Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nord-Aurdal kommune Utvalgssak"

Transkript

1 Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 06/6534 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Komite /06 sandjo Komite /06 sandjo Kommunestyret /06 sandjo Formannskapet /06 sandjo Kommunestyret /06 sandjo Eiendomsskatt i kommunen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Lov 6. juni 1975 nr. om eigedomsskatt i kommunane Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 2 I Geoservice as Oppdragsbekreftelse - enkeltoppdrag - Geoservice Skattelov for byane 18. august 1911 nr.9 Saksopplysninger: 1. Eiendomsskatt i kommunen Kommunestyret vedtok i møte å innføre eiendomsskatt i tettstedene. I Nord-Aurdal kommune betales det eiendomsskatt for fast eiendom i tettstedene Aurdal, Leira og Fagernes, der grensene er fastsatt av kommunestyret i 1986, og for verker og bruk utenfor tettstedene. Omtaksering skal foregå hvert tiende år og ble sist gjennomført i Kommunen har vedtatt at den vil utrede om virkeområdet for eiendomsskatten skal utvides, slik de nye lovbestemmelsene gir muligheter for. Komite 1 er bedt om å utrede spørsmålet. 2. Endring i lovgiving Eiendomsskatten er utskrevet på bakgrunn av en egen lov og er begrunnet i flere hensyn enn at skatten skal dekke offentlige utgifter. Lovforarbeidene har vært noe mangelfulle og særlig begrepet utbygde på byvis har skapt uklarheter og ført til tvister og rettssaker.

2 Eiendomskatteinntektene er en del av kommunens frie inntekter og er ikke øremerket bestemte formål. Det er i 2006 vedtatt endringer i loven som gir kommunene økte muligheter ved utskriving av slik skatt. Endringen omfatter alle eiendommer i kommunen, mens jord- og skogbrukseiendommer skal ha obligatorisk fritak. Dette fritaket gjelder ikke våningshus. Som tidligere vil det være opp til den enkelte kommune å avgjøre om det skal skrives ut eiendomsskatt. Kommunene vil kunne velge mellom å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen, bare innenfor områder som er utbygd på byvis, og/eller (bare) på verk og bruk. Utvidelse til hele kommunen vil i utgangspunktet få betydning for alle eiendommer som ligger utenfor byvis bebyggelse, herunder boligeiendommer, andre eiendommer i kommunen, så vel som fritidseiendommer. Det er ikke høve til å ilegge eiendomsskatt på hytter alene. Utvidelsen omfatter så vidt en forstår ut fra orientering gitt i et seminar om eiendomskatt i regi av Landsamanlutninga av vasskraftkommunar (LVK) , foruten boliger, fritidseiendommer, ubebygd og urørt grunn (utmark), fjell, vidde og vassfall. Endringene trer i kraft fra og med skatteåret Skatten skal være utskrevet før 1. juni 2007 for Gjeldende regler og praksis vedrørende taksering og satser videreføres. Utgangspunktet i loven er at eiendommene skal takseres til markedsverdi. Det er akseptert at kommunene kan benytte en såkalt reduksjonsfaktor ved verdsettingen. Skattegrunnlaget for eiendomsskatt kan derfor variere fra kommune til kommune. I odelstingsproposisjonen (nr ) står det at departementet tar sikte på å komme tilbake med en gjennomgang og vurdering av reglene om saksbehandling og klage ved utskriving av eiendomsskatt. Det skal også gjøres en vurdering av fritaksreglene, satsstruktur og høve til å differensiere eiendomskatten for de ulike skatteobjekter. Utviding av eiendomsskattelovens virkeområde er etter departementets syn et særegent forhold etter byskattelovens 4 (jfr. Ot.prp. 77 pkt ). Det betyr at kommunene kan gjennomføre ei taksering av alle eiendomskattepliktige eiendommer sjøl om det er mindre enn 10 år siden forrige alminnelige taksering ble holdt i kommunen. Departementet legger likevel til grunn at kommuner som ønsker det, kan bruke eksisterende takster på eiendommer som er eiendomsskattepliktige i dag, og kan avgrense takseringen til eiendommer som blir skattepliktig som følge av utviding av virkeområdet til eiendomsskatteloven. Departementet understreker at skattepliktige objekt av samme type i kommunen skal skattlegges likt og takseres etter samme prinsipp. Utskriving skal utføres på like premisser. Ei avgrenset taksering av de eiendommer som følger av utviding av virkeområdet, må derfor i rimelig grad være tilpasset det eksisterende takstnivået i kommunen. Kommunestyret fastsetter hvert år hvilken sats som skal legges til grunn ved utskriving av eiendomsskatt. Det første året det blir utskrevet eiendomsskatt i kommunen eller en del av kommunen, må skatten ikke være større enn 2 promille av takstverdien og seinere kan skatten ikke økes med mer enn 2 promille. Departementet legger til grunn at det ikke blir regnet som første gangs utskriving når kommunen utvider området for eiendomsskatten. Om kommunen skriver ut eiendomsskatt med høgste sats i dag, vil det og gjelde eiendom i det nye geografiske virkeområdet, dersom kommunen velger å ta det nye virkeområdet inn i

3 skatteutskrivingen. Generelt lågere sats kan likevel velges, om kommunen finner det ønskelig i samband med valg av utvidet virkeområde. Kommunestyret kan etter 12 i eiendomsskatteloven fastsette ulikt skatteøre for ulike områder. 3. Taksering Dersom virkeområdet for eiendomsskatten skal utvides, må det gjennomføres en taksering av objektene. Det vil være relativt ressurskrevende da det vil være relativt mange nye objekter. Arbeidsmengda vil avhenge av om det skal være omtaksering av eksisterende objekter. Sannsynligvis vil det være nødvendig å leie inn hjelp for å kunne gjennomføre taksering for at det skal være klart til1.juni neste år og sannsynligvis også dersom det skal være klart seinere. Dette vil en måtte komme tilbake til dersom det er aktuelt å utvide virkeområdet. Det er kommunen som bekoster alle utgifter til en taksering. Det er takstnemnda (oppnevnt av kommunestyret) som gjennomfører takseringen. Byskatteloven inneholder regler om hvordan takseringen skal gjennomføres. Fordi kommunen anses som part i saken, har den ingen instruksjonsmyndighet i forhold til takstnemndas fastsetting av takstverdien. I samband med den alminnelige omtakseringen i 2003 vedtok takstnemnda i møte takstregler for 2003 og framover; slik (priser i kr. pr. kvadratmeter): Forretningsbygg, 1. etasje 3300 Forretningsbygg; øvrige etasjer 2250 Lagerbygg 1350 Kontor-, skole-, verksted- og bygg 2250 Boliger 1185 Garasjer 750 Carporter Inntekter fra eiendomsskatt Regnskapsførte eiendomsskatteinntekter for 2005 utgjorde ca. kr I følge eiendomsskattelista 2006 er utskrevet eiendomsskatt for 2006 ca. kr Av dette utgjør skatt på verker og bruk ca. kr (og dermed eiendomsskatt i tettstedene knappe 5,3 mill. kroner). Det er særlig skatten fra kraftverk som øker fra 2005 til I 2006 er det ca objekter som er gjenstand for eiendomsskattelegging. Av detter er ca boligeiendommer og ca. 150 verker og bruk, forretningsbygg, lagerbygg, kontorbygg, verkstedbygg eller liknende. Av eiendomsskatt i tettstedene kommer ca. 2 mill. kr. fra 1200 boligeiendommer og gjennomsnittlig betales det ca. kr pr. eiendom. Resten, ca. 3,3 mill. kr. kommer fra 150 objekter (forretninger, lagerbygg, kontorbygg, verksteder m.m.); dvs. ca. kr pr. objekt. I samband med en eventuell taksering av nye objekter er det takstnemnda som tar stilling til, innenfor lovens regler, hvilke takseringsprinsipper som skal legges til grunn. Det vil også ha betydning for beregning av potensialet for eiendomsskatt (både på kort og lang sikt). En har forsøkt på grunnlag av renovasjonsregisteret å finne ut hvor mange objekter som er aktuelle for eiendomsskattelegging dersom virkeområdet utvides til hele kommunen. Det gjøres oppmerksom på at tallene er forbundet med betydelig usikkerhet både fordi det er takstnemnda

4 som fastlegger takstnivået og fordi en ikke har en god oversikt over eiendommene med omsyn til størrelser og standard. Særlig gjelder det eldre eiendommer. a. Boligeiendommer Antall med sekkerenovasjon i kommunen Antall med eiendomsskatt i 2006 Nye boligobjekter hvis grensa utvides 2375 bygg 1200 bygg 1175 bygg Også våningshus på gardsbruk innenfor tettstedene blir nå skattepliktige. Dette er sannsynligvis ikke mange eiendommer. Dersom takstverdien i gjennomsnitt er den samme i og utenfor tettstedene, vil utvidelse av eiendomsskatt til å gjelde hele kommunen nye boligobjekter tilføre kommunen ca. 2 mill. kr. med dagens takstverdier.

5 b. Forretninger m.m. De fleste forretningsbygg og lignende ligger innenfor tettstedene. Verker og bruk som ligger utenfor tettstedene betaler allerede eiendomsskatt. Nye objekter vil særlig være hoteller og overnattingsbedrifter og noen mindre forretninger. Det vil være vanskelig nå å anslå størrelsen på en mulig inntekt til kommunen, men det fins noen større objekter blant disse som klart vil tilføre kommunen nye inntekter. Utvidelsen av virkeområdet medfører også at det andre eiendommer som ubebygd og urørt grunn, utmark, fjell, vidde og vassfall skal verdsettes. En har ikke forutsetninger pr. dato for å anslå verdier for slike eiendommer. c. Hytter/støler I følge renovasjonsregisteret er det 3608 hytter og 328 støler i kommunen. Byggeareal og standard vil vel være avgjørende for takstnivået. Takstnemnda har tidligere ikke taksert hytter (utenom eventuelle enkelthytter i tettstedene) og må sannsynligvis vurdere takseringsprinsippene for hytter og støler spesielt. En mangler pr dato en god oversikt over hva denne bygningsmassa representerer med hensyn til real og standard blant annet fordi GAB-registrene ikke er oppdatert for eldre eiendommer som utgjør en vesentlig del av disse eiendommene. En vesentlig del av det som er bygd de seinere åra, er større bygg med høg standard. En forsøker med et anslag som er svært grovt og svært usikkert. Det tas som forutsetning at verdien av ei hytte eller støl i gjennomsnitt utgjør fjerdeparten av takstverdien av en boligeiendom Kr x 0,25 x 3936 = ca. 1,6 mill. kr.. En mer nøye gjennomgang av nyere hyttemasse kan kvalitetssikre og gi et bedre grunnlag for et anslaget. De siste årene er det byggemeldt ca. 500 hytter i kommunen. Av disse har mange høg standard som bety noe for et inntektsanslag. Det skal ikke betales eiendomsskatt for stølshus (sel) eller verdien skal reduseres der det er drift. Det er usikkert hvor mange støler det er som er i drift. Økes verdien til i gjennomsnitt en tredjedel av bolighusverdien, øker anslaget med vel 0,5 mill. kr.. Inntekstanslagene tar utgangspunkt i at dagens takstverdier videreføres også for nye objekter og at skatten pr. år er 7 promille av takstverdien. Administrasjonen vil understreke at inntekstanslagene som følge av eventuell utvidet virkeområde for eiendomskatten i kommunen er usikre av flere grunner: - takstnemndas vurderinger vil ha betydning - en mangler god oversikt over sammensetning av eiendomsmasser (størrelser og standard). Er det for eksempel ulikhet mellom boligeiendommer i og utenfor tettstedene? Hva er et rimelig utgangspunkt med hensyn til størrelse og standard for fritidseiendommer? - usikkerhet om hvilke eiendommer som skal fritas (eks. støler i drift) - takseringsverdi for våningshus på gardsbruk kan være usikker som følge av delingsforbud og konsesjonsplikt

6 5. Kommunale vedtak Kommunestyret må dersom utvidelsen skal tre i kraft fra og med 2007, treffe vedtak om utvidelse av virkeområdet for eiendomsskatte ved behandlingen av budsjettet høsten Kommunestyret må videre treffe vedtak om bl.a. om skattesatser; evt. om reduserte satser på enkelte eiendommer eller i enkelte områder om ny alminnelig taksering eller om takseringen kun skal gjelde nye eiendommer evt. nye eiendomsskattevedtekter bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer (jfr. 11 i eiendomsskatteloven) Komite 1 Konklusjon: Det kom i møtet ulike signaler fra representantene om de vil gå for utvidelse av eiendomsskattegrensene til å omfatte hele kommunen. Det ble drøftet om utvidelsen i så fall bør gjøres fra 2007 eller Saken drøftes på nytt i neste møte i komiteen. Det bes om at administrasjonen til neste møte vurderer økonomiske konsekvenser som følge av ulike valg med omsyn til takseringsprinsipper og om det er mulig å foreta omtaksering til 2007 innenfor lovens frister. Saksordfører: Amund Ranheim Lome Tilleggsopplysninger til sak 06/06 i komite 1: Innledning Det vises til sak 06/06 i Komite 1 i møte Komiteen har bedt om at administrasjonen til neste møte vurderer økonomiske konsekvenser som følge av ulike valg av takseringsprinsipper og om det er mulig å foreta taksering til 2007 innenfor lovens frister. Det ble også orientert om temaet i formannskapets budsjettseminar Også formannskapet ønsker tilleggsopplysninger. Det er understreket at tida er knapp med tanke på det takseringsarbeidet som skal gjøres når skatten for 2007 må være utskrevet før 1. juni Takstgrunnlag Takstnemnda fastsetter retningslinjer for takseringen. Det vanlige (særlig ved større takseringer og omtakseringer) at takstnemnda fastsetter taksten etter befaring og forslag fra besiktigelsesmenn. Hovedregelen er at eiendommer skal takseres til den konkrete eiendommens omsetningsverdi. Alle eiendommer må verdsettes etter samme prinsipper. Det kan brukes sjablonger (eksempelvis kvadratmeterpris for ulike typer eiendommer) som kommer i tillegg til vurdering av hver enkelt eiendom (med befaring). Det er ikke noe i vegen for at verdiene reduseres til en andel av omsetningsverdien. Det kreves imidlertid at alle eiendommer av samme karakter behandles likt (lik reduksjonsfaktor). Bunnfradrag Kommunestyret kan fastsette bunnfradrag i eiendomsskatten for bolig- og fritidseiendommer.

7 Bunnfradraget skal være et fast beløp og fastsettes hvert år ved budsjettbehandlingen. Bunnfradraget trekkes fra taksten før skatten beregnes. Det er ikke satt noen øvre eller nedre grense for dette fradragets størrelse, men alle eiendommer må behandles likt. Fradraget kan ikke settes så høgt at det fungerer som et fritak for eiendomsskatt for boligeiendommer. Skattesats Eiendomsskatten skal være minst 2 promille og ikke mer enn 7 promille av takstverdien. Når maksimalsatsen er nådd, står kommunestyret fritt til å bestemme en sats mellom 2 og 7 promille. Kommunestyret bestemmer skattesatsen for hvert år ved budsjettbehandlingen og kan bestemme ulike satser for ulike type objekter. Den må være lik for boliger og fritidseiendommer. Skatt Eiendomsskatten for et objekt beregnes slik: (Takstverdi for objektet bunnfradrag) x skattesats. Skatteinntekter Tabellen nedenfor viser inntekter i 2006 fordelt på objekttyper. Det er videre gjort et anslag bygd på grove og usikre forutsetninger for nye objekter som følge av utviding av grense. Det gjøres merksam på at tallene i tabellen rettet i forhold til tidligere opplysninger etter gjennomgang av grunnlagsmaterialet som er eiendomsskattelista for Det har betydning for fordeling mellom verker /bruk og næring/forretninger. Det tas forbehold om at den kan være noen (forhåpentligvis mindre) feil også i fordeling mellom boliger og næringer/foretninger. En har ikke hatt til en nøye gjennomgang og det kan ha oppstått i summeringer. Nye objekter: Denne kolonnen viser beregnete inntekter i 2007 under forutsetning av at takstnivået holdes på samme nivå som i 2006 (takstnivå fra 2003) med en skattesats på 7 promille og uten at det brukes bunnfradrag på boliger og fritidseiendommer. Det understrekes at anslagene er basert på betydelig usikkerhet. Det kan slå begge veger. Dersom gjennomsnittsverdien for fritidseiendommer antas å være 50 % av gjennomsnittlig boligverdi (i tabellen 25 % eller en fjerdedel av boligverdi), vil anslaget for skatt fra nye objekter øke med 1,6 mill. kr. til 5,7 mill. kr.. Anslaget for boliger og næringseiendommer kan muligens være for høgt. Skatten for verker og bruk påvirkes ikke av utviding av skattegrensene. EIENDOMSSKATTEINNTEKTER Beløp i mill. kr. Objekttyper 2006 *Nye objekter Verker og bruk 6,9 - Næring, forretninger m.m. 2,5 0,5 Boligeiendommer 2,0 2,0

8 Fritidseiendommer - 1,6 Sum 11,4 4,1

9 Omtaksering: Kommunen kan ved utvidelse av grensene for eiendomsskatten til å gjelde hele kommunen også foreta omtaksering av alle objekter. Gjennomsnittlig takstverdi for boligeiendommer er beregnet å være ca. kr som er en låg verdi i forhold til det som må antas å være omsetningsverdi. Det gir en gjennomsnittlig eiendomsskatt på kr pr. bolig pr. år (medregnet garasjer og liknende). Tilsvarende gjelder for andre typer eiendommer bortsett fra verker og bruk der kommunen ikke kan påvirke verdien. Takstverdiene for disse objekttypene kan i teorien flerdobles hvis reell omsetningsverdi legges til grunn. Sjøl med bruk av reduksjonsfaktor og bunnfradrag vil effektiv verdi kunne øke betydelig. Ved en omtaksering (til høgre takstverdier) vil kommunen har muligheter til i noen grad å styre fordeling på skattesubjekter ved bruk av bunnfradrag og reduserte skattesatser i forhold til dagens nivå. Dersom effektive takstverdier dobles, dobles også inntektene fra både næringer, forretninger m.m. og for boligeiendommer (4,5 mill. kr. i 2006). Tilsvarende gjelder for beregnet skatteinntekter fra nye objekter som følge av utviding av grenser. EIENDOMSSKATTEINNTEKTER: Doble takster Beløp i mill. kr. Objekttyper Gamle Nye Sum Verker og bruk 6,9-6,9 Næring, forretninger m.m. 5,0 1,0 6,0 Boligeiendommer 4,0 4,0 8,0 Fritidseiendommer - 3,2 3,2 Sum 15,9 8,2 24,1 Inntektene fra boliger og fritidseiendommer vil ut fra disse forutsetningene ( doble takster i forhold til nå og skattesats på 7 promille) bli ca. 11,2 mill. kr.. Brukes en skattesats på 5 promille går inntekten ned til 8 mill. kr.. Hver promilleenhet tilsvarer 1,6 mill. kr.. Etter en omtaksering blir det ca boliger og fritidseiendommer som skattlegges. Dersom det benyttes et bunnfradrag på kr pr. objekt vil det medføre et skattetap på kr.700 eller samlet ca. kr (med 7 promille som skattesats). Takseringsarbeid Det vil kreve betydelige ressurser å gjennomføre nytaksering og eventuelt omtaksering av gamle objekter. Kommunens bygge- og eiendomsregister (GAB) er ikke oppdatert, og det medfører ekstra arbeid.

10 Det har vært kontakt med firmaet Geoservice AS som har bistått mange kommuner med slike takseringsarbeider. Det er muligheter for at dette firmaet kan bistå kommunen i å lage et opplegg for takseringsarbeidene. Likevel vil det nok etter vårt syn kreves betydelige ressurser og folk til bl.a. å foreta befaring og besiktigelse av eiendommene. Det er også behov for prosjektledelse som kan ha oversikt og fordele arbeidsoppgaver på de som skal ut på befaring samt ha kontakt med takstnemnd og administrasjon (og som kanskje også kan være med på klagebehandling etter at eiendomsskattelista er lagt ut seinest 1. juni i 2007). Det kan være en stor utfordring å engasjere tilstrekkelig antall kompetente personer som kan bistå kommunen i arbeidet. Det er også behov for at en i samband med takseringsarbeidet tar i bruk datasystemer som gir mulighet for oversikt og oppdatering av eiendomskatteregisteret og som forenkler takseringsarbeid seinere. Det er også viktig at en nytter høvet til å oppdatere GAB-registeret samtidig. Takseringskostnadene er usikre. Øyer kommune skal gjennomføre et liknende arbeid og har i følge avisomtale anslått kostnadene til 2,4 mill. kr.. Det er generelt bedre å anslå litt i høgste laget enn å få en kraftig overskridelse.

11 Ny behandling i komite Vedlegg: Utkast til eiendomsskattevedtekter for Nord-Aurdal kommune Forslag til vedtak: Komite 1 Høyre v. Tor Steen fremmet følgende forslag til tilråding: 1. Kommunestyret opprettholder dagens eiendomsskattesystem i Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres ny alminnelig taksering i 2007 for alle typer eiendommer, herunder verker og bruk. 3. Kostnader til taksering innarbeides i budsjettet for Kommunestyret vedtar Eiendomsskattevedtekter for Nord-Aurdal kommune. 5. Kommunestyret ber administrasjonen foreslå nødvendige justeringer i 2007-busjettet basert på forutsetningene i punkt 1-3. Arbeiderpartiet v. Elin Ann Reitan Thyri fremmet følgende forslag til tilråding: 1. Kommunestyret sier nei til å utvide grensene for eiendomsskatt i Kommunestyret vil fortsette å utrede eiendomsskatt. Sosialistisk Venstreparti v. Reidar Bringaker fremmet følgende forslag til tilråding: 1. I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2007 for alle typer eiendommer, herunder verker og bruk. 2. Det skal gjennomføres ny alminnelig taksering med virkning fra og med eiendomsskatteåret Skattesatsen for eiendomsskatt for 2007 settes til 7 promille. Eiendomsskatten betales i to terminer i året. 4. Kommunestyret har som mål at eiendomsskatten ikke skal øke uforholdsmessig mye for innbyggerne. Kommunestyret vil, når takstnemnda for eiendomsskatt har vedtatt retningslinjer for takseringen, vurdere å sette ned skattesatsen og eventuelt å innføre bunnfradrag for boligdelen av eiendommer (og fritidseiendommer). 5. Kommunestyret vedtar vedlagte vedtekter for eiendomsskatt. 6. Takseringen foretas av takstnemnda etter forslag fra ansatte besiktigelsesmenn, jf. Byskattelovens 4 annet ledd. Votering de mest ytterliggående forslagene ble stemt over først: 1) SVs forslag ble forkastet 4 stemmer mot 2 stemmer. 2) Høyres forslag ble forkastet med 4 stemmer mot 2 stemmer. 3) Arbeiderpartiets forslag ble deretter vedtatt med 4 stemmer mot 2 stemmer. K1-008/06 Tilråding fra komite 1, 4 stemmer mot 2 stemmer: 1. Kommunestyret sier nei til å utvide grensene for eiendomsskatt i Kommunestyret vil fortsette å utrede eiendomsskatt..

12 Kommunestyret Arbeiderpartiet fremmet følgende tilleggsforslag til forslaget fra komité 1: 3. Kommunestyret ber om at utredningen blir sluttbehandlet i komité 1 innen 1. april Sosialistisk Venstreparti fremmet deretter sitt forslag fra komité 1. Høyre v/ Tor Steen fremmet sitt forslag fra komite 1. Avstemmingsrekkefølge Ordføreren fremmet forslag om slik rekkefølge: 1. Komite 1 s innstilling med Arbeiderpartiets tilleggsforslag 2. Høyres forslag 3. Sosialistisk Venstrepartis forslag Olav Magne Thyri foreslo: 1. Sosialistisk Venstrepartis forslag 2. Høyres forslag 3. Tilråding fra komite 1 med Arbeiderpartiets tilleggsforslag Olav Magne Thyris forslag ble vedtatt med 14 stemmer mot 11 stemmer som ble avgitt for ordførerens forslag. Votering: 1. Sosialistisk Venstrepartis forslag ble forkastet med 14 mot 11 stemmer. 2. Høyres forslag ble forkastet med 22 mot 3 stemmer. 3. Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt med 14 mot 11 stemmer. KS-080/06 Vedtak, 14 stemmer mot 11 stemmer: 1. Kommunestyret sier nei til å utvide grensene for eiendomsskatt i Kommunestyret vil fortsette å utrede eiendomsskatt. 3. Kommunestyret ber om at utredningen blir sluttbehandlet i komité 1 innen 1. april

13 Formannskapet Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmet følgende forslag: 1. I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2008 for alle typer eiendommer, herunder verker og bruk. 2. Det skal gjennomføres ny alminnelig taksering med virkning fra og med eiendomsskatteåret Kommunestyret har som intensjon at eiendomsskatten ikke skal øke mer enn den årlige prisstigningen. Kommunestyret vil, når takstnemnda for eiendomsskatt har vedtatt retningslinjer for takseringen, vurdere å sette ned skattesatsen og eventuelt å innføre bunnfradrag for boligdelen av eiendommer (og fritidseiendommer). 4. Kommunestyret vedtar vedlagte vedtekter for eiendomsskatt. 5. Takseringen foretas av takstnemnda etter forslag fra ansatte besiktigelsesmenn, jf. Byskattelovens 4 annet ledd. Votering: Arbeiderpartiets-, Senterpartiets- og Sosialistisk Venstrepartis forslag ble vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer. FS-069/06 Vedtak, 5 stemmer mot 2 stemmer: Formannskapet tilrår for kommunestyret å vedta forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti: 1. I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2008 for alle typer eiendommer, herunder verker og bruk. 2. Det skal gjennomføres ny alminnelig taksering med virkning fra og med eiendomsskatteåret Kommunestyret har som intensjon at eiendomsskatten ikke skal øke mer enn den årlige prisstigningen. Kommunestyret vil, når takstnemnda for eiendomsskatt har vedtatt retningslinjer for takseringen, vurdere å sette ned skattesatsen og eventuelt å innføre bunnfradrag for boligdelen av eiendommer (og fritidseiendommer). 4. Kommunestyret vedtar vedlagte vedtekter for eiendomsskatt. 5. Takseringen foretas av takstnemnda etter forslag fra ansatte besiktigelsesmenn, jf. Byskattelovens 4 annet ledd Kommunestyret Fremskrittspartiet v/ Olaf Nils Diserud fremmet komite 1s tilråding til vedtak: 1. Kommunestyret sier nei til å utvide grensene for eiendomsskatt i Kommunestyret vil fortsette å utrede eiendomsskatt. Votering: Sosialistisk Venstrepartis-, Venstres-, Arbeiderpartiets- og Senterpartiets forslag (formanskapets forslag) ble vedtatt med 17 stemmer mot 8 stemmer for Fremskrittspartiets forslag.

14 KS-090/06 Vedtak, 17 stemmer mot 8 stemmer: 1. I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2008 for alle typer eiendommer, herunder verker og bruk. 2. Det skal gjennomføres ny alminnelig taksering med virkning fra og med eiendomsskatteåret Kommunestyret har som intensjon at eiendomsskatten ikke skal øke mer enn den årlige prisstigningen. Kommunestyret vil, når takstnemnda for eiendomsskatt har vedtatt retningslinjer for takseringen, vurdere å sette ned skattesatsen og eventuelt å innføre bunnfradrag for boligdelen av eiendommer inkl. fritidseiendommer. 4. Kommunestyret vedtar vedlagte vedtekter for eiendomsskatt. 5. Takseringen foretas av takstnemnda etter forslag fra ansatte besiktigelsesmenn, jf. Byskattelovens 4 annet ledd.

Melding om eiendomsskatt

Melding om eiendomsskatt Teknisk avdeling Dato 18.09.2013 Melding om eiendomsskatt Sammendrag I dette skriv beskrives mulighetsrommet i forhold til eiendomsskatt i Bodø kommune. Rådmannen vil først redegjøre nærmere for hvilket

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 EIENDOMMSKATT - EFFEKTER AV ENDRET TAKSTGRUNNLAG RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Kongsberg kommunestyre tar saken til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 08/1927-22 Arkiv: 145 ÅRSBUDSJETT 2009 - EIENDOMSSKATTESATS 2009 Forslag til vedtak: 1. Eiendomsskatten 2009 skrives ut med en sats på 3 promille.

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Kommunestyret. Møteinnkalling

Nord-Aurdal kommune Kommunestyret. Møteinnkalling Nord-Aurdal kommune Kommunestyret Møteinnkalling Møtedato: 14.12.2006 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid: Kl. 14:00 Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra

Detaljer

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune

Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt i 2016 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 20.11.2015 Referanse: 2015/1096-10672/2015 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Ann Helen Rustad Direkte tlf. 95821047 Videreføring og utskriving av kommunal eiendomsskatt

Detaljer

EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE

EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE EIENDOMSSKATT I SØR-AURDAL RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE Sommeren 2009 1 1. MANDAT Kommunestyret gjorde i sitt møte 05.02.09 slikt vedtak: 1. For å utrede spørsmålet om eiendomsskatt nedsettes det ei gruppe

Detaljer

Eiendomsskatt retaksering

Eiendomsskatt retaksering Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2015 67390/2015 2015/5650 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/125 Formannskapet 14.10.2015 15/119 Bystyret 29.10.2015 Eiendomsskatt 2016 - retaksering

Detaljer

Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt

Utvidelse av utskrivningsområdet for eiendomsskatt Teknisk avdeli Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2010 47974/2010 2010/7726 232 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/130 Formannskapet 13.10.2010 10/110 Bystyret 28.10.2010 Utvidelse av utskrivningsområdet

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1

Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1 Frosta kommune Arkivsak: 2013/672-1 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 25.02.2013 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 05.03.2013 Kommunestyret 19.03.2013 Kommunal eiendomsskatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet 26.06.2013 Kongsberg kommunestyre 21.08.2013 Formannskapet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00. Ekstraordinært formannskapsmøte

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00. Ekstraordinært formannskapsmøte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 04.04.2013 kl. 15:00 Ekstraordinært formannskapsmøte Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 9/13 Eiendomsskattevedtekter

Detaljer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer

1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven. Bjugn kommune. Taksering av eiendommer 1 (10) Rammer for forvaltning av eiendomsskatteloven Bjugn kommune Taksering av eiendommer Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 17. februar 2016 1 2 Innhold 1 Orientering 3 2 Ytre rammevilkår 4 2.1 Juridiske

Detaljer

KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK. - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere

KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK. - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere KOMMUNESTYRETS ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK - hvor kommunen har innført eiendomsskatt tidligere Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 SAKSFRAMLEGG 02.02.2015 Saksbehandler: Trond Robertsen Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/360 EIENDOMSKATT BØ - GJENNOMFØRING Forslag til vedtak: 1. Bø kommunestyre viser til vedtak i k-sak 93/14 om innføring

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/728-5 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2016 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/16 FORMANNSKAPET 02.12.2015 31/16 KOMMUNESTYRET

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjef i Namsos. Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2012/8603-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 20.11.2012

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2016/9483-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 22.11.2016

Detaljer

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune

Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for taksering av eiendommer i Vegårshei kommune Retningslinjer for fastsettelse av eiendomstaksten Grunnlag Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommunene selv bestemmer om de vil skrive

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/9701-3 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Iverksetting av generell eiendomsskatt i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen Takstnemnda for eiendomsskatt, eiendomsskattekontoret Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen 08.02.2017 Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen

Detaljer

UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT I HELE KOMMUNEN OG OBLIGATORISK FRITAK FOR GÅRDS- OG SKOGBRUKSEIENDOMMER NOEN RETTSLIGE OG PRAKTISKE KONSEKVENSER

UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT I HELE KOMMUNEN OG OBLIGATORISK FRITAK FOR GÅRDS- OG SKOGBRUKSEIENDOMMER NOEN RETTSLIGE OG PRAKTISKE KONSEKVENSER UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT I HELE KOMMUNEN OG OBLIGATORISK FRITAK FOR GÅRDS- OG SKOGBRUKSEIENDOMMER NOEN RETTSLIGE OG PRAKTISKE KONSEKVENSER 1. Innledning Ved lov av 16. juni 2006 nr 25 ble det foretatt

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utviding av eiendomsskatt til å gjelde i hele kommunen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8952 - / Saksordfører:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/6539 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Erik Haug EIENDOMSSKATT I STEINKJER KOMMUNE - OMTAKSERING - NY SAK Trykte

Detaljer

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt

Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Melding om skattetakst og beregning av eiendomsskatt Vi sender nå ut vedtak om eiendomsskattetakst på eiendommer i Tromsø kommune som får ny takst fra 2016. tromso.kommune.no Klagefrist Klagefristen på

Detaljer

Eiendomsskatt. Formannskapet 7. mai. Side 1

Eiendomsskatt. Formannskapet 7. mai. Side 1 Eiendomsskatt Formannskapet 7. mai Side 1 08.09.2014 Saken så langt Formannskapet 26. juni Resultat: ingen omtaksering, vurdere alternative beregningsmodeller Kommunestyret 21. august (m/tilleggsnotat

Detaljer

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 11.11.2016 Referanse: 2016/1197-10545/2016 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Gerard Kort Direkte tlf. 95 49 15 07 Videreføring og utskriving av eiendomsskatt i 2017 Utvalgssaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/6539 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Erik Haug EIENDOMSSKATT I STEINKJER KOMMUNE - OMTAKSERING Trykte vedlegg:

Detaljer

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 18.11.2014 Referanse: 2013/659-10020/2014 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Sigrun Hafsten Direkte tlf. 47971590 Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015

Detaljer

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013

Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter. Vedtatt i K-sak 59/2013. 17. desember 2013 Siljan kommunes eiendomsskattevedtekter Vedtatt i K-sak 59/2013 17. desember 2013 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 18.11.2014 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 18.11.14 kl. 15.30 SV: tirsdag 18.11.14 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/10909 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.12.2016 049/16 OVERJO Kommunestyret 19.12.2016 OVERJO Økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett

Detaljer

1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT

1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT I FOLLDAL KOMMUNE Vedtekter for eiendomsskatt gjeldende fra 1. oktober 2015 1 SAKKYNDIG NEMND OG KLAGENEMND FOR EIENDOMSSKATT 1.1 Sakkyndig nemnd Til å foreta taksering av alle

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/ EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/ EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE. Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9637/16 Arkivsaksnr.: 16/1798-1 Saksbehandler: Jostein Sørensen EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS PERIODE. Vedlegg: «Rammer og retningslinjer for taksering

Detaljer

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 FLESBERG KOMMUNE Lampeland 14.11.2013 Arkiv 145 Saksmappe 2013/573 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 - budsjettrammer 2014 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR KONGSBERG KOMMUNE SAKKYNDIG NEMND vedtatt 21. mai 2014 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig nemnd til å verdsette

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 Stor-Elvdal kommune Tekniske tjenester Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/659- Sigrun Hafsten, 47971590 232 25.11.2014 10216/2014 FORSLAG TIL EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER - SAKKYNDIG NEMND KAP.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2009/7812-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Eiendomsskattevedtak 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Meldal kommune

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Meldal kommune 1. Formålet med dokumentet Dette dokumentet omhandler rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Meldal kommune. Retningslinjene skal medvirke til likebehandling i takseringsarbeidet. 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi 3. Lover og rammer for eiendomsskatt 4. Skatt på boligeiendom 5. Skatt på næringseiendom 6. Bruk av eventuelle skatteinntekter 1. Innledning Oslo

Detaljer

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune

Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal. Sør-Aurdal kommune Utvidet eiendomsskatt i Sør-Aurdal Sør-Aurdal kommune Hva er eiendomsskatt? Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteordning. Eiendomsskatteinntektene inngår ikke i inntektssystemet for omfordeling

Detaljer

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling

Sakspapir. Handlings- og Økonomiplan med Årsbudsjett Endring av skattesats for eiendomsskatt. Rådmannens innstilling ArkivsakID 16/2579 Løpenr 3 Sakspapir Vår saksbehandler: Stein Aas 62433047 Økonomistaben Handlings- og Økonomiplan 2017-2020 med Årsbudsjett 2017 - Endring av skattesats for eiendomsskatt Utvalg Saksnummer

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Formannskapet. Møteinnkalling

Nord-Aurdal kommune Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Møtedato: 07.09.2006 Møtested: Formannskapssalen, 4. etasje Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE

EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Arkivsaksnr.: 15/2239 Lnr.: 18635/15 Ark.: Saksbehandler: Marit Øversveen EIENDOMSSKATT - NY ALMINNELIG TAKSERING OG VALG AV METODE Lovhjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet 13.11.2014 53/14 Kommunestyre ROLLAG KOMMUNE Rollag : 11.11.2014 Arkiv : 150 Saksmappe : 2014/513 Avd. : Rådmann Saksbehandl er : Hans Henrik Thune Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan 2016-2018 MØTEBEHANDLING: Utvalg

Detaljer

Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing 1 Eiendomsskatt ved sammenslåing KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/adv. Anne-Lise Hellebostad anne-lise.hellebostad@ks.no

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. Side 1 av 7 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR HAMAR KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret: 18.06.2014, sak 67/14. Saksnr. 13/6298. KAP. I SKATTETAKSTNEMNDA (SAKKYNDIG NEMND - 8A-3). 1-1 I medhold eiendomsskatteloven

Detaljer

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Arkivsaksnr.: 14/1374-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Marit Øversveen Eiendomsskatt Gjennomføring av ny alminnelig taksering Hjemmel: Eigedomsskattelova Rådmannens innstilling: Lunner kommune utsetter avgjørelsen

Detaljer

810 Eiendomsskatt. I 2015 har 355 av landets 428 kommuner eiendomsskatt.

810 Eiendomsskatt. I 2015 har 355 av landets 428 kommuner eiendomsskatt. 810 Eiendomsskatt Generelt om eiendomsskatt I 2014 ble 3,8 mrd. kroner av skatteinntektene til Oslo kommune omfordelt til kommuner og fylkeskommuner med svakere skatteinngang. Kommunens anledning til å

Detaljer

Retningslinjer for taksering av boliger, tomter, næringseiendommer, fritidsboliger, blokkleiligheter og campingplasser

Retningslinjer for taksering av boliger, tomter, næringseiendommer, fritidsboliger, blokkleiligheter og campingplasser Retningslinjer for taksering av boliger, tomter, næringseiendommer, fritidsboliger, blokkleiligheter og campingplasser Eiendomsskatten utlignes med hjemmel i lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni

Detaljer

EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING OG EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270

EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING OG EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER. Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 EIENDOMSSKATT - OMTAKSERING OG EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER Saksbehandler: Kristian Mehus Arkiv: 232 &20 Arkivsaksnr.: 13/3270 Saksnr.: Utvalg Møtedato 78/13 Kongsberg kommunestyre 21.08.2013 72/13 Formannskapet

Detaljer

Innføring av eiendomsskatt fra Ad hoc utvalgets rapport

Innføring av eiendomsskatt fra Ad hoc utvalgets rapport Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/1443-4 Arkiv: 232 Saksbeh: Kari Stoveland Sjursen Dato: 30.05.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 43/16 Formannskap 14.06.2016 85/16 Kommunestyre 23.06.2016

Detaljer

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 7. 8. mars 2016, Oslo

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 7. 8. mars 2016, Oslo Kursinnbydelse Grunnkurs i eiendomsskatt 7. 8. mars 2016, Oslo Kursdag I: Kursdag II: Generell innføring i eiendomsskatt Takseringsarbeid på eiendomsskattekontoret og i takstnemndene Kursets innhold Mandag

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune

Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune Informasjon om eiendomsskatt og takst i Nord-Aurdal kommune 1. Hvordan er taksten fremkommet Pr. 01.01.2016 BK Det følger av eiendomsskattelovens 8 A-2 at formålet med takseringen er å fastsette en takst

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: o Sakkyndig takstnemnd o Formannskapet. Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

Saksfremlegg. Planlagt behandling: o Sakkyndig takstnemnd o Formannskapet. Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& Saksfremlegg Saksnr.: 09/2792-1 Arkiv: 232 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EIENDOMSSKATT 2009 - SWECO-RAPPORTENE - EKSTERN VURDERING AV EIENDOMSTAKSERINGENE. Planlagt behandling: o Sakkyndig takstnemnd

Detaljer

Eiendomsskatt - gjennomføring av ny alminnelig taksering

Eiendomsskatt - gjennomføring av ny alminnelig taksering KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 12.11.2013 059/13 KJMO Kommunestyret 12.12.2013 129/13 KJMO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K1-232 : Arkivsaknr.: 13/2724

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato:23.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandlere Annette T. Pettersen og Laila E. Thorvik Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 32/14

Detaljer

Sentraladministrasjonen i Overhalla. 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

Sentraladministrasjonen i Overhalla. 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Overhalla kommune Sentraladministrasjonen i Overhalla Saksmappe: 2008/5057-22 Saksbehandler: Asle Lydersen Saksframlegg Eiendomsskattevedtaket for 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 01.12.2016 Sak: 165/16 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 16/1221 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017 2020 Behandling: Rådmannen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /17. Kommunestyret /17

Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /17. Kommunestyret /17 Saksutredning Justering av promille eiendomsskatt Arkivsaksnr: 17/842 Saksansvarlig: Oddvar Høgberg K-kode: Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 14.03.2017 036/17 Kommunestyret 21.03.2017 023/17 Rådmannens

Detaljer

Prestfoss 18.02 2016

Prestfoss 18.02 2016 Prestfoss 18.02 2016 Sigdal kommune Takseringsregler - rammer og retningslinjer - i forbindelse med innføring av eiendomsskatt for alle eiendommer i Sigdal kommune med virkning fra 1. januar 2016. Innføring

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I RINGSAKER KOMMUNE AV 01.01.2005.

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I RINGSAKER KOMMUNE AV 01.01.2005. VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER I RINGSAKER KOMMUNE AV 01.01.2005. Vedtektene er gitt i medhold av 6 i Skatteloven for byene av 18.8.1911 (byskatteloven). Grunnlag for utskrivning av

Detaljer

Sentraladministrasjonen i Overhalla. Innføring av generell eiendomsskatt: Framdriftsplan

Sentraladministrasjonen i Overhalla. Innføring av generell eiendomsskatt: Framdriftsplan Overhalla kommune Sentraladministrasjonen i Overhalla Saksmappe: 2008/5057-2 Saksbehandler: Asle Lydersen Saksframlegg Innføring av generell eiendomsskatt: Framdriftsplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 97/ Kommunestyret 81/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 97/ Kommunestyret 81/ Sunndal kommune Arkiv: 232 Arkivsaksnr: 2016/16786-1 Saksbehandler: Andrea Fivelstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomi- og planutvalget 97/16 29.11.2016 Kommunestyret 81/16 14.12.2016 Utskriving

Detaljer

Forberedelse innføring av eiendomsskatt på alle eiendommer - metode for fastsetting av verdi på boliger

Forberedelse innføring av eiendomsskatt på alle eiendommer - metode for fastsetting av verdi på boliger Forberedelse innføring av eiendomsskatt på alle eiendommer - metode for fastsetting av verdi på boliger Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Marit Rinnan Arkivsaknr.:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP

Deanu gielda - Tana kommune. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen Leder SP Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Takstnemnda Møtested: Møterom 2 Tana Rådhus Dato: 13.07.2016 Tidspunkt: 10:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Johnsen

Detaljer

Utvidelse av eiendomsskatt i Overhalla: En kort utredning av rammer og muligheter

Utvidelse av eiendomsskatt i Overhalla: En kort utredning av rammer og muligheter Utvidelse av eiendomsskatt i Overhalla: En kort utredning av rammer og muligheter Mai 2008 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Fastsetting av takstgrunnlaget 3. Skattesatser 4. Avgrensing av områder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eiendomsskatt. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Rådmannens forslag til innstilling Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Eiendomsskatt. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Rådmannens forslag til innstilling Saken tas til orientering. Arkivsak: 2008/3061-0 Arkiv: 230 Saksbehandler: Øystein Seland SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Eiendomsskatt Rådmannens forslag til innstilling Saken tas til orientering.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SNÅSA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyrets møte 4. april 2013 sak K. 22/13.

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SNÅSA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyrets møte 4. april 2013 sak K. 22/13. EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR SNÅSA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyrets møte 4. april 2013 sak K. 22/13. KAP. I SAKKYNDIG TAKSTNEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING Ordføraren si innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Eiendomsskatt og omtaksering

Eiendomsskatt og omtaksering Hvordan skal skattebyrdene fordeles? 1. Bakgrunn og problemstilling I handlingsprogrammet for 2011-2014 er det lagt til grunn at det skal foretas generell omtaksering med inntektsvirkning fra 2012 av,

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt

Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt Adgangen til å benytte differensierte skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum

Detaljer

Vedr innføring av eiendomsskatt i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 79/09 04.11.2009 Fosnes kommunestyre

Vedr innføring av eiendomsskatt i Fosnes kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 79/09 04.11.2009 Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2009/7578-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Vedr innføring av eiendomsskatt i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 79/09

Detaljer

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT

TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT TAKSERING AV EIENDOMMER I RINGERIKE KOMMUNE - EIENDOMSSKATT Alle eiendommer skal besiktiges i forbindelse med taksering. Taksten bygger på: Fakta om eiendommen Vurderinger av eiendommen Faktaopplysninger,

Detaljer

Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune

Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune Arendal kommune Retningslinjer for skattetaksering av eiendommer i Arendal kommune Vedtatt 24.02.2010 i Sakkyndig nemnd Pkt. 1.6 vedtatt endret 16.02.2011 i Sakkyndig nemnd INNHOLDSFORTEGNELSE Grunnlag

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling:

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2017 Behandling: Fredrik Holm (H) fremmet forslag til budsjett på vegne av Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre: 1. Kommunestyrets endringer og tillegg

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 03.12.2015 Sak: 117/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/996 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 Behandling: Per Kristensen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER TILBYGG - GNR 4 BNR 193

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER TILBYGG - GNR 4 BNR 193 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssal Møtedato: 25.02.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Innst. S. nr. 67. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:77 ( )

Innst. S. nr. 67. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. Dokument nr. 8:77 ( ) Innst. S. nr. 67 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Dokument nr. 8:77 (2006-2007) Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner,

Detaljer

Sigdal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. Oktober 2013. Nina Britt Stensås

Sigdal kommune. Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. Oktober 2013. Nina Britt Stensås Sigdal kommune Analyse av forventet inntekt ved innføring av eiendomsskatt i hele kommunen Oktober 2013 Nina Britt Stensås 1 1 - INNLEDNING... 3 USIKKERHETER... 3 2 ALMINNELIG TAKSERING MARKEDSVERDIER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/968

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/968 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/968 ENDRING I LOV OM EIENDOMSSKATT HØRING VEDRØRENDE M.A. LAVPRODUKTIV UTMARK OG FORMUESVERDI PÅ BOLIG Rådmannens innstilling: Generelt:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.10.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing 1 Eiendomsskatt ved sammenslåing KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum Revidert per 1. januar 2017 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 77/15 01.12.2015 Kommunestyret 106/15 16.12.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Økonomi- og planutvalget 77/15 01.12.2015 Kommunestyret 106/15 16.12.2015 Sunndal kommune Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2015/4947-1 Saksbehandler: Gunnvald Granmo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Økonomi- og planutvalget 77/15 01.12.2015 Kommunestyret 106/15 16.12.2015 Utskriving

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Bjørn Kr. Sveen Arkiv: / Dato:

Saksframlegg. Saksb: Bjørn Kr. Sveen Arkiv: / Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Bjørn Kr. Sveen Arkiv: 231 13/5636-1 Dato: 17.10.2013 FRITAK PÅ EIENDOMSSKATT FOR FREDA OG VERNEVERDIGE BYGNINGER OG REGULERTE USOLGTE TOMTER Vedlegg: 1. Brev datert

Detaljer

Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land. Synnfjellporten 19.04.2014

Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land. Synnfjellporten 19.04.2014 Informasjon om eiendomsskatt i Nordre Land Synnfjellporten 19.04.2014 Historie: Eiendomsskatt siden 80-tallet. Kommunestyresak 187/85 for budsjettåret 1986. Alminnelig sats 7o/oo Eiendomsskatt på verker

Detaljer

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 5. 6. oktober, Bodø

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 5. 6. oktober, Bodø Kursinnbydelse Grunnkurs i eiendomsskatt 5. 6. oktober, Bodø Kursdag I: Kursdag II: Generell innføring i eiendomsskatt Takseringsarbeid på eiendomsskattekontoret og i takstnemndene Kursets innhold Mandag

Detaljer

Sluttrapport, prosjektgruppe eiendomsskatt

Sluttrapport, prosjektgruppe eiendomsskatt Sluttrapport, prosjektgruppe eiendomsskatt Gruppe: Deltakere: Mandat: Eiendomsskatt Anne Rudi, Anne Grethe Myrann, Rune Antonsen, Simen Haakestad Bjerkholt Vurdere inntektspotensialet ved utvidet eiendomsskatt

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune

Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune Side 1 Eiendomsskattevedtekter for Alta kommune 9506 Side 2 INNHOLDFORTEGNELSE INNHOLDFORTEGNELSE... 2 KAP. I SAKKYNDIG NEMND... 3 KAP. II FORBEREDELSE AV TAKSERING... 4 KAP. III GJENNOMFØRING AV TAKSERING...

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 19.02.2015 Tid: 12:30-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 09.07.2015 Tid: 13:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer