STATU S. Konto. A 1102 Påkostning egne bygg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATU S. Konto. A 1102 Påkostning egne bygg"

Transkript

1 STATU S Konto Kontonavn Kommentarer 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SRS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser) A 1040 Lisenser/programvare Gjelder lisenser og programvare som vi har kjøpt, ikke årlige avgifter A 1041 Akkumulert avskrivning lisenser/programvare O 105 Varemerker O 106 Andre rettigheter O 107 Immaterielle eiendeler under utførelse Varige driftsmidler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom O 110 Bygninger A 1100 Bygninger Kjøp/oppføring nybygg A 1101 Akkumulert avskrivning bygninger A 1102 Påkostning egne bygg Oppgradering egne bygg (anskaffelse som gir et driftsmiddel en varig forbedring eller økt funksjonalitet, anses som påkostning) A 1103 Akkumulert avskrivning påkostning egne bygg A 1104 Påkostning andres bygg Oppgradering andres bygg (anskaffelse som gir et driftsmiddel en varig forbedring eller økt funksjonalitet, ansees som påkostning) A 1105 Akkumulert avskrivning påkostning andres bygg O 111 Beredskapsanskaffelser O 112 Bygningsmessige anlegg Bygg eller innredning for midlertidig bruk A 1120 Bygningsmessige anlegg A 1121 Akkumulert avskrivning bygningsmessige anlegg O 113 Anlegg under utførelse A 1130 Anlegg under utførelse, bygningskriopp Avskrives ikke før etter ferdigstillelse. Etter ferdigstillelse flyttes anlegget til riktig anleggsgruppe for anlegget. Anleggsmidlet skal avskrives fra det tidspunkt det tas i bruk i virksomheten UiT 1131 Anlegg under utførelse, bygningsmessige anlegg Avskrives ikke før etter ferdigstillelse. Etter ferdigstillelse flyttes anlegget til riktig anleggsgruppe for anlegget. Anleggsmidlet skal avskrives fra det tidspunkt det tas i bruk i virksomheten

2 O 114 Jord- og skogbrukseiendommer A 1140 Jord- og skogbrukseiendommer Avskrives ikke O 115 Tomter og andre grunnarealer A 1150 Tomter og andre grunnarealer Avskrives ikke O 116 Boliger inkl. tomter A 1160 Boliger inkl. tomter skille mellom bolig og tomter Personalboliger avskrives normalt ikke jfr. SRS 17 A 1161 Boliger inkl. tomter O 117 Infrastruktureiendeler UiT 1170 Infrastruktur Anskaffelse UiT 1171 Akkumulerte avskrivninger Infrastruktur O 118 Nasjonaleiendom og kulturminner A 1180 Nasjonaleiendommer, kulturminner og kunst Avskrives ikke O 119 Andre anleggsmidler A 1190 Andre anleggsmidler A 1191 Akkumulert avskrivning andre anleggsmidler 12 Transportmidler, inventar og maskiner mv. O 120 Maskiner og anlegg Maskiner, verkstedsmateriell, analyseapparater, labutstyr ol A 1200 Maskiner og anlegg A 1201 Akkumulert avskrivning maskiner og anlegg A 1202 Forsknings- og laboratorieutstyr Utstyr til PC-lab klassifiseres normalt som it-utstyr A 1203 Akkumulert avskrivning forsknings- og laboratorieutstyr O 121 Maskiner og anlegg under utførelse A 1210 Maskiner og anlegg under utførelse O 122 Skip, rigger, fly A 1220 Skip/forskningsfartøy/fly A 1221 Akkumulert avskrivning skip/forskningsfartøy/fly O 123 Biler For eksempel: biler, lastebiler, minibuss A 1230 Biler A 1231 Akkumulert avskrivning biler O 124 Andre transportmidler For eksempel: traktorer, truck, minitraktor A 1240 Andre transportmidler A 1241 Akkumulert avskrivning andre transportmidler O 125 Inventar For eksempel: kontorinventar, innredninger A 1250 Inventar/innredning A 1251 Akkumulert avskrivning inventar O 126 Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn bygningen

3 A 1260 Fast bygningsinventar med annen avskrivningstid enn bygningen F.eks. fastmontert kjøkkeninnredning, innvendige vegger ved inndeling til cellekontor, fastmontert laboratorieinnredning A 1261 Periodens avskrivning fast bygningsinventar med annen avskrivningstid... O 127 Verktøy og lignende Mindre maskiner og verktøy, > kr A 1270 Verktøy A 1271 Akkumulert avskrivning verktøy O 128 IKT-utstyr og kontormaskiner For eksempel: kopimaskiner, pc, servere og annet IKT utstyr som skal bokføres (aktiveres) i balansen. A 1280 Kontormaskiner og øvrig kontorutstyr A 1281 Akkumulert avskrivning kontormaskiner og øvrig kontorutstyr A 1282 IT/Audiovisuelt utstyr A 1283 Akkumulert avskrivning IT/Audiovisuelt utstyr O 129 Andre driftsmidler A 1290 Andre driftsmidler A 1291 Akkumulert avskrivning andre driftsmidler A 1292 Undervisningsutstyr A 1293 Akkumulert avskrivning Undervisningsutstyr A 1299 Kunst All nyanskaffelse av kunst over føres her. Avskrives ikke. Kunstverk under skal normalt kostnadsføres. Det er ikke krav om at kunst som mottas som gaver skal balanseføres. Finansielle anleggsmidler 13 Finansielle anleggsmidler O 130 Investeringer i datterselskap Gjelder når eierskapet er større enn 50% A 1301 Aksjer i datterselskap Motpost i 2000 eller 2050 (sum 2000 og 2050 skal stemme med konto 1301 og 1351) O 131 Kapitalinnskudd O 133 Investeringer i tilknyttede selskap O 134 Obligasjoner O 135 Investeringer i aksjer og andeler A 1351 Aksjer Motpost i 2000 eller 2050 (sum 2000 og 2050 skal stemme med konto 1301 og 1351) A 1352 Andeler Motpost i 2002 eller 2051 (sum 2002 og 2051 skal stemme med konto 1352) O 136 Obligasjoner O 139 Andre langsiktige fordringer Omløpsmidler Varer

4 14 Varebeholdninger og forskudd til leverandører O 140 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata O 142 Varer under tilvirkning O 144 Ferdige egentilvirkede varer O 146 Innkjøpte varer (ferdigvarer) A 1460 Varebeholdning innkjøpte varer O 148 Forskuddsbetaling til leverandør A 1481 Forskudd leverandører Fordringer 15 Kortsiktige fordringer O 150 Kundefordringer A 1501 Kundefordringer A 1502 Fordringer fakturert i FS O 151 Fordringer vedrørende innkrevingsvirksomhet O 152 Motpost konto 151 O 153 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt A 1530 Opptjente oppdragsinntekter Motkonto 3240 O 154 Fordring på ansatte Reiseforskudd er kun ment å dekke oppholdsutgifter. Utbetales gjennom PAGA 1540 Reiseforskudd Paga PAGA 1541 Lønnsforskudd Gjelder hastesaker. Brukes bl.a. vedr. utbetaling til personer som av en eller annen grunn ikke har fått lønn. Utbetales gjennom Paga PAGA 1542 Lønnslån Fellesbestemmelsene 9 pkt. 5 PAGA 1543 Stipendforskudd Stipendforskudd forskningsstipend etc. gjøres opp mot konto 5332/5333 A 1544 Forskudd utenlandske ansatte uten D-nummer UiT 1545 Telefon utg.bet.av Uit. Innberetts/skattepl UiT 1546 Forskudd privat andel av tjenestetelefon UiT 1547 Forskudd privat andel av innholdsleveranse O 157 Andre kortsiktige fordringer 1570 Fordringer NAV Motkonto 580* og 581* (sendte krav) brukes i SAP-refusjonsløsning mot SAP NAV A 1571 Periodisert refusjon trygd (inkl. arb.g.avg.) Motkonto til periodiserte ref.krav konto: 5899 UiT 1572 Mellomregning fond og legater A 1578 Andre opptjente inntekter Gjelder opptjente ikke fakturerte inntekter ordinær drift A 1579 Andre kortsiktige fordringer O 158 Avsetning tap på fordringer

5 A 1580 Avsetning tap på fordringer 16 Merverdiavgift o.l. O 160 Utgående merverdiavgift O 161 Inngående merverdiavgift O 164 Oppgjørskonto merverdiavgift 17 Forskuddsbetalt kostnad, opptjent inntekt o.l. O 170 Forskuddsbetalt leie A 1701 Forskuddsbetalt leie O 171 Forskuddsbetalt rente O 175 Opptjent leieinntekt A 1750 Opptjent leieinntekt O 176 Opptjent renteinntekt A 1760 Opptjent renteinntekt Mulig å avsette tap inntil reelt tap er bekreftet. Reelt tap skal posteres på konto 7831 O 179 Andre forskuddsbetalte kostnader A 1790 Forskuddsbetalte kostnader Basware Denne konto vil bli brukt i forbindelse med aut. periodiseringer i Basware A 1799 Andre forskuddsbetalte kostnader Manuelle periodiseringer Investeringer 18 Kortsiktige finansinvesteringer R 180 Kortsiktige finansinvesteringer * Det må opprettes eget avsnitt Investeringer og egen regnskapslinje under omløpsmidler, mellom fordringer og kasse og bank, dersom virksomheten benytter denne kontoen. 19 Bankinnskudd, kontanter og avregning med statskassen O 190 Kontanter A 1900 Kasse O 191 Andre bankinnskudd (utenfor statens konsernkonto) A 1910 Depositumskonto utenlandsstudenter O 192 Bankinnskudd utenlandsk valuta (utenfor statens konsernkonto) A 1920 Euro-konto Valutakonto for Eu-prosjekter der UIT er kooordinator ; UiT 1921 Valutakonto SIH O 193 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto inn A 1930 Innbetaling studentavgift/fs arbeidskonto A 1931 Innbetaling økonomisystem arbeidskonto Arbeidskonto fordeles på underkonto.alle bevegelser på arbeidskontiene registreres fortløpende. Saldo på kontiene skal stemme med bankens saldo. Innbetalinger. OCR;

6 UiT 1932 Innbetaling manuelle Innbetalinger, manuelle PAGA 1933 Innbetaling refusjoner fra NAV arbeidskonto Brukes i PAGA-refusjonsløsning mot NAV A 1939 Fondsmidler arbeidskonto Gaver/gaveforsterkning, O 194 Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto ut Arbeidskonto fordeles på underkonto.alle bevegelser på arbeidskontiene registreres fortløpende. Saldo på kontiene skal stemme med bankens saldo. A 1940 Utbetalinger lønn arbeidskonto Utbetaling kort lønnsfil\sjekker A 1941 Utbetalinger arbeidskonto Utbetaling remittering\lønnsfil A 1942 Utbetalinger utland arbeidskonto Bankinnskudd - for oppgjørskonto og arbeidskonto (nettobudsjetterte O 196 virksomheter) A 1961 Konsernkonto Norges Bank A 1962 Oppgjørskonto fondsmidler O 198 Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert O 1980 Avregning mellomværende med statskassen - kontantrelatert (IB) O 1985 Gruppelivsforsikring O 1986 Arbeidsgiveravgift O 1989 Reguleringsfond O 199 Mellomværende med statskassen - periodisert O 1990 Mellomværende med statskassen - periodisert (IB) O 1991 Inntektsført bevilgning ordinær drift O 1992 Inntektsført investeringsbevilgning O 1996 Tilbakeføring av gjenværende forpliktelse ved avgang anleggsmidler O 1997 Innkrevingsvirksomhet (motpost konto 829, 839 og 849) O 1998 Tilskuddsforvaltning (motpost konto 859, 869 og 879) O 1999 Avregning - resultat av periodens aktiviteter (bruttobudsjetterte virksomheter) 2 Virksomhetskapital og gjeld 20 Virksomhetskapital O 200 Innskutt virksomhetskapital A 2000 Deponerte aksjer Aksjer i gruppe 1 A 2002 Andelsinnskudd A 2009 Annen innskutt virksomhetskapital O 202 Innskutt fondskapital O 205 Opptjent virksomhetskapital Gaver/gaveforsterkning. Posteringer til/fra Norges Bank registreres fortløpende her. Saldo skal stemme med saldo på kontoutdrag fra Norges Bank. Kontoen benyttes ved likviditetsrapportering til Finansdep.

7 A 2050 Aksjer, bundet A 2051 Andeler, bundet A 2052 Opptjent virksomhetskapital ved styret Inngående balanse - siste godkjente årsregnskap A 2053 Opptjent virksomhetskapital ved enhetene Inngående balanse - siste godkjente årsregnskap A 2054 Ufordelt virksomhetskapital ved styret Årets opptjente VK - overføres til Opptjent ved overgang til nytt år A 2055 Ufordelt virksomhetskapital ved enhetene Årets opptjente VK - overføres til Opptjent ved overgang til nytt år A 2056 Benyttet virksomhetskapital ved styret VK overført til ordinær virksomhet inneværende år - overføres til Opptjent ved overgang til nytt år. A 2057 Benyttet virksomhetskapital ved enhetene VK overført til ordinær virksomhet inneværende år - overføres til Opptjent ved overgang til nytt år. A 2058 Til/fra bunden VK Brukes ved kjøp og salg av aksjer. O 208 Opptjent fondskapital Langsiktig gjeld 21 Avsetning for forpliktelser Avsetning for forpliktelser og avregning bevilgningsfinansiert virksomhet for nettobudsjetterte virksomheter O 211 Miljøforpliktelser O 215 Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler A 2150 Forpliktelser Immaterielle eiendeler Uit 2151 Forpliktelser Tomter, bygninger og annen fast eiendom Uit 2152 Forpliktelser Transportmidler, inventar og maskiner Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte O 216 virksomheter) A 2160 Avregning av ordinær KD-finansiert aktivitet Motkonto til 8900 A 2161 Avregning av bevilgning fra KD øremerket Motkonto til 8901 A 2162 Avregning av bevilgning Nasjonale senter Motkonto til 8902 A 2163 Avregning av ubrukt bevilgning fra andre departement Motkonto til 8903 SAP 2168 Statsinterne feriepengeforpliktelser inkl arbeidsgiveravgift Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer (nettobudsjetterte O 217 virksomheter) Motkonto 294*. Gjelder avvik i avsetninger av feriepenger pga flytting av personale mellom statlige virksomheter. Konto 2168 nullstilles mot 2160 ved overgang til nytt år. Manglende resultatføring fører til inkongruens i regnskapet. Dette kompenseres med en tilleggsinformasjon i note 15. Forskudd i henhold til tildelingsbrev A 2170 Ikke inntektsført bevilgning fra KD Motkonto til 3909 A 2171 Ikke inntektsført bevilgning fra KD øremerket Motkonto til 3909 A 2172 Ikke inntektsført bevilgning til Nasjonale senter Motkonto til 3909 A 2173 Ikke inntektsført bevilgning fra andre departement Motkonto til 3989

8 O 218 Andre avsetninger for forpliktelser - ikke inntektsførte tilskudd A 2180 Ikke inntektsført tilskudd NFR motkonto 3409 A 2181 Ikke inntektsført tilskudd andre statlige forvaltningsorganer motkonto 3419 A 2182 Ikke inntektsført tilskudd fra EU-rammeprogram motkonto 3424 A 2183 Ikke inntektsført tilskudd fra EU motkonto 3429 A 2184 Ikke inntektsført tilskudd kom og fylke motkonto 3434 A 2185 Ikke inntektsført tilskudd regionale forskningsfond motkonto 3439 A 2186 Ikke inntektsført tilskudd organisasjoner og stiftelser motkonto 3449 A 2187 Ikke inntektsført tilskudd næringsliv/private motkonto 3459 A 2188 Ikke inntektsført andre tilskudd og overføring motkonto 3499 O 219 Andre avsetninger for forpliktelser - ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger A 2190 Ikke inntektsførte gaver Motkonto til 3468 A 2191 Ikke inntektsførte gaveforsterkninger Motkonto til 3469 Annen langsiktig gjeld 22 Annen langsiktig gjeld O 220 Lån O 221 Obligasjonslån O 222 Gjeld til finansinstitusjoner O 229 Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 23 Kortsiktige lån, obligasjonslån og gjeld til finansinstitusjoner O 230* Lån O 232* Obligasjonslån O 236* Byggelån O 239* Annen gjeld til finansinstitusjoner * Det må opprettes egen regnskapslinje under kortsiktig gjeld dersom virksomheten benytter disse kontiene. 24 Leverandørgjeld O 240 Leverandørgjeld Fakturert, men ikke betalt leverandørgjeld. A 2401 Leverandørgjeld norske A 2402 Leverandørgjeld utland SAP 2408 Gjeld til trekkmyndigheter A 2409 Gjeld til ansatte Bokføres i Agresso 25 Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten O 250 Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

9 A 2500 Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten R 251 (Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) O 255 Motpost konto Skattetrekk og andre trekk O 260 Forskuddstrekk PAGA 2601 PAGA 2602 Forskuddstrekk Svalbardskatt A 2603 Artistskatt O 261 Påleggstrekk PAGA 2611 Påleggstrekk UiT 2612 Påleggstrekk merverdiavgift O 262 Bidragstrekk Skattetrekk som utføres for ansatte og skal overføres skatteoppkrever. Kontering styres av lønnssystemet, og ved bokføring på lønnskostnader skal det føres til kredit. Ved betaling til Kemneren, debiteres samme konto. Kontering styres av lønnssystemet, og posteres til kredit. Ved betaling til Kemneren, debiteres samme konto. Kontering styres av lønnssystemet, og posteres til kredit. Ved betaling til Kemneren, debiteres samme konto. PAGA 2621 Bidragstrekk O 263 Trygdetrekk/pensjonstrekk (2%) PAGA 2631 Arbeidstakers pensjonsinnskudd SPK Saldo på slutten av året overføres til konto 2967 for avregning mot betalt pensjonsinnskudd PAGA 2632 Arbeidsgivers pensjonsinnskudd SPK Saldo på slutten av året overføres til konto 2633 for avregning mot betalt pensjonsinnskudd A 2633 A konto utbetaling til SPK Faktura fra SPK posteres her A 2634 Arbeidstakers pensjonsinnskudd andre Saldo på slutten av året overføres til konto 2969 for avregning mot betalt pensjonsinnskudd A 2635 Arbeidsgivers pensjonsinnskudd andre Saldo på slutten av året overføres til konto 2636 for avregning mot betalt pensjonsinnskudd A 2636 A konto utbetaling til andre pensjoner Faktura fra andre pensjonsordninger posteres her O 264 Forsikringstrekk PAGA 2641 Gruppelivsforsikring, avsetning Faktura fra SPK belastes her - motkonto 5921 O 265 Trukket fagforeningskontingent PAGA 2651 Trukket fagforeningskontingent Gjelder T1-kjøring (månedlig) i PAGA O 269 Andre trekk PAGA 2691 Trygdeavgift til NAV utland Når trygdeavgiften ikke er inkludert i skattetrekket PAGA 2692 Utleggsforretning Gjelder T1-kjøring (månedlig) i PAGA A 2696 Trygdeavgift grensegjengere A 2698 Rekalkuleringsdifferanse Benyttes av PAGA ved eventuelle differanser ifm rekalkuleringer

10 PAGA 2699 Andre trekk Brukes ved andre trekk f.eks. kantinetrekk/kaffepenger 27 Skyldige offentlige avgifter O 270 Utgående merverdiavgift Mva på utgående fakturaer (til kunder). A 2701 Utgående merverdiavgift, standard sats A 2702 Utgående merverdiavgift, middels sats Næringsmidler A 2703 Utgående merverdiavgift, lav sats Persontransport, formidling persontransport, kringkastingsavgift med mer A 2704 Reverse charge, mva utland høg sats Kjøp av avgiftspliktige varer og tjenester fra utlandet UiT 2705 Utgående merverdiavgift 11,11% (råfisk) O 271 Inngående merverdiavgift Mva. på inngående fakturaer (fra leverandører) A 2711 Inngående merverdiavgift, standard sats A 2712 Inngående merverdiavgift, middels sats A 2713 Inngående merverdiavgift, lav sats UIT 2714 Inngående merverdiavgift 25% utland UiT 2715 Inngående merverdiavgift 11,11% O 274 Oppgjørskonto merverdiavgift A 2741 Oppgjørskonto merverdiavgift O 277 Skyldig arbeidsgiveravgift Posteringer på 270 og 271 skal samles mot denne kontoen ved avgiftsperiodens slutt. På denne måte nullstilles 270 og 271, og saldo på 274 viser det beløpet som skal betales/refunderes fra fylkesskattekontoret. PAGA 2771 Skyldig arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikring Motkonto oppgjørskonto for AGA til kemneren ( T2-kjøring i PAGA) A 2772 Skyldig utenlandsk arbeidsgiveravgift Motkonto betales manuelt til utenlandske myndigheter A 2773 Skyldig arbeidsgiveravgift av annen betalt pensjonspremie Motkonto 5403-utbetales manuelt O 278 Påløpt arbeidsgiveravgift Motkonto Saldo på denne konto skal være arbeidsgiveravgift for avstemte skyldige feriepenger på 294* (som overføres til nytt år). Arbeidsgiveravgift for statsinterne feriepengekorrigeringer overføres til PAGA 2782 Påløpt arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger balansekonto PAGA 2783 Påløpt arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers pensjonsinnskudd Motkonto oppgjørskonto for AGA til kemneren ( T2-kjøring i PAGA) A 2786 Påløpt arbeidsgiveravgift av refusjon Motkonto 5416, Manuell bokføring iht Nav refusjonsløsning A 2787 Påløpt arbeidsgiveravgift av refusjon av feriepenger Motkonto 5417, manuell bokføring iht Nav refusjonsløsning O 279 Andre offentlige avgifter 29 Annen kortsiktig gjeld O 290 Mottatt forskuddsbetaling A 2901 Forskuddsbetalte studentavgifter

11 A 2902 Andre forskuddsbetalte inntekter Gjelder ordinære inntekter UiT 2903 Innbetaling over kasse Innbetaling over kasse ved Tromsø Museum/Polarmuseet A 2905 Rentegjeld KD Renteinntekter som institusjonene ikke får beholde - f.eks. morarenter O 291 Gjeld til ansatte A 2911 Påløpt lønn og honorar Periodiseringskonto - motkonto klasse 5* A 2912 Påløpte reisekostnader Periodiseringskonto - motkonto klasse 7* O 293 Lønn PAGA 2931 Netto utbetalt lønn PAGA-relatert konto - sjekk lønnsarter i PAGA PAGA 2932 Negativ netto PAGA-relatert konto - sjekk lønnsarter i PAGA PAGA 2933 For mye utbetalt lønn PAGA-relatert konto - sjekk lønnsarter i PAGA PAGA 2934 Utbetalt manuelt PAGA-relatert konto - sjekk lønnsarter i PAGA PAGA 2935 Tilbakeholdt lønn PAGA-relatert konto - sjekk lønnsarter i PAGA- brukes blant annet ved manglende bankopplysninger UiT 2936 Skyldig lønn Remittert lønn UiT 2937 Uavklarte innbetalinger lønn Gjennomgangskonto tilb.ført lønn - eks retur fra bank, ugyldig kontonr A 2938 Avsetning ikke avviklet ferie Manuell avsetningskonto A 2939 Avsetning ikke avviklet overtid, reisetid etc. Manuell avsetningskonto O 294 Feriepenger Korrigeringer på 2942 og 2944 som skyldes overgang mellom statlige arbeidsgivere føres mot 2168 fortløpende. UB på konto 2942 og 2943 skal samlet være 0 IB skal være lik UB konto 2944 og UB konto 2945 fra foregående år PAGA 2942 Skyldig feriepenger påløpt foregående år PAGA 2943 Utbetalt feriepenger påløpt foregående år Denne konto skal stemme med saldo på konto 2942 PAGA 2944 Skyldig feriepenger påløpt inneværende år UB overføres til konto 2942 som neste års IB PAGA 2945 Utbetalt feriepenger påløpt inneværende år UB ved årets slutt overføres til konto 2944 O 295 Påløpte renter O 296 Påløpte kostnader A 2960 Påløpte kostnader Periodiseringer på husleie, strøm og lignende. Har motpost i reell kostnadskonto. PAGA 2966 Arbeidsgivers pensjonsinnskudd SPK Saldo på slutten av året overføres til konto 2967 for avregning mot betalt pensjonsinnskudd A 2967 A konto utbetaling til SPK Faktura fra SPK posteres her A 2968 Arbeidsgivers pensjonsinnskudd andre Saldo på slutten av året overføres til konto 2969 for avregning mot betalt pensjonsinnskudd A 2969 A konto utbetaling til andre pensjoner Faktura fra andre pensjonsordninger posteres her O 297 Uopptjent inntekt (motpost kontogruppe 35) A 2970 Uopptjent inntekt oppdrag Motkonto 3240 O 298 Avsetning for forpliktelser

12 O 299 Annen kortsiktig gjeld A 2990 Depositum Bl.a nøkkeldepositum A 2991 SAIH A 2992 Semesteravgift Gjeld til studentsamskipnaden A 2993 Div stipender internasjonalisering Erasmus, Nordplus A 2994 Depositum utenlandsstudenter A 2995 Uavklarte innbetalinger UiT 2996 Innbetalinger NAV A 2998 Uavklarte innbetalinger FS A 2999 Annen kortsiktig gjeld 3 Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig O 300 Salgsinntekt varer, avgiftspliktig B Budsjett driftsinntekter Benyttes kun til budsjettering A 3000 Salg av kopikort og printerutskrifter avg.pl. - MVAkode 3 A 3001 Avgiftspliktig salg av kompendier/bøker/hefter - MVAkode 3 Salg av løse kopier, som ikke er kompendier eller bøker, og som ikke er en nødvendig del av undervisningstjenesten - og salgsinntekt fra salg av utskrifter/utskriftskvoter til studentene utover hva som må regnes som en nødvendig del av undervisningstjenesten Mva-pliktig salg av forskningsrapporter, bøker med mer. F.eks. salg til bokhandel. Salg av bøker i siste omsetningsledd er ikke avgiftspliktig og skal føres i gruppe 31 A 3003 Salg av profileringsartikler - MVAkode 3 Innkjøpet kostnadsføres i kontoklasse 4 med fratrekk for mva A 3004 Salg av andre varer høy sats 25% mva - MVAkode 3 Innkjøpet kostnadsføres i kontoklasse 4 med fratrekk for mva UiT 3005 Salg av andre varer lav sats 8% mva - MVAkode T3 Inngangspenger/ kafè TMU/PM/Bot.hage. Innkjøpet kostnadsføres i kontoklasse 4 med fratrekk for mva UiT 3006 Salg Råfisklaget 11.11% mva - MVAkode R3 Avregning Råfisklaget /forskningsfangst A 3008 Salg av andre varer, middels sats 15% - MVAkode M3 Salg/viderefakturering av varer, (p.t. 15% mva); f.eks. catering. Innkjøpet kostnadsføres i kontoklasse 4 med fratrekk for mva R 301 (Salgsinntekt varer, avgiftspliktig - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) O 303 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig A 3030 Avgiftspliktig inntekt - oppdrag - høy sats - MVAkode 3 Omsetning fra oppdrag utført på bestilling fra ekstern oppdragsgiver, med krav til resultatlevering. Oppdragsforskning, konsulenttjenester, jfr F20-07

13 A 3031 Avgiftspliktig salg av tjenester - ordinær virksomhet - høy sats - MVAkode 3 Tilfeldig konsulentoppdrag og veiledningsoppdrag, mva-plikt, som ikke faller inn under kravene i F Det typiske ved ytelse av rådgivningstjenester, er at oppdragsgiveren betaler for å få løst en konkret oppgave, mens kjøperen av en undervisningstjeneste selve skal løse oppgaven gjennom bruk av tilegnet kunnskap. Et annet kjennetegn ved rådgivningstjenester er at oppdragsgiveren vil formulere premissene for tjenesten. A 3032 Konferanseavgifter avgiftspliktig - høy sats - MVAkode 3 A 3033 Leieinntekter lokaler, avg.pl - MVAkode 3 A 3034 Leieinntekter utstyr/maskiner, avg.pl. - MVAkode 3 Konferanseavgift er avgiftspliktig. Unntaket for undervisningstjenester må avgrenses mot informasjonsutveksling. Vederlag for deltakelse på konferanser, som f.eks. har fora for informasjons- og erfaringsutveksling, og hvor deltakerne kan ta del i debatter og analyse av konkrete problemstillinger, overvære fremleggelse av forskningsresultater eller lignende, skal avgiftsberegnes som følge av at all informasjonsformidling er avgiftspliktig. F.eks. Leieinntekt er avgiftspliktig når virksomhet er frivillig registrert for utleie av fast eiendom. Ved utleie av lokaler inkl catering er utleien i sin helt mva-pliktig A 3036 Utleie av arbeidskraft, avgiftspliktig. - MVAkode 3 Utleie av arbeidskraft til annet enn undervisning A 3038 Diverse avgiftspliktige inntekter, lav sats - MVAkode T3 F.eks. salg/viderefakturering av transporttjenester og overnatting, (p.t. 8 % mva) A 3039 Diverse avgiftspliktige inntekter - MVAkode 3 Div avgiftspliktige inntekter R 304 (Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) 31 Salgsinntekt, avgiftsfri Omsetning som er fritatt for avgift i henhold til MVAL kapittel 6 O 310 Salgsinntekt varer, avgiftsfri A 3100 Salg kompendier/bøker/hefter - MVAkode 5 Her føres også salg av publikasjoner, skriftserier. Salg av bøker er ikke avgiftspliktig i siste omsetningsledd UiT 3101 Salg varer, avgiftsfri - MVAkode 5 R 311 (Salgsinntekt varer, avgiftsfri - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) O 313 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri A 3130 Avgiftsfrie oppdragsinntekter fra utlandet - MVAkode 5 Gjelder kun oppdragsinntekter (jfr F20-07) fra; salg til utland og salg til Svalbard/Jan Mayen A 3131 Avgiftsfrie ordinære inntekter fra utlandet - MVAkode 5 Gjelder kun ordinære salgsinntekter fra; salg til utland og salg til Svalbard/Jan Mayen UiT 3132 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri - MVAkode 5

14 R 314 (Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) 32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet Omsetting som er utenfor avgiftsområdet i henhold til MVAL kapittel 3 O 320 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet A 3200 Salg av kompendier/bøker/hefter - MVAkode 6 Salg av kompendier/bøker/hefter som er en nødvendig del av undervisningstjenesten. A 3201 Kopieringsinntekter - MVAkode 6 Salg av kopier/utskrifter som er en nødvendig del av undervisningstjenesten A 3203 Nøkler og nøkkelkort - MVAkode 6 (Salgsinntekt varer, utenfor avg.området - Tas i bruk ved behov for R 321 ytterligere underkonti ) O 323 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet Utenfor mva-loven A 3230 Kurs-/studieinntekt - oppdrag - MVAkode 6 A 3231 Kurs og studieinntekter enkeltstudenter - MVAkode 6 Salg av nøkler og nøkkelkort som gir adgang til universitetets lokaler/område, og som er en nødvendig del av undervisningstjenesten. En oppdragsgiver pr prosjekt. (jfr F20-07). Studenter som oppdragsgiver betaler for kan ikke faktureres eksamensavgifter og lignende Det er mulig for andre studenter å delta på slike kurs hvis oppdragsgiver tillater det. Disse faktureres særskilt(konferanseavgift er momspliktig og faktureres 3032) Deltakeravgift for studie/kurs som defineres som undervisning. Støtte til gjennomføring av kurs føres under korrekt konti under 34* - bidragsinntekt. (konferanseavg. er mva.pliktig bruk kto. 3032) A 3232 Materiellpenger - MVAkode 6 Materiellpenger, ekstra materiellpenger vask av tøy A 3233 Eksamensavgift, privatist - MVAkode 6 A 3235 Utleie arbeidskraft - utenfor avgiftsområdet - MVAkode 6 Utleie av arbeidskraft til undervisning og andre undervisningsrelaterte tjenester MVAL 3.5 A 3236 Salg av tjenester, ordinær virksomhet - utenfor avgiftsområdet - MVAkode 6 Salg av undervisningstjenester. Se også forklaring på konto 3031 Inntekt fra oppdrag (jfr F20-07) som ikke er undervisning, for eksempel A 3237 Diverse oppdragsinntekter, utenfor avgiftsområdet - MVAkode 6 helsetjenester

15 A 3238 Konferanseavgifter utenfor avgiftsområdet - MVAkode 6 Gjelder konferanser som anses å ligge innunder fritaket for undervisning. Unntaket for undervisningstjenester må avgrenses mot informasjonsutveksling. Vederlag for deltakelse på konferanser, som f.eks. har fora for informasjons- og erfaringsutveksling, og hvor deltakerne kan ta del i debatter og analyse av konkrete problemstillinger, overvære fremleggelse av forskningsresultater eller lignende, skal avgiftsberegnes som følge av at all informasjonsformidling er avgiftspliktig --> konto Serveringskostnader på kurs som faller utenfor avgiftsområdet - Dette må håndteres som et rent utlegg, uten noen form for påslag. Inntekt og kostnad for serveringstjenesten skal gå i 0 når kurset er avsluttet A 3239 Egenandel ved behandling i forbindelse med studentenes praksisopplæring - MVAkode 6 O 324 Periodisering oppdrag MVA-kode 0 A 3240 Periodisering oppdrag - MVAkode 0 Motkonto 1530/ Offentlig avgift vedrørende omsetning O 330 Spesielle offentlige avgifter for tilvirkede/solgte varer 34 Inntekt fra tilskudd og overføringer O 340 Tilskudd fra NFR A 3400 Tilskudd fra NFR - MVAkode 0 Direkte innbetaling fra NFR Egenandel ved behandling i forbindelse med studentenes praksisopplæring, faller inn under helsetjenester MVAL 3-2. Mva-kode 6. A 3401 Videreformidling tilskudd fra NFR - MVAkode 0 Når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Brukes av de som ønsker å synliggjøre fullstendig inntektsføring samt videreformidling i regnskapsrapporten (for å lette arbeidet for prosjektleder). (UiT er koordinator) UiT 3402 Tilskudd fra NFR via andre - MVAkode 0 Når UiT er partner i NFR prosjekt som andre koordinerer A 3409 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra NFR - MVAkode 0 Motkonto Brukes kun ved bevilgning som er øremerket av tildeler til påfølgende år. Løpende avregning skjer i gruppe 89 O 341 Tilskudd fra andre statlige virksomheter Norske statlige virksomheter A 3410 Tildelinger fra andre statlige virksomheter - MVAkode 0 A 3411 Videreformidling av tildelinger fra andre statlige virksomheter - MVAkode 0 A 3419 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra statlige virksomheter - MVAkode 0 O 342 Tilskudd fra EU A 3420 Tilskudd fra EU rammeprogram for forskning - MVAkode 0 Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 Motkonto Brukes kun ved bevilgning som er øremerket av tildeler til påfølgende år. Løpende avregning skjer i gruppe 89 Tilskudd fra Europakommisjonen (ikke fra EU-land. Disse føres på andre grupper avhengig av giver)

16 A 3421 Videreformidling av tilskudd EU rammeprogram for forskning - MVAkode 0 UiT 3422 Tilskudd fra EU rammeprogram for forskning via andre - MVAkode 0 Der UiT er partner Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 (når UiT er koordinator på EU prosjekt) A 3424 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra EU ramme - MVAkode 0 Motkonto 2182 A 3425 Andre tilskudd fra EU - MVAkode 0 A 3426 Videreformidling av andre tilskudd fra EU - MVAkode 0 Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. A 3429 Periodisering ikke opptjente andre tilskudd fra EU - MVAkode 0 Motkonto 2183 O 343 Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater Norske kommuner og fylkeskommuner A 3430 Tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater - MVAkode 0 Videreformidling av tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater - MVAkode 0 A 3431 A 3434 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra kommunale og fylkeskommunale etater Motkonto - MVAkode A 3435 Tilskudd fra regionale forskningsfond - MVAkode 0 Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 A 3436 Videreformidling tilskudd fra regionale forskningsfond - MVAkode 0 A 3439 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra regionale forskningsfond - MVAkode Motkonto O 344 Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser Norske og utenlandske organisasjoner og stiftelser A 3440 Tilskudd fra organisasjoner og stiftelser - MVAkode 0 A 3441 Videreformidling av tilskudd fra organisasjon og stiftelser - MVAkode 0 Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 A 3449 Periodisering ikke opptjente fra organisasjon og stiftelser - MVAkode 0 Motkonto 2186 O 345 Tilskudd fra næringsliv og private Norsk og utenlandsk næringsliv og private A 3450 Tilskudd fra næringsliv/private - MVAkode 0 A 3451 Videreformidling av tilskudd fra næringsliv/private - MVAkode 0 Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 A 3459 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra næringsliv/private - MVAkode 0 Motkonto 2187 O 346 Gaver og gaveforsterkninger A 3460 Gaver som utløser gaveforsterkning - MVAkode 0 A 3465 Gaveforsterkning - MVAkode 0 A 3466 Andre gaver - MVAkode 0 Større gaver, behandles som BOA A 3468 Periodisering av ikke opptjente gaver - MVAkode 0 Motkonto 2190 A 3469 Periodisering av ikke opptjent gaveforsterkning - MVAkode 0 Motkonto 2191 O 349 Andre tilskudd og overføringer Andre som ikke hører naturlig hjemme i noen av de andre gruppene, f.eks. utenlandske universiteter A 3490 Tilskudd fra andre - MVAkode 0

17 A 3491 Videreformidling av tilskudd fra andre - MVAkode 0 Brukes når det er beskrevet i kontrakt/tilskuddsbrev at deler av tildeling skal overføres til annen part. Henviser til kommentar på konto 3401 A 3499 Periodisering ikke opptjente tilskudd fra andre - MVAkode 0 Motkonto Uopptjent inntekt O 350 Garanti O 351 Service 36 Leieinntekt og annen driftsinntekt O 360 Leieinntekt fast eiendom A 3600 Hus-/fremleieinntekter, statens bygg - MVAkode 6 Utleie av lokaler er normalt avgiftsfritt. Se også kommentar på konto A 3601 Hus-/fremleieinntekter, egne/andre leide bygg - MVAkode 6 Utleie av lokaler er normalt avgiftsfritt. Se også kommentar på konto A 3609 Tilfeldig utleie - MVAkode 6 F.eks Skibotn feltstasjon R 361 (Leieinntekt fast eiendom - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 362 (Leieinntekt fast eiendom - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) O 363 Leieinntekt andre varige driftsmidler A 3630 Leieinntekter andre varige driftsmidler - MVAkode 3 Utleie av inventar, kopimaski osv. (Kontogr. 12) O 364 Annen leieinntekt A 3640 Andre leieinntekter - MVAkode 3 O 367 Annen driftsrelatert inntekt A 3671 Purregebyr - MVAkode 6 A 3672 Erstatning for bøker/video/plater brukes av UB A 3679 Andre tilfeldige inntekter - MVAkode 6 F.eks. sponsing til studentaktiviteter, mindre gaver/ klientinnbet. Jusshjelpa 37 Gebyrer med videre som inngår som driftsinntekt O 370 Gebyrer med videre - driftsinntekt R 371 (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 372 (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 373 (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 374 (Gebyrer med videre - driftsinntekt - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) 38 Gevinst ved avgang av anleggsmidler O 380 Salgssum ved avgang anleggsmidler

18 A 3800 Salg av anleggsmidler, bygninger Salgspris ved fakturering føres her (kontorkl. 11) UiT 3802 Salg av aksjer, obligasjoner og leieboerinnskudd Salgspris ved fakturering føres her (kontorkl. 13) UiT 3804 Salg maskiner og anlegg gr 120 Salgspris ved fakturering føres her (kontorkl. 12) UiT 3805 Salg forskningsutstyr gr 120 Salgspris ved fakturering føres her (kontorkl. 12) UiT 3806 Salg transportmidler gr Salgspris ved fakturering føres her (kontorkl. 12) UiT 3807 Salg inventar gr 125 og gr 129 Salgspris ved fakturering føres her (kontorkl. 12) UiT 3808 Salg verktøy og lignende gr 127 Salgspris ved fakturering føres her (kontorkl. 12) UiT 3809 Salg IKT- og kontorutstyr gr 128 Salgspris ved fakturering føres her (kontorkl. 12) O 385 Bokført verdi avhendede anleggsmidler A 3850 Bokført verdi anleggsmidler overført ved avhending (bygninger) A 3851 Tap overført til anleggsmidler Kredit diff 3800 og 3851 ved tap Bokført verdi aksjer, obligasjoner og leieboerinnskudd overført ved UiT 3852 avhending UiT 3853 Tap overført til aksjer, obligasjoner og leieboerinnskudd Kredit diff 3802 og 3852 ved tap UiT 3854 Bokført verdi øvrige driftsmidler overført ved avhending (bygninger) UiT 3855 Tap overført til øvrige driftsmidler Kredit diff 3804 og 3854 ved tap 39 Inntekt fra bevilgninger O 390 Inntekter fra bevilgning til ordinær drift A 3900 Bevilgning fra KD, rammetildeling - MVAkode 0 Bevilgning på kapittel 260 Både historisk kostpris og akkumulert avskriving overført fra balanse - netto diff gir gevinst/tap. Eventuelt tap overføres konto 7801 A 3901 Bevilgning fra KD ramme, via statlige utdanningsinstitusjon - MVAkode 0 F.eks. SAK-midler NB via andre utd.inst A 3902 Bevilgning fra KD, andre - MVAkode 0 Bevilgninger fra KD på andre kapitler A 3903 Bevilgning til Nasjonale senter - MVAkode 0 Brukes til tildeling som kommer via Utdanningsdirektoratet til Nasjonale senter. Gjelder både tildelinger til ordinær virksomhet og tildelinger etter søknad (GJELDER IKKE OPPDRAG) A 3908 Videreformidling av bevilgning fra KD - MVAkode 0 Brukes når det er beskrevet i tildelingsbrevet at bevilgningen deles mellom to eller flere samarbeidende institusjoner. A 3909 Periodisering av forskudd fra KD - MVAkode 0 Motkonto 2170/2171/2172. Brukes kun ved bevilgning som er øremerket av tildeler til påfølgende år O 391 Inntektsført driftsbevilgning benyttet til investering (debitering) A 3910 Utsatt inntektsføring investering - immaterielle (kto 10) konsesjoner, patenter, lisenser og lignende UiT 3911 Utsatt inntektsføring investering - varige driftsmidler (kto 11) tomter, bygninger og annen fast eiendom UiT 3912 Utsatt inntektsføring investering - øvrige driftsmidler (kto 12) transportmidler, inventar og maskiner O 392 Inntekter fra bevilgning til investering O 393 Investeringer finansiert ved investeringsbevilgning (debitering) O 394 Ubenyttet investeringsbevilgning O 395 Inntektsføring av forpliktelse knyttet til anleggsmidler (avskrivninger)

19 A 3950 Utsatt inntektsføring avskrivning - immaterielle Årets avskrivninger UiT 3951 Utsatt inntektsføring avskrivning - varige driftsmidler Årets avskrivninger UiT 3952 Utsatt inntektsføring avskrivning - øvrige driftsmidler Årets avskrivninger O 396 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang anleggsmidler A 3960 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang - immaterielle Restverdi ved avgang UiT 3961 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang - varige driftsmidler Restverdi ved avgang UiT 3962 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang - øvrige driftsmidler Restverdi ved avgang O 397 Inntekt til pensjon O 398 Andre inntekter fra bevilgninger A 3980 Bevilgning fra andre departement - MVAkode 0 Gjelder både tildeling til ordinær virksomhet og tildelinger etter søknad (GJELDER IKKE OPPDRAG) A 3981 Videreformidling bevilgning fra andre departement - MVAkode 0 A 3989 Periodisering av forskudd fra andre departement - MVAkode 0 Motkonto Brukes kun ved bevilgning som er øremerket av tildeler til påfølgende år 4 Varekostnad 40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata O 400 Innkjøp av råvarer og halvfabrikater B Budsjett investeringer og vedlikehold Benyttes kun til budsjettering A 4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, mva.pl. - middels sats - MVAkode M3 A 4001 Innkjøp av råvarer og halvfabrikater, mva.pl. - høy sats F.eks. kopipapir til studentkopimaskiner når utskriftskvoter selges. R 401 (Innkjøp av råvarer og halvfabrikater - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 402 (Innkjøp av råvarer og halvfabrikater - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 403 (Innkjøp av råvarer og halvfabrikater - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) O 406 Frakt, toll og spedisjon O 409 Beholdningsendring 41 Forbruk av varer under tilvirkning O 410 Varer under tilvirkning R 411 (Varer under tilvirkning - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 412 (Varer under tilvirkning - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 413 (Varer under tilvirkning - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti )

20 O 416 Frakt, toll og spedisjon O 419 Beholdningsendring 42 Forbruk av ferdig egentilvirkede varer O 420 Ferdig egentilvirkede varer R 421 (Ferdig egentilvirkede varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 422 (Ferdig egentilvirkede varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 423 (Ferdig egentilvirkede varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) O 426 Frakt, toll og spedisjon O 429 Beholdningsendring 43 Forbruk av innkjøpte varer og tjenester O 430 Forbruk av innkjøpte varer og tjenester A 4300 Innkjøp av varer for videresalg mva-pliktig, middels sats - MVAkode M1 F.eks. catering, skal brukes av museet på varer til butikk A 4301 Innkjøp av varer for videresalg mva-pliktig, høy sats - MVAkode 1 F.eks. sykepleiernåler, ingeniørringer og profileringsartikler R 431 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 432 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 433 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 434 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 435 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 436 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) R 437 (Innkjøp av varer - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkonti ) O 439 Beholdningsendring A 4390 Beholdningsendring 45 Fremmedytelse og underentreprise O 450 Fremmedytelse og underentreprise O 459 Beholdningsendring 46 Annen periodisering O 460 Annen periodisering O 469 Beholdningsendring, egentilvirkede anleggsmidler 47 Kjøp av immaterielle eiendeler og lignende (direkte utgiftsføring) O 470 Forskning og utvikling O 472 Konsesjoner O 473 Patenter O 474 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

STATU S. Konto. A 1102 Påkostning egne bygg

STATU S. Konto. A 1102 Påkostning egne bygg STATU S Konto Kontonavn Kommentarer 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SRS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104

Detaljer

STATU Konto. A 1102 Påkostning egne bygg

STATU Konto. A 1102 Påkostning egne bygg STATU Konto S Kontonavn Kommentarer 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SRS 17 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser) A 1040 Lisenser/programvare Gjelder lisenser og

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012 Dato Referanse 13.12.2012 Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard for statlige virksomheter per desember 2012 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Oppbygging av notatet... 2 1.2 Oppsummering av endringer...

Detaljer

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 NY STANDARD KONTOPLAN Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 Bakgrunn Ny felles standard kontoplan (grunnkontoramme) for hele staten (Findep) Ikke så veldig annerledes enn det som allerede er i bruk

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2015

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2015 Dato Referanse 27.11.2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, Seksjon for statlig regnskapsføring Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2015 Innhold Innledning...

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014 Dato Referanse 5. desember 2014 Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014 Innhold Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Endringslogg til standard

Detaljer

Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter. Vedlegg I. Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter.

Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter. Vedlegg I. Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter. Høring om utforming av Standard kontoplan for statlige virksomheter Vedlegg I Utkast til Standard kontoplan for statlige virksomheter. Standard kontoplan, 16.6.2010. Standard kontoplan for statlige virksomheter

Detaljer

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter Standard kontoplan for statlige virksomheter Fastsatt 25. november 2010 med virkning fra 1. januar

Detaljer

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter Standard kontoplan for statlige virksomheter Fastsatt 25. november 2010 med virkning fra 1. januar

Detaljer

R-102 15/5089-2 25.11.2015. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3.

R-102 15/5089-2 25.11.2015. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 15/5089-2 25.11.2015 Standard kontoplan for statlige virksomheter Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel

Detaljer

R-102 10/2740 PAB 22.11.2013. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3.

R-102 10/2740 PAB 22.11.2013. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 10/2740 PAB 22.11.2013 Standard kontoplan for statlige virksomheter Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

R-102 12/4404 PAB 05.12.2014. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3.

R-102 12/4404 PAB 05.12.2014. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 12/4404 PAB 05.12.2014 Standard kontoplan for statlige virksomheter Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 5. desember 2014 Faggruppe SRS Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Følgende endringer er fastsatt per desember 2014:... 2 Nye

Detaljer

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise

Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise Lønn og Reise Britt Elin Kjørholt 1 Viktige endringer ny kontoplan 2013 Skille mellom kontering for faste og midlertidige ansatte Feriepengekontering fordelt på faste og midlertidige Egne periodiseringskonti

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

BALANSE Konto Navn Sum

BALANSE Konto Navn Sum OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende 1040 Lisenser/programvare Gjelder lisenser og programvare som vi har kjøpt, ikke årlige avgifter 12 Transportmidler, inventar og maskiner mv. 1200 Maskiner

Detaljer

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014

Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Vedlegg 17 til årsrapport 2014 Note A og B til bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 og noter 1 til 7 til oppstilling av artskontorapporteringen for 2014 Note A Forklaring av samlet tildeling Kapittel

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler A 1298 Løpende investeringer Ny konto for alle aktiveringer, som har tilhørende anleggsmiddel i dimensjonen. 13.5.13 2 Virksomhetskapital og gjeld 29 Annen kortsiktig gjeld A 2967 A konto utbetaling

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Grunnkontoramme for statlige virksomheter Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

EIENDELER ANLEGGSMIDLER

EIENDELER ANLEGGSMIDLER EIENDELER ANLEGGSMIDLER 10 Immatrielle eiendeler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 111 1110 Skolebygninger 112 1120 Internatbygninger 113 1130 Boliger 114 1140 Andre bygninger 115 1150 Nybygg

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1 Periodiseringsprosjektet Grunnkontoramme for Periodiseringsprosjektet i Finansdepartementet v.1.1 Versjon 1.1 Side 1 August 2008 1 Innledning... 3 1.1 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Billetter - Sesongkort / Dagskort mv. 4 388 640 4 781 967 Offentlig tilskudd 7 102 020 116 045 Annen driftsinntekt 1 264 744 960 281 Sum

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2013 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2013 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 192 344 250 436 Annen driftsinntekt 1 2 715

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Innhold 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap - spesifisert

Resultatregnskap - spesifisert Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt -6 223 366,98-5 466 506,00 3000 Salgsinntekter vannavgift -6 265 048,48-5 466 506,00 3002 Motkto. viderefakt. kostnader 41

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde...

Detaljer

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls S14-Analyseregnskap - Detalj art Rapport avgrenset: År : '2013', Status per måned nr : '12', Sted fom : '112000', Sted tom : '112000', Område : 'GB', Analyse fom : '000000', Analyse tom : '000000', Motpart

Detaljer

Side 1 av 4 Storsalen Menighet NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 213 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard U1. Ramme for kontokoder i pilotfasen

FORELØPIG STANDARD. StatligRegnskapsStandard U1. Ramme for kontokoder i pilotfasen FORELØPIG STANDARD StatligRegnskapsStandard U1 Ramme for koder i pilotfasen 1 Innledning... 2 2 Forklaring til grupper... 2 2.1 Klasse 1 Eiendeler... 2 2.2 Klasse 2 Avsetninger og gjeld... 3 2.3 Klasse

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2014 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 111 715 192 344 Annen driftsinntekt 1 2 554

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640 Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 994 997 1 994 320 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 388 897 329 281 479 498

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer