LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM"

Transkript

1 LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM INFORMASJON TIL JORD OG SKOGBRUKERE Januar 2011 PRODUKSJONSTILSKUDD - PT Det har nettopp vært søknadsomgang for husdyrproduksjon, grønt og potetproduksjon, samt for avløsertilskudd. Utbetalingen for det tilskuddet er ventet å bli den 8. juni i år. Neste søknadsomgang som omfatter alle, er som kjent 20. august og husk å levere søknaden i rett tid. Det er trekk kr for hver dag den kommer for sent! Registreringsdatoen er 31. juli, så søknaden skal heller ikke dateres eller leveres før det! Da er det hele 20 dager i mellom, så den må ikke leveres den aller siste dagen!! Utbetaling for augustsøknadene er i februar året etter. Bunnfradraget er nå kun kr per år. Avløsertilskudd ved ferie og fritid har maksimalbeløp kr per år. Nedre grense for krav om tilskudd er kr Det er tilskudd per dyr som regulerer det, se side 38 i siste veiledningshefte og sjekk om du har rett til avløsertilskudd. Innmarksbeite I flere tidligere infoskriv har vi opplyst om følgende: De som søker arealtilskudd til innmarksbeite (kode 212) i søknad om produksjonstilskudd - PT i august, kan søke på det samme arealet i Fylkesmannens tilskuddsordning til regionale miljøtiltak - RMP senere på høsten. Men husk: Det må først være søkt på innmarksbeitearealet i PT I RMP søknaden må arealstørrelsen være den samme som i PT eller mindre Eventuelt nye arealer innmarksbeite må være godkjent av kommunen før de kan føres opp i søknad om produksjonstilskudd. Det er ikke tilstrekkelig å gjerde og slippe inn dyra for at det i tilskuddsammenheng blir innmarksbeite. Det må ha betydelig beitepreg. Definisjon på innmarksbeiteareal står i veiledningsheftet og andre steder. Uansett skal minst 50 prosent av arealet være dekket av grasarter og beitetålende urter. Arealet skal være avgrenset med permanent gjerde mot utmark.

2 Gjødslingsplan Husk at årlig oppdatert gjødslingsplan er et krav og en del av Miljøplan som alle søkere av produksjonstilskudd-pt skal ha. Mangelfull Miljøplan fører til trekk i produksjonstilskuddet. Trekket er ut fra areal, og minste trekk er på hele kr Kommunen er pålagt å kontrollere at Miljøplanen er tilfredsstillende ved kontroll av produksjonstilskuddsøknaden etter august omgangen. Gjødslingsplan utarbeides med grunnlag i analysebevis etter jordprøver. Landbrukskontoret har jordbor til utlån og skjema og esker og veiledning. Hvis du ikke lager planen selv, kontakt Norsk Landbruksrådgiving Østafjells tlf , eller i vårt område er det også Lars Kyllingstad i Lier tlf som lager planer. Det er gebyr for å få laget en gjødslingsplan, men det er bedre enn å få trekk i produksjonstilskudd på minst kr BØNDER ØNSKES SOM FOSTERFORELDRE Er du bonde som ønsker å gi omsorg og trygghet til barn og unge som trenger fosterhjem? Nå ønsker Bufetat og Fylkesmannen å rekruttere fosterforeldre blant bønder. Hvert år er det 1000 nye barn og unge i Norge som trenger fosterhjem. Målet er å kunne ha så mange fosterforeldre å velge blant at vi til enhver tid kan finne det riktige fosterhjemmet til hvert enkelt barn. Barna har hver sin personlighet, hver sin historie og hvert sitt behov, og det er viktig å finne fosterforeldre som passer det enkelte barn. I Akershus det 3 fosterhjemstjenester innen Bufetat som rekrutterer og formidler fosterhjem til kommunene. Disse holder til i Sandvika, Ski og Lillestrøm. Fosterhjemstjenestene arrangerer kurs og opplæring for nye fosterforeldre. Bufetat i samarbeid med Fylkesmannen ønsker nå å rekruttere flere fosterforeldre blant bønder. Barn og unge trenger tumleplass, en variert hverdag med nye utfordringer og muligheter for mestring. Gården er en utmerket arena for dette. Dessuten vil stell og omsorg for dyr være positivt for mange barn og unge. Hvis det er interesse for det, så vil det også bli arrangert informasjonsmøte med påfølgende kurs. For mer informasjon om fosterhjem, se nettsiden Kontakt: Kai-Rune Tollefsen, tlf hos Fylkesmannens landbruksavdeling.

3 SMIL - MIDLER 2011 Det blir tilskudd til SMILtiltak i 2011 også. Søk hvis du har planer om spesielle miljøtiltak i jordbruket innen de neste 3 år, som er arbeidsfrist for innvilget tilskudd. Det kan søkes til: Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter Kulturlandskapstiltak Forurensningstiltak Det har blitt mange søknader innen kulturlandskapstiltak. I Tiltaksstrategi er det satt som 1. prioritet å holde kulturlandskapet åpent og dermed har fokuset på gjerdehold fått en opptur. Av forurensningstiltak kan det gis tilskudd til for eks utbedring og supplering av eksisterende hydrotekniske anlegg. (Ikke til nye grøftetiltak.) Hensikten er å hindre erosjon av matjord og avrenning av næringsstoffer. Forskriften 1. Ordningen skal fremme ivaretakelse av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskuddet kan gis til tiltak som går ut over det som kan forventes som en del av vanlig jordbruksdrift. Hvem kan søke? Søker kan være foretak eller eiere som driver og/eller eier landbrukseiendom, og enhver som er registrert i Enhetsregisteret, og som har fått tillatelse av landbrukseiendommens eier til gjennomføring av aktuelt prosjekt/tiltak. Søknaden: Søknadsskjema finnes på eller fås på landbrukskontoret tlf Søknaden skal inneholde: Kostnadsoverslag og kart og eventuelt fotografier og kopi av miljøplan trinn 2 Søknadsfrist: Søk når du vil, men senest 15. april (Søknader som mangler ovennevnte eller kommer etter fristen vil bli avvist.) I 2010 fikk landbrukskontoret kr SMIL midler til fordeling. Det kom 16 søknader. 3 fikk avslag og 2 ble omfattet av en annen ordning via Fylkesmannen. Resten fikk rundt 70 % i tilskudd av et godkjent kostnadsoverslag. Søknad om SMIL midler blir behandlet i henhold til Tiltaksstrategi for Asker og Bærum kommuner perioden Den finner du på og bruk søkerfeltet med teksten Tiltaksstrategi for Asker og Bærum

4 OM LANDBRUKETS HMS-TJENESTE Målet til Landbrukets HMS tjeneste er å redusere antall ulykker og yrkeslidelser i landbruket, og med det å sikre trivsel, kvalitet og økt lønnsomhet i næringa. Viktigste mål er å bidra til færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket og gjennom dette sikre trivsel, kvalitet og lønnsomhet i næringen. Virkemiddelet er å drive en landsomfattende forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetstjeneste (bedriftshelsetjeneste) i samarbeid med regionale bedriftshelsetjenester. Landet er delt i 4 distrikter med hver sin distriktsleder. Hvert distrikt er delt i flere regioner (det område som en bedriftshelsetjeneste tilbyr tjenester i). Landbrukets HMS-tjeneste tilbyr tjenester til landbruket gjennom: - medlemskap - salg av enkelttjenester - kurs for alle - krisebistand ved behov - faglig bidrag på en lang rekke arenaer Hvem kan meldes inn som medlem? - gårdsbruk, samdrifter og andre foretak tilknyttet primærlandbruket - annen virksomhet tilknytta gårdsbruk - andre foretak etter spesiell avtale mellom partene. Landbrukets HMS-tjeneste og Kvalitetsystem i landbruket ( KSL) Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en del av Kvalitetssystemer i landbruket (KSL). Det er under KSL s koordineringsgruppe opprettet faggrupper for HMS, planteproduksjon og husdyr. Distriktsleder for Østfold, Vestfold, Akershus, Buskerud, Telemark, Hedmark og Oppland: Per J. Obrestad E-post: Mobiltlf.: Kontaktutvalg for Norges veterinærhøgskole og veterinærvaktordning for Stor-Oslo: Helene Ween og Aksel Klever Til husdyrholdere, deres ansatte og andre interesserte: Velkommen til Fagmøte Klauvsjukdommer hos ku (og litt om sau) v/ Terje Fjeldaas, Norges veterinærhøgskole Orientering fra Mattilsynet om nødslaktordningen v/ Dag Erik Ruud Onsdag 9. februar 2011 klokken 19 i Gjesteserveringen på Norges veterinærhøgskole, med enkel servering.

5 USYNLIGE GJERDER KAN BLI EN REALITET I BEITENÆRINGA Det foregår i dag utprøving for å avgrense beiteområder uten bruk av fysiske sperregjerder. Usynlig inngjerding av dyr baseres på et prinsipp der dyret får en impuls (lyd eller elektrisk støt) når det krysser en grense som er definert ved GPS koordinater. Et elektronisk halsband gir dyret beskjed om hvor grensen går, ut fra innplottede GPS-punkter. Systemet er under utprøving. Før systemet kan tas i kommersielt bruk, må dessuten forsøk dokumentere at dyra ikke har noen velferds- og/eller adferdsmessige ulemper av systemet. Neste år planlegges 4 samtidige forsøk på sau, geit, storfe og rein. Usynlig inngjerding er et nyskapende forebyggende og konfliktdempende tiltak. Potensialet for å unngå tap av beitedyr er stort dersom man kan bestemme beiteområder uten bruk av fysiske sperregjerder. Kontakt Jonny Storbråten hos Fylkesmannens landbruksavdeling tlf GÅRDSKART OG PRODUKSJONSTILSKUDD De som har mottatt gårdskart og IKKE sendt noen feilmeldinger tilbake, må huske på at det er arealene som er oppført i gårdskartet som blir lagt til grunn ved søknad om produksjonstilskudd. Leier du jordbruksareal så ta kontakt med eier for å få riktig areal til din søknad. Tilbakemeldingene som medførte endringer i kartet, er videresendt og vil etter hvert komme inn i nye gårdskart fra Skog og landskap. Landbrukskontoret tok noen befaringer der det ikke var helt klart, særlig i forbindelse med innmarksbeitearealer. Innsendte meldinger om endring av grenser og andre feil enn klassifisering av jordbruksarealer, er noe grunneier må følge opp selv. Landbrukskontoret har ikke myndighet til det. I Asker er prosessen kommet lenger enn i Bærum hvor vi så sent som i 2010 ba om tilbakemelding. Det gjelder å ha det mest mulig i orden før søknaden i august, ellers kommer søknaden på såkalt feilliste som må rettes før søknaden går gjennom. Gå inn på

6 Kommunene har overtatt ansvaret for vaktordningen for veterinærene Ansvaret for klinisk veterinærvakt er overført til kommunene. Vaktordningen har som formål at det skal være veterinær på vakt utenom den faste arbeidstiden på hverdager og i helger. Nye Stor-Oslo veterinærvaktområde Flere kommuner, der i blant Asker og Bærum, har gått sammen om vaktordningen og administrasjonen er lagt til Regionkontor Landbruk på Lillestrøm. Disse kommunene har inngått avtale med Norges Veterinærhøyskole. Det betyr at veterinærvakt utenom fast arbeidstid på hverdager og i helger i Asker og Bærum er Norges Veterinærhøyskole og veterinærene i ordningen kan kontaktes der på telefon Ny ordning for dyrevernnemndene Fra 1. januar 2010 ble dyrevernnemndene en del av Mattilsynet og samtidig tar ny instruks til å gjelde. Mens dyrevernnemdene tidligere var et selvstendig organ med eget budsjett og eget ansvars- og myndighetsområde, er de nå blitt en del av Mattilsynet. Det er Mattilsynets distriktssjefer som har ansvar for å føre tilsyn med dyrevelferden innenfor sitt distrikt, og som nå også har budsjett- og fagansvar for dyrevernemndene. Dyrevernnemndene kan i gitte situasjoner fatte vedtak om å ta dyr i midlertidig forvaring. Alle andre vedtak skal fattes av ansatte i Mattilsynet på vegne av distriktssjefen. Ny organisering har som mål at dyrevernnemndene skal gjøre mest mulig av det de er best på, og oppgavene skal kunne tilpasses de utfordringer de enkelte geografiske områdene måtte ha. Ressursbruken til dyrevelferdsarbeidet skal ikke reduseres selv om dyrevernnemndene blir en del av Mattilsynet. Det blir egen dyrevernnemnd for Asker og Bærum

7 BÆRUM KOMMUNE ER INN PÅ TUNET-LØFT KOMMUNE Gjennom Inn på tunet løftet får kommunen muligheten til å sette i gang nye utviklingsprosjekter på tvers av etater og kommunegrenser. Løftet kan være et verktøy for innovasjon i tjenesteporteføljen. Samtidig kan satsingen bidra til at kommunen oppfyller sine forpliktelser i henhold til nasjonale, regionale og kommunale strategier og planer. Inn på tunet tilbud kan bidra til en bedre hverdag for kommunens innbyggere, mer helse og omsorg for pengene og næringsutvikling i kommunen. Prosjektet i Bærum har vært å få til et dagtilbud til yngre personer med demens. Dette er nå startet opp på Butterud gård. BU-MIDLER er penger som er avsatt i jordbruksavtalen og som forvaltes av Innovasjon Norge, men det er Anne Karine på landbrukskontoret du tar kontakt med. Det kan søkes tilskudd til etablererstipend, bedriftsutvikling, ved generasjonsskifte, til praktikant m.m. Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende. I 2009/10 ble det gitt tilskudd/lån til prosjektet eplesaft, til ombygging av fjøs og til to biovarmeanlegg. Dersom du har større investeringsplaner (tradisjonelt landbruk eller nye næringer) oppfordrer vi til å melde fra til landbrukskontoret så fort som mulig. Helst innen 15. februar. Dette meldes videre til Innovasjon Norge og deretter vil saksbehandler derfra foreta besøk på landbrukseiendommen sammen med landbrukskontoret. En vil da gjennomgå planene og vurdere om det er grunnlag for å gå videre i prosessen med å lage/sende søknad. Med dette vil en unngå at det blir brukt mye tid og krefter på en søknad som kanskje avslås. BYGGEPLANER? Som kjent har ikke lenger Fylkesmannens landbruksavdeling veiledning i byggesaker i landbruket. Går du inn på vil du se at det der tilbys et grønt nummer for hjelp til det, men nå har Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (tidligere Forsøksringen) selv ansatt Kjell Tangen som byggteknisk rådgiver. Tanken er at en nøytral rådgiver kan være den første samtalepartner før byggherre gjør et valg. Kontakt Kjell Tangen, tlf eller på e-post Landbruksredskap av verneverdi? Landbrukskontoret foretok for mange år siden en registrering av eldre landbruksmaskiner på gårdsbruk. Dersom du ikke har plass på egen eiendom, har vi nå fått noe plass til rådighet på Wøyen gård i Bærum, Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du har noe som du vil flytte dit!

8 SKOGBRUK Nye skogbruksplaner i Asker og Bærum Arbeidene med nye skogbruksplaner i Asker og Bærum har startet. De gamle planene, som er fra 1999/2000, er nå ca. 10 år gamle og modne for en revisjon. Det er nedsatt en styringsgruppe med personer fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Viken Skog, Skog og landskap, Asker og Bærum skogeierlag, Løvenskiold og kommunen. Framdriftsplanen er klar - oppstart i 2010, kravspesifikasjoner, tilbudsprosess og bestilling i 2011, flyfotografering/laser i 2012, markbefaring i 2013 og planer i Dette er en tidkrevende prosess med god deltageles fra skogeiersiden. Landbrukskontoret kommer tilbake med mer informasjon etter hvert som arbeidet skrider fram. Planting 2010 Asker og Bærum har fremdeles et stort sprik i forholdet mellom sluttavvirkning og planting. Planteaktiviteten har gått noe opp i 2010, men er fremdeles altfor lav. Antall Forventet plantetall i fohold til avvirkning Aktuell Forventet Tabellen viser aktuell og forventet plantetall i forhold til avvirkning i Asker og Bærum. Lavt plantetall over år vil få konsekvenser for seinere hogster År Sammen med Fylkesmannen i Oslo og Akershus har Landbrukskontoret gått gjennom skogfondkontoene i distriktet og sett på kombinasjonen avvirket og tilplantet skog. Skogeiere som har avvirket men ikke tilplantet (på 3 år gamle felt), har blitt tilskrevet og bedt om en forklaring. Enkelte skogeiere har ikke svart, noen har gode grunner for at det ikke er tilplantet mens andre har kjøpt planter/plantet og ikke benyttet seg av sin skogfondkonto. Sistnevnte skogeiere har gått glipp av store skattemessige fordeler. Planteaktiviteten vil bli fulgt opp også i 2011 husk at skogbruksloven/forskriftene setter en grense for tilfredsstillende plantetall innen tre år etter hogst. Skogeierforeningen har mannskaper som kan hjelpe til med plantingen. Skogkultur Det er fremdeles tilnærmet skattefritt å benytte skogfond til skogkultur. I tillegg yter kommunen inntil 50 % tilskudd på skogkulturtiltakene. Ingen skogeier med skog som trenger skjøtsel, burde ha råd til å la være. Ta kontakt med skogeierforeningen om du har ugjorte skogkulturarbeider!

9 Tilbud til bønder gjennom økologisk veiledningsprosjekt Økologisk veiledningsprosjekt er et landsdekkende prosjekt som skal hjelpe bønder som ønsker å vurdere muligheten for omlegging til økologisk produksjon, som er i en omleggingsfase eller som er omlagt men ønsker rådgiving. Vi har følgende tilbud: Informasjonsmøter Målgruppe : gårdbrukere før omlegging. Vi kan tilby å komme å prate om økologisk produksjon på medlemsmøter, årsmøter eller egne møter. Vår deltagelse er GRATIS. Ta kontakt med oss. Økologisk Førsteråd (tidligere gratis førsteråd) Målgruppe: Gårdbrukere FØR/UNDER omlegging. Ordningen er fortsatt gratis, men har byttet navn og gjelder alle kulturer. Det er ikke forpliktene med hensyn til omlegging til en økologisk produksjon, men skal hjelpe deg til å gjøre en kvalifisert vurdering. ØKOPLAN Målgruppe: Gårdbrukere UNDER omlegging Alle som melder seg inn i Debio og som ønsker kontakt med Norsk Landbruksrådgiving har krav på tilbud i forbindelse med utarbeidelse av ØKOPLAN. Økoplan erstatter den tidligere driftsbeskrivelsen og skal sendes Debio ved eller rett etter innmelding og overgang til økologisk produksjon. Denne hjelpen er gratis. Grupperådgiving Målgruppe: Gårdbrukere ETTER omlegging, men kan også være før og under omlegging) Tilbudet kan gjelde enkeltmøter, markvandringer og kurs. Dette bør kunne være et miljøskapende tiltak. Ta kontakt med oss i NLRØ. Rådgivingsavtale. Målgruppe: Gårdbrukere ETTER omlegging (også under omlegging, men etter utarbeiding av Økoplan). Inntil 6 timer rådgiving er gratis. Ønskes det mer må det betales for etter gjeldene timepriser. Det er den enkelte som bestemmer hva den skal inneholde. For eksempel. Omleggingsplanlegging, byggteknisk planlegging, planlegging innen ulike kulturer, økonomi med mer. Kontaktpersoner: eller , Grovfor, melkeproduksjon, storfe, korn eller tlf økonomi, husdyrgjødsel, grovfor, storfe eller tlf økoplan, korn eller Frukt eller grovfor, sau eller bær, moreller, potet eller , grønnsaker eller Økonomi, korn, storfe eller , Økonomi med mer.

10 INTERNETTADRESSER Landbruksdepartementet Fylkesmannen landbruksavdeling Innovasjon Norge Statens landbruksforvaltning Skogbrukets Kursinstitutt Jenter i Skogbruket Brønnøysundregistrene Økologisk Landslag Gårdskart Jord miljø Plantehelse Debio Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Inn på tunet Mattilsynet Landbruksøkonomi Landbrukskontoret finner du via Natur og Idrett SØKNADSFRISTER Produksjonstilskudd PT husdyr og grønt Avløsning ferie og fritid (sammen med PT) Spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL Erstatning klima vinterskader på eng Produksjonstilskudd i jordbruket PT alle Regionalt miljøprogram RMP Organisert beitebruk (drift av beitelag) Erstatning for avlingssvikt - planteproduksjon Erstatning for svikt i honningproduksjon Erstatning for dyr tatt av fredet rovvilt Siste frist for skogkulturarbeider Erstatning for katastrofetap i husdyrhold Avløsning ved sykdom, svangerskap/fødsel m.m. BU-søknader 20. januar 20. januar 15. april 15. juli 20. august 1. oktober 20. oktober 31. oktober 31. oktober 1. november 15. november 31.desember Senest 3 mndr etter Fortløpende Direkte til oss på Landbrukskontoret: Telefon: E-post: Anne Karine Garnaas Olav Vik Terje Johannessen Wenche Grønvold Husk at vår postadresse er uten postboksnummer, adressen er: Bærum kommune, Landbrukskontoret i Asker og Bærum, 1304 Sandvika VI ØNSKER ALLE EN GOD VÅR!

11 .

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM

GRØNN MIX INNHOLD: MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM INNHOLD: GRØNN MIX MELDING TIL JORD- OG SKOGBRUKERE I MODUM 2009 side 2 Bemanningen på kontoret og hos Landbrukstjenester Buskerud Hovedutvalgets medlemmer side 3 Levering av rundballeplast Avlingsskade

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 1. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 1. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf 625 50 250 hedmark@lr.no http://hedmark.lr.no Vurderer du BIOVARMEANLEGG? Vi hjelper deg med - muligheter og løsninger - anlegg

Detaljer

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland Landbrukskontoret for Hadeland GRAN JEVNAKER LUNNER LANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND Velkommen som GARDBRUKER på Hadeland! Informasjonshefte for de som overtar gard eller begynner drift på gardsbruk på Hadeland

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024

Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Saksnr. 12/3139 Journalnr. 3613/15 Arkiv V10 Dato: 11.03.2015 Vedtatt i Kommunestyret 12.02.2015 sak 1/15 Innhold Sammendrag... 4 Visjon for landbruket i Rakkestad:...

Detaljer

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker

Landbruker n. Hedmarken Nr 2. 2012. Ringsaker Landbruker n Hedmarken Nr 2. 2012 Ringsaker Hedmark Landbruksrådgiving Tlf: 62 55 02 50 Hjemmeside: http://hedmark.lr.no E-post: hedmark@lr.no Tilpasset rådgiving For inneværende sesong kan vi tilby følgende

Detaljer

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars

Infoskriv til jord- og skogbrukere, mars Infoskriv til jord- og skogbr ukere, mars 2015 Infoskriv til jor d- og skog bruker e, mars 201 5 Deres ref.: Vår ref.: 15/711 05/H OG BÆRUM KOMMUNE LANDBRUKSKONTORET Infoskriv til jord- og skogbrukere,

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer!

LANDBRUKER N. Hedmarken Nr 2. 2014. God sommer! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 2. 2014 God sommer! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER Bankmøte ved kjøkkenbordet? Vi har distriktssjef for Hedmark og Oppland. Dette gjør det lett å treffe oss der du bor. Har du planer

Detaljer

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere!

LANDBRUKER N. Godt Nytt År! Hedmarken Nr 1. 2014. Tema: Nye brukere! LANDBRUKER N Hedmarken Nr 1. 2014 Godt Nytt År! Tema: Nye brukere! HAMAR LØTEN STANGE RINGSAKER 2 Informasjon fra Landbrukskontorene på Hedmarken januar 2014 INNHOLD Landbruker`n Nr. 1 2014, 12 årgang

Detaljer

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK!

Landbruksnytt GOD JUL OG GODT NYTTÅR! JUL 2014 HUSK! Landbruksnytt JUL 2014 HUSK! Produksjonstilskudd, søknadsfrist 20. januar. Ta et tak -aksjonen, søknadsfrist 1. februar. SMIL-milder, søknadsfrist 15. februar. GOD JUL OG GODT NYTTÅR! SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD

Detaljer

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000.

For 2011 er jordbruksfradraget: Det generelle fradraget er 54 200 kr. Det prosentvise fradraget er 32 prosent. Maksimalt fradrag er kr 142 000. JORDBRUKSFRADRAG Flere har i disse dager fått brev fra Skatteetaten, der det står at fradragsført jordbruksfradrag ikke er godtatt. Vi har derfor tatt med litt om hovedkravene for jordbruksfradrag. Den

Detaljer

KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY

KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY KLIMASTASJONENE ET NYTTIG VERKTØY Nå er klimastasjonene satt ut i Meldal (Muan), Rindal (Rindalsskogen) og Rennebu (Stamnan). Klimastasjonene måler jordtemperatur, lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet,

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013 Prosjektplan Prosjekteier: Buskerud Bondelag 01.09.2010 1 Innhold Styrking av storfekjøtt og melk i Buskerud 2010-2013... 1 Prosjektplan... 1 Sammendrag...

Detaljer

Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere

Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:5 Prosjektnummer : 1592 : SAMDRIFT

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

ORDNINGENE OG VILKÅR

ORDNINGENE OG VILKÅR Ringerike kommune Produksjonstilskudd i jordbruket Miljøplan Regionale miljøprogram (RMP) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) ORDNINGENE OG VILKÅR 15.03.2012

Detaljer

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014 Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din

Detaljer

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013

Miljøenheten. Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Miljøenheten Meldingsblad landbruk nr. 2-2013 Floghavre 2013 Det nærmer seg igjen tida da floghavren kommer til syne og det er tid for å ta de nødvendige rundene i kornåkeren. Det er like viktig som før

Detaljer

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden.

KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Se baksiden. Egenrevisjonsskjema Skal oppbevares på garden Sjekkliste 1 Generelle krav til garden KSL-standard Versjon 7, oktober 2011 bokmål KSL-standarden består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsal øst Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA Rapport ScØ ^0Ø6/3R^ Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA / Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542

Detaljer

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter

Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Bevaring av jordbrukets kulturlandskap bruk av virkemidler - kommunikasjon mellom næringsutøvere og myndigheter Er det dette vi vil se....eller skal vi gro ned? Oppgave 1 Kulturlandskapsforvaltning i Nordland

Detaljer

Kommunedelplan landbruk

Kommunedelplan landbruk Kommunedelplan landbruk Steinkjer kommune (2012-2015) Visjon: Steinkjer landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk. Målsettinger: -Nyskapende og en pådriver i norsk landbruk -Mangfoldig

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN

KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN KOMMUNEDELPLAN FOR LANDBRUKET I FROGN 8. januar 2002 Frogn kommune Forord Kommunen er landbruksmyndighet og har ansvaret for å ivareta landbrukets interesser i et helhetsperspektiv. Arbeidet med Kommunedelplan

Detaljer

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO

LEIRBLEKKJA. Skogfaglig utferd NR. 1/13 KONTAKTINFO LEIRBLEKKJA INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD Utgiver: Landbrukskontoret i Nannestad kommune NR. 1/13 KONTAKTINFO Nannestad kommune Marit Sand Besøksadresse Teknisk Forvaltning Eivind

Detaljer

Landbruksbladet for Kongsvinger

Landbruksbladet for Kongsvinger Landbruksbladet for Kongsvinger Utgitt av Kongsvinger kommune Juli 2008 25. årgang Potetens år Side 22 Nye skogbruksplaner på gang Side 20 Framtid i fjørfe Side 15 Ditt eiendomskart på Internett Side 13

Detaljer

Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling

Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling Vedlegg 3 Økonomiske virkemidler til næringsutvikling Det blir her gitt en oversikt over de økonomiske virkemidler som er tilgjengelig for næringsutvikling i landbruket i Troms. Det vil også bli gitt en

Detaljer