REGNSKAP 2009 ÅRSBERETNING 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2009 ÅRSBERETNING 2009"

Transkript

1

2 2009 Sterk vilje og litt flaks. Netto driftsresultat negativt 1,2 mill. kroner Mindreforbruk i forhold til RB på 18,3 mill. kroner Regnskapsmessig resultat i balanse Netto bruk av fondsmidler 1,2 mill. kroner Fortsatt høyt volum på investeringssiden

3 Styringskart økonomi Suksessfaktor Bærekraftig kommuneøkonomi God økonomistyring Styringsindikator Netto driftsresultat (%) Score Periode mål -0,6-6,3-0,1 3 Netto lånegjeld (%) 106,7 106,4 80 Endring i netto lånegjeld (%) 15,2 14,6 9,8 5 Driftsinntekter avvik fra budsjett (%) 104,7 103,9 100 Driftstgifter avvik fra budsjett (%) 106,1 103,8 100 Brutto driftsresultat avvik fra budsjett (%) 170,2 111,4 100

4 Driftsregnskapet % endring Driftsregnskapet (1000 kr) Regnskap 2009 Rev bud 2009 Regnskap /2009 Frie inntekter % Brukerbetaling og salgsinntekter % Andre inntekter % Sum driftsinntekter i t % Lønnsutgifter % Sosiale utgifter % Andre driftsutgifter % Sum driftsutgifter % Brutto driftsresultat % Finansinntekter % Renteutgifter % Avdrag % Motpost avskrivninger % Netto driftsresultat % Bruk av fonds % Avsetning til ilfonds % Regnskapsmessig resultat 0 0 0

5 Driftsregnskapet

6 Driftsregnskapet Balansen mellom driftsinntektene og utgiftene Vekst i driftsinntektene på 10,2 % nominelt, 5,7 % reelt Vekst i driftsutgiftene med 5,2 % nominelt, 0,7 % reelt I forhold til revidert budsjett var endringene mindre sammenlignet med året før.

7 Driftsinntekter Hovedinntekten fra skatt og rammetilskudd samlet merinntekt ift revidert budsjett på 6,6 6 mill. kroner Skatteinntektene økte isolert sett med 8,7 % - 23,7 mill. kroner over revidert budsjett Inntektssystemet justerer rammetilskuddet avhenging av skatteinntekten samt utgiftsutjevningen. Kommunen fikk 17, 1 mill. kroner mindre i rammetilskudd enn budsjettert men likevel en betydelig økning fra 2008 (57 mill. kroner) Reelt = justert for årlig deflator (lønns- og prisvekst)

8 Driftsinntekter -Tiltakspakken Bystyret vedtok i sak 019/09 å fordele tildelt vedlikeholdstilskudd 27,5 mill. kroner - på åfølgende måte: Vedlikehold bygg 19,0 mill. kroner herav 1,3 mill. kroner til kirkeformål Vedlikehold vei 7,5 mill. kroner Vedlikehold idrett/park 1,0 mill. kroner. De midler som ikke er utgiftsført i regnskapsåret 2009, om lag 4 mill. kroner, er avsatt til bundet fond og vil bli nyttet til å ferdigstille prosjektene i Reelt = justert for årlig deflator (lønns- og prisvekst)

9 Driftsutgifter Største utgiftsposten for kommunen er lønn og sosiale utgifter Vekst i totale lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter var på 2,1 % siste år Merforbruk i enhetene samlet, balanse ift avsatte midler til lønnsoppgjør/lønnsvekst Kjøp av varer og tjenester som erstatter eller er utenfor kommunens tjenesteproduksjon økte med 12 % siste år. Utgifter til renter og avdrag redusert med 21,6 mill. kroner Reelt = justert for årlig deflator (lønns- og prisvekst)

10 Driftsutgifter, lønn Netto lønnsutgifter pr mnd Netto lønnsutgifter 2008 Mnd Bud netto lønn 2009 (oppr bud) Bud netto lønn 2009 (just bud) Netto lønnsutgifter 2009

11 Enhetenes resultater t Enhetenes e es årsberetninger e i eget vedlegg egg til saken Listen over resultatene i vedlegg 1 til årsberetningen 17 enheter med merforbruk ift reviderte rammer 13 enheter mindreforbruk og 7 i balanse etter bruk av egne fondsmidler Omsorgsenhetene samlet merforbruk på vel 10 mill. kroner Økt antall brukere, kostnadsvekst (strøm mm), skadefrekvens biler Rådhusenheten samlet merforbruk på vel 12 mill. kroner Overskridelser innenfor barnevern, barnehage og skole, skoleskyss, politikergodtgjørelse, veidrift, ikt, eiendomstaksering, oppreisningsordningen g Etter gjeldende rutine trekkes de enheter med merforbruk i 2009 i budsjettrammen for 2010 (jf. bystyresaken)

12 Investeringsregnskapet %endring Investeringsregnskapet (1000 kr) Regnskap 2009 Rev bud 2009 Regnskap /2009 Brutto investeringsinntekter % Brutto investeringsutgifter % Avdragsutgifter % Utlån % Kjøp av aksjer og andeler % Avsetninger, div % Finansieringsbehov % Bruk av lån % Mottatte avdrag på utlån % Salg av aksjer og andeler Overføringer, bruk av fonds, likviditetsre % Sum finansiering % Udekket/udisponert

13 Større investeringer Strømmen oppvekstsenter 24,2 mill. kroner Ombygging/renovering g g Birkenlund skole 67,5 mill. kroner Strømsbuåsen barnehage med adkomstvei 25,2 mill. kroner Asdal skole 3,7 mill. kroner Arealopparbeiding Eydehavn 3,1 mill. kroner Kunnskapshavna 4 mill. kroner Bjønnes Stadion 10,4 mill. kroner Prosjektering Arendal Idrettspark 5,0 mill. kroner Grunnarbeider Arendal idrettspark 14,3 mill. kroner Nye Breidablikk 6,3 mill. kroner, Munkehaugen kultursenter 4 mill. kroner Fasaderehabilitering Bomuldsfabrikken 5,2 mill. kroner Vollene seniorboliger 6,1 mill. kroner (kjøp av leiligheter) Boliger bostedsløse 5,9 mill. kroner Utvidelse Nedeneshallen 5,1 mill. kroner Kjøp Ringnes Arendal bryggeri 27 mill. kroner Flytting Arendal internasjonale skole til His skole 3,8 mill. kroner. Strømmen oppvekstsenter

14 Balanseregnskapet Balanseregnskapet (1000 kr) Regnskap 2009 Regnskap 2008 % endring 2008/2009 Anleggsmidler % Omløpsmidler % Sum eiendeler % Egenkapital % Langsiktig gjeld % Kortsiktig gjeld % Sum gjeld % Sum gjeld og egenkapital %

15 Likviditet, bankinnskudd Kommunale bankinnskudd År Pr ,1 464,5 398,5 197,7 256,4 Månedlig ggj gj.snitt 256,9 235,7 293,1 218,4 119,9 Store variasjoner gjennom året ift beholdning Vedtatt låneopptak tas normalt siste halvår, vurdering av likviditetssituasjonen

16 Utvikling fonds Tapping av disposisjonsfond fra 41 til 21 mill. kroner Sum alle fonds redusert med 4 mill. siste år

17 Egenkapital, arbeidskapital Negativ egenkapital grunnet forsinkelser i aktivering av investeringer (se merknad i dok.) Arbeidskapitalen er styrket fra regnskap Det er en forbedring på 24 % 35 Arbeidskapitalen er fortsatt betydelig lavere enn sammenlignings- 5 kommunene 0 Arendal G 13 A Agder Alle kommuner ,5 30,8 27,5 26,2 Likviditetssituasjonen ansees som tilfredsstillende ,9 26,8 22,8 22, ,3 24,8 18,7 23,8

18 Utvikling lånegjeld ld Lånegjeld pr (mill. kroner) Investeringsgjeld pr Herav inntektsbringene investeringslån Formidlingslån lå (mill. kr) Pensjonsforpliktelser (mill. kr) Sum langsiktig gjeld (mill. kr) Langsiktig gjeld ekskl pensj.f. - kr pr innb Investeringslån - kr. pr innbygger Økning langsiktig gjeld pr innbygger 17,10 % 10,00 % 8,90 % 10,50 %

19 Formidlingslån Formidlingslån lå (1 000 kr) Samlet utlånsmasse pr Avskrevne lån/tap i året Gjennomsnittlig lånebeløp Antall utlån Utlån til innfordring/overvåking Ulå Utlån til personer som startlån Økt antall som mottar startlån, og økt lånebeløp Høyere nivå på utlån til innfordring/overvåkning enn tidligere

20 Renter Renten pr var 3 prosentpoeng høyere enn Investeringslån Rente Odi Ordinære banklån med dflytende rente 2 173, ,95-2, % Lån med fast rente (bundet til 2016) 323,8 4,86 % Sum 2 497,2

21 Renteavtaler t og plasseringer Hovedandel av låneporteføljen med flytende rentebetingelser Aktiv bruk av rentebytteavtaler, en fastrenteavtale Overskuddslikviditet plassert hovedsakelig i obligasjonsfonds

22 Foreløpige KOSTRA tall kommuner i grupppe 13: Foreløpige tall publiseres 15. mars - endelige tall 15. juni Askøy Kristiansand Sandefjord Sammenligning av kommunens utvikling over tid og sammenligning med andre Arendal Karmøy Ringerike Asker Kongsberg Ringsaker Bodø Larvik Sandnes Bærum Lier Sarpsborg Drammen Lillehammer Skedsmo Fredrikstad Lørenskog Ski Gjøvik Molde Skien Halden Moss Steinkjer Hamar Nedre Eiker Tromsø Harstad Oppegård Tønsberg Haugesund Porsgrunn Ullensaker Horten Rana Ålesund Pi Prioritering: it i Netto driftsutgifter pr innbygger i aldersgruppa (hva de frie inntektene brukes til) Dekningsgrad: Andeler av befolkningen som får en eller annen tjeneste (eks. Andel barn m barnehageplass), Produktivitet (enhetskostnader): Korrigerte brutto driftsutgifter pr bruker i gruppa, årsverk pr mottaker. *Kvalitet: Utvalgte indikatorene innenfor hvert tjenesteområde for struktur-, prosess-, produkt- og resultatkvalitet FORELØPIG KOSTRA 2009

23 Frie inntekter pr. innbygger (kr) Arendal G 13 A Agder Alle kommuner Frie inntekter er grunnlaget for tjenesteproduksjon i kommunen, og består av skatt og rammetilskudd fra staten Arendal kommune har over tid et lavere inntektsgrunnlag enn sammenlignbare kommuner Med et inntektsnivå på samme nivå som gruppe 13 ville dette gi 42 mill. kroner mer i inntekt til kommunen. FORELØPIG KOSTRA 2009

24 Netto lånegjeld i kroner pr innbygger Arendal G 13 A Agder Alle kommuner Utviklingen i lånegjeld er bekymringsfull, og innebærer en risiko i forhold til renteutviklingen. Veksten i lånegjeld ld økte fra 2008 til 2009 på i overkant av 10 %. Nivået på lånegjeld i kroner pr innbygger er etter regnskapet % høyere enn gruppe 13 kommunene. FORELØPIG KOSTRA 2009

25 Netto renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter Arendal G 13 A Agder Alle kommuner , , , , , , , , , , ,1 Netto renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter viser i hvor stor grad disse belaster driftsinntektene. Til tross for økt lånegjeld er BELASTNINGEN på driften redusert siste år grunnet lavere rentenivå Tommelfingerregel en økning på 1-proentpoeng rente vil gi økt kostnad for kommunen på 15 mill kroner (eksl. lån med renteavtaler) FORELØPIG KOSTRA 2009

26 SAMFUNNSPERSPEKTIVET God befolkningsutvikling, fødselsoverskudd Økt arbeidsledighet, men positiv utvikling i antall arbeidsplasser Høy boligbygging Betydelig fokus på klima og miljø Beredskap og Full City - ulykken

27 Styringskart - samfunnsperspektivet Suksessfaktor Kommunens utvikling skal være bærekraftig Kommunen som sentral samfunnsaktør Styringsindikator Score Periode mål Klimagassutslipp pr innbygger * Energiforbruk elektrisitet kwh/ pr innbygger * Husholdningsavfall Kg/ pr innbygger * Klimagassutslipp kommunal drift tonn/ CO2 (klimagassregnskapet) * 702 Sysselsettingsutvikling i % 3,3 1,9 * 1,5 Befolkningsutvikling i % 1,6 1,3 1 1 Antall ferdigstilte boliger Arbeidsledighet i % arbeidsstyrken 2,8 3,4 Andel kvinner i arbeidsstyrken (%) 74,4 75,3 * 78,0 Fødselsoverskudd ,0 Netto flytting FORELØPIG KOSTRA 2009

28 Befolkningsutvikling Positiv befolkningsvekst Vekst nær snitt med landet forøvrig noe avtakende sammenlignet med 2007 og 2008 FORELØPIG KOSTRA 2009

29 Befolkningsutvikling Overtid en større innflytting enn utflytting overskudd på 269 personer siste år Fødselsoverskudd med 152 personer siste år - hele 495 fødsler i kommunen FORELØPIG KOSTRA 2009

30 Boligbygging Andre boliger i næringsbygg, bofellesskap 300 med mer 250 Blokker Tomannsboliger, rekkehus med mer Enebolig, enebolig m/hybel, våningshus Boligbygging på et fortsatt høyt nivå Behov for en sammensatt boligmasse, positivt at tomannsboliger og rekkehus øker FORELØPIG KOSTRA 2009

31 Arbeidsledighet Totalt Opp til 25 år Over 50 år Innvandrere Økende trend siden mai måned 2009 Særlig vekst blant unge arbeidssøkere (19 %) og arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn (49 %) Samtidig større økning i antall arbeidsplasser i kommunen enn økning i antall sysselsatte i kommunen FORELØPIG KOSTRA 2009

32 ARENDAL Sørlandets kulturby i 2009 Arendal ble kåret til Sommerens Kulturby på Sørlandet i skarp konkurranse med mange andre gode kulturbyer. Juryen uttalte: Arendal er en klar vinner. Det er mangfoldet som er byens styrke i tillegg til at kultur er blitt en del av identiteten i Arendal, det er folket som vil dette. FORELØPIG KOSTRA 2009

33 BRUKERPERSPEKTIVET Stor produksjon av tjenester til brukere Fortsatt høye kostnader til barnehage - skjønnsmidler Økt fokus på resultater og tiltak innenfor grunnskolen Stor produksjon innenfor helse og omsorgstjenester, flere med kjernetjenester i hjemmet.

34 Prioritering av tjenestene Brutto driftsutgifter, fordeling (%) Arendal 2007 Arendal 2008 Arendal 2009 G G G Styring og fellesutgifter 6,3 7,1 7,1 6,1 5,7 6,1 Barnehage 9, ,3 11,1 11,8 12,2 Grunnskoleopplæring 21,9 20,2 20,1 22,2 21,5 21,3 Kommunehelse 3,6 3,5 3,6 3,5 3,5 3,4 Pleie og omsorg 27, ,3 26, ,5 Sosialtjenesten 5 5 5,1 4,7 4,4 4,7 Barnevern ,4 2,4 2,5 Vann, avløp, renov./avfall 5,9 5,6 5,5 5,3 5,2 4,9 Fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø l lt / t / ilj 17 1,7 16 1,6 16 1,6 15 1,5 16 1,6 15 1,5 Kultur 3,6 3,3 3,6 4,1 4 4 Kirke 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 Samferdsel 1,8 1,6 2, Bolig 15 1,5 14 1,4 15 1,5 17 1,7 17 1,7 17 1,7 Næring 0,7 0,7 0,6 1,2 1,2 1,1 Brann og ulykkesvern 1,7 2,4 2,5 1,6 1,5 1,5 Interkommunale samarbeid ( 27) Tjenester utenf. ord. komm. ansvar 0-0 0,4 0,2 0,3 0,3

35 Styringskart - oppvekst

36 Utvikling grunnskolepoeng

37 Skole Oppvekst - status Stabilt antall elever i grunnskolen i Arendal 5010 Kvalitetsutvikling i grunnskolen, fokus på strategiske kart Nye skolebygg klb tatt tttib bruk på åstrømmen og Birkenlund Barnehage Flere barn i barnehager i Arendal dki dekningsgraden d år økt med 2 prosentpoeng til 85,8 % Utfordringer knyttet til utbetaling av skjønnsmidler og regelverket rundt likeverdig behandling av barnehager Endret ledelsesstuktur i de kommunale barnehagene (sak) Arendalsmodellen Vurdering av organiseringen av PPT (sak)

38 Styringskart t - omsorgsenhetene ht

39 Tjenester innenfor helse og omsorg Arendal kommune samlet: Antall institusjonsplasser korttid Antall trygghetshybler 9 Antall institusjonsplasser rehabilitering Antall institusjonsplasser langtid Antall langtidsplasser er/skal boliggjøres 71 Antall brukere av hjemmesykepleie Antall brukere av hjemmehjelp Antall brukere under 67 år Personer over 90 år bosatt i kommunen Personer over 80 år bosatt i kommunen Gjennomsnittlig liggetid for brukere av korttidsplasser ved sykehjem Rehabilitering 22,2 25,6 27,2 Utredning/behandling og avlastning 40 Tjenester til utviklingshemmede Antall brukere Miljøarbeidertjenesten Antall brukere 65 Antall brukere av Fagerheim bo- og avlastning (barn og unge) Antall brukere av Røedtunet avlastningshjem (voksen) Antall bruker av psykiatrisk sykepleietjeneste (hjemmebaserte tjenester) Økt aktivitet innenfor omsorgstjenestene samlet Økt antall brukere innen hjemmetjenester Særlig utfordring ved økt antall brukere under 67 år

40 Helse- og omsorgstjenestene Kvalitetsutvikling i omsorgstjenesten i fokus Økt aktivitet knyttet til utviklingshemmede Økt inntekt knyttet til toppfinansieringsordningen (32,2 mill.), også økt egenandel for kommunen (5,7 mill. kroner) NAV Arendal med høy aktivitet Bosetting av 66 flyktninger ekskl. familiegjenforening Kvalifiseringsprogrammet med 114 brukere i tiltak i snitt Tilrettelegging gjennom His senter, Velkommen til fellesskapet og RAAD (fra rus til arbeid, aktivitet og deltakelse)

41 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET Arbeidsgiverstrategi i fokus Medarbeidertrivselsundersøkelsen 2009 Nærværstallene noe svakere siste år Omfattende satsing på oppgradering og utvikling av IKT

42 Styringskart t -medarbeiderperspektivet t Suksessfaktor Styringsindikator Score Periode mål Medarbeidertilfredshet (Arendal kommune) 4,7-4,8 4,7 Medarbeidertilfredshet (egen arbeidsplass) 4,8-5 4,7 Opplevelse av å bli sett og hørt av nærmeste leder 4,8-4,9 4,7 Aksepterende og Opplevelse av medvirkning 4,5-4,7 4,7 inkluderende Andel ansatte i omsorg i arbeidsmiljø ilj deltidsstillinger (under 40%) 18,8 15 Antall nye uføre (AKP) Likestilling Fremtidsrettet kompetanseutvikling Netto økning i antall uføre (AKP) Nærvær (%) 91 90,6 92 Fravær langtid (%) 7,2 7,4 6,5 Fravær korttid (%) 1,8 2,0 1,5 Andel kvinnelige ledere (%) Antall flerkulturelle med ikke-vestlig bakgrunn Opplevd egen kompetanse 4,9-5 5 Opplevd egen IKT -kompetanse 3,8-4,3 4

43 Md Medarbeidertrivsel bid ti Stolthet over egen arbeidsplass 6,0 5,0 40 4,0 3,0 2,0 1,0 I hvilken grad tror du brukerne som vi yter tjenester og service overfor, er fornøyde? I hvilken grad ville du anbefalt andre og søke jobb på din arbeidsplass? Alt i alt, hvor fornøyd er du med egen arbeidsplass? * Arendal kommune Omsorg Barnehagene Skolene Øvrige enheter Gjennoms nitt landet 4,7 4,8 5,0 4,7 4,5 4,6 49 4,9 50 5,0 52 5,2 49 4,9 47 4,7 48 4,8 5,0 5,1 5,2 4,9 4,8 4,8

44 Utvikling av fravær siste 4 år 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 00% 0,0 9,3 % 9,0 % 9,4 % 8,0 % 1,7 % 1,9 % 1,8 % 2,0 % Totalt Korttid

45 Kjønnssammensetning gpå tjenesteområdene Kommunen Helse og omsorg Skole Barnehage Tekniske tjenester Enhetsledere Alle ledere Kvinner Menn

46 Alderssammensetning under Kvinner Menn

47 Presentasjon i felles komitemøte 15. april Ulike råd og utvalg Formannskapet 22. april Bystyret 29. april

48 UTVIDET KOSTRA-GJENNOMGANG

49 OPPVEKST

50 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunn- og spesialskoler, per elev FORELØPIG KOSTRA 2009

51 Andel barn 1-5 år med barnehageplass FORELØPIG KOSTRA 2009

52 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager FORELØPIG KOSTRA 2009

53 HELSE OG OMSORG

54 Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning * Merkn.: med tjenester fra hjemmesykepleien Andel innbyggere 80 år og over som bor på institusjon er 13,7 mot gruppe 13 snitt på 13,0 FORELØPIG KOSTRA 2009

55 Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende pr innbyggere FORELØPIG KOSTRA 2009

56 Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester pr innb år Arendal G 13 A Agder Alle kommuner FORELØPIG KOSTRA 2009

57 Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år FORELØPIG KOSTRA 2009

58 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten FORELØPIG KOSTRA 2009

59 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg samlet pr. innbygger 67 år og over FORELØPIG KOSTRA 2009

60 Netto driftsutg. pr. institusjonsplass (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

61 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende (kr). FORELØPIG KOSTRA 2009

62 Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innb 67 år og over (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

63 SOSIAL, BOLIG OG BARNEVERN* Kostra-statistikken for barnevern er feil og vil bli rettet

64 Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen år FORELØPIG KOSTRA 2009

65 Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger år (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

66 Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb år(kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

67 Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

68 Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

69 KULTUR, SAMFERDSEL OG ANDRE TJENESTER

70 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger(kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

71 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

72 Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

73 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

74 Netto driftsutgifter til idrett, per innbygger (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

75 Netto driftsutgifter til kirkeformål pr. innbygger (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

76 Netto driftsutgifter til beredskap mot branner og andre ulykker pr. innbygger FORELØPIG KOSTRA 2009

77 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. km kommunal vei og gate i alt (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

78 Nto driftsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

79 KOSTRA oppsummert Hovedfokus: Prioritering mellom tjenester - utvikling i kommunen over tid, og sammenlignet med andre Lavere frie inntekter er enn sammenlignbare kommuner Generelt noe lavere driftsutgifter på tjenesteområdene enn sammenlignbare kommuner Flere tjenester med lavere netto driftsutgifter i 2009 enn i 2008 et resultat av betydelig strammere drift siste år KOSTRA - først og fremst et grunnlag gfor å stille spørsmål og gå dypere i materien FORELØPIG KOSTRA 2009

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

ROBUST OG LANGSIKTIG

ROBUST OG LANGSIKTIG RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2009-12 Hovedprioriteringer i handlingsprogrammet 2009-12: Full barnehagedekning fra 1.8.2009 og framover i overskuelig framtid Effektiv skolestruktur hvor bygningsmassen

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år +

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år + Befolkningsutviklingen i Sortland kommune 16 14 12 1 8 6 4 796 363 977 314 129 324 1426 48 1513 559 67-79 år 8-89 år 9 år + 2 85 11 86 83 89 211 215 22 225 23 Befolkningsutviklingen i Hadsel kommune 14

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Endelige tall per 15. juni 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Holmestrand kommune Service - Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune Statsbudsjettet for 2016 Økning i frie inntekter på ca. 19,5 mill. kroner Av dette tar

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/1520-5 Grethe Lassemo,35067109 200 17.02.2014 Kostra tal - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Herøy kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Herøy kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Nye tall og sammenligninger

Nye tall og sammenligninger Nye tall og sammenligninger Åre, 13.3 2007 Øystein Lunnan Innhold Viser til innlegg i fjor om prognoser etc. Nye sammenligninger folketall Sterkere sentralisering i Norge Virkning av demografi på rammetilskudd

Detaljer

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper

Fjell kommune. Analyse av KOSTRA tall. Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13. Sammenligning med relevante kommuner og grupper Fjell kommune Analyse av KOSTRA tall Sammenligning med relevante kommuner og grupper Resultater og utfordringer Presentasjon 18.09.13 1 Situasjon og utfordring 31.12.12 Resultatet: Netto driftsresultat

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Ski År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 88 6 8 148 92,7 2012 181 10 19 243 92,0 2011 242 12 26 316 92,7 2010

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

POLITISK OG ADMINISTRATIV VIRKSOMHET...

POLITISK OG ADMINISTRATIV VIRKSOMHET... INNHOLD Rådmannens innledning... 2 1. POLITISK OG ADMINISTRATIV VIRKSOMHET... 4 1.1 Politisk virksomhet... 5 1.2 Stortingsvalg 2009... 5 1.3 Organisering av kommunens administrasjon og tjenester... 6 2.

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Kommunebarometeret 2011

Kommunebarometeret 2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05. 27282/ /4267 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/79 Formannskapet 01.06. 11/100 Bystyret 16.06. Kommunebarometeret Sammendrag Kommunal rapport

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Den kommunale produksjonsindeksen

Den kommunale produksjonsindeksen Den kommunale produksjonsindeksen Ole Nyhus Senter for økonomisk forskning AS Molde, 12. juni 2012 Opprinnelse Med bakgrunn i etableringen av KOSTRA laget Stiftelsen Allforsk (Borge, Falch og Tovmo, 2001)

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik Hva er KOSTRA? KOmmune-STat-RApportering Foreløpige tall 15. mars Endelige tall 15. juni Sier mye om produktiviteten, lite om etterspørselen De ordinære tallene sier lite eller ingenting om kvaliteten

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Rådmannens svar til Høyre

Rådmannens svar til Høyre Rådmannens svar til Høyre Spørsmålene Det ser som om vi bruker veldig mye mer enn andre på både hjemmehjelp og institusjon. o Hvorfor? o Hva er døgnpris pr pasient på LOS? Ex renter og avskrivninger Hva

Detaljer

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 1 Kjente utfordringer Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 2 Konsekvenser av fylkesmannens lovlighetsvedtak Regnskapsføring av utbytte fra BKK Summen av utbytteinntekter

Detaljer