ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2014"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2014

2

3 2010 Styret og adm. dir. i Graminor foran inngangen til Svalbard Globale frøhvelv juni 2014 INNLEDNING Graminors eiere Felleskjøpet Agri SA 36,7 % Staten v/lmd, Bioforsk og NMBU 34,0 % Lantmännen SW Seed AB 15,1 % Strand Unikorn AS 9,4 % Gartnerhallen SA 4,8 % Formål og drift Selskapets formål er å drive planteforedling, sortsrepresentasjon og prebasisavl for å sikre at norsk jord- og hagebruk i fremtiden får tilgang på klimatilpasset, variert og sykdomsfritt sortsmateriale. Selskapet skal dessuten etablere samarbeid med utenlandske foredlere om planteforedling, sortsrepresentasjon, prebasisavl og markedsføring. Selskapet skal på denne måten arbeide for å skaffe et større marked for norske plantesorter og følgelig bedre muligheter for å øke inntjeningen. Selskapet har forretningskontor og virksomheten drives fra Bjørke Forsøksgård i Hamar Kommune. Nødvendig eiendom og anlegg leies av Bjørke Eiendom AS, hvor Graminor er eneeier. Selskapet har ansatte ved Njøs frukt- og bærsenter i Leikanger kommune. Styret i Graminor Fra generalforsamlingen 6. mars 2014 Medlemmer: Harald Milli, leder Bjørn Stabbetorp, nestleder Wenche Myhre Dahle Harald Lossius Nina Heiberg Annette Olesen Jostein Fjeld Lars Reitan Varamedlemmer: Anne Kathrine Fossum Ragnar Dæhli Marianne Myki Nils Vagstad Arve Gladheim Peter Annas Jon-Ole Torp Jon Arne Dieseth 2

4 MARKED OG RAMME VILKÅR Markedssituasjonen 2014 Omsetning og markedsandeler i Norge Royalties fra omsetning av såvarer produsert i Norge er en viktig del av Graminors inntektsgrunnlag. Etter flere år med behov for import av såvarer, er det grunn til optimisme etter årets dyrkingssesong. Forutsetningen for norske såvarer er at været spiller på lag, og det gjorde det virkelig i En fenomenal sommer gir grunnlag for god markedsdekning av norskproduserte såvarer neste år. Året har også vært preget av at det skjer endringer i våre naboland, med strukturendringer blant våre samarbeidspartnere. Graminor har avtaler med mange internasjonale aktører innenfor de enkelte artene om representasjon av sorter i Norge. Det arbeides aktivt med etablering av avtaler om dyrking av våre sorter i utlandet. Dette er imidlertid et langsiktig arbeid som krever tålmodighet. Diskusjonene om klimaendringer har gått høyt mange steder, og planteforedling er ofte nevnt som et viktig bidrag for å løse framtidas utfordringer. Også i andre sammenhenger registreres det positive tilbakemeldinger som gir grunn til optimisme når det gjelder Graminor sine produkter og innsats. Såkorn Totalt såkornsalg i 2014 ble betydelig lavere enn året før. Rekordhøyt høstkornsalg kunne ikke oppveie et meget svakt salg på våren. Totalt ble det omsatt ca tonn i 2014, mot tonn året før. Importen utgjorde 12 % av såkornsalget i Markedsandelen for Graminorsorter er redusert fra 46 % i 2013 til 43,2 % i Det ble produsert gode avlinger med fin kvalitet i 2014, og det forventes ikke behov for import foran sesongen Fusarium har vært på et fast nivå i avlingene fra Engvekster Totalt salg av engvekstfrø er meget godt. Underskudd i markedet av norskprodusert timotei og engsvingel førte til behov for en god del import av disse artene. Salg av norskprodusert frø av Junislått engvekster var i tonn. Graminor sine sorter utgjorde i %, mot 51% i Det er forventet at denne andelen vil øke etter et godt år for frøproduksjon i På rødkløver var vi stort sett selvforsynt i 2014, for første gang på flere år. Poteter Salget av sertifiserte settepoteter var ca 8400 tonn, ca 300 tonn mer enn fjoråret. I et marked der potetforbruket er minkende, og preferansene er i endring, gir dette utfordringer og muligheter for Graminors foredlingsprogram. Det er stort fokus på økt andel av norskproduserte poteter fra grossistenes side, og det gir optimistiske framtidsutsikter. Frukt og bær Åpning for import av frukttrær og jordbærplanter gjør markedet for disse vekstene uoversiktlig. Spesielt for frukttrær er markedet avventede i forhold til nyetableringer. Pæresorten Celina etableres flere steder i utlandet, og vi håper at sorten også vil etablere seg med stor produksjon i Norge. For jordbærplanter forventes det endringer i markedet framover. Det registreres stor interesse for våre sorter, Saga og Nobel, og det blir spennende å se om disse sortene kan innfri våre forventninger. 3

5 Norske sorter i utlandet Framgangen for norske kornsorter i Finland fortsetter. Arealet i Finland har økt hvert år siden Graminor ble startet. Graminor har også noe inntekter fra royalties i Sverige og Danmark Graminor sorter - produksjons areal (haa) i Finland KRABAT DEMONSTRANT STRANT AVETRON N RINGSAKER KER MARIKA TRYM Utviklingen av arealet med norske kornsorter i Finland de 12 siste årene. Utviklingen av arealet med norske kornsorter i Finland de 12 siste årene. Gårdsdrift og prebasisproduksjon Gårdsdriften på Bjørke utføres av 2 fast ansatte i tillegg til en del ekstrahjelp til blant annet vekstkontroll i sommermånedene. I 2014 har Graminor solgt 122 tonn med egenprodusert prebasis av såkorn fordelt på 21 sorter. I tillegg er det importert såkorn av flere sorter. Kravet om floghavrefri jord i prebasisproduksjonen for korn, gjør at tilgangen på egna arealer er en utfordring. Det er sterkt press på vekstskiftet på jorda på Bjørke. I 2014 produserte Graminor salgskorn fra Gihle på 400 daa i påvente av frierklæring for floghavre. Til sammen disponerte Graminor ca daa til forsøk og produksjon i Det er blitt produsert 3 sorter av prebasis engvekster på Bjørke i For å rasjonalisere produksjonen blir prebasis engvekster forøvrig i stor grad produsert i samarbeid med såvarefirmaene. Dette samarbeidet bør utvikles videre til gjensidig nytte. Samarbeidet med Sagaplant og Overhalla om produksjon av utgangsmateriale til frukt, bær og poteter fungerte svært godt i Hvete, bygg og havre på Bjørke 4

6 Selektering av jordbær på Bjørke TRENGER VI NORSKE PLANTER OG NORSKE SORTER? HVA ER NORSKE PLANTER OG HVORFOR VIL VI HA DET var tittelen på et seminar som ble arrangert med støtte fra Landbruks- og matdepartementet i september Når dette er på dagsorden, er det fordi hele feltet planteforsyning- og foredling har gjennomgått store endringer når det gjelder utvikling av nytt plantemateriale, finansiering og eierskap, framtidige behov og utfordringer. Tilbakeblikk Systematisk planteforedling i Norden startet rundt Ny kunnskap muliggjorde en tilpasning av det genetiske materialet slik at man kunne utvikle sorter for ulike lys-, temperatur- og vekstforhold. Arbeidet var svært langsiktig, og avgjørende faktorer var en metodisk og bred genetisk base å arbeide med. Tilgjengelig foredlerkompetanse og teknologi for å lage nye sorter og ta disse i bruk i praktisk landbruk var nødvendig. De første hundre årene var planteforedling og forsyning sett på som et offentlig gode med tilsvarende ansvar og finansiering. Norge og Sverige utviklet et godt samarbeid med en rivende utvikling med nye plantesorter som resultat. Privatisering På tross av gode resultater med offentlig modell for finansiering, styring og mål for planteforedlingen og forsyningen, endret denne seg kraftig fra 1980-årene. Tre hovedårsaker for dette antas å være: En generell endring i den politisk/økonomiske tenkningen med deregulering og privatisering som mål. Vitenskaplige nyvinninger innen DNA basert teknologi med utsikter til kvantesprang i sortsutviklingen, og forventninger om at private bedrifter var bedre i stand til å kombinere grunnforskning og innovative teknikker for å ta ut potensialet. Det rettslige området for eierskap til sorter, og dermed økonomiske rettigheter, endret seg ved framveksten av ulike institusjoner for beskyttelse av planterettigheter, rett til patenter og foredlerrettigheter. 5

7 Panelet på konferansen Hva er norske planter og hvorfor vil vi ha det I USA og store deler av Europa har dette resultert i at den plantegenetiske basen ikke blir tilstrekkelig vedlikeholdt, at utviklingen av planter i stor grad blir tilpasset det høykommersielle landbruket og med et teknologifokus som har kortsiktige avkastningskrav som mål fremfor langsiktig nytte og bærekraft. Nye utfordringer og behov i Norden Matvaresikkerhet og økt bærekraftig produktivitet er viktige spørsmål som må løses lokalt innenfor de nordiske landene for å nå ambisiøse landbrukspolitiske mål. Daglengde og temperatur er viktige størrelser som er forskjellige i forhold til sørligere områder, og helt avgjørende i forhold til plantedyrking i hele Norge. Virkningene av klimaendringene vil forsterke seg framover og øke behovet for til passede sorter og plantemateriale. Foredlet plantemateriale og sorter vil være en positiv faktor i arbeidet med å redusere effektene av klimaendringene. Helse og miljøspørsmål vil helt sikkert bli enda viktigere i tiden framover. Økt resistens i plantematerialet vil gi redusert bruk av plantevernmidler. Andre kvaliteter og forbrukernes preferanser for næringsinnhold vil øke i betydning. I den store sammenhengen er Norge og Norden små markeder med spesifikke behov mht. sorter som er sårbare for internasjonal konkurranse, og lite prioritert med private investeringer. Tunge teknologiinvesteringer Vi må være vår egen lykkes smed, men det krever langsiktig satsing i FoU, samarbeid (PPP), foredling, prøving og testing. Denne langsiktigheten har behov for sterke og bevisste offentlige aktører som supplement til privat kapital.vårt sluttprodukt skal ha fokus på våre nasjonale behov der det ikke vil være tilgjengelig utenlandsk materiale. Forskning og utvikling er et hovedvirkemiddel for å nå disse mål, og bryte trender som går i gal retning. Investering i teknologier for utnytting og implementering av ny kunnskap fra moderne bioteknologi er sentralt. Det stilles nye krav til statlig finansiert FOU, nærings-fou og bedrifts-fou, samt i samspillet mellom disse tre typene FOU. Nordisk prebreeding er et viktig virkemiddel for å binde sammen nordisk genbanksatsing med nordisk planteforedling. Norge (og Norden) kan ikke forvente at resten av Europa eller USA vil forsyne vårt landbruk med nye tilpassede sorter i framtida. Det åpenbare tiltaket er at vi må videreutvikle og styrke den norske samhandlings modellen med offentlige myndigheter i sentral og førende rolle også i framtiden. Bærekraftig økt produksjon og kostnadsreduksjoner er en forutsetning for å nå de ambisiøse landbrukspolitiske mål om økt selvforsyning og et landbruk i hele landet. 6

8 FORSKNING OG UTVIKLING Graminor sin deltakelse i FoU prosjekter har vært økende, i 2014 var vi aktiv deltaker i 19 større prosjekter. Det fokuseres på prosjekter som kan bidra til høyere effektivitet (tempo) og presisjon i foredlingsprogrammene. Av dette følger også behov for utvikling av teknologiplattform, kompetanse og kapasitet for å ta nyervervet kunnskap i bruk. Publiseringen av tre artikler om Hvetegenomprosjektet i Science 18. juli 2014 var et høydepunkt. Artiklene hadde norske med forfattere, og Graminor er stolt partner og deltaker. Tre pre-breeding prosjekter med støtte fra Nordisk Ministerråd er avsluttet i Prosjektene har hatt deltakelse fra alle land i Norden, samt Baltikum med status som observatør. Finans ier ingen har vært privat-offentlig, med 50 % på hver av partene. Erfaringene med samarbeidet og de mulige resultatene av prosjektene er så langt svært opp løftende, og det er forventninger til at ytterligere kunnskap og samarbeid skal utvikles i neste fase med oppstart i Science 18. Juli 2014 Hovedresultat fra de tre PPP prosjektene Engelsk raigras: Første fase har vært å samle inn 400 populasjoner/sorter fra genbanker. Det er produsert frø av alle populasjonene for videre testing på sådde ruter. Alle populasjonene er beskrevet med fenotype bestemmelse av enkeltplanter og alle populasjonene er genotyped by sequencing (GBS). De første resultatene viser at materialet har en større variasjon enn det som er i bruk i dagens foredlingsprogram i Norden. Det er foreløpig utarbeidet planer for videre arbeid og utvikling av materialet fram til Bygg: Det er fokusert på å få oversikt over status på et samla dagsaktuelt nordisk foredlingsmateriale blant de seks foredlingsbedriftene i prosjektet, både for sjukdomsresistens og for viktige agronomiske egenskaper som tidlighet, planteutvikling og stråstyrke. Dette som grunnlag for neste fase: Å bygge langsiktig prebreeding strategi og kilder til resistens og agronomi der det er mest behov. Fenotypisk og genotypisk kartlegging av i alt 180 avanserte sorter og foredlingslinjer (30 fra hvert firma) og assosiasjonskartlegging har gitt verdifull kunnskap som har dannet grunnlag for neste fase, og også for praktisk bruk i det enkelte foredlingsprogram. Eple: Frukttrekreft på trærne er et stort og økende problem i epledyrking, og ulike sopper som gir råte på fruktene er viktige årsaker til svinn under lagring og omsetning. Prosjektet har identifisert potensielle kilder for resistens mot soppen som gir frukttrekreft, og resistens mot råte i fruktene forårsaket av soppen Penicillium expansum. Disse kildene vil bli brukt videre i kryssinger i neste fase av PPP. 7

9 Ansatte i Graminor er engasjert i veiledning av studenter for mastergrad ved ulike universiteter og høgskoler. I 2014 leverte 4 studenter sin masteroppgave ved NMBU, Høgskolen i Hedmark og Universidad Politécnica de Madrid, alle med veiledning fra Graminor. Fire nye FoU prosjekter er igangsatt i 2014, alle med varighet Forskningsprosjekter med deltagelse fra Graminor 2014: Prosjekt tittel Varighet Sekvensering av hvetens kromosom 7B (hvetegenomprosjektet) Forbedring av overvintringsevne og kvalitet på norsk produsert jordbær Mykotoksinforurensning i norsk mat og fôr modellering og risikovurdering for hele matkjeden Forbedring av kvaliteten på norsk frukt, poteter og grønnsaker etter kort- og langtidslagring Pre-breeding for fremtidige utfordringer i Nordisk epledyrking (PPP) Integrasjon av felt- og laboratorie kunnskap i bygg (PPP) Pre-breeding i engelsk raigras (Lolium perenne) (PPP) Foredling for neste generasjon jordbær ved bruk av sekvenseringsteknologi (Regionalt prosjekt) Integrering av moderne verktøy og strategier i norske planteforedlingsprogrammer Frøsetting i tetraploid rødkløver (Trifolium pratense) Nye veier mot forbedring av flatskurvresistens i norske poteter Genomics for økt bærekraft og konkurranseevne innen norsk avlsarbeid på husdyr, fisk og planter Økte kornavlinger og bedre kornkvalitet gjennom økt resistens mot bladflekksykdommer i hvete og bygg Norsk malt, humle og urter smaken av norsk øl Bedre pollinering av rødkløver (Trifolium pratense) (PoliClover) Effektiv virustesting og kryopreservering av potetforedlingslinjer og sorter Resistenskilder, resistensmekanismer og seleksjonsmetoder mot Fusarium og mykotoksiner i havre Norsk hvete med optimalisert proteininnhold og høy bakekvalitet (QualityWheat) Kvalitetssortar av jordbær og bringebær til industri og konsum

10 Høsting av hvete FOREDLINGSPROGRAMMENE 2014 Korn Ressurser Foredlingsprogrammene i korn driftes av totalt 4.5 årsverk foredlere og 3 årsverk teknikere. I tillegg benyttes laboratorietekniker og ekstrahjelp i deler av sesongen. Samarbeid De viktigste norske samarbeidsinstitusjonene er NMBU, Bioforsk, Nofima og Norsk Landbruksrådgivning. På nordisk nivå er det et betydelig samarbeid med foredlingsinstitusjoner i Sverige (Lantmännen), Finland og Danmark. I Europa for øvrig er det etablert samarbeid med sentrale institusjoner i Tyskland, Nederland, Østerrike, Polen og Slovakia. Bygg Siden oppstarten av 2-rads foredlingen i 2013 har antall linjer i prøving økt raskt. I 2013 og 2014 har vi kjøpt Dihaploid (DH) produksjon av linjer fra Nordic Seed for raskere å komme opp med egne reine linjer. Graminor har et godt samarbeid med Plant and Food Research LTD, New Zealand, som opp formerer populasjoner og linjer av havre og bygg i vinterhalvåret. Resultater 2014 Det var 16 sorter/linjer i offisiell verdiprøving i 2014, hvorav 6 er Graminor linjer (6-rads). Det er sendt 7 nye søknader om opptak på norsk sortliste i 2014, 4 av dem er Graminorlinjer. En ny sort ble tatt opp på norsk sortliste i 2014, Fairytale fra Sejet planteforædling, Danmark. Graminorsorten Trym ble godkjent og tatt opp på finsk sortliste i Hvete Resultater 2014 Høst- og vårhvetelinjer fra totalt 10 utenlandske selskaper fra 5 ulike land er prøvd i linjer av vårhvete og 3 linjer av høsthvete var i offisiell verdiprøving i Av disse kom 3 9

11 vårhvetelinjer fra Graminors foredlingsprogram. Alle høsthvetelinjene var utenlandske. 2 nye linjer av vårhvete og 3 av høsthvete ble meldt inn til offisiell prøving i nye sorter ble godkjent for opptak på norsk sortsliste, vårhvetesortene Seniorita (Graminor), Berlock (Lantmännen) og Arabella (Danko) og høsthvetesorten Jantarka (Danko). 1 vårhvetelinje fra Graminor var med i offisielle forsøk i Finland. Vårhvetesorten Krabat (Graminor) ble godkjent for opptak på finsk sortsliste i Graminor deltar i utvalget i tidlige generasjoner i Lantmännen sitt program for høsthveteforedling for nordlige områder. Norske vårhvetelinjer er også i 2014 prøvd i private forsøk i Sverige (Lantmännen) og Finland (Kesko). Høsten 2014 ble det sådd mye rug, anslagsvis 140 daa. Vi har ingen foredling av rug og triticale i Norge, men vi tester materiale for at frøforretningene skal ha et vurderingsgrunnlag for å kunne importere de best egna sortene til Norge. Vi tester relevant materiale av rug og triticale på 4 forskjellig lokaliteter, rugen testes både med og uten vekstregulator. I 2014 hadde vi prøving av 15 rugsorter fra 4 forskjellige foredlere fra 4 ulike land. Av triticale prøvde vi 15 linjer fra 4 forskjellige foredlere i 3 ulike land. Havre Resultater 2014 Det var 20 sorter i offisiell verdiprøving i 2014, hvorav 14 Graminor sorter, 2 fra Sverige, 1 fra Finland, 2 fra Tyskland og 1 fra Nederland. 3 nye havresorter ble godkjent for opptak på den norske sortslista i 2014, Gimse og Hurum (Graminor) og Akseli (Boreal). Avetron (Graminor) ble godkjent for opptak på finsk sortsliste. 3 nye sorter, hvorav 2 fra Graminor, ble ferdigprøvd for vurdering for opptak på sortslista i Norge i I 2014 ble det prøvd 6 Graminor sorter i offisielle forsøk i Finland og 3 i Sverige. Fusarium og mykotoksiner: Feltsopp som angriper kornplanter, aks og frø forårsaket av sopparten Fusarium graminearum. Omfanget har økt sterkt siste ti-år i Norge. Soppen forårsaker avlingsskade og avlingstap, og produserer giftige stoffer, mykotoksiner, i kornet. Giftstoffene kan være skadelige for mennesker og dyr. Endra jordarbeidingspraksis og klimaforhold, samt mer aggressive raser av soppen kan være årsaker til økt oppblomstring. Soppen angriper en rekke plantearter, men det er i kornartene den gjør størst skade, og de største problemene har oppstått i havre pga høye konsentrasjoner av mykotoksinet DON. Soppens biologi er kompleks, og det er begrensede tiltaksmuligheter for forebygging og bekjemping. Kornplantenes motstandsevne mot soppen er derfor av stor betydning. Utvikling og valg av sorter med effektiv resistens er et av de viktigste verktøy i kampen mot skadegjøreren. Gjennom foredling har Graminor mulighet til å lykkes med dette. RESIFUS, prosjekt for utvikling av resistens i havre: For økt fokus på arbeidet med å forbedre havrematerialets resistens mot fusarium, har Graminor og sentrale samarbeidspartnere startet et prosjekt. Graminor er prosjekteier, og kjøper forskningstjenester fra NMBU. Mye forskning og utprøving foregår også i Graminor, samt i Lantmännen Lantbruk i Sverige. Prosjektet ble startet i januar 2014, og har en total budsjettramme på ca. 14 mill. kr. Gjennom systematisk leting i samlinger og databaser, sammenstilling, testing, utvalg og oppbygging av en Havrebase, ønsker en å bygge effektive verktøy for økt kunnskap og utvalgsmetoder for god resistens. Ved å implementere og videreutvikle effektive testingsmetoder i felt, og ta i bruk hurtigmetoder for bestemmelse av DON, vil en gjøre foredlingsprosesser og utvalgsarbeid enklere, raskere og billigere. Ved genetisk kartlegging av Havrebase og kartleggingspopulasjoner vil en skape effektive genetiske verktøy og etter hvert legge grunnlag for genetisk seleksjon i havre. 10

12 Potet Resultater 2014 Det er gjennomført oppformeringsfelt, avlingsfelt, tørråte- og skurvfelt i Det var 5 sorter til offisiell verdiprøving, hvorav tre er ferdig. En av disse (P ) og ytterligere to (G og G ) er sendt til DUS test. De to siste sortene samt Esmee og Carolus (Agrico) går til verdiprøving i Carolus Esmee Det ble ikke godkjent nye sorter fra verdiprøvinga i Ressurser Potet og jordbærprogrammene er organisert som en felles enhet, herunder også drift av veksthus. Total bemanning fast ansatte er en foredler, en assisterende foredler og 3,5 årsverk teknikere. Det benyttes også sesonghjelp i høsteperiodene. Etter to år med felles drift av programmene vurderes det som positivt i forhold til utnyttelse av ressurser. Rutiner og planer revideres fortløpende for å optimalisere framdrifta i programmene. Samarbeid Samarbeidet med Bioforsk Øst og Norsk landbruks rådgivning er svært godt, og viktig for å få prøvet ut nye sorter. I tillegg samarbeider Graminor med utenlandske foredlere. Vi har i 2014 besøkt testfelt for disse i Sverige og Danmark. På prosjektsiden har vi et lovende samarbeid med Agrico og Bioforsk (Nye veier mot forbedring av flatskurvresistens i norske poteter). Hovedfokus for prosjektet er utvikling av markører. Det er forhåpninger om at man her finner praktisk anvendbare verktøy for foredlingen. Engvekster Resultater 2014 Det var 49 sorter i offisiell verdiprøving i 2014, herav 48 Graminorsorter. Av disse var 11 nye fra I DUS-testen var det i alt 16 sorter hvorav 4 var nye. 6 nye sorter ble godkjent for oppføring på norsk sortsliste i 2014, alle Graminor sorter. Ressursinnsats 1 engvekstforedler, 3 teknikere samt ekstrahjelp i sesongen. I tillegg har vi en doktorgradsstipendiat som arbeider med et prosjekt omkring frøsettingsevne i tetraploid rødkløver knyttet til programmet. Tjenester for utprøving av materialet kjøpes av Bioforsk Løken/Fureneset/Holt. Samarbeid Hovedsamarbeidspartner er Bioforsk, men det er også samarbeid med NMBU og Norsk Genressurs Senter. Internasjonalt har vi samarbeid med Nordgen og ECPGR når det gjelder plantegenetiske ressurser. For prebreeding (PPP prosjekt i engelsk raigras) er det samarbeid med Lantmännen, DLF, Boreal, Estonian Crop Research Institute, Århus Universitet og Islands Landbruksuniversitet. Utover dette har vi også gode kontakter med andre europeiske forsknings- og foredlingsinstitusjoner. Frukt og bær Resultater 2014 Godkjenning av nye sorter (alle): Ingen nye sorter ble godkjent for opptak på norsk sortsliste. Glen Ericht 11

13 Prøving: Bringebær: 22 linjer i ekstern prøving hvorav 5 Graminor-linjer. Det er signert avtale om representasjon for sorten Glen Ericht. Jordbær: Totalt 11 linjer i ekstern prøving. Av disse er 8 linjer testet i Nord-Norge. 3 nye linjer blir testet hos fem dyrkere fra På Island er det plantet 14 Graminorlinjer og 5 målestokksorter som vil bli høstet første gang i Nobel og Saga var i første års DUS-test i Eple: 46 linjer i ekstern prøving hvorav 15 er Graminor-linjer. Plomme: 4 linjer i ekstern prøving hvorav 3 er Graminor-linjer. Pære: 8 linjer i ekstern prøving, alle er Graminorlinjer. Ressurser Personellressursene i frukt- og bærprogrammene er 1.3 årsverk på foredlersiden og 3 årsverk teknikere. Samarbeid Frukt- og bærprogrammene samarbeider med en rekke kommersielle aktører, samt regionale og nasjonale forsknings- og foredlingsmiljøer i Norge. Internasjonalt er ABC-z group i Belgia en viktig kommersiell samarbeidspartner på frukt, og Meiosis (England) tilsvarende på bær. For første gang ble det i 2014 etablert prøvefelt med jordbær- og bringebærseleksjonar fra Graminor gjennom samarbeidsavtalen med Meiosis. Det ble etablert felt i 5 land for jordbær (5 Graminorseleksjoner) og i 5 land for bringebær (3 Graminor-seleksjoner). Graminor er deltaker i et forskningsprosjekt om nye, norske pæresorter som ble innvilget av NFR i desember Dette skal gjennomføres i tidsrommet Oppsummering Totalt antall sorter tatt opp på norsk sortsliste i 2014: Art Sort Foredler Vårhvete Seniorita Berlock Arabella Graminor Lantmännen Danko Høsthvete Jantarka Danko Bygg Fairytale Sejet planteforedling Havre Gimse Hurum Akseli Graminor Graminor Boreal Timotei Liljeros Graminor Engsvingel Vidvin Graminor Rødsvingel Lystig Graminor Rødkløver Linus Legato Graminor Graminor Strandrør Flint Graminor Potet Lady Rosetta Meijer Et forskningsprosjekt i jordbær ble avsluttet i 2014 (Foredling for neste generasjon jordbær ved hjelp av sekvenseringsteknologi) og et nytt ble startet (Kvalitetssortar av jordbær og bringebær til industri og konsum). Målet med prosjektet er å øke konkurranse kraften for norsk bærnæring og næringsmiddelindustri ved å utvikle effektive verktøy til bruk i sortsutviklingen, samt et effektivt system for prøving av nye sortskandidater. 12

14 Aktiviteter i Graminor 2014 Graminors stand på messa Midt i matfatet PPP raigras frøfelt august Besøk fra bl.a. Royal, Spania Setting av poteter i plasthuset Mulig rekruttering? Omgjøring av gammelt grisehus til lager og verksted Graminors stand på messa Midt i matfatet Høsting av hvete Fornøyd markeds- og produktsjef på Blæstaddagen 13 Setting av poteter

15 EIERSKAP I ANDRE SELSKAPER Bjørke Eiendom AS Selskapet ble etablert i 2005 og eies 100% av Graminor AS. Formålet med selskapet er å drive eiendomsutvikling og utleie av fast eiendom. Selskapet eier Bjørke Forsøksgård i Hamar kommune og Njøs frukt- og bærsenter i Leikanger kommune. Styret for Bjørke Eiendom AS har i 2014 bestått av Harald Milli (leder), Jostein Fjeld, Nina Heiberg og Idun Christie. Resultatet før skatt (2013) var 1,953 mill. kr. og sum egenkapital var 8,941 mill. kr. Njøs Næringsutvikling AS Selskapet ble etablert i 2007 med Gartnerhallen (22%), Sogn og Fjordane Fylkeskommune (22%) Graminor (22%) Lerum (11%) og 7 fruktlager/ produsentlag i Sogn og Fjordane (23%) som aksjonærer. Formålet med selskapet er å drive rådgiving, produkt- og markedsutvikling rettet mot frukt og bær og andre prioriterte landbruksprodukt. Selskapet leier kontorer på Njøs frukt- og bærsenter. Styret for Njøs Næringsutvikling har i 2014 bestått av Nina Heiberg (leder), Åslaug Stadheim Ese (nestleder), Idun Christie, Jens Terje Hammervoll, Grethe Kristin Lerum og John Elling Vereide. Stein Harald Hjeltnes er daglig leder for selskapet. Resultatet før skatt (2013) var 0,060 mill. kr. og sum egenkapital 1,479 mill. kr. Sagaplant AS Selskapet ble etablert 1. september i 2008 med Gartnerhallen (34%), Graminor (25%), NORGRO (25%), E-plant Norge (10%) og Bioforsk (6%) som aksjonærer. Formålet med selskapet er å drive framavl av plantemateriale av hagebruksvekster, herunder formering og omsetning, for å sikre at kommersielle frukt-, bær- og blomsterprodusenter, samt aktører i grøntanleggsmiljøet får tilgang til friskt, klimatilpasset og sortsekte plante materiale. Selskapet driver sin virksomhet på tidligere Sauherad prestegård i Sauherad kommune. Styret har i 2014 bestått av Nina Heiberg (leder), Idun Christie (nestleder), Morten Mellbye, Arne Gillund, Harald Lossius og Kjell Ivar Schia. John Harald Rønningen er leder for selskapet. Resultatet før skatt (2013) var 0,033 mill. kr. og sum egenkapital 2,315 mill. kr. YTRE MILJØ Selskapets virksomhet medfører liten fare for det ytre miljø. Det er utarbeidet gjødselplan for eiendommen, og plantevernmidler håndteres i henhold til gjeldende lover og forskrifter. MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON Personalet Ved utgangen av 2014 var det 31 fast ansatte i Graminor, totalt 29,6 antall årsverk. 12 av de fast ansatte er kvinner. I tillegg var 55 personer ansatt som ekstrahjelp/sesonghjelp. Styrets sammensetning oppfyller Aksjelovens krav om kjønnsfordeling. Det har ikke vært meldte skader knyttet til jobben blant ansatte i Sykefraværet var 2,0% mot 1,15% i ,15% av sykefraværet var en langtidssykmelding. Selskapet er medlem av HMS-øst. Verneombud og ledelse har et felles ansvar for at HMS-arbeidet følges opp etter forskrift og at dette er en kontinuerlig del av virksomheten. Arbeidsmiljøet ved bedriften er etter styrets mening godt. Samarbeidet mellom fagforeningene og bedriftsledelsen fungerer godt, og fagforeningenes deltakelse og involvering er positivt for utviklingen av selskapet. 14

16 RESULTAT Styret bekrefter at årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Årsregnskapet sammen med årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet for selskapet. Selskapet hadde i 2014 en samlet driftsinntekt på mill. kroner, og et resultat etter skatt på mill. kroner mot 1,605 mill. kroner i Styret foreslår at resultatet disponeres slik: Utbytte 0 0 Annen egenkapital Sum Forslaget til utbytte bygger på styrets vedtatte strategi av , og utgjør kr 0,- pr aksje. Hamar, I styret for Graminor AS Harald Milli Leder Bjørn Stabbetorp Nestleder Wenche Myhre Dahle Jostein Fjeld Nina Heiberg Annette Olesen Harald Lossius Lars Reitan Idun Christie Adm. direktør 15

17 RESULTATREGNSKAP Graminor AS - Årsberetning 2014 Graminor AS Resultatregnskap Note Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt - såvarer og silovarer Foredler- og lisensinntekter Tilskudd og andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Foredler- og lisenskostnader Varekostnad Kjøp av foredlings- og forskningstjenester Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Inntekt på investering i datterselskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORD. RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføringer til/fra annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

18 Graminor AS BALANSE PR Balanse pr Note EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Eierrettigheter Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Inventar og teknisk utstyr Finansielle anleggsmidler Lån til datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 10, Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

19 BALANSE PR Hamar, Harald Gunnar Milli Bjørn Oddvar Stabbetorp Annette Olesen Leder Nestleder Styremedlem Wenche Myhre Dahle Harald Watten Lossius Jostein Fjeld Styremedlem Styremedlem Styremedlem Lars Reitan Nina Heiberg Idun Nytun Christie Styremedlem Styremedlem Adm. direktør 18

20 Graminor Graminor AS - Årsberetning AS 2014 NOTER 2014 Noter 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper m.v. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring av foredler- og lisensinntekter skjer på årsbasis på grunnlag av såvareforretningenes salg. Inntektsføringen av annet salg skjer på leveringstidspunktet. Tilskudd fra offentlige og andre inntektsføres når disse er opptjent. Graminor AS benytter seg av Skattefunn - ordningen. Skattevirkningen som følger av kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter etter denne ordningen er inntektsført som tilskudd og andre inntekter. Inntekten er ikke skattepliktig. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår og endringer i utsatt skattefordel. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller er utlignet og nettoført. Note 2 - Varebeholdningen - kostnader Varebeholdningen er vurdert til tilvirkningskost, basert på produksjonskalkyler. Det er ikke ukurans i varelageret. I varekost inngår forbruk av råvarer og hjelpemateriell vedrørende produksjon og foredling mv. Innkjøpte tjenester til foredling inngår i Kjøp av foredlings- og forskningstjenester. Note 3 - Lønnskostnader m.m. Selskapet har hatt 29,6 årsverk i løpet av året. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn og feriepenger Andre ytelser Arbeidsgiveravgift Styrehonorar Pensjonskostnader Sosiale ytelser Totalt

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1

BAMA - årsrapport 2002 03.11.03 17:12 Side 1 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 1 Årsrapport 22 BAMA - årsrapport 22 3.11.3 17:12 Side 2 Innhold Forskning og miljø Året i 22 Preget av innovasjon Nøkkeltall Styrets beretning Resultatregnskap Balanse

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2011 Godt sal og krevjande omstilling I skrivande stund er det kort tid sidan fjoråret blei summert opp i alle media. Det er i alle høve to uhyggjelege og uverkelege hendingar dei

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G

1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Coop Trondheim & Omegn BA Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 6 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G INNHOLD: 1. Styrets beretning side 1-3 2. Øvrige informasjoner side 4-5 3. Regnskap TRONDOS m/ revisors beretning

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2006 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

Innhold. Adm direktør 03 Markedsutsikter 05 Medisinsk årsrapport 07 Årsberetning 11 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Revisors beretning 22

Innhold. Adm direktør 03 Markedsutsikter 05 Medisinsk årsrapport 07 Årsberetning 11 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Revisors beretning 22 Årsrapport 2013 Innhold Adm direktør 03 Markedsutsikter 05 Medisinsk årsrapport 07 Årsberetning 11 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Revisors beretning 22 ADM DIREKTØR Vertikal Helse investering

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer