Styrets beretning for året 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning for året 2013"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 Styrets beretning for året 2013 Styret for 2013 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer Vara Vara Harald Horne Geir Andersen Dag W.Eriksen Ragnar B. Johansen Anne B. Christensen Kjell Askelien Berit Roll Karlsen Øvrige tillitsvalgte og tillitsoppnevnte: Revisor Regnskapsfører Komiteer: Valg Turnering Handicap Klubbhus Marked Dame Junior Bane Kontroll Revisorgruppen Amesto / Visma Kjell Asklien, Ola Asbjørnsen,Astrid Lunåshaug og Janne W.Larsen Christoffer Halvorsrød Christoffer Halvorsrød Finn Johansen Christoffer Halvorsrød Anne B. Christensen / Berit Roll Karlsen Geir Andersen Finn Johansen Ole Naumann og Morten Møller Eriksen Representasjon i eksterne styrer og komiteer: Dag W. Eriksen Lars Otto Bjørnland Ottar Strømberg Faggruppe jenter og kvinner NGF Tournament Director NGF Faggruppe Utdanning NGF Faggruppe Utdanning NGF

3 Medlemsstatistikk pr Antall medl. 31 okt des feb Jan Klubben har i 2013 via kampanjer og VTG kurs i alt 57 innmeldinger i løpet av Vi har 161 utmeldinger (Regnet fra 1 jan des 2013). Den totale medlemsmassen utgjør pr årsskiftet 794 medlemmer fordelt på ulike kategorier. Dessverre har den negative utviklingen med synkende medlemstall fortsatt i Dette er en trend som har rammet hele golf-norge så vi er ikke i noen særstilling. Aktivitetstilbudene rundt oss har økt og vi har stor konkurranse om å få fanget folks oppmerksomhet og interesse. Styret ønsker å øke innsatsen omkring ulike tiltak for å beholde og rekrutere medlemmer og foreslår i den forbindelse at det settes av økte ressurser til de ulike komiteens arbeid med rekruttering i Innkreving av medlemskontingent er satt ut til en ekstern partner. Det sikrer en bedre oppfølging av innbetalinger og mindre belastning av daglig leders ressurs. Borregaard Golfklubb - Til glede for alle Dame-, senior-, junior/sport -og turneringskomiteen rapporter alle om stor aktivitet og masse golfglede i tråd med klubbens visjon og hovedmål: Til glede for alle. For å kunne innfri medlemmens forventning må vi først og fremst sikre og utvikle et golfanlegg som fremmer spill og trening for alle medlemmer. Derfor er baneanlegget, range og treningsfelt det styret alltid har størst oppmerksomhet på. Selv om den økonomiske situasjonen tvang oss til å stoppe flere av de tiltakene til opprutsning og vedlikehold av anlegget slik vi planla ved starten av golfsesongen, har vi kanpt hatt en så bra spillemessig golfbane som vi har hatt i år. Flere innsatsfaktorer skal ha æren for det herunder gunstige værforhold, men særlig de klubbansatte, samt banekomiteens medlemmer og frivillige, har lagt ned en fantastisk innsats i løpet av sesongen for å holde banen i god stand. For både styret og administrasjonen har det vært viktig å jobbe med videreføringen av det driftskonseptet som ble innført i De fleste medlemmene er fortrolig med den elektroniske starttidsbestillingen. Det er lettere å planlegge når en vil spille i de travleste periodene og det sikrer bedre utnyttelse av banen, med flere fulle flighter. Nytt av 2013 var tilbud om gratis rangeballer til medlemmene, organisert treningsopplegg tilpasset ulike medlemmers behov, både nybegynnere og de mer erfarne. Det ble organisert tematreninger som sving, putting, nærspill mm. I tillegg ble det motivert for egentrening, videre spill og golfglede. Golfforbundets treningsverktøy NXT LVL ( :next level/ neste nivå) og VTTG trening ( : veien tilbake til golf ) har stått på treningsprogrammet. Tilbudene ble godt mottatt av medlemmene og med noen mindre justeringer vil det fortsette i kommende sesong. Samarbeidet med Ugo og Sano som tok over kafeteriadriften etter 3 år med Kokkeline, har fungert godt. Sammen har vi sørget for at medlemmene har fått god mat og et godt miljø i klubbhuset. Gjennom uleie av lokalene har både medlemmer og sponsorer kunnet gjennomføre ulike arrangementer i et trivelig miljø.

4 Quiz-turneringene, medlemsmøtet og julebordet er eksempler på trivlige utenom-golf-aktiviteter som styret kan tenke seg å arrangere flere av dersom interessen blandt medlemmene er der. Klubbens daglige drift I forbindelse med stadig trangere økonomiske rammer har styret forsøkt å stramme inn på ulike typer kostnader. Med virkning fra 1. november 2013 ble vi dessverre nødt til å si opp vår mangeårige banearbeider Tommy Skaarberg da vi ikke har økonomi og oppgaver nok i vintersesongen til å holde både han og Steinar Kristiansen i 100 % fast stilling. I vurderingen av driftsinnskrenkninger på bane ble det lagt vekt på de ansattes ansiennitet, samt arbeidserfaringer og kompetanse knyttet til drift og vedlikehold av arbeidsmaskiner som er en del av arbeidet i vintersesongen. Tommy har senere takket nei til tilbud om sesongarbeid. Renholdet er tatt over av Ugo og Sano som en del av deres avtale om drift av kjøkkenet/kafeteriaen. Styret har for øvrig arbeidet med en større endring av Uno/Sanos driftsavtale for klubbhusets hovedetasje med tanke på økt utleie og for klubben reduserte driftsutgifter. Årsmøtet 2014 vil bli invitert til å ta stilling til en endret leieavtale. Med virkning fra september har vi sagt opp avtalen med regnskapsbyrået Amesto og klubben har selv overtatt regnskapsføringen. Hovedansvaret er lagt til daglig leder Christoffer Halvorsrød som har konsulentbistand fra Visma. Christoffer har for øvrig det samlede ansvaret for klubbens drift inkludert oppfølging av de ulike komiteene, ansatte, økonomi, medlemsoppfølging, VTG kurs, markedsarbeid, internett-oppfølging, klubbtreninger og den daglige driften. Christoffer er ansatt i 80 % stilling. Steinar Kristiansen er klubbens alt-mulig-mann med greenkeeperansvar, ivartakelse av maskinpark og noe teknisk oppfølging av klubbhus og øvrig anlegg. Både på bane, i treningstilbudet og administrasjon har vi hatt deltidshjelp med flere personer i tillegg til masse frivillig innsats fra medlemmene. Styret har gjennom sine møter i 2013 brukt tid på diskusjoner og veivalg for å beholde og rekruttere nye medlemmer, øke inntekter og redusere kostnader. Samarbeidet med kontrollkomiteen har fungert godt og de fleste komiteene har gjennomført aktivitetene i tråd med budsjetter og planer. Borregaard Industrier har også i 2013 bidratt med kroner. Leieavtalen gjør det fortsatt mulig å søke ytterligere spillemidler hvis det skulle være ønskelig. Økonomi Styret gjorde på siste årsmøtet rede for usikkerhet knyttet til både budsjetterte inntekter og utfallet på en del av kostnadene. Årsmøtet vedtok på bakgrunn av dette å ikke følge opp den tidligere investeringsplanen for nye greener. Styret har derfor takket nei til bruk av tilsagn om resterende spillemidler øremerket dette formålet. Ny klippemaskin ble besluttet lånefinansiert. Maskinen er aktivert i regnskapet og finanskostnadene er belastet i balansen i tråd med gjeldende regnskapsregler. Klubben har i 2013 gått med ca kroner i overskudd. Det er ca kroner mindre enn budsjettert. Regnskapet viser at inntektene ligger ca kroner under budsjett for året; mesteparten av dette skyldes lavere inntekt på medlemskontigenter.

5 Også i år har vi en del medlemmer som velger å ikke betale sin medlemsavgift, men tallet er lavere enn på flere år. Styret har hatt full oppmerksomhet på den økonomiske utviklingen og har iverksatt flere tiltak for å hindre overskridelser. Det har vært viktig for styret å sikre likviditeten i klubben. Med gjeldende kassekreditt har dette gått bra i 2013 på tross av et dårligere resultat enn budsjettert. Bokført negativ egenkapital er pr på ca kroner, men klubbens reelle egenkapital er fortsatt positiv med tanke på ikke balanseførte eiendeler og klubbhus. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme klubbens stilling og resultat som ikke fremgår av årsregnskapet. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntruffet forhold som etter styrets syn har betydning for bedømmelsen av regnskapet. Styret mener at regnskapet gir et riktig bilde av Borregaard Golfklubb sin finansielle stilling og resultat. Arbeidsmiljø, sykefravær, likestilling og ytre miljø Det har i løpet av året vært noe sykefravær, men det har ikke påvirket klubbens drift nevneverdig i sesongen. Christoffer har tatt ut lovfestet pappa-permisjon i 3 måneder. Arbeidsmiljøet har vært godt og det er ikke igangsatt spesielle tiltak på området. Styret har bestått av 2 kvinner og 5 menn inkludert vararepresentantene, og er nok i grenselandet med hensyn til å oppfylle vilkårene mht kjønnsrepresentasjon. Etter styrets vurdering driver ikke klubben virksomhet som medfører miljøforurensning ut over det som er normalt for tilsvarende virksomhet. For styret Harald K. Horne

6 Rapport fra junior og sportskomiteen 2013 Borregaard GK har hatt barn og unge i trening inne- og utendørs gjennom hele 2013 fordelt på forskjellige alderstrinn. Vår hovedtrener er Christoffer Halvorsrød, som har hatt god hjelp av Mats Jørgen Strand, Fredrik Fjæra og Jarle Eriksen. Mats og Fredrik fullførte utdannelsen Trener 1 i regi av Golfforbundet i løpet av 2013 og er noe vi håper skal gi fullt utbytte i Vi ønsker å videreutvikle samarbeidet mellom hovedtrener og hjelpetrenere i Våre spillere har deltatt i NM, NorgesCup, Team Norway Junior Tour, Team Norway Junior Tour Region, Østfoldmesteren, TO-Cup, samt vanlige juniorturneringer. Vilde Eriksen har i tillegg representert klubben i turneringer i utlandet med gode resultater. Spillerne har representert Borregaard GK på en fin måte, med gode holdninger og resultater. Vi legger vekt på god oppførsel hos våre spillere. Årets treningsleir ble avholdt på Sotenäs Golfklubb hvor vi hadde en fin tur, men ikke så gode forhold som vi ønsket på grunn av sen vår. I tillegg har vi vært på flere turer, hvor påsketuren til Strømstad med Team 2016 var et av høydepunktene. Takk til Truls Holm som ordnet det hele! Aktivitetsnivået for de fleste av våre grupper er på vei opp igjen, med mange ivrige barn og ungdommer. De forskjellige gruppene trener på sine oppsatte dager og alle grupper har fredag som møtedag hvor vi mikser spillere fra de forskjellige gruppene. Dette har vi gjort noen år nå og de fleste møter opp hver eneste fredag, både voksne og barn. Vi avslutter fredagene med boller og brus. Birdiegruppen står for serveringen, så her må vi takke Lars Hammer og Jon Jenseg som stiller opp hver fredag. Medlemmene i Team 2016 innenfor alderen og år var alle med på samlinger avholdt av RKS (Regionalt Kompetanse Senter), med trenere ansatt av Golfforbundet. Dette er en nysatsing fra forbundet hvor golfklubbene i Norge er fordelt på forskjellige RKS, hvor vår klubb hører under Losby GK. Vilde Eriksen ledet an med mange gode resultater i 2013 og er nå klar for College i USA på St. Leo College, Tampa, Florida. Vi gratulerer og ønsker Vilde lykke til! Ellers hadde våre spillere gode resultater, med flere som kvalifiserte seg til spill på Team Norway Junior Tour Region. Jørgen Wiig kvalifiserte seg til finalen av Suzann Junior Challenge som ble avholdt på Oslo GK. Vi hadde flere gode resultater på vanlige juniortour-turneringer samt Østfoldmesteren. Fokus for de fleste av våre unge gutter er å komme med på Team Norway Junior Region for Utvalgte resultater 2013: Lag-NM Herrer (Oslo GK): Våre spillere kom på 11. plass og beholdt plassen i den øverste divisjonen. Lag-NM junior: Våre unge gutter spilte på Hakadal GK og beholdt plassen i 1. divisjon med sin 10. plass. NM Junior Damer: Vilde Eriksen ble nr 10. NM Herrer: Tobias Gressum Pettersen ble nummer 16. NM Damer: Vilde Eriksen ble nummer 15. NorgesCup (Miklagard): Tobias Gressum Pettersen ble nr 2. Vilde Eriksen ble nummer 10. Annika Invitational: Vilde Eriksen ble beste norske spiller på 8. plass. Takk til alle trenere, oppmenn, foreldre/foresatte som gjør en flott jobb! Geir Andersen

7 Rapport fra turnering og hcp komiteen Turneringskomiteen 2013 har bestått av: Mette Kristiansen, Finn Johansen, Lars Erik Marthinsen, Vidar Kokkim, Lars Raaby Schaug, Anne Berit Schaug, Ola Asbjørnsen, Anders Rekve, Tom Ringdal, Mehdi Javadi, Per Thomas Hansen og Geir Andersen og Christoffer Halvorsrød. Årets turneringssesong ble gjennomført med totalt 15 klubbturneringer. Åpningsturneringen Radio Prime Open satte standarden med 60 deltakere. Årets høydepunkt ble utvilsomt Nicator Open som spiltes over 2 fantastiske golfdager med 80 deltagere, speaker på tee 1 og en flott bankett med premieutdeling på kvelden. SA Open ble spilt en flott helg i Juni med 56 deltagere sammen med Skjeberg Golfklubb. Telering Onsdagsmatch ble godt gjennomført under året og totalt var det 38 spillere som deltok på en eller flere onsdagsmatcher. Espen Clausen stakk avgårde med Oom seieren foran Fredrik Fjæraa og Petter Pettersen. Årets matchplay turnering ble vunnet av Per Erik Juvkam som beseiret Espen Claussen i en spennende finale med 2/1. Klubbmestere 2013 Klubbmesterskapet 2013 ble gjennomført med 72 hull, slik årsmøtet bestemte. Herrer: Espen Henriksen Herrer senior: Johan Petter Grøtvedt Junior: Sander Raab Owren HCP: Per Thomas Johnsen For øvrige resultater og turneringsvinnere, se Golfbox. Handicap revisjon for klubbens medlemmer ble gjennomført før sesongen. Vi oppfordrer samtlige av klubbens medlemmer til å registrere alle sine runder, slik at ferdigheter gjenspeiles i HCP. Vi takker alle sponsorer, medlemmer, Golfbox support, Kroa, NGF, Norsk Seniorgolf, Skjeberg Golfklubb og komitemedlemmer for samarbeidet i Vi ønsker velkommen til en ny og spennende sesong i 2014! Christoffer Halvorsrød Sponsor av ONSDAGSMATCHEN

8 Årsrapport 2013 Damegruppe i Borregaard GK Damestyret i BoGK besto i 2013 av Anne Berit Christensen (leder), Anne-Britt Elseth (sekretær), Åsta Grøtvedt (kasserer), Laila Andersen (styremedlem)og Berit Roll Karlsen(styremedlem) 26 mai arrangerte Borregaard GK Ladies Tour i regi av NGF. Kun 18 damer deltok. Nytt av året var at vi inviterte med en venn for å introdusere golf for mulige nye spillere. 11.juni møtte etablerte spillere med venner til spill over 9 hull. Etterpå var det treff på klubbhuset med kaffe og golfprat. Et vellykket arrangement som kan videreføres. «Damene inviterer», slik kalte vi i 2013 årets par turnering den Vi spilte «greensome stableford med 3/8 sh over 18 hull» Nok et vellykket arrangement. 32 spillere hadde en hyggelig ettermiddag på banen med god servering fra kafeteriaen etterpå. 26.juni inviterte vi Skjeberg damene til oss og hadde en hyggelig ettermiddag med spill og kaffe og kake deretter. God oppslutning, 32 deltakere. I august var vi på gjenbesøk på Skjeberg golfklubb og hadde en trivelig turnering der. 30. august gikk årets høsttur til Strømstad. Takk for en vellykket tur og takk til turkomiteen. Tradisjonen tro spilte damene turneringen to køller og en putter i september før vi måtte gå ned til 9 hullsturnering på grunn av kortere dager. Damegruppa har hatt fast turneringsdag hver tirsdag. Oppslutningen har vært god men vi har ennå plass til flere. For damegruppa Anne Berit Christensen

9 Rapport fra bane og klubbhuskomiteen 2013 Målsetning for banen En bane som er tilpasset brukernes ønsker og behov og som bidrar til å utfordre og utvikle den enkelte spiller. Også i 2013 har vi hatt fokus på: 1. En godt vedlikeholdt bane som innbyr til spill og turneringer. 2. Et klubbområde tilrettelagt for trening, lek og utvikling. Dugnad I løpet av vinteren har det blitt foretatt en del tynning i skogen mellom fairway på hull tre og Glomma, dette har ført til at vi har fått mer sol på green tre samt at utsikten mot elven har blitt bedre. Jeg vil rette en stor takk Kåre Johansen og Jan Andersen samt de ansatte for vel utført tynning. Det ble utført dugnad/rydding i forbindelse med sesongåpning som var 1.mai. Dette førte til at banen virket ryddig og klar til sesongåpningen. Klubbhuset har blitt ivaretatt med jevnlig vedlikehold på dugnad. Det ble spilt på banen frem til 1. November. Vedlikehold. Vedlikehold av banen er først og fremst utført av Steinar og Tommy. Vi må også berømme Jan Andersen som velvillig har stilt opp og gjort en god innsats når Steinar har spurt om hjelp. Mehdi Javadi har i sesongen vært til stor hjelp som banemann. Han jobbet på banen som en følge av tiltak fra NAV. Dette førte til at greenene ble klippen med singel klippere gjennom hele sesongen. Dette har blitt berømmet av både medlemmer og greenfee spillere. Banen har vært i meget god stand, og spillere som har spilte vår bane gjennom mange år uttrykte at aldri har de spilt på en bedre Borregaard Golfbane. Det har blitt lagt ny drensrør på fairway tre og fem. Klubben ble enig med Randi Alvestad om en avslutning av arbeidsforhold med vask av klubbhus tidlig i Kroa ved Ugo og Zano tok over vask av klubbhuset etter dette. Ansatte. Steinar Kristiansen har vært ansatt som vår greenkeeper, og ikke minste i vedlikehold av vår maskinpark har han utført en jobb som har spart klubben for stor utgifter. Tommy Skaarberg har vært ansatt som banemedarbeider. Dessverre har klubbens økonomi ført til at Tommy ble tilbudt en noe redusert stilling for Dette var samme stilling som han ble ansatt på når han startet sitt virke på golfbanen. Etter en tenkepause ønsket ikke Tommy å forsette i en redusert stilling og har nå funnet seg en ny arbeidsgiver. Vi vil rette stor takk til Tommy for den jobb han har utført og ønsker han lykke til hos sin ny arbeidsgiver.

10 Jan Andersen har virket som banemann når behovet har vært til stede. Han har også fungert som ferieavløser i løpet av sommeren. Mehdi Javadi har praktisert som banemann etter samarbeid fra NAV. Han var en positiv tillvekst til de andre ansatte. Han ble i løpet av sesongen mye brukt til å klippe greener med singelklipperene.per Øyvind Myhrene har på frivillig basis hjulpet de ansatte med vedlikehold av våre tee steder. En stor takk til våre banemanskaper som virkelig har gjort sitt til at omdømme av banen ble så positiv i 2013! Maskinpark og verksted. Vi sparer store summer på vedlikehold av maskinparken ved at store deler av vedlikeholdet blir utført på eget verkstad.øvrig maskinpark er i brukbar stand, men er i en slik forfatning at klubben må se på maskinparken slik at dette ikke blir en sovepute, slik at vi kommer den situasjon at flere maskiner må byttes samme sesong.det er for 2013 investert i 1 stk singelklipper og 1 stk greenklipper. Status på maskinparken er som følger: Type Årsm. Timer total Timer sesong Anbefalt utskifting år Greenklipper Greenklipper Fairwayklip per Roughklipper Workman Traktor singelklippere 500 Spillesesong Banen åpnet for spill 1 mai og stengte 1. November. Sesongen ble noe kortere enn i 2012 grunnet en sen vår. Til slutt vil jeg rette en takk til alle som har besøkt Borregaard Golfbane i sesongen 2013 og medvirket slik at vi alle har syntes det har vært hyggelig å besøke denne lette 9 hulls banen. På gjensyn i 2014 Finn Johansen Leder av banekomiteen

11 Rapport fra Markedskomiteen Markedskomiteen har i år bestått av Christoffer Halvorsrød. Markedsarbeidet har blitt tøffere under de siste år, og det er særlig bedriftsgolf som er vanskeligere å selge inn enn tidligere. Klubben har ca 15 samarbeidpartnere som har bidratt med sponsing og andre tjenester under 2013.Nytt av året er at vi selger rene bedriftsmedlemskap som har ført til noen flere bedriftsmedlemmer. Vi har arrangert vår årlige sponsortur til Miklagard Golfklubb med påfølgende landskamp på Ullevål Stadion i samarbeid med Norsk Gjenvinning, 16 deltagere spilte god golf og koste seg med fotballkamp. Markedsarbeidet har i 2013 gitt et resultat ca under budsjett. Med medlemmers hjelp til å skaffe tips om potensielle nye kunder, kan vi øke aktivitetene og inntektene under Samtidig oppfordrer vi til å benytte seg av våre samarbeidspartnere når dere skal handle eller ha tjenester utført. Se også beretningens siste side hvor logoen til alle klubbens partnere er avbildet. Vi vil takke alle samarbeidspartnere under sesongen 2013 For komiteen Christoffer Halvorsrød.

12 Rapport fra Seniorgolfen 2013 Klubben har to forskjellige tilbud for seniorene, kvinner 50+ og menn Konkurranser/aktiviteter i regi av Norsk Senior Golf. Anne Berit Skaug, Cato Bjerkan, Per Arnesen og Per-Olav Gretland har vært koordinatorer. Per-Olav Gretland har vært klubbkontakt inn mot Nsg. 2.Konkurranser/aktiviteter i regi av Østfold Seniorgolf. Kjell Asklien og Finn Johansen har vært koordinatorer Kjell Asklien har vært kontaktmann inn mot styret i Aktivitetene knyttet til Norsk Seniorgolf er stadig i utvikling og deltagelse fra klubben blir satdig bedre. Det er oppnådd sterke resultater både i Lagmesterskapene, Lagseriene og på Nsg Touren. Klubbens seniormesterskap ble også denne gangen vunnet av Petter Grøtvedt. Aktiviteter i regi av Norsk Seniorgolf Høydepunkter i 2013 sesongen: Herrelaget ble mestere i Nsg lagmesterskap 1.div! (Seniorendes svar på Lag NM) (Trond Eriksen, Per Arnesen, Petter Grøtvedt, Per-Olav Gretland) Damelaget ble nr. 2 i Nsg lagmesterskap 1.div! (Seniorenes svar på Lag NM) (Anne Langård, Eva Rød, Astrid Lunåshaug, Anne Berit Schaug) Damelaget vant igjen sin avdeling i Lagserien! Petter Grøtvedt ble nr 3 i Senior NM Individuellt! (Offisielt NM arr. av Norges Golfforbund) Lagseriene Disse består av en ren dameserie og et mixlag hvor både damer og herrer kan stille. Damelaget vant igjen sin avdeling for andre året på rad og ble nr 4 i landsfinalen. Deltagere for damelaget har vært: Astrid Lunåshaug, Anne Langård, Eva Rød, Laila Andersen og Anne Berit Schaug. Mixlaget gjorde i likhet med fjoråret en god sesong og misset landsfinalen med knappes mulig margin (innbyrdes oppgjør med Soon), deltagere for mixlaget har vært: Viggo Eriksen,Terje Ellefsen, Lars Erik Marthinsen,Trond Eriksen,Per Arnesen, Cato Bjerkan, Vidar Kokkim, Thor Jensen, Petter Grøtvedt og Per-Olav Gretland. NSG Seniortour Borregaard har også i 2013 arrangert en Nsg turnering: Borregaard Senior Open. Gledelig å konstantere at det fortsatt har vært økende interesse for å delta på diverse turneringer og det ble oppnådd flere gode resultater.

13 Per-Olav Gretland ble nr. 3 på Bogstad hvor det var meget sterk deltagelse. Seniortouren har også fungert som uttak til Lagesterskapene. Nsg Lagmesterskapene (NM) 1.div ble arrangert på Asker GK og her ble det som nevn ovenfor sterke plasseringer! Ellers stilte klubben også denne gangen et lag i 3 div. som ble avholdt på Kongsberg. Det ble en sterk 2.plass! Laget bestod av: Viggo Eriksen, Lars Erik Marthinsen, Vidar Kokkim,Thor Jensen. NM individuelt Damer og Herrer i regi av Norges Golfforbund Ble arranger på Bærum GK og klubben stilte med 8 deltagere, og vi fikk som nevnt en meget sterk 3.plass i herreklasen.. Generelt I forkant av sesongen ble det avholdt infomøte om aktiviter /turneringer i regi av Østfold seniorgolf og Nsg noe som vil bli gjentatt i løpet av April i år. Vil minne om at det er flere fordeler ved å melde seg inn i Nsg. Vil henstille til de som vurderer dette å lese en om dette på deres hjemmeside. Man får bl.annet redusert greefee på en del baner. Link finner man på seniorsiden på Borregaards hjemmeside. Vi vil takke for en kjempefin sesong og ønsker gamle og nye seniorer vel møtt i 2014 For seniorgruppa Nsg Per-Olav Gretland 2.Rapport fra Borregaard golfklubb seniorers aktivitet i Østfold Seniorgolf. Som vanlig vedlikeholder vi golfsvingen med spill på Østfold golfsenter sine simulatorer om vinteren. Golfsesongen for seniorene startet som vanlig med en tur til Sverige og avtalen ble gjort med spill på Mjølkerød golfbane og garanti for at vi fikk bruke bil. De overholdt ikke denne avtalen så vi returnerte til Strømstad golfbanen. Datoen i 2013 var satt til 17 april. Og det var en vellykket start på sesongen med 34 deltagere. Vi avsluttet med lunsj og premieutdeling. Per Øivind Myhrene gikk til topps og får navnet sitt på den oppsatte vandrepokal. Sen start i 2013, 8 mai åpnet vi med spill på Opsund og dette var første tellende runde for sesongen. Det møtte 28 spillere og av disse var det 4 spillere fra andre klubber. Det har vært mellom 20 og 40 spillere på onsdager med singelspill, av dette har det deltatt 70 gjestespillere og 52 Borregaard spillere dette er spill som teller i registreringen for årets spiller. Mange av gjestespillerne har deltatt på flere av våre turneringer. Siste onsdag i måneden har vi spilt scramble turnering med 3-4 deltagere på hvert lag. Denne formen med et annet spill enkelte onsdager vil vi også følge i sesongen som kommer og vi satser på at flere seniorer vil ta sjansen å delta på våre turneringer. Det er stor spredning på medlemmer som topper premielisten, og vi bruker golfboks konsekvent for våre turneringer slik at hcp. blir regulert.

14 Vi spiller på faste oppsatte ukedager på 8 golfbaner og med redusert greenfee. På Borregaard golfbane er spilledagen onsdag og med oppmøte kl Det er 1/4 premiering for de som deltar på onsdager. Over hele sesongen registrert 1 resultat alle baner til sammen 9 resultater og med finalespill som det 10 resultat. Beste resultat over sesongen gir tittelen årets golfer. Finalen ble spilt på Borregaard golfklubb med 31 spillere, flott vær og bane i toppklasse. Årets golfer 2013 ble Jan Myhre fra Onsøy gk. Beste golfer fra Borregaard var Kåre Johansen med en hederlig 3 plass. Vi har også et lagmesterskap som går over hele sesongen og vi spiller på de 9 golfbanene i Østfold. Det deltar 8 spillere fra hver klubb og de 4 beste teller og den klubben med beste totalsum over sesongen mottar en vandrepokal ved avslutningen av sesongen. For Bogk del ble det en bedre plassering enn forrige år, det var 3 lag bak oss på resultatlisten altså en 6 plass med 1164 poeng og Onsøy gk. ble best med 1245 poeng. Lagkonkurransen på Borregaard spilte vi i august med fin bane og 72 spillere med fellesstart kl Fornøyde spillere avsluttet etter planlagt tid. Gratulerer til alle som stilte opp for klubben gjennom sesongen. Vi stiller også med 2 deltagere til landskamp mot Bohuslen for spillere over 65. Østfold stiller med 16 og Bohuslen stiller med 16. Årets kamp gikk i Sverige og Østfold tok tilbake vandrepokalen. Som avslutning på sesongen dro vi i år som i fjor til Strømstad for å kåre vinneren av høstens runde og i år var det 31 Borregaard spillere som deltok. Resultatet her var at en ny seniorspiller Cristopher Karlsen sikret seg et napp i vandrepokalen. Dette arrangementet vil vi gjenta som en start på neste sesong etter at vi har kåret beste innendørs spiller på Østfold Golfsenter om vinteren. Vi fra Borregaard golfklubbs del av Østfold seniorgolf ønsker gjerne at flere av klubbens seniormedlemmer deltar i våre turneringer rundt om i Østfold, dette gjelder også damer, og vi trenger damer som deltagere på lagkonkurransene Kjell Asklien

15 Balansen pr Eiendeler Noter Dritsmidler Kr Sum anleggsmidler Kr Kundefordringer 1 Kr ,34 Kr ,00 Fordringer ansatte 2 Kr ,29 Opptjent,ikke fakturert Kr ,35 inntekt Avsetning tap på fordringer Forskuddsbetalte Kr ,00 kostnader Forskuddsbetalt forsikring Kr ,87 Kontanter Kasse Kr 4 457,50 Bank Kr ,32 Kr 14015,67 Driftskonto Kr ,61 Kr , Bankinnskudd skattetrekk Kr ,36 Kr ,20 Sum omløpsmidler Kr 4 106,13 Kr ,62 Sum eiendeler Kr ,13 Kr ,67 Gjeld og egenkapital Annen egenkapital Kr ,86 Kr ,59 Overført resultat Kr ,73 Kr ,30 Sum opptjent egenkapital Kr ,59 Kr ,29 Lån Nordea Kr ,45 Sum langsiktig gjeld Kr ,45 Leverandørgjeld Kr ,74 Kr ,67 Forskuddstrekk Kr ,00 Kr Oppgjørskonto Kr -352,05 merv.avgift Skyldig arbeidsgiveravgift Kr ,85 Kr Påløpt arbeidsgiveravgift Kr ,02 Kr ,79 Skyldig lønn Skyldig feriepenger Kr ,16 Kr ,50 Påløpt kostnad Kr 6865 Fakturert,ikke opptjent inntekt Sum kortsiktig gjeld Kr ,72 Kr ,51 Sum gjeld og egenkapital Kr ,13 Kr ,67,- 1) Borg Bingo utbytte 2 halvår 2013 kr ,- Grasrotandelen utbytte 2 halvår 2013 kr ,- Banestøtte Borregaard Ind Kr ,- Egenandel Junior kr ,- Poster hos Kredittpartner kr ,- 2) Utbetalt forskudd som avregnes mot feriepenger Juni 2014 tidligere ansatt

16 Regnskap 2013 Totalt Inntekt Kostnad Netto Felles Junior Bane Marked Turnering Klubbhus Rekruttering Senior Dame Sum Felles Salgsinntekt Salgsinntektdiv Medlemskontingent Salgsinntekt avg.pliktig % Salgsinntekt avg.pliktig % 3090 Fakturagebyr Salgsinntekt avg.fri Medlemsinntekter Instruksjon Drivingrange Sum Salgsinntekt Annen driftsinntekt Diverse tilskudd (Momskomp) 3450 Greenfee Grasrotandelen Konvertering Dugnad Sum Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKT Varekostnad Innkjøp for videresalg Deltagelse turneringer Deltagelse turneringer 0 0 region Deltagelse turnering 0 0 junior A+B Deltagelse lag/individuelt

17 NM 4014 Dugnad Drivingrange Provisjon Greenfee (1) Stipend Anders Kristiansen Diverse klubbturnering Instruksjon Treningsleir Lederutdanning Sum Varekostnad Lønnskostnad Lønn til ansatte Periodiseringskonto lønn Styrets reiseutgifter Komiteers møteutgifter Feriepenger beregnet Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger Fri telefon Annen fordel i arbeidsforhold Motkonto for gruppe Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad Refusjon av sykepenger Gaver/bidrag Yrkesskadeforsikring Motkonto fri telefon Fri Telefon Sum Lønnskostnad Avskrivning Avskrivning øvrig Sum Avskrivning Nedskrivning Drift/vedlikehold Sum Nedskrivning Annen driftskostnad Toll og spedisjonskostnad Annen leiekostnad Datakostnad hardware Frø/gjødsel/sand Investering maskiner Rep av småutstyr Administrativ IT Revisjon

18 Honorar regnskapsførsel Honorar Pro Honorarer for økonomisk og juridisk bist Administrasjonskostnader Kontorrekvisita Handicapkort/scorekort Veien til Golf Norsk Golf Trykksaker Årsmøte Telefon Mobil Steinar K Mobil Tommy S Mobil Ole Petter Mobil Christoffer Bredbånd/TV Porto Forsikringer/årsavgift Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Diettkostnader, oppgavepliktig Kurs ansatte Reklamekostnad Kontingent NGF Gaver, fradragsberettiget (2) 7500 Forsikringspremie Øreavrunding, MVA 0 3 oppgjør Øreavrunding, avgiftsfritt Utgifter samarbeidsavtaler Bank og kortgebyrer Renter og gebyrer Annen kostnad, fradragsberettiget Sum Annen driftskostnad DRIFTSRESULTAT Annen renteinntekt Annen renteinntekt Sum Annen renteinntekt

19 Annen finansinntekt Valutagevinst (disagio) Purregebyr kunder Akjseutbytte (3) Sum Annen finansinntekt Rentekostnad til foretak i samme konser Renter/gebyr lån Nordea Sum Rentekostnad til foretak i samme konser Annen rentekostnad Annen rentekostnad Renter/prov Kassakreditt Sum Annen rentekostnad Annen finanskostnad Valutatap (agio) Annen finanskostnad Purregebyr lev.dører Sum Annen finanskostnad RESULTAT Noter: 1) Oppgjør fra provisjonsavtale med Kokkeline for greenfeemottak sesongen ) Varmestua kr 5000,- etter klubbturnering 3) Aksjeutbytt Gjensidige Forsikring

20 110 - Junior Annen driftsinntekt Diverse tilskudd Egenandeler Sponsorer avgiftspliktige Sponsor/dugnad avgiftspliktig Startavgift turneringer Bingo Dugnad Sum Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEK T Varekostnad Deltagelse turneringer Deltagelse turneringer region Deltagelse turnering junior A+B Deltagelse lag/individuelt NM 4014 Dugnad Støtte til elitespillere Premier Instruksjon Vintertrening Sommertrening Treningsleir Lederutdanning Sum Varekostnad Lønnskostnad Lønn til ansatte Komiteers møteutgifter Feriepenger beregnet Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger 5400 Arbeidsgiveravgift Sum Lønnskostnad Nedskrivning Drift/vedlikehold Sum Nedskrivning Annen driftskostnad Arbeidsklær og verneutstyr Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNING BANE- OG HUS KOMITEEN 2013 Komiteens sammensetning 2013 Bane: Oddvar P. Kjøs - leder + plangruppa Finn Harald Ellingsen felles

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer: Jon E Tegneby Einar Evensen Sveinung Thunes Oddvar Kjøs Trygve Hammerstad Vararepresentanter: Line Berg Frode Arntzen

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb

Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Page 1 of 5 Årsmelding 2010 for Haugaland Golfklubb Styret har hatt følgende sammensetning i 2010: Leder: Erik Søndervik Nestleder: Hilde Jørgensen Sekretær: Terje Kleppe Kasserer: Øyvind Johansen Styremedlem:

Detaljer

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003

Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Årsmøteagenda Sande Golfklubb - 27. november 2003 Orientering om baneprosjektet Orientering om golf-psykiatriprosjektet Premieutdeling klubbmesterskapet Loddtrekking boblebad FORRETNINGSORDEN ÅRSMØTET

Detaljer

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 Styrets sammensetning: Leder : Helge Josdal Nestleder : Mikael Pedersen Styremedlemmer : Arvid Løite Sten Pedersen Tom-Reidar Natvig Solveig

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2012 Kristiansund og Omegn Golfklubb Sid1 av 36 Sted: Grand Hotell Dato: 31.januar 2013, kl. 18:30 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsmøte 2012 Åpning av møtet, og godkjenning av stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Komiterapporter til årsmøte 2015) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse Banedrift og tekniske innretninger...

Detaljer