LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM"

Transkript

1 LANDBRUKSKONTORET I ASKER OG BÆRUM INFORMASJON TIL JORD OG SKOGBRUKERE Januar 2011 PRODUKSJONSTILSKUDD - PT Det har nettopp vært søknadsomgang for husdyrproduksjon, grønt og potetproduksjon, samt for avløsertilskudd. Utbetalingen for det tilskuddet er ventet å bli den 8. juni i år. Neste søknadsomgang som omfatter alle, er som kjent 20. august og husk å levere søknaden i rett tid. Det er trekk kr for hver dag den kommer for sent! Registreringsdatoen er 31. juli, så søknaden skal heller ikke dateres eller leveres før det! Da er det hele 20 dager i mellom, så den må ikke leveres den aller siste dagen!! Utbetaling for augustsøknadene er i februar året etter. Bunnfradraget er nå kun kr per år. Avløsertilskudd ved ferie og fritid har maksimalbeløp kr per år. Nedre grense for krav om tilskudd er kr Det er tilskudd per dyr som regulerer det, se side 38 i siste veiledningshefte og sjekk om du har rett til avløsertilskudd. Innmarksbeite I flere tidligere infoskriv har vi opplyst om følgende: De som søker arealtilskudd til innmarksbeite (kode 212) i søknad om produksjonstilskudd - PT i august, kan søke på det samme arealet i Fylkesmannens tilskuddsordning til regionale miljøtiltak - RMP senere på høsten. Men husk: Det må først være søkt på innmarksbeitearealet i PT I RMP søknaden må arealstørrelsen være den samme som i PT eller mindre Eventuelt nye arealer innmarksbeite må være godkjent av kommunen før de kan føres opp i søknad om produksjonstilskudd. Det er ikke tilstrekkelig å gjerde og slippe inn dyra for at det i tilskuddsammenheng blir innmarksbeite. Det må ha betydelig beitepreg. Definisjon på innmarksbeiteareal står i veiledningsheftet og andre steder. Uansett skal minst 50 prosent av arealet være dekket av grasarter og beitetålende urter. Arealet skal være avgrenset med permanent gjerde mot utmark.

2 Gjødslingsplan Husk at årlig oppdatert gjødslingsplan er et krav og en del av Miljøplan som alle søkere av produksjonstilskudd-pt skal ha. Mangelfull Miljøplan fører til trekk i produksjonstilskuddet. Trekket er ut fra areal, og minste trekk er på hele kr Kommunen er pålagt å kontrollere at Miljøplanen er tilfredsstillende ved kontroll av produksjonstilskuddsøknaden etter august omgangen. Gjødslingsplan utarbeides med grunnlag i analysebevis etter jordprøver. Landbrukskontoret har jordbor til utlån og skjema og esker og veiledning. Hvis du ikke lager planen selv, kontakt Norsk Landbruksrådgiving Østafjells tlf , eller i vårt område er det også Lars Kyllingstad i Lier tlf som lager planer. Det er gebyr for å få laget en gjødslingsplan, men det er bedre enn å få trekk i produksjonstilskudd på minst kr BØNDER ØNSKES SOM FOSTERFORELDRE Er du bonde som ønsker å gi omsorg og trygghet til barn og unge som trenger fosterhjem? Nå ønsker Bufetat og Fylkesmannen å rekruttere fosterforeldre blant bønder. Hvert år er det 1000 nye barn og unge i Norge som trenger fosterhjem. Målet er å kunne ha så mange fosterforeldre å velge blant at vi til enhver tid kan finne det riktige fosterhjemmet til hvert enkelt barn. Barna har hver sin personlighet, hver sin historie og hvert sitt behov, og det er viktig å finne fosterforeldre som passer det enkelte barn. I Akershus det 3 fosterhjemstjenester innen Bufetat som rekrutterer og formidler fosterhjem til kommunene. Disse holder til i Sandvika, Ski og Lillestrøm. Fosterhjemstjenestene arrangerer kurs og opplæring for nye fosterforeldre. Bufetat i samarbeid med Fylkesmannen ønsker nå å rekruttere flere fosterforeldre blant bønder. Barn og unge trenger tumleplass, en variert hverdag med nye utfordringer og muligheter for mestring. Gården er en utmerket arena for dette. Dessuten vil stell og omsorg for dyr være positivt for mange barn og unge. Hvis det er interesse for det, så vil det også bli arrangert informasjonsmøte med påfølgende kurs. For mer informasjon om fosterhjem, se nettsiden Kontakt: Kai-Rune Tollefsen, tlf hos Fylkesmannens landbruksavdeling.

3 SMIL - MIDLER 2011 Det blir tilskudd til SMILtiltak i 2011 også. Søk hvis du har planer om spesielle miljøtiltak i jordbruket innen de neste 3 år, som er arbeidsfrist for innvilget tilskudd. Det kan søkes til: Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter Kulturlandskapstiltak Forurensningstiltak Det har blitt mange søknader innen kulturlandskapstiltak. I Tiltaksstrategi er det satt som 1. prioritet å holde kulturlandskapet åpent og dermed har fokuset på gjerdehold fått en opptur. Av forurensningstiltak kan det gis tilskudd til for eks utbedring og supplering av eksisterende hydrotekniske anlegg. (Ikke til nye grøftetiltak.) Hensikten er å hindre erosjon av matjord og avrenning av næringsstoffer. Forskriften 1. Ordningen skal fremme ivaretakelse av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskuddet kan gis til tiltak som går ut over det som kan forventes som en del av vanlig jordbruksdrift. Hvem kan søke? Søker kan være foretak eller eiere som driver og/eller eier landbrukseiendom, og enhver som er registrert i Enhetsregisteret, og som har fått tillatelse av landbrukseiendommens eier til gjennomføring av aktuelt prosjekt/tiltak. Søknaden: Søknadsskjema finnes på eller fås på landbrukskontoret tlf Søknaden skal inneholde: Kostnadsoverslag og kart og eventuelt fotografier og kopi av miljøplan trinn 2 Søknadsfrist: Søk når du vil, men senest 15. april (Søknader som mangler ovennevnte eller kommer etter fristen vil bli avvist.) I 2010 fikk landbrukskontoret kr SMIL midler til fordeling. Det kom 16 søknader. 3 fikk avslag og 2 ble omfattet av en annen ordning via Fylkesmannen. Resten fikk rundt 70 % i tilskudd av et godkjent kostnadsoverslag. Søknad om SMIL midler blir behandlet i henhold til Tiltaksstrategi for Asker og Bærum kommuner perioden Den finner du på og bruk søkerfeltet med teksten Tiltaksstrategi for Asker og Bærum

4 OM LANDBRUKETS HMS-TJENESTE Målet til Landbrukets HMS tjeneste er å redusere antall ulykker og yrkeslidelser i landbruket, og med det å sikre trivsel, kvalitet og økt lønnsomhet i næringa. Viktigste mål er å bidra til færre ulykker og yrkeslidelser i landbruket og gjennom dette sikre trivsel, kvalitet og lønnsomhet i næringen. Virkemiddelet er å drive en landsomfattende forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetstjeneste (bedriftshelsetjeneste) i samarbeid med regionale bedriftshelsetjenester. Landet er delt i 4 distrikter med hver sin distriktsleder. Hvert distrikt er delt i flere regioner (det område som en bedriftshelsetjeneste tilbyr tjenester i). Landbrukets HMS-tjeneste tilbyr tjenester til landbruket gjennom: - medlemskap - salg av enkelttjenester - kurs for alle - krisebistand ved behov - faglig bidrag på en lang rekke arenaer Hvem kan meldes inn som medlem? - gårdsbruk, samdrifter og andre foretak tilknyttet primærlandbruket - annen virksomhet tilknytta gårdsbruk - andre foretak etter spesiell avtale mellom partene. Landbrukets HMS-tjeneste og Kvalitetsystem i landbruket ( KSL) Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en del av Kvalitetssystemer i landbruket (KSL). Det er under KSL s koordineringsgruppe opprettet faggrupper for HMS, planteproduksjon og husdyr. Distriktsleder for Østfold, Vestfold, Akershus, Buskerud, Telemark, Hedmark og Oppland: Per J. Obrestad E-post: Mobiltlf.: Kontaktutvalg for Norges veterinærhøgskole og veterinærvaktordning for Stor-Oslo: Helene Ween og Aksel Klever Til husdyrholdere, deres ansatte og andre interesserte: Velkommen til Fagmøte Klauvsjukdommer hos ku (og litt om sau) v/ Terje Fjeldaas, Norges veterinærhøgskole Orientering fra Mattilsynet om nødslaktordningen v/ Dag Erik Ruud Onsdag 9. februar 2011 klokken 19 i Gjesteserveringen på Norges veterinærhøgskole, med enkel servering.

5 USYNLIGE GJERDER KAN BLI EN REALITET I BEITENÆRINGA Det foregår i dag utprøving for å avgrense beiteområder uten bruk av fysiske sperregjerder. Usynlig inngjerding av dyr baseres på et prinsipp der dyret får en impuls (lyd eller elektrisk støt) når det krysser en grense som er definert ved GPS koordinater. Et elektronisk halsband gir dyret beskjed om hvor grensen går, ut fra innplottede GPS-punkter. Systemet er under utprøving. Før systemet kan tas i kommersielt bruk, må dessuten forsøk dokumentere at dyra ikke har noen velferds- og/eller adferdsmessige ulemper av systemet. Neste år planlegges 4 samtidige forsøk på sau, geit, storfe og rein. Usynlig inngjerding er et nyskapende forebyggende og konfliktdempende tiltak. Potensialet for å unngå tap av beitedyr er stort dersom man kan bestemme beiteområder uten bruk av fysiske sperregjerder. Kontakt Jonny Storbråten hos Fylkesmannens landbruksavdeling tlf GÅRDSKART OG PRODUKSJONSTILSKUDD De som har mottatt gårdskart og IKKE sendt noen feilmeldinger tilbake, må huske på at det er arealene som er oppført i gårdskartet som blir lagt til grunn ved søknad om produksjonstilskudd. Leier du jordbruksareal så ta kontakt med eier for å få riktig areal til din søknad. Tilbakemeldingene som medførte endringer i kartet, er videresendt og vil etter hvert komme inn i nye gårdskart fra Skog og landskap. Landbrukskontoret tok noen befaringer der det ikke var helt klart, særlig i forbindelse med innmarksbeitearealer. Innsendte meldinger om endring av grenser og andre feil enn klassifisering av jordbruksarealer, er noe grunneier må følge opp selv. Landbrukskontoret har ikke myndighet til det. I Asker er prosessen kommet lenger enn i Bærum hvor vi så sent som i 2010 ba om tilbakemelding. Det gjelder å ha det mest mulig i orden før søknaden i august, ellers kommer søknaden på såkalt feilliste som må rettes før søknaden går gjennom. Gå inn på

6 Kommunene har overtatt ansvaret for vaktordningen for veterinærene Ansvaret for klinisk veterinærvakt er overført til kommunene. Vaktordningen har som formål at det skal være veterinær på vakt utenom den faste arbeidstiden på hverdager og i helger. Nye Stor-Oslo veterinærvaktområde Flere kommuner, der i blant Asker og Bærum, har gått sammen om vaktordningen og administrasjonen er lagt til Regionkontor Landbruk på Lillestrøm. Disse kommunene har inngått avtale med Norges Veterinærhøyskole. Det betyr at veterinærvakt utenom fast arbeidstid på hverdager og i helger i Asker og Bærum er Norges Veterinærhøyskole og veterinærene i ordningen kan kontaktes der på telefon Ny ordning for dyrevernnemndene Fra 1. januar 2010 ble dyrevernnemndene en del av Mattilsynet og samtidig tar ny instruks til å gjelde. Mens dyrevernnemdene tidligere var et selvstendig organ med eget budsjett og eget ansvars- og myndighetsområde, er de nå blitt en del av Mattilsynet. Det er Mattilsynets distriktssjefer som har ansvar for å føre tilsyn med dyrevelferden innenfor sitt distrikt, og som nå også har budsjett- og fagansvar for dyrevernemndene. Dyrevernnemndene kan i gitte situasjoner fatte vedtak om å ta dyr i midlertidig forvaring. Alle andre vedtak skal fattes av ansatte i Mattilsynet på vegne av distriktssjefen. Ny organisering har som mål at dyrevernnemndene skal gjøre mest mulig av det de er best på, og oppgavene skal kunne tilpasses de utfordringer de enkelte geografiske områdene måtte ha. Ressursbruken til dyrevelferdsarbeidet skal ikke reduseres selv om dyrevernnemndene blir en del av Mattilsynet. Det blir egen dyrevernnemnd for Asker og Bærum

7 BÆRUM KOMMUNE ER INN PÅ TUNET-LØFT KOMMUNE Gjennom Inn på tunet løftet får kommunen muligheten til å sette i gang nye utviklingsprosjekter på tvers av etater og kommunegrenser. Løftet kan være et verktøy for innovasjon i tjenesteporteføljen. Samtidig kan satsingen bidra til at kommunen oppfyller sine forpliktelser i henhold til nasjonale, regionale og kommunale strategier og planer. Inn på tunet tilbud kan bidra til en bedre hverdag for kommunens innbyggere, mer helse og omsorg for pengene og næringsutvikling i kommunen. Prosjektet i Bærum har vært å få til et dagtilbud til yngre personer med demens. Dette er nå startet opp på Butterud gård. BU-MIDLER er penger som er avsatt i jordbruksavtalen og som forvaltes av Innovasjon Norge, men det er Anne Karine på landbrukskontoret du tar kontakt med. Det kan søkes tilskudd til etablererstipend, bedriftsutvikling, ved generasjonsskifte, til praktikant m.m. Det er ingen søknadsfrist, søknadene behandles fortløpende. I 2009/10 ble det gitt tilskudd/lån til prosjektet eplesaft, til ombygging av fjøs og til to biovarmeanlegg. Dersom du har større investeringsplaner (tradisjonelt landbruk eller nye næringer) oppfordrer vi til å melde fra til landbrukskontoret så fort som mulig. Helst innen 15. februar. Dette meldes videre til Innovasjon Norge og deretter vil saksbehandler derfra foreta besøk på landbrukseiendommen sammen med landbrukskontoret. En vil da gjennomgå planene og vurdere om det er grunnlag for å gå videre i prosessen med å lage/sende søknad. Med dette vil en unngå at det blir brukt mye tid og krefter på en søknad som kanskje avslås. BYGGEPLANER? Som kjent har ikke lenger Fylkesmannens landbruksavdeling veiledning i byggesaker i landbruket. Går du inn på vil du se at det der tilbys et grønt nummer for hjelp til det, men nå har Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (tidligere Forsøksringen) selv ansatt Kjell Tangen som byggteknisk rådgiver. Tanken er at en nøytral rådgiver kan være den første samtalepartner før byggherre gjør et valg. Kontakt Kjell Tangen, tlf eller på e-post Landbruksredskap av verneverdi? Landbrukskontoret foretok for mange år siden en registrering av eldre landbruksmaskiner på gårdsbruk. Dersom du ikke har plass på egen eiendom, har vi nå fått noe plass til rådighet på Wøyen gård i Bærum, Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du har noe som du vil flytte dit!

8 SKOGBRUK Nye skogbruksplaner i Asker og Bærum Arbeidene med nye skogbruksplaner i Asker og Bærum har startet. De gamle planene, som er fra 1999/2000, er nå ca. 10 år gamle og modne for en revisjon. Det er nedsatt en styringsgruppe med personer fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Viken Skog, Skog og landskap, Asker og Bærum skogeierlag, Løvenskiold og kommunen. Framdriftsplanen er klar - oppstart i 2010, kravspesifikasjoner, tilbudsprosess og bestilling i 2011, flyfotografering/laser i 2012, markbefaring i 2013 og planer i Dette er en tidkrevende prosess med god deltageles fra skogeiersiden. Landbrukskontoret kommer tilbake med mer informasjon etter hvert som arbeidet skrider fram. Planting 2010 Asker og Bærum har fremdeles et stort sprik i forholdet mellom sluttavvirkning og planting. Planteaktiviteten har gått noe opp i 2010, men er fremdeles altfor lav. Antall Forventet plantetall i fohold til avvirkning Aktuell Forventet Tabellen viser aktuell og forventet plantetall i forhold til avvirkning i Asker og Bærum. Lavt plantetall over år vil få konsekvenser for seinere hogster År Sammen med Fylkesmannen i Oslo og Akershus har Landbrukskontoret gått gjennom skogfondkontoene i distriktet og sett på kombinasjonen avvirket og tilplantet skog. Skogeiere som har avvirket men ikke tilplantet (på 3 år gamle felt), har blitt tilskrevet og bedt om en forklaring. Enkelte skogeiere har ikke svart, noen har gode grunner for at det ikke er tilplantet mens andre har kjøpt planter/plantet og ikke benyttet seg av sin skogfondkonto. Sistnevnte skogeiere har gått glipp av store skattemessige fordeler. Planteaktiviteten vil bli fulgt opp også i 2011 husk at skogbruksloven/forskriftene setter en grense for tilfredsstillende plantetall innen tre år etter hogst. Skogeierforeningen har mannskaper som kan hjelpe til med plantingen. Skogkultur Det er fremdeles tilnærmet skattefritt å benytte skogfond til skogkultur. I tillegg yter kommunen inntil 50 % tilskudd på skogkulturtiltakene. Ingen skogeier med skog som trenger skjøtsel, burde ha råd til å la være. Ta kontakt med skogeierforeningen om du har ugjorte skogkulturarbeider!

9 Tilbud til bønder gjennom økologisk veiledningsprosjekt Økologisk veiledningsprosjekt er et landsdekkende prosjekt som skal hjelpe bønder som ønsker å vurdere muligheten for omlegging til økologisk produksjon, som er i en omleggingsfase eller som er omlagt men ønsker rådgiving. Vi har følgende tilbud: Informasjonsmøter Målgruppe : gårdbrukere før omlegging. Vi kan tilby å komme å prate om økologisk produksjon på medlemsmøter, årsmøter eller egne møter. Vår deltagelse er GRATIS. Ta kontakt med oss. Økologisk Førsteråd (tidligere gratis førsteråd) Målgruppe: Gårdbrukere FØR/UNDER omlegging. Ordningen er fortsatt gratis, men har byttet navn og gjelder alle kulturer. Det er ikke forpliktene med hensyn til omlegging til en økologisk produksjon, men skal hjelpe deg til å gjøre en kvalifisert vurdering. ØKOPLAN Målgruppe: Gårdbrukere UNDER omlegging Alle som melder seg inn i Debio og som ønsker kontakt med Norsk Landbruksrådgiving har krav på tilbud i forbindelse med utarbeidelse av ØKOPLAN. Økoplan erstatter den tidligere driftsbeskrivelsen og skal sendes Debio ved eller rett etter innmelding og overgang til økologisk produksjon. Denne hjelpen er gratis. Grupperådgiving Målgruppe: Gårdbrukere ETTER omlegging, men kan også være før og under omlegging) Tilbudet kan gjelde enkeltmøter, markvandringer og kurs. Dette bør kunne være et miljøskapende tiltak. Ta kontakt med oss i NLRØ. Rådgivingsavtale. Målgruppe: Gårdbrukere ETTER omlegging (også under omlegging, men etter utarbeiding av Økoplan). Inntil 6 timer rådgiving er gratis. Ønskes det mer må det betales for etter gjeldene timepriser. Det er den enkelte som bestemmer hva den skal inneholde. For eksempel. Omleggingsplanlegging, byggteknisk planlegging, planlegging innen ulike kulturer, økonomi med mer. Kontaktpersoner: eller , Grovfor, melkeproduksjon, storfe, korn eller tlf økonomi, husdyrgjødsel, grovfor, storfe eller tlf økoplan, korn eller Frukt eller grovfor, sau eller bær, moreller, potet eller , grønnsaker eller Økonomi, korn, storfe eller , Økonomi med mer.

10 INTERNETTADRESSER Landbruksdepartementet Fylkesmannen landbruksavdeling Innovasjon Norge Statens landbruksforvaltning Skogbrukets Kursinstitutt Jenter i Skogbruket Brønnøysundregistrene Økologisk Landslag Gårdskart Jord miljø Plantehelse Debio Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Inn på tunet Mattilsynet Landbruksøkonomi Landbrukskontoret finner du via Natur og Idrett SØKNADSFRISTER Produksjonstilskudd PT husdyr og grønt Avløsning ferie og fritid (sammen med PT) Spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL Erstatning klima vinterskader på eng Produksjonstilskudd i jordbruket PT alle Regionalt miljøprogram RMP Organisert beitebruk (drift av beitelag) Erstatning for avlingssvikt - planteproduksjon Erstatning for svikt i honningproduksjon Erstatning for dyr tatt av fredet rovvilt Siste frist for skogkulturarbeider Erstatning for katastrofetap i husdyrhold Avløsning ved sykdom, svangerskap/fødsel m.m. BU-søknader 20. januar 20. januar 15. april 15. juli 20. august 1. oktober 20. oktober 31. oktober 31. oktober 1. november 15. november 31.desember Senest 3 mndr etter Fortløpende Direkte til oss på Landbrukskontoret: Telefon: E-post: Anne Karine Garnaas Olav Vik Terje Johannessen Wenche Grønvold Husk at vår postadresse er uten postboksnummer, adressen er: Bærum kommune, Landbrukskontoret i Asker og Bærum, 1304 Sandvika VI ØNSKER ALLE EN GOD VÅR!

11 .

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug

UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL. Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug UNGE GÅRDBRUKERE/ KOMMENDE GÅRDBRUKERE I HATTFJELLDAL Møte i Susendal 11. mars 2008 Div. tilskudd i landbruket av Lisbet Nordtug TILSKUDD I JORDBRUKET PRODUKSJONSTILSKUDD AVLØSERTILSKUDD ferie og fritid,

Detaljer

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar Endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2015 Sole, 2.9.2015 Ragnhild Skar Produksjonstilskudd - regelendringer Innmarksbeite Det har vært et krav om at for innmarksbeitearealer gis det bare tilskudd

Detaljer

Miljøplan. Grendemøter 2013

Miljøplan. Grendemøter 2013 Miljøplan Grendemøter 2013 Inga Holt Rådgiver Miljøplan Hva skal vi gjennom? Målsetninger Innhold trinn 1 Gjødselplan Plantevernjournal Sjekkliste Kart med registreringer Trinn 2 Men først hva er? KSL

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE FOR LANDBRUKET I SIGDAL KOMMUNE 2016-2019 Sigdal 24.11.2015 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Her er informasjon som kan være grei å ta med seg!

Her er informasjon som kan være grei å ta med seg! Ny som gårdbruker i Askøy kommune? Akkurat overtatt? Planer om å overta? Her er informasjon som kan være grei å ta med seg! Overtakelse av landbrukseiendom Hvis du skal overta landbrukseiendom uten at

Detaljer

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder NLR Østafjells en oversikt Magne Heddan Daglig leder Forening Vi er organisert som en forening, med ca 1400 medlemmer (hovedsakelig bønder, noen gartnere). Medlemmene styrer foreningen gjennom et årsmøte

Detaljer

Flerårige tiltaksstrategier for SMIL-ordningen i Nordre Land FORSLAG

Flerårige tiltaksstrategier for SMIL-ordningen i Nordre Land FORSLAG Flerårige tiltaksstrategier for SMIL-ordningen i Nordre Land 2014 2017 - FORSLAG Nordre Land kommune har strukturert innholdet i tiltaksstrategiene for SMIL-ordningen etter de nasjonale aktivitetsområdene

Detaljer

Utbetaling av produksjonstilskudd i jordbruket etter søknad pr

Utbetaling av produksjonstilskudd i jordbruket etter søknad pr Rundskriv 16/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ole Karsten Kirste (24131102), Håkon Gjerde (24131128), Synnøve Kjos Frank (24131069), Ragnhild Skar (24131151) Vår dato: 13.02.03 Vår referanse:

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL OG KRAGERØ 2015-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

LEIRBLEKKJA NR.03/13 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE

LEIRBLEKKJA NR.03/13 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE Til LEIRBLEKKJA NR.03/13 INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE GÅRDBRUKERE I NANNESTAD FRA LANDBRUKSKONTORET, NANNESTAD KOMMUNE Slutt på tilskudd til energiflis I statsbudsjett for 2014 går Regjeringen inn for å

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no.

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no. Rundskriv 57/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi ti Fylkesmannen Kommunen n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF, produksjonstilskudd og tilskudd til

Detaljer

ORDNINGENE OG VILKÅR

ORDNINGENE OG VILKÅR Ringerike kommune Produksjonstilskudd i jordbruket Miljøplan Regionale miljøprogram (RMP) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) ORDNINGENE OG VILKÅR 15.03.2012

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Søknad Tilskudd til avløsning Krav og vilkår til søker, kontroll Eidsberg og Trøgstad 10. mai 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens

Detaljer

Rundskriv 41/11. Fylkesmannen Kommunene

Rundskriv 41/11. Fylkesmannen Kommunene Rundskriv 41/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunene For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen; SLF, Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Seksjon direkte tilskudd Grønttilskudd

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 14.11.2013) (Endringsvedtak i TLM-utvalget 14.10.2014) 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 LANDBRUK

ÅRSMELDING 2008 LANDBRUK ÅRSMELDING 28 LANDBRUK for Tana kommune TANA KOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN Landbruket i Tana 1. Innledning Landbruksforvaltningen i Tana dekker i tillegg til egen kommune også kommunene Nesseby og Berlevåg,

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret 10.11.2016) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018

Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Strategiplan for bruk av nærings- og miljømidler i Halsa kommune for perioden 2013 2018 Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Halsa kommune og faglaga i Halsa kommune. 2 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Nasjonale

Detaljer

SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet

SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet SMIL 2015: endringer i forskriften nytt rundskriv fra Landbruksdirektoratet Presentasjon på fagsamlinger for kommunene, Mosjøen 17. juni og Bodø 18. juni Forskrift om endring av forskrift 4. februar 2004

Detaljer

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i Re kommunes tiltaksstrategi 2013-2016 til forskriften tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket -SMIL. Alminnelige bestemmelser Utfordringer. Stortingsmeldingen om Landbruks- og matpolitikken Velkommen

Detaljer

Maten i systemet Kommunens rolle. Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa

Maten i systemet Kommunens rolle. Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa Maten i systemet Kommunens rolle Reidar Kaabbel Ordfører i Våler kommune og styreleder i vannområde Morsa 4.12.2015 Kommunens oppgaver Administrasjon: Tilskuddsforvaltning Erstatningsordninger Skogfond

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE I LANDBRUKET KRØDSHERAD

TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE I LANDBRUKET KRØDSHERAD TILTAKSSTRATEGI FOR BRUK AV NÆRINGS- OG MILJØMIDLENE I LANDBRUKET KRØDSHERAD 2016-2019. Vedtatt i møte 18. desember 2015 med Krødsherad Bondelag, Krødsherad bonde og småbrukarlag, Krødsherad og Modum Skogeierområde

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid En søknad, to registreringsdatoer 2017 Søknadsperiode 1.-15. mai 2017 Telledato 1. mai 2017 Søknadsfrist

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016

Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016 Kommunal tiltaksstrategi for SMIL - tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket for 2014-2016 Kommunal tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2014-2016 ble vedtatt

Detaljer

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013

Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 Tiltaksstrategier for bruk av SMILmidler i Sørreisa 2011-2013 1 Bakgrunn Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å

Detaljer

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE

REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE Sirdal kommune Enhet for arealforvaltning REGELVERK FOR KOMMUNAL STØTTE TIL LANDBRUKET I SIRDAL KOMMUNE (Vedtatt av kommunestyret xxxxxxxxxx) 1 Innholdsfortegnelse I Formål 3 II Krav til bruk, eier, m.v.

Detaljer

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017 Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd Blæstad 28.mars 2017 Endringer i bemanningen Anton I. Tøsti sluttet 28.2.17 (50 %) Anne Hval slutter 31.3.17 (50 %) Ny rådgiver i 100 % fra 1.4.2017: Ane Wormdal

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019

TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 TILTAKSSTRATEGI FOR SMIL- OG NMSK-MIDLER FOR MODUM KOMMUNE 2016-2019 BAKGRUNN: Tilskudd som bevilges i henhold til Forskrift om miljøtiltak i jordbruket kommer fra bevilgninger over jordbruksavtalen. Tilskudd

Detaljer

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen e i Oslo og Akershus Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018. Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning

TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018. Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning TILTAKSSTRATEGI OG RETNINGSLINJER JORDBRUKET I DRANGEDAL 2014-2018 Strategien omhandler tilskudd etter følgende ordning Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Planleggings og tilretteleggingsprosjekter

Detaljer

Landbruksnytt JUNI 2014

Landbruksnytt JUNI 2014 Landbruksnytt JUNI 2014 ANSETTELSER Elena Lindstad er nyansatt leder i Plan- og næringsenheten i Østre Toten kommune. Hun er utdannet jurist. De siste fem årene har hun jobbet i politiet som juridisk seniorrådgiver

Detaljer

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune

Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune Informasjon til nye gårdbrukere Landbruksforvaltninga i Nord-Salten Steigen kommune 1 1. JORDBRUK 1.1 Registrering Kontakt Landbruksforvaltingen i Nord-Salten ved kjøp eller forpaktning av landbrukseiendom.

Detaljer

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021»

Scenariokonferanse, vannregion Nordland : «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Scenariokonferanse, vannregion Nordland 22.03.12: «Trender, utfordringer og kunnskapsbehov i landbruket i Nordland fram mot 2021» Arne Farup Fylkesmannen i Nordland landbruksavdelinga Foto: Karsten Steinvik

Detaljer

FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket

FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket Tema Jordbruksoppgjøret og nytt i PT Tips Vanlig jordbruksproduksjon Utmarksbeite Jordbruksoppgjøret Du kan lese avtalen her Økonomisk ramme DISTRIKTSTILSKUDD

Detaljer

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015.

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2012-2015. Dette er tiltaksstrategiplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Balsfjord kommune. Planen er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Økologisk landbruk i NLR

Økologisk landbruk i NLR Økologisk landbruk i NLR Kjersti Berge og Mette Feten Graneng, prosjektledere Mål: Kalibrere rådgivere og revisorer. Sikre felles kunnskap og forståelse for økologiregelverket. Dette er en forutsetning

Detaljer

Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark

Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Vedtatt i styremøte 16.03 2016 Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midler)

Detaljer

STRATEGI FOR SØR- VARANGER KOMMUNE ANGÅENDE MILJØVIRKEMIDLER INNEN JORDBRUKET

STRATEGI FOR SØR- VARANGER KOMMUNE ANGÅENDE MILJØVIRKEMIDLER INNEN JORDBRUKET STRATEGI FOR SØR- VARANGER KOMMUNE ANGÅENDE MILJØVIRKEMIDLER INNEN JORDBRUKET 2005-2008 Utarbeidet i henhold til Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, 8: Kommunen skal fastsette

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20.

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. Rundskriv 46/10 Fylkesmannen Kommunen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF, produksjonstilskudd og tilskudd

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 08.12.2016 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - endringer i 2015, forvaltning og prioritering Kommunesamling i Telemark, 12. mai 2015 Cecilie Askhaven HVA SKAL VI INNOM? SMIL en del av nasjonalt miljøprogram

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Utfordringer og muligheter i forbindelse med gjerding Marie Skavnes, FMLA Oppdal 9. februar 2012

Utfordringer og muligheter i forbindelse med gjerding Marie Skavnes, FMLA Oppdal 9. februar 2012 Utfordringer og muligheter i forbindelse med gjerding Marie Skavnes, FMLA Oppdal 9. februar 2012 Hjelp: Plasser her et liggende bilde Velg først bredden av bildet i Formater autofigur, størrelse (23,4cm),

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket LANDBRUKSAVDELINGEN Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no Høring Høringsfrist 20. oktober Fylkesmannen og kommunene er

Detaljer

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune

Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket. (SMIL-midler) Båtsfjord kommune Kommunal tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) 2009 til 2011 Båtsfjord kommune Båtsfjord, desember 2008 Behandles Båtsfjord formannskap 01.12.2008, sak /08 1. Bakgrunn Fra

Detaljer

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Anne Kari Birkeland / Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter høst 2016 Forvaltning av jordbruksavtalemidlene Riksrevisjonen

Detaljer

Offentlege tilskotsordningar med vekt på gjerding

Offentlege tilskotsordningar med vekt på gjerding Offentlege tilskotsordningar med vekt på gjerding Ål kommune Ingvild Sundgot og Marit Torsrud Nerol Tre søknadskilder: 1 : Spesielle Miljøtiltak I Landbruket (SMIL) - kommunen 2 : Tilskot til tiltak i

Detaljer

LANDBRUKSAVDELINGEN. Møter og kurs 2014. oppdatert pr. 28. august. www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland

LANDBRUKSAVDELINGEN. Møter og kurs 2014. oppdatert pr. 28. august. www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland LANDBRUKSAVDELINGEN Møter og kurs 2014 oppdatert pr. 28. august www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland 2 Forord I regjeringsplatformen heter det at regjeringen vil legge til rette

Detaljer

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket

SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL Spesielle miljøtiltak i landbruket Økonomiske verkemiddel overført til kommunane i 2004: - STILK - Spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap - IMT - Investeringar i miljøtiltak - MOMLE - Miljøretta

Detaljer

Høring av forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder

Høring av forslag til forskrift om tilskudd til investeringstiltak i beiteområder Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Saksbehandler: Kari Anne K. Wilberg Telefon: 990 14 262 E-post: kaw@nsg.no Vår referanse: 12/0507/06_KAKW Deres referanse: 201004648-7/316 Ås, 7.

Detaljer

Miljøplan. Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga

Miljøplan. Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga Miljøplan Monica Dahlmo Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelinga 1 Et verktøy for registrering, planlegging og dokumentasjon Mer miljøvennlig jordbruksproduksjon 2 Vannforskriften Mål om god økologisk

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Nytt frå jordbruksoppgjeret

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Nytt frå jordbruksoppgjeret Nytt frå jordbruksoppgjeret Tilskot for lammeslakt og kjeslakt Tilskot for lammeslakt og kjeslakt skal endrast frå å vere eit produksjonstilskot til å bli utbetalt på slakteoppgjeret. I omleggingsåret

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20.

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. Rundskriv 13/1-20 Fylkesmannen Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 20.12.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 37/12 Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Tilskudd til avløsning Søknad Krav og vilkår til søker, kontroll Spydeberg 4. april 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Litt redusert tildeling til Vestfold i år: Redusert fra 17,6 mill. til 17,2 mill. kr

Litt redusert tildeling til Vestfold i år: Redusert fra 17,6 mill. til 17,2 mill. kr Litt redusert tildeling til Vestfold i år: Redusert fra 17,6 mill. til 17,2 mill. kr Viktige datoer Søkere 31.7 Registreringstidspunkt (areal og dyretall blir kontrollert mot PT) 1.8 Søker kan begynne

Detaljer

Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2015 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL Overforbruk frå 2014 Kr 4.382,- NMSK Nye midlar

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet Jorda i drift

Bakgrunn for prosjektet Jorda i drift Bakgrunn for prosjektet Jorda i drift Påtrykk fra bønder og næringsorganisasjoner om at landbrukskontoret måtte profilere seg mer. Kommunedialogen 2010. Ca 400 landbrukseiendommer. 21 660 dekar jordbruksareal

Detaljer

Tiltaksstrategier for SMIL/NMSK-tilskudd Vedtatt , k-sak 13/91

Tiltaksstrategier for SMIL/NMSK-tilskudd Vedtatt , k-sak 13/91 Tiltaksstrategier for SMIL/NMSK-tilskudd 2014-2017 Vedtatt 12.12.2013, k-sak 13/91 Sentrale føringer Med bakgrunn i Stortingsmelding nr. 9 (2011-2012) Landbruks- og matdepartementet (Velkommen til Bords),

Detaljer

KVEKA. Nye adresser i kommunen. Tilskudd til skogkultur. NR. 3 september 2012

KVEKA. Nye adresser i kommunen. Tilskudd til skogkultur. NR. 3 september 2012 KVEKA NR. 3 september 2012 Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum Nye adresser i kommunen For en tid tilbake ble over 100 veger i Ullensaker navnsatt. Ett av målene med dette

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014

Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Veileder for bruk av tilskudd, 2014 Formål Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets

Detaljer

Jordbruksforhandlingene En barriere er brutt!

Jordbruksforhandlingene En barriere er brutt! Jordbruksforhandlingene 2013 En barriere er brutt! Prioriterte områder: De beste mulighetene for produksjonsøkning er for: Storfekjøtt Korn Grøntsektoren Ramme og inntekt Totalt er ramma på 1270 mill kr.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER FOR 2010

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER FOR 2010 VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. PRIORITERING AV TILSKUDDSMIDLER FOR 2010 Foto: Verran kommune/per

Detaljer

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket Retningsliner 2014 for bruk av tilskotsmidlar til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket 1.0 Midlar til disposisjon SMIL NMSK Tilbakeførte inndregne midlar Kr. 21.262

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Saltdal kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Saltdal kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket Kontroll av Saltdal kommune Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

Årsrapport 2010 og aktivitetsbudsjett 2011

Årsrapport 2010 og aktivitetsbudsjett 2011 Årsrapport 2010 og aktivitetsbudsjett 2011 Kommune Kontaktperson Dato Per Rudi 09.11.2010 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Skogkultur Miljøtiltak i skog Andre tiltak i skogbruket Tilskudd til

Detaljer

Årsrapport 2017 og aktivitetsbudsjett 2018

Årsrapport 2017 og aktivitetsbudsjett 2018 Årsrapport 2017 og aktivitetsbudsjett 2018 Kontaktperson Dato Per Rudi 15.11.2017 Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Skogkultur Miljøtiltak i skog Andre tiltak (prosjekter) Vegbygging, nyanlegg

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

LANDBRUKSAVDELINGEN. Møter og kurs 2014. www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland

LANDBRUKSAVDELINGEN. Møter og kurs 2014. www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland LANDBRUKSAVDELINGEN Møter og kurs 2014 www.fylkesmannen.no/oppland www.facebook.com/fylkesmannenoppland 2 Forord I regjeringspla ormen heter det at regjeringen vil legge l re e for kompetanseutviklende

Detaljer

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET

TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET TILSKUDDSORDNINGER I LANDBRUKET RMP -Regionale miljøtiltak i landbruket. SMIL -Spesielle miljøtiltak i jordbruket. REGIONALE MILJØTILTAK I LANDBRUKET Formålet med ordningen: Å sikre et aktivt og bærekraftig

Detaljer

Miljøkrav, feil i søknad om produksjonstilskudd m.m.

Miljøkrav, feil i søknad om produksjonstilskudd m.m. Miljøkrav, feil i søknad om produksjonstilskudd m.m. Gjennomgang av informasjonsskriv til bonden Kompetansesamling for landbruksforvaltningen i Vestfold 9.3.2016 Informasjon til bonden Nr. 1 mars 2016

Detaljer

Handlingsplan. 1. Næringsutvikling. Landbruksplan for Midt-Telemark

Handlingsplan. 1. Næringsutvikling. Landbruksplan for Midt-Telemark 1. Næringsutvikling Landbruk pluss = Tilleggsnæring Være en aktiv støttespiller for gårdsbruk som vil utvikle nye produkter/tjenester eller videreutvikle eksisterende næring i tråd med markedet. Støtte

Detaljer

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2015 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Midler til utredning og tilrettelegging, inkludert midler

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014

SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 SPØRSMÅL OG SVAR - REGIONALE MILJØTILSKUDD FOR JORDBRUKET I BUSKERUD 2014 Må jeg har levert søknad om produksjonstilskudd før jeg kan søke regionalt miljøtilskudd? Nei. Du trenger ikke å ha søkt om produksjonstilskudd

Detaljer

KVEKA. 15 kr/fm 3 rundtømmer. 43 kr/lm 3 skogsflis. 27 kr/lm 3 skogsflis

KVEKA. 15 kr/fm 3 rundtømmer. 43 kr/lm 3 skogsflis. 27 kr/lm 3 skogsflis KVEKA NR. 1 MARS 2012 Et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum Fagtur i skogbruket Øvre Romerike Skogeierområde i samarbeid med landbrukskontorene arrangerer tur til Østerrike,

Detaljer

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK

HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK HANDBOK ØKOLOGISK LANDBRUK Økonomi Grete Lene Serikstad Martha Ebbesvik Bioforsk Økologisk 2008 Bioforsk Økologisk 2008 Redaktør: Grete Lene Serikstad Alle henvendelser kan rettes til: Bioforsk Økologisk

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling

VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling VERRAN KOMMUNE Plan- og utviklingsavdeling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 2012 -NMSKRETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) PRIORITERING

Detaljer

Tilskudd til generelle miljøtiltak - generelt

Tilskudd til generelle miljøtiltak - generelt Tilskudd til generelle miljøtiltak - generelt v/kristin Ødegård Bryhn FMLA Hedmark Kommunesamling 04.09.2013 Nytt Regionalt miljøprogram 2013-2016 Hovedmål: Opprettholde et variert og åpent kulturlandskap

Detaljer

Kommunenes oppgaver på landbruksområdet

Kommunenes oppgaver på landbruksområdet Kommunenes oppgaver på landbruksområdet v/ Lars Martin Julseth, landbrukssjef Felles landbrukskontor for 6 Follokommuner «området Oslo Moss» Gjennomføring av landbrukspolitikken i Norge Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SMIL-MIDLER I FOLLO 2017

RETNINGSLINJER FOR SMIL-MIDLER I FOLLO 2017 RETNINGSLINJER FOR SMIL-MIDLER I FOLLO 2017 SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap) i Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård for 2017 Innhold SMIL spesielle miljøtiltak i

Detaljer

Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan. Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fagsamling jordbruk

Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan. Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fagsamling jordbruk Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fagsamling jordbruk 31.08.2016 Formål med dette innlegget Se hva som er de vanligste grunnene til at

Detaljer

Prosjekt Kommunedialog i Nordland. Bodø

Prosjekt Kommunedialog i Nordland. Bodø Prosjekt Kommunedialog i Nordland Bodø 02.10.13. Prosjekt Kommunedialogen i Nordland Fylkesmannen har startet i august 2010 et prosjekt som var planlagt å gå ut 2012. Det ble forlenget. Mål: Å heve kvaliteten

Detaljer

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no

MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO. www.follolandbruk.no MILJØPLANER TORMOD SOLEM LANDBRUKSKONTORET I FOLLO BAKGRUNN FOR MILJØPLANER FORSKRIFT OM MILJØPLAN FASTSATT AV LANDBRUKSDEPARTEMENTET 15. JANUAR 2003 MED HJEMMEL I JORDLOVEN AV 12. MAI 1995. ENDRET I FORSKRIFT

Detaljer

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Tiltaksstrategi for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2010-2012. BARDU KOMMUNE Dette er tiltaksstrategiplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Bardu kommune. Planen er utarbeidet

Detaljer

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! Trøgstad kommune Teknikk og næring Landbruksinfo Nr. 1, desember 2014 Innhold i nr. 1 2014 Innhold Jul på næringskontoret... 1 Miljørådgivning... 2 Skogen i Trøgstad har behov for ungskogpleie hvordan

Detaljer

Verdiskaping i landbruket i Sør-Østerdal og revisjon av Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU)

Verdiskaping i landbruket i Sør-Østerdal og revisjon av Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) Verdiskaping i landbruket i Sør-Østerdal og revisjon av Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) Grønne ressurser - Det grønne skifte i Sør-Østerdal Terningen Arena, 1. februar 2018 1 Landbrukspolitiske

Detaljer

Kommunedelplan landbruk - Handlingsplan Rælingen kommune

Kommunedelplan landbruk - Handlingsplan Rælingen kommune Kommunedelplan landbruk - Handlingsplan 2016 2027 Rælingen kommune 4.1 HOVEDMÅLSETTING FOR MATPRODUKSJON Øke matproduksjonen i Rælingen i takt med befolkningsveksten i landet. Delmål: Sikre et sterkt jordvern

Detaljer

Aktuelt for søknadsomgangen august 2016 og januar 2017

Aktuelt for søknadsomgangen august 2016 og januar 2017 Aktuelt for søknadsomgangen august 2016 og januar 2017 Fagdag 17.1.2017 Inger Skjerve Bjartnes Trude Larsen August 2016 Kopi av begrunnelse for avkorting til sendes til FM enkeltvis. Ca 1. februr Fra ca

Detaljer

Miljøtiltak i landbruket

Miljøtiltak i landbruket Miljøtiltak i landbruket Retningslinjer for SMILog NMSK-tilskudd 2012 Spesielle miljøtiltak i landbruket Nærings- og miljøtiltak i skogbruket For kommunene Hobøl, Spydeberg og Askim Januar 2012 LANDBRUKSKONTORET

Detaljer