REGNSKAP 2009 ÅRSBERETNING 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2009 ÅRSBERETNING 2009"

Transkript

1

2 2009 Sterk vilje og litt flaks. Netto driftsresultat negativt 1,2 mill. kroner Mindreforbruk i forhold til RB på 18,3 mill. kroner Regnskapsmessig resultat i balanse Netto bruk av fondsmidler 1,2 mill. kroner Fortsatt høyt volum på investeringssiden

3 Styringskart økonomi Suksessfaktor Bærekraftig kommuneøkonomi God økonomistyring Styringsindikator Netto driftsresultat (%) Score Periode mål -0,6-6,3-0,1 3 Netto lånegjeld (%) 106,7 106,4 80 Endring i netto lånegjeld (%) 15,2 14,6 9,8 5 Driftsinntekter avvik fra budsjett (%) 104,7 103,9 100 Driftstgifter avvik fra budsjett (%) 106,1 103,8 100 Brutto driftsresultat avvik fra budsjett (%) 170,2 111,4 100

4 Driftsregnskapet % endring Driftsregnskapet (1000 kr) Regnskap 2009 Rev bud 2009 Regnskap /2009 Frie inntekter % Brukerbetaling og salgsinntekter % Andre inntekter % Sum driftsinntekter i t % Lønnsutgifter % Sosiale utgifter % Andre driftsutgifter % Sum driftsutgifter % Brutto driftsresultat % Finansinntekter % Renteutgifter % Avdrag % Motpost avskrivninger % Netto driftsresultat % Bruk av fonds % Avsetning til ilfonds % Regnskapsmessig resultat 0 0 0

5 Driftsregnskapet

6 Driftsregnskapet Balansen mellom driftsinntektene og utgiftene Vekst i driftsinntektene på 10,2 % nominelt, 5,7 % reelt Vekst i driftsutgiftene med 5,2 % nominelt, 0,7 % reelt I forhold til revidert budsjett var endringene mindre sammenlignet med året før.

7 Driftsinntekter Hovedinntekten fra skatt og rammetilskudd samlet merinntekt ift revidert budsjett på 6,6 6 mill. kroner Skatteinntektene økte isolert sett med 8,7 % - 23,7 mill. kroner over revidert budsjett Inntektssystemet justerer rammetilskuddet avhenging av skatteinntekten samt utgiftsutjevningen. Kommunen fikk 17, 1 mill. kroner mindre i rammetilskudd enn budsjettert men likevel en betydelig økning fra 2008 (57 mill. kroner) Reelt = justert for årlig deflator (lønns- og prisvekst)

8 Driftsinntekter -Tiltakspakken Bystyret vedtok i sak 019/09 å fordele tildelt vedlikeholdstilskudd 27,5 mill. kroner - på åfølgende måte: Vedlikehold bygg 19,0 mill. kroner herav 1,3 mill. kroner til kirkeformål Vedlikehold vei 7,5 mill. kroner Vedlikehold idrett/park 1,0 mill. kroner. De midler som ikke er utgiftsført i regnskapsåret 2009, om lag 4 mill. kroner, er avsatt til bundet fond og vil bli nyttet til å ferdigstille prosjektene i Reelt = justert for årlig deflator (lønns- og prisvekst)

9 Driftsutgifter Største utgiftsposten for kommunen er lønn og sosiale utgifter Vekst i totale lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter var på 2,1 % siste år Merforbruk i enhetene samlet, balanse ift avsatte midler til lønnsoppgjør/lønnsvekst Kjøp av varer og tjenester som erstatter eller er utenfor kommunens tjenesteproduksjon økte med 12 % siste år. Utgifter til renter og avdrag redusert med 21,6 mill. kroner Reelt = justert for årlig deflator (lønns- og prisvekst)

10 Driftsutgifter, lønn Netto lønnsutgifter pr mnd Netto lønnsutgifter 2008 Mnd Bud netto lønn 2009 (oppr bud) Bud netto lønn 2009 (just bud) Netto lønnsutgifter 2009

11 Enhetenes resultater t Enhetenes e es årsberetninger e i eget vedlegg egg til saken Listen over resultatene i vedlegg 1 til årsberetningen 17 enheter med merforbruk ift reviderte rammer 13 enheter mindreforbruk og 7 i balanse etter bruk av egne fondsmidler Omsorgsenhetene samlet merforbruk på vel 10 mill. kroner Økt antall brukere, kostnadsvekst (strøm mm), skadefrekvens biler Rådhusenheten samlet merforbruk på vel 12 mill. kroner Overskridelser innenfor barnevern, barnehage og skole, skoleskyss, politikergodtgjørelse, veidrift, ikt, eiendomstaksering, oppreisningsordningen g Etter gjeldende rutine trekkes de enheter med merforbruk i 2009 i budsjettrammen for 2010 (jf. bystyresaken)

12 Investeringsregnskapet %endring Investeringsregnskapet (1000 kr) Regnskap 2009 Rev bud 2009 Regnskap /2009 Brutto investeringsinntekter % Brutto investeringsutgifter % Avdragsutgifter % Utlån % Kjøp av aksjer og andeler % Avsetninger, div % Finansieringsbehov % Bruk av lån % Mottatte avdrag på utlån % Salg av aksjer og andeler Overføringer, bruk av fonds, likviditetsre % Sum finansiering % Udekket/udisponert

13 Større investeringer Strømmen oppvekstsenter 24,2 mill. kroner Ombygging/renovering g g Birkenlund skole 67,5 mill. kroner Strømsbuåsen barnehage med adkomstvei 25,2 mill. kroner Asdal skole 3,7 mill. kroner Arealopparbeiding Eydehavn 3,1 mill. kroner Kunnskapshavna 4 mill. kroner Bjønnes Stadion 10,4 mill. kroner Prosjektering Arendal Idrettspark 5,0 mill. kroner Grunnarbeider Arendal idrettspark 14,3 mill. kroner Nye Breidablikk 6,3 mill. kroner, Munkehaugen kultursenter 4 mill. kroner Fasaderehabilitering Bomuldsfabrikken 5,2 mill. kroner Vollene seniorboliger 6,1 mill. kroner (kjøp av leiligheter) Boliger bostedsløse 5,9 mill. kroner Utvidelse Nedeneshallen 5,1 mill. kroner Kjøp Ringnes Arendal bryggeri 27 mill. kroner Flytting Arendal internasjonale skole til His skole 3,8 mill. kroner. Strømmen oppvekstsenter

14 Balanseregnskapet Balanseregnskapet (1000 kr) Regnskap 2009 Regnskap 2008 % endring 2008/2009 Anleggsmidler % Omløpsmidler % Sum eiendeler % Egenkapital % Langsiktig gjeld % Kortsiktig gjeld % Sum gjeld % Sum gjeld og egenkapital %

15 Likviditet, bankinnskudd Kommunale bankinnskudd År Pr ,1 464,5 398,5 197,7 256,4 Månedlig ggj gj.snitt 256,9 235,7 293,1 218,4 119,9 Store variasjoner gjennom året ift beholdning Vedtatt låneopptak tas normalt siste halvår, vurdering av likviditetssituasjonen

16 Utvikling fonds Tapping av disposisjonsfond fra 41 til 21 mill. kroner Sum alle fonds redusert med 4 mill. siste år

17 Egenkapital, arbeidskapital Negativ egenkapital grunnet forsinkelser i aktivering av investeringer (se merknad i dok.) Arbeidskapitalen er styrket fra regnskap Det er en forbedring på 24 % 35 Arbeidskapitalen er fortsatt betydelig lavere enn sammenlignings- 5 kommunene 0 Arendal G 13 A Agder Alle kommuner ,5 30,8 27,5 26,2 Likviditetssituasjonen ansees som tilfredsstillende ,9 26,8 22,8 22, ,3 24,8 18,7 23,8

18 Utvikling lånegjeld ld Lånegjeld pr (mill. kroner) Investeringsgjeld pr Herav inntektsbringene investeringslån Formidlingslån lå (mill. kr) Pensjonsforpliktelser (mill. kr) Sum langsiktig gjeld (mill. kr) Langsiktig gjeld ekskl pensj.f. - kr pr innb Investeringslån - kr. pr innbygger Økning langsiktig gjeld pr innbygger 17,10 % 10,00 % 8,90 % 10,50 %

19 Formidlingslån Formidlingslån lå (1 000 kr) Samlet utlånsmasse pr Avskrevne lån/tap i året Gjennomsnittlig lånebeløp Antall utlån Utlån til innfordring/overvåking Ulå Utlån til personer som startlån Økt antall som mottar startlån, og økt lånebeløp Høyere nivå på utlån til innfordring/overvåkning enn tidligere

20 Renter Renten pr var 3 prosentpoeng høyere enn Investeringslån Rente Odi Ordinære banklån med dflytende rente 2 173, ,95-2, % Lån med fast rente (bundet til 2016) 323,8 4,86 % Sum 2 497,2

21 Renteavtaler t og plasseringer Hovedandel av låneporteføljen med flytende rentebetingelser Aktiv bruk av rentebytteavtaler, en fastrenteavtale Overskuddslikviditet plassert hovedsakelig i obligasjonsfonds

22 Foreløpige KOSTRA tall kommuner i grupppe 13: Foreløpige tall publiseres 15. mars - endelige tall 15. juni Askøy Kristiansand Sandefjord Sammenligning av kommunens utvikling over tid og sammenligning med andre Arendal Karmøy Ringerike Asker Kongsberg Ringsaker Bodø Larvik Sandnes Bærum Lier Sarpsborg Drammen Lillehammer Skedsmo Fredrikstad Lørenskog Ski Gjøvik Molde Skien Halden Moss Steinkjer Hamar Nedre Eiker Tromsø Harstad Oppegård Tønsberg Haugesund Porsgrunn Ullensaker Horten Rana Ålesund Pi Prioritering: it i Netto driftsutgifter pr innbygger i aldersgruppa (hva de frie inntektene brukes til) Dekningsgrad: Andeler av befolkningen som får en eller annen tjeneste (eks. Andel barn m barnehageplass), Produktivitet (enhetskostnader): Korrigerte brutto driftsutgifter pr bruker i gruppa, årsverk pr mottaker. *Kvalitet: Utvalgte indikatorene innenfor hvert tjenesteområde for struktur-, prosess-, produkt- og resultatkvalitet FORELØPIG KOSTRA 2009

23 Frie inntekter pr. innbygger (kr) Arendal G 13 A Agder Alle kommuner Frie inntekter er grunnlaget for tjenesteproduksjon i kommunen, og består av skatt og rammetilskudd fra staten Arendal kommune har over tid et lavere inntektsgrunnlag enn sammenlignbare kommuner Med et inntektsnivå på samme nivå som gruppe 13 ville dette gi 42 mill. kroner mer i inntekt til kommunen. FORELØPIG KOSTRA 2009

24 Netto lånegjeld i kroner pr innbygger Arendal G 13 A Agder Alle kommuner Utviklingen i lånegjeld er bekymringsfull, og innebærer en risiko i forhold til renteutviklingen. Veksten i lånegjeld ld økte fra 2008 til 2009 på i overkant av 10 %. Nivået på lånegjeld i kroner pr innbygger er etter regnskapet % høyere enn gruppe 13 kommunene. FORELØPIG KOSTRA 2009

25 Netto renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter Arendal G 13 A Agder Alle kommuner , , , , , , , , , , ,1 Netto renter og avdrag i % av brutto driftsinntekter viser i hvor stor grad disse belaster driftsinntektene. Til tross for økt lånegjeld er BELASTNINGEN på driften redusert siste år grunnet lavere rentenivå Tommelfingerregel en økning på 1-proentpoeng rente vil gi økt kostnad for kommunen på 15 mill kroner (eksl. lån med renteavtaler) FORELØPIG KOSTRA 2009

26 SAMFUNNSPERSPEKTIVET God befolkningsutvikling, fødselsoverskudd Økt arbeidsledighet, men positiv utvikling i antall arbeidsplasser Høy boligbygging Betydelig fokus på klima og miljø Beredskap og Full City - ulykken

27 Styringskart - samfunnsperspektivet Suksessfaktor Kommunens utvikling skal være bærekraftig Kommunen som sentral samfunnsaktør Styringsindikator Score Periode mål Klimagassutslipp pr innbygger * Energiforbruk elektrisitet kwh/ pr innbygger * Husholdningsavfall Kg/ pr innbygger * Klimagassutslipp kommunal drift tonn/ CO2 (klimagassregnskapet) * 702 Sysselsettingsutvikling i % 3,3 1,9 * 1,5 Befolkningsutvikling i % 1,6 1,3 1 1 Antall ferdigstilte boliger Arbeidsledighet i % arbeidsstyrken 2,8 3,4 Andel kvinner i arbeidsstyrken (%) 74,4 75,3 * 78,0 Fødselsoverskudd ,0 Netto flytting FORELØPIG KOSTRA 2009

28 Befolkningsutvikling Positiv befolkningsvekst Vekst nær snitt med landet forøvrig noe avtakende sammenlignet med 2007 og 2008 FORELØPIG KOSTRA 2009

29 Befolkningsutvikling Overtid en større innflytting enn utflytting overskudd på 269 personer siste år Fødselsoverskudd med 152 personer siste år - hele 495 fødsler i kommunen FORELØPIG KOSTRA 2009

30 Boligbygging Andre boliger i næringsbygg, bofellesskap 300 med mer 250 Blokker Tomannsboliger, rekkehus med mer Enebolig, enebolig m/hybel, våningshus Boligbygging på et fortsatt høyt nivå Behov for en sammensatt boligmasse, positivt at tomannsboliger og rekkehus øker FORELØPIG KOSTRA 2009

31 Arbeidsledighet Totalt Opp til 25 år Over 50 år Innvandrere Økende trend siden mai måned 2009 Særlig vekst blant unge arbeidssøkere (19 %) og arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn (49 %) Samtidig større økning i antall arbeidsplasser i kommunen enn økning i antall sysselsatte i kommunen FORELØPIG KOSTRA 2009

32 ARENDAL Sørlandets kulturby i 2009 Arendal ble kåret til Sommerens Kulturby på Sørlandet i skarp konkurranse med mange andre gode kulturbyer. Juryen uttalte: Arendal er en klar vinner. Det er mangfoldet som er byens styrke i tillegg til at kultur er blitt en del av identiteten i Arendal, det er folket som vil dette. FORELØPIG KOSTRA 2009

33 BRUKERPERSPEKTIVET Stor produksjon av tjenester til brukere Fortsatt høye kostnader til barnehage - skjønnsmidler Økt fokus på resultater og tiltak innenfor grunnskolen Stor produksjon innenfor helse og omsorgstjenester, flere med kjernetjenester i hjemmet.

34 Prioritering av tjenestene Brutto driftsutgifter, fordeling (%) Arendal 2007 Arendal 2008 Arendal 2009 G G G Styring og fellesutgifter 6,3 7,1 7,1 6,1 5,7 6,1 Barnehage 9, ,3 11,1 11,8 12,2 Grunnskoleopplæring 21,9 20,2 20,1 22,2 21,5 21,3 Kommunehelse 3,6 3,5 3,6 3,5 3,5 3,4 Pleie og omsorg 27, ,3 26, ,5 Sosialtjenesten 5 5 5,1 4,7 4,4 4,7 Barnevern ,4 2,4 2,5 Vann, avløp, renov./avfall 5,9 5,6 5,5 5,3 5,2 4,9 Fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø l lt / t / ilj 17 1,7 16 1,6 16 1,6 15 1,5 16 1,6 15 1,5 Kultur 3,6 3,3 3,6 4,1 4 4 Kirke 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 Samferdsel 1,8 1,6 2, Bolig 15 1,5 14 1,4 15 1,5 17 1,7 17 1,7 17 1,7 Næring 0,7 0,7 0,6 1,2 1,2 1,1 Brann og ulykkesvern 1,7 2,4 2,5 1,6 1,5 1,5 Interkommunale samarbeid ( 27) Tjenester utenf. ord. komm. ansvar 0-0 0,4 0,2 0,3 0,3

35 Styringskart - oppvekst

36 Utvikling grunnskolepoeng

37 Skole Oppvekst - status Stabilt antall elever i grunnskolen i Arendal 5010 Kvalitetsutvikling i grunnskolen, fokus på strategiske kart Nye skolebygg klb tatt tttib bruk på åstrømmen og Birkenlund Barnehage Flere barn i barnehager i Arendal dki dekningsgraden d år økt med 2 prosentpoeng til 85,8 % Utfordringer knyttet til utbetaling av skjønnsmidler og regelverket rundt likeverdig behandling av barnehager Endret ledelsesstuktur i de kommunale barnehagene (sak) Arendalsmodellen Vurdering av organiseringen av PPT (sak)

38 Styringskart t - omsorgsenhetene ht

39 Tjenester innenfor helse og omsorg Arendal kommune samlet: Antall institusjonsplasser korttid Antall trygghetshybler 9 Antall institusjonsplasser rehabilitering Antall institusjonsplasser langtid Antall langtidsplasser er/skal boliggjøres 71 Antall brukere av hjemmesykepleie Antall brukere av hjemmehjelp Antall brukere under 67 år Personer over 90 år bosatt i kommunen Personer over 80 år bosatt i kommunen Gjennomsnittlig liggetid for brukere av korttidsplasser ved sykehjem Rehabilitering 22,2 25,6 27,2 Utredning/behandling og avlastning 40 Tjenester til utviklingshemmede Antall brukere Miljøarbeidertjenesten Antall brukere 65 Antall brukere av Fagerheim bo- og avlastning (barn og unge) Antall brukere av Røedtunet avlastningshjem (voksen) Antall bruker av psykiatrisk sykepleietjeneste (hjemmebaserte tjenester) Økt aktivitet innenfor omsorgstjenestene samlet Økt antall brukere innen hjemmetjenester Særlig utfordring ved økt antall brukere under 67 år

40 Helse- og omsorgstjenestene Kvalitetsutvikling i omsorgstjenesten i fokus Økt aktivitet knyttet til utviklingshemmede Økt inntekt knyttet til toppfinansieringsordningen (32,2 mill.), også økt egenandel for kommunen (5,7 mill. kroner) NAV Arendal med høy aktivitet Bosetting av 66 flyktninger ekskl. familiegjenforening Kvalifiseringsprogrammet med 114 brukere i tiltak i snitt Tilrettelegging gjennom His senter, Velkommen til fellesskapet og RAAD (fra rus til arbeid, aktivitet og deltakelse)

41 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET Arbeidsgiverstrategi i fokus Medarbeidertrivselsundersøkelsen 2009 Nærværstallene noe svakere siste år Omfattende satsing på oppgradering og utvikling av IKT

42 Styringskart t -medarbeiderperspektivet t Suksessfaktor Styringsindikator Score Periode mål Medarbeidertilfredshet (Arendal kommune) 4,7-4,8 4,7 Medarbeidertilfredshet (egen arbeidsplass) 4,8-5 4,7 Opplevelse av å bli sett og hørt av nærmeste leder 4,8-4,9 4,7 Aksepterende og Opplevelse av medvirkning 4,5-4,7 4,7 inkluderende Andel ansatte i omsorg i arbeidsmiljø ilj deltidsstillinger (under 40%) 18,8 15 Antall nye uføre (AKP) Likestilling Fremtidsrettet kompetanseutvikling Netto økning i antall uføre (AKP) Nærvær (%) 91 90,6 92 Fravær langtid (%) 7,2 7,4 6,5 Fravær korttid (%) 1,8 2,0 1,5 Andel kvinnelige ledere (%) Antall flerkulturelle med ikke-vestlig bakgrunn Opplevd egen kompetanse 4,9-5 5 Opplevd egen IKT -kompetanse 3,8-4,3 4

43 Md Medarbeidertrivsel bid ti Stolthet over egen arbeidsplass 6,0 5,0 40 4,0 3,0 2,0 1,0 I hvilken grad tror du brukerne som vi yter tjenester og service overfor, er fornøyde? I hvilken grad ville du anbefalt andre og søke jobb på din arbeidsplass? Alt i alt, hvor fornøyd er du med egen arbeidsplass? * Arendal kommune Omsorg Barnehagene Skolene Øvrige enheter Gjennoms nitt landet 4,7 4,8 5,0 4,7 4,5 4,6 49 4,9 50 5,0 52 5,2 49 4,9 47 4,7 48 4,8 5,0 5,1 5,2 4,9 4,8 4,8

44 Utvikling av fravær siste 4 år 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 00% 0,0 9,3 % 9,0 % 9,4 % 8,0 % 1,7 % 1,9 % 1,8 % 2,0 % Totalt Korttid

45 Kjønnssammensetning gpå tjenesteområdene Kommunen Helse og omsorg Skole Barnehage Tekniske tjenester Enhetsledere Alle ledere Kvinner Menn

46 Alderssammensetning under Kvinner Menn

47 Presentasjon i felles komitemøte 15. april Ulike råd og utvalg Formannskapet 22. april Bystyret 29. april

48 UTVIDET KOSTRA-GJENNOMGANG

49 OPPVEKST

50 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunn- og spesialskoler, per elev FORELØPIG KOSTRA 2009

51 Andel barn 1-5 år med barnehageplass FORELØPIG KOSTRA 2009

52 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager FORELØPIG KOSTRA 2009

53 HELSE OG OMSORG

54 Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning * Merkn.: med tjenester fra hjemmesykepleien Andel innbyggere 80 år og over som bor på institusjon er 13,7 mot gruppe 13 snitt på 13,0 FORELØPIG KOSTRA 2009

55 Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende pr innbyggere FORELØPIG KOSTRA 2009

56 Beboere på institusjon eller mottakere av kjernetjenester pr innb år Arendal G 13 A Agder Alle kommuner FORELØPIG KOSTRA 2009

57 Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år FORELØPIG KOSTRA 2009

58 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten FORELØPIG KOSTRA 2009

59 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg samlet pr. innbygger 67 år og over FORELØPIG KOSTRA 2009

60 Netto driftsutg. pr. institusjonsplass (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

61 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende (kr). FORELØPIG KOSTRA 2009

62 Netto driftsutgifter til aktivisering pr. innb 67 år og over (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

63 SOSIAL, BOLIG OG BARNEVERN* Kostra-statistikken for barnevern er feil og vil bli rettet

64 Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen år FORELØPIG KOSTRA 2009

65 Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger år (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

66 Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb år(kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

67 Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

68 Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

69 KULTUR, SAMFERDSEL OG ANDRE TJENESTER

70 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger(kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

71 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

72 Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

73 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

74 Netto driftsutgifter til idrett, per innbygger (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

75 Netto driftsutgifter til kirkeformål pr. innbygger (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

76 Netto driftsutgifter til beredskap mot branner og andre ulykker pr. innbygger FORELØPIG KOSTRA 2009

77 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. km kommunal vei og gate i alt (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

78 Nto driftsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. (kr) FORELØPIG KOSTRA 2009

79 KOSTRA oppsummert Hovedfokus: Prioritering mellom tjenester - utvikling i kommunen over tid, og sammenlignet med andre Lavere frie inntekter er enn sammenlignbare kommuner Generelt noe lavere driftsutgifter på tjenesteområdene enn sammenlignbare kommuner Flere tjenester med lavere netto driftsutgifter i 2009 enn i 2008 et resultat av betydelig strammere drift siste år KOSTRA - først og fremst et grunnlag gfor å stille spørsmål og gå dypere i materien FORELØPIG KOSTRA 2009

Årsberetning 2011. Side 1

Årsberetning 2011. Side 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1. POLITISK OG ADMINISTRATIV VIRKSOMHET... 5 1.1. Politisk virksomhet... 5 1.2. Bystyrets sammensetning 2007-2011... 6 1.3. Bystyrets sammensetning 2011-2015... 7 1.4. Kommunestyrevalget

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Årsberetning 2013 Arendal kommune 2014

Årsberetning 2013 Arendal kommune 2014 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. POLITISK ORGANISERING OG AKTIVITET... 5 2.1 Politisk organisering og aktivitet i kommunen 2013... 5 2.2 Arendalsuka 2013... 8 3. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING...

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse 2014

Nøkkeltallsanalyse 2014 Sør-Varanger kommune Nøkkeltallsanalyse 214 KOSTRA tall fra Økonomiavdelinga 25.8.214 Nøkkeltallsanalyse 214, KOSTRA tall fra Innhold 1 Forord... 5 Befolkningsanalyse... 7 1.1 Befolkningsutvikling... 7

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning Innhold I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 2 1.2 Virksomheten i 2005 2 1.3 Økonomisk analyse 7 1.4 Kort om finansforvaltningen 16 1.5 Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat 19 II Rapport for virksomhetsområdene

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Gruppe 3. Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester

SLUTTRAPPORT. Gruppe 3. Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester SLUTTRAPPORT Gruppe 3 Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Kostra analyse generelt side 4 Teknisk side 10 Enhet Eiendom side 10 Enhet

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 3 2 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Side 4 3 Styringssystem Side 20 4 Organisering Side 23 5 Sentraladministrasjon/felles

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer