Styrets beretning for året 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning for året 2013"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 Styrets beretning for året 2013 Styret for 2013 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer Vara Vara Harald Horne Geir Andersen Dag W.Eriksen Ragnar B. Johansen Anne B. Christensen Kjell Askelien Berit Roll Karlsen Øvrige tillitsvalgte og tillitsoppnevnte: Revisor Regnskapsfører Komiteer: Valg Turnering Handicap Klubbhus Marked Dame Junior Bane Kontroll Revisorgruppen Amesto / Visma Kjell Asklien, Ola Asbjørnsen,Astrid Lunåshaug og Janne W.Larsen Christoffer Halvorsrød Christoffer Halvorsrød Finn Johansen Christoffer Halvorsrød Anne B. Christensen / Berit Roll Karlsen Geir Andersen Finn Johansen Ole Naumann og Morten Møller Eriksen Representasjon i eksterne styrer og komiteer: Dag W. Eriksen Lars Otto Bjørnland Ottar Strømberg Faggruppe jenter og kvinner NGF Tournament Director NGF Faggruppe Utdanning NGF Faggruppe Utdanning NGF

3 Medlemsstatistikk pr Antall medl. 31 okt des feb Jan Klubben har i 2013 via kampanjer og VTG kurs i alt 57 innmeldinger i løpet av Vi har 161 utmeldinger (Regnet fra 1 jan des 2013). Den totale medlemsmassen utgjør pr årsskiftet 794 medlemmer fordelt på ulike kategorier. Dessverre har den negative utviklingen med synkende medlemstall fortsatt i Dette er en trend som har rammet hele golf-norge så vi er ikke i noen særstilling. Aktivitetstilbudene rundt oss har økt og vi har stor konkurranse om å få fanget folks oppmerksomhet og interesse. Styret ønsker å øke innsatsen omkring ulike tiltak for å beholde og rekrutere medlemmer og foreslår i den forbindelse at det settes av økte ressurser til de ulike komiteens arbeid med rekruttering i Innkreving av medlemskontingent er satt ut til en ekstern partner. Det sikrer en bedre oppfølging av innbetalinger og mindre belastning av daglig leders ressurs. Borregaard Golfklubb - Til glede for alle Dame-, senior-, junior/sport -og turneringskomiteen rapporter alle om stor aktivitet og masse golfglede i tråd med klubbens visjon og hovedmål: Til glede for alle. For å kunne innfri medlemmens forventning må vi først og fremst sikre og utvikle et golfanlegg som fremmer spill og trening for alle medlemmer. Derfor er baneanlegget, range og treningsfelt det styret alltid har størst oppmerksomhet på. Selv om den økonomiske situasjonen tvang oss til å stoppe flere av de tiltakene til opprutsning og vedlikehold av anlegget slik vi planla ved starten av golfsesongen, har vi kanpt hatt en så bra spillemessig golfbane som vi har hatt i år. Flere innsatsfaktorer skal ha æren for det herunder gunstige værforhold, men særlig de klubbansatte, samt banekomiteens medlemmer og frivillige, har lagt ned en fantastisk innsats i løpet av sesongen for å holde banen i god stand. For både styret og administrasjonen har det vært viktig å jobbe med videreføringen av det driftskonseptet som ble innført i De fleste medlemmene er fortrolig med den elektroniske starttidsbestillingen. Det er lettere å planlegge når en vil spille i de travleste periodene og det sikrer bedre utnyttelse av banen, med flere fulle flighter. Nytt av 2013 var tilbud om gratis rangeballer til medlemmene, organisert treningsopplegg tilpasset ulike medlemmers behov, både nybegynnere og de mer erfarne. Det ble organisert tematreninger som sving, putting, nærspill mm. I tillegg ble det motivert for egentrening, videre spill og golfglede. Golfforbundets treningsverktøy NXT LVL ( :next level/ neste nivå) og VTTG trening ( : veien tilbake til golf ) har stått på treningsprogrammet. Tilbudene ble godt mottatt av medlemmene og med noen mindre justeringer vil det fortsette i kommende sesong. Samarbeidet med Ugo og Sano som tok over kafeteriadriften etter 3 år med Kokkeline, har fungert godt. Sammen har vi sørget for at medlemmene har fått god mat og et godt miljø i klubbhuset. Gjennom uleie av lokalene har både medlemmer og sponsorer kunnet gjennomføre ulike arrangementer i et trivelig miljø.

4 Quiz-turneringene, medlemsmøtet og julebordet er eksempler på trivlige utenom-golf-aktiviteter som styret kan tenke seg å arrangere flere av dersom interessen blandt medlemmene er der. Klubbens daglige drift I forbindelse med stadig trangere økonomiske rammer har styret forsøkt å stramme inn på ulike typer kostnader. Med virkning fra 1. november 2013 ble vi dessverre nødt til å si opp vår mangeårige banearbeider Tommy Skaarberg da vi ikke har økonomi og oppgaver nok i vintersesongen til å holde både han og Steinar Kristiansen i 100 % fast stilling. I vurderingen av driftsinnskrenkninger på bane ble det lagt vekt på de ansattes ansiennitet, samt arbeidserfaringer og kompetanse knyttet til drift og vedlikehold av arbeidsmaskiner som er en del av arbeidet i vintersesongen. Tommy har senere takket nei til tilbud om sesongarbeid. Renholdet er tatt over av Ugo og Sano som en del av deres avtale om drift av kjøkkenet/kafeteriaen. Styret har for øvrig arbeidet med en større endring av Uno/Sanos driftsavtale for klubbhusets hovedetasje med tanke på økt utleie og for klubben reduserte driftsutgifter. Årsmøtet 2014 vil bli invitert til å ta stilling til en endret leieavtale. Med virkning fra september har vi sagt opp avtalen med regnskapsbyrået Amesto og klubben har selv overtatt regnskapsføringen. Hovedansvaret er lagt til daglig leder Christoffer Halvorsrød som har konsulentbistand fra Visma. Christoffer har for øvrig det samlede ansvaret for klubbens drift inkludert oppfølging av de ulike komiteene, ansatte, økonomi, medlemsoppfølging, VTG kurs, markedsarbeid, internett-oppfølging, klubbtreninger og den daglige driften. Christoffer er ansatt i 80 % stilling. Steinar Kristiansen er klubbens alt-mulig-mann med greenkeeperansvar, ivartakelse av maskinpark og noe teknisk oppfølging av klubbhus og øvrig anlegg. Både på bane, i treningstilbudet og administrasjon har vi hatt deltidshjelp med flere personer i tillegg til masse frivillig innsats fra medlemmene. Styret har gjennom sine møter i 2013 brukt tid på diskusjoner og veivalg for å beholde og rekruttere nye medlemmer, øke inntekter og redusere kostnader. Samarbeidet med kontrollkomiteen har fungert godt og de fleste komiteene har gjennomført aktivitetene i tråd med budsjetter og planer. Borregaard Industrier har også i 2013 bidratt med kroner. Leieavtalen gjør det fortsatt mulig å søke ytterligere spillemidler hvis det skulle være ønskelig. Økonomi Styret gjorde på siste årsmøtet rede for usikkerhet knyttet til både budsjetterte inntekter og utfallet på en del av kostnadene. Årsmøtet vedtok på bakgrunn av dette å ikke følge opp den tidligere investeringsplanen for nye greener. Styret har derfor takket nei til bruk av tilsagn om resterende spillemidler øremerket dette formålet. Ny klippemaskin ble besluttet lånefinansiert. Maskinen er aktivert i regnskapet og finanskostnadene er belastet i balansen i tråd med gjeldende regnskapsregler. Klubben har i 2013 gått med ca kroner i overskudd. Det er ca kroner mindre enn budsjettert. Regnskapet viser at inntektene ligger ca kroner under budsjett for året; mesteparten av dette skyldes lavere inntekt på medlemskontigenter.

5 Også i år har vi en del medlemmer som velger å ikke betale sin medlemsavgift, men tallet er lavere enn på flere år. Styret har hatt full oppmerksomhet på den økonomiske utviklingen og har iverksatt flere tiltak for å hindre overskridelser. Det har vært viktig for styret å sikre likviditeten i klubben. Med gjeldende kassekreditt har dette gått bra i 2013 på tross av et dårligere resultat enn budsjettert. Bokført negativ egenkapital er pr på ca kroner, men klubbens reelle egenkapital er fortsatt positiv med tanke på ikke balanseførte eiendeler og klubbhus. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme klubbens stilling og resultat som ikke fremgår av årsregnskapet. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntruffet forhold som etter styrets syn har betydning for bedømmelsen av regnskapet. Styret mener at regnskapet gir et riktig bilde av Borregaard Golfklubb sin finansielle stilling og resultat. Arbeidsmiljø, sykefravær, likestilling og ytre miljø Det har i løpet av året vært noe sykefravær, men det har ikke påvirket klubbens drift nevneverdig i sesongen. Christoffer har tatt ut lovfestet pappa-permisjon i 3 måneder. Arbeidsmiljøet har vært godt og det er ikke igangsatt spesielle tiltak på området. Styret har bestått av 2 kvinner og 5 menn inkludert vararepresentantene, og er nok i grenselandet med hensyn til å oppfylle vilkårene mht kjønnsrepresentasjon. Etter styrets vurdering driver ikke klubben virksomhet som medfører miljøforurensning ut over det som er normalt for tilsvarende virksomhet. For styret Harald K. Horne

6 Rapport fra junior og sportskomiteen 2013 Borregaard GK har hatt barn og unge i trening inne- og utendørs gjennom hele 2013 fordelt på forskjellige alderstrinn. Vår hovedtrener er Christoffer Halvorsrød, som har hatt god hjelp av Mats Jørgen Strand, Fredrik Fjæra og Jarle Eriksen. Mats og Fredrik fullførte utdannelsen Trener 1 i regi av Golfforbundet i løpet av 2013 og er noe vi håper skal gi fullt utbytte i Vi ønsker å videreutvikle samarbeidet mellom hovedtrener og hjelpetrenere i Våre spillere har deltatt i NM, NorgesCup, Team Norway Junior Tour, Team Norway Junior Tour Region, Østfoldmesteren, TO-Cup, samt vanlige juniorturneringer. Vilde Eriksen har i tillegg representert klubben i turneringer i utlandet med gode resultater. Spillerne har representert Borregaard GK på en fin måte, med gode holdninger og resultater. Vi legger vekt på god oppførsel hos våre spillere. Årets treningsleir ble avholdt på Sotenäs Golfklubb hvor vi hadde en fin tur, men ikke så gode forhold som vi ønsket på grunn av sen vår. I tillegg har vi vært på flere turer, hvor påsketuren til Strømstad med Team 2016 var et av høydepunktene. Takk til Truls Holm som ordnet det hele! Aktivitetsnivået for de fleste av våre grupper er på vei opp igjen, med mange ivrige barn og ungdommer. De forskjellige gruppene trener på sine oppsatte dager og alle grupper har fredag som møtedag hvor vi mikser spillere fra de forskjellige gruppene. Dette har vi gjort noen år nå og de fleste møter opp hver eneste fredag, både voksne og barn. Vi avslutter fredagene med boller og brus. Birdiegruppen står for serveringen, så her må vi takke Lars Hammer og Jon Jenseg som stiller opp hver fredag. Medlemmene i Team 2016 innenfor alderen og år var alle med på samlinger avholdt av RKS (Regionalt Kompetanse Senter), med trenere ansatt av Golfforbundet. Dette er en nysatsing fra forbundet hvor golfklubbene i Norge er fordelt på forskjellige RKS, hvor vår klubb hører under Losby GK. Vilde Eriksen ledet an med mange gode resultater i 2013 og er nå klar for College i USA på St. Leo College, Tampa, Florida. Vi gratulerer og ønsker Vilde lykke til! Ellers hadde våre spillere gode resultater, med flere som kvalifiserte seg til spill på Team Norway Junior Tour Region. Jørgen Wiig kvalifiserte seg til finalen av Suzann Junior Challenge som ble avholdt på Oslo GK. Vi hadde flere gode resultater på vanlige juniortour-turneringer samt Østfoldmesteren. Fokus for de fleste av våre unge gutter er å komme med på Team Norway Junior Region for Utvalgte resultater 2013: Lag-NM Herrer (Oslo GK): Våre spillere kom på 11. plass og beholdt plassen i den øverste divisjonen. Lag-NM junior: Våre unge gutter spilte på Hakadal GK og beholdt plassen i 1. divisjon med sin 10. plass. NM Junior Damer: Vilde Eriksen ble nr 10. NM Herrer: Tobias Gressum Pettersen ble nummer 16. NM Damer: Vilde Eriksen ble nummer 15. NorgesCup (Miklagard): Tobias Gressum Pettersen ble nr 2. Vilde Eriksen ble nummer 10. Annika Invitational: Vilde Eriksen ble beste norske spiller på 8. plass. Takk til alle trenere, oppmenn, foreldre/foresatte som gjør en flott jobb! Geir Andersen

7 Rapport fra turnering og hcp komiteen Turneringskomiteen 2013 har bestått av: Mette Kristiansen, Finn Johansen, Lars Erik Marthinsen, Vidar Kokkim, Lars Raaby Schaug, Anne Berit Schaug, Ola Asbjørnsen, Anders Rekve, Tom Ringdal, Mehdi Javadi, Per Thomas Hansen og Geir Andersen og Christoffer Halvorsrød. Årets turneringssesong ble gjennomført med totalt 15 klubbturneringer. Åpningsturneringen Radio Prime Open satte standarden med 60 deltakere. Årets høydepunkt ble utvilsomt Nicator Open som spiltes over 2 fantastiske golfdager med 80 deltagere, speaker på tee 1 og en flott bankett med premieutdeling på kvelden. SA Open ble spilt en flott helg i Juni med 56 deltagere sammen med Skjeberg Golfklubb. Telering Onsdagsmatch ble godt gjennomført under året og totalt var det 38 spillere som deltok på en eller flere onsdagsmatcher. Espen Clausen stakk avgårde med Oom seieren foran Fredrik Fjæraa og Petter Pettersen. Årets matchplay turnering ble vunnet av Per Erik Juvkam som beseiret Espen Claussen i en spennende finale med 2/1. Klubbmestere 2013 Klubbmesterskapet 2013 ble gjennomført med 72 hull, slik årsmøtet bestemte. Herrer: Espen Henriksen Herrer senior: Johan Petter Grøtvedt Junior: Sander Raab Owren HCP: Per Thomas Johnsen For øvrige resultater og turneringsvinnere, se Golfbox. Handicap revisjon for klubbens medlemmer ble gjennomført før sesongen. Vi oppfordrer samtlige av klubbens medlemmer til å registrere alle sine runder, slik at ferdigheter gjenspeiles i HCP. Vi takker alle sponsorer, medlemmer, Golfbox support, Kroa, NGF, Norsk Seniorgolf, Skjeberg Golfklubb og komitemedlemmer for samarbeidet i Vi ønsker velkommen til en ny og spennende sesong i 2014! Christoffer Halvorsrød Sponsor av ONSDAGSMATCHEN

8 Årsrapport 2013 Damegruppe i Borregaard GK Damestyret i BoGK besto i 2013 av Anne Berit Christensen (leder), Anne-Britt Elseth (sekretær), Åsta Grøtvedt (kasserer), Laila Andersen (styremedlem)og Berit Roll Karlsen(styremedlem) 26 mai arrangerte Borregaard GK Ladies Tour i regi av NGF. Kun 18 damer deltok. Nytt av året var at vi inviterte med en venn for å introdusere golf for mulige nye spillere. 11.juni møtte etablerte spillere med venner til spill over 9 hull. Etterpå var det treff på klubbhuset med kaffe og golfprat. Et vellykket arrangement som kan videreføres. «Damene inviterer», slik kalte vi i 2013 årets par turnering den Vi spilte «greensome stableford med 3/8 sh over 18 hull» Nok et vellykket arrangement. 32 spillere hadde en hyggelig ettermiddag på banen med god servering fra kafeteriaen etterpå. 26.juni inviterte vi Skjeberg damene til oss og hadde en hyggelig ettermiddag med spill og kaffe og kake deretter. God oppslutning, 32 deltakere. I august var vi på gjenbesøk på Skjeberg golfklubb og hadde en trivelig turnering der. 30. august gikk årets høsttur til Strømstad. Takk for en vellykket tur og takk til turkomiteen. Tradisjonen tro spilte damene turneringen to køller og en putter i september før vi måtte gå ned til 9 hullsturnering på grunn av kortere dager. Damegruppa har hatt fast turneringsdag hver tirsdag. Oppslutningen har vært god men vi har ennå plass til flere. For damegruppa Anne Berit Christensen

9 Rapport fra bane og klubbhuskomiteen 2013 Målsetning for banen En bane som er tilpasset brukernes ønsker og behov og som bidrar til å utfordre og utvikle den enkelte spiller. Også i 2013 har vi hatt fokus på: 1. En godt vedlikeholdt bane som innbyr til spill og turneringer. 2. Et klubbområde tilrettelagt for trening, lek og utvikling. Dugnad I løpet av vinteren har det blitt foretatt en del tynning i skogen mellom fairway på hull tre og Glomma, dette har ført til at vi har fått mer sol på green tre samt at utsikten mot elven har blitt bedre. Jeg vil rette en stor takk Kåre Johansen og Jan Andersen samt de ansatte for vel utført tynning. Det ble utført dugnad/rydding i forbindelse med sesongåpning som var 1.mai. Dette førte til at banen virket ryddig og klar til sesongåpningen. Klubbhuset har blitt ivaretatt med jevnlig vedlikehold på dugnad. Det ble spilt på banen frem til 1. November. Vedlikehold. Vedlikehold av banen er først og fremst utført av Steinar og Tommy. Vi må også berømme Jan Andersen som velvillig har stilt opp og gjort en god innsats når Steinar har spurt om hjelp. Mehdi Javadi har i sesongen vært til stor hjelp som banemann. Han jobbet på banen som en følge av tiltak fra NAV. Dette førte til at greenene ble klippen med singel klippere gjennom hele sesongen. Dette har blitt berømmet av både medlemmer og greenfee spillere. Banen har vært i meget god stand, og spillere som har spilte vår bane gjennom mange år uttrykte at aldri har de spilt på en bedre Borregaard Golfbane. Det har blitt lagt ny drensrør på fairway tre og fem. Klubben ble enig med Randi Alvestad om en avslutning av arbeidsforhold med vask av klubbhus tidlig i Kroa ved Ugo og Zano tok over vask av klubbhuset etter dette. Ansatte. Steinar Kristiansen har vært ansatt som vår greenkeeper, og ikke minste i vedlikehold av vår maskinpark har han utført en jobb som har spart klubben for stor utgifter. Tommy Skaarberg har vært ansatt som banemedarbeider. Dessverre har klubbens økonomi ført til at Tommy ble tilbudt en noe redusert stilling for Dette var samme stilling som han ble ansatt på når han startet sitt virke på golfbanen. Etter en tenkepause ønsket ikke Tommy å forsette i en redusert stilling og har nå funnet seg en ny arbeidsgiver. Vi vil rette stor takk til Tommy for den jobb han har utført og ønsker han lykke til hos sin ny arbeidsgiver.

10 Jan Andersen har virket som banemann når behovet har vært til stede. Han har også fungert som ferieavløser i løpet av sommeren. Mehdi Javadi har praktisert som banemann etter samarbeid fra NAV. Han var en positiv tillvekst til de andre ansatte. Han ble i løpet av sesongen mye brukt til å klippe greener med singelklipperene.per Øyvind Myhrene har på frivillig basis hjulpet de ansatte med vedlikehold av våre tee steder. En stor takk til våre banemanskaper som virkelig har gjort sitt til at omdømme av banen ble så positiv i 2013! Maskinpark og verksted. Vi sparer store summer på vedlikehold av maskinparken ved at store deler av vedlikeholdet blir utført på eget verkstad.øvrig maskinpark er i brukbar stand, men er i en slik forfatning at klubben må se på maskinparken slik at dette ikke blir en sovepute, slik at vi kommer den situasjon at flere maskiner må byttes samme sesong.det er for 2013 investert i 1 stk singelklipper og 1 stk greenklipper. Status på maskinparken er som følger: Type Årsm. Timer total Timer sesong Anbefalt utskifting år Greenklipper Greenklipper Fairwayklip per Roughklipper Workman Traktor singelklippere 500 Spillesesong Banen åpnet for spill 1 mai og stengte 1. November. Sesongen ble noe kortere enn i 2012 grunnet en sen vår. Til slutt vil jeg rette en takk til alle som har besøkt Borregaard Golfbane i sesongen 2013 og medvirket slik at vi alle har syntes det har vært hyggelig å besøke denne lette 9 hulls banen. På gjensyn i 2014 Finn Johansen Leder av banekomiteen

11 Rapport fra Markedskomiteen Markedskomiteen har i år bestått av Christoffer Halvorsrød. Markedsarbeidet har blitt tøffere under de siste år, og det er særlig bedriftsgolf som er vanskeligere å selge inn enn tidligere. Klubben har ca 15 samarbeidpartnere som har bidratt med sponsing og andre tjenester under 2013.Nytt av året er at vi selger rene bedriftsmedlemskap som har ført til noen flere bedriftsmedlemmer. Vi har arrangert vår årlige sponsortur til Miklagard Golfklubb med påfølgende landskamp på Ullevål Stadion i samarbeid med Norsk Gjenvinning, 16 deltagere spilte god golf og koste seg med fotballkamp. Markedsarbeidet har i 2013 gitt et resultat ca under budsjett. Med medlemmers hjelp til å skaffe tips om potensielle nye kunder, kan vi øke aktivitetene og inntektene under Samtidig oppfordrer vi til å benytte seg av våre samarbeidspartnere når dere skal handle eller ha tjenester utført. Se også beretningens siste side hvor logoen til alle klubbens partnere er avbildet. Vi vil takke alle samarbeidspartnere under sesongen 2013 For komiteen Christoffer Halvorsrød.

12 Rapport fra Seniorgolfen 2013 Klubben har to forskjellige tilbud for seniorene, kvinner 50+ og menn Konkurranser/aktiviteter i regi av Norsk Senior Golf. Anne Berit Skaug, Cato Bjerkan, Per Arnesen og Per-Olav Gretland har vært koordinatorer. Per-Olav Gretland har vært klubbkontakt inn mot Nsg. 2.Konkurranser/aktiviteter i regi av Østfold Seniorgolf. Kjell Asklien og Finn Johansen har vært koordinatorer Kjell Asklien har vært kontaktmann inn mot styret i Aktivitetene knyttet til Norsk Seniorgolf er stadig i utvikling og deltagelse fra klubben blir satdig bedre. Det er oppnådd sterke resultater både i Lagmesterskapene, Lagseriene og på Nsg Touren. Klubbens seniormesterskap ble også denne gangen vunnet av Petter Grøtvedt. Aktiviteter i regi av Norsk Seniorgolf Høydepunkter i 2013 sesongen: Herrelaget ble mestere i Nsg lagmesterskap 1.div! (Seniorendes svar på Lag NM) (Trond Eriksen, Per Arnesen, Petter Grøtvedt, Per-Olav Gretland) Damelaget ble nr. 2 i Nsg lagmesterskap 1.div! (Seniorenes svar på Lag NM) (Anne Langård, Eva Rød, Astrid Lunåshaug, Anne Berit Schaug) Damelaget vant igjen sin avdeling i Lagserien! Petter Grøtvedt ble nr 3 i Senior NM Individuellt! (Offisielt NM arr. av Norges Golfforbund) Lagseriene Disse består av en ren dameserie og et mixlag hvor både damer og herrer kan stille. Damelaget vant igjen sin avdeling for andre året på rad og ble nr 4 i landsfinalen. Deltagere for damelaget har vært: Astrid Lunåshaug, Anne Langård, Eva Rød, Laila Andersen og Anne Berit Schaug. Mixlaget gjorde i likhet med fjoråret en god sesong og misset landsfinalen med knappes mulig margin (innbyrdes oppgjør med Soon), deltagere for mixlaget har vært: Viggo Eriksen,Terje Ellefsen, Lars Erik Marthinsen,Trond Eriksen,Per Arnesen, Cato Bjerkan, Vidar Kokkim, Thor Jensen, Petter Grøtvedt og Per-Olav Gretland. NSG Seniortour Borregaard har også i 2013 arrangert en Nsg turnering: Borregaard Senior Open. Gledelig å konstantere at det fortsatt har vært økende interesse for å delta på diverse turneringer og det ble oppnådd flere gode resultater.

13 Per-Olav Gretland ble nr. 3 på Bogstad hvor det var meget sterk deltagelse. Seniortouren har også fungert som uttak til Lagesterskapene. Nsg Lagmesterskapene (NM) 1.div ble arrangert på Asker GK og her ble det som nevn ovenfor sterke plasseringer! Ellers stilte klubben også denne gangen et lag i 3 div. som ble avholdt på Kongsberg. Det ble en sterk 2.plass! Laget bestod av: Viggo Eriksen, Lars Erik Marthinsen, Vidar Kokkim,Thor Jensen. NM individuelt Damer og Herrer i regi av Norges Golfforbund Ble arranger på Bærum GK og klubben stilte med 8 deltagere, og vi fikk som nevnt en meget sterk 3.plass i herreklasen.. Generelt I forkant av sesongen ble det avholdt infomøte om aktiviter /turneringer i regi av Østfold seniorgolf og Nsg noe som vil bli gjentatt i løpet av April i år. Vil minne om at det er flere fordeler ved å melde seg inn i Nsg. Vil henstille til de som vurderer dette å lese en om dette på deres hjemmeside. Man får bl.annet redusert greefee på en del baner. Link finner man på seniorsiden på Borregaards hjemmeside. Vi vil takke for en kjempefin sesong og ønsker gamle og nye seniorer vel møtt i 2014 For seniorgruppa Nsg Per-Olav Gretland 2.Rapport fra Borregaard golfklubb seniorers aktivitet i Østfold Seniorgolf. Som vanlig vedlikeholder vi golfsvingen med spill på Østfold golfsenter sine simulatorer om vinteren. Golfsesongen for seniorene startet som vanlig med en tur til Sverige og avtalen ble gjort med spill på Mjølkerød golfbane og garanti for at vi fikk bruke bil. De overholdt ikke denne avtalen så vi returnerte til Strømstad golfbanen. Datoen i 2013 var satt til 17 april. Og det var en vellykket start på sesongen med 34 deltagere. Vi avsluttet med lunsj og premieutdeling. Per Øivind Myhrene gikk til topps og får navnet sitt på den oppsatte vandrepokal. Sen start i 2013, 8 mai åpnet vi med spill på Opsund og dette var første tellende runde for sesongen. Det møtte 28 spillere og av disse var det 4 spillere fra andre klubber. Det har vært mellom 20 og 40 spillere på onsdager med singelspill, av dette har det deltatt 70 gjestespillere og 52 Borregaard spillere dette er spill som teller i registreringen for årets spiller. Mange av gjestespillerne har deltatt på flere av våre turneringer. Siste onsdag i måneden har vi spilt scramble turnering med 3-4 deltagere på hvert lag. Denne formen med et annet spill enkelte onsdager vil vi også følge i sesongen som kommer og vi satser på at flere seniorer vil ta sjansen å delta på våre turneringer. Det er stor spredning på medlemmer som topper premielisten, og vi bruker golfboks konsekvent for våre turneringer slik at hcp. blir regulert.

14 Vi spiller på faste oppsatte ukedager på 8 golfbaner og med redusert greenfee. På Borregaard golfbane er spilledagen onsdag og med oppmøte kl Det er 1/4 premiering for de som deltar på onsdager. Over hele sesongen registrert 1 resultat alle baner til sammen 9 resultater og med finalespill som det 10 resultat. Beste resultat over sesongen gir tittelen årets golfer. Finalen ble spilt på Borregaard golfklubb med 31 spillere, flott vær og bane i toppklasse. Årets golfer 2013 ble Jan Myhre fra Onsøy gk. Beste golfer fra Borregaard var Kåre Johansen med en hederlig 3 plass. Vi har også et lagmesterskap som går over hele sesongen og vi spiller på de 9 golfbanene i Østfold. Det deltar 8 spillere fra hver klubb og de 4 beste teller og den klubben med beste totalsum over sesongen mottar en vandrepokal ved avslutningen av sesongen. For Bogk del ble det en bedre plassering enn forrige år, det var 3 lag bak oss på resultatlisten altså en 6 plass med 1164 poeng og Onsøy gk. ble best med 1245 poeng. Lagkonkurransen på Borregaard spilte vi i august med fin bane og 72 spillere med fellesstart kl Fornøyde spillere avsluttet etter planlagt tid. Gratulerer til alle som stilte opp for klubben gjennom sesongen. Vi stiller også med 2 deltagere til landskamp mot Bohuslen for spillere over 65. Østfold stiller med 16 og Bohuslen stiller med 16. Årets kamp gikk i Sverige og Østfold tok tilbake vandrepokalen. Som avslutning på sesongen dro vi i år som i fjor til Strømstad for å kåre vinneren av høstens runde og i år var det 31 Borregaard spillere som deltok. Resultatet her var at en ny seniorspiller Cristopher Karlsen sikret seg et napp i vandrepokalen. Dette arrangementet vil vi gjenta som en start på neste sesong etter at vi har kåret beste innendørs spiller på Østfold Golfsenter om vinteren. Vi fra Borregaard golfklubbs del av Østfold seniorgolf ønsker gjerne at flere av klubbens seniormedlemmer deltar i våre turneringer rundt om i Østfold, dette gjelder også damer, og vi trenger damer som deltagere på lagkonkurransene Kjell Asklien

15 Balansen pr Eiendeler Noter Dritsmidler Kr Sum anleggsmidler Kr Kundefordringer 1 Kr ,34 Kr ,00 Fordringer ansatte 2 Kr ,29 Opptjent,ikke fakturert Kr ,35 inntekt Avsetning tap på fordringer Forskuddsbetalte Kr ,00 kostnader Forskuddsbetalt forsikring Kr ,87 Kontanter Kasse Kr 4 457,50 Bank Kr ,32 Kr 14015,67 Driftskonto Kr ,61 Kr , Bankinnskudd skattetrekk Kr ,36 Kr ,20 Sum omløpsmidler Kr 4 106,13 Kr ,62 Sum eiendeler Kr ,13 Kr ,67 Gjeld og egenkapital Annen egenkapital Kr ,86 Kr ,59 Overført resultat Kr ,73 Kr ,30 Sum opptjent egenkapital Kr ,59 Kr ,29 Lån Nordea Kr ,45 Sum langsiktig gjeld Kr ,45 Leverandørgjeld Kr ,74 Kr ,67 Forskuddstrekk Kr ,00 Kr Oppgjørskonto Kr -352,05 merv.avgift Skyldig arbeidsgiveravgift Kr ,85 Kr Påløpt arbeidsgiveravgift Kr ,02 Kr ,79 Skyldig lønn Skyldig feriepenger Kr ,16 Kr ,50 Påløpt kostnad Kr 6865 Fakturert,ikke opptjent inntekt Sum kortsiktig gjeld Kr ,72 Kr ,51 Sum gjeld og egenkapital Kr ,13 Kr ,67,- 1) Borg Bingo utbytte 2 halvår 2013 kr ,- Grasrotandelen utbytte 2 halvår 2013 kr ,- Banestøtte Borregaard Ind Kr ,- Egenandel Junior kr ,- Poster hos Kredittpartner kr ,- 2) Utbetalt forskudd som avregnes mot feriepenger Juni 2014 tidligere ansatt

16 Regnskap 2013 Totalt Inntekt Kostnad Netto Felles Junior Bane Marked Turnering Klubbhus Rekruttering Senior Dame Sum Felles Salgsinntekt Salgsinntektdiv Medlemskontingent Salgsinntekt avg.pliktig % Salgsinntekt avg.pliktig % 3090 Fakturagebyr Salgsinntekt avg.fri Medlemsinntekter Instruksjon Drivingrange Sum Salgsinntekt Annen driftsinntekt Diverse tilskudd (Momskomp) 3450 Greenfee Grasrotandelen Konvertering Dugnad Sum Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKT Varekostnad Innkjøp for videresalg Deltagelse turneringer Deltagelse turneringer 0 0 region Deltagelse turnering 0 0 junior A+B Deltagelse lag/individuelt

17 NM 4014 Dugnad Drivingrange Provisjon Greenfee (1) Stipend Anders Kristiansen Diverse klubbturnering Instruksjon Treningsleir Lederutdanning Sum Varekostnad Lønnskostnad Lønn til ansatte Periodiseringskonto lønn Styrets reiseutgifter Komiteers møteutgifter Feriepenger beregnet Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger Fri telefon Annen fordel i arbeidsforhold Motkonto for gruppe Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad Refusjon av sykepenger Gaver/bidrag Yrkesskadeforsikring Motkonto fri telefon Fri Telefon Sum Lønnskostnad Avskrivning Avskrivning øvrig Sum Avskrivning Nedskrivning Drift/vedlikehold Sum Nedskrivning Annen driftskostnad Toll og spedisjonskostnad Annen leiekostnad Datakostnad hardware Frø/gjødsel/sand Investering maskiner Rep av småutstyr Administrativ IT Revisjon

18 Honorar regnskapsførsel Honorar Pro Honorarer for økonomisk og juridisk bist Administrasjonskostnader Kontorrekvisita Handicapkort/scorekort Veien til Golf Norsk Golf Trykksaker Årsmøte Telefon Mobil Steinar K Mobil Tommy S Mobil Ole Petter Mobil Christoffer Bredbånd/TV Porto Forsikringer/årsavgift Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Diettkostnader, oppgavepliktig Kurs ansatte Reklamekostnad Kontingent NGF Gaver, fradragsberettiget (2) 7500 Forsikringspremie Øreavrunding, MVA 0 3 oppgjør Øreavrunding, avgiftsfritt Utgifter samarbeidsavtaler Bank og kortgebyrer Renter og gebyrer Annen kostnad, fradragsberettiget Sum Annen driftskostnad DRIFTSRESULTAT Annen renteinntekt Annen renteinntekt Sum Annen renteinntekt

19 Annen finansinntekt Valutagevinst (disagio) Purregebyr kunder Akjseutbytte (3) Sum Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konser Renter/gebyr lån Nordea Sum Rentekostnad til foretak i samme konser Annen rentekostnad Annen rentekostnad Renter/prov Kassakreditt Sum Annen rentekostnad Annen finanskostnad Valutatap (agio) Annen finanskostnad Purregebyr lev.dører Sum Annen finanskostnad RESULTAT Noter: 1) Oppgjør fra provisjonsavtale med Kokkeline for greenfeemottak sesongen ) Varmestua kr 5000,- etter klubbturnering 3) Aksjeutbytt Gjensidige Forsikring

20 110 - Junior Annen driftsinntekt Diverse tilskudd Egenandeler Sponsorer avgiftspliktige Sponsor/dugnad avgiftspliktig Startavgift turneringer Bingo Dugnad Sum Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEK T Varekostnad Deltagelse turneringer Deltagelse turneringer region Deltagelse turnering junior A+B Deltagelse lag/individuelt NM 4014 Dugnad Støtte til elitespillere Premier Instruksjon Vintertrening Sommertrening Treningsleir Lederutdanning Sum Varekostnad Lønnskostnad Lønn til ansatte Komiteers møteutgifter Feriepenger beregnet Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger 5400 Arbeidsgiveravgift Sum Lønnskostnad Nedskrivning Drift/vedlikehold Sum Nedskrivning Annen driftskostnad Arbeidsklær og verneutstyr Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2015

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2015 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2015 Styrets beretning for året 2015 Styret for 2015 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer Vara Vara Harald Horne Geir Andersen Finn Johansen Ragnar

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb ÅRSREGNSKAP 2015 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 7 366 287 7 294 642 Offentlig tilskudd 10 619 005 2 382 778 Sum driftsinntekter 7 985 293 9 677 420 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet -30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 3300

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note Vassavgift 8 902 414 8 302 903 Sum driftsinntekter 8 902 414 8 302 903 Personalkostnader 2 1 665 836 1 681 753 Ordinære avskrivninger 4 3 349 655 3 670

Detaljer

VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007

VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007 VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007 1 FORETNINGSORDEN SAK 1. Godkjennelse av innkalling: Innkallelse skal averteres senest to uker før årsmøtet. Annonse sto i Sande

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012

Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012 Årsmøte 2013 vedlegg 1 Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012 2012 2011 INNTEKTER KURS -71 660-77 390 INNTEKTER JUNIOR Note 1-331 163-171 275 INNTEKTER ELITE Note 9 0 0 INNTEKTER SENIOR

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Desember År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Resultatregnskap - spesifisert

Resultatregnskap - spesifisert Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt -6 223 366,98-5 466 506,00 3000 Salgsinntekter vannavgift -6 265 048,48-5 466 506,00 3002 Motkto. viderefakt. kostnader 41

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -284 000,00-331 038,24-1 600 000,00 3012 Treningsavgift -1 207 350,75-1 189 60 3020

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 Torsdag 26. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2014 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 111 715 192 344 Annen driftsinntekt 1 2 554

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings og medlemsavgifter 407 066 333 351 Offentlig støtte 276 161 237 925 Inntekter ifm egne arrangement 173 398 265 350 Reklameinntekter 166

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -331 038,24-722 988,21-750 000,00 3012 Treningsavgift -1 189 60 0,00 3020 Kontingenter

Detaljer

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian Kjære medlem. Så står sommerferien for døren, normalt en veldig aktiv periode på Nøtterøy golfbane. Våren i år har gitt oss mulighet til å spille ofte, og i godt vær. Det hjelper på humøret og opplevelsen

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: November År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer