STATU S. Konto. A 1102 Påkostning egne bygg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATU S. Konto. A 1102 Påkostning egne bygg"

Transkript

1 STATU S Konto Kontonavn Kommentarer 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SRS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser) A 1040 Lisenser/programvare Gjelder lisenser og programvare som vi har kjøpt, ikke årlige avgifter A 1041 Akkumulert avskrivning lisenser/programvare O 105 Varemerker O 106 Andre rettigheter O 107 Immaterielle eiendeler under utførelse Varige driftsmidler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom O 110 Bygninger A 1100 Bygninger Kjøp/oppføring nybygg A 1101 Akkumulert avskrivning bygninger A 1102 Påkostning egne bygg Oppgradering egne bygg (anskaffelse som gir et driftsmiddel en varig forbedring eller økt funksjonalitet, anses som påkostning) A 1103 Akkumulert avskrivning påkostning egne bygg A 1104 Påkostning andres bygg Oppgradering andres bygg (anskaffelse som gir et driftsmiddel en varig forbedring eller økt funksjonalitet, ansees som påkostning) A 1105 Akkumulert avskrivning påkostning andres bygg O 111 Beredskapsanskaffelser O 112 Bygningsmessige anlegg Bygg eller innredning for midlertidig bruk A 1120 Bygningsmessige anlegg A 1121 Akkumulert avskrivning bygningsmessige anlegg O 113 Anlegg under utførelse A 1130 Anlegg under utførelse, bygningskriopp Avskrives ikke før etter ferdigstillelse. Etter ferdigstillelse flyttes anlegget til riktig anleggsgruppe for anlegget. Anleggsmidlet skal avskrives fra det tidspunkt det tas i bruk i virksomheten UiT 1131 Anlegg under utførelse, bygningsmessige anlegg Avskrives ikke før etter ferdigstillelse. Etter ferdigstillelse flyttes anlegget til riktig anleggsgruppe for anlegget. Anleggsmidlet skal avskrives fra det tidspunkt det tas i bruk i virksomheten

2 O 114 Jord- og skogbrukseiendommer A 1140 Jord- og skogbrukseiendommer Avskrives ikke O 115 Tomter og andre grunnarealer A 1150 Tomter og andre grunnarealer Avskrives ikke O 116 Boliger inkl. tomter A 1160 Boliger inkl. tomter skille mellom bolig og tomter Personalboliger avskrives normalt ikke jfr. SRS 17 A 1161 Boliger inkl. tomter O 117 Infrastruktureiendeler UiT 1170 Infrastruktur Anskaffelse UiT 1171 Akkumulerte avskrivninger Infrastruktur O 118 Nasjonaleiendom og kulturminner A 1180 Nasjonaleiendommer, kulturminner og kunst Avskrives ikke O 119 Andre anleggsmidler A 1190 Andre anleggsmidler A 1191 Akkumulert avskrivning andre anleggsmidler 12 Transportmidler, inventar og maskiner mv. O 120 Maskiner og anlegg Maskiner, verkstedsmateriell, analyseapparater, labutstyr ol A 1200 Maskiner og anlegg A 1201 Akkumulert avskrivning maskiner og anlegg A 1202 Forsknings- og laboratorieutstyr Utstyr til PC-lab klassifiseres normalt som it-utstyr A 1203 Akkumulert avskrivning forsknings- og laboratorieutstyr O 121 Maskiner og anlegg under utførelse A 1210 Maskiner og anlegg under utførelse O 122 Skip, rigger, fly A 1220 Skip/forskningsfartøy/fly A 1221 Akkumulert avskrivning skip/forskningsfartøy/fly O 123 Biler For eksempel: biler, lastebiler, minibuss A 1230 Biler A 1231 Akkumulert avskrivning biler O 124 Andre transportmidler For eksempel: traktorer, truck, minitraktor A 1240 Andre transportmidler A 1241 Akkumulert avskrivning andre transportmidler O 125 Inventar For eksempel: kontorinventar, innredninger A 1250 Inventar/innredning A 1251 Akkumulert avskrivning inventar O 126 Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn bygningen

3 A 1260 Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn bygningen F.eks. fastmontert kjøkkeninnredning, innvendige vegger ved inndeling til cellekontor, fastmontert laboratorieinnredning A 1261 Periodens avskrivning fast bygningsinventar med annen avskrivningstid... O 127 Verktøy og lignende Mindre maskiner og verktøy, > kr A 1270 Verktøy A 1271 Akkumulert avskrivning verktøy O 128 IKT-utstyr og kontormaskiner For eksempel: kopimaskiner, pc, servere og annet IKT utstyr som skal bokføres (aktiveres) i balansen. A 1280 Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr A 1281 Akkumulert avskrivning kontormaskiner og øvrig kontorutstyr A 1282 IT/Audiovisuelt utstyr A 1283 Akkumulert avskrivning IT/Audiovisuelt utstyr O 129 Andre driftsmidler A 1290 Andre driftsmidler A 1291 Akkumulert avskrivning andre driftsmidler A 1292 Undervisningsutstyr A 1293 Akkumulert avskrivning Undervisningsutstyr A 1299 Kunst All nyanskaffelse av kunst over føres her. Avskrives ikke. Kunstverk under skal normalt kostnadsføres. Det er ikke krav om at kunst som mottas som gaver skal balanseføres. Finansielle anleggsmidler 13 Finansielle anleggsmidler O 130 Investeringer i datterselskap Gjelder når eierskapet er større enn 50% A 1301 Aksjer i datterselskap Motpost i 2000 eller 2050 (sum 2000 og 2050 skal stemme med konto 1301 og 1351) O 131 Kapitalinnskudd O 133 Investeringer i tilknyttede selskap O 134 Obligasjoner O 135 Investeringer i aksjer og andeler A 1351 Aksjer Motpost i 2000 eller 2050 (sum 2000 og 2050 skal stemme med konto 1301 og 1351) A 1352 Andeler Motpost i 2002 eller 2051 (sum 2002 og 2051 skal stemme med konto 1352) O 136 Obligasjoner O 139 Andre langsiktige fordringer Omløpsmidler Varer

4 14 Varebeholdninger og forskudd til leverandører O 140 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata O 142 Varer under tilvirkning O 144 Ferdige egentilvirkede varer O 146 Innkjøpte varer (ferdigvarer) A 1460 Varebeholdning innkjøpte varer O 148 Forskuddsbetaling til leverandør A 1481 Forskudd leverandører Fordringer 15 Kortsiktige fordringer O 150 Kundefordringer A 1501 Kundefordringer A 1502 Fordringer fakturert i FS O 151 Fordringer vedrørende innkrevingsvirksomhet O 152 Motpost konto 151 O 153 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt A 1530 Opptjente oppdragsinntekter Motkonto 3240 O 154 Fordring på ansatte Reiseforskudd er kun ment å dekke oppholdsutgifter. Utbetales gjennom PAGA 1540 Reiseforskudd Paga PAGA 1541 Lønnsforskudd Gjelder hastesaker. Brukes bl.a. vedr. utbetaling til personer som av en eller annen grunn ikke har fått lønn. Utbetales gjennom Paga PAGA 1542 Lønnslån Fellesbestemmelsene 9 pkt. 5 PAGA 1543 Stipendforskudd Stipendforskudd forskningsstipend etc. gjøres opp mot konto 5332/5333 A 1544 Forskudd utenlandske ansatte uten D-nummer UiT 1545 Telefon utg.bet.av Uit. Innberetts/skattepl UiT 1546 Forskudd privat andel av tjenestetelefon UiT 1547 Forskudd privat andel av innholdsleveranse O 157 Andre kortsiktige fordringer 1570 Fordringer NAV Motkonto 580* og 581* (sendte krav) brukes i SAP-refusjonsløsning mot SAP NAV A 1571 Periodisert refusjon trygd (inkl. arb.g.avg.) Motkonto til periodiserte ref.krav konto: 5899 UiT 1572 Mellomregning fond og legater A 1578 Andre opptjente inntekter Gjelder opptjente ikke fakturerte inntekter ordinær drift A 1579 Andre kortsiktige fordringer O 158 Avsetning tap på fordringer

5 A 1580 Avsetning tap på fordringer 16 Merverdiavgift o.l. O 160 Utgående merverdiavgift O 161 Inngående merverdiavgift O 164 Oppgjørskonto merverdiavgift 17 Forskuddsbetalt kostnad, opptjent inntekt o.l. O 170 Forskuddsbetalt leie A 1701 Forskuddsbetalt leie O 171 Forskuddsbetalt rente O 175 Opptjent leieinntekt A 1750 Opptjent leieinntekt O 176 Opptjent renteinntekt A 1760 Opptjent renteinntekt Mulig å avsette tap inntil reelt tap er bekreftet. Reelt tap skal posteres på konto 7831 O 179 Andre forskuddsbetalte kostnader A 1790 Forskuddsbetalte kostnader Basware Denne konto vil bli brukt i forbindelse med aut. periodiseringer i Basware A 1799 Andre forskuddsbetalte kostnader Manuelle periodiseringer Investeringer 18 Kortsiktige finansinvesteringer R 180 Kortsiktige finansinvesteringer * Det må opprettes eget avsnitt Investeringer og egen regnskapslinje under omløpsmidler, mellom fordringer og kasse og bank, dersom virksomheten benytter denne kontoen. 19 Bankinnskudd, kontanter og avregning med statskassen O 190 Kontanter A 1900 Kasse O 191 Andre bankinnskudd (utenfor statens konsernkonto) A 1910 Depositumskonto utenlandsstudenter O 192 Bankinnskudd utenlandsk valuta (utenfor statens konsernkonto) A 1920 Euro-konto Valutakonto for Eu-prosjekter der UIT er kooordinator ; UiT 1921 Valutakonto SIH O 193 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto inn A 1930 Innbetaling studentavgift/fs arbeidskonto A 1931 Innbetaling økonomisystem arbeidskonto Arbeidskonto fordeles på underkonto.alle bevegelser på arbeidskontiene registreres fortløpende. Saldo på kontiene skal stemme med bankens saldo. Innbetalinger. OCR;

6 UiT 1932 Innbetaling manuelle Innbetalinger, manuelle PAGA 1933 Innbetaling refusjoner fra NAV arbeidskonto Brukes i PAGA-refusjonsløsning mot NAV A 1939 Fondsmidler arbeidskonto Gaver/gaveforsterkning, O 194 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto ut Arbeidskonto fordeles på underkonto.alle bevegelser på arbeidskontiene registreres fortløpende. Saldo på kontiene skal stemme med bankens saldo. A 1940 Utbetalinger lønn arbeidskonto Utbetaling kort lønnsfil\sjekker A 1941 Utbetalinger arbeidskonto Utbetaling remittering\lønnsfil A 1942 Utbetalinger utland arbeidskonto Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto (nettobudsjetterte O 196 virksomheter) A 1961 Konsernkonto Norges Bank A 1962 Oppgjørskonto fondsmidler O 198 Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert O 1980 Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert (IB) O 1985 Gruppelivsforsikring O 1986 Arbeidsgiveravgift O 1989 Reguleringsfond O 199 Mellomværende med statskassen - periodisert O 1990 Mellomværende med statskassen - periodisert (IB) O 1991 Inntektsført bevilgning ordinær drift O 1992 Inntektsført investeringsbevilgning O 1996 Tilbakeføring av gjenværende forpliktelse ved avgang anleggsmidler O 1997 Innkrevingsvirksomhet (motpost konto 829, 839 og 849) O 1998 Tilskuddsforvaltning (motpost konto 859, 869 og 879) O 1999 Avregning - resultat av periodens aktiviteter (bruttobudsjetterte virksomheter) 2 Virksomhetskapital og gjeld 20 Virksomhetskapital O 200 Innskutt virksomhetskapital A 2000 Deponerte aksjer Aksjer i gruppe 1 A 2002 Andelsinnskudd A 2009 Annen innskutt virksomhetskapital O 202 Innskutt fondskapital O 205 Opptjent virksomhetskapital Gaver/gaveforsterkning. Posteringer til/fra Norges Bank registreres fortløpende her. Saldo skal stemme med saldo på kontoutdrag fra Norges Bank. Kontoen benyttes ved likviditetsrapportering til Finansdep.

7 A 2050 Aksjer, bundet A 2051 Andeler, bundet A 2052 Opptjent virksomhetskapital ved styret Inngående balanse - siste godkjente årsregnskap A 2053 Opptjent virksomhetskapital ved enhetene Inngående balanse - siste godkjente årsregnskap A 2054 Ufordelt virksomhetskapital ved styret Årets opptjente VK - overføres til Opptjent ved overgang til nytt år A 2055 Ufordelt virksomhetskapital ved enhetene Årets opptjente VK - overføres til Opptjent ved overgang til nytt år A 2056 Benyttet virksomhetskapital ved styret VK overført til ordinær virksomhet inneværende år - overføres til Opptjent ved overgang til nytt år. A 2057 Benyttet virksomhetskapital ved enhetene VK overført til ordinær virksomhet inneværende år - overføres til Opptjent ved overgang til nytt år. A 2058 Til/fra bunden VK Brukes ved kjøp og salg av aksjer. O 208 Opptjent fondskapital Langsiktig gjeld 21 Avsetning for forpliktelser Avsetning for forpliktelser og avregning bevilgningsfinansiert virksomhet for nettobudsjetterte virksomheter O 211 Miljøforpliktelser O 215 Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler A 2150 Forpliktelser Immaterielle eiendeler Uit 2151 Forpliktelser Tomter, bygninger og annen fast eiendom Uit 2152 Forpliktelser Transportmidler, inventar og maskiner Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte O 216 virksomheter) A 2160 Avregning av ordinær KD-finansiert aktivitet Motkonto til 8900 A 2161 Avregning av bevilgning fra KD øremerket Motkonto til 8901 A 2162 Avregning av bevilgning Nasjonale senter Motkonto til 8902 A 2163 Avregning av ubrukt bevilgning fra andre departement Motkonto til 8903 SAP 2168 Statsinterne feriepengeforpliktelser inkl arbeidsgiveravgift Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte O 217 virksomheter) Motkonto 294*. Gjelder avvik i avsetninger av feriepenger pga flytting av personale mellom statlige virksomheter. Konto 2168 nullstilles mot 2160 ved overgang til nytt år. Manglende resultatføring fører til inkongruens i regnskapet. Dette kompenseres med en tilleggsinformasjon i note 15. Forskudd i henhold til tildelingsbrev A 2170 Ikke inntektsført bevilgning fra KD Motkonto til 3909 A 2171 Ikke inntektsført bevilgning fra KD øremerket Motkonto til 3909 A 2172 Ikke inntektsført bevilgning til Nasjonale senter Motkonto til 3909 A 2173 Ikke inntektsført bevilgning fra andre departement Motkonto til 3989

8 O 218 Andre avsetninger for forpliktelser - ikke inntektsførte tilskudd A 2180 Ikke inntektsført tilskudd NFR motkonto 3409 A 2181 Ikke inntektsført tilskudd andre statlige forvaltningsorganer motkonto 3419 A 2182 Ikke inntektsført tilskudd fra EU-rammeprogram motkonto 3424 A 2183 Ikke inntektsført tilskudd fra EU motkonto 3429 A 2184 Ikke inntektsført tilskudd kom og fylke motkonto 3434 A 2185 Ikke inntektsført tilskudd regionale forskningsfond motkonto 3439 A 2186 Ikke inntektsført tilskudd organisasjoner og stiftelser motkonto 3449 A 2187 Ikke inntektsført tilskudd næringsliv/private motkonto 3459 A 2188 Ikke inntektsført andre tilskudd og overføring motkonto 3499 O 219 Andre avsetninger for forpliktelser - ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger A 2190 Ikke inntektsførte gaver Motkonto til 3468 A 2191 Ikke inntektsførte gaveforsterkninger Motkonto til 3469 Annen langsiktig gjeld 22 Annen langsiktig gjeld O 220 Lån O 221 Obligasjonslån O 222 Gjeld til finansinstitusjoner O 229 Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 23 Kortsiktige lån, obligasjonslån og gjeld til finansinstitusjoner O 230* Lån O 232* Obligasjonslån O 236* Byggelån O 239* Annen gjeld til finansinstitusjoner * Det må opprettes egen regnskapslinje under kortsiktig gjeld dersom virksomheten benytter disse kontiene. 24 Leverandørgjeld O 240 Leverandørgjeld Fakturert, men ikke betalt leverandørgjeld. A 2401 Leverandørgjeld norske A 2402 Leverandørgjeld utland SAP 2408 Gjeld til trekkmyndigheter A 2409 Gjeld til ansatte Bokføres i Agresso 25 Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten O 250 Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

9 A 2500 Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten R 251 (Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) O 255 Motpost konto Skattetrekk og andre trekk O 260 Forskuddstrekk PAGA 2601 PAGA 2602 Forskuddstrekk Svalbardskatt A 2603 Artistskatt O 261 Påleggstrekk PAGA 2611 Påleggstrekk UiT 2612 Påleggstrekk merverdiavgift O 262 Bidragstrekk Skattetrekk som utføres for ansatte og skal overføres skatteoppkrever. Kontering styres av lønnssystemet, og ved bokføring på lønnskostnader skal det føres til kredit. Ved betaling til Kemneren, debiteres samme konto. Kontering styres av lønnssystemet, og posteres til kredit. Ved betaling til Kemneren, debiteres samme konto. Kontering styres av lønnssystemet, og posteres til kredit. Ved betaling til Kemneren, debiteres samme konto. PAGA 2621 Bidragstrekk O 263 Trygdetrekk/pensjonstrekk (2%) PAGA 2631 Arbeidstakers pensjonsinnskudd SPK Saldo på slutten av året overføres til konto 2967 for avregning mot betalt pensjonsinnskudd PAGA 2632 Arbeidsgivers pensjonsinnskudd SPK Saldo på slutten av året overføres til konto 2633 for avregning mot betalt pensjonsinnskudd A 2633 A konto utbetaling til SPK Faktura fra SPK posteres her A 2634 Arbeidstakers pensjonsinnskudd andre Saldo på slutten av året overføres til konto 2969 for avregning mot betalt pensjonsinnskudd A 2635 Arbeidsgivers pensjonsinnskudd andre Saldo på slutten av året overføres til konto 2636 for avregning mot betalt pensjonsinnskudd A 2636 A konto utbetaling til andre pensjoner Faktura fra andre pensjonsordninger posteres her O 264 Forsikringstrekk PAGA 2641 Gruppelivsforsikring, avsetning Faktura fra SPK belastes her - motkonto 5921 O 265 Trukket fagforeningskontingent PAGA 2651 Trukket fagforeningskontingent Gjelder T1-kjøring (månedlig) i PAGA O 269 Andre trekk PAGA 2691 Trygdeavgift til NAV utland Når trygdeavgiften ikke er inkludert i skattetrekket PAGA 2692 Utleggsforretning Gjelder T1-kjøring (månedlig) i PAGA A 2696 Trygdeavgift grensegjengere A 2698 Rekalkuleringsdifferanse Benyttes av PAGA ved eventuelle differanser ifm rekalkuleringer

10 PAGA 2699 Andre trekk Brukes ved andre trekk f.eks. kantinetrekk/kaffepenger 27 Skyldige offentlige avgifter O 270 Utgående merverdiavgift Mva på utgående fakturaer (til kunder). A 2701 Utgående merverdiavgift, standard sats A 2702 Utgående merverdiavgift, middels sats Næringsmidler A 2703 Utgående merverdiavgift, lav sats Persontransport, formidling persontransport, kringkastingsavgift med mer A 2704 Reverse charge, mva utland høg sats Kjøp av avgiftspliktige varer og tjenester fra utlandet UiT 2705 Utgående merverdiavgift 11,11% (råfisk) O 271 Inngående merverdiavgift Mva. på inngående fakturaer (fra leverandører) A 2711 Inngående merverdiavgift, standard sats A 2712 Inngående merverdiavgift, middels sats A 2713 Inngående merverdiavgift, lav sats UIT 2714 Inngående merverdiavgift 25% utland UiT 2715 Inngående merverdiavgift 11,11% O 274 Oppgjørskonto merverdiavgift A 2741 Oppgjørskonto merverdiavgift O 277 Skyldig arbeidsgiveravgift Posteringer på 270 og 271 skal samles mot denne kontoen ved avgiftsperiodens slutt. På denne måte nullstilles 270 og 271, og saldo på 274 viser det beløpet som skal betales/refunderes fra fylkesskattekontoret. PAGA 2771 Skyldig arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikring Motkonto oppgjørskonto for AGA til kemneren ( T2-kjøring i PAGA) A 2772 Skyldig utenlandsk arbeidsgiveravgift Motkonto betales manuelt til utenlandske myndigheter A 2773 Skyldig arbeidsgiveravgift av annen betalt pensjonspremie Motkonto 5403-utbetales manuelt O 278 Påløpt arbeidsgiveravgift Motkonto Saldo på denne konto skal være arbeidsgiveravgift for avstemte skyldige feriepenger på 294* (som overføres til nytt år). Arbeidsgiveravgift for statsinterne feriepengekorrigeringer overføres til PAGA 2782 Påløpt arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger balansekonto PAGA 2783 Påløpt arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers pensjonsinnskudd Motkonto oppgjørskonto for AGA til kemneren ( T2-kjøring i PAGA) A 2786 Påløpt arbeidsgiveravgift av refusjon Motkonto 5416, Manuell bokføring iht Nav refusjonsløsning A 2787 Påløpt arbeidsgiveravgift av refusjon av feriepenger Motkonto 5417, manuell bokføring iht Nav refusjonsløsning O 279 Andre offentlige avgifter 29 Annen kortsiktig gjeld O 290 Mottatt forskuddsbetaling A 2901 Forskuddsbetalte studentavgifter

11 A 2902 Andre forskuddsbetalte inntekter Gjelder ordinære inntekter UiT 2903 Innbetaling over kasse Innbetaling over kasse ved Tromsø Museum/Polarmuseet A 2905 Rentegjeld KD Renteinntekter som institusjonene ikke får beholde - f.eks. morarenter O 291 Gjeld til ansatte A 2911 Påløpt lønn og honorar Periodiseringskonto - motkonto klasse 5* A 2912 Påløpte reisekostnader Periodiseringskonto - motkonto klasse 7* O 293 Lønn PAGA 2931 Netto utbetalt lønn PAGA-relatert konto - sjekk lønnsarter i PAGA PAGA 2932 Negativ netto PAGA-relatert konto - sjekk lønnsarter i PAGA PAGA 2933 For mye utbetalt lønn PAGA-relatert konto - sjekk lønnsarter i PAGA PAGA 2934 Utbetalt manuelt PAGA-relatert konto - sjekk lønnsarter i PAGA PAGA 2935 Tilbakeholdt lønn PAGA-relatert konto - sjekk lønnsarter i PAGA- brukes blant annet ved manglende bankopplysninger UiT 2936 Skyldig lønn Remittert lønn UiT 2937 Uavklarte innbetalinger lønn Gjennomgangskonto tilb.ført lønn - eks retur fra bank, ugyldig kontonr A 2938 Avsetning ikke avviklet ferie Manuell avsetningskonto A 2939 Avsetning ikke avviklet overtid, reisetid etc. Manuell avsetningskonto O 294 Feriepenger Korrigeringer på 2942 og 2944 som skyldes overgang mellom statlige arbeidsgivere føres mot 2168 fortløpende. UB på konto 2942 og 2943 skal samlet være 0 IB skal være lik UB konto 2944 og UB konto 2945 fra foregående år PAGA 2942 Skyldig feriepenger påløpt foregående år PAGA 2943 Utbetalt feriepenger påløpt foregående år Denne konto skal stemme med saldo på konto 2942 PAGA 2944 Skyldig feriepenger påløpt inneværende år UB overføres til konto 2942 som neste års IB PAGA 2945 Utbetalt feriepenger påløpt inneværende år UB ved årets slutt overføres til konto 2944 O 295 Påløpte renter O 296 Påløpte kostnader A 2960 Påløpte kostnader Periodiseringer på husleie, strøm og lignende. Har motpost i reell kostnadskonto. PAGA 2966 Arbeidsgivers pensjonsinnskudd SPK Saldo på slutten av året overføres til konto 2967 for avregning mot betalt pensjonsinnskudd A 2967 A konto utbetaling til SPK Faktura fra SPK posteres her A 2968 Arbeidsgivers pensjonsinnskudd andre Saldo på slutten av året overføres til konto 2969 for avregning mot betalt pensjonsinnskudd A 2969 A konto utbetaling til andre pensjoner Faktura fra andre pensjonsordninger posteres her O 297 Uopptjent inntekt (motpost kontogruppe 35) A 2970 Uopptjent inntekt oppdrag Motkonto 3240 O 298 Avsetning for forpliktelser

12 O 299 Annen kortsiktig gjeld A 2990 Depositum Bl.a nøkkeldepositum A 2991 SAIH A 2992 Semesteravgift Gjeld til studentsamskipnaden A 2993 Div stipender internasjonalisering Erasmus, Nordplus A 2994 Depositum utenlandsstudenter A 2995 Uavklarte innbetalinger UiT 2996 Innbetalinger NAV A 2998 Uavklarte innbetalinger FS A 2999 Annen kortsiktig gjeld 3 Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig O 300 Salgsinntekt varer, avgiftspliktig B Budsjett driftsinntekter Benyttes kun til budsjettering A 3000 Salg av kopikort og printerutskrifter avg.pl. - MVAkode 3 A 3001 Avgiftspliktig salg av kompendier/bøker/hefter - MVAkode 3 Salg av løse kopier, som ikke er kompendier eller bøker, og som ikke er en nødvendig del av undervisningstjenesten - og salgsinntekt fra salg av utskrifter/utskriftskvoter til studentene utover hva som må regnes som en nødvendig del av undervisningstjenesten Mva-pliktig salg av forskningsrapporter, bøker med mer. F.eks. salg til bokhandel. Salg av bøker i siste omsetningsledd er ikke avgiftspliktig og skal føres i gruppe 31 A 3003 Salg av profileringsartikler - MVAkode 3 Innkjøpet kostnadsføres i kontoklasse 4 med fratrekk for mva A 3004 Salg av andre varer høy sats 25% mva - MVAkode 3 Innkjøpet kostnadsføres i kontoklasse 4 med fratrekk for mva UiT 3005 Salg av andre varer lav sats 8% mva - MVAkode T3 Inngangspenger/ kafè TMU/PM/Bot.hage. Innkjøpet kostnadsføres i kontoklasse 4 med fratrekk for mva UiT 3006 Salg Råfisklaget 11.11% mva - MVAkode R3 Avregning Råfisklaget /forskningsfangst A 3008 Salg av andre varer, middels sats 15% - MVAkode M3 Salg/viderefakturering av varer, (p.t. 15% mva); f.eks. catering. Innkjøpet kostnadsføres i kontoklasse 4 med fratrekk for mva R 301 (Salgsinntekt varer, avgiftspliktig - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) O 303 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig A 3030 Avgiftspliktig inntekt - oppdrag - høy sats - MVAkode 3 Omsetning fra oppdrag utført på bestilling fra ekstern oppdragsgiver, med krav til resultatlevering. Oppdragsforskning, konsulenttjenester, jfr F20-07

13 A 3031 Avgiftspliktig salg av tjenester - ordinær virksomhet - høy sats - MVAkode 3 Tilfeldig konsulentoppdrag og veiledningsoppdrag, mva-plikt, som ikke faller inn under kravene i F Det typiske ved ytelse av rådgivningstjenester, er at oppdragsgiveren betaler for å få løst en konkret oppgave, mens kjøperen av en undervisningstjeneste selve skal løse oppgaven gjennom bruk av tilegnet kunnskap. Et annet kjennetegn ved rådgivningstjenester er at oppdragsgiveren vil formulere premissene for tjenesten. A 3032 Konferanseavgifter avgiftspliktig - høy sats - MVAkode 3 A 3033 Leieinntekter lokaler, avg.pl - MVAkode 3 A 3034 Leieinntekter utstyr/maskiner, avg.pl. - MVAkode 3 Konferanseavgift er avgiftspliktig. Unntaket for undervisningstjenester må avgrenses mot informasjonsutveksling. Vederlag for deltakelse på konferanser, som f.eks. har fora for informasjons- og erfaringsutveksling, og hvor deltakerne kan ta del i debatter og analyse av konkrete problemstillinger, overvære fremleggelse av forskningsresultater eller lignende, skal avgiftsberegnes som følge av at all informasjonsformidling er avgiftspliktig. F.eks. Leieinntekt er avgiftspliktig når virksomhet er frivillig registrert for utleie av fast eiendom. Ved utleie av lokaler inkl catering er utleien i sin helt mva-pliktig A 3036 Utleie av arbeidskraft, avgiftspliktig. - MVAkode 3 Utleie av arbeidskraft til annet enn undervisning A 3038 Diverse avgiftspliktige inntekter, lav sats - MVAkode T3 F.eks. salg/viderefakturering av transporttjenester og overnatting, (p.t. 8 % mva) A 3039 Diverse avgiftspliktige inntekter - MVAkode 3 Div avgiftspliktige inntekter R 304 (Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) 31 Salgsinntekt, avgiftsfri Omsetning som er fritatt for avgift i henhold til MVAL kapittel 6 O 310 Salgsinntekt varer, avgiftsfri A 3100 Salg kompendier/bøker/hefter - MVAkode 5 Her føres også salg av publikasjoner, skriftserier. Salg av bøker er ikke avgiftspliktig i siste omsetningsledd UiT 3101 Salg varer, avgiftsfri - MVAkode 5 R 311 (Salgsinntekt varer, avgiftsfri - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) O 313 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri A 3130 Avgiftsfrie oppdragsinntekter fra utlandet - MVAkode 5 Gjelder kun oppdragsinntekter (jfr F20-07) fra; salg til utland og salg til Svalbard/Jan Mayen A 3131 Avgiftsfrie ordinære inntekter fra utlandet - MVAkode 5 Gjelder kun ordinære salgsinntekter fra; salg til utland og salg til Svalbard/Jan Mayen UiT 3132 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri - MVAkode 5

14 R 314 (Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) 32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet Omsetting som er utenfor avgiftsområdet i henhold til MVAL kapittel 3 O 320 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet A 3200 Salg av kompendier/bøker/hefter - MVAkode 6 Salg av kompendier/bøker/hefter som er en nødvendig del av undervisningstjenesten. A 3201 Kopieringsinntekter - MVAkode 6 Salg av kopier/utskrifter som er en nødvendig del av undervisningstjenesten A 3203 Nøkler og nøkkelkort - MVAkode 6 (Salgsinntekt varer, utenfor avg.området - Tas i bruk ved behov for R 321 ytterligere underkonti ) O 323 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet Utenfor mva-loven A 3230 Kurs-/studieinntekt - oppdrag - MVAkode 6 A 3231 Kurs og studieinntekter enkeltstudenter - MVAkode 6 Salg av nøkler og nøkkelkort som gir adgang til universitetets lokaler/område, og som er en nødvendig del av undervisningstjenesten. En oppdragsgiver pr prosjekt. (jfr F20-07). Studenter som oppdragsgiver betaler for kan ikke faktureres eksamensavgifter og lignende Det er mulig for andre studenter å delta på slike kurs hvis oppdragsgiver tillater det. Disse faktureres særskilt(konferanseavgift er momspliktig og faktureres 3032) Deltakeravgift for studie/kurs som defineres som undervisning. Støtte til gjennomføring av kurs føres under korrekt konti under 34* - bidragsinntekt. (konferanseavg. er mva.pliktig bruk kto. 3032) A 3232 Materiellpenger - MVAkode 6 Materiellpenger, ekstra materiellpenger vask av tøy A 3233 Eksamensavgift, privatist - MVAkode 6 A 3235 Utleie arbeidskraft - utenfor avgiftsområdet - MVAkode 6 Utleie av arbeidskraft til undervisning og andre undervisningsrelaterte tjenester MVAL 3.5 A 3236 Salg av tjenester, ordinær virksomhet - utenfor avgiftsområdet - MVAkode 6 Salg av undervisningstjenester. Se også forklaring på konto 3031 Inntekt fra oppdrag (jfr F20-07) som ikke er undervisning, for eksempel A 3237 Diverse oppdragsinntekter, utenfor avgiftsområdet - MVAkode 6 helsetjenester

15 A 3238 Konferanseavgifter utenfor avgiftsområdet - MVAkode 6 Gjelder konferanser som anses å ligge innunder fritaket for undervisning. Unntaket for undervisningstjenester må avgrenses mot informasjonsutveksling. Vederlag for deltakelse på konferanser, som f.eks. har fora for informasjons- og erfaringsutveksling, og hvor deltakerne kan ta del i debatter og analyse av konkrete problemstillinger, overvære fremleggelse av forskningsresultater eller lignende, skal avgiftsberegnes som følge av at all informasjonsformidling er avgiftspliktig --> konto Serveringskostnader på kurs som faller utenfor avgiftsområdet - Dette må håndteres som et rent utlegg, uten noen form for påslag. Inntekt og kostnad for serveringstjenesten skal gå i 0 når kurset er avsluttet A 3239 Egenandel ved behandling i forbindelse med studentenes praksisopplæring - MVAkode 6 O 324 Periodisering oppdrag MVA-kode 0 A 3240 Periodisering oppdrag - MVAkode 0 Motkonto 1530/ Offentlig avgift vedrørende omsetning O 330 Spesielle offentlige avgifter for tilvirkede/solgte varer 34 Inntekt fra tilskudd og overføringer O 340 Tilskudd fra NFR A 3400 Tilskudd fra NFR - MVAkode 0 Direkte innbetaling fra NFR Egenandel ved behandling i forbindelse med studentenes praksisopplæring, faller inn under helsetjenester MVAL 3-2. Mva-kode 6. A 3401 Videreformidling tilskudd fra NFR - MVAkode 0 Når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Brukes av de som ønsker å synliggjøre fullstendig inntektsføring samt videreformidling i regnskapsrapporten (for å lette arbeidet for prosjektleder). (UiT er koordinator) UiT 3402 Tilskudd fra NFR via andre - MVAkode 0 Når UiT er partner i NFR prosjekt som andre koordinerer A 3409 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra NFR - MVAkode 0 Motkonto Brukes kun ved bevilgning som er øremerket av tildeler til påfølgende år. Løpende avregning skjer i gruppe 89 O 341 Tilskudd fra andre statlige virksomheter Norske statlige virksomheter A 3410 Tildelinger fra andre statlige virksomheter - MVAkode 0 A 3411 Videreformidling av tildelinger fra andre statlige virksomheter - MVAkode 0 A 3419 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra statlige virksomheter - MVAkode 0 O 342 Tilskudd fra EU A 3420 Tilskudd fra EU rammeprogram for forskning - MVAkode 0 Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 Motkonto Brukes kun ved bevilgning som er øremerket av tildeler til påfølgende år. Løpende avregning skjer i gruppe 89 Tilskudd fra Europakommisjonen (ikke fra EU-land. Disse føres på andre grupper avhengig av giver)

16 A 3421 Videreformidling av tilskudd EU rammeprogram for forskning - MVAkode 0 UiT 3422 Tilskudd fra EU rammeprogram for forskning via andre - MVAkode 0 Der UiT er partner Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 (når UiT er koordinator på EU prosjekt) A 3424 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra EU ramme - MVAkode 0 Motkonto 2182 A 3425 Andre tilskudd fra EU - MVAkode 0 A 3426 Videreformidling av andre tilskudd fra EU - MVAkode 0 Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. A 3429 Periodisering ikke opptjente andre tilskudd fra EU - MVAkode 0 Motkonto 2183 O 343 Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater Norske kommuner og fylkeskommuner A 3430 Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater - MVAkode 0 Videreformidling av tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater - MVAkode 0 A 3431 A 3434 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater Motkonto - MVAkode A 3435 Tilskudd fra regionale forskningsfond - MVAkode 0 Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 A 3436 Videreformidling tilskudd fra regionale forskningsfond - MVAkode 0 A 3439 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra regionale forskningsfond - MVAkode Motkonto O 344 Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser Norske og utenlandske organisasjoner og stiftelser A 3440 Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser - MVAkode 0 A 3441 Videreformidling av tilskudd fra organisasjon og stiftelser - MVAkode 0 Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 A 3449 Periodisering ikke opptjente fra organisasjon og stiftelser - MVAkode 0 Motkonto 2186 O 345 Tilskudd fra næringsliv og private Norsk og utenlandsk næringsliv og private A 3450 Tilskudd fra næringsliv/private - MVAkode 0 A 3451 Videreformidling av tilskudd fra næringsliv/private - MVAkode 0 Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 A 3459 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra næringsliv/private - MVAkode 0 Motkonto 2187 O 346 Gaver og gaveforsterkninger A 3460 Gaver som utløser gaveforsterkning - MVAkode 0 A 3465 Gaveforsterkning - MVAkode 0 A 3466 Andre gaver - MVAkode 0 Større gaver, behandles som BOA A 3468 Periodisering av ikke opptjente gaver - MVAkode 0 Motkonto 2190 A 3469 Periodisering av ikke opptjent gaveforsterkning - MVAkode 0 Motkonto 2191 O 349 Andre tilskudd og overføringer Andre som ikke hører naturlig hjemme i noen av de andre gruppene, f.eks. utenlandske universiteter A 3490 Tilskudd fra andre - MVAkode 0

17 A 3491 Videreformidling av tilskudd fra andre - MVAkode 0 Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 A 3499 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra andre - MVAkode 0 Motkonto Uopptjent inntekt O 350 Garanti O 351 Service 36 Leieinntekt og annen driftsinntekt O 360 Leieinntekt fast eiendom A 3600 Hus-/fremleieinntekter, statens bygg - MVAkode 6 Utleie av lokaler er normalt avgiftsfritt. Se også kommentar på konto A 3601 Hus-/fremleieinntekter, egne/andre leide bygg - MVAkode 6 Utleie av lokaler er normalt avgiftsfritt. Se også kommentar på konto A 3609 Tilfeldig utleie - MVAkode 6 F.eks Skibotn feltstasjon R 361 (Leieinntekt fast eiendom - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 362 (Leieinntekt fast eiendom - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) O 363 Leieinntekt andre varige driftsmidler A 3630 Leieinntekter andre varige driftsmidler - MVAkode 3 Utleie av inventar, kopimaski osv. (Kontogr. 12) O 364 Annen leieinntekt A 3640 Andre leieinntekter - MVAkode 3 O 367 Annen driftsrelatert inntekt A 3671 Purregebyr - MVAkode 6 A 3672 Erstatning for bøker/video/plater brukes av UB A 3679 Andre tilfeldige inntekter - MVAkode 6 F.eks. sponsing til studentaktiviteter, mindre gaver/ klientinnbet. Jusshjelpa 37 Gebyrer med videre som inngår som driftsinntekt O 370 Gebyrer med videre - driftsinntekt R 371 (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 372 (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 373 (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 374 (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) 38 Gevinst ved avgang av anleggsmidler O 380 Salgssum ved avgang anleggsmidler

18 A 3800 Salg av anleggsmidler, bygninger Salgspris ved fakturering føres her (kontorkl. 11) UiT 3802 Salg av aksjer, obligasjoner og leieboerinnskudd Salgspris ved fakturering føres her (kontorkl. 13) UiT 3804 Salg maskiner og anlegg gr 120 Salgspris ved fakturering føres her (kontorkl. 12) UiT 3805 Salg forskningsutstyr gr 120 Salgspris ved fakturering føres her (kontorkl. 12) UiT 3806 Salg transportmidler gr Salgspris ved fakturering føres her (kontorkl. 12) UiT 3807 Salg inventar gr 125 og gr 129 Salgspris ved fakturering føres her (kontorkl. 12) UiT 3808 Salg verktøy og lignende gr 127 Salgspris ved fakturering føres her (kontorkl. 12) UiT 3809 Salg IKT- og kontorutstyr gr 128 Salgspris ved fakturering føres her (kontorkl. 12) O 385 Bokført verdi avhendede anleggsmidler A 3850 Bokført verdi anleggsmidler overført ved avhending (bygninger) A 3851 Tap overført til anleggsmidler Kredit diff 3800 og 3851 ved tap Bokført verdi aksjer, obligasjoner og leieboerinnskudd overført ved UiT 3852 avhending UiT 3853 Tap overført til aksjer, obligasjoner og leieboerinnskudd Kredit diff 3802 og 3852 ved tap UiT 3854 Bokført verdi øvrige driftsmidler overført ved avhending (bygninger) UiT 3855 Tap overført til øvrige driftsmidler Kredit diff 3804 og 3854 ved tap 39 Inntekt fra bevilgninger O 390 Inntekter fra bevilgning til ordinær drift A 3900 Bevilgning fra KD, rammetildeling - MVAkode 0 Bevilgning på kapittel 260 Både historisk kostpris og akkumulert avskriving overført fra balanse - netto diff gir gevinst/tap. Eventuelt tap overføres konto 7801 A 3901 Bevilgning fra KD ramme, via statlige utdanningsinstitusjon - MVAkode 0 F.eks. SAK-midler NB via andre utd.inst A 3902 Bevilgning fra KD, andre - MVAkode 0 Bevilgninger fra KD på andre kapitler A 3903 Bevilgning til Nasjonale senter - MVAkode 0 Brukes til tildeling som kommer via Utdanningsdirektoratet til Nasjonale senter. Gjelder både tildelinger til ordinær virksomhet og tildelinger etter søknad (GJELDER IKKE OPPDRAG) A 3908 Videreformidling av bevilgning fra KD - MVAkode 0 Brukes når det er beskrevet i tildelingsbrevet at bevilgningen deles mellom to eller flere samarbeidende institusjoner. A 3909 Periodisering av forskudd fra KD - MVAkode 0 Motkonto 2170/2171/2172. Brukes kun ved bevilgning som er øremerket av tildeler til påfølgende år O 391 Inntektsført driftsbevilgning benyttet til investering (debitering) A 3910 Utsatt inntektsføring investering - immaterielle (kto 10) konsesjoner, patenter, lisenser og lignende UiT 3911 Utsatt inntektsføring investering - varige driftsmidler (kto 11) tomter, bygninger og annen fast eiendom UiT 3912 Utsatt inntektsføring investering - øvrige driftsmidler (kto 12) transportmidler, inventar og maskiner O 392 Inntekter fra bevilgning til investering O 393 Investeringer finansiert ved investeringsbevilgning (debitering) O 394 Ubenyttet investeringsbevilgning O 395 Inntektsføring av forpliktelse knyttet til anleggsmidler (avskrivninger)

19 A 3950 Utsatt inntektsføring avskrivning - immaterielle Årets avskrivninger UiT 3951 Utsatt inntektsføring avskrivning - varige driftsmidler Årets avskrivninger UiT 3952 Utsatt inntektsføring avskrivning - øvrige driftsmidler Årets avskrivninger O 396 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang anleggsmidler A 3960 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang - immaterielle Restverdi ved avgang UiT 3961 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang - varige driftsmidler Restverdi ved avgang UiT 3962 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang - øvrige driftsmidler Restverdi ved avgang O 397 Inntekt til pensjon O 398 Andre inntekter fra bevilgninger A 3980 Bevilgning fra andre departement - MVAkode 0 Gjelder både tildeling til ordinær virksomhet og tildelinger etter søknad (GJELDER IKKE OPPDRAG) A 3981 Videreformidling bevilgning fra andre departement - MVAkode 0 A 3989 Periodisering av forskudd fra andre departement - MVAkode 0 Motkonto Brukes kun ved bevilgning som er øremerket av tildeler til påfølgende år 4 Varekostnad 40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata O 400 Innkjøp av råvarer og halvfabrikater B Budsjett investeringer og vedlikehold Benyttes kun til budsjettering A 4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, mva.pl. - middels sats - MVAkode M3 A 4001 Innkjøp av råvarer og halvfabrikater, mva.pl. - høy sats F.eks. kopipapir til studentkopimaskiner når utskriftskvoter selges. R 401 (Innkjøp av råvarer og halvfabrikater - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 402 (Innkjøp av råvarer og halvfabrikater - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 403 (Innkjøp av råvarer og halvfabrikater - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) O 406 Frakt, toll og spedisjon O 409 Beholdningsendring 41 Forbruk av varer under tilvirkning O 410 Varer under tilvirkning R 411 (Varer under tilvirkning - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 412 (Varer under tilvirkning - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 413 (Varer under tilvirkning - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti )

20 O 416 Frakt, toll og spedisjon O 419 Beholdningsendring 42 Forbruk av ferdig egentilvirkede varer O 420 Ferdig egentilvirkede varer R 421 (Ferdig egentilvirkede varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 422 (Ferdig egentilvirkede varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 423 (Ferdig egentilvirkede varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) O 426 Frakt, toll og spedisjon O 429 Beholdningsendring 43 Forbruk av innkjøpte varer og tjenester O 430 Forbruk av innkjøpte varer og tjenester A 4300 Innkjøp av varer for videresalg mva-pliktig, middels sats - MVAkode M1 F.eks. catering, skal brukes av museet på varer til butikk A 4301 Innkjøp av varer for videresalg mva-pliktig, høy sats - MVAkode 1 F.eks. sykepleiernåler, ingeniørringer og profileringsartikler R 431 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 432 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 433 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 434 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 435 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 436 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 437 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) O 439 Beholdningsendring A 4390 Beholdningsendring 45 Fremmedytelse og underentreprise O 450 Fremmedytelse og underentreprise O 459 Beholdningsendring 46 Annen periodisering O 460 Annen periodisering O 469 Beholdningsendring, egentilvirkede anleggsmidler 47 Kjøp av immaterielle eiendeler og lignende (direkte utgiftsføring) O 470 Forskning og utvikling O 472 Konsesjoner O 473 Patenter O 474 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

BALANSE Konto Navn Sum

BALANSE Konto Navn Sum OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Oppdatert i henhold til standard kontoplan som gjelder fra 1.1.2014. Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

Veiledning til Føringskontoplanen

Veiledning til Føringskontoplanen Veiledning til Føringskontoplanen Prosjekt: Regnskapsprogrammet Prosjekt Løsning Dato 04.12.2013 Side 1 av 89 Konto Endringslogg Dato R-102 Oppdatering gjennomført etter endringer tatt inn i R-102 av 13.

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009. 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009. 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Under forskning og utvikling inngår både kjøpt og egenutviklet forskning og utvikling. Forskning

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler A 1298 Løpende investeringer Ny konto for alle aktiveringer, som har tilhørende anleggsmiddel i dimensjonen. 13.5.13 2 Virksomhetskapital og gjeld 29 Annen kortsiktig gjeld A 2967 A konto utbetaling

Detaljer

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 NY STANDARD KONTOPLAN Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 Bakgrunn Ny felles standard kontoplan (grunnkontoramme) for hele staten (Findep) Ikke så veldig annerledes enn det som allerede er i bruk

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Kontoplan for landbruksregnskap

Kontoplan for landbruksregnskap Notat 2001 6 Kontoplan for landbruksregnskap tilpasset NS 4102 Finn G Andersen NILF Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Tittel Forfatter Finn G Andersen Utgiver Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD OG INNOVATIV PRAKSIS AS Org. 985 638 187 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote

Detaljer

Oppslagshefte til. A hjelp ved filuttrekk. Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2003

Oppslagshefte til. A hjelp ved filuttrekk. Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2003 Statistisk sentralbyrås håndbøker w Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2003 N ^ # w^f Oppslagshefte til A hjelp ved filuttrekk Forord Siden sykehusreformen

Detaljer

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP AVDELING 10 FINANS KLASSE 1 EIENDELER 13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 135 1350 Aksjer og andeler (langsiktige) 1351 Aksjer, norske (langsiktige) 1355 Andeler, norske (langsiktige)

Detaljer

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND Årsregnskap 2010 4633 KRISTIANSAND Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Høyåshei 45 4812 KONGSHAVN Org.nr. 884460522 Utarbeidet

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 1 Sist oppdatert 11.12.09, Agneta Davidsson Innhold 1 Hensikt med økonomihåndboken... 4 1.1 Håndbokens målgruppe...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 17

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 17 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 17 Anleggsmidler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...4 Regulering i Norge og internasjonalt...4

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

Sametingets årsregnskap 2014. Vedlegg 1 til sak 07/15 Sametingets årsmelding 2014

Sametingets årsregnskap 2014. Vedlegg 1 til sak 07/15 Sametingets årsmelding 2014 Sametingets årsregnskap 2014 Vedlegg 1 til sak 07/15 Sametingets årsmelding 2014 1 DEL VI ÅRSREGNSKAP... 3 LEDELSESKOMMENTARER... 3 FORMÅL... 3 BEKREFTELSE... 3 VESENTLIGE FORHOLD VED ÅRSREGNSKAPET...

Detaljer