Nr. 1 Mars Årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang"

Transkript

1 Nr. 1 Mars Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 OPPDAL FORSØKS- OG DRIFTSPLANRING... side 3 Innkalling til Årsmøtet 16. april (sammen med Avløserlaget)... side 3 Har du e-post?... side 3 Regnskap og balanse side 4 Budsjett side 7 Arbeidsplan side 10 Fra FMLA: Revisjon av regionalt miljøtilskudd... side 20 OPPDAL KOMMUNE, Plan og Forvaltning Landbruksavdelingen... side 11 Gardskart... side 11 Tilskudd til skjøtsel av gammel kulturmark av særlig verdi... side 11 OPPDAL AVLØSERLAG Innkalling til Årsmøtet for 2008 (sammen med Forsøksringen)... side 12 Regnskap for 2008 og budsjett for side 13 Resultatregnskap side 14 Balanse side 15 Noter til regnskapet... side 16 Arbeidsprogram side 17 Årsmelding side 18 Ute etter deltidsjobb?... side 19

2 OPPDAL FORSØKS- OG DRIFTSPLANRING Dovrevn. 13, 7340 OPPDAL Telefon: Mob. Knut: Mob. Torhild: Fax: E-post: Torhild: Knut: Anne Karin: Kontor: Felleskjøpet avd. Oppdal, 2. etg. Hjemmeside: Ansatte: Torhild Svisdal Mjøen, ringleder/daglig leder, Knut Sundset, ringleder, Anne Karin Botnan, ringleder OPPDAL KOMMUNE Plan, og Forvaltning Landbruksforvaltningen Kommunehuset, Inge Krokannsv Oppdal Telefoner E-post: Oppdal Kommune: Fax: Tor Sæther Per Odd Volden (permisjon) Arild Hagen Gro Aalbu Eli Grete Nisja Jenny Kristin Heggvold (permisjon) OPPDAL AVLØSERLAG Inge Krokanns veg 11, 7340 Oppdal Telefon E-post Oppdal Avløserlag UTGIVELSESPLAN OG PRISER PÅ SPALTEPLASS «Grobladet» kommer ut 4 ganger per år: 15. mars, 26. april, 10. august og 6. desember. Stoffrist: Minimum 5 dager før utgivelsesdato. Alle organisasjoner med tilknytning til landbruket i Oppdal kan benytte Grobladet som informasjonsblad, og betaler kr 600,- per side. 2 Grobladet nr

3 Innkalling til Årsmøtet i Oppdal Forsøks- og Driftsplanring 2009 Tid/sted: Hotel Nor torsdag 16. april kl Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder Valg av sekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 3. Årsmelding Arbeidsplan for 2009 og Regnskap Medlemskontingent for Budsjett Valg a. Leder for 1 år b. To styremedlemmer for 2 år. c. Tre varamedlemmer til styret i nummerrekkefølge for 1 år d. Valg av to revisorer med personlige varamedlemmer e. Ett medlem til valgkomitéen, med personlig varamedlem, samt leder for komitéen. 9. Navneendring - Landsorganisjonen til forsøkringen har endret navn fra Lanbrukets Forsøksringer til Norsk Landbruksrådgiving. Styret foreslår derfor at Oppdal Forsøks- og Driftsplanring endrer navn til Oppdal Landbruksrådgivning. 10. Gjennomgang av forsøk/prosjekter for Nye Har du Hvis du har e-postadresse og ikke mottar e-post fra oss en gang i blant, tyder det på at vi ikke har deg i kontaktlista vår. Send en e-post til så skal vi sørge for at du blir med i kontaktregisteret. Grobladet nr

4 Resultatregnskap Oppdal Forsøks- og Driftsplanring 2008 Regnsk. Budsjett Tekst Note Regnsk Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter , ,55 Annen driftsinntekt , ,16 Sum driftsinntekter , ,71 Varekostnader ,24 Lønnskostnader m.m 2, , ,38 Annen driftskostnad , ,07 Sum driftskostnader , ,69 Driftsresultat 24530, ,02 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt 9136, ,74 Annen finansinntekt 0 0 Annen rentekostnad 0 0 Resultat finansposter 9136, ,74 Ordinært resultat 33667, ,76 Årsover/underskudd 33667, ,76 Overføringer Avsatt til annen egenkapital 33667, ,76 Sum overføringer 33667, ,76 Balanse Tekst Note Eiendeler Driftsløsøre, inventar 0 0 Sum varige driftsmidler 0 0 Sum anleggsmidler 0 0 Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer , ,47 Andre fordringer 0 Sum fordringer , ,47 Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l , ,84 Sum omløpsmidler , ,31 Sum eiendeler , ,31 4 Grobladet nr

5 Tekst Note Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital , ,48 Annen egenkapitalmidler 0 0 Sum egenkapital , ,48 Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld , ,25 Skyldig offentlige avgifter 89180, Annen kortsiktig gjeld 0 0 Sum kortsiktig gjeld , ,25 Sum gjeld , ,25 Sum gjeld og egenkapital , ,31 John Idar Klevstuen Heidi Janne Grøseth Haugland John Bjørndal Volden Styreleder Nestleder Styremedlem Kristin Tande Solberg Lars Brattset Torhild Svisdal Mjøen Styremedlem Styremedlem Dagleg leiar Noter til årsregnskapet 2008 Note nr. 1. Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Grobladet nr

6 Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fra-drag for konstaterte og forventede tap. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Note nr. 2. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med meir Lønnskostnader består av følgende poster: Lønnskostnader Lønninger , Folketrygdavgift Andre ytelser ,38 Sum , ,38 Gjennomsnittlig antall ansatte 2 2 Ytelser til ledende personer Lønn Annen godtgjørelse 0 0 Sum Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2008 utgjør kr 4000,- Note nr. 3. Egenkapitalbevegelse Egenkapital , ,80 Årets resultat , ,76 Øre korrigering 0,12 Egenkapital , ,48 Note nr. 4. Pensjonsforsikring Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved en kollektiv pensjonsforsikring som omfatter de ansatte. Akkumulert innbetaling til pensjonspremiefond er tidligere balanseført som en eiendel. Forsøksringen følger regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak og på bakgrunn av dette er pensjonspremiefondet tatt ut av balansen. Det var i 2007 betalt ein ekstrapremie for at alle tilsette skal over i lineær opptjening, her var fondet bruka. I 2008 er ikkje fondet bruka. 6 Grobladet nr

7 Årets pensjonspremiefond kjem fram slik: Saldo inngåande fond tilført avkastning Ekstrautgifter lineær opptjening Saldo premiefond Note nr. 5- Offentlege tilskot Type tilskot Beløp Rammetilskot kr Kommunale tilskot kr Prosjekttilskot kr Tilskota er ordinære årlege driftstilskot og vert handsama i regnskapet etter bruttoføring. Dei nemnde tilskota gjelder for Budsjett 2009 Tekst Budsjett 2008 Regnskap 2008 Budsjett 2009 UTGIFTER Lønnskostnader , Prosjektstyre Sau SUM Lønnskostnader , Sum Varekostnader , Kontorleige + forsikring Kontormaskiner o.l , Revisjon Kontormateriell og lignende , Reiseutgifter, kurs/møter , Kontingent LFR Prosjekter (A) , Kurs i ringens regi (C) Andre utgifter ,08 0 Bankgebyr Sum annen driftskostn , Tap SUM UTGIFTER , Grobladet nr

8 INNTEKTER Budsjett 2008 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Salgsinntekter Annonseinnt. m.m (FM) , Møter/Markdager (B) Medl.tj/Faggrupper (D) , *Kursavg./BSF (C) Feltgodtgjøring *FIST (E) SUM salgsinntekter , Annen Driftsinntekt Driftstilskott Tilskot frå Oppdal komm Tilskot frå Rennebu komm Medlemskontingent , Støttemedlemskontingent Prosjekter (A) , Egenand. pensjonsfors Overskudd pensjonsfond 0,00 0 0,00 Andre inntekter 0, ,97 0,00 Annen Driftsinntekt , SUM INNTEKTER , SUM før finans og EK kontingent , EK-kontingent INNTEKT INKL. EK , Finansinntekter/utgifter: Renter & Gebyr Renteinntekter , Resultat finans , Inntekt inkl finans , RESULTAT utan Ek -kont ,24 0 RESULTAT inkl Ek -kont , Ek oppbygging 14619,76 Kommentarer til budsjettet 2009 Utgifter - For 2009 tek styret utgangspunkt i eit budsjett i balanse. - Som i 2008 vil det i 2009 vere 2 årsverk i ringen. Årsverka er delt i ei 100% stilling og to 50% stillinger. Det er innrekna 2 % lønnsauke. Det er ikkje sett av midlar til innleid hjelp. Godtgjersle til styre er foreslege uendra. Utgift til revisor vert omlag: kr 4.000,- - Div personalkostn: Personalutgifter med bedriftshelsetjeneste med meir 8 Grobladet nr

9 - Til deltaking på kurs/møter for ansatte /styret er det satt av kr Kontingent til LFR er satt uendre. Da FIST er lagt ned er denne kontingenten teke ut. - Det er satt opp kr til kontormaskiner og kr til forsøksmaskiner/ utstyr. - Prosjekter, sjå (A). Møter og markdager Sjå (B). Kurs i ringens regi, sjå (C) Inntekter Fast medlemskontingent er foreslege auka med kr 40 til kr 600 (inkl egenkapital kontingent(ek)) + 1 kr auke i arealkontingenten. Makskontingenten er på kr Dette gjev kr kr i EK når ein reknar med medlemstalet per 1.januar Driftstilskot: Det er kome tilsagn om kr , ein nedgang på frå A) Prosjekter Inntekter Utgifter Lønset forprosjekt Lønset start prosjekt GFR -sau GFR grønsaker Grønsaksfelt Prosjektsøknad -sau Hesteprosjektet Vånd prosjktet Sum A B ) Møter og markdager Markdag Pløying Kulturlandskap/miljøplan FMLA Markdag Potet Markdag Grønnsakdyrking Andre Sum B C) Kursavg./BSF BSF-sekretær Miljøplankurs Økokurs Autorisasjonskurs 2stk Sum C D) Medlemstjenester/Faggrupper Faggruppe potet: Faggruppe Økonomi Medl.tjenester (jordprøver +div planer) Sum D E) FIST: FIST sekretær Sum E Grobladet nr

10 Arbeidsplan Januar Årsmøte FIST, Ringledersamling FIST (09) Ringledersamling Sør-Trøndelag Arbeidsstart Fellesmelding Gjødslingsplaner Avslutte regnskapet/nytt budsjett Skriv årsmelding Styremøte Arbeid for FIST; skriving i LT, søkn. (09) FMLA Februar Gjødslingsplaner Skriv forsøksmelding Fellesmeldinga: annonsesalg og admin. Økonomisk veiledning Div. arb. med studiearbeid BSF GFR -sau Mars Bestilling forsøksfelt Styremøte (budsjett/årsmelding) Fellesmeldinga slutt. Groblad nr. 1 Valgnemndmøte, revisormøte. Gjødslingsplaner Div. arb. med studiearbeid BSF Fagmøte April Autorisasjonskurs Gjødslingsplaner Driftsanalyser Årsmøte forsøksringen Konstituerende styremøte Utskriving medlemskontingent Forberede våronna Groblad nr 2. Våronn Fagmøte Mai Våronn/Gjødslingsplaner Div.rådgiving/gardsbesøk Potet- Fjellmandel Juni Våronn/Høsting/anna forsøksarb. Div.rådgiving/gardsbesøk Potet - Fjellmandel Vatningsregistrering Markdagar Ringleiarsamling Sør-Trøndelag 10 Juli Høsting div.rådgiving/gardsbesøk Inspeksjon poteter / Fjellmandel Ferie Skriv i Nationen veksttorget August Inspeksjon poteter/ Fjellmandel Groblad nr 3. Hausting Ferie Markdagar Gjødslingsplaner Jordprøvetaking September Høsting Gjødslingsplaner Jordprøvetaking Styremøte Årsmøte BSF Oktober Avslutte arb. med forsøka Jordprøvetaking /Gjødslingsplaner Fårikålfestival/ Fjellmandel Skriv i LT November Ringlederkurs LFR/andre kurs/møter Styremøte Gjødslingsplaner. Desember Groblad nr 4. Møte Fellesmeldinga Møte FMLA Div.kurs Gjødslingsplaner Annonsebrev FM Møte om Grobladet Juleferie Heile året Arbeid med web-sider for eigen ring, og Fjellmandel. Arbeid med eventuelle prosjekter. Grobladet nr

11 Plan og Forvaltning Landbruksforvaltningen GARDSKART Det er nå en stund siden arbeidet med gardskart i Oppdal kommune startet, og gardbrukerne fikk tilsendt kartutkast som gardbrukerne meldte om ev. feil på. Oppdal kommune er i gang med å rette opp i gardskarta, men det har blitt forsinkelser på grunn av tekniske problemer. Vi tar sikte på at arbeidet med opprettingene av karta ferdigstilles i løpet av mai Deretter vil de opprettede kartversjonene sendes ut for en endelig kontroll hos hver enkelt gardbruker. TILSKUDD TIL SKJØTSEL AV GAMMEL KULTURMARK AV SÆRLIG VERDI. Gjennom regionalt miljøtilskudd gis det tilskudd til skjøtsel av gammel kulturmark av særlig verdi for å ivareta biologisk mangfold. Kravet for å få tilskudd er at arealet er dokumentert gjennom 1) kommunens naturtypekartlegging, 2) nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag eller 3) oppfølgingsprosjektet til den nasjonale registreringen. Dersom du som grunneier vet at det finnes eller har funnes forekomster av gammel slåttemark eller beitemark, og/eller forekomster av sjeldne planter f. eks orkideer på din eiendom som ikke alt er dokumentert gjennom noen av de tre nevnte registreringene, kan du få gjennomføret en botanisk registrering av lokaliteten. Dette må meldes den kommunale landbruksforvaltningen så snart som bare mulig og SENEST innen 16. april. Det tas sikte på å få gjennomført naturtypekartlegging også i sommer. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse kommunens landbruksforvaltning. Grobladet nr

12 OPPDAL AVLØSERLAG Innkalling til Årsmøtet for 2008 Til medlemmene i Oppdal Avløserlag Årsmøtet blir holdt på Hotel Nor, torsdag 16. april 2009 kl Saksliste: 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av to til å skrive under protokoll. 3. Årsmelding for Regnskap og revisjonsmelding for Arbeidsprogram for Budsjett for Innkomne saker fra medlemmene. 8. Godtgjørelse til tillitsvalgte. 9. Valg. Årsmøtet heves. Generell informasjon og diskusjon om laget. VEL MØTT Oppdal den 23. mars For styret Ivar Håker Leder 12 Grobladet nr

13 Regnskap 2008 og budsjett 2009 for Oppdal Avløserlag Inntekter: Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2008 Administrasjonsinntekter fra medlemmene Andre driftsinntekter Underskudd Renteinntekter Sum inntekter Utgifter: Lønn laget Lønn tillitsvalgt Kjøregodtgjørelse laget Kjøregodtgjørelse tillitsvalgt Arbeidsgiveravgift laget Yrkesskade/ansvars forsikring Pensjon (OTP) Kontorleie Kontorinventar Rep./vedlikehold dataprogram/anlegg Revisjon Regnskapsfører Kontorrekvisita Elektroniske tjenester (Vitnett) Telefon Porto Annonser Kontingent NLT Kontingent LA Forsikring administrasjon Kurs møter avløsere Kurs møter administrasjon Styremøter Årsmøte Banktjenester Andre kostnader laget Sum kostnader Oppdal 17. mars 2009 Ivar Håker, leder Fredbjørn Svendgård, daglig leder Grobladet nr

14 Resultatregnskap Oppdal Avløserlag Tekst Not e Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Lønn og påslag Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat (281694) Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad (52279) Skattekostnad på ordinært resultat Skattekostnad på ordinært resultat 3 (8531) Ordinært resultat (43748) Årsresultat (43748) Overføringer Overføringer annen egenkapital (43748) Sum overføringer (43748) Grobladet nr

15 Balanse per Tekst Note Eiendeler Omløpsmidler Fordringer på medlemmer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Gjeld til medlemmer Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Fredbjørn Svendgård Ivar Håker Stian Stuen Daglig leder Styrets leder Nestleder Gerd D. Gorseth Rune Hindseth Olav Ishoel Styremedlem Styremedlem Styremedlem Grobladet nr

16 Oppdal Avløserlag Noter 2008 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. For øvrig er følgende regnskapsprinsipp anvendt: Det er ingen endringer i vurderingsprinsipper siste år som påvirker de enkelte resultatposter Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi Note 1 Lønnskostnad Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn avløsning og administrasjon Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønns- og personalkostnader Sum lønnskostnader Avløserlaget har en fast ansatt i administrasjonen. For øvrig administrerer laget avløsning for sine medlemmer, og lønner dermed en rekke avløsere. Noen er i full sving, mens svært mange arbeider sporadisk. I 2008 er det innlevert 552 lønnsoppgaver. Daglig leder har i 2008 hatt en lønn på kr Det er utbetalt godgjørelse til styret med kr Avløserlaget er pliktig til å ha tjenestepensjonsforsikring etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og det er tegnet forsikring som oppfyller kravene. Note 2 Revisjonskostnad Det er i 2008 kostnadsført kr eks. mva vedrørende revisjonshonorar. I tillegg kommer kr eks. mva. vedrørende konsulentytelser. Note 3 Skattekostnad Spesifikasjon av årets skattegrunnlag Resultat før skattekostnader Permanent forskjeller Skattepliktig inntekt Spesifikasjon av årets skattekostnad Skatt på inntekt 0 Fordring på skatt pga tilbakeført underskudd tidl. år For mye avsatt tidligere år 2504 Formuesskatt (0,3 % av ) 2124 Årets skattekostnad Grobladet nr

17 Note 4 Bundne midler Blant bankinnskudd inngår gundne innskudd vedrørende skattetrekksmidler med kr Note 5 Andelskapital Andelskapitalen fordeler seg slik: 232 andeler à kr Alle eiere har kun én andel hver. Arbeidsprogram 2009 for Oppdal Avløserlag Jobbe med de sosiale ordningene blant medlemmene. Som rettigheter ved sykdom, svangerskap, dødsfall, sivilforsvarsøvelse og følge barn til sykehus. Følge med på andre tilskuddsordninger som kan brukes av medlemmene, så som praksisplasser og lønnstilskudd i landbruket. Oversikt over Aetats praktikant og lønnstilskuddordninger. Navneliste over personer som kan tenke seg deltidsjobb, seterjobb og avløserjobb på heltid. Ha priser tilgjengelig på utleie av maskiner og utstyr. Holde kurs for ungdom og andre som kan tenke seg avløserjobb i samarbeid med Rennebu Avløserlag og kommunene. Rekruttere utenlandsk arbeidskraft fra EØS/EFTA og ha kjennskap til lover og forskrifter. Se på muligheten for å ansette landbruksvikar etter de nye forskriftene. Registrening av felte rødrev. Ta opp andre saker som er av interesse for medlemmene. Oppdal Avløserlag Ivar Håker Leder Grobladet nr

18 Oppdal Avløserlag årsmelding 2008 Tillitsvalgte etter årsmøtet den 2. april 2008: Styret Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Ivar Håker Stian Stuen Gerd Dullum Gorseth Olav Ishoel Rune Hindseth for avløserne Kristin Tande Solberg Valgkomite Leder Medlem Medlem Varamedlem Tone Torve Odd Harald Bjørndal Ola Krokann Bjørn Heggvold Årsmøtet 2007 Årsmøtet ble avholdt på Quality Hotell Oppdal den 2. april og det møtte seks stykker, så frammøte var ikke det beste. På møtet ble årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsprogram behandlet og godkjent. Valgene gikk etter valgkomiteens innstilling, og de forslåtte ble enstemmig valgt. Styremøter Det er avholdt 4 styremøter og behandlet 28 saker. Den nye landbruksvikarordningen/- beredskapsordningen har vært en gjenganger på møtene og er ikke ferdigbehandlet ved årets slutt. Revisor Revisorkonsult AS fra Tynset har vært vår revisor i mange år og samarbeidet er meget godt. Medlemsutviklingen Ved utgangen av året 2008 dokumenterte laget kostnadene for 227 medlemmer som er fem mindre en året før. Medlemmer som er med i samdrifter dokumenterte ikke sine kostnader. Derfor er det flere aktive medlemmer. Det er ca 20 medlemmer som dokumenterer dette selv. Arbeidsmiljøet Avløserlaget leier kontorplass i Grønt Hus i Inge Krokansv 11 og påvirker derfor ikke det ytre miljøet. Egenmeldinger har laget hatt ei av i løpet av året, og ingen sykemeldinger på de heltidsansatte. På deltidsansatte har det vært seks sykemeldinger med to yrkesskader. Ingen av vesentlig alvorlig art, og godt er det når jordbruket er en meget farlig arbeidsplass etter statistikken. 18 Grobladet nr

19 Fortsatt drift og virksomhetens art Årsregnskapet er satt opp etter norsk standard kontoplan og resultatet bekrefter at fortsatt drift er til stede med et underskudd, da det var opplegget ved årets start. Oppdal Avløserlag er et andelslag bestående av gårdbrukere som har rett på tilskudd til ferie og fritid og som driver andre næringer i tillegg til gården. Lagets vedtekter beskriver hvordan oppløsning av laget skal gjennomføres. Norske Landbrukstjenester NLT er Avløserlagenes landssammenslutning og der er laget medlem. Laget er også medlem i Landbrukets Arbeidsgiverforening LA. Avløserlaget følger lover, forskrifter og avtaler når det gjelder utenlandsk arbeidskraft. Lønna er nå fra kr 100 til kr 135 pr time. Kurs og møter der laget har deltatt Fylkesmannen i Sør Trøndelag hadde dagsamling på den nye landbruksvikarordningen, Ivar og Fredbjørn var med. Norske Landbrukstjenester NLT hadde dagsamling for daglige ledere på Gardermoen. Norske Landbrukstjenester NLT arrangerte høstsamlinga på Rica Hell Hotell Stjørdal og der var Fredbjørn. Sammenligningstall Regnskapstall for årene Antall lønns- og trekkoppgaver Lønnsomsetning Skattetrekk Tilskudd ferie og fritid Tilskudd sykeavløsning Etter utlønningen så tilsvarer dette 53 årsverk som fordeler seg på 43 årsverk i ferie og fritid, 6 årsverk i sykeavløsning og 4 årsverk i andre oppdag. Dette er en nedgang på 2 årsverk og lønnsutbetalingen har økt noe så laget er med på lønnsveksten. Ute etter deltidsjobb? Avløserlaget har fått forespørsel fra ungdom og litt eldre uten erfaring om deltidsjobber. Har du behov ta kontakt med Avløserlaget på tlf Grobladet nr

20 Oppdal Forsøks- og Driftsplanring Dovrevn Oppdal Revisjon av Regionalt miljøtilskudd Tilskuddssystemet for regionale miljøtilskudd, som er en del av Regionalt miljøprogram for landbruket i Sør-Trøndelag, er nå revidert. Revideringa innebærer at det i år innføres fire nye tilskuddsordninger. Dette gjelder sommerbeiting på øyer og holmer, skjøtsel av setervoller, skjøtsel av turstier og hesjing. Det innføres også tre nye tema i eksisterende tilskuddsordninger; hest sluppet i beitelag (under tilskudd til organisert beitebruk), grå trøndersau/gammelnorsk spælsau (under tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser) og grasdekte buffersoner (under tilskudd til endra jordarbeiding). I tillegg gjøres det noen endringer i de gamle tilskuddsordningene. Dette dreier seg i hovedsak om endring av satser, men for ordninga tilskudd til endra jordarbeiding blir noen av de gamle temaene fjerna. Hvem som kan søke og søknadsfrister For å få innvilga tilskudd må søkene være berettiga produksjonstilskudd og ha miljøplan, trinn 1. For beitelag som søker om tilskudd til organisert beitebruk må laget være godkjent av Fylkesmannen. Søknadsfrist for de regionale miljøtilskuddene er 20. august for alle ordninger unntatt tilskudd til organisert beitebruk. For denne ordninga er søknadsfristen 1. november. Mer informasjon Se 20 Grobladet nr

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2014 1 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet Side 2 Styrenes årsberetning og regnskap for 2013 Styrets årsberetning Side 3

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012 TELEMARK SKOGSELSKAP Årsmelding 2012 Inklusive Årsmelding fra Fylkesmannens landbruksavdeling 2012 Styreleder har ordet Driftsåret 2012 fortsatte på mange måter som året før. Styret arbeidet med styrking

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 Styret innkaller til ordinær generalforsamling for Linjebo Borettslag AlL. Generalforsamlingen vil bli avholdt onsdag 15. mai kl. 18.00

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten.

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. årsrapport 2008 2 Forsidebildet viser resirkulering på sitt beste! 12 drikkeflasker er det som skal til for å lage et solid handlenett. Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer