Resultatregnskap 15 våre verdier Åpenhet og ærlighet Lojalitet og gjensidig respekt Ansvarlighet og engasjement Positivitet og humør Balanse 16 Kontantstrømanalyse 18 Noter til regnskapet 20 Revisjonsberetning 26 2 Hapro Årsrapport 2012

3 Nøkkeltall siste fem år MNOK Driftsinntekter Driftsresultat (17) Driftsmargin (EBIT) 8,0 % 1,0 % 1,6 % 3,0 % (2,2%) Årsresultat (20) Investeringer Totalkapital Egenkapital Egenkapitalandel 2 53 % 66 % 67 % 57 % 66 % 1 Driftsresultat i prosent av driftsinntekter. 2 Egenkapital i prosent av totalkapital.driftsresultat i prosent av driftsinntekter. 2 Egenkapital i prosent av totalkapital. Organisasjon ADM. DIREKTØR Erik Lundbekk adm.sekretær Anne Åserud STAB Leder: Gisle Berget Økonomi IT Kvalitet Personal Eiendomsforvaltning electronics Leder: Erik Lundbekk Marked Produksjon Logistikk Teknologi YRKESKVALIFISERING Leder: Knut Nordby Vekst og karriere Arbeid og psykisk helse Salg og rekruttering Utdanning Næringslivstjenester SERVICE Leder: Cecilie Svanberg Alm Vaktmester/snekker Grafisk Elektronikk Kantine/frukt Hapro Årsrapport

4 Årets høydepunkter 1. kvartal 2. kvartal FEBRUAR - Hapro på vei inn i miljøvennlig teknologi. 2.kv - Hapro har investert i utstyr og bygningsmasse, 3000 kvadratmeter, tilpasset offshoreproduksjon. Her er målelaboratorium, utstyr til trykktest, vasking og coating som tilfredsstiller internasjonal ATEX-standard. Ny høyhastighetslinje for automatisk påsetting av overflatekomponenter (SMT) er også på plass. 1.kv - Vår satsing mot forsvarsprodukter gir resultater og betydelig ordre. Ledertreningsprogram Alle Hapros ledere deltar i et flerårig ledertreningsprogram. 2.kv - Anskaffelse av laser opp delingsmaskin (depanelering) for kretskort. 4 Hapro Årsrapport 2012

5 3. kvartal 4. kvartal OKTOBER - Hapro hadde stand på Offshore Days (OTD) i Bergen. 4.kv - Maritim sektor fortsetter den fine utviklingen og året gir ny salgsrekord i dette segmentet. OKTOBER - Avtale inngått med NAV Buskerud om leveranser til NAV Ringerike. NOVEMBER - Oppkjøp av Granitt Grafisk AS, som em del av vår strategiske satsing innen dette segmentet. NOVEMBER - Resertifisering i kvalitetssystemet Equass. AUGUST - Avholdt rekrutteringsmesse. 14 bedrifter med rekrutteringsbehov profilerte seg for 350 personer som ønsket å komme inn i jobb eller bytte jobb. NOVEMBER - Hapro deltok på den første og meget vellykkede Hadelandskonferansen. Hapro Årsrapport

6 Adm. direktørs beretning 2012 Et krevende år med stor evne til omstilling! Etter å ha avsluttet 2011 med omsetningsrekord, milliarden ble passert sammen med et godt økonomisk resultat, ble 2012 betydelig mer krevende. Den varslede nedtrappingen fra vår største kunde gjennom mange år kom raskere enn forventet, og samlet omsetning falt med ca. 25 % sammenlignet med foregående år. Nedgangen var mest markant i første halvår, men fortsatte også inn i andre halvår. Omfattende tiltak for å tilpasse kostnadene og strukturen ble iverksatt, og året ble avsluttet med 140 færre ansatte enn ved inngangen til Omsetningen for året endte allikevel på betydelige MNOK 765 som er MNOK 261 lavere enn året før. Nedtrappingen hos den historisk største kunden vil fortsette inn i 2013, samtidig som øvrige kunders vekst videreføres. Driftsresultatet viser som følge av dette et underskudd og er sånn sett ikke tilfredsstillende, men er, alle forhold tatt i betraktning, som forventet. De iverksatte tiltakene virker, og det er en vesentlig utvikling i økonomien fra første til andre halvår. Det er fortsatt noe usikkerhet i våre tradisjonelle markeder, mens optimismen råder i mange av de nye vi er i ferd med å etablere oss i. Flere av prosjektene i disse markedene har vært bearbeidet over mange år og er nå i ferd med å gå over i en serieproduksjonsfase. Vår strategiske satsning for å bli mindre sårbare ved å være inne i flere markeder, begynner nå å vise resultater. Et slikt eksempel er vår samling og foredling av aktivitetene mot kundene innen maritimt/offshore i det nye bygget som ble ervervet mot slutten av Erfaringene med dette nye kompetansesenteret er svært gode, og har ytterligere styrket relasjonen til våre kunder innen denne sektoren. Dette er et synlig resultat av langsiktig strategisk arbeid som bedriften har vært gode på og som vil fortsette med uforminsket styrke. Resultatene av denne satsningen vil vise seg i 2013 og årene framover. Kundeporteføljen endrer seg fra en dominerende til å bli mer balansert. Dette krever igjen endringer og tilpasninger. En tydelig trend hos oss er at mange av produktene endrer innhold til en kombinasjon av elektronikk og mekanikk. Dette har vi planlagt og forberedt organisasjonen på både utstyrs- og kompetansemessig. I 2012 kjøpte Hapro opp selskapet Granitt Grafisk AS for å styrke satsingene innen Senter for Yrkeskvalifisering. Senter for Yrkeskvalifisering viser en stabil aktivitetsutvikling med NAV som største kunde. Vi posisjonerer oss i forhold til de endringer i rammebetingelser som måtte komme på bakgrunn av NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak (Brofossutvalget). Det pågående arbeidet med å utvide vårt aktivitetsområde ved å ta med oss kompetanse fra arbeidet med NAV inn mot privat- og offentlig næringsliv, fortsetter. Dette øker bredden i tjenestene. I tillegg arbeides det for å utvide tjeneste tilbudet til også å kunne omfatte bedriftshelsetjeneste gjennom samarbeid med slike tjenester. Etter noen år med en meget utfordrende leveranse situasjon for komponenter, er dette nå heldigvis kraftig for bedret. Noe skyldes at etterspørselen har stabilisert seg på et lavere nivå samtidig som kapasiteten er forbedret. Vår logistikkfunksjon har i de foregående årene lagt ned stor innsats sammen med vårt godt utviklede leverandørnettverk «world-wide». Dette har gjort at ingen av våre kunder er blitt skadelidende. Hapros gode finansielle situasjon gjør at selv et krevende år ikke svekker bedriften, men snarere blir en styrke i endringsprosessen som skal sette bedriften i stand til å møte nye krevende oppgaver. Hapro har gjennom mange år investert klokt og strategisk i nytt produksjonsutstyr, ny teknologi, og i kompetanse. Dette arbeidet vil fortsette med uforminsket styrke. Kundeog produktspesifikke investeringer ble gjennomført sammen med normale vedlikeholdsinvesteringer. Hapro eier flere eiendommer både i Mohagen og på Brandbu og har gjennom alle år vært i stand til å møte kundens- og medarbeidernes krav til gode og hensiktsmessige lokaler. Denne eiendomsstrategien videreføres også i årene framover. Dette øker fleksibiliteten samtidig som det sikrer bedriften arealer til en framtidig vekststrategi var siste året i inneværende strategiperiode og deler av året er også blitt brukt til å legge strategien for perioden Hovedtrekkene i strategien videreføres inn 6 Hapro Årsrapport 2012

7 «Vår strategiske satsning for å bli mindre sårbare ved å være inne i flere markeder, begynner nå å vise resultater.» Erik Lundbekk i den nye perioden selv om det er gjort enkelte til passinger. Største endringen fra siste periode er at nå framstår hvert forretningsområde med sin strategiske plan som igjen er knyttet til planen for Hadelandprodukter AS. Hapro er en bedrift med gode rutiner og strukturer og IAarbeidet har fokus. Derfor er trenden i utviklingen av nærværet de seneste årene god, og 2012 ligger på samme nivå som Av tiltakene som skal bidra til god utvikling er vårt bredt anlagte ledertreningsprogram for alle selskapets ledere. Ledertreningen fortsatte i 2012 med en ny vinkling, men allikevel stø kurs på kontinuitet i arbeidet. Lederskapsutviklingen er en del av den strategiske satsningen, og en sentral del av Lean-implementeringen. Strukturen med tre forretningsområder har nå satt seg og begynner å vise resultater. Områdene Hapro Electronics Hapro Yrkeskvalifisering Hapro Service skal ha forskjellig fokus samtidig som vi tar vare på den store betydningen av samhandling. Delingen har ført til større fokus og mer bevisst holdning til utvikling. Fokuset på forretningsområdene har vært nødvendig også i den krevende situasjonen selskapet har vært i. Dette har gitt muligheter til å handle forskjellig utfra den aktuelle status. Det ligger gode muligheter for positiv utvikling i alle områdene framover. For å få til denne positive utviklingen, må selskapet fortsette den langsiktige strategien i alle tre forretningsområdene. Markedet og kundene har forventninger til en så stor og betydelig aktør som Hapro, og dette skal vi gjøre vårt til å innfri. Som en stor og betydelig regional og lokal aktør tar bedriften sin samfunnsoppgave og sitt samfunnsansvar på alvor. Vi gir positive bidrar til lag og foreninger lokalt, samarbeider med lokale- og regionale utdanningsmiljøer samt tar årlig inn et stort antall lærlinger. Hapro avslutter et år preget av krevende omstillinger, men har gjennom mange år med solide resultater opparbeidet seg en robust finansiell posisjon. Denne posisjonen og satsing på teknologi og kompetanse i et langsiktig perspektiv, samt god arbeidsinnsats, gjør 2013 til mulighetenes år. Erik Lundbekk Adm. direktør Hapro Årsrapport

8 8 Hapro Årsrapport 2012 Hapro sørger for kvalitet og sikkerhet i en utfordrende bransje

9 Selskapets styre STYRETS LEDER ADM. DIREKTØR Kari Broberg Erik Lundbekk STYREMEDLEMMER Øyvind Nikolay Hamre Nestleder Trine Buttingsrud Mathisen Åge Lien Helge Stangebye-Nielsen Ansattes representant Gro Anita Bjørnsletten Hagaseth Ansattes representant OBSERVATØRER VARAMEDLEMMER Knut Narvestad Else Johanne Hellum Bjørn Kanten, ansattes representant Käth Charlotte Brenna, ansattes representant Robert Langseth Harry Aardal Hapro Årsrapport

10 Styrets årsberetning Virksomhetens art og innhold Hadelandprodukter AS (Hapro) er en av Norges ledende leverandører av tjenester til det profesjonelle elektronikkmarkedet og verdiskapende yrkeskvalifisering. Selskapet er lokalisert i Gran kommune, og omfatter 3 forretningsområder. Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen telekommunikasjon, data, maritim sektor, forsvar, medisin og industri. Tjenester tilbys innen industrialisering, innkjøp, produksjon og sammenstilling, test, service og distribusjon. Hapro Yrkes kvalifisering dekker kundenes behov for tjenester innen verdiskapende yrkeskvalifisering. Det tilbys skreddersydde, individuelle utviklings løp som setter arbeidssøkeren i stand til å få og beholde et arbeids forhold. Hapro Service tilbyr ulike varer og tjenester av høy kvalitet til privat- og bedriftsmarkedet, med basis i attføringsrettede arbeidsplasser og arenaplasser for varig tilrettelagt arbeid. DREINING I KUNDEPORTEFØLJE MNOK Sum inntekter Største kunde Sum øvrige Virksomheten i 2012 Hapro Electronics har i 2012 hatt en markant dreining i kundeporteføljen. Det er i samsvar med selskapets strategi oppnådd en betydelig vekst hos nye kunder, og med dette etablert en bredere og mer balansert kundeportefølje. Den varslede nedtrappingen for selskapets største kunde gjennom mange år kom likevel raskere enn forventet, og samlet omsetning for selskapet har på denne bakgrunn falt med 25 % sammenlignet med foregående år. Nedtrappingen hos den historisk største kunden fortsetter inn i 2013, samtidig som øvrige kunders vekst videreføres. Selskapet har i 2012 vært gjennom tilpasninger i volum og type kompetanse i samsvar med ovenstående, og har vist solid evne til omstilling og fleksibilitet for raskt å møte markedets behov. Selskapet har i 2012 samlet og foredlet sin satsing mot kundene innen maritimt/ offshore i det nye bygget som ble ervervet mot slutten av Erfaringene med dette nye kompetansesenteret er svært gode, og har ytterligere styrket relasjonen til våre kunder innen denne sektoren. Selskapet har i 2012 kjøpt opp selskapet Granitt Grafisk AS, for å styrke satsingene innen Senter for Yrkeskvalifisering. Senter for Yrkeskvalifisering viser en stabil aktivitetsutvikling med NAV som største kunde. Selskapet posisjonerer seg i forhold til de endringer i rammebetingelser som måtte komme på bakgrunn av NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak (Brofossutvalget). Forskning og utvikling Det legges ned en stor aktivitet i utvikling av produksjonsprosesser, testprosedyrer, og testutstyr. Bedriften er medlem av et av Norges sterkeste bedriftsnettverk, NCE Raufoss, som har forskning og utvikling på metoder og prosesser som en sentral aktivitet. Senter for Yrkeskvalifisering driver et godt og framtidsrettet utviklingsarbeid på tiltak og metoder. 10 Hapro Årsrapport 2012

11 Omsetning, resultat og finansiering Sum driftsinntekter er på MNOK 765 mot MNOK året før, noe som representerer en nedgang på 25 %. Dette skyldes nedtrapping mot vår største elektronikkunde. Sum øvrige kunder har økt. Salg av yrkeskvalifiseringstjenester utgjør MNOK 22,7. Året viser et negativt driftsresultat på MNOK 16,7. Det er realisert betydelige lagerverdier, og kontantstrømmen er positiv. Tilpasninger i bemanning/kompetanse og ulike kostnadselementer har gitt effekter med en vesentlig utvikling i økonomien fra første til andre halvår. Balansen er redusert med MNOK 109, til MNOK 489. Varelageret er redusert med MNOK 66, kundefordringer med MNOK 32. Det er foretatt investeringer på MNOK 21, hovedsakelig i ny teknologi/produksjonsutstyr samt oppgradering av nyinnkjøpt bygg i Mohagalia for utvikling som maritimt/offshore senter. Netto finanskostnader er på MNOK 3,1, og resultat etter finansposter viser med dette et negativt resultat på MNOK 19,8. Likviditeten er tilfredsstillende. Egenkapitalen ved utgangen av året er på MNOK 321 og representerer 66 % av totalkapitalen. Tilpasninger i bemanning/ kompetanse og ulike kostnadselementer har gitt effekter med en vesentlig utvikling i økonomien fra første til andre halvår. Finansiell risiko Selskapet er eksponert for endringer i valutakurser. En stor andel av salget er i US dollar. I tillegg til kjøp i USD, handles det også bl.a. i euro, japanske yen, britiske pund, danske og svenske kroner. I tillegg til kjøp og salg i samme valuta, søkes valutarisiko redusert gjennom terminforretninger og valutaforutsetninger i prisavtalene. Hapro har vektlagt å sikre en gjennomgående solid kundeportefølje, noe som krever moderate tapsavsetninger på fordringer. Personell, Helse, Miljø og Sikkerhet Som en betydelig aktør både som elektronikkprodusent og attføringsbedrift, bidrar Hapro til å dekke næringslivets behov for varer og tjenester og samfunnets behov for kvalifiserte arbeidstakere. Selskapet hadde ved årsslutt 500 ansatte i stillinger som summerer seg til 483 årsverk. Gjennom året har i tillegg 407 personer gjennomført ulike program i regi av Senter for Yrkeskvalifisering. Hapros ansatte skal trives og utvikles i et trygt bedriftsmiljø preget av HMSarbeid, og kartlegging viser at de ansatte trives og er fornøyde. Nærværsarbeid og ledertrening har vært fokusområder også i Ledertreningen og organisasjonsendringene er gjennomført med forankring i overordnede strategiske mål, verdier og lederskapsprinsipper. Gjennom IA-avtalens tre hovedmål forsterkes arbeidet med å legge til rette for attraktive arbeidsplasser slik at nærværet øker, medarbeidere med redusert funksjonsevne inkluderes og pensjonsalderen øker. Gjennom året har 407 personer gjennomført ulike program i regi av Senter for Yrkeskvalifisering. Gjennom blant annet bedriftsidrettslaget, Hapro BIL, bidrar selskapet til at de ansatte opprettholder en god helse gjennom å stimulere til fysisk aktivitet. Hapro Hapro Årsrapport

12 BIL representerer et mangfoldig tilbud av idretter og aktiviteter. Nærværet i 2012 var 91 %, på samme nivå som i Legemeldt sykefravær for 2012 var 7,2 %. H - verdi (antall skader ført til fravær pr. mill. timer) er 2,2 mot 2,0 foregående år. Hapro vektlegger å bidra til utvikling av lokalmiljøet. Selskapet har som en del av sitt systematiske HMS-arbeid løpende kartlegging og vurdering av risikoforhold. Forbedringer vurderes løpende og drøftes i bedriftens arbeidsmiljøutvalg og nærværsutvalg. Årlige handlingsplaner som beskriver fokusområder, planlagte aktiviteter og mål, behandles og drøftes i utvalgene i samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste. Senter for yrkeskvalifisering bistår i prosjekter og individuelle saker ved behov. Selskapets industrivern er dimensjonert og trent i forhold til definerte krav, samt mulige nød- og ulykkessituasjoner (NUS) fremkommet i risikovurderinger. Etikk og Samfunnsansvar Bedriftens etiske retningslinjer regulerer medarbeideres atferd i alle relasjoner der Hapro er involvert. Retningslinjene omfatter etikk og samfunnsansvar også i global og overordnet sammenheng, herunder motarbeidelse av korrupsjon, hvitvasking, barnearbeid, sosial dumping m.m. Som stor lokal arbeidsgiver vektlegger Hapro å bidra til utvikling av lokalmiljøet. Vi vil bidra til å stimulere vekst i regionen, bl.a. gjennom deltakelse i næringshagen på Hadeland og NCE Raufoss. Hapro samarbeider med skoler og utdannings institusjoner på ulike nivå og innen ulike fagområder, herunder gjennom partnerskapsavtale med ungdomsskolene i Gran, Opplæringskontoret for håndverk og industrifag på Hadeland, samarbeid med Høgskolen i Gjøvik og Trainee Innlandet. Totalt har Hapro pr lærlinger og to praktikantstillinger. Hapro gir støtte til lokale frivillige organisasjoner, i hovedsak til barne- og ungdoms miljøer, og utvikling av Hadelandsregionen. Hapro vil videreføre sin satsing på teknologi og kompetanse i et langsiktig perspektiv. Ytre miljø Selskapet er miljøsertifisert iht. ISO Gjennom 2012 har vi bl.a. økt sorterings graden av avfall og redusert ekstern transport av avfall, dvs. flere kilo pr. levering. På begge disse områdene er det oppnådd gode resultater. Det er foretatt analyser og gjennomført tiltak for å redusere energiforbruket. Virksomheten er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg. For alle lokasjoner er det gjennomført risikovurderinger for ytre miljø i Likestilling og mangfold Hapro legger vekt på likestilling mellom kjønnene og søker å fremme like muligheter for faglig og personlig utvikling, lønn, godtgjørelser og karriereutvikling. Hapro har fleksible arbeidstidsordninger og tilrettelegger for å kombinere jobb og familieliv. Blant ansatte i Hapro var det ved utgangen av 2012, 44 % kvinner og 56 % menn. Videre var det 59 personer med annet fødeland enn Norge. Antall nasjonaliteter med annet fødeland enn Norge er 15. Styret består av fire aksjonær valgte og to ansattevalgte styremedlemmer. Både for aksjonærvalgte og ansattevalgte styremedlemmer er det lik fordeling mellom kjønnene. 12 Hapro Årsrapport 2012

13 Aksjer og aksjonærforhold Aksjekapitalen pr er på NOK fordelt på aksjer pålydende NOK 500,- pr. aksje. Ingen styremedlemmer, revisor eller administrerende direktør er aksjonær i selskapet. Framtidsutsikter Hapro har gjennom mange år med solide resultater opparbeidet seg en robust finansiell posisjon. Selskapet har over tid satset strategisk inn mot prioriterte markeder og kunder. Som ventet trapper den største kunden over mange år nå ned sin produksjon. På bakgrunn av bevisste satsinger øker andre kunder sin produksjon hos Hapro. Den samlede ordresituasjonen ved inngangen til 2013 er god. Hapro vil videreføre sin satsing på teknologi og kompetanse i et langsiktig perspektiv. Kombinasjonen av spissing mot markeder som etterspør bedriftens tjenester, kvalitetsleveranser som gir fornøyde kunder, finansielle muskler og kontinuerlige forbedringsprosesser gjør Hapro til en ettertraktet samarbeidspartner for eksisterende og nye kunder. Omstilling i året vi legger bak oss, har gitt Hapro en bredere og mer balansert kundeportefølje og ikke minst en tilpassing av kompetanse og kostnadsstruktur i forhold til prioritert satsing de nærmeste årene. Etterspørselen etter industriell elektronikk vil være stor i det globale markedet i overskuelig framtid, og det er for Hapro en tydelig utvikling at produktene endrer karakter fra ren elektronikk til en kombinasjon med mekanikk. I tillegg til egne konkurransefortrinn har det betydning at det norske samfunnet er preget av stabilitet og pålitelighet. Dette, sammen med beliggenhet, er av stor betydning i konkurransen fra land med rimeligere arbeidskraft. Jaren, 21. februar 2013 Kari Broberg Styreleder Øyvind Hamre Nestleder Trine Buttingsrud Mathiesen Åge Lien Innen yrkeskvalifisering vil endrede rammebetingelser kunne åpne nye muligheter. Hapro har solid erfaring og kompetanse på området og er godt rustet for å vokse innen dette feltet. Fortsatt drift Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Årsresultat for 2012 og langsiktige prognoser for årene fremover legges til grunn. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Disponering av årets resultat Årets underskudd er NOK Styret anbefaler at underskuddet dekkes av tidligere opptjent egenkapital. Gro Anita B. Hagaseth Helge Stangebye-Nielsen Total egenkapital pr er på NOK , hvorav NOK er aksjekapital. Styret retter en takk til alle ansatte for god innsats og fleksibilitet i året vi har lagt bak oss! Erik Lundbekk Adm. direktør Hapro Årsrapport

14 14 Hapro Årsrapport 2012 Hapro bidrar til utviklingen og realiseringen av produkter som gir krystallklar kommunikasjon verden rundt

15 Resultatregnskap (1 000 kr) Note SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Beholdningsnedgang (økning) varer i arbeid/ferdigvarer (50 199) Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT (16 726) FINANSPOSTER Finansinntekter Finanskostnader 7 (12 232) (23 898) NETTO FINANSPOSTER (3 109) (2 056) ÅRSRESULTAT (19 835) Overføringer: Til (reduksjon) annen egenkapital (19 835) Hapro Årsrapport

16 Balanse pr (1 000 kr) Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Bygg / eiendom 5 & Maskiner og inventar 5 & Transportmidler 5 & Sum varige driftsmidler Aksjer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varebeholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Hapro Årsrapport 2012

17 (1 000 kr) Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Garantiansvar Sum avsetning forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld Driftskreditt Leverandørgjeld Skattetrekk, arb.giveravgift og mva Opptjent lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Jaren, 21. februar 2013 Kari Broberg Styreleder Øyvind Hamre Nestleder Åge Lien Trine Buttingsrud Mathiesen Helge Stangebye-Nielsen Gro Anita B. Hagaseth Erik Lundbekk Adm. direktør Hapro Årsrapport

18 Kontantstrømanalyse (1 000 kr) Likvider tilført/brukt fra virksomheten Årsresultat (19 835) Ordinære avskrivninger = Tilført fra årets virksomhet Reduksjon (økning) i varebeholdning (81 308) + Reduksjon (økning) i kundefordringer (33 999) + Reduksjon i andre fordringer Reduksjon (økning) i leverandørgjeld (27 627) + Økning i annen kortsiktig gjeld = Netto likviditetsendring fra virksomheten (20 346) Likvider tilført/brukt på investeringer - Investeringer i maskiner, inventar og transportmidler Investeringer i bygg / eiendom Kjøp av aksjer =Netto likviditetsendring fra investeringer (20 899) (71 241) Likvider tilført/brukt på finanisering + Økning i langsiktig pantegjeld Reduksjon i avsetning forpliktelser Reduksjon (økning) på driftskreditt (32 242) = Netto likviditetsendring fra finansiering (29 739) Netto økning (reduksjon) i likvider gjennom året (26 006) + Likviditetsbeholdning pr = Likviditetsbeholdning pr Hapro Årsrapport 2012

19 Hapros ekspertteam nærmer seg hvert Subseaog Offshoreprosjekt med presisjon og høyt fokus på kvalitet Hapro Årsrapport

20 Noter til regnskapet 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Hovedregel for klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal betales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Trekk på kassekreditt, leverandørgjeld og offentlige avgifter m.m. er klassifisert som kortsiktig gjeld. Pantelån er i sin helhet ført som langsiktig gjeld. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid, og fordeles lineært (se note 5). Skatt Hadelandprodukter AS er ikke skattepliktig Varebeholdning Råvarer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost eller virkelig verdi. Det er gjort fradrag for ukurante vare. Varer i arbeid er igangsatt produksjon mot ordre, og er vurdert til tilvirkningskost. Ferdigvarer er også, i sin helhet, produsert til ordre og vurdert til tilvirkningskost. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for tapsavsetning. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Valuta Løpende transaksjoner i utenlandsk valuta føres til valutakurs på transaksjonstidspunktet. Selskapet har konti i ulike valutaer. Likvide midler og trekk, samt fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet etter balansedagens kurser. Agio/disagio er ført etter bruttoprinsippet og som finansposter i regnskapet. Pensjoner Selskapet har flere pensjonsordninger. En kollektiv ytelsesbasert ordning for en gruppe funksjonærer, som ble lukket pr , og en Obligatorisk Tjeneste Pensjon (OTP), innskuddsbasert, for øvrige ansatte. I tillegg er det Avtale Festet Pensjon (AFP) og en individuell avtale for tidligere administrerende direktør. Det vises til egen note (13) med aktuarberegnede forpliktelser. Kontantstrømanalyse er satt opp i samsvar med NRS(F) kontantstrømoppstilling. 2 Driftsinntekter (1 000 kr) Varesalg Salg yrkeskvalifisering, tjenester Sum driftsinntekter Salg yrkeskvalifisering er i hovedsak godtgjørelse mottatt fra Arbeids- og Velferdsetaten (NAV) for tjenester utført for dem. Lønn arbeidssøkere og veiledere er ført brutto og inngår i sum lønnskostnader. 3 Varebeholdning (1 000 kr) Beholdning av råvarer Beholdning av varer i arbeid Beholdning av ferdigvarer Sum varebeholdning Hapro Årsrapport 2012

21 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse m.m. (1 000 kr) Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Innleid arbeidskraft Andre ytelser Sum lønn og sosiale kostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Ytelse til administrerende direktør - Lønn, inkl. feriepenger NOK Premie pensjons-/forsikringsordninger NOK Annen godtgjørelse (herav fordel fri bil NOK ) NOK Sum NOK Administrerende direktør har en pensjonsavtale hvor han er garantert 60 % av 12G på pensjonstidspunktet. Selskapet har tegnet en livrente som er ment å dekke forpliktelsen. Premie betalt til livrentegaranti for 2012 utgjør NOK Administrerende direktør har en bonus ordning som kan gi en utbetaling på maksimum 20 % av årslønn. Størrelsen baseres på selskapets økonomiske resultatoppnåelse. Han har en avtale som under gitte betingelser gir en etterlønn i inntil 12 måneder. Lån til ansatte Pr utgjør lån til ansatte NOK ,-. Revisor/styret: Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør: - Lovpålagt revisjon NOK Andre tjenester/bistand NOK Sum NOK Styrehonorar er NOK Hapro Årsrapport

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan ÅRSRAPPORT 2011 It s easier to leaseplan LEDERGRUPPEN LEASEPLAN NORGE AS Trond Nordal Driftsdirektør Anders Jørgensen IT-direktør Marius Paus Markedsdirektør Pål Balke Direktør forretningsutvikling Anders

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA En rundtur i Bravida 2002 Året 2002 på en-to-tre Resultatregnskap konsernet i sammendrag, MNOK 2002 2001 2000* Driftsinntekter 11 797 11 964 11 956 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 214 675 335

Detaljer

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011

Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse. Årsrapport 2011 Campus Kristiania Ernst G. Mortensens stiftelse Årsrapport 2011 Innhold I forkant.......................... 2 Et dynamisk utdanningshus................ 4 Markedshøyskolen..................... 9 Norges

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer