LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM"

Transkript

1 LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM INFORMASJON TIL JORD OG SKOGBRUKERE Januar 2011 PRODUKSJONSTILSKUDD - PT Det har nettopp vært søknadsomgang for husdyrproduksjon, grønt og potetproduksjon, samt for avløsertilskudd. Utbetalingen for det tilskuddet er ventet å bli den 8. juni i år. Neste søknadsomgang som omfatter alle, er som kjent 20. august og husk å levere søknaden i rett tid. Det er trekk kr for hver dag den kommer for sent! Registreringsdatoen er 31. juli, så søknaden skal heller ikke dateres eller leveres før det! Da er det hele 20 dager i mellom, så den må ikke leveres den aller siste dagen!! Utbetaling for augustsøknadene er i februar året etter. Bunnfradraget er nå kun kr per år. Avløsertilskudd ved ferie og fritid har maksimalbeløp kr per år. Nedre grense for krav om tilskudd er kr Det er tilskudd per dyr som regulerer det, se side 38 i siste veiledningshefte og sjekk om du har rett til avløsertilskudd. Innmarksbeite I flere tidligere infoskriv har vi opplyst om følgende: De som søker arealtilskudd til innmarksbeite (kode 212) i søknad om produksjonstilskudd - PT i august, kan søke på det samme arealet i Fylkesmannens tilskuddsordning til regionale miljøtiltak - RMP senere på høsten. Men husk: Det må først være søkt på innmarksbeitearealet i PT I RMP søknaden må arealstørrelsen være den samme som i PT eller mindre Eventuelt nye arealer innmarksbeite må være godkjent av kommunen før de kan føres opp i søknad om produksjonstilskudd. Det er ikke tilstrekkelig å gjerde og slippe inn dyra for at det i tilskuddsammenheng blir innmarksbeite. Det må ha betydelig beitepreg. Definisjon på innmarksbeiteareal står i veiledningsheftet og andre steder. Uansett skal minst 50 prosent av arealet være dekket av grasarter og beitetålende urter. Arealet skal være avgrenset med permanent gjerde mot utmark.

2 Gjødslingsplan Husk at årlig oppdatert gjødslingsplan er et krav og en del av Miljøplan som alle søkere av produksjonstilskudd-pt skal ha. Mangelfull Miljøplan fører til trekk i produksjonstilskuddet. Trekket er ut fra areal, og minste trekk er på hele kr Kommunen er pålagt å kontrollere at Miljøplanen er tilfredsstillende ved kontroll av produksjonstilskuddsøknaden etter august omgangen. Gjødslingsplan utarbeides med grunnlag i analysebevis etter jordprøver. Landbrukskontoret har jordbor til utlån og skjema og esker og veiledning. Hvis du ikke lager planen selv, kontakt Norsk Landbruksrådgiving Østafjells tlf , eller i vårt område er det også Lars Kyllingstad i Lier tlf som lager planer. Det er gebyr for å få laget en gjødslingsplan, men det er bedre enn å få trekk i produksjonstilskudd på minst kr BØNDER ØNSKES SOM FOSTERFORELDRE Er du bonde som ønsker å gi omsorg og trygghet til barn og unge som trenger fosterhjem? Nå ønsker Bufetat og Fylkesmannen å rekruttere fosterforeldre blant bønder. Hvert år er det 1000 nye barn og unge i Norge som trenger fosterhjem. Målet er å kunne ha så mange fosterforeldre å velge blant at vi til enhver tid kan finne det riktige fosterhjemmet til hvert enkelt barn. Barna har hver sin personlighet, hver sin historie og hvert sitt behov, og det er viktig å finne fosterforeldre som passer det enkelte barn. I Akershus det 3 fosterhjemstjenester innen Bufetat som rekrutterer og formidler fosterhjem til kommunene. Disse holder til i Sandvika, Ski og Lillestrøm. Fosterhjemstjenestene arrangerer kurs og opplæring for nye fosterforeldre. Bufetat i samarbeid med Fylkesmannen ønsker nå å rekruttere flere fosterforeldre blant bønder. Barn og unge trenger tumleplass, en variert hverdag med nye utfordringer og muligheter for mestring. Gården er en utmerket arena for dette. Dessuten vil stell og omsorg for dyr være positivt for mange barn og unge. Hvis det er interesse for det, så vil det også bli arrangert informasjonsmøte med påfølgende kurs. For mer informasjon om fosterhjem, se nettsiden Kontakt: Kai-Rune Tollefsen, tlf hos Fylkesmannens landbruksavdeling.

3 SMIL - MIDLER 2011 Det blir tilskudd til SMILtiltak i 2011 også. Søk hvis du har planer om spesielle miljøtiltak i jordbruket innen de neste 3 år, som er arbeidsfrist for innvilget tilskudd. Det kan søkes til: Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter Kulturlandskapstiltak Forurensningstiltak Det har blitt mange søknader innen kulturlandskapstiltak. I Tiltaksstrategi er det satt som 1. prioritet å holde kulturlandskapet åpent og dermed har fokuset på gjerdehold fått en opptur. Av forurensningstiltak kan det gis tilskudd til for eks utbedring og supplering av eksisterende hydrotekniske anlegg. (Ikke til nye grøftetiltak.) Hensikten er å hindre erosjon av matjord og avrenning av næringsstoffer. Forskriften 1. Ordningen skal fremme ivaretakelse av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskuddet kan gis til tiltak som går ut over det som kan forventes som en del av vanlig jordbruksdrift. Hvem kan søke? Søker kan være foretak eller eiere som driver og/eller eier landbrukseiendom, og enhver som er registrert i Enhetsregisteret, og som har fått tillatelse av landbrukseiendommens eier til gjennomføring av aktuelt prosjekt/tiltak. Søknaden: Søknadsskjema finnes på eller fås på landbrukskontoret tlf Søknaden skal inneholde: Kostnadsoverslag og kart og eventuelt fotografier og kopi av miljøplan trinn 2 Søknadsfrist: Søk når du vil, men senest 15. april (Søknader som mangler ovennevnte eller kommer etter fristen vil bli avvist.) I 2010 fikk landbrukskontoret kr SMIL midler til fordeling. Det kom 16 søknader. 3 fikk avslag og 2 ble omfattet av en annen ordning via Fylkesmannen. Resten fikk rundt 70 % i tilskudd av et godkjent kostnadsoverslag. Søknad om SMIL midler blir behandlet i henhold til Tiltaksstrategi for Asker og Bærum kommuner perioden Den finner du på og bruk søkerfeltet med teksten Tiltaksstrategi for Asker og Bærum

4 OM LANDBRUKETS HMS-TJENESTE Målet til Landbrukets HMS tjeneste er å redusere antall ulykker og yrkeslidelser i landbruket, og med det å sikre trivsel, kvalitet og økt lønnsomhet i næringa. Viktigste mål er å bidra til færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket og gjennom dette sikre trivsel, kvalitet og lønnsomhet i næringen. Virkemiddelet er å drive en landsomfattende forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetstjeneste (bedriftshelsetjeneste) i samarbeid med regionale bedriftshelsetjenester. Landet er delt i 4 distrikter med hver sin distriktsleder. Hvert distrikt er delt i flere regioner (det område som en bedriftshelsetjeneste tilbyr tjenester i). Landbrukets HMS-tjeneste tilbyr tjenester til landbruket gjennom: - medlemskap - salg av enkelttjenester - kurs for alle - krisebistand ved behov - faglig bidrag på en lang rekke arenaer Hvem kan meldes inn som medlem? - gårdsbruk, samdrifter og andre foretak tilknyttet primærlandbruket - annen virksomhet tilknytta gårdsbruk - andre foretak etter spesiell avtale mellom partene. Landbrukets HMS-tjeneste og Kvalitetsystem i landbruket ( KSL) Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en del av Kvalitetssystemer i landbruket (KSL). Det er under KSL s koordineringsgruppe opprettet faggrupper for HMS, planteproduksjon og husdyr. Distriktsleder for Østfold, Vestfold, Akershus, Buskerud, Telemark, Hedmark og Oppland: Per J. Obrestad E-post: Mobiltlf.: Kontaktutvalg for Norges veterinærhøgskole og veterinærvaktordning for Stor-Oslo: Helene Ween og Aksel Klever Til husdyrholdere, deres ansatte og andre interesserte: Velkommen til Fagmøte Klauvsjukdommer hos ku (og litt om sau) v/ Terje Fjeldaas, Norges veterinærhøgskole Orientering fra Mattilsynet om nødslaktordningen v/ Dag Erik Ruud Onsdag 9. februar 2011 klokken 19 i Gjesteserveringen på Norges veterinærhøgskole, med enkel servering.

5 USYNLIGE GJERDER KAN BLI EN REALITET I BEITENÆRINGA Det foregår i dag utprøving for å avgrense beiteområder uten bruk av fysiske sperregjerder. Usynlig inngjerding av dyr baseres på et prinsipp der dyret får en impuls (lyd eller elektrisk støt) når det krysser en grense som er definert ved GPS koordinater. Et elektronisk halsband gir dyret beskjed om hvor grensen går, ut fra innplottede GPS-punkter. Systemet er under utprøving. Før systemet kan tas i kommersielt bruk, må dessuten forsøk dokumentere at dyra ikke har noen velferds- og/eller adferdsmessige ulemper av systemet. Neste år planlegges 4 samtidige forsøk på sau, geit, storfe og rein. Usynlig inngjerding er et nyskapende forebyggende og konfliktdempende tiltak. Potensialet for å unngå tap av beitedyr er stort dersom man kan bestemme beiteområder uten bruk av fysiske sperregjerder. Kontakt Jonny Storbråten hos Fylkesmannens landbruksavdeling tlf GÅRDSKART OG PRODUKSJONSTILSKUDD De som har mottatt gårdskart og IKKE sendt noen feilmeldinger tilbake, må huske på at det er arealene som er oppført i gårdskartet som blir lagt til grunn ved søknad om produksjonstilskudd. Leier du jordbruksareal så ta kontakt med eier for å få riktig areal til din søknad. Tilbakemeldingene som medførte endringer i kartet, er videresendt og vil etter hvert komme inn i nye gårdskart fra Skog og landskap. Landbrukskontoret tok noen befaringer der det ikke var helt klart, særlig i forbindelse med innmarksbeitearealer. Innsendte meldinger om endring av grenser og andre feil enn klassifisering av jordbruksarealer, er noe grunneier må følge opp selv. Landbrukskontoret har ikke myndighet til det. I Asker er prosessen kommet lenger enn i Bærum hvor vi så sent som i 2010 ba om tilbakemelding. Det gjelder å ha det mest mulig i orden før søknaden i august, ellers kommer søknaden på såkalt feilliste som må rettes før søknaden går gjennom. Gå inn på

6 Kommunene har overtatt ansvaret for vaktordningen for veterinærene Ansvaret for klinisk veterinærvakt er overført til kommunene. Vaktordningen har som formål at det skal være veterinær på vakt utenom den faste arbeidstiden på hverdager og i helger. Nye Stor-Oslo veterinærvaktområde Flere kommuner, der i blant Asker og Bærum, har gått sammen om vaktordningen og administrasjonen er lagt til Regionkontor Landbruk på Lillestrøm. Disse kommunene har inngått avtale med Norges Veterinærhøyskole. Det betyr at veterinærvakt utenom fast arbeidstid på hverdager og i helger i Asker og Bærum er Norges Veterinærhøyskole og veterinærene i ordningen kan kontaktes der på telefon Ny ordning for dyrevernnemndene Fra 1. januar 2010 ble dyrevernnemndene en del av Mattilsynet og samtidig tar ny instruks til å gjelde. Mens dyrevernnemdene tidligere var et selvstendig organ med eget budsjett og eget ansvars- og myndighetsområde, er de nå blitt en del av Mattilsynet. Det er Mattilsynets distriktssjefer som har ansvar for å føre tilsyn med dyrevelferden innenfor sitt distrikt, og som nå også har budsjett- og fagansvar for dyrevernemndene. Dyrevernnemndene kan i gitte situasjoner fatte vedtak om å ta dyr i midlertidig forvaring. Alle andre vedtak skal fattes av ansatte i Mattilsynet på vegne av distriktssjefen. Ny organisering har som mål at dyrevernnemndene skal gjøre mest mulig av det de er best på, og oppgavene skal kunne tilpasses de utfordringer de enkelte geografiske områdene måtte ha. Ressursbruken til dyrevelferdsarbeidet skal ikke reduseres selv om dyrevernnemndene blir en del av Mattilsynet. Det blir egen dyrevernnemnd for Asker og Bærum

7 BÆRUM KOMMUNE ER INN PÅ TUNET-LØFT KOMMUNE Gjennom Inn på tunet løftet får kommunen muligheten til å sette i gang nye utviklingsprosjekter på tvers av etater og kommunegrenser. Løftet kan være et verktøy for innovasjon i tjenesteporteføljen. Samtidig kan satsingen bidra til at kommunen oppfyller sine forpliktelser i henhold til nasjonale, regionale og kommunale strategier og planer. Inn på tunet tilbud kan bidra til en bedre hverdag for kommunens innbyggere, mer helse og omsorg for pengene og næringsutvikling i kommunen. Prosjektet i Bærum har vært å få til et dagtilbud til yngre personer med demens. Dette er nå startet opp på Butterud gård. BU-MIDLER er penger som er avsatt i jordbruksavtalen og som forvaltes av Innovasjon Norge, men det er Anne Karine på landbrukskontoret du tar kontakt med. Det kan søkes tilskudd til etablererstipend, bedriftsutvikling, ved generasjonsskifte, til praktikant m.m. Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende. I 2009/10 ble det gitt tilskudd/lån til prosjektet eplesaft, til ombygging av fjøs og til to biovarmeanlegg. Dersom du har større investeringsplaner (tradisjonelt landbruk eller nye næringer) oppfordrer vi til å melde fra til landbrukskontoret så fort som mulig. Helst innen 15. februar. Dette meldes videre til Innovasjon Norge og deretter vil saksbehandler derfra foreta besøk på landbrukseiendommen sammen med landbrukskontoret. En vil da gjennomgå planene og vurdere om det er grunnlag for å gå videre i prosessen med å lage/sende søknad. Med dette vil en unngå at det blir brukt mye tid og krefter på en søknad som kanskje avslås. BYGGEPLANER? Som kjent har ikke lenger Fylkesmannens landbruksavdeling veiledning i byggesaker i landbruket. Går du inn på vil du se at det der tilbys et grønt nummer for hjelp til det, men nå har Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (tidligere Forsøksringen) selv ansatt Kjell Tangen som byggteknisk rådgiver. Tanken er at en nøytral rådgiver kan være den første samtalepartner før byggherre gjør et valg. Kontakt Kjell Tangen, tlf eller på e-post Landbruksredskap av verneverdi? Landbrukskontoret foretok for mange år siden en registrering av eldre landbruksmaskiner på gårdsbruk. Dersom du ikke har plass på egen eiendom, har vi nå fått noe plass til rådighet på Wøyen gård i Bærum, Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du har noe som du vil flytte dit!

8 SKOGBRUK Nye skogbruksplaner i Asker og Bærum Arbeidene med nye skogbruksplaner i Asker og Bærum har startet. De gamle planene, som er fra 1999/2000, er nå ca. 10 år gamle og modne for en revisjon. Det er nedsatt en styringsgruppe med personer fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Viken Skog, Skog og landskap, Asker og Bærum skogeierlag, Løvenskiold og kommunen. Framdriftsplanen er klar - oppstart i 2010, kravspesifikasjoner, tilbudsprosess og bestilling i 2011, flyfotografering/laser i 2012, markbefaring i 2013 og planer i Dette er en tidkrevende prosess med god deltageles fra skogeiersiden. Landbrukskontoret kommer tilbake med mer informasjon etter hvert som arbeidet skrider fram. Planting 2010 Asker og Bærum har fremdeles et stort sprik i forholdet mellom sluttavvirkning og planting. Planteaktiviteten har gått noe opp i 2010, men er fremdeles altfor lav. Antall Forventet plantetall i fohold til avvirkning Aktuell Forventet Tabellen viser aktuell og forventet plantetall i forhold til avvirkning i Asker og Bærum. Lavt plantetall over år vil få konsekvenser for seinere hogster År Sammen med Fylkesmannen i Oslo og Akershus har Landbrukskontoret gått gjennom skogfondkontoene i distriktet og sett på kombinasjonen avvirket og tilplantet skog. Skogeiere som har avvirket men ikke tilplantet (på 3 år gamle felt), har blitt tilskrevet og bedt om en forklaring. Enkelte skogeiere har ikke svart, noen har gode grunner for at det ikke er tilplantet mens andre har kjøpt planter/plantet og ikke benyttet seg av sin skogfondkonto. Sistnevnte skogeiere har gått glipp av store skattemessige fordeler. Planteaktiviteten vil bli fulgt opp også i 2011 husk at skogbruksloven/forskriftene setter en grense for tilfredsstillende plantetall innen tre år etter hogst. Skogeierforeningen har mannskaper som kan hjelpe til med plantingen. Skogkultur Det er fremdeles tilnærmet skattefritt å benytte skogfond til skogkultur. I tillegg yter kommunen inntil 50 % tilskudd på skogkulturtiltakene. Ingen skogeier med skog som trenger skjøtsel, burde ha råd til å la være. Ta kontakt med skogeierforeningen om du har ugjorte skogkulturarbeider!

9 Tilbud til bønder gjennom økologisk veiledningsprosjekt Økologisk veiledningsprosjekt er et landsdekkende prosjekt som skal hjelpe bønder som ønsker å vurdere muligheten for omlegging til økologisk produksjon, som er i en omleggingsfase eller som er omlagt men ønsker rådgiving. Vi har følgende tilbud: Informasjonsmøter Målgruppe : gårdbrukere før omlegging. Vi kan tilby å komme å prate om økologisk produksjon på medlemsmøter, årsmøter eller egne møter. Vår deltagelse er GRATIS. Ta kontakt med oss. Økologisk Førsteråd (tidligere gratis førsteråd) Målgruppe: Gårdbrukere FØR/UNDER omlegging. Ordningen er fortsatt gratis, men har byttet navn og gjelder alle kulturer. Det er ikke forpliktene med hensyn til omlegging til en økologisk produksjon, men skal hjelpe deg til å gjøre en kvalifisert vurdering. ØKOPLAN Målgruppe: Gårdbrukere UNDER omlegging Alle som melder seg inn i Debio og som ønsker kontakt med Norsk Landbruksrådgiving har krav på tilbud i forbindelse med utarbeidelse av ØKOPLAN. Økoplan erstatter den tidligere driftsbeskrivelsen og skal sendes Debio ved eller rett etter innmelding og overgang til økologisk produksjon. Denne hjelpen er gratis. Grupperådgiving Målgruppe: Gårdbrukere ETTER omlegging, men kan også være før og under omlegging) Tilbudet kan gjelde enkeltmøter, markvandringer og kurs. Dette bør kunne være et miljøskapende tiltak. Ta kontakt med oss i NLRØ. Rådgivingsavtale. Målgruppe: Gårdbrukere ETTER omlegging (også under omlegging, men etter utarbeiding av Økoplan). Inntil 6 timer rådgiving er gratis. Ønskes det mer må det betales for etter gjeldene timepriser. Det er den enkelte som bestemmer hva den skal inneholde. For eksempel. Omleggingsplanlegging, byggteknisk planlegging, planlegging innen ulike kulturer, økonomi med mer. Kontaktpersoner: eller , Grovfor, melkeproduksjon, storfe, korn eller tlf økonomi, husdyrgjødsel, grovfor, storfe eller tlf økoplan, korn eller Frukt eller grovfor, sau eller bær, moreller, potet eller , grønnsaker eller Økonomi, korn, storfe eller , Økonomi med mer.

10 INTERNETTADRESSER Landbruksdepartementet Fylkesmannen landbruksavdeling Innovasjon Norge Statens landbruksforvaltning Skogbrukets Kursinstitutt Jenter i Skogbruket Brønnøysundregistrene Økologisk Landslag Gårdskart Jord miljø Plantehelse Debio Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Inn på tunet Mattilsynet Landbruksøkonomi Landbrukskontoret finner du via Natur og Idrett SØKNADSFRISTER Produksjonstilskudd PT husdyr og grønt Avløsning ferie og fritid (sammen med PT) Spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL Erstatning klima vinterskader på eng Produksjonstilskudd i jordbruket PT alle Regionalt miljøprogram RMP Organisert beitebruk (drift av beitelag) Erstatning for avlingssvikt - planteproduksjon Erstatning for svikt i honningproduksjon Erstatning for dyr tatt av fredet rovvilt Siste frist for skogkulturarbeider Erstatning for katastrofetap i husdyrhold Avløsning ved sykdom, svangerskap/fødsel m.m. BU-søknader 20. januar 20. januar 15. april 15. juli 20. august 1. oktober 20. oktober 31. oktober 31. oktober 1. november 15. november 31.desember Senest 3 mndr etter Fortløpende Direkte til oss på Landbrukskontoret: Telefon: E-post: Anne Karine Garnaas Olav Vik Terje Johannessen Wenche Grønvold Husk at vår postadresse er uten postboksnummer, adressen er: Bærum kommune, Landbrukskontoret i Asker og Bærum, 1304 Sandvika VI ØNSKER ALLE EN GOD VÅR!

11 .

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug TILSKUDD I JORDBRUKET PRODUKSJONSTILSKUDD AVLØSERTILSKUDD ferie og fritid,

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

LEIRBLEKKJA NR.03/13 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

LEIRBLEKKJA NR.03/13 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE Til LEIRBLEKKJA NR.03/13 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE Slutt på tilskudd til energiflis I statsbudsjett for 2014 går Regjeringen inn for å

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

ORDNINGENE OG VILKÅR

ORDNINGENE OG VILKÅR Ringerike kommune Produksjonstilskudd i jordbruket Miljøplan Regionale miljøprogram (RMP) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) ORDNINGENE OG VILKÅR 15.03.2012

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 LANDBRUK

ÅRSMELDING 2008 LANDBRUK ÅRSMELDING 28 LANDBRUK for Tana kommune TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Landbruket i Tana 1. Innledning Landbruksforvaltningen i Tana dekker i tillegg til egen kommune også kommunene Nesseby og Berlevåg,

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016 Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016 Kommunal tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2014-2016 ble vedtatt

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret xxxxxxxxxx) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 1 Bakgrunn Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å

Detaljer

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015.

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Dette er tiltaksstrategiplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Balsfjord kommune. Planen er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Landbruksnytt JUNI 2014

Landbruksnytt JUNI 2014 Landbruksnytt JUNI 2014 ANSETTELSER Elena Lindstad er nyansatt leder i Plan- og næringsenheten i Østre Toten kommune. Hun er utdannet jurist. De siste fem årene har hun jobbet i politiet som juridisk seniorrådgiver

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018. Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018. Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer fra bevilgninger over jordbruksavtalen. Tilskudd

Detaljer

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark

Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Vedtatt i styremøte 16.03 2016 Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midler)

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket LANDBRUKSAVDELINGEN Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no Høring Høringsfrist 20. oktober Fylkesmannen og kommunene er

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder

Høring av forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Saksbehandler: Kari Anne K. Wilberg Telefon: 990 14 262 E-post: kaw@nsg.no Vår referanse: 12/0507/06_KAKW Deres referanse: 201004648-7/316 Ås, 7.

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LANDBRUK

ÅRSMELDING 2009 LANDBRUK ÅRSMELDING 2009 LANDBRUK for Nesseby kommune TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN 1 Landbruket i Nesseby 1. Innledning Landbruksforvaltningen i Tana dekker i tillegg til egen kommune også kommunene Nesseby

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK Økonomi Grete Lene Serikstad Martha Ebbesvik Bioforsk Økologisk 2008 Bioforsk Økologisk 2008 Redaktør: Grete Lene Serikstad Alle henvendelser kan rettes til: Bioforsk Økologisk

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET RMP -Regionale miljøtiltak i landbruket. SMIL -Spesielle miljøtiltak i jordbruket. REGIONALE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Formålet med ordningen: Å sikre et aktivt og bærekraftig

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Formål Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet Jorda i drift

Bakgrunn for prosjektet Jorda i drift Bakgrunn for prosjektet Jorda i drift Påtrykk fra bønder og næringsorganisasjoner om at landbrukskontoret måtte profilere seg mer. Kommunedialogen 2010. Ca 400 landbrukseiendommer. 21 660 dekar jordbruksareal

Detaljer

KVEKA. Nye adresser i kommunen. Tilskudd til skogkultur. NR. 3 september 2012

KVEKA. Nye adresser i kommunen. Tilskudd til skogkultur. NR. 3 september 2012 KVEKA NR. 3 september 2012 Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum Nye adresser i kommunen For en tid tilbake ble over 100 veger i Ullensaker navnsatt. Ett av målene med dette

Detaljer

KVEKA. 15 kr/fm 3 rundtømmer. 43 kr/lm 3 skogsflis. 27 kr/lm 3 skogsflis

KVEKA. 15 kr/fm 3 rundtømmer. 43 kr/lm 3 skogsflis. 27 kr/lm 3 skogsflis KVEKA NR. 1 MARS 2012 Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum Fagtur i skogbruket Øvre Romerike Skogeierområde i samarbeid med landbrukskontorene arrangerer tur til Østerrike,

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 2012 -NMSKRETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) PRIORITERING

Detaljer

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket Økonomiske verkemiddel overført til kommunane i 2004: - STILK - Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap - IMT - Investeringar i miljøtiltak - MOMLE - Miljøretta

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) 2009 til 2011 Båtsfjord kommune Båtsfjord, desember 2008 Behandles Båtsfjord formannskap 01.12.2008, sak /08 1. Bakgrunn Fra

Detaljer

LANDBRUKSAVDELINGEN. Møter og kurs 2014. oppdatert pr. 28. august. www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland

LANDBRUKSAVDELINGEN. Møter og kurs 2014. oppdatert pr. 28. august. www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland LANDBRUKSAVDELINGEN Møter og kurs 2014 oppdatert pr. 28. august www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland 2 Forord I regjeringsplatformen heter det at regjeringen vil legge til rette

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 Må jeg har levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

LANDBRUKSAVDELINGEN. Møter og kurs 2014. www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland

LANDBRUKSAVDELINGEN. Møter og kurs 2014. www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland LANDBRUKSAVDELINGEN Møter og kurs 2014 www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland 2 Forord I regjeringspla ormen heter det at regjeringen vil legge l re e for kompetanseutviklende

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Landbruksinfo for Nedre Telemark

Landbruksinfo for Nedre Telemark Nummer 2010 mai Opplag: Landbruksinfo for Nedre Telemark I dette nummeret: Skogbrannfare 1 Et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien Floghavre

Detaljer

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 1, desember 2014 Innhold i nr. 1 2014 Innhold Jul på næringskontoret... 1 Miljørådgivning... 2 Skogen i Trøgstad har behov for ungskogpleie hvordan

Detaljer

Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Midtre Namdal

Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Midtre Namdal Retningslinjer for behandling av søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Midtre Namdal 1. Innledning... 2 2. Tilskuddsregler... 2 2.1 Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter...

Detaljer

Utmarksbeite. Brit Eldrid Barstad. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Avdeling for landbruk og bygdeutvikling

Utmarksbeite. Brit Eldrid Barstad. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag. Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Utmarksbeite Brit Eldrid Barstad Fylkesmannen i Sør- Trøndelag Avdeling for landbruk og bygdeutvikling Husdyr på utmarksbeite Sør-Trøndelag Dyreslag Sør-Trøndelag Ant. brukere Dyretall Mjølkekyr/ ammekyr

Detaljer

Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner

Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner Tana, Nesseby og Berlevåg kommuner Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) 2008 til 2012 TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Smil tiltaksplan 2008-2012 1. Innledning

Detaljer

Høstnytt fra Landbrukskontoret 2013

Høstnytt fra Landbrukskontoret 2013 Høstnytt fra Landbrukskontoret 2013 Innhold Rådgiver - næring... Feil! Bokmerke er ikke definert. Strategisk næringsplan vs. landbruksplan... 2 Bruk av næringsfond til landbruk... Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO BAKGRUNN FOR MILJØPLANER FORSKRIFT OM MILJØPLAN FASTSATT AV LANDBRUKSDEPARTEMENTET 15. JANUAR 2003 MED HJEMMEL I JORDLOVEN AV 12. MAI 1995. ENDRET I FORSKRIFT

Detaljer

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark.

Langs åpne grøfter og kanaler: Tilskudd kan gis for årlig skjøtsel av kantarealer langs åpne grøfter og kanaler knyttet til innmark. Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms Fastsatt av Fylkesmannen i Troms 06. juni 2013 med hjemmel i lov av 12. mai nr 23 om jord (jordlova) 18 og delegasjonsvedtak i brev av 14. desember

Detaljer

Hva mener SLF om kontroll

Hva mener SLF om kontroll Hva mener SLF om kontroll Kommunesamling i Vestfold, 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll, SLF Kommunal landbruksforvaltning Kommunal landbruksforvaltning innebærer kommunenes arbeid

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknaden sendes kommunen der prosjektet/tiltaket skal utføres. Kommunen kan fastsette søknadsfrist. 1. Grunnopplysninger Organisasjonsnr. (9 siffer)

Detaljer

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013.

Sommer på næringskontoret GOD SOMMER! Trøgstad kommune Teknikk og næring. Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013. Innhold i nr. 1 2013. Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 1, juli 2013 Innhold i nr. 1 2013 Innhold Sommer på næringskontoret... 1 Tilskudd til grøfting... 2 Lurer du på saldoen på skogfondet ditt?... 3 Ikke

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2015

RETNINGSLINJER FOR SMIL- OG SKOGMIDLER I FOLLO 2015 Retningslinjer for SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap) og NMSK-midler (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket) i Follo (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård) 2015 Innhold

Detaljer

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013 Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013 Sole, 10.01.2013 Søknadsomgangen i januar 2013 - Aktuelle dokumenter - Frister - Søknad Wespa eller papir

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

Praktikantordningen i landbruket. Veiledningshefte

Praktikantordningen i landbruket. Veiledningshefte Praktikantordningen i landbruket Veiledningshefte Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1 Innledning... 2 2 Formål og målgruppe... 2 3 Lønn og andre arbeidsvilkår... 2 4 Varighet på praksisperioden...

Detaljer

Tilskudd til generelle miljøtiltak - generelt

Tilskudd til generelle miljøtiltak - generelt Tilskudd til generelle miljøtiltak - generelt v/kristin Ødegård Bryhn FMLA Hedmark Kommunesamling 04.09.2013 Nytt Regionalt miljøprogram 2013-2016 Hovedmål: Opprettholde et variert og åpent kulturlandskap

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Sissel Kleven, tlf 32 80 86 88 Saksframlegg Referanse 2010/5396-23 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Fylkesutvalget 25.01.2012 Innspill til jordbruksforhandlingene

Detaljer

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015. PT-samling, Oslo 15.6.2015

JORDBRUKSOPPGJØRET 2015. PT-samling, Oslo 15.6.2015 JORDBRUKSOPPGJØRET 2015 PT-samling, Oslo 15.6.2015 TILSKUDD TIL HUSDYR Husdyrtilskudd for unghest er avviklet Husdyrtilskudd for bikuber: Grensen for hvor mange bikuber det maksimalt kan gis tilskudd for

Detaljer

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune

Retningslinjer tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune Retningslinjer for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket i Aure kommune 1 Innholdsfortegnelse RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I... 3 JORDBRUKET I AURE KOMMUNE... 3 1. Formål....

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMIL OG SKOGMIDLER I FOLLO 2009

RETNINGSLINJER FOR SMIL OG SKOGMIDLER I FOLLO 2009 Retningslinjer for SMIL midler (Spesielle miljøtiltak i jordbr ukets kulturlandskap) og NMSK midler (Nærings og miljøtiltak i skogbr uket) i Follo (Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård) 2009 SMIL...

Detaljer

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Landskapsovervåkning nå og framover Hvordan kan vi bruke overvåkingsdata om gjengroing og hvordan kan vi bli enda bedre? Kristin Ø. Bryhn seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen Lillestrøm,

Detaljer

TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017

TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017 TILTAKSSTRATEGIER OG FELLES RETNINGSLINJER FOR KOMMUNENE RINGEBU OG SØR-FRON 2014-2017 PRIORITERING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) Retningslinjene er forankret i:

Detaljer

Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013

Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013 Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013 Kvænangen, Storfjord, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Kåfjord/Gáivuona kommune Dette er strategiplanen for landbrukets nærings- og miljøarbeid

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan Jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Miljøplankart

Detaljer

KSL Standard. Prod.nr. Gardsnavn. Navn. Adresse Dato for egenrevisjon. Underskrift

KSL Standard. Prod.nr. Gardsnavn. Navn. Adresse Dato for egenrevisjon. Underskrift KSL Standard Garden KSL-egenrevisjon Foruten krav til garden (dette heftet), omfatter revisjonen følgende produksjoner: Grovfôr Korn Poteter Frukt, grønt, bær, veksthus Mjølk, storfekjøtt, sau, geit Svin

Detaljer

Forskrift for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013

Forskrift for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013 Forskrift for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013 Kvænangen, Storfjord, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Kåfjord/Gáivuona kommune Dette er strategiplanen for landbrukets nærings- og miljøarbeid

Detaljer

Unge bønder Gargia 8. april 2013

Unge bønder Gargia 8. april 2013 Unge bønder Gargia 8. april 2013 En internasjonal organisasjon Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land Innovasjon Norge Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling

Detaljer

Informasjonsskriv fra landbrukskontoret Våren 2015. Ingenting er mer oppmuntrende enn vårlam på åpne beiter!

Informasjonsskriv fra landbrukskontoret Våren 2015. Ingenting er mer oppmuntrende enn vårlam på åpne beiter! Informasjonsskriv fra landbrukskontoret Våren 2015 Søker må være berettiget produksjonstilskudd for å kunne søke SMIL-midler. Som tidligere vil fristen være på høsten. Søknadsfrist for året 2015 vil bli

Detaljer

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Gjelder for søknadsomgangene i august 2012 og januar 2013 Oppdatert 30. juni 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Landbruksnytt. Samfunn og utvikling Februar 2013

Landbruksnytt. Samfunn og utvikling Februar 2013 Landbruksnytt Samfunn og utvikling Februar 2013 DRIVEPLIKT/JORDLEIE Da jordloven ble endret i 2009, ble det i 8 satt et krav om at den som er eier av jordbruksareal selv har driveplikt i hele eierperioden.

Detaljer

Strategiplan for jord- og skogbruket i Nore og Uvdal 2012 2015

Strategiplan for jord- og skogbruket i Nore og Uvdal 2012 2015 Strategiplan for jord- og skogbruket i Nore og Uvdal 2012 2015 Utarbeidet av Nore og Uvdal kommune Vedtatt av kommunestyret, 29.10.2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...1 2. Aktuelle planverk for landbruksforvaltningen...2

Detaljer

Statens tilbud 2009. Vi får Norge til å gro!

Statens tilbud 2009. Vi får Norge til å gro! Statens tilbud 2009 Vi får Norge til å gro! Ramme for tilbudet Grunnlag Volum Pris, % el. kr Sum endr. Mill. kr endring Mill. kr. 0. Markedsinntekter volum 24.831 0,0 % 0,0 % 0 1. Driftskostnader 1 a)

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 15.10.2009 Besøksadresse: Radhuset, Tonstad Intemett: www.sirdal.kornmune.no

Detaljer

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst 2 Forsøksringen SørØst Økonomi faktorer som spiller inn Lavere avling Korn: 0-50 % Gras: 0-25 % Økt

Detaljer

7.10 Velferdsordninger

7.10 Velferdsordninger 2010 vedtatt å gjennomføre delprosjekt ved de påfølgende søknadsomgangene for begrensede geografiske områder. Prosjektene har hatt som formål å identifisere årsaker til avvik i dyretall for storfe mellom

Detaljer

SMIL tiltaksstrategi

SMIL tiltaksstrategi SMIL tiltaksstrategi For Tana, Berlevåg, Nesseby, Vadsø og Vardø Kommuner 2014 2017 TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Bakgrunn:... 3 2. Forskrift om tilskudd til spesielle

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013

Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo og Akershus 2013 Tilskudd til regionale miljøtiltak for landbruket i Oslo Akershus 2013 Informasjon om tilskudd søking til regionale miljøtiltak i landbruket i Oslo Akershus Søknadsfrist 21. oktober Rett miljøtiltak på

Detaljer

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla

Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Tilskotsordningar i landbruket og litt til - ein guida tur gjennom den offentlege papirmølla Åshild Hjørnevik Rådgjevar ved landbruksavdelinga «Det var ikkje dette eg hadde tenkt å bruke tida på» Det offentlege

Detaljer

LANDBRUKSKONTORET SANDNES, STAVANGER OG KVITSØY

LANDBRUKSKONTORET SANDNES, STAVANGER OG KVITSØY 2010 RESULTATVURDERING Administrasjonskonsulent Marit Jacobsen i ivrig samtale mai 2010 LANDBRUKSKONTORET SANDNES, STAVANGER OG KVITSØY 1 2 Resultatvurdering 2010 Landbrukskontoret Landbrukskontoret for

Detaljer

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014 Avtalepartene (heretter samarbeidspartiene) ønsker å legge til rette for et miljøvennlig, bærekraftig

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

KONTROLL, KUNNSKAP OG KVALITET

KONTROLL, KUNNSKAP OG KVALITET KONTROLL, KUNNSKAP OG KVALITET www.debio.no Debio sertifiserer økologisk og bærekraftig produksjon i Norge. Vi er bindeleddet mellom produsent og forbruker, og sikrer at varer merket med et av våre merker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 INN PÅ TUNET Rådmannsforums forslag til vedtak: Innen 1. september 2011 kartlegges behovet i kommunene for kjøp Inn

Detaljer

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE

STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE STRATEGI FOR SMIL-ORDNINGEN I SØGNE KOMMUNE Perioden 2011 2016 (SMIL = SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET) 1 INNHOLD INNLEDNING OG BAKGRUNN:... 3 TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET... 4 1.

Detaljer

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012

Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Beitebruksprosjektet! Marie Skavnes, FMLA - Gjøvik 18 februar 2012 Hjelp: Plasser her et liggende bilde Velg først bredden av bildet i Formater autofigur, størrelse (23,4cm), så ok. Beskjær bildet i høyden

Detaljer

Modeller for organisering av beitelag www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland

Modeller for organisering av beitelag www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland Modeller for organisering av beitelag www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland 2 Innhold: Ny organisering av beitelag Beitelag i Oppland side 3 Beitebruk side 3 Tiltakplan i beitelag

Detaljer

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg)

Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret «DATO» (Foto: Lars Sandberg) Gjerdrum kommune TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET I GJERDRUM KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret «DATO» 2014 2017 (Foto: Lars Sandberg) Innhold 1. BAKGRUNN... 3 2. UTFORDRINGER I SKOGBRUKET...

Detaljer

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013

Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 Foto: Nils Erik Bjørholt/Terje Rakke/Anders Gjengedal/ Innovasjon Norge Eierskifte Landbrukshelga 27.01.2013 IN Oslo, Akershus og Østfold Ingeborg Knevelsrud Disposisjon Innovasjon Norge Tjenestetyper

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

Overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på Hadeland 2014-2017

Overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket på Hadeland 2014-2017 Arkivsaksnr.: 14/862-1 Arkivnr.: Saksbehandler: konsulent ved Landbrukskontoret for Hadeland, Jens Olerud Overordnede retningslinjer for prioritering av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Detaljer

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Røros, 31. januar 2012 Aud Herbjørg Kvalvik Oppdraget ; Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse

Detaljer