ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2014"

Transkript

1 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2014

2

3 2010 Styret og adm. dir. i Graminor foran inngangen til Svalbard Globale frøhvelv juni 2014 INNLEDNING Graminors eiere Felleskjøpet Agri SA 36,7 % Staten v/lmd, Bioforsk og NMBU 34,0 % Lantmännen SW Seed AB 15,1 % Strand Unikorn AS 9,4 % Gartnerhallen SA 4,8 % Formål og drift Selskapets formål er å drive planteforedling, sortsrepresentasjon og prebasisavl for å sikre at norsk jord- og hagebruk i fremtiden får tilgang på klimatilpasset, variert og sykdomsfritt sortsmateriale. Selskapet skal dessuten etablere samarbeid med utenlandske foredlere om planteforedling, sortsrepresentasjon, prebasisavl og markedsføring. Selskapet skal på denne måten arbeide for å skaffe et større marked for norske plantesorter og følgelig bedre muligheter for å øke inntjeningen. Selskapet har forretningskontor og virksomheten drives fra Bjørke Forsøksgård i Hamar Kommune. Nødvendig eiendom og anlegg leies av Bjørke Eiendom AS, hvor Graminor er eneeier. Selskapet har ansatte ved Njøs frukt- og bærsenter i Leikanger kommune. Styret i Graminor Fra generalforsamlingen 6. mars 2014 Medlemmer: Harald Milli, leder Bjørn Stabbetorp, nestleder Wenche Myhre Dahle Harald Lossius Nina Heiberg Annette Olesen Jostein Fjeld Lars Reitan Varamedlemmer: Anne Kathrine Fossum Ragnar Dæhli Marianne Myki Nils Vagstad Arve Gladheim Peter Annas Jon-Ole Torp Jon Arne Dieseth 2

4 MARKED OG RAMME VILKÅR Markedssituasjonen 2014 Omsetning og markedsandeler i Norge Royalties fra omsetning av såvarer produsert i Norge er en viktig del av Graminors inntektsgrunnlag. Etter flere år med behov for import av såvarer, er det grunn til optimisme etter årets dyrkingssesong. Forutsetningen for norske såvarer er at været spiller på lag, og det gjorde det virkelig i En fenomenal sommer gir grunnlag for god markedsdekning av norskproduserte såvarer neste år. Året har også vært preget av at det skjer endringer i våre naboland, med strukturendringer blant våre samarbeidspartnere. Graminor har avtaler med mange internasjonale aktører innenfor de enkelte artene om representasjon av sorter i Norge. Det arbeides aktivt med etablering av avtaler om dyrking av våre sorter i utlandet. Dette er imidlertid et langsiktig arbeid som krever tålmodighet. Diskusjonene om klimaendringer har gått høyt mange steder, og planteforedling er ofte nevnt som et viktig bidrag for å løse framtidas utfordringer. Også i andre sammenhenger registreres det positive tilbakemeldinger som gir grunn til optimisme når det gjelder Graminor sine produkter og innsats. Såkorn Totalt såkornsalg i 2014 ble betydelig lavere enn året før. Rekordhøyt høstkornsalg kunne ikke oppveie et meget svakt salg på våren. Totalt ble det omsatt ca tonn i 2014, mot tonn året før. Importen utgjorde 12 % av såkornsalget i Markedsandelen for Graminorsorter er redusert fra 46 % i 2013 til 43,2 % i Det ble produsert gode avlinger med fin kvalitet i 2014, og det forventes ikke behov for import foran sesongen Fusarium har vært på et fast nivå i avlingene fra Engvekster Totalt salg av engvekstfrø er meget godt. Underskudd i markedet av norskprodusert timotei og engsvingel førte til behov for en god del import av disse artene. Salg av norskprodusert frø av Junislått engvekster var i tonn. Graminor sine sorter utgjorde i %, mot 51% i Det er forventet at denne andelen vil øke etter et godt år for frøproduksjon i På rødkløver var vi stort sett selvforsynt i 2014, for første gang på flere år. Poteter Salget av sertifiserte settepoteter var ca 8400 tonn, ca 300 tonn mer enn fjoråret. I et marked der potetforbruket er minkende, og preferansene er i endring, gir dette utfordringer og muligheter for Graminors foredlingsprogram. Det er stort fokus på økt andel av norskproduserte poteter fra grossistenes side, og det gir optimistiske framtidsutsikter. Frukt og bær Åpning for import av frukttrær og jordbærplanter gjør markedet for disse vekstene uoversiktlig. Spesielt for frukttrær er markedet avventede i forhold til nyetableringer. Pæresorten Celina etableres flere steder i utlandet, og vi håper at sorten også vil etablere seg med stor produksjon i Norge. For jordbærplanter forventes det endringer i markedet framover. Det registreres stor interesse for våre sorter, Saga og Nobel, og det blir spennende å se om disse sortene kan innfri våre forventninger. 3

5 Norske sorter i utlandet Framgangen for norske kornsorter i Finland fortsetter. Arealet i Finland har økt hvert år siden Graminor ble startet. Graminor har også noe inntekter fra royalties i Sverige og Danmark Graminor sorter - produksjons areal (haa) i Finland KRABAT DEMONSTRANT STRANT AVETRON N RINGSAKER KER MARIKA TRYM Utviklingen av arealet med norske kornsorter i Finland de 12 siste årene. Utviklingen av arealet med norske kornsorter i Finland de 12 siste årene. Gårdsdrift og prebasisproduksjon Gårdsdriften på Bjørke utføres av 2 fast ansatte i tillegg til en del ekstrahjelp til blant annet vekstkontroll i sommermånedene. I 2014 har Graminor solgt 122 tonn med egenprodusert prebasis av såkorn fordelt på 21 sorter. I tillegg er det importert såkorn av flere sorter. Kravet om floghavrefri jord i prebasisproduksjonen for korn, gjør at tilgangen på egna arealer er en utfordring. Det er sterkt press på vekstskiftet på jorda på Bjørke. I 2014 produserte Graminor salgskorn fra Gihle på 400 daa i påvente av frierklæring for floghavre. Til sammen disponerte Graminor ca daa til forsøk og produksjon i Det er blitt produsert 3 sorter av prebasis engvekster på Bjørke i For å rasjonalisere produksjonen blir prebasis engvekster forøvrig i stor grad produsert i samarbeid med såvarefirmaene. Dette samarbeidet bør utvikles videre til gjensidig nytte. Samarbeidet med Sagaplant og Overhalla om produksjon av utgangsmateriale til frukt, bær og poteter fungerte svært godt i Hvete, bygg og havre på Bjørke 4

6 Selektering av jordbær på Bjørke TRENGER VI NORSKE PLANTER OG NORSKE SORTER? HVA ER NORSKE PLANTER OG HVORFOR VIL VI HA DET var tittelen på et seminar som ble arrangert med støtte fra Landbruks- og matdepartementet i september Når dette er på dagsorden, er det fordi hele feltet planteforsyning- og foredling har gjennomgått store endringer når det gjelder utvikling av nytt plantemateriale, finansiering og eierskap, framtidige behov og utfordringer. Tilbakeblikk Systematisk planteforedling i Norden startet rundt Ny kunnskap muliggjorde en tilpasning av det genetiske materialet slik at man kunne utvikle sorter for ulike lys-, temperatur- og vekstforhold. Arbeidet var svært langsiktig, og avgjørende faktorer var en metodisk og bred genetisk base å arbeide med. Tilgjengelig foredlerkompetanse og teknologi for å lage nye sorter og ta disse i bruk i praktisk landbruk var nødvendig. De første hundre årene var planteforedling og forsyning sett på som et offentlig gode med tilsvarende ansvar og finansiering. Norge og Sverige utviklet et godt samarbeid med en rivende utvikling med nye plantesorter som resultat. Privatisering På tross av gode resultater med offentlig modell for finansiering, styring og mål for planteforedlingen og forsyningen, endret denne seg kraftig fra 1980-årene. Tre hovedårsaker for dette antas å være: En generell endring i den politisk/økonomiske tenkningen med deregulering og privatisering som mål. Vitenskaplige nyvinninger innen DNA basert teknologi med utsikter til kvantesprang i sortsutviklingen, og forventninger om at private bedrifter var bedre i stand til å kombinere grunnforskning og innovative teknikker for å ta ut potensialet. Det rettslige området for eierskap til sorter, og dermed økonomiske rettigheter, endret seg ved framveksten av ulike institusjoner for beskyttelse av planterettigheter, rett til patenter og foredlerrettigheter. 5

7 Panelet på konferansen Hva er norske planter og hvorfor vil vi ha det I USA og store deler av Europa har dette resultert i at den plantegenetiske basen ikke blir tilstrekkelig vedlikeholdt, at utviklingen av planter i stor grad blir tilpasset det høykommersielle landbruket og med et teknologifokus som har kortsiktige avkastningskrav som mål fremfor langsiktig nytte og bærekraft. Nye utfordringer og behov i Norden Matvaresikkerhet og økt bærekraftig produktivitet er viktige spørsmål som må løses lokalt innenfor de nordiske landene for å nå ambisiøse landbrukspolitiske mål. Daglengde og temperatur er viktige størrelser som er forskjellige i forhold til sørligere områder, og helt avgjørende i forhold til plantedyrking i hele Norge. Virkningene av klimaendringene vil forsterke seg framover og øke behovet for til passede sorter og plantemateriale. Foredlet plantemateriale og sorter vil være en positiv faktor i arbeidet med å redusere effektene av klimaendringene. Helse og miljøspørsmål vil helt sikkert bli enda viktigere i tiden framover. Økt resistens i plantematerialet vil gi redusert bruk av plantevernmidler. Andre kvaliteter og forbrukernes preferanser for næringsinnhold vil øke i betydning. I den store sammenhengen er Norge og Norden små markeder med spesifikke behov mht. sorter som er sårbare for internasjonal konkurranse, og lite prioritert med private investeringer. Tunge teknologiinvesteringer Vi må være vår egen lykkes smed, men det krever langsiktig satsing i FoU, samarbeid (PPP), foredling, prøving og testing. Denne langsiktigheten har behov for sterke og bevisste offentlige aktører som supplement til privat kapital.vårt sluttprodukt skal ha fokus på våre nasjonale behov der det ikke vil være tilgjengelig utenlandsk materiale. Forskning og utvikling er et hovedvirkemiddel for å nå disse mål, og bryte trender som går i gal retning. Investering i teknologier for utnytting og implementering av ny kunnskap fra moderne bioteknologi er sentralt. Det stilles nye krav til statlig finansiert FOU, nærings-fou og bedrifts-fou, samt i samspillet mellom disse tre typene FOU. Nordisk prebreeding er et viktig virkemiddel for å binde sammen nordisk genbanksatsing med nordisk planteforedling. Norge (og Norden) kan ikke forvente at resten av Europa eller USA vil forsyne vårt landbruk med nye tilpassede sorter i framtida. Det åpenbare tiltaket er at vi må videreutvikle og styrke den norske samhandlings modellen med offentlige myndigheter i sentral og førende rolle også i framtiden. Bærekraftig økt produksjon og kostnadsreduksjoner er en forutsetning for å nå de ambisiøse landbrukspolitiske mål om økt selvforsyning og et landbruk i hele landet. 6

8 FORSKNING OG UTVIKLING Graminor sin deltakelse i FoU prosjekter har vært økende, i 2014 var vi aktiv deltaker i 19 større prosjekter. Det fokuseres på prosjekter som kan bidra til høyere effektivitet (tempo) og presisjon i foredlingsprogrammene. Av dette følger også behov for utvikling av teknologiplattform, kompetanse og kapasitet for å ta nyervervet kunnskap i bruk. Publiseringen av tre artikler om Hvetegenomprosjektet i Science 18. juli 2014 var et høydepunkt. Artiklene hadde norske med forfattere, og Graminor er stolt partner og deltaker. Tre pre-breeding prosjekter med støtte fra Nordisk Ministerråd er avsluttet i Prosjektene har hatt deltakelse fra alle land i Norden, samt Baltikum med status som observatør. Finans ier ingen har vært privat-offentlig, med 50 % på hver av partene. Erfaringene med samarbeidet og de mulige resultatene av prosjektene er så langt svært opp løftende, og det er forventninger til at ytterligere kunnskap og samarbeid skal utvikles i neste fase med oppstart i Science 18. Juli 2014 Hovedresultat fra de tre PPP prosjektene Engelsk raigras: Første fase har vært å samle inn 400 populasjoner/sorter fra genbanker. Det er produsert frø av alle populasjonene for videre testing på sådde ruter. Alle populasjonene er beskrevet med fenotype bestemmelse av enkeltplanter og alle populasjonene er genotyped by sequencing (GBS). De første resultatene viser at materialet har en større variasjon enn det som er i bruk i dagens foredlingsprogram i Norden. Det er foreløpig utarbeidet planer for videre arbeid og utvikling av materialet fram til Bygg: Det er fokusert på å få oversikt over status på et samla dagsaktuelt nordisk foredlingsmateriale blant de seks foredlingsbedriftene i prosjektet, både for sjukdomsresistens og for viktige agronomiske egenskaper som tidlighet, planteutvikling og stråstyrke. Dette som grunnlag for neste fase: Å bygge langsiktig prebreeding strategi og kilder til resistens og agronomi der det er mest behov. Fenotypisk og genotypisk kartlegging av i alt 180 avanserte sorter og foredlingslinjer (30 fra hvert firma) og assosiasjonskartlegging har gitt verdifull kunnskap som har dannet grunnlag for neste fase, og også for praktisk bruk i det enkelte foredlingsprogram. Eple: Frukttrekreft på trærne er et stort og økende problem i epledyrking, og ulike sopper som gir råte på fruktene er viktige årsaker til svinn under lagring og omsetning. Prosjektet har identifisert potensielle kilder for resistens mot soppen som gir frukttrekreft, og resistens mot råte i fruktene forårsaket av soppen Penicillium expansum. Disse kildene vil bli brukt videre i kryssinger i neste fase av PPP. 7

9 Ansatte i Graminor er engasjert i veiledning av studenter for mastergrad ved ulike universiteter og høgskoler. I 2014 leverte 4 studenter sin masteroppgave ved NMBU, Høgskolen i Hedmark og Universidad Politécnica de Madrid, alle med veiledning fra Graminor. Fire nye FoU prosjekter er igangsatt i 2014, alle med varighet Forskningsprosjekter med deltagelse fra Graminor 2014: Prosjekt tittel Varighet Sekvensering av hvetens kromosom 7B (hvetegenomprosjektet) Forbedring av overvintringsevne og kvalitet på norsk produsert jordbær Mykotoksinforurensning i norsk mat og fôr modellering og risikovurdering for hele matkjeden Forbedring av kvaliteten på norsk frukt, poteter og grønnsaker etter kort- og langtidslagring Pre-breeding for fremtidige utfordringer i Nordisk epledyrking (PPP) Integrasjon av felt- og laboratorie kunnskap i bygg (PPP) Pre-breeding i engelsk raigras (Lolium perenne) (PPP) Foredling for neste generasjon jordbær ved bruk av sekvenseringsteknologi (Regionalt prosjekt) Integrering av moderne verktøy og strategier i norske planteforedlingsprogrammer Frøsetting i tetraploid rødkløver (Trifolium pratense) Nye veier mot forbedring av flatskurvresistens i norske poteter Genomics for økt bærekraft og konkurranseevne innen norsk avlsarbeid på husdyr, fisk og planter Økte kornavlinger og bedre kornkvalitet gjennom økt resistens mot bladflekksykdommer i hvete og bygg Norsk malt, humle og urter smaken av norsk øl Bedre pollinering av rødkløver (Trifolium pratense) (PoliClover) Effektiv virustesting og kryopreservering av potetforedlingslinjer og sorter Resistenskilder, resistensmekanismer og seleksjonsmetoder mot Fusarium og mykotoksiner i havre Norsk hvete med optimalisert proteininnhold og høy bakekvalitet (QualityWheat) Kvalitetssortar av jordbær og bringebær til industri og konsum

10 Høsting av hvete FOREDLINGSPROGRAMMENE 2014 Korn Ressurser Foredlingsprogrammene i korn driftes av totalt 4.5 årsverk foredlere og 3 årsverk teknikere. I tillegg benyttes laboratorietekniker og ekstrahjelp i deler av sesongen. Samarbeid De viktigste norske samarbeidsinstitusjonene er NMBU, Bioforsk, Nofima og Norsk Landbruksrådgivning. På nordisk nivå er det et betydelig samarbeid med foredlingsinstitusjoner i Sverige (Lantmännen), Finland og Danmark. I Europa for øvrig er det etablert samarbeid med sentrale institusjoner i Tyskland, Nederland, Østerrike, Polen og Slovakia. Bygg Siden oppstarten av 2-rads foredlingen i 2013 har antall linjer i prøving økt raskt. I 2013 og 2014 har vi kjøpt Dihaploid (DH) produksjon av linjer fra Nordic Seed for raskere å komme opp med egne reine linjer. Graminor har et godt samarbeid med Plant and Food Research LTD, New Zealand, som opp formerer populasjoner og linjer av havre og bygg i vinterhalvåret. Resultater 2014 Det var 16 sorter/linjer i offisiell verdiprøving i 2014, hvorav 6 er Graminor linjer (6-rads). Det er sendt 7 nye søknader om opptak på norsk sortliste i 2014, 4 av dem er Graminorlinjer. En ny sort ble tatt opp på norsk sortliste i 2014, Fairytale fra Sejet planteforædling, Danmark. Graminorsorten Trym ble godkjent og tatt opp på finsk sortliste i Hvete Resultater 2014 Høst- og vårhvetelinjer fra totalt 10 utenlandske selskaper fra 5 ulike land er prøvd i linjer av vårhvete og 3 linjer av høsthvete var i offisiell verdiprøving i Av disse kom 3 9

11 vårhvetelinjer fra Graminors foredlingsprogram. Alle høsthvetelinjene var utenlandske. 2 nye linjer av vårhvete og 3 av høsthvete ble meldt inn til offisiell prøving i nye sorter ble godkjent for opptak på norsk sortsliste, vårhvetesortene Seniorita (Graminor), Berlock (Lantmännen) og Arabella (Danko) og høsthvetesorten Jantarka (Danko). 1 vårhvetelinje fra Graminor var med i offisielle forsøk i Finland. Vårhvetesorten Krabat (Graminor) ble godkjent for opptak på finsk sortsliste i Graminor deltar i utvalget i tidlige generasjoner i Lantmännen sitt program for høsthveteforedling for nordlige områder. Norske vårhvetelinjer er også i 2014 prøvd i private forsøk i Sverige (Lantmännen) og Finland (Kesko). Høsten 2014 ble det sådd mye rug, anslagsvis 140 daa. Vi har ingen foredling av rug og triticale i Norge, men vi tester materiale for at frøforretningene skal ha et vurderingsgrunnlag for å kunne importere de best egna sortene til Norge. Vi tester relevant materiale av rug og triticale på 4 forskjellig lokaliteter, rugen testes både med og uten vekstregulator. I 2014 hadde vi prøving av 15 rugsorter fra 4 forskjellige foredlere fra 4 ulike land. Av triticale prøvde vi 15 linjer fra 4 forskjellige foredlere i 3 ulike land. Havre Resultater 2014 Det var 20 sorter i offisiell verdiprøving i 2014, hvorav 14 Graminor sorter, 2 fra Sverige, 1 fra Finland, 2 fra Tyskland og 1 fra Nederland. 3 nye havresorter ble godkjent for opptak på den norske sortslista i 2014, Gimse og Hurum (Graminor) og Akseli (Boreal). Avetron (Graminor) ble godkjent for opptak på finsk sortsliste. 3 nye sorter, hvorav 2 fra Graminor, ble ferdigprøvd for vurdering for opptak på sortslista i Norge i I 2014 ble det prøvd 6 Graminor sorter i offisielle forsøk i Finland og 3 i Sverige. Fusarium og mykotoksiner: Feltsopp som angriper kornplanter, aks og frø forårsaket av sopparten Fusarium graminearum. Omfanget har økt sterkt siste ti-år i Norge. Soppen forårsaker avlingsskade og avlingstap, og produserer giftige stoffer, mykotoksiner, i kornet. Giftstoffene kan være skadelige for mennesker og dyr. Endra jordarbeidingspraksis og klimaforhold, samt mer aggressive raser av soppen kan være årsaker til økt oppblomstring. Soppen angriper en rekke plantearter, men det er i kornartene den gjør størst skade, og de største problemene har oppstått i havre pga høye konsentrasjoner av mykotoksinet DON. Soppens biologi er kompleks, og det er begrensede tiltaksmuligheter for forebygging og bekjemping. Kornplantenes motstandsevne mot soppen er derfor av stor betydning. Utvikling og valg av sorter med effektiv resistens er et av de viktigste verktøy i kampen mot skadegjøreren. Gjennom foredling har Graminor mulighet til å lykkes med dette. RESIFUS, prosjekt for utvikling av resistens i havre: For økt fokus på arbeidet med å forbedre havrematerialets resistens mot fusarium, har Graminor og sentrale samarbeidspartnere startet et prosjekt. Graminor er prosjekteier, og kjøper forskningstjenester fra NMBU. Mye forskning og utprøving foregår også i Graminor, samt i Lantmännen Lantbruk i Sverige. Prosjektet ble startet i januar 2014, og har en total budsjettramme på ca. 14 mill. kr. Gjennom systematisk leting i samlinger og databaser, sammenstilling, testing, utvalg og oppbygging av en Havrebase, ønsker en å bygge effektive verktøy for økt kunnskap og utvalgsmetoder for god resistens. Ved å implementere og videreutvikle effektive testingsmetoder i felt, og ta i bruk hurtigmetoder for bestemmelse av DON, vil en gjøre foredlingsprosesser og utvalgsarbeid enklere, raskere og billigere. Ved genetisk kartlegging av Havrebase og kartleggingspopulasjoner vil en skape effektive genetiske verktøy og etter hvert legge grunnlag for genetisk seleksjon i havre. 10

12 Potet Resultater 2014 Det er gjennomført oppformeringsfelt, avlingsfelt, tørråte- og skurvfelt i Det var 5 sorter til offisiell verdiprøving, hvorav tre er ferdig. En av disse (P ) og ytterligere to (G og G ) er sendt til DUS test. De to siste sortene samt Esmee og Carolus (Agrico) går til verdiprøving i Carolus Esmee Det ble ikke godkjent nye sorter fra verdiprøvinga i Ressurser Potet og jordbærprogrammene er organisert som en felles enhet, herunder også drift av veksthus. Total bemanning fast ansatte er en foredler, en assisterende foredler og 3,5 årsverk teknikere. Det benyttes også sesonghjelp i høsteperiodene. Etter to år med felles drift av programmene vurderes det som positivt i forhold til utnyttelse av ressurser. Rutiner og planer revideres fortløpende for å optimalisere framdrifta i programmene. Samarbeid Samarbeidet med Bioforsk Øst og Norsk landbruks rådgivning er svært godt, og viktig for å få prøvet ut nye sorter. I tillegg samarbeider Graminor med utenlandske foredlere. Vi har i 2014 besøkt testfelt for disse i Sverige og Danmark. På prosjektsiden har vi et lovende samarbeid med Agrico og Bioforsk (Nye veier mot forbedring av flatskurvresistens i norske poteter). Hovedfokus for prosjektet er utvikling av markører. Det er forhåpninger om at man her finner praktisk anvendbare verktøy for foredlingen. Engvekster Resultater 2014 Det var 49 sorter i offisiell verdiprøving i 2014, herav 48 Graminorsorter. Av disse var 11 nye fra I DUS-testen var det i alt 16 sorter hvorav 4 var nye. 6 nye sorter ble godkjent for oppføring på norsk sortsliste i 2014, alle Graminor sorter. Ressursinnsats 1 engvekstforedler, 3 teknikere samt ekstrahjelp i sesongen. I tillegg har vi en doktorgradsstipendiat som arbeider med et prosjekt omkring frøsettingsevne i tetraploid rødkløver knyttet til programmet. Tjenester for utprøving av materialet kjøpes av Bioforsk Løken/Fureneset/Holt. Samarbeid Hovedsamarbeidspartner er Bioforsk, men det er også samarbeid med NMBU og Norsk Genressurs Senter. Internasjonalt har vi samarbeid med Nordgen og ECPGR når det gjelder plantegenetiske ressurser. For prebreeding (PPP prosjekt i engelsk raigras) er det samarbeid med Lantmännen, DLF, Boreal, Estonian Crop Research Institute, Århus Universitet og Islands Landbruksuniversitet. Utover dette har vi også gode kontakter med andre europeiske forsknings- og foredlingsinstitusjoner. Frukt og bær Resultater 2014 Godkjenning av nye sorter (alle): Ingen nye sorter ble godkjent for opptak på norsk sortsliste. Glen Ericht 11

13 Prøving: Bringebær: 22 linjer i ekstern prøving hvorav 5 Graminor-linjer. Det er signert avtale om representasjon for sorten Glen Ericht. Jordbær: Totalt 11 linjer i ekstern prøving. Av disse er 8 linjer testet i Nord-Norge. 3 nye linjer blir testet hos fem dyrkere fra På Island er det plantet 14 Graminorlinjer og 5 målestokksorter som vil bli høstet første gang i Nobel og Saga var i første års DUS-test i Eple: 46 linjer i ekstern prøving hvorav 15 er Graminor-linjer. Plomme: 4 linjer i ekstern prøving hvorav 3 er Graminor-linjer. Pære: 8 linjer i ekstern prøving, alle er Graminorlinjer. Ressurser Personellressursene i frukt- og bærprogrammene er 1.3 årsverk på foredlersiden og 3 årsverk teknikere. Samarbeid Frukt- og bærprogrammene samarbeider med en rekke kommersielle aktører, samt regionale og nasjonale forsknings- og foredlingsmiljøer i Norge. Internasjonalt er ABC-z group i Belgia en viktig kommersiell samarbeidspartner på frukt, og Meiosis (England) tilsvarende på bær. For første gang ble det i 2014 etablert prøvefelt med jordbær- og bringebærseleksjonar fra Graminor gjennom samarbeidsavtalen med Meiosis. Det ble etablert felt i 5 land for jordbær (5 Graminorseleksjoner) og i 5 land for bringebær (3 Graminor-seleksjoner). Graminor er deltaker i et forskningsprosjekt om nye, norske pæresorter som ble innvilget av NFR i desember Dette skal gjennomføres i tidsrommet Oppsummering Totalt antall sorter tatt opp på norsk sortsliste i 2014: Art Sort Foredler Vårhvete Seniorita Berlock Arabella Graminor Lantmännen Danko Høsthvete Jantarka Danko Bygg Fairytale Sejet planteforedling Havre Gimse Hurum Akseli Graminor Graminor Boreal Timotei Liljeros Graminor Engsvingel Vidvin Graminor Rødsvingel Lystig Graminor Rødkløver Linus Legato Graminor Graminor Strandrør Flint Graminor Potet Lady Rosetta Meijer Et forskningsprosjekt i jordbær ble avsluttet i 2014 (Foredling for neste generasjon jordbær ved hjelp av sekvenseringsteknologi) og et nytt ble startet (Kvalitetssortar av jordbær og bringebær til industri og konsum). Målet med prosjektet er å øke konkurranse kraften for norsk bærnæring og næringsmiddelindustri ved å utvikle effektive verktøy til bruk i sortsutviklingen, samt et effektivt system for prøving av nye sortskandidater. 12

14 Aktiviteter i Graminor 2014 Graminors stand på messa Midt i matfatet PPP raigras frøfelt august Besøk fra bl.a. Royal, Spania Setting av poteter i plasthuset Mulig rekruttering? Omgjøring av gammelt grisehus til lager og verksted Graminors stand på messa Midt i matfatet Høsting av hvete Fornøyd markeds- og produktsjef på Blæstaddagen 13 Setting av poteter

15 EIERSKAP I ANDRE SELSKAPER Bjørke Eiendom AS Selskapet ble etablert i 2005 og eies 100% av Graminor AS. Formålet med selskapet er å drive eiendomsutvikling og utleie av fast eiendom. Selskapet eier Bjørke Forsøksgård i Hamar kommune og Njøs frukt- og bærsenter i Leikanger kommune. Styret for Bjørke Eiendom AS har i 2014 bestått av Harald Milli (leder), Jostein Fjeld, Nina Heiberg og Idun Christie. Resultatet før skatt (2013) var 1,953 mill. kr. og sum egenkapital var 8,941 mill. kr. Njøs Næringsutvikling AS Selskapet ble etablert i 2007 med Gartnerhallen (22%), Sogn og Fjordane Fylkeskommune (22%) Graminor (22%) Lerum (11%) og 7 fruktlager/ produsentlag i Sogn og Fjordane (23%) som aksjonærer. Formålet med selskapet er å drive rådgiving, produkt- og markedsutvikling rettet mot frukt og bær og andre prioriterte landbruksprodukt. Selskapet leier kontorer på Njøs frukt- og bærsenter. Styret for Njøs Næringsutvikling har i 2014 bestått av Nina Heiberg (leder), Åslaug Stadheim Ese (nestleder), Idun Christie, Jens Terje Hammervoll, Grethe Kristin Lerum og John Elling Vereide. Stein Harald Hjeltnes er daglig leder for selskapet. Resultatet før skatt (2013) var 0,060 mill. kr. og sum egenkapital 1,479 mill. kr. Sagaplant AS Selskapet ble etablert 1. september i 2008 med Gartnerhallen (34%), Graminor (25%), NORGRO (25%), E-plant Norge (10%) og Bioforsk (6%) som aksjonærer. Formålet med selskapet er å drive framavl av plantemateriale av hagebruksvekster, herunder formering og omsetning, for å sikre at kommersielle frukt-, bær- og blomsterprodusenter, samt aktører i grøntanleggsmiljøet får tilgang til friskt, klimatilpasset og sortsekte plante materiale. Selskapet driver sin virksomhet på tidligere Sauherad prestegård i Sauherad kommune. Styret har i 2014 bestått av Nina Heiberg (leder), Idun Christie (nestleder), Morten Mellbye, Arne Gillund, Harald Lossius og Kjell Ivar Schia. John Harald Rønningen er leder for selskapet. Resultatet før skatt (2013) var 0,033 mill. kr. og sum egenkapital 2,315 mill. kr. YTRE MILJØ Selskapets virksomhet medfører liten fare for det ytre miljø. Det er utarbeidet gjødselplan for eiendommen, og plantevernmidler håndteres i henhold til gjeldende lover og forskrifter. MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON Personalet Ved utgangen av 2014 var det 31 fast ansatte i Graminor, totalt 29,6 antall årsverk. 12 av de fast ansatte er kvinner. I tillegg var 55 personer ansatt som ekstrahjelp/sesonghjelp. Styrets sammensetning oppfyller Aksjelovens krav om kjønnsfordeling. Det har ikke vært meldte skader knyttet til jobben blant ansatte i Sykefraværet var 2,0% mot 1,15% i ,15% av sykefraværet var en langtidssykmelding. Selskapet er medlem av HMS-øst. Verneombud og ledelse har et felles ansvar for at HMS-arbeidet følges opp etter forskrift og at dette er en kontinuerlig del av virksomheten. Arbeidsmiljøet ved bedriften er etter styrets mening godt. Samarbeidet mellom fagforeningene og bedriftsledelsen fungerer godt, og fagforeningenes deltakelse og involvering er positivt for utviklingen av selskapet. 14

16 RESULTAT Styret bekrefter at årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Årsregnskapet sammen med årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet for selskapet. Selskapet hadde i 2014 en samlet driftsinntekt på mill. kroner, og et resultat etter skatt på mill. kroner mot 1,605 mill. kroner i Styret foreslår at resultatet disponeres slik: Utbytte 0 0 Annen egenkapital Sum Forslaget til utbytte bygger på styrets vedtatte strategi av , og utgjør kr 0,- pr aksje. Hamar, I styret for Graminor AS Harald Milli Leder Bjørn Stabbetorp Nestleder Wenche Myhre Dahle Jostein Fjeld Nina Heiberg Annette Olesen Harald Lossius Lars Reitan Idun Christie Adm. direktør 15

17 RESULTATREGNSKAP Graminor AS - Årsberetning 2014 Graminor AS Resultatregnskap Note Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt - såvarer og silovarer Foredler- og lisensinntekter Tilskudd og andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Foredler- og lisenskostnader Varekostnad Kjøp av foredlings- og forskningstjenester Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Inntekt på investering i datterselskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORD. RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføringer til/fra annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

18 Graminor AS BALANSE PR Balanse pr Note EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Eierrettigheter Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Inventar og teknisk utstyr Finansielle anleggsmidler Lån til datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 10, Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

19 BALANSE PR Hamar, Harald Gunnar Milli Bjørn Oddvar Stabbetorp Annette Olesen Leder Nestleder Styremedlem Wenche Myhre Dahle Harald Watten Lossius Jostein Fjeld Styremedlem Styremedlem Styremedlem Lars Reitan Nina Heiberg Idun Nytun Christie Styremedlem Styremedlem Adm. direktør 18

20 Graminor Graminor AS - Årsberetning AS 2014 NOTER 2014 Noter 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper m.v. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring av foredler- og lisensinntekter skjer på årsbasis på grunnlag av såvareforretningenes salg. Inntektsføringen av annet salg skjer på leveringstidspunktet. Tilskudd fra offentlige og andre inntektsføres når disse er opptjent. Graminor AS benytter seg av Skattefunn - ordningen. Skattevirkningen som følger av kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter etter denne ordningen er inntektsført som tilskudd og andre inntekter. Inntekten er ikke skattepliktig. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår og endringer i utsatt skattefordel. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller er utlignet og nettoført. Note 2 - Varebeholdningen - kostnader Varebeholdningen er vurdert til tilvirkningskost, basert på produksjonskalkyler. Det er ikke ukurans i varelageret. I varekost inngår forbruk av råvarer og hjelpemateriell vedrørende produksjon og foredling mv. Innkjøpte tjenester til foredling inngår i Kjøp av foredlings- og forskningstjenester. Note 3 - Lønnskostnader m.m. Selskapet har hatt 29,6 årsverk i løpet av året. Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn og feriepenger Andre ytelser Arbeidsgiveravgift Styrehonorar Pensjonskostnader Sosiale ytelser Totalt

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2013

Årsberetning og årsregnskap 2013 Årsberetning og årsregnskap 2013 2010 Foto: Morten Berntsen Innledning Graminors eiere Felleskjøpet Agri SA 36,7 % Staten v/lmd, Bioforsk og UMB 34,0 % Lantmännen SW Seed AB 15,1 % Strand Unikorn AS 9,4

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 Graminor AS - Årsberetning 2010 2011 Innledning Graminors eiere Felleskjøpet Agri SA 36,7 % Staten v/lmd, Bioforsk og UMB 34,0 % Lantmännen SW Seed 15,1 % Strand Unikorn

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2015. Ledende i utviklingen av plantesorter for norsk og nordisk klima

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2015. Ledende i utviklingen av plantesorter for norsk og nordisk klima ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2015 Ledende i utviklingen av plantesorter for norsk og nordisk klima 2010 Styret på befaring i demonstrasjonsfelt på Bjørke Gård. INNLEDNING Graminors eiere Felleskjøpet Agri

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS Årsregnskap 30.01.15-31.12.15 for Aktiv Barnehjelp AS Organisasjonsnr. 914934532 Utarbeidet av: Trio Regnskapsservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Vestre Rosten 78 7075 TILLER Organisasjonsnr. 970601511

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer