Nr. 1 Mars Årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang"

Transkript

1 Nr. 1 Mars Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 OPPDAL FORSØKS- OG DRIFTSPLANRING... side 3 Innkalling til Årsmøtet 16. april (sammen med Avløserlaget)... side 3 Har du e-post?... side 3 Regnskap og balanse side 4 Budsjett side 7 Arbeidsplan side 10 Fra FMLA: Revisjon av regionalt miljøtilskudd... side 20 OPPDAL KOMMUNE, Plan og Forvaltning Landbruksavdelingen... side 11 Gardskart... side 11 Tilskudd til skjøtsel av gammel kulturmark av særlig verdi... side 11 OPPDAL AVLØSERLAG Innkalling til Årsmøtet for 2008 (sammen med Forsøksringen)... side 12 Regnskap for 2008 og budsjett for side 13 Resultatregnskap side 14 Balanse side 15 Noter til regnskapet... side 16 Arbeidsprogram side 17 Årsmelding side 18 Ute etter deltidsjobb?... side 19

2 OPPDAL FORSØKS- OG DRIFTSPLANRING Dovrevn. 13, 7340 OPPDAL Telefon: Mob. Knut: Mob. Torhild: Fax: E-post: Torhild: Knut: Anne Karin: Kontor: Felleskjøpet avd. Oppdal, 2. etg. Hjemmeside: Ansatte: Torhild Svisdal Mjøen, ringleder/daglig leder, Knut Sundset, ringleder, Anne Karin Botnan, ringleder OPPDAL KOMMUNE Plan, og Forvaltning Landbruksforvaltningen Kommunehuset, Inge Krokannsv Oppdal Telefoner E-post: Oppdal Kommune: Fax: Tor Sæther Per Odd Volden (permisjon) Arild Hagen Gro Aalbu Eli Grete Nisja Jenny Kristin Heggvold (permisjon) OPPDAL AVLØSERLAG Inge Krokanns veg 11, 7340 Oppdal Telefon E-post Oppdal Avløserlag UTGIVELSESPLAN OG PRISER PÅ SPALTEPLASS «Grobladet» kommer ut 4 ganger per år: 15. mars, 26. april, 10. august og 6. desember. Stoffrist: Minimum 5 dager før utgivelsesdato. Alle organisasjoner med tilknytning til landbruket i Oppdal kan benytte Grobladet som informasjonsblad, og betaler kr 600,- per side. 2 Grobladet nr

3 Innkalling til Årsmøtet i Oppdal Forsøks- og Driftsplanring 2009 Tid/sted: Hotel Nor torsdag 16. april kl Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder Valg av sekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Årsmelding Arbeidsplan for 2009 og Regnskap Medlemskontingent for Budsjett Valg a. Leder for 1 år b. To styremedlemmer for 2 år. c. Tre varamedlemmer til styret i nummerrekkefølge for 1 år d. Valg av to revisorer med personlige varamedlemmer e. Ett medlem til valgkomitéen, med personlig varamedlem, samt leder for komitéen. 9. Navneendring - Landsorganisjonen til forsøkringen har endret navn fra Lanbrukets Forsøksringer til Norsk Landbruksrådgiving. Styret foreslår derfor at Oppdal Forsøks- og Driftsplanring endrer navn til Oppdal Landbruksrådgivning. 10. Gjennomgang av forsøk/prosjekter for Nye Har du Hvis du har e-postadresse og ikke mottar e-post fra oss en gang i blant, tyder det på at vi ikke har deg i kontaktlista vår. Send en e-post til så skal vi sørge for at du blir med i kontaktregisteret. Grobladet nr

4 Resultatregnskap Oppdal Forsøks- og Driftsplanring 2008 Regnsk. Budsjett Tekst Note Regnsk Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter , ,55 Annen driftsinntekt , ,16 Sum driftsinntekter , ,71 Varekostnader ,24 Lønnskostnader m.m 2, , ,38 Annen driftskostnad , ,07 Sum driftskostnader , ,69 Driftsresultat 24530, ,02 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt 9136, ,74 Annen finansinntekt 0 0 Annen rentekostnad 0 0 Resultat finansposter 9136, ,74 Ordinært resultat 33667, ,76 Årsover/underskudd 33667, ,76 Overføringer Avsatt til annen egenkapital 33667, ,76 Sum overføringer 33667, ,76 Balanse Tekst Note Eiendeler Driftsløsøre, inventar 0 0 Sum varige driftsmidler 0 0 Sum anleggsmidler 0 0 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer , ,47 Andre fordringer 0 Sum fordringer , ,47 Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l , ,84 Sum omløpsmidler , ,31 Sum eiendeler , ,31 4 Grobladet nr

5 Tekst Note Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital , ,48 Annen egenkapitalmidler 0 0 Sum egenkapital , ,48 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld , ,25 Skyldig offentlige avgifter 89180, Annen kortsiktig gjeld 0 0 Sum kortsiktig gjeld , ,25 Sum gjeld , ,25 Sum gjeld og egenkapital , ,31 John Idar Klevstuen Heidi Janne Grøseth Haugland John Bjørndal Volden Styreleder Nestleder Styremedlem Kristin Tande Solberg Lars Brattset Torhild Svisdal Mjøen Styremedlem Styremedlem Dagleg leiar Noter til årsregnskapet 2008 Note nr. 1. Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Grobladet nr

6 Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fra-drag for konstaterte og forventede tap. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Note nr. 2. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med meir Lønnskostnader består av følgende poster: Lønnskostnader Lønninger , Folketrygdavgift Andre ytelser ,38 Sum , ,38 Gjennomsnittlig antall ansatte 2 2 Ytelser til ledende personer Lønn Annen godtgjørelse 0 0 Sum Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2008 utgjør kr 4000,- Note nr. 3. Egenkapitalbevegelse Egenkapital , ,80 Årets resultat , ,76 Øre korrigering 0,12 Egenkapital , ,48 Note nr. 4. Pensjonsforsikring Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter de ansatte. Akkumulert innbetaling til pensjonspremiefond er tidligere balanseført som en eiendel. Forsøksringen følger regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak og på bakgrunn av dette er pensjonspremiefondet tatt ut av balansen. Det var i 2007 betalt ein ekstrapremie for at alle tilsette skal over i lineær opptjening, her var fondet bruka. I 2008 er ikkje fondet bruka. 6 Grobladet nr

7 Årets pensjonspremiefond kjem fram slik: Saldo inngåande fond tilført avkastning Ekstrautgifter lineær opptjening Saldo premiefond Note nr. 5- Offentlege tilskot Type tilskot Beløp Rammetilskot kr Kommunale tilskot kr Prosjekttilskot kr Tilskota er ordinære årlege driftstilskot og vert handsama i regnskapet etter bruttoføring. Dei nemnde tilskota gjelder for Budsjett 2009 Tekst Budsjett 2008 Regnskap 2008 Budsjett 2009 UTGIFTER Lønnskostnader , Prosjektstyre Sau SUM Lønnskostnader , Sum Varekostnader , Kontorleige + forsikring Kontormaskiner o.l , Revisjon Kontormateriell og lignende , Reiseutgifter, kurs/møter , Kontingent LFR Prosjekter (A) , Kurs i ringens regi (C) Andre utgifter ,08 0 Bankgebyr Sum annen driftskostn , Tap SUM UTGIFTER , Grobladet nr

8 INNTEKTER Budsjett 2008 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Salgsinntekter Annonseinnt. m.m (FM) , Møter/Markdager (B) Medl.tj/Faggrupper (D) , *Kursavg./BSF (C) Feltgodtgjøring *FIST (E) SUM salgsinntekter , Annen Driftsinntekt Driftstilskott Tilskot frå Oppdal komm Tilskot frå Rennebu komm Medlemskontingent , Støttemedlemskontingent Prosjekter (A) , Egenand. pensjonsfors Overskudd pensjonsfond 0,00 0 0,00 Andre inntekter 0, ,97 0,00 Annen Driftsinntekt , SUM INNTEKTER , SUM før finans og EK kontingent , EK-kontingent INNTEKT INKL. EK , Finansinntekter/utgifter: Renter & Gebyr Renteinntekter , Resultat finans , Inntekt inkl finans , RESULTAT utan Ek -kont ,24 0 RESULTAT inkl Ek -kont , Ek oppbygging 14619,76 Kommentarer til budsjettet 2009 Utgifter - For 2009 tek styret utgangspunkt i eit budsjett i balanse. - Som i 2008 vil det i 2009 vere 2 årsverk i ringen. Årsverka er delt i ei 100% stilling og to 50% stillinger. Det er innrekna 2 % lønnsauke. Det er ikkje sett av midlar til innleid hjelp. Godtgjersle til styre er foreslege uendra. Utgift til revisor vert omlag: kr 4.000,- - Div personalkostn: Personalutgifter med bedriftshelsetjeneste med meir 8 Grobladet nr

9 - Til deltaking på kurs/møter for ansatte /styret er det satt av kr Kontingent til LFR er satt uendre. Da FIST er lagt ned er denne kontingenten teke ut. - Det er satt opp kr til kontormaskiner og kr til forsøksmaskiner/ utstyr. - Prosjekter, sjå (A). Møter og markdager Sjå (B). Kurs i ringens regi, sjå (C) Inntekter Fast medlemskontingent er foreslege auka med kr 40 til kr 600 (inkl egenkapital kontingent(ek)) + 1 kr auke i arealkontingenten. Makskontingenten er på kr Dette gjev kr kr i EK når ein reknar med medlemstalet per 1.januar Driftstilskot: Det er kome tilsagn om kr , ein nedgang på frå A) Prosjekter Inntekter Utgifter Lønset forprosjekt Lønset start prosjekt GFR -sau GFR grønsaker Grønsaksfelt Prosjektsøknad -sau Hesteprosjektet Vånd prosjktet Sum A B ) Møter og markdager Markdag Pløying Kulturlandskap/miljøplan FMLA Markdag Potet Markdag Grønnsakdyrking Andre Sum B C) Kursavg./BSF BSF-sekretær Miljøplankurs Økokurs Autorisasjonskurs 2stk Sum C D) Medlemstjenester/Faggrupper Faggruppe potet: Faggruppe Økonomi Medl.tjenester (jordprøver +div planer) Sum D E) FIST: FIST sekretær Sum E Grobladet nr

10 Arbeidsplan Januar Årsmøte FIST, Ringledersamling FIST (09) Ringledersamling Sør-Trøndelag Arbeidsstart Fellesmelding Gjødslingsplaner Avslutte regnskapet/nytt budsjett Skriv årsmelding Styremøte Arbeid for FIST; skriving i LT, søkn. (09) FMLA Februar Gjødslingsplaner Skriv forsøksmelding Fellesmeldinga: annonsesalg og admin. Økonomisk veiledning Div. arb. med studiearbeid BSF GFR -sau Mars Bestilling forsøksfelt Styremøte (budsjett/årsmelding) Fellesmeldinga slutt. Groblad nr. 1 Valgnemndmøte, revisormøte. Gjødslingsplaner Div. arb. med studiearbeid BSF Fagmøte April Autorisasjonskurs Gjødslingsplaner Driftsanalyser Årsmøte forsøksringen Konstituerende styremøte Utskriving medlemskontingent Forberede våronna Groblad nr 2. Våronn Fagmøte Mai Våronn/Gjødslingsplaner Div.rådgiving/gardsbesøk Potet- Fjellmandel Juni Våronn/Høsting/anna forsøksarb. Div.rådgiving/gardsbesøk Potet - Fjellmandel Vatningsregistrering Markdagar Ringleiarsamling Sør-Trøndelag 10 Juli Høsting div.rådgiving/gardsbesøk Inspeksjon poteter / Fjellmandel Ferie Skriv i Nationen veksttorget August Inspeksjon poteter/ Fjellmandel Groblad nr 3. Hausting Ferie Markdagar Gjødslingsplaner Jordprøvetaking September Høsting Gjødslingsplaner Jordprøvetaking Styremøte Årsmøte BSF Oktober Avslutte arb. med forsøka Jordprøvetaking /Gjødslingsplaner Fårikålfestival/ Fjellmandel Skriv i LT November Ringlederkurs LFR/andre kurs/møter Styremøte Gjødslingsplaner. Desember Groblad nr 4. Møte Fellesmeldinga Møte FMLA Div.kurs Gjødslingsplaner Annonsebrev FM Møte om Grobladet Juleferie Heile året Arbeid med web-sider for eigen ring, og Fjellmandel. Arbeid med eventuelle prosjekter. Grobladet nr

11 Plan og Forvaltning Landbruksforvaltningen GARDSKART Det er nå en stund siden arbeidet med gardskart i Oppdal kommune startet, og gardbrukerne fikk tilsendt kartutkast som gardbrukerne meldte om ev. feil på. Oppdal kommune er i gang med å rette opp i gardskarta, men det har blitt forsinkelser på grunn av tekniske problemer. Vi tar sikte på at arbeidet med opprettingene av karta ferdigstilles i løpet av mai Deretter vil de opprettede kartversjonene sendes ut for en endelig kontroll hos hver enkelt gardbruker. TILSKUDD TIL SKJØTSEL AV GAMMEL KULTURMARK AV SÆRLIG VERDI. Gjennom regionalt miljøtilskudd gis det tilskudd til skjøtsel av gammel kulturmark av særlig verdi for å ivareta biologisk mangfold. Kravet for å få tilskudd er at arealet er dokumentert gjennom 1) kommunens naturtypekartlegging, 2) nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag eller 3) oppfølgingsprosjektet til den nasjonale registreringen. Dersom du som grunneier vet at det finnes eller har funnes forekomster av gammel slåttemark eller beitemark, og/eller forekomster av sjeldne planter f. eks orkideer på din eiendom som ikke alt er dokumentert gjennom noen av de tre nevnte registreringene, kan du få gjennomføret en botanisk registrering av lokaliteten. Dette må meldes den kommunale landbruksforvaltningen så snart som bare mulig og SENEST innen 16. april. Det tas sikte på å få gjennomført naturtypekartlegging også i sommer. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse kommunens landbruksforvaltning. Grobladet nr

12 OPPDAL AVLØSERLAG Innkalling til Årsmøtet for 2008 Til medlemmene i Oppdal Avløserlag Årsmøtet blir holdt på Hotel Nor, torsdag 16. april 2009 kl Saksliste: 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av to til å skrive under protokoll. 3. Årsmelding for Regnskap og revisjonsmelding for Arbeidsprogram for Budsjett for Innkomne saker fra medlemmene. 8. Godtgjørelse til tillitsvalgte. 9. Valg. Årsmøtet heves. Generell informasjon og diskusjon om laget. VEL MØTT Oppdal den 23. mars For styret Ivar Håker Leder 12 Grobladet nr

13 Regnskap 2008 og budsjett 2009 for Oppdal Avløserlag Inntekter: Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2008 Administrasjonsinntekter fra medlemmene Andre driftsinntekter Underskudd Renteinntekter Sum inntekter Utgifter: Lønn laget Lønn tillitsvalgt Kjøregodtgjørelse laget Kjøregodtgjørelse tillitsvalgt Arbeidsgiveravgift laget Yrkesskade/ansvars forsikring Pensjon (OTP) Kontorleie Kontorinventar Rep./vedlikehold dataprogram/anlegg Revisjon Regnskapsfører Kontorrekvisita Elektroniske tjenester (Vitnett) Telefon Porto Annonser Kontingent NLT Kontingent LA Forsikring administrasjon Kurs møter avløsere Kurs møter administrasjon Styremøter Årsmøte Banktjenester Andre kostnader laget Sum kostnader Oppdal 17. mars 2009 Ivar Håker, leder Fredbjørn Svendgård, daglig leder Grobladet nr

14 Resultatregnskap Oppdal Avløserlag Tekst Not e Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Lønn og påslag Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat (281694) Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad (52279) Skattekostnad på ordinært resultat Skattekostnad på ordinært resultat 3 (8531) Ordinært resultat (43748) Årsresultat (43748) Overføringer Overføringer annen egenkapital (43748) Sum overføringer (43748) Grobladet nr

15 Balanse per Tekst Note Eiendeler Omløpsmidler Fordringer på medlemmer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Gjeld til medlemmer Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Fredbjørn Svendgård Ivar Håker Stian Stuen Daglig leder Styrets leder Nestleder Gerd D. Gorseth Rune Hindseth Olav Ishoel Styremedlem Styremedlem Styremedlem Grobladet nr

16 Oppdal Avløserlag Noter 2008 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. For øvrig er følgende regnskapsprinsipp anvendt: Det er ingen endringer i vurderingsprinsipper siste år som påvirker de enkelte resultatposter Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi Note 1 Lønnskostnad Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn avløsning og administrasjon Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønns- og personalkostnader Sum lønnskostnader Avløserlaget har en fast ansatt i administrasjonen. For øvrig administrerer laget avløsning for sine medlemmer, og lønner dermed en rekke avløsere. Noen er i full sving, mens svært mange arbeider sporadisk. I 2008 er det innlevert 552 lønnsoppgaver. Daglig leder har i 2008 hatt en lønn på kr Det er utbetalt godgjørelse til styret med kr Avløserlaget er pliktig til å ha tjenestepensjonsforsikring etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og det er tegnet forsikring som oppfyller kravene. Note 2 Revisjonskostnad Det er i 2008 kostnadsført kr eks. mva vedrørende revisjonshonorar. I tillegg kommer kr eks. mva. vedrørende konsulentytelser. Note 3 Skattekostnad Spesifikasjon av årets skattegrunnlag Resultat før skattekostnader Permanent forskjeller Skattepliktig inntekt Spesifikasjon av årets skattekostnad Skatt på inntekt 0 Fordring på skatt pga tilbakeført underskudd tidl. år For mye avsatt tidligere år 2504 Formuesskatt (0,3 % av ) 2124 Årets skattekostnad Grobladet nr

17 Note 4 Bundne midler Blant bankinnskudd inngår gundne innskudd vedrørende skattetrekksmidler med kr Note 5 Andelskapital Andelskapitalen fordeler seg slik: 232 andeler à kr Alle eiere har kun én andel hver. Arbeidsprogram 2009 for Oppdal Avløserlag Jobbe med de sosiale ordningene blant medlemmene. Som rettigheter ved sykdom, svangerskap, dødsfall, sivilforsvarsøvelse og følge barn til sykehus. Følge med på andre tilskuddsordninger som kan brukes av medlemmene, så som praksisplasser og lønnstilskudd i landbruket. Oversikt over Aetats praktikant og lønnstilskuddordninger. Navneliste over personer som kan tenke seg deltidsjobb, seterjobb og avløserjobb på heltid. Ha priser tilgjengelig på utleie av maskiner og utstyr. Holde kurs for ungdom og andre som kan tenke seg avløserjobb i samarbeid med Rennebu Avløserlag og kommunene. Rekruttere utenlandsk arbeidskraft fra EØS/EFTA og ha kjennskap til lover og forskrifter. Se på muligheten for å ansette landbruksvikar etter de nye forskriftene. Registrening av felte rødrev. Ta opp andre saker som er av interesse for medlemmene. Oppdal Avløserlag Ivar Håker Leder Grobladet nr

18 Oppdal Avløserlag årsmelding 2008 Tillitsvalgte etter årsmøtet den 2. april 2008: Styret Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Ivar Håker Stian Stuen Gerd Dullum Gorseth Olav Ishoel Rune Hindseth for avløserne Kristin Tande Solberg Valgkomite Leder Medlem Medlem Varamedlem Tone Torve Odd Harald Bjørndal Ola Krokann Bjørn Heggvold Årsmøtet 2007 Årsmøtet ble avholdt på Quality Hotell Oppdal den 2. april og det møtte seks stykker, så frammøte var ikke det beste. På møtet ble årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsprogram behandlet og godkjent. Valgene gikk etter valgkomiteens innstilling, og de forslåtte ble enstemmig valgt. Styremøter Det er avholdt 4 styremøter og behandlet 28 saker. Den nye landbruksvikarordningen/- beredskapsordningen har vært en gjenganger på møtene og er ikke ferdigbehandlet ved årets slutt. Revisor Revisorkonsult AS fra Tynset har vært vår revisor i mange år og samarbeidet er meget godt. Medlemsutviklingen Ved utgangen av året 2008 dokumenterte laget kostnadene for 227 medlemmer som er fem mindre en året før. Medlemmer som er med i samdrifter dokumenterte ikke sine kostnader. Derfor er det flere aktive medlemmer. Det er ca 20 medlemmer som dokumenterer dette selv. Arbeidsmiljøet Avløserlaget leier kontorplass i Grønt Hus i Inge Krokansv 11 og påvirker derfor ikke det ytre miljøet. Egenmeldinger har laget hatt ei av i løpet av året, og ingen sykemeldinger på de heltidsansatte. På deltidsansatte har det vært seks sykemeldinger med to yrkesskader. Ingen av vesentlig alvorlig art, og godt er det når jordbruket er en meget farlig arbeidsplass etter statistikken. 18 Grobladet nr

19 Fortsatt drift og virksomhetens art Årsregnskapet er satt opp etter norsk standard kontoplan og resultatet bekrefter at fortsatt drift er til stede med et underskudd, da det var opplegget ved årets start. Oppdal Avløserlag er et andelslag bestående av gårdbrukere som har rett på tilskudd til ferie og fritid og som driver andre næringer i tillegg til gården. Lagets vedtekter beskriver hvordan oppløsning av laget skal gjennomføres. Norske Landbrukstjenester NLT er Avløserlagenes landssammenslutning og der er laget medlem. Laget er også medlem i Landbrukets Arbeidsgiverforening LA. Avløserlaget følger lover, forskrifter og avtaler når det gjelder utenlandsk arbeidskraft. Lønna er nå fra kr 100 til kr 135 pr time. Kurs og møter der laget har deltatt Fylkesmannen i Sør Trøndelag hadde dagsamling på den nye landbruksvikarordningen, Ivar og Fredbjørn var med. Norske Landbrukstjenester NLT hadde dagsamling for daglige ledere på Gardermoen. Norske Landbrukstjenester NLT arrangerte høstsamlinga på Rica Hell Hotell Stjørdal og der var Fredbjørn. Sammenligningstall Regnskapstall for årene Antall lønns- og trekkoppgaver Lønnsomsetning Skattetrekk Tilskudd ferie og fritid Tilskudd sykeavløsning Etter utlønningen så tilsvarer dette 53 årsverk som fordeler seg på 43 årsverk i ferie og fritid, 6 årsverk i sykeavløsning og 4 årsverk i andre oppdag. Dette er en nedgang på 2 årsverk og lønnsutbetalingen har økt noe så laget er med på lønnsveksten. Ute etter deltidsjobb? Avløserlaget har fått forespørsel fra ungdom og litt eldre uten erfaring om deltidsjobber. Har du behov ta kontakt med Avløserlaget på tlf Grobladet nr

20 Oppdal Forsøks- og Driftsplanring Dovrevn Oppdal Revisjon av Regionalt miljøtilskudd Tilskuddssystemet for regionale miljøtilskudd, som er en del av Regionalt miljøprogram for landbruket i Sør-Trøndelag, er nå revidert. Revideringa innebærer at det i år innføres fire nye tilskuddsordninger. Dette gjelder sommerbeiting på øyer og holmer, skjøtsel av setervoller, skjøtsel av turstier og hesjing. Det innføres også tre nye tema i eksisterende tilskuddsordninger; hest sluppet i beitelag (under tilskudd til organisert beitebruk), grå trøndersau/gammelnorsk spælsau (under tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser) og grasdekte buffersoner (under tilskudd til endra jordarbeiding). I tillegg gjøres det noen endringer i de gamle tilskuddsordningene. Dette dreier seg i hovedsak om endring av satser, men for ordninga tilskudd til endra jordarbeiding blir noen av de gamle temaene fjerna. Hvem som kan søke og søknadsfrister For å få innvilga tilskudd må søkene være berettiga produksjonstilskudd og ha miljøplan, trinn 1. For beitelag som søker om tilskudd til organisert beitebruk må laget være godkjent av Fylkesmannen. Søknadsfrist for de regionale miljøtilskuddene er 20. august for alle ordninger unntatt tilskudd til organisert beitebruk. For denne ordninga er søknadsfristen 1. november. Mer informasjon Se 20 Grobladet nr

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskap for 2016 0182 OSLO Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer